Zákon č. 347/2004 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čiastka 146/2004
Platnosť od 15.06.2004
Účinnosť od 01.07.2004
01.07.2004

347

01.07.2004

Zákon

01.07.2004

z 13. mája 2004,

01.07.2004

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

01.07.2004

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


01.07.2004

Čl. I

01.07.2004

Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 231/1992 Zb., zákona č. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 132/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 200/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 216/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 290/1996 Z. z., zákona č. 288/1997 Z. z., zákona č. 379/1997 Z. z., zákona č. 70/1998 Z. z., zákona č. 76/1998 Z. z., zákona č. 126/1998 Z. z., zákona č. 129/1998 Z. z., zákona č. 140/1998 Z. z., zákona č. 143/1998 Z. z., zákona č. 144/1998 Z. z., zákona č. 161/1998 Z. z., zákona č. 178/1998 Z. z., zákona č. 179/1998 Z. z., zákona č. 194/1998 Z. z., zákona č. 263/1999 Z. z., zákona č. 264/1999 Z. z., zákona č. 119/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 236/2000 Z. z., zákona č. 238/2000 Z. z., zákona č. 268/2000 Z. z., zákona č. 338/2000 Z. z., zákona č. 223/2001 Z. z., zákona č. 279/2001 Z. z., zákona č. 488/2001 Z. z., zákona č. 554/2001 Z. z., zákona č. 261/2002 Z. z., zákona č. 284/2002 Z. z., zákona č. 506/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 219/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 423/2003 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 586/2003 Z. z. a zákona č. 602/2003 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

01.07.2004

1. V § 3 ods. 2 písm. za) sa na konci pripájajú tieto slová: „poskytovanie služieb zamestnanosti,23ha)“.

01.07.2004

Poznámka pod čiarou k odkazu 23ha znie:

01.07.2004

23ha) Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 191/2004 Z. z.“.

01.07.2004

2. V § 17 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:

01.07.2004

(6) Zrušenie prevádzkarne je podnikateľ povinný oznámiť príslušnému živnostenskému úradu do 15 dní od zrušenia. Ak je prevádzkareň zriadená v územnom obvode iného než príslušného živnostenského úradu, oznámi podnikateľ jej zrušenie v rovnakej lehote aj tomuto živnostenskému úradu.“.

01.07.2004

Doterajší odsek 6 sa označuje ako odsek 7.

01.07.2004

3. V § 17 odsek 7 znie:

01.07.2004

(7) Ustanovenia o označovaní prevádzkarne sa primerane vzťahujú aj na združené prevádzkarne, na priestory súvisiace s prevádzkovaním živnosti a na technické a technologické zariadenia určené na prevádzkovanie živnosti alebo súvisiace s prevádzkovaním živnosti. Ustanovenia o oznamovaní zriaďovania a zrušovania prevádzkarne sa vzťahujú aj na združené prevádzkarne a na priestory súvisiace s prevádzkovaním živnosti uvedené v odseku 3 písm. a) a d).“.

01.07.2004

4. Doterajší text § 28 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

01.07.2004

(2) Živnostenské oprávnenie zahŕňa aj oprávnenie na cestnú dopravu nákladu a osôb súvisiacu s vykonávaním živnosti.“.

01.07.2004

5. V § 45 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto vety: „Pre zahraničnú osobu je príslušný živnostenský úrad podľa adresy miesta činnosti podniku zahraničnej osoby alebo adresy miesta činnosti organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby. Ak je na území Slovenskej republiky zriadených niekoľko organizačných zložiek podniku zahraničnej osoby, príslušnosť živnostenského úradu sa riadi podľa voľby zahraničnej osoby.“.

01.07.2004

6. V § 45 odsek 5 znie:

01.07.2004

(5) Zahraničná osoba v žiadosti podľa § 10 ods. 3 alebo v ohlásení uvedie aj adresu miesta činnosti podniku zahraničnej osoby alebo miesta činnosti organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby na území Slovenskej republiky a údaje podľa odseku 2 písm. a) za osobu vedúceho podniku zahraničnej osoby alebo vedúceho organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby.“.

01.07.2004

7. V § 46 odsek 4 znie:

01.07.2004

(4) Za fyzickú osobu, ktorá nie je štátnym príslušníkom členského štátu s bydliskom v členskom štáte a pri prevádzkovaní živnosti bude v postavení podnikateľa, zodpovedného zástupcu, osoby oprávnenej konať za právnickú osobu alebo v postavení vedúceho podniku zahraničnej osoby alebo vedúceho organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby, sa na účely preukázania bezúhonnosti doloží aj výpis z registra trestov vydaný príslušným orgánom krajiny, ktorej je fyzická osoba štátnym príslušníkom, a krajín, v ktorých sa fyzická osoba zdržovala v posledných piatich rokoch nepretržite najmenej tri mesiace; ak sa taký doklad v uvedených krajinách nevydáva, rovnocennú listinu vydanú príslušným súdnym alebo administratívnym orgánom alebo čestné vyhlásenie overené príslušným orgánom krajiny.“.

01.07.2004

8. V § 48 odsek 2 znie:

01.07.2004

(2) Živnostenský úrad zasiela v mesačných intervaloch zoznam podnikateľov, ktorým bol vydaný živnostenský list alebo koncesná listina, s uvedením obchodného mena, miesta podnikania alebo sídla a údajov v rozsahu § 60 ods. 2 písm. d) až g)

01.07.2004

a) príslušnému úradu práce, sociálnych vecí a služieb zamestnanosti,36e)

01.07.2004

b) orgánu, ktorý vedie centrálny register poistencov povinného zdravotného poistenia,36f)

01.07.2004

c) Sociálnej poisťovni.“.

01.07.2004

Poznámky pod čiarou k odkazom 36e a 36f znejú:

01.07.2004

36e) Zákon č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 5/2004 Z. z.

01.07.2004

36f) § 71a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení neskorších predpisov.“.

01.07.2004

9. V § 49 ods. 1 sa na konci prvej vety pripája čiarka a slová „ak tento zákon neustanovuje inak“.

01.07.2004

10. V § 60 ods. 2 písmeno h) znie:

01.07.2004

h) ak ide o zahraničnú osobu, adresa miesta činnosti podniku zahraničnej osoby a meno, priezvisko a bydlisko osoby vedúceho podniku zahraničnej osoby alebo adresa miesta činnosti organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby a meno, priezvisko a bydlisko osoby vedúceho organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby,“.

01.07.2004

11. V § 60 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Ak v živnostenskom registri určitý zápis nie je, živnostenský úrad vydá o tom na požiadanie potvrdenie.“.

01.07.2004

12. § 60 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

01.07.2004

(5) Na poskytovanie údajov zo živnostenského registra sa nevzťahujú ustanovenia osobitného zákona o sprístupňovaní informácií.37b)“.

01.07.2004

Poznámka pod čiarou k odkazu 37b znie:

01.07.2004

37b) Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií).“.

01.07.2004

13. V § 65a sa odsek 3 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

01.07.2004

f) neoznámi zrušenie prevádzkarne (§ 17 ods. 6).“.

01.07.2004

14. § 66c sa dopĺňa písmenami c) a d), ktoré znejú:

01.07.2004

c) rozhoduje o uznaní odbornej spôsobilosti podľa § 71a,

01.07.2004

d) vydáva doklad o povahe a dĺžke praxe v činnostiach, ktoré sú živnosťou.“.

01.07.2004

15. § 66e znie:

01.07.2004

㤠66e

01.07.2004

Na fyzickú osobu, ktorá je štátnym príslušníkom členského štátu,41b) a na právnické osoby, ktoré majú sídlo, miesto výkonu alebo hlavnú správu na území členského štátu (ďalej len „osoba spoločenstva"), sa ustanovenia tohto zákona vzťahujú s odchýlkami uvedenými v tejto časti.“.

01.07.2004

Poznámka pod čiarou k odkazu 41b znie:

01.07.2004

41b) Zmluva medzi Belgickým kráľovstvom, Dánskym kráľovstvom, Spolkovou republikou Nemecko, Helénskou republikou, Španielskym kráľovstvom, Francúzskou republikou, Írskom, Talianskou republikou, Luxemburským veľkovojvodstvom, Holandským kráľovstvom, Rakúskou republikou, Portugalskou republikou, Fínskou republikou, Švédskym kráľovstvom, Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska (členskými štátmi Európskej únie) a Českou republikou, Estónskou republikou, Cyperskou republikou, Lotyšskou republikou, Litovskou republikou, Maďarskou republikou, Maltskou republikou, Poľskou republikou, Slovinskou republikou, Slovenskou republikou o pristúpení Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky k Európskej únii.“.

01.07.2004

16. V § 66f sa odsek 1 dopĺňa písmenami c) a d), ktoré znejú:

01.07.2004

c) splnenie podmienky finančnej spoľahlivosti preukáže rovnocennými dokladmi vydanými bankami v domovskom členskom štáte alebo v členskom štáte pôvodu,

01.07.2004

d) zákonné poistenie proti rizikám vyplývajúcim z prevádzkovania živnosti preukáže rovnocennými dokladmi vydanými poisťovňami iného členského štátu, z ktorých je zrejmé, že vo vzťahu k podmienkam a rozsahu krytia zodpovedá poistenie osobitným predpisom v Slovenskej republike.“.

01.07.2004

17. V § 66f ods. 3 sa za slovo „uvedené“ vkladajú slová „v odseku 1 písm. c) a d) a“.

01.07.2004

18. § 66f sa dopĺňa odsekmi 6 až 8, ktoré znejú:

01.07.2004

(6) Ak ide o osoby spoločenstva, ktoré na vykonávanie činnosti zaradenej do zoznamov I až V spĺňajú podmienky odbornej spôsobilosti vyžadované na vykonávanie tejto činnosti v inom členskom štáte, avšak tieto podmienky nezodpovedajú požiadavkám ustanoveným osobitnými predpismi Slovenskej republiky, sa vedomosti a zručnosti doložené diplomami, vysvedčeniami o skúške alebo inými dôkazmi o spôsobilosti vydanými v inom členskom štáte porovnajú s požiadavkami vyžadovanými osobitnými predpismi Slovenskej republiky. Ustanovenia § 66g až 66l týmto nie sú dotknuté.

01.07.2004

(7) Porovnanie odbornej spôsobilosti podľa odseku 6 vykoná krajský úrad v konaní podľa § 71a.

01.07.2004

(8) Osobe spoločenstva, ktorá bude v postavení podnikateľa alebo zodpovedného zástupcu, určí krajský úrad na základe stanoviska príslušného orgánu štátnej správy spôsob doplnenia odbornej spôsobilosti absolvovaním adaptačného obdobia41ba) alebo vykonaním skúšky spôsobilosti41bb) pre činnosť zaradenú do zoznamov I až V, ktorá si vyžaduje znalosť a uplatňovanie osobitných predpisov Slovenskej republiky.“.

01.07.2004

Poznámky pod čiarou k odkazom 41ba a 41bb znejú:

01.07.2004

41ba) § 2 písm. k) zákona č. 477/2002 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

01.07.2004

41bb) § 2 písm. j) zákona č. 477/2002 Z. z.“.

01.07.2004

19. V § 66g ods. 1 písm. e) a f) sa slová „v riadiacej funkcii“ nahrádzajú slovami „vo vedúcom postavení“.

01.07.2004

20. V § 66g ods. 2 sa písmeno „c)“ nahrádza písmenom „d)“.

01.07.2004

21. V § 66h ods. 1 písm. d) sa za slovo „podnikateľa“ vkladajú slová „alebo vedúceho podniku“.

01.07.2004

22. § 66l znie:

01.07.2004

㤠66l

01.07.2004

Predchádzajúce vzdelávanie pre príslušnú činnosť podľa § 66g až 66k sa preukazuje štátom uznaným vysvedčením alebo iným dokladom o predchádzajúcom vzdelaní, ktoré podľa príslušnej profesijnej inštitúcie alebo inej oprávnenej inštitúcie členského štátu v plnej miere zodpovedá požiadavkám na vzdelanie na vykonávanie činnosti.“.

01.07.2004

23. Za § 71 sa vkladá § 71a, ktorý vrátane nadpisu znie:

01.07.2004

㤠71a

01.07.2004

Konanie o uznaní odbornej spôsobilosti

01.07.2004

(1) Konanie sa začína dňom podania žiadosti o uznanie odbornej spôsobilosti na vykonávanie živnosti krajskému úradu doloženej dokladmi uvedenými v § 66f ods. 6.

01.07.2004

(2) Žiadosť, ktorá obsahuje doklad o vzdelaní, predloží krajský úrad na vyjadrenie orgánu príslušnému na uznávanie diplomov, vysvedčení, osvedčení a ostatných dokladov o vzdelaní (ďalej len „doklad o vzdelaní").46) Žiadosť, ktorá obsahuje iný doklad o spôsobilosti ako doklad o vzdelaní, predloží krajský úrad na vyjadrenie Slovenskej živnostenskej komore. Orgán príslušný na uznávanie dokladov o vzdelaní a Slovenská živnostenská komora sa vyjadria do troch mesiacov od doručenia žiadosti.

01.07.2004

(3) Na základe vyjadrení podľa odseku 2 a podľa § 66f ods. 8 krajský úrad

01.07.2004

a) rozhodne o uznaní odbornej spôsobilosti na vykonávanie živnosti,

01.07.2004

b) preruší konanie do predloženia dokladu o absolvovaní adaptačného obdobia,

01.07.2004

c) preruší konanie do vykonania skúšky spôsobilosti pred skúšobnou komisiou podľa § 22 ods. 3,

01.07.2004

d) zamietne žiadosť.

01.07.2004

(4) Krajský úrad o žiadosti rozhodne do štyroch mesiacov odo dňa podania žiadosti doloženej dokladmi uvedenými v § 66f ods. 6.“.

01.07.2004

Poznámka pod čiarou k odkazu 46 znie:

01.07.2004

46) § 13 ods. 1 písm. c) zákona č. 477/2002 Z. z.“.

01.07.2004

24. Za § 80f sa vkladá § 80g, ktorý znie:

01.07.2004

㤠80g

01.07.2004

Týmto zákonom sa preberá právny akt Európskej únie uvedený v prílohe č. 5.“.

01.07.2004

25. V prílohe č. 1 – REMESELNÉ ŽIVNOSTI sa v SKUPINE č. 104 – Výroba zdravotníckych výrobkov, presných a optických prístrojov a hodín pri živnosti por. č. 10 vypúšťa zo stĺpca Zoznam označenie „I“.

01.07.2004

26. V prílohe č. 1 – REMESELNÉ ŽIVNOSTI v SKUPINE č. 113 – Stavebníctvo živnosť por. č. 28 znie:

01.07.2004

28. Podlahárstvo I“.

01.07.2004

27. V prílohe č. 1 – REMESELNÉ ŽIVNOSTI sa v SKUPINE č. 113 – Stavebníctvo za živnosť por. č. 29 vkladá živnosť por. č. 29a, ktorá znie:

01.07.2004

29a. Kachliarstvo I“.

01.07.2004

28. V prílohe č. 1 – REMESELNÉ ŽIVNOSTI sa v SKUPINE č. 114 – Ostatné dopĺňa živnosť por. č. 33, ktorá znie:

01.07.2004

33. Čistenie a kontrola komínov V“.

01.07.2004

29. V prílohe č. 2 – VIAZANÉ ŽIVNOSTI sa v SKUPINE č. 201 – Výroba kovov a kovových výrobkov pri živnosti por. č. 1 dopĺňajú v stĺpci Zoznam slová „I – platí pre odbornú spôsobilosť podľa § 21 a 22 živnostenského zákona“.

01.07.2004

30. V prílohe č. 2 – VIAZANÉ ŽIVNOSTI v SKUPINE č. 202 – Výroba strojov a prístrojov všeobecná a pre určité hospodárske odvetvia živnosť por. č. 2 znie:

01.07.2004
„2. Montáž, rekonštrukcia,
opravy, údržba, odborné prehliadky
a odborné skúšky vyhradených
technických zariadení a plnenie
tlakových nádob na dopravu plynov
vrátane nádrží motorových vozidiel
plynom
oprávnenie § 4 ods. 1 vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny
Slovenskej republiky č. 718/2002 Z. z. na zaistenie bezpečnosti
a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení".
01.07.2004

31. V prílohe č. 2 – VIAZANÉ ŽIVNOSTI sa v SKUPINE č. 202 – Výroba strojov a prístrojov všeobecná a pre určité hospodárske odvetvia pri živnostiach por. č. 3 vypúšťa slovo „Výroba,“.

01.07.2004

32. V prílohe č. 2 – VIAZANÉ ŽIVNOSTI sa v SKUPINE č. 204 – Výroba zdravotníckych výrobkov, presných a optických prístrojov a hodín pri živnostiach por. č. 7 v stĺpci Živnosť vypúšťa slovo „Výroba,“.

01.07.2004

33. V prílohe č. 2 – VIAZANÉ ŽIVNOSTI sa v SKUPINE č. 213 – Stavebníctvo pri živnostiach por. č. 12 a 13 vypúšťa zo stĺpca Zoznam označenie „I“.

01.07.2004

34. V prílohe č. 2 – VIAZANÉ ŽIVNOSTI sa v SKUPINE č. 214 – Ostatné pri živnosti por. č. 26 vypúšťajú slová „Čistenie a kontrola komínov“.

01.07.2004

35. V prílohe č. 2 – VIAZANÉ ŽIVNOSTI sa v SKUPINE č. 214 – Ostatné pri živnosti por. č. 34 dopĺňa v stĺpci Zoznam označenie „V“.

01.07.2004

36. V prílohe č. 2 – VIAZANÉ ŽIVNOSTI sa v SKUPINE č. 214 – Ostatné pri živnostiach por. č. 37 a 38 vypúšťa zo stĺpca Zoznam označenie „V“.

01.07.2004

37. V prílohe č. 2 – VIAZANÉ ŽIVNOSTI sa v SKUPINE č. 214 – Ostatné pri živnosti por. č. 38 v stĺpci Preukaz spôsobilosti v bode 1 vypúšťajú slová „s maturitnou skúškou v odbore rehabilitácie“.

01.07.2004

38. V prílohe č. 2 – VIAZANÉ ŽIVNOSTI sa v SKUPINE č. 214 – Ostatné pri živnosti por. č. 40 dopĺňa v stĺpci Zoznam označenie „I“.

01.07.2004

39. V prílohe č. 2 – VIAZANÉ ŽIVNOSTI sa v SKUPINE č. 214 – Ostatné vypúšťajú živnosti por. č. 41, 43 a 48.

01.07.2004

40. V prílohe č. 3 – KONCESOVANÉ ŽIVNOSTI sa v SKUPINE č. 302 – Výroba strojov a prístrojov všeobecná a pre určité hospodárske odvetvia pri živnosti por. č. 1 dopĺňa v stĺpci Zoznam označenie „I“.

01.07.2004

41. V prílohe č. 3 – KONCESOVANÉ ŽIVNOSTI sa v SKUPINE č. 302 – Výroba strojov a prístrojov všeobecná a pre určité hospodárske odvetvia pri živnosti por. č. 4 dopĺňa v stĺpci Zoznam označenie „V“.

01.07.2004

42. V prílohe č. 3 – KONCESOVANÉ ŽIVNOSTI sa v SKUPINE č. 307 – Výroba chemických výrobkov vypúšťa živnosť por. č. 7.

01.07.2004

43. V prílohe č. 3 – KONCESOVANÉ ŽIVNOSTI v SKUPINE č. 314 – Ostatné pri živnosti por. č. 13 v stĺpci Preukaz spôsobilosti bod 2 znie:

01.07.2004

2. vysokoškolské vzdelanie v odbore a najmenej jednoročná prax v odbore alebo“.

01.07.2004

44. V prílohe č. 3 – KONCESOVANÉ ŽIVNOSTI v SKUPINE č. 314 – Ostatné sa vypúšťa živnosť por. č. 14.

01.07.2004

45. V prílohe č. 4 v časti A sa vypúšťa živnosť „Elektroinštalatérstvo“.

01.07.2004

46. Za prílohu č. 4 sa vkladá príloha č. 5, ktorá znie:

01.07.2004

„Príloha č. 5 k zákonu č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

01.07.2004

Zoznam preberaných právnych aktov Európskych spoločenstiev a Európskej únie

01.07.2004

Týmto zákonom sa preberá tento právny akt Európskej únie:

01.07.2004

Smernica 1999/42/ES Európskeho parlamentu a Rady zo 7. júna 1999 o spôsobe uznávania dokladov o odbornej spôsobilosti pre profesionálne činnosti, na ktoré sa vzťahujú smernice o liberalizácii a prechodných opatreniach a ktorými sa dopĺňa všeobecný systém uznávania dokladov o odbornej spôsobilosti (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 201, 31/07/1999) v znení jej opravy (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 023, 25/01/2002).“.

01.07.2004

Čl. II

01.07.2004

Zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení zákona č. 438/2002 Z. z. a zákona č. 215/2004 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

01.07.2004

1. V § 4 písmeno m) znie:

01.07.2004

m) zabezpečovať pravidelné čistenie a kontrolu komínov; pred pripojením spotrebiča na komín, zámenou lokálneho spotrebiča palív na ústredný alebo etážový zdroj tepla, zmenou druhu paliva a po stavebných úpravách na telese komína zabezpečiť odborné preskúšanie komínov osobami s odbornou spôsobilosťou;5) technické podmienky a požiadavky protipožiarnej bezpečnosti pri inštalácii a prevádzkovaní palivových spotrebičov, elektrotepelných spotrebičov a zariadení ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komínov a dymovodov a lehoty ich čistenia a vykonávania kontrol ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo,“.

01.07.2004

2. V § 14 ods. 1 písm. h) sa na konci vypúšťajú slová „osobou s odbornou spôsobilosťou,5)“.

01.07.2004

3. V § 59 ods. 1 písmeno r) znie:

01.07.2004

r) nezabezpečí v objektoch a priestoroch v jej vlastníctve, správe alebo užívaní pravidelné čistenie a kontrolu komínov alebo nezabezpečí osobou s odbornou spôsobilosťou5) odborné preskúšanie komínov pred pripojením spotrebiča na komín, pred zámenou lokálneho spotrebiča palív na ústredný alebo etážový zdroj tepla, alebo pred zmenou druhu paliva.“.

01.07.2004

4. V § 66 sa odsek 1 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

01.07.2004

d) objekty zastupiteľských úradov Slovenskej republiky v zahraničí.“.

01.07.2004

5. V § 66 ods. 3 sa za slová „v odseku 1 písm. a)“ vkladajú slová „a d)“.

01.07.2004

Čl. III

01.07.2004

Zákon č. 161/1998 Z. z. o Komore kominárov Slovenska a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 279/2001 Z. z. a zákona č. 517/2003 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

01.07.2004

1. V § 1 sa slová „kominárske práce“ nahrádzajú slovami „odborné preskúšanie komínov“.

01.07.2004

2. V § 3 písm. b), c), d), g) a h) sa slová „kominárske práce“ v príslušnom gramatickom tvare nahrádzajú slovami „odborné preskúšanie komínov“ v príslušnom gramatickom tvare.

01.07.2004

3. V § 3a sa vypúšťa odsek 3.

01.07.2004

Doterajšie odseky 4 a 5 sa označujú ako odseky 3 a 4.

01.07.2004

4. V § 3b ods. 1 sa slová „kominárskych prác“ nahrádzajú slovami „odborného preskúšania komínov“.

01.07.2004

5. V § 3b sa vypúšťa odsek 2.

01.07.2004

Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 2 a 3.

01.07.2004

6. V § 3b ods. 3 sa slová „odsekov 2 a 3“ nahrádzajú slovami „odseku 2“.

01.07.2004

7. V § 3e odsek 1 znie:

01.07.2004

(1) Odborná spôsobilosť na preskúšanie komínov sa overuje skúškou a preukazuje sa osvedčením o odbornej spôsobilosti.“.

01.07.2004

8. V § 3e sa vypúšťa odsek 2.

01.07.2004

Doterajšie odseky 3 až 8 sa označujú ako odseky 2 až 7.

01.07.2004

9. V § 3e ods. 4 sa slová „v prílohách č. 2 a č. 3“ nahrádzajú slovami „v prílohe č. 3“.

01.07.2004

10. § 3f sa vypúšťa.

01.07.2004

11. V § 3g ods. 2 sa za slovom „kominár“ vypúšťa čiarka a slová „registračné číslo jej osvedčenia“ a vypúšťa sa tretia veta.

01.07.2004

12. V § 3g ods. 5 sa vypúšťajú slová „osobe s odbornou spôsobilosťou kominár a“.

01.07.2004

13. V § 16a ods. 1 sa slová „kominárskych prác“ nahrádzajú slovami „odborných preskúšaní komínov“.

01.07.2004

14. V prílohe č. 1 sa vypúšťa časť „Odborná príprava na získanie odbornej spôsobilosti kominár“.

01.07.2004

15. Prílohy č. 2 a č. 4 sa vypúšťajú.

01.07.2004

Doterajšie prílohy č. 3 a č. 5 sa označujú ako prílohy č. 2 a č. 3.

01.07.2004

16. V prílohe č. 2 sa slová „§ 3b ods. 3“ nahrádzajú slovami „§ 3b ods. 2“.

01.07.2004

Čl. IV

01.07.2004

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 224/1996 Z. z., zákona č. 70/1997 Z. z., zákona č. 1/1998 Z. z., zákona č. 232/1999 Z. z., zákona č. 3/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z., zákona č. 468/2000 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 118/2002 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 237/2002 Z. z., zákona č. 418/2002 Z. z., zákona č. 457/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 477/2002 Z. z., zákona č. 480/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 217/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 450/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 199/2004 Z. z. a zákona č. 204/2004 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

01.07.2004

V prílohe Sadzobník správnych poplatkov sa VIII. časť mení a dopĺňa takto:

01.07.2004

1. Položka 148 písmeno j) znie:

01.07.2004

j) Žiadosť o pozastavenie prevádzkovania živnosti alebo o zmenu pozastavenia prevádzkovania živnosti 200 Sk“.

01.07.2004

2. Položka 148 sa dopĺňa písmenami l) až n), ktoré znejú:

01.07.2004

l) Vydanie potvrdenia o povahe a dĺžke praxe v činnostiach, ktoré sú živnosťou 200 Sk

01.07.2004

m) Žiadosť o uznanie odbornej spôsobilosti občanov členských štátov Európskej únie na účely prevádzkovania živnosti v Slovenskej republike 3 000 Sk

01.07.2004

n) Vydanie potvrdenia o tom, že v živnostenskom registri nie je zápis 100 Sk“.


01.07.2004

Čl. V

01.07.2004

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon), ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 231/1992 Zb., zákonom č. 600/1992 Zb., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 132/1994 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 200/1995 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 216/1995 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1996 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 290/1996 Z. z., zákonom č. 288/1997 Z. z., zákonom č. 379/1997 Z. z., zákonom č. 70/1998 Z. z., zákonom č. 76/1998 Z. z., zákonom č. 126/1998 Z. z., zákonom č. 129/1998 Z. z., zákonom č. 140/1998 Z. z., zákonom č. 143/1998 Z. z., zákonom č. 144/1998 Z. z., zákonom č. 161/1998 Z. z., zákonom č. 178/1998 Z. z., zákonom č. 179/1998 Z. z., zákonom č. 194/1998 Z. z., zákonom č. 263/1999 Z. z., zákonom č. 264/1999 Z. z., zákonom č. 119/2000 Z. z., zákonom č. 142/2000 Z. z., zákonom č. 236/2000 Z. z., zákonom č. 238/2000 Z. z., zákonom č. 268/2000 Z. z., zákonom č. 338/2000 Z. z., zákonom č. 223/2001 Z. z., zákonom č. 279/2001 Z. z., zákonom č. 488/2001 Z. z., zákonom č. 554/2001 Z. z., zákonom č. 261/2002 Z. z., zákonom č. 284/2002 Z. z., zákonom č. 506/2002 Z. z., zákonom č. 190/2003 Z. z., zákonom č. 219/2003 Z. z., zákonom č. 245/2003 Z. z., zákonom č. 423/2003 Z. z., zákonom č. 515/2003 Z. z., zákonom č. 586/2003 Z. z., zákonom č. 602/2003 Z. z. a týmto zákonom.

01.07.2004

Čl. VI

01.07.2004

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2004.


01.07.2004

Rudolf Schuster v. r.

01.07.2004

Pavol Hrušovský v. r.

01.07.2004

Mikuláš Dzurinda v. r.