Nariadenie vlády č. 777/2004 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vydáva Zoznam chorôb, pri ktorých sa zdravotné výkony čiastočne uhrádzajú alebo sa neuhrádzajú na základe verejného zdravotného poistenia

Čiastka 313/2004
Platnosť od 31.12.2004
Účinnosť od 01.01.2005
Redakčná poznámka

Platnosť predpisu „1. 1. 2005" bola zmenená redakčným oznámením o oprave chyby uverejnenom v čiastke 6/2005 na „31. 12. 2004".

777

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 15. decembra 2004,

ktorým sa vydáva Zoznam chorôb, pri ktorých sa zdravotné výkony čiastočne uhrádzajú alebo sa neuhrádzajú na základe verejného zdravotného poistenia

Vláda Slovenskej republiky podľa § 3 ods. 8 zákona č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení zákona č. 720/2004 Z. z. nariaďuje:


§ 1

(1) Zoznam chorôb, pri ktorých sa zdravotné výkony čiastočne uhrádzajú alebo sa neuhrádzajú na základe verejného zdravotného poistenia, je uvedený v prílohe č. 1.

(2) Vo vzťahu k chorobám zo zoznamu chorôb sa čiastočne uhrádzajú zdravotné výkony podľa Katalógu zdravotných výkonov.1)

(3) Rozsah úhrady zdravotných výkonov pri chorobách zo zoznamu chorôb podľa odseku 1 je uvedený v prílohe č. 2.


§ 2

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2005.


Mikuláš Dzurinda v. r.


Príloha č. 1

k nariadeniu vlády č. 777/2004 Z. z.

Tabulka 01

Príloha č. 2

k nariadeniu vlády č. 777/2004 Z. z.

ROZSAH ÚHRADY ZDRAVOTNÝCH VÝKONOV PRI CHOROBÁCH ZO ZOZNAMU CHORÔB PODĽA § 1 ODS. 1 NARIADENIA

Časť I

Vo vzťahu k chorobám zo zoznamu chorôb sa neuhrádzajú zdravotné výkony podľa katalógu výkonov poskytnuté

a) v certifikovaných pracovných činnostiach akupunktúry,

b) v certifikovaných pracovných činnostiach telovýchovného lekárstva,

c) pri psychoanalýze.

Časť II

STOMATOLÓGIA A ČEĽUSTNÁ ORTOPÉDIA

STOMATOLÓGIA

(K00 – K06, K08 – K14)

A. Zdravotné výkony plne uhrádzané na základe verejného zdravotného poistenia

Kód výkonu Názov výkonu
1. Vyšetrenie, administratíva, anestézia a prevencia
D01 Komplexné vstupné stomatologické vyšetrenieSúčasťou výkonu je anamnéza, vyšetrenie stavu chrupu, parodontu, mäkkých tkanív úst-
nej dutiny, stavu čeľustí a medzičeľustných vzťahov, indexov KPE, CPľTN, PBI, stavu zub-
ných náhrad, stanovenie liečebného plánu a záznam do zdravotnej dokumentácie.Uhrádza sa na začiatku systematickej starostlivosti pri založení liečebnej karty po dovŕšení
18 rokov veku.
D02 Preventívna stomatologická prehliadkaVykazuje sa jedenkrát ročne po dovŕšení 18. roku veku u poistenca v systematickej starost-
livosti. Súčasťou výkonu je prehliadka chrupu, parodontu, mäkkých tkanív ústnej dutiny,
kontrola medzičeľustných vzťahov a vzájomného postavenia zubov, kontrola zubných ná-
hrad, dentálnej hygieny a hygienických návykov, určenie indexov KPE a PBI, prípadne nový
liečebný plán. Súčasťou výkonu je záznam do zdravotnej dokumentácie.
V roku, keď bol účtovaný výkon D01, sa nevykazuje.
D02a Preventívna stomatologická prehliadka v tehotenstveVykazuje sa dvakrát počas tehotenstva. Súčasťou výkonu je prehliadka chrupu, parodontu,
mäkkých tkanív ústnej dutiny, kontrola medzičeľustných vzťahov a vzájomného postavenia
zubov, kontrola zubných náhrad, dentálnej hygieny a hygienických návykov, určenie inde-
xov KPE a PBI, prípadne nový liečebný plán. Súčasťou výkonu je záznam do zdravotnej do-
kumentácie.
D03 Cielené stomatologické vyšetrenieKonzultačné vyšetrenie na základe písomnej žiadosti iného lekára s písomnou správou za-
meranou na konkrétny problém. Súčasťou výkonu je aj zhodnotenie pomocných vyšetrení.
D05 Komplexné vstupné pedostomatologické vyšetrenieSúčasťou výkonu je anamnéza, vyšetrenie stavu chrupu, parodontu, mäkkých tkanív úst-
nej dutiny, stavu čeľustí a medzičeľustných vzťahov, vývoja chrupu, indexov KPE, PBI
a podľa veku CPITN, stanovenie liečebného plánu a záznam do zdravotnej dokumentácie.Uhrádza sa do dovŕšenia 18 rokov veku na začiatku systematickej starostlivosti pri založení
liečebnej karty.
D06 Preventívna pedostomatologická prehliadkaVykazuje sa raz za šesť mesiacov pred dovŕšením 18. roku veku u poistenca v systematickej
starostlivosti.
Súčasťou výkonu je prehliadka chrupu, parodontu, mäkkých tkanív ústnej dutiny, kontrola
medzičeľustných vzťahov a vzájomného postavenia zubov, kontrola dentálnej hygieny a hy-
gienických návykov, určenie indexov KPE a PBI, prípadne nový liečebný plán. Súčasťou vý-
konu je záznam do zdravotnej dokumentácie.
V roku, keď bol účtovaný výkon D05, sa vykazuje iba raz.
D11 Akútne vyšetrenieVyšetrenie poistenca v rámci poskytnutia neodkladnej zdravotnej starostlivosti. Súčasťou
výkonu je písomná správa.
D37 Krátky administratívny úkonPísomná správa lekára inému lekárovi v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti,
regresné hlásenie, hlásenie o infekčnom ochorení, hlásenie o úraze, výpis zo zdravotnej do-
kumentácie. V rámci jednej návštevy možno vykázať len raz.
Výkon je nezlúčiteľný s výkonmi D03 a D1 1.
D52 Intraorálna rtg. snímka zubov a ústnych tkanívVykazuje stomatológ a čeľustný ortopéd s oprávnením na prevádzku rtg. zariadenia. Mate-
riál rtg. snímok sa uhrádza osobitne.
D54 Rtg. snímka - ortopantomogramVykazuje stomatológ a čeľustný ortopéd s oprávnením na prevádzku rtg. zariadenia. Výkon
sa vykazuje len raz aj u panoramatických snímkov.
Materiál rtg. snímky sa uhrádza osobitne.
A02 Injekčná anestézaInfiltračná alebo zvodová anestéza. Uhrádza sa zajedno ošetrenie iba raz. Vykazuje sa pri
extrakciách, vitálnej extirpácii pulpy a pri chirurgických výkonoch v hornej čeľusti a fron-
tálnom úseku sánky v rozsahu troch zubov, v laterálnych úsekoch v rozsahu kvadrantu.
N03 Odstránenie zubného povlaku alebo zubného kameňaRozumie sa odstránenie z jedného sextantu chrupu. Výkon zahŕňa mechanické odstránenie
zubného povlaku alebo kameňa, profesionálne očistenie zubov vrátane následného lokálne-
ho ošetrenia gingívy a zubných kŕčkov. Výkon sa uhrádza dva razy v roku.
N11 Inštruktáž, nácvik ústnej hygieny a lokálna fluoridáciaVýkon obsahuje poučenie o prevencii zubného kazu a ochorení parodontu, inštruktáž a ná-
cvik ústnej hygieny, odstránenie zubných povlakov a lokálnu aplikácia fluoridu vo forme
laku alebo gélu v oboch zuboradiach. Vykonáva sa ročne v dvoch turnusoch do dovŕšenia
18. roku veku.
2. Záchovná stomatológia
V12 Ošetrenie zubného kazuLiečba a definitívna výplň bez ohľadu na jej typ a rozsah. Plastická trvalá výplň v celom roz-
sahu chrupu z nedózovaného amalgámu, vo frontálnom úseku vrátane očných zubov z este-
tického samopolymerizujúceho materiálu.Uhrádza sa do 18. roku veku.
V13 Ošetrenie zubného kazuObsahuje liečbu kazu a výplň z plastického materiálu bez ohľadu na jej typ a rozsah v ce-
lom úseku chrupu.Uhrádza sa po dovŕšení 18. roku veku.
V20 Dočasné ošetrenie hlbokého zubného kazuZahŕňa, preparáciu kavity, exkaváciu kariézneho dentínu a prekrytie dentínovej rany alebo
obnaženej pulpy liečivom. Provizórny uzáver kavity je súčasťou výkonu. Pri neodkladnom
ošetrení sa uhrádza iba raz na konkrétnom zube.
V31 Paliatívne endodontické ošetrenieVýkon prvej pomoci obsahujúci trepanáciu zuba, devitalizáciu alebo extirpáciu zubnej dre-
ne, alebo odstránenie koreňovej výplne a ošetrenie fraktúrovaného zuba. Pri konkrétnom
zube sa uhrádza len raz. Výkony V20 a V31 nemožno vykazovať súčasne na tom istom
zube.
3. Chirurgická stomatológia
E01 Extrakcia mliečneho zuba alebo koreňaJednoduchá extrakcia resorbovaného zuba alebo jeho častí bez následnej chirurgickej in-
tervencie. Povrchová slizničná anestéza je súčasťou výkonu.
E11 Extrakcia trvalého zuba alebo koreňaJednoduchá extrakcia jednokoreňového trvalého alebo neresorbovaného dočasného zuba
bez následnej chirurgickej intervencie s prípadnou exkochleáciou granulácií, úpravou okra-
ja alveoly a zastavením krvácania.
E12 Extrakcia viackoreňového zubaJednoduchá extrakcia trvalého alebo neresorbovaného dočasného zuba bez následnej chi-
rurgickej intervencie s prípadnou exkochleáciou granulácií, úpravou okraja alveoly a zasta-
vením krvácania.
E14 Sutúra extrakčnej ranySutúra - približovací steh ako doplnok k extrakcii jedného zuba alebo viacerých zubov
v rozsahu kvadrantu alebo frontálneho sextantu.
E21 Neplánovaná chirurgická extrakcia trvalého alebo dočasného zuba alebo jeho častíKomplikovaná extrakcia trvalého alebo dočasného zuba alebo jeho častí. Výkon obsahuje
extrakciu trvalého alebo dočasného zuba alebo jeho častí so separáciou koreňov s prípad-
ným odklopením mukoperiostálneho laloka a alveolotómiou, exkochleáciou, egalizáciou
a sutúrou.
E22 Chirurgická extrakcia zubaPlánovaný výkon na odstránenie retinovaného alebo hlboko rozrušeného zuba, zubných ko-
reňov alebo jeho častí osteotómiou. Uhradí sa iba lekárovi s certifikátom.
E31 Dekapsulácia zubaUvoľnenie klinickej korunky excíziou naliehajúcich mäkkých tkanív. Výkon nemožno vyka-
zovať súčasne s výkonom C07.
E34 Naloženie aktívneho ťahu na retinovaný zubVýkon obsahuje odklopenie mukoperiostálneho laloka, naloženie cervikálnej slučky alebo
nalepenie brekety a sutúru rany. Uhrádza sa do dovŕšenia 18. roku veku na základe odpo-
rúčania čeľustného ortopéda. Uhradí sa iba lekárovi s certifikátom.
E40 Resekcia koreňového hrotuVýkon nadväzuje na výkony V41 a V42. Uhradí sa iba lekárovi s certfikátom.
E42 Resekcia každého ďalšieho koreňového hrotuVykazuje sa pri viackoreňových zuboch ako doplnok k výkonu E40. Uhradí sa iba lekárovi
s certfikátom.
E45 Trepanácia alveolyIncízia mukoperiostu a trepanácia alveolárnej kosti v mieste hrotu zubného koreňa.
E51 Zastavenie poextrakčného krvácaniaOšetrenie krvácania lokálnymi prostriedkami a sutúrou extrakčnej rany. Výkony E51
a E14 nemožno vykazovať súčasne.
E60 Vyšetrenie pred zákrokom dentoalveolárnej chirurgieVýkon obsahuje kontrolu indikácie a primeranosť doteraz poskytnutého ošetrenia. Výkon si
nemôže vykázať lekár, ktorý ho indikoval a zároveň aj vykonal. Uhradí sa iba lekárovi s cer-
tifikátom.
E61 Ošetrenie a kontrola po zákroku dentoalveolárnej chirurgieObsahuje kontrolu poskytnutého ošetrenia, prípadne jeho doplnenie a toaletu ústnej duti-
ny alebo odstránenie stehov.
E63 Chirurgická revízia ranyExkochleácia, egalizácia, toaleta rany, prípadne sutúra. Ošetrenie poextrakčnej alveolitídy.
Výkony E51, E61 a E63 nemožno vykazovať súčasne s výkonmi E01, E11, E12, E21, E22
a E31 na tom istom zube.
C07 Ošetrenie sťaženého prerezávania zuba múdrostiVýkon obsahuje laváž a drenáž mäkkých tkanív okolo zuba. Výkon nemožno vykazovať sú-
časne s výkonom E31 na tom istom zube.
C08 Úprava prominujúcej alveolyPoextrakčná korekcia alveoly intrúziou (McKay-Metz) za každý zub vrátane sutúry ako do-
datok k výkonom E1 1 a E12.
C10 Excízia mäkkých tkanívExcízia malého benígneho nádoru, epulu, patologicky zmenenej sliznice v rozsahu
do 4 cm2. Výkon obsahuje excíziu, mobilizáciu okrajov rany, zastavenie krvácania a sutúru.
Uhradí sa iba lekárovi s certfikátom.
C41 Intraorálna incízia dentogénneho abscesuVýkon obsahuje incíziu, zdvihnutie periostu, evakuáciu, toaletu a drenáž.
C51 Primárna plastika oroantrálnej komunikácieUzáver oroantrálnej komunikácie po extrakcii zuba mobilizovaným mukoperiostálnym lalo-
kom. Uhradí sa iba lekárovi s certfikátom.
C61 Repozícia subluxovaného alebo luxovaného zuba, nalomenej alveoly alebo alveolárne-
ho výbežkuRepozícia jedného alebo viacerých zubov, fragmentovanej alveoly, alveolárneho výbežku
v rozsahu sextantu s jednoduchou fixáciou. Súčasťou výkonu je následné odstránenie dlahy
a fixačných hmôt po skončení liečby.
T01 Manuálna repozícia luxácie TMKRepozícia luxácie kĺbu bez ďalšej intervencie s poučením poistenca.
4. Paradontológia a ochorenia sliznice ústnej dutiny
P02 Kontrolné parodontologické vyšetrenieUhrádza sa iba v rámci dispenzarizácie systémových chorôb alebo prekanceróz maximálne
štyri razy v roku. Súčasťou výkonu je aj odstránenie lokálneho dráždenia. Uhradí sa iba le-
károvi s certfikátom.
P05 Odstránenie lokálneho dráždeniaOdstránenie jednoduchých artikulačných prekážok a faktorov, ktoré traumatizujú parodont
(zábrus previsnutých výplní, odstránenie ostrých hrán). Vykazuje sa pri jednom sedení iba
raz.
P07 Lokálne ošetrenie gingívy a/alebo slizniceOšetrenie diagnostikovaných ochorení parodontu alebo slizníc fyzikálnymi alebo medika-
mentóznymi prostriedkami. Nemôže sa vykazovať ako ošetrenie marginálnej gingívy po neše-
trnej preparácii tvrdých zubných tkanív. Súčasťou výkonu je záznam v zdravotnej doku-
mentácii. Uhrádza sa maximálne päť návštev. Viackrát iba v odôvodnených prípadoch.
P09 VestibuloplastikaPlastika vo frontálnom úseku sánky výmenným mukoperiostálnym lalokom. Uhradí sa iba
lekárovi s certfikátom.
P40 Odber materiálu na laboratórne vyšetrenie
Biologický materiál odobratý s cieľom určiť, potvrdiť alebo doplniť diagnózu. Vypísanie žia-
danky na vyšetrenie je súčasťou výkonu.
5. Príplatok k operáciám v ambulancii
P65 Príplatok k certifikovaným výkonomPríplatok za potrebnú predoperačnú a pooperačnú starostlivosť vrátane prípravy na vykona-
nie operácie v ambulancii. Príplatok sa vykazuje k C51, E22, E34, E40 a P09. Uhradí sa iba
lekárovi s certfikátom. Ak sa ten istý pacient podrobí súčasne viacerým operáciám, prípla-
tok možno vykázať iba raz. Príplatok sa nevykazuje, ak je pacient v ten istý deň pre to isté
ochorenie prijatý do ústavnej starostlivosti.

(1) Na základe verejného zdravotného poistenia sa plne uhrádzajú štandardné dentálne materiály. Ak sa poistenec dohodne na poskytnutí stomatologických výkonov uvedených v písmene A z iných ako štandardných materiálov, poisťovňa sa na ich úhrade podieľa vo výške úhrad za stomatologické výkony uvedené v písmene A. Zoznam štandardných dentálnych materiálov ustanovuje osobitný predpis.1)

(2) Ak zákonný zástupca dieťaťa vo veku do 18 rokov súhlasí s nadštandardným ošetrením zubného kazu, vykazujú sa namiesto výkonu V12 výkony V01 až V07.

B. Zdravotné výkony čiastočne uhrádzané na základe verejného zdravotného poistenia

Kód výkonu Názov výkonu
1. Záchovná stomatológia
V01 Jednoplôšková výplň zubaVýplň I. alebo V. triedy podľa Blacka. Výkon zahŕňa preparáciu kavity, plastickú výplň vrá-
tane podložky a následné preleštenie.
V02 Dvojplôšková výplň zubaVýplň II. triedy typu MO, OD a výplne III. triedy podľa Blacka. Výkon zahŕňa preparáciu ka-
vlty, plastickú výplň vrátane podložky, priloženie matrice na tvarovanie výplne a následné
preleštenie.
V03 Trojplôšková výplň zubaVýplň II. triedy typu MOD alebo LOV a výplne IV. triedy podľa Blacka. Výkon zahŕňa prepa-
ráciu kavity, plastickú výplň vrátane podložky, priloženie matrice na tvarovanie výplne a ná-
sledné preleštenie.
V05 Fotokompozit - jedna plôškaVýplň V. triedy podľa Blacka v rozsahu frontálnych zubov. Výkon zahŕňa preparáciu kavity,
podložku, leptaciu techniku, postupnú aplikáciu a polymerizáciu výplnkového materiálu
a následné opracovanie výplne.
V06 Fotokompozit - dve plôškyVýplň III. triedy podľa Blacka v rozsahu frontálnych zubov. Výkon zahŕňa preparáciu kavity,
podložku, leptaciu techniku, postupnú aplikáciu a polymerizáciu výplnkového materiálu
a následné opracovanie výplne.
V07 Fotokompozit - tri plôškyVýplň IV. triedy podľa Blacka v rozsahu frontálnych zubov. Výkon zahŕňa preparáciu kavity,
podložku, leptaciu techniku, postupnú aplikáciu a polymerizáciu výplnkového materiálu
a následné opracovanie výplne.
V41 Endodontické ošetrenie jednokoreňového trvalého zubaVýkon zahŕňa extirpáciu zubnej drene, mechanickú a chemickú prípravu a výplň koreňové-
ho kanálika. Počet návštev nerozhoduje. Príslušná definitívna výplň sa pripočítava. Kvalitu
koreňovej výplne je potrebné doložiť rtg. snímkou.Výkon sa na základe verejného zdravotného poistenia plne uhrádza u detí do dovŕšenia
18. roku veku a u dospelých nad 60 rokov.Nemôže sa vykazovať súčasne s výkonmi V20 a V31 na tom istom zube.
V42 Endodontické ošetrenie viackoreňového trvalého zubaVýkon zahŕňa extirpáciu zubnej drene, mechanickú a chemickú prípravu koreňových kaná-
likov a výplň koreňových kanálikov. Počet návštev nerozhoduje. Príslušná definitívna výplň
sa pripočítava. Kvalitu koreňovej výplne je potrebné doložiť rtg. snímkou.
Výkon sa na základe verejného zdravotného poistenia plne uhrádza u detí do dovŕšenia
18. roku veku a u dospelých nad 60 rokov.
Nemôže sa vykazovať súčasne s výkonmi V20 a V31 na tom istom zube.
2. Chirurgická stomatológia
E64 Egalizácia alveolárneho výbežkuVýkon na formovanie protézového lôžka v oblasti predných zubov alebo na jednej polovici če-
ľuste. Výkon E64 možno vykazovať najskôr šesť týždňov po extrakciách.
3. Parodontológia
P01 Komplexné parodontologické vyšetrenieVýkon obsahuje anamnézu, podrobné vyšetrenie parodontu a slizníc, vypísanie parodontolo-
gickej liečebnej karty s indexmi, s grafickou schémou postihnutia parodontu a slizníc, dia-
gnostický záver s návrhom liečebného plánu. Uhradí sa iba lekárovi s certfikátom.
P02a Kontrolné parodontologické vyšetrenieVyšetrenie rozsahom potrebné na posúdenie výsledkov liečby a individuálnej starostlivosti
poistenca vrátane indexov. Súčasťou výkonu je záznam v zdravotnej dokumentácii. Uhradí
sa iba lekárovi s certfikátom.Výkon sa uhrádza po absolvovaní štvrtej návštevy v roku (výkon P02).
P06 Celkové vyartikulovanie chrupuCelkový zábrus oklúzie a artikulácie na základe funkčných vyšetrení žuvacieho systému.
Treba podložiť analýzou v artlkulátore a študijným modelom pred výkonom a po výkone.
Uhradí sa iba lekárovi s certfikátom.
P08 Plastika frenúl, slizničných a väzivových pruhovChirurgická úprava mäkkých tkanív v oblasti čeľustí. Uhradí sa iba lekárovi s certfikátom.Výkon sa na základe verejného zdravotného poistenia plne uhrádza u detí do dovŕšenia
18. roku veku a u dospelých nad 60 rokov.
P23 GingivektómiaSamostatný výkon, počíta sa za každý zub. Uhradí sa iba lekárovi s certfikátom.Výkon sa na základe verejného zdravotného poistenia plne uhrádza u detí do dovŕšenia
18. roku veku a u dospelých nad 60 rokov.
P32 Odklopenie frontálneho mukoperiostálneho lalokaVýkon vo frontálnom sextante čeľuste na odstránenie parodontálnych vačkov s glngivoplastl-
kou a osteoplastlkou. Uhradí sa iba lekárovi s certfikátom.
P33 Odklopenie laterálneho mukoperiostálneho lalokaVýkon v laterálnom sextante čeľuste na odstránenie parodontálnych vačkov s glngivoplastl-
kou a osteoplastlkou. Uhradí sa iba lekárovi s certfikátom.
4. Príplatky k operáciám v ambulancii
P65a Príplatok k certifikovaným výkonomPríplatok za potrebnú predoperačnú a pooperačnú starostlivosť vrátane prípravy na vykona-
nie operácie v ambulancii. Príplatok sa vykazuje k výkonom P09, P23, P32 a P33. Uhradí sa
iba lekárovi s certfikátom. Ak sa ten istý pacient podrobí súčasne viacerým operáciám, prí-
platok možno vykázať iba raz. Príplatok sa nevykazuje, ak je pacient v ten istý deň pre to
isté ochorenie prijatý do ústavnej nemocničnej starostlivosti.
5. Stomatologická protetika
F01 Komplexné stomatoprotetické vyšetrenieVýkon obsahuje vyšetrenie medzičeľustných vzťahov, vitality zubov, posúdenie rtg., určenie
biologického faktora, zostavenie plánu protetického ošetrenia, vypísanie pracovného príkazu
na zubnú techniku. Vykazuje sa až po skončenej chirurgicko-konzervatívnej a parodontolo-
gickej liečbe.
Čiastočne sa uhrádza pri stomatoprotetických náhradách čiastočne uhrádzaných z pro-
striedkov verejného zdravotného poistenia. Pri závažných vrodených chybách je po súhlase
revízneho lekára plne hradený.
F63 Stiahnutie korunkyVykazuje sa za každú korunku.

(1) Výška úhrady poistenca za stomatologické výkony uvedené v písmene B je nad rámec úhrady zdravotnej poisťovne.

(2) Ak sa poistenec dohodne na poskytnutí stomatologických výkonov uvedených v písmene B z iných ako základných dentálnych materiálov, poisťovňa sa na ich úhrade podieľa vo výške úhrad za stomatologické výkony uvedené v písmene B.

ČEĽUSTNÁ ORTOPÉDIA

(K07)

(1) Na základe verejného zdravotného poistenia sa plne uhrádzajú čeľustnoortopedické výkony deťom do dosiahnutia 18. roku veku s chybami – veľkými skeletálnymi odchýlkami:

1. skeletálne otvorený zhryz, pri ktorom je vzájomný kontakt zubov antagonistov v bočných úsekoch redukovaný na šesť párov a menej,

2. nonoklúzia bočných zuboradí,

3. pravá progénia,

4. chyby čeľustí triedy Angle II/1 s inciziválnym schodíkom 9 a viac mm,

5. rázštepy pery, čeľustí, podnebia a iné ťažké vrodené chyby tváre a čeľustí. Tieto sa ošetrujú s úplnou úhradou bez obmedzenia veku.

Pre náročnosť ošetrovania pacientov s vrodenými chybami čeľustí a tváre sa hodnota výkonu O06 do dosiahnutia šiesteho roku veku a výkonov O21 až O37 bez obmedzenia veku násobí koeficientom H1,3.

(2) Na základe verejného zdravotného poistenia sa čiastočne uhrádzajú čeľustnoortopedické výkony deťom do dosiahnutia 18. roku veku s týmito chybami:

1. otvorený zhryz v rozsahu trvalých rezákov 2 a viac mm,

2. skrížený zhryz rezákov a skrížený zhryz s núteným vedením sánky,

3. nonoklúzia dvoch párov antagonistov v jednom laterálnom segmente okrem zubov múdrosti,

4. hlboký zhryz s traumatizáciou gingívy,

5. protrúzne chyby s inciziválnym schodíkom 4,5 – 9 mm,

6. hypodoncia štyroch a viacerých trvalých zubov,

7. retencia, palatinálna poloha a aplázia trvalého očného zuba, nedostatok miesta 5 a viac mm,

8. retencia trvalého horného rezáka,

9. výrazná rotácia očných zubov a rezákov nad 30 stupňov a vestibulárna dystopia očných zubov.

(3) Spoluúčasť poistenca uvedená v bode 2 za čeľustnoortopedické výkony je nad rámec úhrady zdravotnej poisťovne.

(4) Na základe verejného zdravotného poistenia sa plne uhrádzajú štandardné dentálne materiály. Ak sa poistenec dohodne na poskytnutí čeľustnoortopedických výkonov z iných ako štandardných materiálov, poisťovňa sa na ich úhrade podieľa vo výške úhrad za výkony s použitím štandardných dentálnych materiálov. Zoznam štandardných dentálnych materiálov ustanovuje osobitný predpis.1)

Kód výkonu Názov výkonu
O01 Čeľustnoortopedická konzultáciaPísomné stanovisko k čeľustnoortopedickej liečbe a poučenie poistenca alebo zákonného
zástupcu o charaktere vývinovej poruchy a o možnostiach jej liečby. Uhrádza sa iba raz.
O02 Vstupné čeľustnoortopedické vyšetrenieKomplexné vyšetrenie s písomnou dokumentáciou. Obsahuje anamnézu, vyšetrenie stavu
chrupu, ústnej hygieny, parodontu, mäkkých tkanív ústnej dutiny, čeľustí, medzičeľust-
ných vzťahov, vývoja chrupu, indexu KPE, PBI a podľa veku CPITN. Uhrádza sa len na za-
čiatku liečby pri založení liečebnej karty.
O03 Určenie rastovej fázyNa základe analýzy rtg. snímky ruky.
O04 Analýza tele-rtg. snímky hlavyUhrádza sa len v indikovaných prípadoch. Vyhodnotenie profilovej, prípadne zadoprednej
projekcie lebky pomocou špeciálnych meraní. Uhrádza sa trikrát počas liečby. V odôvodne-
ných prípadoch so súhlasom revízneho lekára aj viackrát.
O05 Analýza čeľustnoortopedických modelovVyhodnotenie ortopedických modelov čeľustí vrátane segmentálnej, prípadne Boltonovej
analýzy. Vykonáva sa pri vyhotovení každého nového aparátu.
O05a Analýza čeľustnoortopedických modelov pri rázštepochVykazuje sa bez obmedzenia veku.
O06 Čeľustnoortopedická kontrola aktívnej liečbyObsahuje kontrolu funkčnosti aparátu a zhodnotenie priebehu aktívnej liečby. Uhrádza sa
tri razy za tri mesiace počas aktívnej liečby. Súčasťou výkonu je písomný záznam v zdravot-
nej dokumentácii.
O06a Čeľustnoortopedická kontrola počas retencieObsahuje kontrolu funkčnosti aparátu a zhodnotenie úrovne stabilizácie stavu po aktívnej
liečbe. Uhrádza sa jedenkrát za tri mesiace počas retencie. Súčasťou výkonu je písomný zá-
znam v zdravotnej dokumentácii.
O07 Návrh liečebného plánuPísomný záznam liečebného postupu v zdravotnej dokumentácii. Uhrádza sa iba raz na za-
čiatku liečby.
O07a Návrh liečebného plánu pacientov s rázštepmiPísomný záznam, zmeny liečebného plánu pacientov s rázštepmi. Vykazuje sa pri zmene
vývinového štádia chrupu.
O08 Diagnostická prestavba ortopedických modelovPrestavba modelu jednej čeľuste z diagnostických dôvodov alebo ako modelová operácia
pred chirurgickým výkonom.
O09 Konštrukčný zhryzSúčasť trojrozmernej analýzy chrupu. Vykazuje sa s výkonmi O05 a O05a.
O21 Separácia zubovVykazuje sa za jednu medzeru s výberom krúžkov.
O22 Adaptácia a nalepenie súčiastky fixného aparátuNalepenie alebo nacementovanle za jeden krúžok, zámok alebo kanylu. Na jeden zub sa vy-
kazuje iba raz. Opakované vykázanie na tom istom zube je možné iba vtedy, ak poloha zuba
nedovolí ortognátne nalepenie zámky na jeden raz. Takýto prípad je potrebné zdôvodniť
v zdravotnej dokumentácii.
O24 Nasadenie snímateľného oblúka alebo lip bumperuPalatinálny alebo linguálny oblúk. Vykazuje sa osobitne za hornú a dolnú čeľusť.
O25 Nasadenie extraorálneho ťahuTvárová maska nie je súčasťou výkonu. Pacient siju hradí sám.
O27 Príprava a nadviazanie parciálneho oblúka
O28 Príprava a nadviazanie celého oblúka - pri fixnom aparáte na jednu čeľusťNa liečbu jedného poistenca je spravidla potrebných šesť horných a päť dolných oblúkov. Ak
treba použiť viac oblúkov, je nutné písomné zdôvodnenie v zdravotnej dokumentácii schvá-
lené revíznym lekárom.
O29 Odstránenie nadviazaného oblúkaUhrádza sa ako samostatný výkon za každú čeľusť.
O30 Úprava snímateľného aparátuÚprava aparátu v ambulancii. Súčasťou výkonu je napruženie drôtených elementov, výbrus,
úprava skrutky a pod. Vykazuje sa v nadväznosti na výkony O06 a O06a.
O31 Úprava fixného aparátuSúčasťou výkonu je stiahnutie, napruženie, nadviazanie častí oblúka a podobné úpravy čas-
tí fixného aparátu. Vykazuje sa v nadväznosti na výkon O06.
O32 Stiahnutie fixného aparátu a zariadenia za jeden zubSúčasťou výkonu je aj odstránenie fixačných hmôt. Vykazuje sa po ukončení aktívnej liečby
fixným aparátom.
O37 Zábrus zuba z čeľustnoortopedických dôvodov za jeden zub

Časť III

O04 Medicínsky potrat

O05 Iný potrat

O06 Nešpecifikovaný potrat

Na základe verejného zdravotného poistenia sa plne uhrádzajú zdravotné výkony z katalógu výkonov pri interrupcii vykonanej zo zdravotných dôvodov uvedených v osobitnom predpise.2)

Časť IV

Z30.2 Sterilizácia

Na základe verejného zdravotného poistenia sa plne uhrádzajú zdravotné výkony z katalógu výkonov pri sterilizácii, ak je to nevyhnutné na zachovanie zdravia osoby.

Časť V

Z 31.1 Umelé oplodnenie

Z 31.2 Oplodnenie in vitro (v skúmavke)

Z 31.3 Iné asistované metódy oplodnenia

Na základe verejného zdravotného poistenia sa uhrádzajú najviac tri cykly výkonov asistovanej reprodukcie ženám do 39. roku veku života v týchto prípadoch:

1. Chýbajúce vajcovody alebo nezvratné poškodenie vajcovodov diagnostikované laparoskopicky alebo laparotomicky okrem stavov, ktoré vznikli ako následok predchádzajúcej sterilizácie alebo umelého prerušenia tehotenstva.

2. Endometrióza ženy, ktorá je diagnostikovaná laparoskopicky alebo laparotomicky.

3. Nezvratné poškodenie vaječníkov, ktoré je potvrdené biochemicky, laparoskopicky alebo laparotomicky, ak toto poškodenie nie je následkom umelého prerušenia tehotenstva.

4. Idiopatická sterilita, ktorá je neúspešne liečená jeden rok v špecializovanom zdravotníckom zariadení.

5. Mužský faktor sterility – azoospermia, astenospermia, ejakulačné dysfunkcie a ochorenia súvisiace s chemoterapiou alebo poúrazovými stavmi, ktoré sú overené andrológom.

6. Imunologické príčiny sterility overené laboratórne.

7. Riziko dedičného ochorenia, v dôsledku ktorého nemôžu mať manželia zdravé potomstvo, ktoré je overené genetikom.

8. Endokrinné príčiny sterility overené endokrinológom.

Poznámky pod čiarou

1) § 3 ods. 1 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

1) § 5 ods. 2 zákona č. 576/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.

2) Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky č. 74/1986 Zb., ktorou sa vykonáva zákon Slovenskej národnej rady č. 73/1986 Zb. o umelom prerušení tehotenstva.