Nariadenie vlády č. 776/2004 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vydáva Katalóg zdravotných výkonov

Čiastka 312/2004
Platnosť od 31.12.2004
Účinnosť od 01.06.2005
Redakčná poznámka

Platnosť predpisu „1. 1. 2005" bola zmenená redakčným oznámením o oprave chyby uverejnenom v čiastke 6/2005 na „31. 12. 2004".

01.01.2005

776

01.01.2005

NARIADENIE VLÁDY

01.01.2005

Slovenskej republiky

01.01.2005

z 15. decembra 2004,

01.01.2005

ktorým sa vydáva Katalóg zdravotných výkonov

01.01.2005

Vláda Slovenskej republiky na vykonanie § 2 ods. 2 a podľa § 3 ods. 1 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:


01.01.2005

§ 1

01.01.2005

(1) Katalóg zdravotných výkonov je uvedený v prílohe.

01.01.2005

(2) Príloha sa použije aj na zdravotné výkony, ktoré sú plne uhrádzané z verejného zdravotného poistenia.


01.01.2005

§ 2

01.01.2005

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2005.


01.01.2005

Mikuláš Dzurinda v. r.


01.06.2005

Príloha k nariadeniu vlády č. 776/2004 Z. z.

01.06.2005

KATALÓG ZDRAVOTNÝCH VÝKONOV

01.06.2005

Tabuľka 01