Zákon č. 533/2004 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čiastka 224/2004
Platnosť od 12.10.2004
Účinnosť od 01.11.2004
01.11.2004

533

01.11.2004

ZÁKON

01.11.2004

z 9. septembra 2004,

01.11.2004

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

01.11.2004

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


01.11.2004

Čl. I

01.11.2004

Zákon Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 499/1991 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/1995 Z. z. a zákona č. 58/1998 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

01.11.2004

1. Doterajší text § 1 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

01.11.2004

(2) Ustanovenia tohto zákona sa nevzťahujú na strelivo.1a)“.

01.11.2004

Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:

01.11.2004

1a) Zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

01.11.2004

Zákon č. 179/1998 Z. z. o obchodovaní s vojenským materiálom a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.“.

01.11.2004

2. V § 2 písmeno a) znie:

01.11.2004

a) geologický prieskum ložísk vyhradených nerastov (ďalej len „výhradné ložisko"),1)“

01.11.2004

Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:

01.11.2004

1) § 5 ods. 1 a § 11 zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších predpisov.

01.11.2004

Zákon č. 313/1999 Z. z. o geologických prácach a o štátnej geologickej správe (geologický zákon) v znení neskorších predpisov.“.

01.11.2004

3. § 2 sa dopĺňa písmenom h), ktoré znie:

01.11.2004

h) sprístupňovanie banských diel pre múzejné účely a práce na ich udržiavaní v bezpečnom stave.“.

01.11.2004

4. § 4a vrátane nadpisu znie:

01.11.2004

㤠4a

01.11.2004

Banské oprávnenie

01.11.2004

(1) Banskú činnosť uvedenú v § 2 písm. b) až h) a činnosť vykonávanú banským spôsobom uvedenú v § 3 písm. a) s výnimkou geologického prieskumu ložísk nevyhradených nerastov možno vykonávať len na základe oprávnenia vydaného rozhodnutím obvodného banského úradu (ďalej len „banské oprávnenie").

01.11.2004

(2) Banské oprávnenie možno vydať fyzickej osobe, ak je spôsobilá na právne úkony, je bezúhonná a preukáže odbornú spôsobilosť zodpovedného vedúceho zamestnanca podľa § 6 ods. 1 na požadovanú činnosť.3b) Ak sa banské oprávnenie vydáva právnickej osobe, musí požiadavky bezúhonnosti a odbornej spôsobilosti zodpovedného vedúceho zamestnanca spĺňať ten, kto je jej štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu. Banské oprávnenie možno vydať aj vtedy, ak požiadavku odbornej spôsobilosti zodpovedného vedúceho zamestnanca spĺňa zodpovedný zástupca fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorý s vykonávaním tejto funkcie vyjadril písomný súhlas, má spôsobilosť na právne úkony, je bezúhonný a má bydlisko na území Slovenskej republiky. Zodpovedný vedúci zamestnanec musí byť pri vykonávaní funkcie v pracovnoprávnom vzťahu alebo inom právnom vzťahu s držiteľom banského oprávnenia.

01.11.2004

(3) Banské oprávnenie možno vydať slovenskej osobe alebo zahraničnej osobe. Na účely tohto zákona slovenskou osobou sa rozumie fyzická osoba s bydliskom na území Slovenskej republiky alebo právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky a zahraničnou osobou fyzická osoba s bydliskom a právnická osoba so sídlom mimo územia Slovenskej republiky. Zahraničnej právnickej osobe možno banské oprávnenie vydať, ak má podnik alebo jeho organizačnú zložku umiestnenú na území Slovenskej republiky. Bydliskom na území Slovenskej republiky sa na účely tohto zákona rozumie trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,3c) prípadne prechodný pobyt alebo trvalý pobyt na území Slovenskej republiky na základe povolenia podľa osobitného predpisu.3d)

01.11.2004

(4) Za bezúhonného sa na účely tohto zákona nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za trestný čin hospodársky, trestný čin proti majetku alebo iný trestný čin spáchaný úmyselne, ktorého skutková podstata súvisí s predmetom podnikania, ak sa naňho nehľadí, akoby nebol odsúdený.3e) Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov, ktorý nesmie byť starší ako tri mesiace.

01.11.2004

(5) Fyzická osoba v žiadosti o vydanie alebo zmenu banského oprávnenia uvedie

01.11.2004

a) meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo a bydlisko (ďalej len „osobné údaje"); ak ustanoví zodpovedného vedúceho zamestnanca ako svojho zástupcu, uvedie aj jeho osobné údaje,

01.11.2004

b) obchodné meno a miesto podnikania,

01.11.2004

c) činnosť, pre ktorú žiada vydanie banského oprávnenia,

01.11.2004

d) identifikačné číslo, ak ho už má pridelené.

01.11.2004

(6) Právnická osoba v žiadosti o vydanie alebo zmenu banského oprávnenia uvedie

01.11.2004

a) obchodné meno,

01.11.2004

b) sídlo,

01.11.2004

c) činnosť, pre ktorú žiada vydanie banského oprávnenia,

01.11.2004

d) meno, priezvisko, bydlisko osoby, ktorá je štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, a spôsob, akým bude za právnickú osobu konať,

01.11.2004

e) osobné údaje zodpovedného vedúceho zamestnanca,

01.11.2004

f) identifikačné číslo, ak ho už má pridelené,

01.11.2004

g) zahraničná právnická osoba uvedie aj adresu podniku alebo organizačnej zložky na území Slovenskej republiky a osobné údaje vedúceho podniku alebo jeho organizačnej zložky.

01.11.2004

(7) K žiadosti podľa odsekov 5 a 6 sa pripojí

01.11.2004

a) osvedčenie o odbornej spôsobilosti zodpovedného vedúceho zamestnanca,

01.11.2004

b) súhlas zodpovedného vedúceho zamestnanca s ustanovením do funkcie, ak ním nie je sama fyzická osoba, osoba, ktorá je štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu,

01.11.2004

c) výpis z registra trestov fyzickej osoby, u právnickej osoby výpis z registra trestov osoby, ktorá je jej štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, a výpis z registra trestov zodpovedného vedúceho zamestnanca, ak bol ustanovený ako zodpovedný zástupca; výpis z registra trestov nesmie byť starší ako tri mesiace,

01.11.2004

d) za osoby, ktoré majú bydlisko mimo územia Slovenskej republiky, sa namiesto výpisu z registra trestov pripojí doklad vydaný príslušným orgánom v členskom štáte podľa osobitného predpisu.3f)

01.11.2004

(8) Ak žiadosť a pripojené doklady obsahujú náležitosti potrebné na vydanie banského oprávnenia upravené týmto zákonom, obvodný banský úrad vydá banské oprávnenie.

01.11.2004

(9) V banskom oprávnení vydanom fyzickej osobe sa uvedú

01.11.2004

a) osobné údaje vrátane údajov o odbornej spôsobilosti, ak je zároveň zodpovedným vedúcim zamestnancom,

01.11.2004

b) obchodné meno a miesto podnikania,

01.11.2004

c) činnosť, pre ktorú sa vydáva banské oprávnenie,

01.11.2004

d) osobné údaje zodpovedného vedúceho zamestnanca, ak ním nie je sám podnikateľ, vrátane údajov o osvedčení o odbornej spôsobilosti,

01.11.2004

e) dátum vydania banského oprávnenia,

01.11.2004

f) identifikačné číslo.

01.11.2004

(10) V banskom oprávnení vydanom právnickej osobe sa uvedie

01.11.2004

a) obchodné meno,

01.11.2004

b) sídlo,

01.11.2004

c) činnosť, pre ktorú sa vydáva banské oprávnenie,

01.11.2004

d) meno, priezvisko a bydlisko štatutárneho orgánu,

01.11.2004

e) osobné údaje zodpovedného vedúceho zamestnanca vrátane údajov o osvedčení o odbornej spôsobilosti,

01.11.2004

f) dátum vydania banského oprávnenia,

01.11.2004

g) identifikačné číslo,

01.11.2004

h) u zahraničnej právnickej osoby aj adresa podniku alebo jeho organizačnej zložky na území Slovenskej republiky.

01.11.2004

(11) Odpis banského oprávnenia zašle obvodný banský úrad príslušnému daňovému úradu a príslušnému štatistickému orgánu.

01.11.2004

(12) Odpis banského oprávnenia vydaného fyzickej osobe zašle obvodný banský úrad aj príslušnému orgánu Sociálnej poisťovne, orgánu, ktorý vedie centrálny register poistencov povinného zdravotného poistenia,3g) a príslušnému úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.

01.11.2004

(13) Identifikačné číslo pridelí fyzickej osobe obvodný banský úrad, ktorý vydal banské oprávnenie. Potrebné identifikačné čísla oznámi na požiadanie obvodnému banskému úradu príslušný štatistický orgán.

01.11.2004

(14) Držiteľ banského oprávnenia je povinný oznámiť obvodnému banskému úradu všetky zmeny týkajúce sa údajov a dokladov, na ktorých základe bolo banské oprávnenie vydané, do 15 dní od vzniku týchto zmien. Obvodný banský úrad podľa závažnosti nových skutočností rozhodne o zmene alebo zrušení banského oprávnenia; odpis rozhodnutia o zmene alebo zrušení banského oprávnenia zašle orgánom uvedeným v odsekoch 11 a 12.“.

01.11.2004

Poznámky pod čiarou k odkazom 3b až 3g znejú:

01.11.2004

3b) Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 208/1993 Z. z. o požiadavkách na kvalifikáciu a o overovaní odbornej spôsobilosti pracovníkov pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom.

01.11.2004

3c) Zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

01.11.2004

3d) Zákon č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

01.11.2004

3e) § 69 a 70 Trestného zákona.

01.11.2004

3f) § 11 ods. 1 a 2 zákona č. 477/2002 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

01.11.2004

3g) § 71a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení neskorších predpisov.“.

01.11.2004

5. V § 4b odsek 4 znie:

01.11.2004

(4) Obvodný banský úrad rozhodnutím zruší banské oprávnenie, ak držiteľ oprávnenia

01.11.2004

a) prestal spĺňať niektorú z podmienok uvedených v § 4a ods. 2,

01.11.2004

b) o to požiada,

01.11.2004

c) závažným spôsobom porušuje povinnosti vyplývajúce z tohto zákona a z predpisov uvedených v § 39 ods. 1,

01.11.2004

d) nevykonával banskú činnosť alebo činnosť vykonávanú banským spôsobom v lehote dlhšej ako dva roky.“.

01.11.2004

6. V § 4b sa vypúšťa odsek 5.

01.11.2004

Doterajší odsek 6 sa označuje ako odsek 5.

01.11.2004

7. § 4b sa dopĺňa odsekmi 6 a 7, ktoré znejú:

01.11.2004

(6) Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej obvodný banský úrad zrušil banské oprávnenie podľa odseku 4 písm. c), môže požiadať o vydanie banského oprávnenia po uplynutí troch rokov od právoplatnosti rozhodnutia o zrušení banského oprávnenia.

01.11.2004

(7) Organizácii, ktorej bolo banské oprávnenie zrušené podľa odseku 4, obvodný úrad odníme dobývací priestor a na základe výberového konania podľa osobitného predpisu3i) ho pridelí inej organizácii.“.

01.11.2004

Poznámka pod čiarou k odkazu 3i znie:

01.11.2004

3i) § 24 ods. 4 až 10 zákona č. 44/1988 Zb.“.

01.11.2004

8. V § 4c ods. 2 písm. b) sa za slová „štatutárneho orgánu“ vkladajú slová „a spôsob, akým osoby, ktoré sú jej štatutárnym orgánom, za právnickú osobu konajú“.

01.11.2004

9. V § 4c odsek 3 znie:

01.11.2004

(3) Register sa člení na verejnú časť a neverejnú časť. Neverejnú časť registra tvoria osobné údaje fyzickej osoby, ktorá je štatutárnym orgánom, alebo osôb, ktoré sú členmi štatutárnych orgánov právnickej osoby, a zodpovedného vedúceho zamestnanca s výnimkou ich mena, priezviska a bydliska.3j)“.

01.11.2004

Poznámka pod čiarou k odkazu 3j znie:

01.11.2004

3j) Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení zákona č. 602/2003 Z. z.“.

01.11.2004

10. § 5 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:

01.11.2004

(7) Právnická osoba alebo fyzická osoba môže vykonávať poradenstvo, výchovu a vzdelávanie v oblasti ochrany práce pri činnostiach upravených týmto zákonom ako podnikateľskú činnosť len na základe oprávnenia, ktoré vydáva a odníma Hlavný banský úrad.5a)“.

01.11.2004

Poznámka pod čiarou k odkazu 5a znie:

01.11.2004

5a) §15 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 330/1996 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov.“.

01.11.2004

11. V § 8 ods. 1 sa spojka „a“ za slovom „činnosti“ nahrádza čiarkou a za slovo „spôsobom“ sa vkladajú slová „a iných činnostiach upravených týmto zákonom“.

01.11.2004

12. V § 8 ods. 2 sa slová „a revíziami, ktoré môžu vykonávať len zamestnanci, ktorí sú na to oprávnení a odborne spôsobilí“ nahrádzajú slovami „typovými skúškami a revíziami, ktoré môžu vykonávať len fyzické osoby alebo právnické osoby na to oprávnené“.

01.11.2004

13. V § 8 odseky 3 a 4 znejú:

01.11.2004

(3) Vybrané banské stroje, zariadenia, prístroje a pomôcky, ktoré sú určenými výrobkami podľa osobitného predpisu,6a) sa môžu používať len za podmienok, ktoré určí Hlavný banský úrad. Vybrané banské stroje, zariadenia, prístroje a pomôcky, ktoré nie sú určenými výrobkami podľa osobitného predpisu,6a) sa môžu používať len na základe povolenia Hlavného banského úradu. Vykonanie skúšok a predloženie odborných posudkov potrebných na vydanie povolenia určí Hlavný banský úrad a zabezpečí ten, kto o toto povolenie žiada.

01.11.2004

(4) Organizácie vykonávajúce banskú činnosť, činnosť vykonávanú banským spôsobom a iné činnosti upravené týmto zákonom môžu projektovať, navrhovať, montovať a rekonštruovať vyhradené technické zariadenia slúžiace na vykonávanie banskej činnosti, činnosti vykonávanej banským spôsobom a iných činností upravených týmto zákonom a vykonávať opravy, údržbu, odborné prehliadky a odborné skúšky týchto zariadení len na základe oprávnenia vydaného obvodným banským úradom.“.

01.11.2004

Poznámka pod čiarou k odkazu 6a znie:

01.11.2004

6a) Zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

01.11.2004

14. V § 8 ods. 6 písmeno a) znie:

01.11.2004

a) vybrané banské stroje, zariadenia, prístroje a pomôcky, ktoré nie sú určenými výrobkami podľa osobitného predpisu,3c) a postup pri ich povoľovaní,“.

01.11.2004

15. V § 8 ods. 6 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:

01.11.2004

b) postup pri určovaní podmienok používania vybraných banských strojov, zariadení, prístrojov a pomôcok, ktoré sú určenými výrobkami podľa osobitného predpisu,3c)“.

01.11.2004

Doterajšie písmená b) a c) sa označujú ako písmená c) a d).

01.11.2004

16. V § 10 ods. 1 sa vypúšťa posledná veta.

01.11.2004

17. V § 10 ods. 2 sa na konci pripája táto veta:

01.11.2004

„Plány otvárky, prípravy a dobývania možno vypracovať aj na určité časové obdobie v závislosti od stupňa vyriešenia stretov záujmov.8)“.

01.11.2004

Poznámka pod čiarou k odkazu 8 znie:

01.11.2004

8) § 10 ods. 1 písm. d) a § 33 zákona č. 44/1988 Zb.“.

01.11.2004

18. Za § 11 sa vkladá nový § 12, ktorý vrátane nadpisu znie:

01.11.2004

㤠12

01.11.2004

Sprístupňovanie banských diel pre múzejné účely a práce na ich udržiavaní v bezpečnom stave

01.11.2004

(1) Sprístupňovanie banských diel na múzejné účely a práce na ich udržiavaní v bezpečnom stave povoľuje obvodný banský úrad. So žiadosťou o povolenie predkladá organizácia plán sprístupňovania banských diel na múzejné účely a prác na ich udržiavaní v bezpečnom stave, zriaďovaciu listinu alebo štatút múzea9) a predpísanú dokumentáciu.

01.11.2004

(2) Podrobnosti o postupe pri povoľovaní sprístupňovania banských diel na múzejné účely a prác na ich udržiavaní v bezpečnom stave vrátane dokumentácie ustanoví Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky všeobecne záväzným právnym predpisom.“.

01.11.2004

Poznámka pod čiarou k odkazu 9 znie:

01.11.2004

9) § 9 zákona č. 115/1998 Z. z. o múzeách a galériách a o ochrane predmetov múzejnej hodnoty a galerijnej hodnoty v znení neskorších predpisov.“.

01.11.2004

19. V § 14 ods. 2 sa slová „môže nariadiť“ nahrádzajú slovom „nariadi“.

01.11.2004

20. V § 15 ods. 1 sa za slová „alebo likvidácii starých banských diel“ vkladajú slová „pri sprístupňovaní banských diel pre múzejné účely a prácach na ich udržiavaní v bezpečnom stave“.

01.11.2004

21. V § 16 ods. 4 sa vypúšťa posledná veta.

01.11.2004

22. V § 17 ods. 1 sa slová „§ 9 až 11 a § 13“ nahrádzajú slovami „§ 9 až 13“.

01.11.2004

23. § 17 sa dopĺňa odsekmi 6 až 8, ktoré znejú:

01.11.2004

(6) Bez povolenia obvodného banského úradu sa banská činnosť nesmie vykonávať.

01.11.2004

(7) Obvodný banský úrad rozhodnutím zastaví vykonávanie banskej činnosti, ak sa vykonáva bez platného povolenia. Odvolanie proti rozhodnutiu, ktorým obvodný banský úrad zastavil vykonávanie banskej činnosti podľa prvej vety, nemá odkladný účinok.

01.11.2004

(8) Organizácia môže požiadať o predĺženie doby platnosti rozhodnutia o povolení banskej činnosti, ktoré bolo vydané na dobu určitú, ak počas platnosti rozhodnutia o povolení nemožno vykonať plánované práce. Žiadosť sa podáva najneskôr tri mesiace pred skončením platnosti rozhodnutia o povolení banskej činnosti.“.

01.11.2004

24. § 18 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

01.11.2004

(5) V rozhodnutí o povolení banskej činnosti obvodný banský úrad podľa potreby určí osobitné technické podmienky banskej činnosti a rozhodne o námietkach účastníkov konania.“.

01.11.2004

25. § 21 vrátane nadpisu znie:

01.11.2004

㤠21

01.11.2004

Základné pojmy

01.11.2004

(1) Výbušninami podľa tohto zákona sú látky a predmety, ktoré sa považujú za výbušné v I. triede podľa osobitného predpisu.13b)

01.11.2004

(2) Pyrotechnické výrobky sú výrobky obsahujúce technologicky spracované pyrotechnické zlože, prípadne aj malé množstvo iných druhov výbušnín, určené na technické účely alebo na zábavné a oslavné účely.

01.11.2004

(3) Trhacie práce sú práce, pri ktorých sa využíva energia chemickej výbuchovej premeny výbušnín, zahŕňajúce súbor pracovných operácií, najmä nabíjanie trhavín, prípravu a nabíjanie roznetných náložiek, zhotovovanie roznetnej siete, odpálenie náloží, výbuch náloží, prehliadka pracoviska po odstrele a zneškodňovanie zlyhaviek. Za trhacie práce sa považujú aj takéto práce vykonávané v rámci výučby strelmajstrov v kurze.

01.11.2004

(4) Ohňostrojné práce sú práce, pri ktorých sa využívajú svetelné, zvukové, dymové alebo pohybové účinky pyrotechnických výrobkov určených na zábavné a oslavné účely, pričom sa pyrotechnické výrobky odpaľujú postupne v krátkom časovom slede za sebou, vo vopred určenom poradí a z vopred určeného miesta. Za ohňostrojné práce sa považuje aj odpaľovanie pyrotechnických výrobkov v rámci výučby odpaľovačov ohňostrojov v kurze.

01.11.2004

(5) Pomôckou na použitie výbušnín je prostriedok alebo zariadenie, ktoré prichádza do styku s výbušninou, pôsobí na ňu svojimi chemickými a fyzikálnymi vlastnosťami a je potrebné na vykonanie trhacích prác alebo ohňostrojných prác (ďalej len „pomôcka").

01.11.2004

(6) Prevoz výbušnín je každá preprava výbušnín na území Slovenskej republiky s výnimkou prepravy, ktorá sa uskutočňuje na jednom a tom istom mieste; jedným a tým istým miestom sa rozumie preprava výbušnín v priestoroch organizácie a v mieste použitia výbušnín.“.

01.11.2004

Poznámka pod čiarou k odkazu 13b znie:

01.11.2004

13b) Zákon č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch v znení neskorších predpisov.

01.11.2004

Výnos Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 2/2002 Z. z. na vykonanie zákona č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch (oznámenie č. 384/2002 Z. z.).

01.11.2004

Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 64/1987 Zb. o Európskej dohode o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí (ADR).“.

01.11.2004

26. V § 23 ods. 1 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová:

01.11.2004

„súhlas sa vydá organizácii, ktorá preukáže

01.11.2004

a) bezpečnosť objektov na výrobu a skladovanie výbušnín podľa zatriedenia do tried a skupín nebezpečenstva,

01.11.2004

b) bezpečnosť technických zariadení na výrobu výbušnín,

01.11.2004

c) odbornú spôsobilosť na práce s výbušninami zamestnancov, ktorí riadia, organizujú a vykonávajú práce s výbušninami.“.

01.11.2004

27. V § 23 odsek 2 znie:

01.11.2004

(2) Výroba pyrotechnických výrobkov sa považuje za spracúvanie výbušnín.“.

01.11.2004

28. V § 23 ods. 3 v úvodnej vete sa vypúšťa slovo „zhotovuje“.

01.11.2004

29. V § 23 ods. 3 písmeno a) znie:

01.11.2004

a) odovzdať vyhlásenie o zhode s technickými požiadavkami v rozsahu podľa osobitného predpisu,13c)“.

01.11.2004

Poznámka pod čiarou k odkazu 13c znie:

01.11.2004

13c) § 6 ods. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 179/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na výbušniny na civilné použitie v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 294/2002 Z. z.“.

01.11.2004

30. V § 23 ods. 3 písm. b) sa vypúšťajú slová „schválený Hlavným banským úradom“.

01.11.2004

31. V § 23 ods. 7 sa za slová „ničenia výbušnín pri ich výrobe“ vkladajú slová „a minimálny obsah návodu na používanie výbušniny alebo pomôcky“.

01.11.2004

32. § 24 vrátane nadpisu znie:

01.11.2004

㤠24

01.11.2004

Uvádzanie výbušnín a pomôcok na trh

01.11.2004

(1) Výbušniny a pomôcky sa uvádzajú na trh podľa podmienok ustanovených osobitným predpisom.13d)

01.11.2004

(2) Plastické trhaviny musia obsahovať detekčné látky, ktoré umožnia ich identifikáciu a zistenie. Je zakázané dovážať, vyrábať alebo vyvážať plastické trhaviny, ktoré neobsahujú detekčné látky.

01.11.2004

(3) Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom druhy detekčných látok.“.

01.11.2004

Poznámka pod čiarou k odkazu 13d znie:

01.11.2004

13d) Zákon č. 264/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov.

01.11.2004

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 179/2001 Z. z. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 294/2002 Z. z.“.

01.11.2004

33. V § 25 sa vypúšťajú odseky 5 a 6.

01.11.2004

34. Nadpis § 26 znie: „Preprava, prenášanie a prevoz výbušnín“.

01.11.2004

35. § 26 sa dopĺňa odsekmi 5 až 8, ktoré znejú:

01.11.2004

(5) Prevoz výbušnín možno vykonať len na základe povolenia. Povolenie sa vyžaduje aj na prevoz

01.11.2004

e) pyrotechnických výrobkov určených na ohňostrojné práce, na ktoré sa vyžaduje osobitné povolenie podľa § 27 ods. 1,

01.11.2004

f) bezdymového prachu alebo čierneho poľovníckeho prachu, ak sa majú použiť na trhacie práce alebo na ohňostrojné práce, na ktoré sa vyžaduje osobitné povolenie podľa § 27 ods. 1.

01.11.2004

(6) Orgánom príslušným na vydanie povolenie na prevoz výbušnín podľa osobitného predpisu13e) je

01.11.2004

a) pri prevoze na území Slovenskej republiky obvodný banský úrad príslušný na povolenie trhacích prác alebo ohňostrojných prác podľa § 27 ods. 1, pri ktorých sa má výbušnina určená na prevoz použiť,

01.11.2004

b) pri tranzitnej preprave výbušnín cez územie Slovenskej republiky Hlavný banský úrad.

01.11.2004

(7) Organizáciám, ktoré pravidelne používajú výbušniny vo svojej činnosti, sa môže povolenie na prevoz výbušnín vydať najviac na päť rokov.

01.11.2004

(8) Ak organizácia súčasne so žiadosťou o vydanie povolenia na odber výbušnín podľa § 25 ods. 1 žiada aj o vydanie povolenia na prevoz výbušnín, obvodný banský úrad rozhodne o oboch žiadostiach v jednom spoločnom konaní a jedným rozhodnutím.“.

01.11.2004

Poznámka pod čiarou k odkazu 13e znie:

01.11.2004

13e) § 8 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 179/2001 Z. z. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 294/2002 Z. z.“.

01.11.2004

36. V § 27 odsek 1 znie:

01.11.2004

(1) Trhacie práce alebo ohňostrojné práce, pri ktorých sa použijú pyrotechnické výrobky triedy IV,14a) povoľuje obvodný banský úrad. Ak rozhodnutie bolo vydané na dobu určitú, obvodný banský úrad môže toto povolenie predĺžiť, ak z vážnych dôvodov neboli vykonané trhacie práce alebo ohňostrojné práce v lehote stanovenej v pôvodnom rozhodnutí.“.

01.11.2004

Poznámka pod čiarou k odkazu 14a znie:

01.11.2004

14a) § 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 398/1999 Z. z. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 297/2000 Z. z.“.

01.11.2004

37. V § 28 ods. 2 v úvodnej vete sa za slovo „sa“ vkladajú slová „vo dvoch vyhotoveniach“.

01.11.2004

38. V § 28 ods. 2 písm. a) sa za slová „dokumentácia trhacích prác“ vkladajú slová „alebo ohňostrojných prác“.

01.11.2004

39. V § 28 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

01.11.2004

(3) Ak predložená žiadosť a dokumentácia neposkytuje dostatočný podklad na posúdenie navrhovaných trhacích prác alebo ohňostrojných prác alebo niektoré doklady chýbajú, obvodný banský úrad vyzve organizáciu na doplnenie žiadosti v určenej lehote. Ak organizácia v určenej lehote neodstráni nedostatky žiadosti, obvodný banský úrad konanie zastaví.“.

01.11.2004

Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.

01.11.2004

40. Za § 28 sa vkladajú nové § 28a, 28b a 28c, ktoré vrátane nadpisu nad § 28a znejú:

01.11.2004

„Nadobúdanie, uskladňovanie a používanie pyrotechnických výrobkov

01.11.2004

§ 28a

01.11.2004

(1) Predávať, nadobúdať a používať možno len tie pyrotechnické výrobky, ktoré boli uvedené na trh podľa osobitného predpisu.15) Pyrotechnické výrobky sa môžu používať len v súlade s návodom na ich používanie.

01.11.2004

(2) Na predaj pyrotechnických výrobkov sa vzťahujú osobitné predpisy.16)

01.11.2004

(3) Pyrotechnické výrobky na zábavné a oslavné účely sa zaraďujú podľa stupňa nebezpečenstva do tried I, II, III a IV. Pyrotechnické výrobky na technické účely sa zaraďujú podľa stupňa nebezpečenstva do podtried T0, T1 a T2. Parametre na zaradenie pyrotechnických výrobkov do tried a podtried ustanovuje osobitný predpis.16a)

01.11.2004

(4) Pyrotechnické výrobky triedy IV a podtriedy T2 sa nemôžu predávať v obchodnej sieti, oprávnené osoby ich môžu nadobúdať len od výrobcu, dovozcu alebo iného oprávneného odberateľa. V obchodnej sieti sa môžu predávať len pyrotechnické výrobky triedy I, II a III a podtriedy T0 a T1. Zákaz predaja pyrotechnických výrobkov na trhových miestach upravuje osobitný predpis.16b)

01.11.2004

(5) Predávať pyrotechnické výrobky triedy II a III a podtriedy T1 môžu len osoby s oprávnením pyrotechnika, strelmajstra alebo odpaľovača ohňostrojov alebo osoby, ktoré úspešne absolvovali výučbu predavačov pyrotechnických výrobkov v organizácii poverenej Hlavným banským úradom.

01.11.2004

(6) Pyrotechnické výrobky triedy I a podtriedy T0 môžu nadobúdať a používať aj osoby mladšie ako 18 rokov, ak to nie je v návode na ich používanie zakázané.

01.11.2004

(7) Pyrotechnické výrobky triedy II a podtriedy T1 môžu nadobúdať a používať iba osoby staršie ako 18 rokov.

01.11.2004

(8) Pyrotechnické výrobky triedy III a IV a podtriedy T2 môžu nadobúdať a používať len osoby s oprávnením odpaľovača ohňostrojov podľa § 35.

01.11.2004

(9) Na prepravu pyrotechnických výrobkov sa vzťahujú osobitné predpisy.14)

01.11.2004

§ 28b

01.11.2004

(1) Pyrotechnické výrobky sa musia uskladňovať v pôvodných obaloch, za podmienok určených výrobcom a oddelene od horľavých látok.

01.11.2004

(2) Pyrotechnické výrobky triedy I, II a III a podtriedy T1 sa môžu uskladňovať aj

01.11.2004

a) v predajni, a to v množstve najviac 100 kg, ktoré nesmie obsahovať viac ako 20 kg pyrotechnických zloží,

01.11.2004

b) v príručnom sklade, s vylúčením trvalej prítomnosti osôb, v množstve najviac 300 kg, ktoré nesmie obsahovať viac ako 60 kg pyrotechnických zloží.

01.11.2004

(3) Pyrotechnické výrobky, ktoré obsahujú pyrotechnické zlože vo väčšom množstve, ako je uvedené v odseku 2, musia byť uskladnené v skladoch výbušnín povolených na tento účel podľa § 32 ods. 1.

01.11.2004

§ 28c

01.11.2004

(1) Fyzické osoby môžu individuálne používať len pyrotechnické výrobky triedy I a triedy II a podtriedy T0 a T1.

01.11.2004

(2) Ohňostrojné práce, ktoré nevyžadujú osobitné povolenie podľa § 27 ods. 1, musí ten, kto ich chce vykonať, oznámiť obvodnému banskému úradu a požiadať obec o súhlas s ich vykonaním, a to najneskôr desať dní pred termínom ich vykonania. Ohňostrojné práce možno vykonať, ak obec vydá na ich vykonanie súhlas podľa osobitného predpisu.16c) Odpis oznámenia spolu so súhlasom obce sa zasiela Policajnému zboru.

01.11.2004

(3) Oznámenie podľa odseku 2 obsahuje

01.11.2004

a) meno, priezvisko a adresu vedúceho odpaľovača ohňostrojov a odpaľovačov ohňostrojov a údaje o preukazoch odpaľovačov ohňostrojov (číslo a dátum vydania a orgán, ktorý preukaz vydal),

01.11.2004

b) miesto, dátum a plánovaný začiatok ohňostrojných prác, dôvod ich vykonania, predpokladanú dobu trvania a ich rozsah,

01.11.2004

c) stručný opis okolia v okruhu 300 m doložený situačným náčrtom s osobitným vyznačením objektov a zariadení so zvýšeným nebezpečenstvom požiaru vrátane určenia protipožiarnych a zdravotníckych opatrení.

01.11.2004

(4) Ohňostrojné práce musia vykonávať najmenej dvaja odpaľovači ohňostrojov, z ktorých jeden musí byť určený ako vedúci odpaľovač ohňostrojov zodpovedný za riadny výkon ohňostrojných prác.

01.11.2004

(5) Pyrotechnické výrobky triedy II, III a IV sa nesmú používať v uzatvorených miestnostiach, v blízkosti nemocníc a kostolov, detských zariadení, domovov dôchodcov, škôl, liečební a cintorínov a pri športových podujatiach. Tento zákaz neplatí, ak použitie pyrotechnických výrobkov je súčasťou športového podujatia.

01.11.2004

(6) Podrobnosti o pyrotechnických výrobkoch ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky.“.

01.11.2004

Poznámky pod čiarou k odkazom 15, 16 až 16c znejú:

01.11.2004

15) Zákon č. 264/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov.

01.11.2004

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 398/1999 Z. z. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 297/2000 Z. z.

01.11.2004

16) Napríklad Občiansky zákonník, zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, Obchodný zákonník a zákon č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

01.11.2004

16a) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 398/1999 Z. z. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 297/2000.

01.11.2004

16b) § 6 zákona č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

01.11.2004

16c) § 4 ods. 3 písm. d) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.“.

01.11.2004

41. V § 32 ods. 1 sa za slovo „užívanie“ vkladajú slová „zrušenie alebo odstránenie“.

01.11.2004

42. V § 32 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:

01.11.2004

(5) V žiadosti o zrušenie alebo odstránenie stavby skladu výbušnín sa uvedie presné označenie a miesto skladu výbušnín, dôvody a spôsob jeho odstránenia a dátum predpokladaného začatia a skončenia prác.“.

01.11.2004

Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 6.

01.11.2004

43. Nadpis § 33 znie: „Evidencia výbušnín a organizácií“.

01.11.2004

44. V § 33 ods. 1 sa vypúšťa slovo „zhotovovaní,“.

01.11.2004

45. V § 33 ods. 3 sa na konci vety pripájajú tieto slová: „ak osobitný predpis neustanoví inak.18)“.

01.11.2004

Poznámka pod čiarou k odkazu 18 znie:

01.11.2004

18) § 8 ods. 4 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 179/2001 Z. z. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 294/2002 Z. z.“.

01.11.2004

46. V § 33 ods. 5 sa vypúšťajú slová „pri zhotovovaní jednoduchých trhavín“.

01.11.2004

47. § 33 sa dopĺňa odsekmi 6 a 7, ktoré znejú:

01.11.2004

(6) Hlavný banský úrad vedie evidenciu organizácií, ktorým vydal

01.11.2004

a) súhlas na výrobu a spracúvanie výbušnín alebo na vykonávanie výskumu, vývoja alebo pokusnej výroby výbušnín,

01.11.2004

b) povolenie na tranzitnú prepravu výbušnín cez územie Slovenskej republiky,

01.11.2004

c) poverenie na výučbu podľa § 36 ods. 5.

01.11.2004

(7) Obvodné banské úrady vedú evidenciu organizácií, ktorým vydali povolenie na

01.11.2004

a) prevoz výbušnín,

01.11.2004

b) vykonávanie trhacích prác a ohňostrojných prác,

01.11.2004

c) užívanie, odstránenie alebo zrušenie skladov výbušnín.“.

01.11.2004

48. V § 34 ods. 1 sa vypúšťa slovo „občiansky“ a za slovo „bezúhonné“ sa vkladajú slová „podľa § 4a ods. 4“.

01.11.2004

49. V § 34 sa vypúšťa odsek 2.

01.11.2004

Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 2 a 3.

01.11.2004

50. V § 35 ods. 2 časť vety pred bodkočiarku znie: „Pripravovať, odpaľovať, zneškodňovať a ničiť pyrotechnické výrobky určené na ohňostrojné práce môže len osoba staršia ako 21 rokov, ktorá má oprávnenie odpaľovača ohňostrojov;“.

01.11.2004

51. V § 35 ods. 3 sa za slovom „vývoja“ spojka „a“ nahrádza čiarkou a za slovo „výroby“ sa vkladajú slová „a vyhľadávať nevybuchnutú muníciu“.

01.11.2004

52. V § 36 ods. 4 sa za slovom „ohňostrojov“ spojka „a“ nahrádza čiarkou a za slovo „pyrotechnikov“ sa vkladajú slová „a predavačov pyrotechnických výrobkov“.

01.11.2004

53. V § 36 sa za odsek 4 vkladajú nové odseky 5 až 7, ktoré znejú:

01.11.2004

(5) Hlavný banský úrad na základe žiadosti vydá poverenie na výučbu organizácii, ktorá preukáže, že má

01.11.2004

a) zabezpečené vyhovujúce priestory,

01.11.2004

b) odborníkov na výučbu podľa jednotlivých predmetov,

01.11.2004

c) schválené učebné osnovy a učebné texty,

01.11.2004

d) písomné vyhlásenie odborníkov vykonajúcich výučbu podľa osnovy.

01.11.2004

(6) Organizácia je povinná písomne ohlásiť Hlavnému banskému úradu

01.11.2004

a) zmeny v údajoch, ktoré boli podkladom na vydanie poverenia na výučbu, do 15 dní od ich vzniku,

01.11.2004

b) konanie každého kurzu najneskoršie desať dní pred jeho plánovaným začatím.

01.11.2004

(7) Ak organizácia prestala spĺňať podmienky, za ktorých jej bolo vydané poverenie na výučbu, alebo ak pri výučbe hrubo alebo opakovane porušila predpisy uvedené v § 39 ods. 1 vzťahujúce sa na výučbu. Hlavný banský úrad jej toto poverenie odníme.“.

01.11.2004

Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 8.

01.11.2004

54. V § 37 sa za slovom „silách“ spojka „a“ nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú slová „a v Hasičskom a záchrannom zbore“.

01.11.2004

55. V § 39 ods. 1 písm. a) sa za slovo „činnosti,“ vkladajú slová „výučbu strelmajstrov, technických vedúcich odstrelov, odpaľovačov ohňostrojov, pyrotechnikov a predavačov pyrotechnických výrobkov,“.

01.11.2004

56. Doterajší text § 39a sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekmi 2 a 3, ktoré znejú:

01.11.2004

(2) Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky pri príprave všeobecne záväzných právnych predpisov v odvetví ťažby a úpravy tuhých palív, ťažby ropy a zemného plynu, ťažby rudných a nerudných surovín a v oblasti vyhľadávania a prieskumu rádioaktívnych surovín a ich ťažby spolupracuje so Slovenskou banskou komorou a s inými profesijnými združeniami a spolkami v oblasti ťažobného priemyslu.

01.11.2004

(3) Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky po dohode so Slovenskou banskou komorou všeobecne záväzným právnym predpisom upraví vzhľad a formu, funkčné a stavovské označovanie, nosenie a nadobúdanie slávnostných baníckych uniforiem.“.

01.11.2004

57. V § 40 ods. 5 písmeno b) znie:

01.11.2004

b) určuje podmienky používania vybraných banských strojov, zariadení, prístrojov a pomôcok, ktoré sú určenými výrobkami podľa osobitného predpisu,3c) a povoľuje používanie vybraných banských strojov, zariadení, prístrojov a pomôcok, ktoré nie sú určenými výrobkami podľa osobitného predpisu,3c) pri banskej činnosti, činnosti vykonávanej banským spôsobom a iných činnostiach upravených týmto zákonom,“.

01.11.2004

58. V § 40 ods. 5 sa dopĺňajú písmená d) až f), ktoré znejú:

01.11.2004

d) vydáva a odníma poverenie na výučbu strelmajstrov, technických vedúcich odstrelov, odpaľovačov ohňostrojov, pyrotechnikov a predavačov pyrotechnických výrobkov, schvaľuje učebné texty na ich výučbu a vydáva skúšobné poriadky,

01.11.2004

e) vydáva povolenie na tranzitnú prepravu výbušnín cez územie Slovenskej republiky,

01.11.2004

f) vedie evidenciu organizácií podľa § 33 ods. 6.“.

01.11.2004

59. V § 41 ods. 2 písm. g) sa slová „môžu nariadiť“ nahrádzajú slovom „nariaďujú“.

01.11.2004

60. V § 41 ods. 2 písm. h) sa za slovo „povoľujú“ vkladajú slová „sprístupňovanie banských diel pre muzeálne účely a práce na ich udržiavaní v bezpečnom stave,“.

01.11.2004

61. V § 41 ods. 2 písm. j) sa za slovo „užívanie“ vkladajú slová „zrušenie alebo odstránenie“.

01.11.2004

62. V § 41 ods. 2 za písm. j) sa vkladajú nové písmená k), l) a m), ktoré znejú:

01.11.2004

k) vedú evidenciu organizácií, ktorým vydali povolenie na vykonávanie trhacích alebo ohňostrojných prác, povolenie na prevoz výbušnín a povolenie na užívanie, zrušenie alebo odstránenie skladov výbušnín,

01.11.2004

l) vydávajú a zrušujú banské oprávnenia a vedú banský register,

01.11.2004

m) povoľujú odber a prevoz výbušnín,“.

01.11.2004

Doterajšie písmeno k) sa označuje ako písmeno n).

01.11.2004

63. V § 42 za odsek 2 sa vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

01.11.2004

(3) Banský inšpektor je povinný

01.11.2004

a) zdržať sa pri výkone práce všetkého, čo môže narušiť dôveru v jeho odbornosť a nestrannosť,

01.11.2004

b) pred začatím prehliadky oznámiť svoju prítomnosť kontrolovanej organizácii, ak tým negatívne neovplyvní výkon prehliadky,

01.11.2004

c) o výsledku prehliadky napísať zápisnicu a tú prerokovať so štatutárnym orgánom alebo zodpovedným vedúcim zamestnancom podľa § 6 ods. 1,

01.11.2004

d) o výsledku prehliadky informovať príslušný odborový orgán a príslušného zástupcu zamestnancov pre bezpečnosť a zdravie pri práci.“.

01.11.2004

Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.

01.11.2004

64. V § 44 ods. 1 sa slová „môžu uložiť“ nahrádzajú slovom „uložia“ a suma „500 000 Sk“ sa nahrádza sumou „1 000 000 Sk“.

01.11.2004

65. V § 44 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

01.11.2004

(2) Hlavný banský úrad a obvodné banské úrady uložia pokutu od 50 000 Sk až do 1 000 000 Sk fyzickej osobe, ktorá je podnikateľom, alebo právnickej osobe, ktorá bez platného oprávnenia, povolenia alebo súhlasu vykonávala alebo vykonáva činnosť podľa tohto zákona.“.

01.11.2004

Doterajšie odseky 2 až 11 sa označujú ako odseky 3 až 12.

01.11.2004

66. V § 44 odsek 3 znie:

01.11.2004

(3) Ak sa nevykonala v určenej lehote náprava nedostatkov, za ktoré bola uložená pokuta podľa odsekov 1 a 2, možno uložiť ďalšiu pokutu až do výšky dvojnásobku uloženej pokuty, a to aj opakovane.“.

01.11.2004

67. V § 44 ods. 5 sa slová „môžu uložiť“ nahrádzajú slovom „uložia“.

01.11.2004

68. V § 44 ods. 7 sa slová „je oprávnený uložiť“ nahrádzajú slovom „uloží“ a suma „500 Sk“ sa nahrádza sumou „1 000 Sk“.

01.11.2004

69. V § 45 za slovo „oprávnenia“ sa vkladajú slová „alebo osvedčenia“.

01.11.2004

70. § 45a vrátane nadpisu znie:

01.11.2004

㤠45a

01.11.2004

Priestupky

01.11.2004

(1) Priestupku sa dopustí ten, kto

01.11.2004

a) vnikne neoprávnene do banského diela alebo na územie, v ktorom sa vykonáva banská činnosť alebo činnosť vykonávaná banským spôsobom, alebo na poddolované územie, kam je vstup zakázaný, alebo neoprávnene vnikne do uzatvoreného starého banského diela, kam je vstup zakázaný,

01.11.2004

b) poškodí zariadenie slúžiace na využívanie nerastného bohatstva alebo na činnosť vykonávanú banským spôsobom vrátane bansko-meračských signálov, značiek a ochrany znakov a iných meračských zariadení,

01.11.2004

c) odvedie neoprávnene povrchovú, podzemnú alebo inú vodu do banských vôd alebo do banských diel alebo úmyselne poškodí zariadenie na odvádzanie banských vôd,

01.11.2004

d) nedbá alebo zneužije výstražné znamenie, výstražnú alebo informačnú tabuľu alebo výstražný signál pri vykonávaní trhacích prác alebo ohňostrojných prác alebo ich zničí, poškodí alebo neoprávnene odstráni,

01.11.2004

e) získa alebo prechováva neoprávnene výbušninu,

01.11.2004

f) vykonáva činnosť bez platného oprávnenia, povolenia alebo súhlasu, ktorú možno vykonávať len na základe oprávnenia povolenia alebo súhlasu vydaného podľa tohto zákona.

01.11.2004

(2) Za priestupok podľa odseku 1 obvodný banský úrad uloží pokutu do 50 000 Sk.

01.11.2004

(3) Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahujú osobitné predpisy,20a) ak tento zákon neustanovuje inak.“.

01.11.2004

71. V § 46 sa vypúšťajú slová „§ 21 ods. 5, § 23 ods. 2,“.

01.11.2004

72. V § 47a sa pripájajú odseky 5 a 6, ktoré znejú:

01.11.2004

(5) Slová „vyhľadávanie a prieskum" vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „geologický prieskum".

01.11.2004

(6) Slová „celospoločenský záujem" vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „verejný záujem".

01.11.2004

73. Za § 47a sa vkladajú § 47b a 47c, ktoré vrátane nadpisu nad § 47b znejú:

01.11.2004

„Spoločné a prechodné ustanovenia

01.11.2004

§ 47b

01.11.2004

(1) Hlavný banský úrad je príslušným orgánom podľa osobitného predpisu,3g) ktorý vydáva rozhodnutie o uznávaní odbornej spôsobilosti21a) a iných dokladov a osvedčení21b) vydaných ich držiteľom v členskom štáte Európskej únie na vykonávanie funkcií a povolaní, pre ktoré tento zákon, banský zákon alebo všeobecne záväzné právne predpisy vydané na ich vykonanie požadujú odbornú spôsobilosť alebo iné doklady a osvedčenia.

01.11.2004

(2) Hlavný banský úrad a obvodné banské úrady sú orgánmi dohľadu podľa osobitného predpisu.21c)

01.11.2004

§ 47c

01.11.2004

(1) Výbušniny uvedené do obehu pred účinnosťou tohto zákona sa považujú za výbušniny uvedené na trh podľa tohto zákona.

01.11.2004

(2) Povolenie Hlavného banského úradu na zhotovovanie jednoduchých druhov trhavín na trhacie práce vydané pred účinnosťou tohto zákona sa považuje za súhlas vydaný podľa § 23 ods. 1.

01.11.2004

(3) Jednoduché druhy trhavín na trhacie práce zhotovované na základe povolenia Hlavného banského úradu sa musia uviesť na trh do 31. júla 2005.

01.11.2004

(4) Konania začaté pred účinnosťou tohto zákona sa dokončia podľa doterajších predpisov.".

01.11.2004

Poznámky pod čiarou k odkazom 21a až 21c znejú:

01.11.2004

21a) § 10 zákona č. 477/2002 Z. z.

01.11.2004

21b) § 11 zákona č. 477/2002 Z. z.

01.11.2004

21c) § 30 ods. 1 zákona č 264/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov.".

01.11.2004

74. § 48 sa dopĺňa 4. bodom, ktorý znie:

01.11.2004

4. Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu č. 51/1983 Zb., ktorou sa ustanovujú niektoré podmienky organizáciám na zaistenie bezpečnosti práce pri dovážaných technických zariadeniach.".

01.11.2004

Čl. II

01.11.2004

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 224/1996 Z. z., zákona č. 70/1997 Z. z., zákona č. 1/1998 Z. z., zákona č. 232/1999 Z. z., zákona č. 3/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z., zákona č. 468/2000 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 118/2002 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 237/2002 Z. z., zákona č. 418/2002 Z. z., zákona č. 457/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 477/2002 Z. z., zákona č. 480/2002 Z. z., zákona č. 553/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 217/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 450/2003 Z. z., zákona č. 469/2003 Z. z., zákona č. 583/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 199/2004 Z. z., zákona č. 204/2004 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z. a zákona č. 434/2004 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

01.11.2004

1. V sadzobníku správnych poplatkov sa vypúšťa položka 177.

01.11.2004

2. V sadzobníku správnych poplatkov v položke 178 sa vypúšťa poznámka a text poznámky.

01.11.2004

3. V sadzobníku správnych poplatkov položka 179 znie:

01.11.2004

„Vydanie povolenia na prevoz výbušnín

01.11.2004

a) jednorazové povolenie ............................ 500 Sk,

01.11.2004

b) povolenie na dlhšie časové obdobie ........ 1 000 Sk.".

01.11.2004

4. V sadzobníku správnych poplatkov položka 180 sa dopĺňa splnomocnením, ktoré znie:

01.11.2004

„Splnomocnenie

01.11.2004

Pri predĺžení časovej platnosti rozhodnutia podľa písmen a) až c) správny orgán zníži správny poplatok o 50 %.".

01.11.2004

5. V sadzobníku správnych poplatkov v položke 181 písm. a) sa spojka „a" za slovom „ohňostrojov" nahrádza čiarkou a za slovo „pyrotechnikov" sa vkladajú slová „a predavačov pyrotechnických výrobkov".

01.11.2004

6. V sadzobníku správnych poplatkov položka 183 znie:

01.11.2004

„Vydanie povolenia na

01.11.2004

a) stavbu skladu výbušnín ......................... 3 000 Sk,

01.11.2004

b) zrušenie alebo odstránenie skladu výbušnín ............................................ 1 500 Sk.".

01.11.2004

7. V sadzobníku správnych poplatkov v položke 189 sa vypúšťa písmeno „a)" a doterajšie písmená „b) až d)" sa označujú ako „a) až c)".

01.11.2004

8. V sadzobníku správnych poplatkov sa položka 190 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

01.11.2004

d) určenie podmienok na používanie vybraného banského stroja, zariadenia, prístroja alebo pomôcky .......................................................... 500 Sk.".

01.11.2004

Čl. III

01.11.2004

Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 524/1990 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 266/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 295/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 237/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 248/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 250/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 265/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 285/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 160/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z., zákona č. 143/1998 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 319/1998 Z. z., zákona č. 298/1999 Z. z., zákona č. 313/1999 Z. z., zákona č. 195/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z., zákona č. 367/2000 Z. z., zákona č. 122/2001 Z. z., zákona č. 223/2001 Z. z., zákona č. 253/2001 Z. z., zákona č. 441/2001 Z. z., zákona č. 490/2001 Z. z., zákona č. 507/2001 Z. z., zákona č. 139/2002 Z. z., zákona č. 422/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 430/2003 Z. z., zákona č. 510/2003 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 534/2003 Z. z a zákona č. 364/2004 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

01.11.2004

1. § 39 a 40 sa vypúšťajú.

01.11.2004

2. § 47 ods. 1 sa dopĺňa písmenom ch), ktoré znie:

01.11.2004

„ch) použije pyrotechnické výrobky v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo návodom na ich používanie.".

01.11.2004

Čl. IV

01.11.2004

Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 231/1992 Zb., zákona č. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 132/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 200/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 216/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 290/1996 Z. z., zákona č. 288/1997 Z. z., zákona č. 379/1997 Z. z., zákona č. 70/1998 Z. z., zákona č. 76/1998 Z. z., zákona č. 126/1998 Z. z., zákona č. 129/1998 Z. z., zákona č. 140/1998 Z. z., zákona č. 143/1998 Z. z., zákona č. 144/1998 Z. z., zákona č. 161/1998 Z. z., zákona č. 178/1998 Z. z., zákona č. 179/1998 Z. z., zákona č. 194/1998 Z. z., zákona č. 263/1999 Z. z., zákona č. 264/1999 Z. z., zákona č. 119/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 236/2000 Z. z., zákona č. 238/2000 Z. z., zákona č. 268/2000 Z. z., zákona č. 338/2000 Z. z., zákona č. 223/2001 Z. z., zákona č. 279/2001 Z. z., zákona č. 488/2001 Z. z., zákona č. 554/2001 Z. z., zákona č. 261/2002 Z. z., zákona č. 284/2002 Z. z., zákona č. 506/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 219/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 423/2003 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 586/2003 Z. z., zákona č. 602/2003 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 350/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z. a zákona č. 420/2004 Z. z. sa dopĺňa takto:

01.11.2004

V prílohe č. 2 sa poznámka k 22. bodu dopĺňa takto: „§ 5 ods. 7 zákona č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov.".


01.11.2004

Čl. V

01.11.2004

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom Slovenskej národnej rady č. 499/1991 Zb., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/1995 Z. z., zákonom č. 58/1998 Z. z. a týmto zákonom.

01.11.2004

Čl. VI

01.11.2004

Účinnosť

01.11.2004

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembra 2004.


01.11.2004

Ivan Gašparovič v. r.

01.11.2004

Pavol Hrušovský v. r.

01.11.2004

Mikuláš Dzurinda v. r.