Zákon č. 277/2005 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 261/2002 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(v znení č. 128/2015 Z. z.)

Čiastka 121/2005
Platnosť od 29.06.2005
Účinnosť od 01.08.2015
01.07.2005

277

01.07.2005

ZÁKON

01.07.2005

z 24. mája 2005,

01.07.2005

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 261/2002 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov

01.07.2005

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


01.07.2005

Čl. II

01.07.2005

Zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopĺňa takto:

01.07.2005

1. V § 1 ods. 1 sa slová „Environmentálny fond1) (ďalej len „fond")“ nahrádzajú slovami „Environmentálny fond (ďalej len „fond") ako štátny fond1)“.

01.07.2005

Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:

01.07.2005

1) § 5 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

01.07.2005

2. V § 14 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Správa majetku štátu, ktorý slúžil na zabezpečenie Programu realizácie environmentálnych opatrení, 26) ktorú k 30. júnu 2005 vykonáva ministerstvo, prechádza od 1. júla 2005 na fond.“.


01.07.2005

Čl. III

01.07.2005

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2005.


01.07.2005

Ivan Gašparovič v. r.

01.07.2005

Pavol Hrušovský v. r.

01.07.2005

Mikuláš Dzurinda v. r.

Poznámky pod čiarou

01.07.2005

1) Zákon č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch v znení neskorších predpisov.

01.07.2005

2) Čl. 27 a príloha III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2003/2003 z 13. októbra 2003 o hnojivách (Ú. v. EÚ L 304, 21. 11. 2003).

01.07.2005

3) Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 64/1987 Zb. o Európskej dohode o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí (ADR).
Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 243/1996 Z. z. o uskutočnení notifikácie sukcesie Slovenskej republiky do Európskej dohody o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí (ADR).

01.07.2005

4) Vyhláška Slovenského banského úradu č. 536/1991 Zb. o pyrotechnických výrobkoch v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 398/1999 Z. z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 398/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na pyrotechnické výrobky v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 297/2000 Z. z.