Nariadenie vlády č. 482/2004 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o zvýšení sumy príspevkov pestúnskej starostlivosti

Čiastka 205/2004
Platnosť od 01.09.2004
Účinnosť od 01.09.2004

OBSAH

01.09.2004

482

01.09.2004

NARIADENIE VLÁDY

01.09.2004

Slovenskej republiky

01.09.2004

z 18. augusta 2004

01.09.2004

o zvýšení sumy príspevkov pestúnskej starostlivosti

01.09.2004

Vláda Slovenskej republiky podľa § 13 ods. 3, § 15 ods. 3 a § 17 ods. 2 zákona č. 265/1998 Z. z. o pestúnskej starostlivosti a o príspevkoch pestúnskej starostlivosti v znení zákona č. 601/2003 Z. z. nariaďuje:


01.09.2004

§ 1

01.09.2004

(1) Jednorazový príspevok pri zverení dieťaťa do pestúnskej starostlivosti je

01.09.2004

a) 5 840 Sk pre dieťa do 6 rokov veku,

01.09.2004

b) 7 180 Sk pre dieťa od 6 rokov do 15 rokov veku,

01.09.2004

c) 7 650 Sk pre dieťa od 15 rokov veku.

01.09.2004

(2) Jednorazový príspevok pri zániku pestúnskej starostlivosti dosiahnutím plnoletosti dieťaťa je 7 650 Sk.

01.09.2004

§ 2

01.09.2004

Opakovaný príspevok je

01.09.2004

a) 2 340 Sk pre dieťa do 6 rokov veku,

01.09.2004

b) 2 880 Sk pre dieťa od 6 rokov do 15 rokov veku,

01.09.2004

c) 3 070 Sk pre dieťa od 15 rokov veku.

01.09.2004

§ 3

01.09.2004

Výška odmeny pestúna je 1 430 Sk.


01.09.2004

§ 4

01.09.2004

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. septembra 2004.


01.09.2004

v z. Pál Csáky v. r.