Zákon č. 131/2005 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov

Čiastka 58/2005
Platnosť od 14.04.2005
Účinnosť od 01.07.2005
01.07.2005

131

01.07.2005

Zákon

01.07.2005

zo 16. marca 2005,

01.07.2005

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov

01.07.2005

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


01.07.2005

Čl. I

01.07.2005

Zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 369/2004 Z. z. a zákona č. 81/2005 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

01.07.2005

1. V poznámke pod čiarou k odkazu 3 sa citácia „Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov“ nahrádza citáciou „Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 747/2004 Z. z.“.

01.07.2005

2. V § 2 ods. 6 sa na konci pripája táto veta: „Rovnako sa postupuje aj u zamestnanca, ktorý počas pracovného pomeru začne vykonávať pracovnú činnosť, na ktorej vykonávanie je potrebný osobitný kvalifikačný predpoklad, alebo u zamestnanca, ktorý je ustanovený do funkcie vedúceho zamestnanca.“.

01.07.2005

3. V poznámke pod čiarou k odkazu 8 sa citácia „nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 156/2002 Z. z. o odbornej spôsobilosti pracovníkov v zdravotníctve“ nahrádza citáciou „nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 742/2004 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania“.

01.07.2005

4. V § 6 ods. 1 v druhej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „a pre pedagogického zamestnanca11a) s výnimkou vedúceho pedagogického zamestnanca, ktorému sú podriadení zdravotnícki zamestnanci (ďalej len „pedagogický zamestnanec")“.

01.07.2005

Poznámka pod čiarou k odkazu 11a znie:

01.07.2005

11a) § 50 ods. 1 zákona č. 29/1984 Zb. v znení neskorších predpisov.“.

01.07.2005

5. § 6 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:

01.07.2005

(7) Pri určení započítanej praxe pedagogického zamestnanca na účely zvýšenia platovej tarify podľa § 7 ods. 10 sa postupuje podľa odsekov 2 až 5.“.

01.07.2005

6. V § 7 ods. 1 v druhej vete sa za slová „ods. 1 písm. g)“ vkladá čiarka a slová „pedagogického zamestnanca“, v tretej vete sa slová „pedagogických zamestnancov a niektorých ďalších zamestnancov“ nahrádzajú slovami „vybraných skupín zamestnancov“ a na konci sa pripája táto veta: „Tarifný plat pedagogickým zamestnancom sa určí podľa odsekov 8 až 12.“.

01.07.2005

7. V § 7 ods. 2 v tretej vete sa za slová „ods. 1 písm. g)“ vkladajú slová „a pre vedúceho pedagogického zamestnanca“ a na konci sa pripája táto veta: „Vedúcemu pedagogickému zamestnancovi, ktorému sú podriadení zdravotnícki zamestnanci, sa tarifný plat určí podľa osobitnej stupnice platových taríf učiteľov vysokých škôl, výskumných a vývojových zamestnancov a zdravotníckych zamestnancov uvedenej v prílohe č. 5.“.

01.07.2005

8. V § 7 ods. 6 v úvodnej vete sa slová „stupnice platových taríf pedagogických zamestnancov a niektorých ďalších zamestnancov“ nahrádzajú slovami „osobitnej stupnice platových taríf vybraných skupín zamestnancov“.

01.07.2005

9. Poznámka pod čiarou k odkazu 18 sa vypúšťa.

01.07.2005

10. V § 7 ods. 6 písmeno a) znie:

01.07.2005

a) zamestnancovi, ktorý zabezpečuje odborné a metodické riadenie škôl a školských zariadení, prípravu pedagogickej dokumentácie, vykonáva metodickú činnosť v metodicko-pedagogických centrách alebo zabezpečuje rezortný informačný systém v školskom výpočtovom stredisku podľa osobitného predpisu,19)“.

01.07.2005

Poznámka pod čiarou k odkazu 19 znie:

01.07.2005

19) § 14 ods. 2 písm. b) až d) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

01.07.2005

11. § 7 sa dopĺňa odsekmi 8 až 12, ktoré znejú:

01.07.2005

(8) Pedagogickému zamestnancovi patrí tarifný plat, ktorý je súčtom platovej tarify priznanej podľa odseku 9 a sumy zvýšenia platovej tarify. Rovnako sa postupuje aj u vedúceho pedagogického zamestnanca.

01.07.2005

(9) Pedagogickému zamestnancovi patrí platová tarifa podľa prílohy č. 8 v závislosti od platovej triedy, do ktorej je zaradený podľa § 5.

01.07.2005

(10) Platová tarifa sa pedagogickému zamestnancovi s účinnosťou od 1. júla kalendárneho roka zvyšuje o 1 % za každý celý rok započítanej praxe dosiahnutej k 30. júnu bežného kalendárneho roka až do 16 rokov započítanej praxe. Za každý celý rok započítanej praxe od 17 rokov až do 32 rokov sa platová tarifa zvyšuje o 0,5 %.

01.07.2005

(11) Pri zvýšení platovej tarify podľa § 28 ods. 1 suma zvýšenia platovej tarify sa vypočíta ako súčin zvýšenej platovej tarify a percentuálneho zvýšenia za celé roky započítanej praxe dosiahnutej k 30. júnu bežného kalendárneho roka.

01.07.2005

(12) Zvýšenie platovej tarify podľa odsekov 10 a 11 sa zaokrúhľuje na celé desiatky korún nahor.“.

01.07.2005

12. V § 8 ods. 2 v prvej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „a vedúcemu pedagogickému zamestnancovi v rámci rozpätia percentuálneho podielu z platovej tarify platovej triedy, do ktorej je zaradený, zvýšenej o 24 %“.

01.07.2005

13. § 10 vrátane nadpisu znie:

01.07.2005

㤠10

01.07.2005

Osobný príplatok

01.07.2005

(1) Zamestnancovi na ocenenie mimoriadnych osobných schopností, dosahovaných pracovných výsledkov alebo za vykonávanie práce nad rámec pracovných povinností a pedagogickému zamestnancovi aj za podmienok podľa odseku 2 možno priznať osobný príplatok až do sumy zodpovedajúcej ustanovenému limitu; to sa nevzťahuje na zamestnanca zamestnávateľa uvedeného v § 1 ods. 1 písm. g). Osobný príplatok sa určí pevnou sumou zaokrúhlenou na celé desiatky korún nahor.

01.07.2005

(2) Pedagogickému zamestnancovi školy a školského zariadenia za sústavné prehlbovanie, zdokonaľovanie a rozširovanie odbornej a pedagogickej spôsobilosti v súlade s najnovšími progresívnymi vedeckými poznatkami, spoločenskými potrebami a požiadavkami pedagogickej a odbornej praxe sa priznáva osobný príplatok. Podmienky na priznanie osobného príplatku pedagogickému zamestnancovi školy a školského zariadenia v závislosti od jednotlivých foriem ďalšieho vzdelávania podľa osobitného predpisu29a) rozpracuje zamestnávateľ v pracovnom poriadku.

01.07.2005

(3) O priznaní osobného príplatku podľa odseku 1, jeho zvýšení, znížení alebo odobratí rozhoduje zamestnávateľ na základe písomného návrhu príslušného vedúceho zamestnanca.

01.07.2005

(4) Limit osobného príplatku na účely odseku 1 je 100 % platovej tarify najvyššieho platového stupňa platovej triedy, do ktorej je zamestnanec zaradený, a u pedagogického zamestnanca 100 % z platovej tarify platovej triedy, do ktorej je zaradený, zvýšenej o 24 %.“.

01.07.2005

Poznámka pod čiarou k odkazu 29a znie:

01.07.2005

29a) Napríklad zákon č. 386/1997 Z. z. o ďalšom vzdelávaní a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení zákona č. 70/1997 Z. z. v znení neskorších predpisov, vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 42/1996 Z. z. o ďalšom vzdelávaní pedagogických pracovníkov.“.

01.07.2005

14. V § 11 ods. 1 sa slová „dochádza k ohrozeniu života alebo zdravia“ nahrádzajú slovami „môže byť ohrozený život alebo zdravie“.

01.07.2005

15. V § 28 ods. 2 druhá veta znie: „Základná stupnica platových taríf uvedená v prílohe č. 3, osobitné stupnice platových taríf uvedené v prílohách č. 4 a 5 a platové tarify pedagogických zamestnancov uvedené v prílohe č. 8 strácajú platnosť ustanovením zvýšených stupníc platových taríf podľa odseku 1.“.

01.07.2005

16. Za § 30 sa vkladá § 30a, ktorý znie:

01.07.2005

㤠30a

01.07.2005

(1) Zamestnávateľ určí pedagogickému zamestnancovi nový tarifný plat už za mesiac júl 2005.

01.07.2005

(2) Platová tarifa, ktorá patrí pedagogickému zamestnancovi podľa § 7 ods. 9, sa zvýši o 1 % za každý celý rok započítanej praxe priznanej podľa doterajších predpisov k 30. júnu 2005 až do 16 rokov započítanej praxe. Za každý celý rok započítanej praxe od 17 rokov až do 32 rokov sa platová tarifa, ktorá patrí pedagogickému zamestnancovi podľa § 7 ods. 9, zvýši o 0,5 %. Zvýšenie sa zaokrúhľuje na celé desiatky korún nahor.“.

01.07.2005

17. Nadpis prílohy č. 4 znie: „OSOBITNÁ STUPNICA PLATOVÝCH TARÍF VYBRANÝCH SKUPÍN ZAMESTNANCOV“.

01.07.2005

18. Nadpis prílohy č. 6 znie: „PERCENTUÁLNY PODIEL PRÍPLATKU ZA RIADENIE“.

01.07.2005

19. Za prílohu č. 7 sa vkladá príloha č. 8, ktorá znie:

01.07.2005

„Príloha č. 8 k zákonu č. 553/2003 Z. z.

01.07.2005

PLATOVÉ TARIFY PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV

01.07.2005

(Sk mesačne)

01.07.2005
Platová trieda Platová tarifa
6 8 730
7 9 660
8 10 730
9 12 010
10 13 100
11 13 970
12 14 950
01.07.2005

Čl. II

01.07.2005

Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení zákona č. 165/2002 Z. z., zákona č. 408/2002 Z. z., zákona č. 413/2002 Z. z., zákona č. 210/2003 Z. z., zákona č. 461/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z. a zákona č. 82/2005 Z. z. sa dopĺňa takto:

01.07.2005

V § 103 ods. 3 sa pred slovo „osem" vkladá slovo „najmenej".


01.07.2005

Čl. III

01.07.2005

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2005.


01.07.2005

Ivan Gašparovič v. r.

01.07.2005

Pavol Hrušovský v. r.

01.07.2005

Mikuláš Dzurinda v. r.