Vyhláška č. 212/2005 Z. z.Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa ustanovuje vzor žiadosti o vydanie povolenia

Čiastka 93/2005
Platnosť od 25.05.2005
Účinnosť od 01.06.2005
01.06.2005

212

01.06.2005

VYHLÁŠKA

01.06.2005

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví

01.06.2005

zo 4. mája 2005,

01.06.2005

ktorou sa ustanovuje vzor žiadosti o vydanie povolenia

01.06.2005

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví podľa § 5 ods. 8 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike ustanovuje:


01.06.2005

§ 1

01.06.2005

Predmet úpravy

01.06.2005

Táto vyhláška upravuje

01.06.2005

a) vzor žiadosti fyzickej osoby podnikateľa o vydanie povolenia na podnikanie v tepelnej energetike uvedený v prílohe č. 1,

01.06.2005

b) vzor žiadosti právnickej osoby o vydanie povolenia na podnikanie v tepelnej energetike uvedený v prílohe č. 2.


01.06.2005

§ 2

01.06.2005

Účinnosť

01.06.2005

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júna 2005.


01.06.2005

Ján Matuský v. r.


01.06.2005

Príloha č. 1

01.06.2005

k vyhláške č. 212/2005 Z. z.

01.06.2005

VZOR

01.06.2005

Vzor 01

01.06.2005

Príloha č. 2

01.06.2005

k vyhláške č. 212/2005 Z. z.

01.06.2005

VZOR

01.06.2005

Vzor 02