Zákon č. 614/2004 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

(v znení č. 417/2013 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 262/2004
Platnosť od 25.11.2004
Účinnosť od 01.01.2014
25.11.2004

614

25.11.2004

ZÁKON

25.11.2004

z 28. októbra 2004,

25.11.2004

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

25.11.2004

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


25.11.2004

Čl. I

25.11.2004

Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 191/2004 Z. z. a zákona č. 365/2004 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

25.11.2004

1. V § 34 ods. 2 sa v písmene h) slovo „alebo“ nahrádza čiarkou, v písmene i) sa bodka na konci nahrádza slovom „alebo“ a dopĺňa sa písmenom j), ktoré znie:

25.11.2004

j) právoplatnosti rozhodnutia o nepriznaní predčasného starobného dôchodku, zaradí sa do evidencie uchádzačov o zamestnanie odo dňa nasledujúceho po právoplatnosti rozhodnutia o nepriznaní predčasného starobného dôchodku.“.

25.11.2004

2. V § 36 ods. 1 sa za písmeno k) vkladá nové písmeno l), ktoré vrátane poznámky pod čiarou znie:

25.11.2004

l) požiadania o vyradenie z evidencie uchádzačov o zamestnanie z dôvodu požiadania o predčasný starobný dôchodok podľa osobitného predpisu,41a)“.

25.11.2004

Poznámka pod čiarou k odkazu 41a znie:

25.11.2004

41a) Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.“.

25.11.2004

Doterajšie písmeno l) sa označuje ako písmeno m).

25.11.2004

3. V § 64 odseky 1 a 2 znejú:

25.11.2004

(1) Povinnosť zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a) vo výške povinného podielu podľa § 63 ods. 1 písm. d) môže zamestnávateľ plniť aj zadaním zákazky vhodnej na zamestnávanie týchto občanov v rozsahu podľa odseku 2, ktorú preukázateľne bude realizovať občan so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a).

25.11.2004

(2) Na započítanie jedného občana so zdravotným postihnutím podľa odseku 1 je potrebné zadať zákazku vo výške trojnásobku mesačnej minimálnej mzdy platnej ku koncu kalendárneho mesiaca, v ktorom sa odvod za nesplnenie povinného podielu počtu občanov so zdravotným postihnutím odvádza.“.


25.11.2004

Čl. III

25.11.2004

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


25.11.2004

Ivan Gašparovič v. r.

25.11.2004

Pavol Hrušovský v. r.

25.11.2004

Mikuláš Dzurinda v. r.