Zákon č. 530/2004 Z. z.Zákon o zastúpení Slovenskej republiky v Eurojuste a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čiastka 223/2004
Platnosť od 09.10.2004
Účinnosť od 01.01.2012
01.11.2004

530

01.11.2004

ZÁKON

01.11.2004

z 9. septembra 2004

01.11.2004

o zastúpení Slovenskej republiky v Eurojuste a o zmene a doplnení niektorých zákonov

01.11.2004

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:01.11.2004

Čl. II

01.11.2004

Zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 185/2002 Z. z., zákona č. 670/2002 Z. z., zákona č. 426/2003 Z. z., zákona č. 458/2003 Z. z., zákona č. 462/2003 Z. z., zákona č. 505/2003 Z. z., zákona č. 514/2003 Z. z., zákona č. 548/2003 Z. z., zákona č. 267/2004 Z. z. a zákona č. 403/2004 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

01.11.2004

1. Za § 13 sa vkladá § 13a, ktorý vrátane nadpisu znie:

01.11.2004

㤠13a

01.11.2004

Poverenie sudcu plnením úloh v orgáne Európskej únie

01.11.2004

(1) Sudcu možno s jeho súhlasom poveriť plnením úloh v orgáne Európskej únie alebo orgáne vytvorenom spoločne členskými štátmi Európskej únie (ďalej len „orgán Európskej únie"), ak sa podľa osobitného predpisu vyžaduje, aby bol stálym členom takého orgánu sudca. Poverenie sudcu plnením úloh v orgáne Európskej únie sa považuje za výkon funkcie sudcu. Počas trvania poverenia sudca nevykonáva rozhodovaciu činnosť; inak mu patria všetky oprávnenia sudcu.

01.11.2004

(2) O poverení sudcu plnením úloh v orgáne Európskej únie rozhoduje minister spravodlivosti.“.

01.11.2004

2. V § 65 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

01.11.2004

(3) Ak je sudca poverený plnením úloh v orgáne Európskej únie, patrí mu od prvého dňa poverenia popri plate sudcu podľa odseku 1 aj náhrada výdavkov uvedených v osobitnom predpise.18a) Ministerstvo vypláca sudcovi výdavky uvedené v osobitnom predpise18a) a osobnému úradu sudcu uhrádza rozdiel medzi platom sudcu navýšeným podľa § 88 ods. 3 a platom sudcu pred týmto navýšením.“.

01.11.2004

Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.

01.11.2004

Poznámka pod čiarou k odkazu 18a znie:

01.11.2004

18a) Štvrtá časť zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách.“.

01.11.2004

3. § 88 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

01.11.2004

(3) Plat sudcovi poverenému plnením úloh v orgáne Európskej únie vyplatí osobný úrad sudcu v dvoch častiach. Prvá časť, tvoriaca 25 % platu, vynásobená platovou reláciou vypočítanou podľa osobitného predpisu,21a) sa sudcovi prevedie v cudzej mene na jeho bankový účet zriadený v mieste jeho dočasného pridelenia po vykonaní zákonných zrážok a druhá časť, tvoriaca 75 % platu, sa sudcovi prevedie v slovenskej mene na jeho účet zriadený v Slovenskej republike.“.

01.11.2004

Poznámka pod čiarou k odkazu 21a znie:

01.11.2004

21a) Napríklad opatrenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 120.100/2003 z 30. mája 2003, ktorým sa ustanovujú platové relácie (oznámenie č.191/2003 Z. z.).“.

01.11.2004

4. V § 151d ods. 3 písmeno d) znie:

01.11.2004

d) dočasného pridelenia a poverenia sudcu plnením úloh v orgáne Európskej únie,“.

01.11.2004

5. Za § 151d sa vkladá § 151e, ktorý vrátane nadpisu znie:

01.11.2004

㤠151e

01.11.2004

Prechodné ustanovenie účinné od 1. novembra 2004

01.11.2004

(1) Výkon funkcie sudcu, ktorý bol poverený plnením úloh v orgáne Európskej únie, po 1. máji 2004 a pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona sa považuje za výkon funkcie sudcu aj v období od 1. mája 2004 do dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona.

01.11.2004

(2) Plat a náhrady výdavkov sudcu, ktorý bol poverený plnením úloh v orgáne Európskej únie, vyplatené podľa doterajších predpisov do dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona sa považujú za určené a vyplatené v súlade s týmto zákonom a odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona sa upravia na úroveň podľa tohto zákona.“.

01.11.2004

Čl. III

01.11.2004

Zákon č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v znení zákona č. 669/2002 Z. z., zákona č. 458/2003 Z. z., zákona č. 462/2003 Z. z., zákona č. 548/2003, zákona č. 561/2003 Z. z. a zákona č. 365/2004 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

01.11.2004

1. V § 9 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:

01.11.2004

(6) Prokurátora možno s jeho súhlasom dočasne prideliť k orgánu Európskej únie alebo orgánu vytvorenom spoločne členskými štátmi Európskej únie (ďalej len „orgán Európskej únie"), ak sa podľa osobitného predpisu vyžaduje, aby bol stálym členom takého orgánu prokurátor. Dočasné pridelenie prokurátora k orgánu Európskej únie sa považuje za výkon funkcie prokurátora.“.

01.11.2004

Doterajší odsek 6 sa označuje ako odsek 7.

01.11.2004

2. V § 9 odsek 7 znie:

01.11.2004

(7) O dočasnom pridelení prokurátora podľa odsekov 1 až 4 rozhoduje generálny prokurátor. O dočasnom pridelení prokurátora podľa odseku 6 rozhoduje minister spravodlivosti Slovenskej republiky na návrh generálneho prokurátora.“.

01.11.2004

3. V § 92 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto vety:

01.11.2004

„Ak je prokurátor dočasne pridelený k orgánu Európskej únie, patrí mu od prvého dňa pridelenia popri plate prokurátora aj náhrada výdavkov uvedených v osobitnom predpise.36a) Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky vypláca prokurátorovi výdavky uvedené v osobitnom predpise36a) a služobnému úradu uhrádza rozdiel medzi platom prokurátora navýšeným podľa § 122 ods. 5 a platom prokurátora pred týmto navýšením.“.

01.11.2004

Poznámka pod čiarou k odkazu 36a znie:

01.11.2004

36a) Štvrtá časť zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách.“.

01.11.2004

4. § 122 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

01.11.2004

(5) Plat prokurátorovi dočasne pridelenému k orgánu Európskej únie vyplatí služobný úrad v dvoch častiach. Prvá časť, tvoriaca 25 % platu, vynásobená platovou reláciou vypočítanou podľa osobitného predpisu,40a) sa prokurátorovi prevedie v cudzej mene na jeho bankový účet zriadený v mieste jeho dočasného pridelenia po vykonaní zákonných zrážok a druhá časť, tvoriaca 75 % platu, sa prokurátorovi prevedie v slovenskej mene na jeho účet zriadený v Slovenskej republike.“.

01.11.2004

Poznámka pod čiarou k odkazu 40a znie:

01.11.2004

40a) Napríklad opatrenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 120.100/2003 z 30. mája 2003, ktorým sa ustanovujú platové relácie (oznámenie č. 191/2003 Z. z.).“.

01.11.2004

5. V § 265a ods. 3 písmeno j) znie:

01.11.2004

j) dočasného pridelenia podľa § 9 ods. 4 a 6 zákona.“.

01.11.2004

Čl. V

01.11.2004

Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách sa dopĺňa takto:

01.11.2004

Za § 37 sa vkladá § 37a, ktorý znie:

01.11.2004

㤠37a

01.11.2004

Za zamestnanca sa na účely štvrtej časti považuje aj sudca a prokurátor podľa osobitného predpisu.21)“.

01.11.2004

Poznámka pod čiarou k odkazu 21 znie:

01.11.2004

21) § 13c zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 530/2004 Z. z.
§ 9 ods. 6 zákona č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v znení zákona č. 530/2004 Z. z.“.


01.11.2004

Čl. VI

01.11.2004

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembra 2004.


01.11.2004

Ivan Gašparovič v. r.

01.11.2004

Pavol Hrušovský v. r.

01.11.2004

Mikuláš Dzurinda v. r.

Poznámky pod čiarou

01.11.2004

1) Rozhodnutie Rady 2002/187/SVV z 28. februára 2002, ktorým sa zriaďuje Eurojust na účely posilnenia boja proti závažnej trestnej činnosti v znení rozhodnutia Rady 2003/659/SVV z 18. júna 2003 (Ú. v. EÚ L 245, 23. 09. 2003).

01.11.2004

2) Čl. 1 písm. a) a čl. 14 ods. 1 písm. a) Viedenského dohovoru o diplomatických stykoch (vyhláška ministra zahraničných vecí č. 157/1964 Zb.).

01.11.2004

3) Rozhodnutie komisie 1999/352/ES, ESUO, Euratom z 28. apríla 1999, ktorým sa zriaďuje Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAP) (Ú. v. ES L 136, 31. 05. 1999).

01.11.2004

4) Nariadenie (ES) č. 1073/1999 Európskeho parlamentu a Rady z 25. mája 1999 o vyšetrovaniach vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom.
Nariadenia Rady (EURATOM) č. 1074/1999 z 25. mája 1999 týkajúce sa vyšetrovaní vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom.

01.11.2004

5) § 65 ods. 4 Trestného poriadku.

01.11.2004

6) § 12 ods. 1 Trestného poriadku.

01.11.2004

7) § 7 ods. 7 zákona č. 311/1999 Z. z. o registri trestov v znení neskorších predpisov.

01.11.2004

8) § 12 ods. 2 Trestného poriadku.