Zákon č. 733/2004 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čiastka 300/2004
Platnosť od 29.12.2004
Účinnosť od 01.01.2016
Redakčná poznámka

s výnimkou bodov 11, 13 a 14, bodu 18 § 54b ods. 1 písm. b), c), e) až h), § 54c až 54i, bodov 19 až 22, ktoré nadobúdajú účinnosť 13. augusta 2005, bodu 18 § 54b ods. 1 písm. d), ktorý nadobúda účinnosť 1. júla 2006

01.01.2005

733

01.01.2005

ZÁKON

01.01.2005

z 2. decembra 2004,

01.01.2005

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

01.01.2005

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


01.01.2005

Čl. II

01.01.2005

Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa mení a dopĺňa takto:

01.01.2005

1. V § 77 ods. 1 sa slová „platí za komunálne odpady“ nahrádzajú slovami „platí za komunálne odpady okrem elektroodpadov26a)“.

01.01.2005

Poznámka pod čiarou k odkazu 26a znie:

01.01.2005

26a) § 54a ods. 4 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 733/2004 Z. z.“.

01.01.2005

2. V § 77 ods. 3 posledná veta znie: „To neplatí, ak sa na poplatníka vzťahuje množstvový zber v príslušnej časti obce.“.

01.01.2005

3. V § 77 ods. 5 písm. a) sa vypúšťa veta za druhou bodkočiarkou.

01.01.2005

4. § 78 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

01.01.2005

(3) Ak obec neustanoví všeobecne záväzným nariadením11) sadzbu poplatku, platí sa poplatok podľa odseku 1 v najnižšej sadzbe.“.

01.01.2005

5. V § 79 ods. 3 písm. b) sa tretí bod označuje ako písmeno c) a za slovo „zamestnancov“ sa vkladajú slová „pripadajúceho na určené obdobie“.

01.01.2005

6. V § 79 ods. 4 písmeno b) znie:

01.01.2005

b) ak nie je možné postupovať podľa písmena a)

01.01.2005

1. počet kalendárnych dní v období trvajúcom odo dňa vzniku povinnosti platiť poplatok do konca týždňa, ktorý predchádza týždňu, v ktorom poplatník splní ohlasovaciu povinnosť podľa § 80 o skutočnosti, ktorá má za následok zánik poplatkovej povinnosti, alebo

01.01.2005

2. počet kalendárnych dní v období trvajúcom odo dňa vzniku povinnosti platiť poplatok do konca určeného obdobia.“.

01.01.2005

7. § 81 vrátane nadpisu znie:

01.01.2005

㤠81

01.01.2005

Vyrubenie poplatku a spôsob platenia poplatku

01.01.2005

(1) Poplatok vyrubí obec platobným výmerom, a ak poplatník preukáže, že využíva množstvový zber, obec poplatok nevyrubí platobným výmerom.

01.01.2005

(2) Ak poplatník preukáže, že využíva množstvový zber, platí poplatok spôsobom ustanoveným vo všeobecne záväznom nariadení obce.11)

01.01.2005

(3) Ak obec sama alebo na základe ohlásenia zistí, že poplatok bol poplatníkovi vyrubený v nesprávnej výške, alebo že nastali skutočnosti, ktoré majú vplyv na zmenu výšky poplatku, upraví obec výšku poplatku v nasledujúcom určenom období podľa okolností, ktoré nastali.“.

01.01.2005

8. § 82 vrátane nadpisu znie:

01.01.2005

㤠82

01.01.2005

Vrátenie poplatku

01.01.2005

(1) Obec poplatok zníži podľa najnižšej sadzby alebo odpustí za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže na základe podkladov, ktoré obec určila všeobecne záväzným nariadením,11)

01.01.2005

a) že sa v určenom období dlhodobo zdržiava alebo zdržiaval v zahraničí,

01.01.2005

b) svoju neprítomnosť v obci z dôvodu výkonu základnej vojenskej služby, alebo

01.01.2005

c) že neužíva nehnuteľnosť, ktorú je oprávnený užívať, viac ako 90 po sebe nasledujúcich dní.

01.01.2005

(2) Ak v priebehu určeného obdobia zanikne poplatková povinnosť poplatníka, ktorému bol poplatok vyrubený platobným výmerom, je obec povinná vrátiť pomernú časť poplatku rozhodnutím do 30 dní odo dňa doručenia dodatočného platobného výmeru alebo odo dňa zistenia tejto skutočnosti, najneskôr však do 60 dní od skončenia obcou určeného obdobia, za ktoré bol poplatok uhradený. Obec nie je povinná vrátiť preplatok nižší ako 100 Sk.

01.01.2005

(3) Ak poplatník zapojený do systému množstvového zberu uhradil obci vyšší poplatok, ako bol povinný uhradiť, obec vráti vzniknutý rozdiel do 60 dní od skončenia obcou určeného obdobia, za ktoré bol poplatok uhradený. Spôsob a formu vrátenia poplatku pri množstvovom zbere obec upraví vo všeobecne záväznom nariadení obce.11)

01.01.2005

(4) Obec môže v prípadoch ustanovených všeobecne záväzným nariadením11) na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti zákona v jednotlivých prípadoch poplatok znížiť aj pod najnižšiu sadzbu podľa § 78 alebo môže poplatok odpustiť.“.

01.01.2005

9. V § 83 sa vypúšťajú odseky 1 a 3. Súčasne sa zrušuje označenie odseku 2.


01.01.2005

Čl. V

01.01.2005

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 553/2001 Z. z., zákonom č. 96/2002 Z. z., zákonom č. 261/2002 Z. z., zákonom č. 393/2002 Z. z., zákonom č. 529/2002 Z. z., zákonom č. 188/2003 Z. z., zákonom č. 245/2003 Z. z., zákonom č. 525/2003 Z. z., zákonom č. 24/2004 Z. z., zákonom č. 443/2004 Z. z., zákonom č. 587/2004 Z. z. a týmto zákonom.

01.01.2005

Čl. VI

01.01.2005

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2005 s výnimkou bodov 11, 13 a 14, bodu 18 § 54b ods. 1 písm. b), c), e) až h), § 54c až 54i, bodov 19 až 22, ktoré nadobúdajú účinnosť 13. augusta 2005, bodu 18 § 54b ods. 1 písm. d), ktorý nadobúda účinnosť 1. júla 2006.


01.01.2005

Ivan Gašparovič v. r.

01.01.2005

Pavol Hrušovský v. r.

01.01.2005

Mikuláš Dzurinda v. r.