Vyhláška č. 526/2004 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o určení výšky výdavkov a odmeny za výkon funkcie likvidátora

(v znení č. 533/2008 Z. z.)

Čiastka 221/2004
Platnosť od 01.10.2004
Účinnosť od 01.01.2009
01.10.2004

526

01.10.2004

VYHLÁŠKA

01.10.2004

Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky

01.10.2004

z 20. septembra 2004

01.10.2004

o určení výšky výdavkov a odmeny za výkon funkcie likvidátora

01.10.2004

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 75 ods. 7 a § 771a zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov ustanovuje:


01.10.2004

§ 1

01.10.2004

Predmet úpravy

01.10.2004

Táto vyhláška ustanovuje výšku výdavkov a odmeny za výkon funkcie likvidátora podľa osobitného predpisu.1)

01.10.2004

Odmena likvidátora

01.10.2004

§ 2

01.10.2004

(1) Základom na určenie odmeny likvidátora za vykonanie likvidácie je majetkový zostatok, ktorý vyplynie z likvidácie pred určením odmeny likvidátora (ďalej len „likvidačný majetok“).

01.10.2004

(2) Ak súd rozhodol o dodatočnej likvidácii majetku,2) základom na určenie odmeny likvidátora za vykonanie dodatočnej likvidácie je likvidačný majetok, ktorý vyplynie z dodatočnej likvidácie.

01.01.2009

§ 3

01.01.2009

Odmena likvidátora je

01.01.2009

z prvých 3 319,39 eura základu ...................... 15 %,

01.01.2009

zo sumy presahujúcej 3 319,39 eura

01.01.2009

až do 16 596,96 eura základu ......................... 10 %,

01.01.2009

zo sumy presahujúcej 16 596,96

01.01.2009

eura až do 33 193,92 eura základu ................... 7 %,

01.01.2009

zo sumy presahujúcej 33 193,92

01.01.2009

eura základu .................................................... 5 %,

01.01.2009

najmenej 33,19 eura.

01.01.2009

Suma nad 331 939,19 eura sa do základu nezapočítava.

01.10.2004

§ 4

01.01.2009

(1) Ak dôjde k skončeniu likvidácie pred zistením výšky likvidačného majetku alebo ak likvidačný majetok celkom alebo sčasti nepostačuje na úhradu odmeny, patrí likvidátorovi odmena vo výške 33,19 eura.

01.01.2009

(2) Súd môže podľa okolností prípadu odmenu likvidátora podľa odseku 1 primerane zvýšiť až do výšky 165,97 eura.

01.10.2004

§ 5

01.10.2004

Ak likvidáciu vykonalo viac likvidátorov, patrí každému z nich podiel odmeny určenej podľa § 2 a 3 alebo podľa § 4 zodpovedajúci rozsahu a dĺžke doby jeho činnosti.

01.10.2004

§ 6

01.10.2004

V odmene likvidátora je zahrnutá aj náhrada za administratívne a iné práce vykonané v súvislosti s likvidáciou.

01.10.2004

§ 7

01.10.2004

Výdavky likvidátora

01.10.2004

(1) Likvidátorovi patrí náhrada hotových výdavkov účelne vynaložených v súvislosti s vykonaním likvidácie. Medzi hotové výdavky patria najmä súdne a iné poplatky, cestovné náhrady, poštovné, telekomunikačné poplatky, náklady na znalecké posudky a odborné stanoviská, preklady, odpisy a fotokópie.

01.10.2004

(2) Výška cestovných náhrad sa určuje podľa osobitného predpisu.3)


01.10.2004

§ 8

01.10.2004

Prechodné ustanovenie

01.10.2004

Táto vyhláška sa vzťahuje na určenie výšky výdavkov a odmeny za výkon funkcie likvidátorov, ktorí boli vymenovaní po nadobudnutí účinnosti tejto vyhlášky.

01.10.2004

§ 9

01.10.2004

Účinnosť

01.10.2004

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. októbra 2004.


01.10.2004

Daniel Lipšic v. r.

Poznámky pod čiarou

01.10.2004

1) § 70 až 75a Obchodného zákonníka.

01.10.2004

2) § 75a Obchodného zákonníka.

01.10.2004

3) Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách.