Vyhláška č. 771/2004 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o forme a náležitostiach pitevného protokolu, o zozname pracovísk, na ktorých sa vykonávajú pitvy, a o požiadavkách na materiálno-technické vybavenie pracovísk, na ktorých sa vykonávajú pitvy

Čiastka 310/2004
Platnosť od 31.12.2004
Účinnosť od 01.09.2015
01.01.2005

771

01.01.2005

VYHLÁŠKA

01.01.2005

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

01.01.2005

z 20. decembra 2004

01.01.2005

o forme a náležitostiach pitevného protokolu, o zozname pracovísk, na ktorých sa vykonávajú pitvy, a o požiadavkách na materiálno-technické vybavenie pracovísk, na ktorých sa vykonávajú pitvy

01.01.2005

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 48 ods. 8 a 11 zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:


01.01.2005

§ 1

01.01.2005

(1) Táto vyhláška ustanovuje formu a náležitosti pitevného protokolu, zoznam pracovísk, na ktorých sa vykonávajú pitvy, a požiadavky na materiálno-technické vybavenie pracovísk, na ktorých sa vykonávajú pitvy.

01.01.2005

(2) Pitevný protokol sa vyhotovuje na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prvej časti prílohy č. 1.

01.01.2005

(3) Textová časť pitevného protokolu obsahuje najmä vonkajšiu prehliadku zomretej osoby, vnútornú prehliadku zomretej osoby, laboratórne vyšetrenia a pitevnú epikrízu. Vzor textovej časti pitevného protokolu je uvedený v druhej časti prílohy č. 1.

01.01.2005

§ 2

01.12.2009

(1) Zoznam patologicko-anatomických pracovísk a pracovísk súdneho lekárstva Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, na ktorých sa vykonávajú pitvy, je uvedený v prílohe č. 2.

01.01.2005

(2) Požiadavky na materiálno-technické vybavenie pracovísk podľa odseku 1, na ktorých sa vykonávajú pitvy, sú uvedené v prílohe č. 3.


01.01.2005

§ 3

01.01.2005

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2005.


01.01.2005

Rudolf Zajac v. r.


01.01.2005

Príloha č. 1 k vyhláške č. 771/2004 Z. z.

01.01.2005

VZOR

01.01.2005

I. časť

01.01.2005

Tlačivo pitevného protokolu

01.01.2005

II. časť

01.01.2005

Záznam z pitvy

01.01.2005

vzor

01.12.2009

Príloha č. 2 k vyhláške č. 771/2004 Z. z.

01.12.2009

ZOZNAM PATOLOGICKO-ANATOMICKÝCH PRACOVÍSK A PRACOVÍSK SÚDNEHO LEKÁRSTVA ÚRADU PRE DOHĽAD NAD ZDRAVOTNOU STAROSTLIVOSŤOU, NA KTORÝCH SA VYKONÁVAJÚ PITVY

01.09.2015

1. Súdnolekárske a patologicko-anatomické pracovisko Bratislava,

01.09.2015

2. Súdnolekárske a patologicko-anatomické pracovisko Nitra,

01.09.2015

3. Súdnolekárske a patologicko-anatomické pracovisko Žilina,

01.09.2015

4. Súdnolekárske a patologicko-anatomické pracovisko Martin,

01.09.2015

5. Súdnolekárske a patologicko-anatomické pracovisko Banská Bystrica,

01.09.2015

6. Súdnolekárske a patologicko-anatomické pracovisko Prešov,

01.09.2015

7. Súdnolekárske a patologicko-anatomické pracovisko Poprad,

01.09.2015

8. Súdnolekárske a patologicko-anatomické pracovisko Košice.

01.12.2009

Príloha č. 3 k vyhláške č. 771/2004 Z. z.

01.12.2009

MATERIÁLNO-TECHNICKÉ VYBAVENIE PATOLOGICKO-ANATOMICKÉHO PRACOVISKA A PRACOVISKA SÚDNEHO LEKÁRSTVA ÚRADU PRE DOHĽAD NAD ZDRAVOTNOU STAROSTLIVOSŤOU

01.12.2009

A) Patologicko-anatomické pracovisko

01.12.2009

Materiálno-technické vybavenie patologicko-anatomického pracoviska nekroptického úseku sa člení na tieto časti:

01.12.2009

a) administratívna – kancelária na vedenie písomnej agendy nekroptickej prevádzky a na styk s pozostalými,

01.12.2009

b) pitevná – pitevňa na vykonávanie pitiev a priľahlý pitevný trakt vrátane márnice na manipuláciu s telami zomretých a ich dočasné uloženie až do odvozu pohrebnou službou,

01.12.2009

c) laboratórium na spracovanie materiálu odobratého pri pitve na mikroskopické vyšetrenie,

01.12.2009

d) úsek mikroskopickej diagnostiky.

01.12.2009

a) Základné vybavenie administratívnej časti

01.12.2009

1. stôl pod počítač,

01.12.2009

2. osobný počítač s perifériou a tlačiarňou vybavený špecializovaným softvérovým systémom alebo PC-terminál na zosieťovaných pracoviskách s informačným systémom,

01.12.2009

3. písací stroj,

01.12.2009

4. archivačný systém,

01.12.2009

5. pracovný stôl,

01.12.2009

6. kopírovacie zariadenie.

01.12.2009

b) Základné vybavenie pitevného traktu – pitevne a márnice

01.12.2009

1. pitevný stôl a preparačný stolík s tečúcou vodou – minimálne dva kusy, optimálne s odsávaním a s audiosystémom (závesný mikrofón a záznamové zariadenie na diktovanie a audiozáznam s nožným spínačom),

01.12.2009

2. súbor pitevných nástrojov – v závislosti od počtu stolov,

01.12.2009

3. sada sterilných nástrojov na bakteriologické, virologické, parazitologické, mykologické odbery, na tkanivové kultúry atď.,

01.12.2009

4. skrinka na pitevné nástroje,

01.12.2009

5. sterilizátor na pitevné nástroje na tzv. infekčné pitvy,

01.12.2009

6. váha na mŕtvoly,

01.12.2009

7. závesná váha na orgány nad 500 g,

01.12.2009

8. závesná váha na orgány do 500 g,

01.12.2009

9. vibračná píla na kosti,

01.12.2009

10. digestor – automat na odobratý formalínom fixovaný materiál a na odobraté makropreparáty,

01.12.2009

11. časť určená na preparáciu a maceráciu orgánov,

01.12.2009

12. maceračné zariadenie,

01.12.2009

13. pojazdné operačné svietidlo,

01.12.2009

14. analytický UV žiarič,

01.12.2009

15. stolová odstredivka,

01.12.2009

16. stereomikroskop,

01.12.2009

17. pojazdné stolíky na orgány – dva kusy,

01.12.2009

18. brúska na nože,

01.12.2009

19. preparačná lupa s osvetlením,

01.12.2009

20. časť určená na fotodokumentáciu: stojan na makrofotografiu a digitálny fotografický prístroj vybavený zoomom, fotografické reflektory – štyri kusy a bleskové zariadenie s dvoma extenzormi,

01.12.2009

21. pojazdný alebo stacionárny rtg. prístroj – iba na vybraných pracoviskách,

01.12.2009

22. negatoskop,

01.12.2009

23. technické váhy,

01.12.2009

24. chladnička na uchovávanie tiel – boxy, minimálna kapacita 20 – 25 tiel alebo chladiaca miestnosť s rovnakou kapacitou,

01.12.2009

25. vozík na mŕtve telo – minimálne dva kusy,

01.12.2009

26. vozík na prevoz rakiev,

01.12.2009

27. germicídne žiariče – počet podľa plochy/objemu priestorov,

01.12.2009

28. mraziaci box na materiál.

01.12.2009

c) Základné vybavenie laboratória

01.12.2009

1. stolová odstredivka,

01.12.2009

2. termostat s vodným plášťom 56 oC,

01.12.2009

3. termostat s vodným plášťom 37 oC,

01.12.2009

4. binokulárny mikroskop,

01.12.2009

5. digestor,

01.12.2009

6. farbiaci automat minimálne dvojlinkový na farbenie HE + farbenie špeciálnych metód,

01.12.2009

7. tkaninové procesory typu Histokinette 2000,

01.12.2009

8. zariadenie na zalievanie tkanív do parafínu,

01.12.2009

9. vodný kúpeľ s reguláciou,

01.12.2009

10. sánkový mikrotóm – dva kusy,

01.12.2009

11. rotačný mikrotóm – dva kusy,

01.12.2009

12. kryostat,

01.12.2009

13. irotóm s pevným nožom na veľké rezy – 12 nožov,

01.12.2009

14. držiak čepeliek – štyri kusy,

01.12.2009

15. laboratórne analytické váhy,

01.12.2009

16. 250-litrová chladnička,

01.12.2009

17. mraznička,

01.12.2009

18. archivačný systém na ukladanie preparátov,

01.12.2009

19. archivačný systém na ukladanie parafínových bločkov,

01.12.2009

20. počítačový terminál,

01.12.2009

21. laboratórna teplovzdušná sušiareň s núteným obehom vzduchu do 200 oC,

01.12.2009

22. odvápňovač kostných preparátov,

01.12.2009

23. destilačný prístroj,

01.12.2009

24. veľký stôl pod mikroskop,

01.12.2009

25. laboratórne obojstranné mokré stoly – jedna zostava,

01.12.2009

26. laboratórne jednostranné mokré stoly – jedna zostava,

01.12.2009

27. parapetné laboratórne stoly – jedna zostava,

01.12.2009

28. plastikové komôrky,

01.12.2009

29. príručný sterilizátor,

01.12.2009

30. prednášková/seminárna miestnosť s vybavením: negatoskop, spätný projektor, diaprojektor, osobný počítač s premietacím zariadením a plátno.

01.12.2009

d) Základné vybavenie úseku mikroskopickej diagnostiky

01.12.2009

1. binokulárny mikroskop s fázovým kontrastom – jeden kus na lekára,

01.12.2009

2. elektrónový mikroskop – na vybraných pracoviskách,

01.12.2009

3. stereomikroskop

01.12.2009

4. plastikové komôrky na zalievanie excízií,

01.12.2009

5. analytické váhy,

01.12.2009

6. elektrické rýchlováhy,

01.12.2009

7. 100-litrová chladnička,

01.12.2009

8. 200-litrová chladnička,

01.12.2009

9. germicídny žiarič,

01.12.2009

10. elektrický sterilizátor,

01.12.2009

11. laboratórny stôl,

01.12.2009

12. termostat,

01.12.2009

13. skrine na archiváciu mikroskopických preparátov,

01.12.2009

14. písací stroj,

01.12.2009

15. osobný počítač a tlačiareň.

01.12.2009

B) Pracovisko súdneho lekárstva Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

01.12.2009

Materiálno-technické vybavenie pracoviska súdneho lekárstva pozostáva z týchto častí:

01.12.2009

a) nekroptický úsek,

01.12.2009

b) úsek mikroskopickej diagnostiky,

01.12.2009

c) úsek forenznej chémie a toxikológie,

01.12.2009

d) referenčné – štandardné prístrojové vybavenie a zariadenie okrem minimálneho prístrojového vybavenia a zariadenia,

01.12.2009

e) úsek forenznej sérohematológie a genetiky,

01.12.2009

f) úsek vyšetrovania živých osôb,

01.12.2009

g) úsek administratívy, fotodokumentácie, rtg. dokumentácie a videodokumentácie,

01.12.2009

h) administratívna časť lekára,

01.12.2009

i) administratívna časť nelekára,

01.12.2009

j) potreby na terénne obhliadky mŕtvych.

01.12.2009

a) Základné vybavenie nekroptického (pitevného) úseku

01.12.2009

1. pitevný stôl a preparačný stolík,

01.12.2009

2. váha na mŕtvoly,

01.12.2009

3. automatická váha na orgány,

01.12.2009

4. váha na orgány do 500 g – poštová váha,

01.12.2009

5. vibračná píla na kosti,

01.12.2009

6. digestor pre makropreparáty,

01.12.2009

7. pojazdné bodové operačné svietidlo,

01.12.2009

8. stolová odstredivka,

01.12.2009

9. pojazdný alebo stacionárny rtg. prístroj – iba na vybraných pracoviskách,

01.12.2009

10. negatoskop,

01.12.2009

11. školská tabuľa,

01.12.2009

12. sterilizátor,

01.12.2009

13. chladnička na telá zomretých,

01.12.2009

14. germicídny žiarič – podľa počtu pitevných stolov,

01.12.2009

15. súbor pitevných a preparačných nástrojov,

01.12.2009

16. pojazdné stolíky na orgány,

01.12.2009

17. vozík na mŕtvoly – podľa počtu pitevných stolov,

01.12.2009

18. zdvíhací vozík na manipuláciu s mŕtvolami,

01.12.2009

19. maceračné zariadenie,

01.12.2009

20. brúska na nože,

01.12.2009

21. vodný kúpeľ,

01.12.2009

22. preparačná lupa s osvetlením,

01.12.2009

23. písací stroj,

01.12.2009

24. diktafón,

01.12.2009

25. osobný počítač a tlačiareň.

01.12.2009

b) Základné vybavenie úseku mikroskopickej diagnostiky

01.12.2009

1. binokulárny mikroskop,

01.12.2009

2. stereoskopický mikroskop,

01.12.2009

3. mikrotóm,

01.12.2009

4. mikrotómový nôž,

01.12.2009

5. automat na rezanie bločkov,

01.12.2009

6. autotechnikón,

01.12.2009

7. zmrazovací mikrotóm a nože,

01.12.2009

8. automat na farbenie mikroskopických preparátov,

01.12.2009

9. plastikové komôrky na zalievanie excízií,

01.12.2009

10. kyvety na farbenie mikroskopických preparátov,

01.12.2009

11. analytické váhy,

01.12.2009

12. elektrické rýchlováhy,

01.12.2009

13. 100-litrová chladnička,

01.12.2009

14. 200-litrová chladnička,

01.12.2009

15. germicídny žiarič,

01.12.2009

16. elektrický sterilizátor,

01.12.2009

17. laboratórny stôl,

01.12.2009

18. termostat,

01.12.2009

19. skrine na uchovávanie bločkov,

01.12.2009

20. skrine na uchovávanie mikroskopických preparátov,

01.12.2009

21. písací stroj,

01.12.2009

22. osobný počítač a tlačiareň.

01.12.2009

c) Základné vybavenie úseku forenznej chémie a toxikológie na vybraných pracoviskách

01.12.2009

1. kolorimeter,

01.12.2009

2. denzitometer (UV – VIS) na vyhodnocovanie tenkovrstvovej chromatografie,

01.12.2009

3. box/tmavá komora s UV lampou (vlnová dĺžka nastaviteľná minimálne na 254 a 366 nm),

01.12.2009

4. automatický imunoanalyzátor (drogy, liečivá),

01.12.2009

5. plynový chromatograf s „head space“ systémom (prchavé látky, drogy, liečivá – dôkaz, stanovenie),

01.12.2009

6. analytické váhy (presnosť na štyri desatinné miesta),

01.12.2009

7. predvážky do 1 000 g,

01.12.2009

8. laboratórna centrifúga s výkyvným rotorom s adaptérmi na skúmavky rôznych veľkostí; do 6 000 RPM,

01.12.2009

9. destilačný prístroj na vodu s kapacitou minimálne 10 l/min. s deionizáciou,

01.12.2009

10. sklená destilačná a refluxná súprava – zábrusová,

01.12.2009

11. vodný termostat k vákuovej odparke,

01.12.2009

12. ultratermostat s chladiacim zariadením pre rozsah nastaviteľných teplôt – 20 oC až + 100 oC,

01.12.2009

13. vodný kúpeľ pre 2-litrovú guľatú banku s nastaviteľnou výškou,

01.12.2009

14. ultrazvukový kúpeľ s ohrevom – 5-litrový,

01.12.2009

15. magnetická miešačka s ohrevom,

01.12.2009

16. sada sklených lopatkových miešadiel s/bez zábrusového ložiska, s elektrickou pohonnou prevodovou jednotkou s nastaviteľnými otáčkami,

01.12.2009

17. trepačka s nastaviteľnou frekvenciou a univerzálnym úchytom pre laboratórne sklo,

01.12.2009

18. vodná výveva,

01.12.2009

19. vákuová odparka,

01.12.2009

20. 500-litrová chladnička,

01.12.2009

21. 100-litrová mraznička,

01.12.2009

22. pH-meter so sadou elektród,

01.12.2009

23. sada nastaviteľných automatických pipiet s vymeniteľnými špičkami,

01.12.2009

24. laboratórny digestor,

01.12.2009

25. homogenizátor biologického materiálu (mixér),

01.12.2009

26. teplovzdušný sušič s nastaviteľnou teplotou a prúdením vzduchu (fén),

01.12.2009

27. trezor na jedy a štandardy,

01.12.2009

28. laboratórny stôl pre mokrú chémiu,

01.12.2009

29. stoly pod váhy,

01.12.2009

30. laboratórne skrine,

01.12.2009

31. osobný počítač s tlačiarňou,

01.12.2009

32. laboratórna teplovzdušná sušiareň s núteným obehom vzduchu do 200 oC,

01.12.2009

33. box pre tlakové nádoby (technické a laboratórne plyny),

01.12.2009

34. regulačné ventily na tlakové nádoby pre plyny – podľa potreby,

01.12.2009

35. rozvody technických plynov – podľa potreby,

01.12.2009

36. kalkulačka,

01.12.2009

37. stopky,

01.12.2009

38. nosiče (platničky, papier), vývojnice a detekčné sklo na tenkovrstvovú a papierovú chromatografiu,

01.12.2009

39. imunochromatografické skríningové testy na drogy a liečivá (stripy, platničky a pod.),

01.12.2009

40. potrebné štandardy a chemikálie,

01.12.2009

41. základné laboratórne odmerné, varné a pomocné sklo,

01.12.2009

42. ochranné prostriedky a pomôcky pre výkonný personál,

01.12.2009

43. SPE – extraktor.

01.12.2009

d) Referenčné – štandardné prístrojové vybavenie a zariadenie okrem minimálneho prístrojového vybavenia a zariadenia

01.12.2009

1. UV – VIS spektrometer (meranie priebežného spektra),

01.12.2009

2. plynový chromatograf s hmotnostným detektorom (GCMS),

01.12.2009

3. systém vysokotlakovej kvapalinovej chromatografie (HPLC),

01.12.2009

4. analytická centrifúga na Eppendorf – vialky; do 10 000 RPM,

01.12.2009

5. olejový kúpeľ pre 2-litrovú guľatú banku s nastaviteľnou výškou,

01.12.2009

6. ohrievacie hniezda s termostatom pre guľaté banky s objemom 50, 100, 250 a 1 000 ml,

01.12.2009

7. vibračné miešadlo na úpravu analytických vzoriek (VORTEX),

01.12.2009

8. mikroanalytický derivatizačný blok s pripojením na inertný plyn – derivatizácia vzoriek,

01.12.2009

9. pyknometer,

01.12.2009

10. pieskový kúpeľ,

01.12.2009

11. IČ spektrometer,

01.12.2009

12. atómový absorbčný spektrometer, resp. plameňový fotometer (stanovenie kovov),

01.12.2009

13. kvapalinový chromatograf s hmotnostným detektorom (LCMS),

01.12.2009

14. elektroforéza,

01.12.2009

15. systém preparatívnej, nízkotlakovej kolónovej chromatografie,

01.12.2009

16. kofflerov blok,

01.12.2009

17. refraktometer,

01.12.2009

18. ultracentrifúga s výkyvným aj s uhlovým rotorom s adaptérmi na rôzne príslušné laboratórne sklo do 20 000 RPM, chladená,

01.12.2009

19. olejová výveva s vymrazovačkami,

01.12.2009

20. zariadenie na lyofilizáciu vzoriek (vysušenie za vákua),

01.12.2009

21. zariadenie na potenciometrickú titráciu,

01.12.2009

22. zariadenie na titračné stanovenie,

01.12.2009

23. skener a digitálny fotoaparát k osobnému počítaču,

01.12.2009

24. žíhacia piecka so sadou téglikov (porcelánové, platinové),

01.12.2009

25. platinové žíhacie očko,

01.12.2009

26. sklársky plynový kahan.

01.12.2009

e) Základné vybavenie úseku forenznej sérohematológie a genetiky

01.12.2009

1. termostat s reguláciou 37 oC,

01.12.2009

2. termostat s reguláciou 60 oC,

01.12.2009

3. analytické váhy,

01.12.2009

4. poloautomatické elektrické rýchlováhy,

01.12.2009

5. zariadenie na elektroforézu s vyhodnocovačom,

01.12.2009

6. laboratórna odstredivka,

01.12.2009

7. vodný kúpeľ,

01.12.2009

8. 100-litrová chladnička,

01.12.2009

9. 200-litrová chladnička,

01.12.2009

10. mraznička,

01.12.2009

11. ultrafialová lampa,

01.12.2009

12. binokulárny mikroskop,

01.12.2009

13. obrátený mikroskop,

01.12.2009

14. preparačná lupa s osvetlením,

01.12.2009

15. mikropipety,

01.12.2009

16. laboratórny stôl,

01.12.2009

17. laboratórna skriňa,

01.12.2009

18. písací stroj,

01.12.2009

19. osobný počítač a tlačiareň,

01.12.2009

f) Základné vybavenie úseku vyšetrovania živých osôb

01.12.2009

1. osobná váha,

01.12.2009

2. vyšetrovacie lôžko,

01.12.2009

3. odberová súprava na biologický materiál,

01.12.2009

4. negatoskop.

01.12.2009

g) Základné vybavenie úseku administratívy, fotodokumentácie, rtg. dokumentácie a videodokumentácie

01.12.2009

1. elektrický písací stroj,

01.12.2009

2. diktafón,

01.12.2009

3. kopírovacie zariadenie (xerox),

01.12.2009

4. osobný počítač a tlačiareň,

01.12.2009

5. automatické mikrofotografické zariadenie,

01.12.2009

6. digitálny fotografický prístroj,

01.12.2009

7. fotografické reflektory,

01.12.2009

8. expozimeter,

01.12.2009

9. statív pre fotoprístroj,

01.12.2009

10. skener (kopírovacie zariadenie),

01.12.2009

11. sada medzikrúžkov pre makrofotografiu,

01.12.2009

12. výmenný objektív pre makrofotografiu,

01.12.2009

13. digitálna videokamera,

01.12.2009

14. farebný TV prijímač,

01.12.2009

15. videorekordér,

01.12.2009

16. multimediálny projektor,

01.12.2009

17. premietacie plátno,

01.12.2009

18. negatoskop,

01.12.2009

19. mikroprojektor s nástavcom pre mikroskop.

01.12.2009

h) Základné vybavenie administratívnej časti lekára

01.12.2009

1. binokulárny mikroskop,

01.12.2009

2. písací stroj,

01.12.2009

3. osobný počítač a tlačiareň.

01.12.2009

i) Základné vybavenie administratívnej časti nelekára

01.12.2009

1. písací stroj,

01.12.2009

2. osobný počítač a tlačiareň.

01.12.2009

j) Základné vybavenie pri terénnych obhliadkach mŕtvych a konzultáciách

01.12.2009

1. mobilný telefón,

01.12.2009

2. digitálny fotografický prístroj,

01.12.2009

3. pamäťová karta,

01.12.2009

4. prenosný počítač a tlačiareň,

01.12.2009

5. ochranné prostriedky – oblečenie,

01.12.2009

6. baterka s nabíjačkou,

01.12.2009

7. písací stroj,

01.12.2009

8. kancelárske potreby,

01.12.2009

9. teplomer na meranie jadrovej telesnej teploty (od 0 oC).