Nariadenie vlády č. 26/2005 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o technických požiadavkách prevádzkyschopnosti koncových zariadení určených na príjem digitálneho televízneho signálu a prevádzkyschopnosti analógových televíznych prijímačov a digitálnych televíznych prijímačov

Čiastka 15/2005
Platnosť od 02.02.2005
Účinnosť od 01.03.2005
01.03.2005

26

01.03.2005

NARIADENIE VLÁDY

01.03.2005

Slovenskej republiky

01.03.2005

z 19. januára 2005

01.03.2005

o technických požiadavkách prevádzkyschopnosti koncových zariadení určených na príjem digitálneho televízneho signálu a prevádzkyschopnosti analógových televíznych prijímačov a digitálnych televíznych prijímačov

01.03.2005

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. h) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:


01.03.2005

§ 1

01.03.2005

Koncové zariadenie určené na príjem digitálnych televíznych signálov, ktoré je schopné dekódovať vysielanie kódovaných televíznych programových služieb,1) musí

01.03.2005

a) umožniť ich dekódovanie podľa spoločného európskeho kódovacieho algoritmu, ktorý spravuje Európsky inštitút pre normalizáciu v telekomunikáciách,

01.03.2005

b) zobrazovať signály vysielania nekódovaných televíznych programových služieb; ak sú predmetom nájmu, za podmienky dodržiavania zmluvy o nájme.

01.03.2005

§ 2

01.03.2005

(1) Analógový televízny prijímač so zabudovanou obrazovkou s viditeľnou uhlopriečkou väčšou ako 42 cm môže byť uvedený na trh alebo prenajatý, iba ak je vybavený aspoň jedným voľne prístupným zásuvkovým rozhraním umožňujúcim jednoduché pripojenie periférnych zariadení, najmä doplnkových dekódovačov a doplnkových digitálnych prijímačov. Toto rozhranie musí zodpovedať technickej norme2) prijatej uznanou európskou normalizačnou organizáciou.

01.03.2005

(2) Digitálny televízny prijímač so zabudovanou obrazovkou s viditeľnou uhlopriečkou väčšou ako 30 cm môže byť uvedený na trh alebo prenajatý, iba ak je vybavený aspoň jedným voľne prístupným zásuvkovým rozhraním umožňujúcim jednoduché pripojenie periférnych zariadení a prechod všetkých prvkov digitálneho televízneho signálu vrátane informácií týkajúcich sa interaktívnych služieb a služieb s podmieneným prístupom. Toto rozhranie musí zodpovedať technickej norme2) prijatej uznanou európskou normalizačnou organizáciou, alebo technickej špecifikácii bežne využívanej v priemysle.

01.03.2005

§ 3

01.03.2005

Týmto nariadením vlády sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedené v prílohe.


01.03.2005

§ 4

01.03.2005

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. marca 2005.


01.03.2005

Mikuláš Dzurinda v. r.


01.03.2005

Príloha

01.03.2005

k nariadeniu vlády č. 26/2005 Z. z.

01.03.2005

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE

01.03.2005

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/22/ES zo 7. marca 2002 o univerzálnej službe a právach užívateľov týkajúcich sa elektronických komunikačných sietí a služieb (Ú. v. E. S. L 108, 24. 4. 2002).

Poznámky pod čiarou

01.03.2005

1) § 3 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách.

01.03.2005

2) Napríklad norma CENELEC EN 50 049-1:1997.