Nariadenie vlády č. 381/2005 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o zvýšení sumy zaopatrovacieho príspevku

Čiastka 162/2005
Platnosť od 27.08.2005
Účinnosť od 01.09.2005

OBSAH

01.09.2005

381

01.09.2005

NARIADENIE VLÁDY

01.09.2005

Slovenskej republiky

01.09.2005

zo 17. augusta 2005

01.09.2005

o zvýšení sumy zaopatrovacieho príspevku

01.09.2005

Vláda Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 4 zákona č. 236/1998 Z. z. o zaopatrovacom príspevku v znení zákona č. 601/2003 Z. z. (ďalej len „zákon“) nariaďuje:


01.09.2005

§ 1

01.09.2005

Zaopatrovací príspevok je

01.09.2005

a) 900 Sk pre oprávnenú osobu podľa § 2 ods. 1 písm. a) zákona a

01.09.2005

b) 1 180 Sk pre oprávnenú osobu podľa § 2 ods. 1 písm. b) a c) zákona.


01.09.2005

§ 2

01.09.2005

Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 481/2004 Z. z. o zvýšení sumy zaopatrovacieho príspevku.

01.09.2005

§ 3

01.09.2005

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. septembra 2005.


01.09.2005

Mikuláš Dzurinda v. r.