Vyhláška č. 322/2005 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje zameranie psychologických vyšetrení inštruktorov autoškôl a ich rozsah

Čiastka 136/2005
Platnosť od 20.07.2005
Účinnosť od 01.08.2005
01.08.2005

322

01.08.2005

VYHLÁŠKA

01.08.2005

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

01.08.2005

zo 6. júla 2005,

01.08.2005

ktorou sa ustanovuje zameranie psychologických vyšetrení inštruktorov autoškôl a ich rozsah

01.08.2005

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 21 ods. 2 zákona č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:


01.08.2005

§ 1

01.08.2005

(1) Psychologické vyšetrenie je zisťovanie psychickej spôsobilosti z hľadiska úrovne pracovných spôsobilostí a špecifických spôsobilostí, ich možného narušenia alebo obmedzenia.

01.08.2005

(2) Psychická spôsobilosť žiadateľa o inštruktorské oprávnenie1) sa zisťuje psychologickým vyšetrením pred zaradením žiadateľa do výcviku.

01.08.2005

(3) Psychická spôsobilosť držiteľa inštruktorského preukazu sa zisťuje pravidelnými psychologickými vyšetreniami vykonanými vždy pred podaním žiadosti o predĺženie platnosti inštruktorského preukazu.2)

01.08.2005

§ 2

01.08.2005

Psychologické vyšetrenie žiadateľa o inštruktorské oprávnenie a držiteľa inštruktorského preukazu vykonáva psychológ so špecializáciou klinická psychológia s certifikátom v dopravnej psychológii (ďalej len „psychológ“).3)

01.08.2005

§ 3

01.08.2005

(1) Psychická spôsobilosť žiadateľa o inštruktorské oprávnenie a držiteľa inštruktorského preukazu sa zisťuje psychologickým vyšetrením v rozsahu uvedenom v prílohe č. 1.

01.08.2005

(2) Pri posudzovaní psychickej spôsobilosti žiadateľa o inštruktorské oprávnenie alebo držiteľa inštruktorského preukazu psychológ prihliada aj na predchádzajúce záznamy v ich zdravotnej dokumentácii.

01.08.2005

§ 4

01.08.2005

Závery z psychologického vyšetrenia psychológ zaznamenáva do zdravotnej dokumentácie žiadateľa o inštruktorské oprávnenie alebo držiteľa inštruktorského preukazu a do dokladu o psychologickom vyšetrení žiadateľa o inštruktorské oprávnenie, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 2, alebo do dokladu o psychologickom vyšetrení držiteľa inštruktorského preukazu, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 3.


01.08.2005

§ 5

01.08.2005

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 191/1998 Z. z. o psychologických vyšetreniach žiadateľov o oprávnenie vykonávať výcvik vodičov.

01.08.2005

§ 6

01.08.2005

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. augusta 2005.


01.08.2005

Rudolf Zajac v. r.


01.08.2005

Príloha č. 1

01.08.2005

k vyhláške č. 322/2005 Z. z.

01.08.2005

KRITÉRIÁ NA ZISŤOVANIE PSYCHICKEJ SPÔSOBILOSTI ŽIADATEĽOV O INŠTRUKTORSKÉ OPRÁVNENIE A DRŽITEĽA INŠTRUKTORSKÉHO PREUKAZU

01.08.2005

Psychologické vyšetrenie sa vykonáva štandardizovanými metodikami dopravnej psychológie. Súčasťou vyšetrenia je aj výpis z evidencie dopravných nehôd a z evidencie dopravných priestupkov Policajného zboru.

01.08.2005

I. Pedagogicko-psychická spôsobilosť

01.08.2005

Osobné charakteristiky zodpovedajúce kritériu

01.08.2005

– schopnosť pozitívnej a konštruktívnej komunikácie s ľuďmi,

01.08.2005

– odolnosť proti záťaži a frustračná tolerancia,

01.08.2005

– empatia a anticipácia správania klienta,

01.08.2005

– asertívne správanie,

01.08.2005

– presný verbálny prejav a správna terminológia,

01.08.2005

– odhad schopností klienta a dôslednosť.

01.08.2005

II. Dopravno-psychická spôsobilosť

01.08.2005

1. Všeobecná úroveň intelektu najmenej v pásme vyššieho priemeru vodičskej populácie.

01.08.2005

2. Dispozície najmenej v pásme vyššieho priemeru vodičskej populácie

01.08.2005

– pozornosť v záťaži,

01.08.2005

– senzomotorická reaktivita a koordinácia meraná determinačným prístrojom,

01.08.2005

– rozhodovacie procesy,

01.08.2005

– krátkodobá pamäť,

01.08.2005

– priestorová orientácia a predstavivosť.

01.08.2005

3. Osobnostné charakteristiky zodpovedajúce kritériu

01.08.2005

– zrelosť osobnosti s rozvinutými vyššími citmi,

01.08.2005

– primeraná regulácia správania a flexibilita,

01.08.2005

– integrita osobnosti a zodpovedajúce sebahodnotenie,

01.08.2005

– prispôsobivosť a konštruktívne sebapresadzovanie,

01.08.2005

– zvládanie zložitých sociálnych situácií,

01.08.2005

– primerané rizikové zvládanie dopravných situácií,

01.08.2005

– zameranie na bezpečnosť dopravy a predvídavosť.

01.08.2005

4. Úroveň špecifického okruhu vedomostí v uvedených oblastiach v pásme vyššieho priemeru vodičskej populácie

01.08.2005

– právne vedomie a motoristické informácie,

01.08.2005

– technické informácie a orientácia,

01.08.2005

– pedagogické vedomosti a zručnosti,

01.08.2005

– organizačné vedomosti a zručnosti, systematickosť.

01.08.2005

III. Anamnestické údaje – nevykazujú tieto znaky:

01.08.2005

– trestná činnosť,

01.08.2005

– problémy v procese socializácie a partnerských vzťahov,

01.08.2005

– vodičská prax – počet najazdených kilometrov, nehody, konflikty, dopravné priestupky a podobne,

01.08.2005

– zdravotné postihnutia a choroby,

01.08.2005

– závislosť od alkoholu a psychoaktívnych látok alebo ich abúzus,

01.08.2005

– vyššia frekvencia úrazov.

01.08.2005

Príloha č. 2

01.08.2005

k vyhláške č. 322/2005 Z. z.

01.08.2005

VZOR

01.08.2005

VZOR 02

01.08.2005

Príloha č. 3

01.08.2005

k vyhláške č. 322/2005 Z. z.

01.08.2005

VZOR

01.08.2005

VZOR 03

Poznámky pod čiarou

01.08.2005

1) § 8 ods. 1 zákona č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

01.08.2005

2) § 11 zákona č. 93/2005 Z. z.

01.08.2005

3) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 743/2004 Z. z. o spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností.