Zákon č. 290/2005 Z. z.Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a o doplnení niektorých zákonov

(v znení č. 160/2015 Z. z.)

Čiastka 124/2005
Platnosť od 30.06.2005
Účinnosť od 01.07.2016
01.07.2005

290

01.07.2005

ZÁKON

01.07.2005

z 23. júna 2005,

01.07.2005

ktorým sa dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a o doplnení niektorých zákonov

01.07.2005

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


01.07.2005

Čl. I

01.07.2005

Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona č. 139/1982 Zb., zákona č. 103/1990 Zb., zákona č. 262/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 136/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 199/1995 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 286/1996 Z. z., zákona č. 229/1997 Z. z., zákona č. 175/1999 Z. z., zákona č. 237/2000 Z. z., zákona č. 416/2001 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 217/2002 Z. z., zákona č. 103/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 417/2003 Z. z., zákona č. 608/2003 Z. z. a zákona č. 541/2004 Z. z. sa dopĺňa takto:

01.07.2005

1. § 113 sa dopĺňa odsekmi 4 a 5, ktoré znejú:

01.07.2005

(4) Na účely tejto časti účastník konania môže uplatniť námietku predpojatosti, ktorá obsahuje skutočnosti nasvedčujúce vylúčenie zamestnanca správneho orgánu, najneskôr na ústnom konaní alebo do 15 dní odo dňa, keď sa mohol o týchto skutočnostiach dozvedieť. V námietke predpojatosti musí byť uvedené proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť zamestnanec správneho orgánu vylúčený, a kedy sa účastník konania podávajúci námietku predpojatosti o dôvode vylúčenia dozvedel. Správny orgán poučí o tom účastníka konania v oznámení o začatí konania.

01.07.2005

(5) Na námietku predpojatosti podanú po lehote a na opakovanú námietku predpojatosti podanú z toho istého dôvodu orgán, ktorý rozhoduje o vylúčení zamestnanca správneho orgánu, neprihliadne. Ak sa námietka predpojatosti týka len okolností, ktoré spočívajú v postupe zamestnanca správneho orgánu v konaní o prejednávanej veci, na námietku predpojatosti sa neprihliada.".

01.07.2005

2. Za § 117 sa vkladá § 117a, ktorý znie:

01.07.2005

㤠117a

01.07.2005

Ak ide o uskutočnenie stavieb podľa § 108 ods. 2 písm. f) a o) tohto zákona, vykonáva pôsobnosť stavebného úradu vo veciach vyvlastnenia krajský stavebný úrad.".

01.07.2005

3. Za § 142 sa vkladá § 142a, ktorý vrátane nadpisu znie:

01.07.2005

㤠142a

01.07.2005

Prechodné ustanovenie k zmenám účinným od 1. júla 2005

01.07.2005

Vyvlastňovacie konania v súvislosti s uskutočňovaním stavieb podľa § 117a, ktoré sa začali pred 1. júlom 2005, sa dokončia podľa tohto zákona.".

01.07.2005

Čl. II

01.07.2005

Zákon č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 536/2004 Z. z. a zákona č. 612/2004 Z. z. sa dopĺňa takto:

01.07.2005

V § 4 písm. b) sa dopĺňa ôsmy bod, ktorý znie:

01.07.2005

8. vykonáva pôsobnosť stavebného úradu v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom,6a)".

01.07.2005

Poznámka pod čiarou k odkazu 6a znie:

01.07.2005

6a) § 117a zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.".


01.07.2005

Čl. IV

01.07.2005

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2005.


01.07.2005

Ivan Gašparovič v. r.

01.07.2005

Pavol Hrušovský v. r.

01.07.2005

Mikuláš Dzurinda v. r.