Vyhláška č. 110/2005 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(v znení č. 449/2009 Z. z., 47/2013 Z. z.)

Čiastka 49/2005
Platnosť od 25.03.2005
Účinnosť od 15.03.2013
01.04.2005

110

01.04.2005

VYHLÁŠKA

01.04.2005

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

01.04.2005

zo 14. februára 2005,

01.04.2005

ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov

01.04.2005

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 15 ods. 5 zákona č. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


01.04.2005

§ 1

01.04.2005

Predmet úpravy

01.04.2005

Táto vyhláška ustanovuje

01.04.2005

a) podrobnosti o náležitostiach a podávaní žiadostí o vydanie povolenia na dovoz, povolenia na vývoz a potvrdenia na opätovný vývoz,

01.04.2005

b) podrobnosti o vzore úradného tlačiva prílohy povolenia na dovoz, vývoz alebo potvrdenia na opätovný vývoz,

01.04.2005

c) podrobnosti o náležitostiach podávaní žiadostí na povolenie výnimky zo zákazu na komerčné činnosti alebo udelenie súhlasu na premiestnenie,

01.04.2005

d) podrobnosti o zapisovaní vedcov a vedeckých inštitúcií do osobitného zoznamu podľa § 3 zákona,

01.04.2005

e) zoznam colných úradov na uskutočnenie kontrol a formalít pri dovoze exemplárov do Spoločenstva a ich vývoze alebo opätovnom vývoze zo Spoločenstva,

01.04.2005

f) zoznam vybraných druhov, ktorých držba sa zakazuje,

01.04.2005

g) podrobnosti o vedení evidencie exemplárov, o ich nezameniteľnom označení, o potvrdení o registrácii, ako aj o preukaze o pôvode exemplára živočícha,

01.04.2005

h) zoznam druhov, pre ktoré sa nemusí viesť evidencia podľa § 11 ods. 1, 3 a 7 zákona a ktoré nepodliehajú registrácii podľa § 12 ods. 17 zákona,

15.03.2013

i) podrobnosti o náležitostiach potvrdenia orgánu veterinárnej správy o vhodnosti chovného zariadenia podľa § 19 ods. 3 písm. a) zákona,

15.03.2013

j) podrobnosti o záznamoch o množstvách dovážaného, vyvážaného alebo opätovne vyvážaného kaviáru, kaviáru vyrobeného na mieste, skladovaného alebo inak nadobudnutého alebo vyradeného kaviáru podľa § 5a ods. 11 zákona,

15.03.2013

k) podrobnosti o registri vyrobených krúžkov a distribuovaných krúžkov podľa § 15 ods. 5 písm. i) zákona.

01.04.2005

§ 2

01.04.2005

Podrobnosti o náležitostiach podávaní žiadostí o vydanie povolenia na dovoz, povolenia na vývoz a potvrdenia na opätovný vývoz

15.03.2013

(1) Vzor tlačiva žiadosti o vydanie povolenia na dovoz, povolenia na vývoz a potvrdenia na opätovný vývoz (ďalej len „žiadosť“) je uvedený v osobitnom predpise.1)

01.04.2005

(2) Okrem údajov požadovaných podľa pokynov a vysvetliviek v tlačive žiadosti sa uvádza

15.03.2013

a) v kolónke 1 alebo 3 aj dátum narodenia alebo IČO, číslo telefónu dovozcu, vývozcu alebo opätovného vývozcu,

01.04.2005

b) v kolónke 6 adresa miesta povoleného na umiestnenie živých exemplárov druhov uvedených v prílohe A osobitného predpisu,2) ktoré boli nadobudnuté z voľnej prírody,

01.04.2005

c) v kolónke 23 použitý dopravný prostriedok, predpokladaný dátum dovozu, vývozu alebo opätovného vývozu, predpokladaný určený colný úrad; pri použití kolkovej známky sa kolok do tejto kolónky nalepí spodným dielom.

01.04.2005

(3) K žiadosti o vydanie povolenia na dovoz dovozca pripojí tieto listinné dôkazy (§ 6 ods. 3 a 4 zákona):

01.04.2005

a) oprávnenie na podnikanie, ak súvisí s predmetom žiadosti a ak dovozca je jeho držiteľom, a to pri prvej žiadosti v príslušnom kalendárnom roku,

01.04.2005

b) originál alebo fotokópiu originálu povolenia na vývoz alebo potvrdenia na opätovný vývoz vydaného podľa Dohovoru o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín3) (ďalej len „medzinárodná zmluva“) výkonným orgánom štátu vývozu alebo opätovného vývozu, ak ide o dovoz exemplárov druhov, ktoré sú uvedené v prílohách medzinárodnej zmluvy,

01.04.2005

c) listinný dôkaz preukazujúci, že dovážané exempláre sa získali v súlade s právnymi predpismi o ochrane druhu v štáte vývozu alebo v štáte opätovného vývozu, ak ide o dovoz exemplárov druhov, ktoré nie sú uvedené v prílohách medzinárodnej zmluvy,

01.04.2005

d) podrobný opis zariadenia, v ktorom bude umiestnený dovezený exemplár, ak ide o dovoz živých exemplárov druhov uvedených v prílohe A osobitného predpisu,2) okrem exemplára druhej a ďalšej generácie živočícha a rastliny vypestovanej v kultúre,

15.11.2009

e) písomné potvrdenie príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej správy,4) že predpokladané chovné zariadenie živého exemplára narodeného a odchovaného v zajatí druhu uvedeného v prílohe A osobitného predpisu2) a všetkých exemplárov druhu uvedeného v prílohe B osobitného predpisu2) v mieste určenia je vhodne vybavené na jeho riadnu ochranu a starostlivosť; potvrdenie obsahuje najmä adresu miesta, v ktorom je zariadenie umiestnené, a druh a počet exemplárov, pre ktoré je vystavené,

01.04.2005

f) doklad o zaplatení správneho poplatku.5)

01.04.2005

(4) K žiadosti o vydanie povolenia na vývoz vývozca pripojí tieto listinné dôkazy (§ 6 ods. 3 a 4 zákona):

01.04.2005

a) oprávnenie na podnikanie, ak súvisí s predmetom žiadosti a ak vývozca je jeho držiteľom, a to pri prvej žiadosti v príslušnom kalendárnom roku,

15.03.2013

b) listinný dôkaz preukazujúci, že exemplár bol nadobudnutý v súlade s osobitnými predpismi,5a)

01.04.2005

c) fotokópiu originálu povolenia na dovoz alebo potvrdenia výkonného orgánu dovážajúceho štátu, že bude vydané, ak ide o vývoz exemplárov druhov uvedených v prílohe I medzinárodnej zmluvy,

01.04.2005

d) podrobný opis podmienok prepravy živého exemplára vrátane charakteristiky prepravného zariadenia,

01.04.2005

e) doklad o zaplatení správneho poplatku.5)

01.04.2005

(5) K žiadosti o vydanie potvrdenia na opätovný vývoz opätovný vývozca pripojí tieto listinné dôkazy (§ 6 ods. 3 a 4 zákona):

01.04.2005

a) oprávnenie na podnikanie, ak súvisí s predmetom žiadosti a ak opätovný vývozca je jeho držiteľom, a to pri prvej žiadosti v príslušnom kalendárnom roku,

15.03.2013

b) listinný dôkaz preukazujúci, že exemplár bol nadobudnutý v súlade s osobitnými predpismi,5a)

01.04.2005

c) listinný dôkaz preukazujúci predchádzajúci zákonný dovoz opätovne vyvážaných exemplárov na územie Spoločenstva, najmä povolenie na dovoz a oznámenie o dovoze,

01.04.2005

d) fotokópiu originálu povolenia na dovoz alebo potvrdenie výkonného orgánu dovážajúceho štátu, že bude vydané, ak ide o opätovný vývoz exemplárov druhov uvedených v prílohe I medzinárodnej zmluvy,

01.04.2005

e) podrobný opis podmienok prepravy živého exemplára vrátane charakteristiky prepravného zariadenia,

01.04.2005

f) doklad o zaplatení správneho poplatku.5)

01.04.2005

(6) K žiadosti o vydanie povolenia na dovoz a o vydanie povolenia na vývoz a k žiadosti o vydanie potvrdenia na opätovný vývoz môže dovozca, vývozca alebo opätovný vývozca pripojiť aj iné listinné dôkazy, než sú uvedené v odsekoch 3 až 5, ak preukazujú splnenie podmienok na vydanie povolenia na dovoz, povolenia na vývoz alebo potvrdenia na opätovný vývoz.

01.04.2005

§ 3

01.04.2005

Podrobnosti o vzore úradného tlačiva prílohy povolenia na dovoz, vývoz alebo potvrdenia na opätovný vývoz

01.04.2005

Vzor úradného tlačiva prílohy povolenia na dovoz, vývoz alebo potvrdenia na opätovný vývoz je uvedený v prílohe č. 2.

01.04.2005

§ 4

01.04.2005

Podrobnosti o náležitostiach podávaní žiadostí na povolenie výnimky zo zákazu na komerčné činnosti alebo na udelenie súhlasu na premiestnenie

01.04.2005

(1) Vzor tlačiva žiadosti na povolenie výnimky zo zákazu komerčných činností alebo na udelenie súhlasu na premiestnenie je uvedený v osobitnom predpise.6)

01.04.2005

(2) Okrem údajov požadovaných podľa pokynov a vysvetliviek v tlačive žiadosti sa

01.04.2005

a) v kolónke 1 uvádza aj dátum narodenia alebo IČO,

01.04.2005

b) pri použití kolkovej známky sa kolok nalepí spodným dielom v kolónke 20.

15.03.2013

(3) K žiadosti o povolenie výnimky zo zákazu komerčných činností (§ 8 ods. 2 zákona) žiadateľ pripojí tieto listinné dôkazy:

15.03.2013

a) oprávnenie na podnikanie, ak súvisí s predmetom žiadosti a ak žiadateľ je držiteľom exemplára, a to pri prvej žiadosti v príslušnom kalendárnom roku,

15.03.2013

b) fotokópiu

15.03.2013

1. preukazu o pôvode podľa § 12 ods. 4 písm. a) zákona,

15.03.2013

2. iného písomného dokladu podľa § 12 ods. 4 písm. b) zákona,

15.03.2013

3. povolenia na dovoz podľa osobitného predpisu,6a)

15.03.2013

4. potvrdenia podľa osobitného predpisu6b) alebo

15.03.2013

5. záznamu z nezameniteľného označenia exemplára živočícha podľa § 13 ods. 1 zákona, u ktorého je povinnosť nezameniteľného označenia podľa § 13 zákona,

15.03.2013

c) doklad o zaplatení správneho poplatku,7)

15.03.2013

d) dve fotografie exemplára živočícha, ak je tak exemplár živočícha označený podľa § 13 ods. 5 zákona.

15.03.2013

(4) K žiadosti o udelenie súhlasu na premiestnenie živých exemplárov (§ 8 ods. 4 zákona) žiadateľ pripojí tieto listinné dôkazy:

15.03.2013

a) oprávnenie na podnikanie, ak súvisí s predmetom žiadosti a ak žiadateľ je držiteľom exemplára, a to pri prvej žiadosti v príslušnom kalendárnom roku,

15.03.2013

b) fotokópiu povolenia na dovoz podľa osobitného predpisu6a) alebo potvrdenia podľa osobitného predpisu,6b)

15.03.2013

c) doklad o zaplatení správneho poplatku,7)

15.03.2013

d) dve fotografie exemplára živočícha, ak je tak exemplár živočícha označený podľa § 13 ods. 5 zákona.

01.04.2005

(5) K žiadosti na povolenie výnimky zo zákazu komerčných činností alebo na udelenie súhlasu na premiestnenie môže pripojiť žiadateľ aj iné listinné dôkazy, než sú uvedené v odsekoch 3 a 4, ak preukazujú splnenie podmienok na udelenie výnimky zo zákazu komerčných činností alebo na udelenie súhlasu na premiestnenie živých exemplárov.

15.03.2013

(6) K záznamu z nezameniteľného označenia exemplára živočícha podľa odseku 3 písm. b) bodu 5 žiadateľ pripojí fotokópiu druhovej karty exemplára živočícha a fotokópie preukazov o pôvode matky a otca exemplára živočícha alebo iných dokladov preukazujúcich pôvod matky a otca exemplára živočícha.5a) Ak ide o exempláre korytnačiek druhov čeľade korytnačkovité (Testudinidae) chované v chovnej skupine podľa § 13 ods. 5, žiadateľ pripojí fotokópie preukazov o pôvode rodičov v chovnej skupine alebo iných dokladov preukazujúcich pôvod rodičov v chovnej skupine.

01.04.2005

§ 5

01.04.2005

Podrobnosti o zapisovaní vedcov a vedeckých inštitúcií do osobitného zoznamu

01.04.2005

(1) Žiadosť o zapísanie do osobitného zoznamu predkladajú vedci a vedecké inštitúcie (ďalej len „žiadateľ“) ministerstvu.

01.04.2005

(2) Ak je žiadateľ fyzická osoba, v žiadosti o zapísanie do osobitného zoznamu uvedie najmä

01.04.2005

a) meno, priezvisko, trvalý pobyt a dátum narodenia,

01.04.2005

b) vedný odbor, v ktorom vykonáva vedeckú činnosť.

01.04.2005

(3) K žiadosti o zapísanie do osobitného zoznamu podľa odseku 2 žiadateľ pripojí

01.04.2005

a) odpis z registra trestov, ktorý nesmie byť starší ako tri mesiace,

01.04.2005

b) overený doklad o dosiahnutom vzdelaní,

01.04.2005

c) doklad o dĺžke odbornej praxe žiadateľa formou vyhlásenia odbornej inštitúcie alebo aspoň dvoch odborníkov v príslušnom vednom odbore, prípadne čestné vyhlásenie žiadateľa,

01.04.2005

d) iné doklady o odbornej profilácii žiadateľa, ak ich získal, napríklad úradne osvedčený doklad o absolvovaní postgraduálneho kurzu alebo o získaní vedeckej hodnosti,

01.04.2005

e) prehľad odbornej, publikačnej a vedeckej činnosti vo vzťahu k vednému odboru, v ktorom vykonáva vedeckú činnosť,

01.04.2005

f) súhlas podľa osobitného predpisu.9)

01.04.2005

(4) Ak je žiadateľ právnická osoba, v žiadosti o zapísanie do osobitného zoznamu uvedie najmä

01.04.2005

a) názov a sídlo, identifikačné číslo organizácie štátnej štatistiky a číslo telefónu (faxu) a e-mail,

01.04.2005

b) meno, priezvisko, trvalý pobyt a dátum narodenia osoby oprávnenej konať v mene právnickej osoby,

01.04.2005

c) vedný odbor, v ktorom vykonáva vedeckú činnosť,

01.04.2005

d) stručnú charakteristiku predmetu činnosti, personálneho, technického a iného vybavenia.

01.04.2005

(5) K žiadosti o zapísanie do osobitného zoznamu podľa odseku 4 žiadateľ pripojí

01.04.2005

a) úradne osvedčenú kópiu zriaďovacej listiny alebo štatútu, ak nebol zriadený priamo zákonom,

01.04.2005

b) iné doklady a informácie o odbornej profilácii žiadateľa,

01.04.2005

c) prehľad odbornej, publikačnej a vedeckej činnosti vo vzťahu k vednému odboru, v ktorom vykonáva vedeckú činnosť.

01.04.2005

(6) Osobitný zoznam sa každoročne uverejňuje vo vestníku ministerstva.

01.04.2005

(7) Osobitný zoznam sa vedie osobitne pre

01.04.2005

a) fyzické osoby,

01.04.2005

b) právnické osoby.

01.04.2005

(8) Do osobitného zoznamu možno nahliadnuť na ministerstve.

01.04.2005

§ 6

01.04.2005

Zoznam colných úradov

15.03.2013

Zoznam colných úradov určených na uskutočnenie kontrol a formalít pri dovoze exemplárov do Európskej únie a ich vývoze alebo opätovnom vývoze z Európskej únie je uvedený v prílohe č. 3.

01.04.2005

§ 7

01.04.2005

Zoznam vybraných druhov, ktorých držba sa zakazuje

15.03.2013

(1) Zákaz držby podľa § 4 ods. 1 a § 29 ods. 7 zákona sa vzťahuje na tieto živé exempláre živočíchov:
druhy veverica červenkavá (Callosciurus erythraeus), veverica sivá (Sciurus carolinensis), veverica líščia (Sciurus niger), potápnica bielolíca (Oxyura jamaicensis), korytnačka maľovaná (Chrysemys picta), skokan volský (Rana catesbeiana) a poddruh korytnačka písmenková ozdobná (Trachemys scripta elegans).

01.04.2005

(2) Ustanovenie odseku 1 sa nevzťahuje na držbu živých exemplárov

01.04.2005

a) v zoologických záhradách,

01.04.2005

b) v záchytných strediskách pre živočíchy,

15.03.2013

c) osobami zapojenými do medzinárodného záchranného programu pre druh alebo poddruh, na ktorý sa vzťahuje odsek 1,

15.03.2013

d) v chovných staniciach a rehabilitačných staniciach.12a)

01.04.2005

§ 8

01.04.2005

Evidenčný zoznam exemplárov rastlín

01.04.2005

(1) Evidenčný zoznam exemplárov rastlín (ďalej len „evidenčný zoznam“) sa vedie osobitne pre každý rod exemplárov rastlín a údaje sa doň zapisujú podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 4.

01.04.2005

(2) Súčasťou evidenčného zoznamu sú doklady preukazujúce spôsob nadobudnutia exemplárov rastlín (§ 12 ods. 20 zákona), najmä doklad o kúpe, zmluva o darovaní, zmluva o výmene, zmluva o pôžičke, rozhodnutie orgánu štátnej správy vo veciach ochrany exemplárov. Doklady obsahujú určenie subjektu, od ktorého bol exemplár rastliny nadobudnutý (meno, priezvisko a trvalý pobyt fyzickej osoby alebo názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania právnickej osoby), hmotnosť alebo množstvo nadobudnutých exemplárov, údaje preukazujúce pôvod exemplárov podľa § 12 zákona a dátum ich nadobudnutia.

01.04.2005

(3) Každá strana evidenčného zoznamu sa očísluje a označí odtlačkom nápisovej pečiatky obvodného úradu životného prostredia.

15.03.2013

§ 9

15.03.2013

Druhová karta exemplára živočícha

15.03.2013

Do druhovej karty exemplára živočícha sa zapisujú údaje o držiteľovi exemplára a exemplári živočícha. Druhová karta exemplára živočícha sa zakladá pre každý druh samostatne a každý exemplár živočícha sa zapisuje do osobitného riadka. Vzor druhovej karty exemplára živočícha a pokyny na jej vyplnenie sú uvedené v prílohe č. 5.

15.11.2009

§ 10

15.11.2009

Evidencia kaviáru

15.03.2013

(1) Záznamy o množstvách dovážaného, vyvážaného alebo opätovne vyvážaného kaviáru, kaviáru vyrobeného na mieste, skladovaného alebo inak nadobudnutého alebo vyradeného kaviáru podľa § 5a ods. 11 zákona sa vedú v knihe, z ktorej sa nedajú vyberať listy a vkladať do nej nové listy. V knihe sú jednotlivé strany očíslované a označené odtlačkom nápisovej pečiatky obvodného úradu životného prostredia. Na prvej strane knihy je uvedené meno a priezvisko, názov alebo obchodné meno držiteľa, sídlo alebo miesto podnikania držiteľa, miesto prevádzky s uvedením adresy a pridelený evidenčný kód.

15.11.2009

(2) Súčasťou knihy sú doklady preukazujúce spôsob nadobudnutia kaviáru. Doklady obsahujú určenie subjektu, od ktorého bol kaviár nadobudnutý, najmä meno, priezvisko a trvalý pobyt fyzickej osoby alebo názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania právnickej osoby, hmotnosť alebo množstvo nadobudnutého kaviáru, údaje preukazujúce pôvod kaviáru a dátum jeho nadobudnutia.

01.04.2005

§ 11

01.04.2005

Nezameniteľné označovanie exemplárov

15.11.2009

(1) Živé exempláre stavovcov druhov uvedených v prílohe A a v prílohe B osobitného predpisu2) sa nezameniteľne označujú spôsobom uvedeným v osobitnom predpise.10) Exempláre druhov uvedených v prílohe č. 6 sa neoznačujú.

01.04.2005

(2) Živé exempláre stavovcov druhov uvedených v prílohe C a v prílohe D osobitného predpisu,2) ktoré podliehajú registrácii podľa § 12 ods. 17 zákona, sa označujú rovnako ako exempláre uvedené v prílohe B osobitného predpisu.2)

15.03.2013

(3) Nedeliteľné uzavreté krúžky uvedené v osobitnom predpise11) musia mať vyrazený kód z čísel a písmen.

15.03.2013

(4) Nezameniteľné označenie sa nevykonáva

15.11.2009

a) na mláďatách cicavcov v období dojčenia,

15.03.2013

b) na mláďatách vtákov a plazov do troch mesiacov ich veku, ak tento úkon môže ohroziť ich život alebo zdravotný stav,

15.11.2009

c) ak predstavujú následky aplikácie injekčného transpondéru pre konkrétny exemplár zdravotné ohrozenie alebo znemožnenie jeho reprodukčných schopností,

15.11.2009

d) na živočíchoch, ktoré sú umiestnené v chovnej stanici alebo rehabilitačnej stanici12a) na účely ich ošetrenia alebo rehabilitácie na dobu kratšiu ako 90 dní odo dňa ich prijatia.

15.03.2013

(5) Spôsob a kód nezameniteľného označenia a pri injekčných transpondéroch aj značka sa uvádzajú v dokladoch o evidencii, ktoré sa vzťahujú na exemplár, a v preukaze o pôvode a v potvrdení o registrácii.

15.03.2013

§ 11a

15.03.2013

Register vyrobených krúžkov a distribuovaných krúžkov

15.03.2013

(1) Osoba, ktorej bola udelená licencia na výrobu krúžkov alebo distribúciu krúžkov (ďalej len „licencia na krúžky“), vedie register (§ 13a ods. 11 zákona) oddelene od inej dokumentácie alebo elektronicky v samostatnej databáze umožňujúcej vyhotovenie tlačenej verzie registra.

15.03.2013

(2) Do registra vyrobených krúžkov a distribuovaných krúžkov sa zapisujú

15.03.2013

a) poradové číslo krúžku v registri,

15.03.2013

b) spôsob nadobudnutia krúžku,

15.03.2013

c) dátum nadobudnutia krúžku,

15.03.2013

d) údaje osôb, od ktorých boli krúžky nadobudnuté, a to meno a priezvisko alebo názov, adresa trvalého pobytu alebo sídlo a miesto podnikania osôb; vypĺňa sa, len ak neboli krúžky vyrobené distribútorom,

15.03.2013

e) popis označenia krúžkov kódom označenia krajiny, evidenčným kódom licencie na krúžky a poradovým číslom krúžku v registri,

15.03.2013

f) druh a charakter krúžku, najmä materiál, hmotnosť, priemer, farba,

15.03.2013

g) údaje osôb, ktorým boli krúžky pridelené, a to meno a priezvisko alebo názov, adresa trvalého pobytu alebo sídlo a miesto podnikania osôb,

15.03.2013

h) dátum distribúcie krúžku.

01.04.2005

§ 12

01.04.2005

Potvrdenie o registrácii

01.04.2005

Do potvrdenia o registrácii sa zapisujú údaje o držiteľovi a exemplári. Vzor potvrdenia o registrácii exemplára je uvedený v prílohe č. 7.

01.04.2005

§ 13

01.04.2005

Preukaz o pôvode exemplára živočícha

01.04.2005

(1) Preukaz o pôvode exemplára živočícha (ďalej len „preukaz o pôvode“) sa bez zbytočného odkladu vydáva len na konečné vývinové štádium exemplára živočícha. Preukaz o pôvode sa nevydáva na exempláre živočíchov, ktoré sú

15.03.2013

a) v chovnej stanici alebo rehabilitačnej stanici12a) najviac tri mesiace,

01.04.2005

b) uvedené v prílohe č. 6.

01.04.2005

(2) Preukaz o pôvode sa vydáva osobitne pre každý exemplár živočícha len jedenkrát.

01.04.2005

(3) Do preukazu o pôvode sa zapisujú údaje o držiteľovi a exemplári. Vzor preukazu o pôvode je uvedený v prílohe č. 8. Originál tlačiva preukazu o pôvode je opatrený hologramom.

15.03.2013

(4) Ak príslušný obvodný úrad životného prostredia určí podľa § 13 ods. 5 zákona ako iné označenie exemplára živočícha fotografiu, exemplár živočícha sa označí fotografiou exemplára, ktorá sa predloží príslušnému obvodnému úradu životného prostredia v troch vyhotoveniach. Fotografia exemplára živočícha podľa prvej vety sa nalepí do prílohy preukazu o pôvode exemplára živočícha; vzor je uvedený v prílohe č. 9.

15.03.2013

(5) Ak ide o exempláre korytnačiek druhov čeľade korytnačkovité (Testudinidae), príslušný obvodný úrad životného prostredia môže do preukazu o pôvode exemplára živočícha v kolónkach „Otec“ a „Matka“ zapísať aj číselné označenie chovnej skupiny. Pod chovnou skupinou sa rozumie skupina najviac 30 exemplárov používaných na reprodukciu, ktorú tvoria samce totožného pôvodu a samice totožného pôvodu označené mikročipom. Ak ide o zmenu aspoň jedného exemplára v chovnej skupine, mení sa celá chovná skupina a nie je možné použiť jej pôvodné číselné označenie a je potrebné vytvoriť novú chovnú skupinu. Údaje o exemplároch chovnej skupiny, údaje o držiteľovi a poradové číslo v druhovej karte sa uvedú v prílohe preukazu o pôvode exemplára živočícha. Vzor je uvedený v prílohe č. 10.

01.04.2005

§ 14

01.04.2005

Zoznam druhov, pre ktoré sa nemusí viesť evidencia a ktoré nepodliehajú registrácii

01.04.2005

Zoznam druhov, pre ktoré sa nemusí viesť evidencia podľa § 11 ods. 1, 3 a 7 zákona a ktoré nepodliehajú registrácii podľa § 12 ods. 17 zákona, je uvedený v prílohe č. 6.

15.03.2013

§ 14a

15.03.2013

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 15. marca 2013

15.03.2013

(1) Tlačivá príloh č. 2, 4, 5, 7 a 8 platné pred 15. marcom 2013 možno použiť do 15. júna 2013.

15.03.2013

(2) Evidencia vedená podľa predpisu platného pred 15. marcom 2013 na tlačivách druhovej karty exemplára živočícha a evidenčného zoznamu exemplárov rastlín sa považuje za evidenciu podľa tejto vyhlášky.


01.04.2005

§ 15

01.04.2005

Účinnosť

01.04.2005

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. apríla 2005.


01.04.2005

v z. Peter Stanko v. r.


15.03.2013

Príloha č. 2 k vyhláške č. 110/2005 Z. z.

15.03.2013

VZOR ÚRADNÉHO TLAČIVA PRÍLOHY POVOLENIA NA DOVOZ, VÝVOZ ALEBO POTVRDENIA NA OPÄTOVNÝ VÝVOZ

15.03.2013

VZOR 01

15.03.2013

Príloha č. 3 k vyhláške č. 110/2005 Z. z.

15.03.2013

Zoznam colných úradov určených na uskutočňovanie kontrol a formalít pri dovoze exemplárov do Európskej únie a ich vývoze alebo opätovnom vývoze z Európskej únie

15.03.2013

A. Colné úrady určené na uskutočňovanie kontrol a formalít pri dovoze exemplárov rastlín do Európskej únie a ich vývoze alebo opätovnom vývoze z Európskej únie sú:

15.03.2013

1. Colný úrad Bratislava:

15.03.2013

a) Pobočka colného úradu Bratislava Letisko (letecká preprava),

15.03.2013

b) Pobočka colného úradu Bratislava Pošta (poštová preprava).

15.03.2013

2. Colný úrad Banská Bystrica: Pobočka colného úradu Banská Bystrica Pošta (poštová preprava).

15.03.2013

3. Colný úrad Žilina: Pobočka colného úradu Žilina Pošta (poštová preprava).

15.03.2013

4. Colný úrad Michalovce:

15.03.2013

a) Pobočka colného úradu Vyšné Nemecké (cestná preprava),

15.03.2013

b) Pobočka colného úradu Čierna nad Tisou (železničná preprava).

15.03.2013

5. Colný úrad Košice: Pobočka colného úradu Košice Pošta (poštová preprava).

15.03.2013

B. Colné úrady určené na uskutočňovanie kontrol a formalít pri dovoze exemplárov živočíchov do Európskej únie a ich vývoze alebo opätovnom vývoze z Európskej únie sú:

15.03.2013

1. Colný úrad Bratislava:

15.03.2013

a) Pobočka colného úradu Bratislava Letisko, určený pre všetky živé exempláre okrem párnokopytníkov a pre všetky neživé exempláre (letecká preprava),

15.03.2013

b) Pobočka colného úradu Bratislava Pošta, určený pre všetky neživé spracované exempláre (poštová preprava).

15.03.2013

2. Colný úrad Banská Bystrica: Pobočka colného úradu Banská Bystrica Pošta, určený pre všetky neživé spracované exempláre (poštová preprava).

15.03.2013

3. Colný úrad Žilina: Pobočka colného úradu Žilina Pošta, určený pre všetky neživé spracované exempláre (poštová preprava).

15.03.2013

4. Colný úrad Michalovce:

15.03.2013

a) Pobočka colného úradu Vyšné Nemecké, určený pre kopytníky a všetky neživé exempláre (cestná preprava),

15.03.2013

b) Pobočka colného úradu Čierna nad Tisou, určený pre všetky neživé exempláre (železničná preprava).

15.03.2013

5. Colný úrad Košice: Pobočka colného úradu Košice Pošta, určený pre všetky neživé spracované exempláre (poštová preprava).

15.03.2013

Príloha č. 4 k vyhláške č. 110/2005 Z. z.

15.03.2013

VZOR

15.03.2013

Evidenčný zoznam exemplárov rastlín

15.03.2013

VZOR 02

15.03.2013

Príloha č. 5 k vyhláške č. 110/2005 Z. z.

15.03.2013

VZOR

15.03.2013

Druhová karta exemplára živočícha

15.03.2013

VZOR 03

15.03.2013

POKYNY NA VYPLNENIE DRUHOVEJ KARTY EXEMPLÁRA ŽIVOČÍCHA

15.03.2013

Evidenciu v druhovej karte exemplára živočícha vedie každý držiteľ exemplára uvedeného v § 11 ods. 3 zákona. Ak podnikateľ prevádzkuje viac prevádzkarní, evidencia sa vedie pre každú prevádzkareň osobitne. Evidencia pre exempláre v chovnej stanici alebo rehabilitačnej stanici12a) sa vedie oddelene od evidencie pre exempláre určené na iné účely. Ak je to nevyhnutné, použijú sa ďalšie očíslované jednotlivé listy druhovej karty exemplára živočícha. Jednotlivé kolónky druhovej karty exemplára živočícha je potrebné vyplniť takto:

15.03.2013

DRUH (vedecké meno) – uvedie sa vedecké meno exemplára, pre ktorý sa druhová karta exemplára živočícha vypĺňa.

15.03.2013

DRŽITEĽ– uvedie sa meno, priezvisko a trvalý pobyt držiteľa exemplára alebo názov, alebo obchodné meno, sídlo a miesto podnikania držiteľa exemplára; pri právnickej osobe aj meno, priezvisko a adresa fyzickej osoby oprávnenej konať v jej mene.

15.03.2013

CITES, PRÍLOHA EÚ – uvedie sa číslo prílohy k Dohovoru o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín a písmeno prílohy, v ktorej je druh uvedený podľa osobitného predpisu.12b)

15.03.2013

NADOBUDNUTIE – vypĺňa sa v deň nadobudnutia exemplára.

15.03.2013

Spôsob – spôsob nadobudnutia sa uvedie takto:

15.03.2013

dovoz – exemplár doviezol z tretej krajiny držiteľ exemplára,

15.03.2013

odchov – exemplár nadobudol držiteľ exemplára z vlastného odchovu,

15.03.2013

odchyt – exemplár nadobudol držiteľ exemplára odchytom z prírodného prostredia Slovenskej republiky,

15.03.2013

rehabilitácia – hendikepovaný exemplár nadobudnutý z prírody,

15.03.2013

kúpa – exemplár bol nadobudnutý kúpou na území Slovenskej republiky alebo iného členského štátu Európskej únie,

15.03.2013

výmena – exemplár bol nadobudnutý na území Slovenskej republiky alebo iného členského štátu Európskej únie výmenou za iný exemplár,

15.03.2013

dar – exemplár bol nadobudnutý na území Slovenskej republiky alebo iného členského štátu Európskej únie ako dar,

15.03.2013

zapožičanie – exemplár bol nadobudnutý zapožičaním (deponáciou) na území Slovenskej republiky alebo iného členského štátu Európskej únie,

15.03.2013

zhabanie – exemplár bol nadobudnutý po zhabaní alebo prepadnutí,

15.03.2013

nález – exemplár bol nájdený na území Slovenskej republiky.

15.03.2013

číslo dokladu/predchádzajúci držiteľ

15.03.2013

– číslo povolenia na dovoz,

15.03.2013

– číslo potvrdenia Európskej únie,

15.03.2013

– číslo rozhodnutia, ktorým bola vydaná výnimka na odchyt z voľnej prírody,

15.03.2013

– číslo dokladu, ktorý potvrdzuje, že exemplár bol zhabaný, prepadnutý alebo nájdený,

15.03.2013

– číslo potvrdenia o registrácii

15.03.2013

– meno, priezvisko a trvalý pobyt alebo názov, alebo obchodné meno, sídlo a miesto podnikania predchádzajúceho držiteľa pri kúpe, dare, výmene alebo zapožičaní na území Slovenskej republiky alebo iného členského štátu Európskej únie.

15.03.2013

POHLAVIE – uvedie sa, len ak je pohlavie exemplára známe, inak zostáva kolónka prázdna. Zapisuje sa takto:

15.03.2013

1,0 – označenie pre samca, 0,1 – označenie pre samicu.

15.03.2013

OZNAČENIE – uvedie sa spôsob a text označenia (písmená, číslice), pri injekčných transpondéroch (mikročipov) aj značka. Ak je daný exemplár označený viacerými spôsobmi, napr. krúžkom a mikročipom, na zápis sa použije druhý riadok a jedince s ďalšími poradovými číslami sa potom zapisujú do nasledujúceho voľného riadka.

15.03.2013

PÔVOD – vypĺňa sa podľa údajov v preukaze o pôvode (pôvod na základe predložených dokladov určuje príslušný obvodný úrad životného prostredia), povolení na dovoz alebo potvrdení Európskej únie.

15.03.2013

PoP – uvedie sa číslo preukazu o pôvode, ak bol vydaný.

15.03.2013

VYRADENIE – vypĺňa sa v deň vyradenia exemplára z evidencie.

15.03.2013

Spôsob – spôsob vyradenia sa uvedie takto:

15.03.2013

úhyn – exemplár uhynul,

15.03.2013

zapožičanie – exemplár bol zapožičaný na území Slovenskej republiky alebo iného členského štátu Európskej únie,

15.03.2013

dar – exemplár bol darovaný,

15.03.2013

výmena – exemplár bol vyradený na území Slovenskej republiky alebo iného členského štátu Európskej únie z dôvodu výmeny za iný exemplár,

15.03.2013

vypustenie do prírody – po rehabilitácii alebo v rámci záchranného programu,

15.03.2013

zhabanie – exemplár bol zhabaný alebo prepadol,

15.03.2013

vývoz – exemplár bol vyvezený do tretej krajiny,

15.03.2013

predaj – exemplár bol predaný na území Slovenskej republiky alebo iného členského štátu Európskej únie,

15.03.2013

strata – exemplár napr. ušiel, stratil sa.

15.03.2013

číslo dokladu – číslo povolenia na vývoz, číslo potvrdenia Európskej únie, číslo dokladu preukazujúceho odcudzenie exemplára alebo dokladu, ktorým orgán ochrany prírody alebo organizácia ochrany prírody potvrdzuje vypustenie exemplára do prírody.

15.03.2013

NOVÝ DRŽITEĽ/POZNÁMKA – uvedie sa meno, priezvisko a trvalý pobyt alebo názov, alebo obchodné meno, sídlo a miesto podnikania nového držiteľa exemplára v prípade predaja, daru, výmeny alebo zapožičania, v ostatných prípadoch sa kolónka môže použiť na poznámky.

15.03.2013

Ak exemplár uhynie a držiteľ exemplára si ho ponechá ako dermoplastický preparát v celku, uvedie sa táto skutočnosť v kolónke Poznámka a vyplní skratkou „d. prep.“.

15.03.2013

Vedenie evidencie exemplárov živočíchov na druhovej karte exemplára živočícha sa považuje za vedenie evidencie podľa § 11 zákona, ak sú v druhovej karte exemplára živočícha uvedené úplné a pravdivé údaje.

15.03.2013

Príloha č. 6 k vyhláške č. 110/2005 Z. z.

15.03.2013

Zoznam druhov, ktoré sa nezameniteľne neoznačujú, pre ktoré sa nemusí viesť evidencia na druhovej karte, pre ktoré sa nevydáva preukaz o pôvode a ktoré nepodliehajú registrácii

15.03.2013
1. Druhy zaradené do prílohy D osobitného predpisu12b)
2. Druhy uvedené v prílohe X osobitného predpisu13)
3. Vtáky
Agapornis canus – agapornis sivý
Agapornis fischeri – agapornis akáciový (agapornis ružovkastohlavý)
Agapornis nigrigenis – agapornis čiernolíci
Agapornis personatus – agapornis pestrý
Agapornis taranta – agapornis tmavokrídly
Alisterus scapularis – kráľčik červenohlavý
Aprosmictus erythropterus – kráľčik ušľachtilý
Barnardius zonarius – rozela žltokrká
Bolborhynchus lineola – papagájik pásikavý
Cyanoramphus auriceps – kakariki skákavý (kakariki žltočelý)
Cyanoramphus forbesi – kakariki smaragdový
Dendrocygna arborea – stromárka veľká (kačica stromová)
Forpus coelestis – papagájik modrokrký
Forpus conspicillatus – papagájik okuliarnatý
Forpus cyanopygius – papagájik zelenomodrý
Forpus passerinus – papagájik vrabčí
Forpus xanthopterygius – papagájik modrokrídly
Forpus xanthops – papagájik žltolíci
Lathamus discolor – loriovec lastovičí (loriovec lastovičkovitý)
Myiopsitta monachus – mních zelený (klinochvost mníší)
Nandayus nenday – klinochvost čiernohlavý
Neophema elegans – tráviar olivový
Neophema chrysostoma – tráviar modročelý
Neophema pulchella – tráviar tyrkysový
Neophema splendida – tráviar nádherný
Neopsephotus bourkii – tráviar ružovobruchý
Northiella haematogaster – speváčik červenobruchý
Lonchura oryzivora – ryžovník sivý
Platycercus spp. – všetky druhy rodu rozela
Poephila cincta cincta – amadinka krátkochvostá (pásovník krátkochvostý)
Polytelis spp. – všetky druhy rodu kráľčik
Psephotus haematonotus – speváčik červenochrbtý
Psephotus varius – speváčik pestrý (speváčik mnohofarebný)
Psittacula alexandri – alexander ružovoprsý (ladniak ružovoprsý)
Psittacula cyanocephala – alexander pestrý (ladniak pestrý)
Psittacula eupatria – alexander veľký (ladniak veľký)
Purpureicephalus spurius – červenohlávok pestrý
Pyrrhura frontalis – klinochvost hnedosluchý (pyrura hnedouchá)
Sarkidiornis melanotos – hrebenatka škvrnitá (kačica hrebenatá)
4. Plazy
Boa constrictor – veľhad kráľovský okrem poddruhu Boa constrictor occidentalis
Chamaeleo calyptratus – chameleón jemenský
Chrysemys picta*) – korytnačka maľovaná
Iguana iguana – leguán zelený
Phelsuma grandis – felzúma
Phelsuma laticauda – felzúma zlatochvostá
Phelsuma madagascariensis – felzúma madagaskarská
Python molurus bivittatus – pytón tigrovitý
Python regius – pytón kráľovský
Trachemys scripta elegans*) – korytnačka písmenková ozdobná
15.03.2013

*) Vzťahuje sa iba na exempláre nadobudnuté pred zákazom držby ustanovenom v § 7 ods. 1 a na exempláre v zoologických záhradách, záchytných strediskách pre živočíchy, na exempláre v držbe osôb zapojených do medzinárodného záchranného programu pre daný druh alebo poddruh a na exempláre v chovných staniciach a rehabilitačných staniciach12a).

15.03.2013

Príloha č. 7 k vyhláške č. 110/2005 Z. z.

15.03.2013

VZOR

15.03.2013

Potvrdenie o registrácii exemplára

15.03.2013

VZOR 04

15.03.2013

Príloha č. 8 k vyhláške č. 110/2005 Z. z.

15.03.2013

VZOR

15.03.2013

Preukaz o pôvode exemplára živočícha

15.03.2013

VZOR 05

15.03.2013

Príloha č. 9 k vyhláške č. 110/2005 Z. z.

15.03.2013

VZOR

15.03.2013

Preukaz o pôvode exemplára živočícha označeného fotografiou

15.03.2013

VZOR 06

15.03.2013

Pokyny na vyplnenie prílohy k preukazu o pôvode exemplára živočícha označeného fotografiou

15.03.2013

Minimálny rozmer fotografie je 9 x 13 cm, musí byť technicky dokonalá (ostrá, farebne verná). Fotografovaný exemplár musí vypĺňať 60 – 80 % plochy fotografie v závislosti od druhu. Nalepená fotografia musí byť v rohoch označená odtlačkom pečiatky obvodného úradu životného prostredia s presahom na tlačivo s výnimkou prípadu, keď je fotografia vytlačená priamo na tlačive. Údaj o dátume vyhotovenia fotografie vypĺňa obvodný úrad životného prostredia.

15.03.2013

V prípade aktualizácie fotografií sa pôvodná príloha so starými fotografiami neodstráni. Nová príloha s aktuálnymi fotografiami sa len doplní.

15.03.2013

Príloha č. 10 k vyhláške č. 110/2005 Z. z.

15.03.2013

VZOR

15.03.2013

Príloha k preukazu o pôvode exemplára živočícha, ktorého obsahom sú podrobnosti o chovnej skupine

15.03.2013

VZOR 07

Poznámky pod čiarou

15.11.2009

1) Príloha I k nariadeniu Komisie (ES) č. 865/2006 zo 4. mája 2006, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá týkajúce sa vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 338/97 o ochrane voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi (Ú. v. EÚ L 166, 19. 6. 2006 v znení nariadenia Komisie (ES) č. 100/2008 zo 4. februára 2008 (Ú. v. EÚ L 31, 5. 2. 2008).

15.11.2009

2) Nariadenie Komisie (ES) č. 1332/2005 z 9. augusta 2005, ktorým sa dopĺňa nariadenie Rady č. 338/97 ES z 9. decembra 1996 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi (Ú. v. EÚ L 215, 19. 8. 2005).

01.04.2005

3) Dohovor o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živocíchov a rastlín (oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí č. 572/1992 Zb.).

15.11.2009

4) § 8 ods. 3 písm. b) zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti.

01.04.2005

5) Položka 161a prílohy k zákonu Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

15.03.2013

5a) Článok 5 nariadenia Rady (ES) č. 338/97 z 9. decembra 1996 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 03) v platnom znení.
Nariadenie Komisie (ES) č. 865/2006 zo 4. mája 2006, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá týkajúce sa vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 338/97 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi (Ú. v. EÚ L 166, 19. 6. 2006) v platnom znení.

15.11.2009

6) Príloha č. V nariadenia Komisie (ES) č. 865/2006.

15.03.2013

6a) Čl. 4 nariadenia (ES) č. 338/97 v platnom znení.

15.03.2013

6b) Čl. 8 a 9 nariadenia (ES) č. 338/97 v platnom znení.

01.04.2005

7) Položka 161b prílohy k zákonu Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.

01.04.2005

9) § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení zákona č. 602/2003 Z. z.

15.11.2009

9a) Čl. 64 ods. 2 a 66 ods. 7 nariadenia Komisie (ES) č. 865/2006.

15.11.2009

10) Čl. 66 nariadenia Komisie (ES) č. 865/2006.

15.11.2009

11) Čl. 66 ods. 8 nariadenia Komisie (ES) č. 865/2006.

15.11.2009

12a) § 45 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny.

15.03.2013

12b) Nariadenie (ES) č. 338/97 v platnom znení.

15.03.2013

13) Nariadenie (ES) č. 865/2006 v platnom znení.