30.10.200619.04.2016

294

30.10.200619.04.2016

NARIADENIE VLÁDY

30.10.200619.04.2016

Slovenskej republiky

30.10.200619.04.2016

z 15. júna 2005

30.10.200619.04.2016

o meradlách

30.10.200619.04.2016

Vláda Slovenskej republiky podľa § 9 ods. 3 a § 12 ods. 8 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) nariaďuje:


30.10.200619.04.2016

Základné ustanovenia

30.10.200619.04.2016

§ 1

30.10.200619.04.2016

Toto nariadenie vlády (ďalej len „nariadenie“) sa vzťahuje na zariadenia a systémy s meracou funkciou (ďalej len „meradlo“)

30.10.200619.04.2016

a) vodomery podľa prílohy MI-001,

30.10.200619.04.2016

b) plynomery a prepočítavače objemu podľa prílohy MI-002,

30.10.200619.04.2016

c) elektromery podľa prílohy MI-003,

30.10.200619.04.2016

d) merače tepla podľa prílohy MI-004,

30.10.200619.04.2016

e) meracie zostavy na kontinuálne a dynamické meranie pretečeného množstva kvapalín okrem vody podľa prílohy MI-005,

30.10.200619.04.2016

f) váhy s automatickou činnosťou podľa prílohy MI-006,

30.10.200619.04.2016

g) taxametre podľa prílohy MI-007,

30.10.200619.04.2016

h) materializované miery podľa prílohy MI-008,

30.10.200619.04.2016

i) meradlá rozmerov podľa prílohy MI-009,

30.10.200619.04.2016

j) analyzátory výfukových plynov podľa prílohy MI-010.

30.10.200619.04.2016

§ 2

30.10.200619.04.2016

(1) Meradlá uvedené v § 1 sa používajú na merania vyplývajúce z verejného záujmu, ochrany zdravia obyvateľstva, jeho bezpečnosti, verejného poriadku, ochrany životného prostredia, ochrany spotrebiteľa, ako aj na účely určenia daní a poplatkov a v záujme obchodovania v súlade s dobrými mravmi a ak ide o ochranu oprávneného záujmu podľa § 1 zákona.

30.10.200619.04.2016

(2) Ak meradlo nie je zaradené na používanie podľa odseku 1, oznámi Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) dôvody Európskej komisii (ďalej len „Komisia“) a ostatným členským štátom Európskej únie (ďalej len „členský štát“).

30.10.200619.04.2016

§ 3

30.10.200619.04.2016

(1) Toto nariadenie ustanovuje základné požiadavky, ktoré musí spĺňať meradlo podľa § 1 pri jeho uvedení na trh a uvedení do prevádzky na účely uvedené v § 2 ods. 1.

30.10.200619.04.2016

(2) Toto nariadenie sa osobitne vzťahuje aj na požiadavky na elektromagnetickú odolnosť podľa osobitného predpisu.1)

30.10.200619.04.2016

§ 4

30.10.200619.04.2016

Pojmy

30.10.200619.04.2016

Na účely tohto nariadenia sa rozumie

30.10.200619.04.2016

a) meradlom zariadenie alebo systém určený na meranie, na ktorý sa vzťahujú § 1 a 3,

30.10.200619.04.2016

b) čiastkovou zostavou technické zariadenie uvedené v prílohách, pracujúce samostatne a tvoriace meradlo spoločne s

30.10.200619.04.2016

1. ostatnými kompatibilnými čiastkovými zostavami alebo

30.10.200619.04.2016

2. kompatibilným meradlom,

30.10.200619.04.2016

c) metrologickou kontrolou kontrola meradiel v oblastiach, v ktorých sa meradlo používa na zabezpečenie spoľahlivosti výsledkov merania z dôvodu verejného záujmu, ochrany zdravia obyvateľstva, jeho bezpečnosti, verejného poriadku, ochrany životného prostredia, určovania daní a poplatkov, ochrany spotrebiteľa a obchodovania v súlade s dobrými mravmi,

30.10.200619.04.2016

d) výrobcom fyzická osoba alebo právnická osoba zodpovedná za zhodu meradla s týmto nariadením s cieľom jeho uvedenia na trh pod vlastným menom alebo používania na vlastné účely,

01.06.201119.04.2016

e) uvedením na trh moment prvého odplatného alebo bezodplatného sprístupnenia meradla určeného pre konečného užívateľa,

01.06.201119.04.2016

f) uvedením do prevádzky prvé použitie meradla určeného pre konečného užívateľa na účely, na ktoré je určené,

30.10.200619.04.2016

g) splnomocnencom fyzická osoba alebo právnická osoba so sídlom v členskom štáte s písomným oprávnením výrobcu plniť v jeho mene určité úlohy podľa tohto nariadenia,

01.06.201119.04.2016

h) harmonizovanou európskou normou technická špecifikácia prijatá jednou z organizácií CEN, CENELEC alebo ETSI alebo spoločne dvoma, alebo všetkými týmito organizáciami na základe požiadavky Komisie podľa osobitného právneho predpisu2) a ktorá je vypracovaná v súlade so všeobecnými pokynmi dohodnutými medzi Komisiou a európskymi normalizačnými organizáciami a na ktorú je odkaz zverejnený v Úradnom vestníku Európskej únie (ďalej len „úradný vestník“),

01.06.201119.04.2016

i) normatívnym dokumentom dokument obsahujúci technické špecifikácie prijaté Medzinárodnou organizáciou pre legálnu metrológiu, na ktorý je odkaz zverejnený v úradnom vestníku v sérii C.

30.10.200619.04.2016

§ 5

30.10.200619.04.2016

Čiastkové zostavy

01.06.201119.04.2016

(1) Ak príslušná príloha vzťahujúca sa na konkrétne meradlo ustanovuje základné požiadavky na čiastkové zostavy, platia pre čiastkové zostavy ustanovenia tohto nariadenia.

30.10.200619.04.2016

(2) Čiastkové zostavy a meradlá možno na účely posúdenia zhody posudzovať nezávisle a samostatne.

30.10.200619.04.2016

§ 6

30.10.200619.04.2016

Základné požiadavky a posudzovanie zhody

30.10.200619.04.2016

(1) Meradlo musí spĺňať základné požiadavky stanovené v prílohe č. 1 a v príslušnej prílohe vzťahujúcej sa na konkrétne meradlo.

30.10.200619.04.2016

(2) Ak je to v záujme zabezpečenia správneho používania meradla, možno požadovať, aby údaje podľa prílohy č. 1 alebo príslušných príloh týkajúcich sa konkrétneho meradla boli k dispozícii v úradnom jazyku členského štátu, v ktorom sa meradlo uvádza na trh.

30.10.200619.04.2016

(3) Zhoda meradla so základnými požiadavkami sa posudzuje podľa § 9.

30.10.200619.04.2016

§ 7

30.10.200619.04.2016

Značka zhody

30.10.200619.04.2016

(1) Zhoda meradla s ustanoveniami tohto nariadenia sa potvrdí umiestnením označenia CE a doplnkovej metrologickej značky podľa § 15.

30.10.200619.04.2016

(2) Označenie CE a doplnkovú metrologickú značku umiestňuje na meradlo výrobca alebo iný subjekt na zodpovednosť výrobcu. V odôvodnenom prípade možno umiestniť tieto značky už počas výroby.

30.10.200619.04.2016

(3) Na meradlo je zakázané umiestňovať značky, ktoré by mohli uviesť tretiu stranu do omylu z hľadiska významu alebo podoby označenia CE a doplnkovej metrologickej značky. Iné značky možno na meradlo umiestniť tak, aby neznižovali viditeľnosť a čitateľnosť označenia CE a doplnkovej metrologickej značky.

30.10.200619.04.2016

(4) Ak sa na meradlo vzťahujú opatrenia prijaté podľa iných všeobecne záväzných právnych predpisov vyžadujúce označenie CE, musí táto značka vyjadrovať aj to, že dané meradlo spĺňa požiadavky aj týchto všeobecne záväzných právnych predpisov. V takom prípade musí byť v dokumentácii, upozorneniach alebo pokynoch, podľa tohto nariadenia, ktoré sú priložené k meradlu, uvedený aj odkaz na príslušné smernice publikované v úradnom vestníku.

30.10.200619.04.2016

§ 8

30.10.200619.04.2016

Uvedenie na trh a do prevádzky

30.10.200619.04.2016

(1) Meradlu s označením CE a doplnkovou metrologickou značkou podľa § 7 sa nesmie brániť uvádzaniu na trh alebo do prevádzky.

30.10.200619.04.2016

(2) Meradlo možno uviesť na trh alebo do prevádzky, len ak spĺňa požiadavky tohto nariadenia.

30.10.200619.04.2016

(3) Ak sú pre meradlo definované iné triedy presnosti, potom

30.10.200619.04.2016

a) triedy presnosti, ktoré sa majú používať v rámci osobitných aplikácií, sa môžu uviesť v prílohe k danému meradlu s názvom Uvedenie do prevádzky,

30.10.200619.04.2016

b) vo všetkých ostatných prípadoch možno určiť, ktoré triedy presnosti sa v osobitných aplikáciách v rámci definovaných tried majú používať, s tým, že na území členského štátu sa umožní používanie všetkých tried presnosti.

30.10.200619.04.2016

(4) V oboch prípadoch podľa odseku 3 písm. a) alebo písm. b) si môže užívateľ zvoliť meradlo s lepšou triedou presnosti.

30.10.200619.04.2016

(5) Na obchodných veľtrhoch, výstavách, prezentáciách sa nesmie brániť prezentácii meradla, ktoré nie je v zhode s týmto nariadením, za predpokladu, že je na ňom zreteľne vyznačené, že ide o meradlo nezhodné, a až do dosiahnutia zhody nie je možné ho uviesť na trh ani do prevádzky.

30.10.200619.04.2016

§ 9

30.10.200619.04.2016

Posudzovanie zhody

30.10.200619.04.2016

(1) Posudzovanie zhody meradla s príslušnými základnými požiadavkami sa vykonáva na základe žiadosti a podľa výberu výrobcu niektorým z postupov posudzovania zhody, ktoré sú uvedené v príslušnej prílohe. V prípade potreby výrobca poskytne technickú dokumentáciu podľa § 10 ku konkrétnemu meradlu alebo k skupinám.

30.10.200619.04.2016

(2) Postupy posudzovania zhody sú podrobne opísané v prílohách A až H1.

30.10.200619.04.2016

(3) Záznamy a korešpondencia týkajúce sa posudzovania zhody sa vyhotovia v jazyku členského štátu, v ktorom je ustanovená notifikovaná osoba vykonávajúca posudzovanie zhody, alebo v jazyku, ktorý táto notifikovaná osoba akceptuje.

30.10.200619.04.2016

§ 10

30.10.200619.04.2016

Technická dokumentácia

30.10.200619.04.2016

(1) Technická dokumentácia musí obsahovať zrozumiteľný opis konštrukcie, postup výroby a funkciu meradla a musí sa podľa nej dať posúdiť jeho zhoda s príslušnými požiadavkami tohto nariadenia.

30.10.200619.04.2016

(2) Technická dokumentácia musí byť dostatočne podrobná, aby zaručovala

30.10.200619.04.2016

a) definovanie metrologických charakteristík,

30.10.200619.04.2016

b) reprodukovateľnosť metrologických parametrov vyrobeného meradla, ak je meradlo správne nastavené pomocou vhodných a na to určených prostriedkov,

30.10.200619.04.2016

c) celistvosť meradla.

30.10.200619.04.2016

(3) Technická dokumentácia musí obsahovať v rozsahu potrebnom na posúdenie a identifikáciu typu alebo meradla

30.10.200619.04.2016

a) všeobecný opis meradla,

30.10.200619.04.2016

b) koncepčné usporiadanie a výrobné nákresy, ako aj výkresy jeho komponentov, čiastkových zostáv, okruhov atď.,

30.10.200619.04.2016

c) výrobné postupy tak, aby zaručovali jednotnú výrobu,

30.10.200619.04.2016

d) podľa potreby opis elektronických zariadení s nákresmi, schémami, vývojovými diagramami a všeobecné informácie o softvéri vysvetľujúce ich vlastnosti a funkcie,

30.10.200619.04.2016

e) opis a výklad potrebný na pochopenie písmen b) až d) vrátane prevádzky meradla,

30.10.200619.04.2016

f) zoznam úplne alebo čiastočne použitých noriem alebo normatívnych dokumentov uvedených v § 13,

30.10.200619.04.2016

g) opis opatrení prijatých na splnenie základných požiadaviek, ak neboli uplatnené normy alebo normatívne dokumenty podľa § 13,

30.10.200619.04.2016

h) výsledky konštrukčných výpočtov, skúšok a podobne,

30.10.200619.04.2016

i) výsledky príslušných skúšok, ak sú potrebné na preukázanie, že daný typ meradla alebo meradlo zodpovedá

30.10.200619.04.2016

1. požiadavkám tohto nariadenia v deklarovaných menovitých prevádzkových podmienkach a v rámci špecifikovaného rušenia prostredia,

30.10.200619.04.2016

2. špecifikáciám týkajúcim sa ich životnosti, ak ide o plynomery, vodomery, merače tepla a meradlá množstva kvapaliny okrem vody,

30.10.200619.04.2016

j) ES certifikát typu alebo ES certifikát návrhu meradla obsahujúci súčasti identické so súčasťami použitými v konštrukcii meradla.

30.10.200619.04.2016

(4) Výrobca určí, kam sa umiestnia plomby a značky.

30.10.200619.04.2016

(5) Výrobca uvedie podmienky kompatibility s rozhraniami a s čiastkovými zostavami v aktuálnych prípadoch.

30.10.200619.04.2016

§ 11

30.10.200619.04.2016

Informačné povinnosti

30.10.200619.04.2016

(1) Úrad podľa § 8 zákona oznámi ostatným členským štátom a Komisii, ktoré notifikované osoby sú určené na vykonávanie úloh spojených s postupmi posudzovania zhody podľa § 9, identifikačné kódy, ktoré týmto notifikovaným osobám pridelila Komisia, meradlá, na ktorých posudzovanie má príslušná notifikovaná osoba oprávnenie, a podľa potreby aj triedu presnosti, merací rozsah, technológiu merania a iné charakteristiky meradla vymedzujúce rámec notifikácie.

01.06.201119.04.2016

(2) Úrad pri určení notifikovaných osôb postupuje podľa podmienok ustanovených v § 12. Notifikované osoby spĺňajúce podmienky technických noriem, ktoré preberajú príslušné harmonizované európske normy s odkazmi publikovanými v úradnom vestníku, sa považujú za vyhovujúce príslušným podmienkam. Úrad podľa § 6 ods. 6 zákona zverejní odkazy na tieto technické normy vo Vestníku Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „vestník“). Ak neexistuje všeobecne záväzný právny predpis na úlohy uvedené v § 2, má úrad právo určiť a notifikovať osobu na úlohy týkajúce sa daného meradla.

30.10.200619.04.2016

(3) Úrad podľa § 11 ods. 11 a 12 zákona

30.10.200619.04.2016

a) kontroluje, či notifikovaná osoba vyhovuje podmienkam § 12,

30.10.200619.04.2016

b) notifikáciu zruší, ak zistí, že notifikovaná osoba prestala spĺňať podmienky, o čom bezodkladne informuje ostatné členské štáty a Komisiu.

30.10.200619.04.2016

§ 12

30.10.200619.04.2016

Podmienky pre notifikované osoby

30.10.200619.04.2016

Úrad pri určovaní notifikovaných osôb podľa § 11 ods. 1 uplatňuje tieto podmienky:

30.10.200619.04.2016

a) notifikovaná osoba, jej riaditeľ alebo zamestnanci zainteresovaní na úlohách súvisiacich s posudzovaním zhody nesmú byť návrhármi, výrobcami, dodávateľmi, montážnikmi ani používateľmi posudzovaných meradiel, ani ich splnomocnenými zástupcami; okrem toho nesmú byť priamo či nepriamo zainteresovaní na navrhovaní, výrobe, marketingu alebo údržbe týchto meradiel a nesmú zastupovať strany angažujúce sa v týchto aktivitách; uvedená podmienka však nebráni výmene technických informácií medzi výrobcom a notifikovanou osobou pri posudzovaní zhody,

30.10.200619.04.2016

b) na notifikovanú osobu, jej riaditeľa a jej zamestnancov nesmie byť vyvíjaný nátlak, ani nesmú byť žiadnym spôsobom ovplyvňovaní vrátane finančných úplatkov, ktoré by mohli ovplyvniť ich rozhodovanie o výsledkoch posudzovania zhody, a to predovšetkým zo strany osôb alebo skupín zainteresovaných na výsledku posudzovania,

30.10.200619.04.2016

c) posudzovanie zhody sa vykonáva na najvyššej úrovni profesionality a spôsobilosti v oblasti metrológie; ak si notifikovaná osoba na niektoré úlohy zabezpečí subdodávateľa, musí v prvom rade zabezpečiť, aby vyhovoval požiadavkám tohto nariadenia a predovšetkým tohto paragrafu; notifikovaná osoba musí archivovať aj príslušné doklady o hodnotení kvalifikovanosti subdodávateľa a o práci, ktorú vykonal podľa tohto nariadenia, na predloženie úradu,

01.06.201119.04.2016

d) notifikovaná osoba musí byť schopná splniť všetky úlohy posudzovania zhody, na ktoré je určená, či už ich vykoná sama alebo ich splní niekto iný v jej zastúpení a na jej zodpovednosť; musí mať k dispozícii zamestnancov, ako aj prístup k zariadeniam potrebným na to, aby mohla adekvátnym spôsobom splniť technické a administratívne úlohy súvisiace s posudzovaním zhody,

30.10.200619.04.2016

e) zamestnanci notifikovanej osoby

01.06.201119.04.2016

1. musia byť riadne technicky a odborne vyškolení na všetky úlohy posudzovania zhody, na ktoré je notifikovaná osoba určená,

30.10.200619.04.2016

2. musia mať dostatočné vedomosti o predpisoch týkajúcich sa úloh, ktoré vykonávajú, ako aj adekvátne skúsenosti s takými úlohami,

30.10.200619.04.2016

3. musia byť schopní vydávať certifikáty, záznamy a správy preukazujúce vykonanie úlohy,

30.10.200619.04.2016

f) musí byť zaručená nestrannosť notifikovanej osoby, jej riaditeľa a zamestnancov, ich odmeňovanie nesmie závisieť od výsledkov realizovaných úloh; odmeny riaditeľa a jej zamestnancov nesmú závisieť od počtu vykonaných skúšok ani od výsledkov splnenia skúšok,

30.10.200619.04.2016

g) ak zodpovednosť za škodu notifikovanej osoby nie je zahrnutá v právnom poriadku členského štátu, musí uzavrieť poistenie zodpovednosti za škodu,

30.10.200619.04.2016

h) riaditeľ a zamestnanci notifikovanej osoby sú povinní dodržiavať mlčanlivosť týkajúcu sa všetkých informácií získaných pri výkone svojich povinností podľa tohto nariadenia okrem ich vystupovania vo vzťahu k úradu.

01.06.201119.04.2016

§ 13

01.06.201119.04.2016

Harmonizované európske normy a normatívne dokumenty

01.06.201119.04.2016

(1) Zhoda so základnými požiadavkami uvedenými v prílohe č. 1 a v príslušnej prílohe k meradlu sa predpokladá pri meradle, ktoré je v zhode so slovenskou technickou normou preberajúcou harmonizovanú európsku normu pre dané meradlo, na ktorú je odkaz zverejnený v úradnom vestníku v sérii C. Ak je meradlo v zhode so slovenskou technickou normou len sčasti, predpokladá sa zhoda len s tými základnými požiadavkami, ktoré zodpovedajú časti slovenskej technickej normy, s ktorou je meradlo v zhode. Úrad zverejňuje odkaz na uvedenú slovenskú technickú normu vo vestníku a na webovom sídle úradu.

01.06.201119.04.2016

(2) Zhoda so základnými požiadavkami uvedenými v prílohe č. 1 a v príslušnej prílohe k meradlu sa predpokladá pri meradle, ktoré je v zhode so zodpovedajúcou časťou normatívneho dokumentu a so zoznamom, na ktoré je odkaz zverejnený v úradnom vestníku v sérii C. Ak je meradlo v zhode s normatívnym dokumentom len sčasti, predpokladá sa zhoda len s tými základnými požiadavkami, ktoré zodpovedajú časti normatívneho dokumentu, s ktorou je meradlo v zhode. Úrad zverejňuje odkaz na uvedený normatívny dokument vo vestníku a na webovom sídle úradu.

01.06.201119.04.2016

(3) Výrobca môže použiť akékoľvek technické riešenie vyhovujúce základným požiadavkám uvedeným v prílohe č. 1 a v príslušnej prílohe k meradlu. Ak chce výrobca využiť výhodu predpokladu zhody, musí správne použiť riešenie uvedené v slovenskej technickej norme preberajúcej harmonizovanú európsku normu alebo v zodpovedajúcej časti normatívneho dokumentu a v zozname podľa odsekov 1 a 2.

01.06.201119.04.2016

(4) Zhoda so skúškami podľa § 10 ods. 3 písm. i) sa predpokladá, ak sa zodpovedajúci skúšobný program realizoval podľa dokumentov uvedených v odsekoch 1 až 3 a ak výsledky skúšky zaručujú zhodu so základnými požiadavkami.

30.10.200619.04.2016

§ 14

30.10.200619.04.2016

Riešenie nezhody

01.06.201119.04.2016

(1) Ak úrad zistí, že harmonizovaná európska norma podľa § 13 ods. 1 nespĺňa úplne základné požiadavky podľa prílohy č. 1 a príslušnej prílohy k meradlu, predloží informáciu s uvedením dôvodov Stálemu výboru ustanovenému podľa osobitného predpisu.2)

01.06.201119.04.2016

(2) Ak úrad zistí, že normatívny dokument, na ktorý je odkaz zverejnený v úradnom vestníku v sérii C, nespĺňa úplne základné požiadavky podľa prílohy č. 1 a príslušných príloh k meradlám, predloží informáciu Výboru pre meradlá s uvedením dôvodov.

30.10.200619.04.2016

(3) Úrad môže vykonať príslušné opatrenia na prekonzultovanie práce Medzinárodnou organizáciou pre legálnu metrológiu týkajúcej sa rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia so zainteresovanými stranami na národnej úrovni.

30.10.200619.04.2016

§ 15

30.10.200619.04.2016

Značky

30.10.200619.04.2016

(1) Označenie CE uvedené v § 7 sa skladá z písmen CE; grafické znázornenie je prílohou k zákonu. Výška označenia CE musí byť najmenej 5 mm.

01.06.201119.04.2016

(2) Doplnková metrologická značka sa skladá z veľkého písmena M a posledného dvojčísla roku jej pripevnenia na meradlo umiestnených v obdĺžniku. Výška obdĺžnika sa rovná výške označenia CE. Doplnková metrologická značka sa umiestni tesne za označenie CE.

30.10.200619.04.2016

(3) Identifikačný kód notifikovanej osoby uvedenej v § 11, ak ho predpisuje postup posudzovania zhody, sa uvádza za označením CE a doplnkovou metrologickou značkou.

30.10.200619.04.2016

(4) Ak sa meradlo skladá z viacerých zariadení pracujúcich spoločne, ktoré však netvoria čiastkovú zostavu, umiestnia sa značky na hlavnom zariadení. Ak je meradlo príliš malé alebo príliš citlivé na to, aby mohlo byť na ňom umiestnené označenie CE a doplnková metrologická značka, vyznačia sa tieto na obale a v sprievodnej dokumentácii.

30.10.200619.04.2016

(5) Označenie CE a doplnková metrologická značka musia byť neodstrániteľné. Identifikačný kód notifikovanej osoby musí byť nezmazateľne vyznačený alebo pripevnený tak, aby sa pri odstraňovaní porušil. Všetky značky musia byť dobre viditeľné alebo ľahko prístupné.

30.10.200619.04.2016

§ 16

30.10.200619.04.2016

Dozor na trhu a administratívna spolupráca

30.10.200619.04.2016

(1) Orgán metrologického dozoru3) prijme všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie toho, aby meradlá podliehajúce metrologickej kontrole, nevyhovujúce ustanoveniam tohto nariadenia sa neuvádzali na trh ani do prevádzky.

30.10.200619.04.2016

(2) Orgány metrologického dozoru členských štátov vzájomne spolupracujú pri plnení svojich záväzkov vyplývajúcich z povinnosti dozoru na trhu; vymieňajú si

30.10.200619.04.2016

a) informácie o tom, do akej miery kontrolované meradlá spĺňajú požiadavky tohto nariadenia, ako aj výsledky ich kontrol,

30.10.200619.04.2016

b) ES certifikáty typu alebo ES certifikáty návrhu, ako aj všetky prílohy k nim vydané notifikovanou osobou, doplnky, zmeny alebo zrušenie týkajúce sa už vydaných certifikátov,

30.10.200619.04.2016

c) schválenia systémov kvality vydané notifikovanými osobami, ako aj informácie o neschválení systému kvality alebo o jeho zrušení,

30.10.200619.04.2016

d) hodnotiace správy vypracované notifikovanými osobami na požiadanie iných orgánov.

30.10.200619.04.2016

(3) Úrad zabezpečí, aby svojim notifikovaným osobám sprístupnil všetky potrebné údaje týkajúce sa certifikátov a schválenia systémov kvality.

30.10.200619.04.2016

(4) Úrad informuje ostatné členské štáty a Komisiu o tom, ktoré orgány poveril zabezpečením výmeny informácií.

30.10.200619.04.2016

§ 17

30.10.200619.04.2016

Bezpečnostná klauzula

30.10.200619.04.2016

(1) Ak orgán metrologického dozoru3) zistí, že celé meradlo určitého typu s označením CE a doplnkovou metrologickou značkou alebo časť tohto meradla nespĺňa základné požiadavky na funkčnosť ustanovené v tomto nariadení pri správnej inštalácii a používaní podľa návodu výrobcu, musí prijať opatrenia na stiahnutie týchto meradiel z trhu, zakázať alebo obmedziť ich ďalšie uvádzanie na trh, prípadne zakázať alebo obmedziť ich ďalšie používanie. Pri voľbe uvedených opatrení zohľadňuje skutočnosť, či ide o nezhodu systematickú alebo náhodnú. Ak usúdi, že nezhoda je systematického charakteru, bezodkladne informuje Komisiu o prijatých opatreniach, ktoré odôvodní.

30.10.200619.04.2016

(2) Orgán metrologického dozoru3) po potvrdení svojich zistení podľa odseku 1 podnikne príslušné opatrenia proti tomu, kto značky na meradlo pripevnil, a informuje o nich Komisiu a ostatné členské štáty.

30.10.200619.04.2016

§ 18

30.10.200619.04.2016

Neoprávnené používanie značiek

30.10.200619.04.2016

(1) Ak orgán metrologického dozoru3) zistí neoprávnené použitie označenia CE a doplnkovej metrologickej značky, uloží výrobcovi alebo jeho splnomocnencovi povinnosť

30.10.200619.04.2016

a) zabezpečiť, aby meradlo zodpovedalo podmienkam súvisiacim s používaním označenia CE a doplnkovej metrologickej značky, ktoré nie sú uvedené v § 17 ods. 1,

30.10.200619.04.2016

b) odstrániť nedostatky podľa podmienok stanovených orgánom metrologického dozoru.3)

30.10.200619.04.2016

(2) Ak nedostatky uvedené v odseku 1 naďalej pretrvávajú, orgán metrologického dozoru3) musí prijať všetky potrebné opatrenia na to, aby obmedzil alebo zakázal uvádzať na trh tieto meradlá, alebo musí zabezpečiť ich stiahnutie z trhu a zakázať alebo obmedziť ich ďalšie používanie, pričom koná podľa postupov v § 17.

30.10.200619.04.2016

§ 19

30.10.200619.04.2016

Rozhodnutia o zamietnutí alebo obmedzení meradiel

30.10.200619.04.2016

Rozhodnutie prijaté podľa § 31 ods. 1 písm. b) zákona, na základe ktorého sa meradlo stiahne z trhu alebo sa zakáže, alebo obmedzí jeho uvedenie na trh alebo do používania, musí byť presne odôvodnené. O rozhodnutí je informovaný príslušný subjekt spolu s poučením o opravných prostriedkoch, ktoré môže v súlade s právnym poriadkom uplatniť, ako aj o lehote na ich uplatnenie.


30.10.200619.04.2016

§ 20

30.10.200619.04.2016

Prechodné a záverečné ustanovenia

01.06.201119.04.2016

Meradlo, ktoré vyhovuje doteraz platným právnym predpisom, možno umiestniť na trh a do prevádzky na účely merania, na ktoré sa musí používať určené meradlo, do uplynutia platnosti schválenia typu tohto meradla, alebo ak schválenie typu je na dobu neobmedzenú, tak najneskôr do 30. októbra 2016.

01.06.201119.04.2016

§ 21

01.06.201119.04.2016

Týmto nariadením vlády sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 2.

30.10.200619.04.2016

§ 22

30.10.200619.04.2016

Účinnosť

30.10.200619.04.2016

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 30. októbra 2006.


30.10.200619.04.2016

Mikuláš Dzurinda v. r.


30.10.200619.04.2016

Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 294/2005 Z. z.

30.10.200619.04.2016

ZÁKLADNÉ POŽIADAVKY

30.10.200619.04.2016

Meradlo musí byť z metrologického hľadiska dostatočne chránené tak, aby všetky zainteresované strany mohli plne dôverovať výsledku merania, a musí byť navrhnuté a vyrobené na čo najvyššej kvalitatívnej úrovni z hľadiska technológie merania a zabezpečenia údajov merania.

30.10.200619.04.2016

Táto príloha rieši požiadavky, ktoré musia meradlá spĺňať, a podľa potreby sa ešte dopĺňa o osobitné požiadavky na meradlá v prílohách MI-001 až MI-010, ktoré sa bližšie zaoberajú určitými aspektmi všeobecných požiadaviek.

30.10.200619.04.2016

Riešenia prijaté na základe požiadaviek musia zohľadňovať zamýšľaný účel použitia meradla a jeho predvídateľné zneužitie.

30.10.200619.04.2016

Definície

30.10.200619.04.2016

Meraná veličina je veličina, ktorá je predmetom merania.

30.10.200619.04.2016

Ovplyvňujúca veličina je veličina, ktorá nie je meranou veličinou, ale ovplyvňuje výsledok merania.

30.10.200619.04.2016

Pracovné podmienky sú hodnoty meranej veličiny a ovplyvňujúcich veličín tvoriace pre meradlo bežné pracovné podmienky.

30.10.200619.04.2016

Rušenie je ovplyvňujúca veličina, ktorej hodnota je v rámci medzí špecifikovaných v príslušnej požiadavke na meradlo, ale mimo rámca jeho pracovných podmienok. Ovplyvňujúca veličina je rušením, ak pre túto veličinu nie sú určené pracovné podmienky.

30.10.200619.04.2016

Kritická hodnota je zmena hodnoty, pri ktorej je zmena výsledku merania považovaná za neželanú.

30.10.200619.04.2016

Materializovaná miera je meradlo, ktoré je určené na trvalé reprodukovanie alebo poskytovanie jednej známej hodnoty danej veličiny alebo viacerých známych hodnôt danej veličiny.

30.10.200619.04.2016

Priamy predaj je obchodná transakcia, ak

30.10.200619.04.2016

a) výsledok merania slúži ako základ stanovenia ceny,

30.10.200619.04.2016

b) aspoň jedna zo strán zúčastnených na transakcii je spotrebiteľ alebo účastník, ktorý si vyžaduje podobný stupeň ochrany,

30.10.200619.04.2016

c) všetky strany zúčastnené na transakcii akceptujú výsledky merania na danom mieste a v danom čase.

30.10.200619.04.2016

Klimatické prostredie sú podmienky, v ktorých sa meradlá môžu používať. Distribučná spoločnosť je dodávateľ elektrického prúdu, plynu, tepla alebo vody.

30.10.200619.04.2016

Požiadavky

30.10.200619.04.2016

1. Dovolené chyby

30.10.200619.04.2016

1.1 Pri predpísaných pracovných podmienkach a bez vplyvu rušenia nesmie chyba merania prekročiť hodnotu najväčšej dovolenej chyby ustanovenú v osobitnej prílohe pre daný druh meradla.

30.10.200619.04.2016

Ak nie je ustanovené inak, vyjadruje sa najväčšia dovolená chyba ako obojsmerná hodnota odchýlky od skutočnej hodnoty.

30.10.200619.04.2016

1.2 Ak meradlo pracuje v predpísaných pracovných podmienkach a pod vplyvom rušenia, požiadavky na jeho funkčnosť sú určené v osobitnej prílohe na daný druh meradla.

30.10.200619.04.2016

Ak sa má meradlo používať v definovanom permanentnom spojitom elektromagnetickom poli, musia byť jeho dovolené vlastnosti počas skúšky vo vyžarovanom elektromagnetickom poli s amplitúdovou moduláciou v medziach najväčších dovolených chýb.

30.10.200619.04.2016

1.3 Výrobca určí klimatické, mechanické a elektromagnetické prostredie, v ktorom sa má meradlo používať, ako aj zdroj elektrického prúdu a iné ovplyvňujúce veličiny, ktoré by mohli mať vplyv na presnosť meradla, so zohľadnením požiadaviek na meradlo ustanovených v osobitných prílohách.

30.10.200619.04.2016

1.3.1 Klimatické prostredie

30.10.200619.04.2016

Ak osobitné prílohy MI-001 až MI-010 nešpecifikujú inak, určí výrobca hornú a dolnú hranicu teploty z hodnôt uvedených v tabuľke č. 1 a uvedie, či je meradlo určené pre prostredie s kondenzáciou vlhkosti alebo bez kondenzácie, ako aj to, či je meradlo určené na umiestnenie v otvorenom alebo v uzavretom priestore.

30.10.200619.04.2016

Tabuľka č. 1

30.10.200619.04.2016
Teplotné hranice
Horná hranica teploty 30 °C 40 °C 55 °C 70 °C
Dolná hranica teploty 5 °C -10 °C -25 °C -40 °C
30.10.200619.04.2016

1.3.2

30.10.200619.04.2016

a) Mechanické prostredie sa delí do troch tried M1 až M3:

30.10.200619.04.2016

M1 Táto trieda platí pre meradlá používané v priestoroch s vibráciami a otrasmi malej intenzity, napr. pre meradlá pripevnené na ľahké nosné konštrukcie vystavené zanedbateľným vibráciám a otrasom prenášaným z okolitého prostredia, kde pracujú vŕtacie mechanizmy, búchajú dvere a podobne.

30.10.200619.04.2016

M2 Táto trieda platí pre meradlá používané v priestoroch s významnou alebo vysokou úrovňou vibrácií a otrasov spôsobovaných ťažkými strojmi, vozidlami prechádzajúcimi v tesnej blízkosti, dopravníkovými pásmi a podobne.

30.10.200619.04.2016

M3 Táto trieda platí pre meradlá používané v prostredí s vysokou a veľmi vysokou hladinou vibrácií a otrasov, napr. pre meradlá umiestnené priamo na strojoch, dopravníkových pásoch a podobne.

30.10.200619.04.2016

b) V súvislosti s mechanickým prostredím treba brať do úvahy tieto ovplyvňujúce veličiny:

30.10.200619.04.2016

1. vibrácie,

30.10.200619.04.2016

2. mechanické otrasy.

30.10.200619.04.2016

1.3.3

30.10.200619.04.2016

a) Ak v osobitnej prílohe k danému druhu meradla nie je uvedené inak, elektromagnetické prostredie je rozdelené do týchto tried:

30.10.200619.04.2016

E1 Táto trieda platí pre meradlá používané v priestoroch s elektromagnetickým rušením, aké sa vyskytuje v obytných budovách, obchodných priestoroch a v prevádzkach ľahkého priemyslu.

30.10.200619.04.2016

E2 Táto trieda platí pre meradlá používané v priestoroch s elektromagnetickým rušením, aké sa vyskytuje v ostatných priemyselných priestoroch.

30.10.200619.04.2016

E3 Táto trieda sa vzťahuje na meradlá napájané z batériového zdroja vozidla. Tieto meradlá musia spĺňať požiadavky triedy E2 a tieto doplnkové požiadavky:

30.10.200619.04.2016

1. pokles napätia spôsobený budením okruhu elektrického štartéra spaľovacieho motora,

30.10.200619.04.2016

2. zaťaženie pri prechodovom stave, keď sa pri chode motora odpojí vybitá batéria.

30.10.200619.04.2016

b) V súvislosti s elektromagnetickým prostredím treba brať do úvahy tieto ovplyvňujúce veličiny:

30.10.200619.04.2016

1. prerušenie napätia,

30.10.200619.04.2016

2. krátkodobý pokles napätia,

30.10.200619.04.2016

3. prechodové napätie na napájacom a/alebo signálnom vedení,

30.10.200619.04.2016

4. elektrostatický výboj,

30.10.200619.04.2016

5. vysokofrekvenčné elektromagnetické pole,

30.10.200619.04.2016

6. vodivé vysokofrekvenčné elektromagnetické pole na napájacom a/alebo signálnom vedení,

30.10.200619.04.2016

7. preťaženie na napájacom a/alebo signálnom vedení.

30.10.200619.04.2016

1.3.4 Ďalšie ovplyvňujúce veličiny, ktoré môžu prichádzať do úvahy:

30.10.200619.04.2016

a) kolísanie napätia,

30.10.200619.04.2016

b) kolísanie sieťovej frekvencie,

30.10.200619.04.2016

c) magnetické polia sieťovej frekvencie,

30.10.200619.04.2016

d) všetky také ovplyvňujúce veličiny, ktoré by mohli významne ovplyvniť presnosť meradla.

30.10.200619.04.2016

1.4 Pre skúšky vykonávané podľa tohto nariadenia platia tieto body:

30.10.200619.04.2016

1.4.1 Základné pravidlá pre skúšanie a určenie chýb

30.10.200619.04.2016

Pre každú príslušnú ovplyvňujúcu veličinu treba preveriť splnenie základných požiadaviek špecifikovaných v bodoch 1.1 a 1.2. Ak v príslušnej osobitnej prílohe k meradlu nie je ustanovené inak, platia tieto základné požiadavky pri aplikácii a vyhodnotení každej ovplyvňujúcej veličiny samostatne pri dodržaní podmienky, že ostatné ovplyvňujúce veličiny sú udržiavané relatívne konštantne na referenčnej hodnote.

30.10.200619.04.2016

Metrologické skúšky sa vykonajú počas alebo po skončení pôsobenia danej ovplyvňujúcej veličiny podľa toho, ktorá z podmienok platí pre bežný pracovný stav meradla v prípade, keď sa predpokladá výskyt tejto ovplyvňujúcej veličiny.

30.10.200619.04.2016

1.4.2 Vlhkosť okolitého prostredia

30.10.200619.04.2016

a) Podľa toho, do akých klimatických podmienok je meradlo určené, zvolí sa skúška na vlhké stabilné teplo bez kondenzácie, alebo skúška na cyklické vlhké teplo s kondenzáciou.

30.10.200619.04.2016

b) Skúška na cyklické vlhké teplo je potrebná, ak je kondenzácia významná alebo ak je prenikanie vodných pár urýchľované v dôsledku výmeny vzduchu. Pri nekondenzujúcej vlhkosti je potrebná skúška na vlhké stabilné teplo.

30.10.200619.04.2016

2. Reprodukovateľnosť

30.10.200619.04.2016

Výsledky za sebou nasledujúcich meraní tej istej veličiny na rôznych miestach alebo rôznymi užívateľmi pri dodržaní všetkých ostatných podmienok musia vykazovať tesnú zhodu. Rozdiel vo výsledkoch meraní musí byť v porovnaní s najväčšou dovolenou chybou malý.

30.10.200619.04.2016

3. Opakovateľnosť

30.10.200619.04.2016

Výsledky za sebou nasledujúcich meraní tej istej veličiny za rovnakých podmienok musia vykazovať tesnú zhodu. Rozdiel vo výsledkoch meraní musí byť v porovnaní s najväčšou dovolenou chybou malý.

30.10.200619.04.2016

4. Prah citlivosti a citlivosť

30.10.200619.04.2016

Meradlo musí vykazovať dostatočnú citlivosť a prah jeho citlivosti pre dané merania musí byť dostatočne nízky.

30.10.200619.04.2016

5. Trvanlivosť

30.10.200619.04.2016

Meradlo musí byť navrhnuté tak, aby si zachovalo adekvátnu stabilitu svojich metrologických charakteristík po čas určený výrobcom za predpokladu, že je správne inštalované, udržiavané, používané podľa pokynov výrobcu a v určenom pracovnom prostredí.

30.10.200619.04.2016

6. Spoľahlivosť

30.10.200619.04.2016

Konštrukcia meradla musí byť taká, aby meradlo v čo možno najväčšej miere redukovalo vplyv poruchy, ktorá by viedla k nepresnému výsledku merania, ak prítomnosť takejto poruchy nie je jednoznačne zrejmá.

30.10.200619.04.2016

7. Vhodnosť

30.10.200619.04.2016

7.1 Meradlo nesmie mať žiadne vlastnosti, ktoré by uľahčovali jeho úmyselné zneužitie, pričom treba minimalizovať aj možnosť jeho neúmyselného zneužitia.

30.10.200619.04.2016

7.2 Meradlo musí byť vhodné na dané účely používania berúc do úvahy praktické pracovné podmienky a za predpokladu, že užívateľ nebude mať nereálne nároky na meradlo v záujme dosiahnutia správneho výsledku merania.

30.10.200619.04.2016

7.3 Distribučné meradlá (meradlá používané distribučnými spoločnosťami pri dodávke elektrického prúdu, plynu, tepla alebo vody) v prípadoch prietokov alebo prúdov mimo kontrolovaný rozsah nesmú vykazovať neprimerané jednostranné chyby.

30.10.200619.04.2016

7.4 Ak je meradlo určené na meranie časovo stálych hodnôt meranej veličiny, nesmie byť meradlo citlivé na malé kolísania hodnoty meranej veličiny alebo musí na ne vhodným spôsobom reagovať.

30.10.200619.04.2016

7.5 Konštrukcia meradla musí byť dostatočne pevná a vyrobená z materiálu vhodného na dané účely jeho použitia.

30.10.200619.04.2016

7.6 Meradlo musí byť navrhnuté tak, aby umožňovalo kontrolu jeho metrologických funkcií po uvedení na trh a počas používania. V prípade potreby musí byť súčasťou meradla aj špeciálne zariadenie alebo softvérový program určený na túto kontrolu. Skúšobný postup sa musí uviesť v užívateľskej príručke.

30.10.200619.04.2016

Ak je meradlo vybavené softvérom, ktorý má aj iné ako meracie funkcie, musí sa dať časť rozhodujúca pre metrologické charakteristiky identifikovať a prídavný softvér ju nesmie neprípustným spôsobom ovplyvňovať.

30.10.200619.04.2016

8. Ochrana proti zneužitiu

30.10.200619.04.2016

8.1 Metrologické charakteristiky meradla nesmú byť v žiadnom prípade neprípustne ovplyvňované pripojením ďalšieho zariadenia, žiadnou z vlastností samotného pripojeného zariadenia alebo iného diaľkovo pripojeného zariadenia, ktoré komunikuje s meradlom.

30.10.200619.04.2016

8.2 Hardvérová súčasť, ktorá je zásadná pre metrologické charakteristiky meradla, musí byť navrhnutá tak, aby ju bolo možné zabezpečiť. Navrhnuté zabezpečovacie prostriedky musia poskytnúť dôkaz o zásahu.

30.10.200619.04.2016

8.3 Softvér, ktorý je zásadný pre metrologické charakteristiky meradla, musí byť jednoznačne identifikovateľný a zabezpečený. Identifikáciu softvéru musí jednoduchým spôsobom umožňovať meradlo. Dôkaz o zásahu do softvéru musí byť dostupný dostatočne dlhý čas.

30.10.200619.04.2016

8.4 Údaje o meraní, softvér zásadný pre metrologické charakteristiky a metrologicky významné parametre, uložené alebo prenášané, musia byť primeraným spôsobom chránené proti náhodnému alebo úmyselnému zásahu.

30.10.200619.04.2016

8.5 Indikátor distribučných meradiel udávajúci celkové dodané množstvo meranej veličiny alebo indikátor, z ktorého sa dá odvodiť údaj o celkovom dodanom množstve meranej veličiny, ktorý ako celok alebo čiastočne slúži ako základ pre výpočet ceny, sa nesmie počas používania dať vynulovať.

30.10.200619.04.2016

9. Sprievodné údaje k meradlu

30.10.200619.04.2016

9.1 Na meradle musia byť tieto nápisy:

30.10.200619.04.2016

a) značka výrobcu alebo jeho meno,

30.10.200619.04.2016

b) údaje o jeho presnosti,

30.10.200619.04.2016

okrem toho, ak je to aplikovateľné

30.10.200619.04.2016

a) údaje o podmienkach používania meradla,

30.10.200619.04.2016

b) meracia schopnosť,

30.10.200619.04.2016

c) merací rozsah,

30.10.200619.04.2016

d) identifikačné značenie,

30.10.200619.04.2016

e) číslo ES certifikátu typu alebo ES certifikátu návrhu meradla,

30.10.200619.04.2016

f) informácia o tom, či prídavné zariadenia poskytujúce metrologické výsledky vyhovujú ustanoveniam tohto nariadenia týkajúcim sa metrologickej kontroly.

30.10.200619.04.2016

9.2 Ak sú rozmery meradla príliš malé alebo je meradlo príliš citlivé na to, aby bolo možné príslušné údaje na ňom umiestniť, musia byť tieto údaje uvedené na jeho obale, ak existuje, a v sprievodnej dokumentácii vyžadovanej podľa ustanovení tohto nariadenia.

30.10.200619.04.2016

9.3 K meradlu musia byť priložené údaje o jeho prevádzke, ak meradlo nie je také jednoduché, že tieto údaje sú zbytočné. Údaje musia byť ľahko zrozumiteľné a musia, podľa potreby, medzi ne patriť tieto údaje:

30.10.200619.04.2016

a) určené pracovné podmienky,

30.10.200619.04.2016

b) trieda mechanického a trieda elektromagnetického prostredia,

30.10.200619.04.2016

c) horná a dolná teplotná hranica, možnosť kondenzácie vodných pár, umiestnenie v otvorenom alebo uzavretom prostredí,

30.10.200619.04.2016

d) návod na inštaláciu, údržbu, opravy, dovolené nastavenie,

30.10.200619.04.2016

e) pokyny na správnu obsluhu a všetky špeciálne podmienky používania,

30.10.200619.04.2016

f) podmienky kompatibility s rozhraniami, čiastkovými zostavami alebo meradlami.

30.10.200619.04.2016

9.4 Pre skupiny rovnakých meradiel používaných na jednom mieste alebo pre meradlá používané distribútormi nie sú nevyhnutne potrebné samostatné návody na obsluhu.

30.10.200619.04.2016

9.5 Ak nie je v osobitnej prílohe k danému druhu meradla určené inak, hodnota dielika stupnice pre meranú hodnotu musí byť v tvare 1 х 10n, 2 x 10n alebo 5 x 10n, kde n je ľubovoľné celé číslo alebo nula. Meracia jednotka alebo jej symbol sa vyznačuje v tesnej blízkosti jej číselnej hodnoty.

30.10.200619.04.2016

9.6 Materializovaná miera musí byť označená menovitou hodnotou alebo stupnicou s príslušnou meracou jednotkou.

30.10.200619.04.2016

9.7 Použité meracie jednotky a ich značky musia byť v súlade s ustanoveniami právnych predpisov týkajúcich sa meracích jednotiek a ich symbolov.

30.10.200619.04.2016

9.8 Všetky predpísané značky a nápisy musia byť zreteľné, nezmazateľné, jednoznačné a neprenosné.

30.10.200619.04.2016

10. Indikácia výsledkov merania

30.10.200619.04.2016

10.1 Výsledky merania sa indikujú na indikátore alebo na trvalom zázname.

30.10.200619.04.2016

10.2 Indikácia výsledkov merania musí byť zreteľná a jednoznačná a doplnená takými značkami a nápismi, ktoré sú potrebné na informáciu užívateľa o platnosti výsledku. V bežných podmienkach používania musia byť indikované výsledky ľahko čitateľné. Za predpokladu, že nedôjde k zámene s metrologicky kontrolovanými údajmi, možno znázorniť aj ďalšie údaje.

30.10.200619.04.2016

10.3 V prípade trvalého záznamu musí byť tlač alebo záznam tiež ľahko čitateľný a nezmazateľný.

30.10.200619.04.2016

10.4 Meradlo používané na obchodné transakcie pri priamom predaji musí byť navrhnuté tak, aby pri predpokladanej inštalácii ukazovalo výsledky merania obidvom stranám transakcie. Ak je to z hľadiska priameho predaja zásadné, musí byť na každej potvrdenke poskytnutej spotrebiteľovi prostredníctvom pomocného zariadenia, ktoré nevyhovuje príslušným požiadavkám tohto nariadenia, primeraná informácia o obmedzení.

30.10.200619.04.2016

10.5 Bez ohľadu na to, či sa dajú údaje distribučného meradla odčítať diaľkovo, musí byť v každom prípade vybavené metrologicky kontrolovaným indikátorom prístupným spotrebiteľovi bez použitia akéhokoľvek nástroja. Údaj na tomto indikátore predstavuje výsledok merania, ktorý slúži ako základ na určenie účtovanej ceny.

30.10.200619.04.2016

11. Ďalšie spracovanie údajov pri uzatváraní obchodnej transakcie

30.10.200619.04.2016

11.1 Každé meradlo okrem distribučných meradiel musí zaznamenávať trvalým spôsobom výsledok merania doplnený údajmi, podľa ktorých možno identifikovať konkrétnu transakciu, ak sa

30.10.200619.04.2016

a) meranie nedá zopakovať a

30.10.200619.04.2016

b) meradlo bežne používa v neprítomnosti jednej zo strán obchodnej transakcie.

30.10.200619.04.2016

11.2 Okrem toho po skončení merania musí byť na požiadanie k dispozícii trvalý dôkaz o výsledku merania, ako aj údaje na identifikáciu danej transakcie.

30.10.200619.04.2016

12. Posudzovanie zhody

30.10.200619.04.2016

Meradlo musí byť navrhnuté tak, aby umožňovalo posúdenie jeho zhody s príslušnými požiadavkami tohto nariadenia.

01.06.201119.04.2016

Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 294/2005 Z. z.

01.06.201119.04.2016

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

01.06.201119.04.2016

1. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/22/ES z 31. marca 2004 o meradlách (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 34) v znení smernice Rady 2006/96/ES z 20. novembra 2006 (Ú. v. EÚ L 363, 20. 12. 2006) a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1137/2008 z 22. októbra 2008 (Ú. v. EÚ L 311, 21. 11. 2008).

01.06.201119.04.2016

2. Smernica Komisie 2009/137/ES z 10. novembra 2009, ktorou sa menia a dopĺňajú osobitné prílohy k druhom meradiel MI-001 až MI-005 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/22/ES o meradlách, pokiaľ ide o využívanie najväčších dovolených chýb (Ú. v. EÚ L 294, 11. 11. 2009).

30.10.200619.04.2016

Príloha A k nariadeniu vlády č. 294/2005 Z. z.

30.10.200619.04.2016

ES vyhlásenie o zhode na základe vnútornej kontroly výroby

30.10.200619.04.2016

1. ES vyhlásenie o zhode na základe vnútornej kontroly výroby je postup posudzovania zhody, pri ktorom výrobca plní povinnosti ustanovené v tejto prílohe, zabezpečuje a vyhlasuje, že príslušné meradlo spĺňa príslušné požiadavky tohto nariadenia.

30.10.200619.04.2016

Technická dokumentácia

30.10.200619.04.2016

2. Výrobca vypracuje technickú dokumentáciu podľa § 10. Dokumentácia musí umožniť posúdenie zhody meradla s príslušnými požiadavkami tohto nariadenia. Dokumentácia musí podľa potreby pre posúdenie obsahovať návrh, výrobu a činnosť meradla.

30.10.200619.04.2016

3. Výrobca uchováva technickú dokumentáciu na účely jej predloženia orgánom dohľadu desať rokov po výrobe posledného meradla.

30.10.200619.04.2016

Výroba

30.10.200619.04.2016

4. Výrobca musí prijať všetky opatrenia na zabezpečenie zhody vyrobeného meradla s príslušnými požiadavkami tohto nariadenia.

30.10.200619.04.2016

Písomné ES vyhlásenie o zhode

30.10.200619.04.2016

5.1 Výrobca umiestni na každé meradlo, ktoré spĺňa príslušné požiadavky tohto nariadenia, označenie CE a doplnkovú metrologickú značku.

30.10.200619.04.2016

5.2 Výrobca vypracuje ES vyhlásenie o zhode pre každý model meradla a uchováva sa na účely predloženia orgánom dohľadu desať rokov po výrobe posledného meradla. V ES vyhlásení o zhode musí byť uvedená identifikácia modelu meradla, na ktorý bolo vyhlásenie vydané.

30.10.200619.04.2016

ES vyhlásenie o zhode sa prikladá ku každému meradlu uvedenému na trh. V prípade dodávky veľkého množstva rovnakých meradiel len jednému používateľovi môže táto požiadavka platiť aj pre celú dávku alebo zásielku meradiel.

30.10.200619.04.2016

Splnomocnenec

30.10.200619.04.2016

6. Povinnosti výrobcu podľa bodov 3 a 5.2 môže plniť v jeho zastúpení a na jeho zodpovednosť jeho splnomocnenec.

30.10.200619.04.2016

Ak výrobca nie je ustanovený v členskom štáte a nemá tam ani svojho splnomocnenca, povinnosti podľa bodov 3 a 5.2 prechádzajú na osobu, ktorá meradlo uvádza na trh.

30.10.200619.04.2016

Príloha A1 k nariadeniu vlády č. 294/2005 Z. z.

30.10.200619.04.2016

ES vyhlásenie o zhode na základe vnútornej kontroly výroby a skúšania meradla notifikovanou osobou

30.10.200619.04.2016

1. ES vyhlásenie o zhode na základe vnútornej kontroly výroby a skúšania meradla notifikovanou osobou je postup posúdenia zhody, ktorým výrobca plní povinnosti ustanovené v tejto prílohe, zabezpečuje a vyhlasuje, že príslušné meradlo spĺňa príslušné požiadavky tohto nariadenia.

30.10.200619.04.2016

Technická dokumentácia

30.10.200619.04.2016

2. Výrobca vypracuje technickú dokumentáciu podľa § 10. Dokumentácia musí umožniť posúdenie zhody meradla s príslušnými požiadavkami tohto nariadenia. Dokumentácia musí podľa potreby pre posúdenie obsahovať návrh, výrobu a činnosť meradla.

30.10.200619.04.2016

3. Výrobca uchováva technickú dokumentáciu na účely jej predloženia orgánom dohľadu desať rokov po výrobe posledného meradla.

30.10.200619.04.2016

Výroba

30.10.200619.04.2016

4. Výrobca musí prijať všetky opatrenia na zabezpečenie zhody vyrobeného meradla s príslušnými požiadavkami tohto nariadenia.

30.10.200619.04.2016

Kontrola meradla

30.10.200619.04.2016

5. Notifikovaná osoba, ktorú si výrobca vyberie, vykonáva kontroly meradiel vo vhodných časových intervaloch alebo ich nechá kontrolovať, aby si overila kvalitu vnútorných kontrol výroby meradiel berúc do úvahy okrem iného technologickú komplexnosť meradiel a množstvo produkcie. Primeraná vzorka hotových meradiel, ktorú notifikovaná osoba odoberie pred ich uvedením na trh, sa skontroluje, vykonajú sa príslušné skúšky podľa jednotlivých dokumentov uvedených v § 13 alebo ekvivalentné skúšky na účely overenia zhody meradiel s príslušnými požiadavkami tohto nariadenia. Ak príslušný dokument neexistuje, rozhodne o vhodných skúškach notifikovaná osoba.

30.10.200619.04.2016

Ak nevykazuje potrebný počet meradiel vo vzorke dostatočnú kvalitu, notifikovaná osoba prijme vhodné opatrenia.

30.10.200619.04.2016

Písomné ES vyhlásenie o zhode

30.10.200619.04.2016

6.1 Výrobca umiestni na každé meradlo, ktoré spĺňa príslušné požiadavky tohto nariadenia, označenie CE, doplnkovú metrologickú značku a na zodpovednosť notifikovanej osoby uvedenej v bode 5 jej identifikačný kód.

30.10.200619.04.2016

6.2 Výrobca vypracuje ES vyhlásenie o zhode pre každý model meradla a uchováva ho pre potreby predloženia orgánom dohľadu desať rokov po výrobe posledného meradla. V ES vyhlásení o zhode musí byť uvedená identifikácia modelu meradla, na ktorý bolo vyhlásenie vydané.

30.10.200619.04.2016

ES vyhlásenie o zhode sa prikladá ku každému meradlu uvedenému na trh. V prípade dodávky veľkého množstva rovnakých meradiel len jednému používateľovi môže táto požiadavka platiť aj pre celú dávku alebo zásielku meradiel.

30.10.200619.04.2016

Splnomocnenec

30.10.200619.04.2016

7. Povinnosti výrobcu podľa bodov 3 a 6.2 môže plniť v jeho zastúpení a na jeho zodpovednosť jeho splnomocnenec.

30.10.200619.04.2016

Ak výrobca nie je ustanovený v členskom štáte a nemá tam ani svojho splnomocnenca, povinnosti podľa bodov 3 a 6.2 prechádzajú na osobu, ktorá meradlo uvádza na trh.

30.10.200619.04.2016

Príloha B k nariadeniu vlády č. 294/2005 Z. z.

30.10.200619.04.2016

Skúška typu

30.10.200619.04.2016

1. Skúška typu je súčasťou postupu posudzovania zhody, pri ktorej notifikovaná osoba preskúmava technický návrh meradla, zabezpečuje a vyhlasuje, že ten zodpovedá príslušným požiadavkám tohto nariadenia.

30.10.200619.04.2016

2. O vhodnom spôsobe skúšky typu a potrebných vzorkách rozhodne notifikovaná osoba. Skúšku typu možno vykonať jedným z týchto spôsobov:

30.10.200619.04.2016

a) skúškou vzorky predstavujúcej plánovanú výrobu, pričom vzorka predstavuje kompletné meradlo,

30.10.200619.04.2016

b) skúškou vzoriek predstavujúcich plánovanú výrobu, pričom sa kontroluje jedna kritická súčasť alebo viac kritických súčastí meradla a posudzuje sa primeranosť technického návrhu ostatných súčastí meradla preskúmaním technickej dokumentácie a doplnkovej dokumentácie uvedených v bode 3,

30.10.200619.04.2016

c) posúdením primeranosti technického návrhu kontrolou technickej dokumentácie a doplnkových písomností uvedených v bode 3 bez skúšky vzorky.

30.10.200619.04.2016

3. Výrobca predkladá žiadosť o skúšku typu notifikovanej osobe, ktorú si vyberie.

30.10.200619.04.2016

Žiadosť musí obsahovať

30.10.200619.04.2016

a) meno a adresu výrobcu a ak žiadosť predkladá jeho splnomocnenec, aj jeho meno a adresu,

30.10.200619.04.2016

b) písomné vyhlásenie, že predmetná žiadosť nebola predložená inej notifikovanej osobe,

30.10.200619.04.2016

c) technickú dokumentáciu podľa § 10. Dokumentácia musí umožniť posúdenie zhody meradla s príslušnými požiadavkami tohto nariadenia. Dokumentácia musí podľa potreby posúdenia obsahovať návrh, výrobu a činnosť meradla,

30.10.200619.04.2016

d) vzorky predstavujúce plánovanú výrobu podľa požiadaviek notifikovanej osoby,

30.10.200619.04.2016

e) doplnkovú dokumentáciu o primeranosti technického návrhu tých súčastí meradla, z ktorých netreba predkladať vzorky. Doplnková dokumentácia musí obsahovať odkazy na všetky aplikované relevantné dokumenty, najmä vtedy, ak príslušné dokumenty uvedené v § 13 neboli aplikované kompletne a v prípade potreby musia byť v nej uvedené aj výsledky skúšok vykonaných v príslušnom laboratóriu výrobcu alebo v inom skúšobnom laboratóriu v zastúpení výrobcu a na jeho zodpovednosť.

30.10.200619.04.2016

4. Notifikovaná osoba pri skúške vzorky

30.10.200619.04.2016

4.1 preskúma technickú dokumentáciu, overí, či vzorky sú vyrobené podľa technickej dokumentácie, a identifikuje tie prvky, ktoré boli navrhnuté v súlade s príslušnými ustanoveniami relevantných dokumentov uvedených v § 13, ako aj prvky, ktoré boli navrhnuté bez uplatnenia príslušných ustanovení týchto dokumentov,

30.10.200619.04.2016

4.2 vykoná potrebné preskúmania a skúšky alebo ich nechá vykonať v prípade, že výrobca sa rozhodol pre niektoré z riešení uvedených v príslušných dokumentoch uvedených v § 13, či tieto boli správne aplikované,

30.10.200619.04.2016

4.3 vykoná potrebné preskúmania a skúšky alebo ich nechá vykonať v prípade, že výrobca sa rozhodol pre iné z riešení okrem tých, ktoré sú uvedené v príslušných dokumentoch uvedených v § 13, či takéto výrobcom prijaté riešenia zodpovedajú základným požiadavkám tohto nariadenia,

30.10.200619.04.2016

4.4 dohodne sa so žiadateľom o mieste, kde sa majú preskúmania a skúšky vzorky vykonať.

30.10.200619.04.2016

Pri preskúmaní iných súčastiach meradla

30.10.200619.04.2016

4.5 preskúma technickú a doplnkovú dokumentáciu a posúdi vhodnosť technického návrhu ostatných častí meradla.

30.10.200619.04.2016

Pri kontrole výrobného procesu

30.10.200619.04.2016

4.6 preskúma technickú dokumentáciu, či má výrobca vhodné prostriedky na zabezpečenie výroby podľa dokumentácie.

30.10.200619.04.2016

5.1 Notifikovaná osoba vypracuje hodnotiacu správu s uvedením všetkých krokov tak, ako boli realizované v súlade s bodom 4, a ich závery. Odhliadnuc od § 12 ods. 8 môže notifikovaná osoba zverejniť obsah tejto správy, či už kompletný alebo jeho časť, len so súhlasom výrobcu.

30.10.200619.04.2016

5.2 Ak technický návrh vyhovuje požiadavkám tohto nariadenia, notifikovaná osoba výrobcovi vydá ES certifikát typu, v ktorom uvedie meno a adresu výrobcu, prípadne jeho splnomocnenca, závery skúšky, prípadne podmienky platnosti certifikátu a údaje potrebné na identifikáciu meradla. ES certifikát typu môže mať jednu prílohu alebo viac príloh.

30.10.200619.04.2016

ES certifikát typu a jeho prílohy musia obsahovať všetky údaje potrebné na posúdenie zhody a kontrolu v prevádzke. Údaje musia predovšetkým umožniť posúdenie zhody vyrobených meradiel so skúšaným typom z hľadiska opakovateľnosti ich metrologických funkcií pod podmienkou, že sú správne a vhodnými prostriedkami nastavené. Obsahom ES certifikátu typu sú:

30.10.200619.04.2016

a) metrologické charakteristiky typu meradla,

30.10.200619.04.2016

b) opatrenia potrebné na zabezpečenie integrity meradla (plomby, identifikácia softvéru atď.),

30.10.200619.04.2016

c) údaje o ostatných prvkoch potrebné na identifikáciu meradla a na vizuálnu kontrolu zhody jeho vonkajšieho vzhľadu s daným typom,

30.10.200619.04.2016

d) v prípade potreby všetky špecifické údaje potrebné na overenie charakteristík vyrábaných meradiel,

30.10.200619.04.2016

e) ak ide o čiastkové zostavy, všetky údaje potrebné na zabezpečenie kompatibility s ostatnými čiastkovými zostavami alebo meradlami.

30.10.200619.04.2016

Certifikát má platnosť desať rokov od dátumu jeho vydania a jeho platnosť sa môže opakovane predlžovať vždy na obdobie ďalších desiatich rokov.

30.10.200619.04.2016

5.3 Notifikovaná osoba vypracuje o týchto skutočnostiach hodnotiacu správu, ktorú uchováva na účely predloženia úradu.

30.10.200619.04.2016

6. Výrobca musí notifikovanú osobu, u ktorej je technická dokumentácia k ES certifikátu typu meradla uložená, informovať o všetkých úpravách na meradle, ktoré môžu ovplyvniť jeho zhodu so základnými požiadavkami na dané meradlo alebo podmienky platnosti certifikátu. Takéto zmeny si vyžadujú dodatočné schválenie formou dodatku k pôvodnému ES certifikátu typu.

30.10.200619.04.2016

7. Notifikovaná osoba bezodkladne informuje úrad o

30.10.200619.04.2016

a) vydaných ES certifikátoch typu a ich prílohách,

30.10.200619.04.2016

b) dodatkoch a zmenách k už vydaným certifikátom.

30.10.200619.04.2016

Odobratie ES certifikátu typu oznámi notifikovaná osoba bezodkladne úradu.

30.10.200619.04.2016

Notifikovaná osoba uchováva technickú dokumentáciu vrátane dokumentácie, ktorú jej predložil výrobca, až do skončenia platnosti certifikátu.

30.10.200619.04.2016

8. Výrobca uchováva ES certifikát typu, jeho prílohy a dodatky spolu s technickou dokumentáciou desať rokov po výrobe posledného meradla.

30.10.200619.04.2016

9. Splnomocnenec môže predložiť žiadosť podľa bodu 3 a plniť povinnosti podľa bodov 6 a 8. Ak výrobca nie je ustanovený v členskom štáte a nemá tam ani svojho splnomocnenca, povinnosť predložiť technickú dokumentáciu na požiadanie prechádza na osobu, ktorú určí výrobca.

30.10.200619.04.2016

Príloha C k nariadeniu vlády č. 294/2005 Z. z.

30.10.200619.04.2016

ES vyhlásenie o zhode s typom na základe vnútornej kontroly výroby

30.10.200619.04.2016

1. ES vyhlásenie o zhode s typom na základe vnútornej kontroly výroby je súčasťou postupu posudzovania zhody, pri ktorej výrobca plní povinnosti ustanovené v tejto prílohe, zabezpečuje a vyhlasuje, že príslušné meradlo je v zhode s typom meradla opísaným v ES certifikáte typu a spĺňa príslušné požiadavky tohto nariadenia.

30.10.200619.04.2016

Výroba

30.10.200619.04.2016

2. Výrobca musí prijať všetky opatrenia na zabezpečenie zhody vyrobeného meradla s príslušným typom meradla opísaným v ES certifikáte typu a s príslušnými požiadavkami tohto nariadenia.

30.10.200619.04.2016

Písomné ES vyhlásenie o zhode

30.10.200619.04.2016

3.1 Výrobca umiestni na každé meradlo, ktoré je v zhode s typom opísaným v ES certifikáte typu a spĺňa príslušné požiadavky tohto nariadenia, označenie CE a doplnkovú metrologickú značku.

30.10.200619.04.2016

3.2 Výrobca vypracuje ES vyhlásenie o zhode s typom pre každý model meradla a uchováva ho na účely predloženia orgánom dohľadu desať rokov po výrobe posledného meradla. V ES vyhlásení o zhode musí byť uvedená identifikácia modelu meradla, na ktorý bolo vyhlásenie vydané.

30.10.200619.04.2016

ES vyhlásenie o zhode sa prikladá ku každému meradlu uvedenému na trh. V prípade dodávky veľkého množstva rovnakých meradiel len jednému používateľovi, môže táto požiadavka platiť aj pre celú dávku alebo zásielku meradiel.

30.10.200619.04.2016

Splnomocnenec

30.10.200619.04.2016

4. Povinnosti výrobcu podľa bodu 3.2 môže plniť v zastúpení výrobcu a na jeho zodpovednosť jeho splnomocnenec.

30.10.200619.04.2016

Ak výrobca nie je ustanovený v členskom štáte a nemá tam ani svojho splnomocnenca, povinnosti podľa bodu 3.2 prechádzajú na osobu, ktorá meradlo uvádza na trh.

30.10.200619.04.2016

Príloha C1 k nariadeniu vlády č. 294/2005 Z. z.

30.10.200619.04.2016

ES vyhlásenie o zhode s typom na základe vnútornej kontroly výroby a skúšania meradla notifikovanou osobou

30.10.200619.04.2016

1. ES vyhlásenie o zhode s typom na základe vnútornej kontroly výroby a skúšania meradla notifikovanou osobou je súčasťou postupu posudzovania zhody, pri ktorej výrobca plní povinnosti ustanovené v tejto prílohe, zabezpečuje a vyhlasuje, že príslušné meradlo je v zhode s typom meradla opísaným v ES certifikáte typu a spĺňa príslušné požiadavky tohto nariadenia.

30.10.200619.04.2016

Výroba

30.10.200619.04.2016

2. Výrobca musí prijať všetky opatrenia na zabezpečenie zhody vyrobeného meradla s typom meradla opísaným v ES certifikáte typu a s príslušnými požiadavkami tohto nariadenia.

30.10.200619.04.2016

Kontrola výrobku

30.10.200619.04.2016

3. Notifikovaná osoba, ktorú si výrobca vyberie, vykonáva kontroly meradiel vo vhodných časových intervaloch alebo ich nechá kontrolovať, aby si overila kvalitu vnútorných kontrol výroby meradiel, berúc do úvahy okrem iného technologickú komplexnosť meradiel a množstvo produkcie. Primeraná vzorka hotových meradiel, ktorú notifikovaná osoba odoberie pred ich uvedením na trh, sa skontroluje, vykonajú sa príslušné skúšky podľa jednotlivých dokumentov uvedených v § 13 alebo ekvivalentné skúšky na účely overenia zhody meradiel s typom opísaným v ES certifikáte typu a s príslušnými požiadavkami tohto nariadenia. Ak príslušný dokument neexistuje, rozhodne o vhodných skúškach notifikovaná osoba.

30.10.200619.04.2016

Ak prijateľnú úroveň kvality nevykazuje potrebný počet meradiel vo vzorke, notifikovaná osoba prijme príslušné opatrenia.

30.10.200619.04.2016

Písomné ES vyhlásenie o zhode

30.10.200619.04.2016

4.1 Výrobca umiestni na každé meradlo, ktoré je v zhode s typom opísaným v ES certifikáte typu a spĺňa príslušné požiadavky tohto nariadenia vlády, označenie CE, doplnkovú metrologickú značku a na zodpovednosť notifikovanej osoby uvedenej v bode 3 jej identifikačný kód.

30.10.200619.04.2016

4.2 ES vyhlásenie o zhode s typom sa vypracuje pre každý model meradla a uchováva sa na účely predloženia orgánom dohľadu desať rokov po výrobe posledného meradla. V ES vyhlásení o zhode musí byť uvedená identifikácia modelu meradla, na ktorý bolo vyhlásenie vydané.

30.10.200619.04.2016

ES vyhlásenie o zhode sa prikladá ku každému meradlu uvedenému na trh. V prípade dodávky veľkého množstva rovnakých meradiel len jednému používateľovi, môže táto požiadavka platiť aj pre celú dávku alebo zásielku meradiel.

30.10.200619.04.2016

Splnomocnenec

30.10.200619.04.2016

5. Povinnosti výrobcu podľa bodu 4.2 môže plniť v jeho zastúpení a na jeho zodpovednosť jeho splnomocnenec.

30.10.200619.04.2016

Ak výrobca nie je ustanovený v členskom štáte a nemá tam ani svojho splnomocnenca, povinnosti podľa bodu 4.2 prechádzajú na osobu, ktorá meradlo uvádza na trh.

30.10.200619.04.2016

Príloha D k nariadeniu vlády č. 294/2005 Z. z.

30.10.200619.04.2016

ES vyhlásenie o zhode s typom na základe zabezpečenia kvality výrobného procesu

30.10.200619.04.2016

1. ES vyhlásenie o zhode s typom na základe zabezpečenia kvality výrobného procesu je súčasťou postupu posudzovania zhody, pri ktorej výrobca plní povinnosti ustanovené v tejto prílohe, zabezpečuje a vyhlasuje, že príslušné meradlo je v zhode s typom meradla opísaným v ES certifikáte typu a spĺňa príslušné požiadavky tohto nariadenia.

30.10.200619.04.2016

Výroba

30.10.200619.04.2016

2. Výrobca musí uplatňovať schválený systém kvality výroby, výstupnej kontroly meradla a skúšania príslušného meradla podľa bodu 3 a podlieha dohľadu podľa bodu 4.

30.10.200619.04.2016

Systém kvality

30.10.200619.04.2016

3.1 Výrobca predkladá žiadosť o posúdenie systému kvality notifikovanej osobe, ktorú si vyberie.

30.10.200619.04.2016

Žiadosť musí obsahovať

30.10.200619.04.2016

a) všetky potrebné údaje o plánovanej kategórii, do ktorej meradlo patrí,

30.10.200619.04.2016

b) dokumentáciu o systéme kvality,

30.10.200619.04.2016

c) technickú dokumentáciu k schválenému typu a kópiu ES certifikátu typu.

30.10.200619.04.2016

3.2 Systém kvality musí zabezpečiť zhodu meradla s typom opísaným v ES certifikáte typu a s príslušnými požiadavkami tohto nariadenia.

30.10.200619.04.2016

Všetky prvky, požiadavky a podmienky prijaté výrobcom musia byť systematicky a riadne zadokumentované formou písomne vyhotovených plánov, postupov a pokynov. Taká dokumentácia systému kvality musí umožňovať dôslednú interpretáciu programov kvality, plánov, manuálov a záznamov.

30.10.200619.04.2016

Dokumentácia musí obsahovať predovšetkým náležitý opis

30.10.200619.04.2016

a) cieľov kvality a organizačnej štruktúry, zodpovedností a právomocí manažmentu súvisiacich s kvalitou meradla,

30.10.200619.04.2016

b) výroby, techník riadenia a zabezpečenia kvality, používaných procesov a systematických úkonov,

30.10.200619.04.2016

c) preskúmaní a skúšok vykonávaných pred, počas a po ukončení výroby a ich frekvenciu,

30.10.200619.04.2016

d) záznamov o kvalite, ako sú záznamy z kontrol a údaje zo skúšok, kalibračné údaje, záznamy o kvalifikácii pracovníkov atď.,

30.10.200619.04.2016

e) prostriedkov na monitorovanie dosahovania požadovanej kvality meradiel a efektívnej činnosti systému kvality.

30.10.200619.04.2016

3.3 Notifikovaná osoba posúdi systém kvality, aby rozhodla, či spĺňa požiadavky podľa bodu 3.2.

01.06.201119.04.2016

Predpokladá zhodu s týmito požiadavkami v súvislosti so systémom kvality, ak je v zhode s príslušnými špecifikáciami národnej normy preberajúcej príslušnú európsku harmonizovanú normu od termínu zverejnenia odkazov na túto normu.

30.10.200619.04.2016

Okrem skúseností so systémami riadenia kvality musia mať pracovníci audítorského tímu skúsenosti aj v príslušnej oblasti metrológie, skúsenosti s technológiou meradla, ako aj poznatky o aplikovateľných požiadavkách tohto nariadenia. Vyhodnocovací postup musí obsahovať aj kontrolné návštevy v prevádzkach výrobcu.

30.10.200619.04.2016

O výsledku kontroly je výrobca informovaný. Oznámenie obsahuje závery kontroly a zdôvodnené rozhodnutie o posúdení.

30.10.200619.04.2016

3.4 Výrobca preberá zodpovednosť za plnenie povinností vyplývajúcich zo systému kvality tak, ako bol tento systém schválený a dodržiava ho tak, aby zostal primeraný a účinný.

30.10.200619.04.2016

3.5 Výrobca musí notifikovanú osobu, ktorá systém kvality schválila, informovať o každej jeho plánovanej zmene.

30.10.200619.04.2016

Notifikovaná osoba navrhnuté úpravy posúdi a rozhodne, či upravený systém kvality vyhovuje požiadavkám podľa bodu 3.2 alebo či je potrebné ho znovu prehodnotiť.

30.10.200619.04.2016

Svoje rozhodnutie oznámi výrobcovi. Oznámenie obsahuje závery kontroly a zdôvodnené rozhodnutie o posúdení.

01.06.201119.04.2016

Dohľad vykonávaný notifikovanou osobou

30.10.200619.04.2016

4.1 Účelom dohľadu je zabezpečiť, aby výrobca riadne plnil povinnosti vyplývajúce zo schváleného systému kvality.

30.10.200619.04.2016

4.2 Výrobca musí notifikovanej osobe umožniť na účel kontroly vstup do výrobných priestorov, na miesta vykonávania kontrol, skúšania a skladovania a musí jej poskytnúť všetky potrebné informácie, a to najmä

30.10.200619.04.2016

a) dokumentáciu systému kvality,

30.10.200619.04.2016

b) záznamy o kvalite, ako sú záznamy z vykonaných kontrol a údaje zo skúšok, kalibračné údaje, záznamy o kvalifikácii pracovníkov atď.

30.10.200619.04.2016

4.3 Notifikovaná osoba vykonáva periodické audity s cieľom zabezpečiť, aby výrobca dodržiaval a uplatňoval systém kvality. Správu o výsledku auditu odovzdáva výrobcovi.

30.10.200619.04.2016

4.4 Okrem toho môže notifikovaná osoba vykonať u výrobcu aj neohlásené návštevy, počas ktorých môže podľa potreby vykonať skúšky meradiel alebo ich nechať vykonať, aby sa tak overilo, či systém kvality funguje správne. O výsledku takej návštevy vypracuje pre výrobcu správu; ak boli vykonané nejaké skúšky aj protokol zo skúšky.

30.10.200619.04.2016

Písomné ES vyhlásenie o zhode

30.10.200619.04.2016

5.1 Výrobca umiestni na každé meradlo, ktoré je v zhode s typom opísaným v ES certifikáte typu a spĺňa príslušné požiadavky tohto nariadenia, označenie CE, doplnkovú metrologickú značku a na zodpovednosť notifikovanej osoby uvedenej v bode 3.1 jej identifikačný kód.

30.10.200619.04.2016

5.2 Výrobca vypracuje ES vyhlásenie o zhode s typom pre každý model meradla a uchováva ho na účely predloženia orgánom dohľadu desať rokov po výrobe posledného meradla. V ES vyhlásení o zhode musí byť uvedená identifikácia modelu meradla, na ktorý bolo vyhlásenie vydané.

30.10.200619.04.2016

ES vyhlásenie o zhode sa prikladá ku každému meradlu uvedenému na trh. V prípade dodávky veľkého množstva rovnakých meradiel len jednému používateľovi, môže táto požiadavka platiť aj pre celú dávku alebo zásielku meradiel.

30.10.200619.04.2016

6. Výrobca uchováva na účely predloženia orgánom dohľadu desať rokov po výrobe posledného meradla

30.10.200619.04.2016

a) dokumentáciu podľa bodu 3.1,

30.10.200619.04.2016

b) schválenú zmenu podľa bodu 3.5,

30.10.200619.04.2016

c) rozhodnutia a správy notifikovanej osoby podľa bodov 3.5, 4.3 a 4.4.

30.10.200619.04.2016

7. Notifikovaná osoba pravidelne predkladá úradu zoznam schválených alebo zamietnutých systémov kvality a bezodkladne informuje úrad o odobratí schválenia systému kvality.

30.10.200619.04.2016

Splnomocnenec

30.10.200619.04.2016

8. Povinnosti výrobcu podľa bodov 3.1, 3.5, 5.2 a 6 môže plniť v jeho zastúpení a na jeho zodpovednosť jeho splnomocnenec.

30.10.200619.04.2016

Príloha D1 k nariadeniu vlády č. 294/2005 Z. z.

30.10.200619.04.2016

ES vyhlásenie o zhode na základe zabezpečenia kvality výrobného procesu

30.10.200619.04.2016

1. ES vyhlásenie o zhode na základe zabezpečenia kvality výrobného procesu je postup posudzovania zhody, pri ktorom výrobca plní povinnosti ustanovené v tejto prílohe, zabezpečuje a vyhlasuje, že príslušné meradlo spĺňa príslušné požiadavky tohto nariadenia.

30.10.200619.04.2016

Technická dokumentácia

30.10.200619.04.2016

2. Výrobca vypracuje technickú dokumentáciu podľa § 10. Dokumentácia musí umožniť posúdenie zhody meradla s príslušnými požiadavkami tohto nariadenia. Dokumentácia musí podľa potreby na posúdenie obsahovať návrh meradla a jeho činnosti.

30.10.200619.04.2016

3. Výrobca uchováva technickú dokumentáciu na účely predloženia orgánom dohľadu desať rokov po výrobe posledného meradla.

30.10.200619.04.2016

Výroba

30.10.200619.04.2016

4. Výrobca musí uplatňovať schválený systém kvality výroby, výstupnej kontroly meradla a skúšania príslušného meradla podľa bodu 5 a podlieha dohľadu podľa bodu 6.

30.10.200619.04.2016

Systém kvality

30.10.200619.04.2016

5.1 Výrobca predkladá žiadosť o posúdenie systému kvality notifikovanej osobe, ktorú si vyberie.

30.10.200619.04.2016

Žiadosť musí obsahovať

30.10.200619.04.2016

a) všetky potrebné údaje o plánovanej kategórii, do ktorej meradlo patrí,

30.10.200619.04.2016

b) dokumentáciu o systéme kvality,

30.10.200619.04.2016

c) technickú dokumentáciu podľa bodu 2.

30.10.200619.04.2016

5.2 Systém kvality musí zabezpečovať zhodu meradla s príslušnými požiadavkami tohto nariadenia.

30.10.200619.04.2016

Všetky prvky, požiadavky a podmienky prijaté výrobcom musia byť systematicky a riadne zadokumentované formou písomne vyhotovených plánov, postupov a pokynov. Taká dokumentácia systému kvality musí umožňovať dôslednú interpretáciu programov kvality, plánov, manuálov a záznamov.

30.10.200619.04.2016

Dokumentácia musí obsahovať predovšetkým náležitý opis

30.10.200619.04.2016

a) cieľov kvality a organizačnej štruktúry, zodpovedností a právomocí manažmentu súvisiacich s kvalitou meradla,

30.10.200619.04.2016

b) výroby, techník riadenia a zabezpečenia kvality, používaných procesov a systematických úkonov,

30.10.200619.04.2016

c) preskúmaní a skúšok vykonávaných pred, počas a po ukončení výroby a ich frekvenciu,

30.10.200619.04.2016

d) záznamov o kvalite, ako sú záznamy z kontrol a údaje zo skúšok, kalibračné údaje, záznamy o kvalifikácii pracovníkov atď.,

30.10.200619.04.2016

e) prostriedkov na monitorovanie dosahovania požadovanej kvality meradiel a efektívnej činnosti systému kvality.

01.06.201119.04.2016

5.3 Notifikovaná osoba posúdi systém kvality, aby rozhodla, či spĺňa požiadavky podľa bodu 5.2. Predpokladá zhodu s týmito požiadavkami v súvislosti so systémom kvality, ak je v zhode s príslušnými špecifikáciami národnej normy preberajúcej príslušnú európsku harmonizovanú normu od termínu zverejnenia odkazov na túto normu.

30.10.200619.04.2016

Okrem skúseností so systémami riadenia kvality musia mať pracovníci audítorského tímu skúsenosti aj v príslušnej oblasti metrológie, skúsenosti s technológiou meradla, ako aj poznatky o aplikovateľných požiadavkách tohto nariadenia. Vyhodnocovací postup musí obsahovať aj kontrolné návštevy v prevádzkach výrobcu.

30.10.200619.04.2016

O výsledku kontroly je výrobca informovaný. Oznámenie obsahuje závery kontroly a zdôvodnené rozhodnutie o posúdení.

30.10.200619.04.2016

5.4 Výrobca preberá plnú zodpovednosť za plnenie povinností vyplývajúcich zo systému kvality tak, ako bol tento systém schválený a dodržiava ho tak, aby zostal primeraný a účinný.

30.10.200619.04.2016

5.5 Výrobca musí notifikovanú osobu, ktorá systém kvality schválila, informovať o každej jeho plánovanej zmene.

30.10.200619.04.2016

Notifikovaná osoba navrhnuté úpravy posúdi a rozhodne, či upravený systém kvality vyhovuje požiadavkám podľa bodu 5.2 alebo či je potrebné ho znovu prehodnotiť.

30.10.200619.04.2016

Svoje rozhodnutie oznámi výrobcovi. Oznámenie obsahuje závery kontroly a zdôvodnené rozhodnutie o posúdení.

01.06.201119.04.2016

Dohľad vykonávaný notifikovanou osobou

30.10.200619.04.2016

6.1 Účelom dohľadu je zabezpečiť, aby výrobca riadne plnil povinnosti vyplývajúce zo schváleného systému kvality.

30.10.200619.04.2016

6.2 Výrobca musí notifikovanej osobe umožniť na účel kontroly vstup do výrobných priestorov, na miesta vykonávania kontroly, skúšania a skladovania a musí jej poskytnúť všetky potrebné informácie, a to najmä

30.10.200619.04.2016

a) dokumentáciu systému kvality,

30.10.200619.04.2016

b) technickú dokumentáciu podľa bodu 2,

30.10.200619.04.2016

c) záznamy o kvalite, ako sú záznamy z vykonaných kontrol a údaje zo skúšok, kalibračné údaje, záznamy o kvalifikácii pracovníkov atď.

30.10.200619.04.2016

6.3 Notifikovaná osoba vykonáva periodické audity s cieľom zabezpečiť, aby výrobca dodržiaval a uplatňoval systém kvality. Správu o výsledku auditu odovzdáva výrobcovi.

30.10.200619.04.2016

6.4 Okrem toho môže notifikovaná osoba vykonať u výrobcu aj neohlásené návštevy, počas ktorých môže podľa potreby vykonať skúšky meradiel alebo ich nechať vykonať, aby sa tak overilo, či systém kvality funguje správne. O výsledku takej návštevy vypracuje pre výrobcu správu, ak boli vykonané nejaké skúšky aj protokol zo skúšky.

30.10.200619.04.2016

Písomné ES vyhlásenie o zhode

30.10.200619.04.2016

7.1 Výrobca umiestni na každé meradlo, ktoré spĺňa príslušné požiadavky tohto nariadenia, označenie CE, doplnkovú metrologickú značku a na zodpovednosť notifikovanej osoby uvedenej v bode 5.1 jej identifikačný kód.

30.10.200619.04.2016

7.2 Výrobca vypracuje ES vyhlásenie o zhode pre každý model meradla a uchováva ho na účely predloženia orgánom dohľadu desať rokov po výrobe posledného meradla. V ES vyhlásení o zhode musí byť uvedená identifikácia modelu meradla, na ktorý bolo vyhlásenie vydané.

30.10.200619.04.2016

ES vyhlásenie o zhode sa prikladá ku každému meradlu uvedenému na trh. V prípade dodávky veľkého množstva rovnakých meradiel len jednému používateľovi, môže táto požiadavka platiť aj pre celú dávku alebo zásielku meradiel.

30.10.200619.04.2016

8. Výrobca uchováva na účely predloženia orgánom dohľadu desať rokov po výrobe ostatného meradla

30.10.200619.04.2016

a) dokumentáciu podľa bodu 5.1,

30.10.200619.04.2016

b) schválenú zmenu podľa bodu 5.5,

30.10.200619.04.2016

c) rozhodnutia a správy notifikovanej osoby podľa bodov 5.5, 6.3 a 6.4.

30.10.200619.04.2016

9. Notifikovaná osoba pravidelne predkladá úradu zoznam schválených alebo zamietnutých systémov kvality a bezodkladne informuje úrad o odobratí schválenia systému kvality.

30.10.200619.04.2016

Splnomocnenec

30.10.200619.04.2016

10. Povinnosti výrobcu podľa bodov 3, 5.1, 5.5, 7.2 a 8 môže plniť v jeho zastúpení a na jeho zodpovednosť jeho splnomocnenec.

30.10.200619.04.2016

Príloha E k nariadeniu vlády č. 294/2005 Z. z.

30.10.200619.04.2016

ES vyhlásenie o zhode s typom na základe zabezpečenia kvality výstupnej kontroly meradla a skúšania

30.10.200619.04.2016

1. ES vyhlásenie o zhode s typom na základe zabezpečenia kvality výstupnej kontroly meradla a skúšania je súčasťou postupu posudzovania zhody, pri ktorej výrobca plní povinnosti ustanovené v tejto prílohe, zabezpečuje a vyhlasuje, že príslušné meradlo je v zhode s typom meradla opísaným v ES certifikáte typu a spĺňa príslušné požiadavky tohto nariadenia.

30.10.200619.04.2016

Výroba

30.10.200619.04.2016

2. Výrobca musí uplatňovať schválený systém kvality výstupnej kontroly meradla a skúšania príslušného meradla podľa bodu 3 a podlieha dohľadu podľa bodu 4.

30.10.200619.04.2016

Systém kvality

30.10.200619.04.2016

3.1 Výrobca predkladá žiadosť o posúdenie systému kvality notifikovanej osobe, ktorú si vyberie.

30.10.200619.04.2016

Žiadosť musí obsahovať

30.10.200619.04.2016

a) všetky potrebné údaje o plánovanej kategórii, do ktorej meradlo patrí,

30.10.200619.04.2016

b) dokumentáciu o systéme kvality,

30.10.200619.04.2016

c) technickú dokumentáciu k schválenému typu a kópiu ES certifikátu typu.

30.10.200619.04.2016

3.2 Systém kvality musí zabezpečovať zhodu meradla s typom opísaným v ES certifikáte typu a s príslušnými požiadavkami tohto nariadenia.

30.10.200619.04.2016

Všetky prvky, požiadavky a podmienky prijaté výrobcom musia byť systematicky a riadne zadokumentované formou písomne vyhotovených plánov, postupov a pokynov. Taká dokumentácia systému kvality musí umožňovať dôslednú interpretáciu programov kvality, plánov, manuálov a záznamov.

30.10.200619.04.2016

Dokumentácia musí obsahovať predovšetkým náležitý opis

30.10.200619.04.2016

a) cieľov kvality a organizačnej štruktúry, zodpovedností a právomocí manažmentu súvisiacich s kvalitou meradla,

30.10.200619.04.2016

b) preskúmaní a skúšok vykonávaných po ukončení výroby,

30.10.200619.04.2016

c) záznamov o kvalite, ako sú záznamy z kontrol a údaje zo skúšok, kalibračné údaje, záznamy o kvalifikácii pracovníkov atď.,

30.10.200619.04.2016

d) prostriedkov na monitorovanie efektívnej činnosti systému kvality.

01.06.201119.04.2016

3.3 Notifikovaná osoba posúdi systém kvality, aby rozhodla, či spĺňa požiadavky podľa bodu 3.2. Predpokladá zhodu s týmito požiadavkami v súvislosti so systémom kvality, ak je v zhode s príslušnými špecifikáciami národnej normy preberajúcej príslušnú európsku harmonizovanú normu od termínu zverejnenia odkazov na túto normu.

30.10.200619.04.2016

Okrem skúseností so systémami riadenia kvality musia mať pracovníci audítorského tímu skúsenosti aj v príslušnej oblasti metrológie, skúsenosti s technológiou meradla, ako aj poznatky o aplikovateľných požiadavkách tohto nariadenia. Vyhodnocovací postup musí obsahovať aj kontrolné návštevy v prevádzkach výrobcu.

30.10.200619.04.2016

O výsledku kontroly je výrobca informovaný. Oznámenie obsahuje závery kontroly a zdôvodnené rozhodnutie o posúdení.

30.10.200619.04.2016

3.4 Výrobca preberá plnú zodpovednosť za plnenie povinností vyplývajúcich zo systému kvality tak, ako bol tento systém schválený a dodržiava ho tak, aby zostal primeraný a účinný.

30.10.200619.04.2016

3.5 Výrobca musí notifikovanú osobu, ktorá systém kvality schválila, informovať o každej jeho plánovanej zmene.

30.10.200619.04.2016

Notifikovaná osoba navrhnuté úpravy posúdi a rozhodne, či upravený systém kvality vyhovuje požiadavkám podľa bodu 3.2 alebo či je potrebné ho znovu prehodnotiť.

30.10.200619.04.2016

Svoje rozhodnutie oznámi výrobcovi. Oznámenie obsahuje závery kontroly a zdôvodnené rozhodnutie o posúdení.

01.06.201119.04.2016

Dohľad vykonávaný notifikovanou osobou

30.10.200619.04.2016

4.1 Účelom dohľadu je zabezpečiť, aby výrobca riadne plnil povinnosti vyplývajúce zo schváleného systému kvality.

30.10.200619.04.2016

4.2 Výrobca musí notifikovanej osobe umožniť na účel kontroly vstup do výrobných priestorov, na miesta vykonávania kontroly, skúšania a skladovania a musí jej poskytnúť všetky potrebné informácie, a to najmä

30.10.200619.04.2016

a) dokumentáciu systému kvality,

30.10.200619.04.2016

b) záznamy o kvalite, ako sú záznamy z vykonaných kontrol a údaje zo skúšok, kalibračné údaje, záznamy o kvalifikácii pracovníkov atď.

30.10.200619.04.2016

4.3 Notifikovaná osoba vykonáva periodické audity s cieľom zabezpečiť, aby výrobca dodržiaval a uplatňoval systém kvality. Správu o výsledku auditu odovzdáva výrobcovi.

30.10.200619.04.2016

4.4 Okrem toho môže notifikovaná osoba vykonať u výrobcu aj neohlásené návštevy, počas ktorých môže podľa potreby vykonať skúšky meradiel alebo ich nechať vykonať, aby sa tak overilo, či systém kvality funguje správne. O výsledku takej návštevy vypracuje pre výrobcu správu; ak boli vykonané nejaké skúšky aj protokol zo skúšky.

30.10.200619.04.2016

Písomné ES vyhlásenie o zhode

30.10.200619.04.2016

5.1 Výrobca umiestni na každé meradlo, ktoré je v zhode s typom opísaným v ES certifikáte typu a spĺňa príslušné požiadavky tohto nariadenia, označenie CE, doplnkovú metrologickú značku a na zodpovednosť notifikovanej osoby uvedenej v bode 3.1 jej identifikačný kód.

30.10.200619.04.2016

5.2 Výrobca vypracuje ES vyhlásenie o zhode s typom pre každý model meradla a uchováva ho na účely predloženia orgánom dohľadu desať rokov po výrobe posledného meradla. V ES vyhlásení o zhode musí byť uvedená identifikácia modelu meradla, na ktorý bolo vyhlásenie vydané.

30.10.200619.04.2016

ES vyhlásenie o zhode sa prikladá ku každému meradlu uvedenému na trh. V prípade dodávky veľkého množstva rovnakých meradiel len jednému používateľovi, môže táto požiadavka platiť aj pre celú dávku alebo zásielku meradiel.

30.10.200619.04.2016

6. Výrobca uchováva na účely predloženia orgánom dohľadu desať rokov po výrobe ostatného meradla

30.10.200619.04.2016

a) dokumentáciu podľa bodu 3.1,

30.10.200619.04.2016

b) schválenú zmenu podľa bodu 3.5,

30.10.200619.04.2016

c) rozhodnutia a správy notifikovanej osoby podľa bodov 3.5, 4.3 a 4.4.

30.10.200619.04.2016

7. Notifikovaná osoba pravidelne predkladá úradu zoznam schválených alebo zamietnutých systémov kvality a bezodkladne informuje úrad o odobratí schválenia systému kvality.

30.10.200619.04.2016

Splnomocnenec

30.10.200619.04.2016

8. Povinnosti výrobcu podľa bodov 3.1, 3.5, 5.2 a 6 môže plniť v jeho zastúpení a na jeho zodpovednosť jeho splnomocnenec.

30.10.200619.04.2016

Príloha E1 k nariadeniu vlády č. 294/2005 Z. z.

30.10.200619.04.2016

ES vyhlásenie o zhode na základe zabezpečenia kvality výstupnej kontroly meradla a skúšania

30.10.200619.04.2016

1. ES vyhlásenie o zhode na základe zabezpečenia kvality výstupnej kontroly meradla a skúšania je postup posudzovania zhody, pri ktorom výrobca plní povinnosti ustanovené v tejto prílohe, zabezpečuje a vyhlasuje, že príslušné meradlo spĺňa príslušné požiadavky tohto nariadenia.

30.10.200619.04.2016

Technická dokumentácia

30.10.200619.04.2016

2. Výrobca vypracuje technickú dokumentáciu podľa § 10. Dokumentácia musí umožniť posúdenie zhody meradla s príslušnými požiadavkami tohto nariadenia. Dokumentácia musí podľa potreby na účely posúdenia obsahovať návrh, výrobu a činnosť meradla.

30.10.200619.04.2016

3. Výrobca uchováva technickú dokumentáciu na účely predloženia orgánom dohľadu desať rokov po výrobe posledného meradla.

30.10.200619.04.2016

Výroba

30.10.200619.04.2016

4. Výrobca musí uplatňovať schválený systém kvality výstupnej kontroly meradla a skúšania príslušného meradla podľa bodu 5 a podlieha dohľadu podľa bodu 6.

30.10.200619.04.2016

Systém kvality

30.10.200619.04.2016

5.1 Výrobca predkladá žiadosť o posúdenie systému kvality notifikovanej osobe, ktorú si vyberie.

30.10.200619.04.2016

Žiadosť musí obsahovať

30.10.200619.04.2016

a) všetky potrebné údaje k plánovanej kategórii, do ktorej meradlo patrí,

30.10.200619.04.2016

b) dokumentáciu o systéme kvality,

30.10.200619.04.2016

c) technickú dokumentáciu podľa bodu 2.

30.10.200619.04.2016

5.2 Systém kvality musí zabezpečovať zhodu meradla s príslušnými požiadavkami tohto nariadenia.

30.10.200619.04.2016

Všetky prvky, požiadavky a podmienky prijaté výrobcom musia byť systematicky a riadne zadokumentované formou písomne vyhotovených plánov, postupov a pokynov. Taká dokumentácia systému kvality musí umožňovať dôslednú interpretáciu programov kvality, plánov, manuálov a záznamov.

30.10.200619.04.2016

Dokumentácia musí obsahovať predovšetkým náležitý opis

30.10.200619.04.2016

a) cieľov kvality a organizačnej štruktúry, zodpovedností a právomocí manažmentu súvisiacich s kvalitou meradla,

30.10.200619.04.2016

b) preskúmaní a skúšok vykonávaných po dokončení výroby,

30.10.200619.04.2016

c) záznamov o kvalite, ako sú záznamy z kontrol a údaje zo skúšok, kalibračné údaje, záznamy o kvalifikácii pracovníkov atď.,

30.10.200619.04.2016

d) prostriedkov na monitorovanie efektívnej činnosti systému kvality.

01.06.201119.04.2016

5.3 Notifikovaná osoba posúdi systém kvality, aby rozhodla, či spĺňa požiadavky podľa bodu 5.2. Predpokladá zhodu s týmito požiadavkami v súvislosti so systémom kvality, ak je v zhode s príslušnými špecifikáciami národnej normy preberajúcej príslušnú európsku harmonizovanú normu od termínu zverejnenia odkazov na túto normu.

30.10.200619.04.2016

Okrem skúseností so systémami riadenia kvality musia mať pracovníci audítorského tímu skúsenosti aj v príslušnej oblasti metrológie, skúsenosti s technológiou meradla, ako aj poznatky o aplikovateľných požiadavkách tohto nariadenia. Vyhodnocovací postup musí obsahovať aj kontrolné návštevy v prevádzkach výrobcu.

30.10.200619.04.2016

O výsledku kontroly je výrobca informovaný. Oznámenie obsahuje závery kontroly a zdôvodnené rozhodnutie o posúdení.

30.10.200619.04.2016

5.4 Výrobca preberá plnú zodpovednosť za plnenie povinností vyplývajúcich zo systému kvality, tak ako bol tento systém schválený, a dodržiava ho tak, aby zostal primeraný a účinný.

30.10.200619.04.2016

5.5 Výrobca musí notifikovanú osobu, ktorá systém kvality schválila, informovať o každej plánovanej zmene.

30.10.200619.04.2016

Notifikovaná osoba navrhnuté úpravy posúdi a rozhodne, či upravený systém kvality vyhovuje požiadavkám podľa bodu 5.2 alebo či je potrebné znovu ho prehodnotiť.

30.10.200619.04.2016

Svoje rozhodnutie oznámi výrobcovi. Oznámenie obsahuje závery kontroly a zdôvodnené rozhodnutie o posúdení.

01.06.201119.04.2016

Dohľad vykonávaný notifikovanou osobou

30.10.200619.04.2016

6.1 Účelom dohľadu je zabezpečiť, aby výrobca riadne plnil povinnosti vyplývajúce zo schváleného systému kvality.

30.10.200619.04.2016

6.2 Výrobca musí notifikovanej osobe umožniť na účely kontroly vstup do výrobných priestorov, miesta vykonávania kontrol, skúšania a skladovania a musí jej poskytnúť všetky potrebné informácie, a to najmä

30.10.200619.04.2016

a) dokumentáciu systému kvality,

30.10.200619.04.2016

b) technickú dokumentáciu podľa bodu 2,

30.10.200619.04.2016

c) záznamy o kvalite, ako sú záznamy z vykonaných kontrol a údaje zo skúšok, kalibračné údaje, záznamy o kvalifikácii pracovníkov atď.

30.10.200619.04.2016

6.3 Notifikovaná osoba vykonáva periodické audity s cieľom zabezpečiť, aby výrobca dodržiaval a uplatňoval systém kvality. Správu o výsledku auditu odovzdáva výrobcovi.

30.10.200619.04.2016

6.4 Okrem toho môže notifikovaná osoba vykonať u výrobcu aj neohlásené návštevy, počas ktorých môže podľa potreby vykonať skúšky meradiel, alebo ich dať vykonať, aby sa tak overilo, či systém kvality funguje správne. O výsledku takej návštevy vypracuje pre výrobcu správu, a ak boli vykonané nejaké skúšky, aj protokol zo skúšky.

30.10.200619.04.2016

Písomné ES vyhlásenie o zhode

30.10.200619.04.2016

7.1 Výrobca umiestni na každé meradlo, ktoré spĺňa príslušné požiadavky tohto nariadenia, označenie CE, doplnkovú metrologickú značku a na zodpovednosť notifikovanej osoby uvedenej v bode 5.1 jej identifikačný kód.

30.10.200619.04.2016

7.2 Výrobca vypracuje ES vyhlásenie o zhode pre každý model meradla a uchováva ho na účely predloženia orgánom dohľadu desať rokov po výrobe posledného meradla. V ES vyhlásení o zhode musí byť uvedená identifikácia modelu meradla, na ktorý bolo vyhlásenie vydané.

30.10.200619.04.2016

ES vyhlásenie o zhode sa prikladá ku každému meradlu uvedenému na trh. V prípade dodávky veľkého množstva rovnakých meradiel len jednému používateľovi môže táto požiadavka platiť aj pre celú dávku alebo zásielku meradiel.

30.10.200619.04.2016

8. Výrobca uchováva na účely predloženia orgánom dohľadu desať rokov po výrobe posledného meradla

30.10.200619.04.2016

a) dokumentáciu podľa bodu 5.1,

30.10.200619.04.2016

b) schválenú zmenu podľa bodu 5.5,

30.10.200619.04.2016

c) rozhodnutia a správy notifikovanej osoby podľa bodov 5.5, 6.3 a 6.4.

30.10.200619.04.2016

9. Notifikovaná osoba pravidelne predkladá úradu zoznam schválených alebo zamietnutých systémov kvality a bezodkladne informuje úrad o odobratí schválenia systému kvality.

30.10.200619.04.2016

Splnomocnenec

30.10.200619.04.2016

10. Povinnosti výrobcu podľa bodov 3, 5.1, 5.5, 7.2 a 8 môže plniť v zastúpení výrobcu a na jeho zodpovednosť jeho splnomocnenec.

30.10.200619.04.2016

Príloha F k nariadeniu vlády č. 294/2005 Z. z.

30.10.200619.04.2016

ES vyhlásenie o zhode s typom na základe overenia meradla

30.10.200619.04.2016

1. ES vyhlásenie o zhode s typom na základe overenia meradla je súčasťou postupu posudzovania zhody, pri ktorej výrobca plní povinnosti ustanovené v tejto prílohe, zabezpečuje a vyhlasuje, že meradlo, na ktoré sa vzťahujú ustanovenia bodu 3, je v zhode s typom meradla opísaným v ES certifikáte typu a spĺňa príslušné požiadavky tohto nariadenia.

30.10.200619.04.2016

Výroba

30.10.200619.04.2016

2. Výrobca musí prijať všetky opatrenia na zabezpečenie zhody vyrobeného meradla so schváleným typom opísaným v ES certifikáte typu a s príslušnými požiadavkami tohto nariadenia.

30.10.200619.04.2016

Overenie

30.10.200619.04.2016

3. Notifikovaná osoba, ktorú si výrobca vyberie, vykoná príslušné preskúmania a skúšky, alebo ich dá vykonať na účely overenia zhody meradla s typom opísaným v ES certifikáte typu a s príslušnými požiadavkami tohto nariadenia.

30.10.200619.04.2016

Preskúmania a skúšky na účely overenia zhody vlastností meradla s metrologickými požiadavkami sa podľa voľby výrobcu vykonávajú preskúmaním a skúšaním každého meradla podľa bodu 4 alebo štatistickým preskúmaním a skúšaním meradiel podľa bodu 5.

30.10.200619.04.2016

4. Overenie zhody s metrologickými požiadavkami preskúmaním a skúšaním každého meradla

30.10.200619.04.2016

4.1 Každé meradlo sa preskúma a skúša individuálne v súlade s príslušnými dokumentmi uvedenými v § 13 alebo sa ich zhoda s metrologickými požiadavkami vzťahujúcimi sa na ne overí ekvivalentnými skúškami. Ak taký dokument neexistuje, príslušná notifikovaná osoba rozhodne o vhodných skúškach.

30.10.200619.04.2016

4.2 Notifikovaná osoba vydá na základe vykonaných preskúmaní a skúšok ES certifikát o zhode a na každé schválené meradlo umiestni alebo na svoju zodpovednosť dá umiestniť svoj identifikačný kód.

01.06.201119.04.2016

Výrobca uchováva ES certifikát o zhode na účely predloženia orgánom dohľadu desať rokov po certifikácii meradla.

30.10.200619.04.2016

5. Štatistické overenie zhody s metrologickými požiadavkami

30.10.200619.04.2016

5.1 Výrobca musí prijať všetky potrebné opatrenia na to, aby výrobný proces zabezpečoval homogenitu každej vyrobenej dávky meradiel, a meradlá predkladá na overenie v takýchto homogénnych dávkach.

30.10.200619.04.2016

5.2 Z každej dávky sa podľa požiadaviek bodu 5.3 vyberie náhodná vzorka. Všetky meradlá vo vzorke sa individuálne preskúmavajú a skúšajú vhodnými skúšobnými postupmi tak, ako sú opísané v príslušných dokumentoch uvedených v § 13, alebo inými ekvivalentnými postupmi, aby sa zistilo, či sú meradlá v zhode s metrologickými požiadavkami, ktoré sa na ne vzťahujú, a aby sa rozhodlo, či dávka meradiel je prijatá, alebo zamietnutá. Ak taký dokument neexistuje, príslušná notifikovaná osoba rozhodne o vhodných skúškach.

30.10.200619.04.2016

5.3 Štatistický postup musí spĺňať nasledujúce požiadavky.

30.10.200619.04.2016

Štatistická kontrola musí byť založená na atribútoch. Odoberanie vzoriek musí zabezpečiť

30.10.200619.04.2016

a) úroveň kvality zodpovedajúcu 95 % pravdepodobnosti prijatia, pri percentuálnom podiele nezhodných meradiel menšom ako 1 %,

30.10.200619.04.2016

b) medznú kvalitu zodpovedajúcu pravdepodobnosti prijatia 5 %, pri percentuálnom podiele nezhodných meradiel menšom ako 7 %.

30.10.200619.04.2016

5.4 Ak je dávka prijatá, všetky meradlá tejto dávky sú schválené okrem tých meradiel zo vzorky, ktoré pri skúške nevyhoveli.

30.10.200619.04.2016

Notifikovaná osoba vydá na základe vykonaných preskúmaní a skúšok ES certifikát o zhode a na každé schválené meradlo umiestni alebo na svoju zodpovednosť dá umiestniť svoj identifikačný kód.

01.06.201119.04.2016

Výrobca uchováva ES certifikát o zhode na účely predloženia orgánom dohľadu desať rokov po certifikácii meradla.

30.10.200619.04.2016

5.5 Ak je dávka zamietnutá, notifikovaná osoba musí prijať príslušné opatrenia, aby zabránila uvedeniu tejto dávky na trh. Ak je výskyt zamietnutých dávok častý, môže notifikovaná osoba zrušiť štatistický postup overovania a prijať príslušné opatrenia.

30.10.200619.04.2016

Písomné ES vyhlásenie o zhode

30.10.200619.04.2016

6.1 Výrobca umiestni na každé meradlo, ktoré je v zhode so schváleným typom opísaným v ES certifikáte typu a spĺňa príslušné požiadavky tohto nariadenia, označenie CE a doplnkovú metrologickú značku.

30.10.200619.04.2016

6.2 Výrobca vypracuje ES vyhlásenie o zhode s typom pre každý model meradla a uchováva ho na účely predloženia orgánom dohľadu desať rokov po výrobe posledného meradla. V ES vyhlásení o zhode musí byť uvedená identifikácia modelu meradla, na ktorý bolo vyhlásenie vydané.

30.10.200619.04.2016

ES vyhlásenie o zhode sa prikladá ku každému meradlu uvedenému na trh. V prípade dodávky veľkého množstva rovnakých meradiel len jednému používateľovi môže táto požiadavka platiť aj pre celú dávku alebo zásielku meradiel.

30.10.200619.04.2016

Na základe dohody s notifikovanou osobou podľa bodu 3 umiestni výrobca na meradlo na zodpovednosť notifikovanej osoby aj jej identifikačný kód.

30.10.200619.04.2016

7. Na základe dohody s notifikovanou osobou a na jej zodpovednosť môže výrobca umiestniť identifikačný kód notifikovanej osoby na meradlo aj v procese výroby.

30.10.200619.04.2016

Splnomocnenec

30.10.200619.04.2016

8. Povinnosti výrobcu okrem povinností obsiahnutých v bodoch 2 a 5.1 môže plniť v zastúpení výrobcu a na jeho zodpovednosť jeho splnomocnenec.

30.10.200619.04.2016

Príloha F1 k nariadeniu vlády č. 294/2005 Z. z.

30.10.200619.04.2016

ES vyhlásenie o zhode na základe overenia meradla

30.10.200619.04.2016

1. ES vyhlásenie o zhode na základe overenia meradla je postup posudzovania zhody, pri ktorom výrobca plní povinnosti ustanovené v tejto prílohe, zabezpečuje a vyhlasuje, že meradlo, na ktoré sa vzťahujú ustanovenia bodu 5, spĺňa príslušné požiadavky tohto nariadenia.

30.10.200619.04.2016

Technická dokumentácia

30.10.200619.04.2016

2. Výrobca vypracuje technickú dokumentáciu podľa § 10. Dokumentácia musí umožniť posúdenie zhody meradla s príslušnými požiadavkami tohto nariadenia. Dokumentácia musí podľa potreby na účely posúdenia obsahovať návrh, výrobu a činnosť meradla.

30.10.200619.04.2016

3. Výrobca uchováva technickú dokumentáciu na účely predloženia orgánom dohľadu desať rokov po výrobe posledného meradla.

30.10.200619.04.2016

Výroba

30.10.200619.04.2016

4. Výrobca musí prijať všetky opatrenia na zabezpečenie zhody vyrobeného meradla s príslušnými požiadavkami tohto nariadenia.

30.10.200619.04.2016

Overenie

30.10.200619.04.2016

5. Notifikovaná osoba, ktorú si výrobca vyberie, vykoná príslušné preskúmania a skúšky, alebo ich dá vykonať na účely overenia zhody meradla s príslušnými požiadavkami tohto nariadenia.

30.10.200619.04.2016

Preskúmania a skúšky na účely overenia zhody meradla s metrologickými požiadavkami sa podľa voľby výrobcu vykonávajú preskúmaním a skúšaním každého meradla podľa bodu 6 alebo štatistickým preskúmaním a skúšaním meradiel podľa bodu 7.

30.10.200619.04.2016

6. Overenie zhody s metrologickými požiadavkami preskúmaním a skúšaním každého meradla

30.10.200619.04.2016

6.1 Každé meradlo sa preskúma a skúša individuálne v súlade s príslušnými dokumentmi uvedenými v § 13, alebo sa ich zhoda s metrologickými požiadavkami vzťahujúcimi sa na ne overí ekvivalentnými skúškami. Ak taký dokument neexistuje, príslušná notifikovaná osoba rozhodne o vhodných skúškach.

30.10.200619.04.2016

6.2 Notifikovaná osoba vydá na základe vykonaných preskúmaní a skúšok ES certifikát o zhode a na každé schválené meradlo umiestni alebo na svoju zodpovednosť dá umiestniť svoj identifikačný kód.

01.06.201119.04.2016

Výrobca uchováva ES certifikát o zhode na účely predloženia orgánom dohľadu desať rokov po certifikácii meradla.

30.10.200619.04.2016

7. Štatistické overenie zhody s metrologickými požiadavkami

30.10.200619.04.2016

7.1 Výrobca musí prijať všetky potrebné opatrenia na to, aby výrobný proces zabezpečoval homogenitu každej vyrobenej dávky meradiel, a meradlá predkladá na overenie v takýchto homogénnych dávkach.

30.10.200619.04.2016

7.2 Z každej dávky sa podľa požiadaviek bodu 7.3 vyberie náhodná vzorka. Všetky meradlá vo vzorke sa individuálne preskúmavajú a skúšajú vhodnými skúšobnými postupmi tak, ako sú opísané v príslušných dokumentoch uvedených v § 13, alebo inými ekvivalentnými postupmi, aby sa zistilo, či sú meradlá v zhode s metrologickými požiadavkami, ktoré sa na ne vzťahujú, a aby sa rozhodlo, či dávka meradiel je prijatá, alebo zamietnutá. Ak taký dokument neexistuje, príslušná notifikovaná osoba rozhodne o vhodných skúškach.

30.10.200619.04.2016

7.3 Štatistický postup musí spĺňať nasledujúce požiadavky.

30.10.200619.04.2016

Štatistická kontrola musí byť založená na atribútoch. Odoberanie vzoriek musí zabezpečiť

30.10.200619.04.2016

a) úroveň kvality zodpovedajúcu 95 % pravdepodobnosti prijatia, pri percentuálnom podiele nezhodných meradiel menšom ako 1 %,

30.10.200619.04.2016

b) medznú kvalitu zodpovedajúcu pravdepodobnosti prijatia 5 %, pri percentuálnom podiele nezhodných meradiel menšom ako 7 %.

30.10.200619.04.2016

7.4 Ak je dávka prijatá, všetky meradlá tejto dávky sú schválené okrem tých meradiel zo vzorky, ktoré pri skúške nevyhoveli.

30.10.200619.04.2016

Notifikovaná osoba vydá na základe vykonaných preskúmaní a skúšok ES certifikát o zhode a na každé schválené meradlo umiestni, alebo na svoju zodpovednosť dá umiestniť svoj identifikačný kód.

01.06.201119.04.2016

Výrobca uchováva ES certifikát o zhode na účely predloženia orgánom dohľadu desať rokov po certifikácii meradla.

30.10.200619.04.2016

7.5 Ak je dávka zamietnutá, notifikovaná osoba musí prijať príslušné opatrenia, aby zabránila uvedeniu tejto dávky na trh. Ak je výskyt zamietnutých dávok častý, môže notifikovaná osoba zrušiť štatistický postup overovania a prijať príslušné opatrenia.

30.10.200619.04.2016

Písomné ES vyhlásenie o zhode

30.10.200619.04.2016

8.1 Výrobca umiestni na každé meradlo, ktoré spĺňa príslušné požiadavky tohto nariadenia, označenie CE a doplnkovú metrologickú značku.

30.10.200619.04.2016

8.2 Výrobca vypracuje ES vyhlásenie o zhode pre každý model meradla; vyhlásenie sa uchováva na účely predloženia orgánom dohľadu desať rokov po výrobe posledného meradla. V ES vyhlásení o zhode musí byť uvedená identifikáciu modelu meradla, na ktorý bolo vyhlásenie vydané.

30.10.200619.04.2016

ES vyhlásenie o zhode sa prikladá ku každému meradlu uvedenému na trh. V prípade dodávky veľkého množstva rovnakých meradiel len jednému používateľovi môže táto požiadavka platiť aj pre celú dávku alebo zásielku meradiel.

30.10.200619.04.2016

Na základe dohody s notifikovanou osobou podľa bodu 5 umiestni výrobca na meradlo na zodpovednosť notifikovanej osoby aj jej identifikačný kód.

30.10.200619.04.2016

9. Na základe dohody s notifikovanou osobou a na jej zodpovednosť môže výrobca pripevniť identifikačný kód notifikovanej osoby na meradlo aj v procese výroby.

30.10.200619.04.2016

Splnomocnenec

30.10.200619.04.2016

10. Povinnosti výrobcu okrem povinností obsiahnutých v bodoch 4 a 7.1 môže plniť v zastúpení výrobcu a na jeho zodpovednosť jeho splnomocnenec.

30.10.200619.04.2016

Príloha G k nariadeniu vlády č. 294/2005 Z. z.

30.10.200619.04.2016

ES vyhlásenie o zhode na základe overenia jednotlivého meradla

30.10.200619.04.2016

1. ES vyhlásenie o zhode na základe overenia jednotlivého meradla je postup posudzovania zhody, pri ktorom výrobca plní povinnosti ustanovené v tejto prílohe, zabezpečuje a vyhlasuje, že meradlo, na ktoré sa vzťahujú ustanovenia bodu 4, spĺňa príslušné požiadavky tohto nariadenia.

30.10.200619.04.2016

Technická dokumentácia

30.10.200619.04.2016

2. Výrobca vypracuje technickú dokumentáciu podľa § 10 a predloží ju notifikovanej osobe uvedenej v bode 4. Technická dokumentácia musí umožniť posúdenie zhody meradla s príslušnými požiadavkami tohto nariadenia. Dokumentácia musí podľa potreby na účely posúdenia obsahovať návrh, výrobu a činnosť meradla.

30.10.200619.04.2016

Výrobca uchováva technickú dokumentáciu na účely predloženia orgánom dohľadu desať rokov.

30.10.200619.04.2016

Výroba

30.10.200619.04.2016

3. Výrobca musí prijať všetky opatrenia na zabezpečenie zhody vyrobeného meradla s príslušnými požiadavkami tohto nariadenia.

30.10.200619.04.2016

Overenie

30.10.200619.04.2016

4. Notifikovaná osoba, ktorú si výrobca vyberie, vykoná príslušné preskúmania a skúšky v súlade s príslušnými dokumentmi uvedenými v § 13 alebo ekvivalentné skúšky na účely overenia zhody meradla s príslušnými požiadavkami tohto nariadenia, alebo tieto skúšky dá vykonať. Ak taký dokument neexistuje, príslušná notifikovaná osoba rozhodne o vhodných skúškach.

30.10.200619.04.2016

Notifikovaná osoba vydá na základe vykonaných preskúmaní a skúšok ES certifikát o zhode a na schválené meradlo umiestni alebo na svoju zodpovednosť dá umiestniť svoj identifikačný kód.

30.10.200619.04.2016

Výrobca uchováva ES certifikát o zhode na účely predloženia orgánom dohľadu desať rokov po certifikácii meradla.

30.10.200619.04.2016

Písomné ES vyhlásenie o zhode

30.10.200619.04.2016

5.1 Výrobca umiestni na každé meradlo, ktoré spĺňa príslušné požiadavky tohto nariadenia, označenie CE, doplnkovú metrologickú značku a na zodpovednosť notifikovanej osoby podľa bodu 4 aj jej identifikačný kód.

30.10.200619.04.2016

5.2 Výrobca vypracuje ES vyhlásenie o zhode a uchováva ho na účely predloženia orgánom dohľadu desať rokov po výrobe meradla. V ES vyhlásení o zhode musí byť uvedená identifikácia meradla, na ktorý bolo vyhlásenie vydané.

30.10.200619.04.2016

ES vyhlásenie o zhode sa prikladá k meradlu.

30.10.200619.04.2016

Splnomocnenec

30.10.200619.04.2016

6. Povinnosti výrobcu obsiahnuté v bodoch 2 a 4.2 môže plniť v zastúpení výrobcu a na jeho zodpovednosť jeho splnomocnenec.

30.10.200619.04.2016

Príloha H k nariadeniu vlády č. 294/2005 Z. z.

30.10.200619.04.2016

ES vyhlásenie o zhode na základe úplného zabezpečenia kvality

30.10.200619.04.2016

1. ES vyhlásenie o zhode na základe úplného zabezpečenia kvality je postup posudzovania zhody, pri ktorom výrobca plní povinnosti ustanovené v tejto prílohe, zabezpečuje a vyhlasuje, že príslušné meradlo spĺňa príslušné požiadavky tohto nariadenia.

30.10.200619.04.2016

Výroba

30.10.200619.04.2016

2. Výrobca musí uplatňovať schválený systém kvality návrhu, výroby a výstupnej kontroly meradla, ako aj skúšania meradla podľa bodu 3 a podlieha dohľadu podľa bodu 4.

30.10.200619.04.2016

Systém kvality

30.10.200619.04.2016

3.1 Výrobca predkladá žiadosť o posúdenie systému kvality notifikovanej osobe, ktorú si vyberie.

30.10.200619.04.2016

Žiadosť musí obsahovať

30.10.200619.04.2016

a) všetky potrebné údaje k plánovanej kategórii, do ktorej meradlo patrí,

30.10.200619.04.2016

b) dokumentáciu o systéme kvality.

30.10.200619.04.2016

3.2 Systém kvality musí zabezpečovať zhodu meradla s príslušnými požiadavkami tohto nariadenia.

30.10.200619.04.2016

Všetky prvky, požiadavky a podmienky prijaté výrobcom musia byť systematicky a riadne zadokumentované formou písomne vyhotovených plánov, postupov a pokynov. Taká dokumentácia systému kvality musí umožňovať dôslednú interpretáciu programov kvality, plánov, manuálov a záznamov.

30.10.200619.04.2016

Dokumentácia musí obsahovať predovšetkým náležitý opis

30.10.200619.04.2016

a) cieľov kvality a organizačnej štruktúry, zodpovedností a právomocí manažmentu súvisiacich s kvalitou meradla,

30.10.200619.04.2016

b) špecifikácií technického návrhu vrátane aplikovaných noriem. Ak príslušné dokumenty uvedené v § 13 nebudú aplikované v plnom rozsahu, musia byť prijaté také opatrenia, ktoré zabezpečia splnenie základných požiadaviek tohto nariadenia,

30.10.200619.04.2016

c) postupov pri riadení a overovaní návrhu, opis procesov a systematických úkonov, ktoré sú použité pri navrhovaní meradla patriaceho do určitej kategórie,

30.10.200619.04.2016

d) zodpovedajúcich výrobných postupov, techník riadenia a zabezpečenia kvality, používaných procesov a systematických úkonov,

30.10.200619.04.2016

e) preskúmaní a skúšok vykonaných pred výrobou, počas nej a po jej dokončení, ako aj ich frekvenciu,

30.10.200619.04.2016

f) záznamov o kvalite, ako sú záznamy z kontrol, skúšobné a kalibračné údaje, záznamy o kvalifikácii pracovníkov a pod.,

30.10.200619.04.2016

g) prostriedkov na monitorovanie dosahovania požadovanej kvality návrhu a meradiel a efektívnej činnosti systému kvality.

01.06.201119.04.2016

3.3 Notifikovaná osoba posúdi systém kvality, aby rozhodla, či spĺňa požiadavky podľa bodu 3.2. Predpokladá zhodu s týmito požiadavkami v súvislosti so systémom kvality, ak je v zhode s príslušnými špecifikáciami národnej normy preberajúcej príslušnú európsku harmonizovanú normu od termínu zverejnenia odkazov na túto normu.

30.10.200619.04.2016

Okrem skúseností so systémami riadenia kvality musia mať pracovníci audítorského tímu skúsenosti aj v príslušnej oblasti metrológie, skúsenosti s technológiou meradla, ako aj poznatky o aplikovateľných požiadavkách tohto nariadenia. Vyhodnocovací postup musí obsahovať aj kontroly v prevádzkach výrobcu.

30.10.200619.04.2016

O výsledku kontroly je výrobca informovaný. Oznámenie obsahuje závery kontroly a zdôvodnené rozhodnutie o posúdení.

30.10.200619.04.2016

3.4 Výrobca preberá plnú zodpovednosť za plnenie povinností vyplývajúcich zo systému kvality, tak ako bol schválený, a dodržiava ho tak, aby zostal primeraný a účinný.

30.10.200619.04.2016

3.5 Výrobca musí notifikovanú osobu, ktorá systém kvality schválila, informovať o každej jeho plánovanej zmene.

30.10.200619.04.2016

Notifikovaná osoba navrhnuté úpravy posúdi a rozhodne, či upravený systém kvality vyhovuje požiadavkám podľa bodu 3.2 alebo či je potrebné znovu ho prehodnotiť.

30.10.200619.04.2016

Svoje rozhodnutie oznámi výrobcovi. Oznámenie obsahuje závery kontroly a zdôvodnené rozhodnutie o posúdení.

01.06.201119.04.2016

Dohľad vykonávaný notifikovanou osobou

30.10.200619.04.2016

4.1 Účelom dohľadu je zabezpečiť, aby výrobca riadne plnil povinnosti vyplývajúce zo schváleného systému kvality.

30.10.200619.04.2016

4.2 Výrobca musí notifikovanej osobe umožniť na účely kontroly vstup do výrobných priestorov, miesta vykonávania kontroly, skúšania a skladovania a musí jej poskytnúť všetky potrebné informácie, a to najmä

30.10.200619.04.2016

a) dokumentáciu systému kvality,

30.10.200619.04.2016

b) záznamy o kvalite predpokladané návrhovou časťou systému kvality, ako sú výsledky analýz, výpočtov, skúšok atď.,

30.10.200619.04.2016

c) záznamy o kvalite predpokladané výrobnou časťou systému kvality, ako sú záznamy z vykonaných kontrol a údaje zo skúšok, kalibračné údaje, záznamy o kvalifikácii pracovníkov atď.

30.10.200619.04.2016

4.3 Notifikovaná osoba vykonáva periodické audity s cieľom zabezpečiť, aby výrobca dodržiaval a uplatňoval systém kvality. Správu o výsledku auditu odovzdáva výrobcovi.

30.10.200619.04.2016

4.4 Okrem toho môže notifikovaná osoba vykonať u výrobcu aj neohlásené návštevy, počas ktorých môže podľa potreby vykonať skúšky meradiel, alebo ich dať vykonať, aby sa tak overilo, či systém kvality funguje správne. O výsledku takej návštevy vypracuje pre výrobcu správu, a ak boli vykonané nejaké skúšky, aj protokol zo skúšky.

30.10.200619.04.2016

Písomné ES vyhlásenie o zhode

30.10.200619.04.2016

5.1 Výrobca umiestni na každé meradlo, ktoré spĺňa príslušné požiadavky tohto nariadenia, označenie CE, doplnkovú metrologickú značku a na zodpovednosť notifikovanej osoby uvedenej v bode 3.1 jej identifikačný kód.

30.10.200619.04.2016

5.2 Výrobca vypracuje ES vyhlásenie o zhode pre každý model meradla a uchováva ho na účely predloženia orgánom dohľadu desať rokov po výrobe posledného meradla. V ES vyhlásení o zhode musí byť uvedená identifikácia modelu meradla, na ktorý bolo vyhlásenie vydané.

30.10.200619.04.2016

ES vyhlásenie o zhode sa prikladá ku každému meradlu uvedenému na trh. V prípade dodávky veľkého množstva rovnakých meradiel len jednému používateľovi môže táto požiadavka platiť aj pre celú dávku alebo zásielku meradiel.

30.10.200619.04.2016

6. Výrobca uchováva na účely predloženia orgánom dohľadu desať rokov po výrobe ostatného meradla

30.10.200619.04.2016

a) dokumentáciu podľa bodu 3.1,

30.10.200619.04.2016

b) schválenú zmenu podľa bodu 3.5,

30.10.200619.04.2016

c) rozhodnutia a správy notifikovanej osoby podľa bodov 3.5, 4.3 a 4.4.

30.10.200619.04.2016

7. Notifikovaná osoba pravidelne predkladá úradu zoznam schválených alebo zamietnutých systémov kvality a bezodkladne informuje úrad o odobratí schválenia systému kvality.

30.10.200619.04.2016

Splnomocnenec

30.10.200619.04.2016

8. Povinnosti výrobcu podľa bodov 3.1, 3.5, 5.2 a 6 môže plniť v zastúpení výrobcu a na jeho zodpovednosť jeho splnomocnenec.

30.10.200619.04.2016

Príloha H1 k nariadeniu vlády č. 294/2005 Z. z.

30.10.200619.04.2016

ES vyhlásenie o zhode na základe úplného zabezpečenia kvality a preskúmania návrhu

30.10.200619.04.2016

1. ES vyhlásenie o zhode na základe úplného zabezpečenia kvality a preskúmania návrhu je postup posudzovania zhody, pri ktorom výrobca plní povinnosti ustanovené v tejto prílohe, zabezpečuje a vyhlasuje, že príslušné meradlo spĺňa príslušné požiadavky tohto nariadenia.

30.10.200619.04.2016

Výroba

30.10.200619.04.2016

2. Výrobca musí uplatňovať schválený systém kvality návrhu, výroby a výstupnej kontroly meradla, ako aj skúšania meradla podľa bodu 3 a podlieha dohľadu podľa bodu 5. Primeranosť technického návrhu meradla sa preskúmava podľa bodu 4.

30.10.200619.04.2016

Systém kvality

30.10.200619.04.2016

3.1 Výrobca predkladá žiadosť o posúdenie systému kvality notifikovanej osobe, ktorú si vyberie.

30.10.200619.04.2016

Žiadosť musí obsahovať

30.10.200619.04.2016

a) všetky potrebné údaje k plánovanej kategórii, do ktorej meradlo patrí,

30.10.200619.04.2016

b) dokumentáciu o systéme kvality.

30.10.200619.04.2016

3.2 Systém kvality musí zabezpečovať zhodu meradla s príslušnými požiadavkami tohto nariadenia.

30.10.200619.04.2016

Všetky prvky, požiadavky a podmienky prijaté výrobcom musia byť systematicky a riadne zadokumentované formou písomne vyhotovených plánov, postupov a pokynov. Takáto dokumentácia systému kvality musí umožňovať dôslednú interpretáciu programov kvality, plánov, manuálov a záznamov.

30.10.200619.04.2016

Dokumentácia musí obsahovať predovšetkým náležitý opis

30.10.200619.04.2016

a) cieľov kvality a organizačnej štruktúry, zodpovedností a právomocí manažmentu súvisiacich s kvalitou meradla,

30.10.200619.04.2016

b) špecifikácií technického návrhu vrátane aplikovaných noriem. Ak príslušné dokumenty uvedené v § 13 nebudú aplikované v plnom rozsahu, musia byť prijaté také opatrenia, ktoré zabezpečia splnenie základných požiadaviek tohto nariadenia,

30.10.200619.04.2016

c) postupov pri riadení a overovaní návrhu, opis procesov a systematických úkonov, ktoré sú použité pri navrhovaní meradla patriaceho do určitej kategórie,

30.10.200619.04.2016

d) zodpovedajúcich výrobných postupov, techník riadenia a zabezpečenia kvality, používaných procesov a systematických úkonov,

30.10.200619.04.2016

e) preskúmaní a skúšok vykonaných pred začatím výroby, počas výroby a po jej ukončení, ako aj ich frekvenciu,

30.10.200619.04.2016

f) záznamov o kvalite, ako sú záznamy z kontrol, skúšobné a kalibračné údaje, záznamy o kvalifikácii pracovníkov a pod.,

30.10.200619.04.2016

g) prostriedkov na monitorovanie dosahovania požadovanej kvality návrhu a meradiel a efektívnej činnosti systému kvality.

01.06.201119.04.2016

3.3 Notifikovaná osoba posúdi systém kvality, aby rozhodla, či spĺňa požiadavky podľa bodu 3.2. Predpokladá zhodu s týmito požiadavkami v súvislosti so systémom kvality, ak je v zhode s príslušnými špecifikáciami národnej normy preberajúcej príslušnú európsku harmonizovanú normu od termínu zverejnenia odkazov na túto normu vo vestníku.

30.10.200619.04.2016

Okrem skúseností so systémami riadenia kvality musia mať pracovníci audítorského tímu skúsenosti aj v príslušnej oblasti metrológie, skúsenosti s technológiou meradla, ako aj poznatky o aplikovateľných požiadavkách tohto nariadenia. Vyhodnocovací postup musí obsahovať aj kontrolné návštevy v prevádzkach výrobcu.

30.10.200619.04.2016

O výsledku kontroly je výrobca informovaný. Oznámenie obsahuje závery kontroly a zdôvodnené rozhodnutie o posúdení.

30.10.200619.04.2016

3.4 Výrobca preberá plnú zodpovednosť za plnenie povinností vyplývajúcich zo systému kvality tak, ako bol tento systém schválený, a dodržiava ho, aby zostal primeraný a účinný.

30.10.200619.04.2016

3.5 Výrobca musí notifikovanú osobu, ktorá systém kvality schválila, informovať o každej jeho plánovanej zmene.

30.10.200619.04.2016

Notifikovaná osoba navrhnuté úpravy posúdi a rozhodne, či upravený systém kvality vyhovuje požiadavkám podľa bodu 3.2 alebo či je potrebné ho znovu prehodnotiť.

30.10.200619.04.2016

Svoje rozhodnutie oznámi výrobcovi. Oznámenie obsahuje závery kontroly a zdôvodnené rozhodnutie o posúdení.

30.10.200619.04.2016

3.6 Notifikovaná osoba pravidelne predkladá úradu zoznam schválených alebo zamietnutých systémov kvality a bezodkladne informuje úrad o odobratí schválenia systému kvality.

30.10.200619.04.2016

Preskúmanie návrhu

30.10.200619.04.2016

4.1 Výrobca predkladá žiadosť o preskúmanie návrhu notifikovanej osobe uvedenej v bode 3.1.

30.10.200619.04.2016

4.2 Žiadosť musí byť spracovaná tak, aby návrh, výroba a činnosť meradla boli zrozumiteľné a umožňovali posúdenie zhody meradla s príslušnými požiadavkami tohto nariadenia.

30.10.200619.04.2016

Žiadosť musí obsahovať

30.10.200619.04.2016

a) meno a adresu výrobcu,

30.10.200619.04.2016

b) písomné vyhlásenie, že predmetná žiadosť nebola predložená inej notifikovanej osobe,

30.10.200619.04.2016

c) technickú dokumentáciu podľa § 10. Dokumentácia musí umožniť posúdenie zhody meradla s príslušnými požiadavkami tohto nariadenia. Dokumentácia musí podľa potreby na posúdenie obsahovať návrh a činnosť meradla,

30.10.200619.04.2016

d) doplnkovú dokumentáciu o primeranosti technického návrhu. Doplnková dokumentácia musí obsahovať odkazy na všetky aplikované dokumenty najmä vtedy, ak neboli aplikované v plnom rozsahu príslušné dokumenty uvedené v § 13, a v prípade potreby musia v nej byť uvedené aj výsledky skúšok vykonaných v príslušnom laboratóriu výrobcu alebo v inom skúšobnom laboratóriu v zastúpení výrobcu a na jeho zodpovednosť.

30.10.200619.04.2016

4.3 Notifikovaná osoba žiadosť preskúma, a ak návrh spĺňa ustanovenia tohto nariadenia vzťahujúce sa na dané meradlo, vydá výrobcovi ES certifikát návrhu. V ES certifikáte sa uvedie meno a adresa výrobcu, závery preskúmania, podmienky platnosti certifikátu a údaje potrebné na identifikáciu schváleného meradla.

30.10.200619.04.2016

4.3.1 K ES certifikátu sa prikladajú všetky potrebné súčasti technickej dokumentácie.

30.10.200619.04.2016

4.3.2 ES certifikát alebo jeho prílohy musia obsahovať všetky údaje potrebné na posúdenie zhody a kontrolu v prevádzke. Údaje musia umožniť posúdenie zhody vyrobených meradiel s preskúmaným návrhom z hľadiska reprodukovateľnosti ich metrologických funkcií pod podmienkou, že sú správne a vhodnými prostriedkami nastavené, vrátane

30.10.200619.04.2016

a) metrologických charakteristík návrhu meradla,

30.10.200619.04.2016

b) opatrení potrebných na zabezpečenie integrity meradla (plomby, identifikácia softvéru atď.),

30.10.200619.04.2016

c) údajov o ostatných prvkoch potrebných na identifikáciu meradla a na vizuálnu kontrolu zhody jeho vonkajšieho vzhľadu s návrhom,

30.10.200619.04.2016

d) všetkých špecifických údajov potrebných na overenie charakteristík vyrábaných meradiel,

30.10.200619.04.2016

e) všetkých údajov potrebných na zabezpečenie kompatibility s ostatnými čiastkovými zostavami alebo meradlami, ak ide o čiastkovú zostavu.

30.10.200619.04.2016

4.3.3 Notifikovaná osoba vypracuje o týchto skutočnostiach hodnotiacu správu, ktorú uchováva na účely predloženia úradu. Odhliadnuc od § 12 ods. 8, môže notifikovaná osoba zverejniť obsah tejto správy, či už kompletný alebo jeho časť, len so súhlasom výrobcu.

30.10.200619.04.2016

ES certifikát má platnosť desať rokov od dátumu jeho vydania a jeho platnosť môže byť opakovane predlžovaná vždy na obdobie ďalších desiatich rokov.

30.10.200619.04.2016

Ak notifikovaná osoba odmietne vydať ES certifikát návrhu, musí odmietnutie výrobcovi riadne zdôvodniť.

30.10.200619.04.2016

4.4 Výrobca musí notifikovanú osobu, ktorá ES certifikát návrhu vydala, informovať o každej podstatnej zmene schváleného návrhu. Zmeny schváleného návrhu musí notifikovaná osoba, ktorá predtým vydala ES certifikát návrhu, znovu schváliť v prípade, ak by mohli mať vplyv na zhodu meradla so základnými požiadavkami tohto nariadenia alebo by mohli ovplyvniť podmienky platnosti certifikátu alebo predpísané podmienky ­po­užívania meradla. Takéto doplnkové schválenie sa vydáva vo forme dodatku k pôvodnému ES certifikátu návrhu.

30.10.200619.04.2016

4.5 Notifikovaná osoba pravidelne predkladá úradu

30.10.200619.04.2016

a) vydané ES certifikáty návrhu a ich prílohy,

30.10.200619.04.2016

b) dodatky a zmeny k už vydaným certifikátom.

30.10.200619.04.2016

Odobratie ES certifikátu návrhu oznámi notifikovaná osoba bezodkladne úradu.

30.10.200619.04.2016

4.6. Výrobca alebo jeho splnomocnenec uchováva ES certifikát návrhu a prílohy k nemu spolu s technickou dokumentáciou desať rokov po výrobe ostatného meradla.

30.10.200619.04.2016

Ak výrobca nie je ustanovený v členskom štáte a nemá tam ani svojho splnomocnenca, povinnosť predložiť technickú dokumentáciu na požiadanie prechádza na osobu, ktorú určí výrobca.

01.06.201119.04.2016

Dohľad vykonávaný notifikovanou osobou

30.10.200619.04.2016

5.1 Účelom dohľadu je zabezpečiť, aby výrobca riadne plnil povinnosti vyplývajúce zo schváleného systému kvality.

30.10.200619.04.2016

5.2 Výrobca musí notifikovanej osobe umožniť na účel kontroly vstup do výrobných priestorov, miesta vykonávania kontroly, skúšania a skladovania a musí jej poskytnúť všetky potrebné informácie, a to najmä

30.10.200619.04.2016

a) dokumentáciu systému kvality,

30.10.200619.04.2016

b) záznamy o kvalite predpokladané návrhovou časťou systému kvality, ako sú výsledky analýz, výpočtov, skúšok, atď.,

30.10.200619.04.2016

c) záznamy o kvalite predpokladané výrobnou časťou systému kvality, záznamy o kvalite, ako sú záznamy z vykonaných kontrol a údaje zo skúšok, kalibračné údaje, záznamy o kvalifikácii pracovníkov atď.

30.10.200619.04.2016

5.3 Notifikovaná osoba vykonáva periodické audity s cieľom zabezpečiť, aby výrobca dodržiaval a uplatňoval systém kvality. Správu o výsledku auditu odovzdáva výrobcovi.

30.10.200619.04.2016

5.4 Okrem toho môže notifikovaná osoba vykonať u výrobcu aj neohlásené návštevy, počas ktorých môže podľa potreby vykonať skúšky meradiel alebo ich nechať vykonať, aby sa tak overilo, či systém kvality funguje správne. O výsledku takejto návštevy vypracuje pre výrobcu správu, a ak boli vykonané nejaké skúšky, aj protokol zo skúšky.

30.10.200619.04.2016

Písomné ES vyhlásenie o zhode

30.10.200619.04.2016

6.1 Výrobca umiestni na každé meradlo, ktoré spĺňa príslušné požiadavky tohto nariadenia, označenie CE, doplnkovú metrologickú značku a na zodpovednosť notifikovanej osoby uvedenej v bode 3.1 jej identifikačný kód.

30.10.200619.04.2016

6.2 Výrobca vypracuje ES vyhlásenie o zhode pre každý model meradla a uchováva ho na účely predloženia orgánom dohľadu desať rokov po výrobe ostatného meradla. V ES vyhlásení o zhode musí byť uvedená identifikácia modelu meradla, na ktorý bolo vyhlásenie vydané, a číslo certifikátu o preskúmaní návrhu.

30.10.200619.04.2016

ES vyhlásenie o zhode sa prikladá ku každému meradlu uvedenému na trh. V prípade dodávky veľkého množstva rovnakých meradiel len jednému používateľovi môže táto požiadavka platiť aj pre celú dávku alebo zásielku meradiel.

30.10.200619.04.2016

7. Výrobca uchováva na účely predloženia orgánom dohľadu desať rokov po výrobe ostatného meradla

30.10.200619.04.2016

a) dokumentáciu podľa bodu 3.1,

30.10.200619.04.2016

b) schválenú zmenu podľa bodu 3.5,

30.10.200619.04.2016

c) rozhodnutia a správy notifikovanej osoby podľa bodov 3.5, 5.3 a 5.4.

30.10.200619.04.2016

Splnomocnenec

30.10.200619.04.2016

8. Povinnosti výrobcu podľa bodov 3.1, 3.5, 6.2 a 7 môže plniť v zastúpení výrobcu a na jeho zodpovednosť splnomocnenec.

30.10.200619.04.2016

Príloha MI-001 k nariadeniu vlády č. 294/2005 Z. z.

30.10.200619.04.2016

Vodomery

30.10.200619.04.2016

Pre vodomery určené na meranie pretečeného objemu čistej studenej alebo teplej vody v domácnostiach, v ľahkom priemysle a na komerčné účely platia základné požiadavky prílohy č. 1, osobitné požiadavky a postupy posudzovania zhody uvedené v tejto prílohe.

30.10.200619.04.2016

Definície

30.10.200619.04.2016

Vodomer je prístroj určený na meranie, zaznamenávanie a indikáciu objemu vody pretečenej za daných podmienok merania cez merací snímač.

30.10.200619.04.2016

Najmenší prietok (Q1) je najmenší prietok, pri ktorom vodomer indikuje údaje spĺňajúce požiadavky na najväčšie dovolené chyby.

30.10.200619.04.2016

Prechodový prietok (Q2) je hodnota prietoku, ktorý je medzi trvalým a najmenším prietokom, pri ktorom je rozsah prietoku rozdelený na dva úseky – „horný úsek“ a „dolný úsek“. Každý úsek má charakteristickú najväčšiu dovolenú chybu.

30.10.200619.04.2016

Trvalý prietok (Q3) je najvyšší prietok, pri ktorom vodomer pracuje vyhovujúcim spôsobom za predpokladu jeho používania v normálnych podmienkach, t. j. pri stálych alebo premenlivých podmienkach prúdenia.

30.10.200619.04.2016

Preťažovací prietok (Q4) je najväčší prietok, pri ktorom vodomer pracuje vyhovujúcim spôsobom počas krátkeho časového intervalu bez poškodenia.

30.10.200619.04.2016

Osobitné požiadavky

30.10.200619.04.2016

Pracovné podmienky

30.10.200619.04.2016

Výrobca špecifikuje predpísané pracovné podmienky pre vodomer, a to najmä:

30.10.200619.04.2016

1. Rozsah prietoku vody

30.10.200619.04.2016

Hodnoty rozsahu prietoku musia spĺňať tieto podmienky:

30.10.200619.04.2016

Q3/Q1 ≥ 10

30.10.200619.04.2016

Q2/Q1 = 1,6

30.10.200619.04.2016

Q4/Q3 = 1,25

30.10.200619.04.2016

Po dobu piatich rokov od prijatia tohto nariadenia je dovolený pomer hodnôt Q2/Q1: 1,5, 2,5, 4 alebo 6,3.

30.10.200619.04.2016

2. Teplotný rozsah vody

30.10.200619.04.2016

Teplotný rozsah musí spĺňať tieto podmienky:

30.10.200619.04.2016

od 0,1 °C do najmenej 30 °C alebo

30.10.200619.04.2016

od 30 °C do najmenej 90 °C.

30.10.200619.04.2016

Vodomer môže byť vyhotovený tak, aby pracoval v oboch rozsahoch.

30.10.200619.04.2016

3. Rozsah relatívneho tlaku vody musí byť od 0,3 baru do najmenej 10 barov pri Q3.

30.10.200619.04.2016

4. Zdroj elektrického prúdu: menovitá hodnota napätia zdroja striedavého napätia a/alebo medzné hodnoty jednosmerného napájania.

30.10.200619.04.2016

Najväčšie dovolené chyby

30.10.200619.04.2016

5. Najväčšia dovolená kladná alebo záporná chyba objemu vody pri prietoku v rozsahu medzi prechodovým prietokom Q2 vrátane a preťažovacím prietokom Q4 je

30.10.200619.04.2016

2 % pre vodu s teplotou ≤ 30 °C,

30.10.200619.04.2016

3 % pre vodu s teplotou > 30 °C.

30.10.200619.04.2016

6. Najväčšia dovolená kladná alebo záporná chyba objemu vody pri prietoku v rozsahu medzi najmenším prietokom Q1 a prechodovým prietokom Q2 (okrem tejto hodnoty) je 5 % pre vodu ľubovoľnej teploty.

01.06.201119.04.2016

6.1 Pri vodomere nesmie dochádzať k zneužívaniu najväčšej dovolenej chyby ani k systematickému zvýhodňovaniu niektorej zo strán.

30.10.200619.04.2016

Prípustný vplyv rušenia

30.10.200619.04.2016

7.1 Odolnosť proti elektromagnetickému rušeniu

30.10.200619.04.2016

7.1.1 Vplyv elektromagnetického rušenia na vodomer môže byť len taký, aby

30.10.200619.04.2016

a) zmena v nameranom výsledku nebola väčšia ako kritická hodnota zmeny podľa definície v bode 7.1.3 alebo

30.10.200619.04.2016

b) indikácia výsledku merania bola taká, aby ju nebolo možné považovať za platný výsledok, ale za krátkodobú odchýlku, ktorú nemožno interpretovať, uložiť do pamäti alebo odoslať ako výsledok merania.

30.10.200619.04.2016

7.1.2 Po vystavení vplyvu elektromagnetického rušenia musí vodomer

30.10.200619.04.2016

a) obnoviť svoju činnosť v medziach najväčších dovolených chýb,

30.10.200619.04.2016

b) mať zabezpečenú ochranu všetkých meracích funkcií a

30.10.200619.04.2016

c) umožniť obnovu všetkých údajov o meraní vykonaných tesne pred výskytom rušenia.

30.10.200619.04.2016

7.1.3 Kritická hodnota zmeny je hodnota menšia z týchto dvoch:

30.10.200619.04.2016

a) objem zodpovedajúci polovici veľkosti najväčšej dovolenej chyby v hornom úseku meraného objemu,

30.10.200619.04.2016

b) objem zodpovedajúci najväčšej dovolenej chybe objemu zodpovedajúceho množstvu pretečeného za 1 minútu pri prietoku Q3.

30.10.200619.04.2016

7.2 Trvanlivosť

30.10.200619.04.2016

Po príslušných vykonaných skúškach, zohľadňujúc čas trvania predpokladaný výrobcom, musí vodomer spĺňať tieto kritériá:

30.10.200619.04.2016

7.2.1 Odchýlka výsledku merania po skúške trvanlivosti nesmie v porovnaní s počiatočným výsledkom merania prekročiť

30.10.200619.04.2016

3 % nameraného objemu medzi Q1 vrátane a Q2 nepočítajúc,

30.10.200619.04.2016

1,5 % nameraného objemu medzi Q2 vrátane a Q4 vrátane.

30.10.200619.04.2016

7.2.2 Chyba údaja pre nameraný objem po skúške trvanlivosti nesmie prekročiť

30.10.200619.04.2016

±6 % nameraného objemu medzi Q1 vrátane a Q2 nepočítajúc,

30.10.200619.04.2016

±2,5 % nameraného objemu medzi Q2 vrátane a Q4 vrátane v prípade vodomerov určených na meranie vody s teplotou od 0,1 °C do 30 °C,

30.10.200619.04.2016

± 3,5 % nameraného objemu medzi Q2 vrátane a Q4 vrátane v prípade vodomerov určených na meranie vody s teplotu od 30 °C do 90 °C.

30.10.200619.04.2016

Vhodnosť

30.10.200619.04.2016

8.1 Meradlo musí mať možnosť inštalácie tak, aby pracovalo v ľubovoľnej polohe, ak na ňom nie je vyznačené inak.

30.10.200619.04.2016

8.2 Výrobca musí uviesť, či je vodomer určený na meranie spätného toku. V takom prípade objem vody pretečený pri spätnom toku sa musí od celkového objemu odčítať alebo musí byť zaznamenaný osobitne. Pre normálny, ako aj spätný tok platí tá istá najväčšia dovolená chyba.

30.10.200619.04.2016

Ak vodomer nie je určený na meranie spätného toku, musí spätnému toku zabrániť alebo bez poškodenia alebo zmeny metrologických vlastností odolať náhodnému spätnému toku.

30.10.200619.04.2016

Meracie jednotky

30.10.200619.04.2016

9. Nameraný objem vody sa udáva v kubických metroch.

30.10.200619.04.2016

Uvedenie do používania

30.10.200619.04.2016

10. Distribútor alebo osoba právne poverená inštaláciou vodomeru zistí, či sú splnené požiadavky bodov 1, 2 a 3 tak, aby bol vodomer vhodný na presné meranie predpokladanej alebo predpokladateľnej spotreby.

30.10.200619.04.2016

Posudzovanie zhody

30.10.200619.04.2016

Výrobca si pri posudzovaní zhody môže vybrať z týchto postupov: B+F alebo B+D, alebo H1.

30.10.200619.04.2016

Príloha MI-002 k nariadeniu vlády č. 294/2005 Z. z.

30.10.200619.04.2016

Plynomery a prepočítavače objemu plynu

30.10.200619.04.2016

Pre ďalej definované plynomery a prepočítavače objemu plynu používané v domácnostiach, v ľahkom priemysle a na komerčné účely platia základné požiadavky prílohy č. 1, osobitné požiadavky a postupy posudzovania zhody uvedené v tejto prílohe.

30.10.200619.04.2016

Definície

30.10.200619.04.2016

Plynomer je prístroj určený na meranie, zaznamenávanie a indikovanie množstva (objemu alebo hmotnosti) vykurovacieho plynu, ktorý ním pretiekol.

30.10.200619.04.2016

Prepočítavač je zariadenie pripojené na plynomer, ktoré automaticky prepočítava hodnotu nameraného množstva plynu pri daných podmienkach merania na množstvo pri základných podmienkach.

30.10.200619.04.2016

Najmenší prietok (Qmin) je najmenší prietok, pri ktorom plynomer indikuje údaje, ktoré spĺňajú požiadavky na najväčšiu dovolenú chybu.

30.10.200619.04.2016

Najväčší prietok (Qmax) je najväčší prietok, pri ktorom plynomer indikuje údaje, ktoré spĺňajú požiadavky na najväčšiu dovolenú chybu.

30.10.200619.04.2016

Prechodový prietok (Qt) je prietok, ktorý je medzi najväčším a najmenším prietokom, pri ktorom je rozsah prietoku rozdelený na dva úseky – horný úsek a dolný úsek. Každému úseku je priradená najväčšia dovolená chyba.

30.10.200619.04.2016

Preťažovací prietok (Qr) je najväčší prietok, pri ktorom plynomer na krátky čas pracuje bez poškodenia.

30.10.200619.04.2016

Základné podmienky sú stanovené podmienky, na ktoré sa prepočítava hodnota nameraného množstva plynu.

30.10.200619.04.2016

Časť I – Osobitné požiadavky – plynomery

30.10.200619.04.2016

1. Predpísané pracovné podmienky

30.10.200619.04.2016

Výrobca špecifikuje predpísané pracovné podmienky plynomera, pričom zohľadňuje:

30.10.200619.04.2016

1.1 Rozsah prietoku plynu musí spĺňať tieto podmienky:

30.10.200619.04.2016
TriedaQmax/QminQmax/QtQr/Qmax
1,5≥ 150 ≥ 101,2
1,0≥ 20≥ 51,2
30.10.200619.04.2016

1.2 Teplotný rozsah plynu s najmenším rozsahom 40 °C.

30.10.200619.04.2016

1.3. Predpísané podmienky pre vykurovací plyn

30.10.200619.04.2016

Konštrukcia plynomeru musí zodpovedať predpisom pre daný rozsah plynov a pre rozsah vstupných tlakov predpísaný v krajine určenia. Výrobca musí na plynomeri vyznačiť najmä

30.10.200619.04.2016

a) druh alebo skupinu plynu,

30.10.200619.04.2016

b) najväčší pracovný tlak.

30.10.200619.04.2016

1.4. Najmenší teplotný rozsah pre klimatické prostredie je 50 °C.

30.10.200619.04.2016

1.5. Menovitá hodnota zdroja striedavého napätia a/alebo medzné hodnoty jednosmerného napájania.

30.10.200619.04.2016

2. Najväčšie dovolené chyby

30.10.200619.04.2016

2.1 Plynomer udávajúci objem za daných podmienok merania alebo hmotnosť

30.10.200619.04.2016

Tabuľka

30.10.200619.04.2016
Trieda presnosti1,51,0
Qmin ≥ Q < Qt3 %2 %
Qt ≥ Q ≥ Qmax1,5 %1 %
01.06.201119.04.2016

Pri plynomere nesmie dochádzať k zneužívaniu najväčšej dovolenej chyby ani k systematickému zvýhodňovaniu niektorej zo strán.

30.10.200619.04.2016

2.2. Pre plynomery s teplotným prepočtom, ktoré len udávajú prepočítaný objem, platí, že najväčšia dovolená chyba plynomera sa zväčšuje o 0,5 % v rozsahu teplotného intervalu s veľkosťou 30 °C súmerne rozloženom okolo hodnoty teploty špecifikovanej výrobcom, ktorá je v rozpätí od 15 °C do 25 °C. Mimo tohto rozpätia je dovolené ešte ďalšie zvýšenie o 0,5 % na každom ďalšom rozsahu intervalu s veľkosťou 10 °C.

30.10.200619.04.2016

3. Prípustný vplyv rušenia

30.10.200619.04.2016

3.1 Odolnosť proti elektromagnetickému rušeniu

30.10.200619.04.2016

3.1.1 Vplyv elektromagnetického rušenia na plynomer môže byť len taký, aby

30.10.200619.04.2016

a) zmena vo výsledku merania nebola väčšia ako kritická hodnota zmeny stanovená v bode 3.1.3 alebo

30.10.200619.04.2016

b) indikácia výsledku merania bola taká, aby ju nebolo možné považovať za platný výsledok, ale za krátkodobú odchýlku, ktorú nemožno interpretovať, uložiť do pamäti alebo odoslať ako výsledok merania.

30.10.200619.04.2016

3.1.2 Po vystavení vplyvu elektromagnetického rušenia musí plynomer

30.10.200619.04.2016

a) obnoviť svoju činnosť v medziach najväčšej dovolenej chyby,

30.10.200619.04.2016

b) zabezpečiť ochranu všetkých meracích funkcií a

30.10.200619.04.2016

c) umožniť obnovu všetkých hodnôt meraní vykonaných pred výskytom rušenia.

30.10.200619.04.2016

3.1.3 Kritická hodnota zmeny je menšia hodnota z týchto dvoch:

30.10.200619.04.2016

a) množstvo zodpovedajúce polovici veľkosti najväčšej dovolenej chyby v hornom úseku meraného objemu,

30.10.200619.04.2016

b) množstvo zodpovedajúce najväčšej dovolenej chybe množstva plynu pretečeného za minútu pri najväčšom prietoku.

30.10.200619.04.2016

3.2 Vplyv rušenia prietoku na vstupe a výstupe z plynomera

30.10.200619.04.2016

V podmienkach inštalácie plynomera stanovených výrobcom nesmie vplyv rušivých faktorov prietoku spôsobiť odchýlku väčšiu, ako je jedna tretina najväčšej dovolenej chyby.

30.10.200619.04.2016

4. Trvanlivosť

30.10.200619.04.2016

Po príslušných vykonaných skúškach, zohľadňujúc čas trvania predpokladaný výrobcom, musí plynomer spĺňať tieto kritériá:

30.10.200619.04.2016

4.1 Plynomery triedy 1,5

30.10.200619.04.2016

4.1.1 Po skúške trvanlivosti nesmie byť odchýlka vo výsledku merania pri prietokoch v rozsahu od Qt do Qmax v porovnaní s počiatočným výsledkom merania väčšia ako 2 %.

30.10.200619.04.2016

4.1.2 Chyba údaja po skúške trvanlivosti nesmie prekročiť dvojnásobok najväčšej dovolenej chyby uvedenej v bode 2.

30.10.200619.04.2016

4.2 Plynomery triedy 1,0

30.10.200619.04.2016

4.2.1 Po skúške trvanlivosti nesmie byť odchýlka výsledku merania v porovnaní s počiatočným výsledkom merania väčšia ako jedna tretina najväčšej dovolenej chyby uvedenej v bode 2.

30.10.200619.04.2016

4.2.2 Chyba údaja po skúške trvanlivosti nesmie prekročiť najväčšiu dovolenú chybu definovanú v bode 2.

30.10.200619.04.2016

5. Vhodnosť

30.10.200619.04.2016

5.1 Plynomer napájaný zo siete (striedavý alebo jednosmerný prúd) musí byť vybavený náhradným zdrojom alebo musí byť inak zabezpečený proti výpadku hlavného zdroja tak, aby boli zabezpečené všetky meracie funkcie.

30.10.200619.04.2016

5.2 Priradený zdroj musí mať životnosť aspoň päť rokov. Po uplynutí 90 % jeho životnosti sa musí objaviť upozornenie na túto skutočnosť.

30.10.200619.04.2016

5.3 Indikačné zariadenie musí mať dostatočný počet číslic zabezpečujúci, aby pri prekročení množstva plynu pretečeného za 8 000 hodín pri prietoku Qmax sa indikačné zariadenie nevrátilo na východiskovú hodnotu.

30.10.200619.04.2016

5.4 Plynomer musí byť možné inštalovať tak, aby pracoval v ľubovoľnej polohe, ktorú výrobca uviedol v návode na jeho inštaláciu.

30.10.200619.04.2016

5.5 Plynomer musí byť vybavený skúšobným prvkom umožňujúcim vykonať skúšky za primeraný čas.

30.10.200619.04.2016

5.6 Najväčšie dovolené chyby plynomeru musia byť dodržané v každom zo smerov prúdenia plynu alebo iba v tom smere prúdenia, ktorý je jasne vyznačený.

30.10.200619.04.2016

6. Meracie jednotky

30.10.200619.04.2016

Namerané množstvá musia byť indikované v kubických metroch alebo v kilogramoch.

30.10.200619.04.2016

Časť II – Osobitné požiadavky – prepočítavače objemu

30.10.200619.04.2016

Prepočítavače objemu plynu tvoria čiastkovú zostavu podľa § 4 písm. b) bodu 2.

30.10.200619.04.2016

Prepočítavače objemu plynu musia spĺňať tie isté základné požiadavky, ktoré platia pre plynomer, ak sa dajú použiť. Okrem toho musia byť splnené aj tieto požiadavky:

30.10.200619.04.2016

7. Základné podmienky na prepočítavané množstvá

30.10.200619.04.2016

Základné podmienky na prepočítavané množstvá určuje výrobca.

30.10.200619.04.2016

8. Najväčšie dovolené chyby

30.10.200619.04.2016

a) 0,5 % pri teplote okolia (20 °C ± 3 °C), vlhkosti vzduchu (60 % ± 15 %), pri menovitých hodnotách napájacieho zdroja,

30.10.200619.04.2016

b) 0,7 % pre teplotové prepočítavače pri predpísaných pracovných podmienkach,

30.10.200619.04.2016

c) 1 % pre ostatné prepočítavače pri predpísaných pracovných podmienkach.

01.06.201119.04.2016

Pri prepočítavači objemu plynu nesmie dochádzať k zneužívaniu najväčšej dovolenej chyby ani k systematickému zvýhodňovaniu niektorej zo strán.

30.10.200619.04.2016

9. Vhodnosť

30.10.200619.04.2016

9.1 Elektronický prepočítavač musí byť schopný zaznamenať, kedy sa dostal mimo pracovného rozsahu určeného výrobcom, ktorý je rozhodujúci pre presnosť merania. Ak takýto prípad nastane, musí zariadenie zastaviť integráciu prepočítaného množstva a môže integrovať osobitne za čas, kedy zariadenie pracovalo mimo určeného rozsahu.

30.10.200619.04.2016

9.2 Elektronický prepočítavač musí byť schopný indikovať na displeji všetky príslušné údaje k meraniu bez ­po­treby zapojenia prídavného zariadenia.

30.10.200619.04.2016

Časť III – Uvedenie zariadenia do používania a posudzovanie zhody

30.10.200619.04.2016

Uvedenie do používania

30.10.200619.04.2016

10.

30.10.200619.04.2016

a) Meranie spotreby v domácnosti sa musí vykonať ľubovoľnými plynomermi triedy 1,5 a plynomermi triedy 1,0 s pomerom Qmax/Qmin rovnajúcim sa hodnote 150 alebo väčšej.

30.10.200619.04.2016

b) Meranie spotreby na komerčné účely a/alebo v rámci ľahkého priemyslu sa musí uskutočniť ľubovoľnými plynomermi triedy presnosti 1,5.

30.10.200619.04.2016

c) Pokiaľ ide o požiadavky bodov 1.2 a 1.3, distribútor alebo osoba, ktorá je zo zákona oprávnená inštalovať plynomery, definuje vlastnosti tak, aby plynomer bol vhodný na presné meranie predpokladanej alebo predpokladateľnej spotreby plynu.

30.10.200619.04.2016

Posudzovanie zhody

30.10.200619.04.2016

Pri posudzovaní zhody si môže výrobca vybrať z týchto postupov: B+F alebo B+D, alebo H1.

30.10.200619.04.2016

Príloha MI-003 k nariadeniu vlády č. 294/2005 Z. z.

30.10.200619.04.2016

Elektromery

30.10.200619.04.2016

Pre elektromery na meranie činnej elektrickej energie v domácnostiach, v ľahkom priemysle a na komerčné účely platia základné požiadavky uvedené v prílohe č. 1, osobitné požiadavky a postupy posudzovania zhody uvedené v tejto prílohe.

30.10.200619.04.2016

Elektromery sa môžu používať v kombinácii s externými meracími transformátormi podľa použitej meracej techniky. Táto príloha sa týka len elektromerov.

30.10.200619.04.2016

Definície

30.10.200619.04.2016

Elektromer je prístroj na meranie činnej elektrickej energie spotrebovanej v elektrickom obvode,

30.10.200619.04.2016

I elektrický prúd pretekajúci cez elektromer,

30.10.200619.04.2016

Išpecifikovaný menovitý prúd, pre ktorý bol elektromer s transformátorom navrhnutý,

30.10.200619.04.2016

Ist najmenšia hodnota prúdu I, pri ktorej elektromer zaznamenáva činnú elektrickú energiu pri jednotkovom účinníku (pri viacfázových elektromeroch so súmerným zaťažením),

30.10.200619.04.2016

Imin hodnota prúdu I, nad ktorou musí byť chyba elektromera v hraniciach najväčších dovolených chýb (pri viacfázových elektromeroch so súmerným zaťažením),

30.10.200619.04.2016

Itr hodnota prúdu I, nad ktorou musí byť chyba elektromera v hraniciach najmenšej hodnoty najväčšej dovolenej chyby zodpovedajúcej označeniu triedy elektromera,

30.10.200619.04.2016

Imax maximálna hodnota prúdu I, pri ktorej je chyba elektromera v hraniciach najväčšej dovolenej chyby,

30.10.200619.04.2016

U elektrické napätie privádzané do elektromera,

30.10.200619.04.2016

Ušpecifikované menovité napätie,

30.10.200619.04.2016

f frekvencia napätia privádzaného do elektromera,

30.10.200619.04.2016

fšpecifikovaná menovitá frekvencia,

30.10.200619.04.2016

PF účinník = cos φ = kosínus fázového posunu φ medzi I a U.

30.10.200619.04.2016

Osobitné požiadavky

30.10.200619.04.2016

1. Presnosť

30.10.200619.04.2016

Výrobca musí špecifikovať triedu elektromerov. Triedy sú definované ako trieda A, B a C.

30.10.200619.04.2016

2. Predpísané pracovné podmienky

30.10.200619.04.2016

Výrobca musí špecifikovať pracovné podmienky pre elektromer, a to

30.10.200619.04.2016

hodnoty fn, Un, In, Ist, Imin, Itr a Imax, platné pre elektromer; pre stanovené prúdy musí elektromer spĺňať podmienky uvedené v tabuľke č. 1.

30.10.200619.04.2016

Tabuľka č. 1

30.10.200619.04.2016
 Trieda ATrieda BTrieda C
Pre priamo pripojené elektromery
Ist≤ 0,05 . Itr≤ 0,04 . Itr≤ 0,04 . Itr
Imin≤ 0,5 . Itr≤ 0,5 . Itr≤ 0,3 . Itr
Imax≥ 50 . Itr≥ 50 . Itr≥ 50 . Itr
Pre elektromery pracujúce s transformátorom
Ist≤ 0,06 . Itr≤ 0,04 . Itr≤ 0,02 . Itr
Imin≤ 0,4 . Itr≤ 0,2 . Itr*)≤ 0,2 . Itr
In20 . Itr20 . Itr20 . Itr
Imax≥ 1,2 . In≥ 1,2 . In≥ 1,2 . In
30.10.200619.04.2016

*) Pre elektromechanické elektromery triedy B platí Imin ≤ 0,4 . Itr.

30.10.200619.04.2016

Rozsahy napätia, frekvencie a účinníka, v rámci ktorých musí elektromer spĺňať požiadavky na najväčšie dovolené chyby, sú špecifikované v tabuľke č. 2. Tieto rozsahy musia zohľadňovať typické charakteristiky elektrickej energie dodávanej verejnými distribučnými systémami.

30.10.200619.04.2016

Rozsah pre napätie a frekvenciu musí byť aspoň

30.10.200619.04.2016

0,9 . Un ≤ U ≤ 1,1 . Un,

30.10.200619.04.2016

0,98 . fn ≤ f ≤ 1,02. fn.

30.10.200619.04.2016

Rozsah účinníka najmenej od cos φ = 0,5 – indukčný do cos φ = 0,8 – kapacitný.

30.10.200619.04.2016

3. Najväčšie dovolené chyby

30.10.200619.04.2016

Vplyv rôznych meraných veličín a ovplyvňujúcich veličín (a, b, c...) sa vyhodnocuje samostatne, pričom všetky ostatné merané veličiny a ovplyvňujúce veličiny sa udržujú relatívne konštantné na svojich referenčných hodnotách. Chyba merania, ktorá nesmie prekročiť najväčšiu dovolenú chybu z tabuľky č. 2, sa vypočíta ­po­dľa vzorca:

30.10.200619.04.2016

Vzorec 01

30.10.200619.04.2016

Ak elektromer pracuje pri kolísavom prúdovom zaťažení, percentuálne chyby nesmú prekročiť medzné hodnoty uvedené v tabuľke č. 2.

30.10.200619.04.2016

Tabuľka č. 2

30.10.200619.04.2016

Najväčšie dovolené chyby v percentách pri predpísaných pracovných podmienkach, definovaných úrovniach prúdového zaťaženia a pracovnej teplote.

30.10.200619.04.2016
 Pracovné teplotyPracovné teplotyPracovné teplotyPracovné teploty
 +5 °C ...+30 °C-10 °C ... + 5 °C
alebo
+30 °C ...+40 °C
-25 °C ... –10 °C
alebo
+40 °C ...+55 °C
-40 °C ... -25 °C
alebo
+55 °C ...+70 °C
Trieda
elektromera
ABCABCABCABC
Jednofázový elektromer, viacfázový elektromer so súmerným zaťažením
Imin ≤ I < Itr3,52152,51,373,51,7942
Itr  ≤ I ≤ Imax 3,520,74,52,5173,51,3941,5
Viacfázový elektromer so zaťažením v jednej fáze
 Itr  ≤ I ≤ Imax (pozri výnimku)42,51531,3741,794,52
30.10.200619.04.2016

Pre elektromechanické viacfázové elektromery je rozpätie prúdu pre jednofázové zaťaženie limitované na 5Itr ≤ I  ≤ Imax.

01.06.201119.04.2016

Pri elektromere nesmie dochádzať k zneužívaniu najväčšej dovolenej chyby ani k systematickému zvýhodňovaniu niektorej zo strán.

30.10.200619.04.2016

4. Prípustný vplyv rušenia

30.10.200619.04.2016

4.1 Všeobecné údaje

30.10.200619.04.2016

Elektromery sú priamo pripojené na zdroj elektrického prúdu a sieťový prúd je tiež jednou z meraných veličín; pre elektromery platí špeciálne elektromagnetické prostredie.

30.10.200619.04.2016

Elektromery musia vyhovovať elektromagnetickému prostrediu triedy E2 a ďalším požiadavkám bodov 4.2 a 4.3.

30.10.200619.04.2016

Elektromagnetické prostredie a prípustné vplyvy zohľadňujú stav, keď ide o dlhodobé rušenie, ktoré nesmie ovplyvniť presnosť nad kritickými hodnotami zmeny, a ďalej prechodové javy, ktoré môžu spôsobiť dočasný pokles alebo stratu funkčnosti alebo výkonu, po ktorých ukončení však elektromer musí obnoviť funkčnosť a výkon tak, aby nedošlo k ovplyvneniu presnosti nad kritickými hodnotami zmeny.

30.10.200619.04.2016

Ak sa dá predpokladať vysoké riziko nesplnenia podmienky v dôsledku búrok alebo na miestach s prevažujúcim nadzemným elektrickým vedením, musia byť metrologické vlastnosti elektromera chránené.

30.10.200619.04.2016

4.2 Vplyv dlhodobého rušenia

30.10.200619.04.2016

Tabuľka č. 3 – Kritické hodnoty zmeny pre dlhodobé rušenie

30.10.200619.04.2016
RušenieKritické hodnoty zmeny v percentách pre elektromery triedy
ABC
Obrátený sled fáz1,51,50,3
Napäťová asymetria (platí len pre viacfázové elektromery) 421
Harmonické zložky v prúdových obvodoch*)10,80,5
Jednosmerné zložky a harmonické zložky v prúdovom obvode*)631,5
Rýchle prechodové javy642
Magnetické polia; vysokofrekvenčné (vyžarované) elektromagnetické pole; rušenie indukované vysokofrekvenčnými poľami; odolnosť proti oscilačným vlnám321
30.10.200619.04.2016

*) V prípade elektromagnetických elektromerov sa pre harmonické zložky v prúdových obvodoch a jednosmerné zložky v prúdových obvodoch kritické hodnoty zmeny nedefinujú.

30.10.200619.04.2016

4.3 Prípustný vplyv prechodových elektromagnetických javov

30.10.200619.04.2016

4.3.1 V prípade pôsobenia elektromagnetického rušenia na elektromer môže byť jeho rozsah počas rušenia a tesne po ňom taký,

30.10.200619.04.2016

a) aby žiaden výstup určený na skúšanie presnosti elektromeru nevykazoval impulzy alebo signály zodpovedajúce energii väčšej, ako je kritická hodnota zmeny, pričom elektromer musí v primeranom čase po rušení

30.10.200619.04.2016

b) začať pracovať v medziach najväčších dovolených chýb,

30.10.200619.04.2016

c) musí mať zabezpečené všetky funkcie,

30.10.200619.04.2016

d) musia sa dať obnoviť všetky údaje o meraní existujúce pred vznikom rušivého pôsobenia,

30.10.200619.04.2016

e) elektromer nesmie vykázať zmeny v zaregistrovanej energii v rozdiele väčšom, ako je kritická hodnota zmeny.

30.10.200619.04.2016

Kritická hodnota zmeny vyjadrená v kWh je m . Un . Imax . 10-6, kde m je počet meracích prvkov elektromera, Un vo voltoch a Imax v ampéroch.

30.10.200619.04.2016

4.3.2 Pre prúdové preťaženie platí kritická hodnota zmeny 1,5 %.

30.10.200619.04.2016

5. Vhodnosť

30.10.200619.04.2016

5.1 Pri napätí nižšom, ako je hodnota predpísaného pracovného napätia, nesmie kladná chyba elektromera prekročiť 10 %.

30.10.200619.04.2016

5.2 Indikačné zariadenie musí mať dostatočné množstvo číselných miest na to, aby sa indikácia nevrátila na pôvodnú hodnotu, a to až do 4 000 hodín prevádzky elektromeru pri plnom zaťažení (I = Imax, U = Un a PF = 1). ­Počas používania sa indikačné zariadenie nesmie dať vynulovať.

30.10.200619.04.2016

5.3 Po prerušení dodávky elektrického prúdu v sieti musí namerané množstvo elektrickej energie zostať dostupné na odčítanie najmenej štyri mesiace.

30.10.200619.04.2016

5.4 Stav pod napätím

30.10.200619.04.2016

Ak pri pôsobení napätia je prúdový obvod bez prúdu (elektrický obvod je otvorený), elektromer nesmie zaznamenávať energiu pri žiadnej z napäťových hodnôt od 0,8 . Un až 1,1 . Un.

30.10.200619.04.2016

5.5 Nábeh

30.10.200619.04.2016

Elektromer musí začať zaznamenávať energiu a pokračovať v jej zaznamenávaní pri Un a PF = 1 (viacfázový elektromer so súmerným zaťažením) a prúde, ktorý je rovnaký ako Ist.

30.10.200619.04.2016

6. Meracie jednotky

30.10.200619.04.2016

Nameraná elektrická energia sa musí udávať v kilowatthodinách alebo megawatthodinách.

30.10.200619.04.2016

7. Uvedenie do používania

30.10.200619.04.2016

a) Meranie spotreby elektrickej energie v domácnosti sa musí vykonať ľubovoľným elektromerom triedy A. Na osobitné účely možno požadovať ľubovoľný elektromer triedy B.

30.10.200619.04.2016

b) Meranie spotreby na komerčné účely a/alebo v rámci ľahkého priemyslu sa musí uskutočniť ľubovoľným elektromerom triedy B. Na osobitné účely možno požadovať ľubovoľný elektromer triedy C.

30.10.200619.04.2016

c) Distribútor alebo osoba, ktorá je zo zákona oprávnená inštalovať elektromery, definuje ich vlastnosti tak, aby elektromer bol vhodný na presné meranie predpokladanej alebo predpokladateľnej spotreby.

30.10.200619.04.2016

Posudzovanie zhody

30.10.200619.04.2016

Pri posudzovaní zhody si môže výrobca vybrať z týchto postupov: B+F alebo B+D, alebo H1.

30.10.200619.04.2016

Príloha MI-004 k nariadeniu vlády č. 294/2005 Z. z.

30.10.200619.04.2016

Merače tepla

30.10.200619.04.2016

Pre merače tepla pre domácnosti, v ľahkom priemysle a na merania na komerčné účely platia základné požiadavky uvedené v prílohe č. 1, osobitné požiadavky a postupy posudzovania zhody uvedené v tejto prílohe.

30.10.200619.04.2016

Definície

30.10.200619.04.2016

Merač tepla je prístroj určený na meranie tepla, ktoré sa v okruhu výmenníka tepla odovzdáva kvapalinou nazývanou teplonosná kvapalina.

30.10.200619.04.2016

Merač tepla je kompaktný prístroj alebo kombinovaný prístroj pozostávajúci z čiastkových zostáv – z prietokomera, páru teplotových snímačov a z počítadla podľa definície v § 4 písm. b);

30.10.200619.04.2016

θ teplota teplonosnej kvapaliny,

30.10.200619.04.2016

θin hodnota θ pri vstupe do výmenníka tepla,

30.10.200619.04.2016

θout hodnota θ pri výstupe z výmenníka tepla,

30.10.200619.04.2016

θ teplotný rozdiel θin – θout, kde Δθ ≥ 0,

30.10.200619.04.2016

θmax horná medza θ, pri ktorej merač tepla správne pracuje v medziach najväčšej dovolenej chyby (ďalej len „MPE“),

30.10.200619.04.2016

θ min dolná medza Δ θ, pri ktorej merač tepla správne pracuje v medziach MPE,

30.10.200619.04.2016

θ max horná medza Δ θ, pri ktorej merač tepla správne pracuje v medziach MPE,

30.10.200619.04.2016

θ min dolná medza θ, pri ktorej merač tepla správne pracuje v medziach MPE,

30.10.200619.04.2016

q prietok teplonosnej kvapaliny,

30.10.200619.04.2016

qnajvyššia hodnota q krátkodobo dovolená, pri ktorej merač tepla ešte pracuje správne,

30.10.200619.04.2016

qnajvyššia hodnota q dovolená permanentne, pri ktorej merač tepla pracuje správne,

30.10.200619.04.2016

qnajnižšia dovolená hodnota q, pri ktorej merač tepla pracuje správne,

30.10.200619.04.2016

P tepelný výkon výmeny tepla,

30.10.200619.04.2016

Phorná prípustná hranica P, pri ktorej merač tepla pracuje správne.

30.10.200619.04.2016

Osobitné požiadavky

30.10.200619.04.2016

1. Predpísané pracovné podmienky

30.10.200619.04.2016

Predpísané hodnoty pre pracovné podmienky výrobca špecifikuje takto:

30.10.200619.04.2016

1.1 Pre teplotu kvapaliny θmax, θmin

30.10.200619.04.2016

– pre teplotné rozdiely: Δθmax, Δθmin s týmito obmedzeniami: Δθmax/Δθmin ≥ 10; Δθmin = 3 K alebo 5 K alebo 10 K.

30.10.200619.04.2016

1.2 Pre tlak kvapaliny – najväčší kladný vnútorný tlak, ktorému môže merač tepla dlhodobo odolávať pri hornej hranici teplotného rozsahu.

30.10.200619.04.2016

1.3 Pre prietok kvapaliny qs, qp, qi, kde pre hodnoty qp a qi platia tieto obmedzenia: qp/qi ≥ 10.

30.10.200619.04.2016

1.4 Pre tepelný výkon: Ps.

30.10.200619.04.2016

2. Triedy presnosti

30.10.200619.04.2016

Pre merače tepla sú definované nasledujúce triedy presnosti: 1, 2 a 3.

30.10.200619.04.2016

3. Najväčšie dovolené chyby pre kompaktné merače tepla

30.10.200619.04.2016

Najväčšie dovolené chyby pre kompaktné merače tepla vyjadrené v percentách skutočnej hodnoty pre každú triedu presnosti sú

30.10.200619.04.2016
a)pre triedu 1         E = Ef + Et + Ec          kde pre Ef, Et, Ec platia body 7.1 až 7.3
b)pre triedu 2E = Ef + Et + Eckde pre Ef, Et, Ec platia body 7.1 až 7.3
c)pre triedu 3E = Ef + Et + Eckde pre Ef, Et, Ec platia body 7.1 až 7.3
01.06.201119.04.2016

Pri kompaktnom merači tepla nesmie dochádzať k zneužívaniu najväčšej dovolenej chyby ani k systematickému zvýhodňovaniu niektorej zo strán.

30.10.200619.04.2016

4. Prípustné vplyvy elektromagnetického rušenia

30.10.200619.04.2016

4.1 Merač tepla nesmie byť pod vplyvom statických magnetických polí a elektromagnetických polí so sieťovou frekvenciou.

30.10.200619.04.2016

4.2 Vplyv elektromagnetického rušenia môže byť iba taký, aby zmena vo výsledku merania nebola väčšia, ako je kritická hodnota zmeny stanovená v bode 4.3, alebo aby indikácia výsledku merania bola taká, že ju nebude možné považovať za platnú hodnotu.

30.10.200619.04.2016

4.3 Kritickou hodnotou zmeny pre kompaktný merač tepla je hodnota rovnajúca sa absolútnej hodnote najväčšej dovolenej chyby platnej pre daný merač tepla (bod 3).

30.10.200619.04.2016

5. Trvanlivosť

30.10.200619.04.2016

Po príslušných vykonaných skúškach, zohľadňujúc čas trvania predpokladaný výrobcom, musí meradlo spĺňať tieto kritériá:

30.10.200619.04.2016

5.1 Snímače prietoku: odchýlka vo výsledku merania po vykonaní skúšky trvanlivosti nesmie pri porovnaní s výsledkom počiatočného merania prekročiť kritickú hodnotu zmeny.

30.10.200619.04.2016

5.2 Snímače teploty: odchýlka vo výsledku merania po vykonaní skúšky trvanlivosti nesmie pri porovnaní s výsledkom počiatočného merania prekročiť 0,1 °C.

30.10.200619.04.2016

6. Nápisy na merači tepla

30.10.200619.04.2016

a) trieda presnosti,

30.10.200619.04.2016

b) hraničné hodnoty prietoku,

30.10.200619.04.2016

c) hraničné hodnoty teploty,

30.10.200619.04.2016

d) hraničné hodnoty teplotného rozdielu,

30.10.200619.04.2016

e) miesto inštalácie snímača prietoku: prívodná alebo vratná vetva,

30.10.200619.04.2016

f) označenie smeru toku.

30.10.200619.04.2016

7. Čiastkové zostavy

30.10.200619.04.2016

Ustanovenia týkajúce sa čiastkových zostáv môžu platiť pre čiastkové zostavy vyrobené tým istým výrobcom, ale aj inými výrobcami. Ak sa merač tepla skladá z čiastkových zostáv, platia pre tieto čiastkové zostavy zodpovedajúcim spôsobom rovnaké základné požiadavky ako pre merač tepla. Okrem toho platia aj požiadavky:

30.10.200619.04.2016

7.1 Príslušná najväčšia dovolená chyba snímača prietoku vyjadrená v % pre triedy presnosti

30.10.200619.04.2016

trieda 1 Ef = (1 + 0,01 qp/q), ale nie viac ako ± 5 %,

30.10.200619.04.2016

trieda 2 Ef = (2 + 0,02 qp/q), ale nie viac ako ± 5 %,

30.10.200619.04.2016

trieda 3 Ef = (3 + 0,05 qp/q), ale nie viac ako ± 5 %,

30.10.200619.04.2016

kde chyba Ef vyjadruje vzťah udávanej a skutočnej hodnoty vzťahu medzi výstupným signálom snímača prietoku a hmotnosťou alebo objemom.

30.10.200619.04.2016

7.2 Relatívna najväčšia dovolená chyba pre párový teplotný snímač vyjadrená v %:

30.10.200619.04.2016

Et = (0,5 + 3 . Δθmin/Δθ),

30.10.200619.04.2016

kde chyba Et vyjadruje vzťah udávanej a skutočnej hodnoty pomeru medzi výstupom párového teplotného snímača a teplotným rozdielom.

30.10.200619.04.2016

7.3 Relatívna najväčšia dovolená chyba počítadla vyjadrená v %:

30.10.200619.04.2016

Ec = (0,5 + Δθmin/Δθ),

30.10.200619.04.2016

kde chyba Ec vyjadruje hodnotu pomeru indikovaného a skutočného tepla.

30.10.200619.04.2016

7.4 Kritická hodnota zmeny pre čiastkovú zostavu merača tepla sa rovná príslušnej absolútnej hodnote najväčšej dovolenej chyby platnej pre čiastkovú zostavu (7.1, 7.2 alebo 7.3).

30.10.200619.04.2016

7.5 Nápisy na čiastkových zostavách

30.10.200619.04.2016
Snímač prietoku:trieda presnosti,
hraničné hodnoty prietoku,
hraničné hodnoty teploty,
menovitý koeficient meradla (napr. litre/impulzy) alebo príslušný výstupný signál,
indikácia smeru toku.
Párový teplotný snímač:označenie typu (napr. Pt 100),
hraničné hodnoty teploty,
hraničné hodnoty teplotného rozdielu.
Kalkulátor:typ teplotného snímača,
hraničné hodnoty teploty,
hraničné hodnoty teplotného rozdielu,
požadovaný menovitý koeficient meradla (napr. litre/impulzy) alebo príslušný vstupný signál prichádzajúci zo snímača prietoku,
miesto inštalácie snímača prietoku – prívodná alebo vratná vetva.
30.10.200619.04.2016

Uvedenie do používania

30.10.200619.04.2016

8.

30.10.200619.04.2016

a) Meranie tepla v domácnosti sa musí vykonať pomocou ľubovoľného merača tepla triedy 3.

30.10.200619.04.2016

b) Meranie tepla na komerčné účely a/alebo v rámci ľahkého priemyslu sa musí uskutočniť ľubovoľným meračom tepla triedy 2.

30.10.200619.04.2016

c) Distribútor alebo osoba, ktorá je zo zákona oprávnená inštalovať merače tepla, definuje ich vlastnosti tak, aby merač tepla spĺňal požiadavky bodov 1.1 až 1.4 a bol vhodný na presné meranie predpokladanej alebo predpokladateľnej spotreby.

30.10.200619.04.2016

Posudzovanie zhody

30.10.200619.04.2016

Pri posudzovaní zhody si môže výrobca vybrať z týchto postupov: B+F alebo B+D, alebo H1.

30.10.200619.04.2016

Príloha MI-005 k nariadeniu vlády č. 294/2005 Z. z.

30.10.200619.04.2016

Meracie zostavy na kontinuálne a dynamické meranie množstva kvapalín okrem vody

30.10.200619.04.2016

Pre meracie zostavy určené na kontinuálne a dynamické meranie množstva kvapalín okrem vody podľa objemu alebo hmotnosti platia príslušné základné požiadavky uvedené v prílohe č. 1, osobitné požiadavky a postupy posudzovania zhody uvedené v tejto prílohe. V prípade potreby výrazy objem a liter v tejto prílohe možno zameniť za hmotnosť a kilogram.

30.10.200619.04.2016

Definície

30.10.200619.04.2016

Meradlo je prístroj určený na kontinuálne meranie, znázornenie a uchovanie údajov o množstve kvapaliny pretekajúcej cez merací snímač v uzavretom a úplne naplnenom potrubí za podmienok merania.

30.10.200619.04.2016

Počítadlo je časť meradla prijímajúca výstupné signály zo snímača meranej veličiny a prípadne z pripojených meradiel a indikujúca výsledky meraní.

30.10.200619.04.2016

Pridružené meradlo je prístroj pripojený k počítadlu na meranie určitých veličín charakteristických pre kvapalinu na účely korekcie a/alebo prepočtu.

30.10.200619.04.2016

Prepočítavač je časť počítadla, ktorá pri zohľadnení charakteristík kvapaliny (teploty, hustoty atď.) meraných pridruženými meradlami alebo uchovanými v pamäti automaticky prepočíta

30.10.200619.04.2016

a) objem kvapaliny nameraný za daných podmienok merania na objem nameraný pri základných podmienkach a/alebo na hmotnosť, alebo

30.10.200619.04.2016

b) hmotnosť kvapaliny nameranú za daných podmienok merania na objem za daných podmienok merania a/alebo na objem pri základných podmienkach merania.

30.10.200619.04.2016

Prepočítavacie zariadenie zahŕňa príslušné pridružené meradlá.

30.10.200619.04.2016

Základné podmienky sú definované podmienky, na ktoré sa prepočítava množstvo kvapaliny namerané za daných podmienok merania.

30.10.200619.04.2016

Meracia zostava je systém pozostávajúci zo samotného meradla a všetkých ostatných zariadení potrebných na zabezpečenie správneho merania alebo uľahčenie meracích operácií.

30.10.200619.04.2016

Výdajný stojan je meracia zostava určená na dopĺňanie paliva nádrží motorových vozidiel, malých lodí a malých lietadiel.

30.10.200619.04.2016

Samoobslužné usporiadanie je zostava umožňujúca zákazníkovi používať merací systém na účely čerpania kvapaliny pre vlastné použitie.

30.10.200619.04.2016

Samoobslužné zariadenie je zariadenie, ktoré je súčasťou samoobslužného usporiadania a ktoré umožňuje funkciu jednej alebo viacerých meracích zostáv v samoobslužnom usporiadaní.

30.10.200619.04.2016

Najmenší odmer je najmenšie množstvo kvapaliny, pre ktoré je meranie v meracej zostave metrologicky prijateľné.

30.10.200619.04.2016

Priama indikácia je údaj objemu alebo hmotnosti zodpovedajúci nameranému množstvu, ktoré je meradlo fyzicky schopné odmerať. Priamu indikáciu možno prepočítať pomocou prepočítavacieho zariadenia na inú veličinu.

30.10.200619.04.2016

Meracia zostava s možnosťou prerušenia alebo neprerušenia merania – meracia zostava sa považuje za prerušiteľnú alebo neprerušiteľnú podľa toho, či sa prúdenie kvapaliny dá, alebo nedá ľahko a rýchlo zastaviť.

30.10.200619.04.2016

Rozsah prietoku je rozsah medzi najmenším (Qmin) a najväčším (Qmax) prietokom.

30.10.200619.04.2016

Osobitné požiadavky

30.10.200619.04.2016

1. Predpísané pracovné podmienky

30.10.200619.04.2016

Pracovné podmienky meradla musí špecifikovať výrobca, a to najmä

30.10.200619.04.2016

1.1 Rozsah prietoku

30.10.200619.04.2016

Pre rozsah prietoku platia tieto podmienky:

30.10.200619.04.2016

a) Rozsah prietoku meracej zostavy nesmie prekročiť rozsah prietoku žiadnej jej súčasti, menovite meradla.

30.10.200619.04.2016

b) Pre meradlo a meraciu zostavu platí:

01.06.201119.04.2016

Tabuľka č. 1

01.06.201119.04.2016
Špecifická meracia zostavaDruh kvapalinyNajmenší pomer Qmax : Qmin
Výdajné stojanykvapalné palivá okrem skvapalnených plynov10:1
skvapalnené plyny5:1
Meracia zostavakryogénne kvapaliny5:1
Meracie zostavy na potrubiach a zostavy na plnenie lodných cisterienvšetky kvapalinypodľa použitia
Všetky ostatné meracie zostavyvšetky kvapaliny4:1
30.10.200619.04.2016

1.2 Vlastnosti kvapaliny meranej meradlom špecifikovaním názvu alebo druhu kvapaliny, alebo jej príslušných vlastností, napr.

30.10.200619.04.2016

a) teplotný rozsah,

30.10.200619.04.2016

b) rozsah tlaku,

30.10.200619.04.2016

c) rozsah hustoty,

30.10.200619.04.2016

d) rozsah viskozity.

30.10.200619.04.2016

1.3 Menovitá hodnota napätia striedavého zdroja a/alebo hraničné hodnoty napätia jednosmerného napájania.

30.10.200619.04.2016

1.4 Základné podmienky pre prepočítavané hodnoty

30.10.200619.04.2016

Bez ohľadu na povinnosti členských štátov sa podľa bodu 1.4 má požadovať aplikácia teploty 15 °C1) alebo v prípade ťažkých vykurovacích olejov, LPG a metánu iná teplota.2)

30.10.200619.04.2016

2. Triedy presnosti a najväčšie dovolené chyby

30.10.200619.04.2016

2.1 Pre objemy 2 L a viac platia tieto najväčšie dovolené chyby pre indikované hodnoty:

30.10.200619.04.2016

Tabuľka č. 2

30.10.200619.04.2016
 Trieda presnosti
0,30,51,01,52,5
Meracie zostavy (A)0,3 %0,5 %1,0 %1,5 %2,5 %
Meradlá (B)0,2 %0,3 %0,6 %1,0 %1,5 %
30.10.200619.04.2016

2.2 Pre objemy menšie ako 2 L platia tieto najväčšie dovolené chyby pre indikované hodnoty:

30.10.200619.04.2016

Tabuľka č. 3

30.10.200619.04.2016
Meraný objem – VNajväčšia dovolená chyba
V < 0,1 L4 × hodnota v tabuľke č. 2 pre 0,1 L
0,1 L ≤ V < 0,2 L4 × hodnota v tabuľke č. 2
0,2 L ≤ V < 0,4 L2 × hodnota v tabuľke č. 2 pre 0,4 L
0,4 L ≤ V < 1 L2 × hodnota v tabuľke č. 2
1 L ≤ V < 2 Lhodnota v tabuľke č. 2 pre 2 L
30.10.200619.04.2016

2.3 Pritom však bez ohľadu na to, aké množstvo sa meria, hodnota najväčšej dovolenej chyby je daná väčšou z týchto dvoch hodnôt:

30.10.200619.04.2016

a) absolútna hodnota najväčšej dovolenej chyby uvedenej v tabuľke č. 2 alebo 3,

30.10.200619.04.2016

b) absolútna hodnota najväčšej dovolenej chyby pre najmenší odmer (Emin).

30.10.200619.04.2016

2.4.1 Pre najmenšie odmery rovné 2 L alebo väčšie platia tieto podmienky:

30.10.200619.04.2016

Podmienka č. 1

30.10.200619.04.2016

Emin spĺňa podmienku Emin ≥ 2R, kde R je najmenší dielik stupnice indikačného zariadenia.

30.10.200619.04.2016

Podmienka č. 2

30.10.200619.04.2016

Emin je hodnota daná vzorcom: Emin = (2MMQ) × (A/100), kde MMQ je najmenší odmer a A je číselná hodnota špecifikovaná v tabuľke č. 2 riadku A.

30.10.200619.04.2016

2.4.2 Pre najmenšie odmery menšie ako 2 L platí podmienka č. 1 bodu 2.4.1 a Emin je dvojnásobkom hodnoty špecifikovanej v tabuľke č. 3 a vzťahuje sa na tabuľku č. 2 riadok A.

30.10.200619.04.2016

2.5 Prepočítaný indikovaný údaj

30.10.200619.04.2016

Pri prepočítavanom údaji sú najväčšie dovolené chyby uvedené v tabuľke č. 2 riadku A.

30.10.200619.04.2016

2.6 Prepočítavače

30.10.200619.04.2016

Najväčšie dovolené chyby prepočítaných indikácií spôsobené prepočítavačom sú ±(A-B), pričom A a B sú hodnoty z tabuľky č. 2.

30.10.200619.04.2016

Súčasti prepočítavačov, ktoré možno skúšať samostatne

30.10.200619.04.2016

a) Počítadlo

30.10.200619.04.2016

Najväčšie dovolené chyby pri indikácii množstva kvapaliny použiteľné na výpočet, kladné alebo záporné, sa rovnajú jednej desatine najväčšej dovolenej chyby uvedenej v tabuľke č. 2 riadku A.

30.10.200619.04.2016

b) Pridružené meradlá

30.10.200619.04.2016

Presnosť pridružených meradiel musí byť najmenej taká, ako sú hodnoty v tabuľke č. 4.

30.10.200619.04.2016

Tabuľka č. 4

30.10.200619.04.2016
Najväčšie dovolené chyby pri meraníTriedy presnosti meracej zostavy
 0,30,51,01,52,5
Teplota± 0,3 °C± 0,5 °C± 1,0 °C
Tlakmenej ako 1 MPa: ± 50 kPa
od 1 do 4 MPa: ± 5 %
nad 4 MPa: ± 200 kPa
Hustota± 1 kg/m3± 2 kg/m3± 5 kg/m3
30.10.200619.04.2016

Hodnoty platia pre indikáciu charakteristických veličín kvapaliny udávané prepočítavačom.

30.10.200619.04.2016

c) Presnosť výpočtovej funkcie

30.10.200619.04.2016

Najväčšia dovolená chyba pre výpočet každej charakteristickej veličiny kvapaliny, kladná alebo záporná, je rovná dvom pätinám hodnoty uvedenej v písmene b).

30.10.200619.04.2016

2.7 Požiadavka v bode 2.6 písm. a) platí pre všetky výpočty, nielen pre prepočty.

01.06.201119.04.2016

2.8 Pri meracej zostave nesmie dochádzať k zneužívaniu najväčšej dovolenej chyby ani k systematickému zvýhodňovaniu niektorej zo strán.

30.10.200619.04.2016

3. Najväčší dovolený vplyv rušenia

30.10.200619.04.2016

3.1 Vplyv elektromagnetického rušenia na meraciu zostavu môže byť len taký, že

30.10.200619.04.2016

a) zmena vo výsledku merania nie je väčšia ako kritická hodnota zmeny definovaná v bode 3.2 alebo

30.10.200619.04.2016

b) indikácia výsledku merania vykazuje okamžitú odchýlku, ktorú nemožno interpretovať, zaznamenať alebo odoslať ako výsledok merania; okrem toho v prípade prerušiteľnej zostavy môže tento jav znamenať aj nemožnosť vykonať meranie, alebo

30.10.200619.04.2016

c) zmena vo výsledku merania je väčšia ako kritická hodnota zmeny, pričom v tomto prípade meracia zostava musí umožňovať obnovenie výsledku merania vykonaného pred výskytom kritickej hodnoty zmeny a musí zastaviť prietok kvapaliny.

30.10.200619.04.2016

3.2 Kritická hodnota zmeny zodpovedá väčšej z nasledujúcich hodnôt: jednej pätine najväčšej dovolenej chyby pre určitú meranú veličinu alebo Emin.

30.10.200619.04.2016

4. Trvanlivosť

30.10.200619.04.2016

Po príslušných vykonaných skúškach, zohľadňujúc čas trvania predpokladaný výrobcom, musí meradlo spĺňať tieto kritériá:

30.10.200619.04.2016

Odchýlka výsledku merania po skúške trvanlivosti nesmie byť v porovnaní s výsledkom počiatočného merania väčšia, ako je definovaná v tabuľke č. 2 riadku B.

30.10.200619.04.2016

5. Vhodnosť

30.10.200619.04.2016

5.1 Pri akejkoľvek veličine týkajúcej sa toho istého merania nesmú sa údaje indikované rôznymi zariadeniami s rovnakými hodnotami dielikov stupnice odchyľovať navzájom o viac ako o hodnotu jedného dielika. Ak ide o zariadenia s rôznymi hodnotami dielikov stupnice, nesmie byť odchýlka väčšia, ako je hodnota najväčšieho dielika.

30.10.200619.04.2016

Ak však ide o samoobslužné usporiadanie, musia byť dieliky stupnice hlavného indikačného zariadenia meracej zostavy a dieliky samoobslužného usporiadania rovnaké a výsledky sa od seba nesmú odlišovať.

30.10.200619.04.2016

5.2 V normálnych podmienkach používania nesmie byť možné odviesť na iné miesto namerané množstvo bez toho, aby toto presmerovanie bolo možné zjavne rozoznať.

30.10.200619.04.2016

5.3 Percentuálny podiel vzduchu alebo plynu, ktorý sa dá v kvapaline len ťažko zistiť, nesmie spôsobovať odchýlku v chybe väčšiu ako

30.10.200619.04.2016

a) 0,5 % pri kvapalinách okrem nápojov a pri kvapalinách s viskozitou menšou ako 1 mPa.s alebo

30.10.200619.04.2016

b) 1 % pri nápojoch a kvapalinách s viskozitou väčšou ako 1 mPa.s.

30.10.200619.04.2016

Prípustná odchýlka však nemá byť nikdy menšia ako 1 % MMQ. Táto hodnota platí pre prípad výskytu vzduchových alebo plynových bublín.

30.10.200619.04.2016

5.4 Meradlá požívané pri priamom predaji

30.10.200619.04.2016

5.4.1 Meracie zostavy používané pri priamom predaji musia byť vybavené zariadením na vynulovanie displeja.

30.10.200619.04.2016

Namerané množstvo sa nesmie dať odviesť na iné miesto.

30.10.200619.04.2016

5.4.2 Pri meraní množstva kvapaliny na obchodné účely musí byť množstvo indikované neustále, až kým zúčastnené strany neodsúhlasia výsledok.

30.10.200619.04.2016

5.4.3 Meracie zostavy používané pri priamom predaji musia byť prerušiteľné.

30.10.200619.04.2016

5.4.4 Percentuálny podiel vzduchu alebo plynu nesmie spôsobovať zmenu chyby väčšiu, ako je uvedená v bode 5.3.

30.10.200619.04.2016

5.5 Výdajné stojany

30.10.200619.04.2016

5.5.1 Indikačné zariadenia na výdajných stojanoch sa nesmú dať počas merania vynulovať.

30.10.200619.04.2016

5.5.2 Začatie nového merania musí byť znemožnené, pokiaľ nie je indikačné zariadenie vynulované.

30.10.200619.04.2016

5.5.3 Ak je meracia zostava vybavená indikačným zariadením zobrazujúcim cenu, rozdiel medzi indikovanou cenou a cenou vypočítanou z jednotkovej ceny a z udávaného množstva nesmie byť väčší, ako je cena zodpovedajúca Emin. Tento rozdiel nemusí byť menší, ako je najmenšia menová jednotka.

30.10.200619.04.2016

6. Porucha zdroja elektrickej energie

30.10.200619.04.2016

Meracia zostava musí byť vybavená náhradným zdrojom, ktorý zabezpečí všetky meracie funkcie počas výpadku hlavného zdroja, alebo musí byť vybavená zariadením na uloženie a indikáciu aktuálnych údajov tak, aby bolo možné začatú transakciu dokončiť, ako aj zariadeniami na zastavenie prietoku kvapaliny v momente prerušenia hlavného zdroja elektrickej energie.

30.10.200619.04.2016

7. Uvedenie do prevádzky

30.10.200619.04.2016

Tabuľka č. 5

30.10.200619.04.2016
Trieda presnostiTypy meracích zostáv
0,3Meracia zostava na potrubí
0,5Všetky meracie zostavy, ak nie sú inak uvedené inde v tejto tabuľke, najmä
– výdajné stojany (okrem skvapalnených plynov),
– meracie zostavy cisternových vozidiel pre kvapaliny s nízkou viskozitou (< 20 mPa.s),
– meracie zostavy na prečerpávanie do alebo z lodných cisterien a železničných cisterien, ako aj cisternových vozidiel,*)
– mliekarenské meracie zostavy,
– meracie zostavy na plnenie lietadlových cisterien.
1,0Meracie zostavy pre skvapalnené plyny pod tlakom merané pri teplote –10 °C a viac
Meracie zostavy patriace normálne do triedy 0,3 alebo 0,5, ale používané pre kvapaliny
– s teplotou pod –10 °C alebo nad 50 °C,
– ktorých dynamická viskozita je vyššia ako 1 000 mPa.s,
– ktorých najväčší objemový prietok nie je väčší ako 20 L/h.
1,5Meracie zostavy pre skvapalnený oxid uhličitý
Meracie zostavy pre skvapalnené plyny pod tlakom – meranie pri teplote pod –10 °C
(okrem kryogénnych kvapalín)
2,5Meracie zostavy pre kryogénne kvapaliny (teplota pod –153 °C)
30.10.200619.04.2016

*) Členské štáty môžu na účely vyberania daní požadovať meracie zostavy triedy presnosti 0,3 alebo 0,5, ak sa tieto používajú v súvislosti s minerálnymi olejmi pri prečerpávaní do alebo z lodných alebo železničných, alebo automobilových cisterien. Výrobca však môže špecifikovať pre niektoré typy meracích systémov lepšiu triedu presnosti.

30.10.200619.04.2016

8. Meracie jednotky

30.10.200619.04.2016

Namerané množstvo kvapaliny sa udáva v mililitroch (ml), kubických centimetroch (cm3), litroch (l alebo L), kubických metroch (m3), gramoch (g), kilogramoch (kg) alebo v tonách (t).

30.10.200619.04.2016

Posudzovanie zhody

30.10.200619.04.2016

Pri posudzovaní zhody si môže výrobca vybrať z týchto postupov: B+F alebo B+D, alebo H1, alebo G.

30.10.200619.04.2016

Príloha MI-006 k nariadeniu vlády č. 294/2005 Z. z.

30.10.200619.04.2016

Váhy s automatickou činnosťou

30.10.200619.04.2016

Pre ďalej definované váhy s automatickou činnosťou určené na meranie hmotnosti telesa na základe pôsobenia gravitácie na toto teleso platia základné požiadavky uvedené v prílohe č. 1, osobitné požiadavky uvedené v tejto prílohe a postupy pre posudzovanie zhody uvedené v kapitole I.

30.10.200619.04.2016

Definície

30.10.200619.04.2016

Váhy s automatickou činnosťou sú zariadenia určujúce hmotnosť materiálu bez zásahu obsluhy, riadené vopred určeným automatickým programom charakteristickým pre dané váhy.

30.10.200619.04.2016

Kontrolné váhy s automatickou činnosťou sú váhy s automatickou činnosťou určujúce hmotnosť vopred pripravených diskrétnych záťaží alebo jednotlivých dávok sypkého materiálu.

30.10.200619.04.2016

Triediace váhy s automatickou činnosťou sú kontrolné váhy s automatickou činnosťou, ktoré rozdeľujú výrobky rôznej hmotnosti do dvoch alebo viacerých podskupín podľa rozdielu medzi ich hmotnosťou a menovitým nastavením.

30.10.200619.04.2016

Etiketovacie váhy označujúce hmotnosť sú kontrolné váhy s automatickou činnosťou, ktoré označujú jednotlivé výrobky štítkom s hodnotou hmotnosti.

30.10.200619.04.2016

Etiketovacie váhy označujúce hmotnosť a cenu sú kontrolné váhy s automatickou činnosťou, ktoré označujú jednotlivé výrobky štítkom s hodnotou hmotnosti a informáciou o cene.

30.10.200619.04.2016

Plniace váhy s automatickou činnosťou sú váhy s automatickou činnosťou, ktoré plnia obaly vopred nastavenou a prakticky konštantnou hmotnosťou sypkého materiálu.

30.10.200619.04.2016

Diskontinuálne sčítavacie váhy (s násypkou) sú váhy s automatickou činnosťou, ktoré určujú hmotnosť sypkého materiálu tak, že ho rozdelia na samostatné dávky. Hmotnosť každej samostatnej dávky sa postupne určuje a sčítava. Každá samostatná dávka sa potom pridá k už odváženému materiálu.

30.10.200619.04.2016

Kontinuálne sčítavacie váhy sú váhy s automatickou činnosťou, ktoré priebežne určujú hmotnosť sypkého materiálu na dopravnom páse bez jeho systematického delenia a bez prerušenia pohybu dopravného pásu.

30.10.200619.04.2016

Mostové váhy pre koľajové vozidlá sú váhy s automatickou činnosťou s nosičom zaťaženia vybaveným koľajnicovým úsekom na presun koľajových vozidiel.

30.10.200619.04.2016

Špecifické požiadavky

30.10.200619.04.2016

Kapitola I – Požiadavky spoločné pre všetky druhy váh s automatickou činnosťou

30.10.200619.04.2016

1. Pracovné podmienky

30.10.200619.04.2016

Výrobca špecifikuje pracovné podmienky pre váhy takto:

30.10.200619.04.2016

1.1 Pre meranú veličinu

30.10.200619.04.2016

Merací rozsah vyjadrený hornou a dolnou medzou váživosti.

30.10.200619.04.2016

1.2 Pre ovplyvňujúce veličiny zdroja elektrického prúdu

30.10.200619.04.2016

Striedavý prúd: menovité napätie striedavého prúdu alebo jeho medzné hodnoty.

30.10.200619.04.2016

Jednosmerný prúd: menovité a minimálne napätie jednosmerného prúdu alebo jeho medzné hodnoty.

30.10.200619.04.2016

1.3 Pre mechanické a klimatické ovplyvňujúce veličiny

30.10.200619.04.2016

Ak nie je v ďalších kapitolách stanovené inak, platí najmenší teplotný rozsah 30 °C.

30.10.200619.04.2016

Triedy mechanického prostredia podľa prílohe č. 1 bodu 1.3.2 sa nepoužívajú. Pre váhy, ktoré sú vystavené vplyvu zvláštneho mechanického namáhania, napr. váhy inštalované vo vozidlách, mechanické podmienky používania určuje výrobca.

30.10.200619.04.2016

1.4 Ostatné ovplyvňujúce veličiny, ak sú aplikovateľné

30.10.200619.04.2016

Pracovná rýchlosť

30.10.200619.04.2016

Charakteristiky váženého materiálu

30.10.200619.04.2016

2. Prípustný vplyv rušenia – elektromagnetické prostredie

30.10.200619.04.2016

Požadovaná funkčnosť a kritická hodnota zmeny sú pre každý druh váh uvedené v príslušnej kapitole.

30.10.200619.04.2016

3. Vhodnosť

30.10.200619.04.2016

3.1 Aby pri bežných pracovných podmienkach neboli prekročené najväčšie dovolené chyby, vhodnými prostriedkami sa musí zabezpečiť obmedzenie vplyvu sklonu váh, zaťažovania a pracovnej rýchlosti.

30.10.200619.04.2016

3.2 Aby pri bežných pracovných podmienkach neboli prekročené najväčšie dovolené chyby, musí byť k dispozícii vhodné zariadenie na manipuláciu s materiálom.

30.10.200619.04.2016

3.3 Každé riadiace rozhranie obsluhy musí byť jednoznačné a účinné.

30.10.200619.04.2016

3.4 Obsluha musí mať možnosť skontrolovať neporušenosť indikátora.

30.10.200619.04.2016

3.5 Aby pri bežných pracovných podmienkach neboli prekročené najväčšie dovolené chyby, musia byť váhy vybavené vhodným nulovacím zariadením.

30.10.200619.04.2016

3.6 Ak sa výsledky tlačia, musia byť všetky hodnoty mimo meracieho rozsahu vyznačené.

30.10.200619.04.2016

4. Posudzovanie zhody

30.10.200619.04.2016

Pri posudzovaní zhody si môže výrobca vybrať z týchto postupov:

30.10.200619.04.2016

Mechanické systémy

30.10.200619.04.2016

B+D alebo B+E, alebo B+F, alebo D1, alebo F1, alebo G, alebo H1.

30.10.200619.04.2016

Elektromechanické zariadenia

30.10.200619.04.2016

B+D alebo B+E, alebo B+F, alebo G, alebo H1.

30.10.200619.04.2016

Elektronické systémy alebo systémy vybavené softvérom

30.10.200619.04.2016

B+D alebo B+F, alebo G, alebo H1.

30.10.200619.04.2016

Kapitola II – Kontrolné váhy s automatickou činnosťou

30.10.200619.04.2016

1. Triedy presnosti

30.10.200619.04.2016

1.1 Váhy sa delia do primárnych kategórií označených ako X alebo Y, ktoré určí výrobca.

30.10.200619.04.2016

1.2 Tieto primárne kategórie sa ďalej delia na štyri triedy presnosti: XI, XII, XIII a XIV a Y(I), Y(II), Y(a) a Y(b), ktoré určí výrobca.

30.10.200619.04.2016

2. Váhy kategórie X

30.10.200619.04.2016

2.1 Kategória X platí pre váhy používané na kontrolu výrobkov balených podľa osobitných požiadaviek.1)

30.10.200619.04.2016

2.2 Triedy presnosti sú doplnené koeficientom (x), ktorým sa určí najväčšia dovolená smerodajná odchýlka podľa bodu 4.2.

30.10.200619.04.2016

Výrobca špecifikuje koeficient (x), pričom (x) musí byť ≤ 2 a musí byť v tvare 1 × 10k, 2 × 10k alebo 5 × 10k, kde „k“ je záporné celé číslo alebo nula.

30.10.200619.04.2016

3. Váhy kategórie Y

30.10.200619.04.2016

Kategória Y platí pre všetky ostatné kontrolné váhy s automatickou činnosťou.

30.10.200619.04.2016

4. Najväčšie dovolené chyby

30.10.200619.04.2016

4.1 Stredná chyba váh kategórie X a najväčšia dovolená chyba váh kategórie Y

30.10.200619.04.2016

Tabuľka č. 1

30.10.200619.04.2016
Netto zaťaženie (m) v overovacích dielikoch (e)
Najväčšia dovolená stredná chyba Najväčšia dovolená chyba
XIX(I)XIIY(II)XIIIY(a)XIVY(b)XY
0 < m ≤ 50 0000 < m ≤ 5 0000 < m ≤ 5000 < m ≤ 50± 0,5 e± 1,0 e
50 000 < m ≤ 200 0005 000 < m ≤ 20 000500 < m ≤ 2 00050 < m ≤ 200± 1,0 e± 1,5 e
200 000 < m20 000 < m ≤ 100 0002 000 < m ≤ 10 000200 < m ≤ 1 000± 1,5 e± 2,0 e
30.10.200619.04.2016

4.2 Smerodajná odchýlka

30.10.200619.04.2016

Pre váhy triedy X (x) je najväčšia dovolená hodnota smerodajnej odchýlky rovná násobku koeficientu (x) a hodnoty uvedenej v tabuľke č. 2.

30.10.200619.04.2016

Tabuľka č. 2

30.10.200619.04.2016
Netto zaťaženie (m)Najväčšia dovolená smerodajná
odchýlka pre triedu X(I)
m ≤ 50 g0,48 %
50 g < m ≤ 100 g0,24 g
100 g < m ≤ 200 g0,24 %
200 g < m ≤ 300 g0,48 g
300 g < m ≤ 500 g0,16 %
500 g < m ≤ 1 000 g0,8 g
1 000 g < m ≤ 10 000 g0,08 %
10 000 g < m ≤ 15 000 g8 g
15 000 g < m0,053 %
Pre triedu XI a XII je koeficient (x) menší ako 1.
Pre triedu XIII sa koeficient (x) nanajvýš rovná 1.
Pre triedu XIV je koeficient (x) väčší ako 1.
30.10.200619.04.2016

4.3 Overovací dielik – jednorozsahové váhy

30.10.200619.04.2016

Tabuľka č. 3

30.10.200619.04.2016
Triedy presnostiOverovací dielikPočet overovacích dielikov n = Max/e
MinimumMaximum
XIY (I)0,001 g ≤ e50 000
XIIY (II)0,001 g ≤ e ≤ 0,05 g100100 000
  0,1 g ≤ e5 000100 000
XIIIY (a)0,1 g ≤ e ≤ 2 g10010 000
  5 g ≤ e50010 000
XIVY (b)5 g ≤ e1001 000
30.10.200619.04.2016

4.4 Overovací dielik – váhy s deleným rozsahom

30.10.200619.04.2016

Tabuľka č. 4

30.10.200619.04.2016
Triedy presnostiOverovací dielikPočet overovacích dielikov n = Max/e
Minimálna hodnota1)
n = Maxi/e(i + 1)
Maximálna hodnota
n = Maxi/ei
XIY (I)0,001 g ≤ ei50 000
XIIY (II)0,001 g ≤ ei ≤ 0,05 g5 000100 000
  0,1 g ≤ ei5 000100 000
XIIIY (a)0,1 g ≤ ei50010 000
XIVY (b)5 g ≤ ei501 000
30.10.200619.04.2016

kde

30.10.200619.04.2016

i = čiastočný rozsah váženia; 1, 2, .... r,

30.10.200619.04.2016

r = celkový počet podrozsahov váženia.

30.10.200619.04.2016

1) Pre i = r platí príslušný stĺpec tabuľky č. 3, pričom e sa nahradí er.

30.10.200619.04.2016

5. Merací rozsah

30.10.200619.04.2016

Pri určení meracieho rozsahu pre váhy triedy Y musí výrobca brať do úvahy, že dolná medza váživosti nesmie byť menšia ako:

30.10.200619.04.2016
trieda Y (I)100 e,
trieda Y (II)20 e pre 0,001 g ≤ e ≤ 0,05 g a 50 e pre 0,1 g ≤ e,
trieda Y (a)20 e,
trieda Y (b)10 e,
triediace váhy, napr. poštové váhy, a váhy na váženie odpadu   5 e.
30.10.200619.04.2016

6. Dynamické nastavenie

30.10.200619.04.2016

6.1 Zariadenie na dynamické nastavenie musí pracovať v rozsahu zaťaženia určeného výrobcom.

30.10.200619.04.2016

6.2 Ak sú váhy vybavené zariadením na dynamické nastavenie, ktoré vyrovnáva dynamické účinky zaťaženia za pohybu, nesmie byť toto zariadenie v činnosti mimo rozsahu zaťaženia a musí sa dať zabezpečiť.

30.10.200619.04.2016

7. Práca v podmienkach ovplyvňujúcich veličín a elektromagnetického rušenia

30.10.200619.04.2016

7.1 Najväčšie dovolené chyby spôsobené ovplyvňujúcimi veličinami:

30.10.200619.04.2016

7.1.1 Pre váhy kategórie X:

30.10.200619.04.2016

a) pre automatickú činnosť platia hodnoty podľa tabuliek č. 1 a 2,

30.10.200619.04.2016

b) pre statické váženie v neautomatickom režime platia hodnoty podľa tabuľky č. 1.

30.10.200619.04.2016

7.1.2 Pre váhy kategórie Y:

30.10.200619.04.2016

a) pre každé zaťaženie v automatickom režime platia hodnoty podľa tabuľky č. 1,

30.10.200619.04.2016

b) pre statické váženie v neautomatickom režime platia hodnoty uvedené v tabuľke č. 1 pre váhy kategórie X.

30.10.200619.04.2016

7.2 Kritická hodnota zmeny spôsobenej rušením je jeden overovací dielik.

30.10.200619.04.2016

7.3 Teplotný rozsah

30.10.200619.04.2016

a) pre triedu XI a Y (I) je najmenší rozsah 5 °C,

30.10.200619.04.2016

b) pre triedu XII a Y (II) je najmenší rozsah 15 °C.

30.10.200619.04.2016

Kapitola III – Plniace váhy s automatickou činnosťou

30.10.200619.04.2016

1. Triedy presnosti

30.10.200619.04.2016

1.1 Výrobca určí referenčnú triedu presnosti Ref (x) a pracovnú triedu (triedy) presnosti X (x).

30.10.200619.04.2016

1.2 Určitému typu váhy sa priradí referenčná trieda presnosti Ref (x) podľa najlepšej možnej presnosti daného typu. Po inštalácii sa jednotlivé váhy zaradia do jednej alebo viacerých pracovných tried presnosti X (x) v závislosti od váženého materiálu. Koeficient označenia triedy (x), ktorý musí mať hodnotu ≤ 2, je vyjadrený v tvare 1 × 10k, 2 × 10k alebo 5 × 10k, kde „k“ je záporné celé číslo alebo nula.

30.10.200619.04.2016

1.3 Referenčná trieda presnosti Ref (x) platí pre statické zaťaženie.

30.10.200619.04.2016

1.4 Pre pracovnú triedu presnosti X(x) platí, že X je režim priraďujúci presnosť k hmotnosti zaťaženia a (x) je násobiteľ pre medzné hodnoty chýb špecifikovaných pre triedu X(1) v bode 2.2.

30.10.200619.04.2016

2. Najväčšie dovolené chyby

30.10.200619.04.2016

2.1 Chyby pri statickom vážení

30.10.200619.04.2016

2.1.1 Pre statické zaťaženie za určených pracovných podmienok je najväčšia dovolená chyba pre referenčnú triedu presnosti Ref (x) 0,312-násobok najväčšej dovolenej odchýlky každej dávky od priemeru uvedenej v tabuľke č. 5 vynásobený koeficientom označenia triedy (x).

30.10.200619.04.2016

2.1.2 Ak sa dávka skladá z viac ako jednej záťaže (napr. kumulatívne váhy alebo selektívne kombinujúce váhy), najväčšia dovolená chyba pre statické zaťaženie sa rovná presnosti požadovanej pre dávku podľa bodu 2.2 (t. j. nie súčtu najväčších dovolených odchýlok jednotlivých zaťažení).

30.10.200619.04.2016

2.2 Odchýlka od priemernej dávky

30.10.200619.04.2016

Tabuľka č. 5

30.10.200619.04.2016
Hodnota hmotnosti m(g) dávky
Najväčšia dovolená odchýlka
každej dávky od priemeru pre triedu X(1)
m ≤ 507,2 %
50 < m ≤ 1003,6 g
100 < m ≤ 2003,6 %
200 < m ≤ 3007,2 g
300 < m ≤ 5002,4 %
500 < m ≤ 1 00012 g
1 000 < m ≤ 10 000 1,2 %
10 000 < m ≤ 15 000120 g
15 000 < m0,8 %
Vypočítanú odchýlku každej dávky od priemeru možno upraviť tak, aby sa zohľadnil vplyv veľkosti čiastočiek materiálu.
30.10.200619.04.2016

2.3 Chyby súvisiace s prednastavenou hodnotou (chyba nastavenia).

30.10.200619.04.2016

Na váhach, kde veľkosť dávky možno vopred nastaviť, najväčší rozdiel medzi prednastavenou hodnotou a priemernou hmotnosťou dávky nesmie prekročiť 0,312-násobok najväčšej dovolenej odchýlky každej dávky od priemeru uvedenej v tabuľke č. 5.

30.10.200619.04.2016

3. Práca v podmienkach ovplyvňujúcich veličín a elektromagnetického rušenia

30.10.200619.04.2016

3.1 Najväčšia dovolená chyba spôsobená ovplyvňujúcimi veličinami zodpovedá hodnotám podľa bodu 2.1.

30.10.200619.04.2016

3.2 Kritická hodnota zmeny spôsobenej rušením je zmena indikácie statického zaťaženia rovnajúca sa najväčšej dovolenej chybe podľa bodu 2.1, vypočítaná pre menovitú najmenšiu dávku, alebo zmena, ktorá by mala rovnaký vplyv na dávku pri váhach, keď dávka pozostáva z viacerých záťaží. Vypočítaná kritická hodnota zmeny sa zaokrúhľuje na najbližšiu vyššiu hodnotu dielika (d).

30.10.200619.04.2016

3.3 Hodnotu menovitej najmenšej dávky určí výrobca.

30.10.200619.04.2016

kapitola iv – Diskontinuálne sčítavacie váhy

30.10.200619.04.2016

1. Triedy presnosti

30.10.200619.04.2016

Váhy sa delia do štyroch tried presnosti: 0,2; 0,5; 1; 2.

30.10.200619.04.2016

2. Najväčšie dovolené chyby

30.10.200619.04.2016

Tabuľka č. 6

30.10.200619.04.2016
Trieda presnostiNajväčšia dovolená chyba sčítaného zaťaženia
0,2± 0,10 %
0,5± 0,25 %
1± 0,50 %
2± 1,00 %
30.10.200619.04.2016

3. Dielik súčtovej stupnice

30.10.200619.04.2016

Dielik súčtovej stupnice (dt) musí byť v rozsahu

30.10.200619.04.2016

0,01 % Max ≤ dt ≤ 0,2 % Max.

30.10.200619.04.2016

4. Najmenšie sčítané zaťaženie (Σmin)

30.10.200619.04.2016

Najmenšie sčítané zaťaženie (Σmin) nesmie byť menšie ako zaťaženie, pri ktorom sa najväčšia dovolená chyba rovná dieliku súčtovej stupnice (dt) a nesmie byť menšie ako najmenšie zaťaženie určené výrobcom.

30.10.200619.04.2016

5. Nulovanie

30.10.200619.04.2016

Váhy, ktoré neodvažujú taru po každom odľahčení, musia byť vybavené nulovacím zariadením. Automatická činnosť váh sa musí prerušiť, ak sa indikácia nuly líši o

30.10.200619.04.2016

a) 1 dt pri váhach s automatickým nulovacím zariadením,

30.10.200619.04.2016

b) 0,5 dt pri váhach s poloautomatickým alebo neautomatickým nulovacím zariadením.

30.10.200619.04.2016

6. Rozhranie obsluhy

30.10.200619.04.2016

Počas automatickej činnosti musí byť obsluhe zabránené nastavovanie ovládania a opätovné nastavenie.

30.10.200619.04.2016

7. Tlač

30.10.200619.04.2016

Pri váhach vybavených tlačiarňou sa prestavenie hodnoty celkového súčtu môže vykonať až po skončení tlače. Údaje o hodnote celkového súčtu sa musia vytlačiť aj v prípade prerušenia automatickej činnosti váh.

30.10.200619.04.2016

8. Práca v podmienkach ovplyvňujúcich veličín a elektromagnetického rušenia

30.10.200619.04.2016

8.1 Najväčšie dovolené chyby spôsobené ovplyvňujúcimi veličinami sú uvedené v tabuľke č. 7.

30.10.200619.04.2016

Tabuľka č. 7

30.10.200619.04.2016
Zaťaženie (m) v dielikoch súčtovej stupnice (dt)Najväčšie dovolené chyby
0 < m ≤ 500± 0,5 dt
500 < m ≤ 2 000± 1,0 dt
2 000 < m ≤ 10 000± 1,5 dt
30.10.200619.04.2016

8.2 Kritická hodnota zmeny spôsobenej rušením je jeden dielik súčtovej stupnice pre každú indikáciu hmotnosti a každý uložený súčtový údaj.

30.10.200619.04.2016

kapitola v – Kontinuálne sčítavacie váhy

30.10.200619.04.2016

1. Triedy presnosti

30.10.200619.04.2016

Váhy sa delia do troch tried: 0,5; 1; 2.

30.10.200619.04.2016

2. Merací rozsah

30.10.200619.04.2016

2.1 Výrobca určí merací rozsah, pomer medzi najmenším netto zaťažením vážiacej jednotky a hornou medzou váživosti, ako aj najmenšie sčítané zaťaženie.

30.10.200619.04.2016

2.2. Najmenšie sčítané zaťaženie Σmin nesmie byť menšie ako:

30.10.200619.04.2016

800 d pre triedu 0,5,

30.10.200619.04.2016

400 d pre triedu 1,

30.10.200619.04.2016

200 d pre triedu 2,

30.10.200619.04.2016

kde d je dielik súčtovej stupnice indikačného zariadenia celkového súčtu.

30.10.200619.04.2016

3. Najväčšie dovolené chyby

30.10.200619.04.2016

Tabuľka č. 8

30.10.200619.04.2016
Trieda presnostiNajväčšia dovolená chyba sčítaného zaťaženia
0,5± 0,25 %
1± 0,5 %
2± 1,0 %
30.10.200619.04.2016

4. Rýchlosť pohybu pásu

30.10.200619.04.2016

Rýchlosť pohybu pásu určuje výrobca. Pri pásových váhach s jednou rýchlosťou a pri pásových váhach s meniteľnou rýchlosťou s manuálnym nastavovaním rýchlosti sa rýchlosť pohybu nesmie od menovitej hodnoty líšiť o viac ako 5 %. Rýchlosti pohybu materiálu a pásu musia byť zhodné.

30.10.200619.04.2016

5. Indikačné zariadenie celkového súčtu

30.10.200619.04.2016

Indikačné zariadenie celkového súčtu sa nesmie dať vynulovať.

30.10.200619.04.2016

6. Práca v podmienkach ovplyvňujúcich veličín a elektromagnetického rušenia

30.10.200619.04.2016

6.1 Najväčšia dovolená chyba spôsobená ovplyvňujúcou veličinou pre zaťaženie nie menšie ako Σmin je 0,7-násobok príslušnej hodnoty podľa tabuľky č. 8 zaokrúhlený na najbližšiu hodnotu dielika súčtovej stupnice (d).

30.10.200619.04.2016

6.2 Kritická hodnota zmeny spôsobenej rušením pre zaťaženie rovnajúce sa Σmin a pre danú triedu presnosti je 0,7-násobok príslušnej hodnoty uvedenej v tabuľke č. 8 zaokrúhlený na najbližší vyšší dielik súčtovej stupnice (d).

30.10.200619.04.2016

kapitola vI – Mostové váhy s automatickou činnosťou koľajové

30.10.200619.04.2016

1. Triedy presnosti

30.10.200619.04.2016

Váhy sa delia do štyroch tried presnosti: 0,2, 0,5, 1, 2.

30.10.200619.04.2016

2. Najväčšie dovolené chyby

30.10.200619.04.2016

Najväčšie dovolené chyby pri vážení jednotlivého vozňa alebo celého vlaku za pohybu sú uvedené v tabuľke č. 9.

30.10.200619.04.2016

Tabuľka č. 9

30.10.200619.04.2016
Trieda presnostiNajväčšie dovolené chyby
0,2± 0,1 %
0,5± 0,25 %
1± 0,5 %
2± 1,0 %
30.10.200619.04.2016

2.2 Najväčšia dovolená chyba pri vážení spojených alebo nespojených vozňov za pohybu je najväčšia z týchto hodnôt:

30.10.200619.04.2016

a) hodnota vypočítaná podľa tabuľky č. 9 zaokrúhlená na najbližší dielik stupnice,

30.10.200619.04.2016

b) hodnota vypočítaná podľa tabuľky č. 9 zaokrúhlená na najbližší dielik stupnice, čo platí pre hmotnosť rovnajúcu sa hodnote 35 % najväčšej hmotnosti vozňa (podľa vyznačených údajov),

30.10.200619.04.2016

c) jeden dielik stupnice (d).

30.10.200619.04.2016

2.3 Najväčšia dovolená chyba pri vážení vlaku za pohybu je najväčšia z týchto hodnôt:

30.10.200619.04.2016

a) hodnota vypočítaná podľa tabuľky č. 9 zaokrúhlená na najbližší dielik stupnice,

30.10.200619.04.2016

b) hodnota vypočítaná podľa tabuľky č. 9 pre hmotnosť jedného vozňa rovnajúcu sa 35 % najväčšej hmotnosti vozňa (podľa vyznačených údajov) vynásobená počtom referenčných vozňov vo vlaku (najviac 10) a zaokrúhlená na najbližší dielik stupnice,

30.10.200619.04.2016

c) jeden dielik stupnice d pre každý vozeň vo vlaku, ale nie viac ako 10 d.

30.10.200619.04.2016

2.4 Pri vážení spojených vozňov môže maximálne 10 % výsledkov vážení, získaných z jedného alebo viacerých prejazdov vlaku, prekročiť príslušnú najväčšiu dovolenú chybu uvedenú v bode 2.2, ale nesmú byť väčšie ako dvojnásobok najväčšej dovolenej chyby.

30.10.200619.04.2016

3. Dielik stupnice (d)

30.10.200619.04.2016

Vzťah medzi triedou presnosti a dielikom stupnice je uvedený v tabuľke č. 10.

30.10.200619.04.2016

Tabuľka č. 10

30.10.200619.04.2016
Trieda presnostiDielik stupnice (d)
0,2d ≤ 50 kg
0,5d ≤ 100 kg
1d ≤ 200 kg
2d ≤ 500 kg
30.10.200619.04.2016

4. Merací rozsah

30.10.200619.04.2016

4.1 Dolná medza váživosti nesmie byť menšia ako 1 t a nesmie byť väčšia ako najmenšia hmotnosť vozňa delená počtom čiastočných vážení.

30.10.200619.04.2016

4.2 Najmenšia hmotnosť vozňa nesmie byť menšia ako 50 d.

30.10.200619.04.2016

5. Práca v podmienkach ovplyvňujúcich veličín a elektromagnetického rušenia

30.10.200619.04.2016

5.1 Najväčšia dovolená chyba spôsobená ovplyvňujúcou veličinou je uvedená v tabuľke č. 11.

30.10.200619.04.2016

Tabuľka č. 11

30.10.200619.04.2016
Zaťaženie (m) v dielikoch overovacej stupnice (d)Najväčšia dovolená chyba
0 < m ≤ 500± 0,5 d
500 < m ≤ 2 000± 1,0 d
2 000 < m ≤ 10 000± 1,5 d
30.10.200619.04.2016

5.2 Kritická hodnota zmeny spôsobenej rušením je jeden dielik stupnice.

30.10.200619.04.2016

Príloha MI-007 k nariadeniu vlády č. 294/2005 Z. z.

30.10.200619.04.2016

Taxametre

30.10.200619.04.2016

Pre taxametre platia základné požiadavky prílohy č. 1, osobitné požiadavky a postupy posudzovania zhody uvedené v tejto prílohe.

30.10.200619.04.2016

Definície

30.10.200619.04.2016

Taxameter je zariadenie pracujúce spolu s generátorom signálu (generátor signálu vzdialenosti nie je predmetom tejto prílohy) a tvoriace spolu s ním meradlo. Zariadenie meria čas trvania jazdy a vypočítava prejdenú vzdialenosť na základe signálu dodaného generátorom signálu vzdialenosti. Okrem toho vypočítava a na displeji udáva sumu, ktorú zákazník platí za cestu na základe vypočítanej vzdialenosti a/alebo odmeraného času trvania jazdy.

30.10.200619.04.2016

Cestovné je celková suma za cestu vypočítaná podľa vopred pevne stanoveného poplatku a/alebo dĺžky a/alebo času trvania jazdy. Cestovné nezahŕňa poplatky za ďalšie doplnkové služby.

30.10.200619.04.2016

Prepínacia rýchlosť je rýchlosť vypočítaná vydelením časovej tarify vzdialenostnou tarifou.

30.10.200619.04.2016

Režim bežného výpočtu S je výpočet cestovného na základe použitia časovej tarify pre rýchlosť menšiu ako prepínacia rýchlosť a použitia vzdialenostnej tarify pre rýchlosť vyššiu ako prepínacia rýchlosť.

30.10.200619.04.2016

Režim bežného výpočtu D je výpočet cestovného na základe súčasného použitia časovej aj vzdialenostnej tarify počas celej cesty.

30.10.200619.04.2016

Prevádzková poloha sú rôzne režimy, v ktorých taxameter plní rôzne funkcie. Prevádzkové polohy sú označené takto:

30.10.200619.04.2016
Voľnoje prevádzková poloha, v ktorej je vypnutá funkcia výpočtu cestovného.
Obsadené   je prevádzková poloha, v ktorej sa vypočítava cestovné na základe počiatočnej taxy a tarify za prejdenú vzdialenosť alebo čas.
Stopje prevádzková poloha, v ktorej sa ukazuje cestovné a vypne sa najmenej výpočet cestovného na základe času.
30.10.200619.04.2016

Požiadavky na návrh

30.10.200619.04.2016

1. Taxameter musí byť navrhnutý tak, aby vypočítaval prejdenú vzdialenosť a čas trvania jazdy.

30.10.200619.04.2016

2. Taxameter musí vypočítavať a indikovať výšku cestovného v prevádzkovej polohe „obsadené“ po prírastkoch, ktoré sa rovnajú rozlíšeniu stanovenému v členskom štáte. V prevádzkovej polohe „stop“ musí taxameter znázorniť na displeji konečnú hodnotu cestovného.

30.10.200619.04.2016

3. Taxameter musí vypočítavať cestovné v režime S aj D. Prepínanie medzi týmito dvoma režimami umožňuje zabezpečené nastavenie.

30.10.200619.04.2016

4. Taxameter pomocou príslušného zabezpečeného rozhrania musí poskytovať tieto údaje:

30.10.200619.04.2016

a) prevádzkovú polohu – voľno, obsadené, stop,

30.10.200619.04.2016

b) súčtové údaje podľa bodu 15.1,

30.10.200619.04.2016

c) všeobecné údaje – konštantu generátora signálu vzdialenosti, dátum zabezpečenia, identifikáciu taxíka, reálny čas, identifikáciu tarify,

30.10.200619.04.2016

d) údaje o cestovnom za jazdu – celková položka, cestovné, výpočet cestovného, príplatok, dátum, čas začiatku jazdy, čas ukončenia jazdy, prejdenú vzdialenosť,

30.10.200619.04.2016

e) údaje o tarife – tarifné parametre.

30.10.200619.04.2016

Niektoré zariadenia možno pripojiť na rozhranie taxametra. Ak sú takéto prístroje potrebné, platí, že sa ich nastavenie musí dať zabezpečiť tak, aby sa automaticky zabránilo prevádzke taxametra v prípade, že požadované zariadenie nie je pripojené, alebo pracuje nesprávne.

30.10.200619.04.2016

5. V relevantných prípadoch musí byť možné nastaviť taxameter na konštantu generátora signálu prejdenej vzdialenosti, na ktorý je taxameter pripojený, a toto nastavenie sa musí dať zabezpečiť.

30.10.200619.04.2016

Predpísané pracovné podmienky

30.10.200619.04.2016

6.1 Platí trieda mechanického prostredia M3.

30.10.200619.04.2016

6.2 Predpísané pracovné podmienky taxametra špecifikuje výrobca, a to menovite

30.10.200619.04.2016

a) najmenší teplotný rozsah 80 °C pre klimatické prostredie,

30.10.200619.04.2016

b) hraničné hodnoty jednosmerného napájacieho napätia, na aké bol prístroj navrhnutý.

30.10.200619.04.2016

Najväčšie dovolené chyby

30.10.200619.04.2016

7. Najväčšie dovolené chyby okrem chýb v dôsledku použitia taxametra v taxíku sú:

30.10.200619.04.2016
pre uplynutý čas:± 0,1 %, minimálna najväčšia dovolená chyba 0,2 s,
pre prejdenú vzdialenosť:     ± 0,2 %, minimálna najväčšia dovolená chyba 4 m,
pre výpočet cestovného:± 0,1 %, minimálna hodnota vrátane zaokrúhlenia: zodpovedá najmenšej platnej číslici údaja o cestovnom.
30.10.200619.04.2016

Prípustný vplyv rušenia

30.10.200619.04.2016

8. Elektromagnetická odolnosť

30.10.200619.04.2016

8.1 Platí elektromagnetická trieda E3.

30.10.200619.04.2016

8.2 Najväčšie dovolené chyby stanovené v bode 7 musia byť dodržané aj v podmienkach elektromagnetického rušenia.

30.10.200619.04.2016

Poruchy zdroja

30.10.200619.04.2016

9. V prípade poklesu zdrojového napätia pod spodnú hranicu prevádzkového napätia stanovenú výrobcom musí taxameter

30.10.200619.04.2016

a) pri dočasnom poklese napätia spôsobenom reštartovaním motora pokračovať naďalej v správnej funkcii alebo obnoviť správnu funkciu bez straty údajov zaznamenaných dovtedy, kým nedošlo k poklesu napätia,

30.10.200619.04.2016

b) ak je pokles napätia dlhodobejší, zrušiť vykonané meranie a vrátiť sa do polohy voľno.

30.10.200619.04.2016

Ďalšie požiadavky

30.10.200619.04.2016

10. Podmienky kompatibility medzi taxametrom a generátorom signálu vzdialenosti určí výrobca.

30.10.200619.04.2016

11. V prípade účtovania ďalších poplatkov za doplnkové služby zadávaných manuálne vodičom sa tieto poplatky nezahŕňajú do indikovaného cestovného, ale taxameter môže dočasne znázorniť aj cestovné vrátane doplnkových poplatkov.

30.10.200619.04.2016

12. Ak sa cestovné vypočítava podľa režimu D, môže mať taxameter ďalší režim na znázornenie len celkovej prej­denej vzdialenosti a času trvania jazdy.

30.10.200619.04.2016

13. Všetky hodnoty musia byť pre cestujúceho vhodne identifikovateľné a hodnoty aj identifikácia musia byť zreteľne čitateľné pri dennom i nočnom osvetlení.

30.10.200619.04.2016

14.1 Ak by výška cestovného alebo opatrenia prijaté proti zneužitiu mohli byť ovplyvnené voľbou funkcie z naprogramovaného nastavenia alebo voľným nastavením údajov, musí byť možné tieto funkcie zabezpečiť.

30.10.200619.04.2016

14.2 Zabezpečenie taxametra musí byť riešené tak, aby sa jednotlivé nastavenia dali zabezpečiť samostatne.

30.10.200619.04.2016

14.3 Ustanovenia prílohe č. 1 bodu 8.3 platia aj pre tarify.

30.10.200619.04.2016

15.1 Taxameter musí byť vybavený súčtovým zariadením bez možnosti nulovania, a to pre všetky tieto hodnoty:

30.10.200619.04.2016

a) celková prejdená vzdialenosť vozidla,

30.10.200619.04.2016

b) celková prejdená vzdialenosť počas prenájmu,

30.10.200619.04.2016

c) celkový počet prenajatí vozidla,

30.10.200619.04.2016

d) celková suma inkasovaná za doplnkové služby,

30.10.200619.04.2016

e) celková suma cestovného.

30.10.200619.04.2016

Do súčtových hodnôt sa započítavajú aj hodnoty uložené v prípade poklesu zdrojového napätia podľa bodu 9.

30.10.200619.04.2016

15.2 Pri odpojení od zdroja elektrického prúdu sa súčtové hodnoty musia dať uložiť na jeden rok a musia sa dať preniesť z taxametra do iného média.

30.10.200619.04.2016

15.3 Indikačné zariadenie so súčtovými hodnotami musí byť vhodne zabezpečené tak, aby nemohlo dôjsť k oklamaniu cestujúceho.

30.10.200619.04.2016

16. Automatická zmena tarify je povolená v dôsledku

30.10.200619.04.2016

a) vzdialenosti jazdy,

30.10.200619.04.2016

b) času trvania jazdy,

30.10.200619.04.2016

c) dennej doby,

30.10.200619.04.2016

d) dátumu,

30.10.200619.04.2016

e) dňa v týždni.

30.10.200619.04.2016

17. Ak je presnosť taxametra ovplyvnená vlastnosťami vozidla, taxameter musí byť skonštruovaný tak, aby bolo jeho inštalovanie do vozidla zabezpečené.

30.10.200619.04.2016

18. Na účely skúšok po inštalácii musí byť taxameter vybavený možnosťou odskúšať presnosť merania času, vzdialenosti a presnosti výpočtov nezávisle od seba.

30.10.200619.04.2016

19. Taxameter, ako aj pokyny na jeho inštaláciu špecifikované výrobcom musia zabezpečovať, aby pri inštalácii taxametra podľa pokynov výrobcu nemohlo dôjsť k neoprávnenej zmene meracieho signálu prejdenej vzdialenosti.

30.10.200619.04.2016

20. Všeobecná základná požiadavka týkajúca sa ochrany proti zneužitiu taxametra sa musí dodržiavať tak, aby boli chránené záujmy zákazníka, vodiča vozidla, jeho zamestnávateľa, ako aj finančných orgánov.

30.10.200619.04.2016

21. Konštrukcia taxametra musí zabezpečovať dodržanie najväčších dovolených chýb bez nastavovania počas jedného roka pri jeho bežnom používaní.

30.10.200619.04.2016

22. Taxameter musí byť vybavený hodinami ukazujúcimi aktuálny čas, zaznamenávajúcimi čas a dátum, na základe ktorých sa dajú automaticky meniť tarify obidvoch alebo jedného z týchto údajov.

30.10.200619.04.2016

Požiadavky na hodiny udávajúce aktuálny čas

30.10.200619.04.2016

a) meranie času s presnosťou na 0,02 %,

30.10.200619.04.2016

b) čas možno v priebehu jedného týždňa korigovať najviac o 2 minúty. Korekcia na letný a zimný čas sa vykoná automaticky,

30.10.200619.04.2016

c) počas jazdy musí byť zablokovaná možnosť korekcie, či už manuálnej, alebo automatickej.

30.10.200619.04.2016

23. Vytlačené alebo na displeji zobrazené údaje o prejdenej vzdialenosti a čase v súlade s týmto nariadením sa vyjadrujú v jednotkách

30.10.200619.04.2016

a) vzdialenosť v kilometroch,

30.10.200619.04.2016

b) čas v sekundách, minútach alebo hodinách podľa vhodnosti, pričom je potrebné dbať na potrebné rozlíšenie a na zabránenie nesprávnemu pochopeniu.

30.10.200619.04.2016

Posudzovanie zhody

30.10.200619.04.2016

Pri posudzovaní zhody si môže výrobca vybrať z týchto postupov: B+F alebo B+D alebo H1.

30.10.200619.04.2016

Príloha MI-008 k nariadeniu vlády č. 294/2005 Z. z.

30.10.200619.04.2016

Materializované miery

30.10.200619.04.2016

Kapitola I – Materializované dĺžkové miery

30.10.200619.04.2016

Pre ďalej definované materializované dĺžkové miery platia príslušné základné požiadavky prílohe č. 1, osobitné požiadavky tejto prílohy a postupy posudzovania zhody uvedené v tejto kapitole. Požiadavku týkajúcu sa potreby predloženia ES vyhlásenia o zhode k meradlám možno interpretovať tak, že sa vzťahuje skôr na celú dávku alebo celú dodávku meradiel ako na jednotlivé meradlá.

30.10.200619.04.2016

Definície

30.10.200619.04.2016

Materializovaná dĺžková miera je meradlo, ktorého dieliky stupnice stanovujú dĺžku v zákonných meracích jednotkách dĺžky.

30.10.200619.04.2016

Osobitné požiadavky

30.10.200619.04.2016

Referenčné podmienky

30.10.200619.04.2016

1.1 Najväčšie dovolené chyby pre pásmové meradlá v dĺžke 5 m a viac platia pri ťažnej sile 50 N alebo pri inej ťažnej sile, ktorú špecifikuje výrobca a vyznačí na pásme. Pri pevných alebo polopevných meradlách nie je ­po­trebné určovať ťažnú silu.

30.10.200619.04.2016

1.2 Ak výrobca nešpecifikuje a nevyznačí inak, platí referenčná teplota 20 °C.

30.10.200619.04.2016

Najväčšie dovolené chyby

30.10.200619.04.2016

2. Najväčšia dovolená chyba, kladná alebo záporná, vyjadrená v milimetroch, medzi dvoma za sebou ­bezpro­stredne nenasledujúcimi značkami stupnice je a + bL, kde

30.10.200619.04.2016

a) L je dĺžka zaokrúhlená nahor na najbližší celý meter – údaje,

30.10.200619.04.2016

b) údaje a a b sú údaje z tabuľky č. 1.

30.10.200619.04.2016

Ak je koniec stupnice ohraničený plochou, najväčšia dovolená chyba pre akúkoľvek vzdialenosť meranú od tohto bodu sa zväčšuje o hodnotu c z tabuľky č. 1.

30.10.200619.04.2016

Tabuľka č. 1

30.10.200619.04.2016
Trieda presnostia (mm)bc (mm)
I0,10,10,1
II0,30,20,2
III0,60,40,3
D – špeciálna trieda pre ponorné pásma.1).
Do 30 m vrátane.2)
1,500
S – osobitná trieda pre vytyčovacie pásma na meranie nádrží.
Pre každých 30 m, ak je pásmo podložené rovnou plochou.
1,500
30.10.200619.04.2016

Ponorné pásmové miery môžu patriť aj do triedy I alebo II, keď pre všetky dĺžky medzi dvoma značkami, z ktorých jedna je na závaží a druhá na pásme, platí najväčšia dovolená chyba rovnajúca sa ±0,6 mm, ak pri použití rovnice je výsledná hodnota menšia ako 0,6 mm.

30.10.200619.04.2016

V tabuľke č. 2 sú uvedené najväčšie dovolené chyby pre dĺžku medzi dvoma susediacimi značkami stupnice a najväčšie prípustné rozdiely medzi dvoma susediacimi značkami stupnice.

30.10.200619.04.2016

Tabuľka č. 2

30.10.200619.04.2016
Dĺžka intervalu iNajväčšia dovolená chyba alebo rozdiel v mm podľa tried presnosti
IIIIII
i ≤ 1 mm0,10,20,3
1 mm < i ≤ 1 cm0,20,40,6
30.10.200619.04.2016

Ak ide o skladaciu dĺžkovú mieru, jej spojenie nesmie byť príčinou dodatočných chýb k uvedeným chybám, ktoré by boli väčšie ako 0,3 mm v triede II a 0,5 mm v triede III.

30.10.200619.04.2016

Materiály

30.10.200619.04.2016

3.1 Materiály použité na výrobu dĺžkových mier musia byť také, aby zmena dĺžky spôsobená výchylkami teploty v rozsahu ±8 °C od referenčnej teploty neprekročila najväčšiu dovolenú chybu. To neplatí pre miery zaradené do triedy S a D, pri ktorých výrobca predpokladá, že sa v prípade potreby vykonajú korekcie zistenej hodnoty so zreteľom na teplotnú rozťažnosť.

30.10.200619.04.2016

3.2 Dĺžkové miery vyrobené z materiálov, ktoré sa v podmienkach širokého rozpätia relatívnej vlhkosti môžu podstatne meniť, môžu byť zaradené len do triedy II alebo III.

30.10.200619.04.2016

Značky

30.10.200619.04.2016

4. Na mierach musí byť uvedená menovitá hodnota. Ak je stupnica delená na milimetre, číselne sa vyznačuje každá čiarka na stupnici predstavujúca 1 cm. Ak je hodnota dielika stupnice väčšia ako 2 cm, číselne sa označia všetky čiarky.

30.10.200619.04.2016

Posudzovanie zhody

30.10.200619.04.2016

Pri posudzovaní zhody si môže výrobca vybrať z týchto postupov: F1 alebo D1 alebo B + D alebo H alebo G.

30.10.200619.04.2016

Kapitola II – Výčapné nádoby

30.10.200619.04.2016

Pre ďalej definované výčapné nádoby platia príslušné základné požiadavky prílohe č. 1, špecifické požiadavky tejto prílohy a postupy posudzovania zhody uvedené v tejto kapitole. Požiadavku týkajúcu sa potreby priloženia ES vyhlásenia o zhode k meradlám možno interpretovať tak, že sa vzťahuje skôr na celú dávku alebo dodávku meradiel, a nie na individuálne meradlo. Neplatí ani požiadavka na uvádzanie presnosti na meradle.

30.10.200619.04.2016

Definície

30.10.200619.04.2016

Výčapná nádoba je nádoba (pohár, džbán alebo kalíšok) určená na stanovenie špecifikovaného objemu kvapaliny okrem farmaceutických produktov predávanej na účely okamžitej spotreby.

01.06.201119.04.2016

Čiarková nádoba je výčapná nádoba, ktorej menovitý objem Vn je vyznačený čiarkou. Koncová odmerná nádoba je výčapná nádoba, ktorej vnútorný objem Vr sa rovná menovitému objemu.

30.10.200619.04.2016

Odmerná nádoba na prenášanie je výčapná nádoba, z ktorej sa kvapalina pred konzumáciou prelieva.

30.10.200619.04.2016

Vnútorný objem je objem koncovej odmernej nádoby alebo vnútorný objem po čiarku, po ktorú sa nádoba plní.

30.10.200619.04.2016

Osobitné požiadavky

30.10.200619.04.2016

1. Referenčné podmienky

30.10.200619.04.2016

1.1 Teplota – referenčná teplota pre meranie objemu je 20 °C.

30.10.200619.04.2016

1.2 Poloha nádoby pre správne odčítanie údaja – nádoba voľne položená na vodorovnej ploche.

30.10.200619.04.2016

2. Najväčšie dovolené chyby

01.06.201119.04.2016

Tabuľka č. 1

01.06.201119.04.2016
Čiarková nádobaKoncová odmerná nádoba
Nádoby na prenášanie
< 100 ml± 2 ml– 0
+ 4 ml
≥ 100 ml± 3 % Vn– 0
+ 6 % Vr
Nádoby na pitie
< 200 ml± 5 % Vn– 0
+ 10 % Vr
≥ 200 ml± (5 ml + 2,5 % Vn)– 0
+ 10 ml + 5 % Vr
01.06.201119.04.2016

Poznámka: Pre koncové odmerné nádoby znamienko „+“ znamená, že objem nádoby je najmenej Vr a najviac Vr plus najväčšia dovolená chyba.

30.10.200619.04.2016

3. Materiál

30.10.200619.04.2016

Výčapné nádoby musia byť vyrobené z dostatočne pevného a rozmerovo stabilného materiálu tak, aby ich objem bol v medziach najväčších dovolených chýb.

30.10.200619.04.2016

4. Tvar

30.10.200619.04.2016

4.1 Tvar odmerných nádob na prenášanie musí byť taký, aby zmena objemu o hodnotu rovnajúcu sa najväčšej dovolenej chybe spôsobila zmenu výšky hladiny najmenej o 2 mm vzhľadom na okraj nádoby alebo odmernú značku.

30.10.200619.04.2016

4.2 Tvar odmerných nádob na prenášanie musí byť taký, aby nebránil úplnému vyliatiu meranej kvapaliny.

30.10.200619.04.2016

5. Značky

30.10.200619.04.2016

5.1 Na nádobe musí byť zreteľne a neodstrániteľne vyznačený jej menovitý objem.

30.10.200619.04.2016

5.2 Na výčapných nádobách môžu byť vyznačené až tri rozdielne objemy, ale tak, aby nemohlo dôjsť k ich vzájomnej zámene.

30.10.200619.04.2016

5.3 Všetky značky musia byť dostatočne zreteľné a trváce, aby pri používaní nádoby bolo zaručené neprekročenie najväčšej dovolenej chyby.

30.10.200619.04.2016

Posudzovanie zhody

30.10.200619.04.2016

Pri posudzovaní zhody si môže výrobca vybrať z týchto postupov: A1 alebo F1 alebo D1 alebo E1 alebo B + E alebo B + D alebo H.

30.10.200619.04.2016

Príloha MI-009 k nariadeniu vlády č. 294/2005 Z. z.

30.10.200619.04.2016

Meradlá rozmerov

30.10.200619.04.2016

Pre prístroje na meranie rozmerov, tak ako sú ich typy ďalej definované, platia základné požiadavky prílohe č. 1, osobitné požiadavky a postupy posudzovania zhody uvedené v tejto prílohe.

30.10.200619.04.2016

Definície

30.10.200619.04.2016

Prístroj na meranie dĺžky slúži na meranie dĺžky navinuteľných materiálov, ako sú textílie, pásma, káble počas navíjania meraného materiálu.

30.10.200619.04.2016

Prístroj na meranie plošného obsahu slúži na určenie plošného obsahu predmetov nepravidelného tvaru, napríklad usní.

30.10.200619.04.2016

Prístroj na meranie viacerých rozmerov slúži na meranie dĺžky hraničných dĺžok (dĺžka, šírka, výška) najmenšieho pravouhlého rovnobežnostena, ktorý obaľuje výrobok.

30.10.200619.04.2016

kapitola I – Požiadavky spoločné pre všetky prístroje na meranie rozmerov

30.10.200619.04.2016

Elektromagnetická odolnosť

30.10.200619.04.2016

1. Vplyv elektromagnetického rušenia na meradlo môže byť len taký, že

01.06.201119.04.2016

a) zmena vo výsledku merania neprekročí kritickú hodnotu definovanú v bode 2 alebo

30.10.200619.04.2016

b) nie je možné vykonať žiadne meranie, alebo

30.10.200619.04.2016

c) indikovaný údaj výsledku merania vykazuje okamžitú odchýlku, ktorú nemožno znázorniť, uložiť do pamäte alebo odoslať ako výsledok merania, alebo

30.10.200619.04.2016

d) odchýlky vo výsledku merania môžu registrovať všetci zainteresovaní na meraní.

30.10.200619.04.2016

2. Kritická hodnota zmeny sa rovná hodnote jedného dielika stupnice.

30.10.200619.04.2016

Posudzovanie zhody

30.10.200619.04.2016

Pri posudzovaní zhody si môže výrobca vybrať z týchto postupov:

30.10.200619.04.2016

pre mechanické alebo elektromechanické meradlá

30.10.200619.04.2016

F1 alebo E1 alebo D1 alebo B + F alebo B + E alebo B + D alebo H alebo H1 alebo G,

30.10.200619.04.2016

pre elektronické meradlá alebo meradlá obsahujúce softvér

30.10.200619.04.2016

B + F alebo B + D alebo H1 alebo G.

30.10.200619.04.2016

Kapitola II – Prístroje na meranie dĺžky

30.10.200619.04.2016

Charakteristiky meraného výrobku

30.10.200619.04.2016

1. Textíliám je priradený charakteristický koeficient K. Tento koeficient zohľadňuje pružnosť a zaťažovaciu silu na jednotku plochy meraného výrobku a je definovaný vzorcom

30.10.200619.04.2016

K = ε x (Ga + 2,2 N/m2), kde

30.10.200619.04.2016

ε je relatívne predĺženie vzorky látky širokej 1 m pri ťahu 10 N,

30.10.200619.04.2016

GA je zaťažovacia sila na jednotku plochy vzorky látky v N/m2.

30.10.200619.04.2016

Pracovné podmienky

30.10.200619.04.2016

2.1 Rozsah

30.10.200619.04.2016

Rozmery a koeficient K, ak sa vyžaduje, v rozsahu špecifikovanom výrobcom. Rozsahy koeficientu K sú uvedené v tabuľke č. 1

30.10.200619.04.2016

Tabuľka č. 1

30.10.200619.04.2016
SkupinaRozsah koeficientu KVýrobok
I0 < K < 2×10-2 N/m2nízka pružnosť
II2×10-2 N/m2 < K < 8×10-2 N/m2stredná pružnosť
III8×10-2 N/m2 < K < 24×10-2 N/m2vysoká pružnosť
IV24×10-2 N/m2 < Kveľmi vysoká pružnosť
30.10.200619.04.2016

2.2 Ak sa meraný predmet neposúva meracím zariadením, jeho rýchlosť musí byť v rozmedzí špecifikovanom výrobcom pre dané meracie zariadenie.

30.10.200619.04.2016

2.3 Ak výsledok merania závisí od hrúbky, stavu povrchu a spôsobu podávania materiálu napríklad z veľkého kotúča alebo vrstiev, musí výrobca definovať príslušné obmedzenia.

30.10.200619.04.2016

Najväčšie dovolené chyby

30.10.200619.04.2016

3. Meradlo

30.10.200619.04.2016

Tabuľka č. 2

30.10.200619.04.2016
Trieda presnostiNajväčšia dovolená chyba
I0,125 %, ale nie menej ako 0,005 Lm
II0,25 %, ale nie menej ako 0,01 Lm
III0,5 %, ale nie menej ako 0,02 Lm
30.10.200619.04.2016

kde Lm je najmenšia merateľná dĺžka, t. j. najmenšia dĺžka špecifikovaná výrobcom pre meranie na danom meracom zariadení.

30.10.200619.04.2016

Skutočná dĺžka rôznych typov materiálov sa meria vhodnými meradlami, napríklad dĺžkovými pásmami. Meraný materiál musí byť položený na vhodnej podložke, napríklad na vhodnom stole, vystretý a nepokrčený.

30.10.200619.04.2016

Ďalšie požiadavky

30.10.200619.04.2016

4. Je potrebné, aby sa výrobok pri meraní nenapínal, pričom je potrebné zohľadniť, na aké pružné látky je meradlo určené.

30.10.200619.04.2016

Kapitola III – Plošné meradlá

30.10.200619.04.2016

Pracovné podmienky

30.10.200619.04.2016

1.1 Rozsah

30.10.200619.04.2016

Rozmery v rozsahu špecifikovanom výrobcom pre dané meracie zariadenie.

30.10.200619.04.2016

1.2 Stav výrobku

30.10.200619.04.2016

Výrobca určí, ak je to potrebné, pre meracie zariadenie obmedzenia týkajúce sa rýchlosti pohybu výrobku, jeho hrúbky, prípadne kvality povrchu.

30.10.200619.04.2016

Najväčšie dovolené chyby

30.10.200619.04.2016

2.1 Prístroj

30.10.200619.04.2016

Najväčšia dovolená chyba je 1,0 %, ale nie menej ako 1 dm2.

30.10.200619.04.2016

Ďalšie požiadavky

30.10.200619.04.2016

3. Podávanie výrobku

30.10.200619.04.2016

Ak sa materiál vtiahne späť alebo zasekne, nie je možné zohľadniť chybu merania alebo sa musí údaj na indikačnom zariadení vymazať.

30.10.200619.04.2016

4. Dielik stupnice

30.10.200619.04.2016

Hodnota dielika stupnice na meracom zariadení musí byť 1,0 dm2. Okrem toho musí byť na zariadení aj dielik stupnice s hodnotou 0,1 dm2 na skúšobné účely.

30.10.200619.04.2016

Kapitola IV – Prístroje na meranie viacerých rozmerov

30.10.200619.04.2016

Pracovné podmienky

30.10.200619.04.2016

1.1 Rozsah

30.10.200619.04.2016

Rozmery v rámci rozsahu určenom výrobcom meradla.

30.10.200619.04.2016

1.2 Najmenší rozmer

30.10.200619.04.2016

Dolná hranica najmenšieho rozmeru pre všetky hodnoty dielika stupnice je uvedená v tabuľke č. 1.

30.10.200619.04.2016

Tabuľka č. 1

30.10.200619.04.2016
Dielik stupnice (d)Najmenší rozmer (dolná hranica)
d ≤ 2 cm10 d
2 cm < d ≤ 10 cm20 d
10 cm < d50 d
30.10.200619.04.2016

1.3 Rýchlosť výrobku

30.10.200619.04.2016

Rozsah rýchlosti pohybu výrobku určuje pre dané meradlo výrobca.

30.10.200619.04.2016

Najväčšia dovolená chyba

30.10.200619.04.2016

2. Meradlo

30.10.200619.04.2016

Najväčšia dovolená chyba je ±1,0 d.

30.10.200619.04.2016

Príloha MI-010 k nariadeniu vlády č. 294/2005 Z. z.

30.10.200619.04.2016

Analyzátory výfukových plynov

30.10.200619.04.2016

Pre analyzátory výfukových plynov určených na kontrolu a odbornú údržbu motorových vozidiel platia základné požiadavky prílohe č. 1, osobitné požiadavky a postupy posudzovania zhody uvedené v tejto prílohe.

30.10.200619.04.2016

Definície

30.10.200619.04.2016

Analyzátor výfukových plynov je prístroj určený na meranie objemových zlomkov špecifikovaných zložiek výfukových plynov motorových vozidiel so zážihovým motorom pri hladine vlhkosti analyzovanej vzorky. Ide o oxid uhoľnatý (CO), oxid uhličitý (CO2), kyslík (O2) a uhľovodíky (HC). Obsah uhľovodíkov sa vyjadruje ako koncentrácia n-hexánu (C6H14) meraného absorpčnou metódou v blízkej infračervenej oblasti spektra. Objemové zlomky zložiek plynu sa vyjadrujú ako percento objemu CO, CO2 a O2 a v ppm objemu. Analyzátor výfukových plynov okrem toho vypočítava hodnotu λ z objemových zlomkov zložiek výfukového plynu.

30.10.200619.04.2016

Lambda (λ ) je bezrozmerná hodnota vyjadrujúca účinnosť spaľovania motora z hľadiska pomeru vzduch/palivo vo výfukových plynoch. Zisťuje sa podľa referenčného normalizovaného vzorca.

30.10.200619.04.2016

Špecifické požiadavky

30.10.200619.04.2016

Triedy presnosti

30.10.200619.04.2016

1. Analyzátory výfukových plynov (ďalej len „analyzátor“) sú rozdelené do dvoch tried presnosti 0 a I. Príslušné najmenšie meracie rozsahy týchto tried sú uvedené v tabuľke č. 1.

30.10.200619.04.2016

Tabuľka č. 1 – Triedy presnosti a meracie rozsahy

30.10.200619.04.2016
ParameterTriedy 0 a I
zlomok COod 0 do 5 % obj.
zlomok CO2od 0 do 16 % obj.
zlomok HCod 0 do 2000 ppm obj.
zlomok O2od 0 do 21 % obj.
λod 0,8 do 1,2
30.10.200619.04.2016

Predpísané pracovné podmienky

30.10.200619.04.2016

2. Predpísané hodnoty pre pracovné podmienky určuje výrobca takto

30.10.200619.04.2016

2.1 Pre klimatické a mechanické ovplyvňujúce veličiny

30.10.200619.04.2016

a) najmenší teplotný rozsah 35 °C pre klimatické podmienky,

30.10.200619.04.2016

b) pre mechanické prostredie platí trieda M1.

30.10.200619.04.2016

2.2 Pre elektrické ovplyvňujúce veličiny

30.10.200619.04.2016

a) napäťový a frekvenčný rozsah pre striedavý zdroj napätia,

30.10.200619.04.2016

b) hraničné hodnoty jednosmerného zdroja napätia.

30.10.200619.04.2016

2.3 Pre tlak okolitého prostredia

30.10.200619.04.2016

Najmenšie a najväčšie hodnoty tlaku okolitého prostredia pre obidve triedy presnosti sú:

30.10.200619.04.2016

pmin ≤ 860 hPa, pmax ≥ 1060 hPa.

30.10.200619.04.2016

Najväčšie dovolené chyby

30.10.200619.04.2016

3. Najväčšie dovolené chyby sú definované takto

30.10.200619.04.2016

3.1 Pre všetky zložky plynu platí, že najväčšia dovolená chyba v predpísaných pracovných podmienkach podľa prílohe č. 1 bodu 1.1 musí byť väčšia z dvoch hodnôt uvedených v tabuľke č. 2. Absolútne hodnoty sú vyjadrené v objemových % alebo v objemových ppm. Percentuálne hodnoty sú percentom skutočnej hodnoty.

30.10.200619.04.2016

Tabuľka č. 2 – Najväčšie dovolené chyby

30.10.200619.04.2016
ParameterTrieda 0Trieda I
zlomok CO±0,03 % obj.
±5 %
±0,06 % obj.
±5 %
zlomok CO2±0,5 % obj.
±5 %
±0,5 % obj.
±5 %
zlomok HC±10 ppm obj.
±5 %
±12 ppm obj.
±5 %
zlomok O2±0,1 % obj.
±5 %
±0,1 % obj.
±5 %
30.10.200619.04.2016

3.2 Najväčšia dovolená chyba pri výpočte λ je 0,3 %. Konvenčne pravá hodnota sa vypočíta podľa vzorca.1)

30.10.200619.04.2016

Na tento účel sa pri výpočte používajú údaje indikované meradlom.

30.10.200619.04.2016

Prípustný vplyv rušenia

30.10.200619.04.2016

4. Kritická hodnota zmeny pre všetky objemové podiely zložiek plynu sa rovná najväčšej dovolenej chybe platnej pre daný parameter.

30.10.200619.04.2016

5. Vplyv elektromagnetického rušenia môže byť taký, aby

30.10.200619.04.2016

a) zmena v meraní nebola väčšia ako kritická hodnota zmeny podľa bodu 4 alebo

30.10.200619.04.2016

b) indikácia výsledku merania bola taká, aby ju nebolo možné považovať za platný výsledok.

30.10.200619.04.2016

Ďalšie požiadavky

30.10.200619.04.2016

6. Rozlíšenie sa rovná hodnotám uvedeným v tabuľke č. 3 alebo jeho hodnota je o rád vyššia ako tieto hodnoty.

30.10.200619.04.2016

Tabuľka č. 3 – Rozlíšenie

30.10.200619.04.2016
 COCO2O2HC
Triedy 0 a I0,01 % obj.0,1 % obj.*)1 ppm obj.
30.10.200619.04.2016

*) 0,01 % obj. pre merané veličiny pod 4 % objemu alebo rovnajúce sa 4 %, inak 0,1 % objemu. Hodnota λ sa na indikátore zobrazuje s rozlíšením 0,001.

30.10.200619.04.2016

7. Smerodajná odchýlka 20 meraní nesmie byť väčšia ako 1/3 absolútnej hodnoty najväčšej dovolenej chyby platnej pre objemový zlomok každého aplikovateľného plynu.

30.10.200619.04.2016

8. Pri meraní CO, CO2 a HC musí meradlo vrátane špecifikovaného systému rozvodu plynu indikovať 95 % ich konečnej hodnoty stanovenej pomocou kalibračného plynu do 15 sekúnd po zmene plynu s nulovým obsahom prímesí napríklad čerstvého vzduchu. Pri meraní obsahu O2 musí meradlo v podobných podmienkach udávať hodnotu odlišujúcu sa od nuly o menej ako 0,1 % do 60 sekúnd po zmene zloženia plynu z čerstvého vzduchu na plyn bez obsahu kyslíka.

30.10.200619.04.2016

9. Ostatné zložky výfukových plynov okrem tých, ktorých hodnota sa meria, nesmú ovplyvňovať výsledok merania o viac ako polovicu absolútnej hodnoty najväčšej dovolenej chyby, ak sa v plyne nachádzajú v týchto objemových zlomkoch

30.10.200619.04.2016

6 % objemových CO,

30.10.200619.04.2016

16 % objemových CO2,

30.10.200619.04.2016

10 % objemových O2,

30.10.200619.04.2016

5 % objemových H2,

30.10.200619.04.2016

0,3 % objemových NO,

30.10.200619.04.2016

2 000 ppm objemových HC (ako n-hexánu),

30.10.200619.04.2016

vodné pary až do nasýtenia.

30.10.200619.04.2016

10. Analyzátor musí mať nastavovacie zariadenie umožňujúce nulovanie, kalibráciu plynom a vnútorné nastavenie. Vnútorné a nulovacie nastavovacie zariadenia sú automatické.

30.10.200619.04.2016

11. V prípade automatických a poloautomatických nastavovacích zariadení musí byť meranie zablokované dovtedy, kým sa nastavovanie neukončí.

30.10.200619.04.2016

12. Analyzátor zisťuje stopy uhľovodíka v systéme rozvodu plynu. Meranie nesmie byť umožnené vtedy, ak koncentrácia prítomných zvyškov uhľovodíka pred meraním je väčšia ako 20 ppm objemových.

30.10.200619.04.2016

13. Analyzátor musí byť vybavený zariadením na automatické zistenie akýchkoľvek porúch funkcie snímača kyslíkového kanála, ktoré sa môžu vyskytnúť v dôsledku opotrebovania alebo prerušenia prívodnej rúrky.

30.10.200619.04.2016

14. Ak analyzátor môže pracovať s rôznymi plynmi, napríklad benzínom alebo skvapalneným plynom, musia sa dať zvoliť vhodné koeficienty pre výpočet λ tak, aby nedošlo k žiadnym nejasnostiam v súvislosti s príslušným vzorcom.

30.10.200619.04.2016

Posudzovanie zhody

30.10.200619.04.2016

Pri posudzovaní zhody si môže výrobca vybrať z týchto postupov: B + F alebo B + D alebo H1.

Poznámky pod čiarou

30.10.200619.04.2016

1) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 245/2004 Z. z. o podrobnostiach o technických požiadavkách na výrobky z hľadiska elektromagnetickej kompatibility.

30.10.200619.04.2016

2) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 453/2002 Z. z. o postupoch pri poskytovaní informácií v oblasti technických predpisov a technických noriem.

30.10.200619.04.2016

3) § 33 zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

30.10.200619.04.2016

1) Podľa článku 3 ods. 1 smernice Rady 92/81/EHS z 19. októbra 1992 o zosúladení štruktúr spotrebných daní z minerálnych olejov (Ú. v. EÚ L 316, 31. 10. 1992) v znení naposledy zmenenom smernicou Rady 2003/96/ES (Ú. v. EÚ L 283, 31. 10. 2003).

30.10.200619.04.2016

2) Podľa článku 3 ods. 2 smernice Rady 92/81/EHS.

30.10.200619.04.2016

1) Smernica Rady 75/106/EHS z 19. decembra 1974 o aproximácii zákonov členských štátov týkajúcich sa objemu niektorých kvapalín v spotrebiteľskom balení (Ú. v. EÚ L 42, 15. 2. 1975) v znení smernice Rady 89/676/EHS (Ú. v. EÚ L 398, 30. 12. 1989), smernice Rady 76/211/EHS z 20. januára 1976 o aproximácii zákonov členských štátov týkajúcich sa objemu alebo hmotnosti niektorých spotrebiteľsky balených výrobkov (Ú. v. EÚ L 46, 21. 2. 1976) v znení dohody EEA.

30.10.200619.04.2016

1) Platí pre kombinácie pásma so závažím.

30.10.200619.04.2016

2) Ak je menovitá dĺžka pásma väčšia ako 30 m, na každých ďalších 30 m je prípustná dodatočná chyba 0,75 mm.

30.10.200619.04.2016

1) Bod 5.3.7.3 prílohy č. 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/69/ES z 13. októbra 1998 o opatreniach proti znečisťovaniu ovzdušia výfukovými plynmi motorových vozidiel, ktorou sa mení smernica Rady 70/220/EHS (Ú. v. EÚ L 350, 28. 12. 1998).