Nariadenie vlády č. 776/2004 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vydáva Katalóg zdravotných výkonov

Čiastka 312/2004
Platnosť od 31.12.2004
Účinnosť od 01.06.2005
Redakčná poznámka

Platnosť predpisu „1. 1. 2005" bola zmenená redakčným oznámením o oprave chyby uverejnenom v čiastke 6/2005 na „31. 12. 2004".

776

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 15. decembra 2004,

ktorým sa vydáva Katalóg zdravotných výkonov

Vláda Slovenskej republiky na vykonanie § 2 ods. 2 a podľa § 3 ods. 1 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:


§ 1

(1) Katalóg zdravotných výkonov je uvedený v prílohe.

(2) Príloha sa použije aj na zdravotné výkony, ktoré sú plne uhrádzané z verejného zdravotného poistenia.


§ 2

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2005.


Mikuláš Dzurinda v. r.


Príloha k nariadeniu vlády č. 776/2004 Z. z.

KATALÓG ZDRAVOTNÝCH VÝKONOV

Tabuľka 01