Opatrenie č. 372/2004 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o ustanovení súm životného minima

Čiastka 157/2004
Platnosť od 25.06.2004
Účinnosť od 01.07.2004

OBSAH

01.07.2004

372

01.07.2004

OPATRENIE

01.07.2004

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

01.07.2004

z 18. júna 2004

01.07.2004

o ustanovení súm životného minima

01.07.2004

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 5 ods. 6 zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


01.07.2004

§ 1

01.07.2004

Sumy životného minima upravené podľa § 5 ods. 2 písm. b) zákona sa ustanovujú takto:

01.07.2004

a) v § 2 písm. a) zákona sa suma „4 210 Sk“ nahrádza sumou „4 580 Sk“,

01.07.2004

b) v § 2 písm. b) zákona sa suma „2 940 Sk“ nahrádza sumou „3 200 Sk“,

01.07.2004

c) v § 2 písm. c) zákona sa suma „1 910 Sk“ nahrádza sumou „2 080 Sk“.


01.07.2004

§ 2

01.07.2004

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. júla 2004.


01.07.2004

Ľudovít Kaník v. r.