Vyhláška č. 767/2004 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o náležitostiach správy o činnosti zdravotnej poisťovne

Čiastka 309/2004
Platnosť od 31.12.2004
Účinnosť od 01.01.2005

OBSAH

01.01.2005

767

01.01.2005

VYHLÁŠKA

01.01.2005

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

01.01.2005

z 15. decembra 2004

01.01.2005

o náležitostiach správy o činnosti zdravotnej poisťovne

01.01.2005

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 15 ods. 4 zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:


01.01.2005

§ 1

01.01.2005

(1) Náležitosťami správy o činnosti zdravotnej poisťovne za predchádzajúci kalendárny rok sú:

01.01.2005

a) obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo zdravotnej poisťovne,

01.01.2005

b) dátum vydania povolenia na vykonávanie verejného zdravotného poistenia,

01.01.2005

c) mená a priezviská zamestnancov zodpovedných za výkon vnútornej kontroly,

01.01.2005

d) prehľad o tvorbe a použití technických rezerv,

01.01.2005

e) informácia o všetkých nedostatkoch v hospodárení zdravotnej poisťovne, ktoré zamestnanci zodpovední za výkon vnútornej kontroly zistili v priebehu predchádzajúceho kalendárneho roka, a o všetkých navrhnutých opatreniach na nápravu týchto nedostatkov,

01.01.2005

f) informácia o kontrolnej činnosti zdravotnej poisťovne,1)

01.01.2005

g) vyjadrenie útvaru zodpovedného za výkon vnútornej kontroly

01.01.2005

1. o tvorbe a použití technických rezerv,

01.01.2005

2. o faktoroch, ktoré mali nepriaznivý vplyv na výkon verejného zdravotného poistenia zdravotnej poisťovne,

01.01.2005

3. o hodnovernosti údajov, z ktorých vychádzal, a prípadných pochybnostiach súvisiacich s nimi.

01.01.2005

(2) Správa o činnosti zdravotnej poisťovne za predchádzajúci kalendárny rok, ktorá vykonáva individuálne zdravotné poistenie podľa osobitného predpisu,2) okrem náležitostí podľa odseku 1 obsahuje aj prehľad o tvorbe garančného fondu.


01.01.2005

§ 2

01.01.2005

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2005.


01.01.2005

Rudolf Zajac v. r.

Poznámky pod čiarou

01.01.2005

1) § 9 zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

01.01.2005

2) Zákon č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.