Zákon č. 544/2004 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

Čiastka 228/2004
Platnosť od 16.10.2004
Účinnosť od 01.11.2004
01.11.2004

544

01.11.2004

ZÁKON

01.11.2004

z 10. septembra 2004,

01.11.2004

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

01.11.2004

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


01.11.2004

Čl. I

01.11.2004

Zákon č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 37/2002 Z. z. a zákona č. 136/2004 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

01.11.2004

1. V § 1 odsek 1 znie:

01.11.2004

(1) Tento zákon upravuje vykonávanie letov lietadiel vo vzdušnom priestore Slovenskej republiky podľa pravidiel lietania platných pre civilné letectvo, v oblasti civilného letectva spôsobilosť a oprávnenia členov leteckého personálu, spôsobilosť lietadiel a iných výrobkov leteckej techniky, vedenie registra lietadiel, zriaďovanie a prevádzkovanie letísk a leteckých pozemných zariadení, vykonávanie leteckej dopravy, leteckých prác a iného podnikania v civilnom letectve, ochranu civilného letectva, pôsobnosť orgánov štátnej správy a ukladanie sankcií.“.

01.11.2004

2. § 1 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

01.11.2004

(3) Zákon sa vo vymedzenom rozsahu vzťahuje aj na vykonávanie letov lietadiel vo vojenských službách alebo v policajných službách (ďalej len „štátne lietadlo").“.

01.11.2004

3. V § 2 písm. d) sa za slovo „prostriedky“ vkladá slovo „lietadiel“.

01.11.2004

4. V § 2 sa za písmeno e) vkladá nové písmeno f), ktoré znie:

01.11.2004

f) leteckým prevádzkovateľom prevádzkovateľ lietadla, ktorý je držiteľom osvedčenia leteckého prevádzkovateľa alebo povolenia na vykonávanie leteckej činnosti za odplatu,“.

01.11.2004

Doterajšie písmená f) až k) sa označujú ako písmená g) až l).

01.11.2004

5. V § 2 písm. g) sa slovo „pošty“ nahrádza slovami „poštových zásielok“.

01.11.2004

6. V § 2 písmeno i) znie:

01.11.2004

i) leteckým pozemným zariadením pozemné technické zariadenia a ich programové prostriedky, ktoré slúžia na zabezpečenie leteckých navigačných služieb,“.

01.11.2004

7. V § 2 písm. j) sa vypúšťa slovo „civilným“ a za slovo „lietadlám“ sa vkladajú slová „podľa pravidiel lietania platných pre civilné letectvo“.

01.11.2004

8. § 2 sa dopĺňa písmenami m) a n), ktoré znejú:

01.11.2004

m) leteckými navigačnými službami letové prevádzkové služby, letecká informačná služba, letecké telekomunikačné služby, letecká meteorologická služba a služba pátrania a záchrany,

01.11.2004

n) činom protiprávneho zasahovania

01.11.2004

1. všeobecné ohrozenie1a) na letisku, na leteckom pozemnom zariadení alebo voči lietadlu vo vzdušnom priestore Slovenskej republiky,

01.11.2004

2. ohrozenie bezpečnosti lietadla,1b)

01.11.2004

3. zavlečenie lietadla do cudziny,1c)

01.11.2004

4. teror,1d) terorizmus,1e) branie rukojemníka1f) alebo vydieranie1g) na palube lietadla alebo na letisku,

01.11.2004

5. úmyselné konanie,1h) ktoré má priamy negatívny vplyv na bezpečnosť leteckej prevádzky, verejný poriadok na letisku alebo na plynulosť vykonávania leteckej prevádzky,

01.11.2004

6. neoprávnené vniknutie na palubu lietadla, do letovej časti alebo vyhradeného bezpečnostného priestoru letiska alebo leteckého pozemného zariadenia,

01.11.2004

7. vzatie alebo umiestnenie zbrane alebo zakázaných predmetov1i) na palubu lietadla alebo do vyhradeného bezpečnostného priestoru letiska, alebo leteckého pozemného zariadenia,

01.11.2004

8. oznámenie nepravdivej informácie1j) alebo prerušenie informačných tokov potrebných na vykonávanie leteckej prevádzky,

01.11.2004

9. oznámenie nepravdivej informácie, ktorá môže ohroziť bezpečnosť cestujúcich, posádok lietadiel alebo pozemného leteckého personálu na letisku, verejný poriadok na letisku alebo plynulosť vykonávania leteckej prevádzky, alebo

01.11.2004

10. porušenie povinností podľa § 20 ods. 2, § 35 ods. 2 a § 41 ods. 6.“.

01.11.2004

Poznámky pod čiarou k odkazom 1a až 1j znejú:

01.11.2004

1a) § 179 Trestného zákona.

01.11.2004

1b) § 180a Trestného zákona.

01.11.2004

1c) § 180c Trestného zákona.

01.11.2004

1d) § 93 a 93a Trestného zákona.

01.11.2004

1e) § 94 Trestného zákona.

01.11.2004

1f) § 234a Trestného zákona.

01.11.2004

1g) § 235 Trestného zákona.

01.11.2004

1h) § 89 ods. 2 Trestného zákona.

01.11.2004

1i) 18. bod prílohy nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2320/2002 zo 16. decembra 2002 o ustanovení spoločných pravidiel v oblasti bezpečnostnej ochrany civilného letectva (Úradný vestník Európskej únie L 355, 30. 12. 2002).

01.11.2004

1j) § 180b Trestného zákona.“.

01.11.2004

9. Nadpis pod § 4 znie:

01.11.2004

„Spoločné využívanie vzdušného priestoru civilnými lietadlami a štátnymi lietadlami“.

01.11.2004

10. V § 4 ods. 1 sa za prvú vetu vkladajú tieto vety, ktoré znejú:

01.11.2004

„Na tieto účely ministerstvo po dohode s Ministerstvom obrany Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo obrany") zriaďuje stálu medzirezortnú komisiu. Komisia koordinuje postupy a činnosti všetkých zúčastnených zložiek.“.

01.11.2004

11. V § 4 ods. 1 sa v poslednej vete slová „Ministerstvom obrany Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo obrany")“ nahrádzajú slovami „ministerstvom obrany“.

01.11.2004

12. V § 4 odsek 2 znie:

01.11.2004

(2) Vo vzdušnom priestore prístupnom pre civilné lietadlá platia pravidlá lietania platné pre civilné letectvo. Vyčleňovanie vzdušného priestoru výhradne pre lety štátnych lietadiel (ďalej len „vyhradený priestor") v riadenom vzdušnom priestore s poskytovanými letovými prevádzkovými službami podľa § 8 ods. 3 vykonáva poskytovateľ riadenia letovej prevádzky [§ 8 ods. 2 písm. a)] podľa požiadaviek ministerstva obrany alebo Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo vnútra").“.

01.11.2004

13. § 4 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

01.11.2004

(3) Zabezpečenie letových prevádzkových služieb a riadenia letov štátnych lietadiel vo vyhradenom priestore alebo v časti vzdušného priestoru so zákazom letov alebo s obmedzením letov civilných lietadiel vykonáva ministerstvo obrany.“.

01.11.2004

14. V § 5 odsek 3 znie:

01.11.2004

(3) Veliteľ lietadla, ktoré sa pohybuje vo vzdušnom priestore v rozpore s týmto zákonom alebo medzinárodnou zmluvou, musí podľa pokynov zmeniť dráhu letu alebo pristáť na určenom letisku. Pokyny musia byť vydané tak, aby nebola ohrozená bezpečnosť lietadla. Ak lietadlo nezmení dráhu letu alebo nepristane na určenom letisku, alebo ohrozuje bezpečnosť a suverenitu Slovenskej republiky, môže byť k vyžadovanej činnosti donútené.“.

01.11.2004

15. V § 5 ods. 4 sa za slovo „lietania“ vkladajú slová „platné pre civilné letectvo“.

01.11.2004

16. V § 6 ods. 1 a 2 sa za slovo „letov“ vkladajú slová „civilných lietadiel“.

01.11.2004

17. V § 6 odsek 3 znie:

01.11.2004

(3) V čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu2) možno s okamžitou platnosťou zakázať vykonávanie letov civilných lietadiel vo vzdušnom priestore v potrebnom rozsahu.“.

01.11.2004

Poznámka pod čiarou k odkazu 2 znie:

01.11.2004

2) Ústavný zákon č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení zákona č. 113/2004 Z. z.“.

01.11.2004

18. V § 8 ods. 3 prvá veta znie:

01.11.2004

„Letové prevádzkové služby podľa pravidiel lietania platných pre civilné letectvo vykonáva právnická osoba poverená ministerstvom; poverenie vydáva ministerstvo po dohode s ministerstvom obrany.“.

01.11.2004

19. V § 10 odsek 2 znie:

01.11.2004

(2) Frekvencie a frekvenčné pásma leteckých telekomunikačných služieb v rámci vymedzených frekvencií v národnej tabuľke frekvenčného spektra prideľuje letecký úrad. Vymedzenie frekvencií pre letecké telekomunikačné služby zabezpečuje ministerstvo.3)“.

01.11.2004

Poznámka pod čiarou k odkazu 3 znie:

01.11.2004

3) § 6 ods. 2 zákona č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách.“.

01.11.2004

20. V § 17 ods. 1 sa slová „Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo vnútra") nahrádzajú slovami „ministerstvo vnútra".

01.11.2004

21. V § 18 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:

01.11.2004

(5) Ak dôjde k leteckej nehode alebo incidentu štátneho lietadla, ktorý má vplyv na bezpečnosť prevádzky civilných lietadiel, odbornú komisiu zriaďuje minister alebo predseda stálej komisie po dohode s ministrom obrany alebo ministrom vnútra. Vyšetrovanie leteckých nehôd a incidentov štátnych lietadiel zabezpečuje ministerstvo obrany alebo ministerstvo vnútra. Do odbornej komisie môže vymenovať aj členov stálej komisie.".

01.11.2004

Doterajšie odseky 5 až 9 sa označujú ako odseky 6 až 10.

01.11.2004

22. V § 19 odsek 3 znie:

01.11.2004

(3) Členovia leteckého personálu musia byť na výkon svojej činnosti odborne a zdravotne spôsobilí. Svoju činnosť vykonávajú na základe preukazu odbornej spôsobilosti, ktorý vydáva letecký úrad. Osobitná odborná spôsobilosť na obsluhu vybraných rádiových zariadení sa preukazuje podľa osobitného predpisu.3a)".

01.11.2004

Poznámka pod čiarou k odkazu 3a znie:

01.11.2004

3a) § 36 ods. 2 zákona č. 610/2003 Z. z.".

01.11.2004

23. V § 19 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

01.11.2004

(4) Overovaním odbornej spôsobilosti leteckého personálu môže letecký úrad poveriť fyzickú osobu. Pre letecký personál lietajúcich športových zariadení môže vydávať preukazy odbornej spôsobilosti aj právnická osoba alebo fyzická osoba poverená leteckým úradom. Letecký úrad v poverení určí podmienky na vykonávanie tejto činnosti.".

01.11.2004

Doterajšie odseky 4 až 10 sa označujú ako odseky 5 až 11.

01.11.2004

24. V § 21 ods. 1 sa vypúšťajú slová „alebo fyzická osoba, ktorá vykonáva výcvik leteckého personálu,".

01.11.2004

25. V § 21 ods. 2 a 3 sa slová „prevádzkovateľ lietadla" vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „letecký prevádzkovateľ" v príslušnom tvare.

01.11.2004

26. V § 21 ods. 2 sa na konci pripája táto veta:

01.11.2004

„Fyzická osoba môže vykonávať výcvik leteckého personálu na základe ohlásenia leteckému úradu do úrovne stanovenej osobitným predpisom.".

01.11.2004

27. V § 21 ods. 3 sa za slovo „školy" vkladá čiarka a slová „o podmienkach vykonávania výcviku leteckého personálu".

01.11.2004

28. V § 26 odsek 3 znie:

01.11.2004

(3) Register lietadiel je verejne prístupný na leteckom úrade.".

01.11.2004

29. V § 26 odsek 5 znie:

01.11.2004

(5) Zápis do registra lietadiel alebo výmaz z registra lietadiel sa vykoná na základe žiadosti vlastníka lietadla. Výmaz sa môže vykonať aj bez žiadosti, ak nie sú splnené podmienky podľa § 25 ods. 3 alebo sa preukázalo, že došlo k zničeniu lietadla, alebo lietadlo je nezvestné viac ako 12 mesiacov, alebo osvedčenie o letovej spôsobilosti lietadla je neplatné viac ako 24 mesiacov.".

01.11.2004

30. V § 29 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

01.11.2004

(4) Vlastníci stavieb a zariadení nestavebnej povahy v ochranných pásmach sú povinní, ak to vyžaduje zaistenie bezpečnosti leteckej prevádzky, umiestniť a udržiavať na týchto objektoch letecké prekážkové značenie; náklady na dodatočné umiestnenie a údržbu leteckého prekážkového značenia v ochrannom pásme už prevádzkovaného letiska alebo leteckého pozemného zariadenia uhrádza prevádzkovateľ letiska alebo leteckého pozemného zariadenia.".

01.11.2004

Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 5.

01.11.2004

31. V § 30 sa odsek 1 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

01.11.2004

d) zariadenia, ktoré môžu ohroziť let lietadla, najmä zariadenia na generovanie alebo zosilňovanie elektromagnetického žiarenia, klamlivé svetlá a silné svetelné zdroje.".

01.11.2004

32. V § 32 ods. 5 na konci sa bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „pre porušenie bezpečnostného programu letiska ich môže vylúčiť z prepravy bez nároku na vrátenie cestovného alebo prepravného a vypovedať im dohodu upravujúcu ich činnosť v územnom obvode letiska.".

01.11.2004

33. V § 32 ods. 7 sa za slovo „letiska" vkladajú slová „podľa osobitného predpisu8c)".

01.11.2004

Poznámka pod čiarou k odkazu 8c znie:

01.11.2004

8c) Nariadenie Rady (EHS) č. 95/93 z 18. januára 1993 o spoločných pravidlách prideľovania prevádzkových intervalov na letiskách Spoločenstva (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 014, 22. 01. 1993).".

01.11.2004

34. V nadpise pod § 33 sa slová „letových prevádzkových" nahrádzajú slovami „za poskytovanie leteckých navigačných".

01.11.2004

35. V § 33 sa v celom texte slová „letové prevádzkové" vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „letecké navigačné" v príslušnom tvare.

01.11.2004

36. § 34 vrátane nadpisu znie:

01.11.2004

㤠34

01.11.2004

Ochrana pred činmi protiprávneho zasahovania

01.11.2004

(1) Na ochrane civilného letectva pred činmi protiprávneho zasahovania (ďalej len „bezpečnostná ochrana“) s ministerstvom spolupracuje najmä ministerstvo obrany, ministerstvo vnútra a Policajný zbor. Za vytvorenie systému opatrení na bezpečnostnú ochranu a ich súlad s medzinárodnými zmluvami zodpovedá ministerstvo. Na tento účel ministerstvo zriadi po dohode s ministerstvom vnútra, ministerstvom obrany, ministerstvom financií a Ministerstvom zahraničných vecí Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo zahraničných vecí“) stálu komisiu. Komisia koordinuje postupy a činnosť všetkých zložiek zúčastnených na bezpečnostnej ochrane.

01.11.2004

(2) Prevádzkovatelia lietadiel, prevádzkovatelia letísk a leteckých pozemných zariadení a poskytovatelia letových prevádzkových služieb sú povinní zabezpečiť ochranu cestujúcich, batožiny, poštových zásielok, nákladu, lietadiel a ich posádok, letísk a leteckých pozemných zariadení pred činmi protiprávneho zasahovania a vykonávajú preventívne opatrenia v rozsahu určenom vládou alebo osobitným predpisom. Plnenie požiadaviek a dostatočnosť zaistenia bezpečnostnej ochrany hodnotí letecký úrad.

01.11.2004

(3) Krízovou situáciou v civilnom letectve sa rozumie udalosť alebo sled udalostí vyvolaných činom protiprávneho zasahovania alebo jeho hrozbou, ktorá ohrozuje bezpečnosť, plynulosť alebo efektívnosť vykonávania leteckej prevádzky. Subjektmi bezpečnostnej ochrany, ktoré sa podieľajú na rozpoznávaní a riešení krízových situácií v civilnom letectve, sú ministerstvo, ministerstvo vnútra, ministerstvo obrany, ministerstvo financií a orgány štátnej správy v ich pôsobnosti, Policajný zbor, prevádzkovateľ letiska, prevádzkovateľ leteckého pozemného zariadenia, letecký prevádzkovateľ a poskytovateľ letových prevádzkových služieb. Na ich koordináciu a efektívne riešenie krízových situácií v civilnom letectve vo vzájomnej súčinnosti vytvára komisia orgány krízového riadenia v civilnom letectve a schvaľuje krízové plány subjektov bezpečnostnej ochrany.

01.11.2004

(4) Ministerstvo môže zvýšiť stupne preventívnych opatrení alebo nariadiť subjektom bezpečnostnej ochrany vykonávať a dotknutým osobám na letisku strpieť dodatočné bezpečnostné opatrenia, ktoré môžu mať za následok obmedzenie alebo zastavenie leteckej prevádzky. Ustanovenie prvej vety sa primerane vzťahuje aj na orgány krízového riadenia v civilnom letectve počas krízovej situácie v civilnom letectve.

01.11.2004

(5) Tuzemskí držitelia osvedčenia leteckého prevádzkovateľa, prevádzkovatelia verejných letísk a leteckých pozemných zariadení sú povinní vypracovať bezpečnostné programy na bezpečnostnú ochranu. Bezpečnostné programy a ich zmeny schvaľuje letecký úrad.

01.11.2004

(6) Ministerstvo môže požadovať predloženie bezpečnostného programu od zahraničných prevádzkovateľov lietadiel. V nevyhnutných prípadoch môže požadovať zapracovanie osobitných požiadaviek do bezpečnostného programu.

01.11.2004

(7) Prevádzkovateľ letiska, prevádzkovateľ leteckého pozemného zariadenia, letecký prevádzkovateľ, poskytovateľ letových prevádzkových služieb, poskytovateľ služieb podľa § 45 ods. 1 písm. c) až e), oprávnený špeditér8d) a oprávnený poštový podnik8e) je povinný zaviesť vnútorný systém kontroly kvality bezpečnostnej ochrany. Národný systém kontroly kvality bezpečnostnej ochrany riadi ministerstvo8f) v spolupráci s leteckým úradom.

01.11.2004

(8) Podrobnosti o opatreniach na bezpečnostnú ochranu, o krízovom plánovaní a o národnom systéme kontroly kvality bezpečnostnej ochrany ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo po dohode s ministerstvom vnútra.".

01.11.2004

Poznámky pod čiarou k odkazom 8d až 8f znejú:

01.11.2004

8d) 20. bod prílohy nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2320/2002 zo 16. decembra 2002 o ustanovení spoločných pravidiel v oblasti bezpečnostnej ochrany civilného letectva (Úradný vestník Európskej únie L 355, 30. 12. 2002).

01.11.2004

8e) 7.2. bod prílohy nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2320/2002 zo 16. decembra 2002 o ustanovení spoločných pravidiel v oblasti bezpečnostnej ochrany civilného letectva (Úradný vestník Európskej únie L 355, 30. 12. 2002).

01.11.2004

8f) Nariadenie Komisie (ES) č. 1217/2003 zo 4. júla 2003 o ustanovení spoločných vymedzení národného programu kontroly kvality bezpečnostnej ochrany civilného letectva (Úradný vestník Európskej únie L 169, 08. 07. 2003).".

01.11.2004

37. Za § 34 sa vkladá nový § 34a, ktorý vrátane nadpisu znie:

01.11.2004

㤠34a

01.11.2004

Spôsobilosť personálu bezpečnostnej ochrany

01.11.2004

(1) Personálom bezpečnostnej ochrany leteckého prevádzkovateľa, prevádzkovateľa letiska, prevádzkovateľa leteckých pozemných zariadení, poskytovateľa letových prevádzkových služieb, poskytovateľa služieb podľa § 45 ods. 1 písm. c) až e), oprávneného špeditéra alebo oprávneného poštového podniku sú jeho zodpovedný zástupca za bezpečnostnú ochranu a osoby, ktoré plnia v oblasti bezpečnostnej ochrany osobitné pracovné úlohy.

01.11.2004

(2) Člen personálu bezpečnostnej ochrany musí byť na výkon svojej činnosti

01.11.2004

a) spôsobilý na právne úkony,

01.11.2004

b) bezúhonný,

01.11.2004

c) spoľahlivý,

01.11.2004

d) odborne spôsobilý a

01.11.2004

e) zdravotne spôsobilý.

01.11.2004

(3) Za bezúhonnú osobu sa nepovažuje ten,

01.11.2004

a) kto bol právoplatne odsúdený za trestný čin spáchaný úmyselne,

01.11.2004

b) kto bol právoplatne odsúdený za trestný čin ohrozenia utajovanej skutočnosti, marenia úlohy verejného činiteľa, všeobecného ohrozenia, ublíženia na zdraví formou ťažkej ujmy na zdraví s následkom smrti, podielnictva, neuposlúchnutia rozkazu, vyhýbania sa služobnému úkonu a výkonu vojenskej služby spáchanej z nedbanlivosti,

01.11.2004

c) kto bol právoplatne odsúdený za trestný čin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky, opilstva, ohrozovania mravnej výchovy mládeže, porušovania povinností strážnej služby, porušovania povinností dozornej služby a porušovania povinností pri obrane vzdušného priestoru spáchaný čo aj z nedbanlivosti.

01.11.2004

(4) Za spoľahlivú nemožno považovať osobu, ktorá

01.11.2004

a) je alebo bola spoločníkom špiónov, teroristov, sabotérov alebo iných osôb v minulosti odôvodnene podozrievaných z týchto aktivít,

01.11.2004

b) je alebo bola členom alebo podporovateľom akejkoľvek organizácie, ktorá sa násilnými, podvratnými alebo inými nezákonnými prostriedkami usiluje odstrániť demokratický spoločenský poriadok,

01.11.2004

c) je pod preukázateľným nátlakom príbuzných alebo blízkych priateľov, ktorí sú zneužiteľní teroristickou skupinou, nelegálnou organizáciou, rizikovou skupinou alebo obdobným jedincom,

01.11.2004

d) preukázateľne nadmerne požíva alkoholické nápoje alebo preukázateľne požíva iné omamné alebo psychotropné látky,

01.11.2004

e) je pod preukázateľným nátlakom v dôsledku finančnej situácie,

01.11.2004

f) je alebo bola zainteresovaná na akejkoľvek forme sexuálneho konania, ktoré vedie k vydieraniu a nátlaku,

01.11.2004

g) vážne alebo opakovane porušila bezpečnostné predpisy tým, že sa snažila neoprávnene prenikať do zabezpečených komunikačných alebo informačných systémov,

01.11.2004

h) bola v posledných piatich rokoch uznaná za vinnú zo spáchania niektorého z priestupkov12) vyskytujúcich sa na viacerých úsekoch správy, na úseku ochrany pred alkoholizmom a inými toxikomániami, na úseku používania výbušnín, na úseku všeobecnej vnútornej správy, proti verejnému poriadku, proti občianskemu spolunažívaniu zo spáchania ublíženia na zdraví z nedbanlivosti inému alebo z úmyselného uvedenia nesprávneho alebo neúplného údaja pred štátnym orgánom, orgánom obce s cieľom získať neoprávnenú výhodu, úmyselného narušenia občianskeho spolunažívania, drobného ublíženia na zdraví, priestupku proti majetku alebo priestupku na úseku zbraní a streliva,

01.11.2004

i) prijíma neoprávnené platby, dary alebo iné výhody alebo zneužíva postavenie alebo funkciu na získanie neoprávnených požitkov,

01.11.2004

j) disponuje s majetkom, ktorého hodnota je neprimeraná priznaným príjmom a ktorého legálnosť pôvodu nie je schopná alebo ochotná preukázať, alebo

01.11.2004

k) z iných dôvodov neposkytuje záruku, že bude pri výkone bezpečnostnej ochrany dodržiavať právne predpisy a plniť povinnosti vyplývajúce z rozhodnutí a iných opatrení vydaných podľa tohto zákona.

01.11.2004

(5) Spoľahlivosť posudzuje letecký úrad na základe žiadosti zamestnávateľa člena personálu bezpečnostnej ochrany. Letecký úrad si na posúdenie spoľahlivosti vyžiada vyjadrenie Policajného zboru. Okrem údajov zo svojich evidencií Policajný zbor v prípade potreby vykonáva aj previerky v mieste bydliska o spoľahlivosti člena personálu bezpečnostnej ochrany a previerky prostredia, v ktorom žije. O vyjadrenie môže letecký úrad požiadať aj iný štátny orgán alebo obec, v ktorej sa žiadateľ zdržiava alebo sa v posledných piatich rokoch zdržiaval. Policajný zbor, štátny orgán a obec sú povinné žiadosti leteckého úradu o vyjadrenie vyhovieť v lehote 30 dní od jej doručenia.

01.11.2004

(6) Bezúhonnosť a spoľahlivosť sa overuje raz za päť rokov.

01.11.2004

(7) Odborne spôsobilou je osoba, ktorá absolvovala odbornú prípravu z bezpečnostnej ochrany. Ministerstvo určí požiadavky na jednotlivé odbornosti člena personálu bezpečnostnej ochrany vrátane povinnosti preukázať teoretické znalosti a praktické schopnosti na výkon tejto činnosti skúškou odbornej spôsobilosti. Skúšobnú komisiu vymenúva ministerstvo.

01.11.2004

(8) Odbornú prípravu z bezpečnostnej ochrany vykonávajú fyzické osoby alebo právnické osoby akreditované ministerstvom. Subjekty bezpečnostnej ochrany môžu pre vlastnú potrebu vykonávať odbornú prípravu z bezpečnostnej ochrany na základe povolenia ministerstva.

01.11.2004

(9) Zdravotnú spôsobilosť člena personálu bezpečnostnej ochrany môžu posudzovať len zdravotnícke zariadenia a lekári poverení ministerstvom.

01.11.2004

(10) Ustanovenia odsekov 3, 4 a 7 sa primerane vzťahujú aj na členov posádok lietadiel a na osoby, u ktorých si plnenie osobitných pracovných úloh vyžaduje vstup do vyhradených bezpečnostných priestorov na letisku.

01.11.2004

(11) Podrobnosti o kategorizácii a rozdelení personálu bezpečnostnej ochrany podľa jednotlivých odborností, o rozsahu odbornej prípravy pre jednotlivé odbornosti a o rozsahu odbornej prípravy členov posádok lietadiel a iných osôb, o pravidelnom opakovaní odbornej prípravy, o udeľovaní akreditácií a povoľovaní odbornej prípravy pre vlastnú potrebu ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.".

01.11.2004

38. Nadpis pod § 35 znie:

01.11.2004

„Bezpečnostná ochrana a verejný poriadok na letiskách".

01.11.2004

39. V § 35 odsek 1 znie:

01.11.2004

(1) Za bezpečnostnú ochranu a verejný poriadok na verejnom letisku zodpovedá jeho prevádzkovateľ. Pri ich zaisťovaní prevádzkovateľ letiska spolupracuje s útvarmi Policajného zboru.".

01.11.2004

40. V § 35 ods. 2 a 3 sa slová „verejného poriadku a bezpečnosti" nahrádzajú slovami „bezpečnostnej ochrany a verejného poriadku".

01.11.2004

41. V § 35 odsek 5 znie:

01.11.2004

(5) Spôsob zaistenia bezpečnostnej ochrany a verejného poriadku na verejných letiskách a koordináciu činností prevádzkovateľa letiska s útvarmi Policajného zboru hodnotí letecký úrad. Ak ide o civilnú leteckú prevádzku na vojenskom letisku, hodnotí aj spoluprácu s orgánmi ministerstva obrany.".

01.11.2004

42. V § 35 sa vypúšťa odsek 6.

01.11.2004

43. V § 37 ods. 2 písmeno d) znie:

01.11.2004

d) ak ide o fyzickú osobu, že má štátne občianstvo Slovenskej republiky alebo iného členského štátu Európskej únie (ďalej len „členský štát“) a trvalý pobyt v Slovenskej republike; ak ide o právnickú osobu, že

01.11.2004

1. má sídlo alebo organizačnú zložku v Slovenskej republike a miesto zápisu do obchodného registra v Slovenskej republike,

01.11.2004

2. prevažná časť majetkových práv je vo vlastníctve fyzických osôb, ktoré majú štátne občianstvo Slovenskej republiky alebo iného členského štátu, alebo právnických osôb so sídlom v Slovenskej republike, ktorých prevažná časť majetkových práv je vo vlastníctve fyzických osôb, ktoré majú štátne občianstvo Slovenskej republiky alebo iného členského štátu,

01.11.2004

3. týmito fyzickými osobami alebo právnickými osobami je vykonávaná aj efektívna kontrola,".

01.11.2004

44. V § 37 ods. 2 písm. e) sa na začiatok vkladá slovo „že".

01.11.2004

45. V § 37 odsek 5 znie:

01.11.2004

(5) Podmienky na finančnú spôsobilosť leteckého dopravcu a ekonomické a finančné kritériá na udelenie licencie upravuje osobitný predpis.9a)".

01.11.2004

Poznámka pod čiarou k odkazu 9a znie:

01.11.2004

9a) Článok 5 nariadenia Rady (EHS) č. 2407/92 z 23. júla 1992 o licencovaní leteckých dopravcov (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 240, 24. 08. 1992).".

01.11.2004

46. V § 37 ods. 12 sa za slovo „spôsobilosti" vkladajú slová „a zásady používania počítačových rezervačných systémov pri predaji leteckých prepravných služieb".

01.11.2004

47. V § 39 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý znie:

01.11.2004

(7) Na vykonávanie pravidelnej leteckej dopravy alebo nepravidelnej leteckej dopravy medzi územím Slovenskej republiky a územím iného členského štátu zahraničným leteckým dopravcom s licenciou udelenou iným členským štátom9b) sa nevyžaduje povolenie podľa odsekov 1 až 3; požadované podklady dopravca predkladá ministerstvu na registráciu.".

01.11.2004

Doterajší odsek 7 sa označuje ako odsek 8.

01.11.2004

Poznámka pod čiarou k odkazu 9b znie:

01.11.2004

9b) Nariadenie Rady (ES) č. 2408/92 z 23. júla 1992 o prístupe leteckých dopravcov spoločenstva k letovým trasám v rámci spoločenstva (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 169, 27. 06. 1997).".

01.11.2004

48. V § 41 ods. 1 písm. e) na konci sa čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „tarify pre pravidelnú leteckú dopravu medzi územím Slovenskej republiky a územím iného členského štátu sa predkladajú ministerstvu na registráciu podľa podmienok ustanovených osobitným predpisom,9c)".

01.11.2004

Poznámka pod čiarou k odkazu 9c znie:

01.11.2004

9c) Nariadenie Rady (EHS) č. 2409/92 z 23. júla 1992 o cestovnom a sadzbách v leteckých dopravných službách (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 240, 24. 08. 1992).".

01.11.2004

49. V § 41 ods. 3 sa na konci pripája táto veta:

01.11.2004

„Povinnosti leteckého dopravcu a podrobnosti o odškodnení v prípade prepravy z letiska na území členského štátu ustanovuje osobitný predpis.9d)".

01.11.2004

Poznámka pod čiarou k odkazu 9d znie:

01.11.2004

9d) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 z 11. februára 2004 stanovujúce spoločné pravidlá náhrad a pomoci cestujúcim v prípade zákazu nastúpenia, zrušenia alebo dlhého odkladu letu a zrušujúce nariadenie Rady (EHS) č. 295/91 (Úradný vestník Európskej únie L 046, 17. 02. 2004).".

01.11.2004

50. V § 41 odsek 11 znie:

01.11.2004

(11) Letecký dopravca môže na vykonávanie svojej leteckej dopravnej činnosti používať lietadlo alebo lietadlo a posádku iného leteckého dopravcu alebo leteckého prevádzkovateľa, ktorý je držiteľom osvedčenia leteckého prevádzkovateľa, alebo poskytnúť lietadlo alebo lietadlo a posádku lietadla inému leteckému dopravcovi na vykonávanie leteckej dopravy len na základe predchádzajúceho súhlasu ministerstva.".

01.11.2004

51. V § 41 ods. 12 sa na konci pripájajú tieto slová: „ak osobitný predpis9b) neustanovuje inak.".

01.11.2004

52. V § 41 ods. 13 sa za slovo „dopravcov" vkladajú slová „o nájme lietadiel a ich posádok,".

01.11.2004

53. V § 42 ods. 1 písmeno a) znie:

01.11.2004

a) vo vnútroštátnej leteckej doprave a v pravidelnej leteckej doprave alebo nepravidelnej leteckej doprave medzi územím Slovenskej republiky a územím iného členského štátu osobitný predpis,10)".

01.11.2004

Poznámka pod čiarou k odkazu 10 znie:

01.11.2004

10) Nariadenie Rady (ES) 2027/97 z 9. októbra 1997 o zodpovednosti leteckého dopravcu v prípade nehôd (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 285, 17. 10. 1997) v znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 889/2002 z 13. mája 2002 (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 140, 30. 05. 2002).".

01.11.2004

54. V § 42 ods. 2 sa slovo „pošta" vo všetkých tvaroch nahrádza slovami „poštový podnik11b)" v príslušnom tvare.

01.11.2004

Poznámka pod čiarou k odkazu 11b znie:

01.11.2004

11b) Zákon č. 507/2001 Z. z. o poštových službách v znení neskorších predpisov.".

01.11.2004

55. V § 44 odsek 3 znie:

01.11.2004

(3) Podrobnosti o druhoch leteckých prác, prevádzke lietadiel pri ich vykonávaní, spôsobe preukazovania spôsobilosti a podrobnosti o náležitostiach žiadosti ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.".

01.11.2004

56. § 45 vrátane nadpisu znie:

01.11.2004

㤠45

01.11.2004

Iné podnikanie v civilnom letectve

01.11.2004

(1) Iným podnikaním v civilnom letectve sa rozumie

01.11.2004

a) vývoj, výroba, vykonávanie modifikácií a skúšanie výrobkov leteckej techniky (§ 23 ods. 1),

01.11.2004

b) opravy a údržba výrobkov leteckej techniky (§ 23 ods. 2),

01.11.2004

c) poskytovanie služieb na vybavenie cestujúcich a nákladu,

01.11.2004

d) pozemná obsluha lietadiel,

01.11.2004

e) údržba pohybových plôch letísk.

01.11.2004

(2) Za iné podnikanie v civilnom letectve sa nepovažuje

01.11.2004

a) vykonávanie opráv a údržby lietadla držiteľom osvedčenia leteckého prevádzkovateľa (§ 12 ods. 4),

01.11.2004

b) poskytovanie služieb na vybavenie cestujúcich a nákladu a na pozemnú obsluhu lietadiel držiteľom povolenia na prevádzkovanie letiska (§ 32 ods. 8) a držiteľom licencie na vykonávanie leteckej dopravy (§ 37 ods. 9),

01.11.2004

c) vykonávanie údržby pohybových plôch letísk držiteľom povolenia na prevádzkovanie letiska (§ 32 ods. 1).

01.11.2004

(3) Iné podnikanie v civilnom letectve podľa odseku 1 možno vykonávať len na základe povolenia leteckého úradu. Letecký úrad v povolení určí rozsah a podmienky iného podnikania.

01.11.2004

(4) Podrobnosti o druhoch iného podnikania v civilnom letectve, o náležitostiach žiadosti a spôsobe preukazovania spôsobilosti ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.".

01.11.2004

57. Nadpis desiatej časti znie:

01.11.2004

„ŠTÁTNA SPRÁVA".

01.11.2004

58. § 46 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

01.11.2004

(4) Orgány štátnej správy vo vzťahu k prevádzke štátnych lietadiel sú Ministerstvo obrany Slovenskej republiky a Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.".

01.11.2004

59. V § 47 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „a vykonáva štátny odborný dozor (§ 49),".

01.11.2004

60. V § 47 písmeno f) znie:

01.11.2004

f) zabezpečuje požiadavky na vymedzenie frekvencií pre letecké telekomunikačné služby v národnej tabuľke frekvenčného spektra (§ 10 ods. 2),".

01.11.2004

61. V § 47 písm. h) sa vypúšťa tretí bod.

01.11.2004

62. V § 47 písm. j) sa slová v zátvorkách „§ 32 ods. 6" nahrádzajú slovami „§ 32 ods. 7".

01.11.2004

63. V § 47 písm. k) sa slová „letových prevádzkových" nahrádzajú slovami „leteckých navigačných".

01.11.2004

64. V § 48 ods. 1 písm. a) sa vypúšťa štvrtý bod.

01.11.2004

65. V § 48 ods. 1 písm. e) v druhom bode sa slová v zátvorkách „§ 32 ods. 1 a 10" nahrádzajú slovami „§ 32 ods. 1 a 11".

01.11.2004

66. V § 48 ods. 1 písm. i) sa slová „kmitočty a kmitočtové" nahrádzajú slovami „frekvencie a frekvenčné".

01.11.2004

67. V § 48 ods. 1 písm. j) sa slová v zátvorkách „§ 18 ods. 5" nahrádzajú slovami „§ 18 ods. 6".

01.11.2004

68. V § 48 ods. 1 písm. k) sa slová v zátvorkách „§ 19 ods. 3 a 9" nahrádzajú slovami „§ 19 ods. 3 a 10".

01.11.2004

69. V § 48 ods. 1 písm. o) sa vypúšťa slovo „letové".

01.11.2004

70. V § 48 ods. 1 písm. s) sa slová v zátvorkách „§ 32 ods. 9" nahrádzajú slovami „§ 32 ods. 10".

01.11.2004

71. V § 48 ods. 1 písm. t) druhý bod znie:

01.11.2004

2. hodnotí plnenie požiadaviek a dostatočnosť zaistenia bezpečnostnej ochrany a verejného poriadku (§ 34 ods. 2 a § 35 ods. 5),".

01.11.2004

72. V § 48 sa odsek 1 dopĺňa písmenom z), ktoré znie:

01.11.2004

z) vykonáva ďalšiu pôsobnosť v rozsahu určenom ministerstvom alebo podľa osobitného predpisu.11c)".

01.11.2004

Poznámka pod čiarou k odkazu 11c znie:

01.11.2004

11c) Napríklad nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1592/2002 z 15. júla 2002 o spoločných pravidlách v oblasti civilného letectva a zriadení Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva (EASA) (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 240, 07. 09. 2002) v znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1643/2003 z 22. júla 2003 (Úradný vestník Európskej únie L 245, 29. 09. 2003), nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2320/2002 zo 16. decembra 2002 o ustanovení spoločných pravidiel v oblasti bezpečnostnej ochrany civilného letectva (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 355, 30. 12. 2002) v znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 849/2004 z 29. apríla 2004 (Úradný vestník Európskej únie L 158, 30. 04. 2004), nariadenie Komisie (ES) č. 622/2003 zo 4. apríla 2003 o ustanovení opatrení na vykonávanie spoločných základných noriem bezpečnostnej ochrany civilného letectva (Úradný vestník Európskej únie L 10, 16. 01. 2004) v znení nariadenia Komisie (ES) č. 68/2004 z 15. januára 2004 (Úradný vestník Európskej únie L 10, 16. 01. 2004).".

01.11.2004

73. V § 48 ods. 2 sa slová „letových prevádzkových služieb a ostatných služieb zabezpečujúcich leteckú prevádzku" nahrádzajú slovami „leteckých navigačných služieb".

01.11.2004

74. Za § 48 sa vkladá nový § 48a, ktorý znie:

01.11.2004

㤠48a

01.11.2004

Ministerstvo obrany a ministerstvo vnútra v rozsahu svojej pôsobnosti

01.11.2004

a) vydáva preukazy odbornej spôsobilosti posádok štátnych lietadiel a ostatného personálu, ktorí plnia počas letu alebo pri jeho príprave osobitné pracovné úlohy, a overuje ich odbornú spôsobilosť a zabezpečuje posudzovanie ich zdravotnej spôsobilosti; pritom je povinné spolupracovať s leteckým úradom pri posudzovaní ich schopnosti vykonávať lety alebo činnosti podľa pravidiel platných pre civilné letectvo,

01.11.2004

b) kontroluje doklady a činnosť členov leteckého personálu štátnych lietadiel,

01.11.2004

c) posudzuje odbornú spôsobilosť personálu zabezpečujúceho riadenie letov štátnych lietadiel a poskytovanie letových prevádzkových služieb vo vyhradenom, obmedzenom alebo zakázanom vzdušnom priestore,

01.11.2004

d) overuje typovú spôsobilosť štátnych lietadiel a ich súčastí a použiteľnosť výrobkov leteckej techniky, vydáva typové osvedčenia štátnych lietadiel a dáva súhlas na zmenu konštrukcie a výstroja štátneho lietadla v prevádzke; pritom je povinné spolupracovať s leteckým úradom pri posudzovaní vplyvu na bezpečnosť vykonávania letov civilných lietadiel,

01.11.2004

e) vydáva osvedčenia letovej spôsobilosti štátneho lietadla,

01.11.2004

f) kontroluje doklady a podmienky zachovania letovej spôsobilosti štátnych lietadiel,

01.11.2004

g) vedie register štátnych lietadiel vo vlastníctve štátu spôsobilých vykonávať lety vo vzdušnom priestore Slovenskej republiky podľa pravidiel lietania platných pre civilné letectvo,

01.11.2004

h) povoľuje prevádzkovanie vojenských letísk a leteckých pozemných zariadení a vedie ich evidenciu,

01.11.2004

i) rozhoduje o dočasnom prerušení alebo obmedzení prevádzky vojenských letísk alebo vojenských leteckých pozemných zariadení,

01.11.2004

j) vydáva súhlas na zriadenie vojenských leteckých pozemných zariadení, na ich podstatnú zmenu alebo zrušenie,

01.11.2004

k) menuje a zabezpečuje činnosť odbornej komisie na vyšetrovanie príčin leteckých nehôd a incidentov štátnych lietadiel.".

01.11.2004

75. V § 49 ods. 1 sa slová „letecký úrad" nahrádzajú slovami „ministerstvo a letecký úrad v rozsahu svojich pôsobností.".

01.11.2004

76. V § 49 odsek 2 znie:

01.11.2004

(2) Pri vykonávaní štátneho odborného dozoru zamestnanci ministerstva a leteckého úradu (ďalej len „zamestnanci“) overujú a kontrolujú spôsobilosť civilných lietadiel a iných výrobkov leteckej techniky, letísk a leteckých pozemných zariadení, leteckého prekážkového značenia, činnosť členov leteckého personálu, činnosť prevádzkovateľov lietadiel, činnosť leteckých dopravcov, činnosť právnických osôb a fyzických osôb oprávnených na prevádzkovanie letísk alebo leteckých pozemných zariadení, oprávnených na vykonávanie leteckých prác a iné podnikanie v civilnom letectve, poverených vykonávaním letových prevádzkových služieb, činnosť právnických osôb poverených poskytovaním leteckej informačnej služby, oprávnených na poskytovanie leteckých telekomunikačných služieb a spojových služieb pre leteckú meteorológiu, oprávnených na vykonávanie leteckej meteorologickej služby a poverených koordináciou pátrania a záchrany z hľadiska plnenia ich povinností súvisiacich s bezpečnosťou leteckej prevádzky, ustanovených týmto zákonom a všeobecne záväznými právnymi predpismi vydanými na jeho základe alebo štandardami alebo odporúčaniami medzinárodných organizácií v oblasti civilného letectva, ktoré Slovenská republika prijala a z hľadiska plnenia požiadaviek a dodržiavania podmienok ustanovených rozhodnutiami vydanými správnym orgánom v civilnom letectve.".

01.11.2004

77. V § 49 ods. 3 sa vypúšťajú slová „(ďalej len „zamestnanci“)".

01.11.2004

78. V § 49 ods. 4 sa za slovo „lietadiel," vkladajú slová „leteckí dopravcovia,".

01.11.2004

79. § 49 sa dopĺňa odsekmi 7 a 8, ktoré znejú:

01.11.2004

(7) Pri výkone štátneho odborného dozoru spolupracujú aj iné poverené osoby podľa osobitného predpisu11d) alebo medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná.

01.11.2004

(8) Podrobnosti o vystrojení a označení zamestnancov leteckého úradu pri výkone štátneho odborného dozoru ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.".

01.11.2004

Poznámka pod čiarou k odkazu 11d znie:

01.11.2004

11d) Napríklad nariadenie Komisie (ES) č. 1486/2003 z 22. augusta 2003, ustanovujúce postupy pre vykonávanie inšpekcií Komisie v oblasti bezpečnostnej ochrany civilného letectva (Úradný vestník Európskej únie L 213, 23. 08. 2003).".

01.11.2004

80. V § 50 ods. 1 sa slová „letové prevádzkové" nahrádzajú slovami „letecké navigačné".

01.11.2004

81. V § 51 odsek 1 znie:

01.11.2004

(1) Ministerstvo môže právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie uložiť pokutu do 5 000 000 Sk, ak

01.11.2004

a) vykonáva leteckú dopravu za odplatu1) bez licencie alebo povolenia,

01.11.2004

b) poruší podmienky určené v licencii alebo v povolení na vykonávanie leteckej dopravy,

01.11.2004

c) vykonáva letecké navigačné služby bez povolenia alebo v rozpore s podmienkami určenými v povolení,

01.11.2004

d) poruší pravidlá na určovanie výšky a vyberanie odplát za používanie verejných letísk a leteckých navigačných služieb.".

01.11.2004

82. V § 51 ods. 2 písm. b) sa za slovom „podľa" vypúšťajú slová „odseku 1 písm. c) a".

01.11.2004

83. V § 53 sa odsek 1 dopĺňa písmenom m), ktoré znie:

01.11.2004

m) poruší povinnosť podľa § 20 ods. 2, § 35 ods. 2, § 41 ods. 6 alebo sa dopustí činu protiprávneho zasahovania v civilnom letectve, ktorý nie je trestným činom."

01.11.2004

84. V § 53 odsek 2 znie:

01.11.2004

(2) Za priestupok podľa odseku 1 okrem písmena m) môže letecký úrad uložiť pokutu do 10 000 Sk, za priestupok podľa odseku 1 písm. m) môže letecký úrad uložiť pokutu do 100 000 Sk.".

01.11.2004

85. V § 54 ods. 2 sa slová „letových prevádzkových" nahrádzajú slovami „leteckých navigačných".

01.11.2004

86. V § 57a sa slová „§ 32 ods. 6" nahrádzajú slovami „§ 32 ods. 7".

01.11.2004

87. Za § 57a sa vkladá § 57b, ktorý znie:

01.11.2004

㤠57b

01.11.2004

(1) Ministerstvo obrany a ministerstvo vnútra začnú plniť úlohy podľa § 48a písm. a), d), e) a g) najneskôr do 36 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona.

01.11.2004

(2) Ministerstvo obrany do 48 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona vyradí z registra štátnych lietadiel vo vlastníctve štátu lietadlá, ktoré nespĺňajú požiadavky na lety vo vzdušnom priestore podľa pravidiel platných pre civilné letectvo. O týchto lietadlách vedie naďalej osobitnú evidenciu.".

01.11.2004

Čl. II

01.11.2004

Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 231/1992 Zb., zákona č. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 132/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 200/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 216/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 290/1996 Z. z., zákona č. 288/1997 Z. z., zákona č. 379/1997 Z. z., zákona č. 70/1998 Z. z., zákona č. 76/1998 Z. z., zákona č. 126/1998 Z. z., zákona č. 129/1998 Z. z., zákona č. 140/1998 Z. z., zákona č. 143/1998 Z. z., zákona č. 144/1998 Z. z., zákona č. 161/1998 Z. z., zákona č. 178/1998 Z. z., zákona č. 179/1998 Z. z., zákona č. 194/1998 Z. z., zákona č. 263/1999 Z. z., zákona č. 264/1999 Z. z., zákona č. 119/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 236/2000 Z. z., zákona č. 238/2000 Z. z., zákona č. 268/2000 Z. z., zákona č. 338/2000 Z. z., zákona č. 223/2001 Z. z., zákona č. 279/2001 Z. z., zákona č. 488/2001 Z. z., zákona č. 554/2001 Z. z., zákona č. 261/2002 Z. z., zákona č. 284/2002 Z. z., zákona č. 506/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 219/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 423/2003 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 517/2003 Z. z., zákona č. 586/2003 Z. z., zákona č. 602/2003 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 350/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z. a zákona č. 420/2004 Z. z. sa mení takto:

01.11.2004

1. V § 3 ods. 2 písmeno w) znie:

01.11.2004

w) letecká doprava, prevádzkovanie civilných letísk alebo leteckých pozemných zariadení, poskytovanie letových prevádzkových služieb, vykonávanie leteckej informačnej služby, vykonávanie leteckej meteorologickej služby, vykonávanie leteckej telekomunikačnej služby a spojovej služby pre leteckú meteorologickú službu, činnosť leteckej školy, letecké práce, vývoj, výroba, vykonávanie modifikácií a skúšanie výrobkov leteckej techniky, opravy a údržba výrobkov leteckej techniky, poskytovanie služieb na vybavenie cestujúcich a nákladu, pozemná obsluha lietadiel a údržba pohybových plôch letísk,23f)".

01.11.2004

2. V prílohe č. 2 – VIAZANÉ ŽIVNOSTI v Skupine 214 – Ostatné sa vypúšťa 19. bod.

01.11.2004

3. V prílohe č. 3 – KONCESOVANÉ ŽIVNOSTI v Skupine 314 – Ostatné sa vypúšťa 11. bod.


01.11.2004

Čl. III

01.11.2004

Účinnosť

01.11.2004

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembra 2004.


01.11.2004

Ivan Gašparovič v. r.

01.11.2004

Pavol Hrušovský v. r.

01.11.2004

Mikuláš Dzurinda v. r.