Vyhláška č. 306/2005 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje zoznam sesterských diagnóz

Čiastka 132/2005
Platnosť od 14.07.2005
Účinnosť od 15.07.2005
15.07.2005

306

15.07.2005

VYHLÁŠKA

15.07.2005

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

15.07.2005

z 30. júna 2005,

15.07.2005

ktorou sa ustanovuje zoznam sesterských diagnóz

15.07.2005

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 18 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:


15.07.2005

§ 1

15.07.2005

Zoznam sesterských diagnóz je uvedený v prílohe.


15.07.2005

§ 2

15.07.2005

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. júla 2005.


15.07.2005

Rudolf Zajac v. r.


15.07.2005

Príloha k vyhláške č. 306/2005 Z. z.

15.07.2005

ZOZNAM SESTERSKÝCH DIAGNÓZ

15.07.2005

A 100 – 109 Adaptácia

15.07.2005

A 100 Narušená adaptácia jednotlivca

15.07.2005

A 101 Riziko narušenej adaptácie jednotlivca

15.07.2005

A 102 Narušená adaptácia rodiny

15.07.2005

A 103 Riziko narušenej adaptácie rodiny

15.07.2005

A 110 – 119 Aktivita

15.07.2005

A 110 Intolerancia aktivity

15.07.2005

A 111 Riziko intolerancie aktivity

15.07.2005

A 112 Nedostatok náhradných aktivít

15.07.2005

A 113 Imobilita

15.07.2005

A 114 Riziko vzniku imobility

15.07.2005

A 115 Obmedzená pohyblivosť

15.07.2005

A 116 Riziko úrazu, poranenia

15.07.2005

A 117 Vyčerpanosť, únava

15.07.2005

A 120 – 129 Alergická reakcia

15.07.2005

A 120 Alergická reakcia na lieky

15.07.2005

A 121 Alergická reakcia na potraviny

15.07.2005

A 122 Alergická reakcia na uštipnutie

15.07.2005

A 123 Kontaktná alergická reakcia

15.07.2005

A 124 Riziko alergickej reakcie

15.07.2005

A 130 – 139 Aspirácia

15.07.2005

A 130 Aspirácia

15.07.2005

A 131 Riziko aspirácie

15.07.2005

B 100 – 109 Bezmocnosť, beznádej

15.07.2005

B 100 Bezmocnosť

15.07.2005

B 101 Beznádej

15.07.2005

B 102 Duchovná tieseň

15.07.2005

B 110 – 119 Bolesť

15.07.2005

B 110 Akútna bolesť

15.07.2005

B 111 Chronická bolesť

15.07.2005

B 112 Riziko vzniku bolesti

15.07.2005

D 100 – 109 Dekubit

15.07.2005

D 100 Dekubit I. štádium

15.07.2005

D 101 Dekubit II. štádium

15.07.2005

D 102 Dekubit III. štádium

15.07.2005

D 103 Dekubit IV. – V. štádium

15.07.2005

D 104 Riziko vzniku dekubitov

15.07.2005

D 110 – 119 Dojčenie

15.07.2005

D 110 Neúčinné dojčenie

15.07.2005

D 111 Riziko neúčinného dojčenia

15.07.2005

D 112 Prerušené dojčenie

15.07.2005

D 113 Riziko prerušeného dojčenia

15.07.2005

D 120 – 129 Dýchanie

15.07.2005

D 120 Neúčinné dýchanie

15.07.2005

D 121 Neúčinné čistenie dýchacích ciest

15.07.2005

D 122 Neschopnosť udržiavania spontánneho dýchania

15.07.2005

D 123 Riziko dusenia

15.07.2005

D 124 Riziko hypoxie

15.07.2005

E 100 – 119 Edukácia a vedomosti

15.07.2005

E 100 Nedostatok informácií

15.07.2005

E 101 Riziko deficitu informácií

15.07.2005

E 102 Nezáujem o informácie

15.07.2005

E 103 Nedostatok vedomostí

15.07.2005

E 104 Riziko nedostatku vedomostí

15.07.2005

I 100 – 109 Intoxikácia

15.07.2005

I 100 Intoxikácia

15.07.2005

I 101 Riziko intoxikácie

15.07.2005

I 110 – 119 Izolácia sociálna

15.07.2005

I 110 Sociálna izolácia

15.07.2005

I 111 Riziko sociálnej izolácie

15.07.2005

I 120 – 129 Infekcia

15.07.2005

I 120 Infekcia

15.07.2005

I 121 Riziko vzniku infekcie

15.07.2005

K 100 – 109 Komunikácia

15.07.2005

K 100 Narušená verbálna komunikácia

15.07.2005

K 101 Riziko narušenia verbálnej komunikácie

15.07.2005

K 102 Narušená neverbálna komunikácia

15.07.2005

K 103 Riziko narušenia neverbálnej komunikácie

15.07.2005

K 104 Narušená sociálna interakcia

15.07.2005

K 110 – 129 Koža a tkanivá

15.07.2005

K 110 Narušená celistvosť kože

15.07.2005

K 111 Riziko narušenia celistvosti kože

15.07.2005

K 112 Narušená celistvosť tkanív

15.07.2005

K 113 Riziko narušenia celistvosti tkanív

15.07.2005

K 114 Zmenený vzhľad kože

15.07.2005

K 115 Svrbenie kože

15.07.2005

K 116 Zmenený vzhľad tkanív

15.07.2005

K 117 Riziko krvácania

15.07.2005

K 118 Nedostatočné prekrvenie tkanív

15.07.2005

K 119 Riziko nedostatočného prekrvenia tkanív

15.07.2005

K 120 Zmena sliznice ústnej dutiny

15.07.2005

P 100 – 119 Psychické stavy a procesy

15.07.2005

P 100 Narušená pamäť

15.07.2005

P 101 Zmena poznávacích funkcií

15.07.2005

P 102 Zmenený myšlienkový proces

15.07.2005

P 103 Zmenený psychický stav

15.07.2005

P 104 Riziko zmeny psychického stavu

15.07.2005

P 105 Nadmerná duševná záťaž

15.07.2005

P 106 Citová tieseň

15.07.2005

P 107 Zmena správania

15.07.2005

P 108 Psychické zneužívanie

15.07.2005

P 109 Smútok

15.07.2005

P 110 Anticipačný smútok

15.07.2005

P 111 Strach

15.07.2005

P 112 Úzkosť

15.07.2005

R 100 – 109 Rast a vývin

15.07.2005

R 100 Zaostávanie vo vývine a raste

15.07.2005

R 101 Riziko zmeny vo vývine a raste

15.07.2005

R 110 – 119 Rodina

15.07.2005

R 110 Narušené vzťahy v rodine

15.07.2005

R 111 Riziko narušenia vzťahov v rodine

15.07.2005

R 112 Neúčinné riešenie problémov rodiny

15.07.2005

R 120 – 129 Rola

15.07.2005

R 120 Porucha prijatia roly

15.07.2005

R 121 Riziko neakceptovania roly

15.07.2005

R 122 Narušené plnenie roly

15.07.2005

R 123 Riziko neplnenia roly

15.07.2005

R 124 Odmietanie plnenia roly

15.07.2005

S 100 – 119 Sebaopatera

15.07.2005

S 100 Nedostatočná sebaopatera v osobnej hygiene

15.07.2005

S 101 Deficit sebaopatery v osobnej hygiene

15.07.2005

S 102 Riziko deficitu sebaopatery v osobnej hygiene

15.07.2005

S 103 Nedostatočná sebaopatera v prijímaní potravy

15.07.2005

S 104 Deficit sebaopatery v prijímaní potravy

15.07.2005

S 105 Riziko deficitu sebaopatery v prijímaní potravy

15.07.2005

S 106 Nedostatočná sebaopatera vo vyprázdňovaní

15.07.2005

S 107 Deficit sebaopatery vo vyprázdňovaní

15.07.2005

S 108 Riziko deficitu sebaopatery vo vyprázdňovaní

15.07.2005

S 109 Nedostatočná sebaopatera v úprave zovňajšku

15.07.2005

S 110 Deficit sebaopatery v úprave zovňajšku

15.07.2005

S 111 Riziko deficitu sebaopatery v úprave zovňajšku

15.07.2005

S 112 Nedostatočná sebaopatera v úprave okolia

15.07.2005

S 113 Deficit sebaopatery v úprave okolia

15.07.2005

S 114 Riziko deficitu sebaopatery v úprave okolia

15.07.2005

S 115 Deficit sebaopatery v aktivitách denného života

15.07.2005

S 120 – 129 Sebakoncepcia

15.07.2005

S 120 Narušená sebakoncepcia

15.07.2005

S 121 Riziko narušenia sebakoncepcie

15.07.2005

S 122 Sebapoškodzovanie

15.07.2005

S 123 Riziko sebapoškodzovania

15.07.2005

S 124 Porucha prijatia vzhľadu vlastného tela

15.07.2005

S 130 – 139 Sexualita

15.07.2005

S 130 Sexuálna dysfunkcia

15.07.2005

S 131 Riziko sexuálnej dysfunkcie

15.07.2005

S 140 – 149 Spánok

15.07.2005

S 140 Narušený spánok

15.07.2005

S 141 Spánková deprivácia

15.07.2005

S 142 Riziko poruchy spánku

15.07.2005

S 150 – 159 Spolupráca

15.07.2005

S 150 Nedostatočná spolupráca jednotlivca

15.07.2005

S 151 Nedostatočná spolupráca rodiny

15.07.2005

S 152 Neschopnosť spolupráce

15.07.2005

S 153 Neochota spolupracovať

15.07.2005

T 100 – 109 Telesné tekutiny

15.07.2005

T 100 Znížený objem telesných tekutín

15.07.2005

T 101 Riziko deficitu objemu telesných tekutín

15.07.2005

T 102 Zvýšený objem telesných tekutín

15.07.2005

T 103 Riziko zvýšeného objemu telesných tekutín

15.07.2005

T 110 – 119 Telesná teplota

15.07.2005

T 110 Znížená telesná teplota

15.07.2005

T 111 Zvýšená telesná teplota

15.07.2005

T 112 Horúčka

15.07.2005

T 113 Porucha termoregulácie

15.07.2005

T 114 Riziko poruchy termoregulácie

15.07.2005

V 100 – 119 Vyprázdňovanie

15.07.2005

V 100 Zápcha

15.07.2005

V 101 Riziko vzniku zápchy

15.07.2005

V 102 Hnačka

15.07.2005

V 103 Inkontinencia stolice

15.07.2005

V 104 Zmenené vyprázdňovanie stolice

15.07.2005

V 105 Meteorizmus

15.07.2005

V 106 Retencia moča

15.07.2005

V 107 Inkontinencia moča

15.07.2005

V 108 Pomočovanie

15.07.2005

V 109 Zmenené vyprázdňovanie moča

15.07.2005

V 120 – 139 Výživa

15.07.2005

V 120 Zmenená výživa – väčší príjem ako telesná potreba

15.07.2005

V 121 Riziko väčšieho príjmu potravy ako telesná potreba

15.07.2005

V 122 Zmenená výživa – menší príjem ako telesná potreba

15.07.2005

V 123 Riziko menšieho príjmu potravy ako telesná potreba

15.07.2005

V 124 Odmietanie potravy

15.07.2005

V 125 Riziko odmietania potravy

15.07.2005

V 126 Porucha prehĺtania

15.07.2005

V 127 Riziko poruchy prehĺtania

15.07.2005

V 128 Nechutenstvo

15.07.2005

V 129 Riziko nechutenstva

15.07.2005

V 130 Nevoľnosť

15.07.2005

V 131 Zvracanie

15.07.2005

V 132 Riziko zvracania

15.07.2005

V 133 Pálenie záhy

15.07.2005

V 134 Riziko pálenia záhy

15.07.2005

V 135 Zvýšený príjem tekutín

15.07.2005

V 136 Riziko zvýšeného príjmu tekutín

15.07.2005

V 137 Znížený príjem tekutín

15.07.2005

V 138 Riziko zníženého príjmu tekutín

15.07.2005

Z 100 – 119 Zmyslové vnímanie

15.07.2005

Z 100 Zmenené vnímanie chuti

15.07.2005

Z 101 Riziko zmeneného vnímania chuti

15.07.2005

Z 102 Zmenené vnímanie čuchu

15.07.2005

Z 103 Riziko zmeneného vnímania čuchu

15.07.2005

Z 104 Zmenené sluchové vnímanie

15.07.2005

Z 105 Riziko zmeneného sluchového vnímania

15.07.2005

Z 106 Zmenené hmatové vnímanie

15.07.2005

Z 107 Riziko zmeneného hmatového vnímania

15.07.2005

Z 108 Zmenené zrakové vnímanie

15.07.2005

Z 109 Riziko zmeneného zrakového vnímania

15.07.2005

1. Klinický záver o aktuálnej potrebe alebo potenciálnej potrebe, ošetrovateľskom probléme alebo stave osoby, rodiny alebo komunity, ktorý ovplyvňuje zdravotný stav a vyžaduje intervenciu špecifickú pre sestru alebo pôrodnú asistentku, je sesterská diagnóza.

15.07.2005

2. Ošetrovateľským problémom je akýkoľvek stav či situácia, v ktorej si osoba vyžaduje pomoc pri upevňovaní, podpore, udržiavaní či opätovnom získaní zdravia alebo pri zabezpečení pokojnej smrti.

15.07.2005

3. Aktuálna sesterská diagnóza má trojzložkovú formuláciu, ktorá obsahuje

15.07.2005

a) potrebu a problém,

15.07.2005

b) príčinu potreby a príčinu problému,

15.07.2005

c) príznaky.

15.07.2005

4. Potenciálna sesterská diagnóza má dvojzložkovú formuláciu, ktorá obsahuje

15.07.2005

a) potrebu a problém,

15.07.2005

b) príčinu potreby a príčinu problému.

15.07.2005

5. Klasifikačný systém sesterských diagnóz tvorí hierarchickú schému, ktorá zohľadňuje štandardné taxonomické princípy.

15.07.2005

6. Sesterské diagnózy sú kódované a zoradené podľa abecedného zoznamu.

15.07.2005

7. Každá sesterská diagnóza má pridelený 4-miestny kód, ktorý pozostáva z písmena a čísla, pričom písmeno označuje príslušnú kategóriu a poradové číslo označuje konkrétnu sesterskú diagnózu.