Vyhláška č. 438/2004 Z. z.Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa vydáva klasifikácia štatistických územných jednotiek

Čiastka 186/2004
Platnosť od 29.07.2004
Účinnosť od 01.08.2004
01.08.2004

438

01.08.2004

VYHLÁŠKA

01.08.2004

Štatistického úradu Slovenskej republiky

01.08.2004

z 19. júla 2004,

01.08.2004

ktorou sa vydáva klasifikácia štatistických územných jednotiek

01.08.2004

Štatistický úrad Slovenskej republiky podľa § 19 ods. 2 zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike ustanovuje:


01.08.2004

§ 1

01.08.2004

(1) Táto vyhláška upravuje klasifikáciu štatistických územných jednotiek (ďalej len „klasifikácia“) pre potreby regionálnej štatistiky, na poskytovanie porovnateľných údajov regionálnej štatistiky v rámci Európskeho štatistického systému a na analytické účely. Klasifikácia je uvedená v prílohe.

01.08.2004

(2) V Slovenskej republike má klasifikácia tieto úrovne:

01.08.2004

a) regionálne úrovne

01.08.2004
slovenský
akronym
anglický
akronym
krajina RŠÚJ 0 -
územie celej krajiny RŠÚJ 1 NUTS 1
oblasť RŠÚJ 2 NUTS 2
kraj RŠÚJ 3 NUTS 3
01.08.2004

b) lokálne úrovne

01.08.2004
slovenský
akronym
anglický
akronym
okres LŠÚJ 1 LAU 1
obec LŠÚJ 2 LAU 2
01.08.2004

(3) Oblasti regionálnej úrovne RŠÚJ 2 sú:

01.08.2004

a) Bratislavský kraj – oblasť je vymedzená územím Bratislavského kraja,

01.08.2004

b) Západné Slovensko – oblasť je vymedzená územím Trnavského kraja, Trenčianskeho kraja a Nitrianskeho kraja,

01.08.2004

c) Stredné Slovensko – oblasť je vymedzená územím Žilinského kraja a Banskobystrického kraja,

01.08.2004

d) Východné Slovensko – oblasť je vymedzená územím Prešovského kraja a Košického kraja.


01.08.2004

§ 2

01.08.2004

Zrušuje sa opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 75/1998 Z. z., ktorým sa ustanovuje Číselník štatistických územných jednotiek Slovenskej republiky.

01.08.2004

§ 3

01.08.2004

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. augusta 2004.


01.08.2004

Peter Mach v. r.


01.08.2004

Príloha

01.08.2004

k vyhláške č. 438/2004 Z. z.

01.08.2004

Klasifikácia štatistických územných jednotiek