Nariadenie vlády č. 486/2004 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa upravujú sumy dávky v hmotnej núdzi a príspevku na bývanie

Čiastka 205/2004
Platnosť od 01.09.2004
Účinnosť od 01.09.2004

OBSAH

01.09.2004

486

01.09.2004

NARIADENIE VLÁDY

01.09.2004

Slovenskej republiky

01.09.2004

z 18. augusta 2004,

01.09.2004

ktorým sa upravujú sumy dávky v hmotnej núdzi a príspevku na bývanie

01.09.2004

Vláda Slovenskej republiky podľa § 17 ods. 4 zákona č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:


01.09.2004

§ 1

01.09.2004

Dávka v hmotnej núdzi je

01.09.2004

a) u jednotlivca 1 530 Sk mesačne,

01.09.2004

b) u jednotlivca s dieťaťom alebo najviac so štyrmi deťmi 2 450 Sk mesačne,

01.09.2004

c) u dvojice bez detí 2 660 Sk mesačne,

01.09.2004

d) u dvojice s dieťaťom alebo najviac so štyrmi deťmi 3 630 Sk mesačne,

01.09.2004

e) u jednotlivca s viac ako štyrmi deťmi 3 640 Sk mesačne,

01.09.2004

f) u dvojice s viac ako štyrmi deťmi 4 850 Sk mesačne.

01.09.2004

§ 2

01.09.2004

Príspevok na bývanie je

01.09.2004

a) 980 Sk mesačne, ak ide o jedného občana v hmotnej núdzi,

01.09.2004

b) 1 670 Sk mesačne, ak ide o občana v hmotnej núdzi a fyzické osoby, ktoré sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzujú.


01.09.2004

§ 3

01.09.2004

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. septembra 2004.


01.09.2004

v z. Pál Csáky v. r.