Zákon č. 404/2004 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov

Čiastka 174/2004
Platnosť od 19.07.2004
Účinnosť od 01.08.2004
01.08.2004

404

01.08.2004

ZÁKON

01.08.2004

z 24. júna 2004,

01.08.2004

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov

01.08.2004

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


01.08.2004

Čl. I

01.08.2004

Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení zákona č. 58/1969 Zb., zákona č. 131/1982 Zb., zákona č. 94/1988 Zb., zákona č. 188/1988 Zb., zákona č. 87/1990 Zb., zákona č. 105/1990 Zb., zákona č. 116/1990 Zb., zákona č. 87/1991 Zb., zákona č. 509/1991 Zb., zákona č. 264/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z., zákona č. 153/1997 Z. z., zákona č. 211/1997 Z. z., zákona č. 252/1999 Z. z., zákona č. 218/2000 Z. z., zákona č. 261/2001 Z. z., zákona č. 281/2001 Z. z., zákona č. 23/2002 Z. z., zákona č. 34/2002 Z. z., zákona č. 95/2002 Z. z., zákona č. 184/2002 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 526/2002 Z. z., zákona č. 504/2003 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z. a zákona č. 150/2004 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

01.08.2004

1. § 446 znie:

01.08.2004

㤠446

01.08.2004

Náhrada za stratu na zárobku počas pracovnej neschopnosti poškodeného sa posúdi a suma tejto náhrady sa určí rovnako ako úrazový príplatok podľa všeobecných predpisov o sociálnom poistení.“.

01.08.2004

2. § 447 znie:

01.08.2004

㤠447

01.08.2004

Náhrada za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti poškodeného alebo pri invalidite sa posúdi a suma tejto náhrady sa určí rovnako ako suma úrazovej renty podľa všeobecných predpisov o sociálnom poistení.“.

01.08.2004

3. Za § 447a sa vkladá § 447b, ktorý znie:

01.08.2004

㤠447b

01.08.2004

Poškodený má nárok na jednorazové vyrovnanie, ktoré sa posúdi, a suma jednorazového vyrovnania sa určí podľa všeobecných predpisov o sociálnom poistení.“.

01.08.2004

4. § 448 znie:

01.08.2004

㤠448

01.08.2004

Fyzická osoba, voči ktorej mal zomretý v čase svojho úmrtia vyživovaciu povinnosť, má nárok na pozostalostnú úrazovú rentu. Tento nárok sa posúdi a suma pozostalostnej úrazovej renty sa určí podľa všeobecných predpisov o sociálnom poistení.“.

01.08.2004

5. § 879e s nadpisom

01.08.2004

„DESIATA HLAVA

01.08.2004

PRECHODNÉ USTANOVENIE K ÚPRAVÁM ÚČINNÝM OD 1. APRÍLA 2004“

01.08.2004

sa označuje ako § 879f.

01.08.2004

Doterajší § 879f sa označuje ako § 879g.

01.08.2004

6. Za § 879g sa vkladá § 879h, ktorý vrátane nadpisu znie:

01.08.2004

„JEDENÁSTA HLAVA

01.08.2004

PRECHODNÉ USTANOVENIE K ÚPRAVÁM ÚČINNÝM OD 1. AUGUSTA 2004

01.08.2004

§ 879h

01.08.2004

Náhrada za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti poškodeného alebo pri invalidite priznaná pred 1. augustom 2004, ktorá sa vyplácala k 31. júlu 2004 a nárok na jej výplatu trvá, sa zvýši podľa všeobecných predpisov o sociálnom poistení. V roku 2004 sa táto náhrada zvýši od 1. októbra 2004.“.


01.08.2004

Čl. II

01.08.2004

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augusta 2004.


01.08.2004

Ivan Gašparovič v. r.

01.08.2004

Pavol Hrušovský v. r.

01.08.2004

Mikuláš Dzurinda v. r.