Zákon č. 431/2004 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čiastka 183/2004
Platnosť od 28.07.2004
Účinnosť od 01.09.2004

OBSAH

01.09.2004

431

01.09.2004

ZÁKON

01.09.2004

z 23. júna 2004,

01.09.2004

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov

01.09.2004

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


01.09.2004

Čl. I

01.09.2004

Zákon č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopĺňa takto:

01.09.2004

1. § 2 sa dopĺňa písmenami j) až m), ktoré znejú:

01.09.2004

j) uvedenie spotrebiteľsky baleného výrobku na trh moment, keď výrobok prvýkrát prechádza odplatne alebo bezodplatne z etapy balenia alebo dovozu do etapy distribúcie,

01.09.2004

k) overovacia značka značka potvrdzujúca, že meradlo vyhovelo pri overení,

01.09.2004

l) zabezpečovacia značka značka určená na zabezpečenie meradla proti neoprávnenému zásahu do meradla, ktorý môže ovplyvniť jeho metrologické charakteristiky,

01.09.2004

m) značka montážnika značka určená na zabezpečenie meradla po vykonanej montáži proti neoprávnenej demontáži meradla alebo jeho častí.“.

01.09.2004

2. V § 4 odsek 3 znie:

01.09.2004

(3) V medzinárodnom styku možno použiť aj iné jednotky, ak zodpovedajú medzinárodným obchodným zvyklostiam.“.

01.09.2004

3. § 5 vrátane nadpisu znie:

01.09.2004

㤠5

01.09.2004

Členenie meradiel

01.09.2004

Meradlá sa členia na skupiny:

01.09.2004

a) národné etalóny a ostatné etalóny,

01.09.2004

b) certifikované referenčné materiály a ostatné referenčné materiály,

01.09.2004

c) určené meradlá.“.

01.09.2004

4. Nadpis pod § 6 znie: „Národné etalóny a ostatné etalóny“.

01.09.2004

5. V § 6 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

01.09.2004

(2) Za tvorbu, rozvoj a uchovávanie národných etalónov zodpovedá štát.“.

01.09.2004

Doterajšie odseky 2 až 6 sa označujú ako odseky 3 až 7.

01.09.2004

6. § 6 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:

01.09.2004

(8) Ostatné etalóny najvyššej metrologickej úrovne v Slovenskej republike v odboroch merania, v ktorých nie je národný etalón, alebo mimo meracieho rozsahu národného etalónu sa používajú na zabezpečenie metrologickej nadväznosti meradiel a primerane pre ne platia ustanovenia odsekov 1 až 4.“.

01.09.2004

7. Nadpis pod § 7 znie: „Certifikované referenčné materiály a ostatné referenčné materiály“.

01.09.2004

8. V § 7 ods. 1 sa slová „v ktorej“ nahrádzajú slovami: „ktorej násobkami“.

01.09.2004

9. § 7 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:

01.09.2004

(7) Certifikovaný referenčný materiál sa používa na overenie určeného meradla. Ak neexistuje certifikovaný referenčný materiál, je možné použiť ostatné referenčné materiály.“.

01.09.2004

10. V § 8 sa vypúšťa odsek 6.

01.09.2004

11. V § 9 ods. 5 sa slová „zriadená úradom5)“ nahrádzajú slovami „určená úradom“.

01.09.2004

Poznámka pod čiarou k odkazu 5 sa vypúšťa.

01.09.2004

12. V § 9 sa za odsek 6 vkladajú nové odseky 7 a 8, ktoré znejú:

01.09.2004

(7) Ak sa meranie uskutočňuje podľa osobitného predpisu6a) a nevykonáva sa určeným meradlom, musí sa vykonať kalibrovaným meradlom.

01.09.2004

(8) Kalibráciu vykonáva

01.09.2004

a) ústav,

01.09.2004

b) určená organizácia,

01.09.2004

c) akreditované kalibračné laboratórium,

01.09.2004

d) kalibračné laboratórium, ktoré má preukázateľne zabezpečenú nadväznosť etalónov na národné etalóny, ostatné etalóny alebo na etalóny zahraničných subjektov s porovnateľnou metrologickou úrovňou.“.

01.09.2004

Doterajší odsek 7 sa označuje ako odsek 9.

01.09.2004

Poznámka pod čiarou k odkazu 6a znie:

01.09.2004

6a) Napríklad zákon č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení zákona č. 423/2003 Z. z.“.

01.09.2004

13. V § 10 ods. 6 prvá veta znie: „Ústav je oprávnený požadovať uloženie vzorky určeného meradla ako doklad.“.

01.09.2004

14. V § 11 sa odsek 3 dopĺňa písmenom i) ktoré znie:

01.09.2004

i) umiestnenie overovacích značiek a zabezpečovacích značiek alebo značiek montážnika, ak je to relevantné.“.

01.09.2004

15. V § 14 odsek 3 znie:

01.09.2004

(3) Značku schváleného typu Európskych spoločenstiev môže výrobca alebo dovozca umiestniť na meradlo len vtedy, ak meradlo spĺňa požiadavky tohto zákona a všeobecne záväzného právneho predpisu vydaného na jeho vykonanie, ktoré sa týkajú schválenia typu Európskych spoločenstiev, ktoré sa na daný druh meradla vzťahujú, a je naň vydané rozhodnutie o schválení typu Európskych spoločenstiev.“.

01.09.2004

16. V § 15 ods. 2 sa vypúšťajú slová „najneskôr však do 60 dní od predloženia meradla alebo od doručenia úplnej objednávky na overenie, ak je overenie meradla vykonávané na mieste používania“.

01.09.2004

17. § 15 odsek 5 znie:

01.09.2004

(5) Čas platnosti overenia určeného meradla sa počíta odo dňa overenia.“.

01.09.2004

18. V § 15 ods. 6 sa písmeno d) dopĺňa slovami: „alebo zabezpečovacia značka“.

01.09.2004

19. V § 16 ods. 7 sa vypúšťa slovo „osobitnou“.

01.09.2004

20. V § 18 odsek 2 znie:

01.09.2004

(2) Značku prvotného overenia Európskych spoločenstiev môže ústav, určená organizácia alebo autorizovaná osoba umiestniť na meradlo len vtedy, ak meradlo spĺňa požiadavky tohto zákona a všeobecne záväzného právneho predpisu vydaného na jeho vykonanie, ktoré sa týkajú prvotného overenia Európskych spoločenstiev, ktoré sa na daný druh meradla vzťahujú.“.

01.09.2004

21. V § 19 ods. 2 písmeno a) znie:

01.09.2004

a) používať určené meradlá v prípadoch, v ktorých je ich používanie ustanovené (§ 8), a na daný účel existuje druh meradla ustanovený všeobecne záväzným právnym predpisom, ak osobitný predpis7) neustanovuje inak alebo ak úrad neudelil výnimku,“.

01.09.2004

22. V § 19 ods. 2 písmeno e) znie:

01.09.2004

e) viesť evidenciu používaných určených meradiel s uvedením dátumov ich overenia.“.

01.09.2004

23. V § 19 odsek 3 znie:

01.09.2004

(3) Poškodzovanie, pozmeňovanie alebo odstraňovanie platných overovacích značiek, zabezpečovacích značiek alebo značiek montážnika je zakázané.“.

01.09.2004

24. § 19 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

01.09.2004

(6) Určené meradlo sa pri skúške podľa odseku 5 považuje za vyhovujúce, ak jeho chyba neprekročí dvojnásobok najväčšej dovolenej chyby pri overení, ak osobitný predpis neustanovuje inak.“.

01.09.2004

25. V § 21 ods. 8 sa vypúšťa slovo „označené“.

01.09.2004

26. V § 21 odsek 9 znie:

01.09.2004

(9) Podrobnosti o označenom spotrebiteľskom balení, množstve a metódach kontroly množstva výrobku v obale označeného spotrebiteľského balenia, tvar značky „e" a termín, do ktorého sa môže vyznačovať doplnkový údaj podľa § 4 ods. 4, ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá úrad.“.

01.09.2004

27. V § 21 ods. 10 sa slová „druhy obalov klasifikovaných“ nahrádzajú slovami „požiadavky na obaly klasifikované“.

01.09.2004

28. V § 23 ods. 1 sa vypúšťa veta „Na autorizáciu nie je právny nárok.“.

01.09.2004

29. V § 23 odsek 2 znie:

01.09.2004

(2) Úrad autorizuje podnikateľa alebo inú právnickú osobu, ktorá

01.09.2004

a) má technické vybavenie a priestorové podmienky na výkon činnosti, ktorá je predmetom autorizácie,

01.09.2004

b) má preukázateľne zabezpečenú nadväznosť používaných etalónov a meradiel,

01.09.2004

c) zamestnáva fyzickú osobu, ktorá zodpovedá za činnosť, ktorá je predmetom autorizácie, a má doklad o spôsobilosti v oblasti metrológie vydaný ústavom podľa § 29 ods. 2 (ďalej len „zodpovedný zástupca"), alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom, je sama držiteľom dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie podľa § 29 ods. 3,

01.09.2004

d) zamestnáva na odborné vykonávanie činnosti, ktorá je predmetom autorizácie, ak to jej rozsah vyžaduje, ďalšie osoby, ktoré majú doklad o spôsobilosti v oblasti metrológie vydaný ústavom,

01.09.2004

e) má vytvorený a dokumentovaný systém práce, ktorý zabezpečuje trvalé dodržiavanie určených pracovných postupov pri vykonávaní činnosti, ktorá je predmetom autorizácie,

01.09.2004

f) je schopná organizačne zabezpečiť nestrannosť výkonu činnosti, ktorá je predmetom autorizácie, objektivitu a nezaujatosť kontrolných úkonov, vecnosť a nestrannosť vypracúvaných protokolov, a to tak zo strany vedúcich, ako aj ostatných zamestnancov,

01.09.2004

g) je schopná zabezpečiť ochranu údajov, ktoré sú obchodným tajomstvom, a údajov, ktoré by sa mohli zneužiť,

01.09.2004

h) je schopná prijímať nezaujaté rozhodnutia vo vzťahu k záujmom výrobcov, opravárov a iných subjektov, ktoré by mohli mať z určitého výsledku jej činnosti prospech,

01.09.2004

i) uzavrela poistenie pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú činnosťou autorizovanej osoby,

01.09.2004

j) nie je v konkurznom konaní alebo vo vyrovnávacom konaní, ani nebol podaný návrh na ich začatie, ani nie je v likvidácii,

01.09.2004

k) má vypracovanú dokumentáciu, ktorá preukazuje splnenie podmienok autorizácie podľa písmen a) až j).“.

01.09.2004

30. V § 23 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

01.09.2004

(4) Autorizácia sa neudeľuje na výkon overovania druhov určených meradiel overovaných na mieste ich používania, ktoré sa používajú pri meraniach súvisiacich s platbami vo vzťahu priamo k spotrebiteľovi.“.

01.09.2004

Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 5.

01.09.2004

31. V § 24 ods. 1 sa vypúšťajú slová „na základe odborného stanoviska ústavu a vydá rozhodnutie o autorizácii“.

01.09.2004

32. V § 24 ods. 2 písm. c) sa vypúšťajú slová „rodné číslo“.

01.09.2004

33. V § 24 ods. 6 písm. a) sa slová „dlhodobo neplní“ nahrádzajú slovami „prestala plniť“.

01.09.2004

34. V § 25 ods. 1 písm. c) sa slová „§ 23 ods. 2 písm. i)“ nahrádzajú slovami „§ 23 ods. 2 písm. k)“.

01.09.2004

35. V § 25 ods. 1 sa za písmeno e) vkladajú nové písmená f) až h), ktoré znejú:

01.09.2004

f) zúčastniť sa medzilaboratórnych porovnávacích meraní, ak tak rozhodol úrad,

01.09.2004

g) vykonať skúšku určeného meradla v rozsahu skúšky pri overení pred zásahom do meradla a poskytnúť úradu údaje o výsledku tejto skúšky, ak tak rozhodol úrad,

01.09.2004

h) oznámiť príslušnému orgánu štátnej správy skutočnosti zistené pri úradnom meraní, ktoré ohrozujú alebo by mohli ohroziť zdravie, bezpečnosť, majetok alebo životné prostredie.“.

01.09.2004

Doterajšie písmeno f) sa označuje ako písmeno i).

01.09.2004

36. V § 26 ods. 1 sa vypúšťa slovo „výroba,“.

01.09.2004

37. V § 26 ods. 2 písmeno c) znie:

01.09.2004

c) zamestnáva fyzickú osobu, ktorá zodpovedá za činnosť, ktorá je predmetom registrácie, a ktorá má doklad o spôsobilosti v oblasti metrológie vydaný ústavom podľa § 29 ods. 2 (ďalej len „zástupca"), alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom, je sama držiteľom dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie podľa § 29 ods. 3,“.

01.09.2004

38. V § 27 sa odsek 2 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

01.09.2004

f) tvar zabezpečovacej značky používanej opravárom alebo značky montážnika, ak je to relevantné.“.

01.09.2004

39. V § 28 písm. a) sa vypúšťajú slová „vyrábané alebo“.

01.09.2004

40. V § 33 sa odsek 3 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:

01.09.2004

h) zhody skutočného obsahu s menovitým množstvom v spotrebiteľskom balení.“.

01.09.2004

41. V § 33 odsek 4 znie:

01.09.2004

(4) Metrologický inšpektorát skúša protokolárne odobraté určené meradlo alebo spotrebiteľské balenie.“.

01.09.2004

42. V § 33 odsek 6 znie:

01.09.2004

(6) Ak metrologický inšpektorát zistí porušenie povinností podľa odseku 3, uloží kontrolovanej osobe, aby v určenej lehote zistené nedostatky odstránila.“.

01.09.2004

43. V § 34 ods. 2 sa vypúšťa písmeno a).

01.09.2004

Doterajšie písmena b) až e) sa označujú ako písmená a) až d).

01.09.2004

44. V § 35 ods. 1 písmeno d) znie:

01.09.2004

d) odobrať určené meradlo alebo spotrebiteľské balenie.“.

01.09.2004

45. V § 35 sa odsek 1 dopĺňa písmenami e) a f), ktoré znejú:

01.09.2004

e) overovať totožnosť kontrolovaných osôb, ich zamestnancov alebo osôb, ktoré v mene kontrolovaných osôb konajú,

01.09.2004

f) uložiť pokutu v blokovom konaní.“.

01.09.2004

46. V § 36 ods. 1 písmená d) a e) znejú:

01.09.2004

d) poškodí, neoprávnene pozmení alebo odstráni overovaciu značku, zabezpečovaciu značku alebo značku montážnika,

01.09.2004

e) opraví alebo vykoná montáž určeného meradla bez registrácie predpísanej týmto zákonom alebo neplní podmienky registrácie,“.

01.09.2004

47. V § 36 sa odsek 1 dopĺňa písmenami k) až m), ktoré znejú:

01.09.2004

k) neudržiava používané určené meradlo v náležitom technickom stave,

01.09.2004

l) umiestnil na meradlo značku alebo symbol, ktoré by mohli viesť k zámene so značkami schváleného typu alebo s osobitnými značkami a k uvedeniu do omylu,

01.09.2004

m) uvedie na trh spotrebiteľské balenie, ktorého skutočný obsah nezodpovedá menovitému množstvu.“.

01.09.2004

48. V § 36 sa odsek 2 dopĺňa písmenami f) a g), ktoré znejú:

01.09.2004

f) uvedie na trh meradlo označené osobitnou značkou podľa § 14 ods. 4 označujúcou meradlo, ktoré nepodlieha schváleniu typu, ktoré nespĺňa požiadavky pre daný druh meradiel,

01.09.2004

g) neplní podmienky autorizácie.“.

01.09.2004

49. § 36 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:

01.09.2004

(8) Ak nie je pokuta zaplatená v určenej lehote, môže inšpektorát vymáhať aj úroky z omeškania, ktorých výška sa určuje ako dvojnásobok základnej úrokovej sadzby určenej Národnou bankou Slovenska platnej k prvému dňu omeškania.“.

01.09.2004

50. Za § 36 sa vkladá § 36a, ktorý vrátane nadpisu znie:

01.09.2004

㤠36a

01.09.2004

Bloková pokuta

01.09.2004

(1) Inšpektor môže uložiť blokovú pokutu do 5 000 Sk tomu, kto menej závažným spôsobom poruší ustanovenia § 19 ods. 1 a 2, ak je porušenie povinnosti spoľahlivo zistené a kontrolovaná osoba je ochotná pokutu zaplatiť.

01.09.2004

(2) Na bloku na uloženie pokuty sa vyznačí údaj o tom, kedy a za aké porušenie zákona bola pokuta v blokovom konaní uložená.

01.09.2004

(3) Proti uloženiu blokovej pokuty sa nemožno odvolať.“.

01.09.2004

51. § 37 vrátane nadpisu znie:

01.09.2004

㤠37

01.09.2004

Vzťah k zahraničiu

01.09.2004

(1) Výsledky skúšok meradla na účely schválenia typu vykonané v členskom štáte Európskej únie, členskom štáte Európskeho hospodárskeho priestoru alebo v štáte, ktorý má s Európskou úniou uzavretú medzinárodnú zmluvu, sa uznávajú, ak je meradlo v tomto štáte vyrobené alebo uvedené na trh v súlade s právnymi predpismi tohto štátu, ak tieto výsledky zaručujú metrologickú úroveň meradla porovnateľnú s tou, ako vyžaduje právna úprava v Slovenskej republike, a ak tieto výsledky boli predložené ústavu. Vykonanie technických skúšok vzoriek meradla sa nevyžaduje; ústav na základe žiadosti vydá rozhodnutie o schválení typu meradla na základe posúdenia predloženej dokumentácie.

01.09.2004

(2) Prvotné overenie vykonané v členskom štáte Európskej únie, členskom štáte Európskeho hospodárskeho priestoru alebo v štáte, ktorý má s Európskou úniou uzavretú medzinárodnú zmluvu, sa uznáva na základe žiadosti za týchto podmienok:

01.09.2004

a) meradlo je vyrobené alebo uvedené na trh v súlade s právnymi predpismi tohto štátu,

01.09.2004

b) typ meradla je schválený podľa odseku 1, ak sa schválenie typu vyžaduje,

01.09.2004

c) laboratórium, ktoré vykonalo prvotné overenie, preukázalo svoju odbornú spôsobilosť,

01.09.2004

d) meradlo sa skúšalo podľa postupov, ktoré zaručujú metrologickú úroveň meradla porovnateľnú s tou, akú vyžaduje právna úprava v Slovenskej republike,

01.09.2004

e) je známe vyhotovenie a tvar značky prvotného overenia.

01.09.2004

(3) Splnenie podmienok podľa odseku 2 preverí ústav alebo určená organizácia. Vykonanie skúšok meradla a jeho označenie národnými overovacími značkami sa nevyžaduje. Ústav alebo určená organizácia môže požadovať predloženie výsledkov skúšok meradla.

01.09.2004

(4) Úrad uverejňuje vo vestníku

01.09.2004

a) zoznam medzinárodných zmlúv podľa odseku 2 a podľa § 41 ods. 11,

01.09.2004

b) schválené typy meradiel podľa odseku 1, značku schváleného typu, názov a typ meradla, meno výrobcu,

01.09.2004

c) meno a sídlo laboratória, ktoré vykonalo prvotné overenie, vyhotovenie a tvar značky prvotného overenia a druhy meradiel, na ktoré sa uznanie prvotného overenia podľa odseku 2 vzťahuje, vrátane ich bližšej špecifikácie, ak je to potrebné.“.

01.09.2004

52. V § 41 ods. 3 sa na konci pripája táto veta:

01.09.2004

„Platnosť týchto rozhodnutí sa končí 31. marca 2009, ak v nich nie je stanovený skorší termín.“.

01.09.2004

53. § 41 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:

01.09.2004

(10) Podnikateľ, ktorého predmetom činnosti je dovoz označeného spotrebiteľského balenia uvedeného na trh v členskom štáte Európskej únie alebo v členskom štáte Európskeho hospodárskeho priestoru, alebo v štáte, ktorý má s Európskou úniou uzavretú medzinárodnú zmluvu, nepodlieha registrácii dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona. Po tomto termíne sa naňho nevzťahujú povinnosti dovozcu označeného spotrebiteľského balenia podľa § 22.“.

01.09.2004

54. Za § 41 sa vkladá § 41a, ktorý znie:

01.09.2004

㤠41a

01.09.2004

Týmto zákonom sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedené v prílohe.“.

01.09.2004

55. Zákon sa dopĺňa prílohou, ktorá znie:

01.09.2004

„Príloha

01.09.2004

k zákonu č. 142/2000 Z. z.

01.09.2004

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE

01.09.2004

1. Smernica Rady 80/181/EHS o zbližovaní právnych predpisov členských štátov, ktoré sa týkajú meracích jednotiek, a ktorou sa zrušuje smernica 71/354/EHS (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 39, 15. 02. 1980) v znení smernice Rady 85/1/EHS (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 4, 05. 01. 1985) a v znení smernice Rady 89/617/EHS (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 357, 07. 12. 1989).

01.09.2004

2. Smernica Rady 71/316/EHS o zbližovaní právnych predpisov členských štátov, ktoré sa týkajú tak meradiel, ako aj metód metrologickej kontroly (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 202, 06. 09. 1971) v znení smernice Rady 72/427/EHS (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 291, 28. 12. 1972), v znení smernice Rady 83/575/EHS (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 332, 28. 11. 1983), v znení smernice Rady 87/354/EHS (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 192, 11. 07. 1987), v znení smernice Rady 87/355/EHS (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 192, 11. 07. 1987) a v znení smernice Rady 88/665/EHS (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 382, 31. 12. 1988).

01.09.2004

3. Smernica Rady 75/410/EHS o zbližovaní právnych predpisov členských štátov, ktoré sa týkajú kontinuálnych sčítavacích váh s automatickou činnosťou (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 183, 14. 07. 1975).

01.09.2004

4. Smernica Rady 78/1031/EHS o zbližovaní právnych predpisov členských štátov, ktoré sa týkajú vytrieďovacích kontrolných váh a triediacich váh s automatickou činnosťou (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 364, 27. 12. 1978).

01.09.2004

5. Smernica Rady 75/33/EHS o zbližovaní právnych predpisov členských štátov, ktoré sa týkajú vodomerov na studenú vodu (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 14, 20. 01. 1975).

01.09.2004

6. Smernica Rady 79/830/EHS o zbližovaní právnych predpisov členských štátov, ktoré sa týkajú vodomerov na teplú vodu (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 259, 15. 10. 1979).

01.09.2004

7. Smernica Rady 71/319/EHS o zbližovaní právnych predpisov členských štátov, ktoré sa týkajú meradiel na kvapaliny iné ako voda (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 202, 06. 09. 1971).

01.09.2004

8. Smernica Rady 71/348/EHS o zbližovaní právnych predpisov členských štátov, ktoré sa týkajú prídavných zariadení k meradlám na kvapaliny iné ako voda (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 239, 25. 10. 1974).

01.09.2004

9. Smernica Rady 77/313/EHS o zbližovaní právnych predpisov členských štátov, ktoré sa týkajú meracích systémov na kvapaliny iné ako voda (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 105, 28. 04. 1977) v znení smernice Komisie 82/625/EHS (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 252, 27. 08. 1982).

01.09.2004

10. Smernica Rady 71/318/EHS o zbližovaní právnych predpisov členských štátov, ktoré sa týkajú plynomerov (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 202, 06. 09. 1971) v znení smernice Rady 74/331/EHS (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 189, 12. 07. 1974), v znení smernice Rady 78/365/EHS (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 104, 18.04.1978) a v znení smernice Rady 82/623/EHS (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 252, 27. 08. 1982).

01.09.2004

11. Smernica Rady 76/891/EHS o zbližovaní právnych predpisov členských štátov, ktoré sa týkajú elektromerov (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 336, 04. 12. 1976) v znení smernice Rady 82/621/EHS (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 252, 27. 08. 1982).

01.09.2004

12. Smernica Rady 73/362/EHS o zbližovaní právnych predpisov členských štátov, ktoré sa týkajú dĺžkových mier (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 335, 05. 12. 1973) v znení smernice Rady 78/629/EHS (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 206, 29. 07. 1978) a v znení smernice Komisie 85/146/EHS (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 54, 13. 02. 1985).

01.09.2004

13. Smernica Rady 76/765/EHS o zbližovaní právnych predpisov členských štátov, ktoré sa týkajú liehomerov a liehových hustomerov (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 262, 27. 09. 1976) v znení smernice Rady 82/624/EHS (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 252, 27. 08. 1982).

01.09.2004

14. Smernica Rady 76/766/EHS o zbližovaní právnych predpisov členských štátov, ktoré sa týkajú liehových tabuliek (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 262, 27. 09. 1976).

01.09.2004

15. Smernica Rady 71/317/EHS o zbližovaní právnych predpisov členských štátov, ktoré sa týkajú rovnobežnostenných závaží strednej triedy presnosti od 5 kg do 50 kg a valcových závaží strednej triedy presnosti od 1 g do 10 kg (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 202, 06. 09. 1971).

01.09.2004

16. Smernica Rady 74/148/EHS o zbližovaní právnych predpisov členských štátov, ktoré sa týkajú závaží vyššej triedy presnosti od 1 mg do 50 kg (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 84, 28. 03. 1974).

01.09.2004

17. Smernica Rady 77/95/EHS o zbližovaní právnych predpisov členských štátov, ktoré sa týkajú taxametrov (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 26, 31. 01. 1977).

01.09.2004

18. Smernica Rady 86/217/EHS o zbližovaní právnych predpisov členských štátov, ktoré sa týkajú tlakomerov merania tlaku v pneumatikách motorových vozidiel (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 152, 06. 06. 1986).

01.09.2004

19. Smernica Rady 71/347/EHS o zbližovaní právnych predpisov členských štátov, ktoré sa týkajú obilných skúšačov (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 239, 25. 10. 1974).

01.09.2004

20. Smernica Rady 71/349/EHS o zbližovaní právnych predpisov členských štátov, ktoré sa týkajú kalibrácie lodných cisterien (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 239, 25. 10. 1974).

01.09.2004

21. Smernica Rady 75/106/EHS o zbližovaní právnych predpisov členských štátov, ktoré sa týkajú spotrebiteľsky balených kvapalných výrobkov balených podľa objemu (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 42, 15. 02. 1975) v znení smernice Rady 79/1005/EHS (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 308, 04. 12. 1979), v znení smernice Rady 85/10/EHS (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 4, 05. 01. 1985), v znení smernice Rady 88/316/EHS (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 143, 10. 06. 1988), v znení smernice Rady 89/676/EHS (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 398, 30. 12. 1989) a smernice Komisie 78/891/EHS (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 311, 04. 11. 1978).

01.09.2004

22. Smernica Rady 75/107/EHS o zbližovaní právnych predpisov členských štátov, ktoré sa týkajú fliaš používaných ako odmerné nádoby (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 42, 15. 02. 1975).

01.09.2004

23. Smernica Rady 76/211/EHS o zbližovaní právnych predpisov členských štátov, ktoré sa týkajú spotrebiteľsky balených výrobkov balených podľa hmotnosti alebo objemu (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 46, 21. 02. 1976) v znení smernice Komisie 78/891/EHS (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 311, 04. 11. 1978).

01.09.2004

24. Smernica Rady 80/232/EHS o zbližovaní právnych predpisov členských štátov, ktoré sa týkajú rozsahov menovitých množstiev a menovitých objemov povolených pre určité spotrebiteľsky balené výrobky (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 51, 25. 02. 1982) v znení smernice Rady 86/96/EHS (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 80, 25. 03. 1986) a v znení smernice Rady 87/356/EHS (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 192, 11. 07. 1987).

01.09.2004

25. Smernica Rady 90/384/EHS o zbližovaní právnych predpisov členských štátov, ktoré sa týkajú váh s neautomatickou činnosťou (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 189, 20. 07. 1990) v znení smernice Rady 93/68/EHS (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 220, 30. 08. 1993).“.


01.09.2004

Čl. II

01.09.2004

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2004.


01.09.2004

Ivan Gašparovič v. r.

01.09.2004

Pavol Hrušovský v. r.

01.09.2004

Mikuláš Dzurinda v. r.