15.08.2005

364

15.08.2005

Vyhláška

15.08.2005

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

15.08.2005

z 2. júna 2005,

15.08.2005

ktorou sa určuje rozsah ošetrovateľskej praxe poskytovanej sestrou samostatne a v spolupráci s lekárom a rozsah praxe pôrodnej asistencie poskytovanej pôrodnou asistentkou samostatne a v spolupráci s lekárom

15.08.2005

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 28 ods. 1 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 720/2004 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


15.08.2005

§ 1

15.08.2005

Vymedzenie základných pojmov

15.08.2005

Na účely tejto vyhlášky sa rozumie

15.08.2005

a) štandardom dohodnutá a definovaná norma pre úroveň poskytovanej starostlivosti v daných podmienkach,

15.08.2005

b) komunitou skupina osôb určená geografickou oblasťou alebo spoločnými záujmami a hodnotami,

15.08.2005

c) intervenciou činnosť sestry alebo činnosť pôrodnej asistentky zameraná na riešenie ošetrovateľského problému alebo na uspokojenie potrieb osoby, rodiny alebo komunity z ošetrovateľského hľadiska a z hľadiska pôrodnej asistencie,

15.08.2005

d) posudzovacou stupnicou v ošetrovateľstve a posudzovacou stupnicou v pôrodnej asistencii ukazovatele, ktoré sa používajú pri hodnotení zmien v zdravotnom stave osoby, pričom zmeny možno merať priamo alebo nepriamo a hodnotenie sa väčšinou vykonáva číselným súčtom,

15.08.2005

e) edukáciou v ošetrovateľstve a edukáciou v pôrodnej asistencii poskytovanie potrebných vedomostí a nácvik zručností súvisiacich s poskytovaním ošetrovateľskej starostlivosti a starostlivosti v pôrodnej asistencii,

15.08.2005

f) rozsahom praxe v pôrodnej asistencii poskytovanie predkoncepčnej, prenatálnej, intrapartálnej, postpartálnej starostlivosti a starostlivosti o reprodukčné zdravie ženy a zdravie v klimaktériu.

15.08.2005

§ 2

15.08.2005

Rozsah ošetrovateľskej praxe poskytovanej sestrou samostatne

15.08.2005

(1) Pri výkone ošetrovateľskej praxe sestra registrovaná podľa § 62 až 64 zákona poskytuje ošetrovateľskú starostlivosť v súlade s právnymi predpismi, v rozsahu štúdiom a odbornou praxou získaných vedomostí a zručností podľa osobitného predpisu,1) štandardmi a lekárskou diagnózou, ak osoba potrebuje lekársku starostlivosť, a samostatne

15.08.2005

a) identifikuje potreby ošetrovateľskej starostlivosti osoby, rodiny alebo komunity a zabezpečuje alebo vykonáva uspokojovanie potrieb súvisiacich so zdravím, chorobou alebo umieraním,

15.08.2005

b) rozhoduje o úkonoch týkajúcich sa poskytovania a riadenia ošetrovateľskej starostlivosti v závislosti od zistených potrieb osoby, rodiny alebo komunity, ktorej poskytuje ošetrovateľskú starostlivosť,

15.08.2005

c) podieľa sa na zavedení systému kvality a hodnotí kvalitu ošetrovateľskej starostlivosti,

15.08.2005

d) podieľa sa na tvorbe štandardov v ošetrovateľstve a v ošetrovateľskej starostlivosti,

15.08.2005

e) organizuje a zabezpečuje plnenie intervencií v poradí, ktoré zodpovedá potrebám osoby a je v súlade s liečebným plánom určeným lekárom, ak osoba potrebuje lekársku starostlivosť,

15.08.2005

f) podporuje presadzovanie a obhajovanie potrieb a práv osoby,

15.08.2005

g) zabezpečuje a vykonáva činnosti súvisiace s prijatím, prepustením, preložením a úmrtím osoby,

15.08.2005

h) vedie ošetrovateľskú dokumentáciu, kontroluje a analyzuje záznamy v ošetrovateľskej dokumentácii; na základe ošetrovateľskej dokumentácie vykazuje činnosti pre potreby zdravotných poisťovní a štatistiky,

15.08.2005

i) používa posudzovacie stupnice v ošetrovateľstve,

15.08.2005

j) zabezpečuje poskytovanie kontinuálnej ošetrovateľskej starostlivosti osobe po prepustení z ústavnej zdravotnej starostlivosti do domácej ošetrovateľskej starostlivosti,

15.08.2005

k) poskytuje ošetrovateľskú starostlivosť v domácom prostredí a v inom prirodzenom sociálnom prostredí osoby,

15.08.2005

l) odporúča zdravotnú starostlivosť a spoluprácu s inými fyzickými osobami a právnickými osobami v prípade potreby,2)

15.08.2005

m) edukuje osobu, rodinu alebo komunitu o ošetrovateľskej starostlivosti s dôrazom na sebestačnosť,

15.08.2005

n) poskytuje informácie súvisiace s poskytovaním ošetrovateľskej starostlivosti v potrebnom rozsahu osobe, rodine alebo komunite,

15.08.2005

o) uskutočňuje ošetrovateľský výskum,3) monitoruje požiadavky na výskum v ošetrovateľskej praxi, realizuje ho a jeho výsledky využíva v ošetrovateľskej praxi,

15.08.2005

p) podieľa sa na praktickom vyučovaní v študijnom odbore ošetrovateľstvo,

15.08.2005

q) riadi a koordinuje prácu členov ošetrovateľského tímu, najmä zdravotníckeho asistenta a sanitára, a zabezpečuje dodržiavanie príslušných hygienických predpisov,

15.08.2005

r) spolupracuje s ostatnými zdravotníckymi pracovníkmi,

15.08.2005

s) podieľa sa na ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia,

15.08.2005

t) zabezpečuje hygienu prostredia vrátane dezinfekcie a sterilizácie zdravotníckych pomôcok, prístrojov, nástrojov a zariadení používaných pri poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti a podľa stupňa náročnosti dezinfekciu a sterilizáciu aj vykonáva,

15.08.2005

u) zabezpečuje dodržiavanie bezpečného prostredia osoby a ochranu jej intimity pri poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti,

15.08.2005

v) odporúča používanie voľnopredajných liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín.

15.08.2005

(2) Pri výkone ošetrovateľskej praxe sestra registrovaná podľa § 62 až 64 zákona ďalej samostatne

15.08.2005

a) meria, sleduje a interpretuje zistené numerické a klinické údaje fyziologických funkcií a vitálnych funkcií osoby v rozsahu nevyhnutnom na poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti,

15.08.2005

b) orientačne vyšetruje zrakovú ostrosť pomocou optotypov a ostrosť sluchu,

15.08.2005

c) vykonáva ošetrovateľskú rehabilitáciu a podieľa sa na prevencii porúch z imobility,

15.08.2005

d) hodnotí a ošetruje poruchy celistvosti kože a slizníc,

15.08.2005

e) aplikuje zábaly a obklady,

15.08.2005

f) odsáva sekréty z dýchacích ciest,

15.08.2005

g) ošetruje drény, periférne katétre a centrálne katétre, epidurálne katétre, permanentné močové katétre, kanyly a stómie.

15.08.2005

(3) Pri výkone ošetrovateľskej praxe sestra registrovaná podľa § 62 až 64 zákona samostatne poskytuje aj ošetrovateľskú starostlivosť deťom vrátane novorodencov.

15.08.2005

(4) Na základe indikácie lekára sestra samostatne

15.08.2005

a) pripravuje osobu na diagnostické výkony a terapeutické výkony a poskytuje ošetrovateľskú starostlivosť počas týchto výkonov a po ich skončení,

15.08.2005

b) meria fyziologické funkcie a vitálne funkcie,

15.08.2005

c) odoberá biologický materiál,

15.08.2005

d) preväzuje a ošetruje rany s výnimkou rán, ktoré svojím priebehom hojenia vyžadujú zásah lekára,

15.08.2005

e) zavádza žalúdočné sondy a dvanástnikové sondy, permanentné močové katétre u žien a rektálne rúrky,

15.08.2005

f) aplikuje kyslíkovú liečbu, enterálnu výživu, klystíry, liečivé kúpele,

15.08.2005

g) vykonáva kontinuálnu abdominálnu peritoneálnu dialýzu,

01.08.2006

h) podáva lieky všetkými dostupnými formami; intravenózne aplikovať lieky a parenterálnu výživu môže podávať na základe písomného poverenia lekára, ktorého vzor je uvedený v prílohe,

15.08.2005

i) vykonáva funkčnú diagnostiku.

15.08.2005

(5) V prípade bezprostredného ohrozenia života môže lekár z dôvodu zabrániť omeškaniu správnej liečby pri poskytovaní neodkladnej zdravotnej starostlivosti vydať písomné poverenie podľa odseku 4 písm. h) dodatočne.

15.08.2005

§ 3

15.08.2005

Rozsah ošetrovateľskej praxe poskytovanej sestrou v spolupráci s lekárom

15.08.2005

Sestra vykonáva aj ošetrovateľské výkony, ktoré súvisia s diagnostickými výkonmi a liečebnými výkonmi, ktoré uskutočňuje lekár pri

15.08.2005

a) zavádzaní epidurálneho katétra, močového katétra u detí a mužov,

15.08.2005

b) chirurgických výkonoch,

15.08.2005

c) endoskopických vyšetreniach,

15.08.2005

d) invazívnych výkonoch a neinvazívnych výkonoch,

15.08.2005

e) podávaní kontrastných látok intravenóznou formou,

15.08.2005

f) podávaní transfúznych liekov a transfúznych prípravkov.

15.08.2005

§ 4

15.08.2005

Rozsah praxe pôrodnej asistencie poskytovanej pôrodnou asistentkou samostatne

15.08.2005

(1) Pri výkone praxe pôrodnej asistencie pôrodná asistentka registrovaná podľa § 62 až 64 zákona okrem činností uvedených v § 2 ods. 1 písm. g), j), l), q), r), s), t), u), v) a § 2 ods. 2 písm. a), c), d), e), f), g) poskytuje pôrodnú asistenciu v súlade s právnymi predpismi, v rozsahu štúdiom a odbornou praxou získaných vedomostí a zručností podľa osobitného predpisu,2) štandardmi a lekárskou diagnózou, ak žena potrebuje lekársku starostlivosť, a samostatne

15.08.2005

a) identifikuje potreby starostlivosti v pôrodnej asistencii ženy, rodiny a komunity a zabezpečuje alebo vykonáva uspokojovanie potrieb súvisiacich so zdravím, chorobou alebo umieraním,

15.08.2005

b) rozhoduje o všetkých úkonoch týkajúcich sa poskytovania a riadenia pôrodnej asistencie v závislosti od zistených potrieb ženy, rodiny a komunity, ktorej poskytuje pôrodnú asistenciu,

15.08.2005

c) podieľa sa na zavedení systému kvality a hodnotí kvalitu starostlivosti v pôrodnej asistencii,

15.08.2005

d) podieľa sa na tvorbe štandardov v pôrodnej asistencii a v starostlivosti v pôrodnej asistencii,

15.08.2005

e) organizuje a zabezpečuje plnenie intervencií v poradí, ktoré zodpovedá potrebám ženy a je v súlade s liečebným plánom určeným lekárom, ak osoba potrebuje lekársku starostlivosť,

15.08.2005

f) podporuje presadzovanie a obhajovanie potrieb a práv ženy, plodu a novorodenca,

15.08.2005

g) poskytuje poradenstvo v premenopauze, menopauze, postmenopauze, odporúča alternatívnu liečbu pri klimakterickom syndróme,

15.08.2005

h) edukuje ženu o prevencii, diagnostike a liečbe gynekologických ochorení vrátane ochorení prsníka,

15.08.2005

i) vedie ošetrovateľskú dokumentáciu a dokumentáciu v pôrodnej asistencii, kontroluje a analyzuje záznamy v dokumentácii; na základe dokumentácie vykazuje činnosti pre potreby zdravotných poisťovní a štatistiky,

15.08.2005

j) používa posudzovacie stupnice v ošetrovateľstve a v pôrodníctve,

15.08.2005

k) vykonáva ošetrovateľskú starostlivosť a starostlivosť v pôrodnej asistencii v domácom a inom prirodzenom sociálnom prostredí ženy,

15.08.2005

l) vykonáva návštevy v rodinách šestonedieľok, sleduje ich zdravotný stav a edukuje ženu o starostlivosti o dieťa,

15.08.2005

m) informuje ženu o poskytovaní pôrodnej asistencie a ošetrovateľskej starostlivosti v potrebnom rozsahu,

15.08.2005

n) uskutočňuje ošetrovateľský výskum,3) monitoruje požiadavky na výskum v pôrodnej asistencii, realizuje ho a jeho výsledky využíva v praxi v pôrodnej asistencii,

15.08.2005

o) podieľa sa na praktickom vyučovaní v študijnom odbore pôrodná asistencia,

15.08.2005

p) zabezpečuje hygienu prostredia vrátane dezinfekcie a sterilizácie zdravotníckych pomôcok, prístrojov, nástrojov a zariadení používaných pri poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti a starostlivosti v pôrodnej asistencii a podľa stupňa náročnosti dezinfekciu a sterilizáciu aj vykonáva.

15.08.2005

(2) V rámci poskytovania predkoncepčnej starostlivosti a prenatálnej starostlivosti pôrodná asistentka okrem činností uvedených v odseku 1 samostatne

15.08.2005

a) poskytuje informácie a služby súvisiace s podporou zdravého rodinného života, zdravých sexuálnych návykov, plánovaného rodičovstva, o zdravom životnom štýle a o možnostiach genetickej diagnostiky rodičovského páru,

15.08.2005

b) edukuje ženu o prevencii, diagnostike a liečbe gynekologických ochorení vrátane ochorení prsníka,

15.08.2005

c) poskytuje informácie o včasnej diagnostike tehotnosti, diagnostikuje tehotenstvo a podľa rozhodnutia ženy monitoruje priebeh fyziologického tehotenstva pomocou primeraných klinických a technických skríningových vyšetrení,

15.08.2005

d) poskytuje poradenstvo o vyšetreniach potrebných pre včasnú diagnostiku rizikového tehotenstva,

15.08.2005

e) poskytuje edukačné programy na prípravu na rodičovstvo a kompletnú prípravu na pôrod vrátane poradenstva v oblasti hygieny a výživy,

15.08.2005

f) sleduje ženu s fyziologickým tehotenstvom a identifikuje varovné signály abnormít u matky alebo plodu, ktoré si vyžadujú lekársku starostlivosť,

15.08.2005

g) sleduje plod v maternici pomocou stetoskopu, UDOP prístroja a kardiotokografu, vyhotovuje a hodnotí kardiotokografický záznam,

15.08.2005

h) vykonáva psychofyzickú prípravu tehotnej ženy na pôrod a podporuje tehotnú ženu a jej rodinu pri výbere miesta a spôsobu pôrodu.

15.08.2005

(3) V rámci poskytovania intrapartálnej starostlivosti a postpartálnej starostlivosti pôrodná asistentka samostatne v zdravotníckom zariadení ústavnej starostlivosti podľa § 7 ods. 3 zákona a podľa osobitného zákona4)

15.08.2005

a) posudzuje rodičku vo fyzickej, duševnej a sociálnej oblasti, usmerňuje a psychicky podporuje rodičku a sprevádzajúce osoby,

15.08.2005

b) sleduje zdravotný stav rodičky a posudzuje priebeh a postup pôrodu kontrolovaním kontrakčnej činnosti a vaginálnym vyšetrením,

15.08.2005

c) sleduje a hodnotí zdravotný stav plodu pomocou kardiotokografu a stetoskopu, vyhotovuje a hodnotí kardiotokografický záznam,

15.08.2005

d) identifikuje odchýlky od normálneho priebehu pôrodu,

15.08.2005

e) odporúča rodičke výber nefarmakologických metód na zmierňovanie a zvládnutie pôrodných bolestí a alternatívne spôsoby vedenia pôrodu,

01.08.2006

f) odvádza fyziologický pôrod vrátane pôrodu, pri ktorom sa vyžaduje epiziotómia,

15.08.2005

g) hodnotí rozsah pôrodných poranení a ošetruje jednoduché pôrodné poranenia s výnimkou poranení, ktoré svojím rozsahom vyžadujú zásah lekára,

15.08.2005

h) vykonáva prvé ošetrenie fyziologického novorodenca v prípade potreby a podľa konkrétnych podmienok zdravotníckeho zariadenia,

15.08.2005

i) zabezpečí včasné priloženie novorodenca k prsníku matky,

15.08.2005

j) sleduje psychický stav a fyzický stav ženy bezprostredne po pôrode a podľa potreby zabezpečí okamžitú lekársku starostlivosť,

15.08.2005

k) sleduje ošetreného novorodenca po zhodnotení jeho stavu počas pobytu v pôrodnej sále vrátane odchýlky od normy a v prípade potreby zabezpečí lekársku starostlivosť,

15.08.2005

l) sleduje priebeh šestonedelia a poskytuje starostlivosť šestonedieľke, v prípade zistených komplikácií zabezpečí lekársku starostlivosť,

15.08.2005

m) podporuje ženu pri dojčení a dohliada na dodržiavanie zásad správnej techniky dojčenia,

15.08.2005

n) oboznamuje ženu v prípade nedostatočnej laktácie o možnostiach náhradnej výživy novorodenca,

15.08.2005

o) poskytuje informácie o správnej životospráve, plánovanom rodičovstve, počas dojčenia a starostlivosti o novorodenca.

15.08.2005

(4) Na základe indikácie lekára pôrodná asistentka samostatne

15.08.2005

a) meria fyziologické funkcie a vitálne funkcie,

15.08.2005

b) odoberá biologický materiál,

15.08.2005

c) preväzuje a ošetruje rany s výnimkou rán, ktoré svojím priebehom hojenia vyžadujú zásah lekára,

15.08.2005

d) zavádza permanentné močové katétre u žien a rektálne rúrky,

15.08.2005

e) aplikuje kyslíkovú liečbu, enterálnu výživu, klystíry, liečivé kúpele,

01.08.2006

f) podáva lieky všetkými dostupnými formami; intravenózne aplikovať lieky a parenterálnu výživu môže podávať na základe písomného poverenia lekára, ktorého vzor je uvedený v prílohe,

15.08.2005

g) sleduje priebeh fyziologického tehotenstva, pričom vykonáva vyšetrenia pomocou primeraných klinických prostriedkov, v rámci ktorých sleduje najmä hmotnosť, fyziologické funkcie a laboratórne testy, vyšetruje panvu pelvimetrom, vykonáva vyšetrenie vonkajšími hmatmi, stetoskopom, UDOP prístrojom a elektronickým fetálnym monitorom.

15.08.2005

§ 5

15.08.2005

Rozsah praxe pôrodnej asistencie poskytovanej pôrodnou asistentkou v spolupráci s lekárom

15.08.2005

Pôrodná asistentka vykonáva aj ošetrovateľské výkony podľa § 3 okrem zavádzania močového katétra u detí a mužov a výkony v pôrodnej asistencii, ktoré súvisia s diagnostickými výkonmi a liečebnými výkonmi, ktoré uskutočňuje lekár pri

15.08.2005

a) nepravidelnom priebehu a patologickom priebehu tehotenstva, pôrodu a šestonedelia,

15.08.2005

b) operačnom vedení pôrodu,

15.08.2005

c) uskutočňovaní metód asistovanej reprodukcie,

15.08.2005

d) ochorení prsníka,

15.08.2005

e) diagnostike a liečbe gynekologických ochorení.


15.08.2005

§ 6

15.08.2005

Zrušovacie ustanovenia

15.08.2005

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 528/2004 Z. z., ktorou sa určuje rozsah ošetrovateľskej praxe poskytovanej sestrou samostatne a v spolupráci s lekárom a rozsah praxe pôrodnej asistencie poskytovanej pôrodnou asistentkou samostatne a v spolupráci s lekárom.

15.08.2005

§ 7

15.08.2005

Účinnosť

15.08.2005

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. augusta 2005.


15.08.2005

v z. Alexandra Novotná v. r.


15.08.2005

01.08.2006

Príloha k vyhláške č. 364/2005 Z. z.

15.08.2005

VZOR

15.08.2005

POVERENIE NA INTRAVENÓZNU APLIKÁCIU LIEKOV A PARENTERÁLNEJ VÝŽIVY

15.08.2005

Vzor 01

Poznámky pod čiarou

15.08.2005

1) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 742/2004 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 743/2004 Z. z. o spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností.

15.08.2005

2) § 2 ods. 1 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

15.08.2005

3) Zákon č. 576/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

15.08.2005

4) § 9 zákona č. 576/2004 Z. z.