Zákon č. 351/2005 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 720/2004 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čiastka 150/2005
Platnosť od 06.08.2005
Účinnosť od 01.01.2007
Redakčná poznámka

okrem ustanovenia uvedeného v čl. I 73. bode v § 79 ods. 1 písm. s), ktoré nadobúda účinnosť 1. januára 2007.

01.09.2005

351

01.09.2005

ZÁKON

01.09.2005

z 30. júna 2005,

01.09.2005

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 720/2004 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov

01.09.2005

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


01.09.2005

Čl. I

01.09.2005

Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 720/2004 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

01.09.2005

1. V celom texte zákona sa slová „licencia na výkon odborného zástupcu“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „licencia na výkon činnosti odborného zástupcu“ v príslušnom tvare.

01.09.2005

2. V § 3 ods. 1 písmená d) a e) znejú:

01.09.2005

d) zaobchádzaní s liekmi a zdravotníckymi pomôckami,3a)

01.09.2005

e) výkone kontroly4) poskytovania zdravotnej starostlivosti, ochrany zdravia ľudí a lekárskej posudkovej činnosti a pri výkone dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou.5)“.

01.09.2005

Poznámky pod čiarou k odkazom 3a a 4 znejú:

01.09.2005

3a) § 2 ods. 2 zákona č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z. z. o reklame v znení neskorších predpisov.

01.09.2005

4) Napríklad § 9 ods. 1 až 5 zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 45 ods. 1 písm. k) zákona č. 576/2004 Z. z. v znení zákona č. 350/2005 Z. z.“.

01.09.2005

3. V poznámke pod čiarou k odkazu 8 sa citácia „Zákon č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z. z. o reklame v znení neskorších predpisov.“ nahrádza citáciou „Zákon č. 140/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

01.09.2005

4. V § 3 ods. 4 písm. c) sa slovo „alebo“ nahrádza čiarkou a za písmeno c) sa vkladá nové písmeno d), ktoré znie:

01.09.2005

d) na základe licencie na výkon lekárskej posudkovej činnosti (§ 7a) alebo“.

01.09.2005

Doterajšie písmeno d) sa označuje ako písmeno e).

01.09.2005

5. V poznámke pod čiarou k odkazu 9 sa citácia „§ 23 a body 9, 9a a 58 prílohy č. 2 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.“ nahrádza citáciou „Napríklad § 23 a body 9 a 9a prílohy č. 2 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.“.

01.09.2005

6. § 4 vrátane nadpisu znie:

01.09.2005

㤠4

01.09.2005

Poskytovateľ

01.09.2005

Poskytovateľ je

01.09.2005

a) fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá poskytuje zdravotnú starostlivosť na základe

01.09.2005

1. povolenia (§ 11) alebo povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti podľa osobitného predpisu9a) alebo

01.09.2005

2. živnostenského oprávnenia podľa osobitného predpisu,9) alebo

01.09.2005

b) fyzická osoba, ktorá poskytuje zdravotnú starostlivosť na základe licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe (§ 10).“.

01.09.2005

Poznámka pod čiarou k odkazu 9a znie:

01.09.2005

9a) § 35 zákona č. 140/1998 Z. z. v znení zákona č. 342/2005 Z. z.“.

01.09.2005

7. V § 5 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

01.09.2005

(2) Minimálna sieť sa nevzťahuje na poskytovateľov, ktorí prevádzkujú ambulancie záchrannej zdravotnej služby (ďalej len „poskytovateľ záchrannej zdravotnej služby”), a poskytovateľov, ktorí poskytujú lekárenskú starostlivosť podľa osobitného predpisu.9a)“.

01.09.2005

Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.

01.09.2005

8. Za § 6 sa vkladá § 6a, ktorý znie:

01.09.2005

㤠6a

01.09.2005

Verejnú sieť poskytovateľov záchrannej zdravotnej služby tvoria poskytovatelia záchrannej zdravotnej služby, ktorí poskytujú záchrannú zdravotnú službu podľa osobitného predpisu.14)“.

01.09.2005

9. § 7 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

01.09.2005

(6) Určujúce znaky zdravotníckych zariadení v pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo obrany Slovenskej republiky po dohode s ministerstvom zdravotníctva. Určujúce znaky zdravotníckych zariadení v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky po dohode s ministerstvom zdravotníctva.“.

01.09.2005

10. Za § 7 sa vkladá § 7a, ktorý vrátane nadpisu znie:

01.09.2005

㤠7a

01.09.2005

Výkon lekárskej posudkovej činnosti

01.09.2005

(1) Na výkon lekárskej posudkovej činnosti na inom mieste ako v zdravotníckom zariadení sa vyžaduje licencia na výkon lekárskej posudkovej činnosti [§ 68 ods. 1 písm. d)].

01.09.2005

(2) Ustanovenie odseku 1 sa nevzťahuje na výkon lekárskej posudkovej činnosti v ozbrojených silách a v ozbrojených zboroch.“.

01.09.2005

11. § 8 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

01.09.2005

(3) Minimálne požiadavky na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie zdravotníckych zariadení v pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo obrany Slovenskej republiky po dohode s ministerstvom zdravotníctva. Minimálne požiadavky na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie zdravotníckych zariadení v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky po dohode s ministerstvom zdravotníctva.“.

01.09.2005

12. V § 10 ods. 2 sa slová „[§ 4 písm. a)]“ nahrádzajú slovami „na základe povolenia“.

01.09.2005

13. V § 11 ods. 1 písmeno a) znie:

01.09.2005

a) ambulancie záchrannej zdravotnej služby,14) a to

01.09.2005

1. ambulancie rýchlej lekárskej pomoci,

01.09.2005

2. ambulancie rýchlej zdravotnej pomoci,

01.09.2005

3. mobilnej intenzívnej jednotky,

01.09.2005

4. ambulancie leteckej záchrannej zdravotnej služby,

01.09.2005

5. ambulancie vodnej záchrannej zdravotnej služby,“.

01.09.2005

14. V § 12 ods. 2 písm. a) sa vypúšťajú slová „alebo oprávnenie prevádzkovať živnosť podľa osobitného predpisu9)“.

01.09.2005

15. V § 12 ods. 3 písm. a) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „v prípade žiadateľa o vydanie povolenia na prevádzkovanie zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti, ak má určeného odborného zástupcu s licenciou na výkon činnosti odborného zástupcu podľa odseku 10,“.

01.09.2005

16. V § 12 ods. 6 sa vypúšťajú slová „podľa tohto zákona“.

01.09.2005

17. V § 12 odsek 11 znie:

01.09.2005

(11) Odborný zástupca môže byť určený len pre jedno zdravotnícke zariadenie; uvedené sa nevzťahuje na ambulancie a mobilné hospice. Pre ambulancie záchrannej zdravotnej služby určuje právnická osoba jedného odborného zástupcu.“.

01.09.2005

18. V § 13 sa odsek 2 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

01.09.2005

e) sídlo stanice záchrannej zdravotnej služby podľa osobitného predpisu,14a) ak ide o žiadateľa o povolenie na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby.“.

01.09.2005

Poznámka pod čiarou k odkazu 14a znie:

01.09.2005

14a) § 8 ods. 1 písm. a) zákona č. 579/2004 Z. z.“.

01.09.2005

19. V § 13 ods. 3 písm. a) sa vypúšťajú slová „alebo doklad o živnostenskom oprávnení9)“.

01.09.2005

20. V § 13 sa odsek 4 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

01.09.2005

f) sídlo stanice záchrannej zdravotnej služby podľa osobitného predpisu,14a) ak ide o žiadateľa o povolenie na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby.“.

01.09.2005

21. V § 13 sa odsek 8 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

01.09.2005

e) doklad o odbornej spôsobilosti členov posádky plavidla a doklad o spôsobilosti plavidla,17a) ak ide o žiadosť o povolenie na prevádzkovanie ambulancie vodnej záchrannej zdravotnej služby.“.

01.09.2005

Poznámka pod čiarou k odkazu 17a znie:

01.09.2005

17a) Zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 580/2003 Z. z.“.

01.09.2005

22. V § 14 ods. 10 prvá veta znie: „Komisia určí pre sídlo stanice záchrannej zdravotnej služby účastníka výberového konania, ktorý najlepšie spĺňa kritériá podľa odseku 9 písm. a) až c); taký účastník výberového konania sa môže určiť aj pre viac sídiel staníc záchrannej zdravotnej služby, ak sa uviedli v žiadosti o vydanie povolenia.“.

01.09.2005

23. V § 15 ods. 1 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „inak žiadosť rozhodnutím zamietne.“.

01.09.2005

24. Za § 17 sa vkladá § 17a, ktorý vrátane nadpisu znie:

01.09.2005

㤠17a

01.09.2005

Určenie náhradného odborného zástupcu

01.09.2005

(1) Držiteľ povolenia určí náhradného odborného zástupcu, ak odborný zástupca zomrel alebo z iného dôvodu náhle alebo neočakávane prestal alebo nemôže vykonávať činnosť odborného zástupcu. Náhradného odborného zástupcu nemožno určiť, ak odborný zástupca držiteľa povolenia stratil oprávnenie vykonávať činnosť odborného zástupcu v dôsledku zrušenia licencie na výkon činnosti odborného zástupcu podľa § 74 ods. 1 písm. c) až g).

01.09.2005

(2) Náhradného odborného zástupcu možno určiť najviac na 60 dní odo dňa skutočnosti zakladajúcej ukončenie vykonávania činnosti odborného zástupcu (odsek 1); po uplynutí ustanovenej lehoty nemožno určiť ďalšieho náhradného odborného zástupcu. Náhradným odborným zástupcom môže byť aj odborný zástupca iného držiteľa povolenia.

01.09.2005

(3) Ak držiteľ povolenia určí náhradného odborného zástupcu, je povinný bez zbytočného odkladu písomne oznámiť orgánu príslušnému na vydanie povolenia dôvod určenia náhradného odborného zástupcu, meno, priezvisko, dátum narodenia a údaj o štátnom občianstve náhradného odborného zástupcu a miesto trvalého pobytu odborného zástupcu; ak je miesto trvalého pobytu mimo územia Slovenskej republiky, aj miesto prechodného pobytu na území Slovenskej republiky. Držiteľ povolenia je povinný k oznámeniu priložiť písomný súhlas náhradného odborného zástupcu s jeho určením za náhradného odborného zástupcu a jeho licenciu na výkon činnosti odborného zástupcu.

01.09.2005

(4) Ak je náhradný odborný zástupca odborným zástupcom iného držiteľa povolenia, je držiteľ povolenia podľa odseku 3 povinný písomne oznámiť aj obchodné meno, sídlo a právnu formu iného držiteľa povolenia, meno, priezvisko a miesto trvalého pobytu osoby alebo osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom, a k oznámeniu priložiť aj písomný súhlas iného držiteľa povolenia s určením jeho odborného zástupcu za náhradného odborného zástupcu v inom zdravotníckom zariadení.

01.09.2005

(5) Náhradný odborný zástupca musí spĺňať podmienky ustanovené pre odborného zástupcu [§ 12 ods. 3 písm. a) a ods. 9 až 11], ak v odseku 2 nie je ustanovené inak. Ustanovenie § 12 ods. 12 platí rovnako.

01.09.2005

(6) Určenie náhradného odborného zástupcu nevyžaduje vydanie nového povolenia.“.

01.09.2005

25. Za § 17a sa vkladá § 17b, ktorý znie:

01.09.2005

㤠17b

01.09.2005

Zmena sídla stanice záchrannej zdravotnej služby

01.09.2005

(1) Zmeniť sídlo stanice záchrannej zdravotnej služby mimo sídla ustanoveného osobitným predpisom14a) možno len so súhlasom ministerstva zdravotníctva s odchýlkou najviac tri kilometre od takého sídla a len vtedy, ak požadovaná zmena predstavuje efektívnejšie zabezpečenie záchrannej zdravotnej služby. Zmena sídla stanice záchrannej zdravotnej služby vyžaduje vydanie nového povolenia, ktorým ministerstvo zdravotníctva súčasne zruší pôvodné povolenie.

01.09.2005

(2) V žiadosti o vydanie povolenia podľa odseku 1 žiadateľ uvedie požadovanú zmenu, dôvody požadovanej zmeny a čestné vyhlásenie, že sa nezmenili ostatné údaje, na ktorých základe sa vydalo pôvodné povolenie.

01.09.2005

(3) Na vydanie povolenia podľa odseku 1 sa nevzťahujú ustanovenia o výberovom konaní (§ 14).“.

01.09.2005

26. V poznámke pod čiarou k odkazu 20 sa citácia „§ 49 Trestného zákona.“ dopĺňa citáciou „§ 50 ods. 2 písm. b) zákona č. 581/2004 Z. z. v znení zákona č. 353/2005 Z. z.“.

01.09.2005

27. V § 18 ods. 1 písm. b) sa slová „nepožiadala o zmenu odborného zástupcu (§ 17)“ nahrádzajú slovami „neurčila náhradného odborného zástupcu (§ 17a)“.

01.09.2005

28. V § 18 ods. 1 písmeno c) znie:

01.09.2005

c) držiteľ povolenia mal dočasne pozastavenú licenciu na výkon zdravotníckeho povolania, alebo ak ide o právnickú osobu, odborný zástupca mal dočasne pozastavenú licenciu na výkon činnosti odborného zástupcu a právnická osoba bez zbytočného odkladu neurčila náhradného odborného zástupcu (§ 17a).“.

01.09.2005

29. V § 18 odsek 2 znie:

01.09.2005

(2) Orgán príslušný na vydanie povolenia môže dočasne pozastaviť povolenie, ak držiteľ povolenia porušil niektorú z povinností ustanovených v § 79 ods. 1 písm. a) až d); pri porušení niektorej z povinností podľa § 79 ods. 1 písm. a) až c) aj na návrh Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou22) (ďalej len „úrad pre dohľad”).“.

01.09.2005

Poznámka pod čiarou k odkazu 22 znie:

01.09.2005

22) § 50 ods. 3 písm. b) zákona č. 581/2004 Z. z. v znení zákona č. 353/2005 Z. z.“.

01.09.2005

30. V § 18 ods. 3 písm. c) sa na konci slová „pozastavenia činnosti podľa osobitného predpisu.21)“ nahrádzajú slovami „dočasného pozastavenia licencie na výkon činnosti odborného zástupcu.“.

01.09.2005

31. V § 18 ods. 6 písm. d) sa slová „podľa § 79 ods. 1 písm. a) až c) a e)“ nahrádzajú slovami „podľa § 79 ods. 1 písm. a) až d)“.

01.09.2005

32. V § 19 sa odsek 1 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

01.09.2005

f) určil náhradného odborného zástupcu v rozpore s týmto zákonom alebo v oznámení o určení náhradného odborného zástupcu uviedol nepravdivé údaje (§ 17a).“.

01.09.2005

33. V § 19 odsek 2 znie:

01.09.2005

(2) Orgán príslušný na vydanie povolenia môže zrušiť povolenie, ak držiteľ povolenia závažným spôsobom alebo opakovane porušil niektorú z povinností ustanovených v § 79 ods. 1 písm. a) až d); ak ide o závažné alebo opakované porušenie niektorej z povinností podľa § 79 ods. 1 písm. a) až c), aj na návrh úradu pre dohľad.22)“.

01.09.2005

34. V § 19 ods. 3 sa slová „v odseku 1 písm. c) až e)“ nahrádzajú slovami „v odseku 1 písm. c) až f)“.

01.09.2005

35. V § 19 ods. 4 písmeno b) znie:

01.09.2005

b) podľa odseku 1 písm. b), c), e) a f) v celom rozsahu; ak dôvodom na zrušenie povolenia podľa odseku 1 písm. b) je zrušenie licencie na výkon zdravotníckeho povolania alebo licencie na výkon činnosti odborného zástupcu z dôvodov ustanovených v § 74 ods. 1 písm. d) a e) v rozsahu tej činnosti, v ktorej bola zrušená licencia na výkon zdravotníckeho povolania alebo licencia na výkon činnosti odborného zástupcu,“.

01.09.2005

36. V § 19 ods. 4 písm. d) sa slová „podľa § 79 ods. 1 písm. a) až c) a e)“ nahrádzajú slovami „podľa § 79 ods. 1 písm. a) až d)“.

01.09.2005

37. V § 25 písm. d) sa slová „certifikačný odbor“ nahrádzajú slovami „certifikačnú prípravu“.

01.09.2005

38. § 25 sa dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

01.09.2005

e) sídlo stanice záchrannej zdravotnej služby, ak ide o povolenie na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby.“.

01.09.2005

39. V § 27 písm. h) sa za slovami „očný optik“ čiarka nahrádza spojkou „a“ a vypúšťajú sa slová „a elektrotechnik“.

01.09.2005

40. V § 30 sa odsek 4 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:

01.09.2005

c) fotokópiu dokladu o štátnom občianstve hosťujúcej osoby.“.

01.09.2005

41. V § 30 ods. 6 sa slová „licenciu na výkon samostatnej zdravotníckej praxe alebo licenciu na výkon zdravotníckeho povolania“ nahrádzajú slovami „licenciu na výkon samostatnej zdravotníckej praxe, licenciu na výkon zdravotníckeho povolania, licenciu na výkon činnosti odborného zástupcu alebo licenciu na výkon lekárskej posudkovej činnosti“.

01.09.2005

42. V § 33 odseky 5 až 7 znejú:

01.09.2005

(5) Odborná spôsobilosť na výkon certifikovaných pracovných činností sa preukazuje

01.09.2005

a) dokladom o získaní požadovaného stupňa vzdelania v príslušnom študijnom odbore v príslušnej kategórii zdravotníckych pracovníkov (§ 27) a certifikátom na výkon certifikovaných pracovných činností (ďalej len „certifikát”) alebo

01.09.2005

b) dokladom o získaní požadovaného stupňa vzdelania v príslušnom študijnom odbore v príslušnej kategórii zdravotníckych pracovníkov (§ 27), diplomom o špecializácii v príslušnom špecializačnom odbore a certifikátom.

01.09.2005

(6) Odborná spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania sa preukazuje aj odbornou zdravotníckou praxou (ďalej len „odborná prax”) v prípadoch ustanovených podľa odseku 8. Odborná prax je vykonávanie odborných pracovných činností, špecializovaných pracovných činností alebo certifikovaných pracovných činností zdravotníckym pracovníkom.

01.09.2005

(7) Odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností možno získať len v akreditovaných špecializačných študijných programoch a odbornú spôsobilosť na výkon certifikovaných pracovných činností len v akreditovaných certifikačných študijných programoch.“.

01.09.2005

43. V § 34 ods. 3 sa slová „licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe alebo licencie na výkon zdravotníckeho povolania“ nahrádzajú slovom „licencie“.

01.09.2005

44. V § 35 ods. 1 sa slová „Ministerstvo školstva Slovenskej republiky podľa osobitných predpisov28)“ nahrádzajú slovami „príslušný orgán podľa osobitných predpisov28)“.

01.09.2005

Poznámka pod čiarou k odkazu 28 znie:

01.09.2005

28) Napríklad zákon č. 477/2002 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.“.

01.09.2005

45. V § 37 sa odsek 1 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

01.09.2005

e) stanovisko vzdelávacej inštitúcie, ktorá uskutočňuje akreditovaný špecializačný študijný program (§ 40) v príslušnom alebo v príbuznom špecializačnom odbore, ak predmetom žiadosti je uznanie dokladu o špecializácii podľa § 36 ods. 2 alebo dokladu o špecializácii podľa § 36 ods. 4.“.

01.09.2005

46. V § 37 ods. 4 sa slová „Ministerstvo školstva Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovami „príslušný orgán“.

01.09.2005

47. Za § 39 sa vkladá § 39a, ktorý vrátane nadpisu znie:

01.09.2005

㤠39a

01.09.2005

Financovanie ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov

01.09.2005

(1) Ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov sa môže financovať z

01.09.2005

a) prostriedkov zamestnávateľov,31a)

01.09.2005

b) prostriedkov rozpočtov samosprávnych krajov alebo obcí,

01.09.2005

c) prostriedkov rozpočtov zdravotných poisťovní,31b)

01.09.2005

d) úhrad zdravotníckych pracovníkov, ktorí sú účastníkmi ďalšieho vzdelávania,

01.09.2005

e) prostriedkov štátneho rozpočtu,

01.09.2005

f) prostriedkov nadácií a iných právnických osôb a fyzických osôb,

01.09.2005

g) iných zdrojov.

01.09.2005

(2) Štátna rozpočtová organizácia a štátna príspevková organizácia plánujú finančné prostriedky na ďalšie vzdelávanie vlastných zamestnancov na kalendárny rok priamo v rozpočte; tieto prostriedky sa použijú v súlade s plánom vzdelávania zamestnancov. Ak tieto organizácie získajú doplnkové zdroje financovania, financujú ďalšie vzdelávanie aj z týchto zdrojov.31c)

01.09.2005

(3) Výšku úhrad podľa odseku 1 písm. d) ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo zdravotníctva.“.

01.09.2005

Poznámky pod čiarou k odkazom 31a až 31c znejú:

01.09.2005

31a) § 19 ods. 2 písm. c) tretí bod zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

01.09.2005

31b) § 6 ods. 11 písm. d) zákona č. 581/2004 Z. z. v znení zákona č. 353/2005 Z. z.

01.09.2005

31c) Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

01.09.2005

48. § 40 a 41 vrátane nadpisov znejú:

01.09.2005

㤠40

01.09.2005

Podmienky akreditácie, osvedčenie o akreditácii, povinnosti vzdelávacej ustanovizne

01.09.2005

(1) Ministerstvo zdravotníctva rozhoduje o akreditácii špecializačných študijných programov, o akreditácii certifikačných študijných programov a o akreditácii študijných programov sústavného vzdelávania (ďalej len „akreditácia”); na rozhodovanie o akreditácii a na výkon ďalších činností v oblasti akreditácie si zriaďuje Akreditačnú komisiu Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov (ďalej len „akreditačná komisia”) ako svoj poradný orgán. Podrobnosti o činnosti akreditačnej komisie a akreditácii upraví štatút akreditačnej komisie, ktorý vydá ministerstvo zdravotníctva.

01.09.2005

(2) Vzorové špecializačné študijné programy a vzorové certifikačné študijné programy ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo zdravotníctva.

01.09.2005

(3) O akreditáciu podľa odseku 1 môže požiadať vzdelávacia ustanovizeň,32) ak

01.09.2005

a) má v predmete činnosti vzdelávaciu činnosť a vzdeláva študentov v príslušnom zdravotníckom povolaní, v ktorom žiada uskutočňovať špecializačný študijný program, certifikačný študijný program alebo študijný program sústavného vzdelávania (ďalej len „študijný program”),

01.09.2005

b) vypracovala projekt a pedagogickú dokumentáciu študijného programu podľa zásad schválených ministerstvom zdravotníctva,

01.09.2005

c) zabezpečila zodpovedajúci lektorský zbor a materiálno-technické podmienky na uskutočňovanie študijného programu.

01.09.2005

(4) Ustanovenie odseku 3 písm. a) sa nevzťahuje na Slovenskú zdravotnícku univerzitu v Bratislave.33)

01.09.2005

(5) Iná vzdelávacia ustanovizeň, ktorá nespĺňa podmienku podľa odseku 3 písm. a), môže požiadať o akreditáciu certifikačného študijného programu alebo o akreditáciu študijného programu sústavného vzdelávania, ak

01.09.2005

a) najmenej päť rokov pred podaním žiadosti vykonávala niektorú z činností podľa § 3 ods. 1 alebo zabezpečila zodpovedajúci lektorský zbor na uskutočňovanie certifikačného študijného programu alebo študijného programu sústavného vzdelávania,

01.09.2005

b) vypracovala projekt a pedagogickú dokumentáciu certifikačného študijného programu alebo študijného programu sústavného vzdelávania,

01.09.2005

c) zabezpečila materiálno-technické podmienky na uskutočňovanie certifikačného študijného programu alebo študijného programu sústavného vzdelávania.

01.09.2005

(6) Ak študijný program zahŕňa aj získanie praktických zručností, ktoré vzdelávacia ustanovizeň nemôže zabezpečiť na vlastnom pracovisku, podmienkou akreditácie je aj predloženie dohody vzdelávacej ustanovizne s inou inštitúciou o zabezpečení zodpovedajúcich materiálno-technických a personálnych podmienok na získanie potrebných praktických zručností na výkon príslušného zdravotníckeho povolania pre každého účastníka študijného programu podľa pedagogickej dokumentácie.

01.09.2005

(7) Žiadosť vzdelávacej ustanovizne obsahuje

01.09.2005

a) názov, sídlo a právnu formu vzdelávacej ustanovizne,

01.09.2005

b) charakteristiku činnosti vzdelávacej ustanovizne,

01.09.2005

c) názov študijného programu, o ktorého akreditáciu žiada.

01.09.2005

(8) K žiadosti podľa odseku 7 vzdelávacia ustanovizeň pripojí doklady a dokumentáciu preukazujúcu splnenie podmienok podľa odsekov 3 a 5; ak sa bude vzdelávacia aktivita uskutočňovať v inej inštitúcii, aj dohodu vzdelávacej ustanovizne s inou inštitúciou podľa odseku 6.

01.09.2005

(9) Ak vzdelávacia ustanovizeň spĺňa podmienky akreditácie podľa tohto zákona, ministerstvo zdravotníctva vydá vzdelávacej ustanovizni osvedčenie o akreditácii, na ktorého základe je vzdelávacia ustanovizeň oprávnená uskutočňovať akreditovaný špecializačný študijný program, akreditovaný certifikačný študijný program alebo akreditovaný študijný program sústavného vzdelávania (ďalej len „akreditovaný program„). Osvedčenie o akreditácii má platnosť päť rokov a nemožno ho previesť na inú právnickú osobu alebo fyzickú osobu.

01.09.2005

(10) Vzdelávacia ustanovizeň, ktorej ministerstvo zdravotníctva vydalo osvedčenie o akreditácii, je povinná

01.09.2005

a) uskutočňovať akreditovaný program podľa schválenej pedagogickej dokumentácie a za takých podmienok, za akých sa osvedčenie o akreditácii vydalo,

01.09.2005

b) predkladať všetky zmeny týkajúce sa akreditovaného programu na schválenie akreditačnej komisii,

01.09.2005

c) viesť administratívnu agendu o uskutočňovaní akreditovaného programu vrátane zoznamu účastníkov akreditovaného programu a zoznamu absolventov akreditovaného programu v príslušnom školskom roku alebo v akademickom roku, alebo v príslušnom vzdelávacom cykle,

01.09.2005

d) viesť zoznam vydaných diplomov o špecializácii, zoznam vydaných certifikátov alebo zoznam vydaných potvrdení (§ 41 ods. 1) podľa dátumu ich vydania,

01.09.2005

e) oznamovať údaje zo zoznamov podľa písmen c) a d) komore príslušnej na vedenie registra zdravotníckych pracovníkov (ďalej len „register”) (§ 62 ods. 2 až 6) a na účely štátnych štatistických zisťovaní aj ministerstvu zdravotníctva; údaje zo zoznamu vydaných diplomov o špecializácii aj Slovenskej zdravotníckej univerzite,33)

01.09.2005

f) oznamovať údaje zo zoznamu účastníkov akreditovaného špecializačného študijného programu a zo zoznamu účastníkov akreditovaného certifikačného študijného programu na požiadanie inej vzdelávacej ustanovizni, ktorá uskutočňuje špecializačný študijný program v príslušnom špecializačnom odbore alebo certifikačný študijný program v príslušnej certifikačnej príprave,

01.09.2005

g) predkladať akreditačnej komisii na základe jej vyžiadania časový plán, miesto uskutočňovania akreditovaného programu a zoznamy účastníkov akreditovaného programu,

01.09.2005

h) oznámiť akreditačnej komisii zmenu údajov podľa odseku 7 písm. a) a b).

01.09.2005

(11) Vzdelávacia ustanovizeň, ktorej ministerstvo zdravotníctva vydalo osvedčenie o akreditácii špecializačného študijného programu, je povinná aj zabezpečiť, aby sa účastník akreditovaného špecializačného študijného programu vzdelával v tom istom čase len v jednom špecializačnom odbore. Vzdelávacia ustanovizeň, ktorej ministerstvo zdravotníctva vydalo osvedčenie o akreditácii certifikačného študijného programu, je povinná aj zabezpečiť, aby sa účastník akreditovaného certifikačného študijného programu vzdelával v tom istom čase len v jednej certifikačnej príprave.

01.09.2005

(12) Ministerstvo zdravotníctva zruší osvedčenie o akreditácii, ak vzdelávacia ustanovizeň

01.09.2005

a) požiada o zrušenie osvedčenia o akreditácii,

01.09.2005

b) získala osvedčenie o akreditácii na základe nepravdivých údajov,

01.09.2005

d) uskutočňuje študijný program, na ktorý nezískala osvedčenie o akreditácii.

01.09.2005

(13) Ministerstvo zdravotníctva môže zrušiť osvedčenie o akreditácii, ak vzdelávacia ustanovizeň poruší niektorú z povinností ustanovených v odsekoch 10 a 11.

01.09.2005

(14) Platnosť osvedčenia o akreditácii zaniká

01.09.2005

a) uplynutím času, na ktorý bolo vydané,

01.09.2005

b) zánikom vzdelávacej ustanovizne.

01.09.2005

(15) Zoznam vzdelávacích ustanovizní, ktoré uskutočňujú akreditovaný špecializačný študijný program alebo akreditovaný certifikačný študijný program, uverejňuje ministerstvo zdravotníctva na internete; zoznam obsahuje názov, sídlo a právnu formu vzdelávacej ustanovizne, názov akreditovaného špecializačného študijného programu a názov certifikačného študijného programu.

01.09.2005

§ 41

01.09.2005

Vydávanie diplomov o špecializácii, certifikátov, potvrdení a osvedčení

01.09.2005

(1) Vzdelávacia inštitúcia vydáva

01.09.2005

a) diplomy o špecializácii absolventom akreditovaného špecializačného študijného programu po úspešnom absolvovaní špecializačnej skúšky,

01.09.2005

b) certifikáty absolventom akreditovaného certifikačného študijného programu po jeho absolvovaní,

01.09.2005

c) potvrdenia o absolvovaní akreditovaného študijného programu sústavného vzdelávania absolventom akreditovaného študijného programu sústavného vzdelávania po jeho absolvovaní.

01.09.2005

(2) Na vykonanie špecializačnej skúšky zriaďuje vzdelávacia inštitúcia komisiu zloženú zo zástupcov vzdelávacích inštitúcií uskutočňujúcich akreditovaný špecializačný študijný program v príslušnom špecializačnom odbore.

01.09.2005

(3) Vzdelávacia inštitúcia vydáva aj osvedčenia o príprave na výkon práce v zdravotníctve po jej absolvovaní, ak ide o iných zdravotníckych pracovníkov [§ 27 písm. i)].“.

01.09.2005

49. V § 42 sa za odsek 4 vkladajú nové odseky 5 a 6, ktoré znejú:

01.09.2005

(5) Sústavné vzdelávanie sa uskutočňuje v akreditovaných študijných programoch sústavného vzdelávania (§ 40) alebo v neakreditovaných vzdelávacích aktivitách; neakreditovanou vzdelávacou aktivitou sa rozumie jednorazová vzdelávacia aktivita.

01.09.2005

(6) Akreditované študijné programy sústavného vzdelávania sa uskutočňujú a hodnotia v periodických vzdelávacích cykloch; hodnotenie vykonáva komora príslušná na vedenie registra (§ 62 ods. 2 až 6), a ak ide o sústavné vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov, ktorí poskytujú záchrannú zdravotnú službu, zamestnávateľ.“.

01.09.2005

Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 7.

01.09.2005

50. V § 47 ods. 3 sa vypúšťa písmeno x).

01.09.2005

Doterajšie písmená y), z) a aa) sa označujú ako písmená x), y) a z).

01.09.2005

51. V § 49 ods. 1 písm. h) sa slová „register zdravotníckych pracovníkov (ďalej len „register”)“ nahrádzajú slovom „register“.

01.09.2005

52. V § 49 ods. 1 písm. j) sa na konci vypúšťa čiarka a pripájajú sa tieto slová: „a na účely vydávania potvrdení podľa osobitného predpisu,36a)“.

01.09.2005

Poznámka pod čiarou k odkazu 36a znie:

01.09.2005

36a) § 12a zákona č. 477/2002 Z. z. v znení zákona č. 5/2005 Z. z.“.

01.09.2005

53. V § 49 ods. 1 sa vypúšťa písmeno k).

01.09.2005

Doterajšie písmená l) až p) sa označujú ako písmená k) až o).

01.09.2005

54. V § 61 ods. 4 sa slová „peňažných pokút“ nahrádzajú slovami „registračných poplatkov, poplatkov za vydanie licencie, pokút uložených v disciplinárnom konaní,“.

01.09.2005

55. V § 62 ods. 6 sa vypúšťa slovo „elektrotechnika,“.

01.09.2005

56. V § 63 ods. 2 písm. h) sa slovo „praxi“ nahrádza slovami „odbornej praxi“.

01.09.2005

57. V § 68 sa odsek 1 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

01.09.2005

d) na výkon lekárskej posudkovej činnosti podľa § 7a zdravotníckym pracovníkom v povolaní lekár.“.

01.09.2005

58. V § 68 ods. 4 sa slová „Slovenská komora lekárnikov“ nahrádzajú slovami „Slovenská lekárnická komora“.

01.09.2005

59. § 68 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:

01.09.2005

(7) Licencia na výkon zdravotníckeho povolania podľa odseku 1 písm. b) alebo licencia na výkon činnosti odborného zástupcu podľa odseku 1 písm. c) sa vyžaduje na vydanie povolenia (§ 11) a na vydanie povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti podľa osobitného predpisu.9a)“.

01.09.2005

60. V § 69 ods. 1 sa vypúšťa písmeno e).

01.09.2005

Doterajšie písmeno f) sa označuje ako písmeno e).

01.09.2005

61. V § 69 ods. 3 sa vypúšťajú slová „podľa tohto zákona“.

01.09.2005

62. V § 70 ods. 2 písmeno h) znie:

01.09.2005

h) miesto výkonu samostatnej zdravotníckej praxe [§ 68 ods. 1 písm. a)], miesto výkonu zdravotníckeho povolania [§ 68 ods. 1 písm. b)], miesto výkonu činnosti odborného zástupcu [§ 68 ods. 1 písm. c)] alebo miesto výkonu lekárskej posudkovej činnosti [§ 68 ods. 1 písm. d)].“.

01.09.2005

63. V § 71 ods. 1 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „inak žiadosť rozhodnutím zamietne.“.

01.09.2005

64. V § 73 ods. 1 sa vypúšťa písmeno b).

01.09.2005

Doterajšie písmená c) až e) sa označujú ako písmená b) až d).

01.09.2005

65. V § 73 ods. 3 písm. b) sa slová „podľa odseku 1 písm. e)“ nahrádzajú slovami „podľa odseku 1 písm. d)“.

01.09.2005

66. V § 73 ods. 4 písm. b) sa slová „podľa odseku 1 písm. b) až e)“ nahrádzajú slovami „podľa odseku 1 písm. b) až d)“.

01.09.2005

67. V § 73 ods. 5 písm. a) sa slová „podľa odseku 1 písm. d)“ nahrádzajú slovami „podľa odseku 1 písm. c)“.

01.09.2005

68. V poznámke pod čiarou k odkazu 44 sa citácia „§ 50 ods. 2 písm. c) zákona č. 581/2004 Z. z.“ nahrádza citáciou „§ 50 ods. 3 písm. c) zákona č. 581/2004 Z. z. v znení zákona č. 353/2005 Z. z.“.

01.09.2005

69. V § 74 ods. 1 písm. d) sa vypúšťajú slová „závažným spôsobom alebo“.

01.09.2005

70. V § 74 sa odsek 5 vypúšťa.

01.09.2005

71. Za § 77 sa vkladá § 77a, ktorý znie:

01.09.2005

㤠77a

01.09.2005

Rozhodnutie o vydaní licencie okrem všeobecných náležitostí rozhodnutia23) obsahuje údaje

01.09.2005

a) uvedené v § 70 ods. 2 písm. a) až c),

01.09.2005

b) o zdravotníckom povolaní, študijnom odbore a špecializačnom odbore alebo certifikačnej príprave, v ktorých žiadateľ získal odbornú spôsobilosť (§ 33) a bude v nich vykonávať príslušné pracovné činnosti.“.

01.09.2005

72. V § 78 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

01.09.2005

(3) Právoplatné rozhodnutie o vydaní licencie na výkon lekárskej posudkovej činnosti, právoplatné rozhodnutie o dočasnom pozastavení licencie na výkon lekárskej posudkovej činnosti a právoplatné rozhodnutie o zrušení licencie na výkon lekárskej posudkovej činnosti doručuje orgán príslušný na rozhodnutie v prvom stupni (§ 76 ods. 1) aj orgánom a inštitúciám podľa odseku 1 písm. a) až e).“.

01.09.2005

Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.

01.09.2005

73. § 79 vrátane nadpisu znie:

01.09.2005

„Povinnosti poskytovateľa

01.09.2005

§ 79

01.09.2005

(1) Poskytovateľ, ktorý je držiteľom povolenia alebo držiteľom licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe, je povinný, ak v odseku 3 nie je ustanovené inak,

01.09.2005

a) pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti dodržiavať osobitné predpisy,45)

01.09.2005

b) poskytnúť bez zbytočného odkladu každej osobe neodkladnú zdravotnú starostlivosť a na pokyn operačného strediska záchrannej zdravotnej služby poskytnúť súčinnosť poskytovateľovi záchrannej zdravotnej služby,14)

01.09.2005

c) bez zbytočného odkladu prevziať osobu od poskytovateľa záchrannej zdravotnej služby,14) ak ide o poskytovateľa ústavnej zdravotnej starostlivosti,

01.09.2005

d) prevádzkovať zdravotnícke zariadenie v súlade s požiadavkami na jeho personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie,

01.09.2005

e) viditeľne označiť druh zdravotníckeho zariadenia (§ 7 ods. 2 a 3), jeho odborné zameranie, obchodné meno alebo meno a priezvisko držiteľa povolenia, právnická osoba je povinná uviesť aj meno a priezvisko odborného zástupcu, a ak má určeného náhradného odborného zástupcu, meno a priezvisko náhradného odborného zástupcu; označenie musí byť v štátnom jazyku,

01.09.2005

f) umiestniť na viditeľnom mieste zoznam zdravotných poisťovní, s ktorými má uzatvorenú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti;11) ak ide o zdravotnícke zariadenie, v ktorom sa poskytuje ambulantná zdravotná starostlivosť, aj ordinačné hodiny schválené samosprávnym krajom a schválené ordinačné hodiny aj dodržiavať,

01.09.2005

g) umiestniť na viditeľnom mieste cenník zdravotných výkonov uskutočňovaných na žiadosť osoby,

01.09.2005

h) informovať vopred osobu, jej zákonného zástupcu alebo osobu blízku19) o rozsahu a podmienkach ním poskytovanej zdravotnej starostlivosti a o tom, či má uzatvorenú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti11) so zdravotnou poisťovňou, v ktorej je táto osoba verejne zdravotne poistená podľa osobitného predpisu,46)

01.09.2005

i) bezodkladne písomne informovať osobu o odstúpení od dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti a o dôvodoch odstúpenia od tejto dohody,47)

01.09.2005

j) zabezpečiť zastupovanie v rozsahu povolenia počas dočasnej neprítomnosti a súčasne na viditeľnom mieste bezodkladne uviesť poskytovateľa, ktorý vykonáva zastupovanie; uvedené sa nevzťahuje na poskytovateľa ústavnej zdravotnej starostlivosti,

01.09.2005

k) oznámiť spôsobom v mieste obvyklým dočasné pozastavenie alebo skončenie poskytovania zdravotnej starostlivosti,

01.09.2005

l) viesť zdravotnú dokumentáciu podľa osobitného predpisu,48)

01.09.2005

m) spracúvať, poskytovať a sprístupňovať údaje zo zdravotnej dokumentácie podľa osobitného predpisu,49)

01.09.2005

n) zabezpečiť a uchovávať zdravotnú dokumentáciu a dodržať postup pri jej odovzdaní a prevzatí do úschovy podľa osobitného predpisu,50)

01.09.2005

o) vydať osobe doklad o výške úhrady, ktorú uhrádza osoba za poskytnutú zdravotnú starostlivosť, a doklad o výške úhrady za poskytnuté služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti,

01.09.2005

p) poskytovať ministerstvu zdravotníctva údaje v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom,51)

01.09.2005

q) povoliť orgánu príslušnému na výkon dozoru podľa tohto zákona vstup do zdravotníckeho zariadenia, poskytnúť mu požadované informácie a súčinnosť potrebnú na výkon dozoru a zdržať sa konania, ktoré by mohlo mariť výkon dozoru podľa tohto zákona,

01.09.2005

r) predpisovať lieky a zdravotnícke pomôcky v súlade s osobitným predpisom,52)

01.01.2007

s) nepretržite zabezpečovať systém kvality podľa požiadaviek tohto zákona,

01.09.2005

t) uzavrieť zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu53) spôsobenú osobám v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti; poistenie musí trvať po celý čas, počas ktorého je poskytovateľ oprávnený poskytovať zdravotnú starostlivosť,

01.09.2005

u) zabezpečiť zber údajov potrebných na určenie indikátorov kvality54) vo formáte určenom ministerstvom zdravotníctva,

01.09.2005

v) vydať pri poskytnutí ambulantnej zdravotnej starostlivosti v odbore zubné lekárstvo rovnopis potvrdenia o rozsahu poskytnutých zdravotných výkonov,55) ich cene a výške spoluúčasti osobe, ktorej sa taká zdravotná starostlivosť poskytla, alebo jej zákonnému zástupcovi.

01.09.2005

(2) Poskytovateľ, ktorý je držiteľom povolenia alebo držiteľom licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe, je ďalej povinný, ak v odseku 3 nie je ustanovené inak, bezodkladne oznamovať prokurátorovi, vyšetrovateľovi alebo policajnému orgánu

01.09.2005

a) dokonané samovraždy, samovražedné pokusy a prípady, v ktorých je dôvodné podozrenie, že na poškodení zdravia alebo smrti mohla mať účasť iná osoba,

01.09.2005

b) podozrenie na zanedbávanie, týranie alebo zneužívanie maloletej osoby alebo inej osoby, ktorá nie je spôsobilá na právne úkony alebo ktorej spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená,

01.09.2005

c) prijatie osoby do zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti, ktorej totožnosť nemožno zistiť alebo ktorá je zranená strelnou zbraňou alebo inou zbraňou,

01.09.2005

d) opustenie zdravotníckeho zariadenia bez súhlasu poskytovateľa osobou, ktorá vzhľadom na svoj zdravotný stav ohrozuje seba alebo svoje okolie, opustí zdravotnícke zariadenie bez súhlasu poskytovateľa.

01.09.2005

(3) Povinnosti podľa

01.09.2005

a) odseku 1 písm. c), f) až j), l) až o) a v) a podľa odseku 2 písm. c) sa nevzťahujú na poskytovateľa, ktorý je držiteľom povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby,

01.09.2005

b) odseku 1 písm. c) až g), j), q), s) a v) a podľa odseku 2 písm. c) a d) sa nevzťahujú na poskytovateľa, ktorý je držiteľom licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe.

01.09.2005

(4) Poskytovateľ, ktorý je držiteľom licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe, je ďalej povinný

01.09.2005

a) preukázať sa osobe, ktorej poskytuje zdravotnú starostlivosť, licenciou na výkon samostatnej zdravotníckej praxe, ak jej poskytuje zdravotnú starostlivosť na inom mieste ako v zdravotníckom zariadení,

01.09.2005

b) poskytnúť osobe, ktorej poskytuje zdravotnú starostlivosť, v písomnej forme zoznam zdravotných poisťovní, s ktorými má uzatvorenú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, a cenník zdravotných výkonov uskutočňovaných na žiadosť takejto osoby, ak jej poskytuje zdravotnú starostlivosť na inom mieste ako v zdravotníckom zariadení,

01.09.2005

c) zabezpečiť zastupovanie v rozsahu licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe počas dočasnej neprítomnosti a súčasne bezodkladne informovať osobu, ktorej poskytuje zdravotnú starostlivosť, o tom, kto vykonáva zastupovanie,

01.09.2005

d) poskytnúť komore na účely výkonu dozoru požadované informácie a súčinnosť potrebnú na výkon dozoru a zdržať sa konania, ktoré by mohlo mariť výkon dozoru.

01.09.2005

(5) Povinnosti pri poskytovaní lekárenskej starostlivosti upravuje osobitný predpis.8)“.

01.09.2005

Poznámky pod čiarou k odkazom 45 až 55 znejú:

01.09.2005

45) § 6 až 17 a § 26 až 43 zákona č. 576/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

§ 44 ods. 1 zákona č. 577//2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení zákona č. 347/2005 Z. z.

01.09.2005

46) Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

01.09.2005

47) § 12 ods. 8 zákona č. 576/2004 Z. z. v znení zákona č. 350/2005 Z. z.

01.09.2005

48) § 19 až 21 zákona č. 576/2004 Z. z.

01.09.2005

49) § 18, 24 a 25 zákona č. 576/2004 Z. z. v znení zákona č. 350/2005 Z. z.

01.09.2005

50) § 22 a 23 zákona č. 576/2004 Z. z.

01.09.2005

51) § 44 ods. 7 písm. c) zákona č. 576/2004 Z. z.

01.09.2005

52) § 39 ods. 6 zákona č. 140/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.

01.09.2005

53) § 790 písm. c) Občianskeho zákonníka.

01.09.2005

54) § 7 ods. 4 písm. a) druhý bod a ods. 5 až 8 zákona č. 581/2004 Z. z.

01.09.2005

55) § 3 ods. 5 zákona č. 577/2004 Z. z.“.

01.09.2005

74. Za § 79 sa vkladá § 79a, ktorý znie:

01.09.2005

㤠79a

01.09.2005

(1) Poskytovateľ, ktorý je držiteľom povolenia alebo držiteľom licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe, je povinný, ak v odseku 3 nie je ustanovené inak,

01.09.2005

a) vyžiadať si od zdravotnej poisťovne potvrdenie skutočnosti, či ide o neodkladnú zdravotnú starostlivosť pri poskytnutí neodkladnej zdravotnej starostlivosti

01.09.2005

1. osobe, ktorá nezaplatila príslušnej zdravotnej poisťovni preddavok na poistné za tri mesiace v príslušnom kalendárnom roku, nedoplatok za poistné alebo úhradu za zdravotnú starostlivosť v prípadoch ustanovených osobitným predpisom,56)

01.09.2005

2. osobe, ktorá nemá podanú prihlášku,57) a

01.09.2005

3. osobe, s ktorej príslušnou zdravotnou poisťovňou nemá uzatvorenú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti,58)

01.09.2005

b) poskytovať zdravotnej poisťovni, s ktorou má uzatvorenú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, údaje o jej poistencoch potrebné na určenie indikátorov kvality vo formáte určenom ministerstvom zdravotníctva najneskôr do jedného kalendárneho mesiaca po ukončení časového obdobia, za ktoré budú indikátory kvality hodnotené,

01.09.2005

c) oznamovať k poslednému dňu v kalendárnom mesiaci zdravotnej poisťovni, s ktorou má uzatvorenú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, vykonané preventívne prehliadky v odbore zubné lekárstvo a preventívne prehliadky v odbore telovýchovné lekárstvo; oznámenie musí mať písomnú formu a musí byť podpísané osobou, ktorej sa preventívna prehliadka poskytla, alebo jej zákonným zástupcom,

01.09.2005

d) dodržiavať poradie poistencov v zozname poistencov čakajúcich na poskytnutie zdravotnej starostlivosti, ak taký zoznam zdravotná poisťovňa vytvorila,58a)

01.09.2005

e) oznamovať príslušnej zdravotnej poisťovni k poslednému dňu v kalendárnom mesiaci na tlačive predpísanom úradom pre dohľad

01.09.2005

1. každé poskytnutie zdravotnej starostlivosti osobe v dôsledku porušenia liečebného režimu58b) alebo užitia návykovej látky,

01.09.2005

2. úraz alebo iné poškodenie zdravia, v súvislosti s ktorým poskytol osobe zdravotnú starostlivosť, pri dôvodnom podozrení, že k úrazu alebo k inému poškodeniu zdravia došlo zavineným protiprávnym konaním tretej osoby; smrteľné úrazy, ťažké úrazy, hromadné úrazy a choroby z povolania je poskytovateľ povinný oznamovať všetky bez výnimky,

01.09.2005

f) povoliť osobám oprávneným na výkon kontrolnej činnosti podľa osobitného predpisu58c) vstup do zdravotníckeho zariadenia, poskytnúť im požadované informácie a súčinnosť potrebnú na výkon kontrolnej činnosti a zdržať sa konania, ktoré by mohlo mariť výkon kontrolnej činnosti.

01.09.2005

(2) Žiadosť podľa odseku 1 písm. a) musí byť písomná; za jej doručenie sa považuje aj doručenie faxom alebo elektronickou formou.

01.09.2005

(3) Povinnosti

01.09.2005

a) podľa odseku 1 písm. a), c), d) a e) sa nevzťahujú na poskytovateľa, ktorý je držiteľom povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby,

01.09.2005

b) podľa odseku 1 písm. d) a f) sa nevzťahujú na poskytovateľa, ktorý je držiteľom licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe.

01.09.2005

(4) Poskytovateľ, ktorý je držiteľom licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe, je ďalej povinný poskytnúť osobám oprávneným na výkon kontrolnej činnosti podľa osobitného predpisu58c) na účely výkonu kontrolnej činnosti požadované informácie a súčinnosť potrebnú na výkon kontrolnej činnosti a zdržať sa konania, ktoré by mohlo mariť výkon kontrolnej činnosti.“.

01.09.2005

Poznámky pod čiarou k odkazom 56 až 58c znejú:

01.09.2005

56) § 9 ods. 2 zákona č. 580/2004 Z. z. v znení zákona č. 352/2005 Z. z.

01.09.2005

57) § 9 ods. 3 zákona č. 580/2004 Z. z. v znení zákona č. 352/2005 Z. z.

01.09.2005

58) § 8 ods. 3 zákona č. 581/2004 Z. z.

01.09.2005

58a) § 6 ods. 2 zákona č. 581/2004 Z. z. v znení zákona č. 353/2005 Z. z.

01.09.2005

58b) § 2 ods. 11 zákona č. 576/2004 Z. z.

01.09.2005

58c) § 9 ods. 1 až 4 zákona č. 581/2004 Z. z. v znení zákona č. 353/2005 Z. z.“.

01.09.2005

75. V § 81 odsek 1 znie:

01.09.2005

(1) Dozor nad dodržiavaním ustanovení tohto zákona vykonáva

01.09.2005

a) orgán príslušný na vydanie povolenia (§ 11), ak ide o plnenie povinností držiteľmi povolení podľa § 79 a dodržiavanie podmienok prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia na základe povolenia,

01.09.2005

b) komora príslušná na vydanie licencie (§ 68 ods. 2 až 6), ak ide o plnenie povinností držiteľmi licencií podľa § 79 a dodržiavanie podmienok na vydanie licencie,

01.09.2005

c) komora príslušná na registráciu zdravotníckych pracovníkov (§ 62 ods. 2 až 6), ak ide o plnenie povinností ustanovených v § 80 ods. 1 písm. c),

01.09.2005

d) komora príslušná na združovanie zdravotníckych pracovníkov (§ 43 ods. 2, § 44 ods. 2, § 45 ods. 2, § 46 ods. 2 a § 47 ods. 2), ak ide o plnenie povinností ustanovených v § 52 ods. 2.“.

01.09.2005

76. V § 81 odsek 4 znie:

01.09.2005

(4) Na správne poskytovanie zdravotnej starostlivosti60a) dohliada úrad pre dohľad podľa osobitného predpisu.60b)

01.09.2005

Poznámky pod čiarou k odkazom 60a a 60b znejú:

01.09.2005

60a) § 4 ods. 3 zákona č. 576/2004 Z. z. v znení zákona č. 350/2005 Z. z.

01.09.2005

60b) § 18 ods. 1 písm. b) zákona č. 581/2004 Z. z. v znení zákona č. 353/2005 Z. z.”.

01.09.2005

77. § 82 znie:

01.09.2005

㤠82

01.09.2005

(1) Orgán príslušný na vydanie povolenia (§ 11) môže uložiť držiteľovi povolenia vydaného podľa tohto zákona pokutu za porušenie niektorej z povinností ustanovených

01.09.2005

a) v § 79 ods. 1 písm. e) až h), k), o), p), s), t), u) a v) a v § 79a ods. 1 písm. a), b), c), e) a f) až do 20 000 Sk,

01.09.2005

b) v § 79 ods. 1 písm. i), j), q) a r), ods. 2 písm. a) až d) a v § 79a ods. 1 písm. d) až do 100 000 Sk,

01.09.2005

c) v § 79 ods. 1 písm. d) a l) až n) až do 300 000 Sk,

01.09.2005

d) v § 79 ods. 1 písm. a) až c) až do 500 000 Sk.

01.09.2005

(2) Komora príslušná na vydanie licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe [§ 68 ods. 1 písm. a) a ods. 2, 5 a 6] môže uložiť držiteľovi licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe pokutu za porušenie niektorej z povinností ustanovených

01.09.2005

a) v § 79 ods. 1 písm. h), k), o), p), t) a u), ods. 4 písm. a) a b) a v § 79a ods. 1 písm. a), b), c) a e) a ods. 4 až do 20 000 Sk,

01.09.2005

b) v § 79 ods. 1 písm. i) a r), ods. 2 písm. a) a b) a ods. 4 písm. c) a d) až do 100 000 Sk,

01.09.2005

c) v § 79 ods. 1 písm. a), b) a l) až n) až do 500 000 Sk.

01.09.2005

(3) Orgán príslušný na vydanie povolenia (§ 11) uloží pokutu až do 1 000 000 Sk

01.09.2005

a) fyzickej osobe a právnickej osobe, ak poskytuje zdravotnú starostlivosť bez povolenia (§ 7 ods. 1 až 3) alebo vykonáva lekársku posudkovú činnosť v rozpore s týmto zákonom (§ 7a),

01.09.2005

b) právnickej osobe, ak

01.09.2005

1. poskytuje zdravotnú starostlivosť bez odborného zástupcu; uvedené neplatí, ak má určeného náhradného odborného zástupcu podľa § 17a, alebo

01.09.2005

2. jej odborný zástupca alebo ak právnická osoba má určeného náhradného odborného zástupcu, jej náhradný odborný zástupca nemá licenciu na výkon činnosti odborného zástupcu [§ 68 ods. 1 písm. c)],

01.09.2005

c) fyzickej osobe, ak poskytuje zdravotnú starostlivosť bez licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe [§ 68 ods. 1 písm. a)],

01.09.2005

d) odbornému zástupcovi, ak vykonáva činnosť odborného zástupcu pre viac ako jedného poskytovateľa; to neplatí, ak ide o náhradného odborného zástupcu (§ 17a).

01.09.2005

(4) Komora príslušná na registráciu zdravotníckych pracovníkov (§ 62 ods. 2 až 6) uloží zdravotníckemu pracovníkovi pokutu až do 20 000 Sk, ak poruší niektorú z povinností ustanovených v § 80 ods. 1 písm. c).

01.09.2005

(5) Pri určení výšky pokuty podľa odsekov 1 až 4 sa prihliadne na závažnosť a povahu zistených nedostatkov. Pokutu možno uložiť samostatne, súčasne s inou sankciou a opätovne.”.

01.09.2005

78. V § 83 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

01.09.2005

(2) Účastníkom konania o uložení pokuty je držiteľ povolenia a úrad pre dohľad, ak sa konanie začalo na jeho návrh.”.

01.09.2005

Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4.

01.09.2005

79. V § 84 odsek 2 znie:

01.09.2005

(2) Zakladateľom akciovej spoločnosti podľa odseku 1 je štát; v jeho mene koná ministerstvo zdravotníctva alebo iné ministerstvo, ktoré je podľa osobitných predpisov61) zriaďovateľom štátnej organizácie podľa odseku 1. Zakladateľskú listinu a stanovy akciovej spoločnosti schvaľuje vláda Slovenskej republiky na návrh ministerstva zdravotníctva alebo iného ministerstva, ktoré koná v mene štátu.”.

01.09.2005

80. V § 85 ods. 2 posledná veta znie: „Ustanovenia o ručení za splnenie prevedených záväzkov a možnosti podať odpor podľa osobitného zákona67) sa nepoužijú.”.

01.09.2005

Poznámka pod čiarou k odkazu 67 znie:

01.09.2005

67) § 477 ods. 3 časť vety za čiarkou a § 478 Obchodného zákonníka.”.

01.09.2005

81. V § 87 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Ustanovenia o splatení nepeňažného vkladu a o správe vkladu podľa osobitného zákona67a) sa nepoužijú.”.

01.09.2005

Poznámka pod čiarou k odkazu 67a znie:

01.09.2005

67a) § 59 ods. 2 tretia veta a § 60 Obchodného zákonníka.”.

01.09.2005

82. V § 87 ods. 2 v poslednej vete časť vety za bodkočiarkou znie: „ustanovenie o prechode vlastníckeho práva podľa osobitného zákona69) sa nepoužije.”.

01.09.2005

Poznámka pod čiarou k odkazu 69 znie:

01.09.2005

69) § 483 ods. 3 Obchodného zákonníka.”.

01.09.2005

83. V § 87 odsek 3 znie:

01.09.2005

(3) Dňom vzniku akciovej spoločnosti na ňu prechádzajú práva a záväzky štátnej organizácie vyplývajúce z právnych vzťahov vrátane neznámych a vrátane práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov k zamestnancom.”.

01.09.2005

84. V § 90 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Ak v čase zápisu výšky základného imania do obchodného registra nedosiahne hodnota nepeňažného vkladu sumu určenú pri prevzatí záväzku na vklad, uhradí sa tento rozdiel z rezervného fondu.”.

01.09.2005

85. V § 91 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Ustanovenie odseku 1 platí rovnako.”.

01.09.2005

86. V § 91 odsek 4 znie:

01.09.2005

(4) Na prevod akcií transformovaného zdravotníckeho zariadenia vo vlastníctve štátu na iné osoby sa vzťahujú predpisy o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby,65) ak ďalej nie je ustanovené inak.”.

01.09.2005

87. § 91 sa dopĺňa odsekmi 5 až 7, ktoré znejú:

01.09.2005

(5) Prevod akcií transformovaného zdravotníckeho zariadenia možno vykonať len na základe rozhodnutia vlády Slovenskej republiky o privatizácii majetkovej účasti štátu na základnom imaní transformovaného zdravotníckeho zariadenia (ďalej len „majetková účasť štátu“). Majetková účasť štátu nesmie klesnúť pod 51 %.

01.09.2005

(6) Na základe rozhodnutia vlády Slovenskej republiky o privatizácii majetkovej účasti štátu možno akcie transformovaného zdravotníckeho zariadenia bezodplatne previesť len na verejné vysoké školy, Slovenskú zdravotnícku univerzitu v Bratislave,33) samosprávne kraje alebo obce. Súčasťou zmluvy o bezodplatnom prevode akcií musí byť desaťročný zákaz nakladania s akciami. Posledná veta odseku 5 platí rovnako.

01.09.2005

(7) V prípade zvýšenia alebo zníženia základného imania transformovaného zdravotníckeho zariadenia majetková účasť štátu nesmie klesnúť pod 51 %.”.

01.09.2005

88. Za § 93 sa vkladá § 93a, ktorý znie:

01.09.2005

㤠93a

01.09.2005

(1) Licencia na výkon odborného zástupcu vydaná pred 1. septembrom 2005 sa považuje za licenciu na výkon činnosti odborného zástupcu vydanú podľa tohto zákona.

01.09.2005

(2) Rozhodnutie o uznaní dokladov o špecializácii vydané pred 1. septembrom 2005 sa považuje za rozhodnutie o uznaní dokladov o špecializácii vydané podľa tohto zákona.

01.09.2005

(3) Konanie o uznanie dokladov o špecializácii, ktoré sa právoplatne neskončilo do 31. augusta 2005, dokončí sa podľa doterajších predpisov.

01.09.2005

(4) Konanie o uložení pokuty, ktoré sa právoplatne neskončilo do 31. augusta 2005, dokončí sa podľa doterajších predpisov.

01.09.2005

(5) Ordinačné hodiny schválené podľa doterajších predpisov sa považujú za ordinačné hodiny schválené podľa tohto zákona.

01.09.2005

(6) Lekári, ktorí vykonávajú lekársku posudkovú činnosť na inom mieste ako v zdravotníckom zariadení, sú oprávnení vykonávať lekársku posudkovú činnosť bez licencie na výkon lekárskej posudkovej činnosti [§ 68 ods. 1 písm. d)] najneskôr do 31. decembra 2007.

01.09.2005

(7) Ustanovenie odseku 6 sa nevzťahuje na lekárov, ktorí vykonávajú lekársku posudkovú činnosť v ozbrojených silách a v ozbrojených zboroch (§ 7a ods. 2).”.

01.09.2005

89. Za § 101 sa vkladá § 101a, ktorý znie:

01.09.2005

㤠101a

01.09.2005

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave je oprávnená vydávať diplomy o špecializácii, certifikáty a potvrdenia o absolvovaní študijného programu sústavného vzdelávania bez akreditácie do 31. decembra 2006.”.

01.09.2005

90. Za § 102a sa vkladá § 102b, ktorý znie:

01.09.2005

㤠102b

01.09.2005

Vlastníctvo pohľadávky štátu voči zrušenej zdravotnej poisťovni v správe správcu v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva zdravotníctva, vlastníctvo pohľadávky štátu v správe správcu v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva zdravotníctva voči inej zdravotnej poisťovni a vlastníctvo pohľadávky štátu v správe správcu v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva zdravotníctva voči zdravotníckemu zariadeniu okrem toho, ktoré je podnikateľom, ak vznikla z poskytovania zdravotnej starostlivosti alebo v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, možno s písomným súhlasom ministerstva zdravotníctva a Ministerstva financií Slovenskej republiky aj bezodplatne postúpiť na právnickú osobu so 100 % majetkovou účasťou štátu určenú ministerstvom zdravotníctva po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej republiky.”.

01.09.2005

91. V prílohe č. 3 v časti A písm. a) v tabuľke č. 2 v poslednom stĺpci sa slová „úrazová chirurgia” nahrádzajú slovami „úrazová chirurgia alebo urgentná medicína”.

01.09.2005

92. V prílohe č. 4 v časti „Zdravotnícky pracovník a výkon jeho povolania” odsek 3 znie:

01.09.2005

(3) Od zdravotníckeho pracovníka nemožno vyžadovať taký výkon alebo spoluúčasť na ňom, ktorý odporuje jeho svedomiu okrem prípadov bezprostredného ohrozenia života alebo zdravia osôb. Ak zdravotnícky pracovník uplatní výhradu svedomia, je povinný o tejto skutočnosti informovať svojho zamestnávateľa a pri uplatnení výhrady svedomia pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti aj svojich pacientov.”.

01.09.2005

93. V prílohe č. 5 sa dopĺňa štvrtý bod, ktorý znie:

01.09.2005

4. na výkon lekárskej posudkovej činnosti .................................................... 1 000 Sk.”.

01.09.2005

Čl. II

01.09.2005

Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 231/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 132/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 200/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 216/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 290/1996 Z. z., zákona č. 288/1997 Z. z., zákona č. 379/1997 Z. z., zákona č. 70/1998 Z. z., zákona č. 76/1998 Z. z., zákona č. 126/1998 Z. z., zákona č. 129/1998 Z. z., zákona č. 140/1998 Z. z., zákona č. 143/1998 Z. z., zákona č. 144/1998 Z. z., zákona č. 161/1998 Z. z., zákona č. 178/1998 Z. z., zákona č. 179/1998 Z. z., zákona č. 194/1998 Z. z., zákona č. 263/1999 Z. z., zákona č. 264/1999 Z. z., zákona č. 119/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 236/2000 Z. z., zákona č. 238/2000 Z. z., zákona č. 268/2000 Z. z., zákona č. 338/2000 Z. z., zákona č. 223/2001 Z. z., zákona č. 279/2001 Z. z., zákona č. 488/2001 Z. z., zákona č. 554/2001 Z. z., zákona č. 261/2002 Z. z., zákona č. 284/2002 Z. z., zákona č. 506/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 219/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 423/2003 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 586/2003 Z. z., zákona č. 602/2003 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 350/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 420/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 544/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 624/2004 Z. z., zákona č. 650/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 331/2005 Z. z. a zákona č. 340/2005 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

01.09.2005

1. V § 3 ods. 1 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:

01.09.2005

c) vykonávanie liečiteľskej činnosti,”.

01.09.2005

Doterajšie písmeno c) sa označuje ako písmeno d).

01.09.2005

2. V § 3 ods. 1 písm. d) v prvom bode sa za slovami „očných optikov” vypúšťa čiarka a slovo „sanitárov”.

01.09.2005

3. V prílohe č. 2 – VIAZANÉ ŽIVNOSTI sa v skupine č. 214 – Ostatné vypúšťa živnosť por. č. 58 „Doprava do zdravotníckeho zariadenia alebo zo zdravotníckeho zariadenia”.

01.09.2005

Čl. III

01.09.2005

Zákon č. 579/2004 Z. z. o záchrannej zdravotnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopĺňa takto:

01.09.2005

1. V § 2 ods. 2 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ktorá vykonáva záchrannú zdravotnú službu v zásahovom území podľa pokynov koordinačného strediska integrovaného záchranného systému5) (ďalej len „koordinačné stredisko“) a operačného strediska záchrannej zdravotnej služby [§ 5 ods. 1 písm. c)].”.

01.09.2005

2. § 2 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

01.09.2005

(3) Zásahovým územím podľa odseku 2 je územie Slovenskej republiky.”.

01.09.2005

3. V § 3 ods. 1 sa vypúšťajú slová „ako rozpočtové organizácie4)”.

01.09.2005

Poznámka pod čiarou k odkazu 4 sa vypúšťa.

01.09.2005

4. V § 3 ods. 1 sa vypúšťajú slová „integrovaného záchranného systému5) (ďalej len „koordinačné stredisko“)”.

01.09.2005

5. V § 5 ods. 1 písmeno a) znie:

01.09.2005

a) zriadiť

01.09.2005

1. zásahové operačné stredisko tak, aby zabezpečil výjazd ambulancie záchrannej zdravotnej služby do jednej minúty od prijatia pokynu koordinačného strediska alebo operačného strediska záchrannej zdravotnej služby; to neplatí pre výjazd ambulancie leteckej záchrannej zdravotnej služby a ambulancie vodnej záchrannej zdravotnej služby,

01.09.2005

2. stanice záchrannej zdravotnej služby v sídlach uvedených v povolení na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby;2) sídlo stanice možno zmeniť len za podmienok ustanovených osobitným predpisom.9a)”.

01.09.2005

Poznámka pod čiarou k odkazu 9a znie:

01.09.2005

9a) § 17b zákona č. 578/2004 Z. z. v znení zákona č. 351/2005 Z. z.”.

01.09.2005

6. V § 5 ods. 1 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:

01.09.2005

b) nepretržite prevádzkovať ambulanciu rýchlej lekárskej pomoci v stanici záchrannej zdravotnej služby; ak prevádzkuje viac ako jednu stanicu záchrannej zdravotnej služby, v každej ďalšej stanici záchrannej zdravotnej služby nepretržite prevádzkovať ambulanciu rýchlej lekárskej pomoci alebo ambulanciu rýchlej zdravotnej pomoci,”.

01.09.2005

Doterajšie písmená b) až g) sa označujú ako písmená c) až h).

01.09.2005

7. V § 5 ods. 1 písm. g) sa slová „zásahových stredísk” nahrádzajú slovami „staníc záchrannej zdravotnej služby”.

01.09.2005

8. V § 5 ods. 2 v úvodnej vete sa za slovo „zásahové” vkladá slovo „operačné”.

01.09.2005

9. V § 8 ods. 1 písm. a) sa vypúšťajú slová „a ich zásahové územia”.

01.09.2005

10. V § 8 ods. 1 písm. b) sa slová „zásahových stredísk” nahrádzajú slovom „staníc”.

01.09.2005

11. § 8 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

01.09.2005

(3) Podmienky prevádzky a podmienky spôsobilosti plavidiel prevádzkovaných pre vodnú záchrannú zdravotnú službu ustanovuje osobitný zákon.16)”.

01.09.2005

Poznámka pod čiarou k odkazu 16 znie:

01.09.2005

16) Zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 580/2003 Z. z.”.

01.09.2005

Čl. IV

01.09.2005

Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 551/2003 Z. z., zákona č. 600/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 186/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 391/2004 Z. z., zákona č. 439/2004 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 721/2004 Z. z., zákona č. 82/2005 Z. z. a zákona č. 244/2005 Z. z. sa dopĺňa takto:

01.09.2005

Za § 277b sa vkladajú § 277c a 277d, ktoré znejú:

01.09.2005

㤠277c

01.09.2005

(1) Pohľadávky na poistnom na nemocenské poistenie, na poistnom na dôchodkové zabezpečenie, na poistnom na poistenie zodpovednosti zamestnávateľa za škodu pri pracovnom úraze a pri chorobe z povolania, na príspevku na poistenie v nezamestnanosti a na príspevku do garančného fondu vzniknuté do 31. decembra 2003 voči zdravotníckym zariadeniam, pohľadávky na penále, ktoré sa týkajú tohto poistného alebo príspevku, alebo pohľadávky na pokute vzniknuté do 31. decembra 2003 okrem pohľadávok, ktoré možno postúpiť podľa § 277b, môže Sociálna poisťovňa postúpiť podľa § 149 na právnickú osobu so 100 % majetkovou účasťou štátu určenú ministerstvom po dohode s ministerstvom financií; § 149 ods. 2 a ods. 5 druhá veta sa nepoužijú.

01.09.2005

(2) Právnická osoba so 100 % majetkovou účasťou štátu uvedená v odseku 1 môže nakladať s postúpenou pohľadávkou ako vlastník aj iným spôsobom ako podľa § 149 ods. 10.

01.09.2005

§ 277d

01.09.2005

(1) Pohľadávky na poistnom vzniknuté od 1. januára 2004 do 31. decembra 2004 voči zdravotníckym zariadeniam, pohľadávky na penále, ktoré sa týkajú tohto poistného, alebo pohľadávky na pokute vzniknuté od 1. januára 2004 do 31. decembra 2004 môže Sociálna poisťovňa postúpiť podľa § 149 na právnickú osobu so 100 % majetkovou účasťou štátu určenú ministerstvom po dohode s ministerstvom financií; § 149 ods. 2 a ods. 5 druhá veta sa nepoužijú.

01.09.2005

(2) Na nakladanie s postúpenou pohľadávkou platí § 277c ods. 2 rovnako.”.


01.09.2005

Čl. V

01.09.2005

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2005 okrem ustanovenia uvedeného v čl. I 73. bode v § 79 ods. 1 písm. s), ktoré nadobúda účinnosť 1. januára 2007.


01.09.2005

Ivan Gašparovič v. r.

01.09.2005

Pavol Hrušovský v. r.

01.09.2005

Mikuláš Dzurinda v. r.