Vyhláška č. 12/2005 Z. z.Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalifikačných predpokladoch, o overovaní odbornej spôsobilosti člena posádky plavidla a vodcu malého plavidla a vzory preukazov odbornej spôsobilosti členov posádky plavidla

Čiastka 8/2005
Platnosť od 21.01.2005
Účinnosť od 01.11.2014
01.05.2005

12

01.05.2005

Vyhláška

01.05.2005

Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky

01.05.2005

z 25. novembra 2004,

01.05.2005

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalifikačných predpokladoch, o overovaní odbornej spôsobilosti člena posádky plavidla a vodcu malého plavidla a vzory preukazov odbornej spôsobilosti členov posádky plavidla

01.05.2005

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky podľa § 30 ods. 7 a § 31 ods. 3 zákona č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 580/2003 Z. z. ustanovuje:


01.05.2005

§ 1

01.05.2005

Predmet úpravy

01.05.2005

Táto vyhláška ustanovuje

01.05.2005

a) podrobnosti o kvalifikačných predpokladoch a o overovaní odbornej spôsobilosti člena posádky plavidla,

01.05.2005

b) podrobnosti o kvalifikačných predpokladoch a o overovaní odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla,

01.05.2005

c) vzory preukazov odbornej spôsobilosti členov posádky plavidla.

01.05.2005

Členovia posádky plavidla

01.05.2005

§ 2

01.05.2005

Štátna skúška

01.05.2005

(1) Kvalifikačné predpoklady a odborná spôsobilosť sa overujú štátnou skúškou (ďalej len „skúška“).

01.05.2005

(2) Prílohami k žiadosti o vykonanie skúšky sú

15.01.2006

a) lekársky posudok1) nie starší ako tri mesiace,

15.01.2006

b) overená kópia vysvedčenia, diplomu alebo výučného listu z príslušnej školy,

15.01.2006

c) písomné potvrdenie zamestnávateľa, u ktorého plavebnú prax získal, alebo záznamy zo služobnej lodníckej knižky potvrdené príslušným orgánom a

15.01.2006

d) doklad o bezúhonnosti nie starší ako tri mesiace.

01.05.2005

§ 3

01.05.2005

Plavebná prax

01.05.2005

(1) Na účel jednotného výpočtu trvania plavebnej praxe člena posádky plavidla sa za jeden kalendárny rok plavebnej praxe považuje 180 dní plavby.

01.05.2005

(2) Plavebná prax sa posudzuje takto:

15.01.2006

a) uchádzač, ktorý získal požadovanú plavebnú prax na inej vodnej ceste, než pre ktorú chce získať odbornú spôsobilosť, musí absolvovať na vodnej ceste, pre ktorú chce získať odbornú spôsobilosť,

01.11.2014

1. jeden rok plavebnej praxe, ak chce získať odbornú spôsobilosť na funkciu lodný kapitán, funkciu lodný kapitán I. triedy a funkciu kormidelník,

15.01.2006

2. tri štvrtiny roka plavebnej praxe, ak chce získať odbornú spôsobilosť na funkciu lodný kapitán II. triedy,

15.01.2006

3. pol roka plavebnej praxe, ak chce získať odbornú spôsobilosť na funkciu lodný kapitán III. triedy;

15.01.2006

ak uchádzač už získal odbornú spôsobilosť na vodnej ceste a chce získať odbornú spôsobilosť toho istého druhu na inej vodnej ceste, po vykonaní plavebnej praxe musí vykonať rozdielovú skúšku zo znalostí miestnych plavebných predpisov, zo znalostí plavebnej náuky a zo znalostí plavebného zemepisu na príslušnej vodnej ceste,

01.05.2005

b) ak ide o uchádzača, ktorý má vysokoškolské vzdelanie technického smeru, požiadavka na plavebnú prax sa znižuje pri strojových funkciách o jednu polovicu,

01.05.2005

c) ak ide o uchádzača, ktorý má plavebnú prax na námorných lodiach a uchádza sa o získanie odbornej spôsobilosti na palubnú funkciu vo vnútrozemskej plavbe, plavebná prax na námorných lodiach sa započítava jednou tretinou dĺžky celkovej požadovanej plavebnej praxe,

01.05.2005

d) do plavebnej praxe požadovanej pre strojové funkcie sa započítava celá plavebná prax nadobudnutá na plavidlách vnútrozemskej plavby v inej plavebnej oblasti na strojovom zariadení vyššej alebo rovnakej kategórie. Plavebná prax na strojovom zariadení nižšej kategórie sa započítava do požadovanej plavebnej praxe jednou polovicou. Plavebná prax na námorných lodiach sa do požadovanej plavebnej praxe započítava v plnej výške, ak by však svojou dĺžkou nahradzovala celú požadovanú plavebnú prax, požaduje sa plavebná prax na plavidlách vnútrozemskej plavby v rozsahu najmenej dvoch mesiacov.

01.11.2014

(3) Na špecifických úsekoch vodnej cesty Dunaj podľa prílohy č. 1 sa vyžaduje od lodného kapitána a lodného kapitána I. triedy, ktorí samostatne vedú plavidlo s vlastným strojovým pohonom, a kormidelníka, ktorý kormidluje plavidlo na týchto špecifických úsekoch, dodatočná plavebná prax zaznamenaná v služobnej lodníckej knižke alebo v lodnom denníku v rozsahu ôsmich plavieb v poprúdnom smere a ôsmich plavieb v protiprúdnom smere počas posledných desiatich rokov, z toho najmenej tri plavby v poprúdnom smere a tri plavby v protiprúdnom smere počas posledných troch rokov. Dodatočná plavebná prax sa preukazuje potvrdením znalosti špecifických úsekov vodnej cesty Dunaj, do ktorého sa zapisujú konkrétne riečne kilometre.

01.11.2014

§ 3a

01.11.2014

Lodný kapitán

01.11.2014

(1) Skúšku z odbornej spôsobilosti na funkciu lodný kapitán, ktorý samostatne vedie plavidlo s vlastným strojovým pohonom na splavnom úseku Dunaja, na vodných cestách námorného charakteru2) a na ostatných vodných cestách členských štátov Európskej únie (ďalej len „členský štát“), okrem Rýna, môže vykonať uchádzač, ak má

01.11.2014

a) vek najmenej 23 rokov,

01.11.2014

b) úplné stredné odborné vzdelanie alebo úplné stredné všeobecné vzdelanie a

01.11.2014

c) najmenej štyri roky plavebnej praxe na príslušnej vodnej ceste.

01.11.2014

(2) Ak Dopravný úrad uchádzačovi uzná o jeden stupeň nižšie vzdelanie, požadovaná plavebná prax je najmenej 5 rokov.

01.05.2005

§ 4

01.05.2005

Lodný kapitán I. triedy

01.11.2014

(1) Skúšku z odbornej spôsobilosti na funkciu lodný kapitán I. triedy, ktorý samostatne vedie plavidlo s vlastným strojovým pohonom na splavnom úseku Dunaja a na ostatných vodných cestách členských štátov okrem Rýna a vodných ciest námorného charakteru2), môže vykonať uchádzač, ak má

01.05.2005

a) vek najmenej 23 rokov,

01.05.2005

b) úplné stredné odborné vzdelanie alebo úplné stredné vzdelanie a

01.05.2005

c) najmenej štyri roky plavebnej praxe na príslušnej vodnej ceste.

01.05.2005

(2) Štátna plavebná správa (ďalej len „plavebná správa“) môže uchádzačovi uznať o jeden stupeň nižšie vzdelanie; v takom prípade sa požadovaná plavebná prax zvyšuje o jeden rok.

01.05.2005

§ 5

01.05.2005

Lodný kapitán II. triedy

01.05.2005

(1) Skúšku z odbornej spôsobilosti na funkciu lodný kapitán II. triedy, ktorý samostatne vedie plavidlo s vlastným strojovým pohonom na vodných cestách v Slovenskej republike a na Dunaji v úseku riečnych kilometrov 1 880,20 – 1 708,20, môže vykonať uchádzač, ak má

01.05.2005

a) vek najmenej 21 rokov,

01.05.2005

b) úplné stredné odborné vzdelanie alebo úplné stredné vzdelanie a

01.05.2005

c) najmenej dva roky plavebnej praxe na príslušnej vodnej ceste.

01.05.2005

(2) Plavebná správa môže uchádzačovi uznať o jeden stupeň nižšie vzdelanie; v takom prípade sa požadovaná plavebná prax zvyšuje o jeden rok.

01.05.2005

§ 6

01.05.2005

Lodný kapitán III. triedy

01.05.2005

Skúšku z odbornej spôsobilosti na funkciu lodný kapitán III. triedy, ktorý samostatne vedie plavidlo s vlastným strojovým pohonom na vodných plochách v Slovenskej republike, môže vykonať uchádzač, ak má

01.05.2005

a) vek najmenej 21 rokov,

01.05.2005

b) základné vzdelanie a

01.05.2005

c) najmenej pol roka plavebnej praxe na príslušnej vodnej ploche.

01.05.2005

§ 7

01.05.2005

Vodca prievoznej lode bez vlastného strojového pohonu

01.05.2005

Skúšku z odbornej spôsobilosti na funkciu vodca prievoznej lode bez vlastného strojového pohonu, ktorý samostatne vedie prievoznú loď bez vlastného strojového pohonu na vodných cestách v Slovenskej republike okrem Dunaja, môže vykonať uchádzač, ak má

01.05.2005

a) vek najmenej 19 rokov,

01.05.2005

b) základné vzdelanie a

01.05.2005

c) najmenej pol roka plavebnej praxe na príslušnej vodnej ceste.

01.05.2005

§ 8

01.05.2005

Vodca plávajúceho stroja I. triedy kategórie A

01.05.2005

(1) Skúšku z odbornej spôsobilosti na funkciu vodca plávajúceho stroja I. triedy kategórie A, ktorý samostatne vedie plávajúci stroj s vlastným strojovým pohonom na splavnom úseku Dunaja a na ostatných vodných cestách členských štátov okrem Rýna a vodných ciest námorného charakteru, môže vykonať uchádzač, ak má

01.05.2005

a) vek najmenej 22 rokov,

01.05.2005

b) úplné stredné odborné vzdelanie alebo úplné stredné vzdelanie a

01.05.2005

c) najmenej dva roky plavebnej praxe na príslušnej vodnej ceste, z toho najmenej jeden rok na plávajúcom stroji.

01.05.2005

(2) Plavebná správa môže uchádzačovi uznať o jeden stupeň nižšie vzdelanie; v takom prípade sa požadovaná plavebná prax zvyšuje o jeden rok.

01.05.2005

§ 9

01.05.2005

Vodca plávajúceho stroja II. triedy kategórie A

01.05.2005

(1) Skúšku z odbornej spôsobilosti na funkciu vodca plávajúceho stroja II. triedy kategórie A, ktorý samostatne vedie plávajúci stroj s vlastným strojovým pohonom na vodných cestách v Slovenskej republike okrem Dunaja, môže vykonať uchádzač, ak má

01.05.2005

a) vek najmenej 21 rokov,

01.05.2005

b) stredné odborné vzdelanie a

01.05.2005

c) najmenej dva roky plavebnej praxe na príslušnej vodnej ceste, z toho najmenej jeden rok na plávajúcom stroji.

01.05.2005

(2) Plavebná správa môže uchádzačovi uznať o jeden stupeň nižšie vzdelanie; v takom prípade sa požadovaná plavebná prax zvyšuje o pol roka.

01.05.2005

§ 10

01.05.2005

Vodca plávajúceho stroja I. triedy kategórie B

01.05.2005

(1) Skúšku z odbornej spôsobilosti na funkciu vodca plávajúceho stroja I. triedy kategórie B, ktorý samostatne obsluhuje plávajúci stroj bez vlastného strojového pohonu na splavnom úseku Dunaja a na ostatných vodných cestách členských štátov okrem Rýna a vodných ciest námorného charakteru, môže vykonať uchádzač, ak má

01.05.2005

a) vek najmenej 22 rokov,

01.05.2005

b) úplné stredné odborné vzdelanie alebo úplné stredné vzdelanie a

01.05.2005

c) najmenej dva roky plavebnej praxe, z tohto najmenej jeden rok na plávajúcom stroji.

01.05.2005

(2) Plavebná správa môže uchádzačovi uznať o jeden stupeň nižšie vzdelanie; v takom prípade sa požadovaná plavebná prax zvyšuje o pol roka.

01.05.2005

§ 11

01.05.2005

Vodca plávajúceho stroja II. triedy kategórie B

01.05.2005

(1) Skúšku z odbornej spôsobilosti na funkciu vodca plávajúceho stroja II. triedy kategórie B, ktorý samostatne obsluhuje plávajúci stroj bez vlastného strojového pohonu na vodných cestách v Slovenskej republike okrem Dunaja, môže uchádzač vykonať, ak má

01.05.2005

a) vek najmenej 20 rokov,

01.05.2005

b) stredné odborné vzdelanie a

01.05.2005

c) najmenej dva roky plavebnej praxe, z tohto najmenej jeden rok na plávajúcom stroji.

01.05.2005

(2) Plavebná správa môže uchádzačovi uznať o jeden stupeň nižšie vzdelanie; v takom prípade sa požadovaná plavebná prax zvyšuje o pol roka.

01.05.2005

§ 12

01.05.2005

Kormidelník

15.01.2006

(1) Skúšku z odbornej spôsobilosti na funkciu kormidelník, ktorý kormidluje plavidlo na splavnom úseku Dunaja a na ostatných vodných cestách členských štátov okrem Rýna a vodných ciest námorného charakteru, môže vykonať uchádzač, ak má

01.05.2005

a) vek najmenej 20 rokov,

01.05.2005

b) úplné stredné odborné vzdelanie alebo úplné stredné vzdelanie a

01.05.2005

c) najmenej dva roky plavebnej praxe na príslušnej vodnej ceste.

01.05.2005

(2) Plavebná správa môže uchádzačovi uznať o jeden stupeň nižšie vzdelanie; v takom prípade sa požadovaná plavebná prax zvyšuje o jeden rok.

01.05.2005

§ 13

01.05.2005

Lodný strojník I. triedy

01.05.2005

(1) Skúšku z odbornej spôsobilosti na funkciu lodný strojník I. triedy, ktorý samostatne obsluhuje lodné stroje bez obmedzenia výkonu na plavidle, môže vykonať uchádzač, ak má

01.05.2005

a) vek najmenej 21 rokov,

01.05.2005

b) úplné stredné odborné vzdelanie alebo úplné stredné vzdelanie a

01.05.2005

c) najmenej tri roky plavebnej praxe na strojovom zariadení s výkonom nad 900 kW nadobudnutej na plavidle s vlastným strojovým pohonom.

01.05.2005

(2) Plavebná správa môže uchádzačovi uznať o jeden stupeň nižšie vzdelanie; v takom prípade sa požadovaná plavebná prax zvyšuje o pol roka.

01.05.2005

§ 14

01.05.2005

Lodný strojník II. triedy

01.05.2005

(1) Skúšku z odbornej spôsobilosti na funkciu lodný strojník II. triedy, ktorý samostatne obsluhuje lodné stroje s výkonom do 900 kW na plavidle, môže vykonať uchádzač, ak má

01.05.2005

a) vek najmenej 20 rokov,

01.05.2005

b) stredné odborné vzdelanie a

01.05.2005

c) najmenej dva roky plavebnej praxe na strojovom zariadení s výkonom do 900 kW nadobudnutej na plavidle s vlastným strojovým pohonom.

01.05.2005

(2) Plavebná správa môže uchádzačovi uznať o jeden stupeň nižšie vzdelanie; v takom prípade sa požadovaná plavebná prax zvyšuje o jeden rok.

01.05.2005

§ 15

01.05.2005

Lodník

01.11.2014

Skúšku z odbornej spôsobilosti na funkciu lodník, ktorý je oprávnený vykonávať palubné práce na plavidle, môže vykonať uchádzač, ak má

01.05.2005

a) vek najmenej 18 rokov,

01.05.2005

b) základné vzdelanie a

01.05.2005

c) najmenej jeden rok plavebnej praxe na plavidle.

01.05.2005

§ 16

01.05.2005

Vedúci plavby na plavebných komorách Slovenskej republiky

01.05.2005

Skúšku z odbornej spôsobilosti na funkciu vedúci plavby na plavebných komorách Slovenskej republiky, ktorý samostatne riadi plavbu cez plavebné komory na slovenskom úseku Dunaja a na ostatných vodných cestách v Slovenskej republike, môže vykonať uchádzač, ak má

01.11.2014

a) preukaz odbornej spôsobilosti na funkciu lodný kapitán, na funkciu lodný kapitán I. triedy alebo na funkciu lodný kapitán II. triedy a má najmenej trojmesačnú prax pri obsluhe na konkrétnej plavebnej komore alebo

01.05.2005

b) vek najmenej 23 rokov, úplné stredné vzdelanie a najmenej šesťmesačnú prax pri obsluhe na konkrétnej plavebnej komore.

01.05.2005

Overovanie odbornej spôsobilosti

01.05.2005

§ 18

01.05.2005

(1) Žiadosť o vykonanie skúšky podáva uchádzač písomne plavebnej správe na predpísanom tlačive najneskôr štyri týždne pred vyhláseným termínom skúšky určeným plavebnou správou.

01.05.2005

(2) Ak uchádzač splnil predpísané podmienky, môže vykonať skúšku, o čom ho plavebná správa písomne upovedomí.

01.05.2005

(3) Ak uchádzač nesplnil predpísané podmienky, je o tom písomne upovedomený s odôvodnením, ktoré podmienky nesplnil.

01.05.2005

§ 19

01.05.2005

(1) Skúška sa koná v štátnom jazyku pred skúšobnou komisiou, ktorú vymenúva a odvoláva riaditeľ plavebnej správy. Skúšobná komisia je najmenej trojčlenná. Tvoria ju predseda skúšobnej komisie, tajomník skúšobnej komisie a ďalší členovia.

01.05.2005

(2) Funkciu tajomníka skúšobnej komisie vykonáva určený zamestnanec plavebnej správy alebo určený člen skúšobnej komisie.

01.05.2005

(3) Predseda skúšobnej komisie

01.05.2005

a) zodpovedá za správny postup skúšobnej komisie pri skúškach,

01.05.2005

b) určuje člena skúšobnej komisie, ktorý ho zastupuje v čase jeho neprítomnosti, a tajomníka skúšobnej komisie,

01.05.2005

c) zvoláva skúšobnú komisiu na riešenie problémov a otázok, ktoré sa vyskytnú v priebehu skúšok, alebo na podnet člena skúšobnej komisie alebo uchádzača,

01.05.2005

d) rozhoduje o prerušení skúšky,

01.05.2005

e) vyhlasuje konečné výsledky skúšok.

01.11.2014

f) vylúči uchádzača zo skúšky, ak sa uchádzač na skúške správa nedovoleným spôsobom; za nedovolený spôsob správania sa považuje

01.11.2014

1. používanie písomných, zvukových, obrazových alebo iných pomôcok, ktoré nie sú určené na vykonanie skúšky,

01.11.2014

2. získavanie informácií od iných uchádzačov alebo iných osôb,

01.11.2014

3. poskytovanie informácií iným uchádzačom,

01.11.2014

4. opustenie miestnosti konania skúšky,

01.11.2014

5. vyrušovanie alebo iné marenie priebehu skúšky.

01.05.2005

(4) Členovia skúšobnej komisie

01.05.2005

a) zabezpečujú správny priebeh skúšok a v prípade zistených nedostatkov vykonajú príslušné opatrenia,

15.01.2006

b) oznámia uchádzačovi klasifikačné známky z jednotlivých predmetov alebo počet získaných bodov z testu, ktoré uvedú do zápisu o skúške a potvrdia svojím podpisom,

01.05.2005

c) ak je uchádzač hodnotený známkou „neprospel“, oznámia mu nedostatky a chyby, ktorých sa dopustil.

01.05.2005

(5) Tajomník skúšobnej komisie

01.05.2005

a) zodpovedá za správnosť a presnosť administratívnych prác spojených so skúškami,

01.05.2005

b) pred začatím skúšok

01.05.2005

1. overí totožnosť prítomných uchádzačov,

01.05.2005

2. informuje uchádzačov o forme a priebehu skúšok.

01.05.2005

§ 20

01.05.2005

(1) Obsahom skúšky sú vedomosti

01.11.2014

a) z bezpečnosti prevádzky plavidla,

01.05.2005

b) z plavebného zemepisu,

01.05.2005

c) z plavebnej náuky,

01.05.2005

d) z plavebného práva,

01.05.2005

e) zo stavby lodí,

01.05.2005

f) zo strojových zariadení lodí,

01.05.2005

g) z lodnej elektrotechniky,

15.01.2006

h) zo stavieb na vodných cestách.

15.01.2006

(2) Obsahom skúšky je okrem overenia vedomostí podľa odseku 1 aj overenie vedomostí z radarovej navigácie, ak chce uchádzač získať odbornú spôsobilosť na funkciu

01.11.2014

a) lodný kapitán,

01.11.2014

b) lodný kapitán I. triedy,

01.11.2014

c) lodný kapitán II. triedy,

01.11.2014

d) vodca plávajúceho stroja I. triedy kategórie A,

01.11.2014

e) vodca plávajúceho stroja II. triedy kategórie A,

01.11.2014

f) kormidelník,

01.11.2014

g) vedúci plavby na plavebných komorách v Slovenskej republike.

01.11.2014

(3) Rozsah jednotlivých častí skúšky z odbornej spôsobilosti člena posádky plavidla a vedúceho plavby na plavebných komorách Slovenskej republiky je uvedený v prílohe č. 2.

01.05.2005

§ 21

01.05.2005

(1) Skúšku tvorí teoretická skúška a praktická skúška.

01.05.2005

(2) Teoretická skúška má písomnú časť a ústnu časť.

01.05.2005

(3) Písomná časť teoretickej skúšky predchádza ústnej časti teoretickej skúšky; je samostatne klasifikovaná a vyhodnotená do začatia ústnej časti teoretickej skúšky príslušným členom skúšobnej komisie; môže sa vykonať aj formou testu.

01.05.2005

(4) Ústnu časť teoretickej skúšky vykonajú všetci uchádzači okrem tých, ktorí v písomnej časti teoretickej skúšky neprospeli z viac ako dvoch predmetov.

01.05.2005

(5) Praktická skúška sa vykonáva len v odôvodnených prípadoch, ktoré súvisia so špecifickým ovládaním plavidla, a to na plavidle s takýmto ovládaním.

01.05.2005

(6) Každý člen skúšobnej komisie hodnotí uchádzača zo svojho skúšobného predmetu. Skúšobná komisia hodnotí uchádzača známkou „prospel“ alebo „neprospel“.

01.05.2005

§ 22

01.11.2014

(1) Ak uchádzač neprospel najviac z dvoch predmetov v písomnej časti teoretickej skúšky alebo ústnej časti teoretickej skúšky alebo ak neuspel pri praktickej skúške alebo ak bol vylúčený zo skúšky podľa § 19 ods. 3 písm. f), môže písomne požiadať plavebnú správu o vykonanie opravnej skúšky.

01.05.2005

(2) Ak uchádzač neprospel pri prvej opravnej skúške, môže požiadať o vykonanie druhej opravnej skúšky, ktorej výsledok je konečný.

15.01.2006

(3) Prvú opravnú skúšku môže uchádzač vykonať najskôr po dvoch mesiacoch odo dňa konania skúšky. Druhú opravnú skúšku môže uchádzač vykonať najneskôr do jedného roka odo dňa konania skúšky.

01.05.2005

(4) Ak uchádzač odstúpi od skúšky, odstúpenie sa hodnotí, akoby uchádzač skúšku vôbec nevykonal.

01.05.2005

§ 23

01.05.2005

Preukaz odbornej spôsobilosti

01.11.2014

(1) Uchádzačovi, ktorý úspešne vykonal skúšku, vydá plavebná správa preukaz odbornej spôsobilosti člena posádky plavidla, preukaz vedúceho plavby na plavebných komorách Slovenskej republiky alebo preukaz radarového navigátora a k preukazu odbornej spôsobilosti na funkciu lodný kapitán, na funkciu lodný kapitán I. triedy a na funkciu kormidelník potvrdenie znalosti špecifických úsekov vodnej cesty Dunaj. Vzory preukazov odbornej spôsobilosti členov posádky plavidla, vzor preukazu vedúceho plavby na plavebných komorách Slovenskej republiky, vzor preukazu radarového navigátora a vzor potvrdenia znalosti špecifických úsekov vodnej cesty Dunaj sú uvedené v prílohe č. 3.

01.05.2005

(2) Pri strate, odcudzení, poškodení alebo znehodnotení preukazu odbornej spôsobilosti člena posádky plavidla vystaví plavebná správa na základe písomnej žiadosti duplikát, ktorý aj takto označí.

01.05.2005

(3) Uchádzač, ktorý je držiteľom preukazu odbornej spôsobilosti člena posádky plavidla a žiada o získanie vyššieho stupňa v tejto odbornej spôsobilosti člena posádky plavidla alebo žiada o získanie inej odbornej spôsobilosti člena posádky plavidla, môže vykonať rozdielové skúšky. Uchádzačovi sa zohľadnia skúšky z tých predmetov, ktoré už absolvoval a ktoré sú pri príslušnej odbornej spôsobilosti rovnocenné.

01.11.2014

(4) Na základe písomnej žiadosti sú od vykonania skúšky na získanie odbornej spôsobilosti na funkciu vodca malého plavidla oslobodení držitelia preukazu odbornej spôsobilosti člena posádky plavidla vydaného Dopravným úradom okrem držiteľa preukazu odbornej spôsobilosti na funkciu lodný strojník a držiteľa preukazu odbornej spôsobilosti na funkciu lodník.

01.11.2014

(5) Držiteľ preukazu odbornej spôsobilosti na funkciu lodný strojník po vykonaní rozdielovej skúšky z Európskych pravidiel pre plavbu na vnútrozemských vodných cestách môže požiadať o vydanie preukazu vodcu malého plavidla.

15.01.2006

(6) Na základe písomnej žiadosti je od vykonania skúšky na získanie odbornej spôsobilosti na funkciu lodník oslobodený pomocný lodník, ak má

15.01.2006

a) ukončené minimálne stredné odborné vzdelanie v odbore vodnej dopravy alebo

01.11.2007

b) vek najmenej 18 rokov, základné vzdelanie a najmenej 3 roky plavebnej praxe na plavidle do 30. apríla 2005 alebo

01.11.2007

c) najmenej 15 rokov plavebnej praxe na plavidle do 31. decembra 2007.

01.05.2005

Vodca malého plavidla

01.05.2005

§ 24

01.05.2005

Skúška

01.05.2005

(1) Kvalifikačné predpoklady a odborná spôsobilosť sa overujú skúškou.

01.04.2011

(2) Prílohami k žiadosti o vykonanie skúšky sú:

01.04.2011

a) lekársky posudok1) nie starší ako tri mesiace,

01.04.2011

b) doklad o ukončení minimálne základného vzdelania a

01.04.2011

c) potvrdenie o absolvovaní kvalifikačného kurzu.

01.11.2014

§ 25

01.11.2014

Vodca malého plavidla kategórie A

01.11.2014

Skúšku z odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla kategórie A, ktorý vedie malé plavidlo bez vlastného strojového pohonu s hmotnosťou nad 1 000 kg vrátane dovoleného zaťaženia, okrem plte určenej na prepravu osôb, a malé plavidlo s vlastným strojovým pohonom s výkonom od 4 kW do 20 kW, môže vykonať uchádzač, ktorý má vek najmenej 15 rokov.

01.11.2014

§ 26

01.11.2014

Vodca malého plavidla kategórie B

01.11.2014

Skúšku z odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla kategórie B, ktorý vedie malé plavidlo s vlastným strojovým pohonom s výkonom nad 20 kW, môže vykonať uchádzač, ktorý má vek najmenej 18 rokov a úspešne vykonal skúšku z odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla kategórie A.

01.11.2014

§ 27

01.11.2014

Vodca malého plavidla kategórie C

01.11.2014

Skúšku z odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla kategórie C, ktorý vedie malé plavidlo plávajúce pomocou plachiet s plochou plachiet nad 12 m2, môže vykonať uchádzač, ktorý má vek najmenej 18 rokov a úspešne vykonal skúšku z odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla kategórie A.

01.05.2005

§ 28

01.05.2005

Vodca malého plavidla kategórie D

01.04.2011

Skúšku z odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla kategórie D, ktorý vedie plť určenú na prepravu osôb na príslušnom úseku vodnej cesty, môže vykonať uchádzač, ktorý má vek najmenej 18 rokov.

01.05.2005

Overovanie odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla

01.04.2011

§ 29

01.04.2011

(1) Žiadosť o vykonanie skúšky podáva osoba poverená vykonávaním kvalifikačného kurzu písomne plavebnej správe na predpísanom tlačive najneskôr sedem kalendárnych dní pred vyhláseným termínom skúšky určeným plavebnou správou.

01.04.2011

(2) Uchádzač, ktorý nevykonal skúšku najneskôr do šiestich mesiacov odo dňa vydania potvrdenia o absolvovaní kvalifikačného kurzu, absolvuje kvalifikačný kurz opätovne.

01.04.2011

(3) Ak uchádzač splnil predpísané podmienky, môže vykonať skúšku, o čom plavebná správa upovedomí osobu poverenú vykonávaním kvalifikačného kurzu, ktorá prihlásila uchádzača na skúšku. Ak uchádzača nemôže na skúšku prihlásiť osoba poverená vykonávaním kvalifikačného kurzu, u ktorej uchádzač absolvoval kvalifikačný kurz, môže ho prihlásiť iná osoba poverená vykonávaním kvalifikačného kurzu.

01.04.2011

(4) Ak uchádzač nesplnil predpísané podmienky, plavebná správa o tom upovedomí osobu poverenú vykonávaním kvalifikačného kurzu, ktorá prihlásila uchádzača na skúšku s odôvodnením, ktoré podmienky nesplnil.

01.05.2005

§ 30

01.05.2005

(1) Skúška sa koná v štátnom jazyku pred skúšobnou komisiou, ktorú vymenúva a odvoláva riaditeľ plavebnej správy. Skúšobná komisia je najmenej trojčlenná. Tvoria ju predseda skúšobnej komisie a ďalší členovia.

01.05.2005

(2) Predseda skúšobnej komisie

01.05.2005

a) zodpovedá za správny postup skúšobnej komisie pri skúškach,

01.05.2005

b) určuje člena skúšobnej komisie, ktorý ho zastupuje v čase jeho neprítomnosti,

01.05.2005

c) zvoláva skúšobnú komisiu na riešenie problémov a otázok, ktoré sa vyskytnú v priebehu skúšok, alebo na podnet člena skúšobnej komisie alebo uchádzača,

01.05.2005

d) rozhoduje o prerušení skúšky,

01.05.2005

e) vyhlasuje konečné výsledky skúšok.

01.11.2014

f) vylúči uchádzača zo skúšky, ak sa uchádzač na skúške správa nedovoleným spôsobom; za nedovolený spôsob správania sa považuje

01.11.2014

1. používanie písomných, zvukových, obrazových alebo iných pomôcok, ktoré nie sú určené na vykonanie skúšky,

01.11.2014

2. získavanie informácií od iných uchádzačov alebo iných osôb,

01.11.2014

3. poskytovanie informácií iným uchádzačom,

01.11.2014

4. opustenie miestnosti konania skúšky,

01.11.2014

5. vyrušovanie alebo iné marenie priebehu skúšky.

01.05.2005

(3) Členovia skúšobnej komisie

01.05.2005

a) zabezpečujú správny priebeh skúšok, a ak zistia nedostatky, vykonajú príslušné opatrenia,

15.01.2006

b) oznámia uchádzačovi klasifikačné známky z jednotlivých predmetov alebo počet získaných bodov z testu, ktoré uvedú do zápisu o skúške a potvrdia svojím podpisom,

01.05.2005

c) ak je uchádzač hodnotený známkou „neprospel“, oznámia mu nedostatky a chyby, ktorých sa dopustil.

01.05.2005

(4) Člen skúšobnej komisie určený predsedom skúšobnej komisie

01.05.2005

a) zodpovedá za správnosť a presnosť administratívnych prác spojených so skúškami,

01.05.2005

b) pred začatím skúšok

01.05.2005

1. overí totožnosť prítomných uchádzačov,

01.05.2005

2. informuje uchádzačov o forme a priebehu skúšok.

01.05.2005

§ 32

01.05.2005

(1) Skúšku tvorí teoretická skúška a praktická skúška.

01.04.2011

(2) Teoretická skúška sa vykonáva formou testu; na základe písomnej a odôvodnenej žiadosti uchádzača môže byť vykonaná ústnou formou.

01.11.2014

(3) Teoretická skúška predchádza praktickej skúške; je samostatne klasifikovaná a vyhodnotená do začatia praktickej skúšky príslušným členom skúšobnej komisie.

01.11.2014

(4) Praktickú skúšku vykonajú iba tí uchádzači, ktorí prospeli z teoretickej skúšky. Praktická skúška sa vykonáva na výcvikovom plavidle za účasti príslušného člena skúšobnej komisie, ktorý praktickú skúšku vyhodnotí.

01.04.2011

(5) Obsahom teoretickej skúšky je overenie vedomostí

01.04.2011

a) z Európskych pravidiel pre plavbu na vnútrozemských vodných cestách,

01.04.2011

b) z plavebného zemepisu,

01.04.2011

c) z plavebnej náuky,

01.04.2011

d) zo všeobecne záväzných právnych predpisov vo vnútrozemskej plavbe,

01.04.2011

e) zo stavby lodí,

01.04.2011

f) zo strojových zariadení lodí,

01.04.2011

g) z lodnej elektrotechniky,

01.04.2011

h) z teórie plachtenia.

01.04.2011

(6) Rozsah jednotlivých častí teoretickej skúšky z odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla je uvedený v prílohe č. 4.

01.04.2011

(7) Obsahom praktickej skúšky je overenie týchto zručností:

01.04.2011

a) plánovanie plavby,

01.04.2011

b) príprava malého plavidla na plavbu,

01.04.2011

c) kormidlovanie a plavba určeným kurzom; ak ide o skúšku z odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla kategórie D, plavba na príslušnom úseku vodnej cesty,

01.04.2011

d) kotvenie, státie, manévrovanie; ak ide o malé plavidlo plávajúce pomocou plachiet, s použitím plachiet aj motora,

01.04.2011

e) práce na palube vrátane prác s lanami,

01.04.2011

f) používanie záchranných prostriedkov,

01.04.2011

g) riešenie mimoriadnych situácií (napríklad človek cez palubu, požiar na palube).

01.04.2011

(8) Skúšobná komisia hodnotí uchádzača známkou „prospel“ alebo „neprospel“.

01.05.2005

§ 33

01.11.2014

(1) Ak uchádzač neprospel z teoretickej skúšky alebo neuspel pri praktickej skúške alebo ak bol vylúčený zo skúšky podľa § 30 ods. 2 písm. f), osoba poverená na vykonávanie kvalifikačného kurzu na žiadosť uchádzača písomne požiada plavebnú správu o vykonanie opravnej skúšky.

01.04.2011

(2) Ak uchádzač neprospel pri prvej opravnej skúške, osoba poverená na vykonávanie kvalifikačného kurzu na žiadosť uchádzača písomne požiada plavebnú správu o vykonanie druhej opravnej skúšky, ktorej výsledok je konečný.

01.04.2011

(3) Prvú opravnú skúšku môže uchádzač vykonať najskôr po dvoch týždňoch odo dňa konania skúšky a najneskôr do jedného roka odo dňa konania skúšky. Druhú opravnú skúšku môže uchádzač vykonať najskôr po dvoch týždňoch odo dňa konania prvej opravnej skúšky a najneskôr do jedného roka odo dňa konania skúšky.

01.05.2005

(4) Ak uchádzač odstúpi od skúšky zo závažných dôvodov, odstúpenie sa hodnotí, akoby uchádzač skúšku vôbec nevykonal.

01.05.2005

§ 34

01.05.2005

Preukaz odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla

01.04.2011

(1) Uchádzačovi, ktorý úspešne vykonal skúšku, vydá plavebná správa preukaz odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla na základe ním podanej písomnej žiadosti. Vzor preukazu odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla je uvedený v prílohe č. 5.

01.05.2005

(2) Pri strate, odcudzení, poškodení alebo znehodnotení preukazu odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla vystaví plavebná správa na základe písomnej žiadosti duplikát, ktorý aj takto označí.


01.05.2005

§ 35

01.05.2005

Prechodné ustanovenia

01.05.2005

(1) Preukazy odbornej spôsobilosti členov posádky plavidla a vodcu malého plavidla, okrem preukazov odbornej spôsobilosti na funkciu kormidelník nákladného člna I. triedy a na funkciu kormidelník nákladného člna II. triedy, vydané podľa doterajších predpisov zostávajú v platnosti do 31. decembra 2007.

01.05.2005

(2) Preukazy odbornej spôsobilosti na funkciu kormidelník nákladného člna I. triedy a na funkciu kormidelník nákladného člna II. triedy, preukazy radarového navigátora a preukazy vedúceho plavby na plavebných komorách Slovenskej republiky vydané podľa doterajších predpisov zostávajú v platnosti.

01.05.2005

(3) Preukazy odbornej spôsobilosti na funkciu kormidelník I. triedy a na funkciu kormidelník II. triedy vydané podľa doterajších predpisov budú vymenené za preukazy odbornej spôsobilosti na funkciu kormidelník na základe písomnej žiadosti na tlačive vydanom plavebnou správou, ku ktorej žiadateľ priloží kópiu pôvodného preukazu odbornej spôsobilosti člena posádky plavidla.

15.01.2006

(4) Výmena preukazov odbornej spôsobilosti členov posádky plavidla a preukazov vodcu malého plavidla sa vykoná na základe písomnej žiadosti na tlačive vydanom plavebnou správou, ku ktorej žiadateľ priloží kópiu pôvodného preukazu odbornej spôsobilosti člena posádky plavidla alebo kópiu pôvodného preukazu vodcu malého plavidla.

15.01.2006

(5) Pri výmene preukazov podľa odsekov 3 a 4 žiadateľ pôvodný preukaz odovzdá plavebnej správe.

01.04.2011

§ 35a

01.04.2011

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. apríla 2011

01.04.2011

(1) Preukazy odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla kategórie D okrem preukazov odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla kategórie D – malé plavidlo zvláštnej konštrukcie plť, vydané podľa doterajších predpisov zostávajú v platnosti do 31. 12. 2012.

01.04.2011

(2) Preukazy odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla kategórie D – malé plavidlo zvláštnej konštrukcie plť, vydané podľa doterajších predpisov zostávajú v platnosti.

01.04.2011

(3) Výmena preukazov odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla kategórie D sa vykoná na základe písomnej žiadosti na tlačive vydanom plavebnou správou, ku ktorej žiadateľ priloží kópiu pôvodného preukazu odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla kategórie D. Pri výmene preukazov odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla kategórie D, žiadateľ pôvodný preukaz odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla kategórie D odovzdá plavebnej správe.

01.11.2014

§ 35b

01.11.2014

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. novembra 2014

01.11.2014

(1) Preukazy odbornej spôsobilosti členov posádky plavidla a vodcu malého plavidla, preukazy radarového navigátora a preukazy vedúceho plavby na plavebných komorách Slovenskej republiky vydané do 31. októbra 2014 zostávajú v platnosti do uplynutia doby, na ktorú boli vydané.

01.11.2014

(2) Držiteľovi preukazu lodného kapitána I. triedy alebo preukazu kormidelníka, ktorý bol vydaný do 31. októbra 2014, sa potvrdenie znalosti špecifických úsekov vodnej cesty Dunaj vydá na základe písomnej žiadosti a čestného vyhlásenia o znalosti špecifických úsekov vodnej cesty Dunaj.

01.05.2005

Záverečné ustanovenia

01.05.2005

§ 36

01.11.2014

Touto vyhláškou sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 6.

01.05.2005

§ 37

01.05.2005

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 182/2001 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalifikačných predpokladoch a o overovaní odbornej spôsobilosti člena posádky plavidla a vodcu malého plavidla.

01.05.2005

§ 38

01.05.2005

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. mája 2005.


01.05.2005

Pavol Prokopovič v. r.


01.11.2014

Príloha č. 1 k vyhláške č. 12/2005 Z. z.

01.11.2014

ZOZNAM ŠPECIFICKÝCH ÚSEKOV VODNEJ CESTY DUNAJ

01.11.2014

Straubing (r. km 2328) – Vilshofen (r. km 2249)

01.11.2014

Tiefenbach (r. km 2081) – Sankt Nikola ( r. km 2074)

01.11.2014

Melk (r. km 2036) – Krems (r. km 2001)

01.11.2014

Freundenau (r. km 1920) – Belehrad (r. km 1166)

01.11.2014

Veliko Gradište (r. km 1059) – Joc (r. km 1038)

01.11.2014

Horný Kazan (r. km 974) – Oršova (r. km 954)

01.11.2014

Prahovo (r. km 861) – Braila (r. km 175)

01.11.2014

Braila (r. km 175) – Čierne more (r. km 0)

01.05.2005

Príloha č. 2 k vyhláške č. 12/2005 Z. z.

01.11.2014

ROZSAH JEDNOTLIVÝCH ČASTÍ SKÚŠKY Z ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI ČLENA POSÁDKY PLAVIDLA A VEDÚCEHO PLAVBY NA PLAVEBNÝCH KOMORÁCH SLOVENSKEJ REPUBLIKY

01.11.2014

1. Bezpečnosť prevádzky plavidla

01.11.2014

1.1 Európske pravidlá pre plavbu na vnútrozemských vodných cestách

01.11.2014

1.2 Medzinárodné pravidlá na zabránenie zrážkam na mori

01.05.2005

2. Plavebný zemepis

01.05.2005

2.1 Všeobecná časť

01.05.2005

2.1.1 Fyzikálny zemepis

01.05.2005

2.1.2 Náuka o podnebí – klimatológia

01.05.2005

2.1.3 Náuka o vodostave, hydrológia z hľadiska plavby a základné hydrologické pojmy

01.05.2005

2.1.4 Úprava vodných tokov a výstavba vodných ciest

01.05.2005

2.2 Plavebno-technický popis vodných ciest

01.05.2005

2.2.1 Dunajská vodná cesta, nadväzujúce splavné toky a prieplavné spojenia juhovýchodnej Európy

01.05.2005

2.2.2 Váh a vodné toky s výhľadovo sledovanou splavnosťou

01.11.2014

2.3 Charakteristika európskych vnútrozemských vodných ciest a vodných ciest námorného charakteru

01.05.2005

3. Plavebná náuka

01.05.2005

3.1 Všeobecná časť

01.05.2005

3.1.1 História vnútrozemskej plavby

01.05.2005

3.1.2 Plavidlá, rozdelenie a charakteristika

01.05.2005

3.1.3 Lodné zariadenia a ich použitie

01.05.2005

3.1.4 Činnosť za mimoriadnych okolností

01.05.2005

3.1.4.1 Zásady predchádzania nehodám

01.05.2005

3.1.4.2 Merania, ktoré treba vykonať v prípade poškodenia, kolízie a nabehnutia na plytčinu vrátane upchatia netesností

01.05.2005

3.1.4.3 Použitie záchranných prostriedkov a vybavenia

01.05.2005

3.1.4.4 Prvá pomoc v prípade nehôd

01.05.2005

3.1.4.5 Protipožiarna prevencia a použitie protipožiarneho zariadenia

01.05.2005

3.1.4.6 Prevencia proti znečisťovaniu vodných ciest

01.11.2014

3.1.4.7 Špecifické opatrenia týkajúce sa záchrany osôb, lodí a nákladu na vodných cestách námorného charakteru

01.05.2005

3.1.5 Zostavovanie lodných zostáv

01.05.2005

3.1.6 Státie plavidiel

01.05.2005

3.1.7 Lodný manéver

01.05.2005

3.1.8 Odlišnosti pri plavbe a manévrovaní plavidiel vzhľadom na vodnú cestu

01.05.2005

3.1.9 Plavba v oblasti prílivu a odlivu

01.05.2005

3.1.10 Nakladanie a vykladanie plavidiel

01.11.2014

3.1.11 Navigácia, terestrická navigácia, navigačné prístroje a pomôcky

01.05.2005

3.1.12 Plavebné úseky vodnej cesty

01.05.2005

3.1.13 Povinné dodatočné témy pre osobnú dopravu

01.05.2005

3.1.13.1 Základné znalosti technických predpisov o stabilite osobných lodí v prípade ich poškodenia a o rozdelení lode do vodotesných priestorov v rovine maximálneho ponoru

01.05.2005

3.1.13.2 Prvá pomoc v prípade nehôd

01.05.2005

3.1.13.3 Protipožiarna prevencia a použitie protipožiarneho zariadenia

01.05.2005

3.1.13.4 Spôsoby záchrany života a príslušné vybavenie

01.05.2005

3.1.13.5 Ako chrániť cestujúcich v prípade evakuácie, poškodenia lode, nabehnutia lode na plytčinu, kolízie, explózie a v iných situáciách, ktoré môžu byť príčinou vzniku paniky na lodi

01.05.2005

3.1.13.6 Znalosti bezpečnostných pokynov (napríklad núdzové východy, lodné mostíky, používanie bezpečnostných prilieb)

01.05.2005

3.2 Osobitná časť

01.05.2005

3.2.1 Dunaj

01.05.2005

3.2.2 Váh

01.05.2005

3.2.3 Morava, Bodrog, Hornád a Hron

01.05.2005

3.2.4 Uzavreté vodné plochy

01.05.2005

4. Plavebné právo

01.05.2005

4.1 Právo všeobecné

01.05.2005

4.1.1 Subjekty práva

01.05.2005

4.1.2 Právne úkony

01.05.2005

4.2 Základné právne predpisy vo vnútrozemskej plavbe

01.05.2005

4.2.1 Zákon o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov

01.05.2005

4.2.2 Vykonávacie právne predpisy k zákonu o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov

01.05.2005

4.3 Právne predpisy týkajúce sa vodného hospodárstva

01.05.2005

4.3.1 Používanie a znečisťovanie povrchových vôd

01.05.2005

4.3.2 Sankcie

01.05.2005

4.4 Medzinárodné právo

01.05.2005

4.4.1 Medzinárodné dohovory

01.05.2005

4.4.2 Dvojstranné dohody o vnútrozemskej plavbe

01.05.2005

5. Stavba lodí

01.11.2014

5.1 Základy teórie plavby

01.11.2014

5.2 Lodné teleso

01.11.2014

5.3 Lodné zariadenie

01.11.2014

5.4 Lodná propulzia

01.11.2014

5.5 Lodné sústavy

01.11.2014

5.6 Technológia stavby lodí, skúšky a opravy plavidiel

01.11.2014

5.7 Doplňujúce technické požiadavky na plavidlá na vodných cestách námorného charakteru

01.05.2005

6. Strojové zariadenia lodí

01.05.2005

6.1 Spaľovacie motory, turbíny na hlavný pohon, pomocné a palubné agregáty

01.05.2005

6.2 Lodné a strojové mechanizmy a ich súčasti

01.05.2005

6.3 Usporiadanie a montáž strojových zariadení, hriadeľové vedenie

01.05.2005

6.4 Lodné propulzné a kormidelno-propulzné mechanizmy

01.05.2005

6.5 Automatizácia strojového zariadenia plavidla

01.05.2005

6.6 Zariadenia a potrubia lodných a strojových sústav

01.05.2005

6.7 Hydraulické a pneumatické zariadenia plavidiel

01.05.2005

7. Lodná elektrotechnika

01.05.2005

7.1 Základy elektrotechniky

01.05.2005

7.2 Lodné elektrické zariadenia

01.05.2005

8. Radarová navigácia

01.05.2005

8.1 Teoretická časť

01.05.2005

8.1.1 Základy rádiového prenosu

01.05.2005

8.1.1.1 Vznik elektromagnetického poľa – dĺžka vlny

01.05.2005

8.1.1.2 Zdroje napájania vysielača a prijímača

01.05.2005

8.1.1.3 Antény, rozdelenie, smerovosť, zisk

01.05.2005

8.1.1.4 Druhy modulácie

01.05.2005

8.1.1.5 Hlavné časti rádiových vysielačov

01.05.2005

8.1.1.6 Hlavné časti rádiových prijímačov

01.05.2005

8.1.1.7 Rozdelenie vysielačov a prijímačov

01.05.2005

8.1.2 Prijímače a vysielače

01.05.2005

8.1.2.1 Radarový vysielač, dĺžka radarovej vlny, kmitočet

01.05.2005

8.1.2.2 Vlnovod, megmetron vo vysielači

01.05.2005

8.1.2.3 Štrbinový vlnovod

01.05.2005

8.1.2.4 Mŕtva zóna

01.05.2005

8.1.2.5 Činnosť obrazovky prijímača

01.05.2005

8.1.2.6 Zobrazenie cieľa na obrazovke

01.05.2005

8.1.2.7 Vyhodnotenie cieľa na obrazovke

01.05.2005

8.1.2.8 Určenie rýchlosti plavidla a cieľov radaru

01.05.2005

8.1.2.9 Výchylkomer ako súčasť radaru

01.05.2005

8.1.2.10 Kútový odrážač, aktívny odrážač

01.05.2005

8.1.2.11 Rušivé vplyvy na činnosť radaru

01.05.2005

8.1.2.12 Bezpečnostné predpisy pri práci s radarovým zariadením

01.05.2005

8.1.3 Riečne radary

01.05.2005

8.1.3.1 Rozdelenie riečnych radarov

01.05.2005

8.1.3.2 Anténa a blok vysielača

01.05.2005

8.1.3.3 Frekvencie riečnych radarov

01.05.2005

8.1.3.4 Rozdiel medzi jednotlivými typmi radarov

01.05.2005

8.1.3.5 Plavebné dráhy na plavbu s riečnym radarom

01.05.2005

8.1.3.6 Trojtónová húkačka

01.05.2005

8.1.3.7 Bezpečnostné predpisy na plavbu s riečnym radarom

01.05.2005

8.2 Praktická časť

01.05.2005

8.2.1 Opatrenia pred vyplávaním

01.05.2005

8.2.1.1 Zapnutie, nastavenie a kontrola funkcie prístrojov

01.05.2005

8.2.1.2 Interpretácia radarového obrazu

01.05.2005

8.2.2 Plavba s radarom

01.05.2005

8.2.2.1 Plavba a otáčanie

01.05.2005

8.2.2.2 Vplávanie do bazéna alebo úzkeho miesta a vyplávanie z nich

01.05.2005

8.2.2.3 Stretávanie a predbiehanie

01.05.2005

8.2.2.4 Udržiavanie smeru na daný bod

01.05.2005

8.2.2.5 Vysvetlenie radarového obrazu

01.05.2005

8.2.2.6 Udeľovanie príkazov kormidelníkovi

01.05.2005

8.2.2.7 Správanie pri mimoriadnych udalostiach (napríklad nebezpečné plavebné situácie alebo výpadok prístrojov)

01.05.2005

9. Stavby na vodných cestách

01.11.2014

Príloha č. 3 k vyhláške č. 12/2005 Z. z.

01.11.2014

VZORY PREUKAZOV ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI ČLENOV POSÁDKY PLAVIDLA

01.11.2014

A. Vzor preukazu odbornej spôsobilosti člena posádky plavidla

01.11.2014

Obrázok 1

01.11.2014

Poznámky:

01.11.2014

1. Preukaz odbornej spôsobilosti člena posádky plavidla je doklad bledomodrej farby s rozmermi 8,56 cm × 5,398 cm vyhotovený z plastu (PVC alebo viacvrstvového polykarbonátu) s priehľadnou vrstvou na povrchu s ochrannými prvkami. Na prednej strane preukazu je farebná fotografia s rozmermi 2 cm <@215> 2,3 cm. Fyzikálne charakteristiky preukazu odbornej spôsobilosti člena posádky plavidla musia byť v súlade s technickými normami STN ISO/IEC 7810 Identifikačné karty. Fyzikálne vlastnosti.

01.11.2014

2. Preukaz odbornej spôsobilosti s označením a funkciou

01.11.2014

A – odborná spôsobilosť na funkciu lodný kapitán na vedenie plavidla platná na všetky vodné cesty členských štátov vrátane vodných ciest námorného charakteru s výnimkou vodných ciest, pre ktoré platí Predpis o vydaní preukazu odbornej spôsobilosti na vedenie plavidla pre plavbu na Rýne;

01.11.2014

Fachqualifikation zur selbständigen Führung von Wasserfahrzeugen, gültig für alle Wasserstrassen der Mitgliedsstaaten einschliesslich der Seeschiffahrtstrassen bis zur Seefahrtgrenze. Die Qualifikation gilt nicht für Wasserstrassen, für die ein Befähigungsausweis zur Führung von Fahrzeugen am Rhein vorgeschrieben ist;

01.11.2014

B – odborná spôsobilosť na funkciu lodný kapitán I. triedy, ktorý samostatne vedie plavidlo s vlastným strojovým pohonom na splavnom úseku Dunaja a na ostatných vodných cestách členských štátov s výnimkou Rýna a vodných ciest námorného charakteru;

01.11.2014

Schiffskapitän I. Klasse. Fachqualifikation zur selbständigen Führung von Motorfahrzeugen auf den schiffbaren Donauabschnitten und auf allen Wasserstrassen der Mitgliedsstaaten, mit Ausnahme des Rheins und der Seeschiffahrtstrassen bis zur Seefahrtgrenze;

01.11.2014

B1 – odborná spôsobilosť na funkciu lodný kapitán II. triedy, ktorý samostatne vedie plavidlo s vlastným strojovým pohonom na vodných cestách Slovenskej republiky a na Dunaji v úseku riečnych kilometrov 1 880,20 – 1 708,20;

01.11.2014

Schiffskapitän II. Klasse. Fachqualifikation zur selbständigen Führung von Motorfahrzeugen auf den schiffbaren Wasserstrassen der Slowakischen Republik sowie auf dem Donauabschnitt zwischen Fluss-Km 1 880,20 und 1 708,20;

01.11.2014

B2 – odborná spôsobilosť na funkciu lodný kapitán III. triedy, ktorý samostatne vedie plavidlo s vlastným strojovým pohonom na vodných plochách v Slovenskej republike;

01.11.2014

Schiffskapitän III. Klasse. Fachqualifikation zur selbständigen Führung von Motorfahrzeugen auf den schiffbaren Wasserstrassen der Slowakischen Republik;

01.11.2014

F – odborná spôsobilosť na funkciu vodca prievoznej lode bez vlastného strojového pohonu, ktorý samostatne vedie prievoznú loď bez vlastného strojového pohonu na vodných cestách v Slovenskej republike s výnimkou Dunaja;

01.11.2014

Fachqualifikation zur selbständigen Führung von Fähren ohne eigenen Motorantrieb auf den schiffbaren Wasserstrassen der Slowakischen Republik mit Ausnahme der Donau;

01.11.2014

S1 – odborná spôsobilosť na funkciu vodca plávajúceho stroja I. triedy kategórie A, ktorý samostatne vedie plávajúci stroj s vlastným strojovým pohonom na splavnom úseku Dunaja a na ostatných vodných cestách členských štátov s výnimkou Rýna a vodných ciest námorného charakteru;

01.11.2014

Schiffsführer. Fachqualifikation zur selbständigen Führung von schwimmenden Anlagen der I. Klasse – Kategorie A mit eigenem Motorantrieb auf den schiffbaren Abschnitten der Donau und auf allen Wasserstrassen der Mitgliedstaaten mit Ausnahme des Rheins und der Seeschiffahrtstrassen bis zur Seefahrtgrenze;

01.11.2014

S2 – odborná spôsobilosť na funkciu vodca plávajúceho stroja II. triedy kategórie A, ktorý samostatne vedie plávajúci stroj s vlastným strojovým pohonom na vodných cestách v Slovenskej republike s výnimkou Dunaja;

01.11.2014

Schiffsführer. Fachqualifikation zur selbständigen Führung von schwimmenden Anlagen der II. Klasse – Kategorie A mit eigenem Motorantrieb auf den schiffbaren Wasserstrassen der Slowakischen Republik mit Ausnahme der Donau;

01.11.2014

S3 – odborná spôsobilosť na funkciu vodca plávajúceho stroja I. triedy kategórie B, ktorý samostatne obsluhuje plávajúci stroj bez vlastného strojového pohonu na splavnom úseku Dunaja a na ostatných vodných cestách členských štátov s výnimkou Rýna a vodných ciest námorného charakteru;

01.11.2014

Schiffsführer. Fachqualifikation zur selbständigen Bedienung von schwimmenden Anlagen der I. Klasse – Kategorie B ohne eigenen Motorantrieb auf den schiffbaren Abschnitten der Donau sowie auf allen Wasserstrassen der Mitgliedstaaten mit Ausnahme des Rheins und der Seeschiffahrtstrassen bis zur Seefahrtgrenze;

01.11.2014

S4 – odborná spôsobilosť na funkciu vodca plávajúceho stroja II. triedy kategórie B, ktorý samostatne obsluhuje plávajúci stroj bez vlastného strojového pohonu na vodných cestách v Slovenskej republike s výnimkou Dunaja;

01.11.2014

Schiffsführer. Fachqualifikation zur selbständigen Bedienung von schwimmenden Anlagen der I. Klasse – Kategorie B ohne eigenen Motorantrieb, auf den schiffbaren Wasserstrassen der Slowakischen Republik mit Ausnahme der Donau;

01.11.2014

K – odborná spôsobilosť na funkciu kormidelník, ktorý samostatne vedie plavidlo na splavnom úseku Dunaja a na ostatných vodných cestách členských štátov s výnimkou Rýna a vodných ciest námorného charakteru;

01.11.2014

Schiffssteuermann. Fachqualifikation zur selbständigen Steuerung von Fahrzeugen auf den schiffbaren Abschnitten der Donau und auf allen Wasserstrassen der Mitgliedstaaten mit Ausnahme des Rheins und der Seeschiffahrtstrassen bis zur Seefahrtgrenze;

01.11.2014

LS1 – odborná spôsobilosť na funkciu lodný strojník I. triedy, ktorý samostatne obsluhuje lodné stroje bez obmedzenia výkonu na plavidle;

01.11.2014

Schiffsmeister. Fachqualifikation der I. Klasse zur selbständigen Bedienung von Schiffsanlagen auf Binnenschiffen ohne Leistungsbegrenzung;

01.11.2014

LS2 – odborná spôsobilosť na funkciu lodný strojník II. triedy, ktorý samostatne obsluhuje lodné stroje s výkonom do 900 kW na plavidle;

01.11.2014

Schiffsmeister. Fachqualifikation der II. Klasse zur selbständigen Bedienung von Schiffsanlagen auf Binnenschiffen bis zu einer Leistung von 900 KW;

01.11.2014

L – odborná spôsobilosť na funkciu lodník, ktorý je oprávnený vykonávať palubné práce na plavidle;

01.11.2014

Matrose. Fachqualifikation zur Ausubung der ublichen Tatigkeiten an Bord eines Binnenschiffes.

01.11.2014

B. Vzor preukazu radarového navigátora

01.11.2014

Obrázok 2

01.11.2014

Poznámka:

01.11.2014

Preukaz radarového navigátora je doklad okrovej farby s rozmermi 10,5 cm × 7,35 cm vyhotovený z papiera, ktorý je po vypísaní údajov zalaminátovaný do priehľadnej fólie. Na prednej strane preukazu sú slová „Dopravný úrad“ vytlačené tak, aby tvorili pozadie preukazu, a farebná fotografia s rozmermi 3 cm × 3,5 cm, ktorá je v pravom dolnom rohu opatrená odtlačkom úradnej pečiatky Dopravného úradu.

01.11.2014

C. Vzor preukazu vedúceho plavby na plavebných komorách Slovenskej republiky

01.11.2014

Obrázok 3

01.11.2014

Poznámka:

01.11.2014

Preukaz vedúceho plavby na plavebných komorách Slovenskej republiky je doklad modrej farby s rozmermi 10,5 cm × 7,35 cm vyhotovený z papiera, ktorý je po vypísaní údajov zalaminátovaný do priehľadnej fólie. Na prednej strane preukazu sú slová „Dopravný úrad“ vytlačené tak, aby tvorili pozadie preukazu, a farebná fotografia s rozmermi 3 cm × 3,5 cm, ktorá je v pravom dolnom rohu opatrená odtlačkom úradnej pečiatky Dopravného úradu.

01.11.2014

D. Vzor potvrdenia znalosti špecifických úsekov vodnej cesty Dunaj

01.11.2014

Obrázok 4

01.11.2014

Poznámka:

01.11.2014

Potvrdenie znalosti špecifických úsekov vodnej cesty Dunaj je doklad bledomodrej farby s rozmermi 14,8 cm × 10,5 cm vyhotovený z ceninového papiera s viditeľnými a neviditeľnými vláknami, ktoré je po vypísaní údajov zalaminátované do priehľadnej fólie. Na prednej strane a zadnej strane potvrdenia sú slová „DOPRAVNÝ ÚRAD“ vytlačené tak, aby tvorili pozadie potvrdenia, a farebná fotografia s rozmermi 3 cm × 3,5 cm, ktorá je v pravom dolnom rohu opatrená odtlačkom úradnej pečiatky Dopravného úradu.

01.04.2011

Príloha č. 4 k vyhláške č. 12/2005 Z. z.

01.04.2011

ROZSAH JEDNOTLIVÝCH ČASTÍ TEORETICKEJ SKÚŠKY Z ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI VODCU MALÉHO PLAVIDLA

01.04.2011

I. Rozsah teoretickej skúšky z odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla kategórie A

01.04.2011

1. Európske pravidlá pre plavbu na vnútrozemských vodných cestách

01.04.2011

1.1 Všeobecná časť

01.04.2011

1.2 Optická signalizácia plavidiel

01.04.2011

1.3 Zvuková signalizácia a rádiové spojenie

01.04.2011

1.4 Signálne znaky a znakovanie vodnej cesty

01.04.2011

1.5 Pravidlá plavby

01.04.2011

1.6 Pravidlá na státie

01.04.2011

1.7 Ochrana vôd a nakladanie s odpadmi na plavidle

01.04.2011

1.8 Osobitné ustanovenia pre plavbu malých plavidiel

01.04.2011

1.9 Doplnkové pravidlá pre plavbu na vodných cestách Slovenskej republiky

01.04.2011

2. Plavebný zemepis

01.04.2011

2.1 Fyzikálny zemepis

01.04.2011

2.2 Charakteristika európskych vnútrozemských vodných ciest

01.04.2011

3. Plavebná náuka

01.04.2011

3.1 Vedenie plavidla s prihliadnutím na vplyv vetra, prúdov a ponoru na hodnotenie dostatočnej plávateľnosti a stability plavidiel

01.04.2011

3.2 Úloha a činnosť kormidla a propulzora

01.04.2011

3.3 Manévrovanie, kotvenie a státie

01.04.2011

3.4 Nautické pomôcky

01.04.2011

4. Základné právne predpisy vo vnútrozemskej plavbe

01.04.2011

4.1 Zákon o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov

01.04.2011

4.2 Vykonávacie právne predpisy k zákonu o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov

01.04.2011

II. Rozsah teoretickej skúšky z odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla kategórie B

01.04.2011

1. Stavba lodí

01.04.2011

1.1 Základné znalosti komponentov lodí

01.04.2011

2. Strojové zariadenia lodí

01.04.2011

2.1 Základné znalosti práce motorov

01.04.2011

2.2 Prevádzka a kontrola hlavných motorov

01.04.2011

3. Lodná elektrotechnika

01.04.2011

3.1 Lodné elektrotechnické zariadenia

01.04.2011

III. Rozsah teoretickej skúšky z odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla kategórie C

01.04.2011

1. Teória plachtenia

01.04.2011

1.1 Technika plachtenia

01.04.2011

IV. Rozsah teoretickej skúšky z odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla kategórie D

01.04.2011

1. Európske pravidlá pre plavbu na vnútrozemských vodných cestách

01.04.2011

1.1 Všeobecná časť

01.04.2011

1.2 Optická signalizácia plavidiel

01.04.2011

1.3 Zvuková signalizácia

01.04.2011

1.4 Signálne znaky a znakovanie vodnej cesty

01.04.2011

1.5 Pravidlá plavby

01.04.2011

1.6 Pravidlá na státie

01.04.2011

1.7 Ochrana vôd a nakladanie s odpadmi na plavidle

01.04.2011

1.8 Osobitné ustanovenia pre plavbu malých plavidiel

01.04.2011

1.9 Doplnkové pravidlá pre plavbu na vodných cestách Slovenskej republiky

01.04.2011

2. Plavebný zemepis

01.04.2011

2.1 Fyzikálny zemepis

01.04.2011

3. Plavebná náuka

01.04.2011

3.1 Vedenie plavidla s prihliadnutím na vplyv vetra, prúdov a ponoru na hodnotenie dostatočnej plávateľnosti a stability plavidiel

01.04.2011

3.2 Manévrovanie, kotvenie a státie

01.04.2011

3.3 Nautické pomôcky

01.04.2011

4. Základné právne predpisy vo vnútrozemskej plavbe

01.04.2011

4.1 Zákon o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov

01.04.2011

4.2 Vykonávacie právne predpisy k zákonu o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov

01.05.2005

Príloha č. 5 k vyhláške č. 12/2005 Z. z.

01.05.2005

VZOR PREUKAZU ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI VODCU MALÉHO PLAVIDLA

01.11.2014

Obrázok 5

01.05.2005

Príloha č. 6 k vyhláške č. 12/2005 Z. z.

01.11.2014

Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie

01.11.2007

1. Smernica Rady 91/672/EHS zo 16. decembra 1991 o vzájomnom uznávaní národných kapitánskych osvedčení na prepravu tovaru a cestujúcich vnútrozemskou vodnou dopravou (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 6/zv. 1; Ú. v. ES L 373, 31. 12. 1991) v znení Aktu o podmienkach pristúpenia a o úpravách zmlúv – pristúpenie Rakúskej republiky, Fínskej republiky a Švédskeho kráľovstva (Ú. v. ES C 241, 29. 8. 1994), Aktu o podmienkach pristúpenia pripojeného k Zmluve o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii (Ú. v. EÚ L 236, 23. 9. 2003) a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 1882/2003 z 29. septembra 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 1/zv. 4; Ú. v. EÚ L 284, 31. 10. 2003).

01.05.2005

2. Smernica Rady 96/50/ES z 23. júla 1996 o zosúladení podmienok pre získanie kapitánskych osvedčení vydávaných jednotlivými štátmi pre nákladnú a osobnú dopravu tovaru a osôb po vnútrozemských vodných cestách v Spoločenstve (Ú. v. ES L. 235, 17. 9. 1996).

01.11.2007

3. Smernica Rady 2006/103/ES z 20. novembra 2006, ktorou sa z dôvodu pristúpenia Bulharska a Rumunska upravujú určité smernice v oblasti dopravnej politiky (Ú. v. EÚ L 363, 20. 12. 2006).

Poznámky pod čiarou

01.04.2011

1) Výnos Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky z 25. februára 2010 č. 4052/2010/ SCLVD/z. 08639-M o minimálnych požiadavkách na zdravotnú spôsobilosť člena posádky plavidla a vodcu malého plavidla (oznámenie č. 75/2010 Z. z.) v znení výnosu zo 6. decembra 2010 č. 19029/2010/SCLVD/z. 50646-M (oznámenie č. 466/2010 Z. z.).

01.11.2014

2) § 2 písm. a) prvý bod nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 193/2009 Z. z. o technickej spôsobilosti a prevádzkovej spôsobilosti plavidiel.