Nariadenie vlády č. 220/2005 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú záväzné limity pre rozsah zhodnocovania odpadov z obalov a pre rozsah ich recyklácie vo vzťahu k celkovej hmotnosti odpadov z obalov

Čiastka 96/2005
Platnosť od 31.05.2005 do30.04.2010
Účinnosť od 01.06.2005 do30.04.2010
Zrušený 119/2010 Z. z.
01.06.200530.04.2010

220

01.06.200530.04.2010

NARIADENIE VLÁDY

01.06.200530.04.2010

Slovenskej republiky

01.06.200530.04.2010

zo 4. mája 2005,

01.06.200530.04.2010

ktorým sa ustanovujú záväzné limity pre rozsah zhodnocovania odpadov z obalov a pre rozsah ich recyklácie vo vzťahu k celkovej hmotnosti odpadov z obalov

01.06.200530.04.2010

Vláda Slovenskej republiky podľa § 8 ods. 1 zákona č. 529/2002 Z. z. o obaloch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 2 ods. 1 písm. l) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 607/2004 Z. z. nariaďuje:


01.06.200530.04.2010

§ 1

01.06.200530.04.2010

Záväzné limity pre rozsah zhodnocovania odpadov z obalov a záväzné limity pre rozsah recyklácie odpadov z obalov vo vzťahu k celkovej hmotnosti odpadov z obalov sú uvedené v prílohe č. 1.

01.06.200530.04.2010

§ 2

01.06.200530.04.2010

Týmto nariadením vlády sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedené v prílohe č. 2.


01.06.200530.04.2010

§ 3

01.06.200530.04.2010

Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 22/2003 Z. z., ktorým sa ustanovujú záväzné limity pre rozsah zhodnocovania odpadov z obalov a pre rozsah ich recyklácie vo vzťahu k celkovej hmotnosti odpadov z obalov.

01.06.200530.04.2010

§ 4

01.06.200530.04.2010

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. júna 2005.


01.06.200530.04.2010

Mikuláš Dzurinda v. r.


01.06.200530.04.2010

Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 220/2005 Z. z.

01.06.200530.04.2010

1. Záväzné limity pre rozsah zhodnocovania odpadov z obalov vo vzťahu k celkovej hmotnosti odpadov z obalov

01.06.200530.04.2010
Roky 2005 2007 2009 2011 2012
Obalový materiál % % % % %
Papier 36 45 61 65 68
Sklo 40 43 46 50 60
Plasty 28 38 40 45 48
Kovy 20 25 35 50 55
Drevo 0 0 0 25 35
Spolu 32,3 39,4 49 56 60
01.06.200530.04.2010

2. Záväzné limity pre rozsah recyklácie odpadov z obalov vo vzťahu k celkovej hmotnosti odpadov z obalov

01.06.200530.04.2010
Roky 2005 2007 2009 2011 2012
Obalový materiál % % % % %
Papier 30 40 56 58 60
Sklo 40 43 46 50 60
Plasty 20 30 35 40 45
Kovy 20 25 35 50 55
Drevo 0 0 0 15 25
Spolu 28 35,6 46 50 55
01.06.200530.04.2010

Poznámka:

01.06.200530.04.2010

Za obaly z jedného materiálu sa považujú obaly, v ktorých jeden materiál tvorí aspoň 70 % hmotnosti obalu.

01.06.200530.04.2010

Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 220/2005 Z. z.

01.06.200530.04.2010

Zoznam preberaných právnych aktov Európskych spoločenstiev a Európskej únie

01.06.200530.04.2010

Smernica Rady 94/62/ES z 20. decembra 1994 o obaloch a odpadoch z obalov (Ú. v. ES L 365, 31. 12. 1994) v znení smernice 2004/12/ES Európskeho parlamentu a Rady z 11. februára 2004 (Ú. v. EÚ L 047, 18. 2. 2004).