Nariadenie vlády č. 626/2004 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o monitorovaní zoonóz a pôvodcov zoonóz

Čiastka 268/2004
Platnosť od 27.11.2004
Účinnosť od 01.12.2004
01.12.2004

626

01.12.2004

NARIADENIE VLÁDY

01.12.2004

Slovenskej republiky

01.12.2004

z 3. novembra 2004

01.12.2004

o monitorovaní zoonóz a pôvodcov zoonóz

01.12.2004

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. a na vykonanie § 3 ods. 2 zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov nariaďuje:


01.12.2004

§ 1

01.12.2004

(1) Účelom tohto nariadenia vlády je zabezpečiť postupy

01.12.2004

a) riadneho monitorovania zoonóz a pôvodcov zoonóz, ich antimikrobiálnej rezistencie a ohnísk chorôb pochádzajúcich z potravín a ich náležitého epidemiologického preskúmania,

01.12.2004

b) zberu informácií v rámci Európskeho spoločenstva (ďalej len „spoločenstvo“) potrebných na vyhodnotenie relevantných smerov a zdrojov.

01.12.2004

(2) Toto nariadenie vlády ustanovuje

01.12.2004

a) monitorovanie zoonóz a pôvodcov zoonóz,

01.12.2004

b) monitorovanie antimikrobiálnej rezistencie pôvodcov zoonóz,

01.12.2004

c) epidemiologické šetrenie ohnísk chorôb pochádzajúcich z potravín,

01.12.2004

d) výmenu informácií týkajúcich sa zoonóz a pôvodcov zoonóz.

01.12.2004

(3) Týmto nariadením vlády nie sú dotknuté príslušné právne akty spoločenstva, ktoré sa týkajú zdravia zvierat, výživy zvierat, hygieny potravín, prenosných ľudských ochorení, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, genetickej technológie a prenosných spongiformných encefalopatií.

01.12.2004

§ 2

01.12.2004

(1) Na účely tohto nariadenia vlády sa rozumie

01.12.2004

a) zoonózou choroba alebo infekcia, ktorá sa môže preniesť prirodzeným spôsobom priamo alebo nepriamo medzi zvieratami alebo zo zvierat na ľudí,

01.12.2004

b) pôvodcom zoonóz každý vírus, baktéria, huba, parazit alebo iná biologická jednotka, ktorá môže vyvolať vznik zoonózy,

01.12.2004

c) antimikrobiálnou rezistenciou schopnosť mikroorganizmov určitého druhu prežiť alebo sa aj rozmnožovať v prítomnosti určitej koncentrácie antimikrobiálneho prostriedku, ktorá zvyčajne postačuje na zamedzenie alebo usmrtenie mikroorganizmov rovnakého druhu,

01.12.2004

d) ohniskom choroby, pri ktorej je faktorom prenosu potravina, nový výskyt dvoch alebo viacerých prípadov toho istého ochorenia alebo infekcie u ľudí, ktorý je sledovaný za daných okolností, alebo situácia, v ktorej sledovaný počet prípadov presiahne očakávaný počet a kde tieto prípady spája ten istý zdroj potravín alebo sú pravdepodobne spojené s tým istým zdrojom potravín,

01.12.2004

e) monitorovaním systém zberu, analýzy a šírenia údajov o výskyte zoonóz, pôvodcov zoonóz a ich antimikrobiálnej rezistencie.

01.12.2004

(2) Na účely tohto nariadenia sa použijú aj pojmy uvedené v osobitnom predpise.1)

01.12.2004

§ 3

01.12.2004

(1) Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) a Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky zabezpečia, aby sa údaje o výskyte zoonóz a pôvodcoch zoonóz a ich antimikrobiálnej rezistencii zhromažďovali, analyzovali a uverejňovali bezodkladne v súlade s týmto nariadením a inými opatreniami prijatými v súlade s týmto nariadením.

01.12.2004

(2) Orgány štátnej správy vo veterinárnej oblasti2) a orgány na ochranu zdravia3) sú príslušnými orgánmi na účely tohto nariadenia.

01.12.2004

(3) Kontaktným miestom pre Európsku komisiu (ďalej len „komisia“) je Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky (ďalej len „štátna veterinárna a potravinová správa“).

01.12.2004

(4) Ministerstvo informuje komisiu o ustanovení príslušných orgánov a ustanovení kontaktného miesta.

01.12.2004

(5) Príslušné orgány podľa odseku 2 spolupracujú pri zabezpečovaní implementácie požiadaviek v súlade s týmto nariadením.

01.12.2004

(6) Ministerstvo a Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa odseku 1 zabezpečia, aby sa vytvorila účinná a stála spolupráca založená na voľnej výmene všeobecných informácií, a ak je to potrebné, tak aj špecifických údajov, medzi príslušnými orgánmi podľa odseku 2 a

01.12.2004

a) príslušnými orgánmi pri navrhovaní a tvorbe právnych aktov spoločenstva v oblasti zdravia zvierat,

01.12.2004

b) príslušnými orgánmi pri navrhovaní a tvorbe právnych aktov spoločenstva v oblasti krmív,

01.12.2004

c) príslušnými orgánmi pri navrhovaní a tvorbe právnych aktov v oblasti hygieny potravín,

01.12.2004

d) štruktúrami alebo orgánmi podľa osobitného predpisu,4)

01.12.2004

e) inými príslušnými orgánmi a organizáciami.

01.12.2004

(7) Ministerstvo a Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky zabezpečia východiskové a priebežné vzdelávanie zamestnancov príslušných orgánov vo veterinárnej oblasti, mikrobiológii alebo epidemiológii.

01.12.2004

§ 4

01.12.2004

(1) Príslušné orgány podľa § 3 ods. 2 zbierajú relevantné a porovnateľné údaje na identifikáciu, charakteristiku a odhad miery rizika vo vzťahu k zoonózam a pôvodcom zoonóz.

01.12.2004

(2) Monitorovanie zoonóz a pôvodcov zoonóz sa uskutočňuje na stupni alebo stupňoch potravinového reťazca, ktoré sú najvhodnejšie na záchyt zoonózy alebo pôvodcov zoonózy a ktoré sú

01.12.2004

a) na úrovni prvovýroby alebo

01.12.2004

b) na iných stupňoch potravinového reťazca, zahŕňajúc potraviny a krmivá.

01.12.2004

(3) Monitorovanie podľa odseku 2 umožňuje záchyt zoonózy a pôvodcov zoonóz uvedených v prílohe č. 1 časti A. Zoonózy a pôvodcovia zoonóz uvedení v prílohe č. 1 časti B sa monitorujú, ak to vyžaduje epidemiologická situácia v Slovenskej republike.

01.12.2004

(4) Monitorovanie podľa odseku 2 je založené na systéme monitorovania schválenom ministerstvom.

01.12.2004

§ 5

01.12.2004

(1) Ak právny akt Európskych spoločenstiev a Európskej únie nariadi koordinované monitorovanie týkajúce sa jednej zoonózy alebo viacerých zoonóz, príslušné orgány podľa § 3 ods. 2 zabezpečia výkon tohto monitorovania.

01.12.2004

(2) Ak je určené koordinované monitorovanie, je potrebné vykonať odkaz na zoonózy a pôvodcov zoonóz v populáciách zvierat uvedených v osobitnom predpise.5)

01.12.2004

(3) Minimálne požiadavky, ktoré sa týkajú koordinovaného monitorovania, sú uvedené v prílohe č. 3.

01.12.2004

§ 6

01.12.2004

Ak prevádzkovatelia potravinárskej prevádzkarne vykonajú vyšetrenia na prítomnosť zoonóz a pôvodcov zoonóz, ktoré sú predmetom monitorovania podľa § 4 ods. 2, zabezpečia

01.12.2004

a) uchovanie výsledkov a uchovanie izolovaného pôvodcu na obdobie určené príslušnými orgánmi a

01.12.2004

b) ohlasovanie výsledkov alebo poskytovanie izolovaných kmeňov na žiadosť príslušných orgánov.

01.12.2004

§ 7

01.12.2004

(1) Štátna veterinárna a potravinová správa zabezpečí, aby monitorovanie poskytlo porovnateľné údaje o výskyte antimikrobiálnej rezistencie pôvodcov zoonóz a iných pôvodcov v súlade s požiadavkami ustanovenými v prílohe č. 2, ak môžu ohroziť zdravie ľudí.

01.12.2004

(2) Také monitorovanie dopĺňa monitorovanie pôvodcov u ľudí vykonávané podľa osobitného predpisu.4)

01.12.2004

(3) Podrobné pravidlá na implementáciu tohto ustanovenia ustanoví štátna veterinárna a potravinová správa na základe právnych aktov Európskych spoločenstiev a Európskej únie.

01.12.2004

§ 8

01.12.2004

(1) Príslušné orgány podľa § 3 ods. 2 zabezpečia, aby v prípade, ak im prevádzkovateľ potravinárskej prevádzkarne poskytuje informácie podľa osobitného predpisu,6) boli zachované potraviny alebo primeraná vzorka z nich tak, aby sa nesťažilo ich preskúmanie v laboratóriu alebo šetrenie ohniska choroby pochádzajúcej z potravín.

01.12.2004

(2) Príslušná regionálna veterinárna a potravinová správa preskúma ohnisko choroby, pri ktorej faktorom prenosu boli potraviny, v spolupráci s orgánmi uvedenými v osobitnom predpise.7) Šetrenie poskytne údaje o epidemiologickom profile, potenciálne nakazených potravinách a o možných príčinách vzniku ohniska. Ak je to možné, šetrenie zahŕňa primerané epidemiologické a mikrobiologické štúdie.

01.12.2004

(3) Štátna veterinárna a potravinová správa odovzdá komisii súhrnnú správu výsledkov vykonaných šetrení, ktorá obsahuje informácie uvedené v prílohe č. 4 časti E.

01.12.2004

(4) Podrobné pravidlá týkajúce sa šetrenia ohniska choroby pochádzajúcej z potravín ustanoví štátna veterinárna a potravinová správa na základe právnych aktov Európskych spoločenstiev a Európskej únie.

01.12.2004

(5) Odseky 1 a 2 sa použijú bez toho, aby boli dotknuté právne predpisy o bezpečnosti potravín, o systéme rýchlej výmeny informácií a analýze rizika na prevenciu a kontrolu prenosných ochorení u ľudí, o hygiene potravín a všeobecných požiadavkách potravinových predpisov, najmä tých, ktoré sa týkajú krízových opatrení a postupov na stiahnutie potravín a krmív z obehu.

01.12.2004

§ 9

01.12.2004

(1) Príslušné orgány podľa § 3 ods. 2 zisťujú na území Slovenskej republiky vývoj výskytu a zdroje zoonóz a pôvodcov zoonóz a antimikrobiálnej rezistencie.

01.12.2004

(2) Štátna veterinárna a potravinová správa predloží každoročne do konca mája komisii správu o vývoji a zdrojoch zoonóz, pôvodcoch zoonóz a antimikrobiálnej rezistencie (ďalej len „správa“), ktorá zachytáva údaje zozbierané podľa § 4, 7 a 8 počas predchádzajúceho roka.

01.12.2004

(3) Správa obsahuje informácie podľa osobitného predpisu.8)

01.12.2004

(4) Náležitosti správy sú uvedené v prílohe č. 4. Podrobné pravidlá týkajúce sa určenia správy, ktorá zahŕňa usporiadanie a minimálne požadované informácie, môže ustanoviť štátna veterinárna a potravinová správa na základe právnych aktov Európskych spoločenstiev a Európskej únie.

01.12.2004

(5) Štátna veterinárna a potravinová správa z vlastnej iniciatívy alebo na žiadosť komisie, a ak to vyžadujú okolnosti, predloží komisii dodatočné špecifické informácie.

01.12.2004

(6) Štátna veterinárna a potravinová správa poskytne komisii výsledky koordinovaného monitorovania podľa § 5.

01.12.2004

(7) Štátna veterinárna a potravinová správa zverejní výsledky koordinovaného monitorovania a ich závery vo vestníku ministerstva.

01.12.2004

§ 10

01.12.2004

Štátna veterinárna a potravinová správa ustanoví referenčné laboratóriá9) pre každú oblasť, pre ktorú bolo zriadené referenčné laboratórium spoločenstva, a informuje komisiu.

01.12.2004

§ 11

01.12.2004

Týmto nariadením sa preberá právny akt Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedený v prílohe č. 5.


01.12.2004

§ 12

01.12.2004

Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 306/2003 Z. z., ktorým sa ustanovujú opatrenia na ochranu proti určitým zoonózam a určitým pôvodcom zoonóz u zvierat a v produktoch živočíšneho pôvodu na účely zabránenia ohniskám nákaz a intoxikácií prenášaných potravinami.

01.12.2004

§ 13

01.12.2004

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. decembra 2004.


01.12.2004

Mikuláš Dzurinda v. r.


01.12.2004

Príloha č. 1

01.12.2004

k nariadeniu vlády č. 626/2004 Z. z.

01.12.2004

MONITOROVANIE ZOONÓZ A PÔVODCOV ZOONÓZ

01.12.2004

Časť A

01.12.2004

Zoonózami a pôvodcami zoonóz, ktoré sa zahŕňajú do monitorovania, sú:

01.12.2004

1. brucelóza a jej pôvodcovia,

01.12.2004

2. kampylobakterióza a jej pôvodcovia,

01.12.2004

3. echinokokóza a jej pôvodcovia,

01.12.2004

4. listerióza a jej pôvodcovia,

01.12.2004

5. salmonelóza a jej pôvodcovia,

01.12.2004

6. trichinelóza a jej pôvodcovia,

01.12.2004

7. tuberkulóza spôsobená Mycobacterium bovis,

01.12.2004

8. verotoxinogénna Escherichia coli.

01.12.2004

Časť B

01.12.2004

Zoonózami a pôvodcami zoonóz, ktoré sú monitorované podľa epidemiologickej situácie, sú:

01.12.2004

1. vírusové zoonózy:

01.12.2004

1.1 kalicivírus,

01.12.2004

1.2 vírusová hepatitída typu A,

01.12.2004

1.3 vírus chrípky,

01.12.2004

1.4 besnota,

01.12.2004

1.5 vírusy prenášané článkonožcami,

01.12.2004

2. bakteriálne zoonózy:

01.12.2004

2.1 borelióza a jej pôvodcovia,

01.12.2004

2.2 botulizmus a jeho pôvodcovia,

01.12.2004

2.3 leptospiróza a jej pôvodcovia,

01.12.2004

2.4 psitakóza a jej pôvodcovia,

01.12.2004

2.5 iná tuberkulóza ako v časti A,

01.12.2004

2.6 vibrióza a jej pôvodcovia,

01.12.2004

2.7 yersinióza a jej pôvodcovia,

01.12.2004

3. parazitické zoonózy:

01.12.2004

3.1 anisakióza a jej pôvodcovia,

01.12.2004

3.2 kryptosporidióza a jej pôvodcovia,

01.12.2004

3.3 cysticerkóza a jej pôvodcovia,

01.12.2004

3.4 toxoplazmóza a jej pôvodcovia,

01.12.2004

4. iné zoonózy a pôvodcovia zoonóz.

01.12.2004

Príloha č. 2

01.12.2004

k nariadeniu vlády č. 626/2004 Z. z.

01.12.2004

POŽIADAVKY NA MONITOROVANIE ANTIMIKROBIÁLNEJ REZISTENCIE

01.12.2004

Časť A

01.12.2004

Všeobecné požiadavky

01.12.2004

Štátna veterinárna a potravinová správa je povinná zabezpečiť, aby monitorujúce systémy antimikrobiálnej rezistencie podľa § 7 poskytli prinajmenšom tieto informácie:

01.12.2004

1. druhy zvierat zahrnutých do monitorovania,

01.12.2004

2. druhy a kmene alebo len druhy, alebo len kmene baktérií zahrnutých do monitorovania,

01.12.2004

3. stratégiu odberu vzoriek použitú pri monitorovaní,

01.12.2004

4. antimikrobiálne látky zahrnuté do monitorovania,

01.12.2004

5. laboratórnu metodológiu použitú na zistenie rezistencie,

01.12.2004

6. laboratórnu metodológiu použitú na identifikáciu mikrobiálnych izolátov,

01.12.2004

7. metódy používané na zbieranie údajov.

01.12.2004

Časť B

01.12.2004

Špecifické požiadavky

01.12.2004

Štátna veterinárna a potravinová správa je povinná zabezpečiť, aby monitorujúce systémy poskytli relevantné informácie prinajmenšom s ohľadom na reprezentatívny počet izolovaných kmeňov Salmonella spp., Campylobacter jejuni a Campylobacter coli z hovädzieho dobytka, ošípaných a hydiny a potravín živočíšneho pôvodu z týchto druhov.

01.12.2004

Príloha č. 3

01.12.2004

k nariadeniu vlády č. 626/2004 Z. z.

01.12.2004

KOORDINOVANÉ MONITOROVANIE

01.12.2004

Ak je zriadené koordinované monitorovanie, musia byť definované najmenej tieto jeho charakteristiky:

01.12.2004

1. účel,

01.12.2004

2. trvanie,

01.12.2004

3. územná oblasť,

01.12.2004

4. zoonózy a pôvodcovia zoonóz alebo len zoonózy, alebo len pôvodcovia zoonóz, ktorých sa týka,

01.12.2004

5. typ vzoriek a iných jednotiek údajov, ktoré sa požadujú,

01.12.2004

6. minimálne schémy odberu vzoriek,

01.12.2004

7. typ laboratórnych testovacích metód,

01.12.2004

8. úlohy príslušných úradov,

01.12.2004

9. zdroje, ktoré sa rozdeľujú,

01.12.2004

10. odhad ich nákladov a ako sa budú kryť,

01.12.2004

11. metódy a doba podávania správ s výsledkami.

01.12.2004

Príloha č. 4

01.12.2004

k nariadeniu vlády č. 626/2004 Z. z.

01.12.2004

NÁLEŽITOSTI SPRÁVY, KTORÁ SA PREDKLADÁ PODĽA § 9

01.12.2004

Správa uvedená v § 9 musí obsahovať a poskytnúť minimálne nasledujúce informácie. Časti A až D sa týkajú správ o monitorovaní vykonávanom podľa § 4 alebo § 7. Časť E sa týka správ o monitorovaní vykonávanom podľa § 8.

01.12.2004

A. Pri každej zoonóze a pôvodcovi zoonózy sa musia najskôr opísať tieto údaje (neskôr sa podávajú správy len o zmenách):

01.12.2004

a) monitorovacie systémy (stratégie odberu vzoriek, frekvencia odberu vzoriek, typ skúšobnej vzorky, vymedzenie prípadu, použité diagnostické metódy),

01.12.2004

b) vakcinačná politika a iné ochranné opatrenia,

01.12.2004

c) kontrolný mechanizmus a aj programy, ak je to potrebné,

01.12.2004

d) opatrenia v prípade pozitívnych nálezov alebo ojedinelých prípadov,

01.12.2004

e) primeraný systém ohlásenia,

01.12.2004

f) história choroby a infekcie alebo len choroby, alebo len infekcie v krajine.

01.12.2004

B. Každoročne sa musí podať opis týchto údajov:

01.12.2004

a) príslušná vnímavá populácia zvierat (spolu s dátumom, ku ktorému sa viažu údaje)

01.12.2004

1. počet stád alebo kŕdľov,

01.12.2004

2. celkový počet zvierat a

01.12.2004

3. metódy dotknutej výroby, ak je to významné,

01.12.2004

b) počet a všeobecný opis laboratórií a inštitúcií zapojených do monitorovania.

01.12.2004

C. Každoročne sa musia opísať tieto podrobnosti o každom pôvodcovi zoonózy a kategórie údajov s ich dôsledkami, ktoré sa ich týkajú:

01.12.2004

a) zmeny v už opísaných systémoch,

01.12.2004

b) zmeny v predtým opísaných metódach,

01.12.2004

c) výsledky šetrení a ďalšieho typizovania alebo iné metódy charakterizácie v laboratóriách (správy sa podávajú samostatne pre každú jednotlivo),

01.12.2004

d) celoštátne vyhodnotenie poslednej situácie, trend a zdroje infekcie,

01.12.2004

e) závažnosť zoonotického ochorenia,

01.12.2004

f) závažnosť v ľudských prípadoch, ako zdroj ľudskej infekcie, nálezov u zvierat a v potravinách,

01.12.2004

g) uznané kontrolné stratégie, ktoré možno použiť na ochranu alebo minimalizáciu prenosu pôvodcov zoonózy na ľudí,

01.12.2004

h) ak je to potrebné, akékoľvek špecifické opatrenie prijaté v členskom štáte alebo navrhnuté pre spoločenstvo ako celok na základe poslednej situácie.

01.12.2004

D. Podávanie správ o výsledkoch preskúmaní

01.12.2004

Výsledky sa odovzdávajú s uvedením počtu prešetrených epidemiologických jednotiek (kŕdle, stáda, vzorky, šarže) a počtu pozitívnych vzoriek podľa vymedzenia prípadu. Ak je to potrebné, výsledky sa predkladajú spôsobom, ktorý zobrazuje zemepisné rozloženie zoonóz alebo pôvodcov zoonóz.

01.12.2004

E. Údaje týkajúce sa ohniska choroby pochádzajúcej z potravy, a to:

01.12.2004

a) celkový počet ohnísk za rok,

01.12.2004

b) počet ľudských ochorení a úmrtí v týchto ohniskách,

01.12.2004

c) pôvodcovia ohniska, zahŕňajúc, ak je to možné, sérotyp alebo iný úplný opis pôvodcov; ak identifikácia pôvodcu zoonózy nie je možná, dôvod tejto neidentifikovateľnosti by sa mal stanoviť,

01.12.2004

d) nakazené potraviny a iné potenciálne nosiče,

01.12.2004

e) identifikácia typu miesta, kde sa inkriminované potraviny vyrábajú, predávajú, získavajú alebo konzumujú,

01.12.2004

f) faktory, ktoré prispievajú k vzniku ohniska, ako sú hygienické nedostatky pri spracovaní potravín.

01.12.2004

Príloha č. 5

01.12.2004

k nariadeniu vlády č. 626/2004 Z. z.

01.12.2004

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE

01.12.2004

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/99/ES zo 17. novembra 2003 o monitoringu zoonóz a pôvodcoch zoonóz, ktorou sa mení a dopĺňa rozhodnutie Rady 90/424/EHS a zrušuje smernica Rady 92/117/EHS (Ú. v. EÚ L 325, 12. 12. 2003, s. 31).

01.12.2004

Smernica Európskeho parlamentu a Rady je preložená do slovenského jazyka; do úradného prekladu v slovenskom jazyku možno nazrieť v sídle Inštitútu pre aproximáciu práva Úradu vládu Slovenskej republiky, Námestie slobody 1/29, Bratislava.

Poznámky pod čiarou

01.12.2004

1) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 z 28. januára 2002, ktoré ustanovuje všeobecné zásady a požiadavky zákona o potravinách, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a ktoré ustanovuje postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín ( Ú. v. ES L 31, 1. 02. 2002) v znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1642/2003 z 22. júla 2003 ( Ú. v. EÚ L 245, 29. 09. 2003).

01.12.2004

2) § 4 ods. 3 zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov.

01.12.2004

3) § 18 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov.

01.12.2004

4) Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 2119/98/ES z 24. septembra 1998, ktorým sa zriaďuje sieť pre epidemiologický dohľad a kontrolu prenosných chorôb v spoločenstve (Ú. v. ES L 268, 3. 10. 1998).

01.12.2004

5) Príloha č. 1 k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2160/2003 zo 17. novembra 2003 o kontrole salmonely a iných špecifických zoonotických agensov prenášaných potravinami (Ú. v. EÚ L 325, 12. 12. 2003).

01.12.2004

6) Čl. 19 ods. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002.

01.12.2004

7) Čl. 1 rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. 2119/98/ES Európskeho parlamentu a Rady.

01.12.2004

8) Čl. 3 ods. 2 písm. b) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2160/2003.

01.12.2004

9) § 6 ods. 2 písm. n) zákona č. 488/2002 Z. z.