Oznámenie č. 190/2005 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Republiky Rakúsko o vedecko-technickej spolupráci

Čiastka 82/2005
Platnosť od 06.05.2005
Účinnosť od 06.05.2005
Uzavretie zmluvy 19.02.2004
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 1. decembra 2004 na základe článku 9 ods. 1.

06.05.2005

190

06.05.2005

OZNÁMENIE

06.05.2005

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

06.05.2005

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 18. februára 2004 bola vo Viedni podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Republiky Rakúsko o vedecko-technickej spolupráci.

06.05.2005

Dohoda nadobudla platnosť 1. decembra 2004 na základe článku 9 ods. 1.

06.05.2005

K oznámeniu č. 190/2005 Z. z.

06.05.2005

DOHODA

06.05.2005

medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Republiky Rakúsko o vedecko-technickej spolupráci

06.05.2005

Vláda Slovenskej republiky a vláda Republiky Rakúsko (ďalej len „zmluvné strany“),

06.05.2005

v presvedčení, že vedecko-technická spolupráca na základe vzájomnosti a rovnoprávnosti tvorí jeden z najdôležitejších základov vzťahov medzi zmluvnými stranami a súčasne predstavuje prvok na zabezpečenie stability v Európe,

06.05.2005

s ohľadom na pozitívne skúsenosti získané vďaka dobrým susedským vzťahom v oblasti vedecko-technickej spolupráce medzi zmluvnými stranami a potrebu rozvíjania týchto vzťahov k obojstrannému prospechu,

06.05.2005

pri zohľadnení rýchleho rozšírenia vedecko-technického poznania a internacionalizácie vedy a techniky,

06.05.2005

so želaním zlepšovať spoluprácu medzi zmluvnými stranami v oblasti vedy a techniky, ktorá bude zodpovedať politickým, hospodárskym a sociálnym podmienkam, osobitne v súvislosti s integračnými procesmi v Európe,

06.05.2005

s uznaním dôležitosti zlepšenej koordinácie slovensko-rakúskych vzťahov v oblasti vedy a techniky,

06.05.2005

dohodli sa takto:

06.05.2005

Článok 1

06.05.2005

Zmluvné strany budú podporovať v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi a na základe vzájomného prospechu rozvoj vedecko-technickej spolupráce s ohľadom na štátne priority v oblasti vedy a techniky.

06.05.2005

Článok 2

06.05.2005

(1) Zmluvné strany budú podnecovať a podporovať rozvoj priamej vedecko-technickej spolupráce medzi štátnymi inštitúciami, akadémiami vied, vysokými školami a vedecko-výskumnými centrami, ako aj medzi podnikmi a inými inštitúciami.

06.05.2005

(2) Zmluvné strany budú podporovať participáciu vedcov, ako aj expertov obidvoch krajín na spoločných projektoch v rámci terajších a budúcich európskych a medzinárodných programov v súlade s ich vnútroštátnymi právnymi predpismi.

06.05.2005

Článok 3

06.05.2005

Spolupráca podľa článku 1 bude zahŕňať najmä:

06.05.2005

1. výmenu vedecko-technických informácií, dokumentácie a publikácií,

06.05.2005

2. výmenu vedcov a expertov v rámci bilaterálnych projektov schválených zmluvnými stranami na realizáciu vedecko-technickej spolupráce,

06.05.2005

3. výmenu vedcov a expertov na konzultácie, sympóziá a špeciálny výskum,

06.05.2005

4. realizáciu a podporu spoločných vedecko-technických podujatí a ostatných vedeckých programov pri zohľadnení iniciatív multilaterálneho charakteru s možnosťou vzájomného poskytovania si vedeckého materiálu, vedeckých prístrojov a vybavenia.

06.05.2005

Článok 4

06.05.2005

(1) Podľa tejto dohody nevzniká medzi zmluvnými stranami žiaden priamy platobný styk. V prípade riešenia spoločných projektov v zmysle článku 3 každá zmluvná strana hradí cestovné náklady za vysielané osoby a pobytové náklady prijímaným osobám a bude v prípade potreby nápomocná pri hľadaní adekvátneho ubytovania.

06.05.2005

(2) Finančná podpora pre bilaterálne projekty sa použije hlavne na mobilitu vedcov a expertov a v primeranej miere na bežné výdavky projektov.

06.05.2005

(3) Organizácie zmluvných strán vysielajúce expertov zabezpečia, že títo vedci a experti budú adekvátne zdravotne poistení.

06.05.2005

Článok 5

06.05.2005

(1) Na vykonávanie tejto dohody vytvoria zmluvné strany Zmiešanú komisiu pre vedecko-technickú spoluprácu.

06.05.2005

(2) Úlohou Zmiešanej komisie bude najmä:

06.05.2005

1. viesť diskusiu o základných otázkach týkajúcich sa oblastí vedy a techniky,

06.05.2005

2. odporúčanie na oblasti spolupráce,

06.05.2005

3. hodnotenie navrhnutých foriem spolupráce,

06.05.2005

4. odporúčanie pre zodpovedné organizácie zmluvných strán na uskutočňovanie spolupráce,

06.05.2005

5. vyhodnocovanie vedecko-technickej spolupráce.

06.05.2005

(3) Zmiešaná komisia môže v prípade potreby ustanoviť pracovné skupiny pre určené oblasti spolupráce, ako aj pozvať expertov na zasadnutia zmiešanej komisie.

06.05.2005

(4) Zmiešaná komisia sa bude stretávať striedavo na Slovensku a v Rakúsku v termíne určenom obidvoma zmluvnými stranami spravidla raz ročne, ale najmenej každé dva roky.

06.05.2005

(5) Pracovným jazykom zmiešanej komisie bude anglický jazyk.

06.05.2005

Článok 6

06.05.2005

Práva duševného vlastníctva vzniknuté na základe aktivít spolupráce podľa tejto dohody sa upravia vykonávacími dohodami medzi spolupracujúcimi organizáciami zmluvných strán. Ochrana duševného vlastníctva sa riadi medzinárodnými dohodami o ochrane duševného vlastníctva, ktorými sú viazané Slovenská republika a Republika Rakúsko, a vnútroštátnymi právnymi predpismi.

06.05.2005

Článok 7

06.05.2005

(1) Za vykonávanie tejto dohody je v Slovenskej republike zodpovedné Ministerstvo školstva Slovenskej republiky a v Republike Rakúsko Spolkové ministerstvo pre vzdelávanie, vedu a kultúru.

06.05.2005

(2) Opatrenia na implementáciu v zmysle článku 1 sú:

06.05.2005

1. výzva na podávanie projektov v zmysle článku 3 ods. 2,

06.05.2005

2. vyhodnotenie projektov,

06.05.2005

3. výber a schválenie projektov.

06.05.2005

Článok 8

06.05.2005

Akékoľvek vzniknuté sporné záležitosti týkajúce sa výkladu alebo vykonávania tejto dohody sa budú vzájomne konzultovať prostredníctvom diplomatických nót.

06.05.2005

Článok 9

06.05.2005

(1) Táto dohoda nadobúda platnosť prvým dňom tretieho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom si zmluvné strany vzájomne písomne prostredníctvom diplomatických nót oznámia, že vnútroštátne požiadavky pre nadobudnutie platnosti sú splnené.

06.05.2005

(2) Táto dohoda sa uzatvára na neurčitú dobu. Každá zmluvná strana je oprávnená písomne prostredníctvom diplomatických nót oznámiť svoj zámer vypovedať túto dohodu. Vypovedanie tejto dohody je účinné do šiestich mesiacov od dátumu uvedenej notifikácie.

06.05.2005

(3) Táto dohoda sa môže meniť alebo dopĺňať iba na základe súhlasu obidvoch zmluvných strán písomnou formou.

06.05.2005

(4) Skončenie platnosti tejto dohody neovplyvní projekty vzniknuté na základe tejto dohody, ktoré sa nedokončili v čase skončenia jej platnosti.

06.05.2005

Dané vo Viedni 19. februára 2004 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom, nemeckom a anglickom jazyku, pričom všetky jazykové znenia sú rovnako autentické. V prípade rozdielnych výkladov obsahu dohody platí text v anglickom jazyku.

06.05.2005

Za vládu Slovenskej republiky:

06.05.2005

Martin Fronc v. r.

06.05.2005

Za vládu Republiky Rakúsko:

06.05.2005

Elisabeth Gehrer v. r.