Zákon č. 624/2004 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

Čiastka 267/2004
Platnosť od 26.11.2004
Účinnosť od 01.01.2005
01.01.2005

624

01.01.2005

ZÁKON

01.01.2005

z 27. októbra 2004,

01.01.2005

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

01.01.2005

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


01.01.2005

Čl. I

01.01.2005

Zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení zákona č. 236/2000 Z. z., zákona č. 554/2001 Z. z. a zákona č. 533/2003 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

01.01.2005

1. V § 1 ods. 1 sa za slová „autorizovaných architektov“ vkladá čiarka a slová „autorizovaných krajinných architektov“.

01.01.2005

2. Nadpis druhej časti znie:

01.01.2005

„Autorizované osoby“.

01.01.2005

3. V § 3 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

01.01.2005

(2) Autorizovaným krajinným architektom (ďalej len „krajinný architekt") je ten, kto je zapísaný v zozname autorizovaných krajinných architektov.“.

01.01.2005

Doterajšie odseky 2 až 6 sa označujú ako odseky 3 až 7.

01.01.2005

4. V § 3 ods. 7 písm. b) sa slová „spoločník, konateľ alebo ako spolupracujúca osoba4a)“ nahrádzajú slovami „spoločník alebo konateľ“.

01.01.2005

5. Za § 4 sa vkladá § 4a, ktorý vrátane nadpisu znie:

01.01.2005

㤠4a

01.01.2005

Krajinní architekti

01.01.2005

Krajinný architekt je oprávnený na

01.01.2005

a) vykonávanie predprojektovej činnosti, najmä na spracúvanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacích prieskumov a rozborov, na spracúvanie podkladov, prieskumov a rozborov na architektonické štúdie a urbanistické štúdie a na spracúvanie krajinoekologických plánov,

01.01.2005

b) spoluprácu na tvorbe územnoplánovacej dokumentácie v rámci tvorby krajiny a sídelnej zelene v obci,

01.01.2005

c) vykonávanie komplexnej projektovej činnosti, najmä na vypracúvanie návrhov a projektovej dokumentácie diel záhradnej a krajinnej architektúry a projektovej dokumentácie obnovy a úpravy pamiatok záhradného umenia v pamiatkovej zóne a v jej ochrannom pásme a na navrhovanie rekonštrukcie historických parkov, záhrad, špeciálnych plôch zelene a verejných priestorov,

01.01.2005

d) navrhovanie začlenenia stavieb do prostredia s cieľom minimalizovať negatívne dopady stavieb na urbánne prostredie a navrhovanie tvorby obrazu sídla a krajiny,

01.01.2005

e) výkon odborného autorského dohľadu nad uskutočňovaním diel záhradnej a krajinnej architektúry podľa dokumentácie územného rozhodnutia a podľa schválenej projektovej dokumentácie,

01.01.2005

f) poskytovanie súvisiacich služieb, najmä na poskytovanie odborného poradenstva investorom a vlastníkom pozemkov, na zastupovanie investora pri príprave a uskutočňovaní diel záhradnej a krajinnej architektúry,

01.01.2005

g) grafické spracúvanie a modelovanie diel krajinnej a záhradnej architektúry vrátane vypracovania špecifikácií a technickej dokumentácie,

01.01.2005

h) vyhotovovanie odborných posudkov, odhadov a dobrozdaní týkajúcich sa diel záhradnej a krajinnej architektúry.“.

01.01.2005

6. § 5 vrátane nadpisu znie:

01.01.2005

㤠5

01.01.2005

Inžinieri

01.01.2005

(1) Inžinier môže byť autorizovaný na vykonávanie

01.01.2005

a) komplexných architektonických a inžinierskych služieb a súvisiaceho technického poradenstva alebo

01.01.2005

b) odborných činnosti vo výstavbe v niektorej z týchto kategórií:

01.01.2005

1. inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb,

01.01.2005

2. inžinier pre konštrukcie inžinierskych stavieb,

01.01.2005

3. inžinier pre statiku stavieb,

01.01.2005

4. inžinier pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb.

01.01.2005

(2) Inžinier podľa odseku 1 písm. a) je oprávnený na

01.01.2005

a) vykonávanie prípravnej predprojektovej činnosti, najmä na vypracúvanie stavebných zámerov verejných prác, investičných zámerov, architektonických štúdií, územnoplánovacích prieskumov a rozborov, komplexných výhľadových inžinierskych dokumentácií a variantných štúdií,

01.01.2005

b) vykonávanie komplexnej projektovej činnosti, najmä na vypracúvanie architektonických návrhov a dokumentácie umiestňovania stavieb a ich zmien vrátane ich vnútorného vybavenia a exteriéru, ako aj rekonštrukcií a modernizácií budov a obnovy stavebných pamiatok,

01.01.2005

c) spracúvanie príslušnej časti územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie,

01.01.2005

d) vykonávanie projektového manažmentu, najmä na riadenie projektu a na koordináciu čiastkových projektov vypracovaných inžiniermi, architektmi, krajinármi a inými špecialistami, a na vykonávanie odborného autorského dohľadu nad uskutočňovaním stavieb podľa schválenej projektovej dokumentácie,

01.01.2005

e) zastupovanie investora pri príprave a uskutočňovaní stavieb,

01.01.2005

f) vyhotovovanie podkladov na hodnotenie vplyvu stavby na životné prostredie,

01.01.2005

g) vykonávanie stavebného dozoru.

01.01.2005

(3) Inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb a inžinier pre konštrukcie inžinierskych stavieb je oprávnený na vyhotovovanie projektovej dokumentácie na stavebné povolenie a na poskytovanie technického a ekonomického poradenstva týkajúceho sa konštrukcií pozemných a inžinierskych stavieb.

01.01.2005

(4) Inžinier pre statiku stavieb je oprávnený na vykonávanie odborných činností vo výstavbe vyhradených statikovi stavby podľa všeobecných predpisov, najmä na

01.01.2005

a) vyhotovovanie projektovej dokumentácie nosných konštrukcií stavieb,

01.01.2005

b) overovanie projektov z hľadiska mechanickej odolnosti a stability stavieb,

01.01.2005

c) vykonávanie prieskumov, stavebných meraní a stavebnej diagnostiky a

01.01.2005

d) technické poradenstvo týkajúce sa statiky a dynamiky nosných konštrukcií stavieb.

01.01.2005

(5) Inžinier pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb je oprávnený na

01.01.2005

a) vyhotovovanie projektovej dokumentácie týkajúcej sa technického, technologického a energetického vybavenia stavieb,

01.01.2005

b) spracúvanie príslušnej časti územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie,

01.01.2005

c) vyhotovovanie podkladov na hodnotenie vplyvu stavby na životné prostredie a

01.01.2005

d) poskytovanie technického a ekonomického poradenstva týkajúce sa technického, technologického a energetického vybavenia stavieb.

01.01.2005

(6) Inžinieri podľa odsekov 3 až 5 ďalej

01.01.2005

a) vypracúvajú odborné posudky a odhady,

01.01.2005

b) vykonávajú odborný autorský dohľad nad uskutočňovaním stavieb podľa projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom v územnom konaní alebo v stavebnom konaní.“.

01.01.2005

7. V § 6 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

01.01.2005

(2) Architekti, krajinní architekti a inžinieri sú povinní pri vykonávaní odborných činností vo výstavbe napomáhať realizáciu ústavného práva fyzických osôb na priaznivé životné prostredie a na ochranu a zveľaďovanie kultúrneho dedičstva a dbať, aby vytvorené diela nepoškodzovali ľudské zdravie, prírodu, kultúrne pamiatky a životné prostredie nad mieru ustanovenú zákonmi.“.

01.01.2005

Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.

01.01.2005

8. V poznámke pod čiarou k odkazu 7 sa na konci pripájajú tieto slová: „§ 39 a 40 zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a o právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).“.

01.01.2005

9. Odkaz 9 a poznámka pod čiarou k odkazu 9 sa vypúšťajú.

01.01.2005

10. V § 11 sa vypúšťa odsek 3.

01.01.2005

11. V § 12 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

01.01.2005

(3) Komora môže uzatvoriť hromadnú poistnú zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu v prospech svojich členov zapísaných v zozname vedenom komorou. Člen je povinný platiť poistné podľa hromadnej poistnej zmluvy komore, inak jeho povinnosť podľa odseku 2 naďalej trvá.“.

01.01.2005

Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.

01.01.2005

12. V § 13 ods. 2 text za bodkočiarkou znie: „na iný účel ich možno použiť iba so súhlasom ich autora podľa osobitných predpisov.12)“.

01.01.2005

Poznámka pod čiarou k odkazu 12 znie:

01.01.2005

12) § 18 ods. 2, § 20 ods. 6 a § 40 zákona č. 618/2003 Z. z.“.

01.01.2005

13. V § 14 ods. 2 druhej vete sa za slová „„autorizovaný architekt", buď“ vkladajú slová „„autorizovaný krajinný architekt" alebo“.

01.01.2005

14. V § 14a ods. 1 a v § 14c ods. 2 sa slová „§ 6 ods. 2“ nahrádzajú slovami „§ 6 ods. 2 a 3“ a slová „§ 12 ods. 2 a 3“ sa nahrádzajú slovami „§ 12 ods. 2 až 4“.

01.01.2005

15. Za § 14c sa vkladá § 14d, ktorý vrátane nadpisu znie:

01.01.2005

㤠14d

01.01.2005

Práva a povinnosti krajinných architektov

01.01.2005

Na práva a povinnosti krajinných architektov sa vzťahujú § 6 až 14b.“.

01.01.2005

16. V § 15 ods. 1 a 3 sa slová „§ 3 ods. 1 a 2“ nahrádzajú slovami „§ 3 ods. 1 až 3“.

01.01.2005

17. V § 15a ods. 1 sa slová „§ 3 ods. 5“ nahrádzajú slovami „§ 3 ods. 6“.

01.01.2005

18. V § 15b ods. 4 sa slová „ods. 3“ nahrádzajú slovami „podľa odseku 3“.

01.01.2005

19. § 16 sa dopĺňa odsekmi 10 až 12, ktoré znejú:

01.01.2005

(10) Na zapísanie do zoznamu autorizovaných krajinných architektov podľa § 15 ods. 1 písm. d) sa vyžaduje

01.01.2005

a) doklad o vysokoškolskom vzdelaní II. stupňa v študijných odboroch záhradná a krajinná architektúra, krajinná tvorba alebo krajinné plánovanie a

01.01.2005

b) odborná prax vykonávaná po ukončení vzdelania v rozsahu najmenej troch rokov.

01.01.2005

(11) Za vzdelanie podľa odseku 10 písm. a) môže komora uznať aj iné vzdelanie v príbuzných odboroch architektonického, prírodovedného, lesníckeho alebo poľnohospodárskeho zamerania, ak ide o osobu, ktorá svojou najmenej sedemročnou odbornou praxou v záhradnej a krajinnej architektúre dostatočne preukázala potrebnú tvorivú schopnosť a technickú spôsobilosť.

01.01.2005

(12) Za odbornú prax podľa odseku 10 písm. b) sa považuje osobne vykonávaná odborná činnosť v záhradnej a krajinnej architektúre v Slovenskej republike alebo v zahraničí. Obsah a priebeh odbornej praxe sa zaznamenáva v knižke odbornej praxe.“.

01.01.2005

20. V § 17 ods. 1 sa za písmeno g) vkladajú nové písmená h) až j), ktoré znejú:

01.01.2005

h) je v omeškaní so zaplatením príspevku na činnosť orgánov komory o viac ako šesť mesiacov a nezaplatil ho ani do jedného mesiaca po tom, čo ho na to komora písomne vyzvala spolu s poučením o následkoch nezaplatenia,

01.01.2005

i) nie je poistený zo zodpovednosti za škodu,

01.01.2005

j) bol zapísaný do zoznamu na základe nesprávnych, neplatných alebo neúplných údajov,“.

01.01.2005

Doterajšie písmeno i) sa označuje ako písmeno k).

01.01.2005

21. V § 17 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo kto je v konkurze alebo v likvidácii, alebo proti komu bol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku.“.

01.01.2005

22. V § 17a sa odsek 1 dopĺňa písmenami j) až l), ktoré znejú:

01.01.2005

j) prestal byť poistený,

01.01.2005

k) podľa dodatočného zistenia v čase zapisovania do registra nespĺňal požiadavky na zapísanie,

01.01.2005

l) je v konkurze alebo v likvidácii, alebo proti nemu bol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, alebo je v obdobnom konaní podľa zákonov a predpisov platných v štáte, v ktorom je usadený.“.

01.01.2005

23. V § 18a ods. 1 písm. b) sa vypúšťajú slová „a iný osobný identifikačný údaj podľa práva štátu, v ktorom je usadený“.

01.01.2005

24. V § 21 odseky 2 a 3 znejú:

01.01.2005

(2) Autorizačná skúška sa skladá z písomnej časti a ústnej časti; písomná časť sa vykonáva formou testu a ústna časť formou verejnej rozpravy. Obsahom testu je preverenie vedomostí uchádzača z právnych predpisov a technických noriem vzťahujúcich sa na vykonávanie odborných činností vo výstavbe. Obsahom verejnej rozpravy je obhajoba vlastných diel zhotovených počas odbornej praxe a zaznamenaných v knižke odbornej praxe a preverenie schopností uchádzača samostatne vykonávať vybrané činnosti vo výstavbe.

01.01.2005

(3) Obsah písomnej časti autorizačnej skúšky určuje ministerstvo. Verejná rozprava sa koná po úspešnom ukončení písomnej časti.“.

01.01.2005

25. V § 21 odsek 5 znie:

01.01.2005

(5) Uchádzač, ktorý na autorizačnej skúške neuspel, môže ju opakovať najskôr po šiestich mesiacoch.“.

01.01.2005

26. § 21 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:

01.01.2005

(7) Uchádzač, ktorý na autorizačnej skúške neuspel, má právo vykonať odvolaciu autorizačnú skúšku, ak podá skúšobnej komisii písomné odvolanie proti výroku skúšobnej komisie v lehote do 15 dní od oznámenia výsledku skúšky. Odvolaciu autorizačnú skúšku uchádzač vykoná v najbližšom termíne podľa odseku 1 pred skúšobnou komisiou v inom zložení skúšobného senátu; zloženie odvolacieho senátu určí minister výstavby a regionálneho rozvoja tak, aby v ňom autorizované osoby tvorili menšinu. Odvolacia autorizačná skúška, ktorú vykonáva uchádzač na základe odvolania proti výroku skúšobnej komisie, sa nepovažuje za opakovanie skúšky podľa odseku 5.“.

01.01.2005

27. V § 22 ods. 1 sa na konci vety bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „členov skúšobnej komisie pre krajinných architektov na návrh ministra životného prostredia.“.

01.01.2005

28. V § 24 ods. 2 písm. b) sa slová „architektov, zapisovať do neho a vyčiarkúvať z neho architektov“ nahrádzajú slovami „architektov a zoznam krajinných architektov, zapisovať do nich a vyčiarkúvať z nich architektov a krajinných architektov“.

01.01.2005

29. V § 24 ods. 2 písmeno j) znie:

01.01.2005

j) overovať súťažné podmienky v súťažných podkladoch architektonických a urbanistických súťaží a poskytovať vyhlasovateľom súťaží a obstarávateľom odbornú pomoc pri organizovaní a vyhodnocovaní súťaží,“.

01.01.2005

30. V § 24 ods. 3 sa na konci prvej vety pripájajú tieto slová: „a všetci krajinní architekti zapísaní v zozname krajinných architektov (§ 3 ods. 2).“.

01.01.2005

31. V § 28 ods. 2 sa v prvej vete slovo „trinásť“ nahrádza slovom „jedenásť“ a druhá veta sa vypúšťa.

01.01.2005

32. V § 29 odsek 1 znie:

01.01.2005

(1) Autorizačná komisia je výkonným orgánom Slovenskej komory architektov pre veci týkajúce sa autorizácie a výkonu povolania architekta a povolania krajinného architekta. Podrobnosti o činnosti autorizačnej komisie určí štatút komory.“.

01.01.2005

33. V § 29 ods. 2 prvej vete sa číslo „12“ nahrádza slovom „osem“.

01.01.2005

34. V § 30 ods. 2 sa vypúšťajú slová „počet podpredsedov a zastúpenie jednotlivých kategórií architektov“.

01.01.2005

35. V § 31 ods. 2 písmeno i) znie:

01.01.2005

i) overovať súťažné podmienky v súťažných podkladoch súťaží pre inžinierov a poskytovať vyhlasovateľom súťaží a obstarávateľom odbornú pomoc pri organizovaní a vyhodnocovaní súťaží,“.

01.01.2005

36. V § 31 ods. 2 písm. j) sa slová „odborné skúšky“ nahrádzajú slovami „skúšky odbornej spôsobilosti“.

01.01.2005

37. V § 31 ods. 2 písm. j) sa vypúšťajú slová „o živnostenské oprávnenie“.

01.01.2005

38. V § 31 ods. 2 písm. k) sa vypúšťajú slová „uchádzačom o živnostenské oprávnenie“.

01.01.2005

39. V § 31 ods. 4 sa slová „odbornej skúšky“ nahrádzajú slovami „skúšky odbornej spôsobilosti“.

01.01.2005

40. V § 31 odsek 5 znie:

01.01.2005

(5) Právo vykonať skúšku odbornej spôsobilosti má uchádzač, ktorý spĺňa predpoklady podľa § 15 ods. 1 písm. b) až e) a

01.01.2005

a) má vysokoškolské vzdelanie najmenej I. stupňa elektrotechnického alebo strojníckeho zamerania a tri roky odbornej praxe projektovania technického, technologického a energetického vybavenia stavieb alebo

01.01.2005

b) má vysokoškolské vzdelanie najmenej I. stupňa technického zamerania a päť rokov odbornej praxe alebo stredoškolské vzdelanie technického zamerania a päť rokov odbornej praxe vo výkone činnosti stavbyvedúceho alebo stavebného dozoru.“.

01.01.2005

41. V § 36 ods. 2 sa slovo „pätnásť“ nahrádza slovom „jedenásť“.

01.01.2005

42. § 37 vrátane nadpisu znie:

01.01.2005

㤠37

01.01.2005

Autorizačná komisia

01.01.2005

Autorizačná komisia je výkonným orgánom Slovenskej komory stavebných inžinierov pre veci týkajúce sa autorizácie a výkonu povolania inžiniera. Podrobnosti o činnosti autorizačnej komisie určí štatút komory.“.

01.01.2005

43. V § 39 ods. 9 sa vypúšťa druhá veta.

01.01.2005

44. V § 41 ods. 1 písm. c) sa vypúšťa slovo „odbornej“.

01.01.2005

45. V poznámke pod čiarou k odkazu 19 sa citácia „§ 20 ods. 1 zákona č. 563/1991 Zb. o účtovníctve. Zákon Slovenskej národnej rady č. 73/1992 Zb. o audítoroch.“ nahrádza citáciou „§ 19 ods. 1 písm. c) zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve. Zákon č. 466/2002 Z. z. o audítoroch a Slovenskej komore audítorov.“.

01.01.2005

46. Za § 41 sa vkladá § 41a, ktorý vrátane nadpisu znie:

01.01.2005

㤠41a

01.01.2005

Konanie

01.01.2005

Na konania podľa tohto zákona sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.19a)“.

01.01.2005

Poznámka pod čiarou k odkazu 19a znie:

01.01.2005

19a) § 1 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení zákona č. 527/2003 Z. z.“.

01.01.2005

47. Za § 43c sa vkladá § 43d, ktorý znie:

01.01.2005

㤠43d

01.01.2005

Slovenská komora architektov zapíše do zoznamu autorizovaných krajinných architektov osoby, ktoré boli zapísané pred 1. januárom 2004 v zozname autorizovaných architektov ako architekti pre krajinné plánovanie a tvorbu krajiny alebo ako architekti pre záhradnú architektúru, ak v deň zapísania spĺňajú požiadavky podľa § 15 ods. 1 písm. a) až c) a nie je prekážka zapísania podľa § 17 ods. 1 a 2.“.

01.01.2005

48. Slovo „pracovník“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádza slovom „zamestnanec“ v príslušnom tvare.

01.01.2005

49. Slová „odborná skúška“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „autorizačná skúška“ v príslušnom tvare.

01.01.2005

50. Príloha č. 1 sa dopĺňa bodom 6, ktorý znie:

01.01.2005

6. Akt o podmienkach pristúpenia Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky a o úpravách zmlúv, na ktorých je založená Európska únia, príloha II bod 2.C.IV. Architektúra (Príloha k oznámeniu Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 185/2004 Z. z.).“.

01.01.2005

51. V prílohe č. 2 bode 27.94 sa vypúšťajú slová „bez uvedenia odboru alebo v odbore „pozemné stavby" alebo „územné plánovanie",“.

01.01.2005

Čl. II

01.01.2005

Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 231/1992 Zb., zákona č. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 132/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 200/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 216/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 290/1996 Z. z., zákona č. 288/1997 Z. z., zákona č. 379/1997 Z. z., zákona č. 70/1998 Z. z., zákona č. 76/1998 Z. z., zákona č. 126/1998 Z. z., zákona č. 129/1998 Z. z., zákona č. 140/1998 Z. z., zákona č. 143/1998 Z. z., zákona č. 144/1998 Z. z., zákona č. 161/1998 Z. z., zákona č. 178/1998 Z. z., zákona č. 179/1998 Z. z., zákona č. 194/1998 Z. z., zákona č. 263/1999 Z. z., zákona č. 264/1999 Z. z., zákona č. 119/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 236/2000 Z. z., zákona č. 238/2000 Z. z., zákona č. 268/2000 Z. z., zákona č. 338/2000 Z. z., zákona č. 223/2001 Z. z., zákona č. 279/2001 Z. z., zákona č. 488/2001 Z. z., zákona č. 554/2001 Z. z., zákona č. 261/2002 Z. z., zákona č. 284/2002 Z. z., zákona č. 506/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 219/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 423/2003 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 586/2003 Z. z., zákona č. 602/2003 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 350/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 420/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z. a zákona č. 544/2004 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

01.01.2005

1. V § 3 ods. 1 písm. c) sa za bod 7 vkladá nový bod 8, ktorý znie:

01.01.2005

8. autorizovaných architektov, autorizovaných krajinných architektov a autorizovaných stavebných inžinierov,9b)“.

01.01.2005

Poznámka pod čiarou k odkazu 9b znie:

01.01.2005

9b) § 4, 4a a 5 zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov.“.

01.01.2005

Doterajší bod 8 a 9 sa označuje ako bod 9 a 10.

01.01.2005

2. V § 3 ods. 2 sa vypúšťa písmeno n).

01.01.2005

Doterajšie písmená o) až zl) sa označujú ako písmená n) až zk).

01.01.2005

3. V prílohe č. 2 Viazané činnosti v bode 15 sa slová „odbornej skúšky“ nahrádzajú slovami „skúšky odbornej spôsobilosti“ a slová „zákona č. 236/2000 Z. z.“ sa nahrádzajú slovami „neskorších predpisov“.


01.01.2005

Čl. III

01.01.2005

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 236/2000 Z. z., zákonom č. 554/2001 Z. z., zákonom č. 533/2003 Z. z. a týmto zákonom.

01.01.2005

Čl. IV

01.01.2005

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2005.


01.01.2005

Ivan Gašparovič v. r.

01.01.2005

Pavol Hrušovský v. r.

01.01.2005

Mikuláš Dzurinda v. r.