Zákon č. 416/2004 Z. z.Zákon o Úradnom vestníku Európskej únie

(v znení č. 606/2004 Z. z., 400/2015 Z. z.)

Čiastka 177/2004
Platnosť od 21.07.2004
Účinnosť od 01.01.2016
21.07.2004

416

21.07.2004

ZÁKON

21.07.2004

z 24. júna 2004

21.07.2004

o Úradnom vestníku Európskej únie

21.07.2004

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


21.07.2004

§ 1

21.07.2004

Právne záväzné akty Európskych spoločenstiev a právne záväzné akty Európskej únie uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie alebo v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev (ďalej len „úradný vestník“) sú v súlade s medzinárodnými zmluvami1) účinné na území Slovenskej republiky.

01.01.2016

§ 1a

01.01.2016

Podrobnosti o vydávaní úradného vestníka upravuje osobitný predpis.2)

21.07.2004

§ 2

21.07.2004

(1) O všetkom, čo bolo v úradnom vestníku uverejnené, platí, že dňom uverejnenia sa stalo známym každému, koho sa to týka; domnienka o znalosti uverejnených právne záväzných aktov Európskeho spoločenstva a Európskej únie je nevyvrátiteľná.

21.07.2004

(2) V citácii právne záväzných aktov Európskych spoločenstiev a Európskej únie sa namiesto názvu „Úradný vestník Európskej únie“ uvádza skratka „Ú. v. EÚ“ a namiesto názvu „Úradný vestník Európskych spoločenstiev“ sa uvádza skratka „Ú. v. ES“.

01.01.2016

§ 3

01.01.2016

Obec je povinná zabezpečiť, aby bol úradný vestník v sídle obecného úradu alebo na mieste, ktoré určí obec, prístupný na nazretie každému, kto o to prejaví záujem. Obec je oprávnená pre záujemcu vyhotoviť informatívny výtlačok z úradného vestníka, a to bezplatne s výnimkou úhrady vo výške, ktorá nesmie prekročiť materiálne náklady spojené so zhotovením takého výtlačku; úhrada je príjmom obce. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na obec, ktorá nemá v sídle obecného úradu prístup na internet.


21.07.2004

§ 4

21.07.2004

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


21.07.2004

Ivan Gašparovič v. r.

21.07.2004

Pavol Hrušovský v. r.

21.07.2004

Mikuláš Dzurinda v. r.

Poznámky pod čiarou

21.07.2004

1) Čl. 254 ods. 1 a 2 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva.
Čl. 2 Aktu o podmienkach pristúpenia zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii.

01.01.2016

2) Nariadenie Rady (EÚ) č. 216/2013 zo 7. marca 2013 o elektronickom uverejňovaní Úradného vestníka Európskej únie (Ú. v. EÚ L 69, 13. 3. 2013).