Zákon č. 653/2004 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 381/1997 Z. z. o cestovných dokladoch v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

(v znení č. 647/2007 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 276/2004
Platnosť od 10.12.2004
Účinnosť od 15.01.2008
01.01.2005

653

01.01.2005

ZÁKON

01.01.2005

z 26. októbra 2004,

01.01.2005

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 381/1997 Z. z. o cestovných dokladoch v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

01.01.2005

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


01.01.2005

Čl. II

01.01.2005

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 224/1996 Z. z., zákona č. 70/1997 Z. z., zákona č. 1/1998 Z. z., zákona č. 232/1999 Z. z., zákona č. 3/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z., zákona č. 468/2000 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 118/2002 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 237/2002 Z. z., zákona č. 418/2002 Z. z., zákona č. 457/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 477/2002 Z. z., zákona č. 480/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 217/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 450/2003 Z. z., zákona č. 469/2003 Z. z., zákona č. 583/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 199/2004 Z. z., zákona č. 204/2004 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z. a zákona č. 434/2004 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

01.01.2005

1. V sadzobníku správnych poplatkov v položke 23 písmená a) a b) znejú:

01.01.2005

a) Vydanie cestovného pasu alebo

01.01.2005

cestovného dokladu cudzinca 1 000 Sk

01.01.2005

b) Vydanie cestovného pasu alebo

01.01.2005

cestovného dokladu cudzinca

01.01.2005

osobe od 5 rokov do 15 rokov 400 Sk“.

01.01.2005

2. V sadzobníku správnych poplatkov v položke 23 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:

01.01.2005

c) Vydanie cestovného pasu alebo

01.01.2005

cestovného dokladu cudzinca

01.01.2005

osobe mladšej ako 5 rokov 250 Sk“.

01.01.2005

Doterajšie písmená c) a d) sa označujú ako písmená d) a e).


01.01.2005

Čl. III

01.01.2005

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2005.


01.01.2005

Ivan Gašparovič v. r.

01.01.2005

Pavol Hrušovský v. r.

01.01.2005

Mikuláš Dzurinda v. r.