Zákon č. 578/2004 Z. z.Zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čiastka 245/2004
Platnosť od 01.11.2004
Účinnosť od 01.03.2017 do28.04.2017 (za 5 dní)
Redakčná poznámka

okrem ustanovení uvedených v čl. I § 1 až 8, § 10 až 78, § 79 ods. 1 písm. a) až r) a písm. t) až z), § 79 ods. 2 až 6, § 80 až 83, § 92 až 103 a v čl. II až V, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2005, a ustanovení uvedených v čl. I § 9 a § 79 ods. 1 písm. s), ktoré n...

01.11.2004

578

01.11.2004

ZÁKON

01.11.2004

z 21. októbra 2004

01.11.2004

o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

01.11.2004

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


01.11.2004

Čl. I

01.11.2004

PRVÁ ČASŤ

01.11.2004

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

01.01.2005

§ 1

01.01.2005

Predmet zákona

01.01.2005

(1) Tento zákon ustanovuje

01.01.2005

a) podmienky poskytovania zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti1) (ďalej len „zdravotná starostlivosť“) fyzickými osobami a právnickými osobami,

01.01.2009

b) podmienky na výkon zdravotníckeho povolania, vrátane podmienok uznávania dokladov o vzdelaní na výkon zdravotníckeho povolania

01.01.2005

c) vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov,

01.01.2005

d) vznik, postavenie, orgány a pôsobnosť stavovských organizácií v zdravotníctve (ďalej len „komora“),

01.01.2005

e) práva a povinnosti člena komory,

01.01.2005

f) povinnosti poskytovateľa zdravotnej starostlivosti (ďalej len „poskytovateľ“) a povinnosti zdravotníckeho pracovníka,

01.01.2012

g) dozor nad dodržiavaním povinností a sankcie za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom.

01.04.2011

(2) Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 1.

01.01.2005

§ 2

01.01.2005

Podmienky poskytovania zdravotnej starostlivosti

01.01.2005

Podmienkou poskytovania zdravotnej starostlivosti je splnenie podmienok na výkon zdravotníckeho povolania (§ 31).

01.01.2005

§ 3

01.01.2005

Zdravotnícke povolanie

01.01.2005

(1) Zdravotnícke povolanie je súbor pracovných činností, ktoré vykonáva zdravotnícky pracovník (§ 27) pri

01.01.2005

a) poskytovaní zdravotnej starostlivosti,1)

01.04.2013

b) zabezpečovaní záchrannej zdravotnej služby,1a)

01.04.2013

c) ochrane zdravia ľudí,2)

01.04.2013

d) lekárskej posudkovej činnosti,3)

01.04.2013

e) zaobchádzaní s liekmi a zdravotníckymi pomôckami,3a)

01.04.2013

f) výkone kontroly4) poskytovania zdravotnej starostlivosti, ochrany zdravia ľudí a lekárskej posudkovej činnosti a pri výkone dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou.5)

01.01.2005

(2) Súčasťou zdravotníckeho povolania môže byť aj vedecká činnosť a pedagogická činnosť podľa osobitných predpisov6) a riadenie a organizácia poskytovania zdravotnej starostlivosti.

01.01.2005

(3) Výkon zdravotníckeho povolania pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti je činnosť bezprostredne nevyhnutná na ochranu života a zdravia ľudí.

01.01.2005

(4) Zdravotnícke povolanie sa vykonáva

01.01.2005

a) v pracovnoprávnom vzťahu alebo v obdobnom pracovnom vzťahu,7)

01.01.2005

b) na základe povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia (ďalej len „povolenie“) (§ 11) alebo povolenia vydaného podľa osobitného predpisu,8)

01.09.2005

c) na základe licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe (§ 10),

01.09.2005

d) na základe licencie na výkon lekárskej posudkovej činnosti (§ 7a) alebo

01.09.2005

e) na základe živnostenského oprávnenia podľa osobitného predpisu.9)

01.09.2005

§ 4

01.09.2005

Poskytovateľ

01.09.2005

Poskytovateľ je

01.05.2015

a) fyzická osoba-podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá poskytuje zdravotnú starostlivosť na základe

01.12.2011

1. povolenia (§ 11) alebo povolenia na zaobchádzanie s liekmi a so zdravotníckymi pomôckami podľa osobitného predpisu,9a)

01.09.2005

2. živnostenského oprávnenia podľa osobitného predpisu,9) alebo

01.05.2015

b) fyzická osoba-podnikateľ, ktorá poskytuje zdravotnú starostlivosť na základe licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe (§ 10) alebo,

01.01.2006

c) fyzická osoba-podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá poskytuje zdravotnú starostlivosť na základe povolenia na prevádzkovanie prírodných liečebných kúpeľov alebo povolenia na prevádzkovanie kúpeľnej liečebne podľa osobitného predpisu.9b)

01.10.2012

Verejná minimálna sieť

01.01.2005

§ 5

01.06.2009

(1) Verejná minimálna sieť poskytovateľov (ďalej len „minimálna sieť“) je usporiadanie najmenšieho možného počtu verejne dostupných poskytovateľov na území Slovenskej republiky alebo na území príslušného samosprávneho kraja alebo na území príslušného okresu (ďalej len „príslušné územie“) v takom počte a zložení, aby sa zabezpečila efektívne dostupná, plynulá, sústavná a odborná zdravotná starostlivosť s prihliadnutím na

01.01.2005

a) počet obyvateľov príslušného územia vrátane možnej odchýlky vo vzťahu ku geografickým a demografickým podmienkam príslušného územia,

01.01.2005

b) chorobnosť a úmrtnosť obyvateľov príslušného územia,

01.01.2005

c) migráciu cudzincov a osôb bez štátnej príslušnosti10) na príslušnom území,

01.01.2005

d) bezpečnosť štátu.

01.09.2005

(2) Minimálna sieť sa nevzťahuje na poskytovateľov, ktorí prevádzkujú ambulancie záchrannej zdravotnej služby (ďalej len „poskytovateľ záchrannej zdravotnej služby”), a poskytovateľov, ktorí poskytujú lekárenskú starostlivosť podľa osobitného predpisu.9a)

01.08.2011

(3) Pevná sieť poskytovateľov je také určenie poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti v rámci minimálnej siete, aby sa zabezpečila neodkladná zdravotná starostlivosť na príslušnom území s prihliadnutím na kritériá uvedené v odseku 1 písm. a) až d). Zdravotné poisťovne zaraďujú poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti do pevnej siete tak, aby pre každý okres Slovenskej republiky bola splnená podmienka, že aspoň jeden poskytovateľ ústavnej zdravotnej starostlivosti zaradený do pevnej siete poskytuje zdravotnú starostlivosť

01.08.2011

a) na území príslušného okresu alebo

01.08.2011

b) na území okresu susediaceho s príslušným okresom.

01.08.2011

(4) Na účely zaraďovania poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti do pevnej siete podľa odseku 3 sa považuje územie Bratislavy za jeden okres a územie mesta Košice za jeden okres.

01.10.2012

(5) Minimálnu sieť podľa odsekov 1 a 3 a § 5a stanoví nariadenie vlády Slovenskej republiky.

01.10.2012

§ 5a

01.10.2012

Koncová sieť poskytovateľov je určenie poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti v rámci minimálnej siete, ktorí poskytujú ústavnú zdravotnú starostlivosť na príslušnom území.

01.01.2005

§ 6

01.01.2005

Verejná sieť poskytovateľov

01.01.2005

(1) Verejnú sieť poskytovateľov (ďalej len „verejná sieť“) tvoria verejne dostupní poskytovatelia, ktorí majú aspoň s jednou zdravotnou poisťovňou uzatvorenú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.11)

01.01.2005

(2) Ak je verejná sieť na príslušnom území menšia ako minimálna sieť (§ 5), príslušný samosprávny kraj a Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo zdravotníctva“) oznámia do 90 dní od zistenia tejto skutočnosti zdravotnej poisťovni poskytovateľov na príslušnom území najmenej v rozsahu potrebnom na doplnenie minimálnej siete.

01.09.2005

§ 6a

01.09.2005

Verejnú sieť poskytovateľov záchrannej zdravotnej služby tvoria poskytovatelia záchrannej zdravotnej služby, ktorí poskytujú záchrannú zdravotnú službu podľa osobitného predpisu.14)

01.01.2005

§ 7

01.01.2005

Prevádzkovanie zdravotníckych zariadení

01.01.2008

(1) Zdravotnícke zariadenie je prevádzkový útvar zriadený na poskytovanie zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.

01.01.2008

(2) Zdravotnícke zariadenia možno prevádzkovať len na základe povolenia; povolenia sa vydávajú na zdravotnícke zariadenia

01.01.2005

a) ambulantnej zdravotnej starostlivosti,

01.01.2005

b) ústavnej zdravotnej starostlivosti,

01.01.2005

c) lekárenskej starostlivosti.

01.01.2008

(3) Zariadenia ambulantnej zdravotnej starostlivosti sú:

01.06.2009

a) ambulancia

01.06.2009

1. všeobecná,

01.07.2014

2. špecializovaná; špecializované ambulancie sú uvedené v prílohe č. 1a,

01.06.2009

3. lekárskej služby prvej pomoci

01.06.2009

3a. lekárskej služby prvej pomoci pre dospelých,

01.06.2009

3b. lekárskej služby prvej pomoci pre deti a dorast,

01.06.2009

3c. špecializovaná zubno-lekárska služba prvej pomoci,

01.06.2009

4. záchrannej zdravotnej služby

01.06.2009

4a. ambulancia rýchlej lekárskej pomoci,

01.06.2009

4b. ambulancia rýchlej zdravotnej pomoci,

01.06.2009

4c. ambulancia rýchlej lekárskej pomoci s vybavením mobilnej intenzívnej jednotky,

01.06.2009

4d. ambulancia vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby,

01.01.2005

b) zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti,

01.01.2005

c) stacionár,

01.01.2005

d) poliklinika,

01.01.2005

e) agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti,

01.01.2005

f) zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek,

01.01.2016

g) mobilný hospic,

01.01.2016

h) tkanivové zariadenie,

01.01.2016

i) referenčné laboratórium.

01.01.2008

(4) Zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti sú:

01.01.2005

a) nemocnica

01.01.2005

1. všeobecná,

01.01.2005

2. špecializovaná,

01.01.2005

b) liečebňa,

01.01.2005

c) hospic,

01.01.2005

d) dom ošetrovateľskej starostlivosti,

01.01.2005

e) prírodné liečebné kúpele,

01.01.2006

f) kúpeľná liečebňa,

01.01.2006

g) zariadenie biomedicínskeho výskumu.

01.01.2008

(5) Zariadenia lekárenskej starostlivosti upravuje osobitný predpis.12)

01.01.2008

(6) Určujúce znaky jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení podľa odsekov 3 a 4 ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo zdravotníctva.

01.01.2008

(7) Určujúce znaky zdravotníckych zariadení v pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo obrany Slovenskej republiky po dohode s ministerstvom zdravotníctva. Určujúce znaky zdravotníckych zariadení v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky po dohode s ministerstvom zdravotníctva.

01.04.2013

(8) Ak držiteľ povolenia na prevádzkovanie všeobecnej nemocnice uzatvoril zmluvu o praktickej výučbe podľa osobitného predpisu12b) s univerzitnou vysokou školou,12c) ktorej sídlo alebo sídlo lekárskej fakulty sa nachádza v tom istom meste ako všeobecná nemocnica, všeobecná nemocnica sa označuje ako univerzitná nemocnica. Iné osoby nesmú vo svojom názve alebo obchodnom mene používať slová „univerzitná nemocnica“. Univerzitná nemocnica uskutočňuje praktickú výučbu v študijnom odbore všeobecné lekárstvo a zubné lekárstvo a praktickú výučbu vo viacerých špecializačných odboroch v zdravotníckom povolaní lekár a v certifikovaných pracovných činnostiach v zdravotníckom povolaní lekár, praktickú výučbu vo vysokoškolských študijných odboroch, v špecializačných odboroch a v certifikovaných pracovných činnostiach v ostatných zdravotníckych povolaniach.

01.04.2013

(9) Ak držiteľ povolenia na prevádzkovanie všeobecnej nemocnice zaradenej do koncovej siete poskytovateľov (§ 5a) uzatvoril zmluvu o praktickej výučbe podľa osobitného predpisu12b) s vysokou školou,12d) ktorej sídlo alebo sídlo fakulty sa nachádza v tom istom meste ako sídlo nemocnice, nemocnica sa označuje ako fakultná nemocnica. Iné osoby nesmú vo svojom názve alebo obchodnom mene používať slová „fakultná nemocnica“. Fakultná nemocnica uskutočňuje praktickú výučbu vo vysokoškolských študijných odboroch v príslušných zdravotníckych povolaniach okrem zdravotníckeho povolania lekár a zubný lekár, praktickú výučbu vo vyššom odbornom štúdiu v príslušných zdravotníckych povolaniach a praktickú výučbu v špecializačných odboroch a certifikovaných pracovných činnostiach v príslušných zdravotníckych povolaniach.

01.04.2013

(10) V zariadeniach ústavnej zdravotnej starostlivosti podľa odseku 4 písm. a) musí byť zabezpečené nepretržité poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Nepretržité poskytovanie zdravotnej starostlivosti môže poskytovateľ zabezpečiť

01.04.2013

a) prácou vo všetkých zmenách v trojzmennej prevádzke alebo v nepretržitej prevádzke,

01.04.2013

b) prácou v dvojzmennej prevádzke a pracovnou pohotovosťou na pracovisku alebo

01.04.2013

c) prácou v jednozmennej prevádzke a pracovnou pohotovosťou na pracovisku.

01.04.2013

(11) Pracovné režimy podľa odseku 10 písm. a) až c) možno doplniť aj pracovnou pohotovosťou na dohodnutom mieste mimo pracoviska.

01.04.2013

(12) Konkrétny typ pracovného režimu podľa odseku 10 písm. a) až c) na príslušnom pracovisku pre jednotlivé povolania určí poskytovateľ po prerokovaní so zástupcami zamestnancov.

01.09.2005

§ 7a

01.09.2005

Výkon lekárskej posudkovej činnosti

01.09.2005

(1) Na výkon lekárskej posudkovej činnosti na inom mieste ako v zdravotníckom zariadení sa vyžaduje licencia na výkon lekárskej posudkovej činnosti [§ 68 ods. 1 písm. d)].

01.09.2005

(2) Ustanovenie odseku 1 sa nevzťahuje na výkon lekárskej posudkovej činnosti v ozbrojených silách a v ozbrojených zboroch.

01.06.2010

(3) Lekársku posudkovú činnosť na inom mieste ako v zdravotníckom zariadení sú oprávnení vykonávať bez licencie na výkon lekárskej posudkovej činnosti

01.06.2010

a) lekári, ktorí vykonávajú lekársku posudkovú činnosť podľa osobitných predpisov,12e)alebo

01.06.2010

b) lekári, ktorí vykonávajú lekársku posudkovú činnosť pri výkone sociálneho poistenia12f) a majú špecializáciu v špecializačnom odbore posudkové lekárstvo alebo sú zaradení do špecializačného štúdia v špecializačnom odbore posudkové lekárstvo.

01.01.2005

§ 8

01.01.2005

Personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie zdravotníckeho zariadenia

01.01.2005

(1) Zdravotnícke zariadenia musia byť personálne zabezpečené a materiálno-technicky vybavené na poskytovanie zdravotnej starostlivosti v súlade so svojím odborným zameraním.

01.01.2008

(2) Minimálne požiadavky na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení podľa § § 7 ods. 3 a ods. 4 písm. a) až d) a g) ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo zdravotníctva.

01.01.2008

(3) Minimálne požiadavky na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie zdravotníckych zariadení uvedených v § 7 ods. 4 písm. e) a f) upravuje osobitný predpis.13)

01.01.2008

(4) Minimálne požiadavky na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie zdravotníckych zariadení v pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo obrany Slovenskej republiky po dohode s ministerstvom zdravotníctva. Minimálne požiadavky na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie zdravotníckych zariadení v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky po dohode s ministerstvom zdravotníctva. Minimálne požiadavky na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie zdravotníckych zariadení v pôsobnosti Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky po dohode s ministerstvom zdravotníctva.

01.01.2007

§ 9

01.01.2007

Systém kvality

01.01.2008

(1) Poskytovateľ zabezpečuje systém kvality na dodržiavanie a zvyšovanie kvality tak, aby

01.01.2007

a) sa vzťahoval na všetky činnosti, ktoré môžu v zdravotníckom zariadení ovplyvniť zdravie osoby alebo priebeh jej liečby,

01.01.2007

b) personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie zdravotníckeho zariadenia zodpovedalo najmenej požiadavkám ustanoveným podľa tohto zákona (§ 8) alebo osobitného predpisu.13)

01.01.2007

(2) Systém kvality podľa odseku 1 je poskytovateľom písomne dokumentovaný systém, ktorého základným cieľom je znižovanie nedostatkov v poskytovaní zdravotnej starostlivosti pri súčasnom zvyšovaní spokojnosti osôb, ktorým sa zdravotná starostlivosť poskytuje, a pri zachovaní ekonomickej efektívnosti poskytovateľa.

01.01.2008

(3) Podrobnosti o zabezpečovaní systému kvality môže ustanoviť všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo zdravotníctva.

01.01.201628.04.2017

§ 9a

01.01.201628.04.2017

Systém kvality a bezpečnosti tkanivového zariadenia

01.01.201628.04.2017

Systém kvality a bezpečnosti tkanivového zariadenia je poskytovateľom zavedený systém v listinnej a elektronickej podobe, ktorý obsahuje

01.01.201628.04.2017

a) popis organizačnej štruktúry,

01.01.201628.04.2017

b) pracovné postupy a procesy na vykonávanie riadenia kvality a bezpečnosti zamerané na všetky činnosti, ktoré poskytovateľ vykonáva,

01.01.201628.04.2017

c) pracovné postupy, ktoré opisujú špecifické procesy, materiály a metódy na získanie očakávaného výsledku,

01.01.201628.04.2017

d) popis postupu overovania vybavenia, prostredia a procesov so zavedením dôkazovej dokumentácie, ktorá poskytuje vysoký stupeň istoty, že vybavenie, prostredie a procesy, ktoré sústavne produkujú produkt, spĺňajú vopred určené špecifikácie a kvalitatívne parametre,

01.01.201628.04.2017

e) postup vysledovateľnosti tkaniva a bunky od ich odoberania, spracovania, testovania, skladovania po distribúciu príjemcovi alebo ich likvidáciu vrátane identifikácie darcu a príjemcu a identifikovania všetkých relevantných údajov o produktoch a materiáloch, ktoré prichádzajú do styku s tkanivami a bunkami,

01.01.201628.04.2017

f) popis používania jedinečného číselného kódu z jednotného systému kódovania darcov, príjemcov, tkanív a buniek,

01.01.201628.04.2017

g) definovanie kritického stupňa vybavenia, prostredia a procesov s možným účinkom na kvalitu a bezpečnosť buniek a tkanív,

01.01.201628.04.2017

h) postupy bezodkladného oznamovania všetkých relevantných dostupných informácií o závažných nežiaducich reakciách a závažných nežiaducich udalostiach príslušnému orgánu,13aa)

01.01.201628.04.2017

i) postupy bezodkladného oznamovania záveru prešetrenia závažných nežiaducich reakcií a závažných nežiaducich udalostí príslušnému orgánu,13aa)

01.01.201628.04.2017

j) postupy uchovávania záznamov o odobratých tkanivách a bunkách vrátane záznamov o všetkých závažných nežiaducich reakciách a závažných nežiaducich udalostiach u žijúceho darcu,

01.01.201628.04.2017

k) postupy uchovávania záznamov o použitých tkanivách a bunkách vrátane záznamov o všetkých závažných nežiaducich reakciách a závažných nežiaducich udalostiach zistených počas ich klinického použitia alebo po ňom.

01.01.2005

§ 10

01.01.2005

Výkon samostatnej zdravotníckej praxe

01.06.2010

(1) Samostatnú zdravotnícku prax môžu vykonávať zdravotnícki pracovníci v povolaní lekár, zubný lekár, sestra, pôrodná asistentka, fyzioterapeut, liečebný pedagóg, logopéd, psychológ a masér. Na výkon samostatnej zdravotníckej praxe sa vyžaduje licencia na výkon samostatnej zdravotníckej praxe [§ 68 ods. 1 písm. a)].

01.07.2007

(2) Samostatná zdravotnícka prax podľa odseku 1 je poskytovanie zdravotnej starostlivosti v zdravotníckom zariadení, ktoré prevádzkuje iný poskytovateľ na základe povolenia, ak v odseku 3 nie je ustanovené inak, alebo na inom mieste ako v zdravotníckom zariadení.

01.07.2014

(3) Samostatná zdravotnícka prax podľa odseku 1 nie je poskytovanie lekárskej služby prvej pomoci a poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb13a) a v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.13b)

01.01.2005

DRUHÁ ČASŤ

01.01.2005

POVOLENIE

01.01.2005

§ 11

01.01.2005

Vydávanie povolení

01.01.2005

(1) Ministerstvo zdravotníctva vydáva povolenie na prevádzkovanie

20.10.2007

a) ambulancie záchrannej zdravotnej služby,14) a to

20.10.2007

1. ambulancie rýchlej lekárskej pomoci,

20.10.2007

2. ambulancie rýchlej zdravotnej pomoci,

20.10.2007

3. ambulancie rýchlej lekárskej pomoci s vybavením mobilnej intenzívnej jednotky,

20.10.2007

4. ambulancie vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby,

01.01.2005

b) špecializovanej nemocnice,

01.06.2006

c) zariadenia biomedicínskeho výskumu,

01.06.2006

d) tkanivového zariadenia,

01.01.2016

e) referenčného laboratória.

01.01.2005

(2) Samosprávny kraj v rámci preneseného výkonu štátnej správy vydáva povolenie na prevádzkovanie

01.01.2005

a) ambulancie okrem ambulancie podľa odseku 1 písm. a),

01.01.2005

b) zariadenia na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti,

01.01.2005

c) stacionára,

01.01.2005

d) polikliniky,

01.01.2005

e) agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti,

01.01.2016

f) zariadenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek,

01.01.2005

g) všeobecnej nemocnice,

01.01.2005

h) liečebne,

01.01.2005

i) hospicu,

01.01.2005

j) domu ošetrovateľskej starostlivosti,

01.01.2005

k) mobilného hospicu.

01.01.2005

(3) Ak je na vydanie povolenia príslušný viac ako jeden samosprávny kraj, povolenie vydáva ministerstvo zdravotníctva.

01.01.2005

§ 12

01.01.2005

Podmienky na vydanie povolenia

01.01.2005

(1) Ministerstvo zdravotníctva alebo samosprávny kraj (ďalej len „orgán príslušný na vydanie povolenia“) vydá povolenie fyzickej osobe a právnickej osobe, ak spĺňajú podmienky ustanovené týmto zákonom.

01.01.2005

(2) Orgán príslušný na vydanie povolenia vydá povolenie fyzickej osobe, ak

01.09.2005

a) má licenciu na výkon zdravotníckeho povolania [§ 68 ods. 1 písm. b)],

01.01.2005

b) má vo vlastníctve alebo nájme priestory, v ktorých sa bude zdravotná starostlivosť poskytovať,

01.01.2005

c) priestory podľa písmena b) spĺňajú požiadavky z hľadiska ochrany zdravia.2)

01.01.2005

(3) Orgán príslušný na vydanie povolenia vydá povolenie právnickej osobe, ak

01.06.2009

a) má určeného odborného zástupcu s licenciou na výkon činnosti odborného zástupcu v tom povolaní, v ktorom má poskytovateľ prevažne poskytovať zdravotnú starostlivosť [§ 68 ods. 1 písm. c)]; v prípade žiadateľa o vydanie povolenia na prevádzkovanie zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti, ak má určeného odborného zástupcu s licenciou na výkon činnosti odborného zástupcu podľa odseku 10,

01.01.2005

b) má vo vlastníctve alebo nájme priestory, v ktorých sa bude zdravotná starostlivosť poskytovať,

01.07.2016

c) priestory podľa písmena b) spĺňajú požiadavky z hľadiska ochrany zdravia,2)

01.07.2016

d) je bezúhonná.

01.01.2005

(4) Ministerstvo zdravotníctva vydá povolenie na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby [§ 11 ods. 1 písm. a)] fyzickej osobe, ak spĺňa podmienky ustanovené v odseku 2 písm. a) a právnickej osobe, ak spĺňa podmienky ustanovené v odseku 3 písm. a) a

01.01.2005

a) je materiálne alebo finančne zabezpečená na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby,

01.01.2005

b) úspešne absolvuje výberové konanie (§ 14).

01.01.2005

(5) Podmienkou na vydanie povolenia podľa odsekov 2 až 4 je aj dôveryhodnosť.

01.09.2005

(6) Dôveryhodná na účely vydania povolenia je fyzická osoba a právnická osoba, ktorá dva roky pred podaním žiadosti o vydanie povolenia nemala zrušené povolenie z dôvodov ustanovených v § 19 ods. 1 písm. c) a d).

01.01.2005

(7) Podmienky na vydanie povolenia podľa odsekov 2, 3 a odseku 4 písm. a) musia byť splnené po celý čas platnosti povolenia.

01.01.2005

(8) Ak žiadateľ o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby [§ 11 ods. 1 písm. a)] nespĺňa podmienky podľa odseku 4, ministerstvo zdravotníctva rozhodne o zamietnutí žiadosti podľa § 14 ods. 8 a 11.

01.01.2005

(9) Odborný zástupca [odsek 3 písm. a)] je fyzická osoba, ktorá osobne zodpovedá za odborné poskytovanie zdravotnej starostlivosti v zdravotníckom zariadení. Odborný zástupca musí byť v pracovnoprávnom vzťahu alebo obdobnom vzťahu s poskytovateľom.

01.06.2009

(10) Odborný zástupca [odsek 3 písm. a)] sa určí pre zariadenie ústavnej zdravotnej starostlivosti pre každé zo zdravotníckych povolaní podľa § 27 ods. 1 a 2, na ktorého výkon sa vyžaduje vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, a pre zdravotnícke povolanie pôrodná asistentka, ak zdravotnícki pracovníci s odbornou spôsobilosťou na výkon týchto zdravotníckych povolaní budú v zdravotníckom zariadení poskytovať zdravotnú starostlivosť.

01.09.2005

(11) Odborný zástupca môže byť určený len pre jedno zdravotnícke zariadenie; uvedené sa nevzťahuje na ambulancie a mobilné hospice. Pre ambulancie záchrannej zdravotnej služby určuje právnická osoba jedného odborného zástupcu.

01.01.2005

(12) Odborný zástupca je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť držiteľovi povolenia každú zmenu skutočností, ktoré sa týkajú podmienok ustanovených v odseku 3 písm. a) pre odborného zástupcu.

01.07.2016

(13) Bezúhonná na účely vydania povolenia je právnická osoba, ktorá nebola právoplatne odsúdená pre trestný čin. Bezúhonnosť právnickej osoby sa preukazuje výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace.

01.01.2005

§ 13

01.01.2005

Žiadosť o vydanie povolenia

01.01.2005

(1) Žiadosť o vydanie povolenia (ďalej len „žiadosť“) podáva fyzická osoba alebo právnická osoba (ďalej len „žiadateľ o povolenie“) orgánu príslušnému na vydanie povolenia.

01.01.2005

(2) Fyzická osoba v žiadosti uvedie

01.05.2015

a) meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, údaj o štátnom občianstve a identifikačné číslo, ak bolo pridelené,

01.01.2005

b) miesto trvalého pobytu; ak je miesto trvalého pobytu mimo územia Slovenskej republiky, aj miesto prechodného pobytu na území Slovenskej republiky,

01.01.2005

c) druh zdravotníckeho zariadenia a jeho odborné zameranie,

01.09.2005

d) miesto prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia,

01.09.2005

e) sídlo stanice záchrannej zdravotnej služby podľa osobitného predpisu,14a) ak ide o žiadateľa o povolenie na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby.

01.01.2005

(3) K žiadosti podľa odseku 2 fyzická osoba doloží

01.09.2005

a) právoplatné rozhodnutie o vydaní licencie na výkon zdravotníckeho povolania [§ 68 ods. 1 písm. b)],

01.01.2005

b) doklad o vlastníctve alebo zmluvu o nájme priestorov, v ktorých sa bude zdravotná starostlivosť poskytovať,

01.01.2008

c) rozhodnutie príslušného orgánu verejného zdravotníctva15) o návrhu na uvedenie priestorov do prevádzky,

01.01.2005

d) čestné vyhlásenie, že v období dvoch rokov pred podaním žiadosti nemala zrušené povolenie z dôvodov ustanovených v § 19 ods. 1 písm. c) a d) a že údaje uvedené v žiadosti a predložené listiny sú pravdivé.

01.01.2005

(4) Právnická osoba v žiadosti uvedie

01.01.2005

a) obchodné meno, sídlo, právnu formu, identifikačné číslo, ak už bolo pridelené, meno, priezvisko a miesto trvalého pobytu osoby alebo osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom,

01.05.2015

b) meno, priezvisko, dátum narodenia, údaj o štátnom občianstve, registračné číslo a označenie komory odborného zástupcu,

01.01.2005

c) miesto trvalého pobytu odborného zástupcu; ak je miesto trvalého pobytu mimo územia Slovenskej republiky, aj miesto prechodného pobytu na území Slovenskej republiky,

01.01.2005

d) druh zdravotníckeho zariadenia a jeho odborné zameranie,

01.09.2005

e) miesto prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia,

01.09.2005

f) sídlo stanice záchrannej zdravotnej služby podľa osobitného predpisu,14a) ak ide o žiadateľa o povolenie na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby.

01.01.2005

(5) K žiadosti podľa odseku 4 právnická osoba doloží

01.01.2005

a) doklad o založení právnickej osoby a ak ide o právnickú osobu, ktorá je zapísaná do obchodného registra,16) aj výpis z obchodného registra,

01.01.2005

b) právoplatné rozhodnutie o vydaní licencie na výkon činnosti odborného zástupcu,

01.01.2005

c) doklad o vlastníctve alebo zmluvu o nájme priestorov, v ktorých sa bude zdravotná starostlivosť poskytovať,

01.01.2008

d) rozhodnutie príslušného orgánu verejného zdravotníctva15) o návrhu na uvedenie priestorov do prevádzky,

01.01.2005

e) čestné vyhlásenie, že v období dvoch rokov pred podaním žiadosti nemala zrušené povolenie z dôvodov ustanovených v § 19 ods. 1 písm. c), d) alebo e) a že údaje uvedené v žiadosti a predložené listiny sú pravdivé.

01.01.2005

(6) Miestom prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia [odsek 2 písm. d) a odsek 4 písm. e)] žiadateľa o povolenie na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby [§ 11 ods. 1 písm. a)] sa rozumie zásahové územie podľa osobitného predpisu.14)

01.01.2005

(7) Ustanovenia odseku 3 písm. b) a c) a odseku 5 písm. c) a d) sa nevzťahujú na žiadateľa o povolenie na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby [§ 11 ods. 1 písm. a)].

01.01.2005

(8) K žiadosti o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby žiadateľ o povolenie doloží aj

01.01.2005

a) doklad o vlastníctve ambulancie záchrannej zdravotnej služby alebo zmluvu o nájme, podľa ktorej sa prenájom končí prevodom ambulancie záchrannej zdravotnej služby do vlastníctva žiadateľa o povolenie,

01.01.2005

b) zmluvu o budúcej kúpe alebo inom prevode ambulancie záchrannej zdravotnej služby do vlastníctva žiadateľa o povolenie,

01.04.2013

c) doklad o vinkulácii peňažných prostriedkov v banke alebo pobočke zahraničnej banky vo výške zodpovedajúcej požiadavkám na zabezpečenie záchrannej zdravotnej služby v zásahovom území podľa osobitného predpisu;14) takýto doklad sa nevyžaduje, ak počet ambulancií podľa písmena a) zodpovedá požiadavkám na zabezpečenie záchrannej zdravotnej služby v zásahovom území podľa osobitného predpisu,14)

01.04.2013

d) doklad o odbornej spôsobilosti leteckého personálu a doklad Leteckého úradu Slovenskej republiky o letovej spôsobilosti lietadla podľa osobitného predpisu,17) ak ide o žiadosť o povolenie na prevádzkovanie ambulancie vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby,

01.04.2013

e) doklad o personálnom zabezpečení prevádzkovania ambulancie záchrannej zdravotnej služby,

01.04.2013

f) projekt stratégie a rozvoja záchrannej zdravotnej služby.

01.02.2017

§ 13a

01.02.2017

Žiadosť o vydanie povolenia na prevádzkovanie tkanivového zariadenia

01.02.2017

(1) Žiadateľ o vydanie povolenia na prevádzkovanie tkanivového zariadenia okrem náležitostí žiadosti o vydanie povolenia uvedených v § 13 ods. 1 až 5

01.02.2017

a) uvedie typ ľudského tkaniva alebo ľudských buniek, ktoré bude odoberať, testovať, spracovávať, konzervovať, skladovať a distribuovať na transplantáciu, a

01.02.2017

b) uvedie e-mailovú adresu, telefónne číslo a webové sídlo,

01.02.2017

c) priloží štandardné pracovné postupy, na ktorých základe bude vykonávať svoju činnosť a

01.02.2017

d) priloží kópie zmlúv o spolupráci s poskytovateľom zdravotnej starostlivosti podľa § 7 ods. 3 písm. a) druhého bodu a písm. b) a ods. 4 písm. a) alebo Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou podľa osobitného predpisu17a) (ďalej len „úrad pre dohľad“), v ktorých sa vykonáva odber ľudského tkaniva alebo ľudských buniek, ak tkanivové zariadenie odber ľudského tkaniva alebo ľudských buniek nevykonáva, a kópie zmlúv o spolupráci na testovanie odobratého ľudského tkaniva alebo ľudských buniek s poskytovateľom zdravotnej starostlivosti podľa § 7 ods. 3 písm. f), ak v písmenách e) a f) nie je ustanovené inak,

01.02.2017

e) priloží písomný doklad o určení lekára poskytovateľom podľa § 7 ods. 3 písm. a) druhého bodu a písm. b) a ods. 4 písm. a), ktorý vykonáva výber darcu ľudského tkaniva alebo ľudských buniek, písomný doklad o určení zdravotníckeho pracovníka, ktorý vykonáva odber ľudského tkaniva alebo ľudských buniek, písomný doklad s uvedením typu ľudského tkaniva alebo ľudských buniek a vzoriek na testovanie, ktoré je potrebné odobrať, a vzor správy, ktorú je po odbere ľudského tkaniva alebo ľudských buniek potrebné vyplniť, ak sú tkanivové zariadenie a poskytovateľ podľa § 7 ods. 3 písm. a) druhého bodu a písm. b) a ods. 4 písm. a)prevádzkované tým istým poskytovateľom,

01.02.2017

f) priloží písomný doklad o spolupráci na testovanie odobratého ľudského tkaniva alebo ľudských buniek, ak sú tkanivové zariadenie a poskytovateľ podľa § 7 ods. 3 písm. f) prevádzkované tým istým poskytovateľom.

01.02.2017

(2) Pri žiadosti o vydanie povolenia na dovoz ľudského tkaniva alebo ľudských buniek z členského štátu Európskej únie, štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, a Švajčiarskej konfederácie (ďalej len „členský štát“) tkanivové zariadenie okrem náležitostí uvedených v § 13 ods. 1 až 5 a ods. 1 písm. d) uvedie typ ľudského tkaniva alebo ľudských buniek, ktoré bude dovážať, a priloží kópiu zmluvy o spolupráci s dodávateľom z členského štátu.

01.02.2017

(3) Pri žiadosti o vydanie povolenia na dovoz ľudského tkaniva alebo ľudských buniek zo štátu, ktorý nie je členským štátom (ďalej len „tretí štát“), tkanivové zariadenie okrem náležitostí uvedených v § 13 ods. 1 až 5 a ods. 1 písm. d)

01.02.2017

a) priloží kópiu písomnej zmluvy o spolupráci s tkanivovým zariadením alebo s inou osobou z tretieho štátu (ďalej len „dodávateľ z tretieho štátu“), ktorá obsahuje:

01.02.2017

1. zaručenie oprávnenia ministerstva zdravotníctva v spolupráci s národnou transplantačnou organizáciou vykonávať dozor u dodávateľa z tretieho štátu počas platnosti písomnej zmluvy, a to do dvoch rokov po ukončení platnosti písomnej zmluvy; toto oprávnenie sa vzťahuje aj na vykonávanie pravidelného dozoru dovážajúcim tkanivovým zariadením,

01.02.2017

2. práva a povinnosti zmluvných strán s cieľom zabezpečiť, aby sa dodržiavali normy kvality a bezpečnosti dovezeného ľudského tkaniva alebo ľudských buniek podľa osobitného predpisu,17b)

01.02.2017

3. záväzok dodávateľa z tretieho štátu poskytnúť kópie dokumentov uvedených v písmenách l) až s) vrátane ich aktualizácií,

01.02.2017

4. povinnosť dodávateľa z tretieho štátu informovať dovážajúce tkanivové zariadenie o všetkých závažných nežiaducich udalostiach alebo závažných nežiaducich reakciách, ktoré môžu ovplyvniť kvalitu a bezpečnosť ľudského tkaniva alebo ľudských buniek dovezených alebo určených na dovoz dovážajúcim tkanivovým zariadením, alebo o podozrení na takéto závažné nežiaduce udalosti alebo závažne nežiaduce reakcie,

01.02.2017

5. povinnosť dodávateľa z tretieho štátu bezodkladne informovať dovážajúce tkanivové zariadenie o zrušení alebo dočasnom pozastavení platnosti dokumentu oprávňujúceho dodávateľa z tretieho štátu na vývoz ľudského tkaniva alebo ľudských buniek vrátane zaslania kópie dokumentu preukazujúceho túto skutočnosť,

01.02.2017

6. povinnosť dodávateľa z tretieho štátu bezodkladne informovať dovážajúce tkanivové zariadenie o rozhodnutí príslušného orgánu tretieho štátu, v ktorom má oprávnený dodávateľ z tretieho štátu sídlo, a ktoré rozhodnutie má alebo môže mať význam alebo vplyv z hľadiska kvality a bezpečnosti dovážaného ľudského tkaniva alebo dovážaných ľudských buniek,

01.02.2017

7. dohodnuté požiadavky prepravy ľudského tkaniva alebo ľudských buniek medzi dodávateľom z tretieho štátu a dovážajúcim tkanivovým zariadením,

01.02.2017

8. povinnosť dodávateľa z tretieho štátu a jeho subdodávateľa uchovávať záznamy o darcovi ľudského tkaniva alebo ľudských buniek a záznamy o dovezenom ľudskom tkanive a ľudských bunkách 30 rokov od odberu ľudského tkaniva alebo ľudských buniek, vrátane dohodnutých požiadaviek, ak dodávateľ z tretieho štátu ukončí svoju činnosť,

01.02.2017

9. dohodnuté požiadavky aktualizácie písomnej zmluvy o spolupráci s dodávateľom z tretieho štátu pri zmene, ktorá môže ovplyvniť kvalitu a bezpečnosť dovážaného ľudského tkaniva a ľudských buniek,

01.02.2017

b) uvedie typ ľudského tkaniva alebo ľudských buniek, ktoré bude dovážať,

01.02.2017

c) uvedie zoznam činností, ktoré vykonáva dodávateľ tretieho štátu,

01.02.2017

d) uvedie zoznam činností, ktoré má dodávateľ z tretieho štátu zmluvne zabezpečené s iným dodávateľom z tretieho štátu,

01.02.2017

e) uvedie názov tretieho štátu, ktorý tkanivovému zariadeniu dodá odobraté ľudské tkanivo alebo ľudské bunky,

01.02.2017

f) uvedie údaje o dodávateľovi z tretieho štátu v rozsahu

01.02.2017

1. obchodné meno a sídlo,

01.02.2017

2. meno a priezvisko osoby, ktorá je štatutárnym orgánom, alebo meno a priezvisko odborného zástupcu,

01.02.2017

3. telefónne číslo vrátane medzinárodnej predvoľby,

01.02.2017

4. telefónne číslo pre núdzovú situáciu,

01.02.2017

5. e-mailovú adresu,

01.02.2017

g) uvedie podrobný opis pohybu ľudského tkaniva alebo ľudských buniek od ich odberu v treťom štáte po prijatie tkanivovým zariadením,

01.02.2017

h) priloží kópiu príslušného dokumentu oprávňujúceho dodávateľa z tretieho štátu na vývoz ľudského tkaniva alebo ľudských buniek s uvedením kontaktných údajov príslušného orgánu; ak dodávateľovi z tretieho štátu nebol udelený dokument, ktorý ho oprávňuje na vývoz ľudského tkaniva alebo ľudských buniek, je potrebné predložiť kópiu príslušného dokumentu oprávňujúceho dodávateľa z tretieho štátu na všetky činnosti súvisiace s ľudskými tkanivami alebo s ľudskými bunkami,

01.02.2017

i) priloží kópiu štítku, ktorým označuje dodávateľ z tretieho štátu odobraté ľudské tkanivo alebo ľudské bunky,

01.02.2017

j) priloží kópiu štítku, ktorým označuje dodávateľ z tretieho štátu nádobu s odobratým ľudským tkanivom alebo s odobratými ľudskými bunkami,

01.02.2017

k) priloží kópiu štítku, ktorým označuje dodávateľ z tretieho štátu prepravný kontajner,

01.02.2017

l) priloží kópiu dokumentu, na ktorého základe bol identifikovaný a hodnotený darca ľudského tkaniva alebo ľudských buniek, informovaný darca ľudského tkaniva alebo ľudských buniek alebo jeho blízka osoba, spôsob získania súhlasu darcu ľudského tkaniva alebo ľudských buniek alebo blízkej osoby darcu ľudského tkaniva alebo ľudských buniek na odber ľudského tkaniva alebo ľudských buniek a či bolo alebo nebolo darcovstvo ľudského tkaniva alebo ľudských buniek dobrovoľné a bezplatné,

01.02.2017

m) priloží kópiu príslušného dokumentu oprávňujúceho laboratórium na výkon laboratórneho testovania u dodávateľa z tretieho štátu a zoznam používaných laboratórnych testov,

01.02.2017

n) priloží kópiu štandardných pracovných postupov na spracovanie ľudského tkaniva alebo ľudských buniek, ktorý používa dodávateľ z tretieho štátu,

01.02.2017

o) priloží kópiu materiálno-technického vybavenia dodávateľa z tretieho štátu,

01.02.2017

p) priloží kópiu štandardných pracovných postupov o požiadavkách distribúcie ľudského tkaniva alebo ľudských buniek, ktorý používa dodávateľ z tretieho štátu,

01.02.2017

q) uvedie údaje v rozsahu obchodné meno, sídlo a druh vykonávanej činnosti každého subdodávateľa ľudského tkaniva alebo ľudských buniek, s ktorým má dodávateľ z tretieho štátu uzatvorenú zmluvu o spolupráci,

01.02.2017

r) priloží kópiu záveru z ostatnej kontroly vykonanej u dodávateľa z tretieho štátu orgánom, ktorý vydal povolenie na výkon jeho činnosti,

01.02.2017

s) priloží kópiu záveru z kontroly vykonanej u dodávateľa z tretieho štátu dovážajúcim tkanivovým zariadením alebo v jeho mene.

01.02.2017

(4) Pri žiadosti o vydanie povolenia na vývoz ľudského tkaniva alebo ľudských buniek, tkanivové zariadenie okrem náležitostí uvedených v § 13 ods. 1 až 5 a ods. 1 písm. d) uvedie typ ľudského tkaniva alebo ľudských buniek, ktoré bude vyvážať.

01.01.2005

§ 14

01.01.2005

Výberové konanie

01.01.2005

(1) Výberové konanie na vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby [§ 11 ods. 1 písm. a)] uskutočňuje ministerstvo zdravotníctva.

01.01.2005

(2) Účastníkmi výberového konania sú žiadatelia o povolenie na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby, ktorí podali žiadosť v lehote vyhlásenej ministerstvom zdravotníctva a spĺňajú ustanovené podmienky [§ 12 ods. 2 písm. a), ods. 3 písm. a) a ods. 4 písm. a)].

01.01.2005

(3) Lehotu na podanie žiadosti o vydanie povolenia podľa odseku 1 a termín výberového konania uverejňuje ministerstvo zdravotníctva najmenej v jednom denníku s celoštátnou pôsobnosťou; lehota nesmie byť kratšia ako dva mesiace.

20.10.2007

(4) Na vyhodnotenie žiadosti zriaďuje ministerstvo zdravotníctva komisiu, ktorá má najmenej troch členov. Ak ide o vyhodnotenie žiadosti o povolenie na prevádzkovanie ambulancie vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby, členom komisie musí byť aj zástupca Leteckého úradu Slovenskej republiky.

01.01.2005

(5) Členov komisie vymenúva minister zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „minister zdravotníctva“). Za člena komisie môže vymenovať len odborne spôsobilú osobu. Za člena komisie nesmie vymenovať

01.01.2005

a) osobu, ktorá je v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu k niektorému účastníkovi výberového konania alebo k jeho splnomocnenému zástupcovi,

01.01.2005

b) osobu, ktorá je spoločníkom, štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, alebo kontrolného orgánu niektorého z účastníkov výberového konania, alebo jeho splnomocneného zástupcu,

01.01.2005

c) osobu, ktorá je blízkou osobou19) spoločníka, štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu, člena kontrolného orgánu alebo vedúceho zamestnanca niektorého účastníka výberového konania, alebo jeho splnomocneného zástupcu,

01.01.2005

d) osobu, u ktorej so zreteľom na jej pomer k veci, k niektorému z účastníkov výberového konania alebo k jeho splnomocnenému zástupcovi možno mať pochybnosť o jej nezaujatosti,

01.01.2005

e) zamestnanca ministerstva zdravotníctva, ktorý sa zúčastňuje na konaní o vydaní povolenia.

01.01.2005

(6) Osoba, ktorá má byť vymenovaná za člena komisie, poskytne ministrovi zdravotníctva písomné čestné vyhlásenie o tom, že u nej nie je prekážka podľa odseku 5. Ak sa vyskytne prekážka podľa odseku 5 po začatí výberového konania, člen komisie je povinný bezodkladne o tom upovedomiť ministra zdravotníctva; minister zdravotníctva po odvolaní takéhoto člena komisie vymenuje za člena komisie inú osobu, ktorá spĺňa požiadavky uvedené v odseku 5 a poskytne čestné vyhlásenie.

01.01.2005

(7) Člen komisie je povinný o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri výkone svojej funkcie alebo v súvislosti s ňou, zachovávať mlčanlivosť, a to aj po skončení svojho členstva v komisii. Člena komisie môže zbaviť povinnosti zachovávať mlčanlivosť minister zdravotníctva alebo súd.

01.01.2005

(8) Komisia vyhodnotí žiadosti o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby. Ak komisia zistí, že účastník výberového konania nespĺňa podmienky na vydanie povolenia alebo v žiadosti o vydanie povolenia uviedol nepravdivé údaje alebo predložil neplatné listiny, oznámi to ministerstvu zdravotníctva; ministerstvo zdravotníctva ho bezodkladne vylúči z výberového konania a zamietne jeho žiadosť o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby.

01.01.2005

(9) Kritériá hodnotenia žiadostí podľa odseku 8 sú:

01.01.2005

a) personálne zabezpečenie prevádzkovania ambulancie záchrannej zdravotnej služby,

01.01.2005

b) materiálno-technické vybavenie ambulancie záchrannej zdravotnej služby,

01.04.2013

c) výška peňažných prostriedkov vinkulovaných v banke alebo pobočke zahraničnej banky, ak sa ich vinkulácia vyžaduje [§ 13 ods. 8 písm. c)],

01.04.2013

d) projekt stratégie a rozvoja záchrannej zdravotnej služby.

01.04.2013

(10) Komisia určí pre sídlo stanice záchrannej zdravotnej služby účastníka výberového konania, ktorý najlepšie spĺňa kritériá podľa odseku 9 písm. a) až d); taký účastník výberového konania sa môže určiť aj pre viac sídiel staníc záchrannej zdravotnej služby, ak sa uviedli v žiadosti o vydanie povolenia. O výsledku výberového konania komisia vyhotoví správu, ktorá spolu s ostatnou dokumentáciou je súčasťou spisu a podkladom na konanie o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby.

01.01.2005

(11) Ministerstvo zdravotníctva je pri vydávaní povolení na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby viazané výsledkom výberového konania; po vydaní povolení ministerstvo zdravotníctva zamietne žiadosti o vydanie povolenia ostatných žiadateľov.

01.04.2013

(12) Správa podľa odseku 10 obsahuje

01.04.2013

a) vyhodnotenie žiadosti od každého člena výberovej komisie,

01.04.2013

b) vytvorené poradie účastníkov výberového konania od každého člena výberovej komisie.

01.04.2013

(13) Podrobnosti o náležitostiach a hodnotení žiadostí o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo zdravotníctva.

01.01.2005

§ 15

01.01.2005

Vydanie povolenia

01.09.2005

(1) Orgán príslušný na vydanie povolenia vydá povolenie rozhodnutím, ak žiadateľ o povolenie preukázal splnenie podmienok podľa tohto zákona, inak žiadosť rozhodnutím zamietne.

01.04.2013

(2) Povolenie sa vydáva na neurčitú dobu okrem povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby, ktoré sa vydáva na šesť rokov; povolenie nemožno previesť na inú fyzickú osobu alebo právnickú osobu.

20.10.2007

(3) Pri vydaní povolenia podľa § 17 a § 17b až 17d čas platnosti pôvodného povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby zostáva zachovaný.

01.01.2005

§ 16

01.01.2005

Zmena údajov v povolení

01.01.2005

(1) Orgán príslušný na vydanie povolenia vyznačí na základe oznámenia držiteľa povolenia zmenu údajov uvedených v povolení, a to

01.01.2005

a) zmenu osoby alebo osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom, zmenu obchodného mena, sídla a právnej formy, zmenu mena a priezviska odborného zástupcu a osoby alebo osôb, ktoré sú jeho štatutárnym orgánom a zmenu miesta trvalého pobytu alebo prechodného pobytu odborného zástupcu, ak ide o právnickú osobu,

01.02.2017

b) zmenu mena, priezviska a miesta trvalého pobytu alebo prechodného pobytu, ak ide o fyzickú osobu,

01.02.2017

c) zmenu e-mailovej adresy, telefónneho čísla a webového sídla, ak ide o povolenie na prevádzkovanie tkanivového zariadenia,

01.02.2017

d) zmenu obchodného mena a sídla dodávateľa z tretieho štátu, ak ide o povolenie na prevádzkovanie tkanivového zariadenia; k oznámeniu o tejto zmene tkanivové zariadenie priloží kópiu príslušného dokumentu oprávňujúceho dodávateľa z tretieho štátu na vývoz ľudského tkaniva alebo ľudských buniek s novými údajmi,

01.02.2017

e) dátum zrušenia alebo dátum dočasného pozastavenia platnosti dokumentu oprávňujúceho dodávateľa z tretieho štátu na vývoz ľudského tkaniva alebo ľudských buniek; zmenou je aj prijatie akéhokoľvek iného rozhodnutia príslušným orgánom tretieho štátu, v ktorom má oprávnený dodávateľ z tretieho štátu sídlo, ak toto rozhodnutie má alebo môže mať význam alebo vplyv z hľadiska kvality a bezpečnosti dovážaného ľudského tkaniva alebo dovážaných ľudských buniek,

01.02.2017

f) ukončenie alebo čiastočné ukončenie dovozu ľudského tkaniva alebo ľudských buniek z tretieho štátu.

01.01.2005

(2) Zmena údaju v povolení je aj doplnenie identifikačného čísla právnickej osoby, ak sa jej pridelilo až po vydaní povolenia.

01.07.2013

(3) Zmeny údajov uvedené v odsekoch 1 a 2 nevyžadujú vydanie nového rozhodnutia; orgán príslušný na vydanie povolenia vyznačí v povolení takéto zmeny údajov do 15 dní od ich oznámenia a súčasne zmenu údajov bezodkladne vyznačí v registri povolení. Súčasťou oznámenia je doklad o zmene údaju.

01.01.2005

§ 17

01.01.2005

Zmena miesta prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia, jeho odborného zamerania a zmena odborného zástupcu

01.03.2017

(1) Zmena miesta prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia, jeho odborného zamerania, zmena druhu činnosti a zmena odborného zástupcu vyžaduje vydanie nového povolenia, ktorým orgán príslušný na vydanie povolenia súčasne zruší pôvodné povolenie.

01.01.2005

(2) V žiadosti o vydanie povolenia podľa odseku 1 žiadateľ uvedie požadovanú zmenu, doloží doklady, ktoré sa na ňu vzťahujú a čestné vyhlásenie, že sa nezmenili ostatné údaje, na ktorých základe sa vydalo pôvodné povolenie.

01.09.2005

§ 17a

01.09.2005

Určenie náhradného odborného zástupcu

01.09.2005

(1) Držiteľ povolenia určí náhradného odborného zástupcu, ak odborný zástupca zomrel alebo z iného dôvodu náhle alebo neočakávane prestal alebo nemôže vykonávať činnosť odborného zástupcu. Náhradného odborného zástupcu nemožno určiť, ak odborný zástupca držiteľa povolenia stratil oprávnenie vykonávať činnosť odborného zástupcu v dôsledku zrušenia licencie na výkon činnosti odborného zástupcu podľa § 74 ods. 1 písm. c) až g).

01.09.2005

(2) Náhradného odborného zástupcu možno určiť najviac na 60 dní odo dňa skutočnosti zakladajúcej ukončenie vykonávania činnosti odborného zástupcu (odsek 1); po uplynutí ustanovenej lehoty nemožno určiť ďalšieho náhradného odborného zástupcu. Náhradným odborným zástupcom môže byť aj odborný zástupca iného držiteľa povolenia.

01.09.2005

(3) Ak držiteľ povolenia určí náhradného odborného zástupcu, je povinný bez zbytočného odkladu písomne oznámiť orgánu príslušnému na vydanie povolenia dôvod určenia náhradného odborného zástupcu, meno, priezvisko, dátum narodenia a údaj o štátnom občianstve náhradného odborného zástupcu a miesto trvalého pobytu odborného zástupcu; ak je miesto trvalého pobytu mimo územia Slovenskej republiky, aj miesto prechodného pobytu na území Slovenskej republiky. Držiteľ povolenia je povinný k oznámeniu priložiť písomný súhlas náhradného odborného zástupcu s jeho určením za náhradného odborného zástupcu a jeho licenciu na výkon činnosti odborného zástupcu.

01.09.2005

(4) Ak je náhradný odborný zástupca odborným zástupcom iného držiteľa povolenia, je držiteľ povolenia podľa odseku 3 povinný písomne oznámiť aj obchodné meno, sídlo a právnu formu iného držiteľa povolenia, meno, priezvisko a miesto trvalého pobytu osoby alebo osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom, a k oznámeniu priložiť aj písomný súhlas iného držiteľa povolenia s určením jeho odborného zástupcu za náhradného odborného zástupcu v inom zdravotníckom zariadení.

01.09.2005

(5) Náhradný odborný zástupca musí spĺňať podmienky ustanovené pre odborného zástupcu [§ 12 ods. 3 písm. a) a ods. 9 až 11], ak v odseku 2 nie je ustanovené inak. Ustanovenie § 12 ods. 12 platí rovnako.

01.09.2005

(6) Určenie náhradného odborného zástupcu nevyžaduje vydanie nového povolenia.

01.09.2005

§ 17b

01.09.2005

Zmena sídla stanice záchrannej zdravotnej služby

20.10.2007

(1) Zmeniť sídlo stanice záchrannej zdravotnej služby mimo sídla ustanoveného osobitným predpisom14a) možno len so súhlasom ministerstva zdravotníctva s odchýlkou najviac 15 kilometrov od takého sídla a len vtedy, ak požadovaná zmena predstavuje efektívnejšie zabezpečenie záchrannej zdravotnej služby. Zmena sídla stanice záchrannej zdravotnej služby vyžaduje vydanie nového povolenia, ktorým ministerstvo zdravotníctva súčasne zruší pôvodné povolenie.

01.09.2005

(2) V žiadosti o vydanie povolenia podľa odseku 1 žiadateľ uvedie požadovanú zmenu, dôvody požadovanej zmeny a čestné vyhlásenie, že sa nezmenili ostatné údaje, na ktorých základe sa vydalo pôvodné povolenie.

01.09.2005

(3) Na vydanie povolenia podľa odseku 1 sa nevzťahujú ustanovenia o výberovom konaní (§ 14).

01.01.2006

§ 17c

01.01.2006

Výmena sídla stanice záchrannej zdravotnej služby

01.01.2006

(1) Výmenu sídla stanice záchrannej zdravotnej služby možno povoliť na základe spoločnej žiadosti dvoch poskytovateľov, ktorí sú držiteľmi povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby vydaného na základe výberového konania (§ 14). Výmenu sídla stanice záchrannej zdravotnej služby možno povoliť len v rozsahu dohody o zmene sídla stanice záchrannej zdravotnej služby uzatvorenej medzi poskytovateľmi, ktorí o výmenu sídla žiadajú. Výmena sídla stanice záchrannej zdravotnej služby vyžaduje vydanie nového povolenia, ktorým ministerstvo zdravotníctva súčasne zruší pôvodné povolenie.

01.01.2006

(2) K žiadosti o vydanie povolenia podľa odseku 1 žiadatelia priložia dohodu podľa odseku 1. Ustanovenia § 17b ods. 2 a 3 platia rovnako.

20.10.2007

§ 17d

20.10.2007

Zmena typu ambulancie záchrannej zdravotnej služby

20.10.2007

(1) Zmeniť typ ambulancie záchrannej zdravotnej služby podľa § 11 ods. 1 písm. a) prvého až tretieho bodu možno len so súhlasom ministerstva zdravotníctva na základe žiadosti o vydanie povolenia, ak zmenou nedôjde k zníženiu dostupnosti a kvality poskytovania záchrannej zdravotnej služby v zásahovom území. Zmena typu ambulancie záchrannej zdravotnej služby vyžaduje vydanie nového povolenia, ktorým ministerstvo zdravotníctva súčasne zruší pôvodné povolenie.

20.10.2007

(2) V žiadosti o vydanie povolenia podľa odseku 1 žiadateľ uvedie požadovanú zmenu a dôvody požadovanej zmeny. K žiadosti žiadateľ pripojí

20.10.2007

a) čestné vyhlásenie, že sa nezmenili údaje, na ktorých základe sa vydalo pôvodné povolenie na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby,

20.10.2007

b) stanovisko operačného strediska tiesňového volania záchrannej zdravotnej služby19a) k požadovanej zmene,

20.10.2007

c) doklady preukazujúce personálne a materiálno-technické vybavenie ambulancie záchrannej zdravotnej služby, ak predmetom žiadosti je zmena

20.10.2007

1. ambulancie rýchlej lekárskej pomoci na ambulanciu rýchlej lekárskej pomoci s vybavením mobilnej intenzívnej jednotky,

20.10.2007

2. ambulancie rýchlej zdravotnej pomoci na ambulanciu rýchlej lekárskej pomoci alebo

20.10.2007

3. ambulancie rýchlej zdravotnej pomoci na ambulanciu rýchlej lekárskej pomoci s vybavením mobilnej intenzívnej jednotky.

20.10.2007

(3) Na vydanie povolenia podľa odseku 1 sa nevzťahujú ustanovenia o výberovom konaní (§ 14).

01.02.2017

§ 17e

01.02.2017

Zmena údajov v činnosti tkanivového zariadenia

01.02.2017

(1) Vydanie nového povolenia, ktorým orgán príslušný na vydanie povolenia súčasne zruší pôvodné povolenie, je potrebné pri zmene

01.02.2017

a) typu ľudského tkaniva alebo ľudských buniek, ktoré bude tkanivové zariadenie odoberať, testovať, spracovať, konzervovať, skladovať, distribuovať na humánne použitie alebo typu ľudského tkaniva alebo typu ľudských buniek, ktoré bude tkanivové zariadenie dovážať alebo vyvážať,

01.02.2017

b) opisu pohybu ľudského tkaniva alebo ľudských buniek, ak ide o dovoz ľudského tkaniva alebo ľudských buniek,

01.02.2017

c) v zozname činností, ktoré vykonáva dodávateľ z tretieho štátu, ak ide o dovoz ľudského tkaniva alebo ľudských buniek,

01.02.2017

d) dodávateľa z tretieho štátu.

01.02.2017

(2) V žiadosti o vydanie povolenia podľa odseku 1 žiadateľ uvedie požadovanú zmenu, priloží doklady, ktoré sa na ňu vzťahujú, a čestné vyhlásenie, že sa nezmenili ostatné údaje, na ktorých základe bolo vydané pôvodné povolenie.

01.01.2005

§ 18

01.01.2005

Dočasné pozastavenie povolenia

01.01.2005

(1) Orgán príslušný na vydanie povolenia dočasne pozastaví povolenie, ak

01.01.2005

a) držiteľ povolenia požiada o dočasné pozastavenie povolenia,

01.08.2013

b) držiteľ povolenia mal dočasne zakázaný výkon zdravotníckeho povolania alebo odborný zástupca právnickej osoby mal dočasne zakázaný výkon zdravotníckeho povolania20) a právnická osoba bez zbytočného odkladu neurčila náhradného odborného zástupcu (§ 17a),

01.09.2005

c) držiteľ povolenia mal dočasne pozastavenú licenciu na výkon zdravotníckeho povolania, alebo ak ide o právnickú osobu, odborný zástupca mal dočasne pozastavenú licenciu na výkon činnosti odborného zástupcu a právnická osoba bez zbytočného odkladu neurčila náhradného odborného zástupcu (§ 17a).

01.01.201628.04.2017

(2) Orgán príslušný na vydanie povolenia môže dočasne pozastaviť povolenie, ak držiteľ povolenia porušil niektorú z povinností ustanovených v § 79 ods. 1 písm. a) až d), zz), af) a ag); pri porušení niektorej z povinností podľa § 79 ods. 1 písm. a) až c) aj na návrh Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou22) (ďalej len „úrad pre dohľad”).

01.01.2005

(3) Orgán príslušný na vydanie povolenia môže dočasne pozastaviť povolenie

01.01.2005

a) na základe žiadosti držiteľa povolenia podľa odseku 1 písm. a) najviac na jeden rok,

01.01.2005

b) z dôvodu podľa odseku 1 písm. b) najviac na čas zákazu výkonu zdravotníckeho povolania,

01.09.2005

c) z dôvodu podľa odseku 1 písm. c) najviac na čas dočasného pozastavenia licencie na výkon zdravotníckeho povolania alebo dočasného pozastavenia licencie na výkon činnosti odborného zástupcu.

01.01.2005

(4) Súčasťou rozhodnutia o dočasnom pozastavení povolenia z dôvodu podľa odseku 2 je aj lehota na odstránenie zistených nedostatkov.

01.01.2005

(5) Ak orgán príslušný na vydanie povolenia rozhodne o dočasnom pozastavení povolenia, súčasne určí zastupovanie držiteľa povolenia počas dočasného pozastavenia povolenia.

01.01.2005

(6) Orgán príslušný na vydanie povolenia dočasne pozastaví povolenie

01.01.2005

a) podľa odseku 1 písm. a) v rozsahu žiadosti o dočasné pozastavenie povolenia,

01.01.2005

b) podľa odseku 1 písm. b) v celom rozsahu,

01.09.2005

c) podľa odseku 1 písm. c) v rozsahu tej činnosti, v ktorej došlo k dočasnému pozastaveniu licencie na výkon zdravotníckeho povolania alebo k dočasnému pozastaveniu licencie na výkon činnosti odborného zástupcu,

01.09.2005

d) podľa odseku 2 v rozsahu tej činnosti, v ktorej došlo k porušeniu povinností podľa § 79 ods. 1 písm. a) až d).

01.01.2005

§ 19

01.01.2005

Zrušenie povolenia

01.01.2005

(1) Orgán príslušný na vydanie povolenia zruší povolenie, ak držiteľ povolenia

01.01.2005

a) požiada o zrušenie povolenia; žiadosť o zrušenie povolenia je držiteľ povolenia povinný podať najmenej dva mesiace pred dňom, od ktorého žiada povolenie zrušiť,

01.01.2005

b) prestal spĺňať podmienky na vydanie povolenia (§ 12 ods. 2 až 4),

01.01.2005

c) získal povolenie na základe nepravdivých údajov,

01.01.2005

d) neodstránil nedostatky v lehote určenej v rozhodnutí o dočasnom pozastavení povolenia (§ 18 ods. 4),

01.01.2008

e) nezačal prevádzkovať zdravotnícke zariadenie najneskôr do troch mesiacov od právoplatnosti povolenia, alebo v tejto lehote nepreukázal orgánu príslušnému na vydanie povolenia splnenie personálneho zabezpečenia a materiálno-technického vybavenia zdravotníckeho zariadenia (§ 8).

20.10.2007

f) určil náhradného odborného zástupcu v rozpore s týmto zákonom alebo v oznámení o určení náhradného odborného zástupcu uviedol nepravdivé údaje (§ 17a),

20.10.2007

g) na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby používa ambulanciu záchrannej zdravotnej služby bez platného technického osvedčenia vozidla.

01.02.2017

(2) Orgán príslušný na vydanie povolenia môže zrušiť povolenie, ak držiteľ povolenia závažným spôsobom alebo opakovane porušil niektorú z povinností ustanovených v § 79 ods. 1 písm. a) až d), zz), af), ag) a ai); ak ide o závažné alebo opakované porušenie niektorej z povinností podľa § 79 ods. 1 písm. a) až c), aj na návrh úradu pre dohľad.22)

01.09.2005

(3) Ak orgán príslušný na vydanie povolenia zrušil povolenie z dôvodov ustanovených v odseku 1 písm. c) až f), môže vydať nové povolenie právnickej osobe alebo fyzickej osobe najskôr po uplynutí dvoch rokov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o zrušení povolenia.

01.01.2005

(4) Orgán príslušný na vydanie povolenia zruší povolenie

01.01.2005

a) podľa odseku 1 písm. a) v rozsahu žiadosti o zrušenie povolenia,

20.10.2007

b) podľa odseku 1 písm. b), c), e) až g) v celom rozsahu; ak dôvodom na zrušenie povolenia podľa odseku 1 písm. b) je zrušenie licencie na výkon zdravotníckeho povolania alebo licencie na výkon činnosti odborného zástupcu z dôvodov ustanovených v § 74 ods. 1 písm. d) a e) v rozsahu tej činnosti, v ktorej bola zrušená licencia na výkon zdravotníckeho povolania alebo licencia na výkon činnosti odborného zástupcu,

01.01.2005

c) podľa odseku 1 písm. d) v rozsahu tej činnosti, v ktorej neboli v určenej lehote odstránené nedostatky uvedené v rozhodnutí o dočasnom pozastavení povolenia,

01.09.2005

d) podľa odseku 2 v rozsahu tej činnosti, v ktorej došlo k závažnému alebo opakovanému porušeniu povinností podľa § 79 ods. 1 písm. a) až d).

01.05.2015

(5) Orgán príslušný na vydanie povolenia preruší konanie o zrušení povolenia podľa odseku 1 písm. a), ak sa voči držiteľovi povolenia vykonáva dohľad nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti podľa osobitného predpisu60b) alebo vedie konanie o uložení pokuty podľa tohto zákona alebo podľa osobitného predpisu.22a) Orgán príslušný na vydanie povolenia v konaní o zrušenie povolenia pokračuje po skončení dohľadu nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti podľa osobitného predpisu60b) alebo po právoplatnom skončení konania o uložení pokuty podľa tohto zákona alebo podľa osobitného predpisu.22a)

01.01.2005

§ 20

01.01.2005

Zánik platnosti povolenia

01.01.2005

Platnosť povolenia zaniká

01.01.2005

a) smrťou fyzickej osoby alebo vyhlásením za mŕtvu alebo

01.01.2005

b) zánikom právnickej osoby.

01.01.2005

Konanie o vydanie povolenia, dočasné pozastavenie povolenia a zrušenie povolenia

01.01.2005

§ 21

01.01.2005

(1) Na konanie v prvom stupni je príslušné ministerstvo zdravotníctva alebo samosprávny kraj.

01.01.2005

(2) Na konanie vo veciach, v ktorých rozhodovanie patrí do pôsobnosti samosprávneho kraja (§ 11 ods. 2), je miestne príslušný samosprávny kraj podľa miesta prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia.

01.06.2010

(3) Účastníkom konania o vydanie povolenia je žiadateľ o povolenie. Účastníkom konania o dočasné pozastavenie povolenia je držiteľ povolenia, úrad pre dohľad, ak sa konanie začalo na jeho návrh, a komora, ak sa konanie začalo z dôvodu dočasného pozastavenia licencie na výkon zdravotníckeho povolania alebo licencie na výkon činnosti odborného zástupcu. Účastníkom konania o zrušenie povolenia je držiteľ povolenia, úrad pre dohľad, ak sa konanie začalo na jeho návrh, a komora, ak sa konanie začalo z dôvodu zrušenia licencie na výkon zdravotníckeho povolania alebo licencie na výkon činnosti odborného zástupcu.

01.01.2005

§ 22

01.01.2005

Orgán príslušný na rozhodnutie (§ 21 ods. 1) rozhodne o

01.01.2005

a) vydaní povolenia alebo o zamietnutí žiadosti o vydanie povolenia do 30 dní od začatia konania; ak ide o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby [§ 11 ods. 1 písm. a)] do 10 dní odo dňa doručenia správy o výsledku výberového konania (§ 14 ods. 10),

01.01.2005

b) dočasnom pozastavení povolenia do 15 dní od začatia konania,

01.01.2005

c) zrušení povolenia do 30 dní od začatia konania.

01.01.2005

§ 23

01.01.2005

Orgán príslušný na konanie o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby [§ 11 ods. 1 písm. a)] preruší konanie najdlhšie na 90 dní na účely získania výsledku výberového konania podľa § 14.

01.01.2005

§ 25

01.02.2017

(1) Rozhodnutie o vydaní povolenia okrem všeobecných náležitostí rozhodnutia23) obsahuje

01.01.2005

a) údaje uvedené v § 13 ods. 2 písm. a) a b), ak ide o fyzickú osobu, alebo údaje uvedené v § 13 ods. 4 písm. a) až c), ak ide o právnickú osobu,

01.01.2005

b) druh zdravotníckeho zariadenia a jeho odborné zameranie,

01.01.2005

c) miesto prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia,

01.09.2005

d) zdravotnícke povolanie, študijný odbor a špecializačný odbor alebo certifikačnú prípravu, v ktorých žiadateľ, a ak ide o právnickú osobu jej odborný zástupca, získal odbornú spôsobilosť (§ 33) a bude v nich vykonávať príslušné pracovné činnosti,

01.06.2006

e) sídlo stanice záchrannej zdravotnej služby, ak ide o povolenie na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby,

01.03.2017

f) druhy činností, ktoré bude vykonávať poskytovateľ, ak ide o povolenie na prevádzkovanie tkanivového zariadenia,

01.03.2017

g) identifikátor zdravotníckeho zariadenia podľa príslušných štandardov zdravotníckej informatiky.23aaa)

01.02.2017

(2) Rozhodnutie o vydaní povolenia na prevádzkovanie tkanivového zariadenia okrem náležitostí podľa § 13a ods. 1 písm. d) a náležitostí podľa odseku 1 obsahuje:

01.02.2017

a) kód tkanivového zariadenia Európskej únie pridelený národnou transplantačnou organizáciou z databázy tkanivových zaradení Európskej únie na základe žiadosti ministerstva zdravotníctva,

01.02.2017

b) typ ľudského tkaniva alebo ľudských buniek, ktoré bude tkanivové zariadenie odoberať, testovať, spracovať, konzervovať, skladovať a distribuovať na humánne použitie,

01.02.2017

c) typ ľudského tkaniva alebo ľudských buniek, ktoré bude tkanivové zariadenie vyvážať, ak ide o žiadosť o vydanie povolenia na vývoz ľudského tkaniva alebo ľudských buniek,

01.02.2017

d) typ ľudského tkaniva alebo ľudských buniek, ktoré bude tkanivové zariadenie dovážať z členského štátu,

01.02.2017

e) pri žiadosti o vydanie povolenia na dovoz ľudského tkaniva alebo ľudských buniek

01.02.2017

1. typ ľudského tkaniva alebo ľudských buniek, ktoré bude tkanivové zariadenie dovážať z tretieho štátu,

01.02.2017

2. podrobný opis pohybu ľudského tkaniva alebo ľudských buniek od ich odberu v treťom štáte po prijatie tkanivovým zariadením,

01.02.2017

3. obchodné meno a sídlo dodávateľa ľudského tkaniva alebo ľudských buniek z tretieho štátu,

01.02.2017

4. zoznam činností, ktoré vykonáva dodávateľ ľudského tkaniva alebo ľudských buniek z tretieho štátu,

01.02.2017

5. zoznam činností, ktoré má dodávateľ ľudského tkaniva alebo ľudských buniek z tretieho štátu zmluvne zabezpečené s iným dodávateľom ľudského tkaniva alebo ľudských buniek z tretieho štátu,

01.02.2017

6. názov tretieho štátu, v ktorom má dodávateľ ľudského tkaniva alebo ľudských buniek z tretieho štátu sídlo.

01.01.2005

§ 26

01.01.2005

(1) Právoplatné rozhodnutie o vydaní povolenia, právoplatné rozhodnutie o dočasnom pozastavení povolenia a právoplatné rozhodnutie o zrušení povolenia doručuje orgán príslušný na rozhodnutie (§ 21 ods. 1) aj

01.01.2005

a) daňovému orgánu príslušnému podľa miesta trvalého pobytu fyzickej osoby alebo ak ide o cudzinca, ktorý nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt, príslušnému podľa miesta prechodného pobytu, alebo daňovému orgánu príslušnému podľa sídla právnickej osoby,

01.01.2005

b) Štatistickému úradu Slovenskej republiky,

01.01.2005

c) úradu pre dohľad,

01.01.2005

d) obci príslušnej podľa miesta prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia,

01.01.2005

e) zdravotným poisťovniam,

01.02.2017

f) komore, ktorá vydala licenciu na výkon zdravotníckeho povolania,

01.02.2017

g) národnej transplantačnej organizácii pri tkanivovom zariadení podľa § 11 ods. 1 písm. d).

01.01.2005

(2) Rozhodnutie podľa odseku 1, ktoré vydalo ministerstvo zdravotníctva, doručuje ministerstvo zdravotníctva aj samosprávnemu kraju príslušnému podľa miesta prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia.

01.01.2005

(3) Rozhodnutie podľa odseku 1, ktoré vydal samosprávny kraj, doručuje samosprávny kraj aj ministerstvu zdravotníctva. Právoplatné rozhodnutie o vydaní povolenia doručuje samosprávny kraj ministerstvu zdravotníctva aj v elektronickej podobe.

01.01.2005

(4) Rozhodnutie o vydaní povolenia je povinný držiteľ povolenia, ktorý je zapísaný v obchodnom registri, zaslať súdu, ktorý vedie obchodný register,16) s návrhom na zápis činnosti do obchodného registra.

01.01.2005

(5) Rozhodnutie o zrušení povolenia zasiela orgán príslušný na rozhodnutie (§ 21 ods. 1) do 15 dní od jeho právoplatnosti

01.01.2005

a) Obchodnému vestníku na uverejnenie,

01.01.2005

b) súdu, ktorý vedie obchodný register,16) s návrhom na výmaz činnosti z obchodného registra.

01.07.2013

§ 26a

01.07.2013

Register povolení

01.07.2013

(1) Orgán príslušný na vydanie povolenia vedie register povolení.

01.07.2013

(2) Register povolení sa vedie prostredníctvom informačného systému orgánu príslušného na vydanie povolenia.

01.07.2013

(3) Register povolení obsahuje

01.07.2013

a) údaje podľa § 25,

01.02.2017

b) číslo povolenia; ak ide o tkanivové zariadenie, aj kód tkanivového zariadenia Európskej únie,

01.07.2013

c) dátum vydania povolenia,

01.07.2013

d) dátum nadobudnutia právoplatnosti povolenia,

01.07.2013

e) dátum zániku platnosti povolenia,

01.05.2015

f) dátum poslednej zmeny povolenia,

01.05.2015

g) číslo oznámenia o zániku platnosti povolenia,

01.05.2015

h) číslo rozhodnutia o zrušení povolenia,

01.05.2015

i) dátum zrušenia povolenia,

01.05.2015

j) číslo rozhodnutia o dočasnom pozastavení povolenia,

01.05.2015

k) dátum začatia dočasného pozastavenia povolenia,

01.05.2015

l) dátum skončenia dočasného pozastavenia povolenia,

01.05.2015

m) označenie orgánu príslušného na vydanie povolenia, ktorý rozhodnutie vydal, a jeho sídlo,

01.05.2015

n) identifikátor zdravotníckeho zariadenia podľa príslušných štandardov zdravotníckej informatiky.23aaa)

01.07.2013

(4) Orgán príslušný na vydanie povolenia bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia vykoná v registri povolení zápis údajov alebo zmenu údajov podľa odseku 3.

01.06.2015

(5) Orgán príslušný na vydanie povolenia poskytuje v elektronickej podobe v súlade s príslušnými štandardmi zdravotníckej informatiky23aaa) údaje z registra povolení Národnému centru zdravotníckych informácií (ďalej len „národné centrum“)23aa) na účely vedenia Národného registra poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a úradu pre dohľad na účely pridelenia číselného kódu poskytovateľa.55k)

01.01.2005

TRETIA ČASŤ

01.01.2005

VÝKON ZDRAVOTNÍCKEHO POVOLANIA

01.06.2009

§ 27

01.06.2009

Zdravotnícki pracovníci

01.06.2010

(1) Zdravotnícky pracovník je fyzická osoba vykonávajúca zdravotnícke povolanie

01.06.2010

a) lekár,

01.06.2010

b) zubný lekár,

01.06.2010

c) farmaceut,

01.06.2010

d) sestra,

01.06.2010

e) pôrodná asistentka,

01.06.2010

f) fyzioterapeut,

01.06.2010

g) verejný zdravotník,

01.06.2010

h) zdravotnícky laborant,

01.06.2010

i) asistent výživy,

01.06.2010

j) dentálna hygienička,

01.06.2010

k) rádiologický technik,

01.06.2010

l) zdravotnícky záchranár,

01.06.2010

m) zubný technik,

01.06.2010

n) technik pre zdravotnícke pomôcky,

01.06.2010

o) optometrista,

01.06.2010

p) farmaceutický laborant,

01.06.2010

q) masér,

01.06.2010

r) očný optik,

01.06.2010

s) ortopedický technik,

01.06.2010

t) zdravotnícky asistent,

01.04.2013

u) zubný asistent,

01.04.2013

v) sanitár.

01.06.2010

(2) Zdravotnícky pracovník je aj fyzická osoba, ktorá vykonáva povolanie logopéd, psychológ, liečebný pedagóg, fyzik a laboratórny diagnostik v zdravotníckom zariadení a splnila podmienku podľa § 33 ods. 3 (ďalej len „iný zdravotnícky pracovník“).

01.06.2009

(3) Zdravotníckym pracovníkom je aj profesionálny vojak, ktorý vykonáva príslušné zdravotnícke povolanie podľa odsekov 1 a 2 v štátnej službe profesionálneho vojaka ozbrojených síl Slovenskej republiky vo vojenskom zdravotníctve a spĺňa požiadavky podľa osobitného predpisu.23a)

01.01.2005

§ 28

01.01.2008

(1) Rozsah ošetrovateľskej praxe poskytovanej sestrou samostatne, samostatne na základe indikácie lekára a v spolupráci s lekárom a rozsah praxe pôrodnej asistencie poskytovanej pôrodnou asistentkou samostatne, samostatne na základe indikácie lekára a v spolupráci s lekárom ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo zdravotníctva.

01.01.2005

(2) Ministerstvo zdravotníctva môže vydať všeobecne záväzný právny predpis, ktorým ustanoví rozsah praxe aj v iných zdravotníckych povolaniach, ako je uvedené v odseku 1.

01.01.2016

§ 30

01.01.2016

Dočasný a príležitostný výkon zdravotníckeho povolania

01.01.2016

(1) Na dočasný a príležitostný výkon zdravotníckeho povolania sa vzťahuje osobitný predpis,24) ak v odsekoch 2 až 11 nie je ustanovené inak.

01.01.2016

(2) Dočasným a príležitostným výkonom zdravotníckeho povolania na území Slovenskej republiky sa rozumie dočasný a príležitostný výkon pracovných činností v príslušnom zdravotníckom povolaní podľa § 3 ods. 4 písm. a), ktorého dočasnú a príležitostnú povahu posudzuje ministerstvo zdravotníctva jednotlivo najmä vo vzťahu k jeho dĺžke trvania, frekvencii, pravidelnosti a nepretržitosti.

01.01.201628.04.2017

(3) Občan členského štátu Európskej únie, štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, a Švajčiarskej konfederácie (ďalej len „členský štát“) alebo občan štátu, ktorý nie je členským štátom (ďalej len „tretí štát“), ktorý spĺňa podmienky na výkon zdravotníckeho povolania podľa právnych predpisov iného členského štátu a prichádza prvýkrát na územie Slovenskej republiky vykonávať dočasne a príležitostne zdravotnícke povolanie, je povinný, ak nepožiadal o vydanie európskeho profesijného preukazu,24aa) predložiť ministerstvu zdravotníctva pred začatím jeho výkonu písomné vyhlásenie, ktoré obsahuje meno, priezvisko, dátum narodenia, miesto trvalého pobytu a miesto výkonu zdravotníckeho povolania v inom členskom štáte; k vyhláseniu je povinný priložiť

01.01.2016

a) kópiu dokladu totožnosti,

01.01.2016

b) vyhlásenie o poistení zodpovednosti za škodu,53) spôsobenú osobám v súvislosti s výkonom zdravotníckeho povolania,

01.01.2016

c) doklady o vykonávaní zdravotníckeho povolania v inom členskom štáte v súlade s právnymi predpismi tohto členského štátu a doklad o tom, že v čase oznámenia nemal zakázaný výkon zdravotníckeho povolania, a to ani dočasne,

01.01.2016

d) úradne osvedčené fotokópie dokladov o vzdelaní,

01.01.2016

e) čestné vyhlásenie o ovládaní štátneho jazyka v rozsahu nevyhnutnom na výkon zdravotníckeho povolania na území Slovenskej republiky v štátnom jazyku,

01.01.2016

f) doklad, ktorým sa preukazuje bezúhonnosť podľa § 38 ods. 2 druhej vety.

01.01.2016

(4) Občan členského štátu a občan tretieho štátu, ktorý predložil ministerstvu zdravotníctva vyhlásenie, je povinný doklady podľa odseku 3 písm. b), c), d) a f) predložiť s úradne osvedčeným prekladom do štátneho jazyka, ak nejde o doklady vydané príslušným orgánom Slovenskej republiky alebo príslušným orgánom Českej republiky.

01.01.2016

(5) Vyhlásenie možno doručiť osobne, poštou, elektronickými prostriedkami alebo telefaxom. Ak sa vyhlásenie doručilo elektronickými prostriedkami bez zaručeného elektronického podpisu,24a) je potrebné ho doručiť aj v listinnej podobe do troch dní od jeho odoslania, inak sa nebude považovať za doručené.

01.01.2016

(6) Ministerstvo zdravotníctva vedie zoznam vyhlásení podľa dátumu ich doručenia a údaje z tohto zoznamu sprístupňuje podľa osobitného predpisu.24b)

01.01.2016

(7) Ministerstvo zdravotníctva po doručení vyhlásenia a dokladov podľa odseku 3 rozhodne, či bude posudzovať doklady podľa odseku 3 písm. d); posudzovanie sa nevzťahuje na doklady podľa § 36 ods. 1 písm. a) až d) a doklady podľa osobitného predpisu.24c) Ak ministerstvo zdravotníctva rozhodne, že doklady podľa odseku 3 písm. d) nebude posudzovať, najneskôr do jedného mesiaca od doručenia vyhlásenia a dokladov podľa odseku 3 vydá súhlas na dočasný a príležitostný výkon zdravotníckeho povolania na území Slovenskej republiky.

01.01.2016

(8) Ak ministerstvo zdravotníctva rozhodne, že doklady podľa odseku 3 písm. d) bude posudzovať, môže požiadať príslušný orgán členského štátu o poskytnutie informácie o rozsahu a obsahu vzdelania získaného podľa dokladov priložených k vyhláseniu podľa odseku 3 písm. d). Ministerstvo zdravotníctva si na posúdenie dokladov podľa odseku 3 písm. d) môže vyžiadať aj posudok Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave alebo inej vzdelávacej ustanovizne, ktorá uskutočňuje akreditovaný špecializačný študijný program (§ 40) v príslušnom alebo príbuznom špecializačnom odbore (ďalej len „iná oprávnená vzdelávacia ustanovizeň“). Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave a iná oprávnená vzdelávacia ustanovizeň sú povinné zaslať ministerstvu zdravotníctva posudok do piatich pracovných dní od vyžiadania posudku.

01.01.2016

(9) Ak ministerstvo zdravotníctva pri posúdení dokladov podľa odseku 3 písm. d) nezistí podstatné rozdiely medzi úrovňou nadobudnutých vedomostí a praktických zručností preukázaných dokladmi podľa odseku 3 písm. d) a požiadavkami ustanovenými na získanie príslušnej odbornej spôsobilosti na území Slovenskej republiky, najneskôr do jedného mesiaca od doručenia vyhlásenia a dokladov podľa odseku 3 vydá súhlas na dočasný a príležitostný výkon zdravotníckeho povolania na území Slovenskej republiky; ak zistí podstatné rozdiely, rozhodne v lehote ustanovenej v časti vety pred bodkočiarkou o vykonaní skúšky spôsobilosti.24d)

01.01.2016

(10) Skúška spôsobilosti sa vykoná do 15 dní od rozhodnutia o vykonaní skúšky podľa odseku 9. Ustanovenie § 36 ods. 4 platí rovnako. Po úspešnom vykonaní skúšky spôsobilosti ministerstvo zdravotníctva vydá súhlas na dočasný a príležitostný výkon zdravotníckeho povolania na území Slovenskej republiky do jedného mesiaca od rozhodnutia o vykonaní skúšky spôsobilosti podľa odseku 10.

01.01.2016

(11) Občan členského štátu a občan tretieho štátu, ktorý predložil ministerstvu zdravotníctva vyhlásenie, je povinný pred začatím činnosti preukázateľným spôsobom oznámiť osobe, ktorej poskytne zdravotnú starostlivosť, alebo osobe, pre ktorú bude činnosť vykonávať,

01.01.2016

a) register členského štátu, v ktorom je ako zdravotnícky pracovník registrovaný podľa právnych predpisov príslušného členského štátu, vrátane registračného čísla alebo iného rovnocenného identifikačného údaja uvedeného v tomto registri,

01.01.2016

b) názov a adresu príslušného dozorného orgánu členského štátu, v ktorom je usadený a v ktorom činnosť podlieha povoleniu,

01.01.2016

c) podrobné údaje o poistení zodpovednosti za škodu53) spôsobenú osobám v súvislosti s výkonom zdravotníckeho povolania.

20.10.2007

§ 31

20.10.2007

Podmienky na výkon zdravotníckeho povolania

20.10.2007

(1) Podmienky na výkon zdravotníckeho povolania sú:

20.10.2007

a) spôsobilosť na právne úkony v celom rozsahu,

20.10.2007

b) zdravotná spôsobilosť (§ 32),

20.10.2007

c) odborná spôsobilosť (§ 33 až 35),

01.06.2009

d) bezúhonnosť podľa tohto zákona (§ 38) alebo podľa osobitného predpisu,21)

01.06.2010

e) registrácia (§ 62 až 64), ak v § 63 ods. 10 nie je ustanovené inak.

20.10.2007

(2) Podmienkou na výkon zdravotníckeho povolania je aj dôveryhodnosť, ak sa vyžaduje podľa § 12 ods. 6 a § 69 ods. 3.

20.10.2007

(3) Podmienky uvedené v odseku 1 musia byť splnené po celý čas výkonu zdravotníckeho povolania.

01.01.2016

(4) U cudzinca sa vyžaduje aj ovládanie štátneho jazyka v rozsahu nevyhnutnom na výkon zdravotníckeho povolania (§ 3 ods. 4).24e)

01.01.2005

§ 32

01.01.2005

Zdravotná spôsobilosť

01.01.2005

(1) Zdravotná spôsobilosť sa preukazuje lekárskym posudkom o zdravotnej spôsobilosti (ďalej len „posudok“) vo vzťahu k výkonu príslušného zdravotníckeho povolania (§ 27).

01.01.2005

(2) Posudok sa vydáva na základe žiadosti žiadateľa o vydanie posudku.

01.07.2014

(3) Zdravotnú spôsobilosť posudzuje lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo (ďalej len „posudzujúci lekár“), ktorý má so žiadateľom o vydanie posudku uzatvorenú dohodu o poskytovaní všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti podľa osobitného predpisu,26) ak v odseku 6 nie je ustanovené inak.

01.01.2005

(4) Posudzujúci lekár je povinný

01.01.2005

a) prihliadať pri posudzovaní zdravotnej spôsobilosti aj na predchádzajúce zápisy v zdravotnej dokumentácii27) žiadateľa o vydanie posudku,

01.01.2005

b) poslať žiadateľa na odborné vyšetrenie pri pochybnostiach o jeho zdravotnej spôsobilosti,

01.01.2005

c) zaznamenať výsledky odborného vyšetrenia podľa písmena b) do zdravotnej dokumentácie žiadateľa o vydanie posudku,

01.01.2005

d) uviesť výsledok lekárskej prehliadky v posudku, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 2,

01.01.2005

e) vyhotoviť posudok a zaznamenať výsledok lekárskej prehliadky do zdravotnej dokumentácie žiadateľa o vydanie posudku do 15 dní odo dňa žiadosti o vydanie posudku.

01.01.2005

(5) Zdravotnícki pracovníci sú povinní podrobiť sa opakovanému posúdeniu zdravotnej spôsobilosti do troch mesiacov po dni, v ktorom dovŕšili 65 rokov veku a následne každý rok po dovŕšení tohto veku.

01.07.2014

(6) Zdravotnícky pracovník vykonávajúci zdravotnícke povolanie podľa § 3 ods. 4 písm. b) až e) a zdravotnícky pracovník, ktorý je spoločníkom obchodnej spoločnosti, ktorá je poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, a v tejto poskytuje zdravotnú starostlivosť, je povinný podrobiť sa na výzvu orgánu príslušného na vydanie povolenia opakovanému posúdeniu zdravotnej spôsobilosti u poskytovateľa špecializovanej zdravotnej starostlivosti, ktorého určí orgán príslušný na vydanie povolenia. Na tohto poskytovateľa sa primerane vzťahuje ustanovenie odseku 4. Zdravotníckemu pracovníkovi môže dať výzvu na opakované posúdenie zdravotnej spôsobilosti orgán príslušný na vydanie povolenia na podnet osoby, ktorej sa zdravotná starostlivosť poskytuje alebo jej zákonného zástupcu, na podnet úradu pre dohľad alebo komory príslušnej na vedenie registra zdravotníckych pracovníkov. Zdravotnícky pracovník je povinný podrobiť sa opakovanému posúdeniu zdravotnej spôsobilosti do troch mesiacov od doručenia výzvy na opakované posúdenie zdravotnej spôsobilosti.

01.07.2014

(7) U cudzinca alebo občana Slovenskej republiky, ktorý nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, sa zdravotná spôsobilosť môže preukázať aj dokladom vydaným v príslušnom štáte, ktorý obsahom zodpovedá dokladom vydávaným v Slovenskej republike, takýto doklad nesmie byť starší ako tri mesiace od jeho vydania a musí byť predložený spolu s úradne osvedčeným prekladom do štátneho jazyka.

01.01.2005

§ 33

01.01.2005

Odborná spôsobilosť

01.01.2005

(1) Odborná spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania podľa tohto zákona je odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností, odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností a odborná spôsobilosť na výkon certifikovaných pracovných činností.

01.06.2009

(2) Odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností sa preukazuje dokladom o získaní požadovaného stupňa vzdelania v príslušnom študijnom odbore v príslušnom zdravotníckom povolaní (§ 27).

01.06.2009

(3) Odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností sa preukazuje aj získaním osvedčenia o príprave na výkon práce v zdravotníctve, ak ide o povolania podľa § 27 ods. 2. Účasť na príprave na výkon práce v zdravotníctve sa považuje za prehlbovanie kvalifikácie.28aa)

01.06.2009

(4) Odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností sa preukazuje dokladom o získaní požadovaného stupňa vzdelania v príslušnom študijnom odbore v príslušnom zdravotníckom povolaní (§ 27) a diplomom o špecializácii v príslušnom špecializačnom odbore okrem prípadov ustanovených podľa odseku 8.

01.09.2005

(5) Odborná spôsobilosť na výkon certifikovaných pracovných činností sa preukazuje

01.06.2009

a) dokladom o získaní požadovaného stupňa vzdelania v príslušnom študijnom odbore v príslušnom zdravotníckom povolaní (§ 27) a certifikátom na výkon certifikovaných pracovných činností (ďalej len „certifikát”) alebo

01.06.2009

b) dokladom o získaní požadovaného stupňa vzdelania v príslušnom študijnom odbore v príslušnom zdravotníckom povolaní (§ 27), diplomom o špecializácii v príslušnom špecializačnom odbore a certifikátom.

01.01.2009

Účasť na certifikačnej príprave sa považuje za zvyšovanie kvalifikácie.28ab)

01.09.2005

(6) Odborná spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania sa preukazuje aj odbornou zdravotníckou praxou (ďalej len „odborná prax”) v prípadoch ustanovených podľa odseku 8. Odborná prax je vykonávanie odborných pracovných činností, špecializovaných pracovných činností alebo certifikovaných pracovných činností zdravotníckym pracovníkom.

01.09.2005

(7) Odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností možno získať len v akreditovaných špecializačných študijných programoch a odbornú spôsobilosť na výkon certifikovaných pracovných činností len v akreditovaných certifikačných študijných programoch.

01.01.2005

(8) Odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania podľa odseku 1 ustanoví nariadenie vlády Slovenskej republiky.

20.10.2007

(9) Odborná spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania sa preukazuje aj dokladom o uznaní dokladov (§ 35 až 37a).

01.04.2013

(10) Doklad podľa odseku 9 sa nevyžaduje na doklad o vzdelaní na výkon odborných pracovných činností podľa odseku 2, ktorého získavanie sa začalo na území bývalého Československa pred 1. januárom 1993.

01.01.2016

§ 33a

01.01.2016

Odborná spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania v inom členskom štáte

01.01.2016

Potvrdenie, že obsah a rozsah špecializácie získanej na území Slovenskej republiky zodpovedá obsahu a rozsahu príslušnej špecializácie, vydáva na účely výkonu špecializovaných pracovných činností v inom členskom štáte ministerstvo zdravotníctva.

01.01.2005

§ 34

01.01.2005

Odborná spôsobilosť pri prerušení výkonu zdravotníckeho povolania

01.06.2010

(1) Ak dôjde k prerušeniu výkonu odborných pracovných činností, špecializovaných pracovných činností alebo certifikovaných pracovných činností v príslušnom odbore na území Slovenskej republiky v období dlhšom ako štyri roky v priebehu predchádzajúcich piatich rokov, zamestnávateľ zabezpečí obnovenie vedomostí a zručností zamestnanca, na ktorého sa prerušenie výkonu zdravotníckeho povolania vzťahuje. Obnovenie vedomostí a zručností na výkon príslušných pracovných činností trvá najmenej 480 hodín a uskutočňuje sa na príslušnom pracovisku zamestnávateľa pod vedením povereného zdravotníckeho pracovníka.

01.04.2013

(2) O obnovení vedomostí a zručností podľa odseku 1 vyhotoví poverený zdravotnícky pracovník záznam, na základe ktorého zamestnávateľ vydá zdravotníckemu pracovníkovi potvrdenie o obnovení vedomostí a zručností v príslušnom zdravotníckom povolaní. Zamestnávateľ potvrdenie o obnovení vedomostí a zručností zasiela aj komore, v ktorej je zdravotnícky pracovník registrovaný (§ 62 ods. 2 až 12).

01.06.2010

(3) Požiadavky na obnovenie vedomostí a zručností podľa odseku 1 sa vzťahujú aj na držiteľa licencie (§ 68 ods. 1) a držiteľa oprávnenia podľa osobitného predpisu.9)

01.01.2008

§ 34a

01.01.2008

Odborná spôsobilosť pri nezačatí výkonu zdravotníckeho povolania

01.06.2010

Požiadavky na obnovenie vedomostí a zručností podľa § 34 sa vzťahujú aj na zdravotníckeho pracovníka, ktorý najmenej v lehote štyroch rokov od získania príslušnej odbornej spôsobilosti podľa § 33 nezačal vykonávať odborné pracovné činnosti, špecializované pracovné činnosti alebo certifikované pracovné činnosti.

01.01.2016

§ 35

01.01.2016

Uznávanie dokladov o vzdelaní na výkon zdravotníckeho povolania

01.01.2016

(1) Vysokoškolské diplomy, absolventské diplomy, vysvedčenia o maturitnej skúške, vysvedčenia o záverečnej skúške a iné doklady o vzdelaní vydané uznanými vzdelávacími inštitúciami podľa právnych predpisov členských štátov alebo uznanými vzdelávacími inštitúciami podľa právnych predpisov tretích štátov okrem dokladov podľa odsekov 2 a 3 uznáva príslušný orgán podľa osobitného predpisu.27a)

01.01.2016

(2) Doklady o špecializácii vydané vzdelávacími inštitúciami alebo inými oprávnenými orgánmi podľa právnych predpisov členských štátov alebo tretích štátov uznáva ministerstvo zdravotníctva27b) podľa § 36.

01.01.2016

(3) Certifikáty vydané vzdelávacími inštitúciami alebo inými oprávnenými orgánmi podľa právnych predpisov členských štátov alebo tretích štátov, ktoré nemajú charakter dokladu o špecializácii podľa odseku 2, uznáva ministerstvo zdravotníctva27c) podľa § 37a.

01.01.2016

(4) Podľa tohto zákona možno uznať len doklady o špecializácii podľa odseku 2, ktoré zodpovedajú odbornej spôsobilosti na výkon špecializovaných pracovných činností podľa tohto zákona (§ 33 ods. 8) a certifikáty podľa odseku 3, ktoré zodpovedajú odbornej spôsobilosti na výkon certifikovaných pracovných činností podľa tohto zákona (§ 33 ods. 8).

01.01.2016

(5) Na uznávanie dokladov podľa odsekov 2 a 3 sa použijú ustanovenia osobitného predpisu,24) ak v § 36 až 37a nie je ustanovené inak.

01.01.2016

Uznávanie dokladov o špecializácii

01.01.2016

§ 36

01.01.2016

(1) Ministerstvo zdravotníctva uzná doklad o špecializácii, ktorý získal žiadateľ v inom členskom štáte, ak

01.01.2016

a) je uvedený v prílohe č. 3,

01.01.2016

b) nie je uvedený v prílohe č. 3, ale je doplnený dokladom príslušného orgánu členského štátu, že sa považuje za doklad rovnocenný s dokladmi o špecializácii, ktorých názvy sú uvedené v prílohe č. 3,

01.01.2016

c) nie je uvedený v prílohe č. 3, ale je doplnený dokladom o uznaní, podľa ktorého sa považuje za doklad rovnocenný s dokladmi o špecializácii, ktorých názvy sú uvedené v prílohe č. 3, od príslušného orgánu iného členského štátu, ako je členský štát, v ktorom doklad o špecializácii získal,

01.01.2016

d) nie je uvedený v prílohe č. 3, ale je doplnený dokladom príslušného orgánu členského štátu, v ktorom sa uvádza, že doklad o špecializácii potvrdzuje úspešné ukončenie špecializačného štúdia, ktoré sa začalo pred dátumom uvedeným v prílohe č. 3 v príslušnom špecializačnom odbore a že držiteľ tohto dokladu o špecializácii podľa právnych predpisov príslušného členského štátu vykonával príslušné špecializované pracovné činnosti najmenej tri po sebe nasledujúce roky počas piatich rokov pred vydaním tohto dokladu alebo

01.01.2016

e) nie je uvedený v prílohe č. 3, ani k nemu nebol doložený doklad podľa písmen b) až d), ale po preskúmaní obsahu a rozsahu získaných odborných vedomostí a zručností ministerstvom zdravotníctva, Slovenskou zdravotníckou univerzitou v Bratislave alebo inou oprávnenou vzdelávacou ustanovizňou bolo zistené, že je rovnocenný s dokladom vydávaným na území Slovenskej republiky v príslušnom špecializačnom odbore.

01.01.2016

(2) Ministerstvo zdravotníctva umožní žiadateľovi výber medzi adaptačným obdobím27d) alebo skúškou spôsobilosti,24d) ak nemôže uznať doklad o špecializácii, pretože žiadateľ nepreukázal splnenie žiadnej z podmienok uvedených v odseku 1 písm. b), c) a e) a po preskúmaní obsahu a rozsahu získaných vedomostí a zručností ministerstvom zdravotníctva, Slovenskou zdravotníckou univerzitou v Bratislave alebo inou oprávnenou vzdelávacou ustanovizňou na základe predložených dokladov zistilo, že

01.01.2016

a) dĺžka špecializačného štúdia alebo inej odbornej prípravy zodpovedajúcej špecializačnému štúdiu, ktoré absolvoval žiadateľ v inom členskom štáte, bola najmenej o jeden rok kratšia, ako je ustanovená dĺžka špecializačného štúdia v príslušnom špecializačnom odbore na území Slovenskej republiky,

01.01.2016

b) špecializačné štúdium alebo iná odborná príprava zodpovedajúca špecializačnému štúdiu, ktoré absolvoval žiadateľ v inom členskom štáte, sa podstatne odlišuje od špecializačného štúdia v príslušnom alebo príbuznom špecializačnom odbore na území Slovenskej republiky alebo

01.01.2016

c) v špecializačnom štúdiu alebo inej odbornej príprave zodpovedajúcej špecializačnému štúdiu, ktoré absolvoval žiadateľ v inom členskom štáte, nie sú obsiahnuté jedna alebo viac špecializovaných pracovných činností, ktoré sa vyžadujú na výkon príslušných špecializovaných pracovných činností na území Slovenskej republiky a vyžadujú osobitné špecializačné štúdium na území Slovenskej republiky, pretože na území členského štátu, v ktorom získal odbornú spôsobilosť, takéto špecializované pracovné činnosti neexistujú.

01.01.2016

(3) Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave alebo iná oprávnená vzdelávacia ustanovizeň preskúma obsah a rozsah získaných vedomostí a zručností na základe žiadosti ministerstva zdravotníctva a výsledok preskúmania uvedie v posudku, ktorý zašle ministerstvu zdravotníctva do 15 dní od doručenia žiadosti.

01.01.2016

(4) Skúšku spôsobilosti vykonáva vzdelávacia ustanovizeň, ktorá preskúmala obsah a rozsah získaných vedomostí a zručností; ak obsah a rozsah získaných vedomostí a zručností posúdilo ministerstvo zdravotníctva, vzdelávacia ustanovizeň určená ministerstvom zdravotníctva. Vzdelávacia ustanovizeň vypracuje správu o vykonaní skúšky spôsobilosti a zašle ju ministerstvu zdravotníctva do troch dní od jej vykonania.

01.01.2016

(5) Ministerstvo zdravotníctva uzná doklad o špecializácii, ktorý získal žiadateľ v treťom štáte, ak žiadateľ predložil doklad vydaný príslušným orgánom členského štátu o vykonávaní príslušných špecializovaných pracovných činností najmenej tri roky na území členského štátu, ktorý žiadateľovi takýto doklad o špecializácii uznal a názov špecializačného odboru uvedený v doklade vydanom príslušným orgánom členského štátu zodpovedá názvu špecializačného odboru v Slovenskej republike podľa prílohy č. 3.

01.01.2016

(6) Ministerstvo zdravotníctva uzná doklad o špecializácii, ktorý získal žiadateľ v treťom štáte, aj keď žiadateľ nespĺňa podmienky podľa odseku 5, ak žiadateľ po preskúmaní obsahu a rozsahu získaných odborných vedomostí a zručností ministerstvom zdravotníctva, Slovenskou zdravotníckou univerzitou v Bratislave alebo inou oprávnenou vzdelávacou ustanovizňou splnil požiadavky ustanovené na získanie príslušnej špecializácie na území Slovenskej republiky. Ustanovenie odseku 3 platí rovnako.

01.01.2016

(7) Ak žiadateľ podľa odseku 6 je občanom členského štátu, rodinným príslušníkom občana členského štátu28b) alebo držiteľom modrej karty Európskej únie28c) (ďalej len „modrá karta“) a nesplnil požiadavky ustanovené na získanie príslušnej špecializácie na území Slovenskej republiky podľa odseku 6, ministerstvo zdravotníctva umožní žiadateľovi výber medzi adaptačným obdobím27d) alebo skúškou spôsobilosti.24d) Ustanovenie odseku 4 platí rovnako.

01.01.2016

(8) Ako diplom o špecializácii v príslušnom špecializačnom odbore v zdravotníckom povolaní lekár a v zdravotníckom povolaní zubný lekár sa podľa tohto zákona neuznáva kvalifikácia felčiar „фeлдшeр“ získaná v Bulharsku pred 31. decembrom 1999.

01.01.2016

(9) Osoba, ktorá má uznaný doklad o špecializácii, môže začať samostatne vykonávať špecializované pracovné činnosti v príslušnom špecializačnom odbore až po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o uznaní dokladu o špecializácii.

01.01.2016

§ 37

01.01.2016

(1) Konanie o uznaní dokladu o špecializácii sa začína odo dňa doručenia žiadosti. Žiadosť obsahuje

01.01.2016

a) meno a priezvisko žiadateľa,

01.01.2016

b) adresu trvalého pobytu alebo obdobného pobytu,

01.01.2016

c) názov špecializačného odboru, v ktorom žiadateľ chce vykonávať špecializované pracovné činnosti na území Slovenskej republiky,

01.01.2016

d) podpis žiadateľa.

01.01.2016

(2) K žiadosti žiadateľ priloží

01.01.2016

a) kópiu dokladu totožnosti,

01.01.2016

b) právoplatné rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní (§ 35 ods. 1) alebo doklad o odbornej spôsobilosti získaný na území Slovenskej republiky alebo na území bývalého Československa,

01.01.2016

c) osvedčenú kópiu dokladu o špecializácii (§ 35 ods. 2),

01.01.2016

d) iné doklady, ak sa vyžadujú podľa § 36,

01.01.2016

e) úradne osvedčený preklad dokladov uvedených v písmenách c) a d) do štátneho jazyka.

01.01.2016

(3) Ak žiadateľ získal v inom členskom štáte doklad o špecializácii v inej ako dennej forme štúdia, ktoré sa začalo pred 31. decembrom 1983, k žiadosti okrem dokladov podľa odseku 2 priloží aj osvedčenú kópiu dokladu potvrdzujúceho, že najmenej počas troch po sebe nasledujúcich rokov v priebehu posledných piatich rokov predchádzajúcich vydaniu tohto dokladu vykonával v členskom štáte činnosť v príslušnom špecializačnom odbore a úradne osvedčený preklad tohto dokladu do štátneho jazyka, ak nebol vydaný v štátnom jazyku.

01.01.2016

(4) Ak žiadateľ je rodinným príslušníkom občana členského štátu, k žiadosti okrem dokladov podľa odseku 2 priloží aj osvedčenú kópiu dokladu, ktorý potvrdzuje, že je rodinným príslušníkom občana členského štátu a úradne osvedčený preklad tohto dokladu do štátneho jazyka, ak nebol vydaný v štátnom jazyku.

01.01.2016

(5) Ak žiadateľ je držiteľom modrej karty, k žiadosti okrem dokladov podľa odseku 2 priloží aj osvedčenú kópiu dokladu, ktorý potvrdzuje, že je držiteľom modrej karty.

01.01.2016

(6) Ak žiadateľ získal doklad o špecializácii v treťom štáte, k žiadosti okrem dokladov podľa odseku 2 priloží aj

01.01.2016

a) overenie pravosti podpisov a odtlačku pečiatky vzdelávacej inštitúcie alebo iného oprávneného orgánu podľa právnych predpisov tretieho štátu na origináloch dokladov o špecializácii orgánom tretieho štátu príslušným na jeho overenie, ak medzinárodná zmluva neustanovuje inak,

01.01.2016

b) potvrdenie príslušného orgánu tretieho štátu o oprávnení žiadateľa, že získaný doklad o špecializácii ho oprávňuje na výkon príslušných činností na území príslušného tretieho štátu a

01.01.2016

c) doklad o obsahu a rozsahu získaných odborných vedomostí a zručností.

01.01.2016

(7) Ak má ministerstvo zdravotníctva pochybnosti o pravosti predloženého dokladu o špecializácii alebo iných predložených dokladov podľa odsekov 2 až 6, požiada príslušný orgán dotknutého štátu o potvrdenie pravosti dokladu.

01.01.2016

(8) Ministerstvo zdravotníctva posúdi žiadosť do 30 dní. Ak žiadosť nemá predpísané náležitosti, ministerstvo zdravotníctva konanie preruší a vyzve žiadateľa na doplnenie chýbajúcich dokladov alebo odstránenie nedostatkov v žiadosti do 30 dní od doručenia výzvy.

01.01.2016

(9) Ministerstvo zdravotníctva rozhodne o uznaní dokladu o špecializácii do troch mesiacov od doručenia úplnej žiadosti o uznanie dokladu o špecializácii podľa odseku 1. Súčasťou rozhodnutia o uznaní dokladu o špecializácii je informácia o platných právnych predpisoch Slovenskej republiky, ktoré upravujú verejné zdravotné poistenie, sociálne poistenie, zdravotnú starostlivosť vrátane etiky výkonu zdravotníckeho povolania.

01.01.2016

(10) Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave alebo iná vzdelávacia ustanovizeň, ktorá uskutočňuje rovnaký alebo príbuzný akreditovaný špecializačný študijný program alebo certifikačný študijný program je povinná ministerstvu zdravotníctva poskytnúť potrebnú súčinnosť pri uznávaní dokladov o špecializácii a certifikátov.

01.01.2016

(11) Súčasťou rozhodnutia o uznaní dokladu o špecializácii je aj rozhodnutie o práve používať profesijný titul viažuci sa na príslušnú špecializáciu alebo certifikát alebo jeho skratku podľa § 37b.

20.10.2007

§ 37a

20.10.2007

Uznávanie certifikátov

20.10.2007

(1) Ministerstvo zdravotníctva po posúdení Slovenskou zdravotníckou univerzitou v Bratislave alebo inou vzdelávacou ustanovizňou uskutočňujúcou rovnaký alebo príbuzný akreditovaný certifikačný študijný program uzná certifikát, ktorý získal žiadateľ v inom štáte, za rovnocenný s certifikátom vydaným v Slovenskej republike (§ 39 ods. 3), ak je určený pre zdravotníckeho pracovníka.

20.10.2007

(2) Žiadosť o uznanie certifikátu sa podáva v písomnej forme. K žiadosti žiadateľ doloží

20.10.2007

a) úradne osvedčenú fotokópiu certifikátu,

20.10.2007

b) úradne osvedčený preklad certifikátu do štátneho jazyka,

01.04.2013

c) iné doklady, ak sa vyžadujú na posúdenie podľa odseku 1 a ich úradne osvedčený preklad do štátneho jazyka,

20.10.2007

d) fotokópiu dokladu preukazujúceho totožnosť.

01.01.2009

(3) Ministerstvo zdravotníctva rozhodne o uznaní certifikátu do štyroch mesiacov odo dňa doručenia kompletnej žiadosti podľa odseku 2.

20.10.2007

(4) Ak má ministerstvo zdravotníctva pochybnosti o pravosti predloženého certifikátu, požiada príslušný orgán dotknutého štátu o potvrdenie pravosti dokladu.

20.10.2007

§ 37b

20.10.2007

Používanie profesijných titulov

01.04.2013

(1) Zdravotnícky pracovník nesmie používať iný profesijný titul alebo skratku, ako je titul alebo skratka vyplývajúca zo získanej odbornej spôsobilosti (§ 33) alebo odbornej spôsobilosti uznanej podľa § 35 až 37a. Používanie profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania ustanoví nariadenie vlády Slovenskej republiky.

01.01.2016

(2) Je zakázané používať tituly, ich skratky alebo iné označenia zameniteľné s profesijnými titulmi, označeniami a skratkami podľa odseku 1 alebo inými titulmi a ich skratkami udeľovanými alebo priznanými zdravotníckym pracovníkom v Slovenskej republike podľa osobitného predpisu28d)alebo tohto zákona bez príslušnej odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania (§ 33 ods. 8) vrátane používania označenia „terapeut“ alebo iného zameniteľného označenia a jeho skratky samostatne alebo v slovnom spojení využívajúcom toto označenie.

01.01.2005

§ 38

01.01.2005

Bezúhonnosť

01.08.2013

(1) Za bezúhonného sa na účely tohto zákona považuje ten, kto nebol právoplatne odsúdený za

01.08.2013

a) obzvlášť závažný trestný čin,29)

01.08.2013

b) trestný čin proti ľudskej dôstojnosti,29a) trestný čin v súvislosti s detskou pornografiou,29b) trestný čin obchodovania s ľuďmi alebo trestný čin zverenia dieťaťa do moci iného,29c)

01.08.2013

c) trestný čin prijímania úplatku, trestný čin podplácania alebo trestný čin nepriamej korupcie,30)

01.08.2013

d) úmyselný trestný čin spáchaný v súvislosti s výkonom zdravotníckeho povolania.

01.01.2008

(2) Bezúhonnosť podľa odseku 1 sa preukazuje výpisom z registra trestov,31) ktorý nesmie byť starší ako tri mesiace. U cudzinca alebo občana Slovenskej republiky, ktorý má trvalý pobyt alebo prechodný pobyt mimo územia Slovenskej republiky, sa preukazuje dokladom vydaným v príslušnom štáte, ktorý obsahom zodpovedá dokladom vydávaným v Slovenskej republike; takýto doklad nesmie byť starší ako tri mesiace od jeho vydania a musí byť predložený spolu s úradne osvedčeným prekladom do štátneho jazyka.

01.01.2005

ŠTVRTÁ ČASŤ

01.01.2005

VZDELÁVANIE ZDRAVOTNÍCKEHO PRACOVNÍKA

01.01.2005

§ 39

01.01.2005

Ďalšie vzdelávanie zdravotníckeho pracovníka

01.06.2009

(1) Ďalšie vzdelávanie zdravotníckeho pracovníka zahŕňa špecializačné štúdium na výkon špecializovaných pracovných činností, certifikačnú prípravu na výkon certifikovaných pracovných činností a sústavné vzdelávanie. Ďalšie vzdelávanie iného zdravotníckeho pracovníka podľa § 27 ods. 2 zahŕňa aj prípravu na výkon práce v zdravotníctve. Požiadavka prípravy na výkon práce v zdravotníctve neplatí, ak iný zdravotnícky pracovník podľa § 27 ods. 2 získal vysokoškolské vzdelanie, ktorému predchádzalo získanie odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania podľa § 27 ods. 1.

01.01.2005

(2) Ďalšie vzdelávanie zdravotníckeho pracovníka odborne a metodicky riadi ministerstvo zdravotníctva.

01.01.2005

(3) Spôsob ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústavu špecializačných odborov a sústavu certifikovaných činností ustanoví nariadenie vlády Slovenskej republiky.

01.01.2009

(4) Ďalšie vzdelávanie pracovníkov v zdravotníctve je zvyšovanie alebo prehlbovanie odbornej spôsobilosti. Odborná spôsobilosť sa zvyšuje získaním diplomu o špecializácii a získaním certifikátu a prehlbuje sa získaním osvedčenia o príprave na výkon práce v zdravotníctve a sústavným vzdelávaním.

01.09.2005

§ 39a

01.09.2005

Financovanie ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov

01.09.2005

(1) Ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov sa môže financovať z

01.09.2005

a) prostriedkov zamestnávateľov,31a)

01.09.2005

b) prostriedkov rozpočtov samosprávnych krajov alebo obcí,

01.09.2005

c) prostriedkov rozpočtov zdravotných poisťovní,31b)

01.09.2005

d) úhrad zdravotníckych pracovníkov, ktorí sú účastníkmi ďalšieho vzdelávania,

01.09.2005

e) prostriedkov štátneho rozpočtu,

01.09.2005

f) prostriedkov nadácií a iných právnických osôb a fyzických osôb,

01.09.2005

g) iných zdrojov.

01.09.2005

(2) Štátna rozpočtová organizácia a štátna príspevková organizácia plánujú finančné prostriedky na ďalšie vzdelávanie vlastných zamestnancov na kalendárny rok priamo v rozpočte; tieto prostriedky sa použijú v súlade s plánom vzdelávania zamestnancov. Ak tieto organizácie získajú doplnkové zdroje financovania, financujú ďalšie vzdelávanie aj z týchto zdrojov.31c)

01.09.2005

(3) Výšku úhrad podľa odseku 1 písm. d) ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo zdravotníctva.

01.01.2008

§ 40

01.01.2008

Podmienky akreditácie, osvedčenie o akreditácii, povinnosti vzdelávacej ustanovizne

01.01.2008

(1) Ministerstvo zdravotníctva rozhoduje o akreditácii špecializačných študijných programov, o akreditácii certifikačných študijných programov a o akreditácii študijných programov sústavného vzdelávania (ďalej len „akreditácia"); na rozhodovanie o akreditácii, na priebežné sledovanie a hodnotenie úrovne ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, ak ďalej nie je ustanovené inak (§ 42), a na výkon ďalších činností v oblasti akreditácie zriaďuje Akreditačnú komisiu Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov (ďalej len „akreditačná komisia") ako svoj poradný orgán. Podrobnosti o činnosti akreditačnej komisie a akreditácii upraví štatút akreditačnej komisie, ktorý vydá ministerstvo zdravotníctva.

01.07.2014

(2) Minimálny obsah špecializačného štúdia a ďalšie podrobnosti o špecializačnom štúdiu v jednotlivých špecializačných odboroch určia minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy. Minimálny obsah certifikačnej prípravy a ďalšie podrobnosti o certifikačnej príprave v jednotlivých certifikovaných pracovných činnostiach určia minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy. Minimálny obsah štúdia v študijných programoch sústavného vzdelávania a ďalšie podrobnosti o štúdiu v študijných programoch sústavného vzdelávania určia minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania. Minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy, minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúru ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo zdravotníctva.

01.01.2008

(3) O akreditáciu podľa odseku 1 môže požiadať vzdelávacia ustanovizeň,32) ak

01.01.2008

a) má v predmete činnosti vzdelávaciu činnosť a vzdeláva študentov v príslušnom zdravotníckom povolaní, v ktorom žiada uskutočňovať špecializačný študijný program, certifikačný študijný program alebo študijný program sústavného vzdelávania (ďalej len „študijný program"),

01.01.2008

b) vypracovala projekt študijného programu a pedagogickú dokumentáciu32a) študijného programu podľa zásad schválených ministerstvom zdravotníctva,

01.01.2008

c) zabezpečila zodpovedajúci lektorský zbor a materiálno-technické podmienky na uskutočňovanie študijného programu.

01.01.2008

(4) Ustanovenie odseku 3 písm. a) sa nevzťahuje na Slovenskú zdravotnícku univerzitu v Bratislave.33)

01.06.2010

(5) Vzdelávacia ustanovizeň, ktorá nespĺňa podmienku podľa odseku 3 písm. a), môže požiadať o akreditáciu certifikačného študijného programu alebo o akreditáciu študijného programu sústavného vzdelávania, ak

01.01.2008

a) najmenej päť rokov pred podaním žiadosti vykonávala niektorú z činností podľa § 3 ods. 1 alebo zabezpečila zodpovedajúci lektorský zbor na uskutočňovanie certifikačného študijného programu alebo študijného programu sústavného vzdelávania,

01.06.2010

b) vypracovala projekt a pedagogickú dokumentáciu certifikačného študijného programu alebo študijného programu sústavného vzdelávania podľa zásad schválených ministerstvom zdravotníctva,

01.01.2008

c) zabezpečila materiálno-technické podmienky na uskutočňovanie certifikačného študijného programu alebo študijného programu sústavného vzdelávania.

01.01.2008

(6) Ak študijný program zahŕňa aj získanie praktických zručností, ktoré vzdelávacia ustanovizeň nemôže zabezpečiť na vlastnom pracovisku, podmienkou akreditácie je aj predloženie dohody vzdelávacej ustanovizne s inou inštitúciou o zabezpečení zodpovedajúcich materiálno-technických a personálnych podmienok na získanie potrebných praktických zručností na výkon príslušných pracovných činností pre každého účastníka študijného programu podľa pedagogickej dokumentácie.

01.06.2010

(7) Žiadosť vzdelávacej ustanovizne o akreditáciu obsahuje

01.06.2010

a) obchodné meno alebo názov, právnu formu, sídlo a identifikačné číslo vzdelávacej ustanovizne,

01.01.2008

b) charakteristiku činnosti vzdelávacej ustanovizne,

01.01.2008

c) názov študijného programu, o ktorého akreditáciu žiada.

01.01.2008

(8) K žiadosti podľa odseku 7 vzdelávacia ustanovizeň pripojí doklady a dokumentáciu preukazujúcu splnenie podmienok podľa odsekov 3 a 5; ak sa bude vzdelávacia aktivita uskutočňovať v inej inštitúcii, aj dohodu vzdelávacej ustanovizne s inou inštitúciou podľa odseku 6.

01.01.2008

(9) Vzdelávacia ustanovizeň s akreditáciou z iného členského štátu pripojí aj osvedčenú kópiu dokladu o akreditácii študijného programu získaného v inom členskom štáte a informáciu o podmienkach akreditácie, ktoré splnila v danom členskom štáte.

01.06.2010

(10) Žiadosť o akreditáciu každého špecializačného študijného programu podáva vzdelávacia ustanovizeň ministerstvu zdravotníctva ako samostatnú žiadosť najneskôr do 31. januára príslušného kalendárneho roka, v ktorom sa má začať uskutočňovať požadovaný študijný program. Žiadosť o akreditáciu každého certifikačného študijného programu alebo študijného programu sústavného vzdelávania podáva vzdelávacia ustanovizeň ministerstvu zdravotníctva ako samostatnú žiadosť najneskôr šesť mesiacov pred plánovaným začatím vzdelávania v príslušnom študijnom programe.

01.01.2008

(11) Ministerstvo zdravotníctva vydá osvedčenie o akreditácii najneskôr do 150 dní od doručenia kompletnej žiadosti o akreditáciu.

01.06.2010

(12) Ak vzdelávacia ustanovizeň spĺňa podmienky akreditácie podľa tohto zákona, ministerstvo zdravotníctva vydá vzdelávacej ustanovizni osvedčenie o akreditácii, na ktorého základe je vzdelávacia ustanovizeň oprávnená uskutočňovať akreditovaný špecializačný študijný program, akreditovaný certifikačný študijný program alebo akreditovaný študijný program sústavného vzdelávania (ďalej len „akreditovaný program"). Ak tento zákon neustanovuje inak, osvedčenie o akreditácii má platnosť päť rokov. Osvedčenie o akreditácii nemožno previesť na inú právnickú osobu alebo fyzickú osobu.

01.06.2010

(13) Vzdelávacia ustanovizeň, ktorej ministerstvo zdravotníctva vydalo osvedčenie o akreditácii, je povinná

01.07.2014

a) uskutočňovať akreditovaný program v súlade s podmienkami, za akých sa osvedčenie o akreditácii vydalo, so schválenými zmenami týkajúcimi sa akreditovaného programu podľa písmena c) a v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným podľa odseku 2,

01.04.2013

b) viesť administratívnu agendu o uskutočňovaní akreditovaného programu vrátane zoznamu účastníkov akreditovaného programu a zoznamu absolventov akreditovaného programu v príslušnom školskom roku alebo akademickom roku, alebo v príslušnom vzdelávacom cykle; zoznam osobných údajov v zozname účastníkov akreditovaného programu a v zozname absolventov akreditovaného programu tvorí: titul, meno, priezvisko, adresa a dátum, miesto a štát narodenia na účely ich systematického spracúvania vzdelávacou ustanovizňou a na účely ich poskytovania tretím stranám uvedeným v písmenách f) a g),

01.07.2014

c) bezodkladne písomne predkladať všetky zmeny týkajúce sa akreditovaného programu na schválenie ministerstvu zdravotníctva; súčasťou oznámenia je doklad viažuci sa k zmene a čestné vyhlásenie, že ostatné údaje v žiadosti a projekte študijného programu zostali nezmenené,

01.06.2010

d) bezodkladne písomne oznámiť ministerstvu zdravotníctva každú zmenu údajov podľa odseku 7 písm. a) a b); súčasťou oznámenia je doklad preukazujúci zmenu údajov,

01.06.2010

e) viesť zoznam vydaných diplomov o špecializácii, zoznam vydaných certifikátov alebo zoznam vydaných potvrdení (§ 41 ods. 1) podľa dátumu ich vydania,

01.04.2013

f) oznamovať údaje a poskytovať osobné údaje zo zoznamov podľa písmen b) a e) komore príslušnej na vedenie registra zdravotníckych pracovníkov (ďalej len „register“) (§ 62 ods. 2 až 12) a na účely štátnych štatistických zisťovaní aj ministerstvu zdravotníctva; údaje zo zoznamu vydaných diplomov o špecializácii a certifikátov aj Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave,33)

01.06.2010

g) oznamovať údaje a poskytovať osobné údaje zo zoznamov podľa písmena b) na požiadanie inej vzdelávacej ustanovizni, ktorá uskutočňuje akreditovaný špecializačný študijný program v príslušnom špecializačnom odbore alebo akreditovaný certifikačný študijný program v príslušnej certifikačnej príprave, na účely splnenia podmienky podľa odseku 16,

01.04.2013

h) predkladať akreditačnej komisii na základe jej vyžiadania študijný plán, miesto uskutočňovania akreditovaného programu a zoznamy účastníkov akreditovaného programu,

01.07.2014

i) predložiť ministerstvu zdravotníctva na základe jeho vyžiadania študijný poriadok akreditovaného programu,

01.07.2014

j) vydávať diplomy o špecializácii, certifikáty a potvrdenia podľa § 41 ods. 1 a osvedčenia podľa § 41 ods. 2 do 30 dní odo dňa ukončenia vzdelávania,

01.07.2014

k) písomne oznámiť zdravotníckemu pracovníkovi zaradenému do ďalšieho vzdelávania zrušenie osvedčenia o akreditácii v akreditovanom programe, v ktorom sa zdravotnícky pracovník vzdeláva, do 30 dní odo dňa zrušenia osvedčenia o akreditácii,

01.07.2014

l) písomne oznámiť zdravotníckemu pracovníkovi zaradenému do ďalšieho vzdelávania zánik platnosti osvedčenia o akreditácii podľa odseku 19 písm. a) v akreditovanom programe, v ktorom sa zdravotnícky pracovník vzdeláva, do 30 dní odo dňa zániku platnosti osvedčenia o akreditácii.

01.06.2010

(14) Zmena týkajúca sa akreditovaného programu podľa odseku 13 písm. c) vyžaduje vydanie nového osvedčenia o akreditácii, ktorým sa súčasne zruší pôvodné osvedčenie o akreditácii, ak ide o zmenu údajov uvedených v osvedčení o akreditácii. Ministerstvo zdravotníctva vydá nové osvedčenie o akreditácii najneskôr do 90 dní od predloženia kompletných dokladov viažucich sa k zmene. Doba platnosti každého nového osvedčenia o akreditácii podľa prvej vety sa skracuje o dobu, počas ktorej boli v platnosti pôvodné osvedčenia o akreditácii.

01.06.2010

(15) Zmena údajov podľa odseku 7 písm. a) nevyžaduje vydanie nového osvedčenia. Ministerstvo zdravotníctva v osvedčení o akreditácii vyznačí takéto zmeny údajov do 15 dní odo dňa ich oznámenia.

01.06.2010

(16) Vzdelávacia ustanovizeň, ktorej ministerstvo zdravotníctva vydalo osvedčenie o akreditácii špecializačného študijného programu, je povinná zabezpečiť, aby sa účastník akreditovaného špecializačného študijného programu vzdelával v tom istom čase len v jednom špecializačnom odbore. Vzdelávacia ustanovizeň, ktorej ministerstvo zdravotníctva vydalo osvedčenie o akreditácii certifikačného študijného programu, je povinná zabezpečiť, aby sa účastník akreditovaného certifikačného študijného programu vzdelával v tom istom čase len v jednej certifikačnej príprave.

01.06.2010

(17) Ministerstvo zdravotníctva zruší osvedčenie o akreditácii, ak vzdelávacia ustanovizeň

01.06.2010

a) požiada o zrušenie osvedčenia o akreditácii,

01.06.2010

b) získala osvedčenie o akreditácii na základe nepravdivých údajov alebo

01.07.2014

c) poruší niektorú z povinností ustanovených v odsekoch 13 a 16,

01.07.2014

d) umožní zdravotníckemu pracovníkovi vykonať záverečnú skúšku bez absolvovania špecializačného štúdia v akreditovanom špecializačnom študijnom programe alebo certifikačnej prípravy v akreditovanom certifikačnom študijnom programe.

01.06.2010

(18) Vzdelávacia ustanovizeň, ktorej ministerstvo zdravotníctva zrušilo osvedčenie o akreditácii podľa odseku 17 písm. b) a c), môže podať novú žiadosť o akreditáciu najskôr po uplynutí jedného roka odo dňa, ktorým osvedčenie o akreditácii stratilo platnosť.

01.06.2010

(19) Platnosť osvedčenia o akreditácii zaniká

01.06.2010

a) uplynutím času, na ktorý bolo vydané alebo

01.01.2008

b) zánikom vzdelávacej ustanovizne.

01.06.2010

(20) Vzdelávacia ustanovizeň môže požiadať ministerstvo zdravotníctva opätovne o akreditáciu príslušného akreditovaného programu najneskôr šesť mesiacov pred uplynutím času, na ktorý bolo osvedčenie o akreditácii vydané; ak vzdelávacia ustanovizeň nedodrží túto lehotu, ministerstvo zdravotníctva žiadosť zamietne. Na podanie žiadosti sa vzťahujú ustanovenia odsekov 3 až 9.

01.06.2010

(21) Zoznam vzdelávacích ustanovizní, ktoré uskutočňujú akreditovaný program, uverejňuje a aktualizuje ministerstvo zdravotníctva na svojej internetovej stránke; zoznam obsahuje obchodné meno alebo názov, právnu formu a sídlo vzdelávacej ustanovizne a názov akreditovaného programu.

01.06.2010

(22) Ministerstvo zdravotníctva rozhoduje aj o akreditácii kurzov prvej pomoci a akreditácii kurzov inštruktorov prvej pomoci podľa zásad schválených ministerstvom zdravotníctva s výnimkou výchovno-vzdelávacích programov a študijných programov podľa osobitných predpisov.33a) Na rozhodovanie o akreditácii kurzov prvej pomoci a na rozhodovanie o akreditácii kurzov inštruktorov prvej pomoci sa primerane použijú ustanovenia odsekov 1 až 20.

01.06.2010

(23) Žiadosť o akreditáciu kurzu prvej pomoci a žiadosť o akreditáciu kurzu inštruktora prvej pomoci podáva vzdelávacia ustanovizeň ministerstvu zdravotníctva ako samostatnú žiadosť najneskôr šesť mesiacov pred plánovaným začatím kurzu prvej pomoci alebo kurzu inštruktora prvej pomoci.

01.06.2010

(24) Minimálne požiadavky na kurz prvej pomoci a kurz inštruktora prvej pomoci ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo zdravotníctva po dohode s Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky.

01.07.2014

(25) Uskutočňovanie študijného programu, kurzu inštruktora prvej pomoci alebo kurzu prvej pomoci bez akreditácie podľa tohto zákona sa považuje za neoprávnený výkon vzdelávania, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 42 ods. 4).

01.04.2013

(26) Osvedčenie o akreditácii kurzov prvej pomoci sa vydáva na dobu neurčitú.

01.09.2005

§ 41

01.09.2005

Vydávanie diplomov o špecializácii, certifikátov, potvrdení a osvedčení

20.10.2007

(1) Vzdelávacia ustanovizeň vydáva

01.09.2005

a) diplomy o špecializácii absolventom akreditovaného špecializačného študijného programu po úspešnom absolvovaní špecializačnej skúšky,

01.09.2005

b) certifikáty absolventom akreditovaného certifikačného študijného programu po jeho absolvovaní,

01.01.2008

c) potvrdenia o absolvovaní akreditovaného študijného programu sústavného vzdelávania absolventom akreditovaného študijného programu sústavného vzdelávania po jeho absolvovaní,

01.01.2008

d) potvrdenia o absolvovaní akreditovaného kurzu prvej pomoci alebo akreditovaného kurzu inštruktora prvej pomoci po jeho absolvovaní.

01.04.2013

(2) Vzdelávacia ustanovizeň vydáva aj osvedčenia o príprave na výkon práce v zdravotníctve po jej absolvovaní, ak ide o iných zdravotníckych pracovníkov podľa § 27 ods. 2.

01.04.2013

(3) Vzory diplomov o špecializácii, certifikátov, osvedčení o príprave na výkon práce v zdravotníctve ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo zdravotníctva.

01.04.2013

(4) Vzdelávacia ustanovizeň vydáva k dokladom uvedeným v odseku 1 písm. a) až c) a odseku 2 dodatky, ktoré obsahujú informácie o obsahu a rozsahu štúdia.

01.04.2013

(5) Potvrdenie o absovovaní akreditovaného kurzu inštruktora prvej pomoci [§ 41 ods. 1 písm. d)] platí päť rokov od dátumu jeho vydania.

01.04.2013

(6) Doklady uvedené v odseku 1 písm. a) a b) a odseku 2 sú verejné listiny.

01.04.2013

§ 41a

01.04.2013

Spôsoby ukončovania ďalšieho vzdelávania

01.04.2013

(1) Špecializačné štúdium sa ukončuje záverečnou skúškou. Záverečnou skúškou špecializačného štúdia je špecializačná skúška.

01.04.2013

(2) Na vykonanie špecializačnej skúšky zriaďuje vzdelávacia ustanovizeň skúšobnú komisiu. Skúšobná komisia je zložená najmä zo špecialistov v príslušnom špecializačnom odbore, ktorí sú aj špecialisti z iných vzdelávacích ustanovizní uskutočňujúcich akreditovaný špecializačný študijný program v príslušnom špecializačnom odbore.

01.04.2013

(3) Certifikačná príprava sa ukončuje záverečnou skúškou. Záverečnou skúškou certifikačnej prípravy je certifikačná skúška.

01.04.2013

(4) Na vykonanie certifikačnej skúšky vzdelávacia ustanovizeň ustanoví skúšobnú komisiu.

01.04.2013

(5) Príprava na výkon práce v zdravotníctve sa ukončí odborným pohovorom pred komisiou.

01.04.2013

(6) Na vykonanie odborného pohovoru Slovenská zdravotnícka univerzita ustanoví komisiu.

01.01.2005

§ 42

01.01.2005

Sústavné vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov

01.01.2005

(1) Zdravotnícky pracovník je povinný sa sústavne vzdelávať.

01.04.2013

(2) Sústavné vzdelávanie je priebežné obnovovanie, prehlbovanie a udržiavanie získanej odbornej spôsobilosti v súlade s rozvojom príslušných odborov po celý čas výkonu zdravotníckeho povolania. Účasť zdravotníckeho pracovníka na odborno-vedeckom podujatí, ktoré je zamerané na prezentáciu farmaceutického výrobku s účasťou výrobcov liekov, sa nepovažuje za sústavné vzdelávanie.

01.04.2013

(3) Sústavné vzdelávanie pre zdravotníckych pracovníkov príslušného zdravotníckeho povolania zabezpečuje zamestnávateľ, odborné spoločnosti Slovenskej lekárskej spoločnosti a komora, v ktorej je zdravotnícky pracovník registrovaný (§ 62 ods. 2 až 12), samostatne alebo v spolupráci so vzdelávacími ustanovizňami alebo inými medzinárodne uznanými odbornými spoločnosťami alebo profesiovými združeniami a poskytovateľmi, ak v odseku 4 nie je ustanovené inak.

01.06.2010

(4) Sústavné vzdelávanie sa uskutočňuje v akreditovaných študijných programoch sústavného vzdelávania (§ 40) alebo v neakreditovaných vzdelávacích aktivitách; neakreditovanou vzdelávacou aktivitou sa rozumie jednorazová vzdelávacia aktivita.

01.04.2013

(5) Hodnotenie sústavného vzdelávania vykonáva komora príslušná na vedenie registra (§ 62 ods. 2 až 12). Komora môže vykonávať toto hodnotenie samostatne alebo v spolupráci s medzinárodne uznávanou organizáciou na prideľovanie kreditov na sústavné vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov v príslušnom zdravotníckom povolaní. Komora priebežne sleduje a hodnotí aj úroveň neakreditovaných vzdelávacích aktivít, a to samostatne alebo v spolupráci s medzinárodne uznávanou organizáciou na hodnotenie úrovne neakreditovaných vzdelávacích aktivít zdravotníckych pracovníkov v príslušnom zdravotníckom povolaní. Komora sa podľa požiadaviek akreditačnej komisie (§ 40 ods. 1) spolupodieľa aj na priebežnom sledovaní a hodnotení úrovne ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov.

01.06.2010

(6) Kritériá a spôsob hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckeho pracovníka podľa odsekov 3 ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo zdravotníctva.

01.04.2013

(7) Výsledok hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckeho pracovníka zasiela komora príslušná na vedenie registra (§ 62 ods. 2 až 12) hodnotenému zdravotníckemu pracovníkovi a úradu pre dohľad60b) písomne najneskôr do troch mesiacov od vykonania hodnotenia. Ak zdravotnícky pracovník vykonáva zdravotnícke povolanie

01.06.2010

a) v pracovnoprávnom vzťahu alebo v obdobnom pracovnom vzťahu,7) aj jeho zamestnávateľovi,

01.06.2010

b) na základe povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia alebo povolenia vydaného na základe osobitného predpisu,8) aj orgánu príslušnému na vydanie povolenia,

01.06.2010

c) na základe živnostenského oprávnenia podľa osobitného predpisu,9) aj živnostenskému úradu, ktorý živnostenské oprávnenie vydal.

01.06.2010

(8) Ak je výsledné hodnotenie sústavného vzdelávania zdravotníckeho pracovníka „nesplnil“, príslušná komora v hodnotení uloží zdravotníckemu pracovníkovi, aby najneskôr do šiestich mesiacov odstránil zistené nedostatky.

01.04.2011

(9) Ak zdravotnícky pracovník v lehote podľa odseku 8 neodstráni zistené nedostatky, komora príslušná na vedenie registra rozhodne o doplnení vedomostí sústavného vzdelávania, ktoré zodpovedá chýbajúcemu počtu kreditov. V rozhodnutí o doplnení vedomostí sústavného vzdelávania komora príslušná na vedenie registra určí rozsah, spôsob a lehotu na doplnenie vedomostí sústavného vzdelávania.

01.04.2013

(10) Poplatok za vykonanie hodnotenia sústavného vzdelávania je najviac vo výške 10 eur a je príjmom komory príslušnej na vedenie registra (§ 62 ods. 2 až 12).

01.01.2005

PIATA ČASŤ

01.01.2005

KOMORY

01.01.2005

PRVÁ HLAVA

01.01.2005

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

01.01.2005

§ 43

01.01.2005

Slovenská lekárska komora

01.01.2005

(1) Z doterajšej Slovenskej lekárskej komory34) sa zriaďuje Slovenská lekárska komora podľa tohto zákona.

01.01.2005

(2) Slovenská lekárska komora združuje lekárov, ktorí sú jej členmi.

01.01.2008

(3) Členom Slovenskej lekárskej komory sa môže stať fyzická osoba, ktorá je odborne spôsobilá na výkon povolania lekára a je bezúhonná (§ 38), ak požiada o zápis do zoznamu členov.

01.01.2005

§ 44

01.01.2005

Slovenská komora zubných lekárov

01.01.2005

(1) Z doterajšej Slovenskej komory zubných lekárov34) sa zriaďuje Slovenská komora zubných lekárov podľa tohto zákona.

01.01.2005

(2) Slovenská komora zubných lekárov združuje zubných lekárov, ktorí sú jej členmi.

01.01.2008

(3) Členom Slovenskej komory zubných lekárov sa môže stať fyzická osoba, ktorá je odborne spôsobilá na výkon povolania zubného lekára a je bezúhonná (§ 38), ak požiada o zápis do zoznamu členov.

01.01.2005

§ 45

01.01.2005

Slovenská lekárnická komora

01.01.2005

(1) Z doterajšej Slovenskej lekárnickej komory35) sa zriaďuje Slovenská lekárnická komora podľa tohto zákona.

01.01.2005

(2) Slovenská lekárnická komora združuje farmaceutov, ktorí sú jej členmi.

01.01.2008

(3) Členom Slovenskej lekárnickej komory sa môže stať fyzická osoba, ktorá je odborne spôsobilá na výkon povolania farmaceuta a je bezúhonná (§ 38), ak požiada o zápis do zoznamu členov.

01.01.2005

§ 46

01.01.2005

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek

01.01.2005

(1) Z doterajšej Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek36) sa zriaďuje Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek podľa tohto zákona.

01.01.2005

(2) Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek združuje sestry a pôrodné asistentky, ktoré sú jej členmi.

01.01.2008

(3) Členom Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek sa môže stať fyzická osoba, ktorá je odborne spôsobilá na výkon povolania sestry alebo pôrodnej asistentky a je bezúhonná (§ 38), ak požiada o zápis do zoznamu členov.

01.01.2008

§ 47a

01.01.2008

Z doterajšej Slovenskej komory iných zdravotníckych pracovníkov, asistentov, laborantov a technikov sa zriaďuje

01.04.2013

a) Slovenská komora medicínsko-technických pracovníkov,

01.06.2009

b) Slovenská komora fyzioterapeutov,

01.06.2009

c) Slovenská komora zubných technikov,

01.06.2009

d) Slovenská komora ortopedických technikov,

01.06.2009

e) Slovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov,

01.06.2009

f) Slovenská komora psychológov.

01.06.2010

§ 47b

01.06.2010

Slovenská komora medicínsko-technických pracovníkov

01.04.2013

(1) Slovenská komora medicínsko-technických pracovníkov združuje verejných zdravotníkov, zdravotníckych laborantov, asistentov výživy, dentálne hygieničky, rádiologických technikov, technikov pre zdravotnícke pomôcky, optometristov, farmaceutických laborantov, masérov, očných optikov, zdravotníckych asistentov, zubných asistentov a sanitárov.

01.04.2013

(2) Členom Slovenskej komory medicínsko-technických pracovníkov sa môže stať fyzická osoba, ktorá je odborne spôsobilá na výkon povolania verejného zdravotníka, zdravotníckeho laboranta, asistenta výživy, dentálnej hygieničky, rádiologického technika, technika pre zdravotnícke pomôcky, optometristu, farmaceutického laboranta, maséra, očného optika, zdravotníckeho asistenta, zubného asistenta a sanitára a je bezúhonná (§ 38), ak požiada o zápis do zoznamu členov.

01.01.2008

§ 47c

01.01.2008

Slovenská komora fyzioterapeutov

01.01.2008

(1) Slovenská komora fyzioterapeutov združuje fyzioterapeutov, ktorí sú jej členmi.

01.01.2008

(2) Členom Slovenskej komory fyzioterapeutov sa môže stať fyzická osoba, ktorá je odborne spôsobilá na výkon povolania fyzioterapeuta a je bezúhonná (§ 38), ak požiada o zápis do zoznamu členov.

01.01.2008

§ 47d

01.01.2008

Slovenská komora zubných technikov

01.01.2008

(1) Slovenská komora zubných technikov združuje zubných technikov, ktorí sú jej členmi.

01.01.2008

(2) Členom Slovenskej komory zubných technikov sa môže stať fyzická osoba, ktorá je odborne spôsobilá na výkon povolania zubného technika a je bezúhonná (§ 38), ak požiada o zápis do zoznamu členov.

01.01.2008

§ 47e

01.01.2008

Slovenská komora ortopedických technikov

01.01.2008

(1) Slovenská komora ortopedických technikov združuje ortopedických technikov, ktorí sú jej členmi.

01.01.2008

(2) Členom Slovenskej komory ortopedických technikov sa môže stať fyzická osoba, ktorá je odborne spôsobilá na výkon povolania ortopedického technika a je bezúhonná (§ 38), ak požiada o zápis do zoznamu členov.

01.06.2010

§ 47f

01.06.2010

Slovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov

01.06.2010

(1) Slovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov združuje logopédov, liečebných pedagógov, fyzikov a laboratórnych diagnostikov.

01.06.2010

(2) Členom Slovenskej komory iných zdravotníckych pracovníkov sa môže stať fyzická osoba, ktorá je odborne spôsobilá na výkon povolania logopéda, liečebného pedagóga, fyzika alebo laboratórneho diagnostika, ktorá spĺňa podmienky podľa § 33 ods. 3 a je bezúhonná (§ 38), ak požiada o zápis do zoznamu členov.

01.01.2008

§ 47g

01.01.2008

Slovenská komora psychológov

01.01.2008

(1) Slovenská komora psychológov združuje psychológov, ktorí sú jej členmi.

01.06.2010

(2) Členom Slovenskej komory psychológov sa môže stať fyzická osoba, ktorá je odborne spôsobilá na výkon povolania psychológa, spĺňa podmienky podľa § 33 ods. 3 a je bezúhonná (§ 38), ak požiada o zápis do zoznamu členov.

01.04.2013

§ 47h

01.04.2013

Slovenská komora zdravotníckych záchranárov

01.04.2013

(1) Zriaďuje sa Slovenská komora zdravotníckych záchranárov.

01.04.2013

(2) Slovenská komora zdravotníckych záchranárov združuje zdravotníckych záchranárov, ktorí sú jej členmi.

01.04.2013

(3) Členom Slovenskej komory zdravotníckych záchranárov sa môže stať fyzická osoba, ktorá je odborne spôsobilá na výkon povolania zdravotníckeho záchranára a je bezúhonná (§ 38), ak požiada o zápis do zoznamu členov.

01.01.2005

DRUHÁ HLAVA

01.01.2005

SPOLOČNÉ USTANOVENIA

01.01.2005

§ 48

01.01.2005

Postavenie komory

01.01.2005

(1) Komora je samosprávna stavovská organizácia, ktorá vykonáva svoju pôsobnosť na celom území Slovenskej republiky.

01.01.2005

(2) Komora je právnická osoba so sídlom v Bratislave.

01.01.2005

(3) Komora si môže zriadiť regionálne komory, ktorých činnosť upraví vnútorným predpisom komory.

01.01.2005

§ 49

01.01.2005

Úlohy komory

01.01.2005

(1) Komora plní najmä tieto základné úlohy:

01.01.2005

a) združuje zdravotníckych pracovníkov, ktorí sú jej členmi,

01.01.2005

b) chráni práva a záujmy svojich členov v súvislosti s výkonom zdravotníckeho povolania,

01.01.2005

c) poskytuje svojim členom bezplatné sprostredkovanie odborného, právneho a ekonomického poradenstva v súvislosti s výkonom zdravotníckeho povolania,

01.01.2005

d) sprostredkúva svojim členom v prípade potreby zastupovanie v konaní pred súdmi, orgánmi štátnej správy a územnej samosprávy vo veciach súvisiacich s výkonom zdravotníckeho povolania,

01.01.2005

e) zastupuje svojich členov v spoločných otázkach dotýkajúcich sa výkonu zdravotníckeho povolania,

01.01.2005

f) rieši podnety, návrhy a sťažnosti svojich členov v súvislosti s ich právami a povinnosťami vyplývajúcimi z tohto zákona,

01.01.2005

g) vedie zoznam svojich členov,

01.09.2005

h) vedie register podľa príslušného zdravotníckeho povolania a zabezpečuje ich sústavné vzdelávanie,

01.01.2005

i) vydáva potvrdenia o zápise do registra,

01.04.2011

j) rozhoduje o doplnení vedomostí sústavného vzdelávania (§ 42 ods. 9),

01.04.2011

k) poskytuje údaje z registra ministerstvu zdravotníctva na účely štátnych štatistických zisťovaní a na účely vydávania potvrdení podľa osobitného predpisu,36a)

01.04.2011

l) zriaďuje, zlučuje, rozdeľuje a zrušuje svoje regionálne komory,

01.04.2011

m) rozhoduje o vydaní, dočasnom pozastavení a zrušení licencie (§ 68 až 74),

01.04.2011

n) kontroluje dodržiavanie povinností členov komory (§ 52 ods. 2),

01.04.2011

o) rozhoduje o disciplinárnych opatreniach (§ 65 až 67),

01.04.2011

p) spolupracuje so samosprávnym krajom pri tvorbe verejnej siete, ak je verejná sieť menšia ako minimálna sieť,

01.07.2013

q) rozhoduje o uložení pokuty (§ 82 ods. 2 a 4),

01.07.2013

r) vedie register licencií.

01.01.2005

(2) Komora ďalej

01.01.2005

a) spolupracuje s príslušným orgánom štátnej správy pri výkone dozoru nad dodržiavaním podmienok na prevádzkovanie zdravotníckych zariadení,

20.10.2007

b) spolupracuje s ministerstvom zdravotníctva, s profesiovými združeniami a občianskymi združeniami, odbornými spoločnosťami, vzdelávacími ustanovizňami a s ďalšími právnickými osobami a fyzickými osobami v zdravotníctve a s príslušnými orgánmi členských štátov vo veciach súvisiacich s výkonom zdravotníckeho povolania,

01.10.2013

c) oznamuje ministerstvu zdravotníctva, úradu pre dohľad a príslušným orgánom členských štátov skutočnosti o disciplinárnom konaní alebo iné skutočnosti, ktoré môžu mať závažný vplyv na výkon zdravotníckeho povolania na území Slovenskej republiky, ak tieto skutočnosti môžu mať závažný vplyv na výkon zdravotníckeho povolania tejto osoby aj na území príslušného členského štátu,

20.10.2007

d) zúčastňuje sa na tvorbe všeobecne záväzných právnych predpisov súvisiacich s výkonom zdravotníckeho povolania a s poskytovaním zdravotnej starostlivosti,

20.10.2007

e) vydáva vnútorné predpisy komory,

20.10.2007

f) vydáva stanoviská k etickým otázkam výkonu zdravotníckeho povolania,

20.10.2007

g) môže vykonávať podnikateľskú činnosť vo vlastnom mene v oblasti vzdelávania, vydávania odborných časopisov a publikácií na podporu plnenia svojich úloh a v súlade so svojím postavením,

20.10.2007

h) vykonáva ďalšie činnosti, ak to ustanovuje zákon,

01.01.2013

i) rieši podnety, návrhy a sťažnosti na poskytovanie zdravotnej starostlivosti,

01.07.2014

j) navrhuje zástupcov komory do predmetových maturitných komisií v stredných zdravotníckych školách, do skúšobných komisií pri absolventských skúškach v stredných zdravotníckych školách a do skúšobných komisií pri záverečných skúškach v stredných zdravotníckych školách,36b)

01.01.2013

k) plní úlohy podľa osobitného predpisu.36c)

01.01.2005

(3) Činnosť uvedená v odseku 1 sa považuje za činnosť vo verejnom záujme podľa osobitného zákona.37)

01.01.2005

Členstvo v komore

01.01.2005

§ 50

01.01.2005

(1) Členstvo v komore vzniká zápisom do zoznamu členov alebo udelením čestného členstva v komore.

01.01.2005

(2) Člen komory je súčasne členom regionálnej komory podľa územnej pôsobnosti výkonu zdravotníckeho povolania, ak sa regionálna komora zriadila.

01.01.2005

(3) Členstvo v komore je dobrovoľné.

01.01.2005

(4) Komora môže osobe, ktorá významnou mierou prispela k rozvoju príslušného zdravotníckeho povolania, udeliť čestné členstvo v komore.

01.01.2005

(5) S čestným členstvom v komore sa nespájajú práva a povinnosti podľa tohto zákona okrem práva na účasť na vzdelávacích aktivitách komory a na zhromaždeniach členov regionálnej komory, ako aj práva podávať návrhy a pripomienky k činnosti komory.

01.01.2005

§ 51

01.01.2005

(1) Komora zapíše do zoznamu členov do 30 dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti zdravotníckeho pracovníka, ak

01.01.2005

a) je odborne spôsobilý na výkon zdravotníckeho povolania,

01.01.2005

b) je bezúhonný.

01.01.2005

(2) Komora vyčiarkne zo zoznamu členov zdravotníckeho pracovníka, ak

01.01.2005

a) písomne požiadal o vyčiarknutie zo zoznamu členov,

01.01.2005

b) zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho,

01.01.2005

c) bol vylúčený z komory (§ 65 ods. 2 písm. b) tretí bod).

01.01.2005

§ 52

01.01.2005

Práva a povinnosti člena komory

01.01.2005

(1) Člen komory má právo

01.01.2005

a) voliť a byť volený do orgánov komory a do orgánov príslušnej regionálnej komory,

01.01.2005

b) využívať odborné, právne a ekonomické poradenstvo vo veciach výkonu zdravotníckeho povolania,

01.01.2005

c) využívať zastupovanie v konaní pred súdmi alebo inými orgánmi štátnej správy a územnej samosprávy vo veciach výkonu zdravotníckeho povolania,

01.01.2005

d) zúčastňovať sa na vzdelávacích aktivitách komory,

01.01.2008

e) požiadať o poskytnutie pôžičky alebo sociálnej výpomoci z finančných prostriedkov komory.

01.01.2005

(2) Člen komory je povinný

01.01.2005

a) vykonávať svoje zdravotnícke povolanie odborne, v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a s etickým kódexom, ktorý je uvedený v prílohe č. 4,

01.01.2005

b) spolupracovať pri zabezpečovaní verejnej siete, ak verejná sieť je menšia ako minimálna sieť,

01.01.2005

c) oboznamovať sa s vnútornými predpismi komory a dodržiavať ich,

01.06.2010

d) plniť úlohy vyplývajúce z členstva v komore,

01.06.2010

e) riadne a včas platiť členský príspevok.

01.01.2005

(3) Členský príspevok sa uhrádza podľa vnútorných predpisov komory a je príjmom komory.

01.01.2005

Orgány komory

01.01.2005

§ 53

01.01.2005

Orgány komory sú:

01.01.2005

a) snem komory,

01.01.2005

b) rada komory,

01.01.2005

c) prezídium komory,

01.01.2005

d) prezident komory,

01.01.2005

e) disciplinárna komisia komory,

01.01.2005

f) kontrolný výbor komory.

01.01.2005

§ 54

01.01.2008

(1) Dĺžku funkčného obdobia členov orgánov komory určí štatút komory.

01.01.2005

(2) Prezident komory a členovia orgánov komory vykonávajú svoje funkcie až do zvolenia nových členov orgánov komory, ak im členstvo nezanikne podľa tohto zákona skôr.

01.01.2005

(3) Funkcie v orgánoch komory sú čestné, ak tento zákon neustanovuje inak; za výkon funkcie v orgánoch komory patrí len náhrada preukázaných výdavkov vzniknutých pri výkone funkcie podľa osobitného predpisu;38) výšku náhrady schvaľuje snem komory.

01.01.2005

(4) Spôsob voľby členov orgánov upraví komora volebným poriadkom.

01.01.2005

(5) Spôsob rokovania orgánov upraví komora rokovacím poriadkom.

01.01.2005

(6) Funkcia prezidentovi komory a členovi orgánov komory zaniká

01.01.2005

a) vzdaním sa funkcie,

01.01.2005

b) stratou bezúhonnosti,

01.01.2005

c) vylúčením z komory,

01.01.2005

d) odvolaním,

01.01.2005

e) smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho.

01.01.2008

(7) Prezidenta komory a člena orgánu komory môže odvolať orgán, ktorý ho zvolil, postupom podľa vnútorných predpisov komory.

01.01.2008

(8) Funkcia prezidenta komory a funkcia člena orgánov komory sú nezlučiteľné s členstvom v orgánoch zdravotných poisťovní a s výkonom funkcie v orgánoch štátnej správy.

01.01.2005

(9) Prezident komory a členovia orgánov komory sú povinní zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli v súvislosti s výkonom funkcie.

01.01.2005

§ 55

01.01.2005

Snem komory

01.01.2005

(1) Snem komory je najvyšší orgán komory.

01.01.2005

(2) Snem komory najmä

01.01.2005

a) schvaľuje, mení a zrušuje vnútorné predpisy komory, ktorými sú najmä štatút, volebný poriadok, rokovací poriadok, hospodársky poriadok a disciplinárny poriadok,

01.01.2005

b) volí a odvoláva v tajných voľbách prezidenta komory a členov orgánov komory okrem prezídia komory,

01.01.2005

c) môže zriadiť, zlúčiť, rozdeliť, zrušiť a určiť počet regionálnych komôr,

01.01.2005

d) hodnotí činnosť komory a jej orgánov,

01.01.2005

e) rozhoduje o funkciách, ktoré sa budú vykonávať na základe pracovnoprávneho vzťahu s komorou,

01.01.2005

f) schvaľuje výšku náhrady výdavkov pri výkone funkcie členov orgánov komory,

01.01.2008

g) určuje výšku členského príspevku a poplatkov podľa § 63 ods. 4 a 5,

01.01.2008

h) rozhoduje o ďalších veciach, ktoré si vyhradí.

01.01.2005

(3) Snem komory písomne zvoláva rada komory najmenej raz za kalendárny rok. Rada komory je povinná snem komory zvolať do dvoch mesiacov odo dňa doručenia žiadosti, ak o to písomne požiada aspoň tretina členov komory, prezident komory alebo kontrolný výbor komory.

01.01.2005

(4) Snem komory tvoria delegovaní členovia komory. Spôsob voľby delegátov určí komora volebným poriadkom.

01.01.2005

(5) Snem komory je schopný uznášať sa, ak je na ňom prítomná nadpolovičná väčšina všetkých delegátov. Na platnosť uznesenia snemu komory je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných delegátov.

01.01.2005

§ 56

01.01.2005

Rada komory

01.01.2005

(1) Rada komory je riadiaci orgán komory v období medzi zasadnutiami snemu. Členov rady komory volí snem komory v súlade s volebným poriadkom.

01.01.2005

(2) Rada komory

01.01.2005

a) volí a odvoláva členov prezídia komory a viceprezidenta komory,

01.01.2005

b) hodnotí činnosť prezídia komory a má právo vyžadovať správy o činnosti prezídia komory,

01.01.2005

c) schvaľuje návrh rozpočtu na kalendárny rok,

01.01.2005

d) schvaľuje vyhodnotenie hospodárenia komory za uplynulý rok,

01.01.2005

e) plní uznesenia snemu komory,

01.01.2008

f) rozhoduje o odvolaní proti rozhodnutiu prezídia komory o uložení pokuty podľa § 82 ods. 2 a 4,

01.06.2009

g) rozhoduje o ďalších veciach podľa tohto zákona, ak o nich nerozhodujú iné orgány komory,

01.06.2009

h) podáva záväzný výklad vnútorných predpisov komory.

01.01.2005

(3) Členstvo v rade komory je nezlučiteľné s členstvom v kontrolnom výbore komory a v disciplinárnej komisii komory.

01.01.2005

§ 57

01.01.2005

Prezídium komory

01.01.2005

(1) Prezídium komory je výkonný orgán komory. Členov prezídia komory volí rada komory z členov rady komory v súlade s volebným poriadkom.

01.01.2005

(2) Prezídium komory

01.01.2005

a) zvoláva riadne zasadnutia rady komory,

01.01.2005

b) zvoláva mimoriadne zasadnutia rady komory, ak o to požiada aspoň pätina členov rady komory, prezident komory alebo kontrolný výbor komory,

01.01.2005

c) plní uznesenia snemu komory a rady komory,

01.01.2005

d) zapisuje zdravotníckych pracovníkov do zoznamu členov,

01.01.2005

e) hospodári s majetkom komory a zodpovedá za hospodárenie komory,

01.01.2008

f) zabezpečuje informačnú, dokumentačnú a publikačnú činnosť komory,

01.01.2008

g) rozhoduje o odvolaní proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie o uložení disciplinárneho opatrenia,

01.01.2008

h) rozhoduje o uložení pokuty podľa § 82 ods. 2 a 4,

01.06.2009

i) rozhoduje o vydaní licencie, dočasnom pozastavení licencie a zrušení licencie,

01.06.2009

j) zapisuje zdravotníckych pracovníkov do registra podľa príslušného zdravotníckeho povolania a priebežne ho aktualizuje.

01.01.2005

§ 58

01.01.2005

Prezident komory

01.01.2005

(1) Prezident komory je štatutárny orgán komory. Prezidenta komory volí snem komory v súlade s volebným poriadkom. Prezident komory je pri výkone funkcie viazaný rozhodnutiami orgánov komory príslušných na rozhodovanie v danej veci.

01.01.2005

(2) Prezident komory

01.01.2005

a) zastupuje komoru a koná za komoru navonok,

01.01.2005

b) zvoláva a vedie zasadnutia prezídia komory,

01.01.2005

c) vedie zasadnutia rady komory,

01.01.2005

d) predsedá zasadnutiam snemu komory.

01.01.2005

(3) Prezidenta komory v čase neprítomnosti zastupuje v rozsahu jeho práv a povinností viceprezident komory. Prezident komory môže poveriť viceprezidenta, aby ho zastupoval aj v iných prípadoch v rozsahu jeho práv a povinností. Počet viceprezidentov stanoví štatút komory.

01.01.2005

§ 59

01.01.2005

Disciplinárna komisia komory

01.01.2005

(1) Disciplinárna komisia komory je etický a disciplinárny orgán komory. Členov disciplinárnej komisie komory volí snem komory v súlade s volebným poriadkom.

01.01.2005

(2) Disciplinárna komisia komory

01.01.2005

a) vykonáva disciplinárnu právomoc v súlade s týmto zákonom a disciplinárnym poriadkom,

01.01.2005

b) volí a odvoláva predsedu zo svojich členov, ktorý riadi činnosť disciplinárnej komisie komory.

01.01.2005

§ 60

01.01.2005

Kontrolný výbor komory

01.01.2005

(1) Kontrolný výbor komory je kontrolný orgán komory. Členov kontrolného výboru komory volí snem komory v súlade s volebným poriadkom.

01.01.2005

(2) Kontrolný výbor komory

01.01.2005

a) kontroluje činnosť komory,

01.01.2005

b) kontroluje plnenie uznesení snemu komory a rozhodnutí rady komory,

01.01.2005

c) kontroluje hospodárenie komory,

01.01.2005

d) kontroluje činnosť prezídia komory,

01.01.2005

e) kontroluje činnosť regionálnych komôr v oblasti dodržiavania vnútorných predpisov komory a rozhodnutí orgánov komory,

01.01.2005

f) rozhoduje o sťažnostiach39) a v prípade opodstatnenosti sťažnosti podáva návrh na začatie disciplinárneho konania,

01.01.2005

g) volí a odvoláva predsedu zo svojich členov, ktorý riadi činnosť kontrolného výboru komory,

01.01.2005

h) podáva odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie komory o uložení disciplinárneho opatrenia.

01.01.2005

§ 61

01.01.2005

Hospodárenie a majetok komory

01.01.2005

(1) Komora samostatne spravuje svoj majetok a hospodári na základe rozpočtu schváleného na príslušný kalendárny rok.

01.01.2005

(2) Ak rozpočet na príslušný kalendárny rok nebol schválený do 31. decembra bežného roka, spravuje sa hospodárenie komory posledným schváleným rozpočtom, najdlhšie však šesť mesiacov.

01.01.2005

(3) Pravidlá hospodárenia upravuje hospodársky poriadok komory.

01.01.2008

(4) Majetok komory tvoria hnuteľné veci a nehnuteľné veci, ktoré sú vo vlastníctve komory, príjmy z členských príspevkov, registračných poplatkov, poplatkov za vydanie licencie, pokút uložených v disciplinárnom konaní, darov, dotácií a z iných príjmov získaných v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

01.01.2005

(5) Hospodárenie komory podlieha kontrole Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky podľa osobitného zákona.37)

01.01.2005

TRETIA HLAVA

01.01.2005

REGISTRÁCIA

01.01.2005

§ 62

01.01.2005

Úvodné ustanovenia

01.01.2005

(1) Registrácia je zapísanie zdravotníckeho pracovníka do registra a vydanie potvrdenia o registrácii.

01.01.2005

(2) Slovenská lekárska komora (§ 43) registruje zdravotníckych pracovníkov, ktorí vykonávajú povolanie lekára.

01.01.2005

(3) Slovenská komora zubných lekárov (§ 44) registruje zdravotníckych pracovníkov, ktorí vykonávajú povolanie zubného lekára.

01.01.2005

(4) Slovenská lekárnická komora (§ 45) registruje zdravotníckych pracovníkov, ktorí vykonávajú povolanie farmaceuta.

01.01.2005

(5) Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (§ 46) registruje zdravotníckych pracovníkov, ktorí vykonávajú povolanie sestry a pôrodnej asistentky.

01.04.2013

(6) Slovenská komora medicínsko-technických pracovníkov registruje zdravotníckych pracovníkov, ktorí vykonávajú povolanie verejného zdravotníka, zdravotníckeho laboranta, asistenta výživy, dentálnej hygieničky, rádiologického technika, technika pre zdravotnícke pomôcky, optometristu, farmaceutického laboranta, maséra, očného optika, zdravotníckeho asistenta, zubného asistenta a sanitára.

01.01.2008

(7) Slovenská komora fyzioterapeutov registruje zdravotníckych pracovníkov, ktorí vykonávajú povolanie fyzioterapeuta.

01.01.2008

(8) Slovenská komora zubných technikov registruje zdravotníckych pracovníkov, ktorí vykonávajú povolanie zubného technika.

01.01.2008

(9) Slovenská komora ortopedických technikov registruje zdravotníckych pracovníkov, ktorí vykonávajú povolanie ortopedického technika.

01.06.2010

(10) Slovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov registruje zdravotníckych pracovníkov, ktorí vykonávajú povolanie logopéda, liečebného pedagóga, fyzika a laboratórneho diagnostika.

01.06.2010

(11) Slovenská komora psychológov registruje zdravotníckych pracovníkov, ktorí vykonávajú povolanie psychológa, ak spĺňajú podmienky podľa § 33 ods. 3.

01.04.2013

(12) Slovenská komora zdravotníckych záchranárov registruje zdravotníckych pracovníkov, ktorí vykonávajú povolanie zdravotníckeho záchranára.

01.01.2016

(13) Registrácia sa nevzťahuje na občana členského štátu a občana tretieho štátu, ktorý vykonáva zdravotnícke povolanie na území Slovenskej republiky len dočasne a príležitostne (§ 30).

01.01.2005

§ 63

01.01.2005

Postup pri registrácii

01.01.2005

(1) Komora zapíše zdravotníckeho pracovníka do registra do 10 dní od doručenia oznámenia zdravotníckeho pracovníka a vydá mu potvrdenie o registrácii.

01.01.2005

(2) Oznámenie podľa odseku 1 musí obsahovať

01.07.2013

a) meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, rodné číslo, údaj o štátnom občianstve,

01.01.2005

b) miesto trvalého pobytu; ak je miesto trvalého pobytu mimo územia Slovenskej republiky, aj miesto prechodného pobytu na území Slovenskej republiky,

01.01.2005

c) údaj o zdravotníckom povolaní (§ 27),

01.01.2005

d) údaj o zamestnávateľovi alebo inom spôsobe výkonu zdravotníckeho povolania (§ 3 ods. 4),

01.01.2005

e) údaje o odbornej spôsobilosti (§ 33),

01.01.2005

f) údaje o ďalšom vzdelávaní (§ 39), ak je osoba zaradená do ďalšieho vzdelávania, dátum, odkedy sa zdravotnícky pracovník vzdeláva, názov a sídlo

20.10.2007

1. vzdelávacej ustanovizne, na ktorej zdravotnícky pracovník získava odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností alebo odbornú spôsobilosť na výkon certifikovaných pracovných činností a dĺžku trvania špecializačného štúdia alebo certifikačnej prípravy,

01.01.2005

2. poskytovateľa, u ktorého osoba vykonáva zdravotné výkony potrebné na získanie diplomu o špecializácii alebo certifikátu,

01.01.2005

g) údaj o sústavnom vzdelávaní (§ 42),

01.09.2005

h) údaj o doterajšej odbornej praxi.

20.10.2007

(3) K oznámeniu podľa odseku 2 zdravotnícky pracovník priloží osvedčené kópie dokladov uvedených v odseku 2 písm. e), g) a h), potvrdenie vzdelávacej ustanovizne a poskytovateľa podľa odseku 2 písm. f) a doklad o zaplatení registračného poplatku.

01.04.2013

(4) Registračný poplatok je najviac vo výške 13 eur a je príjmom komory, ktorá zdravotníckeho pracovníka registruje (§ 62 ods. 2 až 12).

01.05.2015

(5) Komora vedie register a priebežne ho aktualizuje podľa údajov oznamovaných zdravotníckymi pracovníkmi. Ročný poplatok za vedenie registra je najviac vo výške 15 eur a je príjmom komory, ktorá zdravotníckeho pracovníka registruje (§ 62 ods. 2 až 12).

01.01.2005

(6) U zdravotníckych pracovníkov, ktorí sú zamestnancami, komora zasiela zamestnávateľovi v prípade absencie údajov o sústavnom vzdelávaní v aktuálnom období upozornenie so žiadosťou o odstránenie zistených nedostatkov v súlade s osobitným predpisom.40) Upozornenie sa zasiela aj úradu pre dohľad.

01.01.2005

(7) Komora vymáha zaplatenie poplatkov podľa odsekov 4 a 5 a § 71 ods. 3 podľa osobitného predpisu41) najskôr po uplynutí 60 dní nasledujúcich po uplynutí lehoty stanovenej v písomnej výzve zdravotníckemu pracovníkovi na zaplatenie poplatku, ktorá nesmie byť kratšia ako 7 dní.

01.08.2013

(8) Zdravotnícky pracovník je povinný v rámci oznamovania zmeny údajov týkajúcich sa výkonu jeho zdravotníckeho povolania bezodkladne oznamovať komore aj údaje o výkone pracovných činností mimo územia Slovenskej republiky, ako aj údaje rozhodujúce pre dočasné pozastavenie registrácie (§ 63a) a zrušenie registrácie (§ 63b); spolu s oznámením údajov rozhodujúcich pre dočasné pozastavenie registrácie a zrušenie registrácie je zdravotnícky pracovník povinný predložiť osvedčené kópie dokladov preukazujúcich tieto údaje.

01.01.2009

(9) Zdravotnícky pracovník registrovaný v komore po návrate na územie Slovenskej republiky predloží komore doklad o registrácii a hodnotení sústavného vzdelávania z hosťujúcej krajiny.

01.07.2013

(10) Absolvent štúdia v zdravotníckom študijnom odbore, ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania (§ 27 ods. 1), oznámi údaje potrebné na registráciu najneskôr do 15 dní od začatia výkonu zdravotníckeho povolania u príslušného zamestnávateľa.

01.05.2015

(11) Komora môže údaje podľa odseku 2 na účely registrácie zdravotníckeho pracovníka získať kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním úradných dokladov na nosič informácií a zároveň ich uchovávať bez písomného súhlasu dotknutej osoby.

01.06.2009

§ 63a

01.06.2009

Dočasné pozastavenie registrácie

01.06.2009

Komora dočasne pozastaví registráciu, ak

01.06.2009

a) zdravotnícky pracovník požiada o dočasné pozastavenie registrácie z dôvodu, že prerušil výkon zdravotníckeho povolania, najviac na čas prerušenia výkonu zdravotníckeho povolania,

01.08.2013

b) zdravotníckemu pracovníkovi bol dočasne zakázaný výkon zdravotníckeho povolania,20) najviac na čas zákazu výkonu zdravotníckeho povolania.

01.06.2009

§ 63b

01.06.2009

Zrušenie registrácie

01.08.2013

(1) Komora zruší registráciu tomu,

01.08.2013

a) kto požiadal o zrušenie registrácie v súvislosti s ukončením výkonu zdravotníckeho povolania,

01.08.2013

b) kto prestal spĺňať podmienky na výkon zdravotníckeho povolania podľa § 31 ods. 1 písm. a) až d),

01.08.2013

c) komu bol právoplatným rozhodnutím súdu uložený doživotný zákaz výkonu zdravotníckeho povolania,41aa)

01.01.2016

d) kto porušil povinnosť podľa § 80 ods. 1 písm. k) a bola mu uložená pokuta podľa § 82 ods. 5 písm. b).

01.06.2009

(2) O zrušení registrácie rozhodne komora do 30 dní odo dňa, keď sa dozvedela o skutočnostiach uvedených v odseku 1. Rozhodnutie o zrušení registrácie sa doručuje zdravotníckemu pracovníkovi a v prípade, že je zamestnancom, aj jeho zamestnávateľovi.

01.06.2009

§ 63c

01.06.2009

Obnovenie registrácie

01.08.2013

Po zániku dôvodov, ktoré viedli k dočasnému pozastaveniu registrácie alebo k zrušeniu registrácie, komora zdravotníckeho pracovníka na základe jeho žiadosti o obnovenie registrácie opätovne registruje. Ak bola registrácia zdravotníckemu pracovníkovi zrušená z dôvodu podľa § 63b ods. 1 písm. d), môže zdravotnícky pracovník požiadať o obnovenie registrácie najskôr po uplynutí dvoch rokov od zrušenia registrácie. K žiadosti o obnovenie registrácie zdravotnícky pracovník prikladá iba doklady preukazujúce zmeny údajov oznámených podľa § 63 ods. 2 a 3.

01.06.2009

§ 63d

01.06.2009

Zánik registrácie

01.06.2009

Registrácia zaniká smrťou fyzickej osoby alebo jej vyhlásením za mŕtvu.

01.01.2005

§ 64

01.01.2005

Register zdravotníckych pracovníkov

01.07.2013

(1) Register vedený podľa zdravotníckeho povolania obsahuje

01.07.2013

a) údaje, ktoré sú súčasťou oznámenia podľa § 63 ods. 2,

01.07.2013

b) registračné číslo,

01.07.2013

c) dátum registrácie,

01.07.2013

d) dátum dočasného pozastavenia registrácie a dátum obnovenia registrácie,

01.07.2013

e) dátum zrušenia registrácie,

01.05.2015

f) dátum zániku registrácie,

01.05.2015

g) dôvod dočasného pozastavenia registrácie,

01.05.2015

h) dôvod zrušenia registrácie.

01.01.2005

(2) Súčasťou registra sú doklady uvedené v § 63 ods. 3.

01.01.2016

(3) Údaje z registra v rozsahu podľa § 63 ods. 2 písm. a), c) a e) a § 64 ods. 1 písm. b) až h) je komora povinná poskytovať národnému centru na účely vedenia Národného registra zdravotníckych pracovníkov41a) v elektronickej podobe v súlade s príslušnými štandardmi zdravotníckej informatiky.23aaa)

01.07.2013

(4) Na zhromažďovanie, uchovávanie a poskytovanie údajov z registra sa vzťahujú ustanovenia osobitného predpisu.25)

01.07.2013

(5) Komora v registri priebežne aktualizuje nové skutočnosti.

01.07.2013

(6) Členovia orgánov príslušnej komory a jej zamestnanci sú povinní zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli v súvislosti s vedením registra.

01.01.2005

ŠTVRTÁ HLAVA

01.01.2005

DISCIPLINÁRNE OPATRENIA A DISCIPLINÁRNE KONANIE

01.01.2005

§ 65

01.01.2005

Disciplinárne opatrenia

01.01.2005

(1) Disciplinárne previnenie člena komory je porušenie povinností ustanovených v § 52 ods. 2.

01.01.2005

(2) Za disciplinárne previnenie možno členovi komory uložiť niektoré z týchto disciplinárnych opatrení:

01.01.2005

a) za porušenie povinností uvedených v § 52 ods. 2 písm. c) a d)

01.01.2005

1. písomné napomenutie za prvé porušenie niektorej z týchto povinností od vzniku členstva v komore alebo

01.01.2009

2. pokutu až do 331 eur za opakované porušenie niektorej z týchto povinností,

01.01.2005

b) za porušenie povinností pri výkone povolania podľa § 52 ods. 2 písm. a) a b)

01.01.2009

1. pokutu do 1 659 eur za prvé porušenie niektorej z týchto povinností od vzniku členstva v komore,

01.01.2005

2. podmienečné vylúčenie z komory až na dva roky za opakované porušenie jednej z týchto povinností,

01.01.2008

3. vylúčenie z komory, ak člen komory porušil povinnosť, za ktorej porušenie sa mu v minulosti uložilo disciplinárne opatrenie podľa písmena b) druhého bodu.

01.01.2005

Disciplinárne konanie

01.01.2005

§ 66

01.01.2005

(1) Disciplinárne konanie sa začína na návrh kontrolného výboru komory (§ 60); ak ide o porušenie povinnosti podľa § 52 ods. 2 písm. a) aj na návrh úradu pre dohľad.42)

01.01.2008

(2) Návrh na začatie disciplinárneho konania možno podať do troch mesiacov odo dňa, keď sa kontrolný výbor komory alebo úrad pre dohľad dozvedel o disciplinárnom previnení a najneskôr do jedného roka odo dňa, keď sa člen komory disciplinárne previnil.

01.01.2005

§ 67

01.01.2005

(1) O uložení disciplinárneho opatrenia podľa § 65 rozhoduje v prvom stupni disciplinárna komisia komory (§ 59).

01.01.2005

(2) Disciplinárna komisia komory je povinná o veci rozhodnúť do 30 dní odo dňa začatia konania, v obzvlášť zložitých prípadoch do 60 dní od začatia konania. Ak nemožno vzhľadom na povahu veci rozhodnúť ani v tejto lehote, môže ju primerane predĺžiť rada komory. O predĺžení lehoty je rada komory povinná písomne informovať člena komory.

01.01.2008

(3) Ak disciplinárna komisia komory o veci nerozhodne v ustanovenej lehote, člen komory, o ktorého disciplinárnom previnení sa rozhoduje, a kontrolný výbor komory sú oprávnení požiadať prezídium komory, aby rozhodlo o veci. Proti rozhodnutiu prezídia komory sa odvolanie podáva rade komory, ktorá o veci rozhodne ako odvolací orgán.

01.01.2005

(4) Oprávnenie podľa odseku 3 sa vzťahuje aj na úrad pre dohľad, ak ide rozhodovanie vo veci uloženia disciplinárneho opatrenia za porušenie povinnosti člena komory podľa § 52 ods. 2 písm. a).

01.01.2005

(5) Proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie komory o uložení disciplinárneho opatrenia môže podať odvolanie dotknutý člen komory a kontrolný výbor komory; ak ide o rozhodnutie vo veci o uložení disciplinárneho opatrenia za porušenie povinnosti podľa § 52 ods. 2 písm. a), aj úrad pre dohľad.

01.01.2008

(6) O odvolaní podľa odseku 5 rozhoduje prezídium komory (§ 57).

01.01.2005

(7) Podrobnosti o disciplinárnom konaní vrátane doručovania a spôsobu vykonania písomného napomenutia, ako aj vylúčenia z komory, upravuje disciplinárny poriadok komory.

01.07.2016

(8) Ak právoplatné rozhodnutie o uložení pokuty nebolo dobrovoľne splnené, možno ho vykonať v konaní o výkon rozhodnutia podľa osobitných predpisov.

01.01.2005

(9) Komora oznámi disciplinárne opatrenie uložené členovi komory, ktorý je občanom členského štátu, za disciplinárne previnenie podľa § 65 ods. 2 písm. b) druhého bodu a tretieho bodu rovnocennej organizácii daného členského štátu a ministerstvu zdravotníctva.

01.01.2005

(10) Komora pri postupe podľa odseku 9 zabezpečí ochranu osobných údajov podľa osobitného predpisu.25)

01.01.2005

PIATA HLAVA

01.01.2005

LICENCIE

01.01.2005

§ 68

01.01.2005

Vydávanie licencií

01.01.2005

(1) Licencie sa vydávajú

01.06.2010

a) na výkon samostatnej zdravotníckej praxe (§ 10) zdravotníckym pracovníkom v povolaní lekár, zubný lekár, sestra, pôrodná asistentka, fyzioterapeut, masér, logopéd, liečebný pedagóg a psychológ,

01.06.2010

b) na výkon zdravotníckeho povolania [§ 3 ods. 1 písm. a)] zdravotníckym pracovníkom v povolaní lekár, zubný lekár, farmaceut, sestra, pôrodná asistentka, fyzioterapeut, verejný zdravotník, zdravotnícky laborant, asistent výživy, dentálna hygienička, rádiologický technik, zdravotnícky záchranár, technik pre zdravotnícke pomôcky, farmaceutický laborant, ortopedický technik, logopéd, psychológ, liečebný pedagóg, fyzik a laboratórny diagnostik,

01.06.2010

c) na výkon činnosti odborného zástupcu zdravotníckym pracovníkom v povolaní lekár, zubný lekár, farmaceut, sestra, pôrodná asistentka, fyzioterapeut, verejný zdravotník, zdravotnícky laborant, asistent výživy, dentálna hygienička, rádiologický technik, zdravotnícky záchranár, technik pre zdravotnícke pomôcky, farmaceutický laborant, ortopedický technik, logopéd, psychológ, liečebný pedagóg, fyzik a laboratórny diagnostik,

01.09.2005

d) na výkon lekárskej posudkovej činnosti podľa § 7a zdravotníckym pracovníkom v povolaní lekár.

01.07.2013

(2) Slovenská lekárska komora vydáva licencie zdravotníckemu pracovníkovi v povolaní lekár a vedie register vydaných licencií.

01.07.2013

(3) Slovenská komora zubných lekárov vydáva licencie zdravotníckemu pracovníkovi v povolaní zubný lekár a vedie register vydaných licencií.

01.07.2013

(4) Slovenská lekárnická komora vydáva licencie zdravotníckemu pracovníkovi v povolaní farmaceut a vedie register vydaných licencií.

01.07.2013

(5) Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek vydáva licencie zdravotníckemu pracovníkovi v povolaní sestra a v povolaní pôrodná asistentka a vedie register vydaných licencií.

01.07.2013

(6) Slovenská komora medicínsko-technických pracovníkov vydáva licencie zdravotníckemu pracovníkovi v povolaní verejný zdravotník, zdravotnícky laborant, asistent výživy, dentálna hygienička, rádiologický technik, technik pre zdravotnícke pomôcky, farmaceutický laborant a masér a vedie register vydaných licencií.

01.07.2013

(7) Slovenská komora fyzioterapeutov vydáva licencie zdravotníckemu pracovníkovi v povolaní fyzioterapeut a vedie register vydaných licencií.

01.07.2013

(8) Slovenská komora ortopedických technikov vydáva licencie zdravotníckemu pracovníkovi v povolaní ortopedický technik a vedie register vydaných licencií.

01.07.2013

(9) Slovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov vydáva licencie zdravotníckemu pracovníkovi v povolaní logopéd, liečebný pedagóg, fyzik a laboratórny diagnostik a vedie register vydaných licencií.

01.07.2013

(10) Slovenská komora psychológov vydáva licencie zdravotníckemu pracovníkovi v povolaní psychológ a vedie register vydaných licencií.

01.07.2013

(11) Slovenská komora zdravotníckych záchranárov vydáva licencie zdravotníckemu pracovníkovi v povolaní zdravotnícky záchranár a vedie register vydaných licencií.

01.08.2013

(12) Licencia na výkon zdravotníckeho povolania podľa odseku 1 písm. b) alebo licencia na výkon činnosti odborného zástupcu podľa odseku 1 písm. c) sa vyžaduje na vydanie povolenia (§ 11), na vydanie povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti podľa osobitného predpisu9a) a na vydanie povolenia na prevádzkovanie prírodných liečebných kúpeľov alebo kúpeľných liečební podľa osobitného predpisu.9b)

01.01.2005

§ 69

01.01.2005

Podmienky na vydanie licencie

01.01.2005

(1) Komora vydá licenciu zdravotníckemu pracovníkovi, ak

01.01.2005

a) má spôsobilosť na právne úkony v celom rozsahu,

01.01.2005

b) je zdravotne spôsobilý (§ 32),

01.01.2005

c) je odborne spôsobilý (§ 33),

01.01.2005

d) je bezúhonný (§ 38),

01.09.2005

e) je zapísaný v registri (§ 64).

01.01.2005

(2) Podmienkou na vydanie licencie je aj dôveryhodnosť zdravotníckeho pracovníka.

01.09.2005

(3) Dôveryhodný na účely vydania licencie je zdravotnícky pracovník, ktorý dva roky pred podaním žiadosti o vydanie licencie nemal zrušenú licenciu z dôvodov ustanovených v § 74 ods. 1 písm. c) až g).

01.01.2005

(4) Podmienky na vydanie licencie podľa odseku 1 musia byť splnené po celý čas platnosti licencie.

01.01.2005

§ 70

01.01.2005

Žiadosť o vydanie licencie

20.10.2007

(1) Žiadosť o vydanie licencie podáva fyzická osoba (ďalej len „žiadateľ o licenciu“) príslušnej komore, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 30 ods. 13).

01.01.2005

(2) Žiadateľ o licenciu v žiadosti o vydanie licencie uvedie

01.01.2005

a) meno a priezvisko, titul, dátum narodenia, údaj o štátnom občianstve,

01.01.2005

b) miesto trvalého pobytu; ak je miesto trvalého pobytu mimo územia Slovenskej republiky, aj miesto prechodného pobytu na území Slovenskej republiky,

01.01.2005

c) registračné číslo [§ 64 ods. 1 písm. b)],

01.01.2005

d) údaj o odbornej spôsobilosti,

01.05.2015

e) údaj o zdravotníckom povolaní, študijnom odbore, špecializačnom odbore alebo certifikovanej pracovnej činnosti, v ktorej sa bude vykonávať zdravotnícke povolanie,

01.01.2005

f) údaj o doterajšej odbornej praxi,

01.01.2005

g) rozsah poskytovanej zdravotnej starostlivosti v inom členskom štáte, ak osoba, ktorá bude vykonávať zdravotnícke povolanie na území Slovenskej republiky, bude súbežne vykonávať zdravotnícke povolanie aj v inom členskom štáte; ak ide o cudzinca, vo forme čestného vyhlásenia, alebo miesto výkonu odborného zástupcu [§ 68 ods. 1 písm. c)],

01.09.2005

h) miesto výkonu samostatnej zdravotníckej praxe [§ 68 ods. 1 písm. a)], miesto výkonu zdravotníckeho povolania [§ 68 ods. 1 písm. b)], miesto výkonu činnosti odborného zástupcu [§ 68 ods. 1 písm. c)] alebo miesto výkonu lekárskej posudkovej činnosti [§ 68 ods. 1 písm. d)].

01.01.2005

(3) K žiadosti podľa odseku 2 žiadateľ o licenciu doloží

01.01.2008

a) osvedčené kópie dokladov o získanej odbornej spôsobilosti a o doterajšej praxi;

01.01.2005

b) doklad o zdravotnej spôsobilosti,

01.01.2008

c) doklad o bezúhonnosti, ktorým je výpis z registra trestov.31)

20.10.2007

(4) Ak sa začne konanie o vydanie licencie na základe podnetu ministerstva zdravotníctva podľa § 30 ods. 13, komora vyzve fyzickú osobu na doplnenie údajov a doplnenie dokladov podľa odsekov 2 a 3 písomnou formou, kde stanoví lehotu, ktorá nesmie byť kratšia ako 60 dní.

01.01.2005

§ 71

01.01.2005

Vydanie licencie

01.09.2005

(1) Komora vydá licenciu rozhodnutím, ak žiadateľ o licenciu preukázal splnenie podmienok na vydanie licencie (§ 69); inak žiadosť rozhodnutím zamietne.

01.01.2005

(2) Licencia sa vydáva na neurčitú dobu a nemožno ju previesť na inú fyzickú osobu.

01.01.2005

(3) Za vydanie licencie sa uhrádza poplatok vo výške ustanovenej v prílohe č. 5.

01.12.2011

§ 71a

01.12.2011

Opatrenie proti nečinnosti

01.12.2011

Ak komora nerozhodne o žiadosti o vydanie licencie v lehote ustanovenej v osobitnom predpise,43a) o žiadosti rozhodne ministerstvo zdravotníctva.

01.01.2005

§ 72

01.01.2005

Zmena údajov v licencii

01.01.2005

(1) Komora vyznačí na základe oznámenia držiteľa licencie zmenu údajov uvedených v licencii, ak ide o zmenu mena, priezviska a miesta trvalého pobytu alebo prechodného pobytu.

01.07.2013

(2) Zmeny údajov uvedené v odseku 1 nevyžadujú vydanie nového rozhodnutia; komora vyznačí v licencii takéto zmeny údajov do 15 dní od ich oznámenia a súčasne zmenu údajov bezodkladne vyznačí v registri licencií. Súčasťou oznámenia je doklad o zmene údaju.

01.08.2013

§ 72a

01.08.2013

Zdravotnícky pracovník je povinný bezodkladne oznámiť komore údaje rozhodujúce pre dočasné pozastavenie licencie (§ 73) a zrušenie licencie (§ 74) a predložiť osvedčené kópie dokladov preukazujúcich tieto údaje.

01.01.2005

§ 73

01.01.2005

Dočasné pozastavenie licencie

01.01.2005

(1) Komora dočasne pozastaví licenciu, ak držiteľ licencie

01.01.2005

a) požiada o dočasné pozastavenie licencie,

01.06.2010

b) prerušil výkon zdravotníckeho povolania na dobu dlhšiu ako štyri roky v priebehu posledných piatich rokov,

01.08.2013

c) má dočasný zákaz výkonu zdravotníckeho povolania,20)

01.06.2010

d) má dočasne pozastavenú registráciu.

01.01.2005

(2) Komora môže dočasne pozastaviť licenciu, ak držiteľ licencie porušil niektorú z povinností podľa § 79 ods. 1 písm. a) až c), a to aj na návrh úradu pre dohľad.44)

01.01.2005

(3) Komora môže dočasne pozastaviť licenciu

01.01.2005

a) na základe žiadosti držiteľa licencie podľa odseku 1 písm. a) najviac na jeden rok,

01.06.2010

b) z dôvodu podľa odseku 1 písm. c) najviac na čas zákazu výkonu zdravotníckeho povolania.

01.01.2005

(4) Komora dočasne pozastaví licenciu

01.01.2005

a) podľa odseku 1 písm. a) v rozsahu žiadosti o dočasné pozastavenie licencie,

01.06.2010

b) podľa odseku 1 písm. b) až d) v celom rozsahu,

01.01.2005

c) podľa odseku 2 v rozsahu tej činnosti, v ktorej došlo k porušeniu povinností podľa § 79 ods. 1 písm. a) až c).

01.01.2005

(5) Súčasťou rozhodnutia o dočasnom pozastavení licencie je aj lehota

01.06.2010

a) na obnovenie vedomostí a zručností (§ 34), ak sa licencia dočasne pozastavila podľa odseku 1 písm. b),

01.01.2005

b) na odstránenie zistených nedostatkov, ak sa licencia dočasne pozastavila podľa odseku 2.

01.06.2010

(6) V rozhodnutí o dočasnom pozastavení licencie podľa odseku 1 písm. b) a c) komora uvedie, aké odborné vedomosti a praktické zručnosti je držiteľ licencie povinný si obnoviť alebo doplniť.

01.01.2005

§ 74

01.01.2005

Zrušenie licencie

01.01.2005

(1) Komora zruší licenciu, ak držiteľ licencie

01.01.2005

a) požiada o zrušenie licencie; žiadosť o zrušenie licencie je držiteľ licencie povinný podať najmenej dva mesiace pred dňom, od ktorého žiada licenciu zrušiť,

01.01.2005

b) prestal spĺňať podmienky ustanovené na vydanie licencie (§ 69),

01.01.2005

c) získal licenciu na základe nepravdivých údajov,

01.09.2005

d) opakovane porušil povinnosti ustanovené týmto zákonom,

01.01.2005

e) neodstránil nedostatky v lehote určenej v rozhodnutí o dočasnom pozastavení licencie,

01.01.2005

f) mal uložené disciplinárne opatrenie podľa § 65 ods. 2 písm. b) tretieho bodu,

01.01.2005

g) mal opakovane uložené disciplinárne opatrenie podľa § 65 ods. 2 písm. b) druhého bodu.

01.01.2005

(2) Komora zruší licenciu z dôvodu ustanoveného v odseku 1 písm. d) aj na návrh úradu pre dohľad.44)

01.01.2005

(3) Komora zruší licenciu

01.01.2005

a) podľa odseku 1 písm. a) v rozsahu žiadosti o zrušenie licencie,

01.01.2005

b) podľa odseku 1 písm. b), c), f) a g) v celom rozsahu,

01.01.2005

c) podľa odseku 1 písm. d) v rozsahu tej činnosti, v ktorej došlo k porušeniu povinností ustanovených týmto zákonom,

01.01.2005

d) podľa odseku 1 písm. e) v rozsahu tej činnosti, v ktorej neboli v určenej lehote odstránené nedostatky uvedené v rozhodnutí o dočasnom pozastavení licencie.

01.01.2005

(4) Ak komora zrušila licenciu z dôvodov ustanovených v odseku 1 písm. c) až g), môže vydať novú licenciu najskôr po uplynutí dvoch rokov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o zrušení licencie.

01.04.2013

(5) Komora príslušná na vydanie licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe konanie o zrušení licencie podľa odseku 1 písm. a) preruší, ak sa voči držiteľovi licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe vykonáva dohľad nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti podľa osobitného predpisu60b) alebo vedie konanie o uložení pokuty podľa osobitného predpisu.22a) Komora príslušná na vydanie licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe v konaní o zrušenie licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe pokračuje po skončení dohľadu nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti podľa osobitného predpisu60b) alebo po právoplatnom skončení konania o uložení pokuty podľa osobitného predpisu.22a)

01.08.2013

(6) Ak komora zrušila licenciu podľa § 74 písm. b) na základe právoplatného rozhodnutia súdu o doživotnom zákaze výkonu zdravotníckeho povolania,41a) nemôže vydať novú licenciu.

01.01.2005

§ 75

01.01.2005

Zánik platnosti licencie

01.01.2005

Platnosť licencie zaniká smrťou fyzickej osoby alebo vyhlásením za mŕtveho.

01.01.2005

ŠIESTA HLAVA

01.01.2005

KONANIE O VYDANIE LICENCIE, DOČASNÉ POZASTAVENIE LICENCIE A ZRUŠENIE LICENCIE

01.01.2005

§ 76

01.01.2005

(1) Na konanie v prvom stupni je príslušná komora.

01.01.2005

(2) Na konanie v druhom stupni je príslušné ministerstvo zdravotníctva.

01.01.2005

§ 77

01.01.2005

Príslušná komora konanie preruší aj vtedy, ak v rámci konania o vydanie licencie cudzincovi, ktorý je občanom členského štátu, požiadala iný členský štát o prešetrenie skutočnosti, ktorá vznikla na území tohto členského štátu a ktorá môže ovplyvniť rozhodnutie o vydaní licencie; konanie môže prerušiť najviac na tri mesiace.

01.09.2005

§ 77a

01.09.2005

Rozhodnutie o vydaní licencie okrem všeobecných náležitostí rozhodnutia23) obsahuje údaje

01.01.2008

a) uvedené v § 70 ods. 2 písm. a) až c) a profesijný titul, a ak k nemu prislúcha skratka, aj túto skratku,

01.09.2005

b) o zdravotníckom povolaní, študijnom odbore a špecializačnom odbore alebo certifikačnej príprave, v ktorých žiadateľ získal odbornú spôsobilosť (§ 33) a bude v nich vykonávať príslušné pracovné činnosti.

01.01.2005

§ 78

01.01.2005

(1) Právoplatné rozhodnutie o vydaní licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe, právoplatné rozhodnutie o dočasnom pozastavení licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe a právoplatné rozhodnutie o zrušení licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe doručuje orgán príslušný na rozhodnutie v prvom stupni (§ 76 ods. 1) aj

01.01.2005

a) daňovému orgánu príslušnému podľa miesta trvalého pobytu fyzickej osoby, alebo ak ide o cudzinca, ktorý nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt, príslušnému podľa miesta prechodného pobytu,

01.01.2005

b) ministerstvu zdravotníctva, a to aj v elektronickej podobe,

01.01.2005

c) Štatistickému úradu Slovenskej republiky,

01.01.2005

d) úradu pre dohľad,

01.01.2005

e) zdravotným poisťovniam,

01.10.2013

f) samosprávnemu kraju príslušnému podľa miesta trvalého pobytu, alebo ak ide o cudzinca, ktorý nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt, príslušnému podľa miesta prechodného pobytu.

01.01.2005

(2) Právoplatné rozhodnutie o vydaní licencie na výkon zdravotníckeho povolania, právoplatné rozhodnutie o dočasnom pozastavení licencie na výkon zdravotníckeho povolania a právoplatné rozhodnutie o zrušení licencie na výkon zdravotníckeho povolania doručuje orgán príslušný na rozhodnutie v prvom stupni (§ 76 ods. 1) aj

01.01.2005

a) orgánom a inštitúciám podľa odseku 1 písm. a) až e),

01.10.2013

b) samosprávnemu kraju príslušnému podľa miesta výkonu zdravotníckeho povolania.

01.09.2005

(3) Právoplatné rozhodnutie o vydaní licencie na výkon lekárskej posudkovej činnosti, právoplatné rozhodnutie o dočasnom pozastavení licencie na výkon lekárskej posudkovej činnosti a právoplatné rozhodnutie o zrušení licencie na výkon lekárskej posudkovej činnosti doručuje orgán príslušný na rozhodnutie v prvom stupni (§ 76 ods. 1) aj orgánom a inštitúciám podľa odseku 1 písm. a) až e).

01.07.2013

§ 78a

01.07.2013

Register licencií

01.07.2013

(1) Register licencií vedie komora.

01.07.2013

(2) Register licencií obsahuje

01.07.2013

a) údaje podľa § 70 ods. 2,

01.07.2013

b) druh vydanej licencie podľa § 68 ods. 1,

01.07.2013

c) číslo licencie,

01.07.2013

d) označenie komory, ktorá licenciu vydala,

01.07.2013

e) dátum vydania licencie,

01.07.2013

f) dátum nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia,

01.05.2015

g) dátum začatia dočasného pozastavenia licencie,

01.05.2015

h) číslo rozhodnutia o dočasnom pozastavení licencie,

01.05.2015

i) dôvod dočasného pozastavenia licencie,

01.05.2015

j) dátum skončenia dočasného pozastavenia licencie,

01.05.2015

k) číslo rozhodnutia o zrušení licencie,

01.05.2015

l) dôvod zrušenia licencie.

01.05.2015

m) dátum zrušenia licencie,

01.05.2015

n) dátum zániku platnosti licencie.

01.07.2013

(3) Komora v registri licencií bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia vykoná zmenu údajov podľa odseku 2.

01.06.2015

(4) Komora poskytuje v elektronickej podobe v súlade s príslušnými štandardmi zdravotníckej informatiky23aaa) údaje z registra licencií v rozsahu podľa odseku 2 písm. b) až d) a f) až n) a § 70 ods. 2 písm. c) a e) národnému centru.

01.11.2004

ŠIESTA ČASŤ

01.11.2004

POVINNOSTI POSKYTOVATEĽA A ZDRAVOTNÍCKEHO PRACOVNÍKA

01.09.2005

Povinnosti poskytovateľa

01.09.2005

§ 79

01.09.2005

(1) Poskytovateľ, ktorý je držiteľom povolenia alebo držiteľom licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe, je povinný, ak v odseku 3 nie je ustanovené inak,

01.09.2005

a) pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti dodržiavať osobitné predpisy,45)

01.09.2005

b) poskytnúť bez zbytočného odkladu každej osobe neodkladnú zdravotnú starostlivosť a na pokyn operačného strediska záchrannej zdravotnej služby poskytnúť súčinnosť poskytovateľovi záchrannej zdravotnej služby,14)

01.09.2005

c) bez zbytočného odkladu prevziať osobu od poskytovateľa záchrannej zdravotnej služby,14) ak ide o poskytovateľa ústavnej zdravotnej starostlivosti,

01.09.2005

d) prevádzkovať zdravotnícke zariadenie v súlade s požiadavkami na jeho personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie,

01.01.2008

e) viditeľne označiť druh zdravotníckeho zariadenia (§ 7 ods. 3 a 4), jeho odborné zameranie, obchodné meno alebo meno a priezvisko držiteľa povolenia, právnická osoba je povinná uviesť aj meno a priezvisko odborného zástupcu, a ak má určeného náhradného odborného zástupcu, meno a priezvisko náhradného odborného zástupcu; označenie musí byť v štátnom jazyku,

01.06.2009

f) umiestniť na viditeľnom mieste zoznam zdravotných poisťovní, s ktorými má uzatvorenú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti;11)

01.10.2013

g) umiestniť na prístupnom a viditeľnom mieste cenník45a) všetkých zdravotných výkonov, ktoré poskytuje poskytovateľ; za prístupné a viditeľné miesto sa považuje vyvesenie cenníka vo vstupných priestoroch, priestoroch čakárne alebo iných verejne prístupných priestoroch zdravotníckeho zariadenia a uverejnenie na webovom sídle poskytovateľa, ak ho má zriadené,

01.09.2005

h) informovať vopred osobu, jej zákonného zástupcu alebo osobu blízku19) o rozsahu a podmienkach ním poskytovanej zdravotnej starostlivosti a o tom, či má uzatvorenú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti11) so zdravotnou poisťovňou, v ktorej je táto osoba verejne zdravotne poistená podľa osobitného predpisu,46)

01.09.2005

i) bezodkladne písomne informovať osobu o odstúpení od dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti a o dôvodoch odstúpenia od tejto dohody,47)

01.06.2009

j) zabezpečiť zastupovanie v rozsahu povolenia počas dočasnej neprítomnosti a súčasne na viditeľnom mieste bezodkladne uviesť poskytovateľa, ktorý vykonáva zastupovanie a túto skutočnosť oznámiť príslušnému samosprávnemu kraju; uvedené sa nevzťahuje na poskytovateľa ústavnej zdravotnej starostlivosti,

01.09.2005

k) oznámiť spôsobom v mieste obvyklým dočasné pozastavenie alebo skončenie poskytovania zdravotnej starostlivosti,

01.09.2005

l) viesť zdravotnú dokumentáciu podľa osobitného predpisu,48)

01.09.2005

m) spracúvať, poskytovať a sprístupňovať údaje zo zdravotnej dokumentácie podľa osobitného predpisu,49)

01.09.2005

n) zabezpečiť a uchovávať zdravotnú dokumentáciu a dodržať postup pri jej odovzdaní a prevzatí do úschovy podľa osobitného predpisu,50)

01.01.2015

o) vydať osobe doklad o výške úhrady, ktorú uhrádza osoba za poskytnutú zdravotnú starostlivosť, doklad o výške úhrady za poskytnuté služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a doklad o výške úhrady za každý výkon, ktorý nie je zdravotným výkonom ani službou súvisiacou s poskytovaním zdravotnej starostlivosti; dokladom sa rozumie pri hotovostnej platbe pokladničný doklad, ak je poskytovateľ povinný takýto doklad vydať podľa osobitného predpisu,50a) alebo príjmový pokladničný doklad, ak poskytovateľ nie je povinný takto prijatú platbu evidovať elektronickou registračnou pokladnicou alebo virtuálnou registračnou pokladnicou a pri bezhotovostnom prevode faktúra; ak ide o poskytovanie cezhraničnej zdravotnej starostlivosti, osobe vydať faktúru,

01.07.2013

p) poskytovať regionálnemu úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici údaje do centrálneho registra prenosných ochorení,51)

01.09.2005

q) povoliť orgánu príslušnému na výkon dozoru podľa tohto zákona vstup do zdravotníckeho zariadenia, poskytnúť mu požadované informácie a súčinnosť potrebnú na výkon dozoru a zdržať sa konania, ktoré by mohlo mariť výkon dozoru podľa tohto zákona,

01.09.2005

r) predpisovať lieky a zdravotnícke pomôcky v súlade s osobitným predpisom,52)

01.01.2008

s) uzavrieť zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu53) spôsobenú osobám v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti; poistenie musí trvať po celý čas, počas ktorého je poskytovateľ oprávnený poskytovať zdravotnú starostlivosť,

01.01.2008

t) zabezpečiť zber údajov potrebných na určenie indikátorov kvality54) vo formáte určenom ministerstvom zdravotníctva,

01.01.2015

u) vydať pri poskytnutí špecializovanej zubno-lekárskej ambulantnej starostlivosti rovnopis potvrdenia o rozsahu poskytnutých zdravotných výkonov,55) ich cene a výške spoluúčasti osobe, ktorej sa taká zdravotná starostlivosť poskytla, alebo jej zákonnému zástupcovi, ak tieto údaje nie sú uvedené na pokladničnom doklade vydanom podľa osobitného predpisu,50a)

01.01.2008

v) vykonávať lekársku službu prvej pomoci podľa rozpisu určeného samosprávnym krajom, ak ide o poskytovateľa, ktorý poskytuje všeobecnú ambulantnú starostlivosť v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo alebo v špecializačnom odbore pediatria a poskytovateľa, ktorý poskytuje špecializovanú zubno-lekársku ambulantnú starostlivosť,

01.06.2009

w) vykonávať prehliadky mŕtvych tiel v súlade s osobitným predpisom55a) a nariaďovať pitvy podľa osobitného predpisu55b) na základe písomného poverenia vydaného úradom pre dohľad,

01.06.2009

y) uzatvoriť zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti s príslušnou zdravotnou poisťovňou, ak ide o poskytovateľa všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti, ktorý má uzatvorenú dohodu o poskytovaní všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti najmenej s jedným poistencom zdravotnej poisťovne a poskytuje zdravotnú starostlivosť plne uhrádzanú alebo čiastočne uhrádzanú na základe verejného zdravotného poistenia,

01.06.2009

z) bezodkladne písomne informovať o schválení a potvrdení ordinačných hodín úrad pre dohľad a zdravotnú poisťovňu, s ktorou má uzatvorenú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, ak ide o zdravotnícke zariadenie, v ktorom sa poskytuje ambulantná zdravotná starostlivosť,

01.04.2015

za) umiestniť na viditeľnom mieste ordinačné hodiny schválené a potvrdené samosprávnym krajom, ak ide o zdravotnícke zariadenie, v ktorom sa poskytuje ambulantná zdravotná starostlivosť, a schválené ordinačné hodiny aj dodržiavať,

01.01.2017

zb) zasielať v elektronickej forme centru pre klasifikačný systém diagnosticko-terapeutických skupín,55c) ak ide o poskytovateľa ústavnej zdravotnej starostlivosti, údaje o

01.01.2017

1. poskytnutej zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia osobe podľa zoznamu zdravotných výkonov pre klasifikačný systém diagnosticko-terapeutických skupín (§ 79 ods. 10) kódovaných podľa pravidiel kódovania chorôb a pravidiel kódovania zdravotných výkonov (§ 79 ods. 12) do 31. marca kalendárneho roka za predchádzajúci kalendárny rok a jej rodné číslo; ak ide o cudzinca, ktorý nemá pridelené rodné číslo, bezvýznamové identifikačné číslo,

01.01.2017

2. poskytnutej zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia osobe podľa medzinárodnej klasifikácie chorôb55ca) kódovaných podľa pravidiel kódovania chorôb a pravidiel kódovania zdravotných výkonov (§ 79 ods. 12) do 31. marca kalendárneho roka za predchádzajúci kalendárny rok a jej rodné číslo; ak ide o cudzinca, ktorý nemá pridelené rodné číslo, bezvýznamové identifikačné číslo,

01.01.2017

3. nákladoch na poskytnutú zdravotnú starostlivosť uhrádzanú na základe verejného zdravotného poistenia do 30. apríla kalendárneho roka za predchádzajúci kalendárny rok,

01.04.2013

zc) poskytovať Národnému centru zdravotníckych informácií údaje podľa osobitného predpisu,55d)

01.01.2016

zd) na požiadanie príslušníka Policajného zboru vydať písomné vyjadrenie, či osoba, ktorá je zjavne pod vplyvom alkoholických nápojov, omamných látok, psychotropných látok alebo liekov, zranená alebo ktorá upozorní na svoju závažnú chorobu alebo zranenie, môže byť umiestnená v cele policajného zaistenia,

01.01.2017

zh) vytvoriť bezodkladne po poskytnutí ambulantnej zdravotnej starostlivosti príslušný elektronický zdravotný záznam55g) podpísaný elektronickým podpisom55h) prostredníctvom informačného systému poskytovateľa zdravotnej starostlivosti do elektronickej zdravotnej knižky; ustanovenie sa nevzťahuje na zdravotnú starostlivosť súvisiacu s tehotenstvom a pôrodom podľa osobitného predpisu,55i)

01.09.2015

zk) mať v pracovnoprávnom vzťahu odborne spôsobilú osobu pre klasifikačný systém diagnosticko-terapeutických skupín,.

01.10.2013

zl) vydať pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti osobe alebo jej zákonnému zástupcovi v písomnej podobe alebo elektronickej podobe, ktorá sa nepreukáže európskym preukazom zdravotného poistenia, náhradným certifikátom k európskemu preukazu zdravotného poistenia alebo nárokovým dokladom55jaa) alebo žiada o poskytnutie cezhraničnej zdravotnej starostlivosti,55jab) správu o poskytnutej zdravotnej starostlivosti, ktorá obsahuje dátum a čas zápisu, spôsob poučenia, obsah poučenia, odmietnutie poučenia, informovaný súhlas, odmietnutie informovaného súhlasu a odvolanie informovaného súhlasu, dátum a čas poskytnutia zdravotnej starostlivosti, ak je odlišný od dátumu a času zápisu, rozsah poskytnutej zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, výsledky iných vyšetrení, ak sú súčasťou poskytovanej zdravotnej starostlivosti, o ktorej sa vykonáva zápis, identifikáciu ošetrujúceho zdravotníckeho pracovníka, identifikáciu osoby, ktorej sa zdravotná starostlivosť poskytla, stanovenie diagnózy vrátane jej kódu, faktúru s rozpisom poskytnutých zdravotných výkonov a ich cenu a lekársky predpis pri predpísaní liekov, lekársky poukaz pri predpísaní zdravotníckej pomôcky, ak je to potrebné,

01.10.2013

zm) poskytnúť následnú zdravotnú starostlivosť osobe po poskytnutí cezhraničnej zdravotnej starostlivosti v inom členskom štáte Európskej únie,55jab)

01.10.2013

zn) poskytovať informácie ministerstvu zdravotníctva najneskôr do 15. februára nasledujúceho kalendárneho roka v súvislosti s poskytovaním cezhraničnej zdravotnej starostlivosti55jab) o poistencoch iného členského štátu Európskej únie, ktorým bola poskytnutá zdravotná starostlivosť v Slovenskej republike, v elektronickej podobe za predchádzajúci kalendárny rok, a to údaj o

01.10.2013

1. počte poistencov z jednotlivých členských štátov Európskej únie,

01.10.2013

2. tom, aká zdravotná starostlivosť sa im poskytla podľa jednotlivých zdravotných výkonov,

01.10.2013

3. počte poistencov z iných členských štátov Európskej únie, ktorí zaplatili priamo poskytovateľovi a v akej výške,

01.10.2013

4. počte poistencov z iných členských štátov Európskej únie, ktorým sa poskytla potrebná zdravotná starostlivosť,55jac)

01.10.2013

5. počte poistencov z iných členských štátov Európskej únie, ktorým sa poskytla zdravotná starostlivosť v plnom rozsahu,55jad)

01.10.2013

6. počte poistencov z iných členských štátov Európskej únie, ktorým sa poskytla zdravotná starostlivosť so súhlasom inštitúcie, ktorá vykonáva sociálne zabezpečenie v inom členskom štáte Európskej únie,55jae)

01.10.2013

zo) poskytovať na základe žiadosti úradu pre dohľad informácie o tom, že zdravotnícke zariadenie, v ktorom sa poskytuje ústavná zdravotná starostlivosť, má bezbariérový prístup pre osoby so zdravotným postihnutím,

01.10.2013

zp) zverejňovať na svojom webovom sídle informácie o možnostiach ošetrenia, dostupnosti, kvalite a bezpečnosti zdravotnej starostlivosti a o cenách zdravotných výkonov, ktoré poskytuje.

01.07.2014

zq) najneskôr nasledujúci deň po prepustení dieťaťa, ktoré je po narodení prepustené z ústavnej zdravotnej starostlivosti do domáceho prostredia, alebo najneskôr nasledujúci deň po opustení zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti matkou po pôrode s dieťaťom spôsobom, ktorý je v rozpore s ustanovením osobitného predpisu o prepustení osoby z ústavnej zdravotnej starostlivosti,55jaf) preukázateľne odoslať lekársku prepúšťaciu správu dieťaťa všeobecnému lekárovi, ktorý poskytuje všeobecnú ambulantnú zdravotnú starostlivosť pre deti a dorast,

01.07.2014

1. ktorého uviedol zákonný zástupca dieťaťa ako lekára, s ktorým uzatvorí pre dieťa dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti,

01.07.2014

2. v zdravotnom obvode podľa trvalého pobytu alebo prechodného pobytu matky, ak zákonný zástupca dieťaťa neuviedol všeobecného lekára, s ktorým uzatvorí pre dieťa dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti,

01.07.2014

zr) bezodkladne oznámiť príslušnému úradu práce, sociálnych vecí a rodiny opustenie zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti matkou po pôrode bez dieťaťa alebo s dieťaťom spôsobom, ktorý je v rozpore s ustanovením osobitného predpisu o prepustení osoby z ústavnej zdravotnej starostlivosti,55jaf) ak nejde o ženu, ktorá písomne požiadala o utajenie svojej osoby v súvislosti s pôrodom,

01.07.201428.04.2017

zs) oznamovať údaje o potenciálnom darcovi orgánov určených na transplantáciu podľa osobitného predpisu55jag) národnej transplantačnej organizácii,

01.07.2014

zt) oznámiť úradu práce, sociálnych vecí a rodiny ako orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately znemožnenie vykonania preventívnej prehliadky dieťaťa v domácom prostredí, ktorá sa má vykonať do troch pracovných dní od doručenia prepúšťacej správy dieťa, ktoré je po narodení prepustené z ústavnej zdravotnej starostlivosti do domáceho prostredia.

01.04.2015

zu) dodržiavať cenník všetkých zdravotných výkonov, ktorý musí bezodkladne a preukázateľne zaslať vrátane každej jeho zmeny samosprávnemu kraju príslušnému podľa miesta prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia,

01.06.2015

zv) umiestniť na prístupnom a viditeľnom mieste vo vstupných priestoroch alebo v priestoroch čakárne zoznam zdravotných výkonov poskytovaných pri chorobe uvedenej v zozname chorôb, pri ktorých sa zdravotné výkony plne uhrádzajú alebo čiastočne uhrádzajú alebo sa neuhrádzajú na základe verejného zdravotného poistenia, a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, ktoré poskytovateľ poskytuje a pri ktorých môže požadovať úhradu podľa osobitných predpisov55jah) (ďalej len „zoznam zdravotných výkonov a služieb, pri ktorých možno požadovať úhradu“), ak ide o poskytovateľa, s ktorým má zdravotná poisťovňa uzatvorenú zmluvu podľa osobitného predpisu,11)

01.06.2015

zw) dodržiavať zoznam zdravotných výkonov a služieb, pri ktorých možno požadovať úhradu, ktorý musí bezodkladne a preukázateľne zaslať vrátane každej jeho zmeny samosprávnemu kraju príslušnému podľa miesta prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia, ak ide o poskytovateľa, s ktorým má zdravotná poisťovňa uzatvorenú zmluvu podľa osobitného predpisu.11)

01.01.2016

zx) určiť na pokyn operačného strediska tiesňového volania záchrannej zdravotnej služby lekára a sestru zo zdravotníckeho zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti, ktoré prevádzkuje a v ktorom má byť dieťa hospitalizované, na zabezpečenie poskytovania zdravotnej starostlivosti pri preprave dieťaťa transportným inkubátorom a pri preprave dieťaťa, ktorému zlyhávajú základné životné funkcie, ktoré bezprostredne ohrozujú jeho život, z iného zdravotníckeho zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti,

01.01.201628.04.2017

zz) vytvoriť a dodržiavať systém kvality a bezpečnosti tkanivového zariadenia (§ 9a) a priebežne ho aktualizovať,

01.01.2016

aa) pred odobratím orgánu, tkaniva a bunky z tela mŕtveho darcu postupovať podľa osobitného predpisu,55jaj)

01.01.201628.04.2017

ab) používať jedinečný číselný kód podľa osobitného predpisu,55jak)

01.01.2016

ac) viesť evidenciu o svojich činnostiach podľa osobitného predpisu,55jal)

01.01.201628.04.2017

ad) zasielať ministerstvu zdravotníctva v listinnej podobe výročnú správu podpísanú za poskytovateľa, ktorý je fyzickou osobou, touto fyzickou osobou a za poskytovateľa, ktorý je právnickou osobou odborným zástupcom tohto poskytovateľa, vždy k 1. marcu nasledujúceho kalendárneho roka, ktorá musí obsahovať údaje o

01.01.2016

1. činnostiach, na ktoré má poskytovateľ vydané povolenie,

01.01.2016

2. type a množstve odobratých, otestovaných, zakonzervovaných, spracovaných, uskladnených a distribuovaných, či iným spôsobom použitých tkanív a buniek,

01.01.201628.04.2017

3. množstve a type závažných nežiaducich reakcií a závažných nežiaducich udalostí vrátane spôsobu ich oznámenia a vyriešenia,

01.01.201628.04.2017

4. zmenách, ku ktorým v priebehu roka, za ktorý sa výročná správa vypracováva, došlo,

01.01.2016

ae) odovzdať tkanivá, bunky alebo produkty z nich vyrobené pri ukončení svojej činnosti poskytovateľovi podľa osobitného predpisu,55jam)

01.01.2016

af) uzatvárať zmluvy na činnosti podľa osobitného predpisu,55jan)

01.01.2016

ag) pri darcovstve, odbere, testovaní, konzervácii, skladovaní alebo distribúcii orgánov dodržiavať osobitné predpisy,55jao)

01.01.201628.04.2017

ah) pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti dodržiavať osobitné predpisy o úhradách za poskytnutú zdravotnú starostlivosť.55jap)

01.01.2017

ak) hlásiť príslušnému transplantačnému centru novozaradenú osobu najneskôr do troch mesiacov od začatia pravidelnej dialyzačnej liečby,

01.01.2017

al) vykazovať zdravotnej poisťovni poskytnutú zdravotnú starostlivosť uhrádzanú na základe verejného zdravotného poistenia podľa zoznamu zdravotných výkonov pre klasifikačný systém diagnosticko-terapeutických skupín (§ 79 ods. 10) kódovaných podľa pravidiel kódovania chorôb a pravidiel kódovania zdravotných výkonov (§ 79 ods. 12),

01.01.2017

am) uhradiť poskytovateľovi, ktorý je držiteľom povolenia na prevádzkovanie zariadenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek, náklady na zdravotné výkony uhrádzané na základe verejného zdravotného poistenia, ak ich osobe poskytol držiteľ povolenia na prevádzkovanie zariadenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek počas ústavnej zdravotnej starostlivosti uhrádzanej podľa klasifikačného systému diagnosticko-terapeutických skupín podľa osobitného predpisu.55jar)

01.09.2005

(2) Poskytovateľ, ktorý je držiteľom povolenia alebo držiteľom licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe, je ďalej povinný, ak v odseku 3 nie je ustanovené inak, bezodkladne oznamovať prokurátorovi, vyšetrovateľovi alebo policajnému orgánu

01.09.2005

a) dokonané samovraždy, samovražedné pokusy a prípady, v ktorých je dôvodné podozrenie, že na poškodení zdravia alebo smrti mohla mať účasť iná osoba,

01.08.2013

b) prijatie osoby do zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti, ktorej totožnosť nemožno zistiť alebo ktorá je zranená strelnou zbraňou alebo inou zbraňou,

01.08.2013

c) opustenie zdravotníckeho zariadenia bez súhlasu poskytovateľa osobou, ktorá vzhľadom na svoj zdravotný stav ohrozuje seba alebo svoje okolie, opustí zdravotnícke zariadenie bez súhlasu poskytovateľa.

01.09.2005

(3) Povinnosti podľa

01.04.2015

a) odseku 1 písm. c), f) až j), l) až o), u), v), zg), zi) až zp), zu) až zw) a podľa odseku 2 písm. b) sa nevzťahujú na poskytovateľa, ktorý je držiteľom povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby,

01.08.2013

b) odseku 1 písm. c) až g), j), q), u) a v) a podľa odseku 2 písm. b) a c) sa nevzťahujú na poskytovateľa, ktorý je držiteľom licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe,

01.01.2017

c) odseku 1 písm. zb), zk), al) a am) sa vzťahujú len na poskytovateľa, ktorý je držiteľom povolenia na prevádzkovanie všeobecnej nemocnice alebo povolenia na prevádzkovanie špecializovanej nemocnice a ktorý má so zdravotnou poisťovňou uzatvorenú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti,11)

01.09.2015

d) odseku 1 písm. zd) sa vzťahujú len na poskytovateľa podľa § 7 ods. 4 písm. a) prvého bodu,

01.01.2016

e) odseku 1 písm. zq) až zs), zx) a ag) sa vzťahujú len na poskytovateľa podľa § 7 ods. 4 písm. a),

01.01.2016

f) odseku 1 písm. zt) sa vzťahujú len na poskytovateľa všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast,

01.01.201628.04.2017

g) odseku 1 písm. zz) až af) sa vzťahujú len na poskytovateľa podľa § 7 ods. 3 písm. h).

01.08.2013

(4) Poskytovateľ, ktorý je držiteľom povolenia alebo držiteľom licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe, je ďalej povinný bezodkladne oznamovať

01.08.2013

a) orgánu činnému v trestnom konaní55ja) a úradu práce, sociálnych vecí a rodiny ako orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa osobitného predpisu,55jb) v ktorého obvode sa maloletá osoba zdržiava, podozrenie na sexuálne zneužívanie55jc) alebo iné zneužívanie55jd) maloletej osoby, znásilnenie55je) maloletej osoby, sexuálne násilie55jf) voči maloletej osobe, sexuálne vykorisťovanie55jg) maloletej osoby, súlož medzi príbuznými,55jh) ktorá sa týka maloletej osoby, týranie55ji) alebo zanedbávanie55jj) maloletej osoby,

01.08.2013

b) orgánu činnému v trestnom konaní55ja) a obci, v ktorej územnom obvode sa plnoletá osoba, ktorá nie je spôsobilá na právne úkony alebo ktorej spôsobilosť na právne úkony je obmedzená, zdržiava, podozrenie na znásilnenie55je) takej osoby, sexuálne násilie55jf) voči takejto osobe, sexuálne vykorisťovanie55jk) alebo iné zneužívanie55jl) takejto osoby, súlož medzi príbuznými,55jh) ktorá sa týka takejto osoby, týranie55ji) alebo zanedbávanie55jm) takejto osoby.

01.08.2013

(5) Poskytovateľ, ktorý je držiteľom licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe, je ďalej povinný

01.09.2005

a) preukázať sa osobe, ktorej poskytuje zdravotnú starostlivosť, licenciou na výkon samostatnej zdravotníckej praxe, ak jej poskytuje zdravotnú starostlivosť na inom mieste ako v zdravotníckom zariadení,

01.09.2005

b) poskytnúť osobe, ktorej poskytuje zdravotnú starostlivosť, v písomnej forme zoznam zdravotných poisťovní, s ktorými má uzatvorenú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, a cenník zdravotných výkonov uskutočňovaných na žiadosť takejto osoby, ak jej poskytuje zdravotnú starostlivosť na inom mieste ako v zdravotníckom zariadení,

01.09.2005

c) zabezpečiť zastupovanie v rozsahu licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe počas dočasnej neprítomnosti a súčasne bezodkladne informovať osobu, ktorej poskytuje zdravotnú starostlivosť, o tom, kto vykonáva zastupovanie,

01.09.2005

d) poskytnúť komore na účely výkonu dozoru požadované informácie a súčinnosť potrebnú na výkon dozoru a zdržať sa konania, ktoré by mohlo mariť výkon dozoru.

01.08.2013

(6) Poskytovateľ, ktorý je držiteľom povolenia alebo držiteľom licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe, je tiež povinný bezodkladne oznámiť obci prevzatie osoby maloletej do 15 rokov a mladistvej do 18 rokov, ktoré požili alkoholický nápoj alebo inú návykovú látku.

01.05.2015

(7) Poskytovateľ, podľa § 4, je povinný do 90 dní od právoplatnosti povolenia, licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe alebo živnostenského oprávnenia požiadať úrad pre dohľad o pridelenie kódu poskytovateľa.55k)

01.08.2013

(8) Povinnosti pri poskytovaní lekárenskej starostlivosti upravuje osobitný predpis.8)

01.08.2013

(9) Vzor písomného vyjadrenia, či osoba môže byť umiestnená v cele policajného zaistenia, ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo zdravotníctva.

01.08.2013

(10) Zoznam zdravotných výkonov pre klasifikačný systém diagnosticko-terapeutických skupín ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo zdravotníctva.

01.10.2013

(11) Formu, vzory výkazov a štruktúru výkazov podľa odseku 1 písm. zn) v elektronickej podobe zverejňuje ministerstvo zdravotníctva na svojom webovom sídle.

01.09.2015

(12) Pravidlá kódovania chorôb a pravidlá kódovania zdravotných výkonov ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo zdravotníctva.

01.09.2005

§ 79a

01.09.2005

(1) Poskytovateľ, ktorý je držiteľom povolenia alebo držiteľom licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe, je povinný, ak v odseku 3 nie je ustanovené inak,

01.09.2005

a) vyžiadať si od zdravotnej poisťovne potvrdenie skutočnosti, či ide o neodkladnú zdravotnú starostlivosť pri poskytnutí neodkladnej zdravotnej starostlivosti

01.01.2017

1. osobe, ktorá je zaradená v zozname dlžníkov podľa osobitného predpisu,56)

01.09.2005

2. osobe, ktorá nemá podanú prihlášku,57) a

01.09.2005

3. osobe, s ktorej príslušnou zdravotnou poisťovňou nemá uzatvorenú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti,58)

01.09.2005

b) poskytovať zdravotnej poisťovni, s ktorou má uzatvorenú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, údaje o jej poistencoch potrebné na určenie indikátorov kvality vo formáte určenom ministerstvom zdravotníctva najneskôr do jedného kalendárneho mesiaca po ukončení časového obdobia, za ktoré budú indikátory kvality hodnotené,

01.07.2013

c) dodržiavať poradie poistencov v zozname poistencov čakajúcich na poskytnutie zdravotnej starostlivosti, ak taký zoznam zdravotná poisťovňa vytvorila,58a)

01.05.2015

d) oznamovať príslušnej zdravotnej poisťovni k poslednému dňu v kalendárnom mesiaci v listinnej podobe na tlačive predpísanom úradom pre dohľad alebo v elektronickej podobe

01.06.2010

1. každé poskytnutie zdravotnej starostlivosti osobe v dôsledku porušenia liečebného režimu58b) alebo užitia alkoholu alebo inej návykovej látky,

01.09.2005

2. úraz alebo iné poškodenie zdravia, v súvislosti s ktorým poskytol osobe zdravotnú starostlivosť, pri dôvodnom podozrení, že k úrazu alebo k inému poškodeniu zdravia došlo zavineným protiprávnym konaním tretej osoby; smrteľné úrazy, ťažké úrazy, hromadné úrazy a choroby z povolania je poskytovateľ povinný oznamovať všetky bez výnimky,

01.07.2013

e) povoliť osobám oprávneným na výkon kontrolnej činnosti podľa osobitného predpisu58c) vstup do zdravotníckeho zariadenia, poskytnúť im požadované informácie a súčinnosť potrebnú na výkon kontrolnej činnosti a zdržať sa konania, ktoré by mohlo mariť výkon kontrolnej činnosti,

01.07.2013

f) pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti podávať humánne lieky a používať zdravotnícke pomôcky, ktoré obstarala zdravotná poisťovňa v súlade s osobitným predpisom;58ca) táto povinnosť sa nevzťahuje na humánne lieky a zdravotnícke pomôcky, ktorých podanie alebo použitie je z medicínskych dôvodov pre pacienta nevhodné.

01.09.2005

(2) Žiadosť podľa odseku 1 písm. a) musí byť písomná; za jej doručenie sa považuje aj doručenie faxom alebo elektronickou formou.

01.09.2005

(3) Povinnosti

01.04.2013

a) podľa odseku 1 písm. a), c), d), e) a g) sa nevzťahujú na poskytovateľa, ktorý je držiteľom povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby,

01.04.2013

b) podľa odseku 1 písm. d), f) a g) sa nevzťahujú na poskytovateľa, ktorý je držiteľom licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe.

01.09.2005

(4) Poskytovateľ, ktorý je držiteľom licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe, je ďalej povinný poskytnúť osobám oprávneným na výkon kontrolnej činnosti podľa osobitného predpisu58c) na účely výkonu kontrolnej činnosti požadované informácie a súčinnosť potrebnú na výkon kontrolnej činnosti a zdržať sa konania, ktoré by mohlo mariť výkon kontrolnej činnosti.

01.10.2013

§ 79b

01.10.2013

(1) Poskytovateľ, ktorý je držiteľom povolenia alebo držiteľom licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe, je povinný poskytnúť poistencovi iného členského štátu, ktorý sa preukáže európskym preukazom zdravotného poistenia alebo náhradným certifikátom k európskemu preukazu zdravotného poistenia,55jaa) potrebnú zdravotnú starostlivosť,55jac) ktorú uhrádza zdravotná poisťovňa, ktorú si poistenec iného členského štátu vybral ako inštitúciu miesta pobytu.58cb)

01.10.2013

(2) Poskytovateľ, ktorý je držiteľom povolenia alebo držiteľom licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe, je povinný poskytnúť poistencovi iného členského štátu, ktorý sa preukáže nárokovým dokladom podľa osobitného predpisu,58cc) zdravotnú starostlivosť v plnom rozsahu,55jad) ktorú uhrádza zdravotná poisťovňa, ktorú si poistenec iného členského štátu vybral ako inštitúciu miesta bydliska.58cb)

01.10.2013

(3) Poskytovateľ, ktorý je držiteľom povolenia alebo držiteľom licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe, je povinný poskytnúť poistencovi iného členského štátu, ktorý sa preukáže nárokovým dokladom podľa osobitného predpisu,58cd) zdravotnú starostlivosť so súhlasom inštitúcie, ktorá vykonáva sociálne zabezpečenie v inom členskom štáte,55jae) ktorú uhrádza zdravotná poisťovňa, ktorú si poistenec iného členského štátu vybral ako inštitúciu miesta bydliska alebo inštitúciu miesta pobytu.58cb)

01.10.2013

(4) Zdravotná starostlivosť podľa odsekov 1 až 3 sa poskytuje za rovnakých podmienok a v rovnakých úhradách ako poistencom v rozsahu podľa osobitného predpisu.58ce) Poskytovateľ, ktorý je držiteľom povolenia alebo držiteľom licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe, nesmie požadovať od poistenca iného členského štátu úhradu za zdravotnú starostlivosť a služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti nad rozsah spoluúčasti poistenca podľa osobitného predpisu.58ce)

01.10.2013

(5) Ustanovenia odsekov 1 až 4 sa nepoužijú, ak osoba trvá na poskytnutí cezhraničnej zdravotnej starostlivosti,55jab) ktorú uhrádza poistenec iného členského štátu Európskej únie priamo poskytovateľovi, ktorý je držiteľom povolenia alebo držiteľom licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe, podľa zverejneného cenníka.

01.10.2013

(6) Poskytovateľ, ktorý je držiteľom povolenia alebo držiteľom licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe, nesmie pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti podľa odsekov 1 až 4 uprednostňovať poistenca z iného členského štátu pred poskytovaním zdravotnej starostlivosti poistencovi, ktorý čaká na poskytnutie zdravotnej starostlivosti.58a)

01.01.2005

§ 80

01.01.2005

Povinnosti zdravotníckeho pracovníka

01.01.2005

(1) Zdravotnícky pracovník je povinný

01.01.2005

a) poskytovať bez meškania prvú pomoc každej osobe, ak by bez takejto pomoci bol ohrozený jej život alebo bolo ohrozené jej zdravie, a ak je to nevyhnutné, zabezpečiť podľa potreby ďalšiu odbornú zdravotnú starostlivosť,

01.01.2005

b) sústavne sa vzdelávať,

01.08.2013

c) oznámiť komore

01.08.2013

1. údaje na zápis do registra, oznamovať zmenu údajov a predkladať doklady o zmene údajov (§ 63 ods. 2),

01.08.2013

2. údaje a predložiť osvedčené kópie dokladov podľa § 63 ods. 8,

01.08.2013

3. údaje a predložiť osvedčené kópie dokladov podľa § 72a,

01.07.2014

d) do 31. januára príslušného kalendárneho roka zaplatiť poplatok za vedenie registra (§ 63 ods. 5),

01.01.2016

e) vykonávať svoje zdravotnícke povolanie odborne, v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a s etickým kódexom,

01.01.2016

f) dodržiavať ďalšie povinnosti ustanovené osobitným predpisom,58e)

01.01.2016

g) chrániť elektronický preukaz zdravotníckeho pracovníka pred zničením, poškodením, stratou, odcudzením a zneužitím,

01.01.2016

h) oznámiť bezodkladne stratu, odcudzenie alebo zničenie elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka národnému centru,

01.01.2016

i) uviesť v žiadosti o vydanie elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka pravdivé a úplné údaje a ich správnosť potvrdiť svojím podpisom,

01.01.2016

j) používať elektronický preukaz zdravotníckeho pracovníka a technické zariadenia slúžiace na autentizáciu v národnom zdravotníckom informačnom systéme, a v informačnom systéme zdravotnej poisťovne.

01.01.2016

k) počas krízovej situácie58f) vykonať povinnosť uloženú príslušnými orgánmi na zabezpečenie poskytovania zdravotnej starostlivosti.

01.01.2016

l) podrobiť sa opakovanému posúdeniu zdravotnej spôsobilosti u poskytovateľa, ktorého určil orgán príslušný na vydanie povolenia, ak ide o zdravotníckeho pracovníka vykonávajúceho zdravotnícke povolanie podľa § 3 ods. 4 písm. b) až e) a o zdravotníckeho pracovníka, ktorý je spoločníkom obchodnej spoločnosti, ktorá je poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, a v tejto poskytuje zdravotnú starostlivosť.

01.01.2005

(2) Zdravotnícky pracovník je povinný zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel v súvislosti s výkonom svojho povolania.

01.01.2005

(3) Povinnosti mlčanlivosti môže zdravotníckeho pracovníka zbaviť iba osoba, ktorej sa skutočnosti týkajú, alebo orgán príslušný na vydanie povolenia, a to na žiadosť orgánov činných v trestnom konaní a súdov.

01.01.2005

(4) Povinná mlčanlivosť sa neporuší postúpením zdravotnej dokumentácie medzi lekármi poskytujúcimi zdravotnú starostlivosť, ako aj v ďalších prípadoch ustanovených osobitným predpisom.59)

01.01.2005

(5) Povinná mlčanlivosť sa neporuší ani informovaním

01.01.2005

a) zdravotníckeho pracovníka, ak rozsah poskytovanej informácie nepresahuje rámec informácií, ktoré zdravotnícky pracovník nevyhnutne potrebuje na riadne plnenie úloh pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti,

01.01.2005

b) členov a pracovníkov komôr pri vykonávaní tých právomocí a v takom rozsahu, ktoré im priznáva tento zákon.

01.01.2005

(6) Povinnosť oznamovať určité skutočnosti uložené zdravotníckemu pracovníkovi osobitnými predpismi60) týmto nie je dotknutá. Ten, komu sa skutočnosti oznamujú, je povinný zachovávať o nich mlčanlivosť.

01.12.2011

(7) Ministerstvo zdravotníctva bezodkladne uverejní údaje podľa odseku 1 písm. f) na svojom webovom sídle.

01.01.2016

Osobitné ustanovenia o minimálnej výške základnej zložky mzdy niektorých zdravotníckych pracovníkov

01.07.2012

§ 80a

01.07.2014

(1) Základná zložka mzdy60aa) lekára a zubného lekára [§ 27 ods. 1 písm. a) a b)] pracujúceho v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas v zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti (§ 7 ods. 4), ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností (§ 33 ods. 2) a vykonáva odborné pracovné činnosti v rozsahu získaného vzdelania, je najmenej 1,25-násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa priznáva základná zložka mzdy.

01.07.2014

(2) Základná zložka mzdy60aa) lekára a zubného lekára [§ 27 ods. 1 písm. a) a b)] pracujúceho v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas v zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti (§ 7 ods. 4), ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností (§ 33 ods. 4) v špecializačnom odbore a vykonáva špecializované pracovné činnosti v príslušnom špecializačnom odbore, je najmenej 2,30-násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa priznáva základná zložka mzdy.

01.01.2016

§ 80aa

01.01.2016

(1) Základná zložka mzdy60aa) farmaceuta [§ 27 ods. 1 písm. c)], ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností (§ 33 ods. 2) a vykonáva odborné pracovné činnosti v rozsahu získaného vzdelania v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas v zdravotníckom zariadení podľa § 7 ods. 2 u poskytovateľa, ktorý prevádzkuje zariadenie ústavnej zdravotnej starostlivosti, je najmenej 1,25-násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa priznáva základná zložka mzdy.

01.01.2016

(2) Základná zložka mzdy60aa) farmaceuta [§ 27 ods. 1 písm. c)], ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon certifikovaných pracovných činností (§ 33 ods. 5) v príslušnej certifikovanej pracovnej činnosti a vykonáva certifikované pracovné činnosti v príslušnej certifikovanej pracovnej činnosti v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas v zdravotníckom zariadení podľa § 7 ods. 2 u poskytovateľa, ktorý prevádzkuje zariadenie ústavnej zdravotnej starostlivosti, je najmenej 1,30-násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa priznáva základná zložka mzdy.

01.01.2016

(3) Základná zložka mzdy60aa) farmaceuta [§ 27 ods. 1 písm. c)], ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností (§ 33 ods. 4) v špecializačnom odbore a vykonáva špecializované pracovné činnosti v príslušnom špecializačnom odbore v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas v zdravotníckom zariadení podľa § 7 ods. 2 u poskytovateľa, ktorý prevádzkuje zariadenie ústavnej zdravotnej starostlivosti, je najmenej 2,1-násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa priznáva základná zložka mzdy.

01.01.2016

§ 80ab

01.01.2016

(1) Základná zložka mzdy60aa) sestry [§ 27 ods. 1 písm. d)], ktorá získala odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností (§ 33 ods. 2) a vykonáva odborné pracovné činnosti v rozsahu získaného vzdelania v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas v zdravotníckom zariadení podľa § 7 ods. 2 u poskytovateľa, ktorý prevádzkuje zariadenie ústavnej zdravotnej starostlivosti, je najmenej 0,81-násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa priznáva základná zložka mzdy.

01.01.2016

(2) Základná zložka mzdy60aa) sestry [§ 27 ods. 1 písm. d)], ktorá získala odbornú spôsobilosť na výkon certifikovaných pracovných činností (§ 33 ods. 5) v príslušnej certifikovanej pracovnej činnosti a vykonáva certifikované pracovné činnosti v príslušnej certifikovanej pracovnej činnosti v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas v zdravotníckom zariadení podľa § 7 ods. 2 u poskytovateľa, ktorý prevádzkuje zariadenie ústavnej zdravotnej starostlivosti, je najmenej 0,85-násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa priznáva základná zložka mzdy.

01.01.2016

(3) Základná zložka mzdy60aa) sestry [§ 27 ods. 1 písm. d)], ktorá získala odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností (§ 33 ods. 4) v špecializačnom odbore a vykonáva špecializované pracovné činnosti v príslušnom špecializačnom odbore v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas v zdravotníckom zariadení podľa § 7 ods. 2 u poskytovateľa, ktorý prevádzkuje zariadenie ústavnej zdravotnej starostlivosti, je najmenej 0,96-násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa priznáva základná zložka mzdy.

01.01.2016

§ 80ac

01.01.2016

(1) Základná zložka mzdy60aa) pôrodnej asistentky [§ 27 ods. 1 písm. e)], ktorá získala odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností (§ 33 ods. 2) a vykonáva odborné pracovné činnosti v rozsahu získaného vzdelania v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas v zdravotníckom zariadení podľa § 7 ods. 2 u poskytovateľa, ktorý prevádzkuje zariadenie ústavnej zdravotnej starostlivosti, je najmenej 0,81-násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa priznáva základná zložka mzdy.

01.01.2016

(2) Základná zložka mzdy60aa) pôrodnej asistentky [§ 27 ods. 1 písm. e)], ktorá získala odbornú spôsobilosť na výkon certifikovaných pracovných činností (§ 33 ods. 5) v príslušnej certifikovanej pracovnej činnosti a vykonáva certifikované pracovné činnosti v príslušnej certifikovanej pracovnej činnosti v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas v zdravotníckom zariadení podľa § 7 ods. 2 u poskytovateľa, ktorý prevádzkuje zariadenie ústavnej zdravotnej starostlivosti, je najmenej 0,85-násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa priznáva základná zložka mzdy.

01.01.2016

(3) Základná zložka mzdy60aa) pôrodnej asistentky [§ 27 ods. 1 písm. e)], ktorá získala odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností (§ 33 ods. 4) v špecializačnom odbore a vykonáva špecializované pracovné činnosti v príslušnom špecializačnom odbore v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas v zdravotníckom zariadení podľa § 7 ods. 2 u poskytovateľa, ktorý prevádzkuje zariadenie ústavnej zdravotnej starostlivosti, je najmenej 0,96-násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa priznáva základná zložka mzdy.

01.01.2016

§ 80ad

01.01.2016

(1) Základná zložka mzdy60aa) fyzioterapeuta [§ 27 ods. 1 písm. f)], ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností (§ 33 ods. 2) a vykonáva odborné pracovné činnosti v rozsahu získaného vzdelania v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas v zdravotníckom zariadení podľa § 7 ods. 2 u poskytovateľa, ktorý prevádzkuje zariadenie ústavnej zdravotnej starostlivosti, je najmenej 0,81-násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa priznáva základná zložka mzdy.

01.01.2016

(2) Základná zložka mzdy60aa) fyzioterapeuta [§ 27 ods. 1 písm. f)], ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon certifikovaných pracovných činností (§ 33 ods. 5) v príslušnej certifikovanej pracovnej činnosti a vykonáva certifikované pracovné činnosti v príslušnej certifikovanej pracovnej činnosti v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas v zdravotníckom zariadení podľa § 7 ods. 2 u poskytovateľa, ktorý prevádzkuje zariadenie ústavnej zdravotnej starostlivosti, je najmenej 0,85-násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa priznáva základná zložka mzdy.

01.01.2016

(3) Základná zložka mzdy60aa) fyzioterapeuta [§ 27 ods. 1 písm. f)], ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností (§ 33 ods. 4) v špecializačnom odbore a vykonáva špecializované pracovné činnosti v príslušnom špecializačnom odbore v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas v zdravotníckom zariadení podľa § 7 ods. 2 u poskytovateľa, ktorý prevádzkuje zariadenie ústavnej zdravotnej starostlivosti, je najmenej 0,96-násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa priznáva základná zložka mzdy.

01.01.2016

§ 80ae

01.01.2016

(1) Základná zložka mzdy60aa) verejného zdravotníka [§ 27 ods. 1 písm. g)], ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností (§ 33 ods. 2) a vykonáva odborné pracovné činnosti v rozsahu získaného vzdelania v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas v zdravotníckom zariadení podľa § 7 ods. 2 u poskytovateľa, ktorý prevádzkuje zariadenie ústavnej zdravotnej starostlivosti, je najmenej 0,81-násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa priznáva základná zložka mzdy.

01.01.2016

(2) Základná zložka mzdy60aa) verejného zdravotníka [§ 27 ods. 1 písm. g)], ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon certifikovaných pracovných činností (§ 33 ods. 5) v príslušnej certifikovanej pracovnej činnosti a vykonáva certifikované pracovné činnosti v príslušnej certifikovanej pracovnej činnosti v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas v zdravotníckom zariadení podľa § 7 ods. 2 u poskytovateľa, ktorý prevádzkuje zariadenie ústavnej zdravotnej starostlivosti, je najmenej 0,85-násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa priznáva základná zložka mzdy.

01.01.2016

(3) Základná zložka mzdy60aa) verejného zdravotníka [§ 27 ods. 1 písm. g)], ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností (§ 33 ods. 4) v špecializačnom odbore a vykonáva špecializované pracovné činnosti v príslušnom špecializačnom odbore v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas v zdravotníckom zariadení podľa § 7 ods. 2 u poskytovateľa, ktorý prevádzkuje zariadenie ústavnej zdravotnej starostlivosti, je najmenej 0,96-násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa priznáva základná zložka mzdy.

01.01.2016

§ 80af

01.01.2016

(1) Základná zložka mzdy60aa) zdravotníckeho laboranta [§ 27 ods. 1 písm. h)], ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností (§ 33 ods. 2) a vykonáva odborné pracovné činnosti v rozsahu získaného vzdelania v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas v zdravotníckom zariadení podľa § 7 ods. 2 u poskytovateľa, ktorý prevádzkuje zariadenie ústavnej zdravotnej starostlivosti, je najmenej 0,81-násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa priznáva základná zložka mzdy.

01.01.2016

(2) Základná zložka mzdy60aa) zdravotníckeho laboranta [§ 27 ods. 1 písm. h)], ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon certifikovaných pracovných činností (§ 33 ods. 5) v príslušnej certifikovanej pracovnej činnosti a vykonáva certifikované pracovné činnosti v príslušnej certifikovanej pracovnej činnosti v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas v zdravotníckom zariadení podľa § 7 ods. 2 u poskytovateľa, ktorý prevádzkuje zariadenie ústavnej zdravotnej starostlivosti, je najmenej 0,85-násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa priznáva základná zložka mzdy.

01.01.2016

(3) Základná zložka mzdy60aa) zdravotníckeho laboranta [§ 27 ods. 1 písm. h)], ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností (§ 33 ods. 4) v špecializačnom odbore a vykonáva špecializované pracovné činnosti v príslušnom špecializačnom odbore v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas v zdravotníckom zariadení podľa § 7 ods. 2 u poskytovateľa, ktorý prevádzkuje zariadenie ústavnej zdravotnej starostlivosti, je najmenej 0,96-násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa priznáva základná zložka mzdy.

01.01.2016

§ 80ag

01.01.2016

(1) Základná zložka mzdy60aa) asistenta výživy [§ 27 ods. 1 písm. i)], ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností (§ 33 ods. 2) a vykonáva odborné pracovné činnosti v rozsahu získaného vzdelania v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas v zdravotníckom zariadení podľa § 7 ods. 2 u poskytovateľa, ktorý prevádzkuje zariadenie ústavnej zdravotnej starostlivosti, je najmenej 0,78-násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa priznáva základná zložka mzdy.

01.01.2016

(2) Základná zložka mzdy60aa) asistenta výživy [§ 27 ods. 1 písm. i)], ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností (§ 33 ods. 4) v špecializačnom odbore a vykonáva špecializované pracovné činnosti v príslušnom špecializačnom odbore v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas v zdravotníckom zariadení podľa § 7 ods. 2 u poskytovateľa, ktorý prevádzkuje zariadenie ústavnej zdravotnej starostlivosti, je najmenej 0,89-násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa priznáva základná zložka mzdy.

01.01.2016

§ 80ah

01.01.2016

Základná zložka mzdy60aa) dentálnej hygieničky [§ 27 ods. 1 písm. j)], ktorá získala odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností (§ 33 ods. 2) a vykonáva odborné pracovné činnosti v rozsahu získaného vzdelania v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas v zdravotníckom zariadení podľa § 7 ods. 2 u poskytovateľa, ktorý prevádzkuje zariadenie ústavnej zdravotnej starostlivosti, je najmenej 0,78-násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa priznáva základná zložka mzdy.

01.01.2016

§ 80ai

01.01.2016

(1) Základná zložka mzdy60aa) rádiologického technika [§ 27 ods. 1 písm. k)], ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností (§ 33 ods. 2) a vykonáva odborné pracovné činnosti v rozsahu získaného vzdelania v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas v zdravotníckom zariadení podľa § 7 ods. 2 u poskytovateľa, ktorý prevádzkuje zariadenie ústavnej zdravotnej starostlivosti, je najmenej 0,81-násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa priznáva základná zložka mzdy.

01.01.2016

(2) Základná zložka mzdy60aa) rádiologického technika [§ 27 ods. 1 písm. k)], ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon certifikovaných pracovných činností (§ 33 ods. 5) v príslušnej certifikovanej pracovnej činnosti a vykonáva certifikované pracovné činnosti v príslušnej certifikovanej pracovnej činnosti v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas v zdravotníckom zariadení podľa § 7 ods. 2 u poskytovateľa, ktorý prevádzkuje zariadenie ústavnej zdravotnej starostlivosti, je najmenej 0,85-násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa priznáva základná zložka mzdy.

01.01.2016

(3) Základná zložka mzdy60aa) rádiologického technika [§ 27 ods. 1 písm. k)], ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností (§ 33 ods. 4) v špecializačnom odbore a vykonáva špecializované pracovné činnosti v príslušnom špecializačnom odbore v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas v zdravotníckom zariadení podľa § 7 ods. 2 u poskytovateľa, ktorý prevádzkuje zariadenie ústavnej zdravotnej starostlivosti, je najmenej 0,96-násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa priznáva základná zložka mzdy.

01.01.2016

§ 80aj

01.01.2016

Základná zložka mzdy60aa) zdravotníckeho záchranára [§ 27 ods. 1 písm. l)], ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností (§ 33 ods. 2) a vykonáva odborné pracovné činnosti v rozsahu získaného vzdelania v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas v zdravotníckom zariadení podľa § 7 ods. 2 u poskytovateľa, ktorý prevádzkuje zariadenie ústavnej zdravotnej starostlivosti, a u poskytovateľa, ktorý prevádzkuje ambulanciu záchrannej zdravotnej služby, je najmenej 0,81-násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa priznáva základná zložka mzdy.

01.01.2016

§ 80ak

01.01.2016

(1) Základná zložka mzdy60aa) zubného technika [§ 27 ods. 1 písm. m)], ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností (§ 33 ods. 2) a vykonáva odborné pracovné činnosti v rozsahu získaného vzdelania v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas v zdravotníckom zariadení podľa § 7 ods. 2 u poskytovateľa, ktorý prevádzkuje zariadenie ústavnej zdravotnej starostlivosti, je najmenej 0,75-násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa priznáva základná zložka mzdy.

01.01.2016

(2) Základná zložka mzdy60aa) zubného technika [§ 27 ods. 1 písm. m)], ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon certifikovaných pracovných činností (§ 33 ods. 5) v príslušnej certifikovanej pracovnej činnosti a vykonáva certifikované pracovné činnosti v príslušnej certifikovanej pracovnej činnosti v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas v zdravotníckom zariadení podľa § 7 ods. 2 u poskytovateľa, ktorý prevádzkuje zariadenie ústavnej zdravotnej starostlivosti, je najmenej 0,77-násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa priznáva základná zložka mzdy.

01.01.2016

§ 80al

01.01.2016

(1) Základná zložka mzdy60aa) technika pre zdravotnícke pomôcky [§ 27 ods. 1 písm. n)], ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností (§ 33 ods. 2) a vykonáva odborné pracovné činnosti v rozsahu získaného vzdelania v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas v zdravotníckom zariadení podľa § 7 ods. 2 u poskytovateľa, ktorý prevádzkuje zariadenie ústavnej zdravotnej starostlivosti, je najmenej 0,75-násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa priznáva základná zložka mzdy.

01.01.2016

(2) Základná zložka mzdy60aa) technika pre zdravotnícke pomôcky [§ 27 ods. 1 písm. n)], ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon certifikovaných pracovných činností (§ 33 ods. 5) v príslušnej certifikovanej pracovnej činnosti a vykonáva certifikované pracovné činnosti v príslušnej certifikovanej pracovnej činnosti v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas v zdravotníckom zariadení podľa § 7 ods. 2 u poskytovateľa, ktorý prevádzkuje zariadenie ústavnej zdravotnej starostlivosti, je najmenej 0,77-násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa priznáva základná zložka mzdy.

01.01.2016

§ 80am

01.01.2016

(1) Základná zložka mzdy60aa) farmaceutického laboranta [§ 27 ods. 1 písm. p)], ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností (§ 33 ods. 2) a vykonáva odborné pracovné činnosti v rozsahu získaného vzdelania v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas v zdravotníckom zariadení podľa § 7 ods. 2 u poskytovateľa, ktorý prevádzkuje zariadenie ústavnej zdravotnej starostlivosti, je najmenej 0,81-násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa priznáva základná zložka mzdy.

01.01.2016

(2) Základná zložka mzdy60aa) farmaceutického laboranta [§ 27 ods. 1 písm. p)], ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností (§ 33 ods. 4) v špecializačnom odbore a vykonáva špecializované pracovné činnosti v príslušnom špecializačnom odbore v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas v zdravotníckom zariadení podľa § 7 ods. 2 u poskytovateľa, ktorý prevádzkuje zariadenie ústavnej zdravotnej starostlivosti, je najmenej 0,96-násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa priznáva základná zložka mzdy.

01.01.2016

§ 80an

01.01.2016

Základná zložka mzdy60aa) maséra [§ 27 ods. 1 písm. q)], ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností (§ 33 ods. 2) a vykonáva odborné pracovné činnosti v rozsahu získaného vzdelania v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas v zdravotníckom zariadení podľa § 7 ods. 2 u poskytovateľa, ktorý prevádzkuje zariadenie ústavnej zdravotnej starostlivosti, je najmenej 0,75-násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa priznáva základná zložka mzdy.

01.01.2016

§ 80ao

01.01.2016

Základná zložka mzdy60aa) ortopedického technika [§ 27 ods. 1 písm. s)], ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností (§ 33 ods. 2) a vykonáva odborné pracovné činnosti v rozsahu získaného vzdelania v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas v zdravotníckom zariadení podľa § 7 ods. 2 u poskytovateľa, ktorý prevádzkuje zariadenie ústavnej zdravotnej starostlivosti, je najmenej 0,75-násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa priznáva základná zložka mzdy.

01.01.2016

§ 80ap

01.01.2016

(1) Základná zložka mzdy60aa) zdravotníckeho asistenta [§ 27 ods. 1 písm. t)], ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností (§ 33 ods. 2) a vykonáva odborné pracovné činnosti v rozsahu získaného vzdelania v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas v zdravotníckom zariadení podľa § 7 ods. 2 u poskytovateľa, ktorý prevádzkuje zariadenie ústavnej zdravotnej starostlivosti, je najmenej 0,75-násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa priznáva základná zložka mzdy.

01.01.2016

(2) Základná zložka mzdy60aa) zdravotníckeho asistenta [§ 27 ods. 1 písm. t)], ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností (§ 33 ods. 4) v špecializačnom odbore a vykonáva špecializované pracovné činnosti v príslušnom špecializačnom odbore v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas v zdravotníckom zariadení podľa § 7 ods. 2 u poskytovateľa, ktorý prevádzkuje zariadenie ústavnej zdravotnej starostlivosti, je najmenej 0,84-násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa priznáva základná zložka mzdy.

01.01.2016

§ 80aq

01.01.2016

Základná zložka mzdy60aa) zubného asistenta [§ 27 ods. 1 písm. u)], ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností (§ 33 ods. 2) a vykonáva odborné pracovné činnosti v rozsahu získaného vzdelania v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas v zdravotníckom zariadení podľa § 7 ods. 2 u poskytovateľa, ktorý prevádzkuje zariadenie ústavnej zdravotnej starostlivosti, je najmenej 0,75-násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa priznáva základná zložka mzdy.

01.01.2016

§ 80ar

01.01.2016

Základná zložka mzdy60aa) sanitára [§ 27 ods. 1 písm. v)], ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností (§ 33 ods. 2) a vykonáva odborné pracovné činnosti v rozsahu získaného vzdelania v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas v zdravotníckom zariadení podľa § 7 ods. 2 u poskytovateľa, ktorý prevádzkuje zariadenie ústavnej zdravotnej starostlivosti, je najmenej 0,57-násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa priznáva základná zložka mzdy.

01.01.2016

§ 80as

01.01.2016

(1) Základná zložka mzdy60aa) logopéda (§ 27 ods. 2), ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností (§ 33 ods. 2) a vykonáva odborné pracovné činnosti v rozsahu získaného vzdelania v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas v zdravotníckom zariadení podľa § 7 ods. 2 u poskytovateľa, ktorý prevádzkuje zariadenie ústavnej zdravotnej starostlivosti, je najmenej 1,06-násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa priznáva základná zložka mzdy.

01.01.2016

(2) Základná zložka mzdy60aa) logopéda (§ 27 ods. 2), ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon certifikovaných pracovných činností (§ 33 ods. 5) v príslušnej certifikovanej pracovnej činnosti a vykonáva certifikované pracovné činnosti v príslušnej certifikovanej pracovnej činnosti v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas v zdravotníckom zariadení podľa § 7 ods. 2 u poskytovateľa, ktorý prevádzkuje zariadenie ústavnej zdravotnej starostlivosti, je najmenej 1,10-násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa priznáva základná zložka mzdy.

01.01.2016

(3) Základná zložka mzdy60aa) logopéda (§ 27 ods. 2), ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností (§ 33 ods. 4) v špecializačnom odbore a vykonáva špecializované pracovné činnosti v príslušnom špecializačnom odbore v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas v zdravotníckom zariadení podľa § 7 ods. 2 u poskytovateľa, ktorý prevádzkuje zariadenie ústavnej zdravotnej starostlivosti, je najmenej 1,20-násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa priznáva základná zložka mzdy.

01.01.2016

§ 80at

01.01.2016

(1) Základná zložka mzdy60aa) liečebného pedagóga (§ 27 ods. 2), ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností (§ 33 ods. 2) a vykonáva odborné pracovné činnosti v rozsahu získaného vzdelania v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas v zdravotníckom zariadení podľa § 7 ods. 2 u poskytovateľa, ktorý prevádzkuje zariadenie ústavnej zdravotnej starostlivosti, je najmenej 1,06-násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa priznáva základná zložka mzdy.

01.01.2016

(2) Základná zložka mzdy60aa) liečebného pedagóga (§ 27 ods. 2), ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon certifikovaných pracovných činností (§ 33 ods. 5) v príslušnej certifikovanej pracovnej činnosti a vykonáva certifikované pracovné činnosti v príslušnej certifikovanej pracovnej činnosti v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas v zdravotníckom zariadení podľa § 7 ods. 2 u poskytovateľa, ktorý prevádzkuje zariadenie ústavnej zdravotnej starostlivosti, je najmenej 1,10-násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa priznáva základná zložka mzdy.

01.01.2016

(3) Základná zložka mzdy60aa) liečebného pedagóga (§ 27 ods. 2), ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností (§ 33 ods. 4) v špecializačnom odbore a vykonáva špecializované pracovné činnosti v príslušnom špecializačnom odbore v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas v zdravotníckom zariadení podľa § 7 ods. 2 u poskytovateľa, ktorý prevádzkuje zariadenie ústavnej zdravotnej starostlivosti, je najmenej 1,20-násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa priznáva základná zložka mzdy.

01.01.2016

§ 80au

01.01.2016

(1) Základná zložka mzdy60aa) psychológa (§ 27 ods. 2), ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností (§ 33 ods. 2) a vykonáva odborné pracovné činnosti v rozsahu získaného vzdelania v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas v zdravotníckom zariadení podľa § 7 ods. 2 u poskytovateľa, ktorý prevádzkuje zariadenie ústavnej zdravotnej starostlivosti, je najmenej 1,06-násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa priznáva základná zložka mzdy.

01.01.2016

(2) Základná zložka mzdy60aa) psychológa (§ 27 ods. 2), ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon certifikovaných pracovných činností (§ 33 ods. 5) v príslušnej certifikovanej pracovnej činnosti a vykonáva certifikované pracovné činnosti v príslušnej certifikovanej pracovnej činnosti v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas v zdravotníckom zariadení podľa § 7 ods. 2 u poskytovateľa, ktorý prevádzkuje zariadenie ústavnej zdravotnej starostlivosti, je najmenej 1,10-násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa priznáva základná zložka mzdy.

01.01.2016

(3) Základná zložka mzdy60aa) psychológa (§ 27 ods. 2), ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností (§ 33 ods. 4) v špecializačnom odbore a vykonáva špecializované pracovné činnosti v príslušnom špecializačnom odbore v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas v zdravotníckom zariadení podľa § 7 ods. 2 u poskytovateľa, ktorý prevádzkuje zariadenie ústavnej zdravotnej starostlivosti, je najmenej 1,20-násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa priznáva základná zložka mzdy.

01.01.2016

§ 80av

01.01.2016

(1) Základná zložka mzdy60aa) fyzika (§ 27 ods. 2), ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností (§ 33 ods. 2) a vykonáva odborné pracovné činnosti v rozsahu získaného vzdelania v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas v zdravotníckom zariadení podľa § 7 ods. 2 u poskytovateľa, ktorý prevádzkuje zariadenie ústavnej zdravotnej starostlivosti, je najmenej 1,25-násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa priznáva základná zložka mzdy.

01.01.2016

(2) Základná zložka mzdy60aa) fyzika (§ 27 ods. 2), ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností (§ 33 ods. 4) v špecializačnom odbore a vykonáva špecializované pracovné činnosti v príslušnom špecializačnom odbore v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas v zdravotníckom zariadení podľa § 7 ods. 2 u poskytovateľa, ktorý prevádzkuje zariadenie ústavnej zdravotnej starostlivosti, je najmenej 2,10-násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa priznáva základná zložka mzdy.

01.01.2016

§ 80aw

01.01.2016

(1) Základná zložka mzdy60aa) laboratórneho diagnostika (§ 27 ods. 2), ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností (§ 33 ods. 2) a vykonáva odborné pracovné činnosti v rozsahu získaného vzdelania v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas v zdravotníckom zariadení podľa § 7 ods. 2 u poskytovateľa, ktorý prevádzkuje zariadenie ústavnej zdravotnej starostlivosti, je najmenej 1,25-násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa priznáva základná zložka mzdy.

01.01.2016

(2) Základná zložka mzdy60aa) laboratórneho diagnostika (§ 27 ods. 2), ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon certifikovaných pracovných činností (§ 33 ods. 5) v príslušnej certifikovanej pracovnej činnosti a vykonáva certifikované pracovné činnosti v príslušnej certifikovanej pracovnej činnosti v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas v zdravotníckom zariadení podľa § 7 ods. 2 u poskytovateľa, ktorý prevádzkuje zariadenie ústavnej zdravotnej starostlivosti, je najmenej 1,30-násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa priznáva základná zložka mzdy.

01.01.2016

(3) Základná zložka mzdy60aa) laboratórneho diagnostika (§ 27 ods. 2), ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností (§ 33 ods. 4) v špecializačnom odbore a vykonáva špecializované pracovné činnosti v príslušnom špecializačnom odbore v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas v zdravotníckom zariadení podľa § 7 ods. 2 u poskytovateľa, ktorý prevádzkuje zariadenie ústavnej zdravotnej starostlivosti, je najmenej 2,10-násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa priznáva základná zložka mzdy.

01.01.2012

§ 80b

01.01.2016

(1) Ak má zdravotnícky pracovník uvedený v § 80a až 80aw dohodnutý pracovný pomer na kratší pracovný čas, ako je ustanovený týždenný pracovný čas,60ab) základná zložka mzdy podľa § 80a zodpovedá dohodnutému kratšiemu pracovnému času.

01.01.2016

(2) Základná zložka mzdy zdravotníckeho pracovníka uvedeného v § 80a až 80aw nezahŕňa príplatky, iné nárokovateľné zložky mzdy, nenárokovateľné zložky mzdy, mzdu za prácu nadčas a mzdu za neaktívnu časť pracovnej pohotovosti na pracovisku podľa osobitného predpisu.60ac)

01.01.2016

(3) Základná zložka mzdy lekára a zubného lekára sa dojednáva ako mesačná mzda.

01.01.2016

(4) Základná zložka mzdy zdravotníckeho pracovníka uvedeného v § 80a až 80aw sa upravuje podľa údajov zverejnených Štatistickým úradom Slovenskej republiky každoročne vždy k 1. januáru kalendárneho roka.

01.01.2005

SIEDMA ČASŤ

01.01.2005

DOZOR A SANKCIE

01.01.2005

§ 81

01.09.2005

(1) Dozor nad dodržiavaním ustanovení tohto zákona vykonáva

01.01.2016

a) orgán príslušný na vydanie povolenia (§ 11), ak ide o plnenie povinností držiteľmi povolení podľa § 79 okrem § 79 ods. 1 písm. g), za), zu) až zw) a ah) a dodržiavanie podmienok prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia na základe povolenia,

01.04.2013

b) ak ide o plnenie povinností podľa § 79 a dodržiavanie podmienok prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia na základe povolenia držiteľmi povolení podľa § 11 ods. 2 písm. g), aj ministerstvo zdravotníctva,

01.04.2013

c) komora príslušná na vydanie licencie (§ 68 ods. 2 až 11), ak ide o plnenie povinností držiteľmi licencií podľa § 79 a dodržiavanie podmienok na vydanie licencie,

01.04.2013

d) komora príslušná na registráciu zdravotníckych pracovníkov (§ 62 ods. 2 až 12), ak ide o plnenie povinností ustanovených v § 80 ods. 1 písm. b) až d),

01.04.2013

e) komora príslušná na združovanie zdravotníckych pracovníkov (§ 43 ods. 2, § 44 ods. 2, § 45 ods. 2, § 46 ods. 2, § 47b ods. 1, § 47c ods. 1, § 47d ods. 1, § 47e ods. 1, § 47f ods. 1, § 47g ods. 1 a § 47h ods. 1), ak ide o plnenie povinností ustanovených v § 52 ods. 2,

01.04.2015

f) ministerstvo zdravotníctva, ak ide o dodržiavanie ustanovení § 7 ods. 8 a 9 a § 40 ods. 13 a 16,

01.01.2016

g) samosprávny kraj príslušný podľa miesta prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia, ak ide o plnenie povinností podľa § 79 ods. 1 písm. g), za), zu) až zw) a ah).

01.01.2016

(2) Orgány dozoru podľa odseku 1 sú oprávnené za podmienok ustanovených týmto zákonom

01.01.2005

a) ukladať pokuty (§ 82),

01.01.2005

b) dočasne pozastaviť povolenie alebo licenciu (§ 18 a 73),

01.01.2005

c) zrušiť povolenie alebo licenciu (§ 19 a 74),

01.01.2005

d) ukladať disciplinárne opatrenia (§ 65).

01.04.2013

(3) Pri ukladaní sankcií orgány podľa odseku 2 prihliadajú najmä na povahu porušenej povinnosti, spôsob konania alebo opomenutia, mieru zavinenia, dĺžku a dôsledky porušenia povinnosti alebo inú priťažujúcu okolnosť.

01.09.2005

(4) Na správne poskytovanie zdravotnej starostlivosti60a) dohliada úrad pre dohľad podľa osobitného predpisu.60b)

01.06.2009

(5) Orgány dozoru podľa odseku 1 pri výkone dozornej činnosti postupujú primerane podľa základných pravidiel kontrolnej činnosti ustanovených osobitným predpisom.60c)

01.09.2005

§ 82

01.06.2010

(1) Orgán príslušný na vydanie povolenia (§ 11) uloží držiteľovi povolenia vydaného podľa tohto zákona pokutu za porušenie niektorej z povinností ustanovených

01.04.201528.04.2017

a) v § 79 ods. 1 písm. e), f), h), k), p), s), t), u), w), z), zc), ze) až zj), zq), zr) a zt), odseku 6, v § 79a ods. 1 písm. a), b), d) a e) až do 663 eur,

01.01.2017

b) v § 79 ods. 1 písm. i), j), o), q), r), v), y), zb), zl) až zp), zs), aa) až ae), al) a am), ods. 2 písm. a) až c), ods. 4 písm. a) a b), v § 79a ods. 1 písm. c) a § 79b až do 3 319 eur,

01.01.2016

c) v § 79 ods. 1 písm. d), l) až n), zk) a zy) až do 9 958 eur,

01.01.201628.04.2017

d) v § 79 ods. 1 písm. a) až c), zx), zz), af) a ag) až do 16 596 eur.

01.04.2013

(2) Komora príslušná na vydanie licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe [§ 68 ods. 1 písm. a) a ods. 2, 3, 5 až 11] uloží držiteľovi licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe pokutu za porušenie niektorej z povinností ustanovených

01.10.2013

a) v § 79 ods. 1 písm. h), k), p), s) až u), § 79 ods. 5 písm. a) a b) a v § 79a ods. 1 písm. a), b) a d) a ods. 4 až do 663 eur,

01.10.2013

b) v § 79 ods. 1 písm. i), o), r) a zl) až zp), § 79 ods. 2 písm. a), § 79 ods. 4 písm. a) a b), § 79 ods. 5 písm. c) a d) a § 79b až do 3 319 eur,

01.01.2009

c) v § 79 ods. 1 písm. a), b) a l) až n) až do 16 596 eur.

01.01.2009

(3) Orgán príslušný na vydanie povolenia (§ 11) uloží pokutu až do 33 193 eur

01.01.2008

a) fyzickej osobe a právnickej osobe, ak poskytuje zdravotnú starostlivosť bez povolenia (§ 7 ods. 2 až 4) alebo vykonáva lekársku posudkovú činnosť v rozpore s týmto zákonom (§ 7a),

01.09.2005

b) právnickej osobe, ak

01.09.2005

1. poskytuje zdravotnú starostlivosť bez odborného zástupcu; uvedené neplatí, ak má určeného náhradného odborného zástupcu podľa § 17a, alebo

01.09.2005

2. jej odborný zástupca alebo ak právnická osoba má určeného náhradného odborného zástupcu, jej náhradný odborný zástupca nemá licenciu na výkon činnosti odborného zástupcu [§ 68 ods. 1 písm. c)],

01.09.2005

c) fyzickej osobe, ak poskytuje zdravotnú starostlivosť bez licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe [§ 68 ods. 1 písm. a)],

01.09.2005

d) odbornému zástupcovi, ak vykonáva činnosť odborného zástupcu pre viac ako jedného poskytovateľa; to neplatí, ak ide o náhradného odborného zástupcu (§ 17a).

01.04.2013

(4) Komora príslušná na registráciu zdravotníckych pracovníkov (§ 62 ods. 2 až 12) uloží zdravotníckemu pracovníkovi pokutu až do 663 eur, ak poruší niektorú z povinností ustanovených v § 80 ods. 1 písm. b) až d).

01.08.2013

(5) Ministerstvo zdravotníctva uloží pokutu

01.08.2013

a) až do 1 500 eur osobe, ak osoba používa profesijný titul v rozpore s § 37b,

01.01.2016

b) až do 3 300 eur zdravotníckemu pracovníkovi, ak poruší povinnosť podľa § 80 ods. 1 písm. k); rovnopis rozhodnutia o uložení pokuty ministerstvo zdravotníctva bezodkladne zašle komore príslušnej na registráciu zdravotníckych pracovníkov.

01.06.2010

(6) Ministerstvo zdravotníctva uloží pokutu

01.07.2014

a) do 4 000 eur vzdelávacej ustanovizni, ak uskutočňuje študijný program bez akreditácie alebo kurz inštruktora prvej pomoci bez akreditácie (§ 40 ods. 25),

01.04.2013

b) do 2 000 eur vzdelávacej ustanovizni, ak uskutočňuje kurz prvej pomoci bez akreditácie (§ 40 ods. 25),

01.04.2013

c) 5 000 eur osobe, ktorá poruší zákaz podľa § 7 ods. 8 a 9,

01.07.2013

d) do 3 000 eur vzdelávacej ustanovizni, ak poruší povinnosť podľa § 40 ods. 13 a 16,

01.01.2016

e) do 200 eur zdravotníckemu pracovníkovi, ak poruší niektorú z povinností podľa § 80 ods. 1 písm. g) až i),

01.01.2016

f) do 200 eur zdravotníckemu pracovníkovi, ak poruší povinnosť podľa § 80 ods. 1 písm. j).

01.12.2011

(7) Ministerstvo zdravotníctva uloží pokutu komore za nečinnosť pri rozhodovaní o žiadosti o vydanie licencie podľa § 68 až do 2 000 eur.

01.01.2016

(8) Orgán príslušný na vydanie povolenia uloží pokutu zdravotníckemu pracovníkovi, ak poruší povinnosť podľa § 80 ods. 1 písm. l), až do 663 eur.

01.01.2016

(9) Samosprávny kraj uloží poskytovateľovi za porušenie niektorej z povinností ustanovených v § 79 ods. 1 písm. g), za), zu) až zw) pokutu až do 3319 eur a za porušenie povinnosti ustanovenej v § 79 ods. 1 písm. ah) pokutu až do 16 596 eur.

01.04.2015

(10) Pri určení výšky pokuty podľa odsekov 1 až 9 sa prihliadne najmä na závažnosť, čas trvania, následky a povahu zistených nedostatkov.

01.01.2016

(11) Zodpovednosti za porušenie povinnosti podľa § 80 ods. 1 písm. g) až j) sa zdravotnícky pracovník zbaví, ak preukáže, že zo závažných dôvodov alebo v dôsledku iných okolností hodných osobitného zreteľa, ktoré nemohol ovplyvniť svojím konaním, nemohol splniť povinnosti, za porušenie ktorých je možné uložiť pokutu podľa odseku 6 písm. c). Zbavením sa zodpovednosti za porušenie povinnosti nie je dotknutá povinnosť zdravotníckeho pracovníka túto povinnosť dodatočne splniť po odpadnutí dôvodov, na základe ktorých sa zdravotnícky pracovník zbavil tejto zodpovednosti.

01.01.2005

§ 83

01.01.2016

(1) Konanie o uložení pokuty možno začať do jedného roka odo dňa, keď orgán príslušný na vykonávanie dozoru nad dodržiavaním ustanovení tohto zákona (§ 81 ods. 1) zistil porušenie povinnosti, najneskôr do troch rokov odo dňa porušenia povinnosti.

01.08.2013

(2) Účastníkom konania o uložení pokuty je držiteľ povolenia, držiteľ licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe, zdravotnícky pracovník alebo osoba, ktorá používa profesijný titul v rozpore s § 37b, a úrad pre dohľad, ak sa konanie začalo na jeho podnet.

01.01.2016

(3) V rozhodnutí o uložení pokuty orgán príslušný na vykonávanie dozoru nad dodržiavaním ustanovení tohto zákona (§ 81 ods. 1) určí lehotu na odstránenie nedostatkov. Ak sa v tejto lehote nedostatky neodstránili, možno uložiť pokutu opakovane.

01.04.2015

(4) Pokuty uložené ministerstvom zdravotníctva a komorou sú príjmom štátneho rozpočtu. Pokuty uložené samosprávnym krajom sú príjmom samosprávneho kraja.

01.01.2005

DEVIATA ČASŤ

01.01.2005

SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

01.01.2005

§ 92

01.04.2013

(1) Na konanie a rozhodovanie podľa tohto zákona sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní,72) ak tento zákon neustanovuje inak.

01.01.2017

(2) O odvolaní proti rozhodnutiu samosprávneho kraja rozhoduje ministerstvo zdravotníctva.

01.01.2017

(3) Ak je konanie prerušené, lehoty podľa tohto zákona neplynú.

01.01.2017

(4) Na spracúvanie osobných údajov podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o ochrane osobných údajov.25)

01.01.2008

§ 92a

01.01.2008

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave vedie centrálny register diplomov o špecializácii, certifikátov a osvedčení o príprave na výkon práce v zdravotníctve (§ 41) vydaných v Slovenskej republike. Ostatné vzdelávacie ustanovizne uskutočňujúce akreditované študijné programy ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov podľa tohto zákona sú jej povinné poskytnúť potrebné doklady a súčinnosť na úplné a správne vedenie aktuálneho registra.

30.12.2007

§ 92b

30.12.2007

(1) Akciová spoločnosť, ktorá vznikla transformáciou štátnej organizácie podľa predpisov účinných do 29. decembra 2007 (ďalej len „akciová spoločnosť"), môže vykonávať aj iné činnosti ako poskytovanie zdravotnej starostlivosti za podmienok ustanovených osobitným predpisom.64)

30.12.2007

(2) Akcie akciovej spoločnosti znejú na meno a majú podobu zaknihovaného cenného papiera; zmena ich podoby alebo formy sa zakazuje.

30.12.2007

(3) Na prevod akcií akciovej spoločnosti vo vlastníctve štátu na iné osoby sa vzťahujú predpisy o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby,65) ak ďalej nie je ustanovené inak.

30.12.2007

(4) Prevod akcií akciovej spoločnosti možno vykonať len na základe rozhodnutia vlády Slovenskej republiky o privatizácii majetkovej účasti štátu na základnom imaní akciovej spoločnosti (ďalej len „majetková účasť štátu"). Majetková účasť štátu nesmie klesnúť pod 51 %.

30.12.2007

(5) V prípade zvýšenia alebo zníženia základného imania akciovej spoločnosti majetková účasť štátu nesmie klesnúť pod 51 %.

01.01.2005

§ 93

01.01.2005

(1) Konanie o povolenie na výkon zdravotníckeho povolania, ktoré sa neskončilo do nadobudnutia účinnosti tohto zákona, sa považuje za konanie o uznaní dokladu o špecializácii podľa tohto zákona.

01.01.2005

(2) Doklad o špecializácii uznaný v konaní o povolenie na výkon zdravotníckeho povolania podľa doterajších predpisov sa považuje za doklad o špecializácii uznaný podľa tohto zákona.

01.01.2005

(3) Konanie o vydanie povolenia na poskytovanie zdravotnej starostlivosti podľa doterajších predpisov, ktoré sa neskončilo do nadobudnutia účinnosti tohto zákona, sa dokončí podľa tohto zákona.

01.01.2005

(4) Konanie o dočasnom pozastavení činnosti, konanie o zrušení povolenia na poskytovanie zdravotnej starostlivosti a konanie o pokutách, ktoré sa neskončilo pred účinnosťou tohto zákona, sa dokončí podľa doterajších predpisov.

01.09.2005

§ 93a

01.09.2005

(1) Licencia na výkon odborného zástupcu vydaná pred 1. septembrom 2005 sa považuje za licenciu na výkon činnosti odborného zástupcu vydanú podľa tohto zákona.

01.09.2005

(2) Rozhodnutie o uznaní dokladov o špecializácii vydané pred 1. septembrom 2005 sa považuje za rozhodnutie o uznaní dokladov o špecializácii vydané podľa tohto zákona.

01.09.2005

(3) Konanie o uznanie dokladov o špecializácii, ktoré sa právoplatne neskončilo do 31. augusta 2005, dokončí sa podľa doterajších predpisov.

01.09.2005

(4) Konanie o uložení pokuty, ktoré sa právoplatne neskončilo do 31. augusta 2005, dokončí sa podľa doterajších predpisov.

01.09.2005

(5) Ordinačné hodiny schválené podľa doterajších predpisov sa považujú za ordinačné hodiny schválené podľa tohto zákona.

01.01.2008

(6) Lekári, ktorí vykonávajú lekársku posudkovú činnosť na inom mieste ako v zdravotníckom zariadení, sú oprávnení vykonávať lekársku posudkovú činnosť bez licencie na výkon lekárskej posudkovej činnosti [§ 68 ods. 1 písm. d)] najneskôr do 31. decembra 2009.

01.09.2005

(7) Ustanovenie odseku 6 sa nevzťahuje na lekárov, ktorí vykonávajú lekársku posudkovú činnosť v ozbrojených silách a v ozbrojených zboroch (§ 7a ods. 2).

01.01.2009

§ 93b

01.06.2009

Lekári, ktorí vykonávajú lekársku posudkovú činnosť na inom mieste ako v zdravotníckom zariadení, sú oprávnení vykonávať lekársku posudkovú činnosť bez licencie na výkon lekárskej posudkovej činnosti aj po 31. decembri 2009, ak to ustanovuje osobitný predpis72a) a ak sú zaradení do špecializačného štúdia alebo certifikačnej prípravy v odbore posudkové lekárstvo; najdlhšie však tri roky od začiatku vykonávania lekárskej posudkovej činnosti. Štúdium v špecializačnom študijnom programe alebo certifikačnom študijnom programe v odbore posudkové lekárstvo sa preukazuje raz za rok potvrdením od príslušnej vzdelávacej ustanovizne (§ 40 a 101).

01.01.2005

§ 94

01.01.2005

(1) Zdravotnícki pracovníci, ktorí dovŕšili 65 rokov veku pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona, sú povinní podrobiť sa posúdeniu zdravotnej spôsobilosti (§ 32 ods. 5) do troch mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto zákona.

01.01.2005

(2) Ustanovenie odseku 1 sa nevzťahuje na lekára, zubného lekára a farmaceuta, ak sa podrobili posúdeniu zdravotnej spôsobilosti po dovŕšení 65 rokov veku podľa doterajších predpisov.

01.01.2005

§ 95

01.01.2005

(1) Do ustanovenia orgánov komory podľa tohto zákona vykonávajú ich pôsobnosť orgány komory podľa doterajších predpisov.73) Doterajšia rada komory zvolá snem komory podľa tohto zákona tak, aby sa uskutočnil do šiestich mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto zákona.

01.01.2005

(2) Regionálne komory zriadené podľa doterajších predpisov sa považujú za regionálne komory zriadené podľa tohto zákona.

01.01.2005

(3) Člen komory, ktorý je ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto zákona členom komory zriadenej podľa doterajších predpisov, sa stáva členom komory podľa tohto zákona.

01.01.2005

§ 96

01.01.2005

(1) Zdravotnícki pracovníci sú povinní oznámiť príslušnej komore (§ 62 ods. 2 až 6) údaje do registra a predložiť doklady vyžadované podľa tohto zákona (§ 63 ods. 2 a 3) do dvoch mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto zákona, ak ďalej nie je ustanovené inak.

01.01.2005

(2) Na zdravotníckych pracovníkov zapísaných do registra podľa doterajších predpisov sa nevzťahuje povinnosť zaplatiť registračný poplatok podľa tohto zákona.

01.01.2005

(3) U zdravotníckych pracovníkov podľa odseku 2 sa nevyžaduje doklad o zaplatení registračného poplatku a iné doklady podľa § 63 ods. 3, ak ich už predložili podľa doterajších predpisov73) a zodpovedajú údajom oznámeným podľa odseku 1.

01.01.2005

(4) Komora je povinná na základe údajov oznámených podľa odseku 1 a predložených dokladov podľa odsekov 1 a 3 zapísať zdravotníckeho pracovníka do registra do šiestich mesiacov odo dňa oznámenia a vydať mu potvrdenie o zápise do registra.

01.01.2005

§ 97

01.01.2005

Poskytovanie zdravotnej starostlivosti podľa doterajšieho predpisu sa považuje za poskytovanie zdravotnej starostlivosti

01.01.2005

a) v ambulancii, ak ide o poskytovanie zdravotnej starostlivosti podľa doterajších predpisov

01.01.2005

1. v ambulancii,

01.01.2005

2. v stanici lekárskej služby prvej pomoci,

01.01.2005

3. v centre pre liečbu drogových závislostí, ktoré poskytuje ambulantnú zdravotnú starostlivosť okrem prípadov uvedených v písmene d) štvrtý bod,

01.01.2005

b) v ambulancii záchrannej zdravotnej služby, ak ide o poskytovanie zdravotnej starostlivosti podľa doterajších predpisov v záchrannej zdravotnej službe,

01.01.2005

c) v zariadení na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti, ak ide o poskytovanie zdravotnej starostlivosti podľa doterajších predpisov v špecializovanom zariadení ambulantnej zdravotnej starostlivosti, ktoré poskytuje jednodňovú ambulantnú zdravotnú starostlivosť,

01.01.2005

d) v stacionári, ak ide o poskytovanie zdravotnej starostlivosti podľa doterajších predpisov

01.01.2005

1. v špecializovanom zariadení ambulantnej zdravotnej starostlivosti, ktoré poskytuje opakovanú dennú ambulantnú zdravotnú starostlivosť,

01.01.2005

2. v dialyzačnom stredisku,

01.01.2005

3. v psychiatrickom stacionári,

01.01.2005

4. v centre pre liečbu drogových závislostí, ktoré poskytuje opakovanú dennú ambulantnú zdravotnú starostlivosť,

01.01.2005

5. vo vysokošpecializovanom odbornom ústave, ktorý poskytuje opakovanú dennú ambulantnú zdravotnú starostlivosť,

01.01.2005

e) v poliklinike, ak ide o poskytovanie zdravotnej starostlivosti podľa doterajších predpisov v poliklinike,

01.01.2005

f) v agentúre domácej ošetrovateľskej starostlivosti, ak ide o poskytovanie zdravotnej starostlivosti podľa doterajších predpisov v agentúre domácej ošetrovateľskej starostlivosti,

01.01.2005

g) v zariadení spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek, ak ide o poskytovanie zdravotnej starostlivosti podľa doterajších predpisov v samostatnom zariadení spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek,

01.01.2005

h) vo všeobecnej nemocnici, ak ide o poskytovanie zdravotnej starostlivosti podľa doterajších predpisov

01.01.2005

1. v nemocnici I. typu,

01.01.2005

2. v nemocnici s poliklinikou I. typu,

01.01.2005

3. v nemocnici s poliklinikou II. a III. typu,

01.01.2005

4. vo fakultnej nemocnici a fakultnej nemocnici s poliklinikou,

01.01.2005

i) v špecializovanej nemocnici, ak ide o poskytovanie zdravotnej starostlivosti podľa doterajších predpisov

01.01.2005

1. vo vysokošpecializovanom odbornom ústave, ktorý poskytuje ústavnú zdravotnú starostlivosť,

01.01.2005

2. v psychiatrickej nemocnici,

01.01.2005

3. v centre pre liečbu drogových závislostí, ktoré poskytuje ústavnú zdravotnú starostlivosť,

01.01.2005

4. v odbornom liečebnom ústave,

01.01.2005

j) v liečebni, ak ide o poskytovanie zdravotnej starostlivosti podľa doterajších predpisov

01.01.2005

1. v liečebni pre dlhodobo chorých,

01.01.2005

2. v geriatrickom centre,

01.01.2005

3. v psychiatrickej liečebni,

01.01.2005

4. v centre pre liečbu drogových závislostí, ktoré poskytuje ústavnú zdravotnú starostlivosť nadväzujúcu na inú ústavnú zdravotnú starostlivosť alebo na ambulantnú zdravotnú starostlivosť,

01.01.2005

5. v sanatóriu,

01.01.2005

k) v hospici, ak ide o poskytovanie zdravotnej starostlivosti podľa doterajších predpisov v zariadení, ktoré poskytuje paliatívnu starostlivosť,

01.01.2005

l) v prírodných liečebných kúpeľoch, ak ide o poskytovanie zdravotnej starostlivosti podľa doterajších predpisov v prírodných liečebných kúpeľoch.

01.01.2005

§ 98

01.01.2005

(1) Ak držiteľ povolenia na poskytovanie zdravotnej starostlivosti vydaného podľa doterajších predpisov nezíska licenciu na výkon zdravotníckeho povolania podľa tohto zákona do 30. júna 2006, povolenie stráca platnosť uplynutím tejto lehoty.

01.01.2005

(2) Ak držiteľ povolenia na poskytovanie zdravotnej starostlivosti vydaného podľa doterajších predpisov nezíska povolenie podľa tohto zákona do 31. decembra 2006, povolenie stráca platnosť uplynutím tejto lehoty.

01.01.2005

(3) Prvé výberové konanie (§ 14) uskutoční ministerstvo zdravotníctva najneskôr do 31. marca 2006.

01.01.2005

(4) Držitelia povolení vydaných podľa tohto zákona sú povinní označiť zdravotnícke zariadenie v súlade s týmto zákonom najneskôr do troch mesiacov odo dňa vydania povolenia podľa tohto zákona.

01.01.2005

(5) Minimálna sieť podľa tohto zákona sa nesmie do 31. decembra 2006 zvýšiť ani znížiť oproti sieti zdravotníckych zariadení podľa doterajších predpisov o viac ako 15 %.

01.01.2005

(6) Zodpovednosť za škodu spôsobenú poskytovateľmi pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti upravuje osobitný predpis.74)

01.06.2006

§ 98a

01.06.2006

Ak držiteľ povolenia na poskytovanie zdravotnej starostlivosti v tkanivových zariadeniach alebo biobankách vydaného podľa doterajších predpisov nezíska povolenie podľa tohto zákona do 7. apríla 2007, povolenie stráca platnosť uplynutím tejto lehoty.

20.10.2007

§ 98b

20.10.2007

(1) Povolenia vydané podľa doterajších predpisov sa považujú za povolenia vydané podľa tohto zákona.

01.09.2008

(2) Zdravotnícki pracovníci sú povinní prispôsobiť doterajšie používanie označenia svojho povolania ustanoveniam o používaní profesijných titulov a ich skratiek podľa tohto zákona najneskôr do 20. októbra 2008 okrem označení „revízny lekár“ a „revízny farmaceut“ uvedených v osobitných predpisoch,74a) ktorých používanie prispôsobia tomuto zákonu najneskôr do 20. októbra 2013.

20.10.2007

(3) Rozhodnutia o uznaní dokladov o špecializácii vydané ministerstvom zdravotníctva podľa doterajších predpisov sa považujú za rozhodnutia o uznaní dokladov o špecializácii vydané podľa tohto zákona.

20.10.2007

(4) Konania o uznaní dokladov o špecializácii, ktoré neboli právoplatne skončené do 20. októbra 2007, sa ukončia podľa tohto zákona.

20.10.2007

(5) Profesijné tituly a ich skratky priznané zdravotníckym pracovníkom v konaniach o uznaní dokladov podľa doterajších predpisov sa považujú za profesijné tituly a ich skratky priznané podľa tohto zákona. Ak v konaní o uznaní dokladov podľa doterajších predpisov nebol zdravotníckemu pracovníkovi v rozhodnutí o uznaní dokladov priznaný žiadny profesijný titul alebo jeho skratka, ministerstvo zdravotníctva mu prizná používanie profesijného titulu alebo jeho skratky na území Slovenskej republiky podľa tohto zákona na základe písomnej žiadosti držiteľa rozhodnutia o uznaní dokladov.

01.01.2005

§ 99

01.01.2005

(1) Zdravotnícke zariadenia transformované podľa tohto zákona (§ 84 až 91) a zdravotnícke zariadenia, ktoré vznikli na základe osobitného predpisu,75) môžu poskytovať zdravotnú starostlivosť naďalej, ak najneskôr do 31. decembra 2006 získajú povolenie podľa tohto zákona.

01.01.2005

(2) Zdravotnícke zariadenia, ktorých zriaďovateľom je samosprávny kraj alebo obec podľa doterajších predpisov, môžu poskytovať zdravotnú starostlivosť naďalej, ak najneskôr do 31. decembra 2006 získajú povolenie podľa tohto zákona.

01.01.2005

§ 99a

01.01.2005

Transformácia štátnych organizácií podľa § 84 ods. 1, ktorá sa začala pred účinnosťou tohto zákona, sa dokončí podľa doterajších predpisov.

01.01.2005

§ 100

01.01.2005

(1) Ustanovenia tohto zákona sa primerane vzťahujú aj na zdravotnícke zariadenia zriadené podľa osobitného predpisu.61) Ustanovenia tohto zákona sa primerane vzťahujú aj na zdravotnícke zariadenia, ktoré boli ku dňu účinnosti tohto zákona prevedené podľa osobitných predpisov62) alebo zmenené podľa osobitných predpisov,63) ale nezískali povolenie podľa doterajších predpisov.

01.01.2005

(2) Riaditeľov zdravotníckych zariadení v pôsobnosti ministerstva zdravotníctva menuje a odvoláva minister zdravotníctva.

01.06.2009

§ 100a

01.06.2009

(1) Návratnú finančnú výpomoc zo štátnych finančných aktív (ďalej len „návratná finančná výpomoc“) možno poskytnúť zdravotníckemu zariadeniu poskytujúcemu zdravotnú starostlivosť podľa tohto zákona, ktorým je

01.06.2009

a) príspevková organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva zdravotníctva,

01.06.2009

b) príspevková organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky,

01.06.2009

c) príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je obec alebo samosprávny kraj,

01.06.2009

d) nezisková organizácia, ktorej zakladateľom alebo spoluzakladateľom je ministerstvo zdravotníctva,

01.06.2009

e) nezisková organizácia, ktorej zakladateľom alebo spoluzakladateľom je obec alebo samosprávny kraj.

01.06.2009

(2) Návratnú finančnú výpomoc možno poskytnúť zdravotníckemu zariadeniu podľa odseku 1, ktoré vypracuje podnikateľský plán a spolu so žiadosťou o poskytnutie návratnej finančnej výpomoci ho najneskôr do 31. augusta 2009 predloží ministerstvu zdravotníctva.

01.06.2009

(3) Poskytnutie návratnej finančnej výpomoci zdravotníckemu zariadeniu podľa odseku 1 schvaľuje ministerstvo zdravotníctva. Návratnú finančnú výpomoc možno poskytnúť zdravotníckemu zariadeniu podľa odseku 1 na základe zmluvy o poskytnutí návratnej finančnej výpomoci uzatvorenej medzi ministerstvom zdravotníctva, Ministerstvom financií Slovenskej republiky a zdravotníckym zariadením.

01.06.2009

(4) Finančné prostriedky z návratnej finančnej výpomoci možno použiť len na úhradu istiny existujúcich záväzkov s lehotou splatnosti do 30. septembra 2008.

01.06.2009

(5) Návratná finančná výpomoc sa poskytuje s dobou splatnosti 15 rokov; ministerstvo zdravotníctva môže v odôvodnených prípadoch schváliť odloženie začiatku splácania poskytnutej návratnej finančnej výpomoci najviac o dva roky.

01.06.2009

(6) Návratná finančná výpomoc môže byť poskytnutá najneskôr do 31. decembra 2009.

01.02.2010

§ 100b

01.02.2010

(1) Členstvo v správnej rade neziskovej organizácie,75a) ktorej zakladateľom alebo spoluzakladateľom je štát, v mene ktorého koná ministerstvo zdravotníctva (ďalej len „nezisková organizácia založená štátom“), vzniká vymenovaním.

01.02.2010

(2) Ministerstvo zdravotníctva vymenúva nadpolovičnú väčšinu členov správnej rady vrátane predsedu správnej rady, ak vklad štátu do neziskovej organizácie založenej štátom pri jej založení presiahol polovicu všetkých vkladov. Ostatní zakladatelia vymenujú na základe vzájomnej dohody zostávajúci počet členov správnej rady. Ak k dohode ostatných zakladateľov o menovaní zostávajúcich členov správnej rady nedôjde, vymenuje zostávajúcich členov správnej rady ministerstvo zdravotníctva z kandidátov navrhnutých ostatnými zakladateľmi.

01.02.2010

(3) Člen správnej rady neziskovej organizácie založenej štátom môže byť odvolaný zakladateľom, ktorý člena správnej rady vymenoval.

05.01.2012

(4) Nezisková organizácia, ktorá vznikla zlúčením alebo splynutím viacerých neziskových organizácií, z ktorých aspoň jedna bola neziskovou organizáciou založenou štátom a vklad štátu do tejto neziskovej organizácie založenej štátom presahuje polovicu všetkých vkladov zakladateľov a spoluzakladateľov do neziskových organizácií, ktoré boli zlúčené alebo splynuli, sa na účely tohto zákona považuje za neziskovú organizáciu založenú štátom.

01.02.2010

(5) Nezisková organizácia založená štátom sa zrušuje rozhodnutím správnej rady o zrušení, zlúčení, splynutí alebo rozdelení neziskovej organizácie. Správna rada môže rozhodnúť o zrušení, zlúčení, splynutí alebo rozdelení neziskovej organizácie založenej štátom len po predchádzajúcom súhlase ministerstva zdravotníctva.

01.02.2010

(6) Pri zrušení a zániku neziskovej organizácie založenej štátom je likvidátor povinný vrátiť prioritný majetok75b) do vlastníctva štátu do správy ministerstva zdravotníctva za hodnotu tohto majetku zistenú v účtovníctve ku dňu zrušenia neziskovej organizácie založenej štátom.

01.02.2010

(7) Pri zrušení neziskovej organizácie založenej štátom likvidáciou podľa odsekov 5 a 6 majú zakladatelia nárok na podiel na likvidačnom zostatku. Likvidačný zostatok sa rozdelí medzi zakladateľov podľa hodnoty vloženého majetku.

01.02.2010

§ 100c

01.02.2010

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. februára 2010

01.02.2010

(1) Neziskové organizácie založené štátom sú povinné uviesť svoju činnosť do súladu s § 100b najneskôr do 1. marca 2010. Doterajšie funkčné obdobie členov správnych rád neziskových organizácií založených štátom končí 28. februára 2010. Zakladatelia neziskových organizácií založených štátom vymenujú nových členov správnych rád týchto neziskových organizácií tak, aby ich funkčné obdobie začalo plynúť od 1. marca 2010.

01.02.2010

(2) Až do začiatku plynutia funkčného obdobia nových členov správnych rád neziskových organizácií založených štátom podľa odseku 1 možno nakladať s majetkom týchto neziskových organizácií založených štátom len na účel poskytovania zdravotnej starostlivosti.

01.01.2005

§ 101

01.10.2006

(1) Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave je povinná získať akreditáciu študijných programov v príslušných špecializačných odboroch alebo certifikačných prípravách podľa tohto zákona najneskôr do 31. decembra 2010 a povinne uskutočňovať ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov najneskôr do roku 2010.

01.01.2005

(2) Osvedčenie, že obsah a rozsah špecializácie získanej na území Slovenskej republiky podľa doterajších predpisov zodpovedá obsahu a rozsahu príslušnej špecializácie, vydáva na účely výkonu špecializovaných pracovných činností v inom členskom štáte Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave.

01.09.2005

§ 101a

01.01.2008

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave je oprávnená vydávať diplomy o špecializácii, certifikáty, osvedčenia o príprave na výkon práce v zdravotníctve a potvrdenia o absolvovaní študijného programu sústavného vzdelávania bez akreditácie do 31. decembra 2010.

01.01.2005

§ 102

01.01.2005

(1) Lekár, ktorý je ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto zákona členom Slovenskej lekárskej komory34) zriadenej podľa osobitného zákona, stáva sa členom Slovenskej lekárskej komory podľa tohto zákona.

01.01.2005

(2) Zubný lekár, ktorý je ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto zákona členom Slovenskej komory zubných lekárov34) zriadenej podľa osobitného zákona, stáva sa členom Slovenskej komory zubných lekárov podľa tohto zákona.

01.01.2005

(3) Farmaceut, ktorý je ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto zákona členom Slovenskej lekárnickej komory35) zriadenej podľa osobitného zákona, stáva sa členom Slovenskej lekárnickej komory podľa tohto zákona.

01.01.2005

(4) Sestra a pôrodná asistentka, ktorá je ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto zákona členom Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek36) podľa osobitného zákona, stáva sa členom Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek podľa tohto zákona.

01.01.2005

(5) Psychológ, ktorý je ku dňu účinnosti tohto zákona členom Slovenskej komory psychológov76) zriadenej podľa osobitného zákona; liečebný pedagóg, logopéd, špeciálny pedagóg, biológ, genetik, fyzik a chemik, ktorý je ku dňu účinnosti tohto zákona členom Slovenskej komory vysokoškolsky vzdelaných zdravotníckych pracovníkov77) zriadenej podľa osobitného zákona; laborant, asistent a technik, ktorý je ku dňu účinnosti tohto zákona členom Slovenskej komory stredných zdravotníckych pracovníkov78) zriadenej podľa osobitného zákona, a zubný technik, ktorý je ku dňu účinnosti tohto zákona členom Slovenskej komory zubných technikov78) zriadenej podľa osobitného zákona, stáva sa členom Slovenskej komory iných zdravotníckych pracovníkov, asistentov, laborantov a technikov podľa tohto zákona a ich doterajšie členstvo v doterajších komorách zaniká.

01.01.2005

(6) Do ustanovenia orgánov Slovenskej lekárskej komory podľa tohto zákona vykonávajú ich pôsobnosť do ukončenia funkčného obdobia prezidenta začatého podľa doterajších predpisov doterajšie orgány Slovenskej lekárskej komory. Do ustanovenia orgánov Slovenskej komory zubných lekárov podľa tohto zákona vykonávajú ich pôsobnosť do ukončenia funkčného obdobia prezidenta začatého podľa doterajších predpisov doterajšie orgány Slovenskej komory zubných lekárov. Do ustanovenia orgánov Slovenskej lekárnickej komory podľa tohto zákona vykonávajú ich pôsobnosť do ukončenia funkčného obdobia prezidenta začatého podľa doterajších predpisov doterajšie orgány Slovenskej lekárnickej komory. Do ustanovenia orgánov Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek podľa tohto zákona vykonávajú ich pôsobnosť do ukončenia funkčného obdobia prezidenta začatého podľa doterajších predpisov doterajšie orgány Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek.

01.01.2005

(7) Do ustanovenia orgánov Slovenskej komory iných zdravotníckych pracovníkov, asistentov, laborantov a technikov podľa tohto zákona vykonávajú ich pôsobnosť doterajšie orgány Slovenskej komory vysokoškolsky vzdelaných zdravotníckych pracovníkov, najdlhšie však do šiestich mesiacov od účinnosti tohto zákona.

01.01.2005

(8) Majetok, práva a záväzky z doterajšej Slovenskej komory psychológov, Slovenskej komory vysokoškolsky vzdelaných zdravotníckych pracovníkov, Slovenskej komory stredných zdravotníckych pracovníkov a Slovenskej komory zubných technikov sa prevedú do 31. decembra 2005 na Slovenskú komoru iných zdravotníckych pracovníkov, asistentov, laborantov a technikov. Prechod majetku, práv a povinností podľa tohto zákona potvrdí Slovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov, asistentov, laborantov a technikov a oznámi ministerstvu zdravotníctva písomne bezprostredne po jeho uskutočnení.

01.01.2005

(9) Ak komory podľa odseku 8 neprevedú do 31. decembra 2005 svoj majetok, práva a záväzky na Slovenskú komoru iných zdravotníckych pracovníkov, asistentov, laborantov a technikov, je ich štatutárny orgán povinný do 31. januára 2006 určiť likvidátora; ak túto povinnosť v ustanovenej lehote nesplní, likvidátora určí súd, v ktorého obvode majú komory svoje sídla.

01.01.2005

(10) Majetkový zostatok, ktorý vyplynie z likvidácie majetku a zo záväzkov komory podľa odseku 9, sa rozdelí príslušným členom komory rovnakým dielom. Náklady na likvidáciu komôr sa uhradia z majetku komôr.

01.01.2005

§ 102a

01.01.2005

Z exekúcií a výkonu rozhodnutia podľa osobitných predpisov79) sa vylučuje do 31. decembra 2005

01.01.2005

a) majetok v správe štátnej organizácie, ktorá bola zriadená podľa osobitného predpisu61) na poskytovanie zdravotnej starostlivosti a nebola ku dňu účinnosti tohto zákona prevedená podľa osobitného predpisu,65)

01.01.2005

b) majetok neziskovej organizácie, ktorá vznikla premenou podľa osobitného predpisu63) zo štátnej organizácie uvedenej v písmene a),

01.01.2005

c) majetok obce v správe rozpočtovej alebo príspevkovej organizácie zriadenej na poskytovanie zdravotnej starostlivosti,

01.01.2005

d) majetok samosprávneho kraja v správe rozpočtovej alebo príspevkovej organizácie zriadenej na poskytovanie zdravotnej starostlivosti,

01.01.2005

e) finančné prostriedky na účtoch organizácií uvedených v písmenách a) až d), ktoré sú určené na poskytovanie zdravotnej starostlivosti, služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich so zabezpečovaním zdravotnej starostlivosti.

01.09.2005

§ 102b

01.09.2005

Vlastníctvo pohľadávky štátu voči zrušenej zdravotnej poisťovni v správe správcu v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva zdravotníctva, vlastníctvo pohľadávky štátu v správe správcu v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva zdravotníctva voči inej zdravotnej poisťovni a vlastníctvo pohľadávky štátu v správe správcu v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva zdravotníctva voči zdravotníckemu zariadeniu okrem toho, ktoré je podnikateľom, ak vznikla z poskytovania zdravotnej starostlivosti alebo v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, možno s písomným súhlasom ministerstva zdravotníctva a Ministerstva financií Slovenskej republiky aj bezodplatne postúpiť na právnickú osobu so 100 % majetkovou účasťou štátu určenú ministerstvom zdravotníctva po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej republiky.

13.06.2008

§ 102c

01.06.2009

(1) Z exekúcií podľa osobitného predpisu80) sa vylučuje do 31. decembra 2007

13.06.2008

a) majetok v správe štátnej organizácie, ktorá bola zriadená podľa osobitného predpisu61) na poskytovanie zdravotnej starostlivosti a nebola ku dňu účinnosti tohto zákona prevedená podľa osobitného predpisu,65)

13.06.2008

b) majetok neziskovej organizácie, ktorá vznikla premenou podľa osobitného predpisu63) zo štátnej organizácie uvedenej v písmene a),

13.06.2008

c) majetok obce v správe rozpočtovej alebo príspevkovej organizácie zriadenej na poskytovanie zdravotnej starostlivosti,

13.06.2008

d) majetok samosprávneho kraja v správe rozpočtovej alebo príspevkovej organizácie zriadenej na poskytovanie zdravotnej starostlivosti,

13.06.2008

e) finančné prostriedky na účtoch organizácií uvedených v písmenách a) až d) a finančné prostriedky, ktoré sú určené pre organizácie uvedené v písmenách a) až d) na poskytovanie zdravotnej starostlivosti, služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich so zabezpečovaním zdravotnej starostlivosti.

01.06.2009

(2) Z exekúcií podľa osobitného predpisu80) sa vylučuje do 31. decembra 2009

01.06.2009

a) majetok v správe štátnej organizácie, ktorá bola zriadená podľa osobitného predpisu61) na poskytovanie zdravotnej starostlivosti a nebola ku dňu účinnosti tohto zákona prevedená podľa osobitného predpisu,65)

01.06.2009

b) majetok neziskovej organizácie, ktorá vznikla premenou podľa osobitného predpisu63) zo štátnej organizácie uvedenej v písmene a),

01.06.2009

c) majetok obce v správe rozpočtovej alebo príspevkovej organizácie zriadenej na poskytovanie zdravotnej starostlivosti,

01.06.2009

d) majetok samosprávneho kraja v správe rozpočtovej alebo príspevkovej organizácie zriadenej na poskytovanie zdravotnej starostlivosti,

01.06.2009

e) finančné prostriedky na účtoch organizácií uvedených v písmenách a) až d) a finančné prostriedky, ktoré sú určené pre organizácie uvedené v písmenách a) až d) na poskytovanie zdravotnej starostlivosti, služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich so zabezpečovaním zdravotnej starostlivosti.

01.01.2008

§ 102d

01.01.2008

(1) Licencia vydaná do 31. decembra 2007 sa považuje za licenciu vydanú podľa tohto zákona. Konanie o vydanie licencie, ktoré sa právoplatne neskončilo do 31. decembra 2007, sa dokončí podľa tohto zákona.

01.01.2008

(2) Povolenie vydané do 31. decembra 2007 sa považuje za povolenie vydané podľa tohto zákona. Konanie o vydanie povolenia, ktoré sa právoplatne neskončilo do 31. decembra 2007, sa dokončí podľa tohto zákona.

01.01.2008

(3) Osvedčenie o akreditácii vydané do 31. decembra 2007 sa považuje za osvedčenie o akreditácii vydané podľa tohto zákona. Konanie o vydanie osvedčenia o akreditácii, ktoré sa právoplatne neskončilo do 31. decembra 2007, sa dokončí podľa predpisov účinných do 31. decembra 2007.

01.01.2008

(4) Konanie o uložení pokuty, ktoré sa právoplatne neskončilo do 31. decembra 2007, sa dokončí podľa predpisov účinných do 31. decembra 2007.

01.01.2008

(5) Konanie o uložení disciplinárneho opatrenia, ktoré sa právoplatne neskončilo do 31. decembra 2007, sa dokončí podľa predpisov účinných do 31. decembra 2007.

01.01.2008

(6) Odborný zástupca, ktorý nespĺňa požiadavky podľa tohto zákona, je povinný ich splniť najneskôr do 30. júna 2008, inak povolenie stráca platnosť uplynutím tejto lehoty.

01.01.2008

(7) Zdravotnícki pracovníci registrovaní podľa predpisov účinných do 31. decembra 2007 sa považujú za zdravotníckych pracovníkov registrovaných podľa tohto zákona.

01.01.2008

§ 102e

01.01.2008

(1) Technik laboratórnej medicíny, medicínsko-technický laborant, zdravotnícky laborant, farmaceutický laborant, laborant pre zdravotnícke pomôcky, verejný zdravotník, rádiologický asistent, zdravotnícky záchranár, dentálna hygienička, asistent hygieny a epidemiológie, asistent výživy, masér, sanitár, zdravotnícky asistent, optometrista a očný optik, ktorý je ku dňu účinnosti tohto zákona členom Slovenskej komory iných zdravotníckych pracovníkov, asistentov, laborantov a technikov, stáva sa členom Slovenskej komory laborantov, asistentov a technikov a jeho členstvo v doterajšej komore zaniká.

01.01.2008

(2) Fyzioterapeut, ktorý je ku dňu účinnosti tohto zákona členom Slovenskej komory iných zdravotníckych pracovníkov, asistentov, laborantov a technikov, stáva sa členom Slovenskej komory fyzioterapeutov a jeho členstvo v doterajšej komore zaniká.

01.01.2008

(3) Zubný technik, ktorý je ku dňu účinnosti tohto zákona členom Slovenskej komory iných zdravotníckych pracovníkov, asistentov, laborantov a technikov, stáva sa členom Slovenskej komory zubných technikov a jeho členstvo v doterajšej komore zaniká.

01.01.2008

(4) Ortopedický technik, ktorý je ku dňu účinnosti tohto zákona členom Slovenskej komory iných zdravotníckych pracovníkov, asistentov, laborantov a technikov, stáva sa členom Slovenskej komory ortopedických technikov a jeho členstvo v doterajšej komore zaniká.

01.01.2008

(5) Logopéd, liečebný pedagóg, špeciálny pedagóg, biológ, fyzik, genetik a chemik, ktorý je ku dňu účinnosti tohto zákona členom Slovenskej komory iných zdravotníckych pracovníkov, asistentov, laborantov a technikov, stáva sa členom Slovenskej komory iných zdravotníckych pracovníkov a jeho členstvo v doterajšej komore zaniká.

01.01.2008

(6) Psychológ, ktorý je ku dňu účinnosti tohto zákona členom Slovenskej komory iných zdravotníckych pracovníkov, asistentov, laborantov a technikov, stáva sa členom Slovenskej komory psychológov a jeho členstvo v doterajšej komore zaniká.

01.01.2008

(7) Do ustanovenia orgánov Slovenskej komory laborantov, asistentov a technikov, orgánov Slovenskej komory zubných technikov, orgánov Slovenskej komory ortopedických technikov, orgánov Slovenskej komory iných zdravotníckych pracovníkov a orgánov Slovenskej komory psychológov podľa tohto zákona vykonávajú ich pôsobnosť orgány Slovenskej komory iných zdravotníckych pracovníkov, asistentov, laborantov a technikov, najdlhšie však šesť mesiacov odo dňa účinnosti tohto zákona.

01.01.2008

(8) Majetok, práva a záväzky z doterajšej Slovenskej komory iných zdravotníckych pracovníkov, asistentov, laborantov a technikov sa prevedú najneskôr do 30. júna 2008 na Slovenskú komoru laborantov, asistentov a technikov, Slovenskú komoru zubných technikov, Slovenskú komoru ortopedických technikov, Slovenskú komoru iných zdravotníckych pracovníkov a Slovenskú komoru psychológov v pomere a za podmienok, ktoré určí snem Slovenskej komory iných zdravotníckych pracovníkov, asistentov, laborantov a technikov. Ak snem Slovenskej komory iných zdravotníckych pracovníkov, asistentov, laborantov a technikov neurčí pomer a podmienky prevodu majetku práv a záväzkov, pomer a podmienky určí na žiadosť niektorej z dotknutých komôr ministerstvo zdravotníctva. Prechod majetku, práv a povinností podľa tohto zákona potvrdí Slovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov, asistentov, laborantov a technikov a oznámi ministerstvu zdravotníctva písomne bezprostredne po jeho uskutočnení.

01.01.2008

(9) Ak Slovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov, asistentov, laborantov a technikov podľa odseku 8 neprevedie do 30. júna 2008 svoj majetok, práva a záväzky na Slovenskú komoru laborantov, asistentov a technikov, Slovenskú komoru zubných technikov, Slovenskú komoru ortopedických technikov, Slovenskú komoru iných zdravotníckych pracovníkov a Slovenskú komoru psychológov, je jej štatutárny orgán povinný do 31. júla 2008 určiť likvidátora; ak túto povinnosť v ustanovenej lehote nesplní, likvidátora určí súd, v ktorého obvode má komora svoje sídlo.

01.01.2008

(10) Majetkový zostatok, ktorý vyplynie z likvidácie majetku a zo záväzkov komory podľa odseku 9, sa rozdelí členom komory rovnakým dielom. Náklady na likvidáciu komory sa uhradia z majetku komory.

01.01.2009

§ 102f

01.01.2009

(1) Ak sa vo všeobecne záväzných právnych predpisoch používa pojem „vzorový špecializačný študijný program“, je ním „minimálny štandard špecializačného študijného programu“.

01.01.2009

(2) Ak sa vo všeobecne záväzných právnych predpisoch používa pojem „vzorový certifikačný študijný program“, je ním „minimálny štandard certifikačného študijného programu“.

01.01.2009

(3) Ak sa vo všeobecne záväzných právnych predpisoch používa pojem „vzorový študijný program sústavného vzdelávania“, je ním „minimálny štandard študijného programu sústavného vzdelávania.

01.06.2009

§ 102g

01.06.2009

(1) Psychológ, logopéd, liečebný pedagóg, špeciálny pedagóg, biológ, fyzik, genetik a chemik, ktorý vykonáva zdravotnícke povolanie v kategórii iný zdravotnícky pracovník podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. mája 2009, sa považuje za zdravotníckeho pracovníka podľa tohto zákona v znení účinnom od 1. júna 2009.

01.06.2009

(2) Zdravotnícki pracovníci registrovaní v komorách podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. mája 2009 sa považujú za registrovaných podľa tohto zákona v znení účinnom od 1. júna 2009. Zdravotnícki pracovníci, ktorí sa neregistrovali podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. mája 2009 a podľa tohto zákona sú povinní sa registrovať, sa registrujú podľa tohto zákona v znení účinnom od 1. júna 2009 najneskôr do 31. decembra 2009.

01.06.2009

(3) Potvrdenia o absolvovaní akreditovaného kurzu inštruktora prvej pomoci vydané podľa tohto zákona v znení účinnom od 1. januára 2008 sa považujú za potvrdenia o absolvovaní akreditovaného kurzu inštruktora prvej pomoci vydané podľa tohto zákona v znení účinnom od 1. januára 2010.

01.06.2009

(4) Držiteľ povolenia vykonávajúci činnosti podľa § 7 ods. 8 pred 1. júnom 2009 je povinný získať schválenie ministerstva zdravotníctva na pokračovanie vo svojej činnosti v zmysle § 7 ods. 9 a 10 do 31. decembra 2009; ak prevádzkovateľ toto schválenie nezíska, je povinný od 1. januára 2010 činnosť centra ukončiť.

01.06.2010

§ 102h

01.06.2010

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júna 2010

01.06.2010

(1) Asistent hygieny a epidemiológie, ktorý vykonáva zdravotnícke povolanie podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. mája 2010, sa považuje za verejného zdravotníka podľa tohto zákona v znení účinnom od 1. júna 2010.

01.06.2010

(2) Technik laboratórnej medicíny a medicínsko-technický laborant, ktorí vykonávajú zdravotnícke povolanie podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. mája 2010, sa považujú za zdravotníckych laborantov podľa tohto zákona v znení účinnom od 1. júna 2010.

01.06.2010

(3) Laborant pre zdravotnícke pomôcky, ktorý vykonáva zdravotnícke povolanie podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. mája 2010, sa považuje za technika pre zdravotnícke pomôcky podľa tohto zákona v znení účinnom od 1. júna 2010.

01.06.2010

(4) Rádiologický asistent, ktorý vykonáva zdravotnícke povolanie podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. mája 2010, sa považuje za rádiologického technika podľa tohto zákona v znení účinnom od 1. júna 2010.

01.06.2010

(5) Zdravotnícki pracovníci podľa odsekov 1 až 4 registrovaní podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. mája 2010 sa považujú za registrovaných podľa tohto zákona v znení účinnom od 1. júna 2010.

01.06.2010

(6) Licencie vydané zdravotníckym pracovníkom podľa odsekov 1 až 4 podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. mája 2010 sa považujú za licencie vydané podľa tohto zákona v znení účinnom od 1. júna 2010.

01.06.2010

(7) Držiteľ povolenia na prevádzkovanie všeobecnej nemocnice alebo špecializovanej nemocnice, ktorý používa označenie fakultná nemocnica, ale neuzatvoril zmluvu podľa § 7 ods. 13, môže naďalej používať označenie fakultná nemocnica, ak uzatvorí takúto zmluvu najneskôr však do 31. augusta 2011.

01.06.2010

(8) Konanie o dočasné pozastavenia povolenia a konanie o zrušenie povolenia, ktoré sa právoplatne neskončilo do 31. mája 2010, sa dokončí podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. mája 2010.

01.06.2010

(9) Hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov začaté do 31. mája 2010 sa dokončia podľa tohto zákona v znení účinnom od 1. júna 2010.

01.06.2010

(10) Konanie o akreditáciu, ktoré sa právoplatne neskončilo do 31. mája 2010, sa dokončí podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. mája 2010.

01.06.2010

(11) Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý bol držiteľom licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe pred 1. júnom 2010, je povinný uzatvoriť zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú osobám v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti do 31. decembra 2010.

01.06.2010

(12) Ustanovenie § 93b sa od 1. júna 2010 nepoužije.

01.01.2012

§ 102i

01.01.2012

Ak ku dňu účinnosti tohto zákona nevznikla akciová spoločnosť založená na poskytovanie zdravotnej starostlivosti transformáciou štátnej rozpočtovej organizácie alebo štátnej príspevkovej organizácie zriadenej podľa osobitného predpisu61) na poskytovanie zdravotnej starostlivosti (ďalej len „štátna organizácia“) podľa doterajších predpisov (ďalej len „akciová spoločnosť“), štátna organizácia nezaniká. Právne úkony smerujúce k vzniku akciovej spoločnosti transformáciou doterajšej štátnej organizácie sa stávajú dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona neúčinnými a zriaďovateľ štátnej organizácie je povinný ich do dvoch mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona zrušiť. Konania o zápis akciových spoločností do Obchodného registra sa dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona zastavujú.

12.11.2011

§ 102j

12.11.2011

Ak zanikne rozdelením, zlúčením alebo splynutím príspevková organizácia zriadená obcou alebo vyšším územným celkom podľa osobitného predpisu,81) ktorá je držiteľom povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby podľa § 11 ods. 1 písm. a), môže jej právny nástupca vykonávať činnosť v poskytovaní zdravotnej starostlivosti v rozsahu prevádzkovania ambulancie záchrannej zdravotnej služby podľa § 11 ods. 1 písm. a), ktorú vykonáva zanikajúca príspevková organizácia, a to do 12 kalendárnych mesiacov odo dňa vzniku právneho nástupcu, najdlhšie do 31. decembra 2012.

01.01.2012

§ 102k

01.01.2012

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2012

01.07.2014

(1) Základná zložka mzdy60aa) lekára a zubného lekára [§ 27 ods. 1 písm. a) a b)] pracujúceho v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas v zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti (§ 7 ods. 4), ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností (§ 33 ods. 2) a vykonáva odborné pracovné činnosti v rozsahu získaného vzdelania, je najmenej 1,05-násobku priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa priznáva základná zložka mzdy.

01.07.2014

(2) Základná zložka mzdy60aa) lekára a zubného lekára [§ 27 ods. 1 písm. a) a b)] pracujúceho v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas v zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti (§ 7 ods. 4), ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností (§ 33 ods. 4) v špecializačnom odbore a vykonáva špecializované pracovné činnosti v príslušnom špecializačnom odbore, je najmenej 1,60-násobku priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa priznáva základná zložka mzdy.

01.04.2013

§ 102l

01.04.2013

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. apríla 2013

01.04.2013

(1) Rozhodnutia o schválení centra vydané podľa doterajších predpisov zostávajú v platnosti do 31. decembra 2013.

01.04.2013

(2) Schvaľovanie žiadostí o schválenie zriadenia centra podané do 31. marca 2013 ministerstvo zdravotníctva dokončí podľa predpisov účinných do 31. marca 2013.

01.04.2013

(3) Osoby, ktoré k 31. marcu 2013 používajú vo svojom názve alebo obchodnom mene slová „univerzitná nemocnica“ a nespĺňajú podmienky ustanovené v § 7 ods. 8, môžu vo svojom názve alebo obchodnom mene používať slová „univerzitná nemocnica“ najdlhšie do 30. júna 2013.

01.04.2013

(4) Osoby, ktoré k 31. marcu 2013 používajú vo svojom názve alebo obchodnom mene slová „fakultná nemocnica“ a nespĺňajú podmienky ustanovené v § 7 ods. 9, môžu vo svojom názve alebo obchodnom mene používať slová „fakultná nemocnica“ najdlhšie do 30. júna 2013.

01.04.2013

(5) Doba platnosti povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby, vydaného podľa doterajších predpisov, uplynie dňom uvedeným v tomto povolení.

01.04.2013

(6) Osvedčenie o akreditácii kurzov prvej pomoci vydané podľa doterajších predpisov sa považuje za osvedčenie o akreditácii kurzov prvej pomoci podľa tohto zákona.

01.04.2013

(7) Licencie na výkon zdravotníckeho povolania zdravotnícky záchranár a licencie na výkon činnosti odborného zástupcu zdravotníckym pracovníkom v povolaní zdravotnícky záchranár vydané podľa doterajších predpisov sa považujú za licencie vydané podľa tohto zákona.

01.04.2013

(8) Konanie o uložení pokuty začaté do 31. marca 2013 sa dokončí podľa doterajších predpisov.

01.04.2013

(9) Konanie o uložení disciplinárneho opatrenia začaté do 31. marca 2013 sa dokončí podľa doterajších predpisov.

01.04.2013

(10) Zdravotnícki pracovníci registrovaní podľa doterajších predpisov sa považujú za zdravotníckych pracovníkov registrovaných podľa tohto zákona.

01.04.2013

(11) Do ustanovenia orgánov Slovenskej komory zdravotníckych záchranárov podľa tohto zákona vykonávajú ich pôsobnosť orgány Slovenskej komory medicínsko-technických pracovníkov, najdlhšie však do 31. septembra 2013.

01.04.2013

(12) Časť majetku, práv a záväzkov zo Slovenskej komory medicínsko-technických pracovníkov sa prevedú najneskôr do 31. septembra 2013 na Slovenskú komoru zdravotníckych záchranárov v pomere a za podmienok, ktoré určí snem Slovenskej komory medicínsko-technických pracovníkov. Ak snem Slovenskej komory medicínsko-technických pracovníkov neurčí pomer a podmienky prevodu majetku práv a záväzkov, pomer a podmienky určí na žiadosť Slovenskej komory zdravotníckych záchranárov ministerstvo zdravotníctva. Prechod majetku, práv a povinností podľa tohto zákona potvrdí Slovenská komora medicínsko-technických pracovníkov a oznámi ministerstvu zdravotníctva písomne bezprostredne po jeho uskutočnení.

01.07.2013

§ 102m

01.07.2013

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júla 2013

01.07.2013

(1) Poskytovateľ, ktorý je držiteľom povolenia a ktorý nepožiadal úrad pre dohľad o pridelenie číselného kódu poskytovateľa do 30. júna 2013, je povinný požiadať o pridelenie kódu najneskôr do 31. mája 2014.

30.04.2016

(2) Do 31. decembra 2017 je zdravotnícky pracovník oprávnený používať elektronický preukaz zdravotníckeho pracovníka a technické zariadenia slúžiace na autentizáciu v národnom zdravotníckom informačnom systéme a v informačnom systéme zdravotnej poisťovne.

30.04.2016

(3) Do 31. decembra 2017 je poskytovateľ oprávnený vytvoriť pri poskytnutí ambulantnej zdravotnej starostlivosti príslušný elektronický zdravotný záznam podpísaný elektronickým podpisom,55h) ak používa informačný systém poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorý má overenie zhody55e) do elektronickej zdravotnej knižky; ustanovenie sa nevzťahuje na zdravotnú starostlivosť súvisiacu s tehotenstvom a pôrodom podľa osobitného predpisu.

30.04.2016

(4) Do 31. decembra 2017 je poskytovateľ oprávnený vytvoriť bezodkladne po prepustení osoby z ústavnej zdravotnej starostlivosti elektronický zdravotný záznam podpísaný elektronickým podpisom55h) v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom, ak používa informačný systém poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorý má overenie zhody,55e) do elektronickej zdravotnej knižky; ustanovenie sa nevzťahuje na zdravotnú starostlivosť súvisiacu s tehotenstvom a pôrodom podľa osobitného predpisu.

01.03.2017

(5) Do 31. decembra 2017 je poskytovateľ oprávnený nesprístupniť elektronický zdravotný záznam v elektronickej zdravotnej knižke osobe, ktorej sa poskytuje zdravotná starostlivosť v špecializačnom odbore psychiatria, klinická psychológia, poradenská psychológia alebo pracovná a organizačná psychológia, ak by jeho sprístupnenie negatívne ovplyvnilo jej liečbu.

30.04.2016

(6) Do 31. decembra 2017 je zdravotnícky pracovník, ktorému bol vydaný elektronický preukaz zdravotníckeho pracovníka, povinný podpísať elektronický zdravotný záznam podľa odsekov 3 až 5 elektronickým podpisom.55h)

30.04.2016

(7) Poskytovateľ všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti je povinný vytvoriť pacientsky sumár osobe, s ktorou má uzavretú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti podľa osobitného predpisu, najneskôr do 30. júna 2018.

30.04.2016

(8) Do 31. decembra 2017 je poskytovateľ všeobecnej zdravotnej starostlivosti oprávnený vytvoriť pacientsky sumár osobe, s ktorou má uzavretú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti podľa osobitného predpisu.55f)

01.07.2013

(9) Absolvent štúdia v zdravotníckom študijnom odbore, ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania do 30. júna 2013, oznámi údaje potrebné na registráciu v lehote podľa doterajších predpisov.

01.07.2013

(10) Orgán príslušný na vydanie povolenia je povinný vytvoriť register povolení do 31. decembra 2013.

01.07.2013

(11) Komora je povinná zosúladiť register zdravotníckych pracovníkov vedený podľa doterajších predpisov s týmto zákonom do 30. septembra 2013.

01.07.2013

(12) Komora je povinná vytvoriť register licencií do 31. decembra 2013.

01.08.2013

§ 102n

01.08.2013

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. augusta 2013

01.08.2013

Podmienka na výkon zdravotníckeho povolania podľa § 31 ods. 1 písm. d) u zdravotníckeho pracovníka, ktorý vykonáva zdravotnícke povolanie k 31. júlu 2013, sa považuje za splnenú, ak tento zdravotnícky pracovník spĺňa podmienku na výkon zdravotníckeho povolania podľa § 31 ods. 1 písm. d) podľa predpisov účinných do 31. júla 2013.

01.10.2013

§ 102o

01.10.2013

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. októbra 2013

01.10.2013

Konanie o uložení pokuty pre porušenie povinností podľa § 79 ods. 1 písm. g) a o), ktoré sa právoplatne neskončilo do 30. septembra 2013, sa dokončí podľa predpisov účinných do 30. septembra 2013.

01.12.2013

§ 102oa

01.12.2013

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. decembra 2013

01.12.2013

Poskytovateľ ambulantnej zdravotnej starostlivosti, ktorého ordinačné hodiny nie sú v súlade s právnymi predpismi účinnými od 1. decembra 2013, je povinný požiadať samosprávny kraj o schválenie a potvrdenie ordinačných hodín s osobitným vyznačením ordinačných hodín vyhradených na prednostné poskytnutie zdravotnej starostlivosti najneskôr do 31. januára 2014. Takýto poskytovateľ je oprávnený prednostne poskytovať zdravotnú starostlivosť vo vyhradených ordinačných hodinách, ktoré neboli schválené a potvrdené samosprávnych krajom, do schválenia a potvrdenia ordinačných hodín s osobitným vyznačením ordinačných hodín vyhradených na prednostné poskytnutie zdravotnej starostlivosti, najneskôr do 30. apríla 2014.

01.10.2013

§ 102p

01.10.2013

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2014

01.10.2013

Základná zložka mzdy60a) lekára a zubného lekára [§ 27 ods. 1 písm. a) a b)] pracujúceho v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas v zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti (§ 7 ods. 4), ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností (§ 33 ods. 4) v špecializačnom odbore a vykonáva špecializované pracovné činnosti v príslušnom špecializačnom odbore, je najmenej 2,10-násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa priznáva základná zložka mzdy.

01.07.2014

§ 102q

01.07.2014

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júla 2014

01.05.2015

(1) Poskytovateľ, ktorý poskytuje špecializovanú ambulantnú zdravotnú starostlivosť na základe povolenia vydaného podľa predpisov účinných do 30. júna 2014 v špecializačnom odbore, ktorý nie je ustanovený vo všeobecne záväznom právnom predpise vydanom podľa § 7 ods. 6 v znení účinnom od 1. júla 2014 pre poskytovanie špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializovanej ambulancii podľa prílohy č. 1a, je povinný požiadať o zmenu povolenia najneskôr do 30. júna 2016. Ak poskytovateľ podľa prvej vety v lehote podľa prvej vety o zmenu povolenia nepožiada, alebo nezíska povolenie podľa tohto zákona do 31. decembra 2016, povolenie stráca platnosť 31. decembra 2016. Povinnosť podľa prvej vety sa nevzťahuje na poskytovateľa, ktorý má vydané povolenie na prevádzkovanie ambulancie urgentnej medicíny Horskej záchrannej služby a ambulancie Hasičského záchranného zboru v odbore urgentná medicína.

01.07.2014

(2) Poplatok za priebežnú aktualizáciu registra za rok 2014 podľa doterajších predpisov zdravotnícky pracovník uhradí komore príslušnej na vedenie registra do 31. januára 2015.

01.04.2015

§ 102r

01.04.2015

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. apríla 2015

01.04.2015

(1) Poskytovateľ je povinný najneskôr do 31. mája 2015 preukázateľne zaslať samosprávnemu kraju príslušnému podľa miesta prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia cenník všetkých zdravotných výkonov podľa § 79 ods. 1 písm. g) a zoznam zdravotných výkonov a služieb, pri ktorých možno požadovať úhradu podľa § 79 ods. 1 písm. zv).

01.04.2015

(2) Konania o uložení pokuty, ktoré orgán príslušný na vydanie povolenia začal do 31. marca 2015, sa dokončia podľa doterajších predpisov.

01.04.2015

(3) Pokuty, o uložení ktorých začal samosprávny kraj konanie do 31. marca 2015, sú príjmom štátneho rozpočtu.

01.04.2015

(4) Poskytovateľ ambulantnej zdravotnej starostlivosti, ktorého ordinačné hodiny nie sú v súlade s právnymi predpismi účinnými od 1. apríla 2015, je povinný požiadať samosprávny kraj o schválenie a potvrdenie ordinačných hodín najneskôr do 30. apríla 2015. Takýto poskytovateľ je oprávnený prednostne poskytovať zdravotnú starostlivosť vo vyhradených ordinačných hodinách, ktoré boli schválené a potvrdené samosprávnym krajom podľa právnych predpisov účinných do 31. marca 2015, najneskôr do 30. júna 2015.

01.05.2015

§ 102s

01.05.2015

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. mája 2015

01.05.2015

(1) Poskytovateľ podľa § 4, ktorý nepožiadal úrad pre dohľad o pridelenie číselného kódu poskytovateľa do 30. apríla 2015, je povinný požiadať o pridelenie kódu najneskôr do 31. decembra 2015.

01.05.2015

(2) Orgán príslušný na vydanie povolenia je povinný zosúladiť register povolení vedený podľa tohto zákona v znení účinnom do 30. apríla 2015 s týmto zákonom v znení účinnom od 1. mája 2015 najneskôr do 31. mája 2015.

01.05.2015

(3) Orgán príslušný na vydanie povolenia je povinný poskytovateľovi, ktorému bolo vydané povolenie do 30. apríla 2015, prideliť identifikátor zdravotníckeho zariadenia podľa príslušných štandardov zdravotníckej informatiky23aaa) do 31. mája 2015 a túto skutočnosť bezodkladne oznámiť poskytovateľovi prostredníctvom elektronickej pošty alebo zverejnením na svojom webovom sídle.

01.05.2015

(4) Komora je povinná zosúladiť register zdravotníckych pracovníkov vedený podľa tohto zákona v znení účinnom do 30. apríla 2015 s týmto zákonom v znení účinnom od 1. mája 2015 najneskôr do 31. decembra 2015.

01.05.2015

(5) Komora je povinná zosúladiť register licencií vedený podľa tohto zákona v znení účinnom do 30. apríla 2015 s týmto zákonom v znení účinnom od 1. mája 2015 najneskôr do 31. decembra 2015.

01.05.2015

(6) Do 31. decembra 2015 komora údaje z registra licencií podľa § 78a ods. 2 písm. h) až l) národnému centru neposkytuje.

01.05.2015

(7) Poskytovateľ, ktorý poskytuje špecializovanú ambulantnú zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore mamológia, a poskytovateľ, ktorý poskytuje špecializovanú ambulantnú zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore andrológia na základe povolenia vydaného podľa tohto zákona v znení účinnom do 30. apríla 2015, je povinný požiadať o zmenu povolenia najneskôr do 30. júna 2016. Ak poskytovateľ podľa prvej vety v lehote podľa prvej vety o zmenu povolenia nepožiada alebo nezíska povolenie do 31. decembra 2016, povolenie stráca platnosť 31. decembra 2016.

01.05.2015

(8) Ročný poplatok za vedenie registra ustanovený podľa tohto zákona v znení účinnom od 1. mája 2015 sa prvýkrát uhradí za rok 2016 do 31. januára 2016.

01.01.2016

§ 102t

01.01.2016

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2016

01.01.2016

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave vydáva osvedčenia podľa § 101 ods. 2 do 31. decembra 2015. Osvedčenia vydané pred 1. januárom 2016 Slovenskou zdravotníckou univerzitou v Bratislave podľa § 101 ods. 2 sa považujú za potvrdenia vydané podľa tohto zákona v znení účinnom od 1. januára 2016.

01.01.2016

§ 102u

01.01.2016

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2016

01.01.2016

(1) Povolenie na prevádzkovanie biobanky vydané podľa predpisov účinných do 31. decembra 2015 sa považuje za povolenie na prevádzkovanie tkanivového zariadenia podľa tohto zákona.

01.01.2016

(2) Žiadosť o vydanie povolenia na prevádzkovanie biobanky podaná do 31. decembra 2015, na základe ktorej nebolo vydané povolenie do 31. decembra 2015, sa považuje za žiadosť o vydanie povolenia na prevádzkovanie tkanivového zariadenia.

01.01.2016

(3) Poskytovateľ, ktorý má povolenie na prevádzkovanie tkanivového zariadenia alebo biobanky vydané do 31. decembra 2015, je povinný vytvoriť systém kvality a bezpečnosti podľa § 9a najneskôr do 31. decembra 2016. Na poskytovateľa podľa prvej vety sa povinnosť podľa § 79 ods. 1 písm. zz) vzťahuje od 1. januára 2017.

01.01.2016

(4) Poskytovateľ, ktorý poskytuje špecializovanú ambulantnú zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore anestéziológia a intenzívna medicína, a poskytovateľ, ktorý poskytuje špecializovanú ambulantnú zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore pediatria na základe povolenia vydaného podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. decembra 2015, je povinný požiadať o zmenu povolenia najneskôr do 31. decembra 2019. Ak poskytovateľ podľa prvej vety v lehote podľa prvej vety o zmenu povolenia nepožiada alebo nezíska povolenie do 31. mája 2020, povolenie stráca platnosť 31. mája 2020.

01.07.2016

§ 102v

01.07.2016

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júla 2016

01.07.2016

V konaní začatom pred 1. júlom 2016, ktoré nebolo právoplatne skončené, sa postupuje podľa predpisov účinných do 30. júna 2016.

01.01.2017

§ 102w

01.01.2017

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2017

01.01.2017

Konanie o odvolaní proti rozhodnutiu samosprávneho kraja o uložení pokuty poskytovateľovi, ktoré nebolo právoplatne skončené pred 1. januárom 2017, dokončí ministerstvo zdravotníctva podľa tohto zákona. Právne účinky úkonov, ktoré v konaní nastali pred 1. januárom 2017, zostávajú zachované.

01.02.2017

§ 102z

01.02.2017

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. februára 2017

01.02.2017

(1) Poskytovateľ, ktorý je držiteľom povolenia na prevádzkovanie tkanivového zariadenia vydaného do 31. januára 2017, je povinný požiadať o zmenu povolenia na prevádzkovanie tkanivového zariadenia najneskôr do 28. februára 2017. Ak poskytovateľ v lehote podľa prvej vety o zmenu povolenia nepožiada do 28. februára 2017 alebo nezíska povolenie podľa tohto zákona do 28. apríla 2017, povolenie na prevádzkovanie tkanivového zariadenia vydané do 31. januára 2017 stráca platnosť 28. apríla 2017.

01.02.2017

(2) Konanie o vydanie povolenia na prevádzkovanie tkanivového zariadenia, ktoré bolo začaté do 31. januára 2017, sa dokončí podľa tohto zákona v znení účinnom od 1. februára 2017. Právne účinky úkonov, ktoré v konaní nastali pred 1. februárom 2017, zostávajú zachované.

01.01.2005

§ 103

01.01.2005

Zrušovacie ustanovenia

01.01.2005

Zrušujú sa:

01.01.2005

1. zákon Slovenskej národnej rady č. 14/1992 Zb. o Slovenskej komore stredných zdravotníckych pracovníkov a o Slovenskej komore zubných technikov v znení zákona č. 311/2002 Z. z.,

01.01.2005

2. zákon Slovenskej národnej rady č. 27/1992 Zb. o Slovenskej komore vysokoškolsky vzdelaných zdravotníckych pracovníkov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z.,

01.01.2005

3. § 4 až 24 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 199/1994 Z. z. o psychologickej činnosti a Slovenskej komore psychológov,

01.01.2005

4. zákon č. 216/2002 Z. z. o povolaní lekárnika, o Slovenskej lekárnickej komore a o doplnení zákona č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z. z. o reklame v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 445/2003 Z. z., zákona č. 9/2004 Z. z. a zákona č. 377/2004 Z. z.,

01.01.2005

5. zákon č. 219/2002 Z. z. o povolaní lekára, o Slovenskej lekárskej komore, o povolaní zubného lekára, o Slovenskej komore zubných lekárov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 445/2003 Z. z. a zákona č. 377/2004 Z. z.,

01.01.2005

6. zákon č. 311/2002 Z. z. o povolaní sestry, o povolaní pôrodnej asistentky, o Slovenskej komore sestier a pôrodných asistentiek a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 14/1992 Zb. o Slovenskej komore stredných zdravotníckych pracovníkov a o Slovenskej komore zubných technikov v znení zákona č. 445/2003 Z. z. a zákona č. 377/2004 Z. z.


01.01.2005

Čl. II

01.01.2005

Zákon č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z. z. o reklame v znení zákona č. 104/1999 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 122/1999 Z. z., zákona č. 264/1999 Z. z., zákona č. 370/1999 Z. z., zákona č. 119/2000 Z. z., zákona č. 416/2001 Z. z., zákona č. 488/2001 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 216/2002 Z. z., zákona č. 457/2002 Z. z., zákona č. 256/2003 Z. z., zákona č. 9/2004 Z. z. a zákona č. 434/2004 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

01.01.2005

1. V § 3 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:

01.01.2005

(5) Podmienkou na zaobchádzanie s liekmi a so zdravotníckymi pomôckami je aj dôveryhodnosť; dôveryhodná na účely zaobchádzania s liekmi a so zdravotníckymi pomôckami je fyzická osoba podľa odseku 3 a právnická osoba podľa odseku 4, ktorá dva roky pred podaním žiadosti o povolenie nemala zrušené povolenie z dôvodov ustanovených v § 11 ods. 3 prvej vete a ods. 4 písm. b).“.

01.01.2005

Doterajší odsek 5 za označuje ako odsek 6.

01.01.2005

2. V § 7 ods. 3 sa na konci úvodnej vety vkladá čiarka a pripájajú sa tieto slová: „ak v odseku 4 nie je ustanovené inak,“.

01.01.2005

3. V § 7 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

01.01.2005

(4) Žiadosť o vydanie povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni, v pobočke verejnej lekárne a v nemocničnej lekárni musí obsahovať údaje a doklady uvedené v odseku 3 písm. a) až g) a písm. i) a j) a licenciu na výkon zdravotníckeho povolania6a) žiadateľa; ak má žiadateľ ustanoveného odborného zástupcu, výpis z registra trestov žiadateľa a licenciu na výkon zdravotníckeho povolania6a) odborného zástupcu.“.

01.01.2005

Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 5.

01.01.2005

Poznámka pod čiarou k odkazu 6a znie:

01.01.2005

6a) Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

01.01.2005

4. V § 11 odsek 4 znie:

01.01.2005

(4) Orgán príslušný na vydanie povolenia zruší povolenie aj vtedy, ak držiteľ povolenia

01.01.2005

a) prestal spĺňať podmienky na vydanie povolenia alebo

01.01.2005

b) získal povolenie na základe nepravdivých údajov.“.

01.01.2005

5. V § 11 sa za odsek 4 vkladajú nové odseky 5 až 7, ktoré znejú:

01.01.2005

(5) Ak ide o lekárenskú starostlivosť vo verejnej lekárni, v pobočke verejnej lekárne a v nemocničnej lekárni, orgán, ktorý vydal povolenie na jej poskytovanie, pozastaví činnosť aj z dôvodu zákazu výkonu zdravotníckeho povolania6b) alebo z dôvodu dočasného pozastavenia licencie na výkon zdravotníckeho povolania6a)

01.01.2005

a) držiteľovi povolenia alebo

01.01.2005

b) odbornému zástupcovi držiteľa povolenia, ak bol ustanovený, ak držiteľ povolenia bez zbytočného odkladu nepožiadal o zmenu odborného zástupcu.

01.01.2005

(6) Činnosť podľa odseku 5 možno pozastaviť najviac na čas zákazu výkonu zdravotníckeho povolania6b) alebo na čas dočasného pozastavenia licencie na výkon zdravotníckeho povolania.6a)

01.01.2005

(7) Ak orgán, ktorý vydal povolenie, zrušil povolenie z dôvodov ustanovených v odseku 3 prvej vete a ods. 4 písm. b), môže vydať nové povolenie právnickej osobe alebo fyzickej osobe najskôr po uplynutí dvoch rokov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o zrušení povolenia.“.

01.01.2005

Doterajšie odseky 5 a 6 sa označujú ako odseky 8 a 9.

01.01.2005

Poznámka pod čiarou k odkazu 6b znie:

01.01.2005

6b) § 49 a 50 Trestného zákona.“.

01.01.2005

6. V § 11 ods. 9 sa text za bodkočiarkou nahrádza týmto textom: „ak orgán, ktorý povolenie vydal, nevyhovie návrhu na pozastavenie činnosti alebo návrhu na zrušenie povolenia, vydá o tom rozhodnutie. Právoplatné rozhodnutie o zamietnutí návrhu na pozastavenie činnosti a právoplatné rozhodnutie o zamietnutí návrhu na zrušenie povolenia je preskúmateľné súdom.6ba)“.

01.01.2005

Poznámka pod čiarou k odkazu 6ba znie:

01.01.2005

6ba) Občiansky súdny poriadok.“.

01.01.2005

7. V § 15 ods. 4 sa slová „overovania nových medicínskych poznatkov na človeku“ nahrádzajú slovami „biomedicínskeho výskumu“.

01.01.2005

Poznámka pod čiarou k odkazu 8 znie:

01.01.2005

8) § 26 až 34 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

01.01.2005

8. V § 15a ods. 1 písm. f) sa vypúšťa slovo „osobitnú“ a poznámka pod čiarou k odkazu 9bd znie:

01.01.2005

9bd) § 79 ods. 1 písm. u) zákona č. 578/2004 Z. z.“.

01.01.2005

9. § 16 ods. 2 písm. h) sa nad slovom „predpisu“ odkaz 8 nahrádza odkazom „9bd“.

01.01.2005

10. V § 16h ods. 1 písm. b) sa slová „sa zdravotná dokumentácia účastníkov9beg)“ nahrádzajú slovami „sa zdravotná dokumentácia9beg) účastníkov“.

01.01.2005

Poznámka pod čiarou k odkazu 9beg znie:

01.01.2005

9beg) § 2 ods. 6 zákona č. 576/2004 Z. z.“.

01.01.2005

11. V § 35 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Odborná spôsobilosť sa preukazuje v konaní o vydaní licencie na výkon zdravotníckeho povolania podľa osobitného predpisu.6a)“.

01.01.2005

12. V § 35 ods. 3 a 5 sa na konci pripája táto veta: „Posledná veta ustanovenia odseku 2 platí rovnako.“.

01.01.2005

13. Za § 70b sa vkladá § 70c, ktorý znie:

01.01.2005

㤠70c

01.01.2005

(1) Ak držiteľ povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni, v pobočke verejnej lekárne a v nemocničnej lekárni vydaného podľa doterajších predpisov nezíska licenciu na výkon zdravotníckeho povolania podľa osobitného predpisu6a) do 31. decembra 2006, povolenie stráca platnosť uplynutím tejto lehoty.

01.01.2005

(2) Ak držiteľ povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni, v pobočke verejnej lekárne a v nemocničnej lekárni vydaného podľa doterajších predpisov nezíska povolenie podľa tohto zákona do 31. júla 2007, povolenie stráca platnosť uplynutím tejto lehoty.“.

01.01.2005

Čl. III

01.01.2005

Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 231/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 132/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 200/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 216/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 290/1996 Z. z., zákona č. 288/1997 Z. z., zákona č. 379/1997 Z. z., zákona č. 70/1998 Z. z., zákona č. 76/1998 Z. z., zákona č. 126/1998 Z. z., zákona č. 129/1998 Z. z., zákona č. 140/1998 Z. z., zákona č. 143/1998 Z. z., zákona č. 144/1998 Z. z., zákona č. 161/1998 Z. z., zákona č. 178/1998 Z. z., zákona č. 179/1998 Z. z., zákona č. 194/1998 Z. z., zákona č. 263/1999 Z. z., zákona č. 264/1999 Z. z., zákona č. 119/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 236/2000 Z. z., zákona č. 238/2000 Z. z., zákona č. 268/2000 Z. z., zákona č. 338/2000 Z. z., zákona č. 223/2001 Z. z., zákona č. 279/2001 Z. z., zákona č. 488/2001 Z. z., zákona č. 554/2001 Z. z., zákona č. 261/2002 Z. z., zákona č. 284/2002 Z. z., zákona č. 506/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 219/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 423/2003 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 586/2003 Z. z., zákona č. 602/2003 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 350/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 420/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z. a zákona č. 544/2004 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

01.01.2005

1. V § 3 ods. 1 písm. c) prvý bod znie:

01.01.2005

1. zdravotníckych pracovníkov podľa osobitného predpisu2a) okrem optometristov, očných optikov, sanitárov a zubných technikov podľa tohto zákona,“.

01.01.2005

V poznámke pod čiarou k odkazu 2a sa citácia „Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 199/1994 Z. z. o psychologickej činnosti a Slovenskej komore psychológov.“ nahrádza citáciou „Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

01.01.2005

2. V § 3 ods. 2 písmeno zd) znie:

01.01.2005

„zd) prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia a poskytovanie zdravotnej starostlivosti ako samostatnej zdravotníckej praxe alebo výkon odborného zástupcu právnickej osoby prevádzkujúcej zdravotnícke zariadenie,2a)“.

01.01.2005

3. Za § 80g sa vkladá § 80h, ktorý vrátane nadpisu znie:

01.01.2005

㤠80h

01.01.2005

Prechodné ustanovenie účinné od 1. januára 2005

01.01.2005

Podnikatelia, ktorým živnostenské oprávnenie na živnosť doprava do zdravotníckeho zariadenia alebo zo zdravotníckeho zariadenia alebo iné oprávnenie podľa osobitného predpisu vzniklo pred účinnosťou tohto zákona, upravia svoje právne vzťahy v súlade s ustanoveniami tohto zákona do 30. júna 2005.“.

01.01.2005

4. V prílohe č. 2 – VIAZANÉ ŽIVNOSTI v skupine č. 204 – Výroba zdravotníckych výrobkov, presných a optických prístrojov a hodín živnosť por. č. 9 znie:

01.01.2005
9. Očná
optika
- vyššie odborné
vzdelanie na strednej
zdravotníckej škole
v študijnom odbore
diplomovaný
optometrista alebo- úplné stredné
odborné vzdelanie na
strednej
zdravotníckej škole
v študijnom odbore
očný optik a päťročná
odborná prax
§ 33 ods. 2 zákona
č. 578/2004 Z. z.
o poskytovateľoch
zdravotnej
starostlivosti,
zdravotníckych
pracovníkoch,
stavovských
organizáciách
v zdravotníctve
a o zmene
a doplnení
niektorých
zákonov.
01.01.2005

5. V prílohe č. 2 – VIAZANÉ ŽIVNOSTI sa v skupine č. 204 – Výroba zdravotníckych výrobkov, presných a optických prístrojov a hodín za živnosť por. č. 9 vkladá živnosť por. č. 9a, ktorá znie:

01.01.2005
9a. Zubná
technika
- vyššie
odborné
vzdelanie
v študijnom
odbore
diplomovaný
zubný
technik alebo- úplné
stredné
odborné
vzdelanie na
strednej
zdravotníckej
škole
v odbore
zubná
technika
a päťročná
odborná prax
§ 33 ods. 2
zákona
č. 578/2004 Z. z.
o poskytovateľoch
zdravotnej
starostlivosti,
zdravotníckych
pracovníkoch,
stavovských
organizáciách
v zdravotníctve
a o zmene
a doplnení
niektorých
zákonov.
01.01.2005

6. V prílohe č. 2 – VIAZANÉ ŽIVNOSTI sa v skupine č. 214 – Ostatné dopĺňa živnosť por. č. 58, ktorá znie:

01.01.2005
58. Doprava
do
zdravotníckeho
zariadenia
alebo zo
zdravotníckeho
zariadenia
- stredné
odborné
vzdelanie
na
strednej
zdravotníckej
škole
v študijnom
odbore
sanitár
a trojročná
odborná prax
§ 33 ods. 2
zákona
č. 578/2004 Z. z.
o poskytovate-
ľoch zdravotnej
starostlivosti,
zdravotníckych
pracovníkoch,
stavovských
organizáciách
v zdravotníctve
a o zmene
a doplnení
niektorých
zákonov.
01.01.2005

Čl. IV

01.01.2005

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 224/1996 Z. z., zákona č. 70/1997 Z. z., zákona č. 1/1998 Z. z., zákona č. 232/1999 Z. z., zákona č. 3/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z., zákona č. 468/2000 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 118/2002 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 237/2002 Z. z., zákona č. 418/2002 Z. z., zákona č. 457/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 477/2002 Z. z., zákona č. 480/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona 217/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 450/2003 Z. z., zákona č. 469/2003 Z. z., zákona č. 583/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona 199/2004 Z. z., zákona č. 204/2004 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 434/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z. a zákona č. 541/2004 Z. z. sa mení takto:

01.01.2005

1. V sadzobníku správnych poplatkov v položke 150 písm. a) a b) sa slová „na poskytovanie zdravotnej starostlivosti“ nahrádzajú slovami „na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia“.

01.01.2005

2. V sadzobníku správnych poplatkov v položke 150 písm. a) sa vypúšťa tretí bod.

01.01.2005

Čl. V

01.01.2005

Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 209/2002 Z. z., zákona č. 401/2002 Z. z., zákona č. 442/2003 Z. z., zákona č. 465/2003 Z. z., zákona č. 528/2003 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 455/2004 Z. z. a zákona č. 523/2004 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

01.01.2005

1. § 35 vrátane nadpisu znie:

01.01.2005

㤠35

01.01.2005

Typy špecializovaných výučbových zariadení verejných vysokých škôl

01.01.2005

(1) Špecializované výučbové zariadenie verejnej vysokej školy slúži na praktickú výučbu v študijných odboroch, ktoré takúto výučbu vyžadujú. Špecializované výučbové zariadenie verejnej vysokej školy je

01.01.2005

a) súčasť verejnej vysokej školy alebo jej fakulty,

01.01.2005

b) samostatná právnická osoba založená verejnou vysokou školou alebo

01.01.2005

c) samostatná právnická osoba alebo fyzická osoba, s ktorou má verejná vysoká škola uzatvorenú zmluvu o praktickej výučbe, alebo pracovisko takejto právnickej osoby alebo fyzickej osoby.

01.01.2005

(2) Špecializovaným výučbovým zariadením podľa odseku 1 môže byť najmä

01.01.2005

a) zdravotnícke zariadenie,22)

01.01.2005

b) cvičná škola a cvičné školské zariadenie,

01.01.2005

c) vysokoškolský poľnohospodársky podnik, vysokoškolský lesnícky podnik a iný vysokoškolský podnik,

01.01.2005

d) kňazský seminár.

01.01.2005

(3) Špecializovaným výučbovým zariadením verejnej vysokej školy je aj zdravotnícke zariadenie, v ktorom má verejná vysoká škola podiel na akciách podľa osobitného predpisu,22a) ak slúži na účel praktickej výučby.“.

01.01.2005

Poznámky pod čiarou k odkazom 22 a 22a znejú:

01.01.2005

22) § 7 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

01.01.2005

22a) § 91 ods. 4 zákona č. 578/2004 Z. z.“.

01.01.2005

2. § 36 vrátane nadpisu sa vypúšťa.

01.01.2005

3. V § 109a ods. 3 sa slová „v študijnom odbore fyzioterapia“ nahrádzajú slovami „v akomkoľvek inom študijnom odbore“.

01.01.2005

4. V § 109a odsek 5 znie:

01.01.2005

(5) Povinnosť prispôsobiť študijné programy podľa odsekov 1 až 4 sa vzťahuje na všetky formy štúdia s tým, že inú ako dennú formu štúdia určeného na prípravu študentov na výkon zdravotníckeho povolania možno uskutočňovať len po priznaní práva uskutočňovať príslušný študijný program ministerstvom (§ 83 ods. 1). Ministerstvo môže priznať právo len po predchádzajúcom vyjadrení ministerstva zdravotníctva.“.


01.11.2004

Čl. VI

01.11.2004

Účinnosť

01.11.2004

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembra 2004 okrem ustanovení uvedených v čl. I § 1 až 8, § 10 až 78, § 79 ods. 1 písm. a) až r) a písm. t) až z), § 79 ods. 2 až 6, § 80 až 83, § 92 až 103 a v čl. II až V, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2005, a ustanovení uvedených v čl. I § 9 a § 79 ods. 1 písm. s), ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2007.


01.11.2004

Ivan Gašparovič v. r.

01.11.2004

Pavol Hrušovský v. r.

01.11.2004

Mikuláš Dzurinda v. r.


01.11.2004

20.10.2007

Príloha č. 1 k zákonu č. 578/2004 Z. z. v znení zákona č. 464/2007 Z. z.

01.04.2011

Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie

20.10.2007

1. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/23/ES z 31. marca 2004, ustanovujúca normy kvality a bezpečnosti pri darovaní, odoberaní, testovaní, spracovávaní, konzervovaní, skladovaní a distribúcii ľudských tkanív a buniek (Ú. v. EÚ L 102, 7. 4. 2004).

20.10.2007

2. Smernica Rady 2006/100/ES z 20. novembra 2006, ktorou sa z dôvodu pristúpenia Bulharska a Rumunska upravujú určité smernice v oblasti voľného pohybu osôb (Ú. v. EÚ L 363, 20. 12. 2006).

20.10.2007

3. Smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2005/36/ES zo 7. septembra 2005 o uznávaní odborných kvalifikácií (Ú. v. EÚ L 255, 30. 9. 2005) v znení smernice Rady 2006/100/ES z 20. novembra 2006 (Ú. v. EÚ L 363, 20. 12. 2006).

01.01.2008

4. Smernica Komisie 2006/86/ES z 24. októbra 2006, ktorou sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/23/ES, pokiaľ ide o požiadavky na spätné sledovanie, o oznamovanie závažných nežiaducich reakcií a udalostí a o určité technické požiadavky na kódovanie, spracovanie, konzervovanie, skladovanie a distribúciu ľudských tkanív a buniek (Ú. v. EÚ L 294, 25. 10. 2006).

01.01.2008

5. Smernica Komisie 2006/17/ES z 8. februára 2006, ktorou sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/23/ES, pokiaľ ide o určité technické požiadavky na darcovstvo, odber a testovanie ľudských tkanív a buniek (Ú. v. EÚ L 38, 9. 2. 2006).

15.10.2012

6. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/53/EÚ zo 7. júla 2010 o normách kvality a bezpečnosti ľudských orgánov určených na transplantáciu (Ú. v. EÚ L 207, 6. 8. 2010).

01.08.2013

7. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/93/EÚ z 13. decembra 2011 o boji proti sexuálnemu zneužívaniu a sexuálnemu vykorisťovaniu detí a proti detskej pornografii, ktorou sa nahrádza rámcové rozhodnutie Rady 2004/68/SVV (Ú. v. EÚ L 335, 17. 12. 2011).

01.10.2013

8. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/24/EÚ z 9. marca 2011 o uplatňovaní práv pacientov pri cezhraničnej zdravotnej starostlivosti (Ú. v. EÚ L 88, 4. 4. 2011).

01.07.2014

9. Smernica Rady 2013/25/EÚ z 13. mája 2013, ktorou sa z dôvodu pristúpenia Chorvátskej republiky upravujú určité smernice v oblasti práva usadiť sa a slobody poskytovať služby (Ú. v. EÚ L 158, 10. 6. 2013).

01.01.2016

10. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/55/EÚ z 20. novembra 2013, ktorou sa mení smernica 2005/36/ES o uznávaní odborných kvalifikácií a nariadenie (EÚ) č. 1024/2012 o administratívnej spolupráci prostredníctvom informačného systému o vnútornom trhu (nariadenie o IMI) (Ú. v. EÚ L 354, 28. 12. 2013).

01.11.2004

01.07.2014

Príloha č. 1a k zákonu č. 578/2004 Z. z.

01.07.2014

ŠPECIALIZOVANÉ AMBULANCIE

01.05.2015

1. gynekologicko-pôrodnícka ambulancia,

01.07.2014

2. ambulancia zubného lekárstva,

01.07.2014

3. ambulancia maxilofaciálnej chirurgie,

01.07.2014

4. ambulancia čeľustnej ortopédie,

01.07.2014

5. ambulancia vnútorného lekárstva,

01.07.2014

6. angiologická ambulancia,

01.07.2014

7. ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy,

01.07.2014

8. endokrinologická ambulancia,

01.07.2014

9. gastroenterologická ambulancia,

01.07.2014

10. geriatrická ambulancia,

01.07.2014

11. hematologická a transfúziologická ambulancia,

01.07.2014

12. infektologická ambulancia,

01.07.2014

13. ambulancia tropickej medicíny,

01.07.2014

14. ambulancia klinickej farmakológie,

01.07.2014

15. kardiologická ambulancia,

01.07.2014

16. ambulancia klinickej onkológie,

01.07.2014

17. ambulancia radiačnej onkológie,

01.07.2014

18. ambulancia pracovného lekárstva,

01.07.2014

19. nefrologická ambulancia,

01.07.2014

20. pneumologicko-ftizeologická ambulancia,

01.07.2014

21. reumatologická ambulancia,

01.07.2014

22. algeziologická ambulancia,

01.07.2014

23. chirurgická ambulancia,

01.07.2014

24. ambulancia kardiochirurgická,

01.07.2014

25. ambulancia neurochirurgická,

01.07.2014

26. ambulancia úrazovej chirurgie,

01.07.2014

27. ambulancia plastickej chirurgie,

01.07.2014

28. ambulancia cievnej chirurgie,

01.07.2014

29. ortopedická ambulancia,

01.07.2014

30. urologická ambulancia,

01.05.2015

31. otorinolaryngologická ambulancia,

01.05.2015

32. ambulancia hrudníkovej chirurgie,

01.05.2015

33. oftalmologická ambulancia,

01.05.2015

34. dermatovenerologická ambulancia,

01.05.2015

35. neurologická ambulancia,

01.05.2015

36. psychiatrická ambulancia,

01.05.2015

37. ambulancia detskej psychiatrie,

01.05.2015

38. ambulancia klinickej psychológie,

01.05.2015

39. ambulancia klinickej logopédie,

01.05.2015

40. ambulancia liečebnej pedagogiky,

01.05.2015

41. ambulancia lekárskej genetiky,

01.05.2015

42. ambulancia klinickej imunológie a alergológie,

01.05.2015

43. ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie,

01.05.2015

44. ambulancia akupunktúry,

01.05.2015

45. ambulancia telovýchovného lekárstva,

01.05.2015

46. ambulancia pediatrickej endokrinológie a diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy,

01.05.2015

47. ambulancia pediatrickej chirurgie,

01.05.2015

48. ambulancia pediatrickej gastroenterológie, hepatológie a výživy,

01.05.2015

49. ambulancia pediatrickej gynekológie,

01.05.2015

50. ambulancia pediatrickej hematológie a onkológie,

01.05.2015

51. ambulancia pediatrickej kardiológie,

01.05.2015

52. ambulancia pediatrickej nefrológie,

01.05.2015

53. ambulancia pediatrickej neurológie,

01.05.2015

54. ambulancia pediatrickej oftalmológie,

01.05.2015

55. ambulancia pediatrickej pneumológie a ftizeológie,

01.05.2015

56. ambulancia pediatrickej reumatológie,

01.05.2015

57. ambulancia pediatrickej urológie,

01.05.2015

58. ambulancia paliatívnej medicíny,

01.05.2015

59. ambulancia nukleárnej medicíny,

01.05.2015

60. ambulancia dentálnej hygieny,

01.05.2015

61. hepatologická ambulancia,

01.01.2016

62. ambulancia poradenskej psychológie,

01.01.2016

63. ambulancia pracovnej a organizačnej psychológie,

01.01.2016

64. ambulancia anestéziológie a intenzívnej medicíny len v nemocnici, v ktorej sa poskytuje ústavná zdravotná starostlivosť v odbore anestéziológia a intenzívna medicína,

01.01.2016

65. pediatrická ambulancia len v nemocnici, v ktorej sa poskytuje ústavná zdravotná starostlivosť najmenej v jednom pediatrickom odbore,

01.01.2016

66. špecializovaná ambulancia Horskej záchrannej služby,

01.01.2016

67. špecializovaná ambulancia Hasičského záchranného zboru.

01.11.2004

01.11.2004

Príloha č. 2 k zákonu č. 578/2004 Z. z.

01.06.2010

Vzor 02

01.11.2004

20.10.2007

Príloha č. 3 k zákonu č. 578/2004 Z. z. v znení zákona č. 464/2007 Z. z.

20.10.2007

UZNÁVANIE DIPLOMOV O ŠPECIALIZÁCII

01.06.2009

A. Uznávanie diplomov o špecializácii v povolaní lekár

01.06.2009

a) Diplom, certifikát a iný doklad o kvalifikácii, ktorý vydal príslušný orgán členského štátu a obsahuje názov dokladu uvedeného v tabuľke č. 1, sa uznáva ako diplom o špecializácii v príslušnom špecializačnom odbore v povolaní lekár získaný v Slovenskej republike podľa tabuľky č. 2:

01.04.2013

Tabuľka č. 1

01.07.2014
P. č.KrajinaNázov dokladuUdeľujúci orgán
1Belgicko / Belgique /België / BelgienBijzondere beroepstitel van geneesheer-specialist/Titre professionnel particulier de médecin spécialisteMinister bevoegd voor Volksgezondheid/Ministre de la Santé publique
2Bulharsko / БългарияСвидетелство за призната специалностУниверситет
3Cyprus / ΚύπροςΠιστοποιητικό Αναγνώρισης ΕιδικότηταςΙατρικό Συμβούλιο
4Česko / Česká republikaDiplom o specializaciMinisterstvo zdravotnictví
5Dánsko / DanmarkBevis for tilladelse til at betegne sig som speciallægeSundhedsstyrelsen
6Estónsko / EestiResidentuuri lõputunnistus eriarstiabi erialal Tartu Ülikool
7Fínsko / Suomi / FinlandErikoislääkärin tutkinto / Specialläkarexamen1. Helsingin yliopisto / Helsingfors universitet
2. Itä-Suomen yliopisto
3. Oulun yliopisto
4. Tampereen yliopisto
5. Turun yliopisto
8Francúzsko / France1. Certificat d'études spécialisées de médicine accompagné du diplôme d'Etat de docteur en médecine
2. Attestation de médecin spécialiste qualifié accompagnée du diplôme d'Etat de docteur en médecine
3. Diplôme d'études spécialisées ou diplôme d'études spécialisées complémentaires qualifiant de médecine accompagné du diplôme d'Etat de docteur en médecine
1. Universités
2. Conseil de l'Ordre des médecins
3. Universités
9Grécko / Ελλάς Τίτλος Ιατρικής Ειδικότητας1. Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση
2. Νομαρχία
10Holandsko / NederlandBewijs van inschrijving in een Specialistenregister1. Medisch Specialisten Registratie Commissie (MSRC) van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot
2. Bevordering der Geneeskunst 2. Sociaal-Geneeskundigen Registratie Commissie van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst
11Chorvátsko / HrvatskaDiploma o specijalističkom usavršavanjuMinistarstvo nadležno za zdravstvo
12Írsko / IrelandCertificate of Specialist doctorCompetent authority
13Litva / LietuvaRezidentūros pažymėjimas, nurodantis suteiktą gydytojo specialisto profesinę kvalifikacijąUniversitetas
14Lotyšsko / Latvija„Sertifikāts“ – kompetentu iestāāžu izsniegts
dokuments, kas apliecina, ka persona ir nokārtojusi sertifikācijas eksāmenu
specialitātē
Latvijas Ārstu biedrība
Latvijas Ārstniecības personu profesionālo organizāciju savienība
15Luxembursko / LuxembourgCertificat de médecin spécialiste Ministre de la Santé publique
16Maďarsko / Magyarország Szakorvosi bizonyítványNemzeti Vizsgabizottság
17Malta / MaltaĊertifikat ta' Speċjalista MedikuKumitat ta' Approvazzjoni dwar Speċjalisti
18Nemecko / DeutschlandFachärztliche AnerkennungLandesärztekammer
19Poľsko / PolskaDyplom uzyskania tytułu specjalisty Centrum Egzaminów Medycznych
20Portugalsko / PortugalTitulo de especialistaOrdem dos Médicos
21Rakúsko / ÖsterreichFacharztdiplom Österreichische Ärztekammer
22Rumunsko / RomâniaCertificat de medic specialistMinisterul Sănătăţii Publici
23Slovinsko / Slovenija Potrdilo o opravljenem specialističnem izpitu1. Ministrstvo za zdravje
2. Zdravniška zbornica Slovenije
24Španielsko / EspañaTítulo de EspecialistaMinisterio de Educación y Cultura
25Švédsko / SverigeBevis om specialkompetens som läkare, utfärdat av SocialstyrelsenSocialstyrelsen
26Taliansko / ItaliaDiploma di medico specialista Università
27Veľká Británia a Severné Írsko / United KingdomCertificate of Completion of specialist training Postgraduate Medical Education and Training Board
28Island / ÍslandSérfræðileayfiHeilbrigðis- og
tryggingamálaráðuneyti
29Lichtenštajnsko / Liechtenstein diplomy ostatných krajín uvedené v tabuľkepríslušný orgán
30Nórsko / NorgeSpesialistgodkjenningDen norske lægeforening
31Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra-Diplom als Facharzt
Diplôme de médecin spécialiste Diploma di medico specialista
-Eidgenössisches Departement des Innern und Verbindung der Schweizer Ärztinnen und Ärzte
- Département fédéral de l’intérieur et Fédération des médecins suisses
- Dipartimento federale dell’interno e Federazione dei medici svizzeri“.
01.04.2013
Tabuľka č. 2
01.07.2014
P. č.KrajinaNázov špecializačného odboru v členskom štáteMinimálna dĺžka prípravy v členskom štáteNázov zodpovedajúceho špecializačného odboru v Slovenskej republike
1. 01Belgicko / Belgique /België / BelgienAnesthésie-réanimation / Anesthesiereanimatie3 rokyanesteziológia a intenzívna medicína
1. 02Bulharsko / БългарияАнестезиология и интензивно лечение
1. 03
Cyprus / ΚύπροςΑναισθησιολογία
1. 04Česko / Česká republikaAnesteziologie a intenzivní medicína
1. 05Dánsko / DanmarkAnæstesiologi
1. 06Estónsko / EestiAnestesioloogia
1. 07Fínsko / Suomi / FinlandAnestesiologia ja tehohoito/Anestesiologi och intensivvård
1. 08Francúzsko / FranceAnesthésie-réanimation
1. 09Grécko / Ελλάς Αvαισθησιoλoγία
1. 10Holandsko / NederlandAnesthesiologie
1. 11Chorvátsko / HrvatskaAnesteziologija, reanimatologija i intenzivna medicina
1. 12Írsko / IrelandAnaesthesia
1. 13Litva / Lietuva Anesteziologija reanimatologija
1. 14Lotyšsko / LatvijaAnestezioloģija un reanimatoloģija
1. 15Luxembursko / LuxembourgAnesthésie-réanimation
1. 16Maďarsko / MagyarországAneszteziológia és intenzív terápia
1. 17Malta / MaltaAnesteżija u Kura Intensiva
1. 18Nemecko / DeutschlandAnästhesiologie
1. 19Poľsko / PolskaAnestezjologia i intensywna terapia
1. 20Portugalsko / PortugalAnestesiologia
1. 21Rakúsko / ÖsterreichAnästhesiologie und Intensivmedizin
1. 22Rumunsko / RomâniaAnestezie şi terapie intensivă
1. 23Slovinsko / SlovenijaAnesteziologija, reanimatologija in perioperativna intenzivna medicina
1. 24Španielsko / EspañaAnestesiología y Reanimación
1. 25Švédsko / SverigeAnestesi och intensivvård
1. 26Taliansko / ItaliaAnestesia e rianimazione
1. 27Veľká Británia a Severné Írsko / United KingdomAnaesthetics
1. 28Island / Ísland Svæfinga- og gjörgæslulæknisfræði
1. 29Lichtenštajnsko / LiechtensteinAnästhesiologie
1. 30Nórsko / NorgeAnestesiologi
1. 31Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La SvizraAnästhesiologie
Anesthésiologie
Anestesiologia
2. 01Belgicko / Belgique /België / BelgienChirurgie/Heelkunde5 rokovchirurgia
2. 02Bulharsko / БългарияХирургия
2. 03Cyprus / ΚύπροςΓενική Χειρουργική
2. 04Česko / Česká republikaChirurgie
2. 05Dánsko / DanmarkKirurgi
2. 06Estónsko / EestiÜldkirurgia
2. 07Fínsko / Suomi / FinlandYleiskirurgia/Allmän kirurgi
2. 08Francúzsko / FranceChirurgie générale
2. 09Grécko / Ελλάς Χειρoυργική
2. 10Holandsko / NederlandHeelkunde
2. 11Chorvátsko / HrvatskaOpća kirurgija
2. 12Írsko / IrelandCirugía general
2. 13Litva / Lietuva Chirurgija
2. 14Lotyšsko / LatvijaĶirurģija
2. 15Luxembursko / LuxembourgChirurgie générale
2. 16Maďarsko / MagyarországSebészet
2. 17Malta / MaltaKirurġija Ġenerali
2. 18Nemecko / Deutschland(Allgemeine) Chirurgie
2. 19Poľsko / PolskaChirurgia ogólna
2. 20Portugalsko / PortugalCirurgia geral
2. 21Rakúsko / ÖsterreichChirurgie
2. 22Rumunsko / RomâniaChirurgie generală
2. 23Slovinsko / SlovenijaSplošna kirurgija
2. 24Španielsko / EspañaCirugía general y del aparato digestivo
2. 25Švédsko / SverigeKirurgi
2. 26Taliansko / ItaliaChirurgia generale
2. 27Veľká Británia a Severné Írsko / United KingdomGeneral surgery
2. 28Island / Ísland Skurðlækningar
2. 29Lichtenštajnsko / LiechtensteinChirurgie
2. 30Nórsko / NorgeGenerell kirurgi
2. 31Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La SvizraChirurgie
Chirurgie
Chirurgia
3. 01Belgicko / Belgique /België / BelgienNeurochirurgie5 rokovneurochirurgia
3. 02Bulharsko / БългарияНеврохирургия
3. 03Cyprus / ΚύπροςΝευροχειρουργική
3. 04Česko / Česká republikaNeurochirurgie
3. 05Dánsko / DanmarkNeurokirurgi
3. 06Estónsko / EestiNeurokirurgia
3. 07Fínsko / Suomi / FinlandNeurokirurgia/Neurokirurgi
3. 08Francúzsko / FranceNeurochirurgie
3. 09Grécko / Ελλάς Νευρoχειρoυργική
3. 10Holandsko / NederlandNeurochirurgie
3. 11Chorvátsko / HrvatskaNeurokirurgija
3. 12Írsko / IrelandNeurosurgery
3. 13Litva / Lietuva Neurochirurgija
3. 14Lotyšsko / LatvijaNeiroķirurģija
3. 15Luxembursko / LuxembourgNeurochirurgie
3. 16Maďarsko / MagyarországIdegsebészet
3. 17Malta / MaltaNewrokirurġija
3. 18Nemecko / DeutschlandNeurochirurgie
3. 19Poľsko / PolskaNeurochirurgia
3. 20Portugalsko / PortugalNeurocirurgia
3. 21Rakúsko / ÖsterreichNeurochirurgie
3. 22Rumunsko / RomâniaNeurochirurgie
3. 23Slovinsko / SlovenijaNevrokirurgija
3. 24Španielsko / EspañaNeurocirugía
3. 25Švédsko / SverigeNeurokirurgi
3. 26Taliansko / ItaliaNeurochirurgia
3. 27Veľká Británia a Severné Írsko / United KingdomNeurosurgery
3. 28Island / Ísland Taugaskurðlækningar
3. 29Lichtenštajnsko / LiechtensteinNeurochirurgie
3. 30Nórsko / NorgeNevrokirurgi
3. 31Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La SvizraNeurochirurgie
Neurochirurgie
Neurochirurgia
4. 01Belgicko / Belgique/
België / Belgien
Gynécologie – obstétrique / Gynaecologie -
verloskunde
4 rokygynekológia a pôrodníctvo
4. 02Bulharsko / БългарияАкушерство и гинекология
4. 03Cyprus / ΚύπροςΜαιευτική — Γυναικολογία
4. 04Česko / Česká republikaGynekologie a porodnictví
4. 05Dánsko / DanmarkGynækologi og obstetrik
4. 06Estónsko / EestiSünnitusabi ja günekoloogia
4. 07Fínsko / Suomi / FinlandNaistentaudit ja synnytykset/Kvinnosjukdomar och förlossningar
4. 08Francúzsko / FranceGynécologie — obstétrique
4. 09Grécko / Ελλάς Μαιευτική-Γυvαικoλoγία
4. 10Holandsko / NederlandObstetrie en Gynaecologie
4. 11Chorvátsko / HrvatskaGinekologija i opstetricija
4. 12Írsko / IrelandObstetrics and gynaecology
4. 13Litva / Lietuva Akušerija ginekologija
4. 14Lotyšsko / LatvijaGinekoloģija un dzemdniecība
4. 15Luxembursko / LuxembourgGynécologie — obstétrique
4. 16Maďarsko / MagyarországSzülészet-nőgyógyászat
4. 17Malta / MaltaOstetriċja u Ġinekoloġija
4. 18Nemecko / DeutschlandFrauenheilkunde und Geburtshilfe
4. 19Poľsko / PolskaPołożnictwo i ginekologia
4. 20Portugalsko / PortugalGinecologia e obstetricia
4. 21Rakúsko / ÖsterreichFrauenheilkunde und Geburtshilfe
4. 22Rumunsko / RomâniaObstetrică-ginecologie
4. 23Slovinsko / SlovenijaGinekologija in porodništvo
4. 24Španielsko / EspañaObstetricia y ginecología
4. 25Švédsko / SverigeObstetrik och gynekologi
4. 26Taliansko / ItaliaGinecologia e ostetricia
4. 27Veľká Británia a Severné Írsko / United KingdomObstetrics and gynaecology
4. 28Island / Ísland Fæðingar- og kvenlækningar
4. 29Lichtenštajnsko / LiechtensteinGynäkologie und Geburtshilfe
4. 30Nórsko / NorgeFødselshjelp og kvinnesykdommer
4. 31Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La SvizraGynäkologie und Geburtshilfe Gynécologie et obstétrique Ginecologia e ostetricia
5. 01Belgicko / Belgique/
België / Belgien
Médecine interne/Inwendige geneeskunde5 rokovvnútorné lekárstvo
5. 02Bulharsko / БългарияВътрешни болести
5. 03Cyprus / ΚύπροςΠαθoλoγία
5. 04Česko / Česká republikaVnitřní lékařství
5. 05Dánsko / DanmarkIntern medicin (do 1. januára 2004)
5. 06Estónsko / EestiSisehaigused
5. 07Fínsko / Suomi / FinlandSisätaudit/Inre medicin
5. 08Francúzsko / FranceMédecine interne
5. 09Grécko / Ελλάς Παθoλoγία
5. 10Holandsko / NederlandInterne geneeskunde
5. 11Chorvátsko / HrvatskaOpća interna medicina
5. 12Írsko / IrelandGeneral medicine
5. 13Litva / Lietuva Vidaus ligos
5. 14Lotyšsko / LatvijaInternā medicīna
5. 15Luxembursko / LuxembourgMédecine interne
5. 16Maďarsko / MagyarországBelgyógyászat
5. 17Malta / MaltaMediċina Interna
5. 18Nemecko / DeutschlandInnere Medizin
5. 19Poľsko / PolskaChoroby wewnętrzne
5. 20Portugalsko / PortugalMedicina interna
5. 21Rakúsko / ÖsterreichInnere Medizin
5. 22Rumunsko / RomâniaMedicină internă
5. 23Slovinsko / SlovenijaInterna medicina
5. 24Španielsko / EspañaMedicina interna
5. 25Švédsko / SverigeInternmedicine
5. 26Taliansko / ItaliaMedicina interna
5. 27Veľká Británia a Severné Írsko / United KingdomGeneral (internal) medicine
5. 28Island / Ísland Lyflækningar
5. 29Lichtenštajnsko / LiechtensteinInnere Medizin
5. 30Nórsko / NorgeIndremedisin
5. 31Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La SvizraInnere Medizin
Médecine interne
Medicina interna
6. 01Belgicko / Belgique /
België / Belgien
Ophtalmologie/Oftalmologie3 rokyoftalmológia
6. 02Bulharsko / БългарияОчни болести
6. 03Cyprus / ΚύπροςΟφθαλµολογία
6. 04Česko / Česká republikaOftalmologie
6. 05Dánsko / DanmarkOftalmologi
6. 06Estónsko / EestiOftalmoloogia
6. 07Fínsko / Suomi / FinlandSilmätaudit/Ögonsjukdomar
6. 08Francúzsko / FranceOphtalmologie
6. 09Grécko / Ελλάς Οφθαλµoλoγία
6. 10Holandsko / NederlandOogheelkunde
6. 11Chorvátsko / HrvatskaOftalmologija i optometrija
6. 12Írsko / IrelandOphthalmic surgery
6. 13Litva / Lietuva Oftalmologija
6. 14Lotyšsko / LatvijaOftalmoloģija
6. 15Luxembursko / LuxembourgOphtalmologie
6. 16Maďarsko / MagyarországSzemészet
6. 17Malta / MaltaOftalmoloġija
6. 18Nemecko / DeutschlandAugenheilkunde
6. 19Poľsko / PolskaOkulistyka
6. 20Portugalsko / PortugalOftalmologia
6. 21Rakúsko / ÖsterreichAugenheilkunde und Optometrie
6. 22Rumunsko / RomâniaOftalmologie
6. 23Slovinsko / SlovenijaOftalmologija
6. 24Španielsko / EspañaOftalmología
6. 25Švédsko / SverigeÖgonsjukdomar (oftalmologi)
6. 26Taliansko / ItaliaOftalmologia
6. 27Veľká Británia a Severné Írsko / United KingdomOphthalmology
6. 28Island / Ísland Augnlækningar
6. 29Lichtenštajnsko / LiechtensteinAugenheilkunde
6. 30Nórsko / Norgeøyesykdommer
6. 31Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La SvizraOphthalmologie
Ophtalmologie
Oftalmologia
7. 01Belgicko / Belgique /België / BelgienOto-rhino-laryngologie/Otorhinolaryngologie3 rokyotorinolaryngológia
7. 02Bulharsko / БългарияУшно-носно-гърлени болести
7. 03Cyprus / ΚύπροςΩτορινολαρυγγολογία
7. 04Česko / Česká republikaOtorinolaryngologie
7. 05Dánsko / DanmarkOto-rhino-laryngologi
7. 06Estónsko / EestiOtorinolarüngoloogia
7. 07Fínsko / Suomi / FinlandKorva-, nenä- ja kurkkutaudit/ Öron-, näs- och halssjukdomar
7. 08Francúzsko / FranceOto-rhino-laryngologie et chirurgie cervicofaciale
7. 09Grécko / Ελλάς Ωτoριvoλαρυγγoλoγία
7. 10Holandsko / NederlandKeel-, neus- en oorheelkunde
7. 11Chorvátsko / HrvatskaOtorinolaringologija
7. 12Írsko / IrelandOtolaryngology
7. 13Litva / Lietuva Otorinolaringologija
7. 14Lotyšsko / LatvijaOtolaringoloģija
7. 15Luxembursko / LuxembourgOto-rhino-laryngologie
7. 16Maďarsko / MagyarországFül-orr-gégegyógyászat
7. 17Malta / MaltaOtorinolaringoloġija
7. 18Nemecko / DeutschlandHals-Nasen-Ohrenheilkunde
7. 19Poľsko / PolskaOtorynolaryngologia
7. 20Portugalsko / PortugalOtorrinolaringologia
7. 21Rakúsko / ÖsterreichHals-, Nasen-und Ohrenkrankheiten
7. 22Rumunsko / RomâniaOtorinolaringologie
7. 23Slovinsko / SlovenijaOtorinolaringológija
7. 24Španielsko / EspañaOtorrinolaringología
7. 25Švédsko / SverigeÖron-, näs- och halssjukdomar (oto-rhino-laryngologi)
7. 26Taliansko / ItaliaOtorinolaringoiatria
7. 27Veľká Británia a Severné Írsko / United KingdomOtolaryngology
7. 28Island / Ísland Háls-, nef- og eyrnalækningar
7. 29Lichtenštajnsko / LiechtensteinHals-, Nasen- und Ohrenkrankheiten
7. 30Nórsko / Norgeøre-nese-halssykdommer
7. 31Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La SvizraOto-Rhino-Laryngologie
Oto-rhino-laryngologie
Otorinolaringoiatria
8. 01Belgicko / Belgique /België / BelgienPédiatrie/Pediatrie4 rokypediatria
8. 02Bulharsko / БългарияПедиатрия
8. 03Cyprus / ΚύπροςΠαιδιατρική
8. 04Česko / Česká republikaDětské lékařství
8. 05Dánsko / DanmarkPædiatri
8. 06Estónsko / EestiPediaatria
8. 07Fínsko / Suomi / FinlandLastentaudit/Barnsjukdomar
8. 08Francúzsko / FrancePédiatrie
8. 09Grécko / Ελλάς Παιδιατρική
8. 10Holandsko / NederlandKindergeneeskunde
8. 11Chorvátsko / HrvatskaPedijatrija
8. 12Írsko / IrelandPaediatrics
8. 13Litva / Lietuva Vaikų ligos
8. 14Lotyšsko / LatvijaPediatrija
8. 15Luxembursko / LuxembourgPédiatrie
8. 16Maďarsko / MagyarországCsecsemő- és gyermekgyógyászat
8. 17Malta / MaltaPedjatrija
8. 18Nemecko / DeutschlandKinder — und Jugendheilkunde
8. 19Poľsko / PolskaPediatria
8. 20Portugalsko / PortugalPediatria
8. 21Rakúsko / ÖsterreichKinder — und Jugendheilkunde
8. 22Rumunsko / RomâniaPediatrie
8. 23Slovinsko / SlovenijaPediatrija
8. 24Španielsko / EspañaPediatría y sus áreas específicas
8. 25Švédsko / SverigeBarn- och ungdomsmedicin
8. 26Taliansko / ItaliaPédiatria
8. 27Veľká Británia a Severné Írsko / United KingdomPaediatrics
8. 28Island / Ísland Barnalækningar
8. 29Lichtenštajnsko / LiechtensteinKinderheilkunde
8. 30Nórsko / NorgeBarnesykdommer
8. 31Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La SvizraKinder- und Jugendmedizin
Pédiatrie
Pediatria
9. 01Belgicko / Belgique /België / BelgienPneumologie4 rokypneumológia a ftizeológia
9. 02Bulharsko / БългарияПневмология и фтизиатрия
9. 03Cyprus / ΚύπροςΠνευµονολογία — Φυµατιολογία
9. 04Česko / Česká republikaPneumologie a ftizeologie
9. 05Dánsko / DanmarkIntern medicin: lungesygdomme
9. 06Estónsko / EestiPulmonoloogia
9. 07Fínsko / Suomi / FinlandKeuhkosairaudet ja allergologia/Lungsjukdomar och allergologi
9. 08Francúzsko / FrancePneumologie
9. 09Grécko / Ελλάς Φυµατιoλoγία- Πνευµoνoλoγία
9. 10Holandsko / NederlandLongziekten en tuberculose
9. 11Chorvátsko / HrvatskaPulmologija
9. 12Írsko / IrelandRespiratory medicine
9. 13Litva / Lietuva Pulmonologija
9. 14Lotyšsko / LatvijaFtiziopneimonoloģija
9. 15Luxembursko / LuxembourgPneumologie
9. 16Maďarsko / MagyarországTüdőgyógyászat
9. 17Malta / MaltaMediċina Respiratorja
9. 18Nemecko / DeutschlandPneumologie
9. 19Poľsko / PolskaChoroby płuc
9. 20Portugalsko / PortugalPneumologia
9. 21Rakúsko / ÖsterreichLungenkrankheiten
9. 22Rumunsko / RomâniaPneumologie
9. 23Slovinsko / SlovenijaPnevmologija
9. 24Španielsko / EspañaNeumología
9. 25Švédsko / SverigeLungsjukdomar (pneumologi)
9. 26Taliansko / ItaliaMalattie dell'apparato respiratorio
9. 27Veľká Británia a Severné Írsko / United KingdomRespiratory medicine
9. 28Island / Ísland Lungnalækningar
9. 29Lichtenštajnsko / LiechtensteinPneumologie
9. 30Nórsko / NorgeLungesykdommer
9. 31Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La SvizraPneumologie
Pneumologie
Pneumologia
10. 01Belgicko / Belgique /België / BelgienUrologie5 rokovurológia
10. 02Bulharsko / БългарияУрология
10. 03Cyprus / ΚύπροςΟυρολογία
10. 04Česko / Česká republikaUrologie
10. 05Dánsko / DanmarkUrologi
10. 06Estónsko / EestiUroloogia
10. 07Fínsko / Suomi / FinlandUrologia/Urologi
10. 08Francúzsko / FranceChirurgie urologique
10. 09Grécko / Ελλάς Ουρoλoγία
10. 10Holandsko / NederlandUrologie
10. 11Chorvátsko / HrvatskaUrologija
10. 12Írsko / IrelandUrology
10. 13Litva / Lietuva Urologija
10. 14Lotyšsko / LatvijaUroloģija
10. 15Luxembursko / LuxembourgUrologie
10. 16Maďarsko / MagyarországUrológia
10. 17Malta / MaltaUroloġija
10. 18Nemecko / DeutschlandUrologie
10. 19Poľsko / PolskaUrologia
10. 20Portugalsko / PortugalUrologia
10. 21Rakúsko / ÖsterreichUrologie
10. 22Rumunsko / RomâniaUrologie
10. 23Slovinsko / SlovenijaUrologija
10. 24Španielsko / EspañaUrología
10. 25Švédsko / SverigeUrologi
10. 26Taliansko / ItaliaUrologia
10. 27Veľká Británia a Severné Írsko / United KingdomUrology
10. 28Island / Ísland Þvagfæraskurðlækningar
10. 29Lichtenštajnsko / LiechtensteinUrologie
10. 30Nórsko / NorgeUrologi
10. 31Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La SvizraUrologie
Urologie
Urologia
11. 01Belgicko / Belgique/
België / Belgien
Chirurgie orthopédique/
Orthopedische heelkunde
5 rokovortopédia
11. 02Bulharsko / БългарияОртопедия и травматология
11. 03Cyprus / ΚύπροςΟρθοπεδική
11. 04Česko / Česká republikaOrtopedie
11. 05Dánsko / DanmarkOrtopædisk kirurgi
11. 06Estónsko / EestiOrtopeedia
11. 07Fínsko / Suomi / FinlandOrtopedia ja traumatologia/Ortopedi och traumatologi
11. 08Francúzsko / FranceChirurgie orthopédique et traumatologie
11. 09Grécko / Ελλάς Ορθoπεδική
11. 10Holandsko / NederlandOrthopedie
11. 11Chorvátsko / HrvatskaOrtopedija i traumatologija
11. 12Írsko / IrelandTrauma and orthopaedic surgery
11. 13Litva / Lietuva Ortopedija traumatologija
11. 14Lotyšsko / LatvijaTraumatoloģija un ortopēdija
11. 15Luxembursko / LuxembourgOrthopédie
11. 16Maďarsko / MagyarországOrtopédia és traumatológia
11. 17Malta / MaltaKirurġija Ortopedika
11. 18Nemecko / DeutschlandOrthopädie (und Unfallchirurgie)
11. 19Poľsko / PolskaOrtopedia i traumatologia narządu ruchu
11. 20Portugalsko / PortugalOrtopedia
11. 21Rakúsko / ÖsterreichOrthopädie und Orthopädische Chirurgie
11. 22Rumunsko / RomâniaOrtopedie şi traumatologie
11. 23Slovinsko / SlovenijaOrtopedska kirurgija
11. 24Španielsko / EspañaCirugía ortopédica y traumatología
11. 25Švédsko / SverigeOrtopedi
11. 26Taliansko / ItaliaOrtopedia e traumatologia
11. 27Veľká Británia a Severné Írsko / United KingdomTrauma and orthopaedic surgery
11. 28Island / Ísland Bæklunarskurðlækningar
11. 29Lichtenštajnsko / LiechtensteinOrthopädische Chirurgie
11. 30Nórsko / NorgeOrtopedisk kirurgi
11. 31Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La SvizraOrthopädische Chirurgie und Traumatologie des Bewegungsapparates
Chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur
Chirurgia ortopedica e traumatologia del sistema motorio
12. 01Belgicko / Belgique/ België / BelgienAnatomie pathologique/ Pathologische anatomie4 rokypatologická anatómia
12. 02Bulharsko / БългарияОбща и клинична патология
12. 03Cyprus / ΚύπροςΠαθολογοανατοµία — Ιστολογία
12. 04Česko / Česká republikaPatologie
12. 05Dánsko / DanmarkPatologisk anatomi og cytology
12. 06Estónsko / EestiPatoloogia
12. 07Fínsko / Suomi / FinlandPatologia/Patologi
12. 08Francúzsko / FranceAnatomie et cytologie pathologiques
12. 09Grécko / Ελλάς Παθoλoγική Ανατoµική
12. 10Holandsko / NederlandPathologie
12. 11Chorvátsko / HrvatskaPatologija
12. 12Írsko / IrelandHistopathology
12. 13Litva / Lietuva Patologija
12. 14Lotyšsko / LatvijaPatoloģija
12. 15Luxembursko / LuxembourgAnatomie pathologique
12. 16Maďarsko / MagyarországPatológia
12. 17Malta / MaltaIstopatoloġija
12. 18Nemecko / DeutschlandPathologie
12. 19Poľsko / PolskaPatomorfologia
12. 20Portugalsko / PortugalAnatomia patologica
12. 21Rakúsko / ÖsterreichPathologie
12. 22Rumunsko / RomâniaAnatomie patologică
12. 23Slovinsko / SlovenijaPatologija
12. 24Španielsko / EspañaAnatomía patológica
12. 25Švédsko / SverigeKlinisk patologi
12. 26Taliansko / ItaliaAnatomia patologica
12. 27Veľká Británia a Severné Írsko / United KingdomHistopathology
12. 28Island / Ísland Vefjameinafræði
12. 29Lichtenštajnsko / LiechtensteinPathologie
12. 30Nórsko / NorgePatologi
12. 31Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La SvizraPathologie
Pathologie
Patologia
13. 01Belgicko / Belgique /België / BelgienNeurologie4 rokyneurológia
13. 02Bulharsko / БългарияНервни болести
13. 03Cyprus / ΚύπροςΝευρολογία
13. 04Česko / Česká republikaNeurologie
13. 05Dánsko / DanmarkNeurologi
13. 06Estónsko / EestiNeuroloogia
13. 07Fínsko / Suomi / FinlandNeurologia/Neurologi
13. 08Francúzsko / FranceNeurologie
13. 09Grécko / Ελλάς Νευρoλoγία
13. 10Holandsko / NederlandNeurologie
13. 11Chorvátsko / HrvatskaNeurologija
13. 12Írsko / IrelandNeurology
13. 13Litva / Lietuva Neurologija
13. 14Lotyšsko / LatvijaNeiroloģija
13. 15Luxembursko / LuxembourgNeurologie
13. 16Maďarsko / MagyarországNeurológia
13. 17Malta / MaltaNewroloġija
13. 18Nemecko / DeutschlandNeurologie
13. 19Poľsko / PolskaNeurologia
13. 20Portugalsko / PortugalNeurologia
13. 21Rakúsko / ÖsterreichNeurologie
13. 22Rumunsko / RomâniaNeurologie
13. 23Slovinsko / SlovenijaNevrologija
13. 24Španielsko / EspañaNeurología
13. 25Švédsko / SverigeNeurologi
13. 26Taliansko / ItaliaNeurologia
13. 27Veľká Británia a Severné Írsko / United KingdomNeurology
13. 28Island / Ísland Taugalækningar
13. 29Lichtenštajnsko / LiechtensteinNeurologie
13. 30Nórsko / NorgeNevrologi
13. 31Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La SvizraNeurologie
Neurologie
Neurologia
14. 01Belgicko / Belgique / België / BelgienPsychiatrie, particulièrement en psychiatrie de l'adulte /
Psychiatrie, meer bepaald in de volwassenpsychiatrie
4 rokypsychiatria
14. 02Bulharsko / БългарияПсихиатрия
14. 03Cyprus / ΚύπροςΨυχιατρική
14. 04Česko / Česká republikaPsychiatrie
14. 05Dánsko / DanmarkPsykiatri
14. 06Estónsko / EestiPsühhiaatria
14. 07Fínsko / Suomi / FinlandPsykiatria/Psykiatri
14. 08Francúzsko / FrancePsychiatrie
14. 09Grécko / Ελλάς Ψυχιατρική
14. 10Holandsko / NederlandPsychiatrie
14. 11Chorvátsko / HrvatskaPsihijatrija
14. 12Írsko / IrelandPsychiatry
14. 13Litva / Lietuva Psichiatrija
14. 14Lotyšsko / LatvijaPsihiatrija
14. 15Luxembursko / LuxembourgPsychiatrie
14. 16Maďarsko / MagyarországPszichiátria
14. 17Malta / MaltaPsikjatrija
14. 18Nemecko / DeutschlandPsychiatrie und Psychotherapie
14. 19Poľsko / PolskaPsychiatria
14. 20Portugalsko / PortugalPsiquiatria
14. 21Rakúsko / ÖsterreichPsychiatrie (und Psychotherapeutische Medizin)
14. 22Rumunsko / RomâniaPsihiatrie
14. 23Slovinsko / SlovenijaPsihiatrija
14. 24Španielsko / EspañaPsiquiatría
14. 25Švédsko / SverigePsykiatri
14. 26Taliansko / ItaliaPsichiatria
14. 27Veľká Británia a Severné Írsko / United KingdomGeneral psychiatry
14. 28Island / Ísland Geðlækningar
14. 29Lichtenštajnsko / LiechtensteinPsychiatrie und Psychotherapie
14. 30Nórsko / NorgePsykiatri
14. 31Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La SvizraPsychiatrie und Psychotherapie Psychiatrie et psychothérapie Psichiatria e psicoterapia
15. 01Belgicko / Belgique / België / BelgienRadiodiagnostic/Röntgendiagnose4 rokyrádiológia
15. 02Bulharsko / БългарияОбразна диагностика
15. 03Cyprus / ΚύπροςΑκτινολογία
15. 04Česko / Česká republikaRadiologie a zobrazovací metody
15. 05Dánsko / DanmarkDiagnostik radiologi
15. 06Estónsko / EestiRadioloogia
15. 07Fínsko / Suomi / FinlandRadiologia/Radiologi
15. 08Francúzsko / FranceRadiodiagnostic et imagerie médicale
15. 09Grécko / Ελλάς Ακτιvoδιαγvωστική
15. 10Holandsko / NederlandRadiologie
15. 11Chorvátsko / HrvatskaKlinička radiologija
15. 12Írsko / IrelandDiagnostic radiology
15. 13Litva / Lietuva Radiologija
15. 14Lotyšsko / LatvijaDiagnostiskā radioloģija
15. 15Luxembursko / LuxembourgRadiodiagnostic
15. 16Maďarsko / MagyarországRadiológia
15. 17Malta / MaltaRadjoloġija
15. 18Nemecko / Deutschland(Diagnostische) Radiologie
15. 19Poľsko / PolskaRadiologia i diagnostyka obrazowa
15. 20Portugalsko / PortugalRadiodiagnóstico
15. 21Rakúsko / ÖsterreichRadiologie
15. 22Rumunsko / RomâniaRadiologie-imagistică medicală
15. 23Slovinsko / SlovenijaRadiologija
15. 24Španielsko / EspañaRadiodiagnóstico
15. 25Švédsko / SverigeMedicinsk radiologi
15. 26Taliansko / ItaliaRadiodiagnostica
15. 27Veľká Británia a Severné Írsko / United KingdomClinical radiology
15. 28Island / Ísland Geislagreining
15. 29Lichtenštajnsko / LiechtensteinMedizinische Radiologie / Radiodiagnostik
15. 30Nórsko / NorgeRadiologi
15. 31Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La SvizraRadiologie
Radiologie
Radiologia
16. 01Belgicko / Belgique /België / BelgienRadiothérapie-oncologie/Radiotherapie-oncologie4 rokyradiačná onkológia
16. 02Bulharsko / БългарияЛъчелечение
16. 03Cyprus / ΚύπροςΑκτινοθεραπευτική Ογκολογία
16. 04Česko / Česká republikaRadiační onkologie
16. 05Dánsko / DanmarkKlinisk Onkologi
16. 06Estónsko / EestiOnkoloogia
16. 07Fínsko / Suomi / FinlandSyöpätaudit/Cancersjukdomar
16. 08Francúzsko / FranceOncologie option oncologie radiothérapique
16. 09Grécko / Ελλάς Ακτιvoθεραπευτική — Ογκολογία
16. 10Holandsko / NederlandRadiotherapie
16. 11Chorvátsko / HrvatskaOnkologija i radioterapija
16. 12Írsko / IrelandRadiation oncology
16. 13Litva / Lietuva Onkologija radioterapija
16. 14Lotyšsko / LatvijaTerapeitiskā radioloģija
16. 15Luxembursko / LuxembourgRadiothérapie
16. 16Maďarsko / MagyarországSugárterápia
16. 17Malta / MaltaOnkologija u Radjoterapija
16. 18Nemecko / DeutschlandStrahlentherapie
16. 19Poľsko / PolskaRadioterapia onkologiczna
16. 20Portugalsko / PortugalRadioterapia
16. 21Rakúsko / ÖsterreichStrahlentherapie — Radioonkologie
16. 22Rumunsko / RomâniaRadioterapie
16. 23Slovinsko / SlovenijaRadioterapija in onkologija
16. 24Španielsko / EspañaOncología radioterápica
16. 25Švédsko / SverigeTumörsjukdomar (allmän onkologi)
16. 26Taliansko / ItaliaRadioterapia
16. 27Veľká Británia a Severné Írsko / United KingdomClinical oncology
16. 28Island / Ísland -
16. 29Lichtenštajnsko / LiechtensteinMedizinische Radiologie / Radio-Onkologie
16. 30Nórsko / Norge-
16. 31Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La SvizraRadio-Onkologie/Strahlentherapie Radio-oncologie/radiothérapie Radio-oncologia/radioterapia
17. 01Belgicko / Belgique / België / BelgienBiologie clinique/Klinische biologie
4 rokylaboratórna medicína
17. 02Bulharsko / БългарияКлинична лаборатория
17. 03Cyprus / Κύπρος-
17. 04Česko / Česká republika-
17. 05Dánsko / Danmark-
17. 06Estónsko / EestiLaborimeditsiin
17. 07Fínsko / Suomi / Finland-
17. 08Francúzsko / FranceBiologie médicale
17. 09Grécko / Ελλάς Χειρουργική Θώρακος
17. 10Holandsko / Nederland-
17. 11Chorvátsko / Hrvatska-
17. 12Írsko / Ireland-
17. 13Litva / Lietuva Laboratorinė medicina
17. 14Lotyšsko / Latvija-
17. 15Luxembursko / LuxembourgBiologie clinique
17. 16Maďarsko / MagyarországOrvosi laboratóriumi diagnosztika
17. 17Malta / Malta-
17. 18Nemecko / Deutschland-
17. 19Poľsko / PolskaDiagnostyka laboratoryjna
17. 20Portugalsko / PortugalPatologia clínica
17. 21Rakúsko / ÖsterreichMedizinische Biologie
17. 22Rumunsko / RomâniaMedicină de laborator
17. 23Slovinsko / Slovenija-
17. 24Španielsko / EspañaAnálisis clínicos
17. 25Švédsko / Sverige-
17. 26Taliansko / ItaliaPatologia clinica
17. 27Veľká Británia a Severné Írsko / United Kingdom-
17. 28Island / Ísland -
17. 29Lichtenštajnsko / Liechtenstein-
17. 30Nórsko / Norge-
17. 31Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra-
18. 01Belgicko / Belgique / België / Belgien-4 rokyklinická mikrobiológia
18. 02Bulharsko / БългарияМикробиология
18. 03Cyprus / ΚύπροςΜικροβιολογία
18. 04Česko / Česká republikaLékařská mikrobiologie
18. 05Dánsko / DanmarkKlinisk mikrobiologi
18. 06Estónsko / Eesti-
18. 07Fínsko / Suomi / FinlandKliininen mikrobiologia/Klinisk mikrobiologi
18. 08Francúzsko / France-
18. 09Grécko / Ελλάς 1. Iατρική Βιoπαθoλoγία
2. Μικρoβιoλoγία
18. 10Holandsko / NederlandMedische microbiologie
18. 11Chorvátsko / HrvatskaKlinička mikrobiologija
18. 12Írsko / IrelandMicrobiology
18. 13Litva / Lietuva -
18. 14Lotyšsko / LatvijaMikrobioloģija
18. 15Luxembursko / LuxembourgMicrobiologie
18. 16Maďarsko / MagyarországOrvosi mikrobiológia
18. 17Malta / MaltaMikrobijoloġija
18. 18Nemecko / DeutschlandMikrobiologie (Virologie) und Infektionsepidemiologie
18. 19Poľsko / PolskaMikrobiologia lekarska
18. 20Portugalsko / Portugal-
18. 21Rakúsko / ÖsterreichHygiene und Mikrobiologie
18. 22Rumunsko / România-
18. 23Slovinsko / SlovenijaKlinična mikrobiologija
18. 24Španielsko / EspañaMicrobiología y parasitología
18. 25Švédsko / SverigeKlinisk bakteriologi
18. 26Taliansko / ItaliaMicrobiologia e virologia
18. 27Veľká Británia a Severné Írsko / United KingdomMedical microbiology and virology
18. 28Island / Ísland Sýklafræði
18. 29Lichtenštajnsko / Liechtenstein-
18. 30Nórsko / NorgeMedisinsk mikrobiologi
18. 31Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra-
19. 01Belgicko / Belgique / België / Belgien-4 rokyklinická biochémia
19. 02Bulharsko / БългарияБиохимия
19. 03Cyprus / Κύπρος-
19. 04Česko / Česká republikaKlinická biochemie
19. 05Dánsko / DanmarkKlinisk biokemi
19. 06Estónsko / Eesti-
19. 07Fínsko / Suomi / FinlandKliininen kemia/Klinisk kemi
19. 08Francúzsko / France-
19. 09Grécko / Ελλάς -
19. 10Holandsko / Nederland„Klinische Chemie (do 4. apríla 2000)
19. 11Chorvátsko / Hrvatska-
19. 12Írsko / IrelandChemical pathology
19. 13Litva / Lietuva -
19. 14Lotyšsko / Latvija-
19. 15Luxembursko / LuxembourgChimie biologique
19. 16Maďarsko / Magyarország-
19. 17Malta / MaltaPatoloġija Kimika
19. 18Nemecko / DeutschlandLaboratoriumsmedizin
19. 19Poľsko / Polska-
19. 20Portugalsko / Portugal-
19. 21Rakúsko / ÖsterreichMedizinische und Chemische Labordiagnostik
19. 22Rumunsko / România-
19. 23Slovinsko / SlovenijaMedicinska biokemija
19. 24Španielsko / EspañaBioquímica clínica
19. 25Švédsko / SverigeKlinisk kemi
19. 26Taliansko / ItaliaBiochimica clinica
19. 27Veľká Británia a Severné Írsko / United KingdomChemical pathology
19. 28Island / Ísland Klínísk lífefnafræði
19. 29Lichtenštajnsko / Liechtenstein-
19. 30Nórsko / NorgeKlinisk kjemi
19. 31Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra-
20. 01Belgicko / Belgique /België / Belgien-4 rokyklinická imunológia a alergológia
20. 02Bulharsko / БългарияКлинична имунология
20. 03Cyprus / ΚύπροςΑνοσολογία
20. 04Česko / Česká republikaAlergologie a klinická imunologie
20. 05Dánsko / DanmarkKlinisk immunologi
20. 06Estónsko / Eesti-
20. 07Fínsko / Suomi / Finland-
20. 08Francúzsko / France-
20. 09Grécko / Ελλάς -
20. 10Holandsko / NederlandAllergologie (do 12. augusta 1996)
20. 11Chorvátsko / HrvatskaAlergologija i klinička imunologija
20. 12Írsko / IrelandImmunology (clinical and laboratory)
20. 13Litva / Lietuva -
20. 14Lotyšsko / LatvijaImunoloģija
20. 15Luxembursko / LuxembourgImmunologie
20. 16Maďarsko / MagyarországAllergológia és klinikai immunológia
20. 17Malta / MaltaImmunoloġija
20. 18Nemecko / Deutschland-
20. 19Poľsko / PolskaImmunologia kliniczna
20. 20Portugalsko / Portugal-
20. 21Rakúsko / ÖsterreichImmunologie
20. 22Rumunsko / România-
20. 23Slovinsko / Slovenija-
20. 24Španielsko / EspañaImmunología
20. 25Švédsko / SverigeKlinisk immunologi
20. 26Taliansko / Italia-
20. 27Veľká Británia a Severné Írsko / United KingdomImmunology
20. 28Island / Ísland Ónæmisfræði
20. 29Lichtenštajnsko / LiechtensteinAllergologie und klinische Immunologie
20. 30Nórsko / NorgeImmunologi og transfusjonsmedisin
20. 31Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra
21. 01Belgicko / Belgique /België / BelgienChirurgie plastique, reconstructrice et esthétique/Plastische,
reconstructieve en esthetische heelkunde
5 rokov
plastická chirurgia
21. 02Bulharsko / БългарияПластично-възстановителна и естетична хирургия
21. 03Cyprus / ΚύπροςΠλαστική Χειρουργική
21. 04Česko / Česká republikaPlastická chirurgie
21. 05Dánsko / DanmarkPlastikkirurgi
21. 06Estónsko / EestiPlastika- ja rekonstruktiivkirurgia
21. 07Fínsko / Suomi / FinlandPlastiikkakirurgia/Plastikkirurgi
21. 08Francúzsko / FranceChirurgie plastique, reconstructrice et esthétique
21. 09Grécko / Ελλάς Πλαστική Χειρoυργική
21. 10Holandsko / NederlandPlastische chirurgie
21. 11Chorvátsko / HrvatskaPlastična, rekonstrukcijska i estetska kirurgija
21. 12Írsko / IrelandPlastic, reconstructive and aesthetic surgery
21. 13Litva / Lietuva Plastinė ir rekonstrukcinė chirurgija
21. 14Lotyšsko / LatvijaPlastiskā ķirurģija
21. 15Luxembursko / LuxembourgChirurgie plastique
21. 16Maďarsko / MagyarországPlasztikai (égési) sebészet
21. 17Malta / MaltaKirurġija Plastika
21. 18Nemecko / DeutschlandPlastische (und Ästhetische)
Chirurgie
21. 19Poľsko / PolskaChirurgia plastyczna
21. 20Portugalsko / PortugalCirurgia plástica, estética e reconstrutiva
21. 21Rakúsko / ÖsterreichPlastische, Ästhetische und Rekonstruktive Chirurgie
21. 22Rumunsko / RomâniaChirurgie plastică — microchirurgie reconstructivă
21. 23Slovinsko / SlovenijaPlastična, rekonstrukcijska in estetska kirurgija
21. 24Španielsko / EspañaCirugía plástica, estética y
reparadora
21. 25Švédsko / SverigePlastikkirurgi
21. 26Taliansko / ItaliaChirurgia plastica e ricostruttiva
21. 27Veľká Británia a Severné Írsko / United KingdomPlastic surgery
21. 28Island / Ísland Lýtalækningar
21. 29Lichtenštajnsko / LiechtensteinPlastische- und Wiederherstellungschirurgie
21. 30Nórsko / NorgePlastikkirurgi
21. 31Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La SvizraPlastische, Rekonstruktive und Ästhetische Chirurgie
Chirurgie plastique, reconstructive et esthétique
Chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica
22. 01Belgicko / Belgique /België / BelgienChirurgie thoracique/Heelkunde op de thorax5 rokovhrudníková chirurgia
22. 02Bulharsko / БългарияГръдна хирургия Кардиохирургия
22. 03Cyprus / ΚύπροςΧειρουργική Θώρακος
22. 04Česko / Česká republikaHrudní chirurgie
22. 05Dánsko / DanmarkThoraxkirurgi
22. 06Estónsko / EestiTorakaalkirurgia
22. 07Fínsko / Suomi / FinlandSydän-ja rintaelinkirurgia/Hjärt- och thoraxkirurgi
22. 08Francúzsko / FranceChirurgie thoracique et cardiovasculaire
22. 09Grécko / Ελλάς Χειρουργική Θώρακος
22. 10Holandsko / NederlandCardio-thoracale chirurgie
22. 11Chorvátsko / Hrvatska-
22. 12Írsko / IrelandThoracic surgery
22. 13Litva / Lietuva Krūtinės chirurgija
22. 14Lotyšsko / LatvijaTorakālā ķirurģija
22. 15Luxembursko / LuxembourgChirurgie thoracique
22. 16Maďarsko / MagyarországMellkassebészet
22. 17Malta / MaltaKirurġija Kardjo-Toraċika
22. 18Nemecko / DeutschlandThoraxchirurgie
22. 19Poľsko / PolskaChirurgia klatki piersiowej
22. 20Portugalsko / PortugalCirurgia cardiotorácica
22. 21Rakúsko / ÖsterreichThoraxchirurgie
22. 22Rumunsko / RomâniaChirurgie toracică
22. 23Slovinsko / SlovenijaTorakalna kirurgija
22. 24Španielsko / EspañaCirugía torácica
22. 25Švédsko / SverigeThoraxkirurgi
22. 26Taliansko / ItaliaChirurgia toracica; Cardiochirurgia
22. 27Veľká Británia a Severné Írsko / United KingdomCardo-thoracic surgery
22. 28Island / Ísland Brjóstholsskurðlækningar
22. 29Lichtenštajnsko / LiechtensteinHerz- und thorakale Gefässchirurgie
22. 30Nórsko / NorgeThoraxkirurgi
22. 31Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La SvizraHerz- und thorakale Gefässchirurgie Chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique Chirurgia del cuore e dei vasi toracici
23. 01Belgicko / Belgique/ België / Belgien-5 rokovdetská chirurgia
23. 02Bulharsko / БългарияДетска хирургия
23. 03Cyprus / ΚύπροςΧειρουργική Παίδων
23. 04Česko / Česká republikaDětská chirurgie
23. 05Dánsko / Danmark-
23. 06Estónsko / EestiLastekirurgia
23. 07Fínsko / Suomi / FinlandLastenkirurgia / Barnkirurgi
23. 08Francúzsko / FranceChirurgie infantile
23. 09Grécko / Ελλάς Χειρoυργική Παίδωv
23. 10Holandsko / Nederland-
23. 11Chorvátsko / HrvatskaDječja kirurgija
23. 12Írsko / IrelandPaediatric surgery
23. 13Litva / Lietuva Vaikų chirurgija
23. 14Lotyšsko / LatvijaBērnu ķirurģija
23. 15Luxembursko / LuxembourgChirurgie pédiatrique
23. 16Maďarsko / MagyarországGyermeksebészet
23. 17Malta / MaltaKirurġija Pedjatrika
23. 18Nemecko / DeutschlandKinderchirurgie
23. 19Poľsko / PolskaChirurgia dziecięca
23. 20Portugalsko / PortugalCirurgia pediátrica
23. 21Rakúsko / ÖsterreichKinder- und Jugendchirurgie
23. 22Rumunsko / RomâniaChirurgie pediatrică
23. 23Slovinsko / Slovenija-
23. 24Španielsko / EspañaCirugía pediátrica
23. 25Švédsko / SverigeBarn- och ungdomskirurgi
23. 26Taliansko / ItaliaChirurgia pediatrica
23. 27Veľká Británia a Severné Írsko / United KingdomPaediatric surgery
23. 28Island / Ísland Barnaskurðlækningar
23. 29Lichtenštajnsko / LiechtensteinKinderchirurgie
23. 30Nórsko / NorgeBarnekirurgi
23. 31Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La SvizraKinderchirurgie
Chirurgie pédiatrique
Chirurgia pediatrica
24. 01Belgicko / Belgique/ België / BelgienChirurgie des vaisseaux/Bloedvatenheelkunde5 rokovcievna chirurgia
24. 02Bulharsko / БългарияСъдова хирургия
24. 03Cyprus / ΚύπροςΧειρουργική Αγγείων
24. 04Česko / Česká republikaCévní chirurgie
24. 05Dánsko / DanmarkKarkirurgi
24. 06Estónsko / EestiKardiovaskulaarkirurgia
24. 07Fínsko / Suomi / FinlandVerisuonikirurgia/Kärlkirurgi
24. 08Francúzsko / FranceChirurgie vasculaire
24. 09Grécko / Ελλάς Αγγειoχειρoυργική
24. 10Holandsko / Nederland-
24. 11Chorvátsko / HrvatskaVaskularna kirurgija
24. 12Írsko / Ireland-
24. 13Litva / Lietuva Kraujagyslių chirurgija
24. 14Lotyšsko / LatvijaAsinsvadu ķirurģija
24. 15Luxembursko / LuxembourgChirurgie vasculaire
24. 16Maďarsko / MagyarországÉrsebészet
24. 17Malta / MaltaKirurġija Vaskolari
24. 18Nemecko / DeutschlandGefäβchirurgie
24. 19Poľsko / PolskaChirurgia naczyniowa
24. 20Portugalsko / PortugalAngologia/Cirurgia vascular
24. 21Rakúsko / Österreich-
24. 22Rumunsko / RomâniaChirurgie vasculară
24. 23Slovinsko / SlovenijaKardiovaskularna kirurgija
24. 24Španielsko / EspañaAngiología y cirugía vascular
24. 25Švédsko / Sverige-
24. 26Taliansko / ItaliaChirurgia vascolare
24. 27Veľká Británia a Severné Írsko / United KingdomVascular surgery
24. 28Island / Ísland Æðaskurðlækningar
24. 29Lichtenštajnsko / Liechtenstein-
24. 30Nórsko / NorgeKarkirurgi
24. 31Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra-
25. 01Belgicko / Belgique / België / BelgienCardiologie4 rokykardiológia
25. 02Bulharsko / БългарияКардиология
25. 03Cyprus / ΚύπροςΚαρδιολογία
25. 04Česko / Česká republikaKardiologie
25. 05Dánsko / DanmarkIntern medicin: kardiologi
25. 06Estónsko / EestiKardioloogia
25. 07Fínsko / Suomi / FinlandKardiologia/Kardiologi
25. 08Francúzsko / FranceCardiologie et maladies vasculaires
25. 09Grécko / Ελλάς Καρδιoλoγία
25. 10Holandsko / NederlandCardiologie
25. 11Chorvátsko / HrvatskaKardiologija
25. 12Írsko / IrelandCardiology
25. 13Litva / Lietuva Kardiologija
25. 14Lotyšsko / LatvijaKardioloģija
25. 15Luxembursko / LuxembourgCardiologie et angiologie
25. 16Maďarsko / MagyarországKardiológia
25. 17Malta / MaltaKardjoloġija
25. 18Nemecko / DeutschlandInnere Medizin und
Schwerpunkt Kardiologie
25. 19Poľsko / PolskaKardiologia
25. 20Portugalsko / PortugalCardiologia
25. 21Rakúsko / Österreich-
25. 22Rumunsko / RomâniaCardiologie
25. 23Slovinsko / SlovenijaKardiologija in vaskularna medicina
25. 24Španielsko / EspañaCardiología
25. 25Švédsko / SverigeKardiologi
25. 26Taliansko / ItaliaCardiologia
25. 27Veľká Británia a Severné Írsko / United KingdomCardiology
25. 28Island / Ísland Hjartalækningar
25. 29Lichtenštajnsko / LiechtensteinKardiologie
25. 30Nórsko / NorgeHjertesykdommer
25. 31Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La SvizraKardiologie
Cardiologie
Cardiologia
26. 01Belgicko / Belgique /
België / Belgien
Gastro-entérologie / Gastro-enterologie4 rokygastroenterológia
26. 02Bulharsko / БългарияГастроентерология
26. 03Cyprus / ΚύπροςΓαστρεντερολογία
26. 04Česko / Česká republikaGastroenterologie
26. 05Dánsko / DanmarkIntern medicin: gastroenterology og hepatologi
26. 06Estónsko / EestiGastroenteroloogia
26. 07Fínsko / Suomi / FinlandGastroenterologia/Gastroenterologi
26. 08Francúzsko / FranceGastro-entérologie et hépatologie
26. 09Grécko / Ελλάς Γαστρεvτερoλoγία
26. 10Holandsko / NederlandMaag-darm-leverziekten
26. 11Chorvátsko / HrvatskaGastroenterologija
26. 12Írsko / IrelandGastro-enterology
26. 13Litva / Lietuva Gastroenterologija
26. 14Lotyšsko / LatvijaGastroenteroloģija
26. 15Luxembursko / LuxembourgGastro-enterologie
26. 16Maďarsko / MagyarországGasztroenterológia
26. 17Malta / MaltaGastroenteroloġija
26. 18Nemecko / DeutschlandInnere Medizin und Schwerpunkt
Gastroenterologie
26. 19Poľsko / PolskaGastroenterologia
26. 20Portugalsko / PortugalGastrenterologia
26. 21Rakúsko / Österreich-
26. 22Rumunsko / RomâniaGastroenterologie
26. 23Slovinsko / SlovenijaGastroenterologija
26. 24Španielsko / EspañaAparato digestivo
26. 25Švédsko / SverigeMedicinsk gastroenterologi och hepatologi
26. 26Taliansko / ItaliaGastroenterologia
26. 27Veľká Británia a Severné Írsko / United KingdomGastro-enterology
26. 28Island / Ísland Meltingarlækningar
26. 29Lichtenštajnsko / LiechtensteinGastroenterologie
26. 30Nórsko / NorgeFordøyelsessykdommer
26. 31Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La SvizraGastroenterologie
Gastroentérologie
Gastroenterologia
27. 01Belgicko / Belgique / België / BelgienRhumathologie/reumatologie4 roky
reumatológia
27. 02Bulharsko / БългарияРевматология
27. 03Cyprus / ΚύπροςΡευµατολογία
27. 04Česko / Česká republikaRevmatologie
27. 05Dánsko / DanmarkIntern medicin: reumatologi
27. 06Estónsko / EestiReumatoloogia
27. 07Fínsko / Suomi / FinlandReumatologia/Reumatologi
27. 08Francúzsko / FranceRhumatologie
27. 09Grécko / Ελλάς Ρευµατoλoγία
27. 10Holandsko / NederlandReumatologie
27. 11Chorvátsko / HrvatskaReumatologija
27. 12Írsko / IrelandRheumatology
27. 13Litva / Lietuva Reumatologija
27. 14Lotyšsko / LatvijaReimatoloģija
27. 15Luxembursko / LuxembourgRhumatologie
27. 16Maďarsko / MagyarországReumatológia
27. 17Malta / MaltaRewmatoloġija
27. 18Nemecko / DeutschlandInnere Medizin und Schwerpunkt
Rheumatologie
27. 19Poľsko / PolskaReumatologia
27. 20Portugalsko / PortugalReumatologia
27. 21Rakúsko / Österreich-
27. 22Rumunsko / RomâniaReumatologie
27. 23Slovinsko / SlovenijaRevmatologija
27. 24Španielsko / EspañaReumatología
27. 25Švédsko / SverigeReumatologi
27. 26Taliansko / ItaliaReumatologia
27. 27Veľká Británia a Severné Írsko / United KingdomRheumatology
27. 28Island / Ísland Gigtarlækningar
27. 29Lichtenštajnsko / LiechtensteinRheumatologie
27. 30Nórsko / NorgeRevmatologi
27. 31Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La SvizraRheumatologie
Rhumatologie
Reumatologia
28. 01Belgicko / Belgique / België / Belgien-3 rokyhematológia a transfuziológia
28. 02Bulharsko / БългарияКлинъична хематология
28. 03Cyprus / ΚύπροςΑιµατολογία
28. 04Česko / Česká republikaHematologie a transfúzní lékařství
28. 05Dánsko / DanmarkIntern medicin: hæmatologi
28. 06Estónsko / EestiHematoloogia
28. 07Fínsko / Suomi / FinlandKliininen hematologia/Klinisk hematologi
28. 08Francúzsko / France-
28. 09Grécko / Ελλάς Αιµατoλoγία
28. 10Holandsko / Nederland-
28. 11Chorvátsko / HrvatskaHematologija
28. 12Írsko / IrelandHaematology (clinical and laboratory)
28. 13Litva / Lietuva Hematologija
28. 14Lotyšsko / LatvijaHematoloģija
28. 15Luxembursko / LuxembourgHématologie
28. 16Maďarsko / MagyarországHaematológia
28. 17Malta / MaltaEmatoloġija
28. 18Nemecko / DeutschlandInnere Medizin und Schwerpunkt
Hämatologie und Onkologie
28. 19Poľsko / PolskaHematologia
28. 20Portugalsko / PortugalImuno-hemoterapia
28. 21Rakúsko / Österreich-
28. 22Rumunsko / RomâniaHematologie
28. 23Slovinsko / SlovenijaHematologija
28. 24Španielsko / EspañaHematología y hemoterapia
28. 25Švédsko / SverigeHematologi
28. 26Taliansko / ItaliaEmatologia
28. 27Veľká Británia a Severné Írsko / United KingdomHaematology
28. 28Island / Ísland Blóðmeinafræði
28. 29Lichtenštajnsko / LiechtensteinHämatologie
28. 30Nórsko / NorgeBlodsykdommer
28. 31Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La SvizraHämatologie
Hématologie
Ematologia
29. 01Belgicko / Belgique / België / Belgien-3 rokyendokrinológia
29. 02Bulharsko / БългарияЕндокринология и болести на обмяната
29. 03Cyprus / ΚύπροςΕνδοκρινολογία
29. 04Česko / Česká republikaDiabelotologie a endokrinologie
29. 05Dánsko / DanmarkIntern medicin: endokrinologi
29. 06Estónsko / EestiEndokrinoloogia
29. 07Fínsko / Suomi / FinlandEndokrinologia/Endokrinologi
29. 08Francúzsko / FranceEndocrinologie – diabète – maladies
métaboliques
29. 09Grécko / Ελλάς Εvδoκριvoλoγία
29. 10Holandsko / Nederland-
29. 11Chorvátsko / HrvatskaEndokrinologija i dijabetologija
29. 12Írsko / IrelandEndocrinology and diabetes mellitus
29. 13Litva / Lietuva Endokrinologija
29. 14Lotyšsko / LatvijaEndokrinoloģija
29. 15Luxembursko / LuxembourgEndocrinologie, maladies du métabolisme et de la nutrition
29. 16Maďarsko / MagyarországEndokrinológia
29. 17Malta / MaltaEndokrinoloġija u Dijabete
29. 18Nemecko / DeutschlandInnere Medizin und Schwerpunkt
Endokrinologie und Diabetologie
29. 19Poľsko / PolskaEndokrynologia
29. 20Portugalsko / PortugalEndocrinologia/Nutrição
29. 21Rakúsko / Österreich-
29. 22Rumunsko / RomâniaEndocrinologie
29. 23Slovinsko / Slovenija-
29. 24Španielsko / EspañaEndocrinología y nutrición
29. 25Švédsko / SverigeEndokrina sjukdomar
29. 26Taliansko / ItaliaEndocrinologia e malattie del ricambio
29. 27Veľká Británia a Severné Írsko / United KingdomEndocrinology and diabetes mellitus
29. 28Island / Ísland Efnaskipta – og innkirtlalækningar
29. 29Lichtenštajnsko / LiechtensteinEndokrinologie- Diabetologie
29. 30Nórsko / NorgeEndokrinologi
29. 31Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La SvizraEndokrinologie-Diabetologie Endocrinologie-diabétologie Endocrinologia-diabetologia
30. 01Belgicko / Belgique / België / BelgienMédecine physique et réadaptation/Fysische geneeskunde
en revalidatie
3 rokyfyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
30. 02Bulharsko / БългарияФизикална и рехабилитационна медицина
30. 03Cyprus / ΚύπροςΦυσική Ιατρική και Αποκατάσταση
30. 04Česko / Česká republikaRehabilitační a fyzikální medicína
30. 05Dánsko / Danmark-
30. 06Estónsko / EestiTaastusravi ja füsiaatria
30. 07Fínsko / Suomi / FinlandFysiatria/Fysiatri
30. 08Francúzsko / FranceMédecine physique et de réadaptation
30. 09Grécko / Ελλάς Φυσική Iατρική και Απoκατάσταση
30. 10Holandsko / NederlandRevalidatiegeneeskunde
30. 11Chorvátsko / HrvatskaFizikalna medicina i rehabilitacija
30. 12Írsko / Ireland-
30. 13Litva / Lietuva Fizinė medicina ir reabilitacija
30. 14Lotyšsko / LatvijaRehabilitoloģija
Fiziskā rehabilitācija
Fizikālā medicīna
30. 15Luxembursko / LuxembourgRééducation et réadaptation fonctionnelles
30. 16Maďarsko / MagyarországFizikális medicina és rehabilitációs orvoslás
30. 17Malta / Malta-
30. 18Nemecko / DeutschlandPhysikalische und Rehabilitative Medizin
30. 19Poľsko / PolskaRehabilitacja medyczna
30. 20Portugalsko / PortugalMedicina física e de reabilitação
30. 21Rakúsko / ÖsterreichPhysikalische Medizin und Allgemeine Rehabilitation
30. 22Rumunsko / RomâniaRecuperare, medicină fizică şi
balneologie
30. 23Slovinsko / SlovenijaFizikalna in rehabilitacijska medicina
30. 24Španielsko / EspañaMedicina física y rehabilitación
30. 25Švédsko / SverigeRehabiliteringsmedicin
30. 26Taliansko / ItaliaMedicina fisica e riabilitazione
30. 27Veľká Británia a Severné Írsko / United Kingdom-
30. 28Island / Ísland Orku- og endurhæfingarlækningar
30. 29Lichtenštajnsko / LiechtensteinPhysikalische Medizin und Rehabilitation
30. 30Nórsko / NorgeFysikalsk medisin og rehabilitering
30. 31Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La SvizraPhysikalische Medizin und Rehabilitation
Médecine physique et réadaptation
Medicina fisica e riabilitazione
31. 01Belgicko / Belgique /
België / Belgien
Neuropsychiatrie5 rokovneuropsychiatria
31. 02Bulharsko / България-
31. 03Cyprus / ΚύπροςΝευρολογία — Ψυχιατρική
31. 04Česko / Česká republika-
31. 05Dánsko / Danmark-
31. 06Estónsko / Eesti-
31. 07Fínsko / Suomi / Finland-
31. 08Francúzsko / FranceNeuropsychiatrie
31. 09Grécko / Ελλάς Νευρoλoγία — Ψυχιατρική
31. 10Holandsko / NederlandZenuw — en zielsziekten
31. 11Chorvátsko / Hrvatska-
31. 12Írsko / Ireland-
31. 13Litva / Lietuva -
31. 14Lotyšsko / Latvija-
31. 15Luxembursko / LuxembourgNeuropsychiatrie
31. 16Maďarsko / Magyarország-
31. 17Malta / Malta-
31. 18Nemecko / DeutschlandNervenheilkunde (Neurologie und Psychiatrie)
31. 19Poľsko / Polska-
31. 20Portugalsko / Portugal-
31. 21Rakúsko / ÖsterreichNeurologie und Psychiatrie
31. 22Rumunsko / România-
31. 23Slovinsko / Slovenija-
31. 24Španielsko / España-
31. 25Švédsko / Sverige-
31. 26Taliansko / ItaliaNeuropsichiatria
31. 27Veľká Británia a Severné Írsko / United Kingdom-
31. 28Island / Ísland -
31. 29Lichtenštajnsko / Liechtenstein-
31. 30Nórsko / Norge-
31. 31Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra-
32. 01Belgicko / Belgique / België / BelgienDermato-vénéréologie / Dermato-venereologie3 rokydermatovenerológia
32. 02Bulharsko / БългарияКожни и венерически болести
32. 03Cyprus / Κύπρος∆ερµατολογία — Αφροδισιολογία
32. 04Česko / Česká republikaDermatovenerologie
32. 05Dánsko / DanmarkDermato-venerologi
32. 06Estónsko / EestiDermatoveneroloogia
32. 07Fínsko / Suomi / FinlandIhotaudit ja allergologia/Hudsjukdomar och allergologi
32. 08Francúzsko / FranceDermatologie et vénéréologie
32. 09Grécko / Ελλάς ∆ερµατoλoγία — Αφρoδισιoλoγία
32. 10Holandsko / NederlandDermatologie en venerologie
32. 11Chorvátsko / HrvatskaDermatologija i venerologija
32. 12Írsko / Ireland-
32. 13Litva / Lietuva Dermatovenerologija
32. 14Lotyšsko / LatvijaDermatoloģija un veneroloģija
32. 15Luxembursko / LuxembourgDermato-vénéréologie
32. 16Maďarsko / MagyarországBőrgyógyászat
32. 17Malta / MaltaDermato-venerejoloġija
32. 18Nemecko / DeutschlandHaut — und Geschlechtskrankheiten
32. 19Poľsko / PolskaDermatologia i wenerologia
32. 20Portugalsko / PortugalDermatovenereologia
32. 21Rakúsko / ÖsterreichHaut- und Geschlechtskrankheiten
32. 22Rumunsko / RomâniaDermatovenerologie
32. 23Slovinsko / SlovenijaDermatovenerologija
32. 24Španielsko / EspañaDermatología médico-quirúrgica y venereología
32. 25Švédsko / SverigeHud- och könssjukdomar
32. 26Taliansko / ItaliaDermatologia e venerologia
32. 27Veľká Británia a Severné Írsko / United Kingdom-
32. 28Island / Ísland Húð – og kynsjúkdómalækningar
32. 29Lichtenštajnsko / LiechtensteinDermatologie und Venereologie
32. 30Nórsko / NorgeHudsykdommer og veneriske sykdommer
32. 31Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La SvizraDermatologie und Venerologie Dermatologie et vénéréologie Dermatologia e venereologia
33. 01Belgicko / Belgique /
België / Belgien
-4 rokytropická medicína
33. 02Bulharsko / България-
33. 03Cyprus / Κύπρος-
33. 04Česko / Česká republika-
33. 05Dánsko / Danmark-
33. 06Estónsko / Eesti-
33. 07Fínsko / Suomi / Finland-
33. 08Francúzsko / France-
33. 09Grécko / Ελλάς -
33. 10Holandsko / Nederland-
33. 11Chorvátsko / Hrvatska-
33. 12Írsko / IrelandTropical medicine
33. 13Litva / Lietuva -
33. 14Lotyšsko / Latvija-
33. 15Luxembursko / Luxembourg-
33. 16Maďarsko / MagyarországTrópusi betegségek
33. 17Malta / Malta-
33. 18Nemecko / Deutschland-
33. 19Poľsko / PolskaMedycyna transportu
33. 20Portugalsko / PortugalMedicina tropical
33. 21Rakúsko / ÖsterreichSpezifische Prophylaxe und Tropenhygiene
33. 22Rumunsko / România-
33. 23Slovinsko / Slovenija-
33. 24Španielsko / España-
33. 25Švédsko / Sverige-
33. 26Taliansko / ItaliaMedicina tropicale
33. 27Veľká Británia a Severné Írsko / United KingdomTropical medicine
33. 28Island / Ísland -
33. 29Lichtenštajnsko / LiechtensteinTropenmedizin
33. 30Nórsko / Norge-
33. 31Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La SvizraTropen- und Reisemedizin
Médecine tropicale et médecine des voyages
Medicina tropicale e medicina di viaggio
34. 01Belgicko / Belgique /
België / Belgien
Psychiatrie, particulièrement en psychiatrie infantojuvénile
/ Psychiatrie, meer bepaald in de kinder- en jeugdpsychiatrie
4 rokydetská psychiatria
34. 02Bulharsko / БългарияДетска психиатрия
34. 03Cyprus / ΚύπροςΠαιδοψυχιατρική
34. 04Česko / Česká republikaDětská a dorostová psychiatrie
34. 05Dánsko / DanmarkBørne- og ungdomspsykiatri
34. 06Estónsko / Eesti-
34. 07Fínsko / Suomi / FinlandLastenpsykiatria/Barnpsykiatri
34. 08Francúzsko / FrancePédo-psychiatrie
34. 09Grécko / Ελλάς Παιδoψυχιατρική
34. 10Holandsko / Nederland-
34. 11Chorvátsko / HrvatskaDječja i adolescentna psihijatrija
34. 12Írsko / IrelandChild and adolescent psychiatry
34. 13Litva / Lietuva Vaikų ir paauglių psichiatrija
34. 14Lotyšsko / LatvijaBērnu psihiatrija
34. 15Luxembursko / LuxembourgPsychiatrie infantile
34. 16Maďarsko / MagyarországGyermek- és ifjúsági pszichiátria
34. 17Malta / Malta-
34. 18Nemecko / DeutschlandKinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie
34. 19Poľsko / PolskaPsychiatria dzieci i młodzieży
34. 20Portugalsko / PortugalPsiquiatria da infância e da adolescência
34. 21Rakúsko / ÖsterreichKinder-und Jugendpsychiatrie
34. 22Rumunsko / RomâniaPsihiatrie pediatrică
34. 23Slovinsko / SlovenijaOtroška in mladostniška psihiatrija
34. 24Španielsko / España-
34. 25Švédsko / SverigeBarn- och ungdomspsykiatri
34. 26Taliansko / ItaliaNeuropsichiatria infantile
34. 27Veľká Británia a Severné Írsko / United KingdomChild and adolescent psychiatry
34. 28Island / Ísland Barna- og unglingageðlækningar
34. 29Lichtenštajnsko / LiechtensteinKinder – und Jugendpsychiatrie und –psychotherapie
34. 30Nórsko / NorgeBarne – og ungdomspsykiatri
34. 31Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La SvizraKinder – und Jugendpsychiatrie und –psychotherapie
Psychiatrie et psychothérapie d’enfants et d’adolescents
Psichiatria e psicoterapia infantile e dell’adolescenza
35. 01Belgicko / Belgique / België / BelgienGériatrie / Geriatrie4 rokygeriatria
35. 02Bulharsko / БългарияГериатрична медицина
35. 03Cyprus / ΚύπροςΓηριατρική
35. 04Česko / Česká republikaGeriatrie
35. 05Dánsko / DanmarkIntern medicin: geriatric
35. 06Estónsko / Eesti-
35. 07Fínsko / Suomi / FinlandGeriatria/Geriatri
35. 08Francúzsko / France-
35. 09Grécko / Ελλάς -
35. 10Holandsko / NederlandKlinische geriatrie
35. 11Chorvátsko / Hrvatska-
35. 12Írsko / IrelandGeriatric medicine
35. 13Litva / Lietuva Geriatrija
35. 14Lotyšsko / Latvija-
35. 15Luxembursko / LuxembourgGériatrie
35. 16Maďarsko / MagyarországGeriátria
35. 17Malta / MaltaĠerjatrija
35. 18Nemecko / Deutschland-
35. 19Poľsko / PolskaGeriatria
35. 20Portugalsko / Portugal-
35. 21Rakúsko / Österreich-
35. 22Rumunsko / RomâniaGeriatrie şi gerontologie
35. 23Slovinsko / Slovenija-
35. 24Španielsko / EspañaGeriatría
35. 25Švédsko / SverigeGeriatrik
35. 26Taliansko / ItaliaGeriatria
35. 27Veľká Británia a Severné Írsko / United KingdomGeriatric medicine
35. 28Island / Ísland öldrunarlækningar
35. 29Lichtenštajnsko / LiechtensteinGeriatrie
35. 30Nórsko / NorgeGeriatri
35. 31Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra-
36. 01Belgicko / Belgique / België / Belgien-4 rokynefrológia
36. 02Bulharsko / БългарияНефрология
36. 03Cyprus / ΚύπροςΝεφρολογία
36. 04Česko / Česká republikaNefrologie
36. 05Dánsko / DanmarkIntern medicin: nefrologi
36. 06Estónsko / EestiNefroloogia
36. 07Fínsko / Suomi / FinlandNefrologia/Nefrologi
36. 08Francúzsko / FranceNéphrologie
36. 09Grécko / Ελλάς Νεφρoλoγία
36. 10Holandsko / Nederland-
36. 11Chorvátsko / HrvatskaNefrologija
36. 12Írsko / IrelandNephrology
36. 13Litva / Lietuva Nefrologija
36. 14Lotyšsko / LatvijaNefroloģija
36. 15Luxembursko / LuxembourgNéphrologie
36. 16Maďarsko / MagyarországNefrológia
36. 17Malta / MaltaNefroloġija
36. 18Nemecko / DeutschlandInnere Medizin und
Schwerpunkt Nephrologie
36. 19Poľsko / PolskaNefrologia
36. 20Portugalsko / PortugalNefrologia
36. 21Rakúsko / Österreich-
36. 22Rumunsko / RomâniaNefrologie
36. 23Slovinsko / SlovenijaNefrologija
36. 24Španielsko / EspañaNefrología
36. 25Švédsko / SverigeMedicinska njursjukdomar (nefrologi)
36. 26Taliansko / ItaliaNefrologia
36. 27Veľká Británia a Severné Írsko / United KingdomRenal medicine
36. 28Island / Ísland Nýrnalækningar
36. 29Lichtenštajnsko / LiechtensteinNephrologie
36. 30Nórsko / NorgeNyresykdommer
36. 31Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La SvizraNéphrologie
Nephrologie
Nefralogia
37. 01Belgicko / Belgique/ België / Belgien-4 rokyinfektológia
37. 02Bulharsko / БългарияИнфекциозни болести
37. 03Cyprus / ΚύπροςΛοιµώδη Νοσήµατα
37. 04Česko / Česká republikaInfekční lékařství
37. 05Dánsko / DanmarkIntern medicin: infektionsmedicin
37. 06Estónsko / EestiInfektsioonhaigused
37. 07Fínsko / Suomi / FinlandInfektiosairaudet/Infektionssjukdomar
37. 08Francúzsko / France-
37. 09Grécko / Ελλάς -
37. 10Holandsko / Nederland-
37. 11Chorvátsko / HrvatskaInfektologija
37. 12Írsko / IrelandInfectious diseases
37. 13Litva / Lietuva Infektologija
37. 14Lotyšsko / LatvijaInfektoloģija
37. 15Luxembursko / LuxembourgMaladies contagieuses
37. 16Maďarsko / MagyarországInfektológia
37. 17Malta / MaltaMard Infettiv
37. 18Nemecko / Deutschland-
37. 19Poľsko / PolskaChoroby zakaźne
37. 20Portugalsko / PortugalDoenças infecciosas
37. 21Rakúsko / Österreich-
37. 22Rumunsko / RomâniaBoli infecţioase
37. 23Slovinsko / SlovenijaInfektologija
37. 24Španielsko / España-
37. 25Švédsko / SverigeInfektionssjukdomar
37. 26Taliansko / ItaliaMalattie infettive
37. 27Veľká Británia a Severné Írsko / United KingdomInfectious diseases
37. 28Island / Ísland Smitsjúkdómar
37. 29Lichtenštajnsko / LiechtensteinInfektiologie
37. 30Nórsko / NorgeInfeksjonssykdommer
37. 31Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La SvizraInfektiologie
Infectiologie
Malattie infettive
38. 01Belgicko / Belgique / België / Belgien-4 rokyverejné zdravotníctvo
38. 02Bulharsko / БългарияСоциална медицина и здравен мениджмънт
комунална хигиена
38. 03Cyprus / ΚύπροςΥγειονολογία/Κοινοτική Ιατρική
38. 04Česko / Česká republikaHygiena a epidemiologie
38. 05Dánsko / DanmarkSamfundsmedicin
38. 06Estónsko / Eesti-
38. 07Fínsko / Suomi / FinlandTerveydenhuolto/Hälsovård
38. 08Francúzsko / FranceSanté publique et médecine sociale
38. 09Grécko / Ελλάς Κοινωνική Ιατρική
38. 10Holandsko / NederlandMaatschappij en gezondheid
38. 11Chorvátsko / HrvatskaJavnozdravstvena medicina
38. 12Írsko / IrelandPublic health medicine
38. 13Litva / Lietuva -
38. 14Lotyšsko / Latvija-
38. 15Luxembursko / LuxembourgSanté publique
38. 16Maďarsko / MagyarországMegelőző orvostan és népegészségtan
38. 17Malta / MaltaSaħħa Pubblika
38. 18Nemecko / DeutschlandÖffentliches Gesundheitswesen
38. 19Poľsko / PolskaZdrowie publiczne, epidemiologia
38. 20Portugalsko / PortugalSaúde pública
38. 21Rakúsko / ÖsterreichSozialmedizin
38. 22Rumunsko / RomâniaSănătate publică şi management
38. 23Slovinsko / SlovenijaJavno zdravje
38. 24Španielsko / EspañaMedicina preventiva y salud pública
38. 25Švédsko / SverigeSocialmedicin
38. 26Taliansko / ItaliaIgiene e medicina preventiva
38. 27Veľká Británia a Severné Írsko / United KingdomPublic health medicine
38. 28Island / Ísland Félagslækningar
38. 29Lichtenštajnsko / LiechtensteinPrävention und Gesundheitswesen
38. 30Nórsko / NorgeSamfunnsmedisin
38. 31Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La SvizraPrävention und Gesundheitswesen Prévention et santé publique Prevenzione e salute pubblica
39. 01Belgicko / Belgique / België / Belgien-4 rokyklinická farmakológia
39. 02Bulharsko / БългарияКлинична фармакология и терапия
Фармакология
39. 03Cyprus / Κύπρος-
39. 04Česko / Česká republikaKlinická farmakologie
39. 05Dánsko / DanmarkKlinisk farmakologi
39. 06Estónsko / Eesti-
39. 07Fínsko / Suomi / FinlandKliininen farmakologia ja lääkehoito/Klinisk farmakologi
och läkemedelsbehandling
39. 08Francúzsko / France-
39. 09Grécko / Ελλάς -
39. 10Holandsko / Nederland-
39. 11Chorvátsko / HrvatskaKlinička farmakologija s toksikologijom
39. 12Írsko / IrelandClinical pharmacology and therapeutics
39. 13Litva / Lietuva -
39. 14Lotyšsko / Latvija-
39. 15Luxembursko / Luxembourg-
39. 16Maďarsko / MagyarországKlinikai farmakológia
39. 17Malta / MaltaFarmakoloġija Klinika u t-Terapewtika
39. 18Nemecko / DeutschlandPharmakologie und Toxikologie
39. 19Poľsko / PolskaFarmakologia kliniczna
39. 20Portugalsko / Portugal-
39. 21Rakúsko / ÖsterreichPharmakologie und Toxikologie
39. 22Rumunsko / RomâniaFarmacologie clinică
39. 23Slovinsko / Slovenija-
39. 24Španielsko / EspañaFarmacología clínica
39. 25Švédsko / SverigeKlinisk farmakologi
39. 26Taliansko / ItaliaFarmacologia
39. 27Veľká Británia a Severné Írsko / United KingdomClinical pharmacology and therapeutics
39. 28Island / Ísland Lyfjafræði
39. 29Lichtenštajnsko / LiechtensteinKlinische Pharmakologie und Toxikologie
39. 30Nórsko / NorgeKlinisk farmakologi
39. 31Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La SvizraKlinische Pharmakologie und Toxikologie
Pharmacologie et toxicologie cliniques
Farmacologia e tossicologia cliniche
40. 01Belgicko / Belgique /
België / Belgien
Médecine du travail/Arbeidsgeneeskunde4 rokypracovné lekárstvo
40. 02Bulharsko / БългарияТрудова медицина
40. 03Cyprus / ΚύπροςΙατρική της Εργασίας
40. 04Česko / Česká republikaPracovní lékařství
40. 05Dánsko / DanmarkArbejdsmedicin
40. 06Estónsko / Eesti-
40. 07Fínsko / Suomi / FinlandTyöterveyshuolto/Företagshälsovård
40. 08Francúzsko / FranceMédecine du travail
40. 09Grécko / Ελλάς Iατρική thς Εργασίας
40. 10Holandsko / NederlandArbeid en gezondheid, bedrijfsgeneeskunde
Arbeid en gezondheid, verzekeringsgeneeskunde
40. 11Chorvátsko / HrvatskaMedicina rada i športa
40. 12Írsko / IrelandOccupational medicine
40. 13Litva / Lietuva Darbo medicina
40. 14Lotyšsko / LatvijaArodslimības
40. 15Luxembursko / LuxembourgMédecine du travail
40. 16Maďarsko / MagyarországFoglalkozás-orvostan (üzemorvostan)
40. 17Malta / MaltaMediċina Okkupazzjonali
40. 18Nemecko / DeutschlandArbeitsmedizin
40. 19Poľsko / PolskaMedycyna pracy
40. 20Portugalsko / PortugalMedicina do trabalho
40. 21Rakúsko / ÖsterreichArbeitsmedizin
40. 22Rumunsko / RomâniaMedicina muncii
40. 23Slovinsko / SlovenijaMedicina dela, prometa in športa
40. 24Španielsko / EspañaMedicina del trabajo
40. 25Švédsko / SverigeYrkes- och miljömedicin
40. 26Taliansko / ItaliaMedicina del lavoro
40. 27Veľká Británia a Severné Írsko / United KingdomOccupational medicine
40. 28Island / Ísland Atvinnulækningar
40. 29Lichtenštajnsko / LiechtensteinArbeitsmedizin
40. 30Nórsko / NorgeArbeidsmedisin
40. 31Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La SvizraArbeitsmedizin
Médecine du travail
Medicina del lavoro
41. 01Belgicko / Belgique /
België / Belgien
-3 rokyklinická imunológia a alergológia
41. 02Bulharsko / БългарияКлинична алергология
41. 03Cyprus / ΚύπροςΑλλεργιολογία
41. 04Česko / Česká republikaAlergologie a klinická imunologie
41. 05Dánsko / DanmarkMedicinsk allergologi eller medicinske overfølsomhedssygdomme (do 1. januára 2004)
41. 06Estónsko / Eesti-
41. 07Fínsko / Suomi / Finland-
41. 08Francúzsko / France-
41. 09Grécko / Ελλάς Αλλεργιoλoγία
41. 10Holandsko / NederlandAllergologie
41. 11Chorvátsko / HrvatskaAlergologija i klinička imunologija
41. 12Írsko / Ireland-
41. 13Litva / Lietuva Alergologija ir klinikinė imunologija
41. 14Lotyšsko / LatvijaAlergoloģija
41. 15Luxembursko / Luxembourg-
41. 16Maďarsko / MagyarországAllergológia és klinikai immunológia
41. 17Malta / Malta-
41. 18Nemecko / Deutschland-
41. 19Poľsko / PolskaAlergologia
41. 20Portugalsko / PortugalImuno-alergologia
41. 21Rakúsko / Österreich-
41. 22Rumunsko / RomâniaAlergologie şi imunologie clinică
41. 23Slovinsko / Slovenija-
41. 24Španielsko / EspañaAlergología
41. 25Švédsko / SverigeAllergisjukdomar
41. 26Taliansko / ItaliaAllergologia ed immunologia clinica
41. 27Veľká Británia a Severné Írsko / United Kingdom-
41. 28Island / Ísland Ofnæmislækningar
41. 29Lichtenštajnsko / LiechtensteinAllergologie und klinische Immunologie
41. 30Nórsko / Norge-
41. 31Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La SvizraAllergologie und klinische Immunologie
Allergologie et Immunologie clinique Allergologia e immunologia clinica
42. 01Belgicko / Belgique/
België / Belgien
Chirurgie abdominale/Heelkunde op het abdomen5 rokovgastroenterologická chirurgia
42. 02Bulharsko / БългарияВисцерална хирургия
42. 03Cyprus / Κύπρος-
42. 04Česko / Česká republika-
42. 05Dánsko / DanmarkKirurgisk gastroenterologi eller kirurgiske mave-tarmsygdomme (do 1. januára 2004)
42. 06Estónsko / Eesti-
42. 07Fínsko / Suomi / FinlandGastroenterologinen kirurgia/Gastroenterologisk kirurgi
42. 08Francúzsko / FranceChirurgie viscérale et digestive
42. 09Grécko / Ελλάς -
42. 10Holandsko / Nederland-
42. 11Chorvátsko / HrvatskaAbdominalna kirurgija
42. 12Írsko / Ireland-
42. 13Litva / Lietuva Abdominalinė chirurgija
42. 14Lotyšsko / Latvija-
42. 15Luxembursko / LuxembourgChirurgie gastro-entérologique
42. 16Maďarsko / Magyarország-
42. 17Malta / Malta-
42. 18Nemecko / DeutschlandVisceralchirurgie
42. 19Poľsko / Polska-
42. 20Portugalsko / Portugal-
42. 21Rakúsko / Österreich-
42. 22Rumunsko / România-
42. 23Slovinsko / SlovenijaAbdominalna kirurgija
42. 24Španielsko / EspañaCirugía del aparato digestivo
42. 25Švédsko / Sverige-
42. 26Taliansko / ItaliaChirurgia dell'aparato digerente
42. 27Veľká Británia a Severné Írsko / United Kingdom-
42. 28Island / Ísland -
42. 29Lichtenštajnsko / Liechtenstein-
42. 30Nórsko / NorgeGastroenterologisk kirurgi
42. 31Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra-
43. 01Belgicko / Belgique/
België / Belgien
Médecine nucléaire/Nucleaire geneeskunde4 rokynukleárna medicína
43. 02Bulharsko / БългарияНуклеарна медицина
43. 03Cyprus / ΚύπροςΠυρηνική Ιατρική
43. 04Česko / Česká republikaNukleární medicína
43. 05Dánsko / DanmarkKlinisk fysiologi og nuklearmedicin
43. 06Estónsko / Eesti-
43. 07Fínsko / Suomi / FinlandKliininen fysiologia ja isotooppilääketiede/Klinisk fysiologi
och nukleärmedicin
43. 08Francúzsko / FranceMédecine nucléaire
43. 09Grécko / Ελλάς Πυρηvική Iατρική
43. 10Holandsko / NederlandNucleaire geneeskunde
43. 11Chorvátsko / HrvatskaNuklearna medicina
43. 12Írsko / Ireland-
43. 13Litva / Lietuva -
43. 14Lotyšsko / Latvija-
43. 15Luxembursko / LuxembourgMédecine nucléaire
43. 16Maďarsko / MagyarországNukleáris medicina
43. 17Malta / MaltaMediċina Nukleari
43. 18Nemecko / DeutschlandNuklearmedizin
43. 19Poľsko / PolskaMedycyna nuklearna
43. 20Portugalsko / PortugalMedicina nuclear
43. 21Rakúsko / ÖsterreichNuklearmedizin
43. 22Rumunsko / RomâniaMedicină nucleară
43. 23Slovinsko / SlovenijaNuklearna medicina
43. 24Španielsko / EspañaMedicina nuclear
43. 25Švédsko / SverigeNukleärmedicin
43. 26Taliansko / ItaliaMedicina nucleare
43. 27Veľká Británia a Severné Írsko / United KingdomNuclear medicine
43. 28Island / Ísland Ísótópagreining
43. 29Lichtenštajnsko / LiechtensteinNuklearmedizin
43. 30Nórsko / NorgeNukleærmedisin
43. 31Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La SvizraNuklearmedizin
Médecine nucléaire
Medicina nucleare
44. 01Belgicko / Belgique/
België / Belgien
-5 rokovúrazová chirurgia
urgentná medicína
44. 02Bulharsko / БългарияСпешна медицина
44. 03Cyprus / Κύπρος-
44. 04Česko / Česká republikaTraumatologie
Urgentní medicína
44. 05Dánsko / Danmark-
44. 06Estónsko / Eesti-
44. 07Fínsko / Suomi / Finland-
44. 08Francúzsko / France-
44. 09Grécko / Ελλάς -
44. 10Holandsko / Nederland-
44. 11Chorvátsko / HrvatskaHitna medicina
44. 12Írsko / IrelandEmergency medicine
44. 13Litva / Lietuva -
44. 14Lotyšsko / Latvija-
44. 15Luxembursko / Luxembourg-
44. 16Maďarsko / MagyarországOxyológia és sürgősségi orvostan
44. 17Malta / MaltaMediċina tal-Aċċidenti u l-Emerġenza
44. 18Nemecko / Deutschland-
44. 19Poľsko / PolskaMedycyna ratunkowa
44. 20Portugalsko / Portugal-
44. 21Rakúsko / Österreich-
44. 22Rumunsko / RomâniaMedicină de urgenţă
44. 23Slovinsko / SlovenijaUrgentna medicina
44. 24Španielsko / España-
44. 25Švédsko / Sverige-
44. 26Taliansko / Italia-
44. 27Veľká Británia a Severné Írsko / United KingdomEmergency medicine
44. 28Island / Ísland -
44. 29Lichtenštajnsko / Liechtenstein-
44. 30Nórsko / Norge-
44. 31Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra-
45. 01Belgicko / Belgique /
België / Belgien
-5 rokovmaxilofaciálna chirurgia
45. 02Bulharsko / БългарияДентална, орална и лицево-челюстна хирургия
45. 03Cyprus / Κύπρος-
45. 04Česko / Česká republikaMaxilofaciální chirurgie
45. 05Dánsko / Danmark-
45. 06Estónsko / Eesti-
45. 07Fínsko / Suomi / Finland-
45. 08Francúzsko / FranceChirurgie maxillo-faciale et stomatologie
45. 09Grécko / Ελλάς -
45. 10Holandsko / Nederland-
45. 11Chorvátsko / HrvatskaMaksilofacijalna kirurgija
45. 12Írsko / Ireland-
45. 13Litva / Lietuva Veido ir žandikaulių chirurgija
45. 14Lotyšsko / LatvijaMutes, sejas un žokļu ķirurģija
45. 15Luxembursko / LuxembourgChirurgie maxillo-faciale
45. 16Maďarsko / MagyarországSzájsebészet
45. 17Malta / Malta-
45. 18Nemecko / Deutschland-
45. 19Poľsko / PolskaChirurgia szczękowo-twarzowa
45. 20Portugalsko / PortugalCirurgia maxilo-facial
45. 21Rakúsko / ÖsterreichMund- Kiefer- und Gesichtschirurgie
45. 22Rumunsko / România-
45. 23Slovinsko / SlovenijaMaksilofacialna kirurgija
45. 24Španielsko / EspañaCirugía oral y maxilofacial
45. 25Švédsko / Sverige-
45. 26Taliansko / ItaliaChirurgia maxillo-facciale
45. 27Veľká Británia a Severné Írsko / United Kingdom-
45. 28Island / Ísland -
45. 29Lichtenštajnsko / Liechtenstein-
45. 30Nórsko / Norge-
45. 31Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La SvizraMund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie Chirurgie orale et maxillo-faciale Chirurgia oro-maxillo-facciale‘
46. 01Belgicko / Belgique /
België / Belgien
Oncologie médicale/
Medische oncologie
5 rokovklinická onkológia
46. 02Bulharsko / БългарияМедицинска онкология
46. 03Cyprus / ΚύπροςΑκτινοθεραπευτική Ογκολογία
46. 04Česko / Česká republikaKlinická onkologie
46. 05Dánsko / Danmark-
46. 06Estónsko / Eesti-
46. 07Fínsko / Suomi / Finland-
46. 08Francúzsko / FranceOncologie
46. 09Grécko / Ελλάς Παθολογική Ογκολογία
46. 10Holandsko / Nederland-
46. 11Chorvátsko / Hrvatska-
46. 12Írsko / IrelandMedical oncology
46. 13Litva / Lietuva Chemoterapinė onkologija
46. 14Lotyšsko / LatvijaOnkoloģija ķīmijterapija
46. 15Luxembursko / LuxembourgOncologie médicale
46. 16Maďarsko / MagyarországKlinikai onkológia
46. 17Malta / Malta-
46. 18Nemecko / Deutschland-
46. 19Poľsko / PolskaOnkologia kliniczna
46. 20Portugalsko / PortugalOncologia médica
46. 21Rakúsko / Österreich-
46. 22Rumunsko / RomâniaOncologie medicala
46. 23Slovinsko / SlovenijaInternistična onkologija
46. 24Španielsko / España-
46. 25Švédsko / Sverige-
46. 26Taliansko / ItaliaOncologia medica
46. 27Veľká Británia a Severné Írsko / United KingdomMedical oncology
46. 28Island / Ísland -
46. 29Lichtenštajnsko / Liechtenstein-
46. 30Nórsko / Norge-
46. 31Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra-
47. 01Belgicko / Belgique /
België / Belgien
-4 rokylekárska genetika
47. 02Bulharsko / БългарияМедицинска генетика
47. 03Cyprus / Κύπρος-
47. 04Česko / Česká republikaLékařská genetika
47. 05Dánsko / DanmarkKlinisk genetik
47. 06Estónsko / EestiMeditsiinigeneetika
47. 07Fínsko / Suomi / FinlandPerinnöllisyyslääketiede/
Medicinsk genetik
47. 08Francúzsko / FranceGénétique médicale
47. 09Grécko / Ελλάς -
47. 10Holandsko / NederlandKlinische genetica
47. 11Chorvátsko / Hrvatska-
47. 12Írsko / IrelandClinical genetics
47. 13Litva / Lietuva Genetika
47. 14Lotyšsko / LatvijaMutes, sejas un žokļu ķirurģija
47. 15Luxembursko / LuxembourgMédecine génétique
47. 16Maďarsko / MagyarországKlinikai genetika
47. 17Malta / Malta-
47. 18Nemecko / DeutschlandHumangenetik
47. 19Poľsko / PolskaGenetyka kliniczna
47. 20Portugalsko / PortugalGenética médica
47. 21Rakúsko / ÖsterreichMedizinische Genetik
47. 22Rumunsko / RomâniaGenetica medicala
47. 23Slovinsko / SlovenijaKlinična genetika
47. 24Španielsko / España-
47. 25Švédsko / Sverige-
47. 26Taliansko / ItaliaGenetica medica
47. 27Veľká Británia a Severné Írsko / United KingdomClinical genetics
47. 28Island / Ísland -
47. 29Lichtenštajnsko / Liechtenstein-
47. 30Nórsko / Norge-
47. 31Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La Svizra-
01.06.2009

b) Ako diplom o špecializácii v príslušnom špecializačnom odbore v povolaní lekár sa uzná aj

20.10.2007

1. doklad, z ktorého vyplýva, že špecializačná príprava nespĺňala všetky minimálne požiadavky uvedené v osobitnom predpise, ale špecializačná príprava osoby sa začala pred

20.10.2007

1.1. 20. decembrom 1976 v Nemecku, Dánsku, Francúzsku, Írsku, Taliansku, Luxembursku, Holandsku, Belgicku a vo Veľkej Británii,

20.10.2007

1.2. 1. januárom 1981 v Grécku,

20.10.2007

1.3. 1. januárom 1986 v Španielsku alebo v Portugalsku,

20.10.2007

1.4. 1. januárom 1994 v Nórsku a na Islande, v Rakúsku, vo Fínsku a vo Švédsku,

20.10.2007

1.5. 1. májom 1995 v Lichtenštajnsku,

20.10.2007

1.6. 1. júnom 2002 vo Švajčiarsku,

20.10.2007

1.7. 1. májom 2004 v Česku, Maďarsku, Poľsku, Slovinsku, Litve, Lotyšsku, Estónsku, na Malte a Cypre,

01.07.2014

1.8. 1. januárom 2007 v Bulharsku a Rumunsku,

01.07.2014

1.9. 1. júlom 2013 v Chorvátsku.

20.10.2007

Ministerstvo zdravotníctva môže požadovať, aby taký doklad bol doplnený osvedčením vydaným oprávneným orgánom príslušného členského štátu, v ktorom sa uvádza, že jeho držiteľ sa venoval príslušným špecializovaným činnostiam podľa právnych predpisov príslušného členského štátu najmenej tri po sebe nasledujúce roky počas piatich rokov pred vydaním tohto osvedčenia,

20.10.2007

2. doklad vydaný v Španielsku pred 1. januárom 1995, z ktorého vyplýva, že špecializačná príprava nespĺňala všetky minimálne požiadavky uvedené v osobitnom predpise, ak je doplnený o osvedčenie vydané príslušným orgánom Španielska, ktorým sa potvrdzuje, že osoba vykonala špecializačnú skúšku podľa osobitného predpisu č. 1497/99 s cieľom overiť úroveň vedomostí a spôsobilostí príslušnej osoby, ktorá má byť porovnateľná s vedomosťami lekárov s rovnakou kvalifikáciou získanou v Španielsku po 1. januári 1995,

20.10.2007

3. doklad získaný na území bývalej Nemeckej demokratickej republiky, z ktorého vyplýva, že špecializačná príprava nespĺňala všetky minimálne požiadavky uvedené v osobitnom predpise, ale špecializačná príprava osoby sa začala pred 3. aprílom 1992 a oprávňuje osobu vykonávať činnosť v príslušnom špecializačnom odbore na celom území Spolkovej republiky Nemecko za rovnakých podmienok ako na základe dokladov o špecializáciách uvedených v tabuľke, vydaných príslušnými orgánmi v Spolkovej republike Nemecko. Ministerstvo zdravotníctva môže vyžadovať, aby taký doklad bol doplnený osvedčením vydaným oprávnenými nemeckými orgánmi alebo organizáciami, v ktorom sa uvádza, že jeho držiteľ sa venoval príslušným činnostiam podľa právnych predpisov príslušného členského štátu najmenej tri po sebe nasledujúce roky počas piatich rokov pred vydaním tohto osvedčenia,

01.06.2009

4. doklad, z ktorého vyplýva, že získavanie tohto dokladu sa začalo na území bývalého Československa pred 1. januárom 1993, ak príslušný orgán Česka potvrdil, že táto odborná spôsobilosť má na území Česka rovnakú platnosť ako odborná spôsobilosť získaná v Česku, uvedená v tabuľke. K takému potvrdeniu musí byť priložené osvedčenie vydané príslušným orgánom Česka, ktoré osvedčuje, že táto osoba v súlade s právnymi predpismi Česka vykonávala príslušnú špecializovanú činnosť v povolaní lekár na území Česka najmenej počas troch po sebe nasledujúcich rokov v priebehu piatich rokov predchádzajúcich dňu vydania tohto osvedčenia,

01.06.2009

5. doklad, z ktorého vyplýva, že získavanie tohto dokladu sa začalo na území bývalého Sovietskeho zväzu pred 20. augustom 1991, ak príslušný orgán Estónska potvrdil, že táto odborná spôsobilosť má na území Estónska rovnakú platnosť ako odborná spôsobilosť získaná v Estónsku, uvedená v tabuľke. K takému potvrdeniu musí byť priložené osvedčenie vydané príslušným orgánom Estónska, ktoré osvedčuje, že táto osoba v súlade s právnymi predpismi Estónska vykonávala príslušnú špecializovanú činnosť v povolaní lekár na území Estónska najmenej počas troch po sebe nasledujúcich rokov v priebehu piatich rokov predchádzajúcich dňu vydania tohto osvedčenia,

01.06.2009

6. doklad, z ktorého vyplýva, že získavanie tohto dokladu sa začalo na území bývalého Sovietskeho zväzu pred 21. augustom 1991, ak príslušný orgán Lotyšska potvrdil, že táto odborná spôsobilosť má na území Lotyšska rovnakú platnosť ako odborná spôsobilosť získaná v Lotyšsku, uvedená v tabuľke. K takému potvrdeniu musí byť priložené osvedčenie vydané príslušným orgánom Lotyšska, ktoré osvedčuje, že táto osoba v súlade s právnymi predpismi Lotyšska vykonávala príslušnú špecializovanú činnosť v povolaní lekár na území Lotyšska najmenej počas troch po sebe nasledujúcich rokov v priebehu piatich rokov predchádzajúcich dňu vydania tohto osvedčenia,

01.06.2009

7. doklad, z ktorého vyplýva, že získavanie tohto dokladu sa začalo na území bývalého Sovietskeho zväzu pred 11. marcom 1990, ak príslušný orgán Litvy potvrdil, že táto odborná spôsobilosť má na území Litvy rovnakú platnosť ako odborná spôsobilosť získaná v Litve, uvedená v tabuľke. K takému potvrdeniu musí byť priložené osvedčenie vydané príslušným orgánom Litvy, ktoré osvedčuje, že táto osoba v súlade s právnymi predpismi Litvy vykonávala príslušnú špecializovanú činnosť v povolaní lekár na území Litvy najmenej počas troch po sebe nasledujúcich rokov v priebehu piatich rokov predchádzajúcich dňu vydania tohto osvedčenia,

01.06.2009

8. doklad, z ktorého vyplýva, že získavanie tohto dokladu sa začalo na území bývalej Juhoslávie pred 25. júnom 1991, ak príslušný orgán Slovinska potvrdil, že táto odborná spôsobilosť má na území Slovinska rovnakú platnosť ako odborná spôsobilosť získaná v Slovinsku, uvedená v tabuľke. K takému potvrdeniu musí byť priložené osvedčenie vydané príslušným orgánom Slovinska, ktoré osvedčuje, že táto osoba v súlade s právnymi predpismi Slovinska vykonávala príslušnú špecializovanú činnosť v povolaní lekár na území Slovinska najmenej počas troch po sebe nasledujúcich rokov v priebehu piatich rokov predchádzajúcich dňu vydania tohto osvedčenia,

01.07.2014

9. doklad, z ktorého vyplýva, že získavanie tohto dokladu sa začalo na území bývalej Juhoslávie pred 8. októbrom 1991, ak príslušný orgán Chorvátska potvrdil, že táto odborná spôsobilosť má na území Chorvátska rovnakú platnosť ako odborná spôsobilosť získaná v Chorvátsku, uvedená v tabuľke. K takému potvrdeniu musí byť priložené osvedčenie vydané príslušným orgánom Chorvátska, ktoré osvedčuje, že táto osoba v súlade s právnymi predpismi Chorvátska vykonávala príslušnú špecializovanú činnosť v povolaní lekár na území Chorvátska najmenej počas troch po sebe nasledujúcich rokov v priebehu piatich rokov predchádzajúcich dňu vydania tohto osvedčenia,

01.07.2014

10. taký doklad udelený príslušnými orgánmi členských štátov, v ktorom príslušný členský štát už zastavil realizáciu špecializačnej prípravy, ale spĺňa podmienky uvedené v tabuľke, a to takto:

01.07.2014

10.1. doklad vydaný v Belgicku v odbore hrudná chirurgia pred 1. januárom 1983, v odbore cievna chirurgia pred 1. januárom 1983, v odbore neuropsychiatria pred 1. augustom 1987 okrem osôb, ktoré začali výcvik pred 1. augustom 1987, a v odbore gastroenterologická chirurgia vydaný pred 1. januárom 1983,

01.07.2014

10. 2. doklad vydaný vo Francúzsku v odbore neuropsychiatria pred 31. decembrom 1971,

01.07.2014

10. 3. doklad vydaný v Luxembursku v odbore neuropsychiatria pred 5. marcom 1982,

01.07.2014

10. 4. doklad vydaný v Holandsku v odbore neuropsychiatria pred 9. júlom 1984,

01.07.2014

10. 5. doklad vydaný v Taliansku v odbore neuropsychiatria pred 31. októbrom 1999,

01.07.2014

10.6. doklad vydaný v Rakúsku v odbore neuropsychiatria pred 31. marcom 2004,

01.07.2014

10.7. doklad vydaný v Rakúsku v odbore maxilofaciálna chirurgia pred 31. marcom 2004.

01.01.2016

11. doklad vydaný v Taliansku, z ktorého vyplýva, že špecializačná príprava nespĺňala všetky minimálne požiadavky uvedené v osobitnom predpise a špecializačná príprava osoby sa začala po 31. decembri 1983 a pred 1. januárom 1991, ak takýto doklad bol doplnený osvedčením vydaným oprávneným orgánom Talianska, v ktorom sa uvádza, že jeho držiteľ sa venoval príslušným špecializovaným činnostiam podľa právnych predpisov Talianska najmenej sedem po sebe nasledujúcich rokov počas desiatich rokov pred vydaním tohto osvedčenia.

01.06.2009

c) Diplom, certifikát a iný doklad o kvalifikácii, ktorý vydal príslušný orgán členského štátu, sa uznáva ako diplom o špecializácii v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo v povolaní lekár získaný v Slovenskej republike podľa tabuľky č. 3:

01.04.2013

Tabuľka č. 3

01.07.2014
P. č.KrajinaNázov dokladuProfesijný titul
1Belgicko / Belgique /
België / Belgien
Bijzondere beroepstitel van huisarts / Titre professionnel
particulier de médecin généraliste
Huisarts / Médecin généraliste
2Bulharsko / БългарияСвидетелство за призната спец-
иалност по Обща медицина
Лекар-специалист по Обща
медицина
3Cyprus / ΚύπροςΤίτλος Ειδικότητας Γενικής ΙατρικήςΙατρός Γενικής Ιατρικής
4Česko / Česká republikaDiplom o specializaci všeobecné praktické lékařstvíVšeobecný praktický lékař
5Dánsko / DanmarkTilladelse til at anvende betegnelsen alment praktiserende
læge / Speciallæge i almen medicin
Alment praktiserende læge / Speciallæge I almen medicin
6Estónsko / EestiDiplom peremeditsiini erialalPerearst
7Fínsko / Suomi / FinlandTodistus yleislääketieteen erityiskoulutuksesta/Bevis om särskild allmänläkarutbildningYleislääketieteen erityiskoulutuksen suorittanut laillistettu lääkäri/Legitimerad läkare som har fullgjort särskild allmänläkarutbildning
8Francúzsko / FranceDiplômes d'études spécialisées de médicine générale
accompagné du diplôme d'Etat de docteur en médecine
Médecin qualifié en médecine générale
9Grécko / Ελλάς Tίτλος ιατρικής ειδικότητας γενικής ιατρικήςІατρός µε ειδικότητα γενικής ιατρικής
10Holandsko / NederlandCertificaat van inschrijving in een specialistenregister van
huisartsen
Huisarts
11Chorvátsko / HrvatskaDiploma o specijalističkom usavršavanjuspecijalist obiteljske medicine
12Írsko / IrelandCertificate of specific qualifications in general medical
Praktice
General medical practitioner
13Litva / LietuvaŠeimos gydytojo rezidentūros pažymėjimasŠeimos medicinos gydytojas
14Lotyšsko / LatvijaĂimenes ārsta sertifikātsĂimenes (vispārējās prakses) ārsts
15Luxembursko / LuxembourgDiplôme de formation spécifique en medicine généraleMédecin généraliste
16Maďarsko / Magyarország Háziorvostan szakorvosa bizonyítványHáziorvostan szakorvosa
17Malta / MaltaTabib tal-familjaMediëina tal-familja
18Nemecko / DeutschlandZeugnis über die spezifische Ausbildung in der
Allgemeinmedizin
Facharzt/Fachärztin für Allgemeinmedizin
19Poľsko / PolskaDiplôme: Dyplom uzyskania tytułu specjalisty w
dziedzinie medycyny rodzinnej
Specjalista w dziedzinie medycyny rodzinnej
20Portugalsko / PortugalTítulo de especialista em medicina geral e familiarEspecialista em medicina geral e familiar
21Rakúsko / ÖsterreichArzt für AllgemeinmedizinArzt für Allgemeinmedizin
22Rumunsko / RomâniaCertificat de medic specialist
medicină de familie
Medic specialist medicină de familie
23Slovinsko / Slovenija Potrdilo o opravljeni specializaciji iz družinske medicíněSpecialist družinske medicine/ Specialistka družinske
medicine
24Španielsko / EspañaTítulo de especialista en medicina familiar y comunitariaMédico de familia
25Švédsko / SverigeBevis om kompetens som allmänpraktiserande läkare
(Europaläkare) utfärdat av Socialstyrelsen
Allmänpraktiserande läkare (Europaläkare)
26Taliansko / ItaliaAttestato di formazione specifica in medicina generaleMedico di medicina generale
27Veľká Británia a Severné Írsko / United KingdomCertificate of completion of training in general practiceGeneral medical practitioner
28Island / ÍslandAlmennt heimilislækningaleyfi (Evrópulækningaleyfi)Almennur heimilislæknir (Evrópulæknir)
29Lichtenštajnsko / Liechtenstein --
30Nórsko / NorgeBevis for kompetanse som allmenpraktiserende legeAllmennpraktiserende lege
31Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La SvizraDiplom als praktischer Arzt/praktische Ärztin
Diplôme de médecin praticien Diploma di medico generico
Médecin praticien
Praktischer Arzt
Medico generico“.
01.06.2009

d) Ako doklad o špecializácii v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo v povolaní lekár sa uzná aj doklad, z ktorého vyplýva, že osoba nie je držiteľom dokladu uvedeného v tabuľke č. 3, ale je držiteľom dokladu vydaného príslušným orgánom členského štátu potvrdzujúcim držiteľovo právo na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo a že má právo vykonávať tieto činnosti v rámci vnútroštátneho systému sociálneho zabezpečenia tohto štátu pred

20.10.2007

1. 31. decembrom 1994 v Belgicku, Dánsku, Nemecku, Grécku, Španielsku, Francúzsku, Írsku, Taliansku, Luxembursku, Holandsku, Rakúsku, Portugalsku, vo Fínsku, Švédsku, Veľkej Británii,

20.10.2007

2. 1. júnom 2002 vo Švajčiarsku,

20.10.2007

3. 1. májom 2004 v Česku, Maďarsku, Poľsku, Slovinsku, Litve, Lotyšsku, Estónsku, na Malte, Cypre a

01.07.2014

4. 1. januárom 2007 v Bulharsku, Rumunsku,

01.07.2014

5. 1. júlom 2013 v Chorvátsku.

01.06.2009

B. Uznávanie diplomov o špecializácii v povolaní zubný lekár

01.06.2009

a) Diplom, certifikát a iný doklad o kvalifikácii, ktorý vydal príslušný orgán členského štátu a obsahuje názov dokladu uvedeného v tabuľke č. 1, sa uznáva ako diplom o špecializácii v povolaní zubný lekár získaný v Slovenskej republike v odbore čeľustná ortopédia:

01.04.2013

Tabuľka č. 1

01.07.2014
P. č.Krajina
Názov dokladu
Udeľujúci orgán
1Belgicko / Belgique /
België / Belgien
Titre professionnel particulier de dentiste spécialiste
en orthodontie/Bijzondere beroepstitel van
tandarts specialist in de orthodontie
Ministre de la Santé publique/Minister bevoegd
voor Volksgezondheid
2Bulharsko / БългарияСвидетелство за призната спец-
иалност по “Ортодонтия”
Факултет по дентална медицина към
Медицински университет
3Cyprus / ΚύπροςΠιστοποιητικό Αναγνώρισης του Ειδικού Οδον-
τιάτρου στην Ορθοδοντική
Οδοντιατρικό Συµβούλιο
4Česko / Česká republikaDiplom o specializaci
(v oboru ortodoncie)
1. Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví
2. Ministerstvo zdravotnictví
5Dánsko / DanmarkBevis for tilladelse til at betegne sig som specialtandlæge
i ortodonti
Sundhedsstyrelsen
6Estónsko / EestiResidentuuri lõputunnistus ortodontia erialalTartu Ülikool
7Fínsko / Suomi / FinlandErikoishammaslääkärin tutkinto, hampaiston
oikomishoito/Specialtand-läkarexamen, tandreglering
— Helsingin yliopisto/Helsingfors universitet
— Oulun yliopisto
— Turun yliopisto
8Francúzsko / FranceTitre de spécialiste en orthodontie Conseil National de l'Ordre des chirurgiens dentistes
9Grécko / Ελλάς Τίτλoς Οδovτιατρικής ειδικότητας της Ορθoδov-
τικής
— Νoµαρχιακή Αυτoδιoίκηση
— Νoµαρχία
10Holandsko / NederlandBewijs van inschrijving als orthodontist in het SpecialistenregisterRegistratiecommissie Tandheelkundige Specialismen van de Nederlandse Maatschappij tot Bevordering der Tandheelkunde
11Chorvátsko / Hrvatska--
12Írsko / IrelandCertificate of specialist dentist in orthodonticsCompetent authority recognised for this purpose by the competent minister
13Litva / LietuvaRezidentūros pažymėjimas, nurodantis suteiktą
gydytojo ortodonto profesinę kvalifikaciją
Universitetas
14Lotyšsko / Latvija‘Sertifikāts’— kompetentas iestādes izsniegts
dokuments, kas apliecina, ka persona ir nokārtojusi
sertifikācijas eksāmenu ortodontijā
Latvijas Ārstu biedrība
15Luxembursko / Luxembourg--
16Maďarsko / MagyarországFogszabályozás szakorvosa bizonyítványNemzeti Vizsgabizottság
17Malta / MaltaĊertifikat ta' speċjalista dentali fl-OrtodonzjaKumitat ta' Approvazzjoni dwar Speċjalisti
18Nemecko / DeutschlandFachzahnärztliche Anerkennung für Kieferorthopädie;Landeszahnärztekammer
19Poľsko / PolskaDyplom uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinie
ortodoncji
Centrum Egzaminów Medycznych
20Portugalsko / PortugalTítulo de Especialista em OrtodontiaOrdem dos Médicos Dentistas (OMD)
21Rakúsko / Österreich--
22Rumunsko / RomâniaCertificatul de specialist în Ortodonţie şi Ortopedie dento-facialăMinisterul Sănătăţii Publice
23Slovinsko / SlovenijaPotrdilo o opravljenem specialističnem izpitu iz čeljustne in zobne ortopedije1. Ministrstvo za zdravje
2. Zdravniška zbornica Slovenije
24Španielsko / España --
25Švédsko / SverigeBevis om specialistkompetens i ortodontiSocialstyrelsen
26Taliansko / ItaliaDiploma di specialista in OrtognatodonziaUniversità
27Veľká Británia a Severné Írsko / United KingdomCertificate of Completion of specialist training in
orthodontics
Competent authority recognised for this purpose
28Island / Ísland--
29Lichtenštajnsko / Liechtenstein--
30Nórsko / NorgeBevis for gjennomgått spesialistutdanning i
kjeveortopedi
Odontologisk
universitetsfakultet
31Švajčiarsko / Die Schweiz / La Suisse / La Svizzera / La SvizraDiplom für Kieferorthopädie Diplôme fédéral d’orthodontiste Diploma di ortodontistaEidgenössisches Departement des Innern und Schweizerische Zahnärzte- Gesellschaft Département fédéral de l’intérieur et Société suisse d’odonto-stomatologie Dipartimento federale dell’interno e Società Svizzera di Odontologia e Stomatologia“.
01.06.2009

aa) ako diplom o špecializácii v špecializačnom odbore čeľustná ortopédia v povolaní zubný lekár sa uzná aj

20.10.2007

1. doklad, z ktorého vyplýva, že špecializačná príprava nespĺňala všetky minimálne požiadavky uvedené v osobitnom predpise, ale špecializačná príprava osoby sa začala pred

20.10.2007

1.1. 28. januárom 1980 v Dánsku, Nemecku, Francúzsku, Írsku, Holandsku a vo Veľkej Británii,

20.10.2007

1.2. 1. januárom 1981 v Grécku,

20.10.2007

1.3. 1. januárom 1994 vo Fínsku a Švédsku,