Opatrenie č. 262/2005 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o ustanovení súm životného minima

Čiastka 113/2005
Platnosť od 22.06.2005
Účinnosť od 01.07.2005

OBSAH

01.07.2005

262

01.07.2005

OPATRENIE

01.07.2005

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

01.07.2005

z 2. júna 2005

01.07.2005

o ustanovení súm životného minima

01.07.2005

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 5 ods. 6 zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


01.07.2005

§ 1

01.07.2005

Sumy životného minima upravené podľa § 5 ods. 2 písm. b) zákona sa ustanovujú takto:

01.07.2005

a) v § 2 písm. a) zákona sa suma „4 580 Sk“ nahrádza sumou „4 730 Sk“,

01.07.2005

b) v § 2 písm. b) zákona sa suma „3 200 Sk“ nahrádza sumou „3 300 Sk“,

01.07.2005

c) v § 2 písm. c) zákona sa suma „2 080 Sk“ nahrádza sumou „2 150 Sk“.


01.07.2005

§ 2

01.07.2005

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. júla 2005.


01.07.2005

Ľudovít Kaník v. r.