Zákon č. 1/2005 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(v znení č. 245/2008 Z. z.)

Čiastka 1/2005
Platnosť od 06.01.2005
Účinnosť od 01.09.2008
01.02.2005

1

01.02.2005

ZÁKON

01.02.2005

z 2. decembra 2004,

01.02.2005

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

01.02.2005

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


01.02.2005

Čl. I

01.02.2005

Zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 606/2003 Z. z. a zákona č. 207/2004 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

01.02.2005

1. V § 2 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo iná osoba, o ktorej to ustanovuje tento zákon,“.

01.02.2005

2. V § 2 písm. i) sa vypúšťajú slová „počas karanténnych opatrení“.

01.02.2005

3. V § 2 sa vypúšťa písmeno o).

01.02.2005

Doterajšie písmená p) až r) sa označujú ako písmená o) až q).

01.02.2005

4. V § 3 ods. 2 písmeno b) znie:

01.02.2005

b) po vstupe na územie Slovenskej republiky policajný útvar zriadený pri záchytnom tábore,“.

01.02.2005

5. V § 3 sa odsek 2 dopĺňa písmenami d) a e), ktoré znejú:

01.02.2005

d) policajný útvar v zariadení pre cudzincov podľa osobitného zákona,6a) ak ide o cudzinca, ktorý je umiestnený v takomto zariadení,

01.02.2005

e) ak ide o cudzinca, ktorý je v ústavnej zdravotnej starostlivosti, nachádza sa vo výkone väzby alebo výkone trestu odňatia slobody, policajný útvar podľa miesta, kde sa cudzinec zdržiava.“.

01.02.2005

6. V § 3 ods. 6 sa slová „ , okrem cudzinca uvedeného v odseku 2 písm. c),“ nahrádzajú slovami „uvedený v odseku 2 písm. a)“, slová „zo zdravotníckeho zariadenia pre cudzincov“ sa nahrádzajú slovami „zo zdravotníckeho zariadenia“ a za slová „alebo zo zariadenia“ sa vkladajú slová „pre cudzincov“.

01.02.2005

7. § 3 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:

01.02.2005

(8) Ak cudzinec požiada o udelenie azylu na policajnom útvare, ktorý nie je príslušný na prijatie vyhlásenia podľa odseku 2, je tento policajný útvar povinný poučiť cudzinca o tom, ktorý policajný útvar je príslušný na prijatie vyhlásenia, a ak nerozhodne o zaistení cudzinca a o jeho umiestnení v zariadení pre cudzincov podľa osobitného predpisu,6a) vydá cudzincovi doklad na prepravu do záchytného tábora s platnosťou 24 hodín. Do dokladu na prepravu do záchytného tábora sa zapisuje meno, priezvisko, pohlavie, dátum a miesto narodenia a štátna príslušnosť cudzinca.“.

01.02.2005

8. V § 4 odseky 1 a 2 znejú:

01.02.2005

(1) Poverený zamestnanec ministerstva vykoná po podaní vyhlásenia podľa § 3 ods. 1 so žiadateľom vstupný pohovor. Žiadateľ je povinný počas vstupného pohovoru poskytnúť pravdivo a úplne všetky požadované údaje potrebné na rozhodnutie o žiadosti o udelenie azylu; ustanovenie § 6 ods. 3 až 5 sa použije rovnako. Poskytnuté údaje sa zaznamenajú na úradnom tlačive (ďalej len „dotazník"). Vzor dotazníka je uvedený v prílohe č. 2.

01.02.2005

(2) Poverený zamestnanec ministerstva pred vyplnením dotazníka, najneskôr však do 15 dní od začatia konania, poučí žiadateľa o jeho právach a povinnostiach počas konania o udelenie azylu, možnosti zastupovania v konaní podľa tohto zákona a o prístupe k právnej pomoci. Ministerstvo poskytne žiadateľovi aj informáciu o mimovládnych organizáciách, ktoré sa zaoberajú starostlivosťou o žiadateľov a azylantov; poučenie a informácie sa poskytujú písomne a podľa možností v jazyku, o ktorom sa predpokladá, že mu žiadateľ rozumie.“.

01.02.2005

9. § 4 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

01.02.2005

(6) Cudzinec, ktorý je vrátený na územie Slovenskej republiky z členského štátu Európskej únie z dôvodu, že na konanie o udelenie azylu je príslušná Slovenská republika, sa považuje za žiadateľa, ak bolo predchádzajúce konanie o udelenie azylu zastavené.“.

01.02.2005

10. V § 5 odsek 1 znie:

01.02.2005

(1) Ministerstvo vydá žiadateľovi staršiemu ako 15 rokov preukaz žiadateľa ako doklad o jeho totožnosti na čas konania o udelenie azylu. Do preukazu žiadateľa sa zapisuje meno, priezvisko, pohlavie, dátum a miesto narodenia a štátna príslušnosť žiadateľa, dátum vydania a doba platnosti preukazu, názov azylového zariadenia, v ktorom sa preukaz vydal, a tiež mená, priezviská a dátumy narodenia detí žiadateľa do 15 rokov, ak sú žiadateľmi. Ministerstvo vydá preukaz žiadateľa

01.02.2005

a) do troch dní od začatia konania, ak ide o žiadateľa podľa § 3 ods. 2 písm. b),

01.02.2005

b) bezodkladne po príchode do záchytného tábora, ak ide o žiadateľa podľa § 3 ods. 2 písm. a), c) až e).“.

01.02.2005

11. V § 5 ods. 2 sa slovo „cudzincovi“ nahrádza slovom „žiadateľovi“.

01.02.2005

12. § 5 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

01.02.2005

(3) Azylové zariadenie, v ktorom je žiadateľ umiestnený alebo v ktorom bol naposledy umiestnený, vydá žiadateľovi nový preukaz žiadateľa, ak

01.02.2005

a) nastane skutočnosť uvedená v § 23b ods. 2 písm. a) až d) alebo

01.02.2005

b) nie je možné vykonať nové záznamy do preukazu žiadateľa.“.

01.02.2005

13. V § 6 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Pohovor nie je potrebné vykonať, ak je možné vydať rozhodnutie na základe vstupného pohovoru.“.

01.02.2005

14. V § 6 sa vypúšťa odsek 2.

01.02.2005

Doterajšie odseky 3 až 6 sa označujú ako odseky 2 až 5.

01.02.2005

15. V § 6 ods. 5 sa slová „odseku 5“ nahrádzajú slovami „odseku 4“.

01.02.2005

16. V § 10 ods. 1 písm. c) sa vypúšťa text za slovom „súhlasí“ vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 7.

01.02.2005

17. V § 12 sa vypúšťa odsek 2.

01.02.2005

Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 2 a 3.

01.02.2005

18. V § 12 ods. 2 sa slová „odsekov 1 a 2“ nahrádzajú slovami „odseku 1“.

01.02.2005

19. V § 16 ods. 2 druhá veta znie: „Ak sa takýto cudzinec zdržiava na území Slovenskej republiky bez zákonného zástupcu, súd mu ustanoví opatrovníka.8a)“.

01.02.2005

Poznámka pod čiarou k odkazu 8a znie:

01.02.2005

8a) Zákon č. 94/1963 Zb. o rodine v znení neskorších predpisov.“.

01.02.2005

20. § 16 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

01.02.2005

(3) V konaní o udelenie azylu sa žiadateľovi, ktorého pobyt nie je známy, neustanovuje opatrovník podľa všeobecného predpisu o správnom konaní.8b)“.

01.02.2005

Poznámka pod čiarou k odkazu 8b znie:

01.02.2005

8b) § 16 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb.“.

01.02.2005

21. V § 17 odsek 2 znie:

01.02.2005

(2) Nahliadnuť do spisu v konaní o azyle je oprávnený len účastník konania, jeho zástupca alebo opatrovník, ak tento zákon neustanovuje inak; ministerstvo však nesprístupní informácie uvedené v spise, ak je dôvodné podozrenie, že môžu byť zneužité v konaní o udelenie azylu.“.

01.02.2005

22. V § 19 ods. 1 písmeno a) znie:

01.02.2005

a) sa žiadateľ uvedený v § 3 ods. 2 písm. a) do troch dní od vyhlásenia alebo žiadateľ uvedený v § 3 písm. d) a e) do troch dní od prepustenia zo zdravotníckeho zariadenia, ústavu na výkon väzby, ústavu na výkon trestu odňatia slobody alebo zo zariadenia pre cudzincov podľa osobitného predpisu6a) bez závažných dôvodov nedostaví do záchytného tábora,“.

01.02.2005

23. V § 19 ods. 1 písm. f) sa slovo „povolenia“ nahrádza slovom „priepustky“.

01.02.2005

24. V § 19 ods. 1 písmeno g) znie:

01.02.2005

g) žiadateľ dobrovoľne opustil územie Slovenskej republiky,“.

01.02.2005

25. V § 19 ods. 1 písm. h) sa na konci vypúšťa bodka a pripája sa slovo „alebo“.

01.02.2005

26. § 19 sa dopĺňa písmenom i), ktoré znie:

01.02.2005

i) sa v konaní o udelenie azylu už právoplatne rozhodlo o tom, že sa žiadosť zamieta ako zjavne neopodstatnená alebo sa neudeľuje azyl a skutkový stav sa podstatne nezmenil.“.

01.02.2005

27. V § 19 odsek 2 znie:

01.02.2005

(2) V prípadoch podľa odseku 1 písm. e) sa rozhodnutie nevydáva; rozhodnutie o zastavení konania sa vyznačí v spise. Rozklad proti rozhodnutiu podľa odseku 1 písm. i) nemá odkladný účinok.“.

01.02.2005

28. V § 21 ods. 5 sa vypúšťa druhá veta.

01.02.2005

29. V § 22 ods. 2 sa slová „karanténnych opatrení“ nahrádzajú slovami „pobytu v záchytnom tábore“.

01.02.2005

30. V § 22 odseky 4 až 6 znejú:

01.02.2005

(4) Žiadateľovi sa počas konania o udelenie azylu poskytuje, ak tento zákon neustanovuje inak,

01.02.2005

a) ubytovanie,

01.02.2005

b) stravovanie alebo stravné,

01.02.2005

c) základné hygienické potreby a iné veci, ktoré nevyhnutne potrebuje na prežitie.

01.02.2005

(5) Žiadateľovi sa počas konania o udelenie azylu poskytuje neodkladná zdravotná starostlivosť. V prípadoch hodných osobitného zreteľa, ak sa na základe individuálneho posúdenia zdravotného stavu žiadateľa zistia osobitné potreby na poskytnutie zdravotnej starostlivosti, ministerstvo za žiadateľa uhradí výdavky za jej poskytnutie nad rozsah uvedený v prvej vete. Ministerstvo zabezpečí vhodnú zdravotnú starostlivosť maloletým žiadateľom o udelenie azylu, ktorí sú obeťami zneužívania, zanedbávania, vykorisťovania, mučenia alebo krutého, neľudského a ponižujúceho zaobchádzania alebo ktorí trpeli na následky ozbrojeného konfliktu.

01.02.2005

(6) Žiadateľovi sa počas pobytu v azylovom zariadení alebo integračnom stredisku poskytuje vreckové, ak tento zákon neustanovuje inak.“.

01.02.2005

31. § 22 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:

01.02.2005

(8) Vreckové nepatrí žiadateľovi, ak

01.02.2005

a) ide o opakovanú žiadosť a konanie o udelenie azylu bolo zastavené podľa § 19 ods. 1 písm. a), c), f), g) a i),

01.02.2005

b) sa pokúsil o neoprávnený vstup na územie iného štátu alebo

01.02.2005

c) dobrovoľne opustil územie Slovenskej republiky a bol vrátený späť orgánmi susedného štátu.“.

01.02.2005

32. V § 23 odsek 3 znie:

01.02.2005

(3) Žiadateľ je povinný, ak ministerstvo nerozhodne inak,

01.02.2005

a) zdržiavať sa v prijímacom centre, ak ide o žiadateľa podľa § 3 ods. 2 písm. c),

01.02.2005

b) podrobiť sa zdravotnej prehliadke, ktorú ministerstvo zabezpečí bez zbytočného odkladu po príchode do záchytného tábora,

01.02.2005

c) zdržiavať sa v záchytnom tábore do oznámenia výsledku zdravotnej prehliadky,

01.02.2005

d) zdržiavať sa v azylovom zariadení, ak sa na účel predchádzania prenosným ochoreniam žiadateľovi nariadi izolácia11a) alebo karanténne opatrenie,11b)

01.02.2005

e) podrobiť sa úkonom, ktoré sú nevyhnutné na zistenie jeho finančných a majetkových pomerov,

01.02.2005

f) navštevovať kurz slovenského jazyka, ak ide o žiadateľa, na ktorého sa vzťahuje povinná školská dochádzka.“.

01.02.2005

Poznámky pod čiarou k odkazom 11a a 11b znejú:

01.02.2005

11a) § 16 vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 79/1997 Z. z. o opatreniach na predchádzanie prenosným ochoreniam v znení vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 54/2000 Z. z.

01.02.2005

11b) § 17 vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 79/1997 Z. z.“.

01.02.2005

33. V § 23 ods. 4 písmeno a) znie:

01.02.2005

a) počas konania o udelenie azylu dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy a spolupracovať s ministerstvom,“.

01.02.2005

34. V § 23 ods. 4 sa za písmeno g) vkladá nové písmeno h), ktoré znie:

01.02.2005

h) bezodkladne odovzdať ministerstvu neplatný preukaz žiadateľa,“.

01.02.2005

Doterajšie písmeno h) sa označuje ako písmeno i).

01.02.2005

35. V § 23 ods. 6 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „vstupovať do pracovnoprávneho vzťahu je však oprávnený, ak sa nerozhodne právoplatne o jeho žiadosti o udelenie azylu do jedného roka od začatia konania, okrem prípadu, ak sa žiadosť o udelenie azylu zamietla ako zjavne neopodstatnená alebo ako neprípustná.“.

01.02.2005

36. § 23 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:

01.02.2005

(7) Ministerstvo zabezpečí lekárske vyšetrenie žiadateľa, ktorý tvrdí, že je maloletý, ak má pochybnosti o jeho veku. Ak sa žiadateľ nepodrobí lekárskemu vyšetreniu alebo jeho zákonný zástupca alebo opatrovník neudelí súhlas na jeho vykonanie, na konanie podľa tohto zákona sa žiadateľ považuje za plnoletú osobu.“.

01.02.2005

37. Za § 23 sa vkladajú § 23a a 23b, ktoré znejú:

01.02.2005

㤠23a

01.02.2005

(1) Žiadateľ môže opustiť azylové zariadenie len na základe priepustky, ktorú vydá ministerstvo. O vydanie priepustky na opustenie azylového zariadenia na čas dlhší ako 24 hodín môže žiadateľ požiadať ministerstvo po vykonaní pohovoru, najviac však na sedem dní; v žiadosti je povinný uviesť miesto, kde sa bude zdržiavať. Na vydanie priepustky sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní. Počas neprítomnosti v azylovom zariadení žiadateľovi nepatria náležitosti podľa § 22 ods. 4 písm. b).

01.02.2005

(2) Ministerstvo môže odmietnuť vydať priepustku podľa odseku 1 len z dôvodu verejného poriadku alebo nevyhnutnej osobnej účasti žiadateľa na konaní o udelenie azylu.

01.02.2005

§ 23b

01.02.2005

(1) Preukaz žiadateľa je neplatný, ak uplynula doba jeho platnosti. Pred uplynutím tejto doby je preukaz neplatný, ak konanie o udelenie azylu bolo právoplatne ukončené.

01.02.2005

(2) Preukaz žiadateľa je neplatný aj vtedy, ak

01.02.2005

a) sa v ňom neoprávnene vykonali zmeny,

01.02.2005

b) záznamy v ňom nezodpovedajú skutočnosti,

01.02.2005

c) bol poškodený a záznamy v ňom sú nečitateľné,

01.02.2005

d) bol zničený, stratený alebo ukradnutý alebo

01.02.2005

e) jeho držiteľ zomrel.

01.02.2005

(3) Každý, kto nájde preukaz žiadateľa, je povinný bezodkladne ho odovzdať policajtovi alebo obecnému úradu, ktorý zabezpečí jeho odovzdanie ministerstvu.“.

01.02.2005

38. V § 24 ods. 2 sa slová „s údajmi o jeho totožnosti a s označením“ nahrádzajú slovami „ ,do ktorého sa zapisuje meno, priezvisko, pohlavie, dátum a miesto narodenia, štátna príslušnosť a označenie“.

01.02.2005

39. V poznámke pod čiarou k odkazu 16 sa citácia „Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení neskorších predpisov.“ nahrádza citáciou „Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

01.02.2005

40. V § 28 ods. 3 sa za slová „pobytu v integračnom stredisku“ vkladajú slová „a po absolvovaní kurzu základov slovenského jazyka“.

01.02.2005

41. V § 28 odsek 5 znie:

01.02.2005

(5) Azylant je na uľahčenie integrácie do spoločnosti povinný počas pobytu v integračnom stredisku navštevovať kurz základov slovenského jazyka.“.

01.02.2005

42. V § 35 sa slová „a 23“ nahrádzajú slovami „až 23b“ a slová „karanténnych opatrení“ sa nahrádzajú slovami „pobytu v záchytnom tábore“.

01.02.2005

43. V § 36 ods. 1 sa slová „karanténnych opatrení“ nahrádzajú slovami „pobytu v záchytnom tábore“.

01.02.2005

44. V § 39 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Premiestňovanie cudzinca z jedného azylového zariadenia do druhého azylového zariadenia sa uskutočňuje iba v nevyhnutných prípadoch.“.

01.02.2005

45. V poznámke pod čiarou k odkazu 20 sa citácia „Zákon č. 71/1967 Zb. v znení zákona č. 215/2002 Z. z.“ nahrádza citáciou „Zákon č. 71/1967 Zb. v znení neskorších predpisov.“.

01.02.2005

46. V § 41 ods. 2 písmeno b) znie:

01.02.2005

b) výšku vreckového a časový rozvrh jeho výplaty,“.

01.02.2005

47. V § 48 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

01.02.2005

(3) Ministerstvo poskytuje Štatistickému úradu Slovenskej republiky informácie o žiadateľoch, azylantoch, cudzincoch žiadajúcich o poskytnutie dočasného útočiska a odídencoch.“.

01.02.2005

Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.

01.02.2005

48. § 53a znie:

01.02.2005

㤠53a

01.02.2005

Týmto zákonom sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedené v prílohe č. 5.“.

01.02.2005

49. Príloha č. 2 znie:

01.02.2005

„Príloha č. 2

01.02.2005

k zákonu č. 480/2002 Z. z.

01.02.2005

Vzor 01

01.02.2005

50. Príloha č. 5 znie:

01.02.2005

„Príloha č. 5

01.02.2005

k zákonu č. 480/2002 Z. z.

01.02.2005

Zoznam preberaných právnych aktov Európskych spoločenstiev a Európskej únie

01.02.2005

1. Smernica Rady 2001/55/ES z 20. júla 2001 o minimálnych štandardoch na poskytovanie dočasnej ochrany v prípade hromadného prílevu vysídlených osôb a o opatreniach na podporu rovnováhy úsilia medzi členskými štátmi pri prijímaní takýchto osôb a znášaní z toho vyplývajúcich dôsledkov (Ú. v. ES L 212, 07. 08. 2001).

01.02.2005

2. Smernica Rady 2003/9/ES z 27. januára 2003, ktorou sa ustanovujú minimálne štandardy pre prijímanie žiadateľov o azyl (Ú. v. EÚ L 31, 06. 02. 2003).".

01.02.2005

Čl. II

01.02.2005

Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č.191/2004 Z. z. a zákona č. 365/2004 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

01.02.2005

1. V § 21 ods. 1 sa slová „mu bolo udelené povolenie na zamestnanie a povolenie na prechodný pobyt na účel zamestnania" nahrádzajú slovami

01.02.2005

a) mu bolo udelené povolenie na zamestnanie a povolenie na prechodný pobyt na účel zamestnania alebo

01.02.2005

b) ide o žiadateľa o azyl, ktorému vstup na trh práce umožňuje osobitný predpis.22a)".

01.02.2005

Poznámka pod čiarou k odkazu 22a znie:

01.02.2005

22a) § 23 ods. 6 zákona č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.".

01.02.2005

2. V § 21 ods. 2 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „a ak ide o cudzinca podľa odseku 1 písm. b), ak mu bolo udelené povolenie na zamestnanie.".

01.02.2005

3. V § 21 ods. 3 sa za slovo „Cudzinec" vkladajú slová „podľa odseku 1 písm. a)".

01.02.2005

4. V § 22 ods. 5 sa vypúšťa písmeno f) vrátane poznámok pod čiarou k odkazom 23 a 24.

01.02.2005

5. V § 22 ods. 8 sa za slovo „azylu" vkladá bodkočiarka a pripájajú sa tieto slová: „to neplatí, ak ide o cudzinca podľa § 21 ods. 1 písm. b)".


01.02.2005

Čl. IV

01.02.2005

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. februára 2005.


01.02.2005

Ivan Gašparovič v. r.

01.02.2005

Pavol Hrušovský v. r.

01.02.2005

Mikuláš Dzurinda v. r.