Vyhláška č. 211/2005 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje zoznam vodohospodársky významných vodných tokov a vodárenských vodných tokov

Čiastka 93/2005
Platnosť od 25.05.2005
Účinnosť od 01.06.2005
01.06.2005

211

01.06.2005

VYHLÁŠKA

01.06.2005

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

01.06.2005

z 29. apríla 2005,

01.06.2005

ktorou sa ustanovuje zoznam vodohospodársky významných vodných tokov a vodárenských vodných tokov

01.06.2005

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 81 ods. 3 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) ustanovuje:


01.06.2005

§ 1

01.06.2005

(1) Zoznam vodohospodársky významných vodných tokov je uvedený v prílohe č. 1.

01.06.2005

(2) Do zoznamu vodohospodársky významných vodných tokov sa zaraďujú tieto vodné toky a ich ucelené úseky:

01.06.2005

a) vodné toky, ktorými prechádza štátna hranica,

01.06.2005

b) vodné toky, ktoré sa využívajú ako vodárenský zdroj alebo sa môžu využívať ako vodárenské zdroje (ďalej len „vodárenský vodný tok“),

01.06.2005

c) vodné toky s plavebným využitím,1)

01.06.2005

d) vodné toky s významným odberom vody pre priemysel a pre poľnohospodárstvo; ich významnosť sa určuje vo vzťahu k vodohospodárskej bilancii povrchových vôd v príslušnom čiastkovom povodí,

01.06.2005

e) vodné toky využívané na iné účely, napríklad na využívanie hydroenergetického potenciálu, ako vody vhodné pre život rýb a reprodukciu pôvodných druhov rýb alebo na rekreáciu.

01.06.2005

§ 2

01.06.2005

(1) Zoznam vodárenských vodných tokov je uvedený v prílohe č. 2.

01.06.2005

(2) Začiatok vodárenského vodného toku je určený prameňom vodného toku. Koniec vodárenského vodného toku tvorí priečny profil vodného toku v mieste odberu vody alebo profil hrádze alebo hate. Ak je na tom istom vodnom toku viac odberných profilov, koniec vodárenského vodného toku tvorí priečny profil v mieste najnižšie položeného odberu vody. Poloha týchto profilov je vyznačená riečnym kilometrom na toku.

01.06.2005

(3) Územie, z ktorého celý povrchový odtok prirodzene vteká do vodného toku k profilu vymedzujúcemu koniec vodárenského vodného toku, ako aj územie, z ktorého sa povrchové vody do povodia vodárenského vodného toku umele prevádzajú, tvorí povodie vodárenského vodného toku.


01.06.2005

§ 3

01.06.2005

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 525/2002 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam vodohospodársky významných vodných tokov a vodárenských vodných tokov.

01.06.2005

§ 4

01.06.2005

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júna 2005.


01.06.2005

László Miklós v. r.


01.06.2005

Príloha č. 1

01.06.2005

k vyhláške č. 211/2005 Z. z.

01.06.2005

ZOZNAM VODOHOSPODÁRSKY VÝZNAMNÝCH VODNÝCH TOKOV

01.06.2005
p.
č.
Názov
toku
Číslo
hydrologického
poradia
Vodohospodársky významný
vodný tok
v úseku [km] hraničný
v úseku [km]
1. Biela voda 3-01-01-001 0,00-13,47
2. Rybí potok 3-01-01-003 0,00-0,59
3. Javorinka 3-01-01-007 0,00-2,09
4. Suchý potok 3-01-01-015 0,00-1,42
5. Osturniansky potok 3-01-01-016
6. Pekliansky potok 3-01-01-025 0,05-0,53
7. Soliský potok 3-01-01-025 0,00-0,26
8. Zubrovský potok 3-01-01-025 0,00-1,68
9. Záhorský potok 3-01-01-025 0,00-1,56
10. Dunajec 3-01-01-026 0,00-9,58
10,90-14,60
15,25-17,00
11. Starovinský potok 3-01-01-026 1,29-3,66
12. Faltinovský potok 3-01-01-026 0,00-1,16
13. Lipník 3-01-01-039
14. Ľadový potok 3-01-02-001
15. Poprad 3-01-02-002 0,00-26,86
33,70-38,35
16. Veľký Šum 3-01-02-005
17. Mlynica 3-01-02-012
18. Hromadná voda 3-01-02-032
19. Slavkovský potok 3-01-02-041
20. Štiavnik 3-01-02-042
21. Studený potok 3-01-02-053
22. Ľubica 3-01-02-073
23. Zelený potok 3-01-03-002
24. Kežmarská Biela voda 3-01-03-003
25. Holumnický potok 3-01-03-041
26. Lomnický potok 3-01-03-049
27. Jakubianka 3-01-03-075
28. Šambronka 3-01-03-094
29. Ľubotínka 3-01-03-104
30. Smrečný potok 3-01-03-115 0,00-5,15
31. Kurčín 3-01-03-118 0,00-2,07
32. Lemešná 4-11-01-006 2,00-2,44
33. Radejovka 4-13-02-056 0,00-2,00
34. Jarkovec 4-13-02-057 0,46-0,80
35. Sudomerický potok 4-13-02-063 0,00-0,24
0,74-3,52
3,98-11,06
36. Zlatnícky potok 4-13-02-066 0,00-0,28
37. Morava 4-13-02-071 0,00-107,75
38. Chvojnica 4-13-02-077
39. Chropovský potok 4-13-02-080
40. Koválovecký potok 4-13-02-084
41. Rúbaniskový potok 4-13-02-090
42. Unínsky potok 4-13-02-094
43. Myjava 4-13-03-001
44. Teplica 4-13-03-001
45. Bedernícky potok 4-13-03-013
46. Brezovský potok 4-13-03-014
47. Bystrina 4-13-03-019
48. Zrubanský jarok 4-13-03-026
49. Liešťanský potok 4-13-03-035
50. Koválovský potok 4-13-03-052
51. Smolinský potok 4-13-03-081
52. Zohorský kanál 4-17-02-005
53. Rudava 4-17-02-009
54. Hrudky 4-17-02-012
55. Rudavka 4-17-02-020
56. Lakšársky potok 4-17-02-034 0,00-14,126
57. Studená voda 4-17-02-037
58. Kopčiansky kanál 4-17-02-053
59. Výtržina 4-17-02-053
60. Tvrdonice - Holíč 4-17-02-056
61. Brodský kanál 4-17-02-061
62. Kúty - Brodské 4-17-02-063
63. Malolevársky kanál 4-17-02-064
64. Malina 4-17-02-070
65. Močiarka 4-17-02-084
66. Suchý potok 4-17-02-090
67. Stupavský potok 4-17-02-095
68. Mláka 4-17-02-102
69. Dunaj 4-20-01-001 1708,2-1850,2
1872,7-1880,2
70. Vydrica 4-20-01-004
71. Dunajský kanál 4-20-01-008
72. Malý Dunaj 4-20-01-010
73. Kľúčovský kanál 4-20-01-013
74. Ňárad - Vrbina 4-20-01-013
75. Milinovice - Vrbina 4-20-01-013
76. Vrbina - Medveďov 4-20-01-013
77. Medveďov - Kľúčovec 4-20-01-013
78. Číčovský kanál 4-20-01-015
79. Holiare - Kosihy 4-20-01-015
80. Číčov - Holiare 4-20-01-015
81. Vrbina - Holiare 4-20-01-015
82. Veľký Meder - Holiare 4-20-01-015
83. Patinský kanál 4-20-02-003
84. Obidský kanál 4-20-02-013
85. Mužliansky potok 4-20-02-014
86. Čierny Váh 4-21-01-001
87. Ipoltica 4-21-01-016
88. Biely Váh 4-21-01-028
89. Mláky 4-21-01-037
90. Váh 4-21-01-038
91. Boca 4-21-01-039
92. Hybica 4-21-01-056
93. Belá 4-21-01-071
94. Kamenistý potok 4-21-01-073
95. Račková 4-21-01-078
96. Dovalovec 4-21-01-085
97. Trnovec 4-21-02-017
98. Smrečianka 4-21-02-021
99. Demänovka 4-21-02-028
100. Priečny potok 4-21-02-028
101. Otupnianka 4-21-02-029
102. Zadná voda 4-21-02-029
103. Jalovský potok 4-21-02-038
104. Petruška 4-21-02-039
105. Kvačianka 4-21-02-040
106. Paludžanka 4-21-02-050
107. Dúbravka 4-21-02-057
108. Kľačianka 4-21-02-061
109. Ľupčianka 4-21-02-064
110. Teplianka 4-21-02-074
111. Sliačanka 4-21-02-078
112. Štiavničanka 4-21-02-080
113. Ludrovčanka 4-21-02-081
114. Revúca 4-21-02-084
115. Likavka 4-21-02-110
116. Ľubochnianka 4-21-02-120
117. Biela Orava 4-21-03-001
118. Nová rieka 4-21-03-002
119. Katrenčíkovský potok 4-21-03-004
120. Riečka 4-21-03-018
121. Mútňanka 4-21-03-022
122. Hruštínka 4-21-03-034
123. Veselianka 4-21-03-042
124. Polhoranka 4-21-03-054
125. Kriváň 4-21-03-075 0,00-2,41
126. Chyžník 4-21-03-095 0,00-1,84
127. Malý Chyžník 4-21-03-095 0,00-0,44
128. Jelešňa 4-21-03-096 2,50-17,76
129. Hraničný Kriváň 4-21-03-100 1,30-4,93
130. Pasecký potok 4-21-03-100 0,70-1,28
131. Orava 4-21-04-001
132. Oravica 4-21-04-003
133. Zábiedovčík 4-21-04-015
134. Studený potok 4-21-04-020
135. Krivský potok 4-21-04-033
136. Jasenovský potok 4-21-04-054
137. Zázrivka 4-21-04-068
138. Krpeliansky kanál 4-21-05-004
139. Studenec 4-21-05-008
140. Kantorský potok 4-21-05-010
141. Biely potok 4-21-05-016
142. Turiec 4-21-05-020
143. Javorovec 4-21-05-023
144. Turček 4-21-05-025
145. Jasenica 4-21-05-043
146. Teplica 4-21-05-047
147. Somolický potok 4-21-05-060
148. Dolinka 4-21-05-063
149. Vríca 4-21-05-065
150. Valčiansky potok 4-21-05-071
151. Blatnický potok 4-21-05-075
152. Trebostovský potok 4-21-05-084
153. Beliansky potok 4-21-05-086
154. Necpalský potok 4-21-05-091
155. Pivovarský potok 4-21-05-099
156. Sklabinský potok 4-21-05-106
157. Varínka 4-21-05-114
158. Kysuca 4-21-06-012
159. Predmieranka 4-21-06-027
160. Olešnianka 4-21-06-035
161. Čierňanka 4-21-06-045
162. Latonka 4-21-06-050 0,00-1,78
163. Valov potok 4-21-06-051 1,30-1,91
1,91-2,02
164. Gorilov potok 4-21-06-051 0,12-0,32
165. Stankovský potok 4-21-06-051
166. Oščadnica 4-21-06-063
167. Bystrica 4-21-06-073
168. Vychylovka 4-21-06-078
169. Klubinský potok 4-21-06-090
170. Vadičovský potok 4-21-06-102
171. Rajčanka 4-21-06-115
172. Porubský potok 4-21-06-134
173. Kuneradský potok 4-21-06-138
174. Petrovička 4-21-07-007
175. Hradnianka 4-21-07-015
176. Domanižanka 4-21-07-023
177. Hričovský kanál 4-21-07-035
178. Dlhopoľka 4-21-07-036
179. Rovnianka 4-21-07-042
180. Štiavnik 4-21-07-048
181. Papradnianka 4-21-07-056
182. Marikovský potok 4-21-07-066
183. Nosický kanál 4-21-07-076
184. Biela voda 4-21-07-078
185. Dešnianka 4-21-07-083 0,40-1,01
186. Backárov potok 4-21-07-083 0,32-0,60
187. Chmelinec 4-21-07-083 0,00-0,72
188. Rôtovský potok 4-21-07-083 1,16-1,36
189. Lysky 4-21-07-084 3,50-3,55
190. Bartošovský potok 4-21-07-084 0,00-0,24
191. Malý potôčik 4-21-07-084 0,00-0,58
192. Pružinka 4-21-08-002
193. Strážovský potok 4-21-08-005
194. Lednica 4-21-08-020
195. Zubák 4-21-08-021
196. Nebrová 4-21-08-024 0,00-0,09
197. Tovarský potok 4-21-08-025 16,00-20,77
198. Vlára 4-21-08-053
199. Krištienka 4-21-08-076 0,28-0,63
200. Vlárka 4-21-08-076 0,30-0,40
2,57-2,90
3,20-4,60
201. Súčanka 4-21-08-083
202. Kočkovský kanál 4-21-08-093
203. Teplička 4-21-08-110
204. Biskupický kanál 4-21-09-002
205. Drietomica 4-21-09-004
206. Holbovský potok 4-21-09-006 0,07-1,60
207. Liešňanský potok 4-21-09-007 2,20-3,79
208. Turniansky potok 4-21-09-015
209. Selecký potok 4-21-09-022
210. Bošáčka 4-21-09-026
211. Krivokútsky potok 4-21-09-026 0,00-0,56
212. Šiancovský potok 4-21-09-026 0,20-1,50
213. Predpolomský potok 4-21-09-027 6,83-7,09
214. Chocholnica 4-21-09-029
215. Kalnický potok 4-21-09-038
216. Striebornica 4-21-09-047
217. Klanečnica 4-21-09-051 16,60-16,71
218. Majlovský potok 4-21-09-053 0,22-1,45
219. Hraničný potok 4-21-09-053 0,00-2,29
220. Kamečnica 4-21-09-055
221. Jablonka 4-21-09-060
222. Tŕstie 4-21-09-065
223. Kostolník 4-21-09-067
224. Dubová 4-21-10-004
225. Drahovský kanál 4-21-10-007
226. Horný Dudváh 4-21-10-009
227. Holeška 4-21-10-012
228. Chtelnička 4-21-10-025
229. Lopašovský potok 4-21-10-027
230. Horná Blava 4-21-10-033
231. Dubovský potok 4-21-10-037
232. Jarčie 4-21-10-046
233. Bábsky potok 4-21-10-049
234. Zájarčie 4-21-10-056
235. Komočský kanál 4-21-10-058
236. Nitra 4-21-11-001
237. Solčiansky potok 4-21-11-008
238. Tužina 4-21-11-010
239. Chvojnica 4-21-11-017
240. Porubský potok 4-21-11-027
241. Handlovka 4-21-11-036
242. Lehotský potok 4-21-11-061
243. Osliansky potok 4-21-11-076
244. Drahožica 4-21-11-080
245. Nitrica 4-21-11-084
246. Jasenina 4-21-11-087
247. Vyčoma 4-21-11-118
248. Bebrava 4-21-11-129
249. Machnáč 4-21-11-135
250. Svinica 4-21-11-145
251. Radiša 4-21-11-163
252. Haláčovka 4-21-11-173
253. Livina 4-21-11-175
254. Hydina 4-21-11-183
255. Bedziansky potok 4-21-12-002
256. Chotina 4-21-12-006
257. Železnica 4-21-12-008
258. Slivnica 4-21-12-010
259. Dršňa 4-21-12-013
260. Bojnianka 4-21-12-018
261. Zľavský potok 4-21-12-023
262. Radošinka 4-21-12-032
263. Cerový potok 4-21-12-034
264. Hlavinka 4-21-12-035
265. Lipovnícky potok 4-21-12-036
266. Blesovský potok 4-21-12-036
267. Andač 4-21-12-047
268. Perkovský potok 4-21-12-049
269. Dobrotka 4-21-12-053
270. Kadaň 4-21-12-060
271. Malá Nitra 4-21-12-064
272. Žitava 4-21-13-001
273. Hostiansky potok 4-21-13-008
274. Leveš 4-21-13-013
275. Stránka 4-21-13-022
276. Pelúsok 4-21-13-023
277. Čerešňový potok 4-21-13-027
278. Drevenica 4-21-13-032
279. Jelenský potok 4-21-13-033
280. Bocegaj 4-21-13-035
281. Širočina 4-21-13-038
282. Bočovka 4-21-13-039
283. Podegerský potok 4-21-13-042
284. Hosťovský potok 4-21-13-044
285. Telinský potok 4-21-13-048
286. Dolinský potok 4-21-13-054
287. Liska 4-21-13-056
288. Dlhý kanál 4-21-14-005
289. Cabajský potok 4-21-14-010
290. Tvrdošovský potok 4-21-14-016
291. Blatina 4-21-15-002
292. Viničniansky kanál 4-21-15-004
293. Šúrsky kanál 4-21-15-005
294. Limbašský potok 4-21-15-006
295. Čierna voda 4-21-15-013
296. Stoličný potok 4-21-15-016
297. Trniansky potok 4-21-15-018
298. Hruškový potok 4-21-15-019
299. Jurkov kanál 4-21-15-019
300. Boldog - Sládkovičovo 4-21-15-022
301. Dolná Blava 4-21-16-002
302. Krupský potok 4-21-16-003
303. Trnávka 4-21-16-011
304. Parná 4-21-16-023
305. Podhájsky potok 4-21-16-030
306. Gidra 4-21-16-036
307. Dolný Dudváh 4-21-16-045
308. Klátovský kanál 4-21-17-003
309. Klátovské rameno 4-21-17-004
310. Šuľany - Jurová 4-21-17-005
311. Vojka - Kračany 4-21-17-005
312. Gabčíkovo - Topoľhíky 4-21-17-005
313. Čiližský potok 4-21-17-010
314. Belský kanál 4-21-17-010
315. Gabčíkovo - Ňárad 4-21-17-010
316. Chotárny kanál 4-21-17-010
317. Jurová - Veľký Meder 4-21-17-010
318. Kračany - Boheľov 4-21-17-010
319. Stará Čierna voda 4-21-17-012
320. Šárd 4-21-17-014
321. Derňa 4-21-17-016
322. Salibský Dudváh 4-21-17-017
323. Kráľovobrodský kanál 4-21-17-019
324. Kolárovský kanál 4-21-17-022
325. Asód - Čergov 4-21-18-002
326. Kolárovo - Kameničná 4-21-18-004
327. Holiare - Lipové 4-21-18-004
328. Komárňanský kanál 4-21-18-004
329. Stará Nitra 4-21-18-006
330. Martovský kanál 4-21-18-007
331. Stará Žitava 4-21-18-009
332. Lovčiansky potok 4-21-18-011
333. Branovský potok 4-21-18-012
334. Lándorský kanál 4-21-18-016
335. Hron 4-23-01-001
336. Rohozná 4-23-01-065
337. Čierny Hron 4-23-01-080
338. Čierny potok 4-23-01-081
339. Kamenistý potok 4-23-01-098
340. Osrblianka 4-23-01-106
341. Bystrianka 4-23-02-002
342. Štiavnička 4-23-02-005
343. Vajskovský potok 4-23-02-020
344. Jasenský potok 4-23-02-029
345. Hutná 4-23-02-056
346. Ľupčica 4-23-02-066
347. Driekyňa 4-23-02-072
348. Selčiansky potok 4-23-02-082
349. Bystrica 4-23-02-087
350. Harmanec 4-23-02-088
351. Starohorský potok 4-23-02-099
352. Jelenský potok 4-23-02-105
353. Slatina 4-23-03-001
354. Zolná 4-23-03-054
355. Hučava 4-23-03-068
356. Neresnica 4-23-03-077
357. Kalný potok 4-23-03-084
358. Jasenica 4-23-04-014
359. Kremnický potok 4-23-04-037
360. Smrečník 4-23-04-038
361. Skalka 4-23-04-038
362. Lutilský potok 4-23-04-046
363. Teplá 4-23-04-064
364. Vydričný potok 4-23-04-067
365. Prochotský potok 4-23-04-078
366. Vyhniansky potok 4-23-04-081
367. Kľak 4-23-04-085
368. Hodrušský potok 4-23-04-098
369. Novobanský potok 4-23-04-112
370. Starohutiansky potok 4-23-04-115
371. Tekovský potok 4-23-04-124
372. Čaradický potok 4-23-04-126
373. Ďurský potok 4-23-05-003
374. Podlužianka 4-23-05-005
375. Sikenica 4-23-05-017
376. Cieľový potok 4-23-05-018
377. Myšpotok 4-23-05-018
378. Jabloňovka 4-23-05-020
379. Devičiansky potok 4-23-05-026
380. Vrbovec 4-23-05-036
381. Lužianka 4-23-05-038
382. Ketský potok 4-23-05-045
383. Dedinský potok 4-23-05-046
384. Perec 4-23-05-051
385. Paríž 4-23-05-061
386. Cegléd 4-23-05-066
387. Ipeľ 4-24-01-001 0,00-35,552
59,547-147,053
388. Suchá 4-24-01-029
389. Maštinský potok 4-24-01-035
390. Šťavica 4-24-01-038
391. Belina 4-24-01-048 15,90-15,91
15,97-16,16
392. Mižerský potok 4-24-01-048 0,00-0,53
0,96-1,33
393. Šiatorský potok 4-24-01-049 2,75-3,29
3,80-3,83
394. Krivánsky potok 4-24-01-063
395. Budinský potok 4-24-01-070
396. Tuhársky potok 4-24-01-080
397. Slatinka 4-24-01-085
398. Tisovník 4-24-02-025
399. Ľuboreč 4-24-02-041
400. Stará rieka 4-24-02-047
401. Koprovnica 4-24-02-050
402. Stracinský potok 4-24-02-060
403. Glabušovský potok 4-24-02-065
404. Krtíš 4-24-02-077
405. Plachtinský potok 4-24-02-082
406. Čegovský potok 4-24-02-091
407. Čebovský potok 4-24-03-002
408. Kosihovský potok 4-24-03-005
409. Veľký potok 4-24-03-017
410. Krupinica 4-24-03-037
411. Bebrava 4-24-03-049
412. Litava 4-24-03-060
413. Vrbovok 4-24-03-069
414. Suchý potok 4-24-03-075 1,90-1,94
415. Štiavnica 4-24-03-078
416. Belujský potok 4-24-03-089
417. Veperec 4-24-03-097
418. Semerovský potok 4-24-03-110
419. Búr 4-24-03-112
420. Tisa 4-30-01-001 0,00-5,14
421. Stará Tisa 4-30-01-001 0,00-1,70
422. Dobrosemiansky kanál 4-30-01-001 5,45-7,00
423. Východný Dobrosemiansky kanál 4-30-01-001 0,12-2,10
424. Latorica 4-30-02-002
425. Udoč 4-30-02-003
426. Laborec 4-30-03-001
427. Vydranka 4-30-03-010
428. Daňová 4-30-03-020
429. Výrava 4-30-03-042
430. Udava 4-30-03-064
431. Cirocha 4-30-03-087
432. Stružnica 4-30-03-094
433. Dara 4-30-03-097
434. Brezovec 4-30-03-097
435. Pčolinka 4-30-03-113
436. Barnov 4-30-03-121
437. Čierny potok 4-30-03-121
438. Hybkaňa 4-30-03-121
439. Kamenica 4-30-03-130
440. Suchý potok 4-30-03-135
441. Duša 4-30-04-019
442. Šíravský kanál 4-30-04-034
443. Sliepkovský kanál 4-30-04-037
444. Ulička 4-30-05-005
445. Zbojský potok 4-30-05-012
446. Ráztoka 4-30-05-013
447. Bystriansky potok 4-30-05-014
448. Ublianka 4-30-05-020
449. Brusný potok 4-30-05-043
450. Uh 4-30-06-001 18,90-21,20
451. Veľké Revištia - Bežovce 4-30-06-002
452. Okna 4-30-06-003
453. Žiarovnica 4-30-06-010
454. Syrový potok 4-30-06-021
455. Breznický potok 4-30-06-024
456. Kruhovský potok 4-30-06-024
457. Čierna voda 4-30-06-033
458. Moľviansky kanál 4-30-07-007
459. Ondava 4-30-08-001
460. Rusinec 4-30-08-013
461. Ladomirka 4-30-08-017
462. Zimný potok 4-30-08-037
463. Chotčianka 4-30-08-038
464. Vojtovec 4-30-08-058
465. Oľka 4-30-08-072
466. Sitnička 4-30-08-081
467. Ondavka 4-30-08-102
468. Kazimírsky potok 4-30-08-104
469. Topia 4-30-09-001
470. Slatvinec 4-30-09-024
471. Beskydský potok 4-30-09-032 0,00-0,12
472. Šibská voda 4-30-09-044
473. Kamenec 4-30-09-054
474. Bardejovský potok 4-30-09-063
475. Zbojnícky potok 4-30-09-063
476. Radomka 4-30-09-111
477. Lysý potok 4-30-09-130
478. Hlboký potok 4-30-09-132
479. Hermanovský potok 4-30-09-143
480. Lomnica 4-30-09-166
481. Hranský kanál 4-30-10-003
482. Trnávka 4-30-10-004
483. Chlmec 4-30-10-015
484. Číža 4-30-10-018
485. Bodrog 4-30-11-001 0,00-1,11
486. Západný leleský kanál 4-30-11-002
487. Východný leleský kanál 4-30-11-002
488. Somotorský kanál 4-30-11-004
489. Pribenícko-laciansky kanál 4-30-01-001 0,00-0,32
490. Južný Bielsky kanál 4-30-01-001 0,00-0,07
491. Roňava 4-30-11-010 0,00-0,73
3,11-5,42
6,72-11,42
14,23-19,52
492. Izra 4-30-11-019
493. Byšta 4-30-11-020 0,35-0,57
2,18-2,96
494. Hornoberecký kanál 4-30-11-033 0,00-8,84
495. Malá Krčava 4-30-11-033 0,00-16,71
496. Veľká Krčava 4-30-11-033 0,00-7,18
497. Slaná 4-31-01-001 0,00-0,61
498. Dobšinský potok 4-31-01-008
499. Vlčia 4-31-01-012
500. Súľovský potok 4-31-01-023
501. Rožňavský potok 4-31-01-032
502. Čremošná 4-31-01-042
503. Lepkavý potok 4-31-01-047
504. Štítnik 4-31-01-060
505. Židlovský potok 4-31-01-063
506. Muráň 4-31-02-007
507. Hlavište 4-31-02-034
508. Turiec 4-31-02-051
509. Východný Turiec 4-31-02-064
510. Rašický potok 4-31-02-081
511. Hubovský potok 4-31-02-085
512. Rimava 4-31-03-001
513. Klenovská Rimava 4-31-03-016
514. Rimavica 4-31-03-033
515. Kokavka 4-31-03-038
516. Ľukva 4-31-03-068
517. Gortva 4-31-03-076 30,85-33,19
518. Mačací potok 4-31-03-095
519. Belínsky potok 4-31-03-103
520. Pohanský potok 4-31-03-108
521. Blh 4-31-03-111
522. Hnojník 4-31-03-133
523. Cerové 4-31-03-136
524. Teška 4-31-03-139
525. Hornád 4-32-01-001 0,00-11,07
526. Bystrá 4-32-01-004
527. Veľká Biela voda 4-32-01-024
528. Holubnica 4-32-01-036
529. Čierny potok 4-32-01-041
530. Levočský potok 4-32-01-046
531. Peklisko 4-32-01-046
532. Pekliansky potok 4-32-01-047
533. Smrdiace mláky 4-32-01-047
534. Rudniansky potok 4-32-01-062
535. Zimná 4-32-01-062
536. Žehrica 4-32-01-081
537. Slovinský potok 4-32-01-098
538. Poráčsky potok 4-32-01-101
539. Hnilec 4-32-02-001
540. Stará voda 4-32-02-027
541. Bystrý potok 4-32-02-033
542. Smolník 4-32-02-044
543. Veľký Hutný potok 4-32-02-055
544. Hrelíkov potok 4-32-02-057
545. Perlový potok 4-32-02-062
546. Žakarovský potok 4-32-02-064
547. Kojšovský potok 4-32-02-065
548. Svinka 4-32-03-018
549. Malá Svinka 4-32-03-038
550. Črmeľ 4-32-03-065
551. Myslavský potok 4-32-03-070
552. Torysa 4-32-04-001
553. Rovinný potok 4-32-04-004
554. Olsavica 4-32-04-006
555. Škapová 4-32-04-008
556. Slavkovský potok 4-32-04-018
557. Ľutinka 4-32-04-048
558. Veľký potok 4-32-04-070
559. Sekčov 4-32-04-079
560. Pastovník 4-32-04-081
561. Fričkovský potok 4-32-04-085
562. Hrabovec 4-32-04-091
563. Ternianka 4-32-04-103
564. Šebastovík 4-32-04-116
565. Šebastovka 4-32-04-116
566. Delňa 4-32-04-125
567. Malá Delňa 4-32-04-126
568. Sigordský potok 4-32-04-127
569. Oľšava 4-32-05-002
570. Trstianka 4-32-05-019
571. Svinický potok 4-32-05-022
572. Medvedí potok 4-32-05-022
573. Sartoš 4-32-05-044
574. Belžiansky potok 4-32-05-045
575. Sokoliansky potok 4-32-05-048 0,00-0,26
576. Bodva 4-33-01-001
577. Porča 4-33-01-004
578. Piverský potok 4-33-01-006
579. Zlatná 4-33-01-008
580. Zábava 4-33-01-017
581. Hájny potok 4-33-01-017
582. Ida 4-33-01-027
583. Čečejovský potok 4-33-01-043
584. Turňa 4-33-01-072
585. Saňovský potok 4-33-01-088 0,00-0,26
586. Kečovský potok 4-33-01-089 0,00-0,05
Poznámka: Číslo hydrologického poradia je určené podľa vodohospodárskej mapy v mierke 1 : 50 000, 2. vydanie.
01.06.2005

Príloha č. 2

01.06.2005

k vyhláške č. 211/2005 Z. z.

01.06.2005

ZOZNAM VODÁRENSKÝCH VODNÝCH TOKOV

01.06.2005
p.
č.
Názov
toku
Číslo
hydrologického
poradia
Vodárenský vodný tok v úseku
od km do km
1. Javorinka 3-01-01-007 10,60 18,90
2. Lipník 3-01-01-039 1,85 14,80
3. Poprad 3-01-02-002 139,90 142,50
Ľadový potok 3-01-02-001 0,00 2,10
4. Veľký Šum 3-01-02-005 4,20 7,40
5. Mlynica 3-01-02-012 17,20 20,50
6. Hromadná voda 3-01-02-032 2,00 3,50
7. Slavkovský potok 3-01-02-041 11,80 16,30
8. Štiavnik 3-01-02-042 4,50 8,00
9. Studený potok 3-01-02-053 9,25 17,40
10. Kežmarská Biela voda 3-01-03-003 6,60 19,10
Zelený potok 3-01-03-002 0,00 3,00
11. Lomnický potok 3-01-03-049 3,50 7,20
12. Jakubianka 3-01-03-075 10,00 21,10
13. Ipoltica 4-21-01-016 0,00 16,50
14. Kamenistý potok 4-21-01-073 0,00 7,50
15. Demänovka 4-21-02-028 4,10 18,40
Priečny potok 4-21-02-028 0,00 3,60
Otupnianka 4-21-02-029 0,00 3,70
Zadná voda 4-21-02-029 0,00 6,60
16. Ľubochnianka 4-21-02-120 5,60 23,80
17. Nová rieka 4-21-03-002 0,00 4,80
18. Riečka 4-21-03-018 0,00 2,80
19. Mútňanka 4-21-03-022 12,70 22,40
20. Polhoranka 4-21-03-054 15,60 26,50
21. Studený potok 4-21-04-020 14,00 26,70
22. Turiec 4-21-05-020 69,40 77,40
23. Pivovarský potok 4-21-05-099 3,85 7,90
24. Kysuca 4-21-06-012 30,80 65,60
25. Stankovský potok 4-21-06-051 1,80 3,10
26. Oščadnica 4-21-06-063 7,20 13,80
27. Bystrica 4-21-06-073 20,80 31,30
28. Klubinský potok 4-21-06-090 0,00 9,00
29. Petrovička 4-21-07-007 8,00 16,90
30. Štiavnik 4-21-07-048 9,50 18,30
31. Papradnianka 4-21-07-056 11,30 20,50
32. Tužina 4-21-11-010 7,25 15,00
33. Nitrica 4-21-11-084 33,70 50,10
34. Čierny Hron 4-23-01-080 11,85 25,70
Čierny potok 4-23-01-081 1,35 4,30
35. Kamenistý potok 4-23-01-098 1,00 25,70
36. Osrblianka 4-23-01-106 6,50 15,80
37. Vajskovský potok 4-23-02-020 2,70 16,70
38. Jasenský potok 4-23-02-029 5,60 17,30
39. Slatina 4-23-03-001 48,00 53,20
40. Hučava 4-23-03-068 15,00 28,50
41. Smrečník 4-23-04-038 0,00 4,70
42. Vydričný potok 4-23-04-067 1,65 5,70
43. Prochotský potok 4-23-04-078 12,50 14,30
44. Vyhniansky potok 4-23-04-081 12,70 13,90
45. Starohutiansky potok 4-23-04-115 5,80 8,80
46. Ipeľ 4-24-01-001 193,8 212,333
47. Daňová 4-30-03-020 2,70 5,90
48. Udava 4-30-03-064 11,70 38,30
49. Cirocha 4-30-03-087 37,25 50,00
50. Barnov 4-30-03-121 7,30 9,40
51. Čierny potok 4-30-03-121 0,90 2,90
52. Hybkaňa 4-30-03-121 0,10 3,30
53. Kamenica 4-30-03-130 7,70 18,60
54. Suchý potok 4-30-03-135 0,90 5,50
55. Zbojský potok 4-30-05-012 14,50 21,40
56. Ráztoka 4-30-05-013 0,00 4,00
57. Bystriansky potok 4-30-05-014 0,00 4,30
58. Brusný potok 4-30-05-043 1,20 4,50
59. Žiarovnica 4-30-06-010 11,20 15,60
60. Syrový potok 4-30-06-021 3,10 9,10
61. Ondava 4-30-08-001 51,20 142,10
Rusinec 4-30-08-013 0,00 4,40
Ladomirka 4-30-08-017 0,00 19,40
Zimný potok 4-30-08-037 0,00 3,50
Chotčianka 4-30-08-038 0,00 25,20
Kazimírsky potok 4-30-08-104 0,00 8,70
62. Topia 4-30-09-001 62,90 131,30
63. Lysý potok 4-30-09-130 0,00 1,10
64. Hermanovský potok 4-30-09-143 6,20 10,80
65. Slaná 4-31-01-001 84,30 91,40
66. Súľovský potok 4-31-01-023 4,60 13,10
67. Rožňavský potok 4-31-01-032 5,20 13,30
68. Lepkavý potok 4-31-01-047 1,80 4,10
69. Židlovský potok 4-31-01-063 3,30 5,10
70. Klenovská Rimava 4-31-03-016 7,25 21,20
71. Kokavka 4-31-03-038 1,30 13,60
72. Hornád 4-32-01-001 136,70 168,90
Bystrá 4-32-01-004 0,00 15,50
Veľká Biela voda 4-32-01-024 0,00 13,20
73. Holubnica 4-32-01-036 10,40 12,00
74. Čierny potok 4-32-01-041 0,75 2,30
75. Peklisko 4-32-01-046 0,50 5,10
76. Smrdiace mláky 4-32-01-047 0,80 2,80
77. Zimná 4-32-01-062 2,20 4,60
78. Slovinský potok 4-32-01-098 8,85 16,00
79. Poráčsky potok 4-32-01-101 6,00 11,40
80. Stará voda 4-32-02-027 0,00 11,90
81. Bystrý potok 4-32-02-033 7,65 10,20
82. Smolník 4-32-02-044 13,00 19,70
83. Veľký Hutný potok 4-32-02-055 2,60 4,90
84. Hrelíkov potok 4-32-02-057 3,30 5,30
85. Perlový potok 4-32-02-062 5,20 11,70
86. Žakarovský potok 4-32-02-064 4,50 5,20
87. Kojšovský potok 4-32-02-065 7,70 16,20
88. Myslavský potok 4-32-03-070 15,50 19,50
89. Torysa 4-32-04-001 109,20 123,60
Rovinný potok 4-32-04-004 0,00 4,10
Oľšavica 4-32-04-006 0,00 4,90
Škapová 4-32-04-008 0,00 7,10
90. Ľutinka 4-32-04-048 8,40 17,50
91. Veľký potok 4-32-04-070 0,00 13,90
92. Pastovník 4-32-04-081 4,70 8,60
93. Fričkovský potok 4-32-04-085 5,00 8,50
94. Hrabovec 4-32-04-091 10,30 13,80
95. Šebastovka 4-32-04-116 9,50 13,20
Šebastovík 4-32-04-116 0,70 4,20
96. Sigordský potok 4-32-04-127 0,45 2,60
97. Svinický potok 4-32-05-022 13,70 16,40
Medvedí potok 4-32-05-022 0,00 0,30
98. Bodva 4-33-01-001 39,00 47,00
Porča 4-33-01-004 0,00 4,70
99. Piverský potok 4-33-01-006 1,00 4,30
100. Zlatná 4-33-01-008 2,90 8,80
101. Zábava 4-33-01-017 5,90 7,70
Hájny potok 4-33-01-017 0,00 1,90
102. Ida 4-33-01-027 37,50 51,50
Poznámka:
Číslo hydrologického poradia je určené podľa vodohospodárskej mapy v mierke 1 : 50 000, 2. vydanie.
Vodárenský úsek je určený podľa digitálnej vodohospodárskej mapy v mierke 1 : 50 000, 2. vydanie.

Poznámky pod čiarou

01.06.2005

1) Zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 582/2003 Z. z.