Zákon č. 300/2005 Z. z.Trestný zákon

Čiastka 129/2005
Platnosť od 02.07.2005
Účinnosť od 01.01.2017 do07.11.2017
Redakčná poznámka

Na základe nálezu ÚS č. 428/2012 Z. z. strácajú slová za bodkočiarkou „súd uloží páchateľovi trest nad jednu polovicu takto určenej trestnej sadzby odňatia slobody“ v § 41 ods. 2 účinnosť. Ak Národná rada Slovenskej Republiky neuvedie toto ustanovenie do súladu s Ústavo...

01.01.2006

300

01.01.2006

ZÁKON

01.01.2006

z 20. mája 2005

01.01.2006

TRESTNÝ ZÁKON

01.01.2006

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


01.01.2006

PRVÁ ČASŤ

01.01.2006

VŠEOBECNÁ ČASŤ

01.01.2006

§ 1

01.01.2006

Predmet zákona

01.01.2006

Tento zákon upravuje základy trestnej zodpovednosti, druhy trestov, druhy ochranných opatrení, ich ukladanie a skutkové podstaty trestných činov.

01.01.2006

PRVÁ HLAVA

01.01.2006

PÔSOBNOSŤ ZÁKONA A ZÁKLADY TRESTNEJ ZODPOVEDNOSTI

01.01.2006

Prvý diel

01.01.2006

Trestný zákon a jeho pôsobnosť

01.01.2006

§ 2

01.01.2006

Časová pôsobnosť

01.01.2006

(1) Trestnosť činu sa posudzuje a trest sa ukladá podľa zákona účinného v čase, keď bol čin spáchaný. Ak v čase medzi spáchaním činu a vynesením rozsudku nadobudnú účinnosť viaceré zákony, trestnosť činu sa posudzuje a trest sa ukladá podľa zákona, ktorý je pre páchateľa priaznivejší.

01.01.2006

(2) Páchateľovi možno uložiť taký druh trestu, ktorý dovoľuje uložiť zákon účinný v čase, keď sa o trestnom čine rozhoduje, ak je to pre páchateľa priaznivejšie.

01.09.2010

(3) Ak tento zákon neustanovuje inak, ochranné opatrenie sa ukladá podľa zákona účinného v čase, keď sa o ochrannom opatrení rozhoduje.

01.01.2006

§ 3

01.01.2006

Územná pôsobnosť

01.01.2006

(1) Podľa tohto zákona sa posudzuje trestnosť činu, ktorý bol spáchaný na území Slovenskej republiky.

01.01.2006

(2) Trestný čin sa považuje za spáchaný na území Slovenskej republiky, aj keď sa páchateľ

01.01.2006

a) dopustil konania aspoň sčasti na jej území, ak porušenie alebo ohrozenie záujmu chráneného týmto zákonom nastalo alebo malo nastať celkom alebo sčasti mimo jej územia, alebo

01.01.2006

b) dopustil konania mimo územia Slovenskej republiky, ak tu malo nastať porušenie alebo ohrozenie záujmu chráneného týmto zákonom alebo ak tu mal nastať aspoň sčasti taký následok.

01.01.2006

(3) Podľa tohto zákona sa posudzuje aj trestnosť činu, ktorý bol spáchaný mimo územia Slovenskej republiky na palube lode plávajúcej pod štátnou vlajkou Slovenskej republiky alebo na palube lietadla zapísaného v registri lietadiel Slovenskej republiky.

01.01.2006

Osobná pôsobnosť

01.01.2006

§ 4

01.01.2006

Podľa tohto zákona sa posudzuje aj trestnosť činu, ktorý mimo územia Slovenskej republiky spáchal občan Slovenskej republiky alebo cudzinec, ktorý má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt.

01.01.2006

§ 5

01.01.2006

Podľa tohto zákona sa posudzuje aj trestnosť obzvlášť závažného zločinu, ak bol čin spáchaný mimo územia Slovenskej republiky proti občanovi Slovenskej republiky a v mieste činu je čin trestný alebo ak miesto činu nepodlieha žiadnej trestnej právomoci.

01.01.2010

§ 5a

01.01.2010

Podľa tohto zákona sa posudzuje trestnosť nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držania a obchodovanie s nimi (§ 171 a 172), falšovania, pozmeňovania a neoprávnenej výroby peňazí a cenných papierov (§ 270), uvádzania falšovaných, pozmenených a neoprávnene vyrobených peňazí a cenných papierov (§ 271), výroby a držby falšovateľského náčinia (§ 272), falšovania, pozmeňovania a nedovolenej výroby kolkových známok, poštových cenín, nálepiek a poštových pečiatok (§ 274), falšovania a pozmeňovania kontrolných technických opatrení na označenie tovaru (§ 275), založenia, zosnovania a podporovania teroristickej skupiny alebo jej člena (§ 297), nedovolenej výroby a držania jadrových materiálov, rádioaktívnych látok, vysoko rizikových chemických látok a vysoko rizikových biologických agensov a toxínov (§ 298 a 299), úkladov proti Slovenskej republike (§ 312), teroru (§ 313 a 314), záškodníctva (§ 315 a 316), sabotáže (§ 317), vyzvedačstva (§ 318), útoku na orgán verejnej moci (§ 321), útoku na verejného činiteľa (§ 323), falšovania a pozmeňovania verejnej listiny, úradnej pečate, úradnej uzávery, úradného znaku a úradnej značky (§ 352), ohrozenia dôvernej skutočnosti a vyhradenej skutočnosti (§ 353), prevádzačstva (§ 355), ohrozenia mieru (§ 417), genocídia (§ 418), terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme (§ 419), neľudskosti (§ 425), používania zakázaného bojového prostriedku a nedovoleného vedenia boja (§ 426), plienenia v priestore vojnových operácií (§ 427), zneužívania medzinárodne uznávaných označení a štátnych znakov (§ 428), vojnovej krutosti (§ 431), perzekúcie obyvateľstva (§ 432), vojnového bezprávia (§ 433) aj vtedy, ak taký trestný čin spáchal mimo územia Slovenskej republiky cudzinec, ktorý nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt.

01.01.2006

§ 6

01.01.2006

(1) Podľa tohto zákona sa posudzuje trestnosť činu spáchaného mimo územia Slovenskej republiky cudzincom, ktorý nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt, aj vtedy, ak

01.01.2006

a) čin je trestný aj podľa zákona účinného na území, kde bol spáchaný,

01.01.2006

b) páchateľ bol zadržaný alebo zatknutý na území Slovenskej republiky a

01.01.2006

c) nebol vydaný na trestné stíhanie cudziemu štátu.

01.01.2006

(2) Páchateľovi uvedenému v odseku 1 však nemožno uložiť trest prísnejší, než ustanovuje zákon štátu, na ktorého území bol trestný čin spáchaný.

01.01.2006

§ 7

01.01.2006

Pôsobnosť podľa medzinárodných zmlúv

01.01.2006

(1) Trestnosť činu sa posudzuje podľa tohto zákona aj vtedy, ak to ustanovuje medzinárodná zmluva, ktorá bola ratifikovaná a vyhlásená spôsobom ustanoveným zákonom, ktorou je Slovenská republika viazaná.

01.01.2006

(2) Ustanovenia § 3 až 6 sa nepoužijú, ak to nepripúšťa medzinárodná zmluva, ktorá bola ratifikovaná a vyhlásená spôsobom ustanoveným zákonom, ktorou je Slovenská republika viazaná.

01.09.2010

§ 7a

01.09.2010

Pôsobnosť na ukladanie ochranných opatrení

01.09.2010

(1) Ochranné opatrenie podľa tohto zákona možno uložiť, ak sa podľa neho posudzuje trestnosť činu, v súvislosti so spáchaním ktorého má byť ochranné opatrenie uložené.

01.09.2010

(2) Ustanovenie odseku 1 sa použije aj vtedy, ak páchateľ činu inak trestného nie je trestne zodpovedný alebo ak ide o osobu, ktorú nemožno stíhať alebo odsúdiť.

01.01.2013

§ 7b

01.01.2013

Výkon a zohľadnenie rozhodnutia iného štátu

01.01.2013

(1) Rozhodnutie súdu iného štátu v trestnej veci možno na území Slovenskej republiky vykonať alebo môže mať iné právne účinky, len ak tak ustanovuje medzinárodná zmluva alebo zákon.

01.01.2016

(2) Právoplatné odsúdenie súdom iného členského štátu Európskej únie v trestnom konaní sa na účely trestného konania zohľadní rovnako, ako keby bolo vydané súdom Slovenskej republiky, ak bolo vydané pre čin trestný aj podľa právneho poriadku Slovenskej republiky.

01.01.2006

Druhý diel

01.01.2006

Základy trestnej zodpovednosti

01.01.2006

PRVÝ ODDIEL

01.01.2006

POJEM A DRUHY TRESTNÉHO ČINU

01.01.2006

§ 8

01.01.2006

Trestný čin

01.01.2006

Trestný čin je protiprávny čin, ktorého znaky sú uvedené v tomto zákone, ak tento zákon neustanovuje inak.

01.01.2006

§ 9

01.01.2006

Druhy trestných činov

01.01.2006

Trestný čin je prečin a zločin.

01.01.2006

§ 10

01.01.2006

Prečin

01.01.2006

(1) Prečin je

01.01.2006

a) trestný čin spáchaný z nedbanlivosti alebo

01.01.2006

b) úmyselný trestný čin, za ktorý tento zákon v osobitnej časti ustanovuje trest odňatia slobody s hornou hranicou trestnej sadzby neprevyšujúcou päť rokov.

01.01.2006

(2) Nejde o prečin, ak vzhľadom na spôsob vykonania činu a jeho následky, okolnosti, za ktorých bol čin spáchaný, mieru zavinenia a pohnútku páchateľa je jeho závažnosť nepatrná.

01.01.2006

§ 11

01.01.2006

Zločin

01.01.2006

(1) Zločin je úmyselný trestný čin, za ktorý tento zákon v osobitnej časti ustanovuje trest odňatia slobody s hornou hranicou trestnej sadzby prevyšujúcou päť rokov.

01.01.2006

(2) O zločin ide aj vtedy, ak v prísnejšej skutkovej podstate prečinu spáchaného úmyselne je ustanovená horná hranica trestnej sadzby prevyšujúca päť rokov.

01.01.2006

(3) Zločin, za ktorý tento zákon ustanovuje trest odňatia slobody s dolnou hranicou trestnej sadzby najmenej desať rokov, sa považuje za obzvlášť závažný.

01.01.2006

§ 12

01.01.2006

Miesto spáchania trestného činu

01.01.2006

Miesto spáchania trestného činu je každé miesto, na ktorom

01.01.2006

a) páchateľ konal, alebo

01.01.2006

b) nastal alebo podľa predstavy páchateľa mal nastať následok predpokladaný týmto zákonom.

01.01.2006

§ 13

01.01.2006

Príprava na zločin

01.01.2006

(1) Príprava na zločin je konanie, ktoré spočíva v úmyselnom organizovaní zločinu, zadovažovaní alebo prispôsobovaní prostriedkov alebo nástrojov na jeho spáchanie, v spolčení, zhluknutí, návode, objednávaní alebo pomoci na taký zločin alebo v inom úmyselnom vytváraní podmienok na jeho spáchanie, ak nedošlo k pokusu ani dokonaniu zločinu.

01.01.2006

(2) Príprava na zločin je trestná podľa trestnej sadzby ustanovenej za zločin, ku ktorému smerovala.

01.01.2006

(3) Trestnosť prípravy na zločin zaniká, ak páchateľ dobrovoľne

01.01.2006

a) upustil od ďalšieho konania smerujúceho k spáchaniu zločinu a odstránil nebezpečenstvo, ktoré vzniklo záujmu chránenému týmto zákonom z podniknutej prípravy, alebo

01.01.2006

b) urobil o príprave na zločin oznámenie orgánu činnému v trestnom konaní alebo Policajnému zboru v čase, keď nebezpečenstvo, ktoré vzniklo záujmu chránenému týmto zákonom z podniknutej prípravy, sa mohlo ešte odstrániť; vojak môže toto oznámenie urobiť aj svojmu nadriadenému alebo služobnému orgánu a osoba vo výkone trestu odňatia slobody alebo vo výkone väzby aj príslušníkovi Zboru väzenskej a justičnej stráže.

01.01.2006

(4) Ustanovením odseku 3 nie je dotknutá trestnosť páchateľa za iný trestný čin, ktorý už týmto konaním spáchal.

01.01.2006

§ 14

01.01.2006

Pokus trestného činu

01.01.2006

(1) Pokus trestného činu je konanie, ktoré bezprostredne smeruje k dokonaniu trestného činu, ktorého sa páchateľ dopustil v úmysle spáchať trestný čin, ak nedošlo k dokonaniu trestného činu.

01.01.2006

(2) Pokus trestného činu je trestný podľa trestnej sadzby ustanovenej na dokonaný trestný čin.

01.01.2006

(3) Trestnosť pokusu trestného činu zaniká, ak páchateľ dobrovoľne

01.01.2006

a) upustil od ďalšieho konania potrebného na dokonanie trestného činu a odstránil nebezpečenstvo, ktoré vzniklo záujmu chránenému týmto zákonom z podniknutého pokusu, alebo

01.01.2006

b) urobil o pokuse trestného činu oznámenie orgánu činnému v trestnom konaní alebo Policajnému zboru v čase, keď nebezpečenstvo, ktoré vzniklo záujmu chránenému týmto zákonom z podniknutého pokusu, sa mohlo ešte odstrániť; vojak môže toto oznámenie urobiť aj svojmu nadriadenému alebo služobnému orgánu a osoba vo výkone trestu odňatia slobody alebo vo výkone väzby aj príslušníkovi Zboru väzenskej a justičnej stráže.

01.01.2006

(4) Ustanovením odseku 3 nie je dotknutá trestnosť páchateľa za iný trestný čin, ktorý už týmto konaním spáchal.

01.01.2006

Zavinenie

01.01.2006

§ 15

01.01.2006

Trestný čin je spáchaný úmyselne, ak páchateľ

01.01.2006

a) chcel spôsobom uvedeným v tomto zákone porušiť alebo ohroziť záujem chránený týmto zákonom, alebo

01.01.2006

b) vedel, že svojím konaním môže také porušenie alebo ohrozenie spôsobiť, a pre prípad, že ho spôsobí, bol s tým uzrozumený.

01.01.2006

§ 16

01.01.2006

Trestný čin je spáchaný z nedbanlivosti, ak páchateľ

01.01.2006

a) vedel, že môže spôsobom uvedeným v tomto zákone porušiť alebo ohroziť záujem chránený týmto zákonom, ale bez primeraných dôvodov sa spoliehal, že také porušenie alebo ohrozenie nespôsobí, alebo

01.01.2006

b) nevedel, že svojím konaním môže také porušenie alebo ohrozenie spôsobiť, hoci o tom vzhľadom na okolnosti a na svoje osobné pomery vedieť mal a mohol.

01.01.2006

§ 17

01.01.2006

Pre trestnosť činu spáchaného fyzickou osobou treba úmyselné zavinenie, ak tento zákon výslovne neustanovuje, že stačí zavinenie z nedbanlivosti.

01.01.2006

§ 18

01.01.2006

Na priťažujúcu okolnosť alebo na okolnosť, ktorá podmieňuje použitie vyššej trestnej sadzby, sa prihliadne, ak ide o

01.01.2006

a) ťažší následok, aj vtedy, keď ho páchateľ zavinil z nedbanlivosti, ak tento zákon nevyžaduje aj v tomto prípade zavinenie úmyselné, alebo

01.01.2006

b) inú skutočnosť, aj vtedy, keď o nej páchateľ nevedel, hoci o nej vzhľadom na okolnosti a na svoje osobné pomery vedieť mal a mohol, ak tento zákon nevyžaduje, aby o nej páchateľ vedel.

01.01.2006

DRUHÝ ODDIEL

01.01.2006

PÁCHATEĽ, SPOLUPÁCHATEĽ A ÚČASTNÍK TRESTNÉHO ČINU

01.01.2006

§ 19

01.01.2006

Páchateľ

01.01.2006

(1) Páchateľ trestného činu je ten, kto trestný čin spáchal sám.

01.07.2016

(2) Páchateľom trestného činu môže byť fyzická osoba a právnická osoba za podmienok ustanovených osobitným predpisom.

01.01.2006

§ 20

01.01.2006

Spolupáchateľ

01.01.2006

Ak bol trestný čin spáchaný spoločným konaním dvoch alebo viacerých páchateľov (spolupáchatelia), zodpovedá každý z nich, ako keby trestný čin spáchal sám.

01.01.2006

§ 21

01.01.2006

Účastník

01.01.2006

(1) Účastník na dokonanom trestnom čine alebo na jeho pokuse je ten, kto úmyselne

01.01.2006

a) zosnoval alebo riadil spáchanie trestného činu (organizátor),

01.01.2006

b) naviedol iného na spáchanie trestného činu (návodca),

01.01.2006

c) požiadal iného, aby spáchal trestný čin (objednávateľ), alebo

01.01.2006

d) poskytol inému pomoc na spáchanie trestného činu, najmä zadovážením prostriedkov, odstránením prekážok, radou, utvrdzovaním v predsavzatí, sľubom pomôcť po trestnom čine (pomocník).

01.01.2006

(2) Na trestnú zodpovednosť účastníka sa použijú ustanovenia o trestnej zodpovednosti páchateľa, ak tento zákon neustanovuje inak.

01.01.2006

TRETÍ ODDIEL

01.01.2006

OKOLNOSTI VYLUČUJÚCE TRESTNÚ ZODPOVEDNOSŤ

01.01.2006

§ 22

01.01.2006

Vek

01.01.2006

(1) Kto v čase spáchania činu inak trestného nedovŕšil štrnásty rok svojho veku, nie je trestne zodpovedný.

01.01.2006

(2) Pre trestný čin sexuálneho zneužívania podľa § 201 nie je trestne zodpovedný, kto v čase spáchania činu nedovŕšil pätnásty rok svojho veku.

01.01.2006

§ 23

01.01.2006

Nepríčetnosť

01.01.2006

Kto pre duševnú poruchu v čase spáchania činu inak trestného nemohol rozpoznať jeho protiprávnosť alebo ovládať svoje konanie, nie je za tento čin trestne zodpovedný, ak tento zákon neustanovuje inak.

01.01.2006

ŠTVRTÝ ODDIEL

01.01.2006

OKOLNOSTI VYLUČUJÚCE PROTIPRÁVNOSŤ ČINU

01.01.2006

§ 24

01.01.2006

Krajná núdza

01.01.2006

(1) Čin inak trestný, ktorým niekto odvracia nebezpečenstvo priamo hroziace záujmu chránenému týmto zákonom, nie je trestným činom.

01.01.2006

(2) Nejde o krajnú núdzu, ak bolo možné nebezpečenstvo priamo hroziace záujmu chránenému týmto zákonom za daných okolností odvrátiť inak alebo ak spôsobený následok je zjavne závažnejší ako ten, ktorý hrozil. Rovnako nejde o krajnú núdzu, ak ten, komu nebezpečenstvo priamo hrozilo, bol podľa všeobecne záväzného právneho predpisu povinný ho znášať.

01.01.2006

§ 25

01.01.2006

Nutná obrana

01.01.2006

(1) Čin inak trestný, ktorým niekto odvracia priamo hroziaci alebo trvajúci útok na záujem chránený týmto zákonom, nie je trestným činom.

01.01.2006

(2) Nejde o nutnú obranu, ak obrana bola celkom zjavne neprimeraná útoku, najmä k jeho spôsobu, miestu a času, okolnostiam vzťahujúcim sa k osobe útočníka alebo k osobe obrancu.

01.01.2006

(3) Ten, kto odvracia útok spôsobom uvedeným v odseku 2, nebude trestne zodpovedný, ak konal v silnom rozrušení spôsobenom útokom, najmä v dôsledku zmätku, strachu alebo zľaknutia.

01.01.2006

(4) Ak sa niekto vzhľadom na okolnosti prípadu mylne domnieva, že útok hrozí, nevylučuje to trestnú zodpovednosť za čin spáchaný z nedbanlivosti, ak omyl spočíva v nedbanlivosti.

01.01.2006

§ 26

01.01.2006

Oprávnené použitie zbrane

01.01.2006

(1) Použitie zbrane v súlade so zákonom nie je trestným činom.

01.01.2006

(2) Za použitie zbrane v súlade so zákonom sa považuje aj jej použitie proti inému vo svojom obydlí na ochranu života, zdravia alebo majetku, ak osoba do obydlia neoprávnene vnikne alebo v ňom neoprávnene zotrvá a nejde o nutnú obranu. To neplatí, ak bola pritom inému úmyselne spôsobená smrť.

01.01.2006

§ 27

01.01.2006

Dovolené riziko

01.01.2006

(1) Čin inak trestný nie je trestným činom, ak niekto v súlade s dosiahnutým stavom poznania vykonáva spoločensky prospešnú činnosť v oblasti výroby a výskumu, ak spoločensky prospešný výsledok, ktorý sa od vykonávania činu očakáva, nemožno dosiahnuť bez rizika ohrozenia záujmu chráneného týmto zákonom.

01.01.2006

(2) Nejde o dovolené riziko, ak výsledok, ku ktorému čin smeruje, celkom zjavne nezodpovedá miere rizika alebo vykonávanie činu odporuje všeobecne záväznému právnemu predpisu, verejnému záujmu, zásadám ľudskosti alebo sa prieči dobrým mravom.

01.01.2006

§ 28

01.01.2006

Výkon práva a povinnosti

01.01.2006

(1) Čin inak trestný nie je trestným činom, ak ide o výkon práva alebo povinnosti vyplývajúcich zo všeobecne záväzného právneho predpisu, z rozhodnutia súdu alebo iného orgánu verejnej moci, z plnenia pracovných či iných úloh alebo zo zmluvy, ktorá neodporuje všeobecne záväznému právnemu predpisu ani ho neobchádza; spôsob výkonu práv a povinností nesmie odporovať všeobecne záväznému právnemu predpisu.

01.09.2011

(2) Ustanovenie odseku 1 sa nepoužije, ak bol spáchaný trestný čin genocídia podľa § 418, trestný čin nedobrovoľného zmiznutia podľa § 420a alebo trestný čin neľudskosti podľa § 425 splnením nariadenia, príkazu, rozkazu alebo pokynu orgánu výkonnej moci alebo nadriadeného.

01.01.2010

(3) Ustanovenie odseku 1 sa nepoužije, ak bol spáchaný trestný čin vojnového bezprávia podľa § 433 splnením nariadenia, príkazu, rozkazu alebo pokynu orgánu výkonnej moci alebo nadriadeného, okrem prípadu, ak osoba, ktorá plnila také nariadenie, príkaz, rozkaz alebo pokyn,

01.01.2010

a) mala zákonnú povinnosť splniť také nariadenie, príkaz, rozkaz alebo pokyn,

01.01.2010

b) nevedela, že také nariadenie, príkaz, rozkaz alebo pokyn je nezákonné, a

01.01.2010

c) obsah takého nariadenia, príkazu, rozkazu alebo pokynu nenasvedčoval, že je nezákonné.

01.01.2006

§ 29

01.01.2006

Súhlas poškodeného

01.01.2006

(1) Čin inak trestný nie je trestným činom, ak bol vykonaný so súhlasom poškodeného a nesmeruje proti jeho životu alebo zdraviu.

01.01.2006

(2) Nejde o súhlas poškodeného, ak súhlas nebol daný vopred, nebol vážny a dobrovoľný alebo ak v súvislosti s ním bol spáchaný iný trestný čin.

01.01.2006

(3) Ustanovenie odseku 1 sa nepoužije, ak podľa skutkovej podstaty trestného činu má byť čin trestný aj vtedy, keď bol daný súhlas poškodeného podľa odseku 1.

01.01.2006

§ 30

01.01.2006

Plnenie úlohy agenta

01.01.2006

(1) Čin inak trestný nie je trestným činom, ak ním agent ustanovený podľa osobitného predpisu pri odhaľovaní trestného činu a pri zisťovaní jeho páchateľa ohrozí alebo poruší záujem chránený týmto zákonom len preto, že bol k tomu donútený zločineckou skupinou alebo teroristickou skupinou, v ktorej pôsobí, alebo ak spácha taký čin v dôvodnej obave o život alebo zdravie svoje alebo blízkej osoby.

01.01.2010

(2) Ustanovenie odseku 1 neplatí, ak agent spácha trestný čin úkladnej vraždy podľa § 144, vraždy podľa § 145, znásilnenia podľa § 199, sexuálneho násilia podľa § 200, sexuálneho zneužívania podľa § 201, všeobecného ohrozenia podľa § 284 ods. 2 až 4, ohrozenia bezpečnosti vzdušného dopravného prostriedku a lode podľa § 291, zavlečenia vzdušného dopravného prostriedku do cudziny podľa § 293, vlastizrady podľa § 311, úkladov proti Slovenskej republike podľa § 312, teroru podľa § 313, § 314, záškodníctva podľa § 315, § 316, sabotáže podľa § 317, vyzvedačstva podľa § 318, genocídia podľa § 418, terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme podľa § 419 alebo neľudskosti podľa § 425 alebo ak činom uvedeným v odseku 1 spôsobí ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť.

01.01.2016

(3) Čin inak trestný uvedený v § 332 až 334 a v § 336 ods. 2 spáchaný na účely odhalenia trestného činu alebo zistenia páchateľa trestného činu podľa § 326, § 328 až 330, § 336 ods. 1, § 336a alebo § 336b spôsobom ustanoveným v Trestnom poriadku nie je trestným činom.

01.01.2006

DRUHÁ HLAVA

01.01.2006

SANKCIE

01.01.2006

Prvý diel

01.01.2006

Druhy sankcií

01.01.2006

§ 31

01.01.2006

Trest a ochranné opatrenie

01.01.2006

(1) Sankcie podľa tohto zákona sú tresty a ochranné opatrenia, ktoré sú právnym následkom spáchaného trestného činu alebo činu inak trestného.

01.01.2006

(2) Trest je ujma na osobnej slobode, majetkových alebo iných právach odsúdeného, ktorú môže uložiť páchateľovi len súd podľa tohto zákona za spáchaný trestný čin.

01.01.2006

(3) Ochranné opatrenie je ujma na osobnej slobode alebo majetku odsúdeného alebo inej osoby, ktorú môže uložiť len súd podľa tohto zákona v záujme ochrany spoločnosti pred trestnými činmi alebo činmi inak trestnými.

01.01.2006

§ 32

01.01.2006

Druhy trestov

01.01.2006

Za spáchané trestné činy môže súd uložiť páchateľovi, ktorý je fyzickou osobou, len

01.01.2006

a) trest odňatia slobody,

01.01.2006

b) trest domáceho väzenia,

01.01.2006

c) trest povinnej práce,

01.01.2006

d) peňažný trest,

01.01.2006

e) trest prepadnutia majetku

01.01.2006

f) trest prepadnutia veci,

01.01.2006

g) trest zákazu činnosti,

01.01.2006

h) trest zákazu pobytu,

01.02.2014

i) trest zákazu účasti na verejných podujatiach,

01.02.2014

j) trest straty čestných titulov a vyznamenaní,

01.02.2014

k) trest straty vojenskej a inej hodnosti,

01.02.2014

l) trest vyhostenia.

01.01.2006

§ 33

01.01.2006

Druhy ochranných opatrení

01.01.2006

Ochranné opatrenia sú:

01.01.2006

a) ochranné liečenie,

01.01.2006

b) ochranná výchova,

01.01.2006

c) ochranný dohľad,

01.01.2006

d) detencia,

01.07.2016

e) zhabanie veci.

01.01.2006

Druhý diel

01.01.2006

Základné zásady ukladania sankcií

01.01.2006

§ 34

01.01.2006

Zásady ukladania trestov

01.01.2006

(1) Trest má zabezpečiť ochranu spoločnosti pred páchateľom tým, že mu zabráni v páchaní ďalšej trestnej činnosti a vytvorí podmienky na jeho výchovu k tomu, aby viedol riadny život a súčasne iných odradí od páchania trestných činov; trest zároveň vyjadruje morálne odsúdenie páchateľa spoločnosťou.

01.01.2006

(2) Páchateľovi možno uložiť len taký druh trestu a len v takej výmere, ako je to ustanovené v tomto zákone, pričom tento zákon v osobitnej časti ustanovuje len trestné sadzby trestu odňatia slobody.

01.01.2006

(3) Trest má postihovať iba páchateľa, tak aby bol zabezpečený čo najmenší vplyv na jeho rodinu a jemu blízke osoby.

01.01.2006

(4) Pri určovaní druhu trestu a jeho výmery súd prihliadne najmä na spôsob spáchania činu a jeho následok, zavinenie, pohnútku, priťažujúce okolnosti, poľahčujúce okolnosti a na osobu páchateľa, jeho pomery a možnosť jeho nápravy.

01.01.2006

(5) Pri určovaní druhu trestu a jeho výmery súd prihliadne

01.01.2006

a) u spolupáchateľov aj na to, akou mierou konanie každého z nich prispelo k spáchaniu trestného činu,

01.01.2006

b) u organizátora, objednávateľa, návodcu a pomocníka aj na význam a povahu ich účasti na spáchanom trestnom čine,

01.01.2006

c) pri príprave na zločin a pri pokuse trestného činu aj na to, do akej miery sa konanie páchateľa priblížilo k dokonaniu trestného činu, ako aj na okolnosti a na dôvody, pre ktoré k dokonaniu trestného činu nedošlo.

01.01.2006

(6) Tresty uvedené v § 32 možno uložiť samostatne alebo možno uložiť viac týchto trestov popri sebe. Za trestný čin, ktorého horná hranica trestnej sadzby trestu odňatia slobody ustanovená v osobitnej časti zákona prevyšuje päť rokov, musí súd uložiť trest odňatia slobody.

01.01.2006

(7) Popri sebe nemožno uložiť trest

01.01.2006

a) odňatia slobody a domáceho väzenia,

01.01.2006

b) odňatia slobody a povinnej práce,

01.01.2006

c) peňažný a prepadnutia majetku,

01.01.2006

d) prepadnutia veci a prepadnutia majetku,

01.01.2006

e) zákazu pobytu a vyhostenia.

01.01.2006

(8) Ak súd uloží trest odňatia slobody na doživotie, môže zároveň rozhodnúť, že podmienečné prepustenie z výkonu trestu odňatia slobody nie je prípustné, ak páchateľ

01.01.2006

a) spáchal dva alebo viac obzvlášť závažných zločinov,

01.01.2006

b) naplnil súčasne dve alebo viac okolností podmieňujúcich použitie vyššej trestnej sadzby,

01.01.2006

c) spáchal trestný čin ako člen zločineckej skupiny alebo teroristickej skupiny, alebo

01.01.2006

d) bol už potrestaný za trestný čin uvedený v § 47 ods. 2.

01.01.2006

§ 35

01.01.2006

Zásady ukladania ochranných opatrení

01.01.2006

(1) Ochranné opatrenie možno uložiť páchateľovi trestného činu buď popri treste, alebo aj pri upustení od potrestania páchateľa, ak ochranné opatrenie zabezpečí ochranu spoločnosti pred páchateľom účinnejšie ako trest.

01.01.2006

(2) Ochranné opatrenie môže postihnúť osobu iba tak, aby bol zabezpečený čo najmenší vplyv na jej rodinu a blízke osoby.

01.01.2006

(3) Ochranné opatrenie možno uložiť aj páchateľovi činu inak trestného alebo inej osobe, ak je to nevyhnutné na zabezpečenie ochrany spoločnosti pred páchaním nových trestných činov.

01.01.2006

(4) Popri ochrannej výchove nemožno uložiť ochranný dohľad.

01.01.2006

(5) Pri ukladaní ochranných opatrení sa súd neriadi zásadou úmernosti k spáchanému činu, ale potrebou ochrany spoločnosti, pričom prihliada aj na potrebu liečenia, výchovy alebo dovŕšenia nápravy páchateľa alebo inej osoby.

01.01.2006

(6) Výkon ochranného opatrenia sa musí skončiť najneskôr dosiahnutím jeho účelu, prípadne uplynutím doby, na ktorú bolo uložené, alebo dovŕšením zákonom ustanoveného veku odsúdeného alebo inej osoby.

01.01.2006

Poľahčujúce okolnosti a priťažujúce okolnosti

01.01.2006

§ 36

01.01.2006

Poľahčujúcou okolnosťou je to, že páchateľ

01.01.2006

a) spáchal trestný čin v ospravedlniteľnom silnom citovom rozrušení,

01.01.2006

b) spáchal trestný čin v dôsledku nedostatku vedomostí alebo skúseností,

01.01.2006

c) spáchal trestný čin v spojitosti s negatívnymi dôsledkami svojej choroby,

01.01.2006

d) spáchal trestný čin vo veku blízkom veku mladistvých alebo ako osoba vo vyššom veku, ak táto skutočnosť mala vplyv na jeho rozumovú alebo vôľovú spôsobilosť,

01.01.2006

e) spáchal trestný čin pod tlakom odkázanosti alebo podriadenosti,

01.01.2006

f) spáchal trestný čin pod vplyvom hrozby alebo nátlaku,

01.01.2006

g) spáchal trestný čin v dôsledku núdze, ktorú si sám nespôsobil,

01.01.2006

h) spáchal trestný čin pod vplyvom tiesnivých osobných pomerov alebo rodinných pomerov, ktoré si sám nespôsobil,

01.01.2006

i) spáchal trestný čin, odvracajúc útok alebo iné nebezpečenstvo alebo konajúc za okolností, ktoré by za splnenia ďalších predpokladov inak vylučovali trestnosť činu, ale konal bez toho, že by boli celkom splnené podmienky nutnej obrany, krajnej núdze, výkonu práva a povinnosti alebo súhlasu poškodeného, oprávneného použitia zbrane, dovoleného rizika alebo plnenia úloh agenta,

01.01.2006

j) viedol pred spáchaním trestného činu riadny život,

01.01.2006

k) pričinil sa o odstránenie škodlivých následkov trestného činu alebo dobrovoľne nahradil spôsobenú škodu,

01.01.2006

l) priznal sa k spáchaniu trestného činu a trestný čin úprimne oľutoval,

01.01.2006

m) sám oznámil trestný čin príslušným orgánom,

01.01.2006

n) napomáhal pri objasňovaní trestnej činnosti príslušným orgánom, alebo

01.01.2006

o) prispel k odhaleniu alebo usvedčeniu organizovanej skupiny, zločineckej skupiny alebo teroristickej skupiny.

01.01.2006

§ 37

01.01.2006

Priťažujúcou okolnosťou je to, že páchateľ

01.01.2006

a) spáchal trestný čin z obzvlášť zavrhnutiahodnej pohnútky,

01.11.2009

b) spáchal trestný čin ako odplatu voči inému za to, že voči páchateľovi plnil povinnosť vyplývajúcu zo zákona alebo iného všeobecne záväzného právneho predpisu, najmä proti pedagogickému zamestnancovi alebo odbornému zamestnancovi,

01.01.2006

c) spáchal trestný čin preto, aby inému zmaril alebo sťažil uplatnenie jeho základných práv a slobôd, alebo preto, aby uľahčil alebo zakryl iný trestný čin,

01.01.2006

d) spáchal trestný čin za živelnej pohromy alebo inej mimoriadnej udalosti vážne ohrozujúcej život alebo zdravie ľudí, iné základné práva a slobody, ústavné zriadenie, majetok, verejný poriadok alebo mravnosť,

01.01.2006

e) zneužil svoje zamestnanie, povolanie, funkciu alebo postavenie na dosiahnutie neoprávnenej alebo neprimeranej výhody,

01.01.2006

f) spáchal trestný čin verejne,

01.01.2006

g) spáchal trestný čin na mieste požívajúcom podľa všeobecne záväzného právneho predpisu osobitnú ochranu, najmä v dome alebo byte iného,

01.01.2006

h) spáchal viac trestných činov,

01.01.2006

i) zneužil na spáchanie trestného činu osobu, ktorá nie je trestne zodpovedná,

01.01.2006

j) zviedol na spáchanie trestného činu mladistvého,

01.01.2006

k) spáchal trestný čin ako organizátor,

01.02.2014

l) spáchal trestný čin v spojení s cudzou mocou alebo cudzím činiteľom,

01.02.2014

m) bol už za trestný čin odsúdený; súd môže podľa povahy predchádzajúceho odsúdenia na túto okolnosť neprihliadať,

01.02.2014

n) spáchal trestný čin ako člen skupiny osôb počas premiestňovania sa na miesto konania verejného podujatia alebo z miesta konania verejného podujatia, alebo

01.02.2014

o) spáchal trestný čin z dôvodu príslušnosti k športovému klubu.

01.01.2006

§ 38

01.01.2006

(1) Na okolnosť, ktorá je zákonným znakom trestného činu, nemožno prihliadnuť ako na poľahčujúcu okolnosť, priťažujúcu okolnosť, okolnosť, ktorá podmieňuje uloženie trestu pod zákonom ustanovenú dolnú hranicu trestnej sadzby, alebo okolnosť, ktorá podmieňuje použitie vyššej trestnej sadzby.

01.01.2006

(2) Pri určovaní druhu trestu a jeho výmery musí súd prihliadnuť na pomer a mieru závažnosti poľahčujúcich okolností a priťažujúcich okolností.

01.01.2006

(3) Ak prevažuje pomer poľahčujúcich okolností, znižuje sa horná hranica zákonom ustanovenej trestnej sadzby o jednu tretinu.

01.01.2006

(4) Ak prevažuje pomer priťažujúcich okolností, zvyšuje sa dolná hranica zákonom ustanovenej trestnej sadzby o jednu tretinu.

01.01.2006

(5) Pri opätovnom spáchaní zločinu sa zvyšuje dolná hranica zákonom ustanovenej trestnej sadzby o jednu polovicu; v takom prípade sa ustanovenie odseku 4 nepoužije.

01.01.2006

(6) Pri opätovnom spáchaní obzvlášť závažného zločinu sa zvyšuje dolná hranica zákonom ustanovenej trestnej sadzby o dve tretiny; v takom prípade sa ustanovenia odsekov 4 a 5 nepoužijú.

01.01.2006

(7) Ustanovenia odsekov 4 až 6 sa nepoužijú, ak sa súčasne ukladá zvýšený úhrnný trest alebo súhrnný trest podľa § 41 ods. 2 alebo podľa § 42, ak by súčasné použitie týchto ustanovení bolo pre páchateľa neprimerane prísne.

01.01.2006

(8) Zníženie hornej hranice alebo zvýšenie dolnej hranice trestnej sadzby podľa odsekov 3 až 6 sa vykoná iba v rámci zákonom ustanovenej trestnej sadzby; základom na zníženie alebo zvýšenie trestnej sadzby je rozdiel medzi hornou a dolnou hranicou zákonom ustanovenej trestnej sadzby. Zníženie hornej hranice alebo zvýšenie dolnej hranice zákonom ustanovenej trestnej sadzby sa nepoužije v prípadoch, keď v osobitnej časti zákona je ustanovený iba trest odňatia slobody na dvadsaťpäť rokov alebo doživotie.

01.01.2006

§ 39

01.01.2006

Mimoriadne zníženie trestu

01.01.2006

(1) Ak súd vzhľadom na okolnosti prípadu alebo vzhľadom na pomery páchateľa má za to, že by použitie trestnej sadzby ustanovenej týmto zákonom bolo pre páchateľa neprimerane prísne a na zabezpečenie ochrany spoločnosti postačuje aj trest kratšieho trvania, možno páchateľovi uložiť trest aj pod dolnú hranicu trestu ustanoveného týmto zákonom.

01.01.2006

(2) Súd môže znížiť trest pod dolnú hranicu trestnej sadzby ustanovenej týmto zákonom aj vtedy, ak odsudzuje páchateľa

01.01.2006

a) za prípravu na zločin alebo za pokus trestného činu a ak vzhľadom na povahu a závažnosť prípravy alebo pokusu má súd za to, že použitie trestnej sadzby ustanovenej týmto zákonom by bolo pre páchateľa neprimerane prísne a na ochranu spoločnosti postačuje aj trest kratšieho trvania,

01.01.2006

b) ktorý významnou mierou prispel k objasneniu trestného činu spáchaného v prospech zločineckej skupiny alebo teroristickej skupiny alebo napomáhal zabrániť spáchaniu trestného činu, ktorý v prospech zločineckej skupiny alebo teroristickej skupiny iný pripravoval alebo sa o jeho spáchanie pokúsil tým, že oznámil jeho činnosť orgánom činným v trestnom konaní a poskytol im informácie, ktoré by inak nezískali, a tak im pomohol zabrániť alebo zmierniť následky trestného činu, zistiť alebo usvedčiť páchateľov alebo zabezpečiť dôkazy o trestnom čine v prospech usvedčenia zločineckej skupiny alebo teroristickej skupiny,

01.01.2006

c) ktorý spáchal trestný čin v stave zmenšenej príčetnosti, a súd má za to, že vzhľadom na zdravotný stav páchateľa by bolo možné za súčasného uloženia ochranného liečenia dosiahnuť ochranu spoločnosti aj trestom kratšieho trvania, pričom nie je viazaný obmedzeniami uvedenými v odseku 3 a zároveň uloží ochranné liečenie,

01.01.2006

d) v konaní o dohode o uznaní viny a prijatí trestu, alebo

01.01.2006

e) ktorý sa zvlášť významnou mierou podieľal na objasnení trestného činu korupcie podľa ôsmej hlavy tretieho dielu osobitnej časti tohto zákona, trestného činu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny podľa § 296, trestného činu založenia, zosnovania a podporovania teroristickej skupiny podľa § 297 alebo obzvlášť závažného zločinu spáchaného organizovanou skupinou, zločineckou skupinou alebo teroristickou skupinou, alebo na zistení alebo usvedčení jeho páchateľa tým, že poskytol v trestnom konaní dôkazy o takom čine, ak vzhľadom na povahu a závažnosť ním spáchaného trestného činu má súd za to, že účel trestu možno dosiahnuť aj trestom kratšieho trvania; znížiť trest odňatia slobody pod dolnú hranicu trestnej sadzby sa nesmie voči organizátorovi, návodcovi alebo objednávateľovi trestného činu, o ktorom poskytol dôkazy v trestnom konaní.

01.01.2006

(3) Pri ukladaní trestu pod zákonom ustanovenú trestnú sadzbu však súd nesmie uložiť

01.01.2010

a) trest odňatia slobody kratší ako dvadsať rokov, ak je páchateľ odsúdený za trestný čin úkladnej vraždy podľa § 144 ods. 3, genocídia podľa § 418 ods. 3, terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme podľa § 419 ods. 3 a 4, neľudskosti podľa § 425 ods. 2 alebo vojnového bezprávia podľa § 433 ods. 2,

01.01.2006

b) trest odňatia slobody kratší ako osem rokov, ak je v osobitnej časti tohto zákona dolná hranica trestnej sadzby trestu odňatia slobody aspoň pätnásť rokov,

01.01.2006

c) trest odňatia slobody kratší ako päť rokov, ak je v osobitnej časti tohto zákona dolná hranica trestnej sadzby trestu odňatia slobody aspoň desať rokov,

01.01.2006

d) trest odňatia slobody kratší ako dva roky, ak je v osobitnej časti tohto zákona dolná hranica trestnej sadzby trestu odňatia slobody aspoň päť rokov,

01.01.2006

e) trest odňatia slobody kratší ako šesť mesiacov, ak je v osobitnej časti tohto zákona dolná hranica trestnej sadzby trestu odňatia slobody menej ako päť rokov, a

01.01.2006

f) trest zákazu činnosti, trest zákazu pobytu a trest vyhostenia na dobu kratšiu ako šesť mesiacov.

01.01.2006

(4) V konaní o dohode o uznaní viny a prijatí trestu môže súd uložiť trest odňatia slobody znížený o jednu tretinu pod dolnú hranicu zákonom ustanovenej trestnej sadzby a v prípade trestných činov uvedených v odseku 3 písm. a) trest odňatia slobody nie kratší ako dvadsať rokov.

01.01.2006

§ 40

01.01.2006

Upustenie od potrestania

01.01.2006

(1) Od potrestania páchateľa prečinu, ak ním nebola spôsobená smrť alebo ťažká ujma na zdraví, možno upustiť, ak

01.01.2006

a) páchateľ priznal spáchanie prečinu, jeho spáchanie ľutuje a prejavuje účinnú snahu po náprave a ak vzhľadom na povahu spáchaného prečinu a na doterajší život páchateľa možno dôvodne očakávať, že už samotné prejednanie veci pred súdom postačí na jeho nápravu,

01.08.2013

b) prečin spáchala osoba z donútenia v priamej súvislosti s tým, že bol na nej spáchaný trestný čin obchodovania s ľuďmi podľa § 179, trestný čin sexuálneho zneužívania podľa § 201 až 202, alebo trestný čin výroby detskej pornografie podľa § 368,

01.08.2013

c) súd prijme záruku za nápravu páchateľa a má za to, že vzhľadom na výchovný vplyv toho, kto záruku ponúkol, povahu spáchaného prečinu a osobu páchateľa uloženie trestu nie je potrebné, alebo

01.08.2013

d) prečin spáchal v stave zmenšenej príčetnosti a súd má za to, že ochranné liečenie, ktoré mu zároveň ukladá, zabezpečí ochranu spoločnosti a nápravu páchateľa účinnejšie ako trest; to neplatí, ak si stav zmenšenej príčetnosti spôsobil vplyvom návykovej látky.

01.01.2006

(2) Ak sa upustilo od potrestania páchateľa podľa odseku 1, hľadí sa na páchateľa, ako keby nebol odsúdený.

01.01.2006

§ 41

01.01.2006

Úhrnný trest a spoločný trest

01.01.2006

(1) Ak súd odsudzuje páchateľa za dva alebo viac trestných činov, uloží mu úhrnný trest podľa toho zákonného ustanovenia, ktoré sa vzťahuje na trestný čin z nich najprísnejšie trestný. Popri treste prípustnom podľa takého zákonného ustanovenia možno v rámci úhrnného trestu uložiť aj iný druh trestu, ak jeho uloženie by bolo odôvodnené niektorým zo zbiehajúcich sa trestných činov. Ak sú dolné hranice trestných sadzieb trestov odňatia slobody rôzne, je dolnou hranicou úhrnného trestu najvyššia z nich.

21.06.2013

(2) Ak súd ukladá úhrnný trest odňatia slobody za dva alebo viac úmyselných trestných činov, z ktorých aspoň jeden je zločinom, spáchaných dvoma alebo viacerými skutkami, zvyšuje sa horná hranica trestnej sadzby odňatia slobody trestného činu z nich najprísnejšie trestného o jednu tretinu. Horná hranica zvýšenej trestnej sadzby nesmie prevyšovať dvadsaťpäť rokov a pri mladistvých trestnú sadzbu uvedenú v § 117 ods. 1 alebo 3. Popri treste odňatia slobody možno v rámci úhrnného trestu uložiť aj iný druh trestu, ak by jeho uloženie bolo odôvodnené niektorým zo súdených trestných činov.

01.01.2006

(3) Ak súd odsudzuje páchateľa za ďalší čiastkový útok, ktorý tvorí súčasť pokračovacieho trestného činu, za ktorého iný čiastkový útok bol súdom prvého stupňa vyhlásený odsudzujúci rozsudok, ktorý už nadobudol právoplatnosť, zruší v rozsudku skorší výrok o vine o pokračovacom trestnom čine a trestných činoch spáchaných s ním v jednočinnom súbehu, celý výrok o treste, ako aj ďalšie výroky, ktoré majú v uvedenom výroku o vine svoj podklad. Súd pri viazanosti skutkovými zisteniami v zrušenom rozsudku znova rozhodne o vine za pokračovací trestný čin vrátane nového čiastkového útoku, prípadne za trestné činy spáchané s ním v jednočinnom súbehu, ako aj o spoločnom treste za pokračovací trestný čin, ktorý nesmie byť miernejší než trest uložený skorším rozsudkom. Súd prípadne rozhodne tiež o nadväzujúcich výrokoch, ktoré majú podklad vo výroku o vine. Ak je ukladaný trest za viac trestných činov, ustanovenia odsekov 1 a 2, § 42 a § 43 sa použijú primerane.

01.01.2013

(4) Ustanovenie odseku 3 sa nepoužije, ak predchádzajúci rozsudok bol vydaný súdom iného členského štátu Európskej únie.

01.01.2006

§ 42

01.01.2006

Súhrnný trest

01.01.2006

(1) Ak súd odsudzuje páchateľa za trestný čin, ktorý spáchal skôr, ako bol súdom prvého stupňa vyhlásený odsudzujúci rozsudok za iný jeho trestný čin, uloží mu súhrnný trest podľa zásad na uloženie úhrnného trestu.

01.02.2014

(2) Spolu s uložením súhrnného trestu súd zruší výrok o treste uloženom páchateľovi skorším rozsudkom, ako aj všetky ďalšie rozhodnutia na tento výrok obsahovo nadväzujúce, ak vzhľadom na zmenu, ku ktorej došlo zrušením, stratili podklad. Súhrnný trest nesmie byť miernejší ako trest uložený skorším rozsudkom. V rámci súhrnného trestu súd uloží trest straty čestných titulov a vyznamenaní, trest straty vojenskej a inej hodnosti, trest prepadnutia majetku, peňažný trest, trest prepadnutia veci, trest zákazu činnosti alebo trest zákazu účasti na verejných podujatiach, ak bol taký trest uložený už skorším rozsudkom a ak tomu nebráni ustanovenie § 34 ods. 7.

01.01.2013

(3) Ustanovenie o súhrnnom treste sa nepoužije, ak skoršie odsúdenie je takej povahy, že sa na páchateľa hľadí, ako keby nebol odsúdený alebo ak skorší rozsudok bol vydaný súdom iného členského štátu Európskej únie.

01.01.2006

§ 43

01.01.2006

Ďalší trest

01.01.2006

Ak súd odsudzuje páchateľa za trestný čin, ktorý spáchal predtým, než bol trest uložený skorším rozsudkom vykonaný, a ukladá mu trest rovnakého druhu, nesmie tento trest spolu s doteraz nevykonanou časťou trestu uloženého skorším rozsudkom prevyšovať najvyššiu výmeru dovolenú týmto zákonom pre tento druh trestu. Ak je jedným z týchto trestov trest odňatia slobody, rozumie sa takou najvyššou výmerou doba dvadsiatich piatich rokov alebo trest odňatia slobody na doživotie.

01.01.2006

§ 44

01.01.2006

Upustenie od súhrnného trestu a ďalšieho trestu

01.01.2006

Súd upustí od uloženia súhrnného trestu podľa § 42 alebo od uloženia ďalšieho trestu podľa § 43, ak pokladá trest uložený skorším rozsudkom na ochranu spoločnosti a nápravu páchateľa za dostatočný.

01.01.2006

§ 45

01.01.2006

Započítanie väzby a trestu

01.01.2006

(1) Ak sa viedlo proti páchateľovi trestné stíhanie vo väzbe a dôjde v tomto konaní k jeho odsúdeniu, započíta sa mu doba strávená vo väzbe do uloženého trestu, prípadne do úhrnného trestu alebo súhrnného trestu, ak je vzhľadom na druh uloženého trestu započítanie možné. Rovnako sa postupuje, ak súd upustí od uloženia súhrnného trestu alebo ďalšieho trestu.

01.01.2006

(2) Ak bol páchateľ súdom alebo iným orgánom potrestaný a došlo k jeho odsúdeniu pre ten istý skutok, započíta sa mu vykonaný trest do uloženého trestu, ak je vzhľadom na druh uloženého trestu započítanie možné. Rovnako postupuje súd, ak páchateľovi uložil úhrnný trest alebo súhrnný trest.

01.01.2006

(3) Ak nie je započítanie väzby alebo trestu podľa odsekov 1 a 2 možné, prihliadne súd na túto skutočnosť pri určovaní druhu trestu, prípadne výmery trestu.

01.01.2006

(4) Podľa rovnakých zásad súd postupuje aj v prípade, ak bol páchateľ vo väzbe v cudzine alebo ak bol potrestaný orgánom cudzieho štátu pre ten istý skutok.

01.01.2006

Tretí diel

01.01.2006

Ukladanie a výkon jednotlivých trestov

01.01.2006

§ 46

01.01.2006

Trest odňatia slobody

01.01.2006

Trest odňatia slobody možno uložiť ako trest na určitú dobu, najviac na dvadsaťpäť rokov alebo ako trest odňatia slobody na doživotie.

01.01.2006

§ 47

01.01.2006

Trest odňatia slobody na doživotie

01.01.2006

(1) Trest odňatia slobody na doživotie môže súd uložiť iba za trestný čin, za ktorý to tento zákon v osobitnej časti dovoľuje, a len za podmienok, že

01.01.2006

a) uloženie takého trestu vyžaduje účinná ochrana spoločnosti a

01.01.2006

b) nie je nádej, že by páchateľa bolo možné napraviť trestom odňatia slobody na dobu do dvadsaťpäť rokov.

01.08.2013

(2) Ak súd odsudzuje páchateľa za dokonaný trestný čin úkladnej vraždy podľa § 144, vraždy podľa § 145, ublíženia na zdraví podľa § 155, nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi podľa § 172 ods. 2, 3 alebo 4, obchodovania s ľuďmi podľa § 179, zverenia dieťaťa do moci iného podľa § 180 ods. 2 alebo 3 alebo podľa § 181, brania rukojemníka podľa § 185, zavlečenia do cudziny podľa § 187, lúpeže podľa § 188, vydierania podľa § 189 ods. 2, 3 alebo 4, hrubého nátlaku podľa § 190 alebo § 191 ods. 2, 3 alebo 4, znásilnenia podľa § 199, sexuálneho násilia podľa § 200, sexuálneho zneužívania podľa § 201 ods. 2, 3 alebo 4, týrania blízkej osoby a zverenej osoby podľa § 208, všeobecného ohrozenia podľa § 284, ohrozenia bezpečnosti vzdušného dopravného prostriedku a lode podľa § 291, zavlečenia vzdušného dopravného prostriedku do cudziny podľa § 293, založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny podľa § 296, založenia, zosnovania a podporovania teroristickej skupiny podľa § 297, teroru podľa § 313 alebo § 314, násilného prekročenia štátnej hranice podľa § 354 ods. 2, 3 alebo 4, prevádzačstva podľa § 355 ods. 3, 4 alebo 5, výroby detskej pornografie podľa § 368, genocídia podľa § 418, terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme podľa § 419 alebo neľudskosti podľa § 425, ktorý už bol za takéto trestné činy, hoci aj v štádiu pokusu, dvakrát potrestaný nepodmienečným trestom odňatia slobody, uloží mu trest odňatia slobody na doživotie, ak sú splnené podmienky uvedené v odseku 1 písm. a) a b); inak mu uloží trest odňatia slobody na dvadsaťpäť rokov, ak tomu nebránia okolnosti hodné osobitného zreteľa. Súd však nemôže takému páchateľovi uložiť trest odňatia slobody pod dvadsať rokov.

01.01.2006

§ 48

01.01.2006

Vonkajšia diferenciácia výkonu trestu odňatia slobody

01.01.2006

(1) Trest odňatia slobody sa vykonáva diferencovane v ústavoch na výkon trestu odňatia slobody (ďalej len „ústav na výkon trestu“) minimálneho, stredného alebo maximálneho stupňa stráženia.

01.01.2006

(2) Súd zaradí páchateľa na výkon trestu odňatia slobody spravidla do ústavu na výkon trestu

01.01.2006

a) s minimálnym stupňom stráženia, ak v posledných desiatich rokoch pred spáchaním trestného činu nebol vo výkone trestu odňatia slobody, ktorý mu bol uložený za úmyselný trestný čin,

01.01.2006

b) so stredným stupňom stráženia, ak v posledných desiatich rokoch pred spáchaním trestného činu bol vo výkone trestu odňatia slobody, ktorý mu bol uložený za úmyselný trestný čin; na predchádzajúce odsúdenie sa však neprihliadne, ak sa na páchateľa hľadí, ako keby nebol odsúdený.

01.01.2006

(3) Do ústavu na výkon trestu s maximálnym stupňom stráženia zaradí súd

01.01.2006

a) páchateľa, ktorému uložil trest odňatia slobody na doživotie, alebo

01.01.2006

b) páchateľa obzvlášť závažného zločinu.

01.01.2006

(4) Súd môže zaradiť páchateľa aj do ústavu na výkon trestu iného stupňa stráženia, než do ktorého má byť podľa odseku 2 zaradený, ak má so zreteľom na závažnosť trestného činu a mieru narušenia páchateľa za to, že v ústave na výkon trestu iného stupňa stráženia bude jeho náprava lepšie zaručená. Takto môže do ústavu na výkon trestu minimálneho stupňa stráženia zaradiť páchateľa aj vtedy, ak bol v posledných desiatich rokoch pred spáchaním trestného činu vo výkone trestu za úmyselný prečin. Nemôže však do ústavu na výkon trestu s minimálnym alebo stredným stupňom stráženia zaradiť páchateľa, ktorému bol uložený trest odňatia slobody na doživotie, alebo páchateľa obzvlášť závažného zločinu, ktorému bol uložený trest odňatia slobody prevyšujúci pätnásť rokov.

01.01.2006

(5) Pri zaradení páchateľa do ústavu na výkon trestu minimálneho, stredného alebo maximálneho stupňa stráženia nie je súd viazaný ustanoveniami odsekov 2 a 3 ani vtedy, ak schvaľuje dohodu o uznaní viny a prijatí trestu alebo zníži trest pod dolnú hranicu trestnej sadzby podľa § 39 ods. 2 písm. b).

01.01.2006

Podmienečný odklad výkonu trestu odňatia slobody

01.01.2006

§ 49

01.01.2006

(1) Súd môže podmienečne odložiť výkon trestu odňatia slobody neprevyšujúceho dva roky, ak

01.01.2006

a) vzhľadom na osobu páchateľa, najmä s prihliadnutím na jeho doterajší život a prostredie, v ktorom žije a pracuje, a na okolnosti prípadu, má dôvodne za to, že na zabezpečenie ochrany spoločnosti a nápravu páchateľa výkon trestu odňatia slobody nie je nevyhnutný, alebo

01.01.2006

b) prijme záruku za nápravu páchateľa a ak vzhľadom na výchovný vplyv toho, kto záruku ponúkol, má za to, že výkon trestu odňatia slobody nie je nevyhnutný.

01.01.2006

(2) Ustanovenie odseku 1 sa nepoužije, ak súd odsudzuje páchateľa za úmyselný trestný čin spáchaný v skúšobnej dobe podmienečného odsúdenia alebo v skúšobnej dobe podmienečného prepustenia z výkonu trestu odňatia slobody.

01.01.2006

§ 50

01.01.2006

(1) Pri povolení podmienečného odkladu výkonu trestu odňatia slobody určí súd skúšobnú dobu na jeden rok až päť rokov. Skúšobná doba začína plynúť dňom nasledujúcim po dni nadobudnutia právoplatnosti rozsudku.

01.01.2016

(2) V rámci povolenia podmienečného odkladu výkonu trestu odňatia slobody môže súd páchateľovi uložiť aj primerané obmedzenia alebo povinnosti uvedené v § 51 ods. 3 a 4, smerujúce k tomu, aby viedol riadny život, ktorých kontrolu vykonáva probačný a mediačný úradník; spravidla mu uloží, aby podľa svojich schopností nahradil škodu spôsobenú trestným činom. Ak sú splnené podmienky podľa osobitného predpisu, môže súd nariadiť kontrolu uložených primeraných obmedzení alebo povinností technickými prostriedkami, ak takáto kontrola nebola doposiaľ nariadená.

01.01.2006

(3) Doba, po ktorú viedol odsúdený v skúšobnej dobe riadny život, sa započítava do skúšobnej doby novourčenej pri povolení odkladu výkonu trestu odňatia slobody alebo probácie uložených za ten istý skutok, alebo do skúšobnej doby alebo probácie určených pri uložení úhrnného trestu alebo súhrnného trestu.

01.01.2006

(4) Ak odsúdený viedol v skúšobnej dobe riadny život a riadne vykonal iné uložené sankcie a plnil uložené obmedzenia a povinnosti, súd vysloví, že sa osvedčil; inak nariadi nepodmienečný trest odňatia slobody, a to prípadne už v priebehu skúšobnej doby. Výnimočne môže súd vzhľadom na okolnosti prípadu ponechať podmienečné odsúdenie v platnosti, hoci odsúdený konaním spáchaným v skúšobnej dobe dal príčinu na nariadenie výkonu trestu, a súčasne môže

01.01.2006

a) ustanoviť nad odsúdeným probačný dohľad,

01.01.2016

b) primerane predĺžiť skúšobnú dobu, nie však viac ako o dva roky, pričom nesmie prekročiť hornú hranicu skúšobnej doby ustanovenej v odseku 1,

01.01.2016

c) ustanoviť doteraz neuložené primerané obmedzenia alebo primerané povinnosti uvedené v § 51 ods. 3 a 4, smerujúce k tomu, aby viedol riadny život, alebo

01.01.2016

d) nariadiť kontrolu uložených primeraných obmedzení alebo povinností technickými prostriedkami, ak sú splnené podmienky podľa osobitného predpisu a ak takáto kontrola nebola doposiaľ nariadená.

01.01.2006

(5) Ak súd do roka od uplynutia skúšobnej doby neurobil rozhodnutie podľa odseku 4 bez toho, že by odsúdený mal na tom vinu, má sa za to, že sa odsúdený osvedčil.

01.01.2006

(6) Rovnako sa má za to, že sa odsúdený osvedčil, ak súd do dvoch rokov od uplynutia skúšobnej doby neurobil rozhodnutie podľa odseku 4 bez toho, že by odsúdený mal na tom vinu v prípade, ak sa proti odsúdenému vedie v skúšobnej dobe trestné stíhanie pre iný trestný čin.

01.01.2006

(7) Ak sa vyslovilo, že sa odsúdený v skúšobnej dobe osvedčil, alebo ak sa má za to, že sa osvedčil, hľadí sa na neho, ako keby nebol odsúdený.

01.01.2006

(8) Ak súd rozhodne, že sa trest odňatia slobody, ktorý bol podmienečne odložený, vykoná, rozhodne zároveň aj o spôsobe výkonu trestu.

01.01.2006

Podmienečný odklad výkonu trestu odňatia slobody s probačným dohľadom

01.01.2006

§ 51

01.01.2006

(1) Súd môže za podmienok uvedených v § 49 ods. 1 podmienečne odložiť výkon trestu odňatia slobody neprevyšujúceho tri roky, ak páchateľovi zároveň uloží probačný dohľad nad jeho správaním v skúšobnej dobe. Ustanovenie § 49 ods. 2 platí rovnako.

01.01.2006

(2) Pri určení probačného dohľadu ustanoví súd skúšobnú dobu na jeden rok až päť rokov. Skúšobná doba začína plynúť dňom nasledujúcim po dni nadobudnutia právoplatnosti rozsudku. Zároveň súd uloží obmedzenia alebo povinnosti, ktoré sú súčasťou probačného dohľadu.

01.01.2006

(3) Obmedzenia spočívajú najmä v zákaze

01.02.2014

a) účasti na určených verejných podujatiach,

01.01.2006

b) požívania alkoholických nápojov a iných návykových látok,

01.01.2006

c) stretávania sa s osobami, ktoré majú na páchateľa negatívny vplyv alebo ktoré boli jeho spolupáchateľmi alebo účastníkmi na trestnom čine,

01.01.2006

d) vstupu na vyhradené miesta alebo priestory, na ktorých trestný čin spáchal,

01.01.2016

e) účasti na hazardných hrách, hrania na hracích automatoch a uzatvárania stávok,

01.01.2016

f) kontaktu s určenou osobou v akejkoľvek forme vrátane kontaktovania prostredníctvom elektronickej komunikačnej služby alebo inými obdobnými ­pro­striedkami.

01.01.2006

(4) Povinnosti spočívajú najmä v príkaze

01.01.2016

a) nepriblížiť sa k určenej osobe na vzdialenosť menšiu ako päť metrov a nezdržiavať sa v blízkosti obydlia určenej osoby alebo v určenom mieste, kde sa takáto osoba zdržuje alebo ktoré navštevuje.

01.01.2006

b) vysťahovať sa z bytu alebo domu, v ktorom sa neoprávnene zdržuje alebo ktorý protiprávne obsadil,

01.01.2006

c) nahradiť v skúšobnej dobe spôsobenú škodu,

01.01.2006

d) zaplatiť v skúšobnej dobe dlh alebo zameškané výživné,

01.01.2006

e) osobne alebo verejne sa ospravedlniť poškodenému,

01.01.2006

f) v skúšobnej dobe získať určitú pracovnú kvalifikáciu alebo zúčastniť sa na rekvalifikačnom kurze,

01.01.2006

g) podrobiť sa v súčinnosti s probačným a mediačným úradníkom alebo iným odborníkom programu sociálneho výcviku alebo inému výchovnému programu,

01.01.2006

h) podrobiť sa liečeniu závislosti od návykových látok, ak mu nebolo uložené ochranné liečenie,

01.01.2006

i) podrobiť sa v skúšobnej dobe psychoterapii alebo zúčastniť sa na psychologickom poradenstve,

01.02.2014

j) zamestnať sa v skúšobnej dobe alebo uchádzať sa preukázateľne o zamestnanie,

01.02.2014

k) dostaviť sa v určenom čase na príslušný útvar Policajného zboru určený podľa miesta pobytu, v odôvodnených prípadoch aj opakovane.

01.01.2016

(5) Páchateľ, ktorému bol uložený probačný dohľad, je povinný strpieť nad sebou kontrolu vykonávanú probačným a mediačným úradníkom a podrobiť sa kontrole technickými prostriedkami, ak je takáto kontrola nariadená; nariadiť kontrolu technickými prostriedkami možno, ak sú splnené podmienky podľa osobitného predpisu.

01.01.2006

(6) Skúšobná doba podľa odseku 2 sa nevzťahuje na výkon ostatných trestov uložených popri probačnom dohľade.

01.01.2006

(7) Doba, po ktorú odsúdený, ktorému bol uložený probačný dohľad, viedol v skúšobnej dobe riadny život, dodržiaval podmienky dohľadu a splnil uložené obmedzenia a povinnosti, sa započítava do skúšobnej doby, ktorá bola určená pri uložení nového probačného dohľadu uloženého za ten istý skutok, alebo do skúšobnej doby určenej pri uložení úhrnného trestu alebo súhrnného trestu.

01.01.2016

(8) Súd pri uložení obmedzenia podľa odseku 3 písm. f) a povinnosti podľa odseku 4 písm. a) informuje určenú osobu o možnosti požiadať o vydanie európskeho ochranného príkazu na účely zabezpečenia jej ochrany na území iného členského štátu Európskej únie podľa osobitného predpisu.

01.01.2006

§ 52

01.01.2006

(1) Ak odsúdený viedol v skúšobnej dobe riadny život, dodržiaval podmienky probačného dohľadu a splnil uložené obmedzenia a povinnosti, súd vysloví, že sa osvedčil; inak nariadi nepodmienečný trest odňatia slobody, a to prípadne už v priebehu skúšobnej doby. Výnimočne môže súd, vzhľadom na okolnosti prípadu, ponechať probačný dohľad v platnosti, hoci odsúdený svojím konaním spáchaným v skúšobnej dobe dal príčinu na nariadenie výkonu trestu, a súčasne môže

01.01.2016

a) primerane predĺžiť probačný dohľad, nie však viac ako o dva roky, pričom nesmie prekročiť hornú hranicu probačného dohľadu ustanoveného v § 51 ods. 2,

01.01.2016

b) uložiť doteraz neuložené primerané obmedzenia alebo povinnosti, alebo

01.01.2016

c) nariadiť kontrolu uložených primeraných obmedzení alebo povinností technickými prostriedkami, ak sú splnené podmienky podľa osobitného predpisu a ak takáto kontrola nebola doposiaľ nariadená.

01.01.2006

(2) Ak súd do roka od uplynutia skúšobnej doby neurobil rozhodnutie podľa odseku 1 bez toho, že by na tom mal odsúdený vinu, má sa za to, že sa odsúdený osvedčil.

01.01.2006

(3) Rovnako sa má za to, že sa odsúdený osvedčil, ak súd do dvoch rokov od uplynutia skúšobnej doby neurobil rozhodnutie podľa odseku 1 bez toho, že by odsúdený mal na tom vinu v prípade, ak sa proti odsúdenému vedie v skúšobnej dobe trestné stíhanie pre iný trestný čin.

01.01.2006

(4) Ak sa vyslovilo, že sa odsúdený v skúšobnej dobe osvedčil, alebo ak sa má za to, že sa osvedčil, hľadí sa na neho, ako keby nebol odsúdený.

01.01.2006

(5) Ak súd premení podmienečný trest odňatia slobody na nepodmienečný trest odňatia slobody, rozhodne zároveň o spôsobe výkonu trestu.

01.01.2006

§ 53

01.01.2006

Trest domáceho väzenia

01.01.2016

(1) Trest domáceho väzenia až na dva roky môže súd uložiť páchateľovi prečinu, ak

01.01.2016

a) vzhľadom na povahu a závažnosť spáchaného prečinu, osobu a pomery páchateľa postačuje uloženie tohto trestu,

01.01.2016

b) páchateľ dal písomný sľub, že sa v určenom čase bude zdržiavať v obydlí na určenej adrese a pri výkone kontroly poskytne potrebnú súčinnosť,

01.01.2016

c) sú splnené podmienky výkonu kontroly technickými prostriedkami.

01.01.2016

(2) Odsúdený po dobu výkonu trestu domáceho väzenia je povinný v čase, ktorý určí súd, zdržiavať sa vo svojom obydlí vrátane k nemu prináležiacich vonkajších priestorov, viesť riadny život a podrobiť sa kontrole technickými prostriedkami.

01.01.2016

(3) Súd môže uložiť páchateľovi počas výkonu trestu domáceho väzenia obmedzenia alebo povinnosti uvedené v § 51 ods. 3 a 4 smerujúce k tomu, aby viedol riadny život.

01.01.2016

(4) Po dobu výkonu trestu domáceho väzenia môže odsúdený opustiť svoje obydlie len po predchádzajúcom súhlase probačného a mediačného úradníka, a len z naliehavého dôvodu a na nevyhnutne potrebný čas. Tento čas sa započítava do výkonu trestu.

01.01.2016

(5) Ak odsúdený neplní obmedzenia alebo povinnosti vyplývajúce z trestu domáceho väzenia, súd trest premení na nepodmienečný trest odňatia slobody tak, že nevykonaný deň trestu domáceho väzenia sa rovná jednému dňu nepodmienečného trestu odňatia slobody, a zároveň rozhodne o spôsobe výkonu tohto trestu.

01.01.2006

Trest povinnej práce

01.01.2006

§ 54

01.01.2006

Trest povinnej práce môže súd uložiť so súhlasom páchateľa vo výmere od 40 do 300 hodín, ak ho odsudzuje za prečin, za ktorý zákon umožňuje uložiť trest odňatia slobody, ktorého horná hranica sadzby trestu odňatia slobody nepresahuje päť rokov.

01.01.2006

§ 55

01.01.2006

(1) Trest povinnej práce je odsúdený povinný vykonať najneskôr do jedného roka od nariadenia výkonu tohto trestu. Súd môže páchateľovi na túto dobu uložiť aj primerané obmedzenia alebo povinnosti uvedené v § 51 ods. 3 a 4, smerujúce k tomu, aby viedol riadny život, spravidla mu uloží, aby podľa svojich síl a schopností nahradil škodu, ktorú trestným činom spôsobil. Do doby výkonu trestu povinnej práce sa nezapočítava doba, počas ktorej odsúdený

01.01.2006

a) nemohol vykonávať trest povinnej práce pre dočasnú práceneschopnosť alebo preto, že mu v tejto dobe práca nebola určená,

01.01.2006

b) vykonával povinnú vojenskú službu alebo inú službu namiesto povinnej vojenskej služby,

01.01.2006

c) zdržiaval sa v cudzine,

01.01.2006

d) bol vo väzbe alebo vo výkone trestu odňatia slobody v inej veci.

01.01.2006

(2) Trest povinnej práce súd neuloží, ak je páchateľ dlhodobo práceneschopný alebo invalidný.

01.01.2006

(3) Trest povinnej práce je odsúdený povinný vykonávať osobne a vo svojom voľnom čase bez nároku na odmenu.

01.01.2006

(4) Ak odsúdený v čase výkonu trestu povinnej práce neviedol riadny život alebo zavinene nevykonal práce v určenom rozsahu, alebo nesplnil uložené obmedzenia alebo povinnosti, súd premení trest povinnej práce alebo jeho zvyšok na trest odňatia slobody tak, že za každé dve hodiny nevykonanej práce nariadi jeden deň nepodmienečného trestu odňatia slobody a zároveň rozhodne o spôsobe výkonu tohto trestu.

01.01.2006

(5) Súd môže upustiť od výkonu trestu povinnej práce, ak sa odsúdený v čase výkonu tohto trestu nie z vlastnej viny stal trvalo práceneschopným alebo invalidným alebo z iných závažných dôvodov.

01.01.2006

Peňažný trest

01.01.2006

§ 56

01.01.2009

(1) Peňažný trest môže súd uložiť od 160 eur do 33 1930 eur páchateľovi úmyselného trestného činu, ktorým získal alebo sa snažil získať majetkový prospech.

01.01.2006

(2) Bez splnenia podmienok uvedených v odseku 1 môže súd peňažný trest uložiť, ak ho ukladá za prečin a vzhľadom na povahu spáchaného prečinu a možnosť nápravy páchateľa trest odňatia slobody neukladá.

01.01.2006

(3) Ak to odôvodňuje výška uloženého peňažného trestu a osobné a majetkové pomery páchateľa, môže súd rozhodnúť, že peňažný trest zaplatí odsúdený v mesačných splátkach. Súčasne určí ich výšku a lehotu v dĺžke najviac jeden rok od nadobudnutia právoplatnosti odsudzujúceho rozsudku, do ktorej musí byť peňažný trest zaplatený.

01.01.2006

(4) Peňažný trest, ktorý odsúdený už vykonal, sa započítava do nového peňažného trestu, ktorý bol páchateľovi uložený pre ten istý skutok, alebo do tohto trestu, ak bol uložený ako súhrnný trest alebo úhrnný trest.

01.01.2006

(5) Peňažný trest súd neuloží, ak by sa tým zmarila možnosť náhrady škody spôsobenej trestným činom.

01.01.2006

§ 57

01.09.2011

(1) Pri ukladaní peňažného trestu súd prihliadne na osobné a majetkové pomery páchateľa. Peňažný trest neuloží, ak je zrejmé, že ho odsúdený nebude schopný zaplatiť.

01.09.2011

(2) Zaplatená suma peňažného trestu pripadá štátu.

01.01.2006

(3) Ak súd ukladá peňažný trest, ustanoví pre prípad, že by výkon peňažného trestu mohol byť úmyselne zmarený, náhradný trest odňatia slobody až na päť rokov. Náhradný trest nesmie spolu s uloženým trestom odňatia slobody presahovať zákonom dovolenú hranicu trestnej sadzby.

01.01.2006

(4) Ak by náhradný trest presiahol hranicu uvedenú v odseku 3 alebo ak je peňažný trest ukladaný popri treste odňatia slobody na doživotie, súd náhradný trest neuloží.

01.01.2006

Trest prepadnutia majetku

01.01.2006

§ 58

01.01.2006

(1) Trest prepadnutia majetku môže súd uložiť vzhľadom na okolnosti spáchaného trestného činu a pomery páchateľa, ak páchateľa odsudzuje na trest odňatia slobody na doživotie alebo ak ho odsudzuje na nepodmienečný trest odňatia slobody za obzvlášť závažný zločin, ktorým páchateľ získal alebo sa snažil získať majetkový prospech veľkého rozsahu alebo ktorým spôsobil škodu veľkého rozsahu.

01.01.2017

(2) Trest prepadnutia majetku súd uloží bez splnenia podmienok uvedených v odseku 1, ak odsudzuje páchateľa za spáchanie trestného činu nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi podľa § 173 ods. 3, trestného činu obchodovania s ľuďmi podľa § 179, trestného činu zverenia dieťaťa do moci iného podľa § 180 ods. 2 alebo 3 alebo § 181, trestného činu vydierania podľa § 189 ods. 2 písm. c), trestného činu hrubého nátlaku podľa § 190 ods. 1, 3, 4 alebo 5 alebo § 191 ods. 3 alebo 4, trestného činu nátlaku podľa § 192 ods. 3 alebo 4, trestného činu nepovolenej prevádzky lotérií a iných podobných hier podľa § 230 ods. 2, 3 alebo 4, trestného činu podielnictva podľa § 231 ods. 2, 3 alebo 4 alebo § 232 ods. 3 alebo 4, trestného činu legalizácie príjmu z trestnej činnosti podľa § 233 ods. 1 alebo 2 alebo § 234, trestného činu falšovania, pozmeňovania a neoprávnenej výroby peňazí a cenných papierov podľa § 270, trestného činu uvádzania falšovaných, pozmenených a neoprávnene vyrobených peňazí a cenných papierov podľa § 271 ods. 1, trestného činu výroby a držby falšovateľského náčinia podľa § 272 ods. 3, trestného činu skrátenia dane a poistného podľa § 276 ods. 2, 3 alebo ods. 4, trestného činu neodvedenia dane a poistného podľa § 277 ods. 2, 3 alebo ods. 4, trestného činu daňového podvodu podľa § 277a ods. 2 alebo ods. 3, trestného činu nezaplatenia dane a poistného podľa § 278 ods. 2 alebo 3, trestného činu porušenia predpisov o štátnych technických opatreniach na označenie tovaru podľa § 279 ods. 2 alebo 3, trestného činu teroru podľa § 313 alebo § 314, trestného činu prijímania úplatku podľa § 328 ods. 2, trestného činu falšovania a pozmeňovania verejnej listiny, úradnej pečate, úradnej uzávery, úradného znaku a úradnej značky podľa § 352 ods. 6, trestného činu prevádzačstva podľa § 355 alebo § 356, trestného činu kupliarstva podľa § 367 ods. 3, trestného činu výroby detskej pornografie podľa § 368, trestného činu rozširovania detskej pornografie podľa § 369, trestného činu ohrozovania mravnosti podľa § 372 ods. 2 alebo 3 alebo trestného činu terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme podľa § 419 a páchateľ nadobudol majetok aspoň v značnom rozsahu trestnou činnosťou alebo z príjmov pochádzajúcich z trestnej činnosti.

01.09.2015

(3) Trest prepadnutia majetku súd uloží bez splnenia podmienok uvedených v odseku 1 aj vtedy, ak odsudzuje páchateľa za spáchanie trestného činu nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi podľa § 172 ods. 3 alebo 4 alebo § 173 ods. 4, trestného činu legalizácie príjmu z trestnej činnosti podľa § 233 ods. 3 alebo 4, trestného činu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny podľa § 296, trestného činu založenia, zosnovania a podporovania teroristickej skupiny podľa § 297, trestného činu prijímania úplatku podľa § 328 ods. 3 alebo § 329 ods. 3 alebo trestného činu podplácania podľa § 334 ods. 2.

01.01.2006

§ 59

01.09.2010

(1) Trest prepadnutia majetku postihuje, v rozsahu, ktorý patrí odsúdenému pri výkone trestu prepadnutia majetku po ukončení konkurzného konania,

01.09.2010

a) výťažok zo speňaženia majetku,

01.09.2010

b) majetok vylúčený zo súpisu majetku podstát,

01.09.2010

c) majetok podliehajúci konkurzu, ak nedošlo k speňaženiu majetku.

01.01.2006

(2) Vlastníkom prepadnutého majetku sa stáva štát, ak súd nerozhodne inak na základe vyhlásenej medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.

01.01.2006

(3) Právoplatným rozhodnutím súdu o prepadnutí majetku zaniká bezpodielové spoluvlastníctvo manželov.

01.01.2006

§ 60

01.01.2006

Trest prepadnutia veci

01.01.2006

(1) Súd uloží trest prepadnutia veci,

01.01.2006

a) ktorá bola použitá na spáchanie trestného činu,

01.01.2006

b) ktorá bola určená na spáchanie trestného činu,

01.01.2006

c) ktorú páchateľ získal trestným činom alebo ako odmenu zaň alebo

01.01.2006

d) ktorú páchateľ nadobudol za vec uvedenú v písmene c).

01.01.2006

(2) Ak vec uvedená v odseku 1 je nedosiahnuteľná alebo neidentifikovateľná, alebo je zmiešaná s majetkom páchateľa alebo s majetkom inej osoby získaným v súlade so zákonom, môže súd uložiť prepadnutie veci takej hodnoty, ktorá zodpovedá hodnote tejto veci.

01.01.2006

(3) Nedosiahnuteľnou vecou sa rozumie vec zničená, poškodená, stratená, odcudzená, urobená neupotrebiteľnou, spotrebovaná, ukrytá, prevedená na inú osobu s cieľom vyňať ju z pôsobnosti orgánov činných v trestnom konaní alebo inak odstránená alebo ušetrené náklady.

01.01.2016

(4) Trest prepadnutia veci môže súd uložiť, len ak ide o vec patriacu páchateľovi.

01.01.2016

(5) Vlastníkom prepadnutej veci sa stáva štát, ak súd nerozhodne inak na základe vyhlásenej medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.

01.01.2016

(6) Ustanovenie odseku 1 sa nepoužije, ak

01.01.2006

a) poškodenému vznikol z činu nárok na náhradu škody, ktorého uspokojenie by bolo znemožnené prepadnutím veci,

01.01.2006

b) hodnota veci je v zjavnom nepomere k miere závažnosti prečinu, alebo

01.01.2006

c) súd upustil od potrestania páchateľa.

01.01.2006

§ 61

01.01.2006

Trest zákazu činnosti

01.01.2006

(1) Trest zákazu činnosti spočíva v tom, že sa odsúdenému po dobu výkonu tohto trestu zakazuje výkon určitého zamestnania, povolania alebo funkcie alebo takej činnosti, na ktorú treba osobitné povolenie alebo ktorej podmienky výkonu upravuje osobitný predpis.

01.01.2006

(2) Trest zákazu činnosti môže súd uložiť na jeden rok až desať rokov, ak sa páchateľ dopustil trestného činu v súvislosti s touto činnosťou.

01.11.2011

(3) Ak súd odsudzuje páchateľa za trestný čin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky podľa § 289, ktorého sa dopustil ako vodič dopravného prostriedku, ktorý už bol za taký trestný čin alebo za trestný čin usmrtenia podľa § 149 ods. 4 alebo 5, ktorých sa dopustil ako vodič dopravného prostriedku, odsúdený, uloží mu trest zákazu činnosti v hornej polovici trestnej sadzby uvedenej v odseku 2.

01.08.2013

(4) Súd môže uložiť trest zákazu činnosti na doživotie, ak odsudzuje páchateľa za trestný čin obchodovania s ľuďmi podľa § 179, trestný čin znásilnenia podľa § 199, trestný čin sexuálneho násilia podľa § 200, trestný čin sexuálneho zneužívania podľa § 201 až 202, trestný čin výroby detskej pornografie podľa § 368, trestný čin rozširovania detskej pornografie podľa § 369 a trestný čin prechovávania detskej pornografie a účasť na detskom pornografickom predstavení podľa § 370, ak bol taký trestný čin spáchaný na dieťati.

01.08.2013

(5) Súd uloží trest zákazu činnosti na doživotie, ak odsudzuje páchateľa za trestný čin

01.11.2011

a) ohrozenia pod vplyvom návykovej látky podľa § 289, ktorého sa dopustil ako vodič dopravného prostriedku, hoci už bol za taký trestný čin, ktorého sa dopustil ako vodič dopravného prostriedku, dvakrát odsúdený, alebo

01.11.2011

b) usmrtenia podľa § 149 ods. 4 alebo 5, ktorého sa dopustil ako vodič dopravného prostriedku.

01.08.2013

(6) Ak súd odsudzuje páchateľa za trestný čin skrátenia dane a poistného podľa § 276 ods. 2, 3 alebo ods. 4, trestný čin neodvedenia dane a poistného podľa § 277 ods. 2, 3 alebo ods. 4, trestný čin daňového podvodu podľa § 277a ods. 2 alebo ods. 3, trestný čin nezaplatenia dane a poistného podľa § 278 ods. 2 alebo ods. 3 a trestný čin marenia výkonu správy daní podľa § 278a ods. 2 alebo ods. 3, uloží mu trest zákazu činnosti v hornej polovici trestnej sadzby uvedenej v odseku 2.

01.08.2013

(7) Na ukladanie trestu zákazu činnosti podľa odsekov 3 až 5 nemá vplyv zahladenie odsúdenia.

01.08.2013

(8) Do doby výkonu trestu zákazu činnosti sa nezapočítava doba výkonu nepodmienečného trestu odňatia slobody; započítava sa však doba, počas ktorej bolo páchateľovi pred právoplatnosťou rozsudku podľa osobitných predpisov odňaté oprávnenie na činnosť, ktorá je predmetom zákazu, a doba, počas ktorej už nesmel na základe opatrenia štátneho orgánu túto činnosť vykonávať.

01.08.2013

(9) Trest zákazu činnosti, ktorý odsúdený už vykonal, sa započítava do nového trestu zákazu činnosti, ktorý bol páchateľovi uložený pre ten istý skutok alebo do tohto trestu, ak bol uložený ako súhrnný trest alebo úhrnný trest.

01.01.2016

(10) Právoplatný rozsudok ukladajúci trest zákazu činnosti vykonávať funkciu člena štatutárneho orgánu, člena dozorného orgánu, vedúceho organizačnej zložky podniku, vedúceho podniku zahraničnej osoby, vedúceho organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby alebo prokuristu je po dobu výkonu trestu rozhodnutím o vylúčení podľa predpisov obchodného práva.

01.01.2006

§ 62

01.01.2006

Trest zákazu pobytu

01.01.2006

(1) Trest zákazu pobytu spočíva v tom, že sa odsúdený nesmie po dobu výkonu tohto trestu zdržiavať na určenom mieste alebo v určenom obvode; na prechodný pobyt na takom mieste alebo v takom obvode v nevyhnutnej osobnej veci sa vyžaduje povolenie.

01.01.2006

(2) Súd môže uložiť trest zákazu pobytu na jeden rok až päť rokov za úmyselný trestný čin, ak to vyžaduje so zreteľom na doterajší spôsob života páchateľa a miesto spáchania činu ochrana verejného poriadku, rodiny, zdravia, mravnosti alebo majetku. Trest zákazu pobytu sa nemôže vzťahovať na miesto alebo obvod, v ktorom má páchateľ trvalý pobyt.

01.01.2006

(3) Súd môže uložiť páchateľovi po dobu výkonu tohto trestu primerané obmedzenia a povinnosti uvedené v § 51 ods. 3 a 4, smerujúce k tomu, aby viedol riadny život, ak mu tento trest neukladá popri nepodmienečnom treste odňatia slobody.

01.01.2016

(4) Odsúdený je povinný podrobiť sa kontrole technickými prostriedkami, ak je takáto kontrola nariadená. Nariadiť kontrolu technickými prostriedkami možno, ak sú splnené podmienky podľa osobitného predpisu.

01.01.2016

(5) Do doby výkonu trestu zákazu pobytu sa nezapočítava doba výkonu trestu odňatia slobody.

01.01.2016

(6) Trest zákazu pobytu sa nemôže uložiť popri treste povinnej práce, ak sa práce majú vykonať v mieste, na ktorom je odsúdenému pobyt zakázaný.

01.02.2014

§ 62a

01.02.2014

Trest zákazu účasti na verejných podujatiach

01.02.2014

(1) Trest zákazu účasti na verejných podujatiach spočíva v tom, že sa odsúdenému počas doby výkonu tohto trestu zakazuje účasť na športových, kultúrnych alebo iných verejných podujatiach v rozsahu určenom v rozhodnutí súdu.

01.02.2014

(2) Súd môže uložiť trest zákazu účasti na verejných podujatiach až na desať rokov, ak sa páchateľ dopustí úmyselného trestného činu v súvislosti s účasťou na verejnom podujatí alebo ak to vyžaduje so zreteľom na doterajší spôsob života páchateľa a okolnosti spáchania činu, ochrana verejného poriadku, zdravia, mravnosti alebo majetku.

01.02.2014

(3) Ako samostatný trest môže byť trest zákazu účasti na verejných podujatiach uložený, ak vzhľadom na povahu a závažnosť spáchaného prečinu, osobu a pomery páchateľa, uloženie iného trestu nie je potrebné.

01.02.2014

(4) Na dobu výkonu trestu zákazu účasti na verejných podujatiach alebo na jej časť súd môže odsúdenému uložiť obmedzenia a povinnosti uvedené v § 51 ods. 3 a 4, najmä aby sa dostavil v určenom čase na príslušný útvar Policajného zboru a spravidla mu súd tiež uloží, aby podľa svojich síl nahradil škodu spôsobenú trestným činom alebo jej časť, ktorú súd zároveň určí.

01.01.2016

(5) Odsúdený je povinný podrobiť sa kontrole technickými prostriedkami, ak je takáto kontrola nariadená. Nariadiť kontrolu technickými prostriedkami možno, ak sú splnené podmienky podľa osobitného predpisu.

01.01.2016

(6) Do doby výkonu trestu zákazu účasti na verejných podujatiach sa doba výkonu nepodmienečného trestu odňatia slobody nezapočítava; započítava sa však doba, počas ktorej bola v tej istej veci páchateľovi pred právoplatnosťou rozsudku zakázaná účasť na verejných podujatiach, ktoré sú predmetom zákazu.

01.01.2006

§ 63

01.01.2006

Trest straty čestných titulov a vyznamenaní

01.01.2006

(1) Trest straty čestných titulov a vyznamenaní spočíva v tom, že odsúdený stráca vyznamenania a iné čestné tituly udelené podľa osobitných predpisov.

01.01.2006

(2) Súd môže uložiť trest straty čestných titulov a vyznamenaní, ak odsudzuje páchateľa za obzvlášť závažný zločin na trest odňatia slobody prevyšujúci päť rokov.

01.01.2006

(3) Súd môže uložiť tento trest aj popri kratšom treste odňatia slobody alebo popri inom treste, ak to vzhľadom na povahu spáchaného obzvlášť závažného zločinu vyžaduje ochrana vážnosti čestného titulu a vyznamenania, ktoré boli páchateľovi pred odsúdením udelené.

01.01.2006

§ 64

01.01.2006

Trest straty vojenskej a inej hodnosti

01.01.2006

(1) Trest straty vojenskej a inej hodnosti spočíva v tom, že sa odsúdenému znižuje hodnosť v ozbrojených silách na hodnosť vojaka, a ak ide o príslušníka v služobnom pomere, odníma sa mu hodnosť v tomto zbore.

01.01.2006

(2) Trest straty vojenskej a inej hodnosti uloží súd páchateľovi, ktorý je nositeľom takejto hodnosti, ak ho odsudzuje za úmyselný trestný čin na trest odňatia slobody najmenej na dva roky bez podmienečného odkladu jeho výkonu.

01.01.2006

(3) Súd môže uložiť tento trest aj popri kratšom treste odňatia slobody alebo popri inom treste, ak odsudzuje páchateľa, ktorý je príslušníkom ozbrojených síl alebo príslušníkom v služobnom pomere, a ak to vzhľadom na povahu spáchaného trestného činu vyžaduje disciplína a poriadok v ozbrojených silách alebo v službe.

01.01.2006

§ 65

01.01.2006

Trest vyhostenia

01.08.2013

(1) Ak to vyžaduje bezpečnosť osôb alebo majetku alebo iný verejný záujem, súd môže páchateľovi, ktorý nie je občanom Slovenskej republiky ani osobou, ktorej bol udelený azyl alebo bola poskytnutá doplnková ochrana, uložiť trest vyhostenia z územia Slovenskej republiky.

01.01.2006

(2) Trest vyhostenia nemožno uložiť páchateľovi,

01.01.2006

a) u ktorého sa nepodarilo zistiť jeho štátnu príslušnosť alebo štát, z ktorého na územie Slovenskej republiky pricestoval,

01.08.2013

b) ktorý je občanom členského štátu Európskej únie alebo občanom zmluvného štátu Dohody o Európskom hospodárskom priestore alebo jeho rodinným príslušníkom bez ohľadu na štátnu príslušnosť a má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky; to neplatí, ak takáto osoba predstavuje hrozbu pre bezpečnosť štátu alebo verejný poriadok,

01.08.2013

c) ktorý je občanom členského štátu Európskej únie alebo občanom zmluvného štátu Dohody o Európskom hospodárskom priestore s nepretržitým pobytom na území Slovenskej republiky viac ako desať rokov; to neplatí, ak takáto osoba predstavuje hrozbu pre bezpečnosť štátu,

01.08.2013

d) ktorý je dieťaťom a je občanom členského štátu Európskej únie alebo občanom zmluvného štátu Dohody o Európskom hospodárskom priestore, ak vyhostenie nie je v najlepšom záujme dieťaťa,

01.08.2013

e) ak má byť vyhostený do štátu, v ktorom by bola ohrozená jeho osobná sloboda z dôvodov jeho rasy, národnosti, náboženstva, príslušnosti k určitej sociálnej skupine alebo pre politické presvedčenie; to neplatí pre toho, koho odôvodnene možno považovať za nebezpečného pre bezpečnosť Slovenskej republiky, alebo pre toho, kto bol odsúdený za obzvlášť závažný zločin a predstavuje nebezpečenstvo pre Slovenskú republiku alebo

01.08.2013

f) ak má byť vyhostený do štátu, v ktorom by bol ohrozený jeho život z dôvodov jeho rasy, národnosti, náboženstva, príslušnosti k určitej sociálnej skupine alebo pre politické presvedčenie, alebo v ktorom by mu hrozilo mučenie, kruté, neľudské alebo ponižujúce zaobchádzanie alebo trest, alebo v ktorom mu bol uložený trest smrti alebo je predpoklad, že v prebiehajúcom trestnom konaní mu taký trest môže byť uložený.

01.08.2013

(3) Rodinným príslušníkom podľa odseku 2 písm. b) sa rozumie:

01.08.2013

a) manžel,

01.08.2013

b) priamy príbuzný v zostupnej línií mladší ako 21 rokov a takýto príbuzný jeho manžela,

01.08.2013

c) priamy príbuzný v zostupnej a vzostupnej línii, ku ktorému má vyživovaciu povinnosť, a takýto príbuzný jeho manžela.

01.08.2013

(4) Trest vyhostenia môže súd uložiť na jeden rok až pätnásť rokov.

01.01.2006

Štvrtý diel

01.01.2016

Premena zvyšku trestu odňatia slobody na trest domáceho väzenia, podmienečné prepustenie a podmienečné upustenie od výkonu zvyšku niektorých trestov

01.01.2016

§ 65a

01.01.2016

Premena zvyšku trestu odňatia slobody na trest domáceho väzenia

01.01.2016

(1) Súd môže odsúdenému za prečin premeniť zvyšok trestu odňatia slobody na trest domáceho väzenia, ak sú splnené podmienky podľa § 53 ods. 1 a súčasne

01.01.2016

a) odsúdený vo výkone trestu plnením svojich povinností a svojím správaním preukázal polepšenie,

01.01.2016

b) odsúdený vykonal jednu tretinu uloženého alebo rozhodnutím prezidenta Slovenskej republiky zmierneného trestu odňatia slobody,

01.01.2016

c) zvyšok nevykonaného trestu odňatia slobody nepresahuje dva roky,

01.01.2016

d) nejde o výkon trestu, ktorý bol nariadený po rozhodnutí o neosvedčení sa v skúšobnej dobe určenej pri podmienečnom odklade výkonu trestu odňatia slobody, podmienečnom odklade výkonu trestu odňatia slobody s probačným dohľadom, o výkon zvyšku trestu, ktorý bol nariadený po rozhodnutí o neosvedčení sa v skúšobnej dobe pri podmienečnom prepustení z výkonu trestu odňatia slobody,

01.01.2016

e) odsúdenému nebol premenený trest domáceho väzenia na trest odňatia slobody a

01.01.2016

f) odsúdený nebol pred spáchaním trestného činu vo výkone trestu odňatia slobody.

01.01.2016

(2) Súd premení zvyšok trestu odňatia slobody na trest domáceho väzenia tak, že nevykonaný deň zvyšku trestu odňatia slobody sa rovná jednému dňu trestu domáceho väzenia.

01.01.2006

Podmienečné prepustenie z výkonu trestu odňatia slobody

01.01.2006

§ 66

01.01.2006

(1) Súd môže odsúdeného podmienečne prepustiť na slobodu, ak odsúdený vo výkone trestu plnením svojich povinností a svojím správaním preukázal polepšenie a môže sa od neho očakávať, že v budúcnosti povedie riadny život, a

01.01.2006

a) ak ide o osobu odsúdenú za prečin po výkone polovice uloženého nepodmienečného trestu odňatia slobody alebo rozhodnutím prezidenta Slovenskej republiky zmierneného nepodmienečného trestu odňatia slobody,

01.01.2006

b) ak ide o osobu odsúdenú za zločin po výkone dvoch tretín uloženého nepodmienečného trestu odňatia slobody alebo rozhodnutím prezidenta Slovenskej republiky zmierneného nepodmienečného trestu odňatia slobody.

01.01.2006

(2) Pri rozhodovaní o podmienečnom prepustení súd prihliadne aj na to, v akom ústave na výkon trestu odsúdený trest vykonáva.

01.01.2006

§ 67

01.09.2011

(1) Osoba odsúdená za obzvlášť závažný zločin alebo osoba odsúdená na trest odňatia slobody podľa § 47 ods. 2 okrem osoby odsúdenej na doživotie môže byť podmienečne prepustená až po výkone troch štvrtín uloženého trestu odňatia slobody.

01.01.2006

(2) Osoba odsúdená na doživotie môže byť podmienečne prepustená najskôr po dvadsiatich piatich rokoch výkonu tohto trestu.

01.01.2010

(3) Osoba opätovne odsúdená na trest odňatia slobody na doživotie nemôže byť podmienečne prepustená.

01.01.2006

§ 68

01.01.2016

(1) Pri podmienečnom prepustení súd určí skúšobnú dobu na jeden rok až sedem rokov; skúšobná doba sa začína podmienečným prepustením odsúdeného. Zároveň môže nariadiť probačný dohľad nad odsúdeným vo výmere do troch rokov a ustanoví mu primerané obmedzenia alebo povinnosti uvedené v § 51 ods. 3 a 4. Podmienečne prepustený je povinný podrobiť sa kontrole technickými prostriedkami, ak je takáto kontrola nariadená. Nariadiť kontrolu technickými prostriedkami možno, ak sú splnené podmienky podľa osobitného predpisu.

01.01.2006

(2) Ak podmienečne prepustený viedol v skúšobnej dobe riadny život a plnil uložené obmedzenia a povinnosti, súd vysloví, že sa osvedčil; inak rozhodne, a to prípadne už v priebehu skúšobnej doby, že zvyšok trestu vykoná.

01.01.2006

(3) Ak súd vyslovil, že sa podmienečne prepustený osvedčil, má sa za to, že trest bol vykonaný dňom, keď bol podmienečne prepustený.

01.01.2006

(4) Rovnako sa má za to, že trest bol vykonaný dňom, keď došlo k podmienečnému prepusteniu, ak súd bez viny odsúdeného do roka od uplynutia skúšobnej doby nerozhodol, že odsúdený zvyšok trestu vykoná. Súd môže tak rozhodnúť do dvoch rokov, ak sa proti obvinenému vedie trestné stíhanie pre úmyselný trestný čin spáchaný v skúšobnej dobe podmienečného odsúdenia.

01.01.2006

(5) Opätovné podmienečné prepustenie z výkonu toho istého trestu nie je možné.

01.01.2006

Podmienečné upustenie od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti

01.01.2006

§ 69

01.01.2006

(1) Po výkone polovice trestu zákazu činnosti môže súd podmienečne upustiť od výkonu jeho zvyšku, ak odsúdený v čase výkonu trestu spôsobom svojho života preukázal, že ďalší výkon tohto trestu už nie je potrebný.

01.01.2006

(2) Pri podmienečnom upustení od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti súd určí skúšobnú dobu až na päť rokov, nie však kratšiu ako zvyšok trestu; skúšobná doba začína plynúť dňom nasledujúcim po dni právoplatnosti rozhodnutia o tomto upustení.

01.01.2006

(3) Odsúdenému, u ktorého súd podmienečne upustil od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti, môže súd uložiť primerané obmedzenia a povinnosti uvedené v § 51 ods. 3 a 4, smerujúce k tomu, aby viedol riadny život; spravidla mu tiež uloží, aby podľa svojich síl nahradil škodu spôsobenú trestným činom alebo jej časť, ktorú zároveň určí.

01.11.2011

(4) Súd nemôže podmienečne upustiť od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti podľa odseku 1, ak ide o trest zákazu činnosti viesť motorové vozidlo, ktorý bol uložený odsúdenému,

01.11.2011

a) ktorému už bol takýto trest zákazu činnosti uložený v predchádzajúcich desiatich rokoch za trestný čin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky alebo za iný trestný čin spáchaný pod vplyvom návykovej látky, alebo

01.11.2011

b) ktorý už bol v predchádzajúcich desiatich rokoch za obdobný čin spáchaný pod vplyvom návykovej látky, ako je uvedený v písmene a), postihnutý zákazom činnosti viesť motorové vozidlo.

01.08.2013

(5) Súd nemôže podmienečne upustiť od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti podľa odseku 1, ak bol trest zákazu činnosti uložený podľa § 61 ods. 3 až 5.

01.01.2006

§ 70

01.01.2006

(1) Ak odsúdený, u ktorého sa podmienečne upustilo od zvyšku trestu zákazu činnosti, viedol v skúšobnej dobe riadny život a plnil uložené obmedzenia a povinnosti, súd vysloví, že sa osvedčil; inak rozhodne, a to prípadne už v priebehu skúšobnej doby, že zvyšok trestu vykoná.

01.01.2006

(2) Ak súd vyslovil, že sa odsúdený osvedčil, má sa za to, že trest bol vykonaný dňom, keď rozhodnutie o upustení od vykonania zvyšku trestu zákazu činnosti nadobudlo právoplatnosť.

01.01.2006

(3) Rovnako sa má za to, že trest zákazu činnosti bol vykonaný dňom, keď rozhodnutie o podmienečnom upustení od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti nadobudlo právoplatnosť, ak súd bez viny odsúdeného nenariadil do roka od uplynutia skúšobnej doby, že odsúdený zvyšok trestu vykoná.

01.01.2006

Podmienečné upustenie od výkonu zvyšku trestu zákazu pobytu

01.01.2006

§ 71

01.01.2006

(1) Po výkone polovice trestu zákazu pobytu môže súd podmienečne upustiť od výkonu jeho zvyšku, ak odsúdený v čase výkonu trestu spôsobom svojho života preukázal, že ďalší výkon tohto trestu už nie je potrebný.

01.01.2006

(2) Pri podmienečnom upustení od výkonu zvyšku trestu zákazu pobytu súd určí skúšobnú dobu až na päť rokov, nie však kratšiu ako zvyšok trestu; skúšobná doba začína plynúť dňom nasledujúcim po dni nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o tomto upustení.

01.01.2006

(3) Odsúdenému, u ktorého súd podmienečne upustil od výkonu zvyšku trestu zákazu pobytu, môže súd uložiť primerané obmedzenia a povinnosti uvedené v § 51 ods. 3 a 4, smerujúce k tomu, aby viedol riadny život; spravidla mu tiež uloží, aby podľa svojich síl nahradil škodu spôsobenú trestným činom alebo jej časť, ktorú zároveň určí.

01.01.2006

§ 72

01.01.2006

(1) Ak odsúdený, u ktorého sa podmienečne upustilo od zvyšku trestu zákazu pobytu, viedol v skúšobnej dobe riadny život a plnil uložené obmedzenia a povinnosti, súd vysloví, že sa osvedčil; inak rozhodne, a to prípadne už v priebehu skúšobnej doby, že zvyšok trestu vykoná.

01.01.2006

(2) Ak súd vyslovil, že sa podmienečne prepustený osvedčil, má sa za to, že trest bol vykonaný dňom, keď rozhodnutie o upustení od vykonania zvyšku trestu zákazu pobytu nadobudlo právoplatnosť.

01.01.2006

(3) Rovnako sa má za to, že trest zákazu pobytu bol vykonaný dňom, keď rozhodnutie o podmienečnom upustení od výkonu zvyšku trestu zákazu pobytu nadobudlo právoplatnosť, ak súd bez viny odsúdeného nenariadil do roka od uplynutia skúšobnej doby, že odsúdený zvyšok trestu vykoná.

01.02.2014

§ 72a

01.02.2014

Podmienečné upustenie od výkonu zvyšku trestu zákazu účasti na verejných podujatiach

01.02.2014

(1) Po výkone polovice trestu zákazu účasti na verejných podujatiach môže súd podmienečne upustiť od výkonu jeho zvyšku, ak odsúdený v čase výkonu trestu spôsobom svojho života preukázal, že ďalší výkon tohto trestu už nie je potrebný.

01.02.2014

(2) Pri podmienečnom upustení od výkonu zvyšku trestu zákazu účasti na verejných podujatiach súd určí skúšobnú dobu až na päť rokov, nie však kratšiu ako zvyšok trestu; skúšobná doba začína plynúť dňom nasledujúcim po dni nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o tomto upustení.

01.02.2014

(3) Odsúdenému, u ktorého súd podmienečne upustil od výkonu zvyšku trestu zákazu účasti na verejných podujatiach, môže súd uložiť primerané obmedzenia a povinnosti uvedené v § 51 ods. 3 a 4, smerujúce k tomu, aby viedol riadny život.

01.02.2014

§ 72b

01.02.2014

(1) Ak odsúdený, u ktorého sa podmienečne upustilo od zvyšku trestu zákazu účasti na verejných podujatiach, viedol v skúšobnej dobe riadny život a plnil uložené obmedzenia a povinnosti, súd vysloví, že sa osvedčil; inak rozhodne, a to prípadne už v priebehu skúšobnej doby, že zvyšok trestu vykoná.

01.02.2014

(2) Ak súd vyslovil, že sa podmienečne prepustený osvedčil, má sa za to, že trest bol vykonaný dňom, keď rozhodnutie o upustení od výkonu zvyšku trestu zákazu účasti na verejných podujatiach nadobudlo právoplatnosť.

01.02.2014

(3) Rovnako sa má za to, že trest zákazu účasti na verejných podujatiach bol vykonaný dňom, keď rozhodnutie o podmienečnom upustení od výkonu zvyšku trestu zákazu účasti na verejných podujatiach nadobudlo právoplatnosť, ak súd bez viny odsúdeného nenariadil do roka od uplynutia skúšobnej doby, že odsúdený zvyšok trestu vykoná.

01.01.2006

Piaty diel

01.01.2006

Ochranné opatrenia

01.01.2006

Ochranné liečenie

01.01.2006

§ 73

01.08.2013

(1) Súd uloží ochranné liečenie v prípadoch uvedených v § 39 ods. 2 písm. c) a § 40 ods. 1 písm. d) alebo ak páchateľ činu inak trestného nie je pre nepríčetnosť trestne zodpovedný a jeho pobyt na slobode je nebezpečný.

01.01.2006

(2) Súd tak môže urobiť aj vtedy, ak páchateľ spáchal trestný čin

01.01.2006

a) v stave zmenšenej príčetnosti a jeho pobyt na slobode je nebezpečný,

01.08.2013

b) v stave vyvolanom duševnou poruchou a jeho pobyt na slobode je nebezpečný,

01.08.2013

c) násilnej povahy voči blízkej osobe alebo zverenej osobe a vzhľadom na osobu páchateľa možno dôvodne predpokladať, že bude v násilnom konaní pokračovať, alebo

01.08.2013

d) pod vplyvom návykovej látky alebo v súvislosti s jej užívaním.

01.01.2006

(3) Ochranné liečenie neuloží, ak je vzhľadom na osobu páchateľa zrejmé, že jeho účel nemožno dosiahnuť.

01.01.2006

(4) Ochranné liečenie môže súd uložiť aj popri treste alebo pri upustení od potrestania.

01.01.2006

§ 74

01.01.2006

(1) Ak sa ochranné liečenie ukladá popri nepodmienečnom treste odňatia slobody, jeho výkon sa spravidla začína po nástupe výkonu trestu v ústave na výkon trestu. V ostatných prípadoch sa ochranné liečenie vykonáva spravidla v zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti. Ak možno vzhľadom na povahu choroby a liečebné možnosti očakávať, že účel splní aj ambulantné liečenie, môže súd nariadiť aj tento spôsob liečenia, prípadne ústavné liečenie zmeniť na ambulantné liečenie alebo v odôvodnenom prípade aj naopak. Ak dĺžka výkonu trestu odňatia slobody v ústave na výkon trestu nepostačí na splnenie účelu ochranného liečenia, súd môže rozhodnúť o jeho pokračovaní v liečebnom alebo ambulantnom zariadení.

01.01.2006

(2) Ochranné liečenie potrvá, kým to vyžaduje jeho účel. Trvanie ochranného liečenia uloženého páchateľovi, ktorý užíva návykovú látku a spáchal trestný čin pod jej vplyvom alebo v súvislosti s jej užívaním, môže byť však ukončené, ak sa počas jeho výkonu zistí, že jeho účel nemožno dosiahnuť. O prepustení z ochranného liečenia rozhoduje súd.

01.01.2006

(3) Od výkonu ochranného liečenia súd upustí, ak zaniknú pred jeho začatím okolnosti, pre ktoré bolo uložené.

01.01.2006

§ 75

01.01.2006

Ochranná výchova

01.01.2006

Podmienky ukladania a výkonu ochrannej výchovy sú upravené v osobitných ustanoveniach o stíhaní mladistvých.

01.01.2006

Ochranný dohľad

01.01.2006

§ 76

01.01.2006

(1) Ochranný dohľad uloží súd páchateľovi, ktorého odsudzuje za obzvlášť závažný zločin na nepodmienečný trest odňatia slobody.

01.01.2006

(2) Ochranný dohľad môže súd uložiť aj páchateľovi úmyselného trestného činu, ktorý bol už v minulosti najmenej dvakrát vo výkone trestu odňatia slobody za takýto trestný čin a ktorému znovu ukladá nepodmienečný trest odňatia slobody, ak vzhľadom na osobu páchateľa, najmä s prihliadnutím na jeho doterajší spôsob života, na prostredie, v ktorom žije, a na povahu spáchanej trestnej činnosti, sa nedá očakávať, že po výkone trestu povedie riadny život.

01.01.2006

(3) Súd môže na návrh prokurátora alebo riaditeľa ústavu na výkon trestu uložiť odsúdenému pred skončením výkonu trestu odňatia slobody ochranný dohľad aj bez splnenia podmienok uvedených v odseku 2, ak vzhľadom na správanie počas doterajšieho výkonu trestu odňatia slobody nemožno od neho očakávať, že po prepustení z výkonu trestu povedie riadny život.

01.01.2006

(4) Ochranný dohľad nemožno uložiť mladistvému a odsúdenému, ktorému bol uložený trest odňatia slobody na doživotie.

01.01.2006

§ 77

01.01.2006

(1) Odsúdený, ktorému súd uložil ochranný dohľad, je po prepustení z výkonu trestu odňatia slobody povinný

01.01.2006

a) oznamovať potrebné údaje o spôsobe a zdrojoch svojej obživy a tie aj preukazovať,

01.01.2006

b) osobne sa hlásiť v určených lehotách a

01.01.2006

c) vopred oznamovať vzdialenie sa z miesta bydliska uvedeného v rozhodnutí súdu.

01.01.2006

(2) Odsúdenému, ktorému sa uložil ochranný dohľad, môže súd uložiť aj ďalšie obmedzenia alebo povinnosti uvedené v § 51 ods. 3 a 4.

01.01.2016

(3) Odsúdený, ktorému súd uložil ďalšie obmedzenia alebo povinnosti podľa odseku 2, je povinný podrobiť sa kontrole technickými prostriedkami, ak je takáto kontrola nariadená. Nariadiť kontrolu technickými prostriedkami možno, ak sú splnené podmienky podľa osobitného predpisu.

01.01.2006

§ 78

01.01.2006

(1) Ochranný dohľad sa ukladá na jeden rok až tri roky.

01.01.2006

(2) Ak sa ochranný dohľad ukladá opätovne, a to skôr, než bol vykonaný ochranný dohľad predtým uložený, nesmie čas, na ktorý sa opätovne ukladá, spolu s doteraz nevykonaným zvyškom ochranného dohľadu predtým uloženého prevyšovať päť rokov.

01.01.2006

§ 79

01.01.2006

Ochranný dohľad zaniká

01.01.2006

a) uplynutím času, na ktorý bol uložený, alebo

01.01.2006

b) dňom, ktorým nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie, že sa podmienečne prepustený osvedčil.

01.01.2006

§ 80

01.01.2006

Súd môže upustiť od výkonu zvyšku ochranného dohľadu, ak nepovažuje jeho ďalší výkon za potrebný.

01.01.2006

Detencia

01.01.2006

§ 81

01.09.2011

(1) Ak je odsúdenému vo výkone trestu odňatia slobody zistená duševná porucha, ktorá je podľa odborného lekárskeho posudku nevyliečiteľná a jeho pobyt na slobode je aj s prihliadnutím na spáchanú trestnú činnosť pre spoločnosť nebezpečný, súd na návrh prokurátora alebo riaditeľa ústavu na výkon trestu preruší výkon trestu odňatia slobody a nariadi jeho umiestnenie v detenčnom ústave.

01.01.2006

(2) Súd môže pred skončením výkonu trestu odňatia slobody rozhodnúť o umiestnení do detenčného ústavu aj takého páchateľa úmyselného trestného činu, ktorý sa odmieta podrobiť ochrannému liečeniu alebo u ktorého ochranné liečenie pre negatívny postoj pacienta neplní svoj účel a ktorého pobyt na slobode je pre spoločnosť nebezpečný; páchateľ sa umiestni do detenčného ústavu po výkone trestu odňatia slobody.

01.01.2006

(3) Ak to považuje súd za potrebné, môže pred skončením výkonu trestu odňatia slobody rozhodnúť o umiestnení do detenčného ústavu aj páchateľa zločinu spáchaného zo sexuálneho motívu alebo páchateľa, ktorý opätovne spácha obzvlášť závažný zločin; páchateľ sa umiestni do detenčného ústavu po výkone trestu odňatia slobody.

01.09.2011

(4) Súd môže na základe odborného lekárskeho posudku rozhodnúť o umiestnení páchateľa do detenčného ústavu aj vtedy, ak páchateľ, ktorého pobyt na slobode je nebezpečný, vykonáva ochranné liečenie v zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti a svojím správaním ohrozuje život alebo zdravie iných osôb; súd rozhodne na návrh zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti.

01.01.2006

§ 82

01.01.2006

(1) Účelom umiestnenia páchateľa v detenčnom ústave je osobitným liečebným režimom a dôslednou izoláciou od spoločnosti zabrániť páchateľovi v ďalšom páchaní trestných činov a činov inak trestných.

01.09.2011

(2) Pobyt páchateľa v detenčnom ústave trvá dovtedy, kým ochranu spoločnosti pred páchateľom nemožno zabezpečiť miernejšími prostriedkami.

01.09.2011

(3) Najmenej jedenkrát ročne a vždy na návrh detenčného ústavu súd preskúma dôvodnosť držania páchateľa v detenčnom ústave a na základe odborného lekárskeho posudku rozhodne o ďalšom trvaní detencie alebo o prepustení páchateľa z detenčného ústavu, ak dôvody detencie pominuli, a rozhodne o ďalšom výkone trestu.

01.01.2006

§ 83

01.01.2006

Zhabanie veci

01.01.2006

(1) Ak nebol uložený trest prepadnutia veci uvedenej v § 60 ods. 1, súd uloží zhabanie veci, ak

01.01.2006

a) patrí osobe, ktorú nemožno stíhať alebo odsúdiť,

01.01.2006

b) patrí páchateľovi, od ktorého potrestania súd upustil, alebo páchateľovi, voči ktorému bolo trestné stíhanie zastavené, alebo páchateľovi, voči ktorému bolo trestné stíhanie podmienečne zastavené, alebo páchateľovi, voči ktorému bolo trestné stíhanie zastavené z dôvodu schválenia zmieru,

01.01.2016

c) nepatrí páchateľovi a bola získaná trestným činom alebo ako odmena za trestný čin,

01.01.2016

d) vec nadobudla iná osoba ako páchateľ hoci aj len sčasti za vec, ktorá bola získaná trestným činom alebo ako odmena za trestný čin,

01.01.2016

e) ide o tovar bez kontrolných známok alebo bez iných kontrolných technických opatrení vyžadovaných všeobecne záväzným právnym predpisom na jeho označenie na daňové účely,

01.01.2016

f) okolnosti prípadu odôvodňujú predpoklad, že vec by mohla byť zdrojom financovania terorizmu, alebo

01.01.2016

g) to vyžaduje bezpečnosť ľudí alebo majetku, prípadne iný obdobný verejný záujem.

01.01.2006

(2) Vlastníkom zhabanej veci sa stáva štát, ak súd nerozhodne inak na základe vyhlásenej medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.

01.01.2006

(3) Ustanovenie odseku 1 sa nepoužije, ak

01.01.2006

a) poškodenému vznikol z činu nárok na náhradu škody, ktorého uspokojenie by bolo znemožnené zhabaním veci, alebo

01.01.2006

b) hodnota veci je v zjavnom nepomere k miere závažnosti prečinu.

01.09.2011

(4) Ak vec uvedená v odseku 1 je nedosiahnuteľná alebo neidentifikovateľná, alebo je zmiešaná s majetkom páchateľa alebo s majetkom inej osoby získaným v súlade so zákonom, môže súd uložiť zhabanie veci takej hodnoty, ktorá zodpovedá hodnote tejto veci.

01.01.2006

TRETIA HLAVA

01.01.2006

ZÁNIK TRESTNOSTI A TRESTU

01.01.2006

§ 84

01.01.2006

Zmena zákona

01.01.2006

Trestnosť činu, ktorý mal v čase spáchania znaky niektorého trestného činu uvedeného v osobitnej časti tohto zákona, zaniká, ak neskorší zákon ustanoví, že tento čin nie je trestným činom.

01.01.2006

Účinná ľútosť

01.01.2006

§ 85

01.07.2016

Trestnosť trestných činov šírenia nebezpečnej ľudskej nákazlivej choroby podľa § 163, ohrozovania zdravia závadnými potravinami a inými predmetmi podľa § 168, brania rukojemníka podľa § 185, legalizácie príjmu z trestnej činnosti podľa § 233, § 234, porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku podľa § 238, porušovania predpisov o obehu tovaru v styku s cudzinou podľa § 254, porušovania predpisov o nakladaní s kontrolovaným tovarom a technológiami podľa § 255, § 256, § 257, ohrozenia devízového hospodárstva podľa § 258, skresľovania údajov hospodárskej a obchodnej evidencie podľa § 260, poškodzovania finančných záujmov Európskej únie podľa § 263, ohrozenia obchodného, bankového, poštového, telekomunikačného a daňového tajomstva podľa § 264, všeobecného ohrozenia podľa § 284, poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, ohrozenia a poškodenia životného prostredia podľa § 300, § 301, vlastizrady podľa § 311, úkladov proti Slovenskej republike podľa § 312, teroru podľa § 313, § 314, záškodníctva podľa § 315, § 316, sabotáže podľa § 317, vyzvedačstva podľa § 318, ohrozenia utajovanej skutočnosti podľa § 319, § 320, ohrozenia dôvernej skutočnosti a vyhradenej skutočnosti podľa § 353, vzbury väzňov podľa § 358, šírenia poplašnej správy podľa § 361, § 362, genocídia podľa § 418, terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme podľa § 419, neľudskosti podľa § 425 a používania zakázaného bojového prostriedku a nedovoleného vedenia boja podľa § 426 zaniká, ak páchateľ dobrovoľne

01.01.2006

a) škodlivý následok trestného činu zamedzil alebo napravil, alebo

01.01.2006

b) urobil o trestnom čine oznámenie v čase, keď sa škodlivému následku trestného činu mohlo ešte zabrániť; oznámenie treba urobiť orgánu činnému v trestnom konaní alebo Policajnému zboru, vojak môže toto oznámenie urobiť aj svojmu nadriadenému alebo služobnému orgánu a osoba vo výkone trestu odňatia slobody alebo vo výkone väzby aj príslušníkovi Zboru väzenskej a justičnej stráže.

01.01.2006

§ 86

01.01.2013

(1) Trestnosť trestného činu zaniká aj vtedy, ak ide o trestný čin

01.01.2006

a) zanedbania povinnej výživy podľa § 207, ak trestný čin nemal trvalo nepriaznivé následky a páchateľ svoju povinnosť dodatočne splnil skôr, než sa súd odobral na záverečnú poradu,

01.01.2006

b) zanedbania povinnej výživy podľa § 207, ak úrad práce, sociálnych vecí a rodiny poskytol oprávnenému náhradné výživné podľa osobitého predpisu v plnej výške podľa rozhodnutia súdu o výživnom, ak trestný čin nemal trvalo nepriaznivé následky a páchateľ úradu práce, sociálnych vecí a rodiny uhradil náhradu za poskytnuté náhradné výživné, skôr než sa súd odobral na záverečnú poradu,

01.01.2006

c) nevyplatenia mzdy a odstupného podľa § 214, ak trestný čin nemal trvalo nepriaznivé následky a páchateľ svoju povinnosť dodatočne splnil najneskôr do 60 dní od dokonania trestného činu,

01.09.2010

d) zneužitia účasti na hospodárskej súťaži podľa § 250, ak páchateľ svojím konaním umožnil podnikateľovi alebo inej právnickej osobe splniť podmienky pre neuloženie alebo zníženie pokuty podľa zákona upravujúceho ochranu hospodárskej súťaže,

01.01.2013

e) skrátenia dane a poistného podľa § 276, neodvedenia dane a poistného podľa § 277 alebo nezaplatenia dane a poistného podľa § 278, ak splatná daň a jej príslušenstvo alebo poistné boli dodatočne zaplatené najneskôr v nasledujúci deň po dni, keď sa páchateľ po skončení jeho vyšetrovania mohol oboznámiť s jeho výsledkami,

01.09.2010

f) založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny podľa § 296 alebo založenia, zosnovania a podporovania teroristickej skupiny podľa § 297, ak páchateľ urobil dobrovoľne oznámenie orgánu činnému v trestnom konaní alebo Policajnému zboru o zločineckej skupine alebo teroristickej skupine a jej činnosti v čase, keď nebezpečenstvo, ktoré hrozilo z jej ďalšej činnosti, sa mohlo ešte odstrániť; vojak môže toto oznámenie urobiť aj svojmu nadriadenému alebo služobnému orgánu a osoba vo výkone trestu odňatia slobody alebo vo výkone väzby aj príslušníkovi Zboru väzenskej a justičnej stráže,

01.09.2015

g) podplácania podľa § 332 alebo 333 a nepriamej korupcie podľa § 336 ods. 2, ak páchateľ úplatok poskytol alebo sľúbil len preto, že bol o to požiadaný, a urobil o tom dobrovoľne bez odkladu oznámenie orgánu činnému v trestnom konaní alebo Policajnému zboru; vojak môže toto oznámenie urobiť aj svojmu nadriadenému alebo služobnému orgánu a osoba vo výkone trestu odňatia slobody alebo vo výkone väzby aj príslušníkovi Zboru väzenskej a justičnej stráže.

01.01.2013

(2) Trestnosť trestného činu podľa odseku 1 písm. e) nezaniká, ak ide o páchateľa, ktorý bol za obdobný čin v predchádzajúcich dvadsiatich štyroch mesiacoch postihnutý, alebo ak trestné stíhanie páchateľa za obdobný čin bolo v predchádzajúcich dvadsiatich štyroch mesiacoch zastavené z dôvodu zániku trestnosti trestného činu podľa odseku 1.

01.01.2006

Premlčanie trestného stíhania

01.01.2006

§ 87

01.01.2006

(1) Trestnosť činu zaniká uplynutím premlčacej doby, ktorá je

01.01.2006

a) tridsať rokov, ak ide o zločin, za ktorý tento zákon dovoľuje uložiť trest odňatia slobody na doživotie,

01.01.2006

b) dvadsať rokov, ak ide o zločin, za ktorý tento zákon v osobitnej časti dovoľuje uložiť trest odňatia slobody s hornou hranicou trestnej sadzby najmenej desať rokov,

01.01.2006

c) desať rokov, ak ide o ostatné zločiny,

01.01.2006

d) päť rokov, ak ide o prečin, za ktorý tento zákon v osobitnej časti dovoľuje uložiť trest odňatia slobody s hornou hranicou trestnej sadzby najmenej tri roky,

01.01.2006

e) tri roky pri ostatných prečinoch.

01.01.2006

(2) Do premlčacej doby sa nezapočítava

01.01.2006

a) doba, po ktorú nebolo možné páchateľa postaviť pred súd pre zákonnú prekážku,

01.01.2006

b) doba, po ktorú sa páchateľ zdržiaval v cudzine s úmyslom vyhnúť sa trestnému stíhaniu,

01.01.2006

c) skúšobná doba podmienečného zastavenia trestného stíhania,

01.01.2006

d) doba, po ktorú bolo dočasne odložené vznesenie obvinenia, alebo

01.01.2006

e) doba, po ktorú bolo prerušené trestné stíhanie.

01.01.2006

(3) Premlčanie trestného stíhania sa prerušuje

01.01.2006

a) vznesením obvinenia pre trestný čin, o ktorého premlčanie ide, ako aj po ňom nasledujúcimi úkonmi orgánu činného v trestnom konaní, sudcu pre prípravné konanie alebo súdu smerujúcimi k trestnému stíhaniu páchateľa, alebo

01.01.2006

b) ak páchateľ spáchal v premlčacej dobe úmyselný trestný čin.

01.01.2006

(4) Prerušením premlčania sa začína nová premlčacia doba.

01.08.201331.12.2017

(5) Trestné stíhanie sa premlčí najskôr tri roky potom, čo osoba, na ktorej bol spáchaný trestný čin obchodovania s ľuďmi podľa § 179, trestný čin sexuálneho zneužívania podľa § 201 až 202, trestný čin týrania blízkej osoby a zverenej osoby podľa § 208 a trestný čin výroby detskej pornografie podľa § 368, dovŕšila osemnásty rok svojho veku.

01.01.2017

§ 88

01.01.2017

Uplynutím premlčacej doby nezaniká trestnosť trestných činov uvedených v dvanástej hlave osobitnej časti tohto zákona okrem trestného činu založenia, podpory a propagácie hnutia smerujúceho k potlačeniu základných práv a slobôd podľa § 421, trestného činu prejavu sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd podľa § 422, trestného činu výroby extrémistických materiálov podľa § 422a, trestného činu rozširovania extrémistických materiálov podľa § 422b, trestného činu prechovávania extrémistických materiálov podľa § 422c, trestného činu popierania a schvaľovania holokaustu, zločinov politických režimov a zločinov proti ľudskosti podľa § 422d, trestného činu hanobenia národa, rasy a presvedčenia podľa § 423 a trestného činu podnecovania k národnostnej, rasovej a etnickej nenávisti podľa § 424.

01.01.2006

§ 89

01.01.2006

Odpustenie alebo zmiernenie trestu

01.01.2006

(1) Trest sa nevykoná, ak ho prezident Slovenskej republiky na základe svojho práva odpúšťať tresty odsúdenému odpustil. To sa však nevzťahuje na iné tresty, ak boli páchateľovi uložené popri sebe a ostali rozhodnutím prezidenta Slovenskej republiky nedotknuté.

01.01.2006

(2) Ak prezident Slovenskej republiky na základe svojho práva zmierňovať tresty odsúdenému trest zmiernil, vykoná sa takto zmiernený trest. To sa však nevzťahuje na iné tresty, ak boli páchateľovi uložené popri sebe a ostali rozhodnutím prezidenta Slovenskej republiky nedotknuté.

01.01.2006

Premlčanie výkonu trestu

01.01.2006

§ 90

01.01.2006

(1) Uložený trest nemožno vykonať po uplynutí premlčacej doby, ktorá je

01.01.2006

a) dvadsať rokov, ak ide o odsúdenie na trest odňatia slobody na doživotie,

01.01.2006

b) pätnásť rokov, ak ide o odsúdenie na trest odňatia slobody prevyšujúci desať rokov,

01.01.2006

c) desať rokov, ak ide o odsúdenie na trest odňatia slobody najmenej na päť rokov,

01.01.2006

d) päť rokov pri odsúdení na iný trest.

01.01.2006

(2) Premlčacia doba sa začína právoplatnosťou rozsudku a pri podmienečnom odsúdení, podmienečnom odsúdení s dohľadom, podmienečnom prepustení alebo podmienečnom prepustení s dohľadom právoplatnosťou rozhodnutia o tom, že sa trest vykoná.

01.01.2006

(3) Do premlčacej doby sa nezapočítava doba, po ktorú nebolo možné trest vykonať preto, že sa odsúdený zdržiaval v cudzine s úmyslom vyhnúť sa trestu, alebo bol na ňom vykonávaný trest odňatia slobody.

01.01.2006

(4) Premlčanie výkonu trestu sa prerušuje, ak

01.01.2006

a) súd urobil opatrenie smerujúce k výkonu trestu, o ktorého premlčanie ide, alebo

01.01.2006

b) odsúdený spáchal v premlčacej dobe úmyselný trestný čin.

01.01.2006

(5) Prerušením premlčania sa začína nová premlčacia doba.

01.01.2017

§ 91

01.01.2017

Výkon trestu uloženého pre trestné činy uvedené v dvanástej hlave osobitnej časti tohto zákona sa nepremlčuje okrem trestného činu založenia, podpory a propagácie hnutia smerujúceho k potlačeniu základných práv a slobôd podľa § 421, trestného činu prejavu sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd podľa § 422, trestného činu výroby extrémistických materiálov podľa § 422a, trestného činu rozširovania extrémistických materiálov podľa § 422b, trestného činu prechovávania extrémistických materiálov podľa § 422c, trestného činu popierania a schvaľovania holokaustu, zločinov politických režimov a zločinov proti ľudskosti podľa § 422d, trestného činu hanobenia národa, rasy a presvedčenia podľa § 423 a trestného činu podnecovania k národnostnej, rasovej a etnickej nenávisti podľa § 424.

01.01.2006

Zahladenie odsúdenia

01.01.2006

§ 92

01.01.2006

(1) Súd môže zahladiť odsúdenie, ak odsúdený viedol po výkone alebo odpustení trestu, alebo po premlčaní jeho výkonu riadny život nepretržite po dobu najmenej

01.01.2006

a) desať rokov, ak ide o odsúdenie na trest odňatia slobody prevyšujúci päť rokov,

01.01.2006

b) päť rokov, ak ide o odsúdenie na trest odňatia slobody prevyšujúci jeden rok,

01.01.2006

c) tri roky, ak ide o odsúdenie na trest odňatia slobody neprevyšujúci jeden rok.

01.02.2014

(2) Ak ide o odsúdenie na tresty uvedené v § 32 písm. b) až l), k zahladeniu dochádza ich vykonaním.

01.01.2006

(3) Ak odsúdený preukázal po výkone alebo odpustení trestu alebo premlčaní jeho výkonu svojím vzorným správaním, že sa napravil, môže súd zahladiť odsúdenie na žiadosť odsúdeného i pred uplynutím doby uvedenej v odseku 1.

01.01.2006

(4) Doba uvedená v odseku 1 sa v prípade, že sa u podmienečne prepusteného a podmienečne prepusteného s dohľadom má za to, že trest bol vykonaný dňom, keď odsúdený bol podmienečne prepustený, spravuje dĺžkou skutočného výkonu trestu. Ak bol trest zmiernený rozhodnutím prezidenta Slovenskej republiky, spravuje sa dĺžkou trestu takto zmierneného.

01.01.2006

(5) Odsúdenie sa zahladzuje, ak to nariadi prezident Slovenskej republiky na základe svojho práva zahládzať odsúdenie formou milosti alebo amnestie.

01.01.2006

§ 93

01.01.2006

(1) Ak bolo odsúdenie zahladené, hľadí sa na páchateľa, ako keby nebol odsúdený.

01.01.2006

(2) Ak sa páchateľovi uložilo viac trestov popri sebe, nemožno odsúdenie zahladiť, kým neuplynie doba na zahladenie trestu odňatia slobody podľa § 92 ods. 1, ak bol uložený.

01.01.2006

ŠTVRTÁ HLAVA

01.01.2006

OSOBITNÉ USTANOVENIA O STÍHANÍ MLADISTVÝCH

01.01.2006

Prvý diel

01.01.2006

Trestná zodpovednosť

01.01.2006

§ 94

01.01.2006

Všeobecné ustanovenie

01.01.2006

(1) Osoba, ktorá v čase spáchania trestného činu dovŕšila štrnásty rok a neprekročila osemnásty rok svojho veku, sa považuje za mladistvú.

01.01.2006

(2) Ak táto hlava neobsahuje osobitné ustanovenia, použijú sa na mladistvého ostatné ustanovenia tohto zákona.

01.01.2006

§ 95

01.01.2006

Trestná zodpovednosť

01.01.2006

(1) Mladistvý mladší ako pätnásť rokov, ktorý v čase spáchania činu nedosiahol takú úroveň rozumovej a mravnej vyspelosti, aby mohol rozpoznať jeho protiprávnosť alebo ovládať svoje konanie, nie je za tento čin trestne zodpovedný.

01.01.2006

(2) Prečin, ktorého znaky sú uvedené v tomto zákone, nie je trestným činom, ak ho spáchal mladistvý a ak je jeho závažnosť malá.

01.01.2006

Druhý diel

01.01.2006

Zánik trestnosti

01.01.2006

§ 96

01.01.2006

Premlčanie trestného stíhania

01.01.2006

(1) Trestnosť činu zaniká uplynutím premlčacej doby, ktorá je

01.01.2006

a) desať rokov, ak ide o trestný čin, za ktorý tento zákon ustanovuje trest odňatia slobody na doživotie,

01.01.2006

b) päť rokov, ak je horná hranica sadzby trestu odňatia slobody najmenej desať rokov,

01.01.2006

c) tri roky pri ostatných trestných činoch.

01.01.2006

(2) Uplynutím premlčacej doby nezaniká trestnosť tých trestných činov, kde to ustanovuje tento zákon.

01.01.2006

Tretí diel

01.01.2006

Ukladanie sankcií a výchovných opatrení mladistvému

01.01.2006

§ 97

01.01.2006

Účel sankcií a výchovných opatrení

01.01.2006

(1) Účelom trestu u mladistvého je predovšetkým vychovať ho na riadneho občana, pričom trest má zároveň pôsobiť na predchádzanie protiprávnych činov a primerane chrániť aj spoločnosť; uložený trest má súčasne viesť k obnoveniu narušených sociálnych vzťahov a k začleneniu mladistvého do rodinného a sociálneho prostredia.

01.01.2006

(2) Účelom ochranného opatrenia a výchovného opatrenia u mladistvého je kladne ovplyvniť duševný, mravný a sociálny vývoj mladistvého so zreteľom na dosiahnutý stupeň jeho rozumového a mravného vývoja, na jeho osobné vlastnosti, rodinnú výchovu a prostredie, z ktorého pochádza, a tým mladistvého zároveň chrániť pred škodlivými vplyvmi a spoločnosť pred páchaním trestnej činnosti.

01.01.2006

(3) Pri ukladaní trestu, ochranného opatrenia alebo výchovného opatrenia treba prihliadať na osobnosť mladistvého, jeho vek, rozumovú a mravnú vyspelosť, zdravotný stav, na jeho osobné, rodinné a sociálne pomery, pričom musia byť primerané povahe a závažnosti spáchaného činu a majú viesť k začleneniu mladistvého do rodinného a sociálneho prostredia tak, aby predchádzali protiprávnym činom.

01.01.2006

Upustenie od potrestania

01.01.2006

§ 98

01.01.2006

Súd môže upustiť od potrestania mladistvého, ktorý spáchal prečin, jeho spáchanie ľutuje a prejavuje účinnú snahu po náprave, ak

01.01.2006

a) vzhľadom na povahu spáchaného činu a na doterajší život mladistvého možno dôvodne očakávať, že už prejednanie veci pred súdom postačí na jeho nápravu, alebo

01.01.2006

b) súd prijme záruku za nápravu mladistvého a má za to, že vzhľadom na výchovný vplyv toho, kto záruku ponúkol, povahu spáchaného činu a osobu mladistvého sa uloženie trestu nejaví nevyhnutné.

01.01.2006

§ 99

01.01.2006

Súd môže upustiť od potrestania mladistvého za prečin aj vtedy, ak

01.01.2006

a) mladistvý spáchal čin v stave, ktorý bol vyvolaný duševnou poruchou, a súd má za to, že ochranné liečenie, ktoré zároveň ukladá, zaistí nápravu mladistvého lepšie ako trest, alebo

01.01.2006

b) sa voči mladistvému vykonáva ochranné opatrenie alebo výchovné opatrenia a na dosiahnutie účelu zákona nie je potrebné uloženie trestu.

01.01.2006

§ 100

01.01.2006

Ak súd upustil od potrestania, hľadí sa na mladistvého, ako keby nebol odsúdený.

01.01.2006

§ 101

01.01.2006

Podmienečné upustenie od potrestania

01.01.2006

(1) Za podmienok uvedených v § 98 môže súd podmienečne upustiť od potrestania mladistvého, ak považuje za potrebné počas určenej doby sledovať správanie mladistvého.

01.01.2006

(2) Pri podmienečnom upustení od potrestania súd určí skúšobnú dobu až na jeden rok. Zároveň môže mladistvému uložiť primerané obmedzenia a povinnosti uvedené v § 51 ods. 3 a 4, smerujúce k tomu, aby viedol riadny život; spravidla mu uloží, aby podľa svojich síl nahradil škodu, ktorú spôsobil.

01.01.2006

(3) Súd môže vzhľadom na okolnosti prípadu a osobu mladistvého ponechať podmienečné upustenie od potrestania v platnosti napriek tomu, že mladistvý dal príčinu na uloženie trestu, a

01.01.2006

a) ustanoviť nad mladistvým probačný dohľad, ak už nebol uložený,

01.01.2006

b) primerane predĺžiť skúšobnú dobu, nie však viac ako o jeden rok, alebo

01.01.2006

c) ustanoviť výchovné opatrenia smerujúce k tomu, aby viedol riadny život.

01.01.2006

(4) Ak mladistvý, u ktorého bolo podmienečne upustené od potrestania, viedol v skúšobnej dobe riadny život a vyhovel uloženým podmienkam, vysloví súd, že sa osvedčil; inak rozhodne, a to prípadne už v priebehu skúšobnej doby, o uložení trestu.

01.01.2006

(5) Ak súd do roka od uplynutia skúšobnej doby neurobil rozhodnutie podľa odseku 4 bez toho, že by na tom mal mladistvý vinu, má sa za to, že sa osvedčil.

01.01.2006

(6) Ak sa vyslovilo, že sa mladistvý, u ktorého bolo podmienečne upustené od potrestania trestu, osvedčil, alebo ak sa má za to, že sa osvedčil, hľadí sa na neho, ako keby nebol odsúdený.

01.01.2006

Štvrtý diel

01.01.2006

Ochranná výchova

01.01.2006

§ 102

01.01.2006

Dôvody uloženia ochrannej výchovy

01.01.2006

(1) Ak súd odsudzuje mladistvého, môže mu uložiť ochrannú výchovu, ak

01.01.2006

a) o výchovu mladistvého nie je náležite postarané a tento nedostatok nemožno odstrániť v rodine, v ktorej žije,

01.01.2006

b) doterajšia výchova mladistvého bola zanedbaná, alebo

01.01.2006

c) prostredie, v ktorom mladistvý žije, neposkytuje záruku jeho riadnej výchovy.

01.01.2006

(2) Ochrannú výchovu nemožno uložiť, ak ide o vojaka.

01.01.2006

§ 103

01.01.2006

Výkon ochrannej výchovy

01.01.2006

(1) Ochranná výchova sa vykonáva v osobitných výchovných zariadeniach (ďalej len „ochranná ústavná výchova“) alebo sa môže vykonať aj v profesionálnej náhradnej rodine (ďalej „ochranná rodinná výchova“); ak to však vyžaduje zdravotný stav mladistvého, vykonáva sa prednostne v zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti.

01.01.2006

(2) Ochranná výchova potrvá, kým to vyžaduje jej účel, najdlhšie však do dovŕšenia osemnásteho roku veku mladistvého; ak to vyžaduje záujem mladistvého, môže ju súd predĺžiť do dovŕšenia jeho devätnásteho roku.

01.01.2006

(3) Ak nemožno ochrannú výchovu vykonať ihneď, nariadi súd na dobu do jej začiatku dohľad probačného a mediačného úradníka.

01.01.2006

(4) Od výkonu ochrannej výchovy súd upustí, ak zaniknú pred jej začatím okolnosti, pre ktoré bola uložená.

01.01.2006

(5) Ak prevýchova mladistvého pokročila do tej miery, že možno očakávať, že aj bez obmedzení, ktorým je podrobený vo výchovnom zariadení alebo v určenej rodine, bude sa riadne správať, avšak dosiaľ nepominuli všetky okolnosti, pre ktoré bola ochranná výchova uložená, môže súd podmienečne upustiť od ochrannej výchovy alebo mladistvého podmienečne umiestniť mimo výchovného zariadenia alebo náhradnej rodiny. Pritom môže mladistvému uložiť dohľad probačného a mediačného úradníka alebo iné výchovné opatrenie.

01.01.2006

(6) Ak mladistvý nesplní očakávanie, že bez obmedzení, ktorým je podrobený v rámci určenej ochrannej výchovy, bude sa riadne správať, súd podmienečné upustenie od ochrannej výchovy alebo podmienečné umiestnenie mimo výchovného zariadenia alebo určenej rodiny zruší a rozhodne, že sa vo výkone ochrannej výchovy pokračuje.

01.01.2006

Zmena spôsobu výkonu ochrannej výchovy

01.01.2006

§ 104

01.01.2006

(1) Ochranná ústavná výchova môže byť kedykoľvek zmenená na ochrannú rodinnú výchovu a naopak.

01.01.2006

(2) Ak je to potrebné vzhľadom na účel ochrannej výchovy, môže byť zmenená aj fyzická osoba, ktorej bol mladistvý zverený do ochrannej rodinnej výchovy.

01.01.2006

§ 105

01.07.2016

Ak spáchala osoba, ktorá dovŕšila dvanásty rok svojho veku a je mladšia ako štrnásť rokov, niektorý čin, za ktorý tento zákon dovoľuje uložiť trest odňatia slobody na doživotie, súd jej uloží v civilnom procese ochrannú výchovu aj na návrh prokurátora; súd tak môže urobiť aj vtedy, keď je to potrebné na zabezpečenie riadnej výchovy osoby mladšej ako štrnásť rokov, ktorá spáchala čin, ktorý by inak bol trestným činom alebo osoby mladšej ako pätnásť rokov, ktorá spáchala trestný čin sexuálneho zneužívania podľa § 201.

01.01.2006

Piaty diel

01.01.2006

Výchovné opatrenia

01.01.2006

§ 106

01.01.2006

Druhy výchovných opatrení a ich ukladanie

01.01.2006

(1) Pri podmienečnom upustení od potrestania alebo v prípravnom konaní môžu byť na dosiahnutie účelu zákona uložené mladistvému výchovné opatrenia.

01.01.2006

(2) Výchovné opatrenia sú:

01.01.2006

a) výchovné povinnosti a obmedzenia,

01.01.2006

b) napomenutie s výstrahou.

01.01.2006

(3) Výchovné opatrenia môže ukladať súd a v prípravnom konaní so súhlasom osoby, proti ktorej sa konanie vedie, aj prokurátor. Mladistvý môže kedykoľvek v priebehu trestného stíhania až do skončenia prípravného konania svoj súhlas odvolať písomným vyhlásením adresovaným prokurátorovi; výkon výchovného opatrenia sa tým končí.

01.01.2006

(4) V prípade, ak sa preukáže, že úplné alebo včasné plnenie výchovného opatrenia je pre mladistvého nemožné alebo ho z iných vážnych dôvodov nemôže splniť alebo zavinene neplní, súd a v prípravnom konaní prokurátor uložené výchovné opatrenie zruší alebo zmení.

01.01.2006

§ 107

01.01.2006

Výchovné povinnosti a obmedzenia

01.01.2006

(1) Súd a v prípravnom konaní prokurátor môže mladistvému uložiť výchovné povinnosti a obmedzenia, najmä aby

01.01.2006

a) sa podrobil probačnému dohľadu vykonávanému probačným a mediačným úradníkom,

01.01.2006

b) býval s rodičom alebo s iným dospelým, ktorý je zodpovedný za jeho výchovu,

01.01.2006

c) sa usiloval o vyrovnanie s poškodeným,

01.01.2006

d) nahradil podľa svojich síl škodu spôsobenú trestným činom alebo inak prispel k odstráneniu následku trestného činu,

01.01.2006

e) vykonal bezplatne vo voľnom čase spoločensky prospešnú činnosť,

01.01.2006

f) sa podrobil liečeniu škodlivej závislosti,

01.01.2006

g) sa podrobil vo svojom voľnom čase programu sociálneho výcviku, psychologickému poradenstvu, psychoterapeutickému, vzdelávaciemu, doškoľovaciemu, rekvalifikačnému alebo inému vhodnému programu na rozvíjanie jeho sociálnych zručností a osobnosti mladistvého, ktorý nie je probačným programom.

01.01.2006

(2) Vykonanie spoločensky prospešnej činnosti určitého druhu môže byť mladistvému uložené len tak, aby nenarušilo jeho prípravu na budúce povolanie, predovšetkým plnenie povinností súvisiacich so vzdelávacím programom školy, alebo výkon povolania alebo zamestnania, pričom môže ísť najviac o štyri hodiny denne, osemnásť hodín týždenne, celkovo šesťdesiat hodín.

01.01.2006

§ 108

01.01.2006

Napomenutie s výstrahou

01.01.2006

Napomenutím s výstrahou súd a v prípravnom konaní prokurátor dôrazne vytkne mladistvému v prítomnosti jeho zákonného zástupcu protiprávnosť jeho činu a upozorní ho na sankcie, ktoré mu hrozia podľa tohto zákona, ak by v budúcnosti spáchal trestnú činnosť.

01.01.2006

Šiesty diel

01.01.2006

Tresty

01.01.2006

§ 109

01.01.2006

Druhy trestov

01.01.2006

Mladistvému môže súd uložiť len

01.01.2006

a) trest povinnej práce,

01.01.2006

b) peňažný trest,

01.01.2006

c) trest prepadnutia veci,

01.01.2006

d) trest zákazu činnosti,

01.02.2014

e) trest zákazu účasti na verejných podujatiach,

01.02.2014

f) trest vyhostenia,

01.01.2016

g) trest domáceho väzenia,

01.01.2016

h) trest odňatia slobody.

01.01.2006

§ 110

01.01.2006

Ukladanie trestu

01.01.2006

(1) Pri výmere trestu prihliadne súd ako na poľahčujúcu okolnosť aj na to, ako mladistvý splnil uložené výchovné povinnosti a obmedzenia uvedené v § 107.

01.01.2006

(2) Ak súd ukladá úhrnný trest alebo súhrnný trest páchateľovi, ktorý spáchal trestné činy jednak predtým, než prekročil osemnásty rok svojho veku, jednak po tom, čo tento rok dovŕšil, postupuje podľa § 41 a § 42, pričom sa hranice trestných sadzieb pri trestných činoch spáchaných predtým, než prekročil osemnásty rok, posudzujú podľa § 117.

01.01.2006

§ 111

01.01.2006

Trest povinnej práce

01.01.2006

Pri uložení trestu povinnej práce nesmie horná hranica tohto trestu prevyšovať polovicu hornej hranice trestnej sadzby ustanovenej zákonom. Trest povinnej práce nesmie vzhľadom na svoju povahu alebo okolnosti, za ktorých sa vykonáva, ohrozovať zdravie, bezpečnosť alebo mravný vývoj mladistvých.

01.01.2006

§ 112

01.01.2006

Trest zákazu činnosti

01.11.2011

(1) Zákaz činnosti môže súd uložiť mladistvému len vtedy, ak to nie je na prekážku príprave na jeho povolanie, pričom horná hranica tohto trestu nesmie prekročiť päť rokov.

01.11.2011

(2) Ak súd odsudzuje mladistvého za podmienok § 61 ods. 3, uloží mu trest zákazu činnosti v hornej polovici trestnej sadzby uvedenej v odseku 1.

01.08.2013

(3) Ak súd odsudzuje mladistvého za podmienok § 61 ods. 4, uloží mu trest zákazu činnosti na sedem rokov až pätnásť rokov.

01.08.2013

(4) Ak súd odsudzuje mladistvého za podmienok § 61 ods. 5, uloží mu trest zákazu činnosti na sedem rokov až pätnásť rokov.

01.02.2014

§ 112a

01.02.2014

Trest zákazu účasti na verejných podujatiach

01.02.2014

Trest zákazu účasti na verejných podujatiach môže súd uložiť mladistvému iba za podmienok ustanovených týmto zákonom, a to vo výmere do piatich rokov.

01.01.2006

§ 113

01.01.2006

Trest vyhostenia

01.01.2006

Vyhostenie môže súd uložiť mladistvému iba za podmienok ustanovených týmto zákonom, a to vo výmere od jedného roka do piatich rokov. Prihliadne pritom aj na rodinné a osobné pomery mladistvého, majúc na zreteli, aby mladistvý týmto trestom nebol vydaný do nebezpečenstva spustnutia.

01.01.2006

§ 114

01.01.2006

Peňažný trest

01.01.2009

(1) Peňažný trest vo výmere od 30 eur do 16 590 eur môže uložiť súd pri splnení podmienok ustanovených týmto zákonom, ak je mladistvý zárobkovo činný alebo jeho majetkové pomery uloženie tohto trestu umožňujú.

01.01.2006

(2) Ak súd ukladá mladistvému peňažný trest, určí pre prípad, že by jeho výkon mohol byť v ustanovenej lehote úmyselne zmarený, náhradný trest odňatia slobody až na jeden rok. Náhradný trest odňatia slobody nesmie však ani spolu s uloženým trestom odňatia slobody presahovať hornú hranicu trestnej sadzby zníženej podľa § 117 ods. 1.

01.01.2006

(3) Po právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bol mladistvému uložený peňažný trest, môže súd rozhodnúť po vyjadrení mladistvého, že jeho zaplatenie alebo nevykonaný zvyšok sa nahradí tým, že mladistvý odsúdený vykoná všeobecne prospešnú činnosť v rámci probačného programu.

01.01.2006

§ 115

01.01.2006

Podmienečný odklad výkonu peňažného trestu

01.01.2006

(1) Súd môže podmienečne odložiť výkon peňažného trestu, ak

01.01.2006

a) vzhľadom na osobu mladistvého, najmä s prihliadnutím na jeho doterajší život a prostredie, v ktorom žije a pracuje, a na okolnosti prípadu, má za to, že účel trestu sa dosiahne aj bez jeho výkonu, alebo

01.01.2006

b) prijme záruku za nápravu mladistvého a ak vzhľadom na výchovný vplyv toho, kto záruku ponúkol, má za to, že účel trestu sa dosiahne aj bez jeho výkonu.

01.01.2006

(2) Povolenie podmienečného odkladu peňažného trestu sa netýka výkonu ostatných trestov uložených popri peňažnom treste, ak súd nerozhodol inak.

01.01.2006

§ 116

01.01.2006

Skúšobná doba

01.01.2016

(1) Pri podmienečnom odložení výkonu peňažného trestu súd určí skúšobnú dobu až na tri roky. Zároveň môže mladistvému uložiť primerané obmedzenia a povinnosti uvedené v § 51 ods. 3 a 4, smerujúce k tomu, aby viedol riadny život a povinnosť podrobiť sa kontrole technickými prostriedkami, ak je takáto kontrola nariadená; skúšobná doba začína plynúť dňom nasledujúcim po dni nadobudnutia právoplatnosti rozsudku. Nariadiť kontrolu technickými prostriedkami možno, ak sú splnené podmienky podľa osobitného predpisu.

01.01.2006

(2) Doba, počas ktorej podmienečne odsúdený viedol v skúšobnej dobe riadny život a vyhovel uloženým podmienkam, sa započítava do skúšobnej doby novo určenej pri podmienečnom odsúdení pre ten istý skutok alebo do skúšobnej doby určenej pri uložení úhrnného trestu alebo súhrnného trestu.

01.01.2006

(3) Na rozhodovanie o osvedčení v skúšobnej dobe sa použijú ustanovenia o podmienečnom odsúdení.

01.01.2016

§ 116a

01.01.2016

Trest domáceho väzenia

01.01.2016

(1) Trest domáceho väzenia môže súd uložiť mladistvému pri splnení podmienok ustanovených týmto zákonom a so súhlasom jeho zákonného zástupcu až na jeden rok.

01.01.2016

(2) Súd môže uložiť mladistvému počas výkonu trestu domáceho väzenia výchovné opatrenia uvedené v § 107 ods. 1, smerujúce k tomu, aby viedol riadny život.

01.01.2006

§ 117

01.01.2006

Trest odňatia slobody

01.01.2006

(1) Trestné sadzby odňatia slobody ustanovené v tomto zákone sa u mladistvých znižujú na polovicu; horná hranica zníženej trestnej sadzby nesmie prevyšovať sedem rokov a dolná hranica zníženej trestnej sadzby dva roky.

01.01.2006

(2) Nepodmienečný trest odňatia slobody môže súd mladistvému uložiť len za podmienky, že by vzhľadom na okolnosti prípadu, osobu mladistvého alebo vzhľadom na predtým uložené opatrenia uloženie iného trestu zjavne neviedlo k dosiahnutiu účelu trestu podľa tohto zákona.

01.01.2006

(3) V prípade, ak mladistvý spáchal obzvlášť závažný zločin a miera závažnosti takého obzvlášť závažného zločinu pre spoločnosť je vzhľadom na zavrhnutiahodný spôsob vykonania činu alebo vzhľadom na zavrhnutiahodnú pohnútku alebo vzhľadom na ťažký a ťažko napraviteľný následok mimoriadne vysoká, môže súd uložiť trest odňatia slobody nad sedem rokov až do pätnásť rokov, ak má za to, že trest uvedený v odseku 1 na dosiahnutie účelu nepostačuje.

01.01.2006

(4) Trest odňatia slobody sa u osôb, ktoré neprekročili osemnásty rok svojho veku, vykonáva v ústavoch na výkon trestu pre mladistvých.

01.01.2006

(5) Súd môže rozhodnúť, že v ústave na výkon trestu pre mladistvých sa vykoná trest aj u mladistvého, ktorý už prekročil osemnásty rok svojho veku; pritom prihliadne najmä na dĺžku trestu a na stupeň a povahu narušenia mladistvého.

01.01.2006

§ 118

01.01.2006

Mimoriadne zníženie trestu odňatia slobody

01.01.2006

(1) Ak súd zistí splnenie podmienok § 39 ods. 1 alebo 2 na mimoriadne zníženie trestu odňatia slobody pod dolnú hranicu trestnej sadzby, nie je u mladistvého viazaný obmedzeniami podľa § 39 ods. 3.

01.01.2006

(2) Ustanovenie odseku 1 sa nepoužije, ak ide o trestný čin, za ktorý je možné podľa tohto zákona uložiť trest odňatia slobody na doživotie.

01.01.2006

§ 119

01.01.2006

Podmienečný odklad výkonu trestu a podmienečný odklad výkonu trestu s probačným dohľadom

01.01.2016

(1) Ak súd mladistvému výkon trestu odňatia slobody podmienečne odloží na skúšobnú dobu alebo mu trest odňatia slobody podmienečne odloží na skúšobnú dobu s probačným dohľadom, zároveň určí skúšobnú dobu na jeden rok až tri roky. Mladistvý je povinný podrobiť sa kontrole technickými prostriedkami, ak je takáto kontrola nariadená. Nariadiť kontrolu technickými prostriedkami možno, ak sú splnené podmienky podľa osobitného predpisu.

01.01.2006

(2) Súd môže vzhľadom na okolnosti prípadu a osobu mladistvého ponechať podmienečný odklad výkonu trestu alebo podmienečný odklad výkonu trestu s probačným dohľadom v platnosti napriek tomu, že mladistvý dal príčinu na nariadenie výkonu trestu odňatia slobody, a

01.01.2006

a) určiť nad mladistvým probačný dohľad, ak už nebol uložený,

01.01.2016

b) primerane predĺžiť skúšobnú dobu, nie však viac ako o dva roky, pričom nesmie prekročiť hornú hranicu skúšobnej doby v trvaní piatich rokov,

01.01.2016

c) uložiť ďalšie výchovné opatrenie uvedené v § 106 ods. 2, smerujúce k tomu, aby viedol riadny život, alebo

01.01.2016

d) nariadiť kontrolu uložených výchovných obmedzení alebo povinností technickými prostriedkami, ak sú splnené podmienky podľa osobitného predpisu a ak takáto kontrola nebola doposiaľ nariadená.

01.01.2006

§ 120

01.01.2006

Premlčanie výkonu trestu

01.01.2006

(1) Uložený trest nemožno vykonať po uplynutí premlčacej doby, ktorá je

01.01.2006

a) desať rokov, ak bol uložený trest odňatia slobody podľa § 117 ods. 3, alebo

01.01.2006

b) tri roky pri ostatných trestných činoch.

01.01.2017

(2) Výkon trestu uloženého za trestné činy uvedené v dvanástej hlave osobitnej časti tohto zákona sa ani u mladistvého nepremlčuje okrem trestného činu založenia, podpory a propagácie hnutia smerujúceho k potlačeniu základných práv a slobôd podľa § 421, trestného činu prejavu sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd podľa § 422, trestného činu výroby extrémistických materiálov podľa § 422a, trestného činu rozširovania extrémistických materiálov podľa § 422b, trestného činu prechovávania extrémistických materiálov podľa § 422c, trestného činu popierania a schvaľovania holokaustu, zločinov politických režimov a zločinov proti ľudskosti podľa § 422d, trestného činu hanobenia národa, rasy a presvedčenia podľa § 423 a trestného činu podnecovania k národnostnej, rasovej a etnickej nenávisti podľa § 424.

01.01.2006

§ 121

01.01.2006

Zahladenie odsúdenia

01.01.2006

(1) Na mladistvého, ktorému bol uložený alebo rozhodnutím prezidenta Slovenskej republiky zmiernený alebo odpustený trest odňatia slobody v dĺžke neprevyšujúcej jeden rok, sa hľadí, ako keby nebol odsúdený, dňom výkonu tohto trestu alebo dňom, keď bolo právoplatne od takého trestu alebo jeho zvyšku upustené.

01.01.2006

(2) O tom, či sa odsúdenie mladistvého na trest odňatia slobody, na ktoré sa nevzťahuje odsek 1, zahladzuje, rozhodne súd, prihliadajúc na správanie mladistvého vo výkone trestu odňatia slobody, po výkone tohto trestu. Ak bol trest podľa rozhodnutia prezidenta Slovenskej republiky zmiernený, súd takto postupuje po tom, keď bol mladistvý po výkone zmierneného trestu prepustený na slobodu.

01.01.2006

(3) Ak súd vyslovil, že sa mladistvý podmienečne odsúdený na trest odňatia slobody, podmienečne odsúdený na trest odňatia slobody s probačným dohľadom alebo podmienečne prepustený z výkonu trestu odňatia slobody osvedčil, hľadí sa na neho, akoby nebol odsúdený.

01.01.2006

(4) Na mladistvého, ktorému bol uložený peňažný trest, sa hľadí, ako keby nebol odsúdený, len čo bol trest vykonaný alebo sa od výkonu trestu alebo jeho zvyšku právoplatne upustilo.

01.01.2006

(5) Na mladistvého, ktorému bol uložený trest prepadnutia veci, sa hľadí, ako keby nebol odsúdený, len čo bol trest vykonaný.

01.01.2006

(6) Na mladistvého, ktorému bol uložený trest povinnej práce alebo trest zákazu činnosti, sa hľadí, ako keby nebol odsúdený, len čo bol trest vykonaný alebo sa od jeho výkonu alebo od jeho zvyšku právoplatne upustilo.

01.01.2006

(7) Na mladistvého, ktorému bol uložený trest vyhostenia, sa hľadí, ako keby nebol odsúdený, len čo uplynie doba, na ktorú bol uložený, ak trest riadne vykonal.

01.02.2014

(8) Na mladistvého, ktorému bol uložený trest zákazu účasti na verejných podujatiach, sa hľadí, ako keby nebol odsúdený, len čo bol trest vykonaný.

01.01.2006

PIATA HLAVA

01.01.2006

VÝKLAD POJMOV

01.01.2006

Prvý diel

01.01.2006

Všeobecné pojmy

01.01.2006

§ 122

01.01.2006

Trestný čin a spôsoby jeho spáchania

01.01.2006

(1) Konaním sa rozumie aj opomenutie takého konania, na ktoré bol páchateľ podľa okolností a svojich pomerov povinný.

01.01.2006

(2) Trestný čin je spáchaný verejne, ak je spáchaný

01.01.2006

a) obsahom tlačoviny alebo rozširovaním spisu, filmom, rozhlasom, televíziou, použitím počítačovej siete alebo iným obdobne účinným spôsobom, alebo

01.01.2006

b) pred viac ako dvoma súčasne prítomnými osobami.

01.01.2006

(3) Trestný čin je spáchaný so zbraňou, ak páchateľ alebo s jeho vedomím niektorý zo spolupáchateľov použije zbraň na útok, na prekonanie alebo zamedzenie odporu alebo ju má na taký účel pri sebe; zbraňou sa rozumie, ak z jednotlivého ustanovenia nevyplýva niečo iné, každá vec, ktorou možno urobiť útok proti telu dôraznejším. Trestný čin je spáchaný so zbraňou aj vtedy, ak páchateľ použije napodobeninu zbrane alebo ju má pri sebe s úmyslom, aby bola považovaná za pravú.

01.01.2006

(4) Trestný čin je spáchaný vlámaním, ak páchateľ vnikol do uzavretého priestoru nedovoleným prekonaním uzamknutia alebo prekonaním inej zabezpečovacej prekážky použitím sily alebo ľsťou.

01.01.2006

(5) Trestný čin je spáchaný v obydlí, ak je spáchaný v dome alebo byte iného alebo v iných priestoroch slúžiacich na bývanie vrátane priestorov a pozemkov k nim patriacich, ak sú ako súčasť obydlia uzavreté.

01.01.2006

(6) Trestný čin je spáchaný ľsťou, ak bol spáchaný s využitím omylu, ktorý páchateľ vyvolal, alebo s použitím úskoku.

01.01.2006

(7) Trestný čin je spáchaný násilím, ak páchateľ použije na jeho spáchanie fyzické násilie proti telesnej integrite inej osoby alebo ak je spáchaný na osobe, ktorú páchateľ uviedol do stavu bezbrannosti ľsťou, alebo ak páchateľ použil násilie proti veci iného.

01.01.2006

(8) Trestný čin je spáchaný s použitím nátlaku vtedy, ak páchateľ použije na jeho spáchanie psychické násilie proti inému.

01.01.2006

(9) Trestný čin je spáchaný opakovane, ak páchateľ postupne spáchal viac rovnakých trestných činov opakovanými samostatnými činmi, medzi ktorými nie je žiadna objektívna alebo subjektívna súvislosť, pričom trestnosť každého z nich sa posudzuje samostatne.

01.01.2006

(10) Za pokračovací trestný čin sa považuje, ak páchateľ pokračoval v páchaní toho istého trestného činu. Trestnosť všetkých čiastkových útokov sa posudzuje ako jeden trestný čin, ak všetky čiastkové útoky toho istého páchateľa spája objektívna súvislosť v čase, spôsobe ich páchania a v predmete útoku, ako aj subjektívna súvislosť, najmä jednotiaci zámer páchateľa spáchať uvedený trestný čin; to neplatí vo vzťahu k čiastkovým útokom spáchaným mimo územia Slovenskej republiky.

01.01.2006

(11) Za hromadný trestný čin sa považuje jeho spáchanie viacerými činmi, ktoré samostatne ešte nie sú trestným činom. Trestnosť všetkých takých činov sa posudzuje spoločne.

01.01.2006

(12) Za trváci trestný čin sa považuje vyvolanie a udržiavanie alebo len udržiavanie protiprávneho stavu.

01.01.2006

(13) Ak obvinený pokračuje v konaní, pre ktoré je stíhaný, aj po oznámení vznesenia obvinenia, posudzuje sa také konanie od tohto procesného úkonu ako nový skutok; to neplatí, ak ide o trestný čin zanedbania povinnej výživy podľa § 207. V takom prípade ide o pokračovanie konania až do doby, kým je vyhlásený rozsudok súdu prvého stupňa alebo pokiaľ sa súd druhého stupňa neodobral na záverečnú poradu.

01.02.2014

(14) Trestný čin je spáchaný v súvislosti s účasťou na verejnom podujatí, ak sa ho dopustí účastník verejného podujatia v čase a mieste konania verejného podujatia alebo v jeho okolí alebo na inom mieste počas premiestňovania sa na miesto konania verejného podujatia alebo z miesta konania verejného podujatia, vrátane dopravných prostriedkov alebo prevádzok služieb. Za verejné podujatie sa považuje verejné zhromaždenie, kultúrne, športové a iné podujatie prístupné verejnosti.

01.01.2006

§ 123

01.01.2006

Ujma na zdraví

01.01.2006

(1) Ujmou na zdraví sa na účely tohto zákona rozumie akékoľvek poškodenie zdravia iného.

01.01.2006

(2) Ublížením na zdraví sa na účely tohto zákona rozumie také poškodenie zdravia iného, ktoré si objektívne vyžiadalo lekárske vyšetrenie, ošetrenie alebo liečenie, počas ktorého bol nie iba na krátky čas sťažený obvyklý spôsob života poškodeného.

01.01.2006

(3) Ťažkou ujmou na zdraví sa na účely tohto zákona rozumie len vážna porucha zdravia alebo vážne ochorenie, ktorou je

01.01.2006

a) zmrzačenie,

01.01.2006

b) strata alebo podstatné zníženie pracovnej spôsobilosti,

01.01.2006

c) ochromenie údu,

01.01.2006

d) strata alebo podstatné oslabenie funkcie zmyslového ústrojenstva,

01.01.2006

e) poškodenie dôležitého orgánu,

01.01.2006

f) zohyzdenie,

01.01.2006

g) vyvolanie potratu alebo usmrtenie plodu,

01.01.2006

h) mučivé útrapy, alebo

01.01.2006

i) porucha zdravia trvajúca dlhší čas.

01.01.2006

(4) Poruchou zdravia trvajúcou dlhší čas sa na účely tohto zákona rozumie porucha, ktorá si objektívne vyžiadala liečenie, prípadne aj pracovnú neschopnosť, v trvaní najmenej štyridsaťdva kalendárnych dní, počas ktorých závažne ovplyvňovala obvyklý spôsob života poškodeného.

01.01.2006

Škoda

01.01.2006

§ 124

01.01.2006

(1) Škodou sa na účely tohto zákona rozumie ujma na majetku alebo reálny úbytok na majetku alebo na právach poškodeného alebo jeho iná ujma, ktorá je v príčinnej súvislosti s trestným činom, bez ohľadu na to, či ide o škodu na veci alebo na právach. Škodou sa na účely tohto zákona rozumie aj získanie prospechu v príčinnej súvislosti s trestným činom.

01.01.2006

(2) Škodou sa rozumie v zmysle odseku 1 aj ujma na zisku, na ktorý by poškodený inak vzhľadom na okolnosti a svoje pomery mal nárok alebo ktorý by mohol odôvodnene dosiahnuť.

01.01.2006

(3) Pri trestných činoch proti životnému prostrediu sa škodou rozumie súhrn ekologickej ujmy a majetkovej škody, pričom majetková škoda v sebe zahrnuje aj náklady na uvedenie životného prostredia do predošlého stavu. Pri trestnom čine neoprávneného nakladania s odpadmi podľa § 302 rozsahom činu sa rozumie cena, za ktorú sa odpad v čase a v mieste zistenia činu obvykle zbiera, prepravuje, vyváža, dováža, zhodnocuje, zneškodňuje alebo ukladá, a cena za odstránenie odpadu z miesta, ktoré na jeho uloženie nie je určené.

01.01.2006

§ 125

01.01.2009

(1) Škodou malou sa rozumie škoda prevyšujúca sumu 266 eur. Škodou väčšou sa rozumie suma dosahujúca najmenej desaťnásobok takej sumy. Značnou škodou sa rozumie suma dosahujúca najmenej stonásobok takej sumy. Škodou veľkého rozsahu sa rozumie suma dosahujúca najmenej päťstonásobok takej sumy. Tieto hľadiská sa použijú rovnako na určenie výšky prospechu, hodnoty veci a rozsahu činu.

01.01.2006

(2) Ak tento zákon v osobitnej časti vyžaduje v základnej skutkovej podstate spôsobenie škody ako majetkový následok trestného činu a neuvádza jej výšku, má sa za to, že musí byť spôsobená aspoň škoda malá.

01.01.2006

§ 126

01.01.2006

(1) Pri určení výšky škody sa vychádza z ceny, za ktorú sa vec, ktorá bola predmetom útoku, v čase a v mieste činu obvykle predáva. Ak výšku škody nemožno takto zistiť, vychádza sa z účelne vynaložených nákladov na obstaranie rovnakej alebo obdobnej veci alebo na uvedenie veci do predošlého stavu.

01.01.2006

(2) Ak ide o ujmu na životnom prostredí, ujmu spôsobenú na chránených druhoch živočíchov a rastlín, exemplároch alebo drevinách alebo škodu na pamiatkovo chránených veciach alebo veciach majúcich historickú, umeleckú alebo vedeckú hodnotu, pri určení ujmy alebo výšky škody sa vychádza aj z hodnoty veci určenej zákonom alebo iným všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným na základe zákona.

01.01.2006

(3) Ak nemožno určiť výšku škody alebo ujmy ani jedným zo spôsobov podľa odsekov 1 a 2 alebo ak sú vážne pochybnosti o správnosti výšky škody alebo takto určenej ujmy, určí sa jej výška na podklade odborného vyjadrenia alebo potvrdenia právnickej osoby, ktorej pôsobnosť alebo predmet činnosti poskytuje záruku objektívnosti určenia škody alebo ujmy; inak sa výška škody určí na podklade znaleckého posudku.

01.01.2006

Osoba

01.01.2006

§ 127

01.08.2013

(1) Dieťaťom sa rozumie osoba mladšia ako osemnásť rokov, ak tento zákon neustanovuje inak.

01.01.2006

(2) Osobou blízkou veku mladistvých sa rozumie osoba, ktorá dovŕšila osemnásty rok svojho veku a neprekročila dvadsaťjeden rokov svojho veku.

01.01.2006

(3) Osobou vyššieho veku sa na účely tohto zákona rozumie osoba staršia ako šesťdesiat rokov.

01.01.2006

(4) Blízkou osobou sa na účely tohto zákona rozumie príbuzný v priamom pokolení, osvojiteľ, osvojenec, súrodenec a manžel; iné osoby v rodinnom alebo obdobnom pomere sa pokladajú za navzájom blízke osoby len vtedy, ak by ujmu, ktorú utrpela jedna z nich, druhá právom pociťovala ako ujmu vlastnú.

01.09.2011

(5) Blízkou osobou sa na účely trestných činov vydierania podľa § 189, znásilnenia podľa § 199 ods. 2, sexuálneho násilia podľa § 200 ods. 2, sexuálneho zneužívania podľa § 201 ods. 2, týrania blízkej osoby a zverenej osoby podľa § 208, nebezpečného vyhrážania podľa § 360 ods. 2 alebo nebezpečného prenasledovania podľa § 360a rozumie aj bývalý manžel, druh, bývalý druh, rodič spoločného dieťaťa a osoba, ktorá je vo vzťahu k nim blízkou osobou podľa odseku 4, ako aj osoba, ktorá s páchateľom žije alebo žila v spoločnej domácnosti.

01.01.2006

(6) Chorou osobou sa na účely tohto zákona rozumie osoba, ktorá v čase činu trpí fyzickou chorobou alebo duševnou chorobou, aj keď prechodnou, bez ohľadu na to, či je dočasne práceneschopná, ako aj osoba so zmenenou pracovnou schopnosťou, invalidná osoba alebo osoba s ťažkým zdravotným postihnutím, pričom intenzita takej choroby alebo postihnutia zodpovedá ťažkej ujme na zdraví.

01.01.2006

(7) Bezbrannou osobou sa na účely tohto zákona rozumie osoba, ktorá vzhľadom na svoj vek, zdravotný stav, okolnosti činu alebo okolnosti na strane páchateľa nemala nádej účinne sa ubrániť pred jeho útokom.

01.01.2006

(8) Osobou zverenou do starostlivosti alebo dozoru sa na účely tohto zákona rozumie osoba, ktorá je vzhľadom na svoj vek alebo zdravotný stav alebo z iného dôvodu na základe rozhodnutia súdu alebo iného štátneho orgánu, na základe zmluvy zverená inému, aby vo svojej domácnosti alebo v zariadení určenom na tento účel alebo inde na ňu dozeral, staral sa o ňu, zaopatroval ju alebo ju vychovával.

01.01.2006

(9) Odkázanou osobou sa na účely tohto zákona rozumie osoba, ktorá svojou výživou, výchovou, hmotným alebo iným zaopatrením alebo starostlivosťou je odkázaná na páchateľa.

01.01.2006

(10) Závislou osobou sa rozumie osoba závislá od návykových látok alebo od návykových škodlivých činností.

01.01.2006

(11) Podriadenou osobou je osoba, ktorá v dôsledku postavenia je osobne, pracovne, služobne alebo inak svojím postavením, pracovným zaradením, funkciou alebo hodnosťou podriadená páchateľovi a v dôsledku toho je povinná prijímať a plniť jeho pokyny, príkazy alebo rozkazy.

01.01.2006

(12) Viacerými osobami sa na účely tohto zákona rozumejú najmenej tri osoby.

01.01.2006

§ 128

01.01.2006

(1) Verejným činiteľom sa na účely tohto zákona rozumie prezident Slovenskej republiky, poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, poslanec Európskeho parlamentu, člen vlády, sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky, sudca, prokurátor alebo iná osoba zastávajúca funkciu v orgáne verejnej moci, príslušník ozbrojených síl, osoba v služobnom pomere, starosta, predseda vyššieho územného celku, poslanec orgánu územnej samosprávy, štátny zamestnanec alebo zamestnanec orgánu štátnej správy, územnej samosprávy alebo iného štátneho orgánu, osoba, ktorá vykonáva pôsobnosť v rámci právnickej osoby, ktorej zákon zveruje právomoc rozhodovať v oblasti verejnej správy, notár, súdny exekútor, člen lesnej stráže, vodnej stráže, rybárskej stráže, poľovníckej stráže, stráže prírody alebo osoba, ktorá má oprávnenie člena stráže prírody, ak sa podieľa na plnení úloh spoločnosti a štátu a používa pritom právomoc, ktorá mu bola v rámci zodpovednosti za plnenie týchto úloh zverená. Pre trestnú zodpovednosť a ochranu verejného činiteľa sa podľa jednotlivých ustanovení tohto zákona vyžaduje, aby trestný čin bol spáchaný v súvislosti s jeho právomocou a zodpovednosťou. Verejným činiteľom je aj sudca alebo úradník medzinárodného súdneho orgánu uznaného Slovenskou republikou alebo funkcionár alebo iný zodpovedný pracovník orgánu činného v trestnom konaní iného štátu, orgánu Európskej únie alebo orgánu vytvoreného spoločne členskými štátmi Európskej únie, ak na území Slovenskej republiky vykonáva úkony trestného konania takého štátu alebo orgánu; pre jeho ochranu sa podľa ustanovení tohto zákona vyžaduje, aby úkony trestného konania vykonával v súlade s medzinárodnou zmluvou alebo so súhlasom orgánov Slovenskej republiky.

01.09.2015

(2) Zahraničným verejným činiteľom sa na účely tohto zákona rozumie osoba

01.09.2015

a) zastávajúca funkciu v zákonodarnom orgáne, výkonnom orgáne, súdnom orgáne alebo rozhodcovskom orgáne, alebo v inom orgáne verejnej správy cudzieho štátu, vrátane hlavy štátu,

01.09.2015

b) zastávajúca funkciu, zamestnaná alebo pracujúca v medzinárodnej organizácii alebo nadnárodnej organizácii vytvorenej štátmi alebo inými subjektmi medzinárodného práva verejného v jej orgáne alebo inštitúcii, alebo splnomocnená konať v ich mene,

01.09.2015

c) zastávajúca funkciu, zamestnaná alebo pracujúca v medzinárodnom súdnom orgáne, alebo splnomocnená konať v jeho mene, alebo

01.09.2015

d) zastávajúca funkciu v právnickej osobe, v ktorej má rozhodujúci vplyv cudzí štát, ak je s výkonom takej funkcie spojená právomoc pri obstarávaní verejných záležitostí a trestný čin bol spáchaný v súvislosti s touto právomocou alebo prostredníctvom využitia jej postavenia.

01.04.2009

(3) Na účely tohto zákona sa vojakom rozumie

01.04.2009

a) osoba, ktorá vykonáva vojenskú službu,

01.04.2009

b) príslušník ozbrojených síl vysielajúceho štátu pre trestné činy spáchané na území Slovenskej republiky v rozsahu uvedenom v medzinárodnej zmluve,

01.01.2011

c) príslušník Policajného zboru, Zboru väzenskej a justičnej stráže, Národného bezpečnostného úradu, Slovenskej informačnej služby a colník,

01.04.2009

d) vojnový zajatec.

01.04.2009

(4) Kde sa v tomto zákone hovorí o vojenskej službe alebo o vojenskej povinnosti, rozumie sa tým služba alebo povinnosť osôb uvedených v odseku 3 písm. c) len v čase vojny alebo vojnového stavu.

01.01.2016

(5) Postihnutým za obdobný čin sa na účely tohto zákona rozumie ten, komu bola za obdobný čin uložená sankcia alebo iné opatrenie za priestupok alebo iný obdobný delikt.

01.01.2006

(6) Odsúdeným sa na účely tohto zákona rozumie páchateľ, ktorý bol právoplatným rozsudkom uznaný za vinného. To neplatí, ak je odsúdenie zahladené.

01.01.2006

(7) Potrestaným sa rozumie ten odsúdený, ktorý celkom alebo sčasti vykonal súdom uložený trest. To neplatí, ak je odsúdenie zahladené.

01.01.2006

(8) Ak na spáchanie trestného činu tento zákon vyžaduje osobitnú vlastnosť, spôsobilosť alebo postavenie páchateľa, môže byť páchateľom alebo spolupáchateľom trestného činu len osoba, ktorá má požadovanú vlastnosť, spôsobilosť alebo postavenie. Účastníkom na trestnom čine môže byť aj osoba, ktorá nemá požadovanú vlastnosť, spôsobilosť alebo postavenie. Ak zákon ustanovuje, že páchateľ musí byť nositeľom osobitnej vlastnosti, spôsobilosti alebo postavenia, stačí, ak túto vlastnosť, spôsobilosť alebo postavenie spĺňa právnická osoba, v ktorej mene páchateľ koná.

01.01.2006

(9) Páchateľom alebo spolupáchateľom vojenského trestného činu podľa jedenástej hlavy osobitnej časti tohto zákona môže byť len vojak.

01.01.2006

§ 129

01.01.2006

Skupina osôb a organizácia

01.01.2006

(1) Skupinou osôb sa na účely tohto zákona rozumejú najmenej tri osoby.

01.01.2006

(2) Organizovanou skupinou sa na účely tohto zákona rozumie spolčenie najmenej troch osôb na účel spáchania trestného činu, s určitou deľbou určených úloh medzi jednotlivými členmi skupiny, ktorej činnosť sa v dôsledku toho vyznačuje plánovitosťou a koordinovanosťou, čo zvyšuje pravdepodobnosť úspešného spáchania trestného činu.

01.09.2009

(3) Extrémistickou skupinou sa na účely tohto zákona rozumie spolčenie najmenej troch osôb na účely spáchania trestného činu extrémizmu.

01.09.2009

(4) Zločineckou skupinou sa na účely tohto zákona rozumie štruktúrovaná skupina najmenej troch osôb, ktorá existuje počas určitého časového obdobia a koná koordinovane s cieľom spáchať jeden alebo viacej zločinov, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti podľa § 233 alebo niektorý z trestných činov korupcie podľa ôsmej hlavy tretieho dielu osobitnej časti na účely priameho alebo nepriameho získania finančnej alebo inej výhody.

01.09.2009

(5) Teroristickou skupinou sa na účely tohto zákona rozumie štruktúrovaná skupina najmenej troch osôb, ktorá existuje počas určitého časového obdobia na účely spáchania trestného činu teroru alebo trestného činu terorizmu.

01.09.2009

(6) Činnosťou pre zločineckú skupinu alebo teroristickú skupinu sa rozumie úmyselná účasť v takej skupine alebo iné úmyselné konanie na účel

01.01.2006

a) zachovania existencie takej skupiny, alebo

01.09.2009

b) spáchania trestných činov uvedených v odseku 4 alebo 5 takou skupinou.

01.01.2010

(7) Podporou zločineckej skupiny alebo teroristickej skupiny sa rozumie úmyselné konanie spočívajúce v poskytnutí finančných alebo iných prostriedkov, služieb, súčinnosti alebo vo vytváraní iných podmienok na účel

01.01.2006

a) založenia alebo zachovania existencie takej skupiny, alebo

01.09.2009

b) spáchania trestných činov uvedených v odseku 4 alebo 5 takou skupinou.

01.01.2006

Vec

01.01.2006

§ 130

01.01.2016

(1) Vecou sa na účely tohto zákona rozumejú

01.01.2006

a) hnuteľná vec alebo nehnuteľná vec, byt alebo nebytový priestor, zviera, ak z jednotlivých ustanovení tohto zákona nevyplýva niečo iné,

01.01.2016

b) ovládateľná prírodná sila alebo energia

01.01.2006

c) cenný papier bez ohľadu na jeho podobu.

01.01.2016

d) peňažné prostriedky na účte,

01.01.2016

e) príjem z trestnej činnosti, ako aj zisky, úroky a iné úžitky z týchto príjmov,

01.01.2016

f) listina, ktorá je podkladom uplatnenia si právneho nároku, alebo

01.01.2016

g) majetkové právo alebo iná peniazmi oceniteľná hodnota.

01.01.2006

(2) Za vec sa považuje aj nehmotná informácia, dáta výpočtovej techniky alebo obrazový záznam na technickom nosiči.

01.01.2006

(3) Zverenou vecou sa na účely tohto zákona rozumie vec vo vlastníctve inej osoby, ktorú má páchateľ na základe zmluvy v oprávnenom užívaní alebo z dôvodov plnenia určitých úloh podľa dispozície jej vlastníka v držbe so záväzkom použiť ju len na dohodnutý účel alebo za dohodnutých podmienok ju vlastníkovi vrátiť.

01.01.2006

(4) Prisvojením veci sa na účely tohto zákona rozumie odňatie veci z dispozície vlastníka alebo inej osoby, ktorá ju má oprávnene, bez súhlasu, s úmyslom s ňou nakladať ako s vlastnou vecou.

01.01.2006

(5) Návykovou látkou sa na účely tohto zákona rozumie alkohol, omamné látky, psychotropné látky a ostatné látky spôsobilé nepriaznivo ovplyvniť psychiku človeka alebo jeho ovládacie alebo rozpoznávacie schopnosti, alebo sociálne správanie.

01.01.2006

(6) Prostriedkom hromadnej prepravy sa na účely tohto zákona rozumie vec spôsobilá na prepravu najmenej deviatich osôb.

01.08.2013

(7) Extrémistickým materiálom sa na účely tohto zákona rozumie písomné, grafické, obrazové, zvukové alebo obrazovo-zvukové vyhotovenie

01.01.2017

a) textov a vyhlásení, zástav, odznakov, hesiel alebo symbolov, skupín a hnutí, ktoré smerujú alebo v minulosti smerovali k potláčaniu základných ľudských práv a slobôd,

01.01.2017

b) programov alebo ideológií skupín a hnutí, ktoré smerujú alebo v minulosti smerovali k potláčaniu základných ľudských práv a slobôd,

01.01.2017

c) obhajujúce, podporujúce alebo podnecujúce nenávisť, násilie alebo neodôvodnene odlišné zaobchádzanie voči skupine osôb alebo jednotlivcovi pre ich príslušnosť k niektorej rase, národu, národnosti, farbe pleti, etnickej skupine, pôvodu rodu alebo pre ich náboženské vyznanie, ak je zámienkou pre predchádzajúce dôvody, alebo

01.01.2017

d) ospravedlňujúce, schvaľujúce, popierajúce alebo hrubo zľahčujúce genocídium, zločiny proti mieru, zločiny proti ľudskosti alebo vojnové zločiny, ak bol páchateľ alebo účastník tohto činu odsúdený právoplatným rozsudkom medzinárodného súdu zriadeného na základe medzinárodného práva verejného, ktorého právomoc uznala Slovenská republika, alebo právoplatným rozsudkom súdu Slovenskej republiky.

01.01.2017

(8) Za extrémistický materiál sa nepovažuje materiál podľa odseku 7, ak sa preukázateľne vyrába, rozširuje, uvádza do obehu, robí verejne prístupným alebo prechováva za účelom realizácie vzdelávacích, zberateľských alebo výskumných aktivít.

01.01.2006

§ 131

01.01.2006

(1) Vecou všeobecného záujmu sa na účely tohto zákona rozumie záujem presahujúci rámec individuálnych práv a záujmov jednotlivca, ktorý je dôležitý z hľadiska záujmov spoločnosti.

01.01.2006

(2) Za nakladanie s odpadmi sa na účely tohto zákona považuje zber, preprava, vývoz, dovoz, zhodnocovanie, zneškodňovanie a ukladanie odpadov.

01.01.2006

(3) Úplatkom sa na účely tohto zákona rozumie vec alebo iné plnenie majetkovej či nemajetkovej povahy, na ktoré nie je právny nárok.

01.01.2006

(4) Verejnou listinou sa na účely tohto zákona rozumie písomnosť vydaná na základe zákona štátnym orgánom alebo iným orgánom verejnej moci v rámci jeho pôsobnosti, ktorá zakladá, mení alebo ruší práva alebo povinnosti alebo osvedčuje ich vznik, zmenu alebo zánik, alebo osvedčuje totožnosť osoby alebo veci, ich stav, vlastnosti alebo spôsobilosť alebo právom chránené záujmy.

01.01.2006

§ 132

01.08.2013

Prostitúcia, pornografia a detské pornografické predstavenie

01.08.2013

(1) Prostitúciou sa na účely tohto zákona rozumie uspokojovanie sexuálnych potrieb iného súložou, iným spôsobom pohlavného styku alebo iným obdobným sexuálnym stykom s dospelou osobou za odmenu.

01.08.2013

(2) Detskou prostitúciou sa na účely tohto zákona rozumie uspokojovanie sexuálnych potrieb iného súložou, iným spôsobom pohlavného styku alebo iným obdobným sexuálnym stykom s dieťaťom za odmenu alebo jej prísľub, bez ohľadu na to, či táto odmena alebo jej prísľub boli poskytnuté dieťaťu alebo tretej osobe.

01.08.2013

(3) Pornografiou sa na účely tohto zákona rozumie zobrazenie súlože, iného spôsobu pohlavného styku alebo iného obdobného sexuálneho styku alebo zobrazenie obnažených pohlavných orgánov smerujúce k vyvolaniu sexuálneho uspokojenia inej osoby.

01.08.2013

(4) Detskou pornografiou sa na účely tohto zákona rozumie zobrazenie skutočnej alebo predstieranej súlože, iného spôsobu pohlavného styku alebo iného obdobného sexuálneho styku s dieťaťom alebo osobou vyzerajúcou ako dieťa alebo zobrazenie obnažených častí tela dieťaťa alebo osoby vyzerajúcej ako dieťa smerujúce k vyvolaniu sexuálneho uspokojenia inej osoby.

01.08.2013

(5) Detským pornografickým predstavením sa na účely tohto zákona rozumie živé predstavenie určené publiku, a to aj s využitím informačno-technických prostriedkov, v ktorom je dieťa zapojené do skutočného alebo predstieraného sexuálneho konania alebo v ktorom sú obnažované časti tela dieťaťa smerujúce k vyvolaniu sexuálneho uspokojenia inej osoby.

01.01.2006

§ 133

01.01.2006

Cudzia moc a cudzí činiteľ

01.01.2006

(1) Cudzou mocou sa na účely tohto zákona rozumejú cudzie štáty a ich vojenské alebo iné zoskupenia predstavované ich organizáciami a orgánmi, akými sú najmä osoby vykonávajúce spravodajskú činnosť, vojenskí funkcionári, diplomati a iní štátni úradníci.

01.01.2006

(2) Cudzím činiteľom sa na účely tohto zákona rozumie fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá síce nie je orgánom alebo zástupcom cudzieho štátu, ale vzhľadom na svoje politické, hospodárske alebo spoločenské postavenie má významný vplyv vo svojom štáte alebo v medzinárodných vzťahoch.

01.01.2006

§ 134

01.01.2006

Ústavné zriadenie a krízová situácia

01.01.2006

(1) Ústavným zriadením sa na účely tohto zákona rozumie demokratický systém základných práv a slobôd garantovaný náležitým usporiadaním a fungovaním orgánov štátnej moci, územnej samosprávy a politických strán a hnutí upravený Ústavou Slovenskej republiky.

01.01.2006

(2) Krízovou situáciou sa na účely tohto zákona rozumie

01.01.2006

a) núdzový stav,

01.01.2006

b) výnimočný stav,

01.01.2006

c) vojnový stav, alebo

01.01.2006

d) vojna.

01.01.2006

§ 135

01.01.2006

Prechovávanie drog pre vlastnú potrebu

01.01.2006

(1) Prechovávaním omamnej látky, psychotropnej látky, jedu alebo prekurzora pre vlastnú potrebu sa rozumie mať neoprávnene v držbe po akúkoľvek dobu omamnú látku, psychotropnú látku, jed alebo prekurzor v množstve, ktoré zodpovedá najviac trojnásobku obvykle jednorazovej dávky na použitie, a to pre osobnú spotrebu.

01.01.2006

(2) Prechovávaním omamnej látky, psychotropnej látky, jedu alebo prekurzora pre vlastnú potrebu vo väčšom rozsahu sa rozumie mať neoprávnene v držbe po akúkoľvek dobu omamnú látku, psychotropnú látku, jed alebo prekurzor v množstve, ktoré zodpovedá najviac desaťnásobku obvykle jednorazovej dávky na použitie, a to pre osobnú spotrebu.

01.01.2006

§ 136

01.01.2006

Počítanie času

01.01.2006

Kde tento zákon spája s uplynutím určitej lehoty počítanej na dni nejaký účinok, nezapočítava sa do nej deň, keď nastala právna skutočnosť určujúca jej začiatok.

01.01.2006

§ 137

01.01.2006

Svojvoľné vzdialenie

01.01.2006

(1) Svojvoľne sa vzďaľuje ten, kto

01.01.2006

a) sa vzdiali bez dovolenia od svojho útvaru alebo z miesta služobného pridelenia,

01.01.2006

b) sa neprihlási vo svojom útvare alebo v mieste služobného pridelenia, hoci tam bol odoslaný alebo hoci uplynul čas jeho odôvodnenej neprítomnosti, najmä pri ustanovení, preložení, služobnej ceste alebo dovolenke,

01.01.2006

c) bol odlúčený za bojových akcií od svojho útvaru a nepripojil sa po zániku príčiny odlúčenia k svojmu alebo inému vojenskému útvaru, alebo

01.01.2006

d) sa neprihlásil v niektorom vojenskom útvare po návrate alebo po oslobodení z nepriateľského zajatia.

01.01.2006

(2) Sústavne sa svojvoľne vzďaľuje ten, kto sa svojvoľne vzdiali na dobu hoci kratšiu ako štyridsaťosem hodín najmenej trikrát, ak medzi prvým a tretím svojvoľným vzdialením neuplynula doba viac ako tri mesiace.

01.01.2006

(3) Svojvoľné vzdialenie podľa odseku 1 sa vzťahuje len na osobu, ktorá vykonáva povinnú vojenskú službu.

01.01.2006

Druhý diel

01.01.2006

Osobitné kvalifikačné pojmy

01.01.2006

§ 138

01.01.2006

Závažnejší spôsob konania

01.01.2006

Závažnejším spôsobom konania sa rozumie páchanie trestného činu

01.01.2006

a) so zbraňou okrem trestných činov úkladnej vraždy podľa § 144, vraždy podľa § 145, zabitia podľa § 147 a § 148, usmrtenia podľa § 149, ublíženia na zdraví podľa § 155, § 156 a § 157,

01.01.2006

b) po dlhší čas,

01.01.2006

c) surovým alebo trýznivým spôsobom,

01.01.2006

d) násilím, hrozbou bezprostredného násilia alebo hrozbou inej ťažkej ujmy,

01.01.2006

e) vlámaním,

01.01.2006

f) ľsťou,

01.01.2006

g) využitím tiesne, neskúsenosti, odkázanosti alebo podriadenosti,

01.01.2006

h) porušením dôležitej povinnosti vyplývajúcej z páchateľovho zamestnania, postavenia alebo funkcie alebo uloženej mu podľa zákona,

01.01.2006

i) organizovanou skupinou, alebo

01.01.2006

j) na viacerých osobách.

01.01.2006

§ 139

01.01.2006

Chránená osoba

01.01.2006

(1) Chránenou osobou sa rozumie

01.01.2006

a) dieťa,

01.01.2006

b) tehotná žena,

01.01.2006

c) blízka osoba,

01.01.2006

d) odkázaná osoba,

01.01.2006

e) osoba vyššieho veku,

01.01.2006

f) chorá osoba,

01.01.2006

g) osoba požívajúca ochranu podľa medzinárodného práva,

01.01.2017

h) verejný činiteľ alebo osoba, ktorá plní svoje povinnosti uložené na základe zákona,

01.01.2017

i) svedok, znalec, tlmočník alebo prekladateľ, alebo

01.01.2017

j) zdravotnícky pracovník pri výkone zdravotníckeho povolania smerujúceho k záchrane života alebo ochrane zdravia.

01.01.2006

(2) Ustanovenie odseku 1 sa nepoužije, ak trestný čin nebol spáchaný v súvislosti s postavením, stavom alebo vekom chránenej osoby.

01.01.2006

§ 140

01.01.2006

Osobitný motív

01.01.2006

Osobitným motívom sa rozumie spáchanie trestného činu

01.01.2006

a) na objednávku,

01.01.2006

b) z pomsty,

01.01.2006

c) v úmysle zakryť alebo uľahčiť iný trestný čin,

01.01.2017

d) v úmysle spáchať trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme podľa § 419,

01.01.201731.12.2017

e) z nenávisti voči skupine osôb alebo jednotlivcovi pre ich skutočnú alebo domnelú príslušnosť k niektorej rase, národu, národnosti, etnickej skupine, pre ich skutočný alebo domnelý pôvod, farbu pleti, sexuálnu orientáciu, politické presvedčenie alebo náboženské vyznanie, alebo

01.01.2017

f) so sexuálnym motívom.

01.01.2017

§ 140a

01.01.2017

Trestné činy extrémizmu

01.01.2017

Trestné činy extrémizmu sú trestný čin založenia, podpory a propagácie hnutia smerujúceho k potlačeniu základných práv a slobôd podľa § 421, prejavu sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd podľa § 422, výroby extrémistických materiálov podľa § 422a, rozširovania extrémistických materiálov podľa § 422b, prechovávania extrémistických materiálov podľa § 422c, popierania a schvaľovania holokaustu, zločinov politických režimov a zločinov proti ľudskosti podľa § 422d, hanobenia národa, rasy a presvedčenia podľa § 423, podnecovania k národnostnej, rasovej a etnickej nenávisti podľa § 424, apartheidu a diskriminácie skupiny osôb podľa § 424a a trestný čin spáchaný z osobitného motívu podľa § 140 písm. e).

01.01.2016

§ 140b

01.01.2016

Trestné činy terorizmu

01.01.2017

Trestné činy terorizmu sú trestný čin založenia, zosnovania a podporovania teroristickej skupiny podľa § 297, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme podľa § 419, zločin spáchaný členom teroristickej skupiny a zločin spáchaný z osobitného motívu podľa § 140 písm. d).

01.01.2006

§ 141

01.01.2006

Nebezpečné zoskupenie

01.01.2006

Nebezpečným zoskupením sa rozumie

01.01.2006

a) zločinecká skupina, alebo

01.01.2006

b) teroristická skupina.

01.01.2006

§ 142

01.01.2006

Ťažká ujma na zdraví alebo smrť

01.01.2006

(1) Ťažkou ujmou na zdraví sa rozumie spôsobenie ujmy na zdraví uvedenej v § 123 ods. 3.

01.01.2006

(2) Smrťou sa rozumie biologická smrť mozgu (cerebrálna smrť).

01.01.2006

§ 143

01.01.2006

Smrť viacerých osôb

01.01.2006

Smrťou viacerých osôb sa rozumie spôsobenie smrti najmenej troch osôb.

01.01.2006

DRUHÁ ČASŤ

01.01.2006

OSOBITNÁ ČASŤ

01.01.2006

PRVÁ HLAVA

01.01.2006

TRESTNÉ ČINY PROTI ŽIVOTU A ZDRAVIU

01.01.2006

Prvý diel

01.01.2006

Trestné činy proti životu

01.01.2006

§ 144

01.01.2006

Úkladná vražda

01.01.2006

(1) Kto iného úmyselne usmrtí s vopred uváženou pohnútkou, potrestá sa odňatím slobody na dvadsať rokov až dvadsaťpäť rokov.

01.01.2006

(2) Odňatím slobody na dvadsaťpäť rokov alebo trestom odňatia slobody na doživotie sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

01.01.2006

a) a už bol odsúdený za trestný čin vraždy,

01.01.2006

b) na dvoch osobách,

01.01.2006

c) závažnejším spôsobom konania,

01.01.2006

d) na chránenej osobe,

01.01.2006

e) z osobitného motívu, alebo

01.01.2006

f) v úmysle získať majetkový prospech.

01.01.2006

(3) Trestom odňatia slobody na doživotie sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

01.01.2006

a) a už bol za taký čin odsúdený,

01.01.2006

b) v nebezpečnom zoskupení, alebo

01.01.2006

c) za krízovej situácie.

01.01.2006

§ 145

01.01.2006

Vražda

01.01.2006

(1) Kto iného úmyselne usmrtí, potrestá sa odňatím slobody na pätnásť rokov až dvadsať rokov.

01.01.2006

(2) Odňatím slobody na dvadsať rokov až dvadsaťpäť rokov alebo trestom odňatia slobody na doživotie sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

01.01.2006

a) na dvoch osobách,

01.01.2006

b) závažnejším spôsobom konania,

01.01.2006

c) na chránenej osobe,

01.01.2006

d) z osobitného motívu, alebo

01.01.2006

e) v úmysle získať majetkový prospech.

01.01.2006

(3) Odňatím slobody na dvadsaťpäť rokov alebo trestom odňatia slobody na doživotie sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

01.01.2006

a) a už bol za taký čin alebo za trestný čin úkladnej vraždy odsúdený,

01.01.2006

b) v nebezpečnom zoskupení, alebo

01.01.2006

c) za krízovej situácie.

01.01.2006

§ 146

01.01.2006

Vražda novonarodeného dieťaťa matkou

01.01.2006

Matka, ktorá v rozrušení spôsobenom pôrodom úmyselne usmrtí svoje novonarodené dieťa pri pôrode alebo hneď po ňom, potrestá sa odňatím slobody na štyri roky až osem rokov.

01.01.2006

Zabitie

01.01.2006

§ 147

01.01.2006

(1) Kto v úmysle spôsobiť ťažkú ujmu na zdraví inému z nedbanlivosti spôsobí smrť, potrestá sa odňatím slobody na sedem rokov až desať rokov.

01.01.2006

(2) Odňatím slobody na deväť rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

01.01.2006

a) na chránenej osobe, alebo

01.01.2006

b) z osobitného motívu.

01.01.2006

(3) Odňatím slobody na dvanásť rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

01.01.2006

a) závažnejším spôsobom konania,

01.01.2006

b) ako člen nebezpečného zoskupenia, alebo

01.01.2006

c) za krízovej situácie.

01.01.2006

§ 148

01.01.2006

(1) Kto v úmysle ublížiť na zdraví inému z nedbanlivosti spôsobí smrť, potrestá sa odňatím slobody na tri roky až osem rokov.

01.01.2006

(2) Odňatím slobody na päť rokov až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

01.01.2006

a) na chránenej osobe, alebo

01.01.2006

b) z osobitného motívu.

01.01.2006

(3) Odňatím slobody na sedem rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

01.01.2006

a) závažnejším spôsobom konania,

01.01.2006

b) ako člen nebezpečného zoskupenia, alebo

01.01.2006

c) za krízovej situácie.

01.01.2006

§ 149

01.01.2006

Usmrtenie

01.01.2006

(1) Kto inému z nedbanlivosti spôsobí smrť, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.

01.01.2006

(2) Odňatím slobody na dva roky až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

01.01.2006

a) závažnejším spôsobom konania, alebo

01.01.2006

b) na chránenej osobe.

01.09.2011

(3) Odňatím slobody na štyri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 na dvoch alebo viacerých osobách preto, že hrubo porušil predpisy o bezpečnosti práce alebo dopravy alebo hygienické predpisy.

01.01.2006

(4) Rovnako ako v odseku 3 sa páchateľ potrestá, ak v súvislosti so svojím zamestnaním, povolaním, postavením alebo funkciou alebo ako vodič dopravného prostriedku spôsobí v stave vylučujúcom spôsobilosť vykonávať takú činnosť, ktorý si privodil vplyvom návykovej látky, inému z nedbanlivosti smrť.

01.01.2006

(5) Odňatím slobody na sedem rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak činom uvedeným v odseku 4 spôsobí z nedbanlivosti smrť dvoch alebo viacerých osôb.

01.01.2006

Nedovolené prerušenie tehotenstva

01.01.2006

§ 150

01.01.2006

(1) Kto bez súhlasu tehotnej ženy umelo preruší jej tehotenstvo, potrestá sa odňatím slobody na tri roky až osem rokov.

01.01.2006

(2) Odňatím slobody na štyri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

01.01.2006

a) závažnejším spôsobom konania, alebo

01.01.2006

b) na chránenej osobe.

01.01.2006

(3) Trestom odňatia slobody na osem rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak činom uvedeným v odseku 1 spôsobí tehotnej žene ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť.

01.01.2006

§ 151

01.01.2006

(1) Kto so súhlasom tehotnej ženy umelo preruší jej tehotenstvo postupom alebo za podmienok, ktoré odporujú všeobecne záväzným právnym predpisom o umelom prerušení tehotenstva, potrestá sa odňatím slobody na dva roky až päť rokov.

01.01.2006

(2) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

01.01.2006

a) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť,

01.01.2006

b) na neplnoletej žene bez súhlasu jej zákonného zástupcu alebo toho, komu bola zverená do starostlivosti alebo pod dozor,

01.01.2006

c) a získa tým väčší prospech, alebo

01.01.2006

d) závažnejším spôsobom konania.

01.01.2006

§ 152

01.01.2006

(1) Kto tehotnú ženu navedie na to, aby

01.01.2006

a) svoje tehotenstvo sama umelo prerušila, alebo

01.01.2006

b) iného požiadala alebo inému dovolila, aby jej bolo tehotenstvo umelo prerušené postupom alebo za podmienok, ktoré odporujú všeobecne záväzným právnym predpisom o umelom prerušení tehotenstva,

01.01.2006

potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok.

01.01.2006

(2) Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá, kto tehotnej žene pomáha pri prerušení jej tehotenstva ňou samou alebo pri tom, aby iného požiadala alebo inému dovolila umelo prerušiť jej tehotenstvo.

01.01.2006

(3) Odňatím slobody na dva roky až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2

01.01.2006

a) závažnejším spôsobom konania, alebo

01.01.2006

b) na chránenej osobe.

01.01.2006

(4) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak činom uvedeným v odseku 1 alebo 2 spôsobí ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť.

01.01.2006

§ 153

01.01.2006

Tehotná žena, ktorá svoje tehotenstvo sama umelo preruší alebo iného o to požiada, alebo mu to dovolí, nie je za taký čin trestne zodpovedná, a to ani podľa ustanovení o návodcovi a pomocníkovi.

01.01.2006

§ 154

01.01.2006

Účasť na samovražde

01.01.2006

(1) Kto iného pohne k samovražde alebo inému k samovražde pomáha, ak došlo aspoň k pokusu o samovraždu, potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky.

01.01.2006

(2) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak čin uvedený v odseku 1

01.01.2006

a) spácha závažnejším spôsobom konania,

01.01.2006

b) na chránenej osobe, alebo

01.01.2006

c) z osobitného motívu.

01.01.2006

Druhý diel

01.01.2006

Trestné činy proti zdraviu

01.01.2006

Ublíženie na zdraví

01.01.2006

§ 155

01.01.2006

(1) Kto inému úmyselne spôsobí ťažkú ujmu na zdraví, potrestá sa odňatím slobody na štyri roky až desať rokov.

01.01.2006

(2) Odňatím slobody na päť rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

01.01.2006

a) závažnejším spôsobom konania,

01.01.2006

b) na chránenej osobe, alebo

01.01.2006

c) z osobitného motívu.

01.01.2006

(3) Odňatím slobody na desať rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

01.01.2006

a) ako člen nebezpečného zoskupenia, alebo

01.01.2006

b) za krízovej situácie.

01.01.2006

§ 156

01.01.2006

(1) Kto inému úmyselne ublíži na zdraví, potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až dva roky.

01.01.2006

(2) Odňatím slobody na jeden rok až tri roky sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

01.01.2006

a) na chránenej osobe, alebo

01.01.2006

b) z osobitného motívu.

01.01.2006

(3) Odňatím slobody na dva roky až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

01.09.2011

a) závažnejším spôsobom konania,

01.09.2011

b) za krízovej situácie, alebo

01.09.2011

c) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví.

01.01.2006

§ 157

01.01.2006

(1) Kto inému z nedbanlivosti spôsobí ťažkú ujmu na zdraví, potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až dva roky.

01.01.2006

(2) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

01.01.2006

a) závažnejším spôsobom konania, alebo

01.01.2006

b) na chránenej osobe.

01.01.2006

§ 158

01.01.2006

Kto inému z nedbanlivosti ublíži na zdraví tým, že poruší dôležitú povinnosť vyplývajúcu z jeho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie alebo uloženú mu podľa zákona, potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok.

01.01.2006

Neoprávnené odoberanie orgánov, tkanív a buniek a nezákonná sterilizácia

01.01.2006

§ 159

01.01.2006

(1) Kto neoprávnene odoberie zo živej osoby orgán, tkanivo alebo bunku alebo kto pre seba alebo iného taký orgán, tkanivo alebo bunku neoprávnene zadováži, potrestá sa odňatím slobody na dva roky až osem rokov.

01.01.2006

(2) Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá, kto neoprávnene sterilizuje fyzickú osobu.

01.01.2006

(3) Odňatím slobody na sedem rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2

01.01.2006

a) závažnejším spôsobom konania,

01.01.2006

b) z osobitného motívu, alebo

01.01.2006

c) ako člen nebezpečného zoskupenia.

01.01.2006

(4) Odňatím slobody na desať rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak činom uvedeným v odseku 1 alebo 2 spôsobí ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť.

01.01.2006

§ 160

01.01.2006

(1) Kto neoprávnene sebe alebo inému zadováži z mŕtvej osoby orgán, tkanivo alebo bunku, potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky.

01.01.2006

(2) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

01.01.2006

a) závažnejším spôsobom konania, alebo

01.01.2006

b) z osobitného motívu.

01.01.2006

(3) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 ako člen nebezpečného zoskupenia.

01.01.2006

Tretí diel

01.01.2006

Trestné činy ohrozujúce život alebo zdravie

01.01.2006

§ 161

01.01.2006

Neoprávnený experiment na človeku a klonovanie ľudskej bytosti

01.01.2006

(1) Kto pod zámienkou získania nových medicínskych poznatkov, metód alebo na potvrdenie hypotéz, alebo na klinické skúšanie liečiv vykonáva bez povolenia overovanie nových medicínskych poznatkov

01.01.2006

a) napriek tomu, že je ním bezprostredne ohrozený život alebo zdravie človeka, ak nejde o nevyhnutné výkony spôsobilé zachrániť jeho bezprostredne ohrozený život, alebo

01.01.2006

b) bez zdravotnej indikácie a bez súhlasu osoby, ktorej sa týka, alebo ho vykonáva na osobách, na ktorých je overovanie bez zdravotnej indikácie zakázané, alebo ho vykonáva na ľudskom plode alebo zárodku, alebo ho vykonáva v rozpore s inými zákonnými podmienkami overovania bez zdravotnej indikácie,

01.01.2006

potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov.

01.01.2006

(2) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak vykoná akýkoľvek zásah s cieľom vytvoriť ľudskú bytosť v ktoromkoľvek štádiu jej vývoja geneticky identickú s inou ľudskou bytosťou, či živou, alebo mŕtvou.

01.01.2006

(3) Odňatím slobody na päť rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2

01.01.2006

a) závažnejším spôsobom konania,

01.01.2006

b) na chránenej osobe, alebo

01.01.2006

c) ak získa činom uvedeným v odseku 1 alebo 2 pre seba alebo pre iného väčší prospech.

01.01.2006

(4) Odňatím slobody na osem rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak činom uvedeným v odseku 1 spôsobí ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť.

01.01.2006

§ 162

01.01.2006

Poškodenie zdravia

01.01.2006

(1) Kto vykonáva napriek tomu, že nemá predpísanú odbornú spôsobilosť zdravotníckeho pracovníka alebo iného odborného pracovníka v zdravotníctve, úkony zdravotnej starostlivosti a neodborným vyšetrovacím alebo liečebným úkonom alebo nesprávnou indikáciou liekov, liečiv alebo iných zdravotníckych pomôcok, čo aj z nedbanlivosti,

01.01.2006

a) bezprostredne ohrozí život iného,

01.01.2006

b) inému ublíži na zdraví, alebo

01.01.2006

c) uskutoční bez súhlasu iného vyšetrovací alebo liečebný úkon alebo nesprávnu indikáciu liekov, liečiv alebo iných zdravotníckych pomôcok a takým úkonom ohrozí jeho zdravie,

01.01.2006

potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky.

01.01.2006

(2) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

01.01.2006

a) závažnejším spôsobom konania, alebo

01.01.2006

b) na chránenej osobe.

01.01.2006

(3) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak činom uvedeným v odseku 1 spôsobí ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť.

01.01.2006

Šírenie nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby

01.01.2006

§ 163

01.01.2006

(1) Kto úmyselne spôsobí alebo zvýši nebezpečenstvo zavlečenia alebo rozšírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby, potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov.

01.01.2006

(2) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 závažnejším spôsobom konania.

01.01.2006

(3) Odňatím slobody na štyri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

01.01.2006

a) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť, alebo

01.01.2006

b) za krízovej situácie.

01.01.2006

§ 164

01.01.2006

(1) Kto z nedbanlivosti spôsobí alebo zvýši nebezpečenstvo zavlečenia alebo rozšírenia nákazlivej ľudskej choroby, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.

01.01.2006

(2) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

01.01.2006

a) závažnejším spôsobom konania, alebo

01.01.2006

b) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť.

01.01.2006

Ohrozovanie vírusom ľudskej imunodeficiencie

01.01.2006

§ 165

01.01.2006

(1) Kto iného úmyselne vydá do nebezpečenstva nákazy vírusom ľudskej imunodeficiencie, potrestá sa odňatím slobody na tri roky až desať rokov.

01.01.2006

(2) Odňatím slobody na sedem rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

01.01.2006

a) závažnejším spôsobom konania, alebo

01.01.2006

b) na chránenej osobe.

01.01.2006

(3) Odňatím slobody na desať rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť.

01.01.2006

§ 166

01.01.2006

(1) Kto iného z nedbanlivosti vydá do nebezpečenstva nákazy vírusom ľudskej imunodeficiencie, potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov.

01.01.2006

(2) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

01.01.2006

a) závažnejším spôsobom konania, alebo

01.01.2006

b) na chránenej osobe.

01.01.2006

(3) Odňatím slobody na štyri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak činom uvedeným v odseku 1 spôsobí ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť.

01.01.2006

§ 167

01.01.2006

Ohrozovanie pohlavnou chorobou

01.01.2006

(1) Kto iného vydá, čo aj z nedbanlivosti, do nebezpečenstva pohlavnej nákazy, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.

01.01.2006

(2) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 na chránenej osobe.

01.01.2006

(3) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak činom uvedeným v odseku 1 spôsobí ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť.

01.01.2006

Ohrozovanie zdravia závadnými potravinami a inými predmetmi

01.01.2006

§ 168

01.01.2006

(1) Kto má na predaj, vyrobí alebo sebe alebo inému úmyselne zadováži závadné potraviny alebo iné predmety, ktorých požitie alebo použitie na obvyklý účel je nebezpečné pre ľudské zdravie, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

01.01.2006

(2) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 závažnejším spôsobom konania.

01.01.2006

(3) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

01.01.2006

a) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť, alebo

01.01.2006

b) za krízovej situácie.

01.01.2006

§ 169

01.01.2006

(1) Kto má na predaj alebo na taký účel vyrobí, alebo sebe alebo inému z nedbanlivosti zadováži potraviny alebo iné predmety, ktorých požitie alebo použitie na obvyklý účel je nebezpečné pre ľudské zdravie, potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok.

01.01.2006

(2) Odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 závažnejším spôsobom konania.

01.01.2006

(3) Odňatím slobody na dva roky až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

01.01.2006

a) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť, alebo

01.01.2006

b) za krízovej situácie.

01.01.2016

§ 170

01.01.2016

Ohrozovanie zdravia nepovolenými liekmi, liečivami a zdravotníckymi pomôckami

01.01.2016

(1) Kto, čo aj z nedbanlivosti, spôsobí alebo zvýši nebezpečenstvo ohrozenia zdravia ľudí tým, že

01.01.2016

a) neoprávnene zaobchádza s liekmi, liečivami alebo so zdravotníckymi pomôckami, alebo

01.01.2016

b) vykonáva klinické skúšanie liekov, liečiv alebo zdravotníckych pomôcok v rozpore so všeobecne záväzným právnym predpisom,

01.01.2016

potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

01.01.2016

(2) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

01.01.2016

a) pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti,

01.01.2016

b) závažnejším spôsobom konania,

01.01.2016

c) na chránenej osobe, alebo

01.01.2016

d) z osobitného motívu.

01.01.2016

(3) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak činom uvedeným v odseku 1 spôsobí ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť.

01.01.2016

§ 170a

01.01.2016

Neoprávnené zaobchádzanie s liekmi, liečivami a zdravotníckymi pomôckami

01.01.2016

(1) Kto neoprávnene vo väčšom rozsahu

01.01.2016

a) vyrobí,

01.01.2016

b) dovezie, vyvezie, prevezie alebo dá prepraviť, alebo

01.01.2016

c) kúpi, predá, vymení, prechováva alebo zadováži

01.01.2016

lieky alebo liečivá, ktoré nie sú povolené podľa osobitného predpisu, alebo zdravotnícke pomôcky, ktoré boli uvedené na trh v rozpore so všeobecne záväzným právnym predpisom, alebo kto takú činnosť sprostredkuje, potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov.

01.01.2016

(2) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

01.01.2016

a) hoci bol za taký čin v predchádzajúcich dvanástich mesiacoch odsúdený alebo bol za obdobný čin v predchádzajúcich dvanástich mesiacoch postihnutý,

01.01.2016

b) závažnejším spôsobom konania,

01.01.2016

c) na chránenej osobe,

01.01.2016

d) verejne, alebo

01.01.2016

e) v značnom rozsahu.

01.01.2016

(3) Odňatím slobody na päť rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

01.01.2016

a) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť, alebo

01.01.2016

b) vo veľkom rozsahu.

01.01.2016

(4) Odňatím slobody na desať rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

01.01.2016

a) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví viacerým osobám alebo smrť viacerých osôb, alebo

01.01.2016

b) ako člen nebezpečného zoskupenia.

01.01.2016

§ 170b

01.01.2016

Falšovanie liekov a zdravotníckej pomôcky

01.01.2016

(1) Kto sebe alebo inému zadováži falšované lieky alebo falšovanú zdravotnícku pomôcku alebo kto také lieky alebo zdravotnícku pomôcku prechováva, dovezie, vyvezie, prevezie, ponúka alebo predá, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

01.01.2016

(2) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa potrestá ten, kto falšuje alebo iným spôsobom pozmení totožnosť

01.01.2016

a) lieku vrátane jeho označenia alebo uvedie nepravdivý údaj o výrobcovi, držiteľovi rozhodnutia o registrácii lieku alebo o krajine výroby v úmysle dať ich ako pravé,

01.01.2016

b) zdravotníckej pomôcky vrátane jej označenia alebo uvedie nepravdivý údaj o výrobcovi, o posudzovaní zhody, o značke zhody, o notifikácii zdravotníckej pomôcky alebo o krajine výroby v úmysle dať ju ako pravú.

01.01.2016

(3) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2

01.01.2016

a) hoci bol v predchádzajúcich dvanástich mesiacoch za taký čin odsúdený alebo bol za obdobný čin v predchádzajúcich dvanástich mesiacoch postihnutý,

01.01.2016

b) závažnejším spôsobom konania,

01.01.2016

c) na chránenej osobe,

01.01.2016

d) verejne, alebo

01.01.2016

e) vo väčšom rozsahu.

01.01.2016

(4) Odňatím slobody na päť rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2

01.01.2016

a) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť, alebo

01.01.2016

b) v značnom rozsahu.

01.01.2016

(5) Odňatím slobody na desať rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2

01.01.2016

a) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví viacerým osobám alebo smrť viacerých osôb,

01.01.2016

b) ako člen nebezpečného zoskupenia, alebo

01.01.2016

c) vo veľkom rozsahu.

01.01.2006

Nedovolená výroba omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi

01.01.2006

§ 171

01.01.2006

(1) Kto neoprávnene prechováva pre vlastnú potrebu omamnú látku, psychotropnú látku, jed alebo prekurzor, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.

01.01.2006

(2) Odňatím slobody až na päť rokov sa páchateľ potrestá, ak neoprávnene prechováva pre vlastnú potrebu omamnú látku, psychotropnú látku, jed alebo prekurzor vo väčšom rozsahu.

01.01.2006

§ 172

01.01.2006

(1) Kto neoprávnene

01.01.2006

a) vyrobí,

01.01.2006

b) dovezie, vyvezie, prevezie alebo dá prepraviť,

01.01.2006

c) kúpi, predá, vymení, zadováži, alebo

01.01.2006

d) prechováva po akúkoľvek dobu,

01.08.2013

omamnú látku, psychotropnú látku, jed alebo prekurzor alebo kto takú činnosť sprostredkuje, potrestá sa odňatím slobody na tri roky až desať rokov.

01.01.2006

(2) Odňatím slobody na desať rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

01.01.2006

a) a už bol za taký čin odsúdený,

01.01.2006

b) pre osobu, ktorá sa lieči z drogovej závislosti,

01.01.2006

c) závažnejším spôsobom konania,

01.01.2006

d) na chránenej osobe, alebo

01.01.2006

e) vo väčšom rozsahu.

01.01.2006

(3) Odňatím slobody na pätnásť rokov až dvadsať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

01.01.2006

a) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť,

01.01.2006

b) voči osobe mladšej ako pätnásť rokov alebo prostredníctvom takej osoby, alebo

01.01.2006

c) v značnom rozsahu.

01.01.2006

(4) Odňatím slobody na dvadsať rokov až dvadsaťpäť rokov alebo trestom odňatia slobody na doživotie sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

01.01.2006

a) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví viacerým osobám alebo smrť viacerých osôb,

01.01.2006

b) ako člen nebezpečného zoskupenia, alebo

01.01.2006

c) vo veľkom rozsahu.

01.01.2006

§ 173

01.01.2006

(1) Kto vyrobí, sebe alebo inému zadováži alebo prechováva predmet určený na nedovolenú výrobu omamnej látky, psychotropnej látky, jedu a prekurzora, potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov.

01.01.2006

(2) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak získa činom uvedeným v odseku 1 pre seba alebo iného väčší prospech.

01.01.2006

(3) Odňatím slobody na štyri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak získa činom uvedeným v odseku 1 pre seba alebo iného značný prospech.

01.01.2006

(4) Odňatím slobody na desať rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak získa činom uvedeným v odseku 1 pre seba alebo iného prospech veľkého rozsahu.

01.01.2006

§ 174

01.01.2006

Šírenie toxikománie

01.01.2006

(1) Kto zvádza iného na zneužívanie inej návykovej látky než alkoholu alebo ho v tom podporuje alebo kto zneužívanie takej látky inak podnecuje alebo šíri, potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov.

01.01.2006

(2) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

01.01.2006

a) voči chránenej osobe, alebo

01.01.2006

b) verejne.

01.01.2006

§ 175

01.01.2006

Podávanie alkoholických nápojov mládeži

01.01.2006

Kto sústavne podáva alebo vo väčšom množstve podá osobe mladšej ako osemnásť rokov alkoholické nápoje, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.

01.01.2016

§ 176

01.01.2016

Neoprávnené zaobchádzanie s látkami s anabolickým alebo iným hormonálnym účinkom

01.01.2016

(1) Kto vo väčšom rozsahu neoprávnene vyrobí, dovezie, vyvezie, prevezie, ponúka, predá, inému poskytne alebo podá látku s anabolickým alebo iným hormonálnym účinkom podľa osobitného predpisu na iný ako liečebný účel alebo kto takú činnosť sprostredkuje, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.

01.01.2016

(2) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

01.01.2016

a) hoci bol v predchádzajúcich dvanástich mesiacoch za taký čin odsúdený alebo bol za obdobný čin v predchádzajúcich dvanástich mesiacoch postihnutý,

01.01.2016

b) v súvislosti s organizovanou športovou činnosťou,

01.01.2016

c) závažnejším spôsobom konania,

01.01.2016

d) na chránenej osobe,

01.01.2016

e) verejne, alebo

01.01.2016

f) v značnom rozsahu.

01.01.2016

(3) Odňatím slobody na päť rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

01.01.2016

a) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť, alebo

01.01.2016

b) vo veľkom rozsahu.

01.01.2016

(4) Odňatím slobody na desať rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

01.01.2016

a) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví viacerým osobám alebo smrť viacerých osôb, alebo

01.01.2016

b) ako člen nebezpečného zoskupenia.

01.01.2006

Neposkytnutie pomoci

01.01.2006

§ 177

01.01.2006

(1) Kto osobe, ktorá je v nebezpečenstve smrti alebo javí príznaky ťažkej ujmy na zdraví, neposkytne potrebnú pomoc, hoci tak môže urobiť bez nebezpečenstva pre seba alebo iného, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

01.01.2006

(2) Kto osobe, ktorá je v nebezpečenstve smrti alebo javí príznaky ťažkej ujmy na zdraví, neposkytne potrebnú pomoc, hoci je podľa povahy svojho zamestnania povinný takú pomoc poskytnúť, potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky.

01.01.2006

§ 178

01.01.2006

Vodič, ktorý po dopravnej nehode, na ktorej mal účasť, neposkytne osobe, ktorá pri nehode utrpela ujmu na zdraví, potrebnú pomoc, hoci tak môže urobiť bez nebezpečenstva pre seba alebo iného, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.

01.01.2006

DRUHÁ HLAVA

01.01.2006

TRESTNÉ ČINY PROTI SLOBODE A ĽUDSKEJ DÔSTOJNOSTI

01.01.2006

Prvý diel

01.01.2006

Trestné činy proti slobode

01.01.2006

§ 179

01.01.2006

Obchodovanie s ľuďmi

01.08.2013

(1) Kto s použitím podvodného konania, ľsti, obmedzovania osobnej slobody, únosu, násilia, hrozby násilia, hrozby inej ťažkej ujmy alebo iných foriem donucovania, prijatia alebo poskytnutia peňažného plnenia či iných výhod na dosiahnutie súhlasu osoby, na ktorú je iná osoba odkázaná, alebo zneužitia svojho postavenia alebo zneužitia bezbrannosti alebo inak zraniteľného postavenia zláka, prepraví, prechováva, odovzdá alebo prevezme iného, hoci aj s jeho súhlasom, na účel jeho prostitúcie alebo inej formy sexuálneho vykorisťovania vrátane pornografie, nútenej práce či nútenej služby vrátane žobrania, otroctva alebo praktík podobných otroctvu, nevoľníctva, núteného sobáša, zneužívania na páchanie trestnej činnosti, odoberania orgánov, tkanív či bunky alebo iných foriem vykorisťovania, potrestá sa odňatím slobody na štyri roky až desať rokov.

01.08.2013

(2) Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá, kto zláka, prepraví, prechováva, odovzdá alebo prevezme dieťa, hoci aj s jeho súhlasom, na účel detskej prostitúcie alebo inej formy sexuálneho vykorisťovania vrátane detskej pornografie, nútenej práce či nútenej služby vrátane žobrania, otroctva alebo praktík podobných otroctvu, nevoľníctva, núteného sobáša, zneužívania na páchanie trestnej činnosti, nezákonnej adopcie, odoberania orgánov, tkanív či bunky alebo iných foriem vykorisťovania.

01.01.2006

(3) Odňatím slobody na sedem rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2

01.01.2006

a) a získa ním pre seba alebo pre iného väčší prospech,

01.08.2013

b) a vydá takýmto činom iného do nebezpečenstva ťažkej ujmy na zdraví alebo smrti,

01.08.2013

c) ako verejný činiteľ,

01.08.2013

d) na chránenej osobe,

01.08.2013

e) z osobitného motívu, alebo

01.08.2013

f) závažnejším spôsobom konania.

01.01.2006

(4) Odňatím slobody na dvanásť rokov až dvadsať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2

01.01.2006

a) a získa ním pre seba alebo pre iného značný prospech,

01.01.2006

b) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť, alebo iný obzvlášť závažný následok, alebo

01.01.2006

c) ako člen nebezpečného zoskupenia.

01.01.2006

(5) Odňatím slobody na dvadsať rokov až dvadsaťpäť rokov alebo trestom odňatia slobody na doživotie sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2

01.01.2006

a) a získa ním pre seba alebo pre iného prospech veľkého rozsahu, alebo

01.01.2006

b) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví viacerým osobám alebo smrť viacerých osôb.

01.08.2013

Zverenie dieťaťa do moci iného

01.01.2006

§ 180

01.09.2011

(1) Kto v rozpore so všeobecne záväzným právnym predpisom zverí do moci iného dieťa na účel adopcie alebo kto v rozpore so všeobecne záväzným právnym predpisom získa do svojej moci dieťa na účel adopcie, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.

01.01.2006

(2) Odňatím slobody na štyri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

01.01.2006

a) a získa ním pre seba alebo pre iného väčší prospech, alebo

01.01.2006

b) závažnejším spôsobom konania.

01.01.2006

(3) Odňatím slobody na desať rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak činom uvedeným v odseku 1 spôsobí ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť, alebo iný obzvlášť závažný následok.

01.01.2006

§ 181

01.01.2006

(1) Kto za odmenu zverí dieťa do moci iného na účel jeho využívania na detskú prácu alebo na iný účel, potrestá sa odňatím slobody na štyri roky až desať rokov.

01.01.2006

(2) Odňatím slobody na sedem rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

01.01.2006

a) a získa ním pre seba alebo pre iného väčší prospech, alebo

01.01.2006

b) závažnejším spôsobom konania.

01.01.2006

(3) Odňatím slobody na dvanásť rokov až dvadsať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

01.01.2006

a) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť, alebo iný obzvlášť závažný následok, alebo

01.01.2006

b) a získa ním pre seba alebo pre iného značný prospech.

01.01.2006

(4) Odňatím slobody na dvadsať rokov až dvadsaťpäť rokov alebo trestom odňatia slobody na doživotie sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

01.01.2006

a) a získa ním pre seba alebo pre iného prospech veľkého rozsahu,

01.01.2006

b) a spôsobí ním smrť viacerých osôb, alebo

01.01.2006

c) ako člen nebezpečného zoskupenia.

01.01.2006

§ 182

01.01.2006

Pozbavenie osobnej slobody

01.01.2006

(1) Kto iného neoprávnene pozbaví osobnej slobody, potrestá sa odňatím slobody na štyri roky až desať rokov.

01.01.2006

(2) Odňatím slobody na sedem rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

01.01.2006

a) z osobitného motívu,

01.01.2006

b) na chránenej osobe, alebo

01.01.2006

c) závažnejším spôsobom konania.

01.01.2006

(3) Odňatím slobody na desať rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

01.01.2006

a) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť, alebo

01.01.2006

b) a získa ním pre seba alebo pre iného značný prospech.

01.01.2006

(4) Odňatím slobody na pätnásť rokov až dvadsaťpäť rokov alebo trestom odňatia slobody na doživotie sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

01.01.2006

a) a získa ním pre seba alebo pre iného prospech veľkého rozsahu,

01.01.2006

b) ako člen nebezpečného zoskupenia, alebo

01.01.2006

c) a spôsobí ním smrť viacerých osôb.

01.01.2006

§ 183

01.01.2006

Obmedzovanie osobnej slobody

01.01.2006

(1) Kto inému bez oprávnenia bráni užívať osobnú slobodu, potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky.

01.01.2006

(2) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

01.01.2006

a) závažnejším spôsobom konania,

01.01.2006

b) z osobitného motívu,

01.01.2006

c) ako verejný činiteľ,

01.01.2006

d) na chránenej osobe, alebo

01.01.2006

e) a spôsobí ním väčšiu škodu.

01.01.2006

(3) Odňatím slobody na sedem rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

01.01.2006

a) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť, alebo

01.01.2006

b) a spôsobí ním značnú škodu.

01.01.2006

(4) Odňatím slobody na dvanásť rokov až dvadsaťpäť rokov alebo trestom odňatia slobody na doživotie sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

01.01.2006

a) a spôsobí ním smrť viacerých osôb,

01.01.2006

b) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu, alebo

01.01.2006

c) ako člen nebezpečného zoskupenia.

01.01.2006

§ 184

01.01.2006

Obmedzovanie slobody pobytu

01.01.2006

(1) Kto ľsťou alebo násilím, hrozbou násilia alebo inej ujmy

01.01.2006

a) iného neoprávnene núti k pobytu na určitom mieste, alebo

01.01.2006

b) inému neoprávnene bráni v pobyte na určitom mieste,

01.01.2006

potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky.

01.01.2006

(2) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

01.01.2006

a) závažnejším spôsobom konania,

01.01.2006

b) z osobitného motívu, alebo

01.01.2006

c) ako verejný činiteľ.

01.01.2006

(3) Rovnako ako v odseku 2 sa potrestá, kto neoprávnene núti iného opustiť územie Slovenskej republiky alebo inému neoprávnene bráni v pobyte na území Slovenskej republiky.

01.01.2006

§ 185

01.01.2006

Branie rukojemníka

01.01.2006

(1) Kto sa zmocní rukojemníka a hrozí, že ho usmrtí alebo že mu spôsobí ujmu na zdraví alebo inú ujmu s cieľom donútiť iného, aby niečo konal, opomenul alebo strpel, potrestá sa odňatím slobody na štyri roky až desať rokov.

01.01.2006

(2) Odňatím slobody na sedem rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

01.01.2006

a) závažnejším spôsobom konania,

01.01.2006

b) na chránenej osobe,

01.01.2006

c) z osobitného motívu, alebo

01.01.2006

d) a spôsobí ním väčšiu škodu.

01.01.2006

(3) Odňatím slobody na desať rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

01.01.2006

a) a spôsobí ním značnú škodu, alebo

01.01.2006

b) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť.

01.01.2006

(4) Odňatím slobody na pätnásť rokov až dvadsaťpäť rokov alebo trestom odňatia slobody na doživotie sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

01.01.2006

a) a spôsobí ním smrť viacerých osôb,

01.01.2006

b) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu, alebo

01.01.2006

c) ako člen nebezpečného zoskupenia.

01.01.2006

§ 186

01.01.2006

Vydieračský únos

01.01.2006

(1) Kto sa zmocní iného proti jeho vôli, a tým mu bráni užívať osobnú slobodu, alebo ho unesie a hrozbou jeho usmrtenia, ujmy na zdraví alebo inej ujmy si od neho alebo od tretej osoby vynucuje poskytnutie plnenia majetkovej povahy alebo nemajetkovej povahy, potrestá sa odňatím slobody na sedem rokov až dvanásť rokov.

01.01.2006

(2) Odňatím slobody na desať rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

01.01.2006

a) a získa ním pre seba alebo pre iného väčší prospech,

01.01.2006

b) závažnejším spôsobom konania,

01.01.2006

c) na chránenej osobe, alebo

01.01.2006

d) z osobitného motívu.

01.01.2006

(3) Odňatím slobody na dvanásť rokov až dvadsať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

01.01.2006

a) a získa ním pre seba alebo pre iného značný prospech, alebo

01.01.2006

b) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť.

01.01.2006

(4) Odňatím slobody na dvadsať rokov až dvadsaťpäť rokov alebo trestom odňatia slobody na doživotie sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

01.01.2006

a) a získa ním pre seba alebo pre iného prospech veľkého rozsahu,

01.01.2006

b) a spôsobí ním smrť viacerých osôb, alebo

01.01.2006

c) ako člen nebezpečného zoskupenia.

01.01.2006

§ 187

01.01.2006

Zavlečenie do cudziny

01.01.2006

(1) Kto iného zavlečie do cudziny, potrestá sa odňatím slobody na štyri roky až desať rokov.

01.01.2006

(2) Odňatím slobody na desať rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

01.01.2006

a) a spôsobí ním väčšiu škodu,

01.01.2006

b) na chránenej osobe,

01.01.2006

c) z osobitného motívu, alebo

01.01.2006

d) závažnejším spôsobom konania.

01.01.2006

(3) Odňatím slobody na dvanásť rokov až dvadsaťpäť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

01.01.2006

a) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť, alebo

01.01.2006

b) a spôsobí ním značnú škodu.

01.01.2006

(4) Odňatím slobody na pätnásť rokov až dvadsaťpäť rokov alebo trestom odňatia slobody na doživotie sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

01.01.2006

a) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu,

01.01.2006

b) a spôsobí ním smrť viacerých osôb, alebo

01.01.2006

c) ako člen nebezpečného zoskupenia.

01.01.2006

§ 188

01.01.2006

Lúpež

01.01.2006

(1) Kto proti inému použije násilie alebo hrozbu bezprostredného násilia v úmysle zmocniť sa cudzej veci, potrestá sa odňatím slobody na tri roky až osem rokov.

01.01.2006

(2) Odňatím slobody na sedem rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

01.01.2006

a) a bezprostredne ním ohrozí život alebo zdravie viacerých osôb,

01.01.2006

b) a spôsobí ním väčšiu škodu,

01.01.2006

c) závažnejším spôsobom konania,

01.01.2006

d) na chránenej osobe, alebo

01.01.2006

e) z osobitného motívu.

01.01.2006

(3) Odňatím slobody na desať rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

01.01.2006

a) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť, alebo

01.01.2006

b) a spôsobí ním značnú škodu.

01.01.2006

(4) Odňatím slobody na pätnásť rokov až dvadsaťpäť rokov alebo trestom odňatia slobody na doživotie sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

01.01.2006

a) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu,

01.01.2006

b) a spôsobí ním smrť viacerých osôb, alebo

01.01.2006

c) ako člen nebezpečného zoskupenia.

01.01.2006

§ 189

01.01.2006

Vydieranie

01.01.2006

(1) Kto iného násilím, hrozbou násilia alebo hrozbou inej ťažkej ujmy núti, aby niečo konal, opomenul alebo trpel, potrestá sa odňatím slobody na dva roky až šesť rokov.

01.01.2006

(2) Odňatím slobody na štyri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

01.01.2006

a) závažnejším spôsobom konania,

01.01.2006

b) na chránenej osobe,

01.01.2006

c) z osobitného motívu, alebo

01.01.2006

d) a spôsobí ním väčšiu škodu.

01.01.2006

(3) Odňatím slobody na desať rokov až dvadsať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

01.01.2006

a) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť, alebo

01.01.2006

b) a spôsobí ním značnú škodu.

01.01.2006

(4) Odňatím slobody na dvadsať rokov až dvadsaťpäť rokov alebo trestom odňatia slobody na doživotie sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

01.01.2006

a) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví viacerým osobám alebo smrť viacerých osôb,

01.01.2006

b) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu, alebo

01.01.2006

c) ako člen nebezpečného zoskupenia.

01.01.2006

Hrubý nátlak

01.01.2006

§ 190

01.01.2006

(1) Kto iného násilím, hrozbou násilia alebo hrozbou inej ťažkej ujmy núti poskytnúť plnenie majetkovej alebo nemajetkovej povahy pre seba alebo pre tretiu osobu za služby vlastné alebo služby tretej osoby, ktoré mu za takéto plnenie proti jeho vôli vnucuje, a to aj vtedy, ak také služby predstiera, potrestá sa odňatím slobody na štyri roky až desať rokov.

01.01.2006

(2) Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá, kto skupinu osôb pre ich národnosť, rasu, farbu pleti, etnický pôvod, vek, zdravotný stav alebo pohlavie alebo v úmysle dosiahnuť pre seba alebo pre iného neoprávnené alebo neprimerané výhody

01.01.2006

a) násilím alebo hrozbou násilia neoprávnene núti, aby v rozpore so svojimi základnými ľudskými právami niečo konali, opomenuli alebo trpeli, alebo

01.01.2006

b) týra, mučí alebo s nimi zaobchádza podobným iným neľudským a krutým spôsobom.

01.01.2006

(3) Odňatím slobody na sedem rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2

01.01.2006

a) a spôsobí ním väčšiu škodu,

01.01.2006

b) na chránenej osobe,

01.01.2006

c) z osobitného motívu, alebo

01.01.2006

d) závažnejším spôsobom konania.

01.01.2006

(4) Odňatím slobody na dvanásť rokov až dvadsať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2

01.01.2006

a) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť, alebo

01.01.2006

b) a spôsobí ním značnú škodu.

01.01.2006

(5) Odňatím slobody na dvadsať rokov až dvadsaťpäť rokov alebo trestom odňatia slobody na doživotie sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2

01.01.2006

a) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu,

01.01.2006

b) a spôsobí ním smrť viacerých osôb, alebo

01.01.2006

c) ako člen nebezpečného zoskupenia.

01.01.2006

§ 191

01.01.2006

(1) Kto iného násilím, hrozbou násilia alebo hrozbou inej ťažkej ujmy núti plniť povinnosť zo záväzku, na ktorej splnenie má inak tretia osoba nárok, potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až tri roky.

01.01.2006

(2) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

01.01.2006

a) a spôsobí ním väčšiu škodu,

01.01.2006

b) na chránenej osobe,

01.01.2006

c) z osobitného motívu, alebo

01.01.2006

d) závažnejším spôsobom konania.

01.01.2006

(3) Odňatím slobody na sedem rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

01.01.2006

a) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť, alebo

01.01.2006

b) a spôsobí ním značnú škodu.

01.01.2006

(4) Odňatím slobody na pätnásť rokov až dvadsaťpäť rokov alebo trestom odňatia slobody na doživotie sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

01.01.2006

a) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu,

01.01.2006

b) a spôsobí ním smrť viacerých osôb, alebo

01.01.2006

c) ako člen nebezpečného zoskupenia.

01.01.2006

§ 192

01.01.2006

Nátlak

01.01.2006

(1) Kto iného núti, aby niečo konal, opomenul alebo trpel, zneužívajúc jeho hmotnú núdzu alebo naliehavú nemajetkovú potrebu, alebo tieseň vyvolanú jeho nepriaznivými osobnými pomermi, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.

01.01.2006

(2) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

01.01.2006

a) závažnejším spôsobom konania,

01.01.2006

b) na chránenej osobe,

01.01.2006

c) z osobitného motívu,

01.01.2006

d) v úmysle získať pre seba alebo pre iného väčší majetkový prospech alebo iný prospech, alebo

01.01.2006

e) tým, že odopiera zamestnancovi v pracovnom alebo inom obdobnom pracovnom vzťahu právo na zaistenie bezpečnosti zdravia pri práci, na dovolenku na zotavenie alebo na poskytnutie zákonom zaručených osobitných pracovných podmienok ženám a mladistvým zamestnancom.

01.01.2006

(3) Odňatím slobody na štyri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

01.01.2006

a) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť, alebo

01.01.2006

b) a spôsobí ním značnú škodu.

01.01.2006

(4) Odňatím slobody na desať rokov až dvadsaťpäť rokov alebo trestom odňatia slobody na doživotie sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

01.01.2006

a) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu,

01.01.2006

b) a spôsobí ním smrť viacerých osôb,

01.01.2006

c) ako člen nebezpečného zoskupenia, alebo

01.01.2006

d) za krízovej situácie.

01.01.2006

§ 193

01.01.2006

Obmedzovanie slobody vyznania

01.01.2006

(1) Kto násilím, hrozbou násilia alebo hrozbou inej ťažkej ujmy

01.01.2006

a) núti iného zúčastniť sa na náboženskom úkone,

01.01.2006

b) bez oprávnenia bráni inému v účasti na náboženskom úkone, alebo

01.01.2006

c) inému v užívaní slobody vyznania inak bez oprávnenia bráni,

01.01.2006

potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

01.01.2006

(2) Odňatím slobody na dva roky až šesť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

01.01.2006

a) závažnejším spôsobom konania,

01.01.2006

b) na chránenej osobe,

01.01.2006

c) z osobitného motívu, alebo

01.01.2006

d) verejne.

01.01.2006

§ 194

01.01.2006

Porušovanie domovej slobody

01.01.2006

(1) Kto neoprávnene vnikne do obydlia iného alebo tam neoprávnene zotrvá, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

01.01.2006

(2) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

01.01.2006

a) závažnejším spôsobom konania,

01.01.2006

b) prekonaním prekážky, ktorej účelom je zabrániť vniknutiu,

01.01.2006

c) najmenej s dvoma osobami, alebo

01.01.2006

d) z osobitného motívu.

01.01.2006

(3) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2

01.01.2006

a) voči chránenej osobe, alebo

01.01.2006

b) ako člen nebezpečného zoskupenia.

01.09.2011

§ 194a

01.09.2011

Ochrana súkromia v obydlí

01.09.2011

(1) Kto úmyselne poruší právo iného na jeho súkromie v obydlí, právo na jeho súkromný a rodinný život vedený v obydlí tým, že bez jeho súhlasu zadovažuje pre seba alebo iné osoby neoprávneným sledovaním jeho obydlia poznatky o jeho živote a živote osôb, ktoré sa zdržiavajú v jeho obydlí, a s využitím informačno-technických prostriedkov a iných technických prostriedkov vyhotovuje z tohto pozorovania záznamy alebo inú dokumentáciu, potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok.

01.09.2011

(2) Odňatím slobody na jeden rok až dva roky sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

01.09.2011

a) závažnejším spôsobom konania,

01.09.2011

b) prekonaním prekážky, ktorej účelom je zabrániť vniknutiu do obydlia,

01.09.2011

c) najmenej s dvoma osobami, alebo

01.09.2011

d) z osobitného motívu.

01.09.2011

(3) Odňatím slobody na dva až štyri roky sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

01.09.2011

a) voči chránenej osobe, alebo

01.09.2011

b) ako člen nebezpečného zoskupenia.

01.01.2006

§ 195

01.01.2006

Porušovanie slobody združovania a zhromažďovania

01.01.2006

(1) Kto iného násilím, hrozbou násilia alebo hrozbou inej ťažkej ujmy obmedzuje vo výkone jeho združovacieho práva alebo zhromažďovacieho práva, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

01.01.2006

(2) Kto sa v súvislosti so zhromaždením, ktoré podlieha oznamovacej povinnosti, násilím alebo hrozbou bezprostredného násilia protiví poriadkovým opatreniam zvolávateľa alebo určených usporiadateľov takého zhromaždenia, potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok.

01.01.2006

Porušovanie tajomstva prepravovaných správ

01.01.2006

§ 196

01.01.2016

(1) Kto úmyselne poruší listové tajomstvo vyzvedaním alebo otvorením uzavretého listu alebo inej písomnosti prepravovanej poštovým podnikom alebo iným obvyklým spôsobom, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.

01.01.2016

(2) Zamestnanec poskytovateľa poštovej služby, ktorý spácha čin uvedený v odseku 1 alebo inému úmyselne umožní spáchať taký čin, alebo pozmení alebo potlačí písomnosť prepravovanú poštovým podnikom alebo iným obvyklým spôsobom, potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov.

01.01.2006

(3) Odňatím slobody na štyri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2

01.01.2006

a) a spôsobí ním značnú škodu,

01.01.2006

b) z osobitného motívu, alebo

01.01.2006

c) závažnejším spôsobom konania.

01.01.2006

§ 197

01.01.2006

(1) Kto v úmysle spôsobiť inému škodu alebo zadovážiť pre seba alebo pre iného neoprávnený prospech

01.01.2016

a) prezradí listové tajomstvo, o ktorom sa dozvedel z uzavretého listu alebo inej písomnosti prepravovaných poštovým podnikom alebo iným obvyklým spôsobom, ktoré neboli určené jemu, alebo

01.01.2006

b) také tajomstvo využije,

01.01.2006

potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.

01.01.2016

(2) Zamestnanec poskytovateľa poštovej služby, ktorý spácha čin uvedený v odseku 1 alebo inému úmyselne umožní spáchať taký čin, potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov.

01.01.2006

(3) Odňatím slobody na štyri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2

01.01.2006

a) a spôsobí ním značnú škodu,

01.01.2006

b) z osobitného motívu, alebo

01.01.2006

c) závažnejším spôsobom konania.

01.01.2006

Druhý diel

01.01.2006

Trestné činy proti ľudskej dôstojnosti

01.01.2006

§ 199

01.01.2006

Znásilnenie

01.01.2006

(1) Kto násilím alebo hrozbou bezprostredného násilia donúti ženu k súloži alebo kto na taký čin zneužije jej bezbrannosť, potrestá sa odňatím slobody na päť rokov až desať rokov.

01.01.2006

(2) Odňatím slobody na sedem rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

01.01.2006

a) závažnejším spôsobom konania,

01.01.2006

b) na chránenej osobe,

01.01.2006

c) z osobitného motívu, alebo

01.01.2006

d) na žene vo výkone väzby alebo vo výkone trestu odňatia slobody.

01.01.2006

(3) Odňatím slobody na pätnásť rokov až dvadsať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví.

01.01.2006

(4) Odňatím slobody na dvadsať rokov až dvadsaťpäť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

01.01.2006

a) a spôsobí ním smrť, alebo

01.01.2006

b) za krízovej situácie.

01.01.2006

§ 200

01.01.2006

Sexuálne násilie

01.01.2006

(1) Kto násilím alebo hrozbou bezprostredného násilia donúti iného k orálnemu styku, análnemu styku alebo k iným sexuálnym praktikám alebo kto na taký čin zneužije jeho bezbrannosť, potrestá sa odňatím slobody na päť rokov až desať rokov.

01.01.2006

(2) Odňatím slobody na sedem rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

01.01.2006

a) závažnejším spôsobom konania,

01.01.2006

b) na chránenej osobe,

01.01.2006

c) z osobitného motívu, alebo

01.01.2006

d) na osobe vo výkone väzby alebo vo výkone trestu odňatia slobody.

01.01.2006

(3) Odňatím slobody na pätnásť rokov až dvadsať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví.

01.01.2006

(4) Odňatím slobody na dvadsať rokov až dvadsaťpäť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

01.01.2006

a) a spôsobí ním smrť, alebo

01.01.2006

b) za krízovej situácie.

01.01.2006

Sexuálne zneužívanie

01.01.2006

§ 201

01.01.2006

(1) Kto vykoná súlož s osobou mladšou ako pätnásť rokov alebo kto takú osobu iným spôsobom sexuálne zneužije, potrestá sa odňatím slobody na tri roky až desať rokov.

01.01.2006

(2) Odňatím slobody na sedem rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

01.01.2006

a) závažnejším spôsobom konania,

01.01.2006

b) na chránenej osobe, alebo

01.01.2006

c) z osobitného motívu.

01.01.2006

(3) Odňatím slobody na dvanásť rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví.

01.01.2006

(4) Odňatím slobody na pätnásť rokov až dvadsať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

01.01.2006

a) a spôsobí ním smrť, alebo

01.01.2006

b) za krízovej situácie.

01.08.2013

§ 201a

01.08.2013

Kto prostredníctvom elektronickej komunikačnej služby navrhne dieťaťu mladšiemu ako pätnásť rokov osobné stretnutie v úmysle spáchať na ňom trestný čin sexuálneho zneužívania alebo trestný čin výroby detskej pornografie, pričom sám nie je dieťaťom, potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky.

01.08.2013

§ 201b

01.08.2013

Kto zneužije dieťa mladšie ako pätnásť rokov v úmysle vyvolania sexuálneho uspokojenia jeho účasťou na sexuálnych aktivitách alebo sexuálnom zneužití, hoci sa na nich takéto dieťa nemusí priamo zúčastňovať, alebo kto umožní také jeho zneužitie, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

01.08.2013

§ 202

01.08.2013

(1) Kto pohne dieťa k mimomanželskej súloži alebo ho iným spôsobom sexuálne zneužije, ak

01.08.2013

a) je takéto dieťa zverené do jeho starostlivosti alebo pod jeho dozor alebo odkázaná osoba,

01.08.2013

b) ide o detskú prostitúciu, alebo

01.08.2013

c) zneužije uznané postavenie, ktoré vyplýva z dôvery, autority alebo vplyvu na dieťa, potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov.

01.08.2013

(2) Odňatím slobody na dva roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 použitím nátlaku.

01.01.2006

§ 203

01.01.2006

Súlož medzi príbuznými

01.01.2006

(1) Kto vykoná súlož s príbuzným v priamom rade alebo so súrodencom, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

01.01.2006

(2) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 na chránenej osobe.

01.01.2006

TRETIA HLAVA

01.01.2006

TRESTNÉ ČINY PROTI RODINE A MLÁDEŽI

01.01.2006

§ 204

01.01.2006

Dvojmanželstvo

01.01.2006

(1) Kto za trvania svojho manželstva uzavrie manželstvo iné, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

01.01.2006

(2) Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá, kto vedome uzavrie manželstvo s osobou, ktorá už je v inom manželstve.

01.01.2006

§ 205

01.01.2006

Odloženie dieťaťa

01.01.2006

(1) Kto odloží dieťa, o ktoré má povinnosť starať sa a ktoré si nemôže zadovážiť pomoc, na mieste, kde mu nehrozí nebezpečenstvo ohrozenia života alebo zdravia, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

01.01.2006

(2) Odňatím slobody na dva roky až šesť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

01.01.2006

a) závažnejším spôsobom konania, alebo

01.01.2006

b) na dieťati mladšom ako tri roky.

01.01.2006

§ 206

01.01.2006

Opustenie dieťaťa

01.01.2006

(1) Kto opustí dieťa, o ktoré má povinnosť starať sa a ktoré si nemôže zadovážiť pomoc, a vystaví ho tým nebezpečenstvu smrti alebo ublíženia na zdraví, potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov.

01.01.2006

(2) Odňatím slobody na tri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

01.01.2006

a) závažnejším spôsobom konania, alebo

01.01.2006

b) na dieťati mladšom ako šesť rokov.

01.01.2006

(3) Odňatím slobody na sedem rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

01.01.2006

a) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť, alebo

01.01.2006

b) za krízovej situácie.

01.01.2006

§ 207

01.01.2006

Zanedbanie povinnej výživy

01.01.2006

(1) Kto najmenej tri mesiace v období dvoch rokov neplní, čo aj z nedbanlivosti, zákonnú povinnosť vyživovať alebo zaopatrovať iného, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

01.01.2006

(2) Kto sa najmenej tri mesiace v období dvoch rokov úmyselne vyhýba plneniu svojej zákonnej povinnosti vyživovať alebo zaopatrovať iného, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.

01.01.2006

(3) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2

01.01.2006

a) a vydá oprávnenú osobu do nebezpečenstva núdze,

01.01.2006

b) závažnejším spôsobom konania, alebo

01.01.2006

c) hoci bol v predchádzajúcich dvadsiatich štyroch mesiacoch za taký čin odsúdený alebo z výkonu trestu odňatia slobody uloženého za taký čin prepustený.

01.01.2006

§ 208

01.01.2006

Týranie blízkej osoby a zverenej osoby

01.01.2016

(1) Kto blízkej osobe alebo osobe, ktorá je v jeho starostlivosti alebo výchove, spôsobí fyzické utrpenie alebo psychické utrpenie

01.01.2006

a) bitím, kopaním, údermi, spôsobením rán a popálenín rôzneho druhu, ponižovaním, pohŕdavým zaobchádzaním, neustálym sledovaním, vyhrážaním, vyvolávaním strachu alebo stresu, násilnou izoláciou, citovým vydieraním alebo iným správaním, ktoré ohrozuje jej fyzické alebo psychické zdravie alebo obmedzuje jej bezpečnosť,

01.01.2006

b) bezdôvodným odopieraním stravy, oddychu alebo spánku alebo odopieraním nevyhnutnej osobnej starostlivosti, ošatenia, hygieny, zdravotnej starostlivosti, bývania, výchovy alebo vzdelávania,

01.01.2006

c) nútením k žobrote alebo k opakovanému vykonávaniu činnosti vyžadujúcej jej neúmernú fyzickú záťaž alebo psychickú záťaž vzhľadom na jej vek alebo zdravotný stav alebo spôsobilej poškodiť jej zdravie,

01.01.2006

d) vystavovaním vplyvu látok spôsobilých poškodiť jej zdravie, alebo

01.01.2006

e) neodôvodneným obmedzovaním v prístupe k majetku, ktorý má právo užívať,

01.01.2006

potrestá sa odňatím slobody na tri roky až osem rokov.

01.01.2017

(2) Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá, kto spácha obdobný čin ako je čin uvedený v odseku 1, hoci bol za obdobný čin v predchádzajúcich dvanástich mesiacoch postihnutý.

01.01.2016

(3) Odňatím slobody na sedem rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

01.01.2006

a) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť,

01.01.2006

b) z osobitného motívu,

01.01.2006

c) hoci bol v predchádzajúcich dvadsiatich štyroch mesiacoch za taký čin odsúdený alebo z výkonu trestu odňatia slobody uloženého za taký čin prepustený, alebo

01.01.2006

d) závažnejším spôsobom konania.

01.01.2016

(4) Odňatím slobody na pätnásť rokov až dvadsaťpäť rokov alebo trestom odňatia slobody na doživotie sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví viacerým osobám alebo smrť viacerých osôb.

01.01.2006

Únos

01.01.2006

§ 209

01.01.2006

(1) Kto dieťa alebo osobu postihnutú duševnou poruchou alebo duševne nedostatočne vyvinutú odníme z opatrovania toho, kto má podľa zákona alebo podľa úradného rozhodnutia povinnosť starať sa o nich, potrestá sa odňatím slobody na tri roky až osem rokov.

01.01.2006

(2) Odňatím slobody na štyri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

01.01.2006

a) závažnejším spôsobom konania,

01.01.2006

b) z osobitného motívu, alebo

01.01.2006

c) a ohrozí ním mravný vývoj unesenej osoby.

01.01.2006

(3) Odňatím slobody na sedem rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

01.01.2006

a) v úmysle zavliecť takú osobu do cudziny,

01.01.2006

b) v úmysle získať pre seba alebo pre iného značný prospech, alebo

01.01.2006

c) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť, alebo iný obzvlášť závažný následok.

01.01.2006

(4) Odňatím slobody na pätnásť rokov až dvadsaťpäť rokov alebo trestom odňatia slobody na doživotie sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

01.01.2006

a) ako člen nebezpečného zoskupenia, alebo

01.01.2006

b) v úmysle získať pre seba alebo pre iného prospech veľkého rozsahu.

01.01.2006

§ 210

01.01.2006

(1) Kto ako rodič alebo príbuzný v priamom rade dieťa alebo osobu postihnutú duševnou poruchou alebo duševne nedostatočne vyvinutú odníme z opatrovania toho, kto má podľa zákona alebo podľa úradného rozhodnutia povinnosť starať sa o nich, potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky.

01.01.2006

(2) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

01.01.2006

a) závažnejším spôsobom konania, alebo

01.01.2006

b) z osobitného motívu.

01.01.2006

§ 211

01.01.2006

Ohrozovanie mravnej výchovy mládeže

01.01.2006

(1) Kto vydá, čo aj z nedbanlivosti, osobu mladšiu ako osemnásť rokov nebezpečenstvu spustnutia tým, že

01.01.2006

a) zvádza ju k záhaľčivému alebo nemravnému životu,

01.01.2006

b) umožní jej viesť záhaľčivý alebo nemravný život,

01.09.2011

c) umožní jej dopúšťať sa konaní, ktoré sú podľa tohto zákona trestnými činmi,

01.09.2011

d) umožní jej dopúšťať sa konaní, ktoré sú podľa osobitných zákonov priestupkami alebo

01.09.2011

e) bráni jej v povinnej školskej dochádzke,

01.01.2006

potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

01.01.2006

(2) Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá, kto v rozpore so všeobecne záväzným právnym predpisom zamestnáva dieťa mladšie ako pätnásť rokov, pričom mu bráni v povinnej školskej dochádzke.

01.01.2006

(3) Odňatím slobody na šesť mesiacov až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2

01.01.2006

a) závažnejším spôsobom konania, alebo

01.01.2006

b) z osobitného motívu.

01.01.2006

ŠTVRTÁ HLAVA

01.01.2006

TRESTNÉ ČINY PROTI MAJETKU

01.01.2006

§ 212

01.01.2006

Krádež

01.01.2006

(1) Kto si prisvojí cudziu vec tým, že sa jej zmocní a spôsobí tak malú škodu, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

01.01.2006

(2) Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá, kto si prisvojí cudziu vec tým, že sa jej zmocní a

01.01.2006

a) čin spácha vlámaním,

01.01.2006

b) bezprostredne po čine sa pokúsi uchovať si vec násilím alebo hrozbou bezprostredného násilia,

01.01.2006

c) čin spácha na veci, ktorú má iný na sebe alebo pri sebe,

01.01.2006

d) takou vecou je vec z úrody z pozemku, ktorý patrí do poľnohospodárskeho pôdneho fondu, alebo drevo z pozemku, ktorý patrí do lesného pôdneho fondu, alebo ryba z rybníka s intenzívnym chovom,

01.01.2006

e) čin spácha na veci, ktorej odber podlieha spoplatneniu na základe osobitného predpisu, alebo

01.01.2006

f) bol za obdobný čin v predchádzajúcich dvanástich mesiacoch postihnutý.

01.01.2006

(3) Odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2

01.01.2006

a) a spôsobí ním väčšiu škodu,

01.01.2006

b) hoci bol za taký čin v predchádzajúcich dvadsiatich štyroch mesiacoch odsúdený, alebo

01.01.2006

c) z osobitného motívu.

01.01.2006

(4) Odňatím slobody na tri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2

01.01.2006

a) a spôsobí ním značnú škodu,

01.01.2006

b) závažnejším spôsobom konania,

01.01.2006

c) na mieste požívajúcom pietu alebo všeobecnú úctu alebo na mieste konania verejného zhromaždenia alebo obradu,

01.01.2017

d) na veci, ktorá požíva ochranu podľa osobitného predpisu,

01.01.2017

e) tým, že taký čin zorganizuje, alebo

01.01.2017

f) na chránenej osobe.

01.01.2006

(5) Odňatím slobody na desať rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2

01.01.2006

a) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu,

01.01.2006

b) ako člen nebezpečného zoskupenia, alebo

01.01.2006

c) za krízovej situácie.

01.01.2006

§ 213

01.01.2006

Sprenevera

01.01.2006

(1) Kto si prisvojí cudziu vec, ktorá mu bola zverená, a spôsobí tak na cudzom majetku škodu malú, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

01.01.2006

(2) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

01.01.2006

a) a spôsobí ním väčšiu škodu,

01.01.2006

b) z osobitného motívu,

01.01.2006

c) ako osoba, ktorá má osobitne uloženú povinnosť chrániť záujmy poškodeného, alebo ako správca konkurznej podstaty, alebo

01.01.2006

d) závažnejším spôsobom konania.

01.01.2017

(3) Odňatím slobody na tri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

01.01.2017

a) a spôsobí ním značnú škodu, alebo

01.01.2017

b) na chránenej osobe.

01.01.2006

(4) Odňatím slobody na desať rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

01.01.2006

a) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu,

01.01.2006

b) ako člen nebezpečného zoskupenia, alebo

01.01.2006

c) za krízovej situácie.

01.01.2006

§ 214

01.01.2006

Nevyplatenie mzdy a odstupného

01.01.2006

(1) Kto ako štatutárny orgán právnickej osoby alebo fyzická osoba, ktorá je zamestnávateľom, alebo ich prokurista nevyplatí svojmu zamestnancovi mzdu, plat alebo inú odmenu za prácu, náhradu mzdy alebo odstupné, na ktorých vyplatenie má zamestnanec nárok, v deň ich splatnosti, hoci v tento deň mal peňažné prostriedky na ich výplatu, ktoré nevyhnutne nepotreboval na zabezpečenie činnosti právnickej osoby alebo činnosti zamestnávateľa, ktorý je fyzickou osobou, alebo vykoná opatrenia smerujúce k zmareniu vyplatenia týchto peňažných prostriedkov, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.

01.01.2006

(2) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

01.01.2006

a) a spôsobí ním väčšiu škodu,

01.01.2006

b) z osobitného motívu, alebo

01.01.2006

c) voči viac ako desiatim zamestnancom.

01.01.2006

(3) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a spôsobí ním značnú škodu.

01.01.2006

(4) Odňatím slobody na sedem rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu.

01.01.2006

§ 215

01.01.2006

Neoprávnené užívanie cudzej veci

01.01.2006

(1) Kto sa zmocní cudzej veci malej hodnoty v úmysle prechodne ju užívať alebo kto na cudzom majetku spôsobí malú škodu tým, že neoprávnene vec, ktorá mu bola zverená, prechodne užíva, potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok.

01.01.2006

(2) Odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

01.01.2006

a) a spôsobí ním väčšiu škodu alebo iný obzvlášť závažný následok,

01.01.2006

b) z osobitného motívu, alebo

01.01.2006

c) závažnejším spôsobom konania.

01.01.2006

(3) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spôsobí činom uvedeným v odseku 1 značnú škodu.

01.01.2006

(4) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

01.01.2006

a) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu alebo iný obzvlášť závažný následok, alebo

01.01.2006

b) ako člen nebezpečného zoskupenia.

01.01.2006

Neoprávnené používanie cudzieho motorového vozidla

01.01.2006

§ 216

01.01.2006

(1) Kto sa zmocní cudzieho motorového vozidla malej hodnoty v úmysle prechodne ho používať, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

01.01.2006

(2) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

01.01.2006

a) a už bol za taký čin odsúdený,

01.01.2006

b) z osobitného motívu,

01.01.2006

c) vo vzťahu k motorovému vozidlu väčšej hodnoty alebo takým činom spôsobí väčšiu škodu, alebo

01.01.2006

d) závažnejším spôsobom konania.

01.01.2006

(3) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 vo vzťahu k motorovému vozidlu značnej hodnoty alebo takým činom spôsobí značnú škodu.

01.01.2006

(4) Odňatím slobody na sedem rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

01.01.2006

a) vo vzťahu k motorovému vozidlu hodnoty veľkého rozsahu alebo takým činom spôsobí škodu veľkého rozsahu, alebo

01.01.2006

b) ako člen nebezpečného zoskupenia.

01.01.2006

§ 217

01.01.2006

(1) Kto neoprávnene používa cudzie motorové vozidlo, ktoré mu bolo zverené, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

01.01.2006

(2) Odňatím slobody na šesť mesiacov až na tri roky sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

01.01.2006

a) a už bol za taký čin odsúdený,

01.01.2006

b) z osobitného motívu,

01.01.2006

c) vo vzťahu k motorovému vozidlu väčšej hodnoty alebo takým činom spôsobí väčšiu škodu, alebo

01.01.2006

d) závažnejším spôsobom konania.

01.01.2006

(3) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 vo vzťahu k motorovému vozidlu značnej hodnoty alebo takým činom spôsobí značnú škodu.

01.01.2006

(4) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

01.01.2006

a) vo vzťahu k motorovému vozidlu hodnoty veľkého rozsahu alebo takým činom spôsobí škodu veľkého rozsahu, alebo

01.01.2006

b) ako člen nebezpečného zoskupenia.

01.01.2006

§ 218

01.01.2006

Neoprávnený zásah do práva k domu, bytu alebo k nebytovému priestoru

01.01.2006

(1) Kto protiprávne obsadí alebo užíva dom alebo byt iného alebo kto oprávnenej osobe v užívaní domu alebo bytu neoprávnene bráni, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

01.01.2006

(2) Kto protiprávne vnikne, obsadí alebo užíva nebytový priestor iného alebo kto oprávnenej osobe v užívaní nebytového priestoru neoprávnene bráni, potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok.

01.01.2006

(3) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2

01.01.2006

a) závažnejším spôsobom konania, alebo

01.01.2006

b) z osobitného motívu.

01.01.2006

§ 219

01.12.2009

Neoprávnené vyrobenie a používanie platobného prostriedku, elektronických peňazí alebo inej platobnej karty

01.12.2009

(1) Kto neoprávnene vyrobí, pozmení, napodobní, falšuje alebo si obstará platobný prostriedok alebo elektronické peniaze alebo inú platobnú kartu vrátane telefónnej karty alebo predmet spôsobilý plniť takú funkciu na účel použiť ho ako pravý alebo na taký účel ho prechováva, prepravuje, použije alebo poskytne inému, potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov.

01.01.2006

(2) Kto neoprávnene vyrobí, prechováva, obstará si alebo inak zadováži alebo poskytne inému nástroj, počítačový program alebo iný prostriedok špeciálne prispôsobený na spáchanie činu uvedeného v odseku 1, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.

01.01.2006

(3) Odňatím slobody na dva roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2

01.01.2006

a) závažnejším spôsobom konania,

01.01.2006

b) vo väčšom rozsahu, alebo

01.01.2006

c) z osobitného motívu.

01.01.2006

(4) Odňatím slobody na päť rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2

01.01.2006

a) vo veľkom rozsahu, alebo

01.01.2006

b) ako člen nebezpečného zoskupenia.

01.07.2016

§ 219a

01.07.2016

Neoprávnené vyrobenie, používanie alebo prechovávanie overovacej značky meradla alebo zabezpečovacej značky meradla

01.07.2016

(1) Kto neoprávnene vyrobí, pozmení, napodobní, spojí alebo falšuje overovaciu značku meradla alebo zabezpečovaciu značku meradla na účel použiť ju ako pravú alebo na taký účel ju prepravuje alebo poskytne inému alebo neoprávnene prechováva overovacie značky meradla alebo zabezpečovacie značky meradla na účel použiť ich ako pravé, potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov.

01.07.2016

(2) Kto neoprávnene vyrobí, prechováva, obstará si alebo inak zadováži, poskytne inému alebo použije raznicu, nástroj alebo iný prostriedok špeciálne prispôsobený na spáchanie činu uvedeného v odseku 1, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.

01.07.2016

(3) Odňatím slobody na dva roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2

01.07.2016

a) závažnejším spôsobom konania,

01.07.2016

b) vo väčšom rozsahu, alebo

01.07.2016

c) z osobitného motívu.

01.07.2016

(4) Odňatím slobody na päť rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2

01.07.2016

a) vo veľkom rozsahu, alebo

01.07.2016

b) ako člen nebezpečného zoskupenia.

01.01.2006

§ 220

01.01.2006

Falšovanie a pozmeňovanie identifikačných údajov motorového vozidla

01.01.2006

(1) Kto falšuje alebo pozmení identifikačné číslo motorového vozidla, výrobné číslo motora motorového vozidla, výrobný štítok motorového vozidla alebo výrobné číslo súčastí motorového vozidla alebo použije ako pravé identifikačné číslo, výrobné číslo motora motorového vozidla, výrobný štítok alebo výrobné číslo súčastí motorového vozidla iného motorového vozidla, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.

01.01.2006

(2) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

01.01.2006

a) a už bol za taký čin odsúdený,

01.01.2006

b) vo vzťahu k motorovému vozidlu väčšej hodnoty alebo spôsobí takým činom väčšiu škodu, alebo

01.01.2006

c) z osobitného motívu.

01.01.2006

(3) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

01.01.2006

a) závažnejším spôsobom konania, alebo

01.01.2006

b) vo vzťahu k motorovému vozidlu značnej hodnoty alebo spôsobí takým činom značnú škodu.

01.01.2006

(4) Odňatím slobody na štyri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

01.01.2006

a) vo vzťahu k motorovému vozidlu hodnoty veľkého rozsahu alebo spôsobí takým činom škodu veľkého rozsahu, alebo

01.01.2006

b) ako člen nebezpečného zoskupenia.

01.01.2006

§ 221

01.01.2006

Podvod

01.01.2006

(1) Kto na škodu cudzieho majetku seba alebo iného obohatí tým, že uvedie niekoho do omylu alebo využije niečí omyl, a spôsobí tak na cudzom majetku malú škodu, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

01.01.2006

(2) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a spôsobí ním väčšiu škodu.

01.01.2006

(3) Odňatím slobody na tri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

01.01.2006

a) a spôsobí ním značnú škodu,

01.01.2017

b) z osobitného motívu,

01.01.2017

c) závažnejším spôsobom konania, alebo

01.01.2017

d) na chránenej osobe.

01.01.2006

(4) Odňatím slobody na desať rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

01.01.2006

a) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu,

01.01.2006

b) ako člen nebezpečného zoskupenia, alebo

01.01.2006

c) za krízovej situácie.

01.01.2006

§ 222

01.01.2006

Úverový podvod

01.01.2006

(1) Kto vyláka od iného úver alebo zabezpečenie úveru tým, že ho uvedie do omylu v otázke splnenia podmienok na poskytnutie úveru alebo na splácanie úveru, a tak mu spôsobí malú škodu, potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov.

01.01.2006

(2) Odňatím slobody na dva roky až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak ako zamestnanec, člen, štatutárny orgán, zástupca alebo iná osoba oprávnená konať za toho, kto úver poskytuje, umožní získať úver tomu, o kom vie, že nespĺňa podmienky určené na jeho poskytnutie.

01.01.2006

(3) Odňatím slobody na tri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2

01.01.2006

a) a spôsobí ním väčšiu škodu,

01.01.2006

b) z osobitného motívu, alebo

01.01.2006

c) závažnejším spôsobom konania.

01.01.2006

(4) Odňatím slobody na päť rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2 a spôsobí ním značnú škodu.

01.01.2006

(5) Odňatím slobody na desať rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2

01.01.2006

a) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu,

01.01.2006

b) ako člen nebezpečného zoskupenia, alebo

01.01.2006

c) za krízovej situácie.

01.01.2006

§ 223

01.01.2006

Poisťovací podvod

01.01.2006

(1) Kto vyláka od iného poistné plnenie tým, že ho uvedie do omylu v otázke splnenia podmienok na jeho poskytnutie, a tak mu spôsobí malú škodu, potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov.

01.01.2006

(2) Odňatím slobody na dva roky až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak ako zamestnanec, člen, zástupca alebo iná osoba oprávnená konať za toho, kto poistné plnenie poskytuje, napomáha získať poistné plnenie tomu, o kom vie, že nespĺňa podmienky určené na jeho poskytnutie.

01.01.2006

(3) Odňatím slobody na tri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2

01.01.2006

a) a spôsobí ním väčšiu škodu,

01.01.2006

b) z osobitného motívu, alebo

01.01.2006

c) závažnejším spôsobom konania.

01.01.2006

(4) Odňatím slobody na päť rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2 a spôsobí ním značnú škodu.

01.01.2006

(5) Odňatím slobody na desať rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2

01.01.2006

a) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu,

01.01.2006

b) ako člen nebezpečného zoskupenia, alebo

01.01.2006

c) za krízovej situácie.

01.01.2006

§ 224

01.01.2006

Kapitálový podvod

01.01.2006

(1) Kto v súvislosti s ponukou, predajom alebo rozširovaním cenných papierov alebo iných listín, ktoré sľubujú účasť na majetkových výnosoch podniku, alebo kto v súvislosti s ponukou zvýšiť výnosy takého investovania v prospektoch alebo v iných propagačných materiáloch alebo prehľadoch týkajúcich sa majetkových pomerov alebo výnosov podniku vo vzťahu k väčšiemu počtu osôb uvádza nepravdivé údaje alebo nereálne údaje o výnosoch investovania alebo o majetkových pomeroch podniku, do ktorého sa má investovať, alebo kto nevýhody takého investovania zamlčí, potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov.

01.01.2006

(2) Odňatím slobody na tri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

01.01.2006

a) a spôsobí ním väčšiu škodu,

01.01.2006

b) z osobitného motívu, alebo

01.01.2006

c) závažnejším spôsobom konania.

01.01.2006

(3) Odňatím slobody na päť rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a spôsobí ním značnú škodu.

01.01.2006

(4) Odňatím slobody na desať rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

01.01.2006

a) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu,

01.01.2006

b) ako člen nebezpečného zoskupenia, alebo

01.01.2006

c) za krízovej situácie.

01.01.2006

§ 225

01.01.2006

Subvenčný podvod

01.01.2006

(1) Kto vyláka od iného dotáciu, subvenciu, príspevok alebo iné plnenie zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu verejnoprávnej inštitúcie, rozpočtu štátneho fondu, rozpočtu vyššieho územného celku alebo rozpočtu obce, ktorých poskytnutie alebo použitie je podľa všeobecne záväzného právneho predpisu viazané na podmienky, ktoré nespĺňa, a to tým, že ho uvedie do omylu v otázke ich splnenia, potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov.

01.01.2016

(2) Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá, kto získanú dotáciu, subvenciu, príspevok alebo iné plnenie zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu verejnoprávnej inštitúcie, rozpočtu štátneho fondu, rozpočtu vyššieho územného celku alebo rozpočtu obce použije v rozsahu väčšom na iný ako určený účel.

01.01.2006

(3) Odňatím slobody na dva roky až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak ako zamestnanec, člen, zástupca alebo iná osoba oprávnená konať za toho, kto dotáciu, subvenciu, príspevok alebo iné plnenie zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu verejnoprávnej inštitúcie, rozpočtu štátneho fondu, rozpočtu vyššieho územného celku alebo rozpočtu obce poskytuje, umožní získať dotáciu, subvenciu, príspevok alebo iné plnenie zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu verejnoprávnej inštitúcie, rozpočtu štátneho fondu, rozpočtu vyššieho územného celku alebo rozpočtu obce tomu, o kom vie, že nespĺňa podmienky určené na jeho poskytnutie.

01.01.2006

(4) Odňatím slobody na tri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1, 2 alebo 3

01.01.2006

a) a spôsobí ním väčšiu škodu,

01.01.2006

b) z osobitného motívu, alebo

01.01.2006

c) závažnejším spôsobom konania.

01.01.2006

(5) Odňatím slobody na päť rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1, 2 alebo 3 a spôsobí ním značnú škodu.

01.01.2006

(6) Odňatím slobody na desať rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1, 2 alebo 3

01.01.2006

a) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu,

01.01.2006

b) ako člen nebezpečného zoskupenia, alebo

01.01.2006

c) za krízovej situácie.

01.01.2006

§ 226

01.01.2006

Neoprávnené obohatenie

01.01.2006

(1) Kto na škodu cudzieho majetku seba alebo iného obohatí tým, že neoprávneným zásahom do technického alebo programového vybavenia počítača, automatu alebo iného podobného prístroja alebo technického zariadenia slúžiaceho na automatizované uskutočňovanie predaja tovaru, zmenu alebo výber peňazí alebo na poskytovanie platených výkonov, služieb, informácií či iných plnení dosiahne, že tovar, služby alebo informácie získa bez požadovanej úhrady alebo peniaze získa neoprávnene, a spôsobí tým na cudzom majetku malú škodu, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

01.01.2006

(2) Odňatím slobody na šesť mesiacov až na tri roky sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

01.01.2006

a) a spôsobí ním väčšiu škodu,

01.01.2006

b) z osobitného motívu, alebo

01.01.2006

c) závažnejším spôsobom konania.

01.01.2006

(3) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a spôsobí ním značnú škodu.

01.01.2006

(4) Odňatím slobody na sedem rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

01.01.2006

a) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu,

01.01.2006

b) ako člen nebezpečného zoskupenia, alebo

01.01.2006

c) za krízovej situácie.

01.01.2006

§ 227

01.01.2006

Podvodný úpadok

01.01.2006

(1) Kto v úmysle spôsobiť inému škodu alebo zadovážiť pre seba alebo iného neoprávnený prospech spôsobí úpadok právnickej osoby, v ktorej je štatutárnym orgánom alebo prokuristom, tým, že majetok tejto právnickej osoby čo aj len sčasti použije

01.01.2006

a) na založenie inej právnickej osoby alebo

01.01.2006

b) na získanie jej majetkovej účasti v inej právnickej osobe,

01.01.2006

alebo kto tak koná v úmysle spôsobiť úpadok právnickej osoby, v ktorej je štatutárnym orgánom alebo prokuristom, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.

01.01.2006

(2) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a spôsobí ním väčšiu škodu alebo ním získa pre seba alebo pre iného väčší prospech.

01.01.2006

(3) Odňatím slobody na dva roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

01.01.2006

a) a spôsobí ním značnú škodu alebo ním získa pre seba alebo pre iného značný prospech, alebo

01.01.2006

b) závažnejším spôsobom konania.

01.01.2006

(4) Odňatím slobody na päť rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

01.01.2006

a) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu alebo ním získa pre seba alebo pre iného prospech veľkého rozsahu, alebo

01.01.2006

b) a spôsobí ním inému úpadok.

01.01.2006

§ 228

01.01.2006

Zavinený úpadok

01.01.2006

(1) Kto spôsobí úpadok právnickej osoby a vo väčšom rozsahu zmarí uspokojenie jej veriteľa tým, že

01.01.2006

a) bez zodpovedajúceho finančného krytia investuje do stratového obchodu,

01.01.2006

b) prijme alebo poskytne z hľadiska majetkových možností právnickej osoby nevýhodný úver,

01.01.2006

c) na škodu veriteľa právnickej osoby zničí, poškodí, daruje, zatají alebo inak odstráni čo aj len sčasti majetok tejto právnickej osoby,

01.01.2006

d) väčšiu časť príjmu z podnikania právnickej osoby použije na vlastnú osobnú spotrebu, alebo

01.01.2006

e) príjem z podnikania právnickej osoby vloží čo aj len sčasti do lotérií, hier alebo stávok,

01.01.2006

potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.

01.01.2006

(2) Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá, kto koná spôsobom uvedeným v odseku 1 písm. a) až e), a úpadok právnickej osoby bol odvrátený len poskytnutím príspevku alebo iným opatrením orgánu štátu, územnej samosprávy alebo verejnoprávnej inštitúcie, ku ktorým neboli tieto orgány povinné.

01.01.2006

(3) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2 a spôsobí ním značnú škodu.

01.01.2006

(4) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2

01.01.2006

a) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu, alebo

01.01.2006

b) a spôsobí ním inému úpadok.

01.01.2006

§ 229

01.01.2006

Prevádzkovanie nepoctivých hier a stávok

01.01.2006

(1) Kto prevádzkuje peňažnú alebo inú podobnú hru alebo stávku, ktorej pravidlá nezaručujú rovnaké možnosti výhry všetkým účastníkom, potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov.

01.01.2006

(2) Odňatím slobody na štyri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

01.01.2006

a) a spôsobí ním väčšiu škodu, alebo

01.01.2006

b) z osobitného motívu.

01.01.2006

(3) Odňatím slobody na sedem rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

01.01.2006

a) a spôsobí ním značnú škodu, alebo

01.01.2006

b) závažnejším spôsobom konania.

01.01.2006

(4) Odňatím slobody na dvanásť rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

01.01.2006

a) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu, alebo

01.01.2006

b) ako člen nebezpečného zoskupenia.

01.01.2006

§ 230

01.01.2006

Nepovolená prevádzka lotérií a iných podobných hier

01.01.2006

(1) Kto bez povolenia prevádzkuje lotériu alebo inú podobnú hru, potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov.

01.01.2006

(2) Odňatím slobody na štyri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

01.01.2006

a) a spôsobí ním väčšiu škodu, alebo

01.01.2006

b) z osobitného motívu.

01.01.2006

(3) Odňatím slobody na sedem rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

01.01.2006

a) a spôsobí ním značnú škodu, alebo

01.01.2006

b) závažnejším spôsobom konania.

01.01.2006

(4) Odňatím slobody na dvanásť rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

01.01.2006

a) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu, alebo

01.01.2006

b) ako člen nebezpečného zoskupenia.

01.01.2006

Podielnictvo

01.01.2006

§ 231

01.09.2015

(1) Kto nadobudne, drží, užíva, ukryje, na seba alebo iného prevedie, prenajme alebo prijme ako záloh

01.01.2006

a) vec, ktorá bola získaná trestným činom spáchaným inou osobou, alebo

01.01.2006

b) to, čo za takú vec bolo zadovážené,

01.01.2006

potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.

01.01.2006

(2) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

01.01.2006

a) a získa ním pre seba alebo pre iného väčší prospech,

01.01.2006

b) z osobitného motívu, alebo

01.01.2006

c) použije takúto vec na podnikanie.

01.01.2006

(3) Odňatím slobody na sedem rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

01.01.2006

a) a získa ním pre seba alebo pre iného značný prospech, alebo

01.01.2006

b) závažnejším spôsobom konania.

01.01.2006

(4) Odňatím slobody na dvanásť rokov až dvadsať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

01.01.2006

a) a získa ním pre seba alebo pre iného prospech veľkého rozsahu, alebo

01.01.2006

b) ako člen nebezpečného zoskupenia.

01.01.2006

§ 232

01.01.2006

(1) Kto ukryje alebo na seba alebo iného prevedie z nedbanlivosti vec väčšej hodnoty, ktorá bola získaná trestným činom spáchaným inou osobou, potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok.

01.01.2006

(2) Odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a inému umožní zastrieť pôvod alebo zistenie pôvodu veci získanej trestnou činnosťou spáchanou na území Slovenskej republiky alebo v cudzine.

01.01.2006

(3) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

01.01.2006

a) a získa ním pre seba alebo pre iného značný prospech,

01.01.2006

b) závažnejším spôsobom konania, alebo

01.06.2007

c) vo vzťahu k veciam pochádzajúcim z obchodu s omamnými, psychotropnými, jadrovými alebo vysokorizikovými chemickými látkami, s vysoko rizikovými biologickými agensmi a toxínmi alebo z iného obzvlášť závažného zločinu.

01.01.2006

(4) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a získa ním pre seba alebo pre iného prospech veľkého rozsahu.

01.01.2006

Legalizácia príjmu z trestnej činnosti

01.01.2006

§ 233

01.01.2016

(1) Kto príjem alebo vec pochádzajúcu z trestnej činnosti, v úmysle zatajiť existenciu takého príjmu alebo veci, zakryť ich pôvod v trestnej činnosti, ich určenie či použitie na spáchanie trestného činu, zmariť ich zaistenie na účely trestného konania alebo ich prepadnutie alebo zhabanie,

01.01.2006

a) prevedie na seba alebo iného, požičia, vypožičia, prevedie v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, dovezie, prevezie, privezie, premiestni, prenajme alebo inak sebe alebo inému zadováži, alebo

01.01.2006

b) drží, uschováva, ukrýva, užíva, spotrebuje, zničí, zmení alebo poškodí,

01.01.2006

potrestá sa odňatím slobody na dva roky až päť rokov.

01.01.2006

(2) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

01.01.2006

a) z osobitného motívu, alebo

01.01.2006

b) a získa ním pre seba alebo pre iného väčší prospech.

01.01.2006

(3) Odňatím slobody na sedem rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

01.01.2006

a) ako verejný činiteľ,

01.01.2006

b) a získa ním značný prospech, alebo

01.01.2006

c) závažnejším spôsobom konania.

01.01.2006

(4) Odňatím slobody na dvanásť rokov až dvadsať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

01.01.2006

a) a získa ním pre seba alebo iného prospech veľkého rozsahu,

01.01.2006

b) vo vzťahu k veciam pochádzajúcim z obchodu s omamnými, psychotropnými, jadrovými alebo vysokorizikovými chemickými látkami, zbraňami a ľuďmi alebo z iného obzvlášť závažného zločinu, alebo

01.01.2006

c) ako člen nebezpečného zoskupenia.

01.01.2006

§ 234

01.01.2006

(1) Kto neoznámi alebo neohlási, napriek tomu, že taká povinnosť mu vyplýva z jeho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie,

01.01.2006

a) skutočnosti nasvedčujúce tomu, že iný spáchal trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti podľa § 233, alebo

01.01.2006

b) neobvyklú obchodnú operáciu,

01.01.2006

potrestá sa odňatím slobody na dva roky až osem rokov.

01.01.2006

(2) Čin uvedený v odseku 1 nie je trestný, ak páchateľ nemohol oznámenie alebo ohlásenie urobiť bez toho, že by seba alebo blízku osobu neuviedol do nebezpečenstva trestného stíhania.

01.01.2006

§ 235

01.01.2006

Úžera

01.01.2006

(1) Kto zneužívajúc niečiu tieseň, neskúsenosť alebo rozumovú slabosť alebo niečie rozrušenie, dá sebe alebo inému poskytnúť alebo sľúbiť plnenie, ktorého hodnota je k hodnote vzájomného plnenia v hrubom nepomere, alebo kto takú pohľadávku uplatní alebo v úmysle uplatniť ju, na seba prevedie, potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok až päť rokov.

01.01.2016

(2) Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá, kto poskytne plnenie bez povolenia, v rozpore s vydaným povolením alebo poruší zákonom chránené práva spotrebiteľa a dá sebe alebo inému poskytnúť alebo sľúbiť plnenie, ktorého hodnota je k hodnote vzájomného plnenia v hrubom nepomere alebo kto takú pohľadávku uplatní alebo v úmysle uplatniť ju, na sebe prevedie.

01.01.2016

(3) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo odseku 2

01.01.2006

a) a spôsobí ním väčšiu škodu,

01.01.2006

b) na chránenej osobe, alebo

01.01.2006

c) z osobitného motívu.

01.01.2016

(4) Odňatím slobody na päť rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo odseku 2

01.01.2006

a) a spôsobí ním značnú škodu, alebo

01.01.2006

b) závažnejším spôsobom konania.

01.01.2016

(5) Odňatím slobody na desať rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo odseku 2

01.01.2006

a) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu, alebo

01.01.2006

b) ako člen nebezpečného zoskupenia.

01.01.2006

§ 236

01.01.2006

Zatajenie veci

01.01.2006

(1) Kto si prisvojí cudziu vec malej hodnoty, ktorá sa dostala do jeho moci nálezom, omylom alebo inak bez privolenia oprávnenej osoby, potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok.

01.01.2006

(2) Odňatím slobody na šesť mesiacov až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a spôsobí ním väčšiu škodu.

01.01.2006

Porušovanie povinnosti pri správe cudzieho majetku

01.01.2006

§ 237

01.01.2006

(1) Kto inému spôsobí malú škodu tým, že poruší všeobecne záväzným právnym predpisom ustanovenú povinnosť alebo povinnosť uloženú právoplatným rozhodnutím súdu alebo vyplývajúcu zo zmluvy opatrovať alebo spravovať cudzí majetok, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

01.01.2006

(2) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

01.01.2006

a) a spôsobí ním väčšiu škodu, alebo

01.01.2006

b) z osobitného motívu.

01.01.2006

(3) Odňatím slobody na tri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

01.01.2006

a) a spôsobí ním značnú škodu, alebo

01.01.2006

b) závažnejším spôsobom konania.

01.01.2006

(4) Odňatím slobody na desať rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

01.01.2006

a) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu, alebo

01.01.2006

b) ako člen nebezpečného zoskupenia.

01.01.2006

§ 238

01.01.2006

Kto z nedbanlivosti inému spôsobí značnú škodu tým, že poruší všeobecne záväzným právnym predpisom ustanovenú povinnosť alebo povinnosť uloženú právoplatným rozhodnutím súdu opatrovať alebo spravovať cudzí majetok, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

01.01.2006

§ 239

01.01.2006

Poškodzovanie veriteľa

01.01.2006

(1) Kto, čo aj len čiastočne, zmarí uspokojenie svojho veriteľa tým, že

01.01.2006

a) zničí, poškodí, urobí neupotrebiteľnou, zatají, predá, vymení alebo inak odstráni čo aj len časť svojho majetku,

01.01.2006

b) zaťaží vec, ktorá je predmetom záväzku, alebo ju prenajme,

01.01.2006

c) predstiera alebo uzná neexistujúce právo alebo záväzok, alebo postúpi svoju pohľadávku, alebo prevezme dlh iného, i keď na to nebol povinný ani oprávnený, alebo

01.01.2006

d) predstiera zmenšenie svojho majetku alebo jeho zánik,

01.01.2006

potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

01.01.2006

(2) Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá, kto, čo aj len čiastočne, zmarí uspokojenie veriteľa inej osoby tým, že

01.01.2006

a) zničí, poškodí, urobí neupotrebiteľnou, zatají, predá, vymení, daruje alebo inak odstráni čo i len časť majetku dlžníka, alebo

01.01.2006

b) na majetok dlžníka uplatní neexistujúce právo alebo pohľadávku.

01.01.2006

(3) Odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2

01.01.2006

a) a spôsobí ním väčšiu škodu, alebo

01.01.2006

b) z osobitného motívu.

01.01.2006

(4) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2 a spôsobí ním značnú škodu.

01.01.2006

(5) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2

01.01.2006

a) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu,

01.01.2006

b) a spôsobí ním inému úpadok, alebo

01.01.2006

c) závažnejším spôsobom konania.

01.01.2006

§ 240

01.01.2006

Zvýhodňovanie veriteľa

01.01.2006

(1) Kto ako dlžník, ktorý nie je schopný plniť svoje splatné záväzky, zmarí, hoci aj len čiastočne, uspokojenie svojho veriteľa tým, že zvýhodní iného veriteľa, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

01.01.2006

(2) Odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky sa páchateľ potrestá, ak spôsobí činom uvedeným v odseku 1 väčšiu škodu.

01.01.2006

(3) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spôsobí činom uvedeným v odseku 1 škodu veľkého rozsahu.

01.01.2006

§ 241

01.01.2006

Machinácie v súvislosti s konkurzným a vyrovnacím konaním

01.01.2006

(1) Kto ako konkurzný veriteľ v súvislosti s hlasovaním o nútenom vyrovnaní alebo ako veriteľ v súvislosti s hlasovaním na vyrovnacom pojednávaní, alebo ako veriteľ v súvislosti s hlasovaním o schválení reštrukturalizačného plánu prijme alebo si dá sľúbiť majetkový alebo iný prospech, potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky.

01.01.2006

(2) Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá, kto veriteľovi v súvislosti s hlasovaním o nútenom vyrovnaní za súhlas s vyrovnaním poskytne, ponúkne alebo sľúbi majetkový alebo iný prospech.

01.01.2006

(3) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2

01.01.2006

a) z osobitného motívu, alebo

01.01.2006

b) závažnejším spôsobom konania.

01.01.2006

Marenie konkurzného alebo vyrovnacieho konania

01.01.2006

§ 242

01.01.2006

(1) Kto marí konkurzné konanie, vyrovnacie konanie, konanie o reštrukturalizácii alebo konanie o oddĺžení tým, že

01.01.200607.11.2017

a) nesplní povinnosť uloženú mu zákonom, ktorý upravuje také konanie, alebo

01.01.2006

b) uvedie nepravdivé údaje v zozname aktív a pasív,

01.01.2006

potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až päť rokov.

01.01.2006

(2) Odňatím slobody na tri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

01.01.2006

a) a spôsobí ním väčšiu škodu,

01.01.2006

b) z osobitného motívu, alebo

01.01.2006

c) závažnejším spôsobom konania.

01.01.2006

§ 243

01.01.2006

(1) Kto marí konkurzné konanie tým, že

01.01.2006

a) zatají vec patriacu do konkurznej podstaty,

01.01.2006

b) znemožní, aby sa vec patriaca do konkurznej podstaty zapísala a odhadla,

01.01.2006

c) nevydá vec patriacu do konkurznej podstaty, alebo

01.01.2006

d) zadrží, sfalšuje alebo zničí zaznamenané informácie o majetku alebo finančných aktivitách dlžníka,

01.01.2006

potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

01.01.2006

(2) Odňatím slobody na šesť mesiacov až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a spôsobí ním väčšiu škodu.

01.01.2006

(3) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

01.01.2006

a) a spôsobí ním značnú škodu, alebo

01.01.2006

b) závažnejším spôsobom konania.

01.01.2006

(4) Odňatím slobody na štyri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu.

01.09.2011

§ 243a

01.09.2011

Marenie exekučného konania

01.09.2011

(1) Kto marí exekučné konanie tým, že

01.09.2011

a) uvedie nepravdivé údaje vo vyhlásení o svojom majetku,

01.09.2011

b) znemožní, aby sa vec podliehajúca exekúcii spísala a odhadla,

01.09.2011

c) zadrží, sfalšuje, pozmení alebo zničí zaznamenané informácie o majetku alebo finančných aktivitách povinného,

01.09.2011

d) odstráni, poškodí alebo zničí hnuteľnú vec pojatú do súpisu, alebo

01.09.2011

e) nevydá vec podliehajúcu exekúcii,

01.09.2011

potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

01.09.2011

(2) Odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky sa páchateľ potrestá, ak spôsobí činom uvedeným v odseku 1 väčšiu škodu.

01.09.2011

(3) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spôsobí činom uvedeným v odseku 1 škodu veľkého rozsahu.

01.01.2006

§ 244

01.01.2006

Porušovanie zákazu konkurencie

01.01.2006

(1) Kto ako osoba povinná dodržiavať zákaz konkurencie podľa zákona, zákaz uvedený v takom zákone poruší a spôsobí tým inému väčšiu škodu, potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky.

01.01.2006

(2) Odňatím slobody na dva roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu.

01.01.2006

Poškodzovanie cudzej veci

01.01.2006

§ 245

01.01.2006

(1) Kto zničí, poškodí alebo urobí neupotrebiteľnou cudziu vec a spôsobí tak na cudzom majetku malú škodu, potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok.

01.01.2006

(2) Odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

01.01.2006

a) a spôsobí ním väčšiu škodu, alebo

01.01.2006

b) z osobitného motívu.

01.01.2006

(3) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

01.01.2006

a) a spôsobí ním značnú škodu,

01.01.2006

b) na veci, ktorá požíva ochranu podľa osobitného predpisu, alebo

01.01.2006

c) závažnejším spôsobom konania.

01.01.2006

(4) Odňatím slobody na sedem rokov až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

01.01.2006

a) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu, alebo

01.01.2006

b) ako člen nebezpečného zoskupenia.

01.01.2006

§ 246

01.01.2006

(1) Kto poškodí cudziu vec tým, že ju postrieka, pomaľuje, popíše farbou alebo inou látkou, potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok.

01.01.2006

(2) Odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

01.01.2006

a) a spôsobí ním väčšiu škodu, alebo

01.01.2006

b) z osobitného motívu.

01.01.2006

(3) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

01.01.2006

a) na veci, ktorá požíva ochranu podľa osobitného predpisu,

01.01.2006

b) a spôsobí ním značnú škodu, alebo

01.01.2006

c) závažnejším spôsobom konania.

01.01.2006

(4) Odňatím slobody na sedem rokov až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu.

01.01.2016

§ 247

01.01.2016

Neoprávnený prístup do počítačového systému

01.01.2016

(1) Kto prekoná bezpečnostné opatrenie, a tým získa neoprávnený prístup do počítačového systému alebo jeho časti, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

01.01.2016

(2) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a spôsobí ním značnú škodu.

01.01.2016

(3) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

01.01.2016

a) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu, alebo

01.01.2016

b) ako člen nebezpečného zoskupenia.

01.01.2016

§ 247a

01.01.2016

Neoprávnený zásah do počítačového systému

01.01.2016

(1) Kto obmedzí alebo preruší fungovanie počítačového systému alebo jeho časti

01.01.2016

a) neoprávneným vkladaním, prenášaním, poškodením, vymazaním, zhoršením kvality, pozmenením, potlačením alebo zneprístupnením počítačových údajov, alebo

01.01.2016

b) tým, že urobí neoprávnený zásah do technického alebo programového vybavenia počítača a získané informácie neoprávnene zničí, poškodí, vymaže, pozmení alebo zníži ich kvalitu,

01.01.2016

potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky.

01.01.2016

(2) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

01.01.2016

a) a spôsobí ním značnú škodu,

01.01.2016

b) a spôsobí ním vážnu poruchu v činnosti štátneho orgánu, orgánu územnej samosprávy, súdu alebo iného orgánu verejnej moci,

01.01.2016

c) tak, že zneužije osobné údaje iného s cieľom získať dôveru tretej strany.

01.01.2016

(3) Odňatím slobody na štyri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

01.01.2016

a) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu,

01.01.2016

b) a spôsobí ním vážnu poruchu v kritickej infraštruktúre, alebo

01.01.2016

c) ako člen nebezpečného zoskupenia.

01.01.2016

§ 247b

01.01.2016

Neoprávnený zásah do počítačového údaja

01.01.2016

(1) Kto úmyselne poškodí, vymaže, pozmení, potlačí alebo zneprístupní počítačové údaje alebo zhorší ich kvalitu v rámci počítačového systému alebo jeho časti, potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky.

01.01.2016

(2) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

01.01.2016

a) a spôsobí ním značnú škodu,

01.01.2016

b) a spôsobí ním vážnu poruchu v činnosti štátneho orgánu, orgánu územnej samosprávy, súdu alebo iného orgánu verejnej moci,

01.01.2016

c) tak, že zneužije osobné údaje iného s cieľom získať dôveru tretej strany.

01.01.2016

(3) Odňatím slobody na štyri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

01.01.2016

a) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu,

01.01.2016

b) a spôsobí ním vážnu poruchu v kritickej infraštruktúre, alebo

01.01.2016

c) ako člen nebezpečného zoskupenia.“.

01.01.2016

§ 247c

01.01.2016

Neoprávnené zachytávanie počítačových údajov

01.01.2016

(1) Kto neoprávnene zachytáva počítačové údaje prostredníctvom technických prostriedkov neverejných prenosov počítačových údajov do počítačového systému, z neho alebo v jeho rámci vrátane elektromagnetických emisií z počítačového systému, ktorý obsahuje takéto počítačové údaje, potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky.

01.01.2016

(2) Kto ako zamestnanec poskytovateľa elektronickej komunikačnej služby spácha čin uvedený v odseku 1 alebo inému úmyselne umožní spáchať taký čin, alebo pozmení alebo potlačí správu podanú prostredníctvom elektronickej komunikačnej služby, potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov.

01.01.2016

(3) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2

01.01.2016

a) z osobitného motívu,

01.01.2016

b) závažnejším spôsobom konania, alebo

01.01.2016

c) spôsobí ním značnú škodu.

01.01.2016

(4) Odňatím slobody na štyri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2

01.01.2016

a) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu, alebo

01.01.2016

b) ako člen nebezpečného zoskupenia.

01.01.2016

§ 247d

01.01.2016

Výroba a držba prístupového zariadenia, hesla do počítačového systému alebo iných údajov

01.01.2016

(1) Kto v úmysle spáchať trestný čin neoprávneného prístupu do počítačového systému podľa § 247, neoprávneného zásahu do počítačového systému podľa § 247a, neoprávneného zásahu do počítačového údaja podľa § 247b alebo neoprávneného zachytávania počítačových údajov podľa § 247c vyrobí, dovezie, obstará, kúpi, predá, vymení, uvedie do obehu alebo akokoľvek sprístupní

01.01.2016

a) zariadenie vrátane počítačového programu vytvorené na neoprávnený prístup do počítačového systému alebo jeho časti, alebo

01.01.2016

b) počítačové heslo, prístupový kód alebo podobné údaje umožňujúce prístup do počítačového systému alebo jeho časti,

01.01.2016

potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

01.01.2016

(2) Odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a spôsobí ním značnú škodu.

01.01.2016

(3) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

01.01.2016

a) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu, alebo

01.01.2016

b) ako člen nebezpečného zoskupenia.

01.01.2006

§ 248

01.01.2006

Zneužívanie vlastníctva

01.01.2006

(1) Kto poškodí dôležitý kultúrny záujem alebo iný všeobecný záujem tým, že zničí, poškodí, urobí neupotrebiteľnou alebo zašantročí vlastnú vec alebo jej časť, ktorá požíva ochranu podľa osobitného predpisu, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

01.01.2006

(2) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a spôsobí ním väčšiu škodu.

01.01.2006

(3) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a spôsobí ním značnú škodu.

01.01.2006

(4) Odňatím slobody na štyri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu alebo iný obzvlášť závažný následok.

01.09.2011

§ 248a

01.09.2011

Poškodzovanie a znehodnocovanie kultúrnej pamiatky

01.09.2011

(1) Kto, čo aj z nedbanlivosti, poškodí, znehodnotí, alebo zničí nehnuteľnú vec, ktorá je kultúrnou pamiatkou, alebo zmarí konanie o vyhlásenie nehnuteľnej veci za kultúrnu pamiatku a spôsobí tak značnú škodu, potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok.

01.09.2011

(2) Odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

01.09.2011

a) závažnejším spôsobom konania,

01.09.2011

b) z osobitného motívu, alebo

01.09.2011

c) ním získa pre seba alebo pre iného väčší prospech.

01.09.2011

(3) Odňatím slobody na dva roky až šesť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

01.09.2011

a) ako člen nebezpečného zoskupenia,

01.09.2011

b) a spôsobí tým škodu veľkého rozsahu, alebo

01.09.2011

c) na území požívajúcom ochranu podľa osobitného predpisu.

01.09.2011

§ 249

01.09.2011

Poškodzovanie a znehodnocovanie archeologického dedičstva

01.09.2011

(1) Kto neoprávnene vyhľadáva, vykope, inak z miesta nálezu vyzdvihne, premiestni alebo prechováva archeologický nález, alebo kto inak poškodzuje alebo znehodnocuje archeologické dedičstvo, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

01.09.2011

(2) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

01.09.2011

a) detektorom kovov alebo iným detekčným zariadením,

01.09.2011

b) z osobitného motívu,

01.09.2011

c) vo väčšom rozsahu, alebo

01.09.2011

d) hoci bol za obdobný čin v predchádzajúcich dvanástich mesiacoch postihnutý alebo bol za taký čin v predchádzajúcich dvadsiatich štyroch mesiacoch odsúdený.

01.09.2011

(3) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

01.09.2011

a) v značnom rozsahu, alebo

01.09.2011

b) závažnejším spôsobom konania.

01.09.2011

(4) Odňatím slobody na päť rokov až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

01.09.2011

a) vo veľkom rozsahu,

01.09.2011

b) ako člen nebezpečného zoskupenia,

01.09.2011

c) na území požívajúcom ochranu podľa osobitného predpisu, alebo

01.09.2011

d) za krízovej situácie.

01.09.2011

§ 249a

01.09.2011

Falšovanie predmetov kultúrnej hodnoty

01.09.2011

(1) Kto neoprávnene vyrobí, napodobní alebo pozmení predmet kultúrnej hodnoty tak, aby bol považovaný za pravý, alebo kto taký predmet sebe alebo inému zadováži alebo prechováva, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

01.09.2011

(2) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

01.09.2011

a) z osobitného motívu,

01.09.2011

b) vo väčšom rozsahu, alebo

01.09.2011

c) prostredníctvom počítačového systému.

01.09.2011

(3) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

01.09.2011

a) závažnejším spôsobom konania, alebo

01.09.2011

b) v značnom rozsahu.

01.09.2011

(4) Odňatím slobody na päť rokov až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

01.09.2011

a) vo veľkom rozsahu,

01.09.2011

b) ako člen nebezpečného zoskupenia, alebo

01.09.2011

c) ak ide o predmet kultúrnej hodnoty požívajúci ochranu podľa osobitného predpisu.

01.01.2006

PIATA HLAVA

01.01.2006

TRESTNÉ ČINY HOSPODÁRSKE

01.01.2006

Prvý diel

01.01.2006

Trestné činy ohrozujúce trhovú ekonomiku

01.01.2006

§ 250

01.01.2006

Zneužitie účasti na hospodárskej súťaži

01.01.2006

(1) Kto zneužije účasť na hospodárskej súťaži tým, že

01.01.2006

a) nekalou súťažou v hospodárskom styku poškodí dobrú povesť súťažiteľa, alebo

01.01.2006

b) konaním, ktoré je v rozpore so zákonom upravujúcim ochranu hospodárskej súťaže, spôsobí inému súťažiteľovi značnú škodu alebo ohrozí chod jeho podniku,

01.01.2006

potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.

01.01.2006

(2) Odňatím slobody na dva roky až šesť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

01.01.2006

a) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu,

01.01.2006

b) a spôsobí ním úpadok podniku iného súťažiteľa,

01.01.2006

c) z osobitného motívu, alebo

01.01.2006

d) závažnejším spôsobom konania.

01.01.2006

§ 251

01.01.2006

Neoprávnené podnikanie

01.01.2006

(1) Kto neoprávnene podniká v malom rozsahu, potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok.

01.01.2006

(2) Odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

01.01.2006

a) závažnejším spôsobom konania,

01.09.2011

b) tým, že použije iného ako pracovnú silu,

01.09.2011

c) a získa ním väčší prospech, alebo

01.09.2011

d) ako verejný činiteľ alebo v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, povolania alebo funkcie.

01.01.2006

(3) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a spôsobí ním značnú škodu.

01.01.2006

(4) Odňatím slobody na štyri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

01.01.2006

a) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu, alebo

01.01.2006

b) ako člen nebezpečného zoskupenia.

01.09.2011

§ 251a

01.09.2011

Neoprávnené zamestnávanie

01.09.2011

(1) Kto neoprávnene zamestná osobu, ktorá sa na území Slovenskej republiky zdržiava v rozpore so všeobecne záväzným právnym predpisom, hoci bol za obdobný čin v predchádzajúcich dvadsiatich štyroch mesiacoch postihnutý, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

01.09.2011

(2) Odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 bez ohľadu na predchádzajúci postih za obdobný čin

01.09.2011

a) na chránenej osobe,

01.09.2011

b) závažnejším spôsobom konania,

01.09.2011

c) za osobitne vykorisťujúcich pracovných podmienok vrátane pracovných podmienok vyplývajúcich z diskriminácie, keď existuje nápadný nepomer v porovnaní s pracovnými podmienkami oprávnene zamestnaných osôb, ktorý má vplyv na zdravie a bezpečnosť a je v rozpore s ľudskou dôstojnosťou, alebo

01.09.2011

d) na osobe, ktorá je obeťou obchodovania s ľuďmi.

01.01.2006

§ 252

01.01.2006

Neoprávnené obchodovanie s devízovými hodnotami a poskytovanie devízových služieb

01.01.2006

(1) Kto neoprávnene obchoduje s devízovými hodnotami alebo neoprávnene poskytuje devízové peňažné služby

01.01.2006

a) závažnejším spôsobom konania,

01.01.2006

b) vo väčšom rozsahu, alebo

01.01.2006

c) hoci bol za taký alebo obdobný čin v predchádzajúcich dvadsiatich štyroch mesiacoch odsúdený alebo v predchádzajúcich dvanástich mesiacoch postihnutý,

01.01.2006

potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

01.01.2006

(2) Odňatím slobody na šesť mesiacov až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a získa ním značný prospech.

01.01.2006

(3) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

01.01.2006

a) a získa ním prospech veľkého rozsahu,

01.01.2006

b) ako člen nebezpečného zoskupenia, alebo

01.01.2006

c) za krízovej situácie.

01.01.2006

§ 253

01.01.2006

Nepovolená výroba liehu

01.01.2006

(1) Kto bez povolenia vo väčšom množstve vyrába lieh alebo kto lieh bez povolenia vyrobený vo väčšom množstve prechováva alebo uvádza do obehu, potrestá sa, ak nejde o čin prísnejšie trestný, odňatím slobody až na dva roky.

01.01.2006

(2) Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá, kto neoprávnene vyhotoví alebo prechováva zariadenie na výrobu liehu.

01.01.2006

§ 254

01.01.2006

Porušovanie predpisov o obehu tovaru v styku s cudzinou

01.01.2006

(1) Kto vo väčšom rozsahu ohrozí všeobecný záujem tým, že poruší zákaz alebo obmedzenie dovozu, vývozu alebo prevozu tovaru, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

01.01.2006

(2) Kto vo väčšom rozsahu skráti alebo nezaplatí clo alebo inú platbu vyberanú podľa zákona pri dovoze tovaru, potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky.

01.01.2006

(3) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2 najmenej s dvoma osobami.

01.01.2006

(4) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2

01.01.2006

a) a spôsobí ním značnú škodu alebo iný obzvlášť závažný následok, alebo

01.01.2006

b) závažnejším spôsobom konania.

01.01.2006

(5) Odňatím slobody na sedem rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2

01.01.2006

a) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu, alebo

01.01.2006

b) ako člen nebezpečného zoskupenia.

01.01.2006

Porušovanie predpisov o nakladaní s kontrolovaným tovarom a technológiami

01.01.2006

§ 255

01.01.2006

(1) Kto poruší zákaz alebo obmedzenie týkajúce sa nakladania s tovarom a technológiami kontrolovanými podľa osobitných predpisov, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.

01.01.2006

(2) Kto bez povolenia vyvezie tovar alebo technológie kontrolované podľa osobitných predpisov alebo ich prevedie na cudzí štát alebo na organizáciu, ktorá má sídlo v cudzine, alebo na cudzieho činiteľa, potrestá sa odňatím slobody na tri roky až osem rokov.

01.01.2006

§ 256

01.01.2006

(1) Kto poruší alebo nesplní dôležitú povinnosť svojho zamestnania, povolania, postavenia alebo svojej funkcie a spôsobí tým, že sa neoprávnene vydá povolenie na nakladanie s tovarom a technológiami kontrolovanými podľa osobitných predpisov alebo že taký tovar unikne z evidencie, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.

01.01.2006

(2) Odňatím slobody na šesť mesiacov až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

01.01.2006

a) a z toho dôvodu sa tovar dostal do cudziny,

01.01.2006

b) a spôsobí ním značnú škodu, alebo

01.01.2006

c) v úmysle získať značný prospech.

01.01.2006

(3) Odňatím slobody na štyri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

01.01.2006

a) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu,

01.01.2006

b) v úmysle získať prospech veľkého rozsahu, alebo

01.01.2006

c) ako člen nebezpečného zoskupenia.

01.01.2006

§ 257

01.01.2006

(1) Kto dosiahne na základe nepravdivého alebo neúplného údaja vydanie dokladu potrebného pre orgány kontrolujúce tovar a technológie podľa osobitných predpisov, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

01.01.2006

(2) Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá, kto podklady potrebné na evidenciu tovaru a technológií kontrolovaných podľa osobitných predpisov zničí, poškodí, urobí neupotrebiteľnými, zatají alebo nevedie evidenciu, alebo kto urobí zásah do technického alebo programového vybavenia počítača, v ktorom sa vedie evidencia tohto tovaru a technológií.

01.01.2006

§ 258

01.01.2006

Ohrozenie devízového hospodárstva

01.01.2006

(1) Kto ohrozí devízové hospodárstvo tým, že v čase trvania depozitnej povinnosti alebo núdzového stavu v devízovom hospodárstve poruší v malom rozsahu devízové predpisy, potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky.

01.01.2006

(2) Odňatím slobody na dva roky až šesť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

01.01.2006

a) a spôsobí ním značnú škodu, alebo

01.01.2006

b) závažnejším spôsobom konania.

01.01.2006

(3) Odňatím slobody na štyri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

01.01.2006

a) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu,

01.01.2006

b) ako člen nebezpečného zoskupenia, alebo

01.01.2006

c) za krízovej situácie.

01.01.2006

Druhý diel

01.01.2006

Trestné činy proti hospodárskej disciplíne

01.01.2006

Skresľovanie údajov hospodárskej a obchodnej evidencie

01.01.2006

§ 259

01.01.2006

(1) Kto uvedie nepravdivé alebo hrubo skresľujúce údaje alebo zatají povinné údaje o závažných skutočnostiach vo výkaze, v hlásení, vo vstupných údajoch vkladaných do počítača alebo v iných podkladoch slúžiacich na

01.01.2006

a) štatistické zisťovanie v úmysle zabezpečiť sebe alebo inému neoprávnené výhody,

01.01.2006

b) evidenciu zamestnancov v úmysle zabezpečiť sebe alebo inému neoprávnené výhody,

01.01.2006

c) kontrolu účtovníctva,

01.01.2006

d) kontrolu použitia dotácie, subvencie alebo iného plnenia zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu verejnoprávnej inštitúcie, z rozpočtu štátneho fondu, z rozpočtu vyššieho územného celku alebo z rozpočtu obce,

01.01.2006

e) určenie ceny majetku alebo kurzu cenného papiera pri jeho prevode alebo prechode na inú osobu,

01.01.2006

f) konkurz, vyrovnanie, reštrukturalizáciu alebo oddĺženie, alebo

01.01.2006

g) zápis do obchodného registra alebo katastra nehnuteľností, evidencie motorových vozidiel alebo iného registra podľa osobitného predpisu,

01.01.2006

potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky.

01.01.2006

(2) Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá, kto v úmysle uvedenom v odseku 1

01.01.2006

a) urobí zásah do technického alebo programového vybavenia počítača, alebo

01.01.2006

b) podklady uvedené v odseku 1 zničí, poškodí, urobí neupotrebiteľnými alebo nevedie.

01.01.2006

(3) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2

01.01.2006

a) a spôsobí ním značnú škodu,

01.01.2006

b) závažnejším spôsobom konania, alebo

01.01.2006

c) z osobitného motívu.

01.01.2006

(4) Odňatím slobody na päť rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2

01.01.2006

a) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu, alebo

01.01.2006

b) a spôsobí obzvlášť závažnú poruchu v chode hospodárstva Slovenskej republiky alebo iný obzvlášť závažný následok.

01.01.2006

§ 260

01.01.2006

Kto sa z nedbanlivosti dopustí trestného činu skresľovania údajov hospodárskej a obchodnej evidencie konaním uvedeným v § 259 ods. 1 okrem písmena a) alebo b) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky až osem rokov.

01.07.2016

Poškodzovanie finančných záujmov Európskej únie

01.01.2006

§ 261

01.07.2016

(1) Kto použije alebo predloží falšovaný, nesprávny alebo neúplný výkaz alebo doklad, alebo neposkytne povinné údaje, alebo použije prostriedky zo všeobecného rozpočtu Európskej únie, z rozpočtu spravovaného Európskou úniou alebo v zastúpení Európskej únie na iný účel, ako boli pôvodne určené, a tým umožní spôsobenie sprenevery alebo protiprávne zadržanie prostriedkov z uvedeného rozpočtu, potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky.

01.01.2006

(2) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

01.01.2006

a) a spôsobí ním väčšiu škodu,

01.01.2006

b) z osobitného motívu, alebo

01.01.2006

c) závažnejším spôsobom konania.

01.01.2006

(3) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a spôsobí ním značnú škodu.

01.01.2006

(4) Odňatím slobody na sedem rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

01.01.2006

a) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu, alebo

01.01.2006

b) ako člen nebezpečného zoskupenia.

01.01.2006

§ 262

01.01.2006

(1) Kto poruší alebo nesplní povinnosť vyplývajúcu z jeho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie v riadení alebo kontrole činnosti osôb ním riadených, a tým umožní spáchanie trestného činu podľa § 261 ods. 1, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

01.01.2006

(2) Odňatím slobody na jeden rok až tri roky sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a spôsobí ním značnú škodu.

01.01.2006

(3) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu.

01.01.2006

§ 263

01.07.2016

(1) Kto z nedbanlivosti poškodí finančné záujmy Európskej únie konaním uvedeným v § 261 ods. 1, potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok.

01.01.2006

(2) Odňatím slobody na jeden rok až tri roky sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a spôsobí ním značnú škodu.

01.01.2006

§ 264

01.01.2006

Ohrozenie obchodného, bankového, poštového, telekomunikačného a daňového tajomstva

01.01.2006

(1) Kto vyzvedá obchodné tajomstvo, bankové tajomstvo, poštové tajomstvo, telekomunikačné tajomstvo alebo daňové tajomstvo v úmysle vyzradiť ho nepovolanej osobe alebo kto také tajomstvo nepovolanej osobe úmyselne vyzradí, potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky.

01.01.2006

(2) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

01.01.2006

a) a spôsobí ním väčšiu škodu,

01.01.2006

b) z osobitného motívu, alebo

01.01.2006

c) závažnejším spôsobom konania.

01.01.2006

(3) Odňatím slobody na sedem rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

01.01.2006

a) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu,

01.01.2006

b) ako člen nebezpečného zoskupenia, alebo

01.01.2006

c) za krízovej situácie.

01.01.2006

§ 265

01.01.2006

Zneužívanie informácií v obchodnom styku

01.01.2017

(1) Kto neoprávnene použije informáciu dosiaľ verejne neprístupnú, ktorú získal vo svojom zamestnaní, povolaní, postavení alebo vo svojej funkcii a ktorej zverejnenie podstatne ovplyvňuje rozhodovanie v obchodnom styku, a uskutoční alebo dá podnet na uskutočnenie zmluvy alebo operácie na organizovanom trhu cenných papierov alebo tovaru, alebo kto neoprávnene použije dôvernú informáciu podľa osobitného predpisu alebo kto takú dôvernú informáciu nepovolanej osobe vyzradí, potrestá sa odňatím slobody až na štyri roky.

01.01.2006

(2) Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá, kto ako zamestnanec, člen štatutárneho orgánu, spoločník, podnikateľ alebo účastník na podnikaní dvoch alebo viacerých podnikov alebo právnických osôb s rovnakým alebo podobným predmetom činnosti v úmysle uvedenom v odseku 1 uzavrie alebo dá podnet na uzavretie zmluvy na úkor jednej alebo viacerých z nich.

01.01.2006

(3) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2

01.01.2006

a) a spôsobí ním väčšiu škodu,

01.01.2006

b) z osobitného motívu, alebo

01.01.2006

c) závažnejším spôsobom konania.

01.01.2006

(4) Odňatím slobody na sedem rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2

01.01.2006

a) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu, alebo

01.01.2006

b) ako člen nebezpečného zoskupenia.

01.01.2017

§ 265a

01.01.2017

Manipulácia s trhom

01.01.2017

(1) Kto neoprávnene

01.01.2017

a) uvedie nepravdivé alebo hrubo skresľujúce údaje o ponuke, dopyte alebo o cene finančného nástroja alebo súvisiacej spotovej zmluvy týkajúcej sa komodít,

01.01.2017

b) spôsobí dosiahnutie alebo udržanie ceny finančného nástroja alebo súvisiacej spotovej zmluvy týkajúcej sa komodít na neprirodzenej alebo umelej úrovni,

01.01.2017

c) manipuluje s výpočtom referenčnej hodnoty na trhu, potrestá sa odňatím slobody až na štyri roky.

01.01.2017

(2) Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá, kto s použitím podvodného konania alebo machinácie uskutoční obchod, dá pokyn na uskutočnenie obchodu alebo sa dopustí iného konania ovplyvňujúceho cenu finančného nástroja alebo súvisiacej spotovej zmluvy týkajúcej sa komodít.

01.01.2017

(3) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo odseku 2

01.01.2017

a) a spôsobí ním väčšiu škodu,

01.01.2017

b) z osobitného motívu, alebo

01.01.2017

c) závažnejším spôsobom konania.

01.01.2017

(4) Odňatím slobody na štyri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo odseku 2 a spôsobí ním značnú škodu.

01.01.2017

(5) Odňatím slobody na sedem rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo odseku 2

01.01.2017

a) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu, alebo

01.01.2017

b) ako člen nebezpečného zoskupenia.

01.01.2006

Machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe

01.01.2006

§ 266

01.01.2006

(1) Kto v súvislosti s verejným obstarávaním alebo verejnou dražbou v úmysle spôsobiť inému škodu alebo zadovážiť sebe alebo inému prospech koná v rozpore so všeobecne záväzným právnym predpisom o verejnom obstarávaní alebo verejnej dražbe alebo dojedná niektorému súťažiteľovi alebo účastníkovi verejnej dražby prednosť alebo výhodnejšie podmienky na úkor iných súťažiteľov alebo účastníkov verejnej dražby, potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky.

01.01.2006

(2) Odňatím slobody na dva roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

01.01.2006

a) a spôsobí ním značnú škodu,

01.01.2006

b) z osobitného motívu,

01.01.2006

c) ako vyhlasovateľ alebo usporiadateľ verejnej súťaže alebo verejnej dražby, člen privatizačnej komisie, licitátor,

01.01.2006

d) a žiada, prijme alebo si dá sľúbiť majetkový alebo iný prospech, alebo

01.01.2006

e) závažnejším spôsobom konania.

01.01.2006

(3) Odňatím slobody na sedem rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

01.01.2006

a) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu, alebo

01.01.2006

b) ako člen nebezpečného zoskupenia.

01.01.2006

§ 267

01.01.2006

Kto sa dopustí machinácií v súvislosti s verejným obstarávaním tým, že

01.01.2006

a) závažnejším spôsobom konania prinúti iného, aby sa zdržal účasti na verejnom obstarávaní,

01.01.2006

b) inému poskytne, ponúkne alebo sľúbi majetkový alebo iný prospech za to, že sa zdrží účasti na verejnom obstarávaní, alebo

01.01.2006

c) žiada alebo prijme majetkový alebo iný prospech za to, že sa zdrží účasti na verejnom obstarávaní,

01.01.2006

potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov.

01.01.2006

§ 268

01.01.2006

Kto sa dopustí machinácií v súvislosti s verejnou dražbou veci tým, že

01.01.2006

a) závažnejším spôsobom konania prinúti iného, aby sa zdržal účasti na podávaní návrhov pri dražbe,

01.01.2006

b) inému poskytne, ponúkne alebo sľúbi majetkový alebo iný prospech za to, že sa zdrží podávania návrhov pri verejnej dražbe, alebo

01.01.2006

c) žiada alebo prijme majetkový alebo iný prospech za to, že sa zdrží podávania návrhov pri verejnej dražbe,

01.01.2006

potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov.

01.01.2006

§ 269

01.01.2006

Poškodzovanie spotrebiteľa

01.01.2006

(1) Kto poškodí spotrebiteľa a spôsobí mu malú škodu tým, že

20.12.2008

a) klame spotrebiteľa na kvalite, množstve alebo hmotnosti tovaru alebo na druhu, akosti a množstve poskytovaných výkonov,

20.12.2008

b) uvedie na trh výrobky, práce alebo služby a zatají pritom ich podstatné vady, alebo

20.12.2008

c) ako oprávnená osoba na strane predávajúceho určí cenovú ponuku, na základe ktorej dôjde k predaju tovaru alebo poskytnutiu služby za cenu prevyšujúcu obmedzenie ustanovené všeobecne záväzným právnym predpisom, alebo rozhodnutím vydaným na jeho základe,

01.01.2006

potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky.

01.01.2006

(2) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

20.12.2008

a) a získa ním pre seba alebo iného väčší prospech,

01.01.2017

b) na chránenej osobe,

01.01.2017

c) závažnejším spôsobom konania, alebo

01.01.2017

d) hoci bol za taký čin v predchádzajúcich dvadsiatich štyroch mesiacoch odsúdený alebo z výkonu trestu odňatia slobody uloženého za taký čin prepustený.

20.12.2008

(3) Odňatím slobody na štyri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a získa ním pre seba alebo iného prospech značného rozsahu alebo spôsobí poruchu v zásobovaní.

20.12.2008

(4) Odňatím slobody na sedem rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a získa ním pre seba alebo iného prospech veľkého rozsahu.

20.12.2008

§ 269a

20.12.2008

Nekalé obchodné praktiky voči spotrebiteľovi

20.12.2008

(1) Kto poruší práva spotrebiteľa konaním spočívajúcim v obchodných praktikách, ktoré sa podľa osobitného predpisu o ochrane spotrebiteľa považujú za každých okolností za nekalé,

20.12.2008

a) hoci bol za taký čin v predchádzajúcich dvadsiatich štyroch mesiacoch odsúdený alebo z výkonu trestu odňatia slobody uloženého za taký čin prepustený, alebo

20.12.2008

b) hoci bol za obdobný čin v predchádzajúcich dvadsiatich štyroch mesiacoch postihnutý,

20.12.2008

potrestá sa trestom odňatia slobody na šesť mesiacov až tri roky.

20.12.2008

(2) Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá, kto poruší práva spotrebiteľa tým, že dá na konanie spočívajúce v obchodných praktikách podľa odseku 1 pokyn, hoci predávajúci bol za obdobné konanie v predchádzajúcich dvadsiatich štyroch mesiacoch postihnutý.

01.01.2017

(3) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo odseku 2 na chránenej osobe.

01.01.2006

Tretí diel

01.01.2006

Trestné činy proti mene a trestné činy daňové

01.01.2006

§ 270

01.01.2006

Falšovanie, pozmeňovanie a neoprávnená výroba peňazí a cenných papierov

01.01.2006

(1) Kto sebe alebo inému zadováži falšované, pozmenené alebo neoprávnene vyrobené peniaze alebo cenné papiere alebo kto také peniaze alebo cenné papiere prechováva, potrestá sa odňatím slobody na tri roky až osem rokov.

01.01.2006

(2) Kto falšuje, pozmení alebo neoprávnene vyrobí peniaze alebo cenné papiere alebo kto falšuje, pozmení alebo neoprávnene vyrobí peniaze alebo cenné papiere v úmysle dať ich ako pravé alebo ako peniaze alebo cenné papiere vyššej hodnoty, alebo kto falšované, pozmenené alebo neoprávnene vyrobené peniaze alebo cenné papiere dá ako pravé, potrestá sa odňatím slobody na sedem rokov až desať rokov.

01.01.2006

(3) Odňatím slobody na desať rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2

01.01.2006

a) závažnejším spôsobom konania, alebo

01.01.2006

b) vo väčšom rozsahu.

01.01.2006

(4) Odňatím slobody na dvanásť rokov až dvadsať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2

01.01.2006

a) ako člen nebezpečného zoskupenia, alebo

01.01.2006

b) vo veľkom rozsahu.

01.01.2006

§ 271

01.01.2006

Uvádzanie falšovaných, pozmenených a neoprávnene vyrobených peňazí a cenných papierov

01.01.2006

(1) Kto dovezie, vyvezie, prepraví, prijme alebo získa falšované, pozmenené a neoprávnene vyrobené peniaze a cenné papiere s cieľom uviesť ich do obehu, potrestá sa odňatím slobody na sedem rokov až desať rokov.

01.01.2006

(2) Kto falšované alebo pozmenené, alebo neoprávnene vyrobené peniaze, ktorými mu bolo platené ako pravými, dá do obehu ako pravé, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

01.01.2006

(3) Rovnako ako v odseku 2 sa potrestá, kto použije falšované alebo pozmenené, alebo neoprávnene vyrobené cenné papiere ako pravé.

01.01.2006

§ 272

01.01.2006

Výroba a držba falšovateľského náčinia

01.01.2006

(1) Kto vyrobí, sebe alebo inému zadováži alebo prechováva nástroj alebo iný predmet, alebo počítačový program určený na falšovanie alebo pozmeňovanie peňazí alebo ich ochranných prvkov, cenných papierov, verejných listín, úradných pečatí a úradných uzáverov alebo znakov, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.

01.01.2016

(2) Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá, kto neoprávnene s použitím zariadenia alebo materiálu určeného na výrobu peňazí vyrobí, prijme, získa alebo prechováva hologramy, vodoznaky alebo iné ochranné prvky peňazí, ktoré slúžia na ochranu pred ich falšovaním.

01.01.2016

(3) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2 pri výkone svojho povolania.

01.01.2006

§ 273

01.01.2006

Ohrozovanie obehu peňazí

01.01.2006

Kto bez zákonného dôvodu odmieta tuzemské peniaze alebo poškodzuje tuzemské peniaze, potrestá sa odňatím slobody až na šesť mesiacov.

01.01.2006

§ 274

01.01.2006

Falšovanie, pozmeňovanie a nedovolená výroba kolkových známok, poštových cenín, nálepiek a poštových pečiatok

01.01.2006

(1) Kto falšuje, pozmení alebo neoprávnene vyrobí kolkové známky, tuzemské alebo cudzozemské poštové ceniny vrátane cenín stiahnutých z obehu, poštové nálepky alebo poštové pečiatky v úmysle spôsobiť inému škodu alebo zadovážiť sebe alebo inému neoprávnený prospech, alebo kto také známky, ceniny, nálepky alebo pečiatky uvádza do obehu alebo ich použije ako pravé, potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok.

01.01.2006

(2) Odňatím slobody na šesť mesiacov až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

01.01.2006

a) a získa ním väčší prospech,

01.01.2006

b) z osobitného motívu, alebo

01.01.2006

c) závažnejším spôsobom konania.

01.01.2006

(3) Odňatím slobody na štyri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

01.01.2006

a) a získa ním prospech veľkého rozsahu, alebo

01.01.2006

b) ako člen nebezpečného zoskupenia.

01.01.2006

§ 275

01.01.2006

Falšovanie a pozmeňovanie kontrolných technických opatrení na označenie tovaru

01.01.2006

(1) Kto falšuje alebo pozmení kontrolné známky, kontrolné pásky alebo iné kontrolné technické opatrenia na označenie tovaru na daňové účely alebo na iné účely ustanovené všeobecne záväzným právnym predpisom v úmysle spôsobiť inému škodu alebo zadovážiť sebe alebo inému neoprávnený prospech alebo kto také kontrolné známky uvádza do obehu alebo ich použije ako pravé, alebo ich prechováva, potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok.

01.01.2006

(2) Odňatím slobody na šesť mesiacov až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

01.01.2006

a) a získa ním väčší prospech,

01.01.2006

b) z osobitného motívu, alebo

01.01.2006

c) závažnejším spôsobom konania.

01.01.2006

(3) Odňatím slobody na štyri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

01.01.2006

a) a získa ním prospech veľkého rozsahu, alebo

01.01.2006

b) ako člen nebezpečného zoskupenia.

01.01.2006

§ 276

01.01.2006

Skrátenie dane a poistného

01.01.2006

(1) Kto v malom rozsahu skráti daň, poistné na sociálne poistenie, verejné zdravotné poistenie alebo príspevok na starobné dôchodkové sporenie, potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov.

01.01.2006

(2) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

01.01.2006

a) a už bol za taký čin odsúdený,

01.01.2006

b) a na uľahčenie spáchania takého činu poruší úradný uzáver,

01.01.2006

c) závažnejším spôsobom konania, alebo

01.01.2006

d) vo väčšom rozsahu.

01.01.2006

(3) Odňatím slobody na štyri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 v značnom rozsahu.

01.01.2006

(4) Odňatím slobody na sedem rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 vo veľkom rozsahu.

01.01.2006

§ 277

01.01.2006

Neodvedenie dane a poistného

01.10.2012

(1) Kto v malom rozsahu zadrží a neodvedie určenému príjemcovi splatnú daň, poistné na sociálne poistenie, verejné zdravotné poistenie alebo príspevok na starobné dôchodkové sporenie, ktoré zrazí alebo vyberie podľa zákona, v úmysle zadovážiť sebe alebo inému neoprávnený prospech, potrestá sa odňatím slobody na jeden až päť rokov.

01.01.2006

(2) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

01.01.2006

a) závažnejším spôsobom konania, alebo

01.01.2006

b) vo väčšom rozsahu.

01.01.2006

(3) Odňatím slobody na štyri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak činom uvedeným v odseku 1 spôsobí značnú škodu.

01.01.2006

(4) Odňatím slobody na sedem rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 vo veľkom rozsahu.

01.10.2012

§ 277a

01.10.2012

Daňový podvod

01.10.2012

(1) Kto neoprávnene vo väčšom rozsahu uplatní nárok na vrátenie dane z pridanej hodnoty alebo spotrebnej dane v úmysle zadovážiť sebe alebo inému neoprávnený prospech, potrestá sa odňatím slobody na jeden až päť rokov.

01.10.2012

(2) Odňatím slobody na štyri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

01.10.2012

a) a už bol za taký čin odsúdený,

01.10.2012

b) v značnom rozsahu, alebo

01.10.2012

c) závažnejším spôsobom konania.

01.10.2012

(3) Odňatím slobody na sedem rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

01.10.2012

a) vo veľkom rozsahu, alebo

01.10.2012

b) ako člen nebezpečného zoskupenia.

01.01.2006

§ 278

01.09.2011

Nezaplatenie dane a poistného

01.09.2011

(1) Kto vo väčšom rozsahu nezaplatí splatnú daň, poistné na sociálne poistenie, verejné zdravotné poistenie alebo príspevok na starobné dôchodkové sporenie, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.

01.01.2006

(2) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 v značnom rozsahu.

01.01.2006

(3) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 vo veľkom rozsahu.

01.10.2012

§ 278a

01.10.2012

Marenie výkonu správy daní

01.10.2012

(1) Kto marí výkon správy daní tým, že

01.10.2012

a) v dokladoch predkladaných pri správe daní uvedie nepravdivé alebo hrubo skresľujúce údaje, alebo zatají povinné údaje o skutočnostiach rozhodujúcich pre správne určenie dane,

01.10.2012

b) pozmení, znehodnotí alebo zničí doklady rozhodujúce pre správne určenie dane,

01.10.2012

c) nesplní zákonom uloženú mu oznamovaciu povinnosť, alebo

01.10.2012

d) nesplní povinnosť uloženú mu zákonom pri daňovej kontrole,

01.10.2012

hoci bol za obdobný čin v predchádzajúcich dvanástich mesiacoch postihnutý, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

01.10.2012

(2) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

01.01.2016

a) z osobitného motívu, alebo

01.01.2016

b) závažnejším spôsobom konania.

01.01.2016

(3) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 ako člen nebezpečného zoskupenia.

01.01.2006

§ 279

01.01.2006

Porušenie predpisov o štátnych technických opatreniach na označenie tovaru

01.01.2006

(1) Kto s kontrolnými známkami, kontrolnými páskami alebo inými kontrolnými technickými opatreniami na označenie tovaru na daňové účely alebo na iné účely ustanovené zákonom nakladá v rozpore so všeobecne záväzným právnym predpisom v úmysle spôsobiť inému škodu alebo zadovážiť sebe alebo inému neoprávnený prospech alebo kto v rozpore so všeobecne záväzným právnym predpisom dovezie, vyvezie, prepraví, dá prepraviť, uvádza do obehu alebo prechováva tovar bez kontrolných známok, kontrolných pások alebo bez iných kontrolných technických opatrení na jeho označenie na daňové účely alebo na iné účely ustanovené zákonom, potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky.

01.01.2006

(2) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

01.01.2006

a) a spôsobí ním väčšiu škodu,

01.01.2006

b) z osobitného motívu, alebo

01.01.2006

c) závažnejším spôsobom konania.

01.01.2006

(3) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

01.01.2006

a) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu, alebo

01.01.2006

b) ako člen nebezpečného zoskupenia.

01.01.2006

§ 280

01.01.2006

Spoločné ustanovenie

01.01.2006

Ochrana podľa tohto dielu sa popri platných peniazoch poskytuje aj neplatným peniazom počas obdobia určeného na ich výmenu, peniazom v čase spáchania trestného činu nevydaným, ale určeným na vydanie do obehu, ako aj cudzozemským peniazom vrátane meny euro a cudzozemským cenným papierom vrátane cudzozemských cenných papierov hromadne vydaných, ktoré znejú na majiteľa alebo sú rubopisom prevoditeľné.

01.01.2006

Štvrtý diel

01.01.2006

Trestné činy proti priemyselným právam a proti autorskému právu

01.01.2006

§ 281

01.01.2006

Porušovanie práv k ochrannej známke, označeniu pôvodu výrobku a obchodnému menu

01.01.2006

(1) Kto uvedie do obehu tovar alebo poskytne služby neoprávnene označené označením zhodným alebo zameniteľnými s ochrannou známkou, ku ktorej právo používať ju patrí inému, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.

01.01.2006

(2) Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá, kto na dosiahnutie hospodárskeho prospechu

01.01.2006

a) uvedie do obehu tovar neoprávnene označený označením zhodným alebo zameniteľným so zapísaným označením pôvodu výrobku a zemepisným označením výrobku, ku ktorému právo používať ho patrí inému, alebo

01.01.2006

b) neoprávnene použije označenie zhodné alebo zameniteľné s obchodným menom alebo názvom právnickej osoby alebo fyzickej osoby.

01.01.2006

(3) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2

01.01.2006

a) a spôsobí ním značnú škodu,

01.01.2006

b) z osobitného motívu, alebo

01.01.2006

c) závažnejším spôsobom konania.

01.01.2006

(4) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2

01.01.2006

a) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu, alebo

01.01.2006

b) ako člen nebezpečného zoskupenia.

01.01.2006

§ 282

01.01.2006

Porušovanie priemyselných práv

01.01.2006

(1) Kto neoprávnene zasiahne do práv k patentu, úžitkovému vzoru, dizajnu, topografii polovodičového výrobku alebo k uznaným odrodám rastlín, alebo k plemenám zvierat, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.

01.01.2006

(2) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

01.01.2006

a) a spôsobí ním značnú škodu, alebo

01.01.2006

b) závažnejším spôsobom konania.

01.01.2006

(3) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

01.01.2006

a) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu, alebo

01.01.2006

b) ako člen nebezpečného zoskupenia.

01.01.2006

§ 283

01.01.2006

Porušovanie autorského práva

01.01.2006

(1) Kto neoprávnene zasiahne do zákonom chránených práv k dielu, umeleckému výkonu, zvukovému záznamu alebo zvukovo-obrazovému záznamu, rozhlasovému vysielaniu alebo televíznemu vysielaniu alebo databáze, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

01.01.2006

(2) Odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

01.01.2006

a) a spôsobí ním väčšiu škodu,

01.01.2006

b) závažnejším spôsobom konania,

01.01.2006

c) z osobitného motívu, alebo

01.01.2006

d) prostredníctvom počítačového systému.

01.01.2006

(3) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a spôsobí ním značnú škodu.

01.01.2006

(4) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

01.01.2006

a) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu, alebo

01.01.2006

b) ako člen nebezpečného zoskupenia.

01.01.2006

ŠIESTA HLAVA

01.01.2006

TRESTNÉ ČINY VŠEOBECNE NEBEZPEČNÉ A PROTI ŽIVOTNÉMU PROSTREDIU

01.01.2006

Prvý diel

01.01.2006

Trestné činy všeobecne nebezpečné

01.01.2006

Všeobecné ohrozenie

01.01.2006

§ 284

01.01.2006

(1) Kto úmyselne

01.01.2006

a) vydá ľudí do nebezpečenstva smrti alebo ťažkej ujmy na zdraví alebo cudzí majetok do nebezpečenstva škody veľkého rozsahu tým, že spôsobí požiar alebo povodeň, alebo poruchu, či haváriu prostriedku hromadnej prepravy, alebo škodlivý účinok výbušnín, plynu, elektriny, rádioaktivity alebo iných podobne nebezpečných látok alebo síl, alebo sa dopustí iného podobného nebezpečného konania (všeobecné nebezpečenstvo), alebo

01.01.2006

b) všeobecné nebezpečenstvo zvýši alebo sťaží jeho odvrátenie alebo zmiernenie,

01.01.2006

potrestá sa odňatím slobody na štyri roky až desať rokov.

01.01.2006

(2) Odňatím slobody na desať rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

01.01.2006

a) závažnejším spôsobom konania,

01.01.2006

b) na chránenej osobe,

01.01.2006

c) z osobitného motívu, alebo

01.01.2006

d) preto, aby inému zmaril alebo sťažil uplatnenie jeho základných práv a slobôd.

01.01.2006

(3) Odňatím slobody na pätnásť rokov až dvadsať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

01.01.2006

a) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť, alebo

01.01.2006

b) ako člen nebezpečného zoskupenia.

01.01.2006

(4) Odňatím slobody na dvadsať rokov až dvadsaťpäť rokov alebo trestom odňatia slobody na doživotie sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

01.01.2006

a) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví viacerým osobám alebo smrť viacerých osôb, alebo

01.01.2006

b) za krízovej situácie.

01.01.2006

§ 285

01.01.2006

(1) Kto z nedbanlivosti spôsobí alebo zvýši všeobecné nebezpečenstvo, alebo sťaží jeho odvrátenie alebo zmiernenie, potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok.

01.01.2006

(2) Odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 závažnejším spôsobom konania.

01.01.2006

(3) Odňatím slobody na dva roky až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a spôsobí ním

01.01.2006

a) značnú škodu, alebo

01.01.2006

b) ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť.

01.01.2006

(4) Odňatím slobody na štyri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví viacerým osobám alebo smrť viacerých osôb.

01.01.2006

Poškodzovanie a ohrozovanie prevádzky všeobecne prospešného zariadenia

01.01.2006

§ 286

01.01.2006

(1) Kto úmyselne ohrozí prevádzku

01.01.2006

a) verejného telekomunikačného zariadenia, verejnej poštovej siete alebo prostriedku hromadnej prepravy alebo odstráni, alebo urobí neupotrebiteľnou zvislú dopravnú značku zákazovú alebo príkazovú,

01.01.2006

b) ochranného zariadenia proti úniku znečisťujúcich látok,

01.01.2006

c) energetického zariadenia alebo verejného vodovodu, alebo verejnej kanalizácie,

01.01.2006

d) verejného ochranného zariadenia proti požiaru, povodni alebo inej mimoriadnej udalosti,

01.01.2006

e) podmorského kábla alebo podmorského potrubia,

01.01.2006

f) obranného alebo ochranného zariadenia proti leteckým a iným podobným útokom alebo ich následkom,

01.01.2006

g) stavieb a zariadení slúžiacich lesnému hospodárstvu, alebo

01.01.2006

h) podobného všeobecne prospešného zariadenia,

01.01.2006

potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov.

01.01.2006

(2) Odňatím slobody na štyri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

01.01.2006

a) a spôsobí ním poruchu prevádzky všeobecne prospešného zariadenia, alebo

01.01.2006

b) za krízovej situácie.

01.01.2006

§ 287

01.01.2006

Kto úmyselne zničí alebo urobí neupotrebiteľnou zreteľne označenú značku bodu astronomicko-geodetickej siete alebo základného nivelačného bodu, alebo oporného gravimetrického bodu, potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok.

01.01.2006

§ 288

01.01.2006

Kto z nedbanlivosti ohrozí prevádzku všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286 s výnimkou zvislej dopravnej značky zákazovej alebo príkazovej, potrestá sa odňatím slobody až na šesť mesiacov.

01.01.2006

§ 289

01.01.2006

Ohrozenie pod vplyvom návykovej látky

01.11.2011

(1) Kto vykonáva v stave vylučujúcom spôsobilosť, ktorý si privodil vplyvom návykovej látky, zamestnanie alebo inú činnosť, pri ktorých by mohol ohroziť život alebo zdravie ľudí alebo spôsobiť značnú škodu na majetku, potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok.

01.11.2011

(2) Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá, kto sa pri výkone zamestnania alebo inej činnosti uvedenej v odseku 1 odmietne podrobiť vyšetreniu na zistenie návykovej látky, ktoré sa vykonáva dychovou skúškou alebo orientačným testovacím prístrojom, alebo sa odmietne podrobiť lekárskemu vyšetreniu odberom a vyšetrením krvi alebo iného biologického materiálu, či nie je ovplyvnený návykovou látkou, hoci by to pri vyšetrení nebolo spojené s nebezpečenstvom pre jeho zdravie.

01.11.2011

(3) Kto vykonáva v stave vylučujúcom spôsobilosť, ktorý si privodil vplyvom návykovej látky, zamestnanie alebo inú činnosť, pri ktorých by mohol ohroziť život alebo zdravie ľudí alebo spôsobiť značnú škodu na majetku,

01.11.2011

a) hoci bol za taký čin alebo za čin uvedený v odseku 2 v predchádzajúcich dvadsiatich štyroch mesiacoch odsúdený alebo z výkonu trestu odňatia slobody uloženého za taký čin alebo za čin uvedený v odseku 2 prepustený,

01.11.2011

b) hoci bol za obdobný čin spáchaný pod vplyvom návykovej látky alebo za čin uvedený v odseku 2 v predchádzajúcich dvadsiatich štyroch mesiacoch postihnutý, alebo

01.01.2006

c) spôsobil čo aj z nedbanlivosti inému ublíženie na zdraví alebo väčšiu škodu na cudzom majetku,

01.11.2011

potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

01.11.2011

(4) Odňatím slobody na dva roky až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak vykonáva v stave vylučujúcom spôsobilosť, ktorý si privodil vplyvom návykovej látky, konanie, pri ktorom by mohol ohroziť život alebo zdravie ľudí alebo spôsobiť značnú škodu na majetku pri výkone zamestnania alebo inej činnosti, pri ktorých je vplyv návykovej látky obzvlášť nebezpečný, najmä ak vedie prostriedok hromadnej prepravy.

01.01.2006

§ 290

01.01.2006

Porušovanie povinnosti pri hrozivej tiesni

01.01.2006

(1) Kto zmarí alebo sťaží odvrátenie alebo zmiernenie hrozivej tiesne, ktorá priamo postihuje skupinu osôb, tým, že bez závažného dôvodu

01.01.2006

a) odoprie pomoc, ktorá je mu podľa zákona uložená alebo na ktorú sa zaviazal, alebo

01.01.2006

b) zmarí poskytnutie takej pomoci inou osobou,

01.01.2006

potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

01.01.2006

(2) Odňatím slobody na šesť mesiacov až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

01.01.2006

a) závažnejším spôsobom konania,

01.01.2006

b) na chránenej osobe,

01.01.2006

c) z osobitného motívu, alebo

01.01.2006

d) napriek tomu, že hrozivú tieseň sám zavinil.

01.01.2006

(3) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

01.01.2006

a) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť, alebo

01.01.2006

b) za krízovej situácie.

01.08.2013

§ 290a

01.08.2013

Porušovanie povinností za krízovej situácie

01.08.2013

(1) Kto za krízovej situácie odoprie vykonať alebo úmyselne nevykoná povinnosť uloženú orgánmi verejnej moci na obranu štátu a zachovanie jeho bezpečnosti, na ochranu života a zdravia osôb, na ochranu majetku, na dodržiavanie základných práv a slobôd, na odvrátenie ohrozenia alebo na obnovu narušeného hospodárstva, najmä riadneho fungovania zásobovania, dopravy a verejných služieb v obciach a na riadne fungovanie ústavných orgánov, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

01.08.2013

(2) Odňatím slobody na dva roky až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

01.08.2013

a) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť, alebo

01.08.2013

b) závažnejším spôsobom konania.

01.08.2013

§ 290b

01.08.2013

Vyhýbanie sa výkonu povinností za krízovej situácie

01.08.2013

(1) Kto za krízovej situácie v úmysle vyhnúť sa povinnosti uloženej orgánmi verejnej moci na obranu štátu a zachovanie jeho bezpečnosti, na ochranu života a zdravia osôb, na ochranu majetku, na dodržiavanie základných práv a slobôd, na odvrátenie ohrozenia alebo na obnovu narušeného hospodárstva, najmä riadneho fungovania zásobovania, dopravy a verejných služieb v obciach a na riadne fungovanie ústavných orgánov sa poškodí na zdraví, predstiera chorobu, falšuje listinu, zneužije návykovú látku alebo použije iný úskok, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

01.08.2013

(2) Odňatím slobody na dva roky až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

01.08.2013

a) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť, alebo

01.08.2013

b) závažnejším spôsobom konania.

01.01.2006

Ohrozenie bezpečnosti vzdušného dopravného prostriedku a lode

01.01.2006

§ 291

01.01.2006

(1) Kto na palube vzdušného dopravného prostriedku alebo lode s úmyslom získať alebo vykonávať kontrolu nad takým prostriedkom

01.01.2006

a) použije proti inému násilie alebo hrozbu bezprostredného násilia,

01.01.2006

b) vyhráža sa inému usmrtením, ublížením na zdraví alebo spôsobením škody veľkého rozsahu, alebo

01.01.2006

c) zneužije bezbrannosť iného,

01.01.2006

potrestá sa odňatím slobody na desať rokov až pätnásť rokov.

01.01.2006

(2) Odňatím slobody na pätnásť rokov až dvadsať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

01.01.2006

a) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť, alebo

01.01.2006

b) závažnejším spôsobom konania.

01.01.2006

(3) Odňatím slobody na dvadsať rokov až dvadsaťpäť rokov alebo trestom odňatia slobody na doživotie sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

01.01.2006

a) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví viacerým osobám alebo smrť viacerých osôb,

01.01.2006

b) ako člen nebezpečného zoskupenia, alebo

01.01.2006

c) za krízovej situácie.

01.01.2006

§ 292

01.01.2006

Kto oznámi nepravdivú informáciu, ktorá môže ohroziť bezpečnosť alebo prevádzku vzdušného dopravného prostriedku za letu alebo lode za plavby, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.

01.01.2006

§ 293

01.01.2006

Zavlečenie vzdušného dopravného prostriedku do cudziny

01.01.2006

(1) Kto sa na účel zavlečenia vzdušného dopravného prostriedku do cudziny takého prostriedku zmocní alebo neoprávnene použije taký prostriedok, ktorý mu bol zverený, potrestá sa odňatím slobody na sedem rokov až pätnásť rokov.

01.01.2006

(2) Odňatím slobody na pätnásť rokov až dvadsaťpäť rokov alebo trestom odňatia slobody na doživotie sa páchateľ potrestá, ak spôsobí činom uvedeným v odseku 1 smrť.

01.01.2006

Nedovolené ozbrojovanie a obchodovanie so zbraňami

01.01.2006

§ 294

01.01.2006

(1) Kto sebe alebo inému vyrobí, dovezie, vyvezie, prevezie, prepraví, zadováži alebo drží strelivo bez povolenia, alebo takú činnosť sprostredkuje, potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov.

01.01.2006

(2) Kto sebe alebo inému vyrobí, dovezie, vyvezie, prepraví, zadováži alebo drží strelnú zbraň, jej súčasť alebo komponent bez povolenia alebo bez označenia zbrane určeného na jej identifikáciu podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo takú činnosť sprostredkuje, potrestá sa odňatím slobody na tri roky až osem rokov.

01.01.2006

(3) Rovnako ako v odseku 2 sa páchateľ potrestá, ak na strelnej zbrani sfalšuje, nedovolene zahľadí, odstráni alebo inak pozmení označenie určené na jej identifikáciu a sledovanie podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.

01.01.2006

(4) Odňatím slobody na štyri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1, 2 alebo 3.

01.01.2006

a) závažnejším spôsobom konania

01.01.2006

b) z osobitného motívu, alebo

01.01.2006

c) vo väčšom rozsahu.

01.01.2006

(5) Odňatím slobody na osem rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1, 2 alebo 3

01.01.2006

a) ako člen nebezpečného zoskupenia,

01.01.2006

b) vo veľkom rozsahu, alebo

01.01.2006

c) za krízovej situácie.

01.01.2006

§ 295

01.01.2006

(1) Kto bez povolenia

01.01.2006

a) vyrobí, dovezie, vyvezie, prevezie, prepraví, zadováži alebo prechováva sebe alebo inému hromadne účinnú zbraň alebo jej súčasť, alebo komponent,

01.01.2006

b) hromadí strelné zbrane, hromadne účinné zbrane, strelivo alebo výbušniny, alebo

01.01.2006

c) niektorú z činností uvedených v písmene a) alebo b) sprostredkuje,

01.01.2006

potrestá sa odňatím slobody na tri roky až osem rokov.

01.01.2006

(2) Rovnako ako v odseku 1 sa páchateľ potrestá, ak

01.01.2006

a) protipechotnú mínu sebe alebo inému vyvíja, vyrobí, dovezie, vyvezie, prevezie, prepraví, zadováži, drží, skladuje alebo použije, alebo

01.06.2007

b) projektuje stavbu alebo používa prevádzku na výrobu chemických zbraní alebo biologických zbraní.

01.01.2006

(3) Odňatím slobody na sedem rokov až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2

01.01.2006

a) závažnejším spôsobom konania,

01.01.2006

b) z osobitného motívu, alebo

01.01.2006

c) vo väčšom rozsahu.

01.01.2006

(4) Odňatím slobody na desať rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2

01.01.2006

a) ako člen nebezpečného zoskupenia, alebo

01.01.2006

b) v značnom rozsahu.

01.01.2006

(5) Odňatím slobody na pätnásť rokov až dvadsať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2

01.01.2006

a) vo veľkom rozsahu, alebo

01.01.2006

b) za krízovej situácie.

01.01.2006

§ 296

01.01.2006

Založenie, zosnovanie a podporovanie zločineckej skupiny

01.01.2006

Kto založí alebo zosnuje zločineckú skupinu, je jej členom, je pre ňu činný alebo ju podporuje, potrestá sa odňatím slobody na päť rokov až desať rokov.

01.01.2006

§ 297

01.01.2006

Založenie, zosnovanie a podporovanie teroristickej skupiny

01.01.2016

Kto založí alebo zosnuje teroristickú skupinu, je jej členom, je pre ňu činný alebo ju podporuje, potrestá sa odňatím slobody na desať rokov až pätnásť rokov.

01.06.2007

Nedovolená výroba a držanie jadrových materiálov, rádioaktívnych látok, vysoko rizikových chemických látok a vysoko rizikových biologických agensov a toxínov

01.01.2006

§ 298

01.09.2015

(1) Kto, čo aj z nedbanlivosti, bez povolenia vyrobí, dovezie, vyvezie, prevezie, kúpi, predá, ponúka, vymení, upraví, použije, dá na prepravu, uloží, odstráni alebo inak sebe alebo inému zadováži alebo prechováva jadrový alebo iný rádioaktívny materiál alebo vysokorizikovú chemickú látku, alebo vysoko rizikový biologický agens alebo toxín, alebo veci určené na ich výrobu, potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až šesť rokov.

01.01.2006

(2) Odňatím slobody na tri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

01.01.2006

a) závažnejším spôsobom konania, alebo

01.01.2006

b) z osobitného motívu.

01.01.2006

(3) Odňatím slobody na desať rokov až dvadsať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

01.01.2006

a) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť,

01.01.2006

b) a získa ním značný prospech, alebo

01.01.2006

c) ako člen nebezpečného zoskupenia.

01.01.2006

(4) Odňatím slobody na dvadsať rokov až dvadsaťpäť rokov alebo trestom odňatia slobody na doživotie sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

01.01.2006

a) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví viacerým osobám alebo smrť viacerých osôb,

01.01.2006

b) a získa ním prospech veľkého rozsahu, alebo

01.01.2006

c) za krízovej situácie.

01.01.2006

§ 299

01.09.2015

(1) Kto vyrobí, sebe alebo inému zadováži alebo prechováva predmet určený na nedovolenú výrobu jadrovej alebo inej rádioaktívnej látky, alebo vysokorizikovej chemickej látky, alebo vysoko rizikového biologického agensu a toxínu, potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až šesť rokov.

01.01.2006

(2) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a získa ním pre seba alebo iného väčší prospech.

01.01.2006

(3) Odňatím slobody na štyri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a získa ním pre seba alebo iného značný prospech.

01.01.2006

(4) Odňatím slobody na desať rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a získa ním pre seba alebo iného prospech veľkého rozsahu.

01.09.2011

§ 299a

01.09.2011

Neoprávnené uskutočňovanie stavby

01.09.2011

(1) Kto bez stavebného povolenia alebo v rozpore s ním postaví stavbu alebo jej časť, pričom nejde o jednoduchú stavbu alebo drobnú stavbu podľa stavebných predpisov, a spôsobí tým vážnu ujmu na právach alebo oprávnených záujmoch vlastníka pozemku alebo viacerých osôb, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

01.09.2011

(2) Odňatím slobody na tri roky až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1, hoci bol za taký alebo obdobný čin v predchádzajúcich dvadsiatich štyroch mesiacoch odsúdený alebo v predchádzajúcich dvadsiatich štyroch mesiacoch postihnutý.

01.01.2006

Druhý diel

01.01.2006

Trestné činy proti životnému prostrediu

01.01.2006

Ohrozenie a poškodenie životného prostredia

01.01.2006

§ 300

01.01.2006

(1) Kto úmyselne vydá životné prostredie do nebezpečenstva vzniku malej škody tým, že poruší všeobecne záväzné právne predpisy o ochrane životného prostredia alebo o ochrane prírodných zdrojov vrátane prírodných liečivých zdrojov a prírodných zdrojov minerálnych stolových vôd a hospodárení s nimi, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.

01.09.2015

(2) Kto poruší všeobecne záväzné právne predpisy o ochrane životného prostredia alebo o ochrane prírodných zdrojov vrátane prírodných liečivých zdrojov a prírodných zdrojov minerálnych stolových vôd a hospodárení s nimi a tým vydá iného do nebezpečenstva ťažkej ujmy na zdraví alebo smrti, potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov.

01.09.2015

(3) Rovnako ako v odseku 2 sa páchateľ potrestá, ak v chránenom území neoprávnene postaví stavbu.

01.09.2015

(4) Rovnako ako v odseku 2 sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

01.01.2006

a) závažnejším spôsobom konania, alebo

01.01.2006

b) v chránenom území vrátane ochranného pásma prírodných liečivých zdrojov a prírodných zdrojov minerálnych stolových vôd.

01.09.2015

(5) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo odseku 2 a spôsobí ním na životnom prostredí značnú škodu.

01.09.2015

(6) Odňatím slobody na štyri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo odseku 2

01.09.2015

a) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť, alebo

01.09.2015

b) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu.

01.09.2015

§ 301

01.09.2015

(1) Kto z nedbanlivosti vydá životné prostredie do nebezpečenstva vzniku väčšej škody tým, že poruší všeobecne záväzné právne predpisy o ochrane životného prostredia alebo o ochrane prírodných zdrojov vrátane prírodných liečivých zdrojov a prírodných zdrojov minerálnych stolových vôd a hospodárení s nimi, potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok.

01.09.2015

(2) Kto z nedbanlivosti poruší všeobecne záväzné právne predpisy o ochrane životného prostredia alebo o ochrane prírodných zdrojov vrátane prírodných liečivých zdrojov a prírodných zdrojov minerálnych stolových vôd a hospodárení s nimi a tým vydá iného do nebezpečenstva ťažkej ujmy na zdraví alebo smrti, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.

01.09.2015

(3) Rovnako ako v odseku 2 sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 v chránenom území vrátane ochranného pásma prírodných liečivých zdrojov a prírodných zdrojov minerálnych stolových vôd.

01.09.2015

(4) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo odseku 2 a spôsobí ním značnú škodu.

01.09.2015

(5) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo odseku 2

01.09.2015

a) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť, alebo

01.09.2015

b) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu.

01.01.2006

§ 302

01.01.2006

Neoprávnené nakladanie s odpadmi

01.09.2015

(1) Kto, čo aj z nedbanlivosti, nakladá s odpadmi v malom rozsahu v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

01.09.2015

(2) Odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

01.09.2015

a) a vydá životné prostredie do nebezpečenstva vzniku väčšej škody, alebo

01.09.2015

b) a vydá takýmto činom iného do nebezpečenstva ťažkej ujmy na zdraví alebo smrti.

01.01.2006

(3) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 v značnom rozsahu.

01.09.2015

(4) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

01.09.2015

a) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť, alebo

01.09.2015

b) vo veľkom rozsahu.

01.09.2011

§ 302a

01.09.2011

Neoprávnené vypúšťanie znečisťujúcich látok

01.09.2015

(1) Kto v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo medzinárodnou zmluvou čo aj z nedbanlivosti vypustí, alebo napriek tomu, že mu taká povinnosť vyplýva z jeho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie, nezabráni vypusteniu ropnej látky, škodlivej kvapalnej látky alebo inej znečisťujúcej látky z námornej lode alebo námorného rekreačného plavidla,

01.09.2015

a) a spôsobí tak väčšiu škodu, alebo

01.09.2015

b) opakovane, potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky.

01.09.2011

(2) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

01.09.2011

a) závažnejším spôsobom konania

01.09.2011

b) a spôsobí ním škodu značného rozsahu, alebo

01.09.2011

c) hoci už bol za taký čin v predchádzajúcich dvadsiatich štyroch mesiacoch odsúdený alebo bol za obdobný čin v predchádzajúcich dvadsiatich štyroch mesiacoch postihnutý.

01.09.2011

(3) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

01.09.2011

a) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť,

01.09.2011

b) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu, alebo

01.09.2011

c) ako člen nebezpečného zoskupenia.

01.01.2006

Porušovanie ochrany vôd a ovzdušia

01.09.2015

Porušovanie ochrany vôd a ovzdušia

01.09.2015

§ 303

01.09.2015

(1) Kto koná v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi na ochranu vôd a ovzdušia a spôsobí zhoršenie kvality povrchových vôd alebo podzemných vôd, alebo ovzdušia tak, že

01.09.2015

a) vydá iného do nebezpečenstva ťažkej ujmy na zdraví alebo smrti, alebo

01.09.2015

b) spôsobí nebezpečenstvo vzniku značnej škody, potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky.

01.09.2015

(2) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak činom uvedeným v odseku 1 spôsobí značnú škodu.

01.09.2015

(3) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

01.09.2015

a) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť, alebo

01.09.2015

b) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu.

01.09.2015

§ 304

01.09.2015

(1) Kto z nedbanlivosti koná v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi na ochranu vôd alebo ovzdušia a spôsobí havarijné zhoršenie kvality povrchových vôd alebo podzemných vôd, alebo ovzdušia tak, že

01.09.2015

a) vydá iného do nebezpečenstva ťažkej ujmy na zdraví alebo smrti, alebo

01.09.2015

b) spôsobí nebezpečenstvo vzniku značnej škody, potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok.

01.09.2015

(2) Odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky sa páchateľ potrestá, ak činom uvedeným v odseku 1 spôsobí značnú škodu.

01.09.2015

(3) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

01.09.2015

a) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť, alebo

01.09.2015

b) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu.

01.09.2015

§ 304a

01.09.2015

Neoprávnená výroba a nakladanie s látkami poškodzujúcimi ozónovú vrstvu

01.09.2015

(1) Kto, čo aj z nedbanlivosti, v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi vyrobí, dovezie, vyvezie, uvedie do obehu alebo inak neoprávnene použije látku poškodzujúcu ozónovú vrstvu, potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky.

01.09.2015

(2) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a spôsobí ním značnú škodu.

01.09.2015

(3) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu.

01.01.2006

§ 305

01.01.2006

Porušovanie ochrany rastlín a živočíchov

01.09.2015

(1) Kto, čo aj z nedbanlivosti, v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi na ochranu prírody a krajiny alebo so všeobecne záväznými právnymi predpismi na ochranu exemplárov reguláciou obchodu s nimi vo väčšom rozsahu

01.01.2006

a) poškodí, zničí, vytrhne, vykope alebo nazbiera chránenú rastlinu alebo poškodí, alebo zničí jej biotop,

01.01.2006

b) usmrtí, zraní, chytí alebo premiestni chráneného živočícha alebo poškodí, alebo zničí jeho biotop a obydlie,

01.09.2015

c) poškodí alebo zničí prírodný biotop, alebo

01.01.2006

d) ohrozí chránený živočíšny druh alebo rastlinný druh,

01.01.2006

potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

20.12.2008

(2) Kto v rozpore so všeobecne záväznými predpismi na ochranu prírody a krajiny alebo so všeobecne záväznými predpismi na úseku lesného hospodárstva neoprávnene jazdí motorovým vozidlom, motorovou trojkolkou, motorovou štvorkolkou, motocyklom alebo skútrom na lesnom alebo poľnohospodárskom pozemku, potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok.

01.09.2015

(3) Kto, čo aj z nedbanlivosti, v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi na ochranu prírody a krajiny alebo so všeobecne záväznými právnymi predpismi na ochranu exemplárov reguláciou obchodu s nimi vo väčšom rozsahu

01.09.2015

a) získa pre seba alebo obstará pre iného chráneného živočícha alebo chránenú rastlinu, alebo exemplár,

01.09.2015

b) drží, pestuje, chová, spracúva, dováža alebo vyváža chránené rastliny alebo chránené živočíchy, alebo exempláre alebo s nimi obchoduje, alebo ich inak scudzí, alebo

01.01.2006

c) zámerne odníme, falšuje, pozmení alebo inak neoprávnene použije nezameniteľné označenie chránených živočíchov alebo exemplárov,

01.01.2006

potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky.

20.12.2008

(4) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1, 2 alebo 3

01.01.2006

a) závažnejším spôsobom konania,

01.01.2006

b) z osobitného motívu,

01.01.2006

c) v značnom rozsahu,

01.01.2006

d) v úmysle získať pre seba alebo iného značný prospech, alebo

01.01.2006

e) hoci bol za taký čin v predchádzajúcich dvadsiatich štyroch mesiacoch odsúdený alebo bol za obdobný čin v predchádzajúcich dvadsiatich štyroch mesiacoch postihnutý.

20.12.2008

(5) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1, 2 alebo 3

01.01.2006

a) ako člen nebezpečného zoskupenia,

01.01.2006

b) vo veľkom rozsahu, alebo

01.01.2006

c) v úmysle zadovážiť sebe alebo inému prospech veľkého rozsahu.

01.01.2006

§ 306

01.01.2006

Porušovanie ochrany stromov a krov

01.09.2015

(1) Kto v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku lesného hospodárstva alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi na ochranu prírody a krajiny vo väčšom rozsahu poškodí alebo zničí strom alebo ker, alebo ich vyrúbe, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.

01.01.2006

(2) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

01.01.2006

a) v značnom rozsahu, alebo

01.01.2006

b) hoci bol za taký čin v predchádzajúcich dvadsiatich štyroch mesiacoch odsúdený alebo bol za obdobný čin v predchádzajúcich dvadsiatich štyroch mesiacoch postihnutý.

01.01.2006

(3) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

01.01.2006

a) ako člen nebezpečného zoskupenia, alebo

01.01.2006

b) vo veľkom rozsahu.

01.01.2006

Šírenie nákazlivej choroby zvierat a rastlín

01.01.2006

§ 307

01.01.2006

(1) Kto, čo aj z nedbanlivosti, spôsobí nebezpečenstvo zavlečenia alebo rozšírenia nákazlivej choroby domácich alebo hospodársky dôležitých zvierat, potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok.

01.01.2006

(2) Odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

01.01.2006

a) a spôsobí ním väčšiu škodu,

01.01.2006

b) a spôsobí ním rozšírenie takej choroby, alebo

01.01.2006

c) závažnejším spôsobom konania.

01.01.2006

(3) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a spôsobí ním značnú škodu.

01.01.2006

§ 308

01.01.2006

(1) Kto, čo aj z nedbanlivosti, spôsobí nebezpečenstvo zavlečenia alebo rozšírenia nákazlivej choroby alebo škodcu úžitkových rastlín, potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok.

01.01.2006

(2) Odňatím slobody na šesť mesiacov až na tri roky sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

01.01.2006

a) a spôsobí rozšírenie takej choroby alebo škodcu, alebo

01.01.2006

b) závažnejším spôsobom konania.

01.01.2006

(3) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a spôsobí ním značnú škodu.

01.01.2006

§ 309

01.01.2006

Únik organizmov

01.01.2006

(1) Kto v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi o používaní genetických technológií spôsobí únik geneticky modifikovaných organizmov z uzavretých priestorov alebo spôsobí zavedenie geneticky modifikovaných organizmov do životného prostredia, ktoré môžu ohroziť ľudí alebo životné prostredie, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.

01.01.2006

(2) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

01.01.2006

a) a spôsobí ním väčšiu škodu,

01.01.2006

b) z osobitného motívu, alebo

01.01.2006

c) závažnejším spôsobom konania.

01.01.2006

(3) Odňatím slobody na štyri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

01.01.2006

a) a spôsobí ním poškodenie životného prostredia v značnom rozsahu, alebo

01.01.2006

b) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť.

01.01.2006

(4) Odňatím slobody na desať rokov až dvadsať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

01.01.2006

a) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví viacerým osobám alebo smrť viacerých osôb, alebo

01.01.2006

b) za krízovej situácie.

01.01.2006

§ 310

01.01.2006

Pytliactvo

01.01.2006

(1) Kto neoprávnene zasiahne do výkonu práva poľovníctva alebo do výkonu rybárskeho práva tým, že bez povolenia loví zver alebo ryby alebo loví zver alebo ryby v čase ich ochrany alebo zakázaným spôsobom, alebo kto ukryje, prechováva, alebo na seba alebo na iného prevedie zver alebo ryby neoprávnene ulovené alebo nájdené, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

01.01.2006

(2) Odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

01.01.2006

a) hromadne účinným alebo zavrhnutiahodným spôsobom,

01.01.2006

b) v malom rozsahu, alebo

01.01.2006

c) ako osoba, ktorá má osobitne uloženú povinnosť chrániť životné prostredie.

01.01.2006

(3) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

01.01.2006

a) a už bol za taký čin odsúdený,

01.01.2006

b) vo väčšom rozsahu, alebo

01.01.2006

c) závažnejším spôsobom konania.

01.01.2006

(4) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 v značnom rozsahu.

01.01.2006

(5) Odňatím slobody na štyri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 vo veľkom rozsahu.

01.01.2006

SIEDMA HLAVA

01.01.2006

TRESTNÉ ČINY PROTI REPUBLIKE

01.01.2006

Prvý diel

01.01.2006

Trestné činy proti základom republiky

01.01.2006

§ 311

01.01.2006

Vlastizrada

01.01.2006

Občan Slovenskej republiky, ktorý v spojení s cudzou mocou alebo s cudzím činiteľom spácha trestný čin úkladov proti Slovenskej republike, teroru, záškodníctva alebo sabotáže, potrestá sa odňatím slobody na pätnásť rokov až dvadsaťpäť rokov alebo trestom odňatia slobody na doživotie.

01.01.2006

§ 312

01.01.2006

Úklady proti Slovenskej republike

01.01.2006

(1) Kto sa násilím alebo hrozbou násilia pokúsi

01.01.2006

a) zmeniť ústavné zriadenie, porušiť samostatnosť alebo zvrchovanosť Slovenskej republiky, alebo

01.01.2006

b) porušiť územnú celistvosť Slovenskej republiky,

01.01.2006

potrestá sa odňatím slobody na desať rokov až dvanásť rokov.

01.01.2006

(2) Odňatím slobody na pätnásť rokov až dvadsaťpäť rokov alebo trestom odňatia slobody na doživotie sa potrestá, kto spácha čin uvedený v odseku 1

01.01.2006

a) a spôsobí ním smrť viacerých osôb,

01.01.2006

b) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu alebo iný obzvlášť závažný následok,

01.01.2006

c) ako člen nebezpečného zoskupenia,

01.01.2006

d) ako verejný činiteľ, alebo

01.01.2006

e) za krízovej situácie.

01.01.2006

Teror

01.01.2006

§ 313

01.01.2006

Kto v úmysle poškodiť ústavné zriadenie Slovenskej republiky iného úmyselne usmrtí alebo sa o to pokúsi, potrestá sa odňatím slobody na dvadsať rokov až dvadsaťpäť rokov alebo trestom odňatia slobody na doživotie.

01.01.2006

§ 314

01.01.2006

(1) Kto sa zmocní rukojemníka a hrozí, že ho usmrtí alebo že mu spôsobí ujmu na zdraví alebo inú ujmu s cieľom vynútiť si splnenie podmienok poškodzujúcich ústavné zriadenie Slovenskej republiky, potrestá sa odňatím slobody na sedem rokov až dvanásť rokov.

01.01.2006

(2) Odňatím slobody na dvanásť rokov až dvadsať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

01.01.2006

a) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť,

01.01.2006

b) na chránenej osobe, alebo

01.01.2006

c) závažnejším spôsobom konania.

01.01.2006

(3) Odňatím slobody na pätnásť rokov až dvadsaťpäť rokov alebo trestom odňatia slobody na doživotie sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

01.01.2006

a) a spôsobí ním smrť viacerých osôb,

01.01.2006

b) ako člen nebezpečného zoskupenia, alebo

01.01.2006

c) za krízovej situácie.

01.01.2006

Záškodníctvo

01.01.2006

§ 315

01.01.2006

(1) Kto v úmysle poškodiť ústavné zriadenie alebo obranyschopnosť Slovenskej republiky

01.01.2006

a) vydá skupinu osôb do nebezpečenstva smrti, ťažkej ujmy na zdraví alebo cudzí majetok do nebezpečenstva škody veľkého rozsahu tým, že spôsobí požiar, povodeň alebo poruchu, či haváriu prostriedku hromadnej prepravy, alebo škodlivý účinok výbušnín, plynu, elektriny, rádioaktivity alebo iných podobne nebezpečných látok alebo síl, alebo nebezpečenstvo zvýši, alebo sťaží jeho odvrátenie alebo zmiernenie, alebo

01.01.2006

b) dopustí sa iného podobného nebezpečného konania,

01.01.2006

potrestá sa odňatím slobody na sedem rokov až dvanásť rokov.

01.01.2006

(2) Odňatím slobody na dvanásť rokov až dvadsať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

01.01.2006

a) a spôsobí ním väčšiu škodu,

01.01.2006

b) závažnejším spôsobom konania, alebo

01.01.2006

c) na chránenej osobe.

01.01.2006

(3) Odňatím slobody na pätnásť rokov až dvadsaťpäť rokov alebo trestom odňatia slobody na doživotie sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

01.01.2006

a) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť,

01.01.2006

b) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu alebo iný obzvlášť závažný následok, alebo

01.01.2006

c) ako člen nebezpečného zoskupenia.

01.01.2006

(4) Odňatím slobody na dvadsať rokov až dvadsaťpäť rokov alebo trestom odňatia slobody na doživotie sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

01.01.2006

a) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví viacerým osobám alebo smrť viacerých osôb, alebo

01.01.2006

b) za krízovej situácie.

01.01.2006

§ 316

01.01.2006

(1) Kto v úmysle uvedenom v § 315 ods. 1 cudziu alebo vlastnú vec zničí, poškodí alebo urobí neupotrebiteľnou, potrestá sa odňatím slobody na štyri roky až desať rokov.

01.01.2006

(2) Odňatím slobody na desať rokov až dvadsaťpäť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 za krízovej situácie.

01.01.2006

§ 317

01.01.2006

Sabotáž

01.01.2006

(1) Kto v úmysle poškodiť ústavné zriadenie alebo obranyschopnosť Slovenskej republiky zneužije svoje zamestnanie, povolanie, postavenie alebo svoju funkciu alebo sa dopustí iného konania preto, aby

01.01.2006

a) maril alebo sťažoval plnenie dôležitej úlohy štátneho orgánu, ozbrojených síl alebo ozbrojeného zboru, právnickej osoby, alebo

01.01.2006

b) spôsobil v činnosti takého orgánu alebo takej organizácie alebo inštitúcie poruchu alebo inú závažnú škodu,

01.01.2006

potrestá sa odňatím slobody na štyri roky až desať rokov.

01.01.2006

(2) Odňatím slobody na desať rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

01.01.2006

a) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť,

01.01.2006

b) a spôsobí ním väčšiu škodu, alebo

01.01.2006

c) závažnejším spôsobom konania.

01.01.2006

(3) Odňatím slobody na pätnásť rokov až dvadsaťpäť rokov alebo trestom odňatia slobody na doživotie sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

01.01.2006

a) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví viacerým osobám alebo smrť viacerých osôb,

01.01.2006

b) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu alebo iný obzvlášť závažný následok,

01.01.2006

c) ako člen nebezpečného zoskupenia, alebo

01.01.2006

d) za krízovej situácie.

01.01.2006

Druhý diel

01.01.2006

Trestné činy proti bezpečnosti republiky

01.01.2006

§ 318

01.01.2006

Vyzvedačstvo

01.01.2006

(1) Kto vyzvedá skutočnosť utajovanú na ochranu záujmov Slovenskej republiky alebo na ochranu záujmov iného štátu, medzinárodnej organizácie, nadnárodnej organizácie alebo združenia štátov, na ochranu záujmov ktorých sa Slovenská republika zaviazala, označenú podľa zákona stupňom utajenia Prísne tajné alebo Tajné, s cieľom vyzradiť ju cudzej moci alebo cudziemu činiteľovi, alebo kto s takým cieľom zbiera údaje obsahujúce takú utajovanú skutočnosť, alebo kto takú utajovanú skutočnosť cudzej moci úmyselne vyzradí, potrestá sa odňatím slobody na štyri roky až desať rokov.

01.01.2006

(2) Odňatím slobody na osem rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

01.01.2006

a) ako člen organizácie, ktorej cieľom je vyzvedať utajované skutočnosti, alebo

01.01.2006

b) hoci mu bolo uchovávanie utajovanej skutočnosti osobitne uložené.

01.01.2006

(3) Odňatím slobody na pätnásť rokov až dvadsaťpäť rokov alebo trestom odňatia slobody na doživotie sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 za krízovej situácie.

01.01.2006

Ohrozenie utajovanej skutočnosti

01.01.2006

§ 319

01.01.2006

(1) Kto vyzvedá skutočnosť utajovanú na ochranu záujmov Slovenskej republiky alebo na ochranu záujmov iného štátu, medzinárodnej organizácie, nadnárodnej organizácie alebo združenia štátov, na ochranu záujmov ktorých sa Slovenská republika zaviazala, označenú podľa zákona stupňom utajenia Prísne tajné alebo Tajné, s cieľom vyzradiť ju nepovolanej osobe, alebo kto s takým cieľom zbiera údaje obsahujúce utajovanú skutočnosť, alebo kto takú utajovanú skutočnosť nepovolanej osobe úmyselne vyzradí, potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky.

01.01.2006

(2) Kto utajovanú skutočnosť uvedenú v odseku 1 vyzvedá s úmyslom vyzradiť ju do cudziny alebo kto takú utajovanú skutočnosť úmyselne do cudziny vyzradí, potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov.

01.01.2006

(3) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2

01.01.2006

a) hoci mu bolo uchovávanie utajovanej skutočnosti osobitne uložené, alebo

01.01.2006

b) za krízovej situácie.

01.01.2006

§ 320

01.01.2006

Kto z nedbanlivosti spôsobí vyzradenie skutočnosti utajovanej na ochranu záujmov Slovenskej republiky alebo na ochranu záujmov iného štátu, medzinárodnej organizácie, nadnárodnej organizácie alebo združenia štátov, na ochranu záujmov ktorých sa Slovenská republika zaviazala, označenú podľa zákona stupňom utajenie Prísne tajné alebo Tajné, nepovolanej osobe, alebo spôsobí stratu listiny alebo veci obsahujúcej takú utajovanú skutočnosť, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.

01.01.2006

ÔSMA HLAVA

01.01.2006

TRESTNÉ ČINY PROTI PORIADKU VO VEREJNÝCH VECIACH

01.01.2006

Prvý diel

01.01.2006

Trestné činy proti výkonu právomoci orgánu verejnej moci

01.01.2006

Útok na orgán verejnej moci

01.01.2006

§ 321

01.01.2006

(1) Kto použije násilie v úmysle pôsobiť na výkon právomoci orgánu verejnej moci, potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov.

01.01.2006

(2) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 závažnejším spôsobom konania.

01.01.2006

(3) Odňatím slobody na sedem rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť.

01.01.2006

(4) Odňatím slobody na dvanásť rokov až dvadsať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

01.01.2006

a) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví viacerým osobám alebo smrť viacerých osôb, alebo

01.01.2006

b) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu alebo iný obzvlášť závažný následok.

01.01.2006

§ 322

01.01.2006

(1) Kto sa inému vyhráža usmrtením, ublížením na zdraví alebo spôsobením malej škody

01.01.2006

a) v úmysle pôsobiť na výkon právomoci orgánu verejnej moci, alebo

01.01.2006

b) pre výkon právomoci orgánu verejnej moci,

01.01.2006

potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

01.01.2006

(2) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 závažnejším spôsobom konania.

01.01.2006

Útok na verejného činiteľa

01.01.2006

§ 323

01.01.2006

(1) Kto použije násilie

01.01.2006

a) v úmysle pôsobiť na výkon právomoci verejného činiteľa, alebo

01.01.2006

b) pre výkon právomoci verejného činiteľa,

01.01.2006

potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov.

01.01.2006

(2) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

01.01.2006

a) a spôsobí ním ublíženie na zdraví,

01.01.2006

b) a spôsobí ním väčšiu škodu,

01.01.2006

c) závažnejším spôsobom konania, alebo

01.01.2006

d) proti orgánu činnému v trestnom konaní alebo súdu.

01.01.2006

(3) Odňatím slobody na sedem rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

01.01.2006

a) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť, alebo

01.01.2006

b) a spôsobí ním značnú škodu.

01.01.2006

(4) Odňatím slobody na dvanásť rokov až dvadsaťpäť rokov alebo trestom odňatia slobody na doživotie sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

01.01.2006

a) a spôsobí ním smrť viacerých osôb, alebo

01.01.2006

b) za krízovej situácie.

01.01.2006

§ 324

01.01.2006

(1) Kto sa inému vyhráža usmrtením, ublížením na zdraví alebo spôsobením malej škody

01.01.2006

a) v úmysle pôsobiť na výkon právomoci verejného činiteľa, alebo

01.01.2006

b) pre výkon právomoci verejného činiteľa,

01.01.2006

potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.

01.01.2006

(2) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 závažnejším spôsobom konania.

01.01.2006

§ 325

01.01.2006

Ochrana podľa § 321 až 324 sa poskytuje aj osobe, ktorá vystúpila na podporu alebo ochranu verejného činiteľa.

01.01.2006

Druhý diel

01.01.2006

Trestné činy verejných činiteľov

01.01.2006

§ 326

01.01.2006

Zneužívanie právomoci verejného činiteľa

01.01.2006

(1) Verejný činiteľ, ktorý v úmysle spôsobiť inému škodu alebo zadovážiť sebe alebo inému neoprávnený prospech,

01.01.2006

a) vykonáva svoju právomoc spôsobom odporujúcim zákonu,

01.01.2006

b) prekročí svoju právomoc, alebo

01.01.2006

c) nesplní povinnosť vyplývajúcu z jeho právomoci alebo z rozhodnutia súdu,

01.01.2006

potrestá sa odňatím slobody na dva roky až päť rokov.

01.01.2006

(2) Odňatím slobody na štyri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

01.01.2006

a) závažnejším spôsobom konania,

01.01.2006

b) na chránenej osobe, alebo

01.01.2006

c) z osobitného motívu.

01.01.2006

(3) Odňatím slobody na sedem rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

01.01.2006

a) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť,

01.01.2006

b) a spôsobí ním značnú škodu, alebo

01.01.2006

c) preto, aby inému zmaril alebo sťažil uplatnenie jeho základných práv a slobôd.

01.01.2006

(4) Odňatím slobody na desať rokov až dvadsať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

01.01.2006

a) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví viacerým osobám alebo smrť viacerých osôb,

01.01.2006

b) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu, alebo

01.01.2006

c) za krízovej situácie.

01.01.2006

§ 327

01.01.2006

Marenie úlohy verejným činiteľom

01.09.2011

(1) Verejný činiteľ, ktorý pri výkone svojej právomoci z nedbanlivosti zmarí alebo podstatne sťaží splnenie dôležitej úlohy, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

01.01.2006

(2) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a spôsobí ním značnú škodu alebo iný obzvlášť závažný následok.

01.09.2011

§ 327a

01.09.2011

Verejný činiteľ, ktorý z nedbanlivosti nesplní povinnosť vyplývajúcu z jeho právomoci pri správe majetku štátu, majetku obce, majetku vyššieho územného celku alebo majetku verejnoprávnej inštitúcie, hoci vedel, že tým môže porušiť alebo ohroziť záujem chránený týmto zákonom, ale bez primeraných dôvodov sa spoliehal, že také porušenie alebo ohrozenie nespôsobí, a

01.09.2011

a) spôsobí tým škodu veľkého rozsahu na majetku štátu, majetku obce, majetku vyššieho územného celku alebo majetku verejnoprávnej inštitúcie, alebo

01.09.2011

b) spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví viacerých osôb alebo smrť viacerých osôb,

01.09.2011

potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov.

01.01.2006

Tretí diel

01.01.2006

Korupcia

01.01.2006

Prijímanie úplatku

01.01.2006

§ 328

01.01.2006

(1) Kto priamo alebo cez sprostredkovateľa pre seba alebo pre inú osobu prijme, žiada alebo si dá sľúbiť úplatok, aby konal alebo sa zdržal konania tak, že poruší svoje povinnosti vyplývajúce zo zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie, potrestá sa odňatím slobody na dva roky až päť rokov.

01.01.2006

(2) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 závažnejším spôsobom konania.

01.01.2006

(3) Odňatím slobody na sedem rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 vo veľkom rozsahu.

01.01.2006

§ 329

01.01.2006

(1) Kto v súvislosti s obstarávaním veci všeobecného záujmu priamo alebo cez sprostredkovateľa pre seba alebo pre inú osobu prijme, žiada alebo si dá sľúbiť úplatok, potrestá sa odňatím slobody na tri roky až osem rokov.

01.01.2006

(2) Odňatím slobody na päť rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 ako verejný činiteľ.

01.01.2006

(3) Odňatím slobody na desať rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2 vo veľkom rozsahu.

01.01.2006

§ 330

01.09.2015

(1) Kto ako zahraničný verejný činiteľ priamo alebo cez sprostredkovateľa pre seba alebo pre inú osobu prijme, žiada alebo dá si sľúbiť úplatok v súvislosti s výkonom úradných povinností alebo v súvislosti s výkonom jeho funkcie v úmysle, aby sa získala alebo zachovala neprimeraná výhoda, potrestá sa odňatím slobody na päť rokov až dvanásť rokov.

01.01.2006

(2) Odňatím slobody na desať rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 vo veľkom rozsahu.

01.01.2006

Podplácanie

01.01.2006

§ 332

01.01.2010

(1) Kto priamo alebo cez sprostredkovateľa sľúbi, ponúkne alebo poskytne úplatok inému, aby konal alebo sa zdržal konania tak, že poruší svoje povinnosti vyplývajúce zo zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie, alebo z tohto dôvodu priamo alebo cez sprostredkovateľa sľúbi, ponúkne alebo poskytne úplatok inej osobe, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.

01.01.2006

(2) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 závažnejším spôsobom konania.

01.01.2006

(3) Odňatím slobody na štyri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 vo veľkom rozsahu.

01.01.2006

§ 333

01.01.2006

(1) Kto inému v súvislosti s obstarávaním veci všeobecného záujmu priamo alebo cez sprostredkovateľa poskytne, ponúkne alebo sľúbi úplatok, alebo z tohto dôvodu poskytne, ponúkne alebo sľúbi úplatok inej osobe, potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky.

01.01.2006

(2) Odňatím slobody na dva roky až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

01.01.2006

a) závažnejším spôsobom konania, alebo

01.01.2006

b) voči verejnému činiteľovi.

01.01.2006

(3) Odňatím slobody na päť rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 vo veľkom rozsahu.

01.01.2006

§ 334

01.09.2015

(1) Kto priamo alebo cez sprostredkovateľa zahraničnému verejnému činiteľovi alebo inej osobe poskytne, ponúkne alebo sľúbi úplatok v súvislosti s výkonom úradných povinností alebo v súvislosti s výkonom jeho funkcie zahraničného verejného činiteľa v úmysle, aby sa získala alebo zachovala neprimeraná výhoda, potrestá sa odňatím slobody na dva roky až päť rokov.

01.01.2006

(2) Odňatím slobody na päť rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 vo veľkom rozsahu.

01.01.2006

§ 336

01.01.2006

Nepriama korupcia

01.09.2015

(1) Kto priamo alebo cez sprostredkovateľa pre seba alebo pre inú osobu prijme, žiada alebo dá si sľúbiť úplatok za to, že bude svojím vplyvom pôsobiť na výkon právomoci osoby uvedenej v § 328, 329 alebo 330, alebo za to, že tak už urobil, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.

01.09.2015

(2) Kto priamo alebo cez sprostredkovateľa inému sľúbi, ponúkne alebo poskytne úplatok za to, že bude svojím vplyvom pôsobiť na výkon právomoci osoby uvedenej v § 332, 333 alebo 334, alebo za to, že tak už urobil, alebo z tohto dôvodu poskytne, ponúkne alebo sľúbi úplatok inej osobe, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

01.09.2011

§ 336a

01.09.2011

Volebná korupcia

01.09.2011

(1) Kto priamo alebo cez sprostredkovateľa poskytne, ponúkne alebo sľúbi úplatok tomu, kto má právo voliť, zúčastniť sa na referende alebo na ľudovom hlasovaní o odvolaní prezidenta Slovenskej republiky, aby

01.09.2011

a) volil alebo hlasoval určitým spôsobom,

01.09.2011

b) nevolil alebo nehlasoval určitým spôsobom,

01.09.2011

c) nevolil alebo nehlasoval vôbec, alebo

01.09.2011

d) sa nezúčastnil volieb, referenda alebo ľudového hlasovania o odvolaní prezidenta Slovenskej republiky, alebo z tohto dôvodu priamo alebo cez sprostredkovateľa poskytne, ponúkne alebo sľúbi úplatok inej osobe,

01.09.2011

potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

01.09.2011

(2) Kto v súvislosti s výkonom práva voliť, zúčastniť sa na referende alebo na ľudovom hlasovaní o odvolaní prezidenta Slovenskej republiky priamo alebo cez sprostredkovateľa pre seba alebo inú osobu prijme, žiada alebo si dá sľúbiť úplatok, aby

01.09.2011

a) volil alebo hlasoval určitým spôsobom,

01.09.2011

b) nevolil alebo nehlasoval určitým spôsobom,

01.09.2011

c) nevolil alebo nehlasoval vôbec, alebo

01.09.2011

d) sa nezúčastnil volieb, referenda alebo ľudového hlasovania o odvolaní prezidenta Slovenskej republiky,
potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok.

01.09.2011

(3) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

01.09.2011

a) závažnejším spôsobom konania,

01.09.2011

b) ako verejný činiteľ,

01.09.2011

c) na chránenej osobe, alebo

01.09.2011

d) verejne.

01.01.2016

§ 336b

01.01.2016

Športová korupcia

01.01.2016

(1) Kto priamo alebo cez sprostredkovateľa sľúbi, ponúkne alebo poskytne úplatok inému, aby konal alebo sa zdržal konania tak, že ovplyvní priebeh súťaže alebo výsledok súťaže, potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov.

01.01.2016

(2) Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá, kto priamo alebo cez sprostredkovateľa pre seba alebo pre inú osobu príjme, žiada alebo si dá sľúbiť úplatok, aby konal alebo sa zdržal konania a tak ovplyvnil priebeh alebo výsledok súťaže.

01.01.2016

(3) Odňatím slobody na dva roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo odseku 2

01.01.2016

a) hoci bol za taký čin v predchádzajúcich dvadsiatichštyroch mesiacoch odsúdený alebo bol za obdobný čin v predchádzajúcich dvadsiatichštyroch mesiacoch postihnutý,

01.01.2016

b) závažnejším spôsobom konania alebo

01.01.2016

c) vo väčšom rozsahu.

01.01.2016

(4) Odňatím slobody na štyri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo odseku 2

01.01.2016

a) ako rozhodca, delegát športového zväzu alebo funkcionár športovej organizácie,

01.01.2016

b) v súťaži organizovanej medzinárodnou športovou organizáciou alebo

01.01.2016

c) v značnom rozsahu.

01.01.2016

(5) Odňatím slobody na päť rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo odseku 2 vo veľkom rozsahu.

01.01.2006

Štvrtý diel

01.01.2006

Niektoré formy trestnej súčinnosti

01.01.2006

§ 337

01.01.2006

Podnecovanie

01.01.2006

Kto verejne podnecuje na trestný čin alebo verejne vyzýva na hromadné neplnenie dôležitej povinnosti uloženej zákonom alebo na jeho základe, alebo na závažné porušovanie verejného poriadku, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

01.01.2006

§ 338

01.01.2006

Schvaľovanie trestného činu

01.01.2006

(1) Kto verejne schvaľuje trestný čin alebo verejne vychvaľuje pre trestný čin jeho páchateľa, potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok.

01.01.2006

(2) Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá, kto v úmysle prejaviť s trestným činom súhlas

01.01.2006

a) páchateľa alebo osobu jemu blízku odmení alebo odškodní za trest, alebo

01.01.2006

b) zbiera prostriedky na takú odmenu alebo odškodnenie.

01.01.2006

§ 339

01.01.2006

Nadržovanie

01.01.2006

(1) Kto páchateľovi trestného činu pomáha v úmysle umožniť mu, aby unikol trestnému stíhaniu, trestu alebo ochrannému opatreniu alebo ich výkonu, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky; ak však takto pomáha páchateľovi trestného činu, na ktorý tento zákon ustanovuje miernejší trest, potrestá sa týmto miernejším trestom.

01.01.2006

(2) Kto spácha čin uvedený v odseku 1 v prospech osoby jemu blízkej, nie je trestný okrem prípadu, že by tak urobil v úmysle

01.01.2006

a) pomôcť osobe, ktorá spáchala trestný čin vlastizrady podľa § 311, úklady proti Slovenskej republike podľa § 312, teroru podľa § 313 a § 314, záškodníctva podľa § 315 a § 316, sabotáže podľa § 317, vyzvedačstva podľa § 318 alebo genocídia podľa § 418, alebo

01.01.2006

b) zadovážiť sebe alebo inému majetkový prospech.

01.01.2006

(3) Kto spácha čin uvedený v odseku 1 nie je trestný, ak bol k pomoci donútený a túto nemohol odmietnuť bez toho, aby seba alebo blízku osobu uviedol do nebezpečenstva smrti, ublíženia na zdraví alebo inej závažnej ujmy.

01.01.2006

§ 340

01.01.2006

Neoznámenie trestného činu

01.01.2006

(1) Kto sa hodnoverným spôsobom dozvie, že iný spáchal zločin, na ktorý tento zákon ustanovuje trest odňatia slobody s hornou hranicou najmenej desať rokov, alebo niektorý z trestných činov korupcie uvedených v treťom diele ôsmej hlavy osobitnej časti, a taký zločin alebo trestný čin neoznámi bez odkladu orgánu činnému v trestnom konaní alebo Policajnému zboru, alebo namiesto toho, ak ide o vojaka, svojmu nadriadenému alebo služobnému orgánu, a ak ide o osobu vo výkone trestu odňatia slobody alebo vo výkone väzby príslušníkovi Zboru väzenskej a justičnej stráže, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.

01.01.2006

(2) Kto spácha čin uvedený v odseku 1, nie je trestný, ak nemohol oznámenie urobiť bez toho, že by seba alebo blízku osobu uviedol do nebezpečenstva smrti, ublíženia na zdraví, inej závažnej ujmy alebo trestného stíhania.

01.01.2006

(3) Kto spácha čin uvedený v odseku 1, nie je trestný, ak by oznámením trestného činu porušil

01.01.2006

a) spovedné tajomstvo alebo tajomstvo informácie, ktorá mu bola zverená ústne alebo písomne pod podmienkou mlčanlivosti ako osobe poverenej pastoračnou činnosťou, alebo

01.01.2006

b) zákonom uznanú povinnosť mlčanlivosti.

01.01.2006

§ 341

01.01.2006

Neprekazenie trestného činu

01.01.2006

(1) Kto sa hodnoverným spôsobom dozvie, že iný pripravuje alebo pácha zločin, na ktorý tento zákon ustanovuje trest odňatia slobody s hornou hranicou trestnej sadzby najmenej desať rokov, alebo niektorý z trestných činov korupcie uvedených v treťom diele ôsmej hlavy osobitnej časti a spáchanie alebo dokončenie takého zločinu alebo trestného činu neprekazí osobne alebo prostredníctvom inej spôsobilej osoby, alebo príslušného orgánu, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.

01.01.2006

(2) Kto spácha čin uvedený v odseku 1, nie je trestný, ak nemohol zločin prekaziť bez značných ťažkostí alebo bez toho, že by seba alebo blízku osobu uviedol do nebezpečenstva smrti, ťažkej ujmy na zdraví, inej závažnej ujmy alebo trestného stíhania. Uvedenie blízkej osoby do nebezpečenstva trestného stíhania však nezbavuje páchateľa trestnosti, ak sa týka neprekazenia zločinu, za ktorý tento zákon umožňuje uložiť trest odňatia slobody na doživotie.

01.01.2006

(3) Prekaziť zločin možno aj jeho včasným oznámením orgánu činnému v trestnom konaní alebo Policajnému zboru; vojak môže namiesto toho urobiť oznámenie nadriadenému alebo služobnému orgánu a osoba vo výkone trestu odňatia slobody alebo vo výkone väzby príslušníkovi Zboru väzenskej a justičnej stráže.

01.01.2006

(4) Povinnosť podľa odseku 1 sa nevzťahuje na osobu, ak by jej splnením porušila spovedné tajomstvo.

01.01.2006

Piaty diel

01.01.2006

Iné formy rušenia činnosti orgánov verejnej moci

01.01.2006

§ 342

01.01.2006

Zasahovanie do nezávislosti súdu

01.01.2006

(1) Kto pôsobí na sudcu, aby nesplnil svoju povinnosť v konaní pred súdom, alebo kto koná v úmysle zmariť práva účastníkov súdneho konania alebo obvineného na zákonného sudcu, potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až šesť rokov.

01.01.2006

(2) Odňatím slobody na dva roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

01.01.2006

a) z osobitného motívu,

01.05.2011

b) preto, aby inému zmaril alebo sťažil uplatnenie jeho základných práv a slobôd,

01.09.2011

c) ako verejný činiteľ alebo iná osoba v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie, alebo

01.05.2011

d) ako osoba vykonávajúca právomoc orgánu riadenia a správy súdov.

01.01.2006

(3) Odňatím slobody na tri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 v úmysle zadovážiť sebe alebo inému značný prospech alebo spôsobiť značnú škodu alebo iný obzvlášť závažný následok.

01.01.2006

§ 343

01.01.2006

Pohŕdanie súdom

01.01.2006

Kto opakovaným konaním napriek predchádzajúcemu upozorneniu

01.01.2006

a) závažným spôsobom ruší pojednávanie súdu,

01.01.2006

b) na pojednávaní sa k súdu správa urážlivo alebo súd znevažuje, alebo

01.01.2006

c) bez dostatočného ospravedlnenia neuposlúchne príkaz súdu alebo jeho predvolanie,

01.01.2006

potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

01.01.2006

§ 344

01.01.2006

Marenie spravodlivosti

01.01.2006

(1) Kto v konaní pred súdom alebo v trestnom konaní

01.01.2006

a) predloží dôkaz, o ktorom vie, že je sfalšovaný alebo pozmenený, na účel použiť ho ako pravý,

01.01.2006

b) falšuje, pozmení alebo marí dôkaz, alebo bráni v získaní dôkazu,

01.09.2011

c) marí alebo bráni prítomnosti alebo výpovedi strany trestného konania, účastníka súdneho konania, alebo ich zástupcov v konaní, svedka, znalca, tlmočníka alebo prekladateľa, alebo

01.09.2011

d) použije násilie, hrozbu násilia alebo hrozbu inej ťažkej ujmy, aby pôsobil na sudcu, stranu trestného konania, účastníka súdneho konania, svedka, znalca, tlmočníka, prekladateľa alebo na orgán činný v trestnom konaní,

01.01.2006

potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až šesť rokov.

01.01.2006

(2) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak čin uvedený v odseku 1 spácha

01.01.2006

a) v úmysle sebe alebo inému zadovážiť značný prospech alebo spôsobiť značnú škodu alebo iný obzvlášť závažný následok,

01.09.2011

b) v úmysle zmariť alebo sťažiť inému uplatnenie jeho základných práv a slobôd,

01.09.2011

c) z osobitného motívu,

01.09.2011

d) ako verejný činiteľ alebo iná osoba v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie, alebo

01.09.2011

e) ako osoba vykonávajúca právomoc orgánu riadenia a správy súdov.

01.01.2006

§ 345

01.01.2006

Krivé obvinenie

01.01.2006

(1) Kto iného lživo obviní z trestného činu v úmysle privodiť jeho trestné stíhanie, potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov.

01.01.2006

(2) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

01.01.2006

a) z osobitného motívu, alebo

01.01.2006

b) verejne.

01.01.2006

(3) Odňatím slobody na štyri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a spôsobí ním značnú škodu alebo iný obzvlášť závažný následok.

01.01.2006

§ 346

01.01.2006

Krivá výpoveď a krivá prísaha

01.01.2006

(1) Kto ako svedok v konaní pred súdom alebo v trestnom konaní alebo na účely trestného konania v cudzine pred prokurátorom alebo policajtom, alebo pred sudcom medzinárodného orgánu uznaného Slovenskou republikou uvedie nepravdu o okolnosti, ktorá má podstatný význam pre rozhodnutie, alebo kto takú okolnosť zamlčí, potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov.

01.01.2006

(2) Kto v trestnom konaní pred súdom alebo na účely trestného konania v cudzine po zložení prísahy uvedie nepravdu o okolnosti, ktorá má podstatný význam pre rozhodnutie, alebo takú okolnosť zamlčí, potrestá sa odňatím slobody na dva roky až päť rokov.

01.01.2006

(3) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2

01.01.2006

a) závažnejším spôsobom konania, alebo

01.01.2006

b) z osobitného motívu.

01.01.2006

(4) Odňatím slobody na štyri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2 a spôsobí ním značnú škodu alebo iný obzvlášť závažný následok.

01.01.2006

§ 347

01.01.2006

Nepravdivý znalecký posudok, tlmočnícky úkon a prekladateľský úkon

01.01.2006

(1) Kto ako znalec, tlmočník alebo prekladateľ

01.07.2016

a) pred súdom, prokurátorom alebo policajtom v trestnom konaní alebo pred súdom v civilnom procese a v správnom súdnom procese, alebo v exekučnom konaní, alebo v konaní pred orgánom verejnej správy, alebo pred rozhodcovským súdom uvedie nepravdu o okolnosti, ktorá má podstatný význam pre rozhodnutie, alebo takú okolnosť zamlčí, alebo

01.01.2006

b) pri podávaní znaleckého posudku alebo vykonávaní tlmočníckeho alebo prekladateľského úkonu na podklade zmluvy inému spôsobí malú škodu tým, že uvedie nepravdu o okolnosti, ktorá má podstatný význam pre osobu, ktorej sa znalecký posudok alebo tlmočnícky alebo prekladateľský úkon týka, alebo má podstatný význam pre rozhodnutie, ktorého je znalecký posudok alebo tlmočnícky alebo prekladateľský úkon podkladom, alebo ak takú okolnosť zamlčí,

01.01.2006

potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov.

01.01.2006

(2) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

01.01.2006

a) závažnejším spôsobom konania, alebo

01.01.2006

b) z osobitného motívu.

01.01.2006

(3) Odňatím slobody na štyri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a spôsobí ním značnú škodu alebo iný obzvlášť závažný následok.

01.01.2006

Marenie výkonu úradného rozhodnutia

01.01.2006

§ 348

01.01.2006

(1) Kto marí alebo podstatne sťažuje výkon rozhodnutia súdu alebo iného orgánu verejnej moci tým, že

01.01.2006

a) bez vážneho dôvodu nenastúpi výkon trestu odňatia slobody v lehote stanovenej súdom,

01.01.2006

b) bez povolenia a bez vážneho dôvodu sa počas výkonu trestu zákazu pobytu zdržiava v mieste alebo obvode, na ktorý sa tento trest vzťahuje, alebo nedodržiava obmedzenia a povinnosti, ktoré mu uložil súd v súvislosti s výkonom tohto trestu,

01.01.2006

c) bez povolenia a bez vážneho dôvodu sa neoprávnene zdržiava na území Slovenskej republiky, hoci mu bol uložený trest vyhostenia alebo mu bol pobyt na území Slovenskej republiky zakázaný,

01.01.2006

d) vykonáva činnosť, na ktorú sa vzťahuje rozhodnutie súdu alebo iného štátneho orgánu o zákaze činnosti,

01.07.2016

e) napriek právoplatnému rozhodnutiu súdu, ktorým sa zakazuje prijímať dotácie, subvencie alebo pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie, sa uchádza alebo príjme dotáciu, subvenciu alebo pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie, alebo napriek právoplatnému rozhodnutiu súdu, ktorým sa zakazuje účasť vo verejnom obstarávaní, sa zúčastní verejného obstarávania,

01.07.2016

f) dopustí sa závažného konania, aby zmaril účel ochranného liečenia alebo ochrannej výchovy, ktoré mu uložil súd, alebo inak, najmä útekom z ústavu, výkon takých rozhodnutí podstatne sťažuje,

01.07.2016

g) dopustí sa závažného konania, aby zmaril účel väzby alebo trestu,

01.07.2016

h) dopustí sa závažného alebo opakovaného konania, aby zmaril vykázanie zo spoločného obydlia vydané podľa osobitného predpisu alebo na základe neodkladného opatrenia súdu,

01.07.2016

i) dopustí sa závažného alebo opakovaného konania, aby zmaril zákaz alebo obmedzenie kontaktu, vstupu alebo priblíženia sa vydané a osvedčené podľa osobitného predpisu alebo vydané na základe rozhodnutia súdu v civilnom procese,

01.07.2016

j) zúčastní sa na verejnom podujatí, na ktoré sa vzťahuje trest zákazu účasti na verejných podujatiach alebo nedodržiava obmedzenia a povinnosti, ktoré mu súd uložil v súvislosti s výkonom tohto trestu,

01.07.2016

k) dopustí sa závažného konania, ktorým marí výkon uloženého ochranného dohľadu, alebo

01.07.2016

l) napriek právoplatnému rozhodnutiu, ktorým sa zakazuje pokračovať v prácach, úpravách alebo v uskutočňovaní stavby alebo jej zmeny, vykonáva práce, úpravy alebo inak pokračuje v uskutočňovaní stavby alebo jej zmeny, pričom nejde o jednoduchú stavbu alebo drobnú stavbu podľa stavebných predpisov,

01.01.2006

potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

01.01.2006

(2) Kto zmarí alebo podstatne sťaží v trestnom konaní výkon rozhodnutia súdu alebo iného orgánu verejnej moci tým, že

01.01.2006

a) zničí, poškodí, urobí neupotrebiteľnou, zatají, odcudzí alebo odstráni vec, ktorej sa také rozhodnutie týka, alebo

01.01.2006

b) ujde stráži, z väzby alebo z výkonu trestu odňatia slobody alebo pri takom úteku inému pomáha,

01.01.2006

potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov.

01.01.2006

§ 349

01.07.2016

Kto po tom, čo sa proti nemu bezvýsledne použili opatrenia v civilnom procese smerujúce k výkonu rozhodnutia súdu alebo súdom schválenej dohody o výchove maloletých detí, marí výkon takého rozhodnutia alebo dohody alebo kto marí výkon neodkladného opatrenia uloženého civilnom procese na ochranu osôb ohrozených násilím alebo vo veciach starostlivosti súdu o maloletých, potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov.

01.01.2006

§ 350

01.01.2006

Marenie výkonu rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republiky

01.01.2006

Kto marí alebo podstatne sťažuje výkon rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republiky tým, že nesplní povinnosť vyplývajúcu z jeho rozhodnutia, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

01.01.2006

§ 351

01.01.2006

Marenie prípravy a priebehu volieb a referenda

01.01.2006

(1) Kto inému násilím alebo hrozbou násilia, alebo ľsťou bráni vo výkone ústavného práva voliť, alebo hlasovať v referende, alebo iného takým spôsobom k výkonu takýchto ústavných práv núti, potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky.

01.01.2006

(2) Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá, kto v súvislosti s výkonom ústavných práv uvedených v odseku 1

01.01.2006

a) vedome nesprávne sčíta hlasy alebo poruší tajnosť hlasovania, alebo

01.01.2006

b) inak hrubým spôsobom marí výkon týchto ústavných práv.

01.01.2006

(3) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2

01.01.2006

a) závažnejším spôsobom konania,

01.01.2006

b) ako verejný činiteľ,

01.01.2006

c) z osobitného motívu, alebo

01.01.2006

d) verejne.

01.01.2006

§ 352

01.01.2006

Falšovanie a pozmeňovanie verejnej listiny, úradnej pečate, úradnej uzávery, úradného znaku a úradnej značky

01.01.2006

(1) Kto verejnú listinu, úradnú pečať, úradnú uzáveru, úradný znak, úradnú značku alebo ciachu falšuje, podstatne pozmení ich obsah v úmysle, aby sa použili ako pravé, alebo ich použije ako pravé, alebo si ich nechá vyhotoviť s úmyslom použiť ich ako pravé, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.

01.01.2006

(2) Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá, kto dosiahne vydanie pravej verejnej listiny, úradnej pečate, úradnej uzávery, úradného znaku, úradnej značky alebo ciachy na základe aj nepravých podkladov.

01.01.2006

(3) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2 závažnejším spôsobom.

01.01.2006

(4) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2 a spôsobí ním značnú škodu.

01.01.2006

(5) Odňatím slobody na štyri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2 a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu alebo iný obzvlášť závažný následok.

01.01.2006

(6) Odňatím slobody na sedem rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2 ako člen nebezpečného zoskupenia.

01.01.2006

(7) Ochrana podľa odsekov 1 až 6 sa poskytuje aj cudzozemským verejným listinám, úradným pečatiam, úradným uzáverám, úradným znakom alebo úradným značkám.

01.01.2006

§ 353

01.01.2006

Ohrozenie dôvernej skutočnosti a vyhradenej skutočnosti

01.01.2006

(1) Kto vyzvedá skutočnosť utajovanú na ochranu záujmov Slovenskej republiky alebo na ochranu záujmov iného štátu, medzinárodnej organizácie, nadnárodnej organizácie alebo združenia štátov, na ochranu záujmov ktorých sa Slovenská republika zaviazala, označenú podľa zákona stupňom utajenia Dôverné alebo Vyhradené, s cieľom vyzradiť ju nepovolanej osobe, alebo kto s takým cieľom zbiera údaje obsahujúce takú utajovanú skutočnosť, alebo kto takú utajovanú skutočnosť nepovolanej osobe úmyselne vyzradí, potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok.

01.01.2006

(2) Kto utajovanú skutočnosť uvedenú v odseku 1 vyzvedá s úmyslom vyzradiť ju do cudziny alebo kto takú utajovanú skutočnosť úmyselne do cudziny vyzradí, potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky.

01.01.2006

§ 354

01.01.2006

Násilné prekročenie štátnej hranice

01.01.2006

(1) Kto prekročí štátnu hranicu za použitia násilia alebo hrozby bezprostredného násilia, potrestá sa odňatím slobody na tri roky až osem rokov.

01.01.2006

(2) Odňatím slobody na sedem rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

01.01.2006

a) závažnejším spôsobom konania,

01.01.2006

b) najmenej s dvoma osobami, alebo

01.01.2006

c) tým, že taký čin zorganizuje.

01.01.2006

(3) Odňatím slobody na dvanásť rokov až dvadsať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

01.01.2006

a) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť, alebo

01.01.2006

b) za krízovej situácie.

01.01.2006

(4) Odňatím slobody na dvadsať rokov až dvadsaťpäť rokov alebo trestom odňatia slobody na doživotie sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

01.01.2006

a) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví viacerým osobám alebo smrť viacerých osôb, alebo

01.01.2006

b) ako vojak za krízovej situácie.

01.01.2006

Prevádzačstvo

01.01.2006

§ 355

01.01.2006

(1) Kto pre osobu, ktorá nie je štátnym občanom Slovenskej republiky alebo osobou s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, organizuje nedovolené prekročenie štátnej hranice Slovenskej republiky alebo prechod cez jej územie, alebo také konanie umožní, alebo v ňom pomáha, potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov.

01.01.2006

(2) Kto v úmysle získať pre seba alebo iného priamo či nepriamo finančnú výhodu alebo inú materiálnu výhodu pre osobu, ktorá nie je štátnym občanom Slovenskej republiky alebo osobou s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky,

01.01.2006

a) organizuje nedovolené prekročenie štátnej hranice Slovenskej republiky alebo prechod cez jej územie, alebo také konanie umožní, alebo v ňom pomáha, alebo

01.01.2006

b) na účel podľa písmena a) vyrobí, zaobstará, poskytne alebo drží falošný cestovný doklad alebo falošný doklad totožnosti,

01.01.2006

potrestá sa odňatím slobody na tri roky až osem rokov.

01.01.2006

(3) Odňatím slobody na sedem rokov až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2

01.01.2006

a) a získa ním pre seba alebo iného väčší prospech,

01.01.2006

b) z osobitného motívu,

01.01.2006

c) spôsobom, ktorý môže ohroziť životy a zdravie prevádzaných osôb alebo znamená neľudské zaobchádzanie alebo ponižujúce zaobchádzanie, alebo zneužívanie prevádzaných osôb, alebo

01.01.2006

d) závažnejším spôsobom konania.

01.01.2006

(4) Odňatím slobody na desať rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2

01.01.2006

a) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť,

01.01.2006

b) a získa ním pre seba alebo iného značný prospech, alebo

01.01.2006

c) ako člen nebezpečného zoskupenia.

01.01.2006

(5) Odňatím slobody na dvanásť rokov až dvadsať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2

01.01.2006

a) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví viacerým osobám alebo smrť viacerých osôb,

01.01.2006

b) a získa ním prospech veľkého rozsahu, alebo

01.01.2006

c) za krízovej situácie.

01.09.2011

§ 356

01.09.2011

Kto v úmysle získať pre seba, alebo iného priamo či nepriamo finančnú výhodu, alebo inú materiálnu výhodu osobe, ktorá nie je občanom Slovenskej republiky alebo občanom iného členského štátu Európskej únie alebo občanom zmluvného štátu Dohody o Európskom hospodárskom priestore, alebo nemá trvalý pobyt na ich území, umožní, alebo pomáha zotrvať, alebo sa nedovolene zamestnať na území Slovenskej republiky, iného členského štátu Európskej únie alebo zmluvného štátu Dohody o Európskom hospodárskom priestore, potrestá sa odňatím slobody na dva roky až osem rokov.

01.01.2006

§ 357

01.01.2006

Nedovolené prekročenie štátnej hranice

01.01.2006

Kto poruší predpisy o medzinárodných letoch tým, že vnikne vzdušným dopravným prostriedkom na územie Slovenskej republiky, potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky.

01.01.2006

§ 358

01.01.2006

Vzbura väzňov

01.01.2006

(1) Kto sa zúčastní na odpore skupiny väzňov proti dozornému orgánu, jeho rozkazu alebo väzenskému poriadku, potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov.

01.01.2006

(2) Odňatím slobody na štyri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak čin uvedený v odseku 1 zorganizuje.

01.01.2006

DEVIATA HLAVA

01.01.2006

TRESTNÉ ČINY PROTI INÝM PRÁVAM A SLOBODÁM

01.01.2006

§ 359

01.09.2009

Násilie proti skupine obyvateľov

01.01.2006

(1) Kto sa skupine obyvateľov vyhráža smrťou, ťažkou ujmou na zdraví alebo inou ťažkou ujmou, alebo spôsobením škody veľkého rozsahu, alebo kto použije násilie proti skupine obyvateľov, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

01.01.2006

(2) Odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

01.09.2009

a) z osobitného motívu,

01.09.2009

b) závažnejším spôsobom konania, alebo

01.09.2009

c) verejne.

01.01.2006

§ 360

01.01.2006

Nebezpečné vyhrážanie

01.01.2006

(1) Kto sa inému vyhráža smrťou, ťažkou ujmou na zdraví alebo inou ťažkou ujmou takým spôsobom, že to môže vzbudiť dôvodnú obavu, potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok.

01.01.2006

(2) Odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

01.01.2006

a) závažnejším spôsobom konania,

01.01.2006

b) na chránenej osobe,

01.01.2006

c) preto, aby inému zmaril alebo sťažil uplatnenie jeho základných práv a slobôd,

01.01.2006

d) z osobitného motívu, alebo

01.01.2006

e) verejne.

01.09.2011

§ 360a

01.09.2011

Nebezpečné prenasledovanie

01.09.2011

(1) Kto iného dlhodobo prenasleduje takým spôsobom, že to môže vzbudiť dôvodnú obavu o jeho život alebo zdravie, život alebo zdravie jemu blízkej osoby alebo podstatným spôsobom zhoršiť kvalitu jeho života, tým, že

01.09.2011

a) sa vyhráža ublížením na zdraví alebo inou ujmou jemu alebo jemu blízkej osobe,

01.09.2011

b) vyhľadáva jeho osobnú blízkosť alebo ho sleduje,

01.09.2011

c) ho kontaktuje prostredníctvom tretej osoby alebo elektronickej komunikačnej služby, písomne alebo inak proti jeho vôli,

01.09.2011

d) zneužije jeho osobné údaje na účel získania osobného alebo iného kontaktu, alebo

01.09.2011

e) ho inak obmedzuje v jeho obvyklom spôsobe života,

01.09.2011

potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok.

01.09.2011

(2) Odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

01.09.2011

a) na chránenej osobe,

01.09.2011

b) závažnejším spôsobom konania,

01.09.2011

c) z osobitného motívu, alebo

01.09.2011

d) verejne.

01.01.2006

Šírenie poplašnej správy

01.01.2006

§ 361

01.01.2006

(1) Kto úmyselne spôsobí nebezpečenstvo vážneho znepokojenia aspoň časti obyvateľstva nejakého miesta tým, že rozširuje poplašnú správu, ktorá je nepravdivá, alebo sa dopustí iného obdobného konania spôsobilého vyvolať také nebezpečenstvo, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

01.01.2006

(2) Kto správu alebo iné obdobné konanie uvedené v odseku 1, hoci vie, že sú nepravdivé a môžu vyvolať opatrenie vedúce k nebezpečenstvu vážneho znepokojenia aspoň časti obyvateľstva nejakého miesta, oznámi právnickej osobe alebo Policajnému zboru alebo inému štátnemu orgánu alebo hromadnému informačnému prostriedku, potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov.

01.01.2006

(3) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 2

01.01.2006

a) a už bol za taký čin odsúdený, alebo

01.01.2006

b) a spôsobí ním vážnu poruchu v hospodárskej prevádzke alebo hospodárskej činnosti právnickej osobe alebo v činnosti štátneho orgánu alebo iný obzvlášť závažný následok.

01.01.2006

§ 362

01.01.2006

Kto za krízovej situácie štátu spôsobí, čo aj z nedbanlivosti, nebezpečenstvo vážneho znepokojenia, malomyseľnosti alebo porazeneckej nálady aspoň u časti obyvateľstva nejakého miesta tým, že rozširuje poplašnú správu, potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky.

01.01.2006

§ 363

01.01.2006

Opilstvo

01.01.2006

(1) Kto sa požitím alebo aplikáciou návykovej látky, hoci aj z nedbanlivosti, privedie do stavu nepríčetnosti, v ktorom sa dopustí konania, ktoré má inak znaky trestného činu, potrestá sa odňatím slobody na tri roky až osem rokov; ak sa však dopustí konania, ktoré má inak znaky trestného činu, na ktorý zákon ustanovuje miernejší trest, potrestá sa týmto miernejším trestom.

01.01.2006

(2) Ustanovenie odseku 1, ako ani § 23 sa nepoužije, ak sa páchateľ priviedol do stavu nepríčetnosti v úmysle spáchať trestný čin.

01.01.2006

§ 364

01.01.2006

Výtržníctvo

01.09.2009

(1) Kto sa dopustí slovne alebo fyzicky, verejne alebo na mieste verejnosti prístupnom hrubej neslušnosti alebo výtržnosti najmä tým, že

01.09.2009

a) napadne iného,

01.09.2009

b) hanobí štátny symbol,

01.09.2009

c) hanobí historickú alebo kultúrnu pamiatku,

01.02.2014

d) hrubým spôsobom ruší priebeh verejného podujatia, najmä nedovoleným použitím pyrotechnického výrobku, násilným poškodením sedadla alebo časti športového zariadenia slúžiacej na oddelenie sektorov, vhodením nebezpečného predmetu na športovisko alebo na iné miesto konania podujatia alebo

01.09.2009

e) vyvoláva verejné pohoršenie vykonávaním pohlavného styku alebo vykonávaním sexuálneho exhibicionizmu alebo iných patologických sexuálnych praktík,

01.09.2009

potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.

01.01.2006

(2) Odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

01.09.2009

a) z osobitného motívu,

01.02.2014

b) závažnejším spôsobom konania,

01.02.2014

c) v prítomnosti skupiny osôb mladších ako osemnásť rokov,

01.02.2014

d) na chránenej osobe, alebo

01.02.2014

e) hoci bol za taký alebo obdobný čin v predchádzajúcich dvadsiatich štyroch mesiacoch odsúdený alebo v predchádzajúcich dvanástich mesiacoch postihnutý.

01.01.2006

§ 365

01.01.2006

Hanobenie miesta posledného odpočinku

01.01.2006

(1) Kto zničí, poškodí alebo zneuctí hrob, urnu s ľudskými ostatkami, pomník alebo náhrobnú dosku alebo zničí alebo poškodí zariadenie pohrebiska alebo iného miesta posledného odpočinku, alebo kto sa na pohrebisku alebo inom mieste posledného odpočinku dopustí inej hrubej neslušnosti alebo výtržnosti, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

01.01.2006

(2) Odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

01.01.2006

a) závažnejším spôsobom konania, alebo

01.01.2006

b) z osobitného motívu.

01.01.2006

(3) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a spôsobí ním značnú škodu.

01.01.2006

§ 366

01.01.2006

Hanobenie mŕtveho

01.01.2006

(1) Kto zneužije alebo zneuctí mŕtveho, alebo neoprávnene vykoná exhumáciu ľudských ostatkov, alebo svojvoľne odníme z pohrebiska ľudské ostatky, alebo nakladá s ľudskými ostatkami v rozpore so všeobecne záväzným právnym predpisom, potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až na tri roky.

01.01.2006

(2) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

01.01.2006

a) závažnejším spôsobom konania, alebo

01.01.2006

b) z osobitného motívu.

01.01.2006

§ 367

01.01.2006

Kupliarstvo

01.01.2006

(1) Kto iného zjedná, pohne, zvedie, využije, získa alebo ponúkne na vykonávanie prostitúcie, alebo kto koristí z prostitúcie vykonávanej iným, alebo umožní jej vykonávanie, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.

01.01.2006

(2) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha taký čin závažnejším spôsobom konania.

01.01.2006

(3) Odňatím slobody na tri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 na chránenej osobe.

01.08.2013

(4) Odňatím slobody na sedem rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

01.08.2013

a) a získa ním pre seba alebo pre iného značný prospech, alebo

01.08.2013

b) ako člen nebezpečného zoskupenia.

01.01.2006

(5) Odňatím slobody na desať rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť.

01.01.2006

§ 368

01.01.2006

Výroba detskej pornografie

01.08.2013

(1) Kto využije, získa, ponúkne alebo inak zneužije dieťa na výrobu detskej pornografie alebo detského pornografického predstavenia alebo umožní také jeho zneužitie, alebo sa inak podieľa na takejto výrobe, potrestá sa odňatím slobody na štyri roky až desať rokov.

01.01.2006

(2) Odňatím slobody na sedem rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

01.01.2006

a) na dieťati mladšom ako dvanásť rokov,

01.01.2006

b) závažnejším spôsobom konania, alebo

01.01.2006

c) verejne.

01.01.2006

(3) Odňatím slobody na desať rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

01.01.2006

a) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť, alebo

01.01.2006

b) a získa ním značný prospech.

01.01.2006

(4) Odňatím slobody na dvanásť rokov až dvadsať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

01.01.2006

a) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví viacerým osobám alebo smrť viacerých osôb,

01.01.2006

b) a získa ním prospech veľkého rozsahu, alebo

01.01.2006

c) ako člen nebezpečného zoskupenia.

01.01.2006

§ 369

01.01.2006

Rozširovanie detskej pornografie

01.01.2006

(1) Kto rozmnožuje, prepravuje, zadovažuje, sprístupňuje alebo inak rozširuje detskú pornografiu, potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov.

01.01.2006

(2) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

01.01.2006

a) závažnejším spôsobom konania, alebo

01.01.2006

b) verejne.

01.01.2006

(3) Odňatím slobody na štyri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a získa ním značný prospech.

01.01.2006

(4) Odňatím slobody na sedem rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a získa ním prospech veľkého rozsahu.

01.08.2013

§ 370

01.08.2013

Prechovávanie detskej pornografie a účasť na detskom pornografickom predstavení

01.08.2013

(1) Kto prechováva detskú pornografiu alebo kto koná v úmysle získať prístup k detskej pornografii prostredníctvom elektronickej komunikačnej služby, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

01.08.2013

(2) Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá, kto sa úmyselne zúčastní detského pornografického predstavenia.

01.01.2006

Ohrozovanie mravnosti

01.01.2006

§ 371

01.01.2006

(1) Kto vyrába, kupuje, dováža alebo si inak zadovažuje a následne predáva, požičiava alebo inak uvádza do obehu, rozširuje, robí verejne prístupnými alebo zverejňuje pornografiu, nosiče zvuku alebo obrazu, zobrazenia alebo iné predmety ohrozujúce mravnosť, v ktorých sa prejavuje neúcta k človeku a násilie alebo ktoré zobrazujú sexuálny styk so zvieraťom alebo iné sexuálne patologické praktiky, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

01.01.2006

(2) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

01.01.2006

a) závažnejším spôsobom konania, alebo

01.01.2006

b) verejne.

01.01.2006

(3) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a získa ním značný prospech.

01.01.2006

§ 372

01.08.2013

(1) Kto pornografiu

01.08.2013

a) ponúka, prenecháva alebo predáva dieťaťu, alebo

01.08.2013

b) na mieste, ktoré je deťom prístupné, vystavuje alebo inak sprístupňuje, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

01.01.2006

(2) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

01.01.2006

a) závažnejším spôsobom konania, alebo

01.01.2006

b) verejne.

01.01.2006

(3) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

01.01.2006

a) a získa pre seba alebo pre iného značný prospech, alebo

01.01.2006

b) tým, že ponúka, sprístupňuje alebo vystavuje pornografiu, nosiče zvuku alebo obrazu alebo zobrazenia, v ktorých sa prejavuje neúcta k človeku a násilie alebo ktoré zobrazujú sexuálny styk so zvieraťom alebo iné sexuálne patologické praktiky.

01.01.2006

§ 373

01.01.2006

Ohováranie

01.01.2006

(1) Kto o inom oznámi nepravdivý údaj, ktorý je spôsobilý značnou mierou ohroziť jeho vážnosť u spoluobčanov, poškodiť ho v zamestnaní, v podnikaní, narušiť jeho rodinné vzťahy alebo spôsobiť mu inú vážnu ujmu, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

01.01.2006

(2) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

01.01.2006

a) a spôsobí ním značnú škodu,

01.01.2006

b) z osobitného motívu,

01.01.2006

c) verejne, alebo

01.01.2006

d) v podnikaní závažnejším spôsobom konania.

01.01.2006

(3) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

01.01.2006

a) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu, alebo

01.01.2006

b) a spôsobí inému stratu zamestnania, úpadok podniku alebo rozvod manželstva.

01.01.2006

§ 374

01.01.2006

Neoprávnené nakladanie s osobnými údajmi

01.01.2006

(1) Kto neoprávnene poskytne, sprístupní alebo zverejní

01.01.2006

a) osobné údaje o inom zhromaždené v súvislosti s výkonom verejnej moci alebo uplatňovaním ústavných práv osoby, alebo

01.01.2006

b) osobné údaje o inom získané v súvislosti s výkonom svojho povolania, zamestnania alebo funkcie

01.01.2006

a tým poruší všeobecne záväzným právnym predpisom ustanovenú povinnosť, potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok.

01.01.2006

(2) Odňatím slobody až na dva roky sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

01.01.2006

a) a spôsobí ním vážnu ujmu na právach dotknutej osoby,

01.01.2006

b) verejne, alebo

01.01.2006

c) závažnejším spôsobom konania.

01.01.2006

Poškodzovanie cudzích práv

01.01.2006

§ 375

01.01.2006

(1) Kto inému spôsobí vážnu ujmu na právach tým, že

01.01.2006

a) uvedie niekoho do omylu alebo

01.01.2006

b) využije niečí omyl,

01.01.2006

potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

01.01.2006

(2) Odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

01.01.2006

a) závažnejším spôsobom konania,

01.01.2006

b) na chránenej osobe, alebo

01.01.2006

c) tak, že sa vydáva za verejného činiteľa.

01.01.2006

(3) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a získa ním pre seba alebo pre iného značný prospech.

01.01.2006

§ 376

01.01.2006

Kto neoprávnene poruší tajomstvo listiny alebo inej písomnosti, zvukového záznamu, obrazového záznamu alebo iného záznamu, počítačových dát alebo iného dokumentu uchovávaného v súkromí iného tým, že ich zverejní alebo sprístupní tretej osobe alebo iným spôsobom použije a inému tým spôsobí vážnu ujmu na právach, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

01.01.2006

§ 377

01.01.2006

Porušenie dôvernosti ústneho prejavu a iného prejavu osobnej povahy

01.01.2006

(1) Kto poruší dôvernosť neverejne prednesených slov alebo iného prejavu osobnej povahy tým, že ho neoprávnene zachytí záznamovým zariadením a takto zhotovený záznam sprístupní tretej osobe alebo ho iným spôsobom použije a inému tým spôsobí vážnu ujmu na právach, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

01.01.2006

(2) Odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

01.01.2006

a) ako člen organizovanej skupiny,

01.01.2006

b) a spôsobí takým činom značnú škodu, alebo

01.01.2006

c) s úmyslom získať pre seba alebo iného značný prospech.

01.01.2006

(3) Odňatím slobody na šesť mesiacov až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak

01.01.2006

a) spácha čin uvedený v odseku 1 ako verejný činiteľ,

01.01.2006

b) spôsobí takým činom škodu veľkého rozsahu, alebo

01.01.2006

c) spácha taký čin s úmyslom získať pre seba alebo pre iného prospech veľkého rozsahu.

01.01.2006

§ 378

01.01.2006

Týranie zvierat

01.01.2006

(1) Kto

01.01.2006

a) týra zviera, hoci bol za obdobný čin v predchádzajúcich dvanástich mesiacoch postihnutý alebo za taký čin v predchádzajúcich dvadsiatich štyroch mesiacoch odsúdený,

01.01.2006

b) týra zviera zvlášť krutým a surovým spôsobom, alebo

01.01.2006

c) utýra zviera,

01.09.2011

potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

01.09.2011

(2) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

01.01.2006

a) na viacerých zvieratách,

01.01.2006

b) verejne alebo na mieste prístupnom verejnosti,

01.01.2006

c) na zvierati osobitne chránenom zákonom, alebo

01.01.2006

d) závažnejším spôsobom konania.

01.09.2011

§ 378a

01.09.2011

Zanedbanie starostlivosti o zvieratá

01.09.2011

Kto z nedbanlivosti spôsobí smrť alebo trvalé následky na zdraví viacerých zvierat, ktoré vlastní alebo o ktoré je povinný sa starať tým, že zanedbá potrebnú starostlivosť o tieto zvieratá, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

01.01.2006

DESIATA HLAVA

01.01.2006

TRESTNÉ ČINY PROTI BRANNOSTI, PROTI CIVILNEJ SLUŽBE, PROTI SLUŽBE V OZBROJENÝCH SILÁCH A PROTI OBRANE VLASTI

01.01.2006

Prvý diel

01.01.2006

Trestné činy proti brannosti

01.01.2006

§ 379

01.01.2006

Marenie spôsobilosti na službu

01.01.2006

(1) Kto seba alebo iného urobí trvalo alebo dočasne nespôsobilým alebo menej spôsobilým na plnenie brannej povinnosti alebo iných povinností na obranu vlasti, potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až päť rokov.

01.01.2006

(2) Odňatím slobody na tri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 za krízovej situácie.

01.01.2006

§ 380

01.01.2006

Neplnenie odvodnej povinnosti

01.01.2006

(1) Kto sa neustanoví na odvod alebo sa nepodrobí lekárskemu vyšetreniu v úmysle nesplniť svoju odvodnú povinnosť, alebo jej splnenie oddialiť, potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok.

01.01.2006

(2) Odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 za krízovej situácie.

01.01.2006

§ 381

01.01.2006

Obchádzanie brannej povinnosti

01.01.2006

(1) Kto sa dopustí machinácií v úmysle dosiahnuť úľavy v plnení brannej povinnosti, potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok.

01.01.2006

(2) Kto sa dopustí machinácií v úmysle

01.01.2006

a) sám sa celkom alebo sčasti vyhnúť plneniu brannej povinnosti, alebo

01.01.2006

b) inému celkom alebo sčasti umožniť vyhnúť sa plneniu brannej povinnosti,

01.01.2006

potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky.

01.01.2006

(3) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2 za krízovej situácie.

01.01.2006

Druhý diel

01.01.2006

Trestné činy proti civilnej službe

01.01.2006

Nenastúpenie civilnej služby

01.01.2006

§ 382

01.01.2006

Kto v úmysle vyhnúť sa civilnej službe tú nenastúpi do 24 hodín po uplynutí lehoty určenej v povolávacom rozkaze, potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov.

01.01.2006

§ 383

01.01.2006

Kto nenastúpi, čo aj z nedbanlivosti, civilnú službu do 24 hodín po uplynutí lehoty určenej v povolávacom rozkaze, potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok.

01.01.2006

Vyhýbanie sa výkonu civilnej služby

01.01.2006

§ 384

01.01.2006

(1) Kto v úmysle vyhnúť sa výkonu civilnej služby alebo plneniu povinností z nej vyplývajúcich poškodí sa na zdraví, predstiera chorobu, falšuje listinu, zneužije návykovú látku alebo použije iný úskok, alebo kto odopiera konať civilnú službu, potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky.

01.01.2006

(2) Kto odmieta plniť pokyny pri výkone civilnej služby alebo také pokyny sústavne neplní, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

01.01.2006

§ 385

01.01.2006

(1) Kto bez povolenia opustí miesto výkonu civilnej služby na dobu dlhšiu ako 48 hodín, alebo sa po túto dobu bez povolenia zdržiava mimo tohto miesta, potrestá sa odňatím slobody až na šesť mesiacov.

01.01.2006

(2) Kto bez povolenia opustí miesto výkonu civilnej služby na dobu dlhšiu ako 14 dní, alebo sa po túto dobu bez povolenia zdržiava mimo tohto miesta, potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky.

01.01.2006

(3) Kto v úmysle vyhnúť sa výkonu civilnej služby opustí miesto výkonu tejto služby alebo sa s týmto úmyslom zdržiava mimo tohto miesta, potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až päť rokov.

01.01.2006

Tretí diel

01.01.2006

Trestné činy proti službe v ozbrojených silách

01.01.2006

Nenastúpenie služby v ozbrojených silách

01.01.2006

§ 386

01.01.2006

(1) Kto v úmysle vyhnúť sa vojenskej službe nenastúpi službu v ozbrojených silách do 24 hodín po uplynutí lehoty určenej v povolávacom rozkaze, potrestá sa odňatím slobody na dva roky až päť rokov.

01.01.2006

(2) Odňatím slobody na päť rokov až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 za krízovej situácie.

01.01.2006

§ 387

01.01.2006

(1) Kto nenastúpi, čo aj z nedbanlivosti, službu v ozbrojených silách do 24 hodín po uplynutí lehoty určenej v povolávacom rozkaze, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

01.01.2006

(2) Odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 za krízovej situácie.

01.01.2006

§ 388

01.01.2006

Kto sa po vyhlásení mobilizácie ozbrojených síl, čo aj z nedbanlivosti, bez odkladu nedostaví z cudziny nastúpiť vojenskú službu, potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov.

01.01.2006

§ 389

01.01.2006

Porušovanie osobných a vecných povinností

01.01.2006

(1) Kto po vyhlásení mobilizácie ozbrojených síl nesplní, čo aj z nedbanlivosti, osobnú alebo vecnú povinnosť, alebo povinnosť ubytovať na obranu vlasti, alebo sa úmyselne vyhýba plneniu takej povinnosti, alebo plnenie takejto povinnosti inou osobou, čo aj z nedbanlivosti, marí alebo sťažuje, potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky.

01.01.2006

(2) Odňatím slobody na dva roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak ohrozí činom uvedeným v odseku 1 značnou mierou záujmy obrany vlasti.

01.01.2006

Štvrtý diel

01.01.2006

Trestné činy proti obrane vlasti

01.01.2006

§ 390

01.01.2006

Spolupráca s nepriateľom

01.01.2006

Kto počas vojnového stavu alebo vojny zadovažuje nepriateľovi prospech alebo ho akokoľvek podporuje, potrestá sa, ak nejde o čin prísnejšie trestný, odňatím slobody na jeden rok až desať rokov.

01.01.2006

§ 391

01.01.2006

Vojnová zrada

01.01.2006

Občan Slovenskej republiky, ktorý počas vojnového stavu alebo vojny koná službu v nepriateľskom vojsku alebo v nepriateľskom ozbrojenom zbore, potrestá sa odňatím slobody na desať rokov až dvadsaťpäť rokov alebo trestom odňatia slobody na doživotie.

01.01.2006

§ 392

01.01.2006

Služba v cudzom vojsku

01.01.2006

(1) Občan Slovenskej republiky, ktorý bez povolenia koná službu v cudzom vojsku, potrestá sa odňatím slobody na dva roky až osem rokov.

01.01.2006

(2) Odňatím slobody na päť rokov až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 počas vojnového stavu alebo vojny.

01.01.2006

JEDENÁSTA HLAVA

01.01.2006

TRESTNÉ ČINY VOJENSKÉ

01.01.2006

Prvý diel

01.01.2006

Trestné činy proti vojenskej podriadenosti a vojenskej cti

01.01.2006

Neuposlúchnutie rozkazu

01.01.2006

§ 393

01.01.2006

(1) Kto odoprie vykonať alebo úmyselne nevykoná rozkaz, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.

01.01.2006

(2) Odňatím slobody na dva roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

01.01.2006

a) so skupinou vojakov,

01.01.2006

b) so zbraňou,

01.01.2006

c) za okolností, že by tým mohol zmariť alebo podstatne sťažiť splnenie dôležitej služobnej úlohy, alebo

01.01.2006

d) ako príslušník ozbrojených síl vyslaných mimo územia Slovenskej republiky.

01.01.2006

(3) Rovnako ako v odseku 2 sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

01.01.2006

a) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť, alebo

01.01.2006

b) a spôsobí ním ohrozenie bojovej pohotovosti útvaru alebo iný obzvlášť závažný následok.

01.01.2006

(4) Odňatím slobody na päť rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 za krízovej situácie.

01.01.2006

§ 394

01.01.2006

(1) Kto z nedbanlivosti nevykoná rozkaz za okolností, že by tým mohol zmariť alebo podstatne sťažiť splnenie dôležitej služobnej úlohy, potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok.

01.01.2006

(2) Odňatím slobody na šesť mesiacov až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

01.01.2006

a) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť,

01.01.2006

b) a spôsobí ním ohrozenie bojovej pohotovosti útvaru alebo iný obzvlášť závažný následok, alebo

01.01.2006

c) ako príslušník ozbrojených síl vyslaných mimo územia Slovenskej republiky.

01.01.2006

(3) Odňatím slobody na tri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 za krízovej situácie.

01.01.2006

§ 395

01.01.2006

Sprotivenie alebo donútenie porušiť vojenskú povinnosť

01.01.2006

(1) Kto kladie odpor vojakovi, ktorý plní osobitne uložené vojenské povinnosti, alebo ho donúti takúto povinnosť porušiť, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.

01.01.2006

(2) Odňatím slobody na dva roky až sedem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

01.01.2006

a) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví alebo iný obzvlášť závažný následok,

01.01.2006

b) so zbraňou,

01.01.2006

c) so skupinou vojakov, alebo

01.01.2006

d) ako príslušník ozbrojených síl vyslaných mimo územia Slovenskej republiky.

01.01.2006

(3) Odňatím slobody na päť rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

01.01.2006

a) a spôsobí ním smrť, alebo

01.01.2006

b) za krízovej situácie.

01.01.2006

Urážka medzi vojakmi

01.01.2006

§ 396

01.01.2006

(1) Kto iného vojaka hrubo urazí, ak nejde o prísnejší trestný čin, potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok.

01.01.2006

(2) Odňatím slobody na šesť mesiacov až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 za krízovej situácie.

01.01.2006

§ 397

01.01.2006

(1) Kto násilím alebo hrozbou bezprostredného násilia urazí vojaka

01.01.2006

a) nadriadeného alebo hodnosťou vyššieho, alebo

01.01.2006

b) podriadeného, alebo hodnosťou nižšieho,

01.01.2006

potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

01.01.2006

(2) Odňatím slobody na šesť mesiacov až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

01.01.2006

a) a spôsobí ním ublíženie na zdraví,

01.01.2006

b) v čase, keď on sám alebo urazený vojak vykonáva službu,

01.01.2006

c) proti vojenskej stráži alebo vojenskej polícii,

01.01.2006

d) ako príslušník ozbrojených síl vyslaných mimo územia Slovenskej republiky, alebo

01.01.2006

e) so zbraňou alebo najmenej s dvoma osobami.

01.01.2006

(3) Odňatím slobody na tri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

01.01.2006

a) a spôsobí ním smrť, alebo

01.01.2006

b) za krízovej situácie.

01.01.2006

§ 398

01.01.2006

(1) Kto násilím alebo hrozbou bezprostredného násilia urazí vojaka rovnakej hodnosti, potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok.

01.01.2006

(2) Odňatím slobody na šesť mesiacov až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

01.01.2006

a) a spôsobí ním ublíženie na zdraví,

01.01.2006

b) v čase, keď on sám alebo urazený vojak vykonáva službu,

01.01.2006

c) proti vojenskej stráži alebo vojenskej polícii,

01.01.2006

d) ako príslušník ozbrojených síl vyslaných mimo územia Slovenskej republiky, alebo

01.01.2006

e) so zbraňou, alebo najmenej s dvoma osobami.

01.01.2006

(3) Odňatím slobody na tri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

01.01.2006

a) a spôsobí ním smrť, alebo

01.01.2006

b) za krízovej situácie.

01.01.2006

§ 399

01.01.2006

Násilie voči nadriadenému

01.01.2006

(1) Kto použije násilie, hrozbu bezprostredného násilia alebo hrozbu inej ťažkej ujmy voči nadriadenému,

01.01.2006

a) v úmysle pôsobiť na výkon jeho vojenských povinností, alebo

01.01.2006

b) pre výkon jeho vojenských povinností,

01.01.2006

potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov.

01.01.2006

(2) Odňatím slobody na tri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

01.01.2006

a) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví,

01.01.2006

b) so zbraňou,

01.01.2006