Zákon č. 312/2005 Z. z.Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov

Čiastka 133/2005
Platnosť od 15.07.2005
Účinnosť od 15.07.2005

OBSAH

15.07.2005

312

15.07.2005

ZÁKON

15.07.2005

z 29. júna 2005,

15.07.2005

ktorým sa dopĺňa zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov

15.07.2005

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


15.07.2005

Čl. I

15.07.2005

Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení zákona č. 530/2004 Z. z. a zákona č. 81/2005 Z. z. sa dopĺňa takto:

15.07.2005

V § 6 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová: „na výkon práce na území Slovenskej republiky“.


15.07.2005

Čl. II

15.07.2005

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


15.07.2005

Ivan Gašparovič v. r.

15.07.2005

Pavol Hrušovský v. r.

15.07.2005

Mikuláš Dzurinda v. r.