Nariadenie vlády č. 722/2004 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o výške úhrady poistenca za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti

Čiastka 297/2004
Platnosť od 28.12.2004
Účinnosť od 01.01.2009 do31.10.2017
Zrušený 577/2004 Z. z.
Redakčná poznámka

Zákon č. 257/2017 Z. z. vložil do zákona č. 577/2004 Z. z. nový § 48b, ktorý je zrušovacím ustanovením pre nariadenie č. 722/2004 Z. z.

OBSAH

01.01.200531.10.2017

722

01.01.200531.10.2017

NARIADENIE VLÁDY

01.01.200531.10.2017

Slovenskej republiky

01.01.200531.10.2017

z 15. decembra 2004

01.01.200531.10.2017

o výške úhrady poistenca za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti

01.01.200531.10.2017

Vláda Slovenskej republiky podľa § 38 ods. 9 zákona č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti (ďalej len „zákon“) nariaďuje:


01.01.200531.10.2017

§ 1

01.01.200531.10.2017

(1) Pri poskytovaní ústavnej zdravotnej starostlivosti plne uhrádzanej alebo čiastočne uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia je výška úhrady poistenca za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti (ďalej len „služby“) uvedené v § 38 ods. 3 písm. a) zákona za každý deň, ak poistenec nie je oslobodený od povinnosti úhrady podľa § 38 ods. 8 písm. a) zákona,

01.01.200931.10.2017

a) 0 eur za stravovanie a pobyt na lôžku počas poskytovania ústavnej zdravotnej starostlivosti vrátane poskytovania ústavnej zdravotnej starostlivosti v liečebni pre dlhodobo chorých, ak v písmenách b) až d) nie je ustanovené inak,

01.01.200931.10.2017

b) 1,66 eura za stravovanie a pobyt na lôžku počas poskytovania ústavnej zdravotnej starostlivosti v prírodných liečebných kúpeľoch pri indikáciách zaradených v skupine A podľa § 7 ods. 3 zákona bez ohľadu na dĺžku ústavnej zdravotnej starostlivosti,

01.01.200931.10.2017

c) 4,98 eura za stravovanie a štandardný pobyt na lôžku počas poskytovania ústavnej zdravotnej starostlivosti v prírodných liečebných kúpeľoch pri indikáciách zaradených v skupine B podľa § 7 ods. 3 zákona v I. a IV. kvartáli bez ohľadu na dĺžku ústavnej zdravotnej starostlivosti,

01.01.200931.10.2017

d) 7,30 eura za stravovanie a štandardný pobyt na lôžku počas poskytovania ústavnej zdravotnej starostlivosti v prírodných liečebných kúpeľoch pri indikáciách zaradených v skupine B podľa § 7 ods. 3 zákona v II. a III. kvartáli bez ohľadu na dĺžku ústavnej zdravotnej starostlivosti.

01.01.200531.10.2017

(2) Za štandardný pobyt na lôžku sa považuje ubytovanie v jednej ubytovacej jednotke s najmenej dvoma posteľami a umiestnenie spoločného sociálneho zariadenia mimo tejto ubytovacej jednotky.

01.01.200931.10.2017

(3) Pri poskytovaní ambulantnej zdravotnej starostlivosti je výška úhrady poistenca za služby uvedené v § 38 ods. 3 písm. b) zákona 0 eur pri každej návšteve poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.

01.01.200931.10.2017

(4) Pri poskytovaní ambulantnej zdravotnej starostlivosti v rámci lekárskej služby prvej pomoci a ústavnej pohotovostnej služby je výška úhrady poistenca za služby uvedené v § 38 ods. 3 písm. c) zákona 1,99 eura pri každej návšteve poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ak poistenec nie je oslobodený od povinnosti úhrady podľa § 38 ods. 8 písm. c) zákona. V prípade následnej hospitalizácie sa úhrada neplatí.

01.01.200931.10.2017

(5) Pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti pri vydaní liekov alebo dietetických potravín je výška úhrady poistenca za služby uvedené v § 38 ods. 3 písm. d) zákona 0,17 eura, ak poistenec nie je oslobodený od povinnosti úhrady podľa § 38 ods. 8 písm. d) zákona.

01.01.200931.10.2017

(6) Pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti pri vydaní zdravotníckych pomôcok je výška úhrady poistenca za služby uvedené v § 38 ods. 3 písm. e) zákona 0,17 eura, ak poistenec nie je oslobodený od povinnosti úhrady podľa § 38 ods. 8 písm. e) zákona.

01.01.200531.10.2017

(7) Ak si poistenec plne uhrádza zdravotnú starostlivosť, úhrada za služby sa neplatí.

01.01.200931.10.2017

(8) Pri poskytovaní ústavnej zdravotnej starostlivosti je výška úhrady poistenca za jeden deň pobytu sprievodcu za služby uvedené v § 38 ods. 3 písm. f) zákona 3,32 eura, ak poistenec nie je oslobodený od povinnosti úhrady podľa § 38 ods. 8 písm. f) zákona.

01.01.200931.10.2017

(9) Pri poskytovaní dopravy je výška úhrady poistenca za služby uvedené v § 38 ods. 3 písm. g) zákona 0,07 eura za jeden kilometer jazdy, ak poistenec nie je oslobodený od povinnosti úhrady podľa § 38 ods. 8 písm. g) zákona.


01.01.200531.10.2017

§ 2

01.01.200531.10.2017

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2005.


01.01.200531.10.2017

Mikuláš Dzurinda v. r.

Poznámky pod čiarou

01.03.200531.10.2017

1) § 51 zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov.