Vyhláška č. 55/2004 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú náležitosti prevádzkových poriadkov verejných vodovodov a verejných kanalizácií

Čiastka 26/2004
Platnosť od 12.02.2004
Účinnosť od 15.02.2004
15.02.2004

55

15.02.2004

VYHLÁŠKA

15.02.2004

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

15.02.2004

z 26. januára 2004,

15.02.2004

ktorou sa ustanovujú náležitosti prevádzkových poriadkov verejných vodovodov a verejných kanalizácií

15.02.2004

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 33 ods. 4 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach ustanovuje:


15.02.2004

§ 1

15.02.2004

(1) Prevádzkový poriadok verejného vodovodu obsahuje technicko-prevádzkovú dokumentáciu, pokyny výrobcov alebo konečných dodávateľov všetkých zariadení vlastníka verejného vodovodu, pokyny, návody a postupy pri výkone vodohospodárskych činností súvisiacich s prevádzkovaním verejného vodovodu a jeho jednotlivých objektov a zariadení a zoznam významných odberov vody a rozhodujúcich odberateľov vody. Pri použití zariadení na obsluhu a údržbu strojových zariadení a elektrických zariadení a systémov merania a regulácie prevádzkový poriadok verejného vodovodu obsahuje aj technickú dokumentáciu, pokyny, návody a postupy výrobcu alebo dodávateľa týchto zariadení. Uvádzanie verejného vodovodu do prevádzky, vykonávanie jeho správy, riadenie, kontrola, údržba, regulácia a zastavenie jeho prevádzky sa vykonávajú podľa prevádzkového poriadku verejného vodovodu.

15.02.2004

(2) Rozhodujúcim odberateľom vody je odberateľ, ktorý odoberá aspoň 5 % objemu dodávanej vody verejným vodovodom, a aj iný vlastník prevádzkovo súvisiaceho verejného vodovodu, ktorému sa voda dodáva.

15.02.2004

(3) Prevádzkový poriadok verejného vodovodu sa vypracúva v primeranom rozsahu k technickému riešeniu verejného vodovodu; skladá sa z textovej časti a z výkresovej dokumentácie.

15.02.2004

(4) Prevádzkový poriadok verejného vodovodu sa vypracúva na existujúce objekty a zariadenia verejného vodovodu v rozsahu skutočného vyhotovenia stavby a výsledkov skúšobnej prevádzky verejného vodovodu.

15.02.2004

(5) Náležitosti prevádzkového poriadku verejného vodovodu sú uvedené v prílohe č. 1.

15.02.2004

(6) Prevádzkový poriadok verejného vodovodu sa priebežne aktualizuje pri rozširovaní, rekonštrukcii a zmene objektov alebo zariadení verejného vodovodu a pri zmene podmienok prevádzky verejného vodovodu. Pri jeho aktualizácii sa zohľadňujú nové skutočnosti a ich vplyv na prevádzku existujúcich objektov a zariadení verejného vodovodu v nadväznosti na existujúci prevádzkový poriadok verejného vodovodu.

15.02.2004

(7) Ak je súčasťou verejného vodovodu vodárenský zdroj, ktorý súvisí s vodárenským tokom1) alebo s vodárenskou nádržou, prevádzkový poriadok verejného vodovodu musí byť v súlade s manipulačným poriadkom vodnej stavby2) na vodárenskom toku alebo na vodárenskej nádrži a s manipulačným poriadkom verejného vodovodu.

15.02.2004

(8) Prevádzkový poriadok verejného vodovodu musí byť prístupný na nahliadnutie na jednotlivých stupňoch riadenia prevádzky verejného vodovodu.

15.02.2004

§ 2

15.02.2004

(1) Prevádzkový poriadok verejného vodovodu na skúšobnú prevádzku obsahuje dokumentáciu na operatívne riadenie skúšobnej prevádzky realizovanej stavby verejného vodovodu, inštrukcie na uvedenie stavby do skúšobnej prevádzky, na skúšobné prevádzkovanie a na zastavenie skúšobného prevádzkovania a na prevádzkovanie ostatných objektov a zariadení verejného vodovodu, spôsob vyhodnotenia skúšobnej prevádzky a rozpracovanie etapy nábehu objektov verejného vodovodu až po dosiahnutie ustáleného prevádzkového stavu.

15.02.2004

(2) Prevádzkový poriadok verejného vodovodu na skúšobnú prevádzku pre nový verejný vodovod sa vypracuje na základe projektovej dokumentácie novej stavby a platí do skončenia skúšobnej prevádzky.

15.02.2004

§ 3

15.02.2004

(1) Prevádzkový poriadok verejnej kanalizácie obsahuje technicko-prevádzkovú dokumentáciu, pokyny výrobcov alebo konečných dodávateľov všetkých zariadení vlastníka verejnej kanalizácie, pokyny, návody a postupy pri výkone vodohospodárskych činností súvisiacich s prevádzkovaním verejnej kanalizácie a jej jednotlivých objektov a zariadení a údaje o množstve a kvalite odpadových vôd vypúšťaných do verejnej kanalizácie rozhodujúcimi producentmi.

15.02.2004

(2) Pri použití zariadení na obsluhu a údržbu strojových zariadení a elektrických zariadení a systémov merania a regulácie prevádzkový poriadok verejnej kanalizácie obsahuje aj technickú dokumentáciu, pokyny, návody a postupy výrobcu alebo dodávateľa týchto zariadení.

15.02.2004

(3) Rozhodujúcim producentom odpadových vôd je

15.02.2004

a) producent, ktorý vypúšťa do verejnej kanalizácie obzvlášť škodlivé látky,

15.02.2004

b) producent, ktorý môže obmedziť alebo narušiť stabilitu procesov čistenia odpadových vôd alebo negatívne ovplyvniť kvalitu produkovaného kalu množstvom, charakterom, kvalitou odpadových vôd alebo nerovnomernosťou ich vypúšťania do verejnej kanalizácie,

15.02.2004

c) producent, ktorý vypúšťa do verejnej kanalizácie odpadové vody, ktorých množstvo presahuje v celoročnom priemere100 m3. d-1 alebo v mesačnom priemere 100 m3. d-1,

15.02.2004

d) producent, ktorý vypúšťa odpadové vody, ktorých bilančné znečistenie je vyššie ako 5 % z celkového denného bilančného znečistenia privádzaného verejnou kanalizáciou na čistiareň odpadových vôd v ktoromkoľvek parametri znečistenia určenom prevádzkovým poriadkom verejnej kanalizácie,

15.02.2004

e) iný vlastník verejnej kanalizácie, ktorý vypúšťa odpadové vody zo svojej verejnej kanalizácie do inej prevádzkovo súvisiacej verejnej kanalizácie.

15.02.2004

(4) Prevádzkový poriadok verejnej kanalizácie sa vypracúva v primeranom rozsahu k technickému riešeniu verejnej kanalizácie; skladá sa z textovej časti a z výkresovej dokumentácie.

15.02.2004

(5) Náležitosti prevádzkového poriadku verejnej kanalizácie sú uvedené v prílohe č. 2.

15.02.2004

(6) Prevádzkový poriadok verejnej kanalizácie sa vypracúva na existujúce objekty a zariadenia verejnej kanalizácie v rozsahu skutočného vyhotovenia stavby a výsledkov skúšobnej prevádzky verejnej kanalizácie.

15.02.2004

(7) Prevádzkový poriadok verejnej kanalizácie sa priebežne aktualizuje pri rozširovaní, rekonštrukcii a zmene objektov alebo zariadení verejnej kanalizácie a pri zmene podmienok prevádzky verejnej kanalizácie. Pri jeho aktualizácii sa zohľadňujú nové skutočnosti a ich vplyv na prevádzku existujúcich objektov a zariadení verejnej kanalizácie v nadväznosti na existujúci prevádzkový poriadok verejnej kanalizácie.

15.02.2004

(8) Ak verejná kanalizácia súvisí s inou vodnou stavbou,3) prevádzkový poriadok verejnej kanalizácie musí byť v súlade s manipulačným poriadkom

15.02.2004

a) danej vodnej stavby,

15.02.2004

b) vodnej stavby, ak je vybudovaná v recipiente, do ktorého vyúsťuje verejná kanalizácia, a táto vodná stavba je vypúšťaním z verejnej kanalizácie priamo dotknutá,

15.02.2004

c) inej vodnej stavby, ktorá ovplyvňuje prietok alebo významným spôsobom kvalitu vôd v recipiente, a jej prevádzkovanie priamo ovplyvňuje prevádzkovanie predmetnej verejnej kanalizácie.

15.02.2004

(9) Prevádzkový poriadok verejnej kanalizácie musí byť prístupný na nahliadnutie na jednotlivých stupňoch riadenia prevádzkovania verejnej kanalizácie.

15.02.2004

(10) Najvyššia prípustná miera znečistenia priemyselných odpadových vôd a osobitných vôd vypúšťaných do verejnej kanalizácie sa ustanovuje podľa prílohy č. 3.

15.02.2004

§ 4

15.02.2004

(1) Prevádzkový poriadok verejnej kanalizácie na skúšobnú prevádzku obsahuje dokumentáciu na operatívne riadenie skúšobnej prevádzky realizovanej stavby verejnej kanalizácie, inštrukcie na uvedenie stavby do skúšobnej prevádzky, na skúšobné prevádzkovanie a zastavenie skúšobného prevádzkovania, na ovplyvnenie prevádzkovania ostatných objektov a zariadení verejnej kanalizácie a spôsob vyhodnotenia skúšobnej prevádzky a údaje o množstve a kvalite odpadových vôd vypúšťaných do verejnej kanalizácie rozhodujúcimi producentmi.

15.02.2004

(2) Prevádzkový poriadok verejnej kanalizácie na skúšobnú prevádzku obsahuje rozpracovanie etapy nábehu objektov verejnej kanalizácie až po dosiahnutie ustáleného prevádzkového stavu.

15.02.2004

(3) Prevádzkový poriadok verejnej kanalizácie na skúšobnú prevádzku pre novú verejnú kanalizáciu sa vypracuje na základe projektovej dokumentácie novej stavby a platí do skončenia skúšobnej prevádzky.

15.02.2004

§ 5

15.02.2004

Spoločné ustanovenie

15.02.2004

Súčasťou prevádzkových poriadkov verejných vodovodov a prevádzkových poriadkov verejných kanalizácií nie sú prevádzkové pokyny podľa osobitného predpisu.4)


15.02.2004

§ 6

15.02.2004

Účinnosť

15.02.2004

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. februára 2004.


15.02.2004

László Miklós v. r.


15.02.2004

Príloha č. 1 k vyhláške č. 55/2004 Z. z.

15.02.2004

NÁLEŽITOSTI PREVÁDZKOVÉHO PORIADKU VEREJNÉHO VODOVODU

15.02.2004

I. Základné údaje o verejnom vodovode:

15.02.2004

1. názov verejného vodovodu,

15.02.2004

2. obchodné meno alebo názov, sídlo, identifikačné číslo organizácie (IČO), ak ide o právnickú osobu, a meno, priezvisko, dátum, miesto narodenia a adresa pobytu, ak ide o fyzickú osobu (ďalej len „údaj“), investora verejného vodovodu,

15.02.2004

3. údaje o vlastníkovi verejného vodovodu,

15.02.2004

4. údaje o prevádzkovateľovi verejného vodovodu,

15.02.2004

5. údaje o projektantovi verejného vodovodu,

15.02.2004

6. údaje o dodávateľovi stavebnej časti,

15.02.2004

7. údaje o dodávateľovi technologickej časti,

15.02.2004

8. údaje o spracovateľovi prevádzkového poriadku,

15.02.2004

9. dátum uvedenia stavby do skúšobnej prevádzky,

15.02.2004

10. dátum uvedenia stavby do trvalej prevádzky,

15.02.2004

11. dátum schválenia, podpis a odtlačok pečiatky schvaľovateľa prevádzkového poriadku,

15.02.2004

12. dátum aktualizovania, podpis a odtlačok pečiatky schvaľovateľa prevádzkového poriadku, názov alebo meno spracovateľa prevádzkového poriadku,

15.02.2004

13. podmienky určené v rozhodnutiach orgánov verejnej správy na prevádzkovanie verejného vodovodu,

15.02.2004

14. organizačné opatrenia:

15.02.2004

14.1. zoznam miest uloženia prevádzkového poriadku verejného vodovodu,

15.02.2004

14.2. zoznam miest uloženia výkresovej dokumentácie a projektu skutočného zhotovenia stavby verejného vodovodu,

15.02.2004

14.3. počet zhotovených exemplárov prevádzkového poriadku,

15.02.2004

15. rozsah verejného vodovodu,

15.02.2004

16. stručný technický opis verejného vodovodu vrátane kapacitných údajov a zdrojov vody,

15.02.2004

17. súpis objektov verejného vodovodu s nadväznosťou na jeho prevádzku,

15.02.2004

18. opis riadiacich centier a dispečingov verejného vodovodu,

15.02.2004

19. stručný opis energetického napojenia,

15.02.2004

20. program prevádzkovej kontroly kvality vody.

15.02.2004

II. Zoznam rozhodujúcich odberov vody a rozhodujúcich odberateľov vody napojených na verejný vodovod:

15.02.2004

1. obchodné meno alebo názov, sídlo, identifikačné číslo organizácie (IČO), ak ide o právnickú osobu, a meno, priezvisko, dátum, miesto narodenia a adresa pobytu, ak ide o fyzickú osobu (ďalej len „údaj“), odberateľa,

15.02.2004

2. miesto napojenia na verejný vodovod,

15.02.2004

3. zmluvne dohodnuté množstvo odoberanej vody,

15.02.2004

4. údaje o množstve odoberanej vody,

15.02.2004

5. prehľad predpokladanej spotreby vody.

15.02.2004

III. Pokyny na prevádzku a údržbu verejného vodovodu:

15.02.2004

1. zoznam a počet funkčných miest na prevádzkovanie verejného vodovodu,

15.02.2004

2. podmienky zásobovania vodou z verejného vodovodu,

15.02.2004

3. pokyny na uvedenie verejného vodovodu alebo jeho časti do prevádzky,

15.02.2004

4. pokyny na riadenie a výkon prevádzky verejného vodovodu,

15.02.2004

5. pokyny na zastavenie prevádzky verejného vodovodu alebo jeho časti,

15.02.2004

6. pokyny na vykonávanie prevádzkovej údržby verejného vodovodu,

15.02.2004

7. počet a rozsah prevádzkových kontrol kvality vody, zoznam určených miest na odber vzoriek vody z verejného vodovodu,

15.02.2004

8. pokyny na riadenie prevádzky verejného vodovodu počas mimoriadnych udalostí, najmä pri prerušení dodávky elektrickej energie, pri náhlom zhoršení kvality vody, pri havárii niektorého z hlavných objektov, pri povodni, pri zemetrasení a pri epidémii,

15.02.2004

9. pokyny na zabezpečenie náhradného zásobovania obyvateľstva pitnou vodou,

15.02.2004

10. zoznam subjektov a spôsob hlásenia mimoriadnych udalostí pri prevádzke verejného vodovodu,

15.02.2004

11. pokyny na spôsob vedenia

15.02.2004

11.1. prevádzkového denníka,

15.02.2004

11.2. prevádzkových záznamov,

15.02.2004

11.3. knihy revízií, zmien a opráv,

15.02.2004

12. spôsob ochrany objektov verejného vodovodu,

15.02.2004

13. podrobnosti o systéme sledovania kvality pitnej vody zabezpečujúceho identifikáciu náhleho zhoršenia kvality vody, napríklad systém skorého varovania.

15.02.2004

IV. Pokyny na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pri prevádzkovaní verejného vodovodu:

15.02.2004

1. všeobecné požiadavky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,

15.02.2004

2. opatrenia pre prípad havárie a požiaru,

15.02.2004

3. požiadavky na ochranu pred úrazmi, predovšetkým pred úrazom elektrickým prúdom,

15.02.2004

4. požiadavky na ochranu pred nebezpečenstvom otravy nebezpečnými látkami,

15.02.2004

5. zoznam osobných ochranných pracovných prostriedkov,

15.02.2004

6. zoznam právnych predpisov týkajúcich sa problematiky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,

15.02.2004

7. adresa a telefónne číslo rýchlej zdravotnej pomoci, Hasičského a záchranného zboru a Policajného zboru.

15.02.2004

V. Výkresová dokumentácia verejného vodovodu

15.02.2004

A. Prehľadná situácia širších vzťahov s opisom hlavných údajov, najmä pomenovanie privádzačov vody, prečerpávacích staníc, úpravní vôd.

15.02.2004

B. Prehľadná situácia verejného vodovodu, v ktorej sa vyznačia

15.02.2004

1. riadiace centrá a dispečingy verejného vodovodu a objektov prenosových ciest,

15.02.2004

2. vodovodné potrubia – označenie, dĺžka, materiál, priemer a tlak,

15.02.2004

3. rozdelenia tlakových pásiem,

15.02.2004

4. vodojemy – objem, výškové kóty maximálnej a minimálnej hladiny a dna,

15.02.2004

5. objekty vodovodu – názov a výkon,

15.02.2004

6. vodárenské zdroje – kapacita a kóty hladín,

15.02.2004

7. hranice ochranných pásiem vodárenských zdrojov a pásiem ochrany verejných vodovodov,

15.02.2004

8. zdroje elektrickej energie,

15.02.2004

9. miesta sledovania technologických parametrov a miest ich vyhodnocovania,

15.02.2004

10. ochrany objektov pred vstupom nepovolaných osôb.

15.02.2004

C. Prevádzková schéma verejného vodovodu, v ktorej sa vyznačia

15.02.2004

1. vodovodné potrubia privádzacie a zásobovacie – označenie, priemer, tlak a pre hydraulicky dôležité vodovodné potrubia kapacitný prietok,

15.02.2004

2. objekty verejného vodovodu – názov a výkon,

15.02.2004

3. miesta snímania prevádzkových veličín a miesta ich vyhodnocovania, ovládania armatúr a zariadenia na riadenie verejného vodovodu, ktoré sú umiestnené mimo objektov, vrátane ich číselného označenia,

15.02.2004

4. prenosové cesty z objektov verejného vodovodu do riadiacich centier a dispečingov,

15.02.2004

5. umiestnenia staníc na katodickú ochranu,

15.02.2004

6. umiestnenia redukčných ventilov a hodnoty vstupného a výstupného tlaku,

15.02.2004

7. úseky vodovodných potrubí s vyššími prevádzkovými tlakmi ako 0,6 MPa – ich menovitý priemer a druh materiálu,

15.02.2004

8. miesta s armatúrami, ktorých tlak je v rozsahu 0,6 – 1,0 MPa, 1,0 – 1,6 MPa, 1,6 – 2,5 MPa, prípadne viac ako 2,5 MPa,

15.02.2004

9. miesta napojenia nízkonapäťových alebo vysokonapäťových elektrických prípojok.

15.02.2004

D. Výšková schéma verejného vodovodu, v ktorej sa vyznačia

15.02.2004

1. výškové kóty prevádzkových hladín,

15.02.2004

2. výškové kóty dôležitých konštrukcií nádrží, studní, odberných zariadení, čerpacích staníc, úpravní vôd a kalového hospodárstva,

15.02.2004

3. tlakové pásma a ich možné prevádzkové riadenia,

15.02.2004

4. miesta na odber vzoriek vody a kontroly jej kvality.

15.02.2004

E. Schéma automatického systému riadenia verejného vodovodu.

15.02.2004

F. Prehľadné pozdĺžne profily hydraulicky dôležitých vodovodných potrubí s objektmi ovplyvňujúcimi hydraulické pomery.

15.02.2004

G. Prehľad okrskov verejného vodovodu so zakreslením miest merania prietokov, tlakov a miest priestupu vody z okrsku do okrsku.

15.02.2004

H. Súpis uzáverov s vyznačením ich polohy pri jednotlivých prevádzkových stavoch.

15.02.2004

VI. Základné údaje o jednotlivých objektoch a zariadeniach verejného vodovodu:

15.02.2004

1. názov objektu alebo zariadenia verejného vodovodu,

15.02.2004

2. údaje o investorovi objektu alebo zariadenia verejného vodovodu,

15.02.2004

3. údaje o prevádzkovateľovi objektu alebo zariadenia verejného vodovodu,

15.02.2004

4. údaje o projektantovi objektu verejného vodovodu,

15.02.2004

5. údaje o dodávateľovi stavebnej časti,

15.02.2004

6. údaje o dodávateľovi technologickej časti,

15.02.2004

7. dátum uvedenia do skúšobnej prevádzky,

15.02.2004

8. dátum uvedenia do trvalej prevádzky,

15.02.2004

9. podmienky určené v rozhodnutiach orgánov verejnej správy na prevádzkovanie objektu alebo zariadenia verejného vodovodu,

15.02.2004

10. technický opis objektu alebo zariadenia verejného vodovodu s uvedením kapacity,

15.02.2004

11. podrobný opis tlakových pásiem,

15.02.2004

12. opis funkcie jednotlivých objektov alebo zariadení verejného vodovodu,

15.02.2004

13. opis protikoróznej ochrany objektov a zariadení.

15.02.2004

VII. Pokyny na prevádzku a údržbu objektu alebo zariadenia verejného vodovodu:

15.02.2004

1. zoznam a počet funkčných miest vyplývajúcich z rozsahu, kapacity a technickej vybavenosti objektu alebo zariadenia,

15.02.2004

2. pokyny na uvedenie objektu alebo zariadenia do prevádzky,

15.02.2004

3. opis možných prevádzkových stavov a pokyny na riadenie a výkon prevádzky objektu alebo zariadenia,

15.02.2004

4. opis možných prevádzkových stavov a návod na obsluhu,

15.02.2004

5. pokyny na zastavenie prevádzky objektu alebo zariadenia,

15.02.2004

6. pokyny na prevádzkovú údržbu a odstraňovanie porúch na objekte alebo zariadení verejného vodovodu,

15.02.2004

7. počet a rozsah prevádzkových kontrol kvality vody, zoznam určených miest na odber vzoriek vody z objektu alebo zariadenia,

15.02.2004

8. pokyny na riadenie prevádzky objektu alebo zariadenia verejného vodovodu počas mimoriadnych udalostí, najmä pri prerušení dodávky elektrickej energie, pri náhlom zhoršení kvality vody, pri havárii objektu alebo zariadenia, pri povodni, pri zemetrasení a pri epidémii,

15.02.2004

9. zoznam subjektov a spôsob hlásenia mimoriadnych udalostí pri prevádzke objektu alebo zariadenia verejného vodovodu,

15.02.2004

10. pokyny na spôsob vedenia

15.02.2004

10.1. prevádzkového denníka,

15.02.2004

10.2. prevádzkových záznamov,

15.02.2004

10.3. knihy revízií, zmien a opráv.

15.02.2004

VIII. Pokyny na obsluhu objektu alebo zariadenia verejného vodovodu:

15.02.2004

1. spôsob ovládania objektu alebo zariadenia,

15.02.2004

2. regulačné a automatizačné systémy a ich ovládanie v objekte,

15.02.2004

3. napojenie na elektrickú energiu, opis pohonu, zapojenie vnútorného rozvodu s opisom funkcie a súpis hlavných zariadení vrátane elektrických pohonov s očíslovaním podľa schém.

15.02.2004

IX. Pokyny na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pri prevádzkovaní objektov a zariadení verejného vodovodu:

15.02.2004

1. požiadavky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pri prevádzkovaní objektov a zariadení verejného vodovodu,

15.02.2004

2. opatrenia pre prípad havárie a požiaru,

15.02.2004

3. požiadavky na ochranu pred úrazmi, najmä pred úrazom elektrickým prúdom,

15.02.2004

4. požiadavky na ochranu pred nebezpečenstvom otravy nebezpečnými látkami,

15.02.2004

5. zoznam osobných ochranných pracovných prostriedkov,

15.02.2004

6. adresa a telefónne číslo rýchlej zdravotnej pomoci, Hasičského a záchranného zboru, Policajného zboru.

15.02.2004

X. Náležitosti vodárenského zdroja:

15.02.2004

1. opis rozsahu ochranných pásiem vodárenských zdrojov,

15.02.2004

2. prevádzkové pokyny na ochranu a zabezpečenie kvality vody,

15.02.2004

3. povolený odber (výdatnosť prameňa alebo odporúčané čerpané množstvo) alebo hydrologické parametre vodárenského toku, miera zabezpečenosti projektovaných množstiev odobratej vody.

15.02.2004

XI. Náležitosti objektu úpravne vody:

15.02.2004

1. prehľad charakteristických zistených a predpokladaných hodnôt ukazovateľov kvality pitnej vody,

15.02.2004

2. opis technológie úpravy vody, posúdenie technologických možností jednotlivých procesov úpravy vody a posúdenie kvality pitnej vody podľa osobitného predpisu,1)

15.02.2004

3. pokyny na riadenie procesov úpravy vody a kalového hospodárstva, ich kontrola a vyhodnocovanie,

15.02.2004

4. pokyny na kontrolu a evidenciu kvality surovej a upravenej vody,

15.02.2004

5. počet a rozsah kontrol kvality surovej, upravovanej a upravenej vody v zmysle rozhodnutia orgánu na ochranu zdravia,

15.02.2004

6. zoznam kontrolných miest prevádzkovej kontroly kvality vody,

15.02.2004

7. kontrola kvality používaných chemikálií pri ich dávkovaní a skladovaní pri procese úpravy vody.

15.02.2004

XII. Výkresová dokumentácia objektu alebo zariadenia verejného vodovodu

15.02.2004

A. Prevádzková schéma objektu alebo zariadenia, v ktorej sa vyznačia

15.02.2004

1. jednotlivé časti zariadenia alebo objektu vrátane jeho zariadení,

15.02.2004

2. vnútorné a vonkajšie zariadenia vrátane ovládacích armatúr, pohonov s ich opisom a očíslovaním,

15.02.2004

3. miesta merania a regulácie množstva a hodnôt ukazovateľov kvality vody a technických a technologických parametrov so znázornením spôsobu a miesta vyhodnotenia,

15.02.2004

4. vodovodné potrubia s očíslovaním, vyznačením hlavných kapacitných veličín a armatúr.

15.02.2004

B. Situácia úpravne vody v mierke 1 : 200 alebo 1 : 500 so zakreslením spojovacích potrubí, žľabov a vedení ostatných inžinierskych sietí, situácia odvedenia odpadových vôd z úpravne vody až do recipientu.

15.02.2004

C. Výšková schéma objektu alebo zariadenia s vyznačením výškového osadenia objektu alebo zariadenia s kótami hladín a objemov nádrží.

15.02.2004

D. Schéma vnútorných prenosových ciest s väzbou na riadiace pracovisko alebo dispečing.

15.02.2004

E. Schéma napojenia objektu alebo zariadenia na elektrickú energiu, zapojenie rozvádzačov a spotrebičov vrátane merania elektrickej energie.

15.02.2004

F. Bloková schéma automatického systému riadenia, v ktorej sa vyznačia riadiace úrovne.

15.02.2004

G. Charakteristické rezy hlavných objektov úpravne vody, vodojemov a čerpacích staníc.

15.02.2004

XIII. Náležitosti výkresovej dokumentácie úpravne vody

15.02.2004

Výšková a chemicko-technologická schéma úpravne vody vrátane kalového hospodárstva, v ktorej sa vyznačia

15.02.2004

1. výškové kóty hydraulicky dôležitých konštrukcií a hladín,

15.02.2004

2. jednotlivé stupne úpravy vody s uvedením hlavných navrhovaných technických a technologických parametrov, počtov jednotiek a opisu,

15.02.2004

3. schémy prítoku vody s vyznačením surovej vody, vstupov chemikálií upravovanej a upravenej vody, kalovej vody a kalu,

15.02.2004

4. miesta merania množstva a hodnôt ukazovateľov kvality vody a technických a technologických parametrov so znázornením spôsobu a miesta vyhodnotenia,

15.02.2004

5. miesta odberov kontrolných vzoriek vody.

15.02.2004

Príloha č. 2 k vyhláške č. 55/2004 Z. z.

15.02.2004

NÁLEŽITOSTI PREVÁDZKOVÉHO PORIADKU VEREJNEJ KANALIZÁCIE

15.02.2004

I. Základné údaje o verejnej kanalizácii ako celku:

15.02.2004

1. názov verejnej kanalizácie,

15.02.2004

2. obchodné meno alebo názov, sídlo, identifikačné číslo organizácie (IČO), ak ide o právnickú osobu, a meno, priezvisko, dátum, miesto narodenia a adresa pobytu, ak ide o fyzickú osobu (ďalej len „údaj“), investora verejnej kanalizácie,

15.02.2004

3. údaje o vlastníkovi verejnej kanalizácie,

15.02.2004

4. údaje o prevádzkovateľovi verejnej kanalizácie,

15.02.2004

5. údaje o projektantovi verejnej kanalizácie,

15.02.2004

6. údaje o dodávateľovi stavebnej časti,

15.02.2004

7. údaje o dodávateľovi technologickej časti,

15.02.2004

8. údaje o spracovateľovi prevádzkového poriadku,

15.02.2004

9. dátum uvedenia do skúšobnej prevádzky,

15.02.2004

10. dátum uvedenia do trvalej prevádzky,

15.02.2004

11. dátum schválenia, podpis a odtlačok pečiatky schvaľovateľa prevádzkového poriadku,

15.02.2004

12. dátum aktualizovania, podpis a odtlačok pečiatky schvaľovateľa prevádzkového poriadku,

15.02.2004

13. podmienky určené v rozhodnutiach orgánov verejnej správy na prevádzkovanie verejnej kanalizácie,

15.02.2004

14. organizačné opatrenia:

15.02.2004

14.1. zoznam miest uloženia organizačného poriadku verejnej kanalizácie,

15.02.2004

14.2. zoznam miest uloženia výkresovej dokumentácie a projektu skutočného zhotovenia stavby verejnej kanalizácie,

15.02.2004

14.3. počet zhotovených exemplárov prevádzkového poriadku,

15.02.2004

15. rozsah verejnej kanalizácie, počet obyvateľov napojených na verejnú kanalizáciu,

15.02.2004

16. stručné informácie o hydrologických údajoch odkanalizovaného územia a recipientu,

15.02.2004

17. charakter priemyslu a množstvá vypúšťaných odpadových vôd do verejnej kanalizácie,

15.02.2004

18. stručný technický opis verejnej kanalizácie a hydraulické údaje,

15.02.2004

19. súpis objektov verejnej kanalizácie s nadväznosťou na prevádzku verejnej kanalizácie,

15.02.2004

20. spôsob nakladania s odpadmi vznikajúcimi pri prevádzke verejnej kanalizácie,

15.02.2004

21. program prevádzkového monitoringu.

15.02.2004

II. Zoznam rozhodujúcich producentov odpadových vôd napojených na verejnú kanalizáciu:

15.02.2004

1. obchodné meno alebo názov, sídlo, identifikačné číslo organizácie (IČO), ak ide o právnickú osobu, a meno, priezvisko, dátum, miesto narodenia a adresa pobytu, ak ide o fyzickú osobu (ďalej len „údaj“), rozhodujúceho producenta,

15.02.2004

2. miesto napojenia na verejnú kanalizáciu,

15.02.2004

3. zmluvne dohodnuté priemerné a maximálne množstvo a kvalita odpadových vôd vypúšťaných do verejnej kanalizácie.

15.02.2004

III. Bilancia množstva odpadových vôd a ich znečistenia:

15.02.2004

1. prijímaného do verejnej kanalizácie,

15.02.2004

2. v rozhodujúcich uzloch verejnej kanalizácie,

15.02.2004

3. po jednotlivých stupňoch čistenia a účinnosť jednotlivých stupňov čistenia a čistiarne odpadových vôd,

15.02.2004

4. odľahčovaného do recipientu počas dažďa z jednotlivých odľahčovacích komôr,

15.02.2004

5. na vyústi verejnej kanalizácie do recipientu.

15.02.2004

IV. Pokyny na prevádzku a údržbu verejnej kanalizácie:

15.02.2004

1. zoznam a počet funkčných miest na prevádzkovanie verejnej kanalizácie,

15.02.2004

2. podmienky príjmu odpadových vôd do verejnej kanalizácie,

15.02.2004

3. pokyny na uvedenie verejnej kanalizácie do prevádzky alebo jej časti,

15.02.2004

4. opis možných prevádzkových stavov a pokyny na riadenie a výkon prevádzky verejnej kanalizácie,

15.02.2004

5. pokyny na zastavenie prevádzky verejnej kanalizácie alebo jej časti,

15.02.2004

6. pokyny na vykonávanie a početnosť prevádzkovej údržby verejnej kanalizácie,

15.02.2004

7. miesta a spôsob merania prietoku odpadových vôd,

15.02.2004

8. miesta a spôsob prečerpávania odpadových vôd,

15.02.2004

9. miesta a spôsob odľahčovania odpadových vôd,

15.02.2004

10. spôsob čistenia odpadových vôd,

15.02.2004

11. najvyššia prípustná miera znečistenia odpadových vôd na vyústiach odpadových vôd do recipientu,

15.02.2004

12. stanovené podmienky na odľahčovanie odpadových vôd,

15.02.2004

13. spôsob prevádzkovej kontroly prevádzkového procesu,

15.02.2004

14. pokyny na riadenie a výkon prevádzky verejnej kanalizácie počas mimoriadnych udalostí, najmä pri prerušení dodávky elektrickej energie, pri náhlom zhoršení kvality vody, pri havárii niektorého z hlavných objektov, pri povodni, pri zemetrasení a pri epidémii,

15.02.2004

15. spôsob zabezpečenia náhradného odvádzania odpadových vôd,

15.02.2004

16. zoznam subjektov a spôsob hlásenia mimoriadnych udalostí pri prevádzke verejnej kanalizácie,

15.02.2004

17. pokyny na spôsob vedenia

15.02.2004

17.1. prevádzkového denníka,

15.02.2004

17.2. prevádzkových záznamov,

15.02.2004

17.3. knihy revízií, zmien a opráv,

15.02.2004

18. zoznam materiálneho vybavenia na obsluhu a údržbu verejnej kanalizácie.

15.02.2004

V. Pokyny na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pri prevádzkovaní verejnej kanalizácie:

15.02.2004

1. všeobecné požiadavky zaistenia bezpečnosti a ochrany pri práci,

15.02.2004

2. opatrenia pre prípad havárie a požiaru,

15.02.2004

3. požiadavky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci najmä pred

15.02.2004

3.1. úrazmi,

15.02.2004

3.2. nebezpečenstvom otravy nebezpečnými látkami,

15.02.2004

3.3. nebezpečenstvom udusením plynmi,

15.02.2004

4. zoznam osobných a ochranných pracovných prostriedkov,

15.02.2004

5. zoznam právnych predpisov týkajúcich sa problematiky zdravia, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,

15.02.2004

6. adresa a telefónne číslo rýchlej zdravotnej pomoci, Hasičského a záchranného zboru a Policajného zboru.

15.02.2004

VI. Výkresová dokumentácia prevádzkového poriadku verejnej kanalizácie

15.02.2004

A. Prehľadná situácia širších vzťahov s opisom hlavných údajov, napríklad pomenovanie zberačov, čerpacích staníc, čistiarní odpadových vôd.

15.02.2004

B. Prehľadná situácia verejnej kanalizácie, v ktorej sa vyznačia

15.02.2004

1. objekty verejnej kanalizácie s uvedením ich kapacitných a výškových údajov,

15.02.2004

2. hlavné zberače – označenie, dĺžka, materiál, priemer a sklon,

15.02.2004

3. ostatné kanalizačné potrubia – označenie, dĺžka, materiál, priemer a sklon,

15.02.2004

4. čerpacie stanice, dažďové nádrže, odľahčovacie, regulačné a vyústne objekty,

15.02.2004

5. čistiarne odpadových vôd – druh a lokalizácia vyústneho objektu.

15.02.2004

C. Prevádzková schéma verejnej kanalizácie, v ktorej sa vyznačia

15.02.2004

1. hydraulicky dôležité kanalizačné potrubia – označenie, priemer, materiál, sklon, kapacitný prietok,

15.02.2004

2. ostatné kanalizačné potrubia – označenie, priemer, materiál, sklon, kapacitný prietok,

15.02.2004

3. objekty verejnej kanalizácie – názov,

15.02.2004

4. umiestnenia zariadení systému merania a regulácie a parametre odberných vzorkovacích miest,

15.02.2004

5. diaľkovo ovládané zariadenia na riadenie verejnej kanalizácie, ktoré sú umiestnené mimo objektov, vrátane ich číselného označenia,

15.02.2004

6. prenosové cesty z objektov verejnej kanalizácie do riadiaceho prevádzkového centra,

15.02.2004

7. miesta napojenia nízkonapäťových alebo vysokonapäťových elektrických prípojok,

15.02.2004

8. miesta pripojenia významných producentov odpadových vôd.

15.02.2004

D. Prehľadné pozdĺžne profily hydraulicky dôležitých kanalizačných potrubí – zberačov, s objektmi ovplyvňujúcimi hydraulické pomery.

15.02.2004

E. Súhrnná prevádzková a hydraulická schéma verejnej kanalizácie a prehľadné pozdĺžne profily hlavných zberačov a čistiarne odpadových vôd.

15.02.2004

VII. Základné údaje o objektoch a zariadeniach verejnej kanalizácie:

15.02.2004

1. názov objektu alebo zariadenia verejnej kanalizácie,

15.02.2004

2. údaje o investorovi objektu alebo zariadenia verejnej kanalizácie,

15.02.2004

3. údaje o prevádzkovateľovi objektu alebo zariadenia verejnej kanalizácie,

15.02.2004

4. údaje o projektantovi objektu verejnej kanalizácie,

15.02.2004

5. údaje o dodávateľovi stavebnej časti,

15.02.2004

6. údaje o dodávateľovi technologickej časti,

15.02.2004

7. dátum uvedenia do skúšobnej prevádzky,

15.02.2004

8. dátum uvedenia do trvalej prevádzky,

15.02.2004

9. podmienky určené v rozhodnutiach orgánov verejnej správy na prevádzkovanie objektu alebo zariadenia verejnej kanalizácie,

15.02.2004

10. technický opis objektu alebo zariadenia verejnej kanalizácie vrátane hlavných technických a hydraulických charakteristík hlavných objektov,

15.02.2004

11. hlavné hydrotechnické údaje o objektoch alebo zariadeniach,

15.02.2004

12. hydrologické údaje o recipiente,

15.02.2004

13. opis úsekov stokovej siete extrémne ohrozených vonkajšími vplyvmi, najmä veľkou frekvenciou vozidiel s vysokou záťažou a trvalo vysokou hladinou podzemnej vody,

15.02.2004

14. údaje o trvalo zabudovanej monitorovacej, ovládacej a zabezpečovacej technike objektu alebo zariadenia verejnej kanalizácie.

15.02.2004

VIII. Pokyny na prevádzku a údržbu objektu alebo zariadenia verejnej kanalizácie:

15.02.2004

1. zoznam a počet funkčných miest vyplývajúcich z rozsahu, kapacity a technickej vybavenosti objektu alebo zariadenia,

15.02.2004

2. pokyny na uvedenie objektu alebo zariadenia do prevádzky,

15.02.2004

3. opis možných prevádzkových stavov a pokyny na riadenie a výkon prevádzky objektu alebo zariadenia verejnej kanalizácie, a to najmä

15.02.2004

3.1. preplachovanie a čistenie stoky vrátane určenia zdroja preplachovej vody,

15.02.2004

3.2. prevádzkovanie odľahčovacej komory, kanalizačného podchodu, zhýbky, čerpacej stanice a dažďovej nádrže,

15.02.2004

3.3. prevádzkovanie stoky ako retenčnej nádrže,

15.02.2004

3.4. prevádzkovanie technologického procesu čistenia odpadových vôd,

15.02.2004

3.5. ovládanie monitorovacej a riadiacej techniky,

15.02.2004

3.6. prevádzkové pokyny výrobcov strojových a technologických zariadení pre jednotlivé objekty stokovej siete a čistiarne odpadových vôd,

15.02.2004

4. pokyny na prevádzkovú údržbu a odstraňovanie porúch na objekte alebo zariadení verejnej kanalizácie,

15.02.2004

5. počet, rozsah a sledované parametre prevádzkových kontrol kvality odpadových vôd a technologického procesu čistenia odpadových vôd,

15.02.2004

6. zoznam miest určených na odber vzoriek odpadových vôd z objektu alebo zo zariadenia verejnej kanalizácie,

15.02.2004

7. pokyny na riadenie objektu alebo zariadenia verejnej kanalizácie počas mimoriadnych udalostí, najmä pri zrážkach s nadmernou intenzitou, počas povodne, pri havarijnom úniku priemyselných a iných odpadových vôd do verejnej kanalizácie, pri úniku škodlivých alebo obzvlášť škodlivých látok, ktoré nie sú súčasťou odpadových vôd, a pri havárii stavebnej alebo strojovej časti zariadení,

15.02.2004

8. dorozumievací systém medzi prevádzkovým strediskom a pracovnými čatami,

15.02.2004

9. zoznam miest skladovania strojov, prístrojov a hlavných druhov materiálov potrebných na zabezpečenie prevádzky objektu alebo zariadenia vrátane likvidácie havarijných situácií,

15.02.2004

10. zoznam subjektov a spôsob hlásenia mimoriadnych udalostí pri prevádzke objektu alebo zariadenia verejnej kanalizácie,

15.02.2004

11. pokyny na spôsob vedenia

15.02.2004

11.1. prevádzkového denníka,

15.02.2004

11.2. prevádzkových záznamov,

15.02.2004

11.3. knihy revízií, zmien a opráv.

15.02.2004

IX. Pokyny na obsluhu objektu alebo zariadenia verejnej kanalizácie:

15.02.2004

1. spôsob ovládania objektu alebo zariadenia,

15.02.2004

2. systémy merania a regulácie a ich ovládanie v objekte,

15.02.2004

3. napojenie na elektrickú energiu, opis pohonu, zapojenie vnútorného rozvodu s opisom funkcie a súpis hlavných zariadení vrátane elektrických pohonov s očíslovaním podľa schém.

15.02.2004

X. Pokyny na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, najmä

15.02.2004

1. všeobecné požiadavky bezpečnosti práce,

15.02.2004

2. pokyny na vstup do objektu alebo zariadenia verejnej kanalizácie, ktoré môžu byť nebezpečné,

15.02.2004

3. opatrenia pre prípad havárie a požiaru,

15.02.2004

4. požiadavky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci najmä pred

15.02.2004

4.1. úrazmi,

15.02.2004

4.2. nebezpečenstvom otravy nebezpečnými látkami,

15.02.2004

4.3. nebezpečenstvom udusením plynmi,

15.02.2004

5. požiadavky na ochranu pred nebezpečenstvom otravy nebezpečnými látkami,

15.02.2004

6. požiadavky na ochranu pred ochorením a nákazou vrátane požiadaviek na zdravotné prehliadky a prvú pomoc,

15.02.2004

7. požiadavky na zabezpečenie ochrany zdravia pri práci s infekčným materiálom, chemikáliami a jedmi,

15.02.2004

8. zoznam osobných a ochranných pracovných prostriedkov,

15.02.2004

9. adresa a telefónne číslo rýchlej zdravotnej pomoci, Hasičského a záchranného zboru a Policajného zboru,

15.02.2004

10. zoznam bezpečnostných a hygienických predpisov, s ktorými musia byť zamestnanci preukázateľne oboznámení.

15.02.2004

XI. Náležitosti čistiarne odpadových vôd:

15.02.2004

1. údaje o kvalite a množstve odpadovej vody privádzanej do čistiarne odpadových vôd,

15.02.2004

2. údaje o kvalite a množstve odpadovej vody po prechode jednotlivými objektmi (stupňami) čistenia,

15.02.2004

3. údaje o kvalite a množstve vyčistenej odpadovej vody,

15.02.2004

4. údaje o kvalite a množstve odpadových vôd povolených vypúšťať do recipientu, číslo rozhodnutia, príslušný orgán štátnej vodnej správy, ktorý vydal povolenie, a dátum jeho vydania,

15.02.2004

5. počet napojených ekvivalentných obyvateľov v členení: obyvateľstvo, ostatní producenti (priemysel, služby, poľnohospodárska výroba) spolu,

15.02.2004

6. špecifikácia jednotlivých objektov a zariadení čistiarne s opisom ich funkcie, ich hlavné stavebné, technologické a kapacitné parametre, účinnosť čistenia,

15.02.2004

7. možnosti obtoku pri jednotlivých objektoch čistiarne odpadových vôd a stanovenie podmienok používania obtoku,

15.02.2004

8. zoznam a opis miest a spôsobu merania množstva a odberov vzoriek odpadových vôd, kalu a bioplynu,

15.02.2004

9. údaje o čistiacom procese vrátane spojovacích ciest a automatizácie čistiarenských postupov, údaje o vzniku bioplynu a spôsob jeho využitia, miesta pripojenia objektov a zariadení čistiarne na elektrickú energiu a inžinierske siete,

15.02.2004

10. opis manipulácie s materiálmi zachytenými pri čistení odpadových vôd vrátane spôsobu a podmienok ich zneškodňovania alebo využívania,

15.02.2004

11. opis ďalšieho nakladania s čistiarenským kalom a inými odpadmi vznikajúcimi pri prevádzke čistiarne odpadových vôd,

15.02.2004

12. uskladňovanie vzoriek určených na spracovanie mimo čistiarne odpadových vôd a manipulácia s nimi,

15.02.2004

13. druhy a početnosť rozborov jednotlivých médií,

15.02.2004

14. rozsah činností vykonávaných prevádzkovým laboratóriom,

15.02.2004

15. spôsob vnútornej kontroly práce laboratórií a spôsob medzilaboratórnej kontroly laboratória,

15.02.2004

16. spôsob vyhodnotenia účinnosti technologického procesu čistenia odpadových vôd,

15.02.2004

17. bilancia množstva odpadových vôd a ich znečistenia

15.02.2004

17.1. na prítoku do čistiarne odpadových vôd,

15.02.2004

17.2. po jednotlivých stupňoch čistenia,

15.02.2004

17.3. odľahčovaných do recipientu počas dažďa z jednotlivých odľahčovacích komôr,

15.02.2004

17.4. na vyústi do recipientu,

15.02.2004

17.5. účinnosť čistenia,

15.02.2004

18. podrobnosti o podmienkach vývozu obsahov domových žúmp do objektu čistiarne alebo do stokovej siete verejnej kanalizácie s určením podmienok príjmu a spôsobu evidencie.

15.02.2004

XII. Výkresová dokumentácia objektu alebo zariadenia verejnej kanalizácie

15.02.2004

A. Prevádzková schéma objektu alebo zariadenia verejnej kanalizácie, v ktorej sa vyznačia

15.02.2004

1. jednotlivé časti zariadenia alebo objektu vrátane jeho zariadení,

15.02.2004

2. vnútorné a vonkajšie zariadenia, pohony s ich opisom a očíslovaním,

15.02.2004

3. miesta merania a regulácie so znázornením spôsobu a miesta vyhodnotenia nameraných veličín,

15.02.2004

4. kanalizačné potrubia s očíslovaním, vyznačením hlavných kapacitných veličín,

15.02.2004

5. charakteristické rezy objektov na kanalizačnej sieti,

15.02.2004

6. krivky a diagramy potrebné na prevádzku jednotlivých objektov a zariadení verejnej kanalizácie.

15.02.2004

B. Tabuľkový prehľad parametrov objektov a zariadení verejnej kanalizácie.

15.02.2004

C. Výšková schéma objektu alebo zariadenia, v ktorej sa vyznačia výškové osadenia objektu alebo zariadenia s kótami hladín a objemov nádrží.

15.02.2004

D. Schéma systému merania a regulácie a jeho prepojenie s riadiacim systémom alebo dispečingom verejnej kanalizácie.

15.02.2004

E. Schéma napojenia objektu alebo zariadenia na elektrickú energiu, zapojenie rozvádzačov a spotrebičov vrátane merania elektrickej energie.

15.02.2004

F. Bloková schéma automatického systému riadenia s vyznačením riadiacich úrovní.

15.02.2004

XIII. Náležitosti výkresovej dokumentácie čistiarne odpadových vôd:

15.02.2004

1. situácia čistiarne odpadových vôd v mierke 1 : 200 alebo 1 : 500 so zakreslením spojovacích potrubí, žľabov a vedení ostatných inžinierskych sietí,

15.02.2004

2. prehľadný pozdĺžny profil čistiarne odpadových vôd,

15.02.2004

3. celková technologická a prietoková schéma čistiarne odpadových vôd, pri veľkých čistiarňach čiastkové schémy jednotlivých technologických súborov,

15.02.2004

4. charakteristické rezy hlavných objektov čistiarne odpadových vôd,

15.02.2004

5. schémy napájania objektov a zariadení čistiarne odpadových vôd elektrickou energiou, pripájania spotrebičov vrátane príslušného merania,

15.02.2004

6. schémy diaľkového ovládania a automatizácie riadenia čistiarenských procesov,

15.02.2004

7. schéma miesta merania množstva a hodnôt ukazovateľov kvality vody a technických a technologických parametrov so znázornením spôsobu a miesta vyhodnotenia.

15.02.2004

Príloha č. 3 k vyhláške č. 55/2004 Z. z.

15.02.2004

NAJVYŠŠIA PRÍPUSTNÁ MIERA ZNEČISTENIA PRIEMYSELNÝCH ODPADOVÝCH VÔD A OSOBITNÝCH VÔD VYPÚŠŤANÝCH DO VEREJNEJ KANALIZÁCIE

15.02.2004

1. Základom na určenie najvyššej prípustnej miery znečistenia priemyselných odpadových vôd a osobitných vôd vypúšťaných do verejnej kanalizácie, ktorá je súčasťou prevádzkového poriadku verejnej kanalizácie, je celková bilancia znečistenia odpadových vôd na prítoku do čistiarne odpadových vôd, ktoré možno do nej priviesť bez zníženia účinnosti čistenia, poškodenia zariadení a objektov verejnej kanalizácie a zhoršenia vlastností vznikajúcich kalov (§ 23 zákona). Pri stanovovaní najvyšších koncentračných hodnôt znečistenia spôsobeného obzvlášť škodlivými látkami sa musia zohľadniť limitné hodnoty stanovené v povolení.1)

15.02.2004

2. Na vypracovanie prevádzkového poriadku sú v tabuľke tejto prílohy uvedené odporúčané hodnoty koncentračných limitov na stanovenie najvyššej prípustnej miery znečistenia vypúšťaných priemyselných a osobitných vôd do verejnej kanalizácie.

15.02.2004

3. Podľa konkrétneho stavu priemyselných vôd vypúšťaných do verejnej kanalizácie, možností čistenia a požiadaviek na vypúšťanie odpadových vôd do recipientu môžu byť uvedené koncentračné limity zvýšené alebo znížené alebo ukazovatele rozšírené, respektíve zúžené. Koncentračné limity sa v kanalizačnom poriadku ustanovujú na určitú dobu s ohľadom na reálne zaťaženie existujúcej čistiarne odpadových vôd a jej projektové parametre pre príslušnú mieru znečistenia všetkých vôd napojených na verejnú kanalizáciu a čistiareň odpadových vôd.

15.02.2004

Odporúčané hodnoty koncentračných limitov na stanovenie najvyššej prípustnej miery znečistenia priemyselných odpadových vôd a osobitných vôd vypúšťaných do verejnej kanalizácie

15.02.2004
Ukazovateľ Jednotky Max. koncentračný limit
v kvalifikovanej bodovej vzorke
Reakcia vody (pH) 1 6,0 - 9,0
Teplota °C 40
CHSKCr ,ak je pomer BSK5(ATM)/CHSK < 0,4 mg/l 800*
Nerozpustené látky (NL) mg/l 500
Amoniakálny dusík (N-NH4+) mg/l 45
Celkový dusík (Nc) mg/l 70
Celkový fosfor (Pc) mg/l 15
Rozpustené látky (RL 105) mg/l 2 500
Kyanidy celkové (CN-celk.) mg/l 0,2
Kyanidy toxické (CN-tox) mg/l 0,1
Nepolárne extrahovateľné látky (uhľovodíkový index) mg/l 10
Extrahovateľné látky (EL) mg/l 80
Adsorbovateľné, organicky viazané halogény (AOX) mg/l 0,5
Aniónaktívne tenzidy (PAL-A) mg/l 10
Ortuť (Hg) mg/l 0,05
Meď (Cu) mg/l 1,0
Nikel (Ni) mg/l 0,2
Chróm celkový (Crcelk.) mg/l 0,8
Chróm VI (Cr6+) mg/l 0,1
Olovo (Pb) mg/l 0,3
Arzén (As) mg/l 0,2
Zinok (Zn) mg/l 2,0
Kadmium (Cd) mg/l 0,1
Polycyklické aromatické uhľovodíky (PAU) mg/l 0,05
Poznámky a vysvetlivky: 
  Kvalifikovaná bodová vzorka je dvojhodinová zlievaná vzorka, ktorá sa získa zlievaním minimálne štyroch objemovo rovnakých čiastkových vzoriek odoberaných v rovnakých časových intervaloch, alebo minimálne štyroch čiastkových vzoriek odoberaných proporcionálne z prietoku. Odber kvalifikovanej bodovej vzorky sa vykonáva v čase vypúšťania odpadových vôd od priemyselných producentov, v ktorom je najpravdepodobnejšia najvyššia miera znečistenia odpadových vôd vypúšťaných do verejnej kanalizácie. Miesto odberu vzoriek musí reprezentatívne postihnúť kvalitu odpadovej vody prijímanej do verejnej kanalizácie.
  Ostatné ukazovatele sa producentovi určujú podľa charakteru priemyselných odpadových vôd v mieste vypúšťania do verejnej kanalizácie so zohľadnením požadovanej kvality vyčistenej vody a produkovaného kalu.
* Ak je pomer BSK5/CHSK > 0,4, prevádzkovateľ verejnej kanalizácie môže stanoviť v zmluve o vypúšťaní odpadových vôd pre daného producenta aj vyššiu hodnotu CHSK v súlade s potrebami a kapacitou čistiarne odpadových vôd.
  ATM je analytické stanovenie BSK5 s potlačenou nitrifikáciou pomocou alyltiomočoviny.

Poznámky pod čiarou

15.02.2004

1) § 6 ods. 2 zákona č. 184/2002 Z. z. o vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (vodný zákon).

15.02.2004

2) § 53 zákona č. 184/2002 Z. z.

15.02.2004

3) § 48 ods. 1 písm. e) zákona č. 184/2002 Z. z.

15.02.2004

4) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 330/1996 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov, vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce č. 25/1984 Zb. na zaistenie bezpečnosti práce v nízkotlakových kotolniach v znení vyhlášky Úradu bezpečnosti práce Slovenskej republiky č. 75/1996 Z. z., vyhláška Úradu bezpečnosti práce Slovenskej republiky č. 74/1996 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, bezpečnosti tlakových, zdvíhacích, elektrických a plynových technických zariadení a o odbornej spôsobilosti, vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 718/2002 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení.

15.02.2004

1) Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 29/2002 Z. z. o požiadavkách na pitnú vodu a kontrolu kvality pitnej vody.

15.02.2004

1) § 17 ods. 1 písm. k) zákona č. 184/2002 Z. z. o vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (vodný zákon).