Oznámenie č. 690/2004 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie

Čiastka 286/2004
Platnosť od 18.12.2004
Účinnosť od 01.01.2018
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2005.

01.01.2005

690

01.01.2005

OZNÁMENIE

01.01.2005

Ministerstva financií Slovenskej republiky

01.01.2005

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov

01.01.2005

opatrenie z 8. decembra 2004 č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie.

01.01.2005

Opatrenie sa predkladá v nadväznosti na prijatie nového zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

01.01.2005

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2005.

01.01.2005

Opatrenie bude uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 14 /2004 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.

01.01.2005

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2004, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie

01.01.2005

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


01.01.2005

§ 1

01.01.2005

(1) Druhová klasifikácia rozpočtovej klasifikácie označuje druh rozpočtu, ktorý je súčasťou rozpočtu sektora verejnej správy (ďalej len „verejná správa“).

01.01.2005

(2) Organizačná klasifikácia rozpočtovej klasifikácie umožňuje identifikáciu rozpočtových operácií podľa kapitol štátneho rozpočtu a subjektov verejnej správy.

01.01.2005

(3) Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie triedi rovnorodé druhy príjmov a výdavkov na hlavné kategórie, kategórie, položky a podpoložky a umožňuje identifikáciu

01.01.2005

a) rozpočtových operácií podľa príjmov a výdavkov rozpočtu subjektov verejnej správy,

14.04.2016

b) finančných operácií s finančnými aktívami podľa § 4 ods. 7 zákona,

01.01.2018

c) pohybov na samostatných účtoch rozpočtových organizácií.

01.01.2005

(4) Ekonomická klasifikácia v súlade s § 8 ods. 4 zákona vymedzuje

14.04.2016

a) bežné výdavky, ktorými sú najmä rozpočtové výdavky na mzdy a platy, služby a materiál určený na spotrebu,

01.01.2005

b) kapitálové výdavky, ktorými sú najmä rozpočtové výdavky na obstaranie a zhodnotenie hmotného majetku a nehmotného majetku,1) výdavky na tvorbu hmotných rezerv a mobilizačných rezerv.

01.01.2005

(5) Podrobné členenie bežných výdavkov a kapitálových výdavkov je uvedené v prílohe.

01.01.2017

(6) Druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia podľa odsekov 1 až 3 a funkčná klasifikácia podľa § 4 ods. 4 zákona sa uplatňuje pri zostavovaní návrhu rozpočtu subjektov verejnej správy, jeho rozpise, spracovaní podrobného rozpočtu, sledovaní a vykazovaní údajov o jeho realizácii, rozpočtovaní a sledovaní finančných operácií a pri sledovaní pohybov na účtoch rozpočtových organizácií.

01.01.2005

(7) Druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia sú uvedené v prílohe.

01.01.2005

§ 2

01.01.2005

Na zúčtovanie finančných vzťahov so štátnym rozpočtom za rok 2004 sa použije rozpočtová klasifikácia ustanovená opatrením Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. apríla 2003 č. 4283/2003-41 (oznámenie č. 150/2003 Z. z.) v znení opatrenia č. 24996/2003-42 (oznámenie č. 571/2003 Z. z.).


01.01.2005

§ 3

01.01.2005

Zrušuje sa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. apríla 2003 č. 4283/2003-41, ktorým sa ustanovuje rozpočtová klasifikácia (oznámenie č. 150/2003 Z. z.) v znení opatrenia č. 24996/2003-42 (oznámenie č. 571/2003 Z. z.).

01.01.2005

§ 4

01.01.2005

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2005.


01.01.2005

Ivan Mikloš, v. r.

01.01.2005

podpredseda vlády a minister financií


01.01.2005

Príloha k opatreniu č. MF/010 175/2004-42

01.01.2005

PRVÁ ČASŤ

01.01.2005

DRUHOVÁ KLASIFIKÁCIA ROZPOČTOVEJ KLASIFIKÁCIE

01.01.2018

2 štátny rozpočet

01.01.2018

21 príjmy a výdavky rozpočtových organizácií – vrátane príjmov a výdavkov rozpočtu ústredného orgánu štátnej správy ako rozpočtovej organizácie

01.01.2018

211 príjmy a výdavky

01.01.2018

212 prevod výdavkov z výdavkového účtu na samostatný účet a prevod príjmov zo samostatného účtu na príjmový účet

01.01.2018

22 príspevkové organizácie – rozpočet príspevkovej organizácie

01.01.2005

3 rozpočet Sociálnej poisťovne

01.01.2005

4 rozpočet zdravotnej poisťovne

14.04.2016

6 rozpočet právneho nástupcu Fondu národného majetku Slovenskej republiky

01.01.2005

7 rozpočet štátneho účelového fondu

01.01.2005

8 rozpočet obce

01.01.2005

81 rozpočet obce a ňou zriadených rozpočtových organizácií

01.01.2005

82 rozpočet príspevkovej organizácie obce

01.01.2005

9 rozpočet Slovenského pozemkového fondu

01.01.2005

10 rozpočet vyššieho územného celku

01.01.2005

101 rozpočet vyššieho územného celku a ním zriadených rozpočtových organizácií

01.01.2005

102 rozpočet príspevkovej organizácie vyššieho územného celku

01.01.2005

11 rozpočet verejnej vysokej školy

01.01.2005

12 rozpočet ostatných subjektov verejnej správy zapísaných v registri organizácií vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky a zaradených vo verejnej správe v súlade s jednotnou metodikou platnou pre Európsku úniu

01.01.2005

DRUHÁ ČASŤ

01.01.2005

ORGANIZAČNÁ KLASIFIKÁCIA ROZPOČTOVEJ KLASIFIKÁCIE

01.01.2005

A. KAPITOLY ŠTÁTNEHO ROZPOČTU

01.01.2005

01   Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky

01.01.2005

02 Kancelária prezidenta Slovenskej republiky

01.01.2005

03 Úrad vlády Slovenskej republiky

01.06.2016

04 Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu

01.06.2008

05 Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky

01.01.2017

06 Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky

01.01.2005

07 Generálna prokuratúra Slovenskej republiky

01.01.2005

08 Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky

01.01.2005

09 Slovenská informačná služba

01.01.2014

10. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

01.01.2005

11 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

01.01.2005

12 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

01.01.2005

13 Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky

01.01.2005

15 Ministerstvo financií Slovenskej republiky

01.11.2010

18 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

01.07.2010

20 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

01.01.2005

21 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

01.01.2005

22 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

05.11.2010

24 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

05.11.2010

26 Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

01.11.2010

27 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

01.01.2018

29 Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

01.01.2005

31 Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

01.01.2005

32 Štatistický úrad Slovenskej republiky

01.01.2005

33 Úrad pre verejné obstarávanie

01.03.2012

34 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví

01.01.2005

36 Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky

01.01.2005

37 Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky

01.01.2005

38 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky

01.01.2005

40 Protimonopolný úrad

01.01.2005

41 Národný bezpečnostný úrad

01.01.2005

42 Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky

01.01.2005

48 Všeobecná pokladničná správa

01.01.2005

51 Slovenská akadémia vied

01.01.2016

55 Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky

01.01.2005

B. ŠTÁTNE ÚČELOVÉ FONDY

01.01.2005

85 Štátny environmentálny fond

01.07.2006

86 Národný jadrový fond na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi

01.01.2005

93 Štátny fond rozvoja bývania

01.01.2005

C. OBCE

01.01.2005

800 Obec

01.01.2005

D. VYŠŠIE ÚZEMNÉ CELKY (SAMOSPRÁVNE KRAJE)

01.01.2005

101 Bratislavský samosprávny kraj

01.01.2005

102 Trnavský samosprávny kraj

01.01.2005

103 Trenčiansky samosprávny kraj

01.01.2005

104 Nitriansky samosprávny kraj

01.01.2005

105 Žilinský samosprávny kraj

01.01.2005

106 Banskobystrický samosprávny kraj

01.01.2005

107 Prešovský samosprávny kraj

01.01.2005

108 Košický samosprávny kraj

15.04.2006

E. FONDY SOCIÁLNEHO POISTENIA A ZDRAVOTNÉHO POISTENIA

15.04.2006

300 Sociálna poisťovňa

15.04.2006

401 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.

15.04.2006

402 DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.

01.01.2009

407 Union zdravotná poisťovňa, a. s.

01.01.2005

F. VEREJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY

01.01.2005

110 Verejná vysoká škola

01.01.2005

G. OSTATNÉ SUBJEKTY VEREJNEJ SPRÁVY

14.04.2016

600 Právny nástupca Fondu národného majetku Slovenskej republiky

01.01.2005

900 Slovenský pozemkový fond

01.01.2005

120 Ostatné subjekty verejnej správy zapísané v registri organizácií vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky a zaradené vo verejnej správe v súlade s jednotnou metodikou platnou pre Európsku úniu

01.01.2005

TRETIA ČASŤ

01.01.2005

EKONOMICKÁ KLASIFIKÁCIA ROZPOČTOVEJ KLASIFIKÁCIE

01.01.2005

A. PRÍJMY

01.01.2005

100  Daňové príjmy

01.01.2005

110 Dane z príjmov a kapitálového majetku

01.01.2005

111 Daň z príjmov fyzickej osoby

01.01.2005

111001 Zo závislej činnosti

01.01.2005

111002 Z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti a z prenájmu

01.01.2005

111003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

01.01.2007

111004 Prevod podielu dane z príjmov fyzických osôb na osobitný účel

01.01.2007

112 Daň z príjmov právnickej osoby

01.01.2007

112001 Prevod podielu dane z príjmov právnických osôb na osobitný účel

01.01.2009

112003 Daň z príjmov právnickej osoby

01.01.2005

113 Daň z príjmov vyberaná zrážkou

01.01.2005

120 Dane z majetku

01.01.2005

121 Daň z nehnuteľností

01.01.2005

121001 Z pozemkov

01.01.2005

121002 Zo stavieb

01.01.2005

121003 Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome

01.01.2005

122 Dane z dedičstva a darovania

01.01.2005

123 Dane z finančných a kapitálových transakcií

01.01.2005

123001 Z prevodu a prechodu nehnuteľností

01.01.2005

129 Ďalšie dane z majetku

01.01.2005

130 Dane za tovary a služby

01.01.2005

131 Daň z pridanej hodnoty

01.01.2005

132 Spotrebné dane

01.01.2005

132001 Z minerálneho oleja

01.01.2005

132003 Z liehu

01.01.2005

132005 Z piva

01.01.2005

132007 Z vína

01.01.2005

132009 Z tabakových výrobkov

01.01.2009

132011 Z elektriny

01.01.2009

132012 Z uhlia

01.01.2009

132013 Zo zemného plynu

01.01.2005

133 Dane za špecifické služby

01.01.2005

133001 Za psa

01.01.2005

133003 Za nevýherné hracie prístroje

01.01.2005

133004 Za predajné automaty

01.01.2005

133005 Za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta

01.01.2005

133006 Za ubytovanie

01.01.2005

133012 Za užívanie verejného priestranstva

01.01.2005

133013 Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

01.01.2005

133014 Za jadrové zariadenia

01.01.2017

133015 Za rozvoj

01.01.2005

134 Dane z používania tovarov a z povolenia na výkon činnosti

01.01.2005

134001 Z úhrad za dobývací priestor

01.01.2005

134002 Z motorových vozidiel

01.01.2005

134004 Z úhrad za uskladňovanie plynov alebo kvapalín

01.01.2009

139 Iné dane za tovary a služby

01.01.2014

139001 Úhrada za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska

01.01.2009

139002 Zo zrušených miestnych poplatkov

01.01.2017

139003 Odvod časti poistného z odvetví neživotného poistenia

01.01.2005

140 Dane z medzinárodného obchodu a transakcií

01.01.2005

141 Dovozné clo

01.01.2005

142 Dovozná prirážka

01.01.2005

143 Podiel na vybratých finančných prostriedkoch

01.01.2005

149 Ostatné colné príjmy

01.01.2005

150 Poistné

01.01.2005

151 Poistné na nemocenské poistenie

01.01.2005

151001 Zamestnanci

01.01.2005

151002 Samostatne zárobkovo činné osoby

01.01.2005

151004 Zamestnávatelia

01.01.2005

151007  Dlžné poistné

01.01.2005

151008 Dobrovoľní platitelia

01.01.2005

152 Poistné na starobné poistenie

01.01.2005

152001 Zamestnanci

01.01.2005

152002 Samostatne zárobkovo činné osoby

01.01.2005

152004 Zamestnávatelia

01.01.2005

152005 Štát

01.01.2005

152006 Sociálna poisťovňa

01.01.2005

152008 Dlžné poistné

01.01.2005

152009 Dobrovoľní platitelia

01.01.2005

153 Poistné na úrazové poistenie

01.01.2005

153001 Zamestnávatelia

01.01.2005

153002 Dlžné poistné

01.01.2005

154 Poistné na zdravotné poistenie

01.01.2005

154001 Zamestnanci

01.01.2005

154002 Samostatne zárobkovo činné osoby

01.01.2005

154004 Zamestnávatelia

01.01.2005

154005 Štát

01.01.2005

154009 Iní platitelia

01.01.2005

154010 Prídel z prerozdeľovania poistného na verejné zdravotné poistenie

01.01.2005

154011 Dlžné poistné

01.01.2005

155 Poistné na poistenie v nezamestnanosti

01.01.2005

155001 Zamestnanci

01.01.2005

155003 Zamestnávatelia

01.01.2005

155004 Dobrovoľní platitelia

01.01.2005

155005 Dlžné poistné

01.01.2005

156 Poistné na garančné poistenie

01.01.2005

156001 Zamestnávatelia

01.01.2005

156003 Dlžné poistné

01.01.2005

157 Poistné do rezervného fondu solidarity

01.01.2005

157001 Zamestnávatelia

01.01.2005

157002 Samostatne zárobkovo činné osoby

01.01.2005

157003 Dobrovoľní platitelia

01.01.2005

157004 Dlžné poistné

01.01.2005

157005 Štát

01.01.2005

158 Poistné na invalidné poistenie

01.01.2005

158001 Zamestnanci

01.01.2005

158002 Zamestnávatelia

01.01.2005

158003 Samostatne zárobkovo činné osoby

01.01.2005

158004 Dobrovoľní platitelia

01.01.2005

158005 Štát

01.01.2005

158006 Dlžné poistné

01.01.2014

160 Sankcie uložené v daňovom konaní a sankcie súvisiace s úhradami za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska

01.01.2007

170 Sankcie súvisiace so zdravotným poistením a sociálnym poistením

01.01.2014

190 Iné dane

01.01.2014

191 Daň z emisných kvót

01.01.2014

192 Osobitný odvod vybraných finančných inštitúcií

01.01.2014

193 Odplata za postúpenú pohľadávku na poistnom a daňovú pohľadávku

01.01.2014

194 Osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach

01.01.2014

195 Ďalšie iné dane

01.01.2005

200 Nedaňové príjmy

01.01.2005

210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

01.01.2005

211 Príjmy z podnikania

01.01.2005

211003 Dividendy

01.01.2005

211004 Iné príjmy z podnikania

01.01.2005

212 Príjmy z vlastníctva

01.01.2005

212001 Z úhrad za vydobyté nerasty

01.01.2005

212002 Z prenajatých pozemkov

01.01.2005

212003 Z prenajatých budov, priestorov a objektov

01.01.2005

212004 Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia

01.01.2005

212008 Z úhrad za využívanie prírodných liečivých zdrojov a prírodných zdrojov minerálnych vôd

01.01.2005

212009 Z úhrad za nakladanie so zdrojmi ionizujúceho žiarenia

01.01.2005

220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

01.01.2005

221 Administratívne poplatky

01.01.2005

221001 Súdne poplatky

01.01.2005

221003 Puncové poplatky

01.01.2005

221004 Ostatné poplatky

01.01.2005

221005 Licencie

01.01.2018

221006 Poplatok za zápis držiteľa motorového vozidla

01.01.2005

222 Pokuty, penále a iné sankcie

01.01.2005

222001 Za porušenie finančnej disciplíny

01.01.2005

222002 Z účtov Európskej únie

01.01.2005

222003 Za porušenie predpisov

01.01.2005

223 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb

01.01.2005

223001 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb

01.01.2014

223002 Za školy a školské zariadenia

01.01.2005

223003 Za stravné

01.01.2005

223004 Za prebytočný hnuteľný majetok

01.01.2005

229 Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby

01.01.2005

229001 Za vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd

01.01.2005

229002 Za odber podzemnej vody

01.01.2005

229005 Za znečisťovanie ovzdušia

01.01.2005

230 Kapitálové príjmy

01.01.2005

231 Príjem z predaja kapitálových aktív

01.01.2005

232 Príjem z predaja hmotných rezerv a mobilizačných rezerv

01.01.2005

233 Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív

01.01.2005

233001 Z predaja pozemkov

01.01.2005

233002 Z predaja nehmotných aktív

01.01.2005

239 Ďalšie kapitálové príjmy

01.01.2005

239001 Zo združených investičných prostriedkov

01.03.2012

239002 Z vratiek

01.01.2005

239200 Ostatné

01.01.2005

240 Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio

01.01.2005

241 Z úverov a pôžičiek

01.01.2005

242 Z vkladov

01.01.2005

243 Z účtov finančného hospodárenia

01.01.2005

244 Z termínovaných vkladov

01.01.2005

245 Z návratných finančných výpomocí

01.01.2005

246 Ostatné platby

01.01.2005

250 Úroky zo zahraničných úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí a vkladov

01.01.2005

251 Z úverov a pôžičiek

01.01.2005

252 Z vkladov

01.01.2005

290 Iné nedaňové príjmy

01.01.2005

291 Vrátené neoprávnene použité alebo zadržané finančné prostriedky

01.01.2005

291001 Od neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby

01.01.2005

291002 Od rozpočtovej organizácie a príspevkovej organizácie

01.01.2005

291003 Od ostatných neziskových právnických osôb

01.01.2005

291004 Od fyzickej osoby

01.01.2015

291005 Nezrovnalosti a iné vratky za prostriedky Európskej únie zaradené do štátneho rozpočtu a za prostriedky spolufinancovania

01.01.2005

291006 Od obce a vyššieho územného celku

01.01.2005

291007 Od nefinančnej právnickej osoby

01.01.2005

291008 Od ostatných subjektov verejnej správy

01.01.2005

292 Ostatné príjmy

01.01.2005

292006 Z náhrad z poistného plnenia

01.07.2010

292008 Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier

01.01.2005

292009 Z odvodu

01.01.2005

292012 Z dobropisov

01.03.2012

292017 Z vratiek

01.01.2005

292019 Z refundácie

01.01.2005

292021 Z kurzových rozdielov

01.01.2005

292027 Iné

01.01.2005

300 Granty a transfery

01.01.2005

310 Tuzemské bežné granty a transfery

01.01.2005

311 Granty

01.01.2005

312 Transfery v rámci verejnej správy

01.01.2013

312001 Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy

01.01.2005

312002 Zo štátneho účelového fondu

01.01.2005

312003 Zo zdravotných poisťovní

14.04.2016

312005 Z právneho nástupcu Fondu národného majetku Slovenskej republiky

01.01.2005

312006 Zo Slovenského pozemkového fondu

01.01.2005

312007 Z rozpočtu obce

01.01.2005

312008 Z rozpočtu vyššieho územného celku

01.01.2005

312009 Zo Sociálnej poisťovne

01.01.2005

312010 Zo štátnych finančných aktív

01.01.2005

312011 Od ostatných subjektov verejnej správy

01.01.2013

312012 Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy

01.01.2005

314 Transfery subjektom nezaradeným vo verejnej správe v registri organizácií vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky

01.01.2014

315 Transfery od subjektov nezaradených vo verejnej správe v registri organizácií vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky

01.01.2005

320 Tuzemské kapitálové granty a transfery

01.01.2005

321 Granty

01.01.2005

322 Transfery v rámci verejnej správy

01.01.2005

322001 Zo štátneho rozpočtu

01.01.2005

322002 Zo štátneho účelového fondu

01.01.2005

322003 Zo zdravotných poisťovní

14.04.2016

322004 Z právneho nástupcu Fondu národného majetku Slovenskej republiky

01.01.2005

322005 Z rozpočtu obce

01.01.2005

322006 Z rozpočtu vyššieho územného celku

01.01.2005

322007 Zo štátnych finančných aktív

01.01.2005

322008 Od ostatných subjektov verejnej správy

01.01.2005

324 Transfery subjektom nezaradeným vo verejnej správe v registri organizácií vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky

01.01.2014

325 Transfery od subjektov nezaradených vo verejnej správe v registri organizácií vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky

01.01.2005

330 Zahraničné granty

01.01.2005

331 Bežné

01.01.2007

331001 Od zahraničného subjektu iného ako medzinárodná organizácia

01.01.2005

331002 Od medzinárodnej organizácie

01.01.2005

332 Kapitálové

01.01.2007

332001 Od zahraničného subjektu iného ako medzinárodná organizácia

01.01.2005

332002 Od medzinárodnej organizácie

01.01.2005

340 Zahraničné transfery

01.01.2005

341 Prostriedky z rozpočtu Európskej únie

01.01.2005

B. VÝDAVKY

01.01.2005

600 Bežné výdavky

01.01.2005

610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

01.01.2007

611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad

01.01.2009

612 Príplatky

01.01.2009

612001 Osobný príplatok

01.01.2009

612002 Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov

01.01.2005

613 Náhrada za pracovnú pohotovosť, služobnú pohotovosť a náhrada, odmena za pohotovosť

01.01.2005

614 Odmeny

01.01.2005

615 Ostatné osobné vyrovnania

01.01.2005

616 Doplatok k platu a ďalší plat

01.01.2005

620 Poistné a príspevok do poisťovní

01.01.2005

621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

01.01.2005

623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní

01.01.2005

625 Poistné do Sociálnej poisťovne

01.01.2005

625001  Na nemocenské poistenie

01.01.2005

625002 Na starobné poistenie

01.01.2005

625003 Na úrazové poistenie

01.01.2005

625004 Na invalidné poistenie

01.01.2005

625005 Na poistenie v nezamestnanosti

01.01.2005

625006 Na garančné poistenie

01.01.2005

625007 Na poistenie do rezervného fondu solidarity

01.01.2005

627 Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní

01.01.2007

628 Poistné na osobitné účty

01.01.2007

628001 Na nemocenské zabezpečenie

01.01.2007

628002 Na výsluhový dôchodok

01.01.2007

628003 Na úrazové zabezpečenie

01.01.2007

628004 Na invalidný výsluhový dôchodok

01.01.2007

628005 Na výsluhový príspevok

01.01.2005

629 Príspevok na starobné dôchodkové sporenie

01.01.2005

630 Tovary a služby

01.01.2005

631 Cestovné náhrady

01.01.2005

631001 Tuzemské

01.01.2005

631002 Zahraničné

01.01.2005

631003 Pri dočasnom pridelení na výkon práce a pri vzniku pracovného pomeru

01.01.2005

631004 Cestovné náhrady vlastným zamestnancom

01.01.2005

632 Energie, voda a komunikácie

01.01.2005

632001 Energie

01.01.2005

632002 Vodné, stočné

01.01.2017

632003 Poštové služby

01.01.2009

632004 Komunikačná infraštruktúra

01.01.2017

632005 Telekomunikačné služby

01.01.2005

633 Materiál

01.01.2005

633001 Interiérové vybavenie

01.01.2005

633002 Výpočtová technika

01.01.2005

633003 Telekomunikačná technika

01.01.2005

633004 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie

01.01.2005

633005 Špeciálne stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie

01.01.2005

633006 Všeobecný materiál

01.01.2005

633007 Špeciálny materiál

01.01.2005

633008 Krv a krvné výrobky

01.01.2005

633009 Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky a kompenzačné pomôcky

01.01.2005

633010 Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky

01.01.2005

633011 Potraviny

01.01.2005

633012 Osobná spotreba dieťaťa

01.01.2009

633013 Softvér

01.01.2005

633015 Palivá ako zdroj energie

01.01.2005

633016 Reprezentačné

01.01.2005

633017 Intervenčné zásoby

01.01.2009

633018 Licencie

01.01.2009

633019 Komunikačná infraštruktúra

01.01.2005

633200 Ostatný

01.01.2005

634 Dopravné

01.01.2005

634001 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny

01.01.2005

634002 Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené

01.01.2005

634003 Poistenie

01.01.2005

634004 Prepravné a nájom dopravných prostriedkov

01.01.2005

634005 Karty, známky, poplatky

01.01.2005

634006 Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky

01.01.2005

635 Rutinná a štandardná údržba

01.01.2005

635001 Interiérového vybavenia

01.01.2005

635002 Výpočtovej techniky

01.01.2005

635003 Telekomunikačnej techniky

01.01.2005

635004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia

01.01.2005

635005 Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia

01.01.2005

635006 Budov, objektov alebo ich častí

01.01.2005

635007 Pracovných odevov, obuvi a pracovných pomôcok

01.01.2005

635008 Kníh, učebných pomôcok a kompenzačných pomôcok

01.01.2009

635009 Softvéru

01.01.2009

635010 Komunikačnej infraštruktúry

01.01.2005

635200 Ostatného

01.01.2005

636 Nájomné za nájom

01.01.2005

636001 Budov, objektov alebo ich častí

01.01.2005

636002  Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia

01.01.2005

636003 Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu

01.01.2005

636004 Dopravných prostriedkov

01.01.2005

636005 Zo zmluvy o nájme veci s právom kúpy prenajatej veci

01.01.2009

636006 Výpočtovej techniky

01.01.2009

636007 Softvéru

01.01.2009

636008 Komunikačnej infraštruktúry

01.01.2005

637 Služby

01.01.2005

637001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá

01.01.2005

637002 Konkurzy a súťaže

01.01.2005

637003 Propagácia, reklama a inzercia

01.01.2005

637004 Všeobecné služby

01.01.2005

637005 Špeciálne služby

01.01.2005

637006 Náhrady

01.01.2005

637007 Cestovné náhrady

01.01.2005

637008 Náhrada nákladov hospodárskej mobilizácie a intervenčných zásob

01.01.2005

637009 Náhrada mzdy a platu

01.01.2005

637010 Na úlohy výskumu a vývoja

01.01.2005

637011 Štúdie, expertízy, posudky

01.01.2005

637012 Poplatky a odvody

01.01.2005

637013 Naturálne mzdy

01.01.2005

637014 Stravovanie

01.01.2005

637015 Poistné

01.01.2005

637016 Prídel do sociálneho fondu

01.01.2005

637017 Provízia

01.01.2005

637018 Vrátenie príjmov z minulých rokov

01.01.2005

637019 Register obnovenej evidencie pozemkov

01.01.2005

637020 Finančné zúčtovanie

01.01.2005

637021 Refundácie

01.01.2005

637022 Osobitné finančné prostriedky

01.01.2005

637024 Vyrovnanie kurzových rozdielov

01.01.2005

637025 Nezrovnalosti

01.01.2005

637026 Odmeny a príspevky

01.01.2005

637027  Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru

01.01.2005

637028 Odstúpenie od kúpnych zmlúv

01.01.2005

637029 Manká a škody

01.01.2005

637030 Preddavky

01.01.2005

637031 Pokuty a penále

01.01.2005

637032 Mylné platby

01.01.2009

637033 Zálohy na projekty Európskej únie

01.01.2005

637034 Zdravotníckym zariadeniam

01.01.2005

637035 Dane

01.01.2009

637036 Reprezentačné výdavky

01.03.2012

637037 Vratky

01.01.2015

637038 Nezrovnalosti a iné vratky za prostriedky Európskej únie zaradené do štátneho rozpočtu a za prostriedky spolufinancovania

01.01.2015

637039 Nezrovnalosti za prostriedky Európskej únie zaradené do štátneho rozpočtu nezatriedené v podpoložke 637038

01.01.2017

637040 Služby v oblasti informačno-komunikačných technológií

01.01.2017

637041 Náhrada za zadržanie nadmerného odpočtu dane z pridanej hodnoty

01.01.2005

637200 Ostatné

01.01.2005

640 Bežné transfery

01.01.2005

641 Transfery v rámci verejnej správy

01.01.2005

641001 Príspevkovej organizácii

01.01.2005

641002 Štátnemu účelovému fondu

01.01.2005

641003 Sociálnej poisťovni a zdravotným poisťovniam

01.01.2005

641006 Rozpočtovej organizácii

01.01.2005

641008 Verejnej vysokej škole

01.01.2013

641009 Obci okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy

01.01.2013

641010 Vyššiemu územnému celku okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy

14.04.2016

641011 Právneho nástupcu Fondu národného majetku Slovenskej republiky

01.01.2005

641012 Ostatným subjektom verejnej správy

01.01.2013

641013 Obci na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy

01.01.2013

641014 Vyššiemu územnému celku na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy

01.01.2016

641015 Dopravným podnikom

01.01.2016

641016 Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s.

01.01.2016

641017 Železniciam Slovenskej republiky

01.01.2017

641018 Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s.

01.01.2017

641019 Jadrovej a vyraďovacej spoločnosti, a. s.

14.04.2016

646 Náklady spojené s ručením za sprivatizovaný majetok a prevádzaný majetok

01.01.2005

642001 Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu

01.01.2005

642002 Neziskovej organizácii poskytujúcej všeobecne prospešné služby

01.01.2005

642004 Cirkevnej škole

01.01.2005

642005 Súkromnej škole

01.01.2005

642006 Na členské príspevky

01.01.2005

642007 Cirkvi, náboženskej spoločnosti a cirkevnej charite

01.01.2005

642008 Na príspevok na osobitný účet

01.01.2005

642009 Nefinančnej právnickej osobe

01.01.2005

642010 Politickej strane a politickému hnutiu

01.01.2005

642011 Odborovej organizácii

01.01.2005

642012 Na odstupné

01.01.2005

642013 Na odchodné

01.01.2005

642014 Jednotlivcovi

01.01.2005

642015 Na nemocenské dávky

01.01.2005

642016 Na dôchodkové dávky zo starobného poistenia

01.01.2005

642017 Na úrazové dávky

01.01.2005

642018 Na ostatné dávky poskytované štátom

01.01.2005

642019 Na prídavok na dieťa

01.01.2005

642020 Na dôchodkové dávky z invalidného poistenia

01.01.2009

642022 Na príspevok pri narodení dieťaťa

01.01.2005

642023 Na príspevok na pohreb

01.01.2009

642024 Na príspevky na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa

01.01.2005

642026 Na dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke

01.01.2005

642027 Na peňažné príspevky na kompenzáciu

01.01.2005

642028 Na úmrtné

01.01.2005

642029 Na náhradu

01.01.2005

642030 Príplatky a príspevky

01.01.2005

642031 Na platené poistné za skupiny osôb ustanovené zákonom

01.01.2005

642032 Na aktívne opatrenia trhu práce

01.01.2005

642033 Dávka v nezamestnanosti

01.01.2005

642035 Na peňažné náležitosti v ozbrojených silách a ozbrojených zboroch

01.01.2005

642036 Na štipendiá

01.01.2005

642037 Na náhradné výživné

01.01.2009

642038 Na príplatok k prídavku na dieťa

01.01.2009

642039 Na príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa

01.01.2009

642040 Na príspevok rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri deti alebo viac detí alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá alebo viac detí súčasne

01.01.2009

642041 Na rodičovský príspevok

01.01.2009

642042 Ostatné sociálne dávky

01.01.2005

642200 Ostatné

01.01.2005

644 Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezaradeným vo verejnej správe v registri organizácií vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky

01.01.2005

644001 Právnickej osobe založenej štátom, obcou alebo vyšším územným celkom

01.01.2005

644002 Ostatnej právnickej osobe

01.01.2005

644003 Fyzickej osobe - podnikateľovi

01.01.2005

644004 Príspevkovej organizácii nezaradenej vo verejnej správe v registri organizácií vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky

01.01.2005

645 Náklady na likvidáciu štátnych podnikov a akciových spoločností

14.04.2016

646 Náklady spojené s ručením právneho nástupcu Fondu národného majetku Slovenskej republiky za sprivatizovaný majetok

01.01.2005

647 Transfery do tuzemských finančných inštitúcií

01.01.2005

647001 Na úhradu majetkovej ujmy

01.01.2005

647002 Na služby súvisiace so štátnymi zárukami

01.01.2005

647003 Na hospodársku mobilizáciu

01.01.2005

647004 Na podporu zahraničných investícií a exportu

01.01.2014

647005 Na úhradu výdavkov na činnosť Kancelárie Rady pre rozpočtovú zodpovednosť

01.01.2017

647006 Na implementáciu finančných nástrojov

01.01.2005

649 Transfery do zahraničia

01.01.2005

649001 Zahraničnej vláde

01.07.2010

649002 Jednotlivcovi a právnickej osobe inej ako medzinárodná organizácia

01.01.2005

649003 Medzinárodnej organizácii

01.01.2005

649005 Odvody do rozpočtu Európskej únie

01.01.2007

650 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom

01.01.2005

651 Splácanie úrokov v tuzemsku

01.01.2005

651001 Národnej banke Slovenska

01.01.2005

651002 Banke a pobočke zahraničnej banky

01.01.2005

651003 Subjektu verejnej správy

01.01.2005

651004 Ostatnému veriteľovi

01.01.2009

651005 Štátnej pokladnici

01.01.2005

652 Splácanie úrokov do zahraničia

01.01.2005

652001 Zahraničnej vláde

01.01.2005

652002 Zahraničnej finančnej inštitúcii

01.01.2005

652003 Z dodávateľského úveru

01.01.2005

652004 Medzinárodnej organizácii

01.01.2007

653 Ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom

01.01.2005

653001 Manipulačné poplatky

01.01.2005

653002 Provízie

01.01.2005

653003 Disážio

01.01.2005

653004 Poistné na zabezpečenie finančných operácií 700 Kapitálové výdavky

01.01.2005

710 Obstarávanie kapitálových aktív

01.01.2005

711 Nákup pozemkov a nehmotných aktív

01.01.2005

711001 Pozemkov

01.01.2005

711002 Lesov

01.01.2005

711003 Softvéru

01.01.2005

711004 Licencií

01.07.2010

711005 Ostatných nehmotných aktív

01.01.2005

712  Nákup budov, objektov alebo ich častí

01.01.2005

712001 Budov, objektov alebo ich častí

01.01.2005

712002 Budov alebo objektov určených na likvidáciu

01.01.2005

713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia

01.01.2005

713001 Interiérového vybavenia

01.01.2005

713002  Výpočtovej techniky

01.01.2005

713003  Telekomunikačnej techniky

01.01.2005

713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia

01.01.2005

713005 Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu

01.01.2009

713006 Komunikačnej infraštruktúry

01.01.2005

714 Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov

01.01.2005

714001 Osobných automobilov

01.01.2005

714002 Autobusov

01.01.2005

714003 Motocyklov, člnov, trojkoliek, štvorkoliek

01.01.2005

714004 Nákladných vozidiel, ťahačov, prípojných vozidiel, dopravných pracovných strojov, traktorov

01.01.2005

714005 Špeciálnych automobilov

01.01.2005

714006 Dopravných lietadiel, vrtuľníkov

01.01.2014

714007 Iných dopravných prostriedkov

01.01.2005

716  Prípravná a projektová dokumentácia

01.01.2005

717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia

01.01.2005

717001 Realizácia nových stavieb

01.01.2005

717002 Rekonštrukcia a modernizácia

01.01.2005

717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy

01.03.2012

718 Rekonštrukcia a modernizácia

01.01.2005

718002 Výpočtovej techniky

01.01.2005

718003 Telekomunikačnej techniky

01.01.2005

718004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia

01.01.2005

718005 Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia

01.01.2009

718006 Softvéru

01.01.2009

718007 Komunikačnej infraštruktúry

01.01.2005

719 Ostatné kapitálové výdavky

01.01.2005

719001 Na združené prostriedky na investície

01.01.2005

719002 Na nákup umeleckých diel a zbierok

01.01.2005

719004 Na doplnenie a tvorbu hmotných rezerv a mobilizačných rezerv

01.01.2005

719012 Na osobitné finančné prostriedky

01.01.2005

719013 Na nákup zvierat základného stáda

01.03.2012

719014 Vratky

01.01.2005

719200 Ostatné

01.01.2005

720 Kapitálové transfery

01.01.2005

721 Transfery v rámci verejnej správy

01.01.2005

721001 Príspevkovej organizácii

01.01.2005

721002 Rozpočtovej organizácii

01.01.2005

721003 Verejnej vysokej škole

01.01.2005

721004 Slovenskému pozemkovému fondu

01.01.2005

721005 Štátnemu účelovému fondu

01.01.2005

721006 Obci

01.01.2005

721007 Vyššiemu územnému celku

14.04.2016

721008 Právneho nástupcu Fondu národného majetku Slovenskej republiky

01.01.2005

721009 Ostatným subjektom verejnej správy

01.01.2016

721010 Dopravným podnikom

01.01.2016

721011 Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s.

01.01.2016

721012 Železniciam Slovenskej republiky

01.01.2017

721013 Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s.

01.01.2017

721014 Jadrovej a vyraďovacej spoločnosti, a. s.

01.01.2005

722 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám

01.01.2005

722001 Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu

01.01.2005

722002 Cirkvi

01.01.2005

722003 Neziskovej právnickej osobe nezaradenej v podpoložke 722001 a podpoložke 722002

01.01.2005

722004 Jednotlivcovi

01.01.2005

723 Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezaradeným vo verejnej správe v registri organizácií vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky

01.01.2005

723001 Právnickej osobe založenej štátom, obcou alebo vyšším územným celkom

01.01.2005

723002 Ostatnej právnickej osobe nezaradenej v podpoložke 723001

01.01.2005

723003 Fyzickej osobe - podnikateľovi

01.01.2005

723004 Na realizovanú záruku

01.01.2005

723005 Príspevkovej organizácii nezaradenej vo verejnej správe v registri organizácií vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky

01.01.2005

725 Transfery do zahraničia

01.07.2010

725001 Jednotlivcovi a právnickej osobe inej ako medzinárodná organizácia

01.01.2005

725002 Medzinárodnej organizácii

01.01.2005

725003 Zahraničnej vláde

01.01.2014

726 Transfery finančným inštitúciám

01.01.2014

726001 Na úhradu výdavkov na činnosť Kancelárie Rady pre rozpočtovú zodpovednosť

01.01.2014

726002 Ostatným finančným inštitúciám

01.01.2005

C. FINANČNÉ OPERÁCIE

01.01.2005

1. PRÍJMOVÉ OPERÁCIE

01.01.2005

400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami

01.01.2005

410 Zo splátok tuzemských úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí (len istín)

01.01.2005

411 Od úverovaných subjektov

01.01.2007

411001 Od verejnoprávnej inštitúcie a zdravotnej poisťovne

01.01.2005

411002 Od štátneho účelového fondu

01.01.2005

411003 Od obce

01.01.2005

411004 Od vyššieho územného celku

01.01.2005

411005 Od fyzickej osoby

01.01.2005

411006 Od neziskovej právnickej osoby

01.01.2005

411007 Od nefinančného subjektu

01.01.2005

411008 Od zamestnávateľov z garančného poistenia

01.01.2007

411009 Od ostatných úverovaných subjektov

01.01.2009

411010 Od Ministerstva financií Slovenskej republiky

01.01.2005

420 Zo splátok zahraničných úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí (len istín)

01.01.2005

421 Od zahraničnej vlády

01.03.2012

430 Z predaja majetkových účastí

01.03.2012

431 Právnickej osoby

01.03.2012

432 Právnickej osoby so zahraničnou účasťou

14.04.2016

440 Z predaja privatizovaného majetku a prevádzaného majetku

01.01.2005

441 Zo zmlúv uzatvorených v minulých rokoch

01.01.2005

442 Zo zmlúv uzatvorených v bežnom roku

01.01.2005

450 Z ostatných finančných operácií

01.01.2005

451 Z realizácie ostatného finančného majetku

01.01.2005

452 Z konkurzu, likvidácie a exekúcie

14.04.2016

453 Prostriedky z predchádzajúcich rokov

01.01.2007

454 Prevod prostriedkov z peňažných fondov

01.01.2007

454001 Z rezervného fondu obce a z rezervného fondu vyššieho územného celku

01.01.2007

454002 Z ostatných fondov obce a z ostatných fondov vyššieho územného celku

01.01.2007

454003 Z peňažných fondov subjektu iného ako obec a vyšší územný celok

01.01.2005

455 Odplata za postúpenú pohľadávku

01.01.2018

456 Iné príjmové finančné operácie

01.01.2018

456001 Vklady do základného imania

01.01.2018

456002 Prijaté finančné zábezpeky

01.01.2018

456003 Kurzové rozdiely

01.01.2018

456004 Príjmové finančné operácie súvisiace s medzibankovými transakciami a klientskymi transakciami

01.01.2018

456005 Ostatné príjmové finančné operácie

01.01.2005

500 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci

01.01.2005

510 Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci

01.01.2005

511 Zo štátnych pokladničných poukážok

01.01.2005

512 Z dlhopisov

01.01.2005

512001 Krátkodobé

01.01.2005

512002 Dlhodobé

01.01.2005

513 Bankové úvery

01.01.2005

513001 Krátkodobé

01.01.2005

513002 Dlhodobé

01.01.2017

513003 Kontokorentné

01.01.2005

514 Ostatné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci

01.01.2005

514001 Krátkodobé

01.01.2005

514002 Dlhodobé

01.01.2009

515 Finančné operácie medzi Štátnou pokladnicou a Ministerstvom financií Slovenskej republiky

01.01.2005

520 Zahraničné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci

01.01.2005

521 Od medzinárodných organizácií

01.01.2005

521001 Krátkodobé

01.01.2005

521002 Dlhodobé

01.01.2005

522 Od zahraničných vlád

01.01.2005

522001 Krátkodobé

01.01.2005

522002 Dlhodobé

01.01.2005

523 Od zahraničných finančných inštitúcií

01.01.2005

523001 Krátkodobé

01.01.2005

523002 Dlhodobé

01.01.2005

524 Dodávateľský úver

01.01.2005

524001 Krátkodobý

01.01.2005

524002 Dlhodobý

01.01.2009

525 Zo štátnych pokladničných poukážok

01.01.2009

526 Z dlhopisov

01.01.2009

526001 Krátkodobé

01.01.2009

526002 Dlhodobé

01.01.2005

529 Ďalšie zahraničné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci

01.01.2005

529001 Krátkodobé

01.01.2005

529002 Dlhodobé

01.01.2005

2. VÝDAVKOVÉ OPERÁCIE

01.01.2005

800 Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami

01.01.2005

810 Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie

01.01.2005

811 Úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci v rámci verejnej správy

01.01.2005

811001 Sociálnej poisťovni a zdravotným poisťovniam

01.01.2005

811002 Štátnemu účelovému fondu

01.01.2005

811003 Obci

01.01.2005

811004 Vyššiemu územnému celku

01.01.2007

811005 Ostatným subjektom verejnej správy

01.01.2009

811006 Ministerstvu financií Slovenskej republiky

01.01.2005

812 Úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám

01.01.2005

812001 Jednotlivcovi

01.01.2005

812002 Neziskovej právnickej osobe

01.01.2005

813 Úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci nefinančným subjektom

01.01.2005

813001 Z garančného poistenia

01.01.2005

813002 Ostatné

01.07.2010

814 Účasť na majetku

01.07.2010

814001 V tuzemsku

01.07.2010

814002 V zahraničí

01.01.2005

815 Odplata za postúpenú pohľadávku

01.01.2005

817 Poskytovanie úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí do zahraničia

01.01.2005

818 Úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci finančným inštitúciám

01.01.2018

819 Iné výdavkové finančné operácie

01.01.2018

819001 Dlhové cenné papiere

01.01.2018

819002 Vrátené finančné zábezpeky

01.01.2018

819003 Kurzové rozdiely

01.01.2018

819004 Výdavkové finančné operácie súvisiace s medzibankovými transakciami a klientskymi transakciami

01.01.2018

819005 Ostatné výdavkové finančné operácie

01.01.2005

820 Splácanie istín

01.01.2005

821 Splácanie tuzemskej istiny

01.01.2005

821001 Zo štátnych pokladničných poukážok

01.01.2005

821002 Z dlhopisov krátkodobých

01.01.2005

821003 Z dlhopisov dlhodobých

01.01.2005

821004 Z bankových úverov krátkodobých

01.01.2005

821005 Z bankových úverov dlhodobých

01.01.2005

821006 Z ostatných úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí krátkodobých

01.01.2005

821007 Z ostatných úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí dlhodobých

01.01.2009

821008 Z finančných operácií medzi Štátnou pokladnicou a Ministerstvom financií Slovenskej republiky

01.01.2014

821009 Z dodávateľských úverov

01.01.2017

821010 Z kontokorentných úverov

01.01.2005

822 Splácanie istiny krátkodobého úveru, pôžičky a návratnej finančnej výpomoci do zahraničia

01.01.2005

822001 Zahraničnej vláde

01.01.2005

822002 Zahraničnej finančnej inštitúcii

01.01.2005

822003 Medzinárodnej organizácii

01.01.2005

822004 Ďalších zahraničných úverov

01.01.2005

822005 Dodávateľských úverov

01.01.2009

822006 Zo štátnych pokladničných poukážok

01.01.2009

822007 Z dlhopisov

01.01.2005

823 Splácanie istiny dlhodobého úveru, pôžičky a návratnej finančnej výpomoci do zahraničia

01.01.2005

823001 Medzinárodnej organizácii

01.01.2005

823002 Zahraničnej vláde

01.01.2005

823003 Zahraničnej finančnej inštitúcii

01.01.2005

823004 Dodávateľských úverov

01.01.2005

823005 Ďalších zahraničných úverov

01.01.2009

823006 Z dlhopisov

01.01.2005

824 Splácanie finančného prenájmu

01.01.2018

D. PREVODY

01.01.2018

900 Prevody na samostatnom účte štátnej rozpočtovej organizácie

01.01.2018

1. PREVODOVÉ PRÍJMY

01.01.2018

910 Príjem z prevodu na bežné výdavky

01.01.2018

911 Príjem z prevodu na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania za december

01.01.2018

912 Príjem z prevodu na poistné a na príspevok do poisťovní za december

01.01.2018

913 Príjem z prevodu na tovary a služby

01.01.2018

914 Príjem z prevodu na bežné transfery

01.01.2018

920 Príjem z prevodu na obstarávanie kapitálových aktív a z prevodu na kapitálové transfery

01.01.2018

2. PREVODOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE

01.01.2018

930 Príjmová prevodová finančná operácia

01.01.2018

940 Výdavková prevodová finančná operácia

Poznámky pod čiarou

01.03.2012

1) Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.