Zákon č. 656/2004 Z. z.Zákon o energetike a o zmene niektorých zákonov

Čiastka 277/2004
Platnosť od 11.12.2004
Účinnosť od 01.01.2013
Redakčná poznámka

okrem ustanovení uvedených v čl. I § 18 ods. 11 pre odberateľov elektriny v domácnosti a odberateľov plynu v domácnosti, § 20 ods. 6, § 25 ods. 1, § 28 ods. 1 písm. d) a § 44 ods. 1, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júla 2007 Ustanovenia uvedené v čl. I § 19 ods. 3 a § 28 ...

01.01.2005

656

01.01.2005

ZÁKON

01.01.2005

z 26. októbra 2004

01.01.2005

o energetike a o zmene niektorých zákonov

01.01.2005

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:01.01.2005

Čl. II

01.01.2005

Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 524/1990 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 266/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 295/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 237/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 248/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 250/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 265/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 285/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 160/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z., zákona č. 143/1998 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 319/1998 Z. z., zákona č. 298/1999 Z. z., zákona č. 313/1999 Z. z., zákona č. 195/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z., zákona č. 367/2000 Z. z., zákona č. 122/2001 Z. z., zákona č. 223/2001 Z. z., zákona č. 253/2001 Z. z., zákona č. 441/2001 Z. z., zákona č. 490/2001 Z. z., zákona č. 507/2001 Z. z., zákona č. 139/2002 Z. z., zákona č. 422/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 430/2003 Z. z., zákona č. 510/2003 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 534/2003 Z. z., zákona č. 364/2004 Z. z. a zákona č. 533/2004 Z. z. sa mení takto:

01.01.2005

§ 41 sa vypúšťa.

01.01.2005

Čl. III

01.01.2005

Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 231/1992 Zb., zákona č. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 132/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 200/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 216/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 290/1996 Z. z., zákona č. 288/1997 Z. z., zákona č. 379/1997 Z. z., zákona č. 70/1998 Z. z., zákona č. 76/1998 Z. z., zákona č. 126/1998 Z. z., zákona č. 129/1998 Z. z., zákona č. 140/1998 Z. z., zákona č. 143/1998 Z. z., zákona č. 144/1998 Z. z., zákona č. 161/1998 Z. z., zákona č. 178/1998 Z. z., zákona č. 179/1998 Z. z., zákona č. 194/1998 Z. z., zákona č. 263/1999 Z. z., zákona č. 264/1999 Z. z., zákona č. 119/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 236/2000 Z. z., zákona č. 238/2000 Z. z., zákona č. 268/2000 Z. z., zákona č. 338/2000 Z. z., zákona č. 223/2001 Z. z., zákona č. 279/2001 Z. z., zákona č. 488/2001 Z. z., zákona č. 554/2001 Z. z., zákona č. 261/2002 Z. z., zákona č. 284/2002 Z. z., zákona č. 506/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 219/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 423/2003 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 586/2003 Z. z., zákona č. 602/2003 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 350/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 420/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z. a zákona č. 544/2004 Z. z. sa mení takto:

01.01.2005

§ 3 ods. 2 písm. d) znie:

01.01.2005

d) výroba, prenos, distribúcia, dodávka elektriny, výroba, preprava, distribúcia, dodávka a uskladňovanie plynu, prevádzkovanie potrubí na prepravu pohonných látok alebo ropy, prevádzkovanie zariadení na plnenie tlakových nádob a rozvod skvapalneného plynného uhľovodíka,17)“.

01.01.2005

Poznámka pod čiarou k odkazu 17 znie:

01.01.2005

17) § 5 ods. 2 zákona č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov.“.

01.01.2005

Čl. IV

01.01.2005

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 224/1996 Z. z., zákona č. 70/1997 Z. z., zákona č. 1/1998 Z. z., zákona č. 232/1999 Z. z., zákona č. 3/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z., zákona č. 468/2000 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 118/2002 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 237/2002 Z. z., zákona č. 418/2002 Z. z., zákona č. 457/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 477/2002 Z. z., zákona č. 480/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 217/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 450/2003 Z. z., zákona č. 469/2003 Z. z., zákona č. 583/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 199/2004 Z. z., zákona č. 204/2004 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 434/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 541/2004 Z. z. a zákona č. 572/2004 Z. z. sa mení takto:

01.01.2005

V Sadzobníku správnych poplatkov položky 206 až 209 znejú:

01.01.2005

„Položka 206

01.01.2005

a) Udelenie povolenia na dočasnú výnimku z povinnosti zabezpečiť prístup do siete46a) 100 000 Sk

01.01.2005

b) Udelenie výnimky z povinnosti zabezpečiť prístup tretích strán do siete a do zásobníka a výnimku z regulácie pre nové významné plynárenské zariadenia alebo pre zrekonštruované zariadenia46b)

01.01.2005

100 000 Sk

01.01.2005

46a) § 52 zákona č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov.

01.01.2005

46b) § 53 zákona č. 656/2004 Z. z.

01.01.2005

Položka 207

01.01.2005

Vydanie povolenia fyzickej osobe alebo právnickej osobe na podnikanie v energetike46c)

01.01.2005

1. na výrobu elektriny

01.01.2005

a) nad 5 do 50 MWe 50 000 Sk

01.01.2005

b) nad 50 MWe 75 000 Sk

01.01.2005

2. na výrobu plynu

01.01.2005

a) do 34 TJ/r 10 000 Sk

01.01.2005

b) nad 34 TJ/r 50 000 Sk

01.01.2005

3. na výrobu tepla

01.01.2005

a) do 5 MWt 10 000 Sk

01.01.2005

b) nad 5 MWt 50 000 Sk

01.01.2005

46c) § 5 zákona č. 656/2004 Z. z.

01.01.2005

Položka 208

01.01.2005

a) Žiadosť o odňatie povolenia na podnikanie v energetike46d) 5 000 Sk

01.01.2005

b) Zmena zodpovedného zástupcu držiteľa povolenia na podnikanie v energetike46e)

01.01.2005

1 000 Sk

01.01.2005

c) Vyznačenie zmeny adresy alebo názvu sídla držiteľa povolenia na podnikanie v energetike46d)

01.01.2005

1 000 Sk

01.01.2005

d) Zmena povolenia na podnikanie v energetike46d)

01.01.2005

5 000 Sk

01.01.2005

e) Vydanie osvedčenia o súlade investičného zámeru s dlhodobou koncepciou energetickej politiky46f)

01.01.2005

10 000 Sk

01.01.2005

f) Vydanie súhlasu na výstavbu priameho vedenia a na výstavbu priameho plynovodu46g) 10 000 Sk

01.01.2005

46d) § 9 zákona č. 656/2004 Z. z.

01.01.2005

46e) § 8 zákona č. 656/2004 Z. z.

01.01.2005

46f) § 11 zákona č. 656/2004 Z. z.

01.01.2005

46g) § 12 a 13 zákona č. 656/2004 Z. z.

01.01.2005

Položka 209

01.01.2005

Vydanie povolenia fyzickej osobe alebo právnickej osobe na podnikanie v energetike46c)

01.01.2005

a) na distribúciu elektriny, distribúciu plynu, rozvod tepla, alebo prevádzkovanie zariadenia na rozvod skvapalneného plynného uhľovodíka

01.01.2005

1. do 50 odberných zariadení a miest 50 000 Sk

01.01.2005

2. nad 50 do 100 odberných zariadení a miest

01.01.2005

100 000 Sk

01.01.2005

3. nad 100 odberných zariadení a miest

01.01.2005

200 000 Sk

01.01.2005

b) na prenos elektriny alebo prepravu plynu

01.01.2005

500 000 Sk

01.01.2005

c) na uskladňovanie plynu 100 000 Sk

01.01.2005

d) na prevádzkovanie potrubí na prepravu pohonných látok a na prevádzkovanie potrubí na prepravu ropy 200 000 Sk

01.01.2005

e) na prevádzkovanie zariadenia na plnenie tlakových nádob 10 000 Sk

01.01.2005

f) na dodávku elektriny a na dodávku plynu

01.01.2005

50 000 Sk.“.


01.01.2005

Čl. V

01.01.2005

Účinnosť

01.01.2005

(1) Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2005 okrem ustanovení uvedených v čl. I § 18 ods. 11 pre odberateľov elektriny v domácnosti a odberateľov plynu v domácnosti, § 20 ods. 6, § 25 ods. 1, § 28 ods. 1 písm. d) a § 44 ods. 1, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júla 2007.

01.01.2005

(2) Ustanovenia uvedené v čl. I § 19 ods. 3 a § 28 ods. 1 písm. c) strácajú účinnosť 30. júna 2007.


01.01.2005

Ivan Gašparovič v. r.

01.01.2005

Pavol Hrušovský v. r.

01.01.2005

Mikuláš Dzurinda v. r.


01.01.2005

Príloha č. 1 k zákonu č. 656/2004 Z. z.

01.01.2005

SÍDLA A ÚZEMNÁ PÔSOBNOSŤ INŠPEKTORÁTOV

01.01.2005
Inšpektorát, jeho sídlo územná pôsobnost
1. Bratislava Bratislavský kraj
2. Trnava Trnavský kraj
3. Trenčín Trenčiansky kraj
4. Nitra Nitriansky kraj
5. Žilina Žilinský kraj
6. Banská Bystrica Banskobystrický kraj
7. Prešov Prešovský kraj
8. Košice Košický kraj
01.04.2008

Príloha č. 2 k zákonu č. 656/2004 Z. z. v znení zákona č. 112/2008 Z. z.

01.04.2008

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE

01.04.2008

1. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/77/ES z 27. januára 2001 o podpore elektrickej energie vyrobenej z obnoviteľných zdrojov na vnútornom trhu s elektrickou energiou (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 12/zv. 2., Ú. v. ES L 283, 27. 10. 2001).

01.04.2008

2. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/54/ES z 26. júna 2003 o spoločných pravidlách vnútorného trhu s elektrinou (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 12/zv. 2., Ú. v. EÚ 176, 15. 7. 2003).

01.04.2008

3. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/55/ES z 26. júna 2003 o spoločných pravidlách vnútorného trhu s plynom (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 12/zv. 2., Ú. v. EÚ 176, 15. 7. 2003).

01.04.2008

4. Smernica Rady 2004/67/ES z 26. apríla 2004 o opatreniach na zaistenie bezpečnosti dodávok zemného plynu (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 12/zv. 3, Ú. v. L 127, 29. 4. 2004).

01.04.2008

5. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/89/ES z 18. januára 2006 o opatreniach na zabezpečenie bezpečnosti dodávok elektriny a investícií do infraštruktúry (Ú. V. EÚ L 33, 4. 2. 2006).

Poznámky pod čiarou

01.01.2005

1) Zákon č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

01.01.2005

2) Zákon č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

01.05.2010

2a) § 12 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 317/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie trhu s elektrinou.

01.01.2005

3) Zákon č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších predpisov.

15.03.2007

3a) § 12 ods. 2 zákona č. 276/2001 Z. z. v znení zákona č. 107/2007 Z. z.

01.08.2008

3aa) § 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.

15.03.2007

3b) § 12 ods. 6 zákona č. 276/2001 Z. z. v znení zákona č. 107/2007 Z. z.

01.01.2005

4) Zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov.

01.04.2008

4a) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1228/2003 z 26. júna 2003 o podmienkach prístupu do siete pre cezhraničné výmeny elektrickej energie (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 12/zv. 2., Ú. v. EÚ 176, 15. 7. 2003).

01.04.2008

4b) Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1364/2006/ES, ktorým sa ustanovujú usmernenia pre transeurópske energetické siete a ktorým sa zrušuje rozhodnutie č. 96/391/ES a rozhodnutie č. 1229/2003/ES (Ú. v. EÚ L 262, 22. 9. 2006).

01.04.2008

4c) Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

01.08.2012

4d) § 3 ods. 1 písm. c) zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

01.01.2005

5) Zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov v znení neskorších predpisov.

01.06.2010

5a) § 4 ods. 1 zákona č. 136/2010 Z. z. o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

01.06.2010

5b) § 11 zákona č. 136/2010 Z. z.
§ 66b zákona č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

01.01.2005

6) § 3 ods. 1 zákona č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách.

01.09.2009

6a) § 139a ods. 8 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

01.09.2009

6b) § 139 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb.

01.01.2005

7) § 151n až 151p Občianskeho zákonníka.

01.04.2008

7a) Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

01.09.2009

7ab) § 34 a 35 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.

01.08.2008

7b) § 39 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení zákona č. 527/2003 Z. z.

01.01.2005

8) § 35 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

01.01.2005

9) § 58 ods. 1 a § 62 ods. 1 písm. b) zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.

01.04.2008

9a) § 12 a 13 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení zákona č. 99/2007 Z. z.

01.01.2005

10) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov, ústavný zákon č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení ústavného zákona č. 113/2004 Z. z., zákon č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení zákona č. 515/2003 Z. z.

01.01.2005

11) Zákon č. 414/2002 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1993 Z. z. o vymedzení pôsobnosti orgánov vo veciach ochrany spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

01.05.2010

12) Zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

01.05.2010

13) § 12a zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

01.04.2008

13a) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 317/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie trhu s elektrinou.

01.01.2005

14) Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

01.01.2005

15) Zákon č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.
§ 52 Občianskeho zákonníka.

01.01.2005

16) Nariadenie Rady a Európskeho parlamentu 1228/2003/ES o podmienkach pre prístup do siete pre cezhraničné výmeny elektriny (Ú. v. EÚ L 176, 15. 07. 2003).

01.07.2006

16a) § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 238/2006 Z. z. o Národnom jadrovom fonde na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi (zákon o jadrovom fonde) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

01.07.2006

16b) § 7 ods. 4 zákona č. 238/2006 Z. z.

01.04.2008

16c) § 12a ods. 6 zákona č. 276/2001 Z. z. v znení zákona č. 658/2004 Z. z.

01.01.2005

17) Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

01.08.2008

17a) § 5 ods. 7 zákona č. 276/2001 Z. z. v znení zákona č. 283/2008 Z. z.

01.05.2010

17b) § 39a, § 39b ods. 5, § 57 ods. 5 a § 85 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.

01.05.2010

17c) § 41 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.

01.01.2005

18) § 12 zákona č. 276/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.

01.04.2008

18a) § 19 ods. 6 zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 431/2004 Z. z.

01.09.2009

19) Zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení zákona č. 99/2007 Z. z.
Zákon č. 17/2007 Z. z. o pravidelnej kontrole kotlov, vykurovacích sústav a klimatizačných systémov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
§ 10 zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 246/2006 Z. z. o minimálnom množstve pohonných látok vyrobených z obnoviteľných zdrojov v motorových benzínoch a motorovej nafte uvádzaných na trh Slovenskej republiky.Zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

01.01.2005

20) Zákon č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

01.01.2005

21) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.

01.06.2010

21a) § 3 až 8 a § 10 až 16 zákona č. 136/2010 Z. z.

01.01.2005

22) § 17 až 20 Obchodného zákonníka.

01.04.2008

23) § 57 ods. 1 písm. e) zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 279/2001 Z. z.