Nariadenie vlády č. 341/2004 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme a o ich zmenách a dopĺňaní

Čiastka 142/2004
Platnosť od 01.06.2004
Účinnosť od 01.11.2009
01.06.2004

341

01.06.2004

NARIADENIE VLÁDY

01.06.2004

Slovenskej republiky

01.06.2004

z 19. mája 2004,

01.06.2004

ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme a o ich zmenách a dopĺňaní

01.06.2004

Vláda Slovenskej republiky podľa § 28 ods. 3 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) nariaďuje:


01.06.2004

§ 1

01.06.2004

(1) Toto nariadenie ustanovuje

01.06.2004

a) katalóg pracovných činností s prevahou duševnej práce pri výkone práce vo verejnom záujme, ktorý tvorí prílohu č. 1,

01.06.2004

b) katalóg pracovných činností remeselných, manuálnych alebo manipulačných s prevahou fyzickej práce pri výkone práce vo verejnom záujme, ktorý tvorí prílohu č. 2.

01.06.2004

(2) Pracovné činnosti uvedené v katalógoch podľa príloh č. 1 a 2 tohto nariadenia (ďalej len „katalóg“) sú usporiadané do častí podľa rezortov, odvetví alebo skupín odvetví. Časti katalógu sú rovnocenné. Na určenie najnáročnejšej pracovnej činnosti sa uplatní pracovná činnosť uvedená v ktorejkoľvek časti katalógu za podmienky, že sa zachová určený kvalifikačný predpoklad a náročnosť pracovnej činnosti.

01.06.2004

§ 2

01.06.2004

(1) Zriaďovateľ zamestnávateľa alebo zamestnávateľ, ktorý nemá zriaďovateľa (ďalej len „žiadateľ“), predkladá žiadosť o zmenu alebo o doplnenie katalógu ustanoveného podľa § 1 Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky s písomným stanoviskom ministerstva alebo iného ústredného orgánu štátnej správy, orgánu alebo úradu, ktorý vykonáva štátne záležitosti, do ktorého pôsobnosti navrhovaná pracovná činnosť vecne patrí, a v podmienkach samosprávy aj so súhlasom reprezentatívneho zástupcu zamestnávateľov.

01.06.2004

(2) Súčasťou žiadosti podľa odseku 1 je analytický list, ktorého vzor tvorí prílohu č. 3.

01.06.2004

§ 3

01.06.2004

(1) Žiadateľ vyplní analytický list, v ktorom opíše navrhovanú pracovnú činnosť podľa

01.06.2004

a) potrebnej odbornej prípravy a praxe, ktorými sú vzdelanie, osobitný kvalifikačný predpoklad, odborná prax,

01.06.2004

b) zložitosti, ktorou je zložitosť pracovnej činnosti, zložitosť zariadenia alebo zložitosť techniky vlastnej činnosti a zložitosť pracovných vzťahov,

01.06.2004

c) zodpovednosti, ktorou je zodpovednosť za výsledky práce, zodpovednosť za bezpečnosť práce, zodpovednosť vyplývajúca z možného rizika vzniku škody,

01.06.2004

d) záťaže, ktorou je fyzická záťaž a psychická záťaž.

01.06.2004

(2) V prípade postupu podľa § 5 ods. 6 zákona sa ako poradové číslo pracovnej činnosti použije číslo 99.


01.06.2004

§ 4

01.06.2004

Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 111/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností vo verejnej službe a o ich zmenách a dopĺňaní v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 122/2002 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 570/2002 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 173/2003 Z. z.

01.06.2004

§ 5

01.06.2004

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. júna 2004.


01.06.2004

Mikuláš Dzurinda v. r.


01.06.2004

Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 341/2004 Z. z.

01.06.2004

KATALÓG PRACOVNÝCH ČINNOSTÍ S PREVAHOU DUŠEVNEJ PRÁCE PRI VÝKONE PRÁCE VO VEREJNOM ZÁUJME

01.06.2004
Prehľad častí katalógu 
01. Spoločné pracovné činnosti 3209
02. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 3213
03. Doprava, pošta a telekomunikácie 3214
04. Financie 3218
05. Geodézia, kartografia a kataster 3219
06. Hospodárstvo 3221
07. Informatika 3222
08. Justícia 3224
09. Kontrola 3224
10. Kultúra 3225
11. Normalizácia, metrológia a skúšobníctvo 3230
12. Obrana 3232
13. Ochrana utajovaných skutočností 3235
14. Pôdohospodárstvo 3235
15. Práca a sociálne veci 3239
16. Samospráva (vyšší územný celok a obec) 3240
17. Školstvo a telovýchova 3245
18. Veda, technika, výskum, vývoj 3252
19. Vnútro -Archívnictvo 3254
20. Vnútro -Všeobecná správa 3255
21. Zdravotníctvo 3257
22. Životné prostredie 3264
01.06.2004

01. SPOLOČNÉ PRACOVNÉ ČINNOSTI

01.06.2004

03. PLATOVÁ TRIEDA

01.06.2004

Kvalifikačné predpoklady: stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

01.06.2004

01 Vybavovanie korešpondencie podľa pokynov alebo podľa všeobecných postupov.

01.06.2004

02 Prijímanie a zhromažďovanie ekonomických, technických alebo prevádzkových podkladov.

01.06.2004

03 Vedenie evidencie, záznamov, kartoték alebo protokolov.

01.06.2004

04 Rutinná práca v podateľni.

01.06.2004

05 Zisťovanie čiastkových štatistických údajov a ich sumarizácia.

01.06.2004

06 Poskytovanie jednoduchých informácií o odborných agendách.

01.06.2004

07 Manipulácia so správnymi poplatkami spojená s hmotnou zodpovednosťou.

01.06.2004

08 Kreslenie grafických dokumentov podľa predlohy.

01.06.2004

04. PLATOVÁ TRIEDA

01.06.2004

Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

01.06.2004

01 Organizovanie a zabezpečovanie administratívnej a odbornej agendy vedúceho zamestnanca.

01.06.2004

02 Spracúvanie prehľadov, výkazov alebo štatistík (napr. v personálnej oblasti, mzdovej oblasti).

01.06.2004

03 Jednoduchá účtovnícka práca, vedenie jednotlivých účtov, kontrola správnosti účtovných dokladov.

01.06.2004

04 Pokladničná služba v zariadení spoločného stravovania.

01.06.2004

05 Zabezpečovanie činnosti podateľne alebo správy registratúry organizačného útvaru zamestnávateľa.

01.04.2007

06 Zabezpečovanie účelného využívania hotelovej kapacity, vybavovanie reklamácií a vedenie predpísanej evidencie vo vybranom účelovom zariadení.

01.06.2004

05. PLATOVÁ TRIEDA

01.06.2004

Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

01.06.2004

01 Organizovanie a koordinovanie prác jednotlivých zložiek a útvarov s programom štatutárneho orgánu alebo vedúceho zamestnanca na druhom stupni riadenia, kontrola plnenia úloh.

01.06.2004

02 Zabezpečovanie informačnej, organizačnej a evidenčnej práce sekretariátu v ústrednom orgáne štátnej správy alebo u zamestnávateľa na celoštátnej úrovni.

01.06.2004

03 Čiastková práca na úseku ekonomiky práce.

01.06.2004

04 Organizačné zabezpečovanie školiacich akcií alebo vzdelávacích akcií.

01.06.2004

05 Zabezpečovanie agendy spojenej so správou budovy, hnuteľného majetku a nehnuteľného majetku alebo všetkého nepriemyselného hospodárstva vo vymedzenej oblasti (napr. zabezpečovanie údržby a opráv).

01.06.2004

06 Zabezpečovanie a usmerňovanie práce registratúr zamestnávateľa.

01.06.2004

07 Organizovanie a zabezpečovanie odborných alebo špecializovaných prác pri ubytovaní a pobyte zahraničných hostí vo vybraných účelových zariadeniach úradu vlády.

01.06.2004

08 Vypracúvanie detailov, výkresov a zostáv podľa pokynov.

01.06.2004

06. PLATOVÁ TRIEDA

01.06.2004

Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

01.06.2004

01 Samostatné zabezpečovanie čiastkovej práce v personálnej oblasti alebo v mzdovej oblasti.

01.06.2004

02 Odborná účtovnícka práca (napr. v mzdovej učtárni, finančnej učtárni, v útvare evidencie zásob a majetku, v útvare zabezpečovania dávkovej prevádzky).

01.06.2004

03 Samostatná účtovnícka práca v zariadení spoločného stravovania.

01.06.2004

04 Pokladničná práca (vedenie pokladničnej knihy, vyhotovovanie príjmových a výdavkových dokladov vrátane výplaty v hotovosti).

01.06.2004

05 Príprava a asistencia pri psychodiagnostických vyšetreniach uchádzačov o zamestnanie.

01.06.2004

06 Zabezpečovanie zahraničných pracovných alebo služobných ciest a zahraničných pracovných alebo služobných stykov vrátane organizovania prijatí zahraničných delegácií.

01.06.2004

07 Organizovanie a zabezpečovanie obstarávania prác, tovarov a služieb podľa platných právnych predpisov a spolupráca na vypracúvaní častí súťažných podkladov.

01.06.2004

08 Samostatné organizovanie a zabezpečovanie činnosti prekladateľskej agentúry.

01.06.2004

09 Rozpracúvanie úloh a opatrení civilnej ochrany, ich organizovanie a komplexné zabezpečovanie na úrovni zamestnávateľa.

01.06.2004

10 Samostatné vybavovanie ucelenej agendy na úseku oslobodzovania občanov od povinnosti vykonať mimoriadnu službu na úrovni zamestnávateľa.

01.06.2004

11 Zásobovanie skladov tovarom vrátane fyzickej inventarizácie tovarov a obalov, prepočet a sumarizácia hodnoty zásob, odsúhlasovanie s účtovnými dokladmi, vyčísľovanie inventúrnych rozdielov a vyhotovovanie protokolu.

01.06.2004

12 Organizovanie a zabezpečovanie areálovej služby pri údržbe zelene, komunikácií a inžinierskych sietí.

01.06.2004

13 Komplexné zabezpečovanie využívania dopravných prostriedkov.

01.06.2004

14 Samostatné zabezpečovanie prevádzky autodopravy vrátane kontroly technického stavu vozidiel.

01.06.2004

15 Koordinovanie prác zamestnancov vykonávajúcich rutinné pracovné činnosti s prevahou fyzickej práce (napr. na úseku rybného hospodárstva, pri údržbe verejnej zelene).

01.06.2004

16 Sledovanie a riadenie centrálneho regulačného systému, zabezpečovanie kontroly ovládacích centier, klimatizačných zariadení, tepelného hospodárstva a výmenníkových staníc prostredníctvom špeciálneho programu výpočtovej techniky vrátane koordinovania odstraňovania chýb.

01.06.2004

17 Zabezpečovanie odbornej práce a koordinovanie spracúvania stanovísk v sekretariáte generálneho riaditeľa v ústrednom orgáne štátnej správy alebo u splnomocnenca vlády.

01.06.2004

18 Vykonávanie odbornej práce legislatívno-technického charakteru podľa všeobecne záväzných právnych predpisov v ústrednom orgáne štátnej správy.

01.06.2004

19 Sledovanie, vyhľadávanie, výber, zhromažďovanie a registrácia aktuálnych prameňov práva Európskych spoločenstiev a Európskej únie a informácií Európskej únie z internetu.

01.06.2004

20 Samostatná odborná práca spojená so zabezpečovaním podkladov na uzatváranie zmlúv.

01.06.2004

21 Samostatné vypracúvanie jednoduchých častí projektu alebo jednoduchých častí výkresovej dokumentácie výrobnej alebo opravárenskej činnosti.

01.06.2004

07. PLATOVÁ TRIEDA

01.06.2004

Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vyššie odborné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

01.06.2004

Pracovné činnosti vyžadujúce úplné stredné vzdelanie:

01.06.2004

01 Zabezpečovanie odbornej práce a agendy (napr. koordinovanie spracúvania stanovísk a materiálov, organizačné zabezpečovanie medzinárodných stykov) štatutárneho orgánu ústredného orgánu štátnej správy alebo štátneho orgánu vykonávajúceho štátne záležitosti s celoštátnou pôsobnosťou, vedúceho služobného úradu, ktorým je ústredný orgán štátnej správy alebo štátny orgán vykonávajúci štátne záležitosti s celoštátnou pôsobnosťou, alebo orgán štátnej správy s celoštátnou pôsobnosťou, ktorý nemá nadriadený orgán.

01.06.2004

02 Samostatná odborná práca na vymedzenom úseku personálnej práce (napr. posudzovanie nároku na dovolenku, práca nadčas, podklady pre mzdovú učtáreň).

01.06.2004

03 Samostatná odborná účtovnícka práca (napr. v mzdovej učtárni, finančnej učtárni, v útvare evidencie zásob a majetku, v útvare zabezpečovania dávkovej prevádzky).

01.06.2004

04 Samostatná odborná práca na vymedzenom úseku ekonomiky práce.

01.06.2004

05 Samostatná odborná práca na úseku rozpočtovania a financovania.

01.06.2004

06 Organizovanie a zabezpečovanie obsluhy pri zahraničných návštevách na najvyššej úrovni (napr. prezident-hlava štátu, predseda parlamentu, predseda a podpredseda vlády, minister, generálny tajomník Organizácie Spojených národov) vo vybraných účelových zariadeniach.

01.06.2004

07 Zabezpečovanie odbornej agendy spojenej so sprístupňovaním informácií.

01.06.2004

08 Spracúvanie návrhov opatrení na obdobie brannej pohotovosti štátu na úseku hospodárskej mobilizácie na úrovni zamestnávateľa.

01.06.2004

09 Samostatné vybavovanie ucelenej agendy na úseku personálneho naplnenia funkcií týkajúcej sa brannej pohotovosti štátu, hospodárskej mobilizácie alebo inej krízovej situácie.

01.06.2004

10 Komplexné bilancovanie dodávok, nákupu a merania spotreby energie (elektrina, teplo, plyn) a vody, kontrola ich racionálneho využívania.

01.06.2004

11 Technický dozor nad drobnými stavbami, stavebnými úpravami, udržiavacími prácami a stavebnými časťami stavby.

01.06.2004

12 Koordinovanie prác zamestnancov vykonávajúcich odborné pracovné činnosti s prevahou fyzickej práce (napr. vo výrobe, v opravárenstve, v službách).

01.06.2004

13 Koordinovanie a organizovanie prác zamestnancov s prevahou fyzickej práce (napr. na úseku ubytovania, stravovania, v stavebnej alebo špedičnej prevádzke) s plnou hmotnou zodpovednosťou.

01.06.2004

14 Zabezpečovanie správy majetku zamestnávateľa vo vymedzenej oblasti (napr. správa strojov, prístrojov a zariadení).

01.06.2004

15 Samostatná odborná práca pri príprave podkladov na výkon konzulárnych funkcií v príslušnej krajine v súlade s Viedenským dohovorom o konzulárnych stykoch.

01.06.2004

16 Samostatná odborná colno-deklaračná činnosť vrátane koordinácie činnosti s colným úradom.

01.06.2004

17 Komplexné zabezpečovanie a usmerňovanie správy registratúry a registratúrneho strediska zamestnávateľa vrátane vydávania osvedčení z registratúrnych záznamov.

01.04.2007

18 Komplexné zabezpečovanie prác spojených s procesom informovanosti o voľných pracovných miestach v medzinárodných organizáciách (napr. Európska únia, NATO, OBSE, RE, OSN, odborné organizácie OSN) v rezorte ministerstva zahraničných vecí.

01.06.2004

08. PLATOVÁ TRIEDA

01.06.2004

Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vyššie odborné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

01.06.2004

Pracovné činnosti vyžadujúce úplné stredné vzdelanie:

01.06.2004

01 Koordinovanie a organizovanie stravovacej jednotky s plnou hmotnou zodpovednosťou, uzatváranie hospodársko-dodávateľských zmlúv, starostlivosť o zamestnancov v stravovacej jednotke a starostlivosť o technickú úroveň zariadení.

01.06.2004

02 Komplexné zabezpečovanie účtovníckych agend.

01.06.2004

03 Zabezpečovanie odborných prehliadok a skúšok vyhradených tlakových, elektrických, plynových alebo zdvíhacích technických zariadení vykonávané zamestnancom po získaní osvedčenia o odbornej spôsobilosti.1)

01.06.2004

04 Koordinovanie a zabezpečovanie činností spojených s procesom výberu zmluvného partnera pri obstarávaní tovarov, prác a služieb zamestnancom po získaní odbornej spôsobilosti.2)

01.06.2004

05 Samostatné zabezpečovanie a spracúvanie náročnej mzdovej agendy.

01.06.2004

06 Vybavovanie ucelenej odbornej agendy prevádzkovateľa retransmisie a vysielateľa televízneho a rozhlasového vysielania vrátane prípravy rozhodnutí.

01.06.2004

07 Metodické usmerňovanie a kontrola hospodársko-finančných činností na zastupiteľských úradoch Slovenskej republiky v zahraničí z úrovne ústredného orgánu štátnej správy.

01.06.2004

08 Projektovanie stavieb menšieho rozsahu s jednoduchou konštrukciou a technológiou vykonávané zamestnancom po získaní oprávnenia na výkon činnosti.3)

01.01.2009

09 Poradenská a konzultačná činnosť pri poskytovaní konzulárnej a prípadne inej súvisiacej pomoci v rezorte zahraničných vecí.

01.06.2004

Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa:

01.06.2004

01 Zabezpečovanie personálnej politiky v priamom prepojení na problematiku odmeňovania.

01.06.2004

02 Zabezpečovanie personálnej politiky a personálnej práce v oblasti výchovy a vzdelávania zamestnancov a starostlivosti o zamestnancov.

01.06.2004

03 Organizovanie a koordinovanie prác pri zabezpečovaní vzdelávania dospelých.

01.06.2004

04 Získavanie a spracúvanie informácií a vysvetlení pre verejnosť, masmediálnu oblasť alebo iné inštitúcie.

01.06.2004

05 Metodická a kontrolná činnosť registratúrneho strediska na úseku správy registratúry u zamestnávateľa.

01.06.2004

06 Koordinačná a metodická činnosť v oblasti autodopravy u zamestnávateľa na celoštátnej úrovni.

01.06.2004

07 Protokolárne zabezpečovanie oficiálnych alebo zahraničných pracovných alebo služobných návštev.

01.06.2004

09. PLATOVÁ TRIEDA

01.06.2004

Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad ustanovený osobitným predpisom alebo vyššie odborné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

01.06.2004

Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa:

01.06.2004

01 Samostatné zabezpečovanie ekonomiky práce.

01.06.2004

02 Samostatné zabezpečovanie rozpočtovania alebo financovania.

01.06.2004

03 Metodická činnosť pri zabezpečovaní a spracúvaní mzdovej agendy z úrovne zamestnávateľa na celoštátnej úrovni alebo s priamo riadenými zamestnávateľmi.

01.06.2004

04 Samostatné zabezpečovanie a spracúvanie návrhov cenových ponúk vrátane tvorby cien.

01.01.2009

05 Samostatná odborná práca súvisiaca s čerpaním finančných prostriedkov Európskej únie a iných verejných zdrojov alebo finančných prostriedkov iných finančných nástrojov.

01.06.2004

Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:

01.06.2004

01 Samostatné zabezpečovanie práce na úseku personálnej politiky (napr. tvorba vnútorných predpisov, smerníc, pracovného poriadku, kolektívnej zmluvy).

01.06.2004

02 Poskytovanie právneho poradenstva vo vymedzenej oblasti na úrovni zamestnávateľa.

01.06.2004

03 Písomné preklady z cudzieho jazyka do slovenského jazyka a naopak.

01.06.2004

04 Zabezpečovanie informačných, publicistických a tlačových vzťahov zamestnávateľa k verejnosti a k hromadným oznamovacím prostriedkom.

01.06.2004

05 Zabezpečovanie správy hnuteľného majetku a nehnuteľného majetku, nepriemyselného hospodárstva a pomocných služieb (napr. správy budov).

01.06.2004

06 Samostatná metodická a kontrolná činnosť v energetickom a vodnom hospodárstve u zamestnávateľa na celoštátnej úrovni.

01.06.2004

07 Metodické usmerňovanie a kontrola registratúrnych stredísk pre priamo riadených zamestnávateľov.

01.06.2004

08 Vypracúvanie analýz a plánovanie procesov vo verejnom obstarávaní zamestnancom po získaní odbornej spôsobilosti.2)

01.06.2004

09 Rozpracúvanie metodiky účtovníctva a výkazníctva u zamestnávateľa na celoštátnej úrovni alebo u zamestnávateľa s priamo riadenými zamestnávateľmi.

01.06.2004

10 Tvorba, organizovanie a zabezpečovanie vzdelávacích podujatí vo vzdelávacom zariadení na celoštátnej úrovni.

01.06.2004

11 Monitorovanie vysielania rozhlasových a televíznych staníc vrátane analýzy a spracovania výsledkov pre rozhodovaciu činnosť.

01.06.2004

12 Koordinovanie systémov vzdelávania u zamestnávateľa s rozmanitou kvalifikačnou a profesijnou štruktúrou zamestnancov.

01.06.2004

13 Samostatné vypracúvanie vymedzenej časti projektu projektovanej stavby.

01.01.2009

14 Metodická a kontrolná činnosť pri zhromažďovaní, nakladaní a preprave nebezpečného odpadu.

01.06.2004

10. PLATOVÁ TRIEDA

01.06.2004

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

01.06.2004

Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:

01.06.2004

01 Komplexné zabezpečovanie personálnej politiky (napr. vykonávanie personálneho marketingu, výber, prijímanie a umiestňovanie zamestnancov, hodnotenie zamestnancov).

01.06.2004

02 Komplexné zabezpečovanie ekonomiky práce vrátane mzdovej oblasti u zamestnávateľa s rozmanitou profesijnou štruktúrou zamestnancov.

01.06.2004

03 Vstupné a doplnkové psychodiagnostické vyšetrenia uchádzačov o zamestnanie.

01.06.2004

04 Tvorba a koordinovanie systémov vzdelávania zameraných na rozvoj ľudských zdrojov.

01.06.2004

05 Samostatné odborné vypracúvanie podkladov pre zásadné akty riadenia pre štatutárny orgán alebo na rozhodovanie Predsedníctva Slovenskej akadémie vied.

01.06.2004

06 Lektorská a školiaca činnosť vrátane účasti na overovaní získaných vedomostí na účel vydania osvedčenia.

01.06.2004

07 Zabezpečovanie právnej agendy (napr. riešenie občianskoprávnych, obchodnoprávnych, pracovnoprávnych záležitostí) vrátane zastupovania zamestnávateľa v právnych sporoch.

01.06.2004

08 Odborná špecializovaná práca na úseku rozpočtovania alebo financovania.

01.06.2004

09 Tvorivé spracúvanie masmediálnej politiky a koordinovanie výstupov k verejnosti.

01.06.2004

10 Zabezpečovanie realizácie medzinárodných dohôd vo zverenom teritóriu.

01.06.2004

11 Analytická činnosť a príprava podkladov na rozhodovanie vo vymedzenej oblasti správy štátneho fondu.

01.06.2004

12 Samostatné zabezpečovanie opatrení na obdobie brannej pohotovosti štátu na úseku hospodárskej mobilizácie u zamestnávateľa na celoštátnej úrovni alebo s priamo riadenými zamestnávateľmi.

01.06.2004

13 Investičná činnosť pri príprave alebo uskutočňovaní stavieb alebo technologických častí stavieb.

01.06.2004

14 Technický dozor nad stavbami a technologickými časťami stavieb.

01.06.2004

15 Obstarávanie verejnoprospešných stavieb podľa zákona o koncesnom obstarávaní.

01.06.2004

16 Komplexné zabezpečovanie správy rozsiahleho hnuteľného majetku a nehnuteľného majetku alebo rozsiahlych rekreačných zariadení u zamestnávateľa na celoštátnej úrovni.

01.06.2004

17 Koordinovanie činností pri výberových a špecifických monitoringoch rozhlasového a televízneho vysielania.

01.06.2004

18 Zabezpečovanie a realizácia prieskumov a analýz v oblasti ochrany maloletých vo vysielaní vrátane spracúvania odborných stanovísk a opatrení.

01.06.2004

19 Analytická, organizačná a rozhodovacia činnosť v oblasti sprístupňovania informácií vrátane priameho spracovania a sprístupnenia informácií u zamestnávateľa na celoštátnej úrovni.

01.06.2004

20 Spracovanie podkladov na vypracovanie plánov frekvenčného spektra a jeho využitia vrátane výberu vhodných frekvencií pre rozhlasové a televízne vysielanie.

01.01.2009

21 Analytická činnosť a príprava návrhov na rozhodovanie orgánu štátnej správy alebo územnej samosprávy o čerpaní finančných prostriedkov Európskej únie a iných verejných zdrojov alebo finančných prostriedkov iných finančných nástrojov.

01.06.2004

22 Komplexné zabezpečovanie procesnej stránky organizovania jednotlivých metód verejného obstarávania s rozhodujúcim vplyvom na výber ekonomicky najvhodnejšieho zmluvného partnera a s ním súvisiace vynakladanie finančných prostriedkov vykonávané zamestnancom po získaní odbornej spôsobilosti.2)

01.06.2004

11. PLATOVÁ TRIEDA

01.06.2004

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

01.06.2004

01 Tvorba stratégie riadenia ľudských zdrojov (personálna oblasť vrátane odmeňovania) u zamestnávateľa s rozmanitou kvalifikačnou a profesijnou štruktúrou zamestnancov.

01.06.2004

02 Koordinovanie a metodické usmerňovanie právnej agendy zamestnávateľa na celoštátnej úrovni.

01.06.2004

03 Tvorba koncepcií a projektov vzdelávania (napr. pre zamestnancov štátnej služby alebo pre iných zamestnancov v rámci rezortu).

01.06.2004

04 Komplexné zabezpečovanie prác na úseku rozpočtovania a financovania.

01.06.2004

05 Tlmočenie z cudzieho jazyka do slovenského jazyka a naopak.

01.06.2004

06 Analýza, posudzovanie a vyhodnocovanie investičnej činnosti z hľadiska územných celkov.

01.06.2004

07 Koordinovanie, metodické usmerňovanie a organizovanie domácich výstav alebo zahraničných výstav.

01.06.2004

08 Koordinačná činnosť pri zabezpečovaní technického rozvoja a realizácii technicko-prevádzkových činností u zamestnávateľa s rozsiahlym majetkom.

01.06.2004

09 Koordinačná a metodická činnosť pri rozhodovaní o efektívnom vynakladaní prostriedkov štátneho fondu.

01.06.2004

10 Koordinačná a metodická činnosť pri zabezpečovaní opatrení na obdobie brannej pohotovosti štátu na úseku hospodárskej mobilizácie u zamestnávateľa na celoštátnej úrovni alebo u zamestnávateľa s priamo riadenými zamestnávateľmi.

01.06.2004

11 Koncepčné a koordinačné zabezpečovanie súťažných podkladov s rozhodujúcim vplyvom na výsledok procesu verejného obstarávania zamestnancom po získaní odbornej spôsobilosti.2)

01.06.2004

12 Tvorba metodiky postupov v oblasti monitoringu vysielania, štatistiky a programových typov.

01.06.2004

13 Tvorba koncepcie využitia frekvenčného spektra pre rozhlasové a televízne vysielanie.

01.06.2004

14 Koordinovanie a metodické usmerňovanie civilnej ochrany a obrany u zamestnávateľa na celoštátnej úrovni.

01.01.2009

15 Tvorba, aktualizácia a priebežné dopĺňanie metodiky vnútorných postupov v oblasti čerpania finančných prostriedkov Európskej únie alebo finančných prostriedkov iných finančných nástrojov.

01.01.2009

16 Koordinačná a metodická činnosť v rámci využívania finančných prostriedkov Európskej únie a iných verejných zdrojov alebo finančných prostriedkov iných finančných nástrojov.

01.06.2004

17 Projektovanie zložitých a rozsiahlych investičných celkov alebo ich najnáročnejších stavebných a technologických častí vykonávané zamestnancom po získaní oprávnenia na výkon činnosti.3)

01.04.2007

18 Audítorská činnosť u zamestnávateľa na celoštátnej úrovni.

01.06.2004

12. PLATOVÁ TRIEDA

01.01.2009

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom. Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:

01.06.2004

01 Koncepčná a analytická činnosť a príprava podkladov na rozhodovanie o ekonomických otázkach spadajúcich do rozsahu kompetencie ústredného orgánu štátnej správy, vyššieho územného celku alebo zamestnávateľa na celoštátnej úrovni.

01.06.2004

02 Koordinovanie celoštátnych a medzinárodných programov v oblasti výskumu a vývoja a vedných prepojení na medzinárodnú vedecko-technickú spoluprácu a vedecko-technický rozvoj.

01.06.2004

03 Riešenie zložitej právnej agendy vo viacerých oblastiach práva vrátane zastupovania zamestnávateľa alebo štátu v právnych sporoch.

01.06.2004

04 Koncepčná a systémová činnosť pri rozhodovaní o opatreniach politiky štátu v oblasti správy štátneho fondu.

01.06.2004

05 Koncepčná a koordinačná činnosť v oblasti duchovenských služieb a koordinovanie účasti cirkví a náboženských spoločností na duchovenskej starostlivosti vrátane vykonávania duchovenských činností.

01.06.2004

06 Vypracúvanie priorít rozvojových programov verejných investícií v rezorte pre priamo riadených zamestnávateľov.

01.06.2004

07 Koncepčná a metodická činnosť v investičnej výstavbe v rezorte pre priamo riadených zamestnávateľov.

01.06.2004

08 Metodické usmerňovanie činností v oblasti verejného obstarávania z úrovne ústredného orgánu štátnej správy alebo zamestnávateľa na celoštátnej úrovni zamestnancom po získaní odbornej spôsobilosti.2)

01.06.2004

09 Tvorba projektov zameraných na vzdelávanie zamestnancov zahraničného obchodu alebo zahraničnej služby.

01.06.2004

10 Tvorba koncepcie monitoringu vysielania, obsahových analýz a programových typov vrátane výkonu Európskeho dohovoru vo vzťahu k obsahu vysielania.

01.01.2009

11 Koncepčná činnosť zameraná na využívanie finančných prostriedkov Európskej únie a iných verejných zdrojov alebo finančných prostriedkov iných finančných nástrojov.

01.06.2004

12 Koncepčné riešenie projektov veľmi zložitých stavieb a technologických celkov vrátane koordinovania činností jednotlivých častí projektu vykonávané zamestnancom po získaní oprávnenia na výkon činnosti.3)

01.06.2004

13. PLATOVÁ TRIEDA

01.01.2009

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom. Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:

01.06.2004

01 Koordinovanie celoštátnych a medzinárodných systémov v multidisciplinárnych programoch Európskej únie alebo programov iných medzinárodných organizácií (napr. pre výskum, vývoj a nové technológie).

01.06.2004

02 Tvorba medzinárodných zmlúv alebo iných medzinárodných dokumentov, vypracúvanie právnych expertíz a právnych riešení na celoštátnej úrovni alebo s väzbou na zahraničie.

01.06.2004

02. BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI

01.06.2004

07. PLATOVÁ TRIEDA

01.06.2004

Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vyššie odborné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

01.06.2004

Pracovné činnosti vyžadujúce úplné stredné vzdelanie:

01.06.2004

01 Zabezpečovanie a vykonávanie prác v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zamestnancom po splnení odbornej spôsobilosti4) alebo v oblasti ochrany pred požiarmi zamestnancom po splnení odbornej spôsobilosti,5) alebo v oblasti hygieny práce na úrovni zamestnávateľa.

01.06.2004

09. PLATOVÁ TRIEDA

01.06.2004

Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad ustanovený osobitným predpisom alebo vyššie odborné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

01.06.2004

Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:

01.06.2004

01 Zabezpečovanie a metodické usmerňovanie plnenia úloh v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zamestnancom po splnení odbornej spôsobilosti4) alebo v oblasti ochrany pred požiarmi zamestnancom po splnení odbornej spôsobilosti5) u zamestnávateľa.

01.06.2004

10. PLATOVÁ TRIEDA

01.06.2004

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

01.06.2004

Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:

01.06.2004

01 Inšpekčná činnosť vo vymedzenej oblasti technických zariadení.

01.06.2004

02 Metodické usmerňovanie plnenia úloh priamo riadených zamestnávateľov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zamestnancom po splnení odbornej spôsobilosti4) alebo v oblasti ochrany pred požiarmi zamestnancom po splnení odbornej spôsobilosti.5)

01.06.2004

11. PLATOVÁ TRIEDA

01.06.2004

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

01.06.2004

01 Inšpekčná činnosť na vyhradených technických zariadeniach s vyššou mierou ohrozenia.

01.06.2004

12. PLATOVÁ TRIEDA

01.01.2009

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom. Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:

01.06.2004

01 Inšpekčná činnosť v celej skupine technických zariadení alebo na súboroch technických zariadení vrátane vedenia inšpekčnej skupiny vo vymedzenej oblasti technických zariadení.

01.06.2004

02 Koordinovanie a metodické usmerňovanie inšpekčnej činnosti na technických zariadeniach.

01.06.2004

03. DOPRAVA, POŠTA A TELEKOMUNIKÁCIE

01.06.2004

06. PLATOVÁ TRIEDA

01.06.2004

Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

01.06.2004

01 Odborné služby prevádzkového vybavovania cestujúcich, batožín a tovaru na letisku.

01.06.2004

02 Zabezpečovanie a organizovanie objektívnej kontroly leteckých akcií a ich vyhodnocovanie.

01.06.2004

03 Zabezpečovanie prevádzky celoštátneho informačného systému cestného hospodárstva v oblasti cestnej databanky v určenom rozsahu zberu, preberania, kontroly a spracúvania údajov ako súčasti geografického informačného systému.

01.06.2004

04 Spracúvanie údajov pre potreby dopravnoinžinierskej analýzy a modelovania vrátane zhromažďovania a prípravy údajovej základne.

01.06.2004

05 Spracúvanie vecných, finančných a časových údajov o pripravovaných stavbách.

01.06.2004

07. PLATOVÁ TRIEDA

01.06.2004

Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vyššie odborné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

01.06.2004

Pracovné činnosti vyžadujúce úplné stredné vzdelanie:

01.06.2004

01 Samostatná odborná práca na úseku prevádzky a služieb pri vybavovaní cestujúcich, batožín a tovaru na letisku (napr. zabezpečovanie technologických postupov a inštrukcií obchodno-prevádzkového vybavovania cestujúcich, batožín a tovaru).

01.06.2004

02 Organizovanie ekologicko-ornitologického prieskumu letiska.

01.06.2004

03 Zabezpečovanie služieb operatívneho charakteru pri riadení prevádzky letiska poskytovaných leteckým dopravcom.

01.06.2004

04 Analýza a samostatné spracúvanie databáz a ukazovateľov z cenových kalkulácií cestného hospodárstva.

01.06.2004

05 Meračská práca pri vytyčovaní stavebných objektov a pri kontrolných meraniach dodržiavania priestorovej polohy objektov v procese prípravy, realizácie a prevádzky dopravných líniových stavieb.

01.06.2004

06 Zabezpečovanie úloh spojených s majetkovou správou pozemných komunikácií na vymedzenom úseku.

01.06.2004

07 Zabezpečovanie podkladov na majetkovoprávnu prípravu, zisťovanie vlastníckych vzťahov a užívacích vzťahov pre potreby investičnej výstavby.

01.06.2004

08 Príprava analytických podkladov pre hodnotiace činnosti dopravného inžinierstva v oblasti cestnej dopravy.

01.06.2004

09 Príprava výroby vrátane zavádzania technologických postupov.

01.06.2004

10 Samostatná odborná práca na úseku predaja a distribúcie diaľničných nálepiek.

01.06.2004

08. PLATOVÁ TRIEDA

01.06.2004

Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vyššie odborné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

01.06.2004

Pracovné činnosti vyžadujúce úplné stredné vzdelanie:

01.06.2004

01 Kontrolovanie a posudzovanie stavu a prevádzkyschopnosti letiskových pohybových plôch a svetelných zabezpečovacích zariadení na letisku zamestnancom po získaní osvedčenia o odbornej spôsobilosti.1)

01.06.2004

02 Zabezpečovanie funkčnosti systémov leteckej techniky.

01.06.2004

03 Koordinovanie činností prevádzkových služieb na letisku.

01.06.2004

04 Príprava a realizácia opráv pozemných komunikácií vrátane súvisiacich objektov a diagnostikovanie a prehliadky vozoviek a mostov v štádiu výstavby, opráv a prevádzky v obvode strediska.

01.06.2004

05 Zabezpečovanie dokumentácie (technickej a majetkovoprávnej) na investičnú činnosť v etape prípravy stavieb pozemných komunikácií alebo železničných dráh.

01.06.2004

06 Samostatná odborná práca pri spracúvaní majetkovoprávnej dokumentácie stavieb pozemných komunikácií.

01.06.2004

07 Organizovanie činností pri zabezpečovaní údržby vymedzeného úseku pozemných komunikácií vykonávané zamestnancom po získaní oprávnenia na výkon činnosti3) alebo železničných dráh a mostov vykonávané zamestnancom po získaní odbornej spôsobilosti.6)

01.06.2004

08 Metodické usmerňovanie vykonávania zberu a spracúvania dát cestnej databanky.

01.06.2004

09 Koordinovanie a zabezpečovanie odborných prác ochrany letiska zamestnancom po získaní odbornej spôsobilosti.7)

01.06.2004

10 Distribúcia diaľničných nálepiek vrátane preberania nepredaných diaľničných nálepiek.

01.06.2004

11 Organizačná a obsahová príprava a vykonávanie odbornej a fyzickej prípravy hasičskej jednotky na letisku, príprava a vykonávanie taktických a previerkových cvičení vykonávané zamestnancom po získaní odbornej spôsobilosti.5)

01.06.2004

Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa:

01.06.2004

01 Zabezpečovanie leteckej prevádzky na letisku v stanovenom rozsahu.

01.06.2004

02 Komplexné zabezpečovanie odborných prác pri obchodnom vybavovaní cestujúcich, batožín a tovaru na letisku.

01.06.2004

03 Zabezpečovanie dispečerských prác medzi dodávateľom a odberateľom služieb a tovaru v rámci poskytovania handlingových služieb leteckým dopravcom.

01.06.2004

04 Koordinovanie a zabezpečovanie skladovania leteckých pohonných látok.

01.06.2004

05 Koordinovanie a zabezpečovanie práce pri plnení lietadiel leteckými pohonnými látkami.

01.06.2004

06 Zabezpečovanie odbornej práce v oblasti marketingu a propagácie letísk.

01.06.2004

07 Organizovanie a koordinovanie činností pri zabezpečovaní technickej obsluhy lietadiel.

01.06.2004

08 Samostatná odborná práca v oblasti kontroly a cenotvorby v procese prípravy a realizácie stavieb pre potreby stavieb cestného hospodárstva alebo železničných dráh.

01.06.2004

09 Spracúvanie podkladov pri tvorbe krátkodobých a dlhodobých plánov v oblasti mechanizácie a dopravy v obvode strediska.

01.06.2004

10 Operatívne riadenie prevádzky celoštátneho informačného systému diaľnic a ciest v obvode strediska v určenej časti (napr. časť diaľnice, tunel).

01.06.2004

11 Tvorba dlhodobých plánov vo vymedzenej oblasti (napr. životné prostredie, zimná údržba) prevádzky a údržby pozemných komunikácií vrátane súvisiacich objektov na celoštátnej úrovni.

01.06.2004

12 Samostatná odborná práca v oblasti majetkovej správy pozemných komunikácií vrátane súvisiacich objektov v určenom úseku.

01.06.2004

13 Analytická činnosť v dopravnom inžinierstve v oblasti cestnej dopravy.

01.06.2004

14 Analytická a hodnotiaca činnosť v oblasti zaradenia, zmeny zatriedenia, prečíslovania a vyradenia pozemných komunikácií z cestnej siete na celoštátnej úrovni.

01.06.2004

15 Analytická a hodnotiaca činnosť v oblasti posudzovania pozemných komunikácií z hľadiska územnoplánovacej a projektovej dokumentácie v rozsahu okresnej pôsobnosti.

01.06.2004

16 Spracúvanie podkladov pri tvorbe krátkodobých a dlhodobých plánov v oblasti materiálno-technického zabezpečenia v rámci základne technickej ochrany a obnovy železníc.

01.06.2004

09. PLATOVÁ TRIEDA

01.06.2004

Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad ustanovený osobitným predpisom alebo vyššie odborné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

01.06.2004

Pracovné činnosti vyžadujúce úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad ustanovený osobitným predpisom:

01.06.2004

01 Kontrola funkčnosti systémov a prístrojov leteckej techniky vykonávaná zamestnancom po získaní odbornej spôsobilosti.8)

01.06.2004

Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa:

01.06.2004

01 Zabezpečovanie prevádzky celoštátneho informačného systému cestného hospodárstva v oblasti cestnej databanky v celom rozsahu zberu, preberania, kontroly a spracúvania dát.

01.06.2004

03 Organizovanie činností pozemnej leteckej prevádzky na letisku.

01.06.2004

04 Koordinovanie a organizovanie úloh majetkovej správy a údržby diaľnic v obvode strediska vykonávané zamestnancom po získaní oprávnenia na výkon činnosti.3)

01.06.2004

05 Investičná činnosť pri príprave alebo realizácii stavieb železničných tratí a mostných provizórií vykonávaná zamestnancom po získaní odbornej spôsobilosti.6)

01.06.2004

06 Koordinovanie nasadenia železničnej techniky do technologického prúdu stavby železničných tratí zamestnancom po získaní odbornej spôsobilosti.6)

01.06.2004

07 Usmerňovanie a vykonávanie záchranných prác pri požiaroch a mimoriadnych udalostiach a pátraní v objekte letiska i mimo neho vykonávané zamestnancom po získaní odbornej spôsobilosti.5)

01.06.2004

Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:

01.06.2004

01 Koordinovanie a metodické usmerňovanie činností leteckých dopravcov v oblasti poskytovania prevádzkových služieb.

01.06.2004

02 Navrhovanie spôsobu a foriem marketingu v oblasti propagácie služieb leteckej dopravy.

01.06.2004

03 Spracúvanie technologických postupov v oblasti energetického dispečingu technickej prevádzky letísk zamestnancom po získaní osvedčenia o odbornej spôsobilosti.1)

01.06.2004

04 Príprava a realizácia opráv pozemných komunikácií alebo železničných dráh vrátane súvisiacich objektov a diagnostikovanie vozoviek alebo železničných tratí a mostov v štádiu výstavby, opráv a prevádzky (napr. kraj, diaľničný úsek alebo železničný úsek).

01.06.2004

05 Operačné riadenie prevádzky celoštátneho informačného systému diaľnic a ciest v obvode strediska.

01.06.2004

06 Spracúvanie geodetickej časti dokumentácie skutočného vyhotovenia dopravnej stavby a majetkovoprávnej dokumentácie v digitálnej forme.

01.06.2004

07 Navrhovanie postupov týkajúcich sa cenovej časti zadávacích podkladov súťažných návrhov pre potreby cestného hospodárstva alebo železničných dráh.

01.06.2004

08 Preberanie a správa majetku pozemných komunikácií vrátane súvisiacich objektov na určenom úseku pozemnej komunikácie.

01.06.2004

09 Tvorba dlhodobých plánov činností prevádzky a údržby pozemných komunikácií vrátane súvisiacich objektov na celoštátnej úrovni.

01.06.2004

10 Tvorba krátkodobých a dlhodobých plánov v oblasti mechanizácie a dopravy v obvode strediska údržby diaľnic alebo ciest, alebo základne technickej ochrany a obnovy železníc.

01.06.2004

11 Tvorba krátkodobých a dlhodobých plánov v oblasti materiálno-technického zabezpečenia v rámci technickej ochrany a obnovy železníc u zamestnávateľa na celoštátnej úrovni.

01.06.2004

12 Určovanie technologických postupov pri výrobe prototypových výrobkov a prípravkov na skúšanie výrobkov.

01.06.2004

10. PLATOVÁ TRIEDA

01.06.2004

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

01.06.2004

Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:

01.06.2004

01 Samostatná údržba, oprava, kontrola a skúška lietadiel a ich systémov (napr. draky, elektrorádio, prístrojové vybavenie lietadla) vykonávané zamestnancom po získaní osvedčenia o odbornej spôsobilosti.1)

01.06.2004

02 Tvorba metodiky zabezpečovania ochrany letísk zamestnancom po získaní odbornej spôsobilosti.7)

01.06.2004

03 Koordinovanie a metodické usmerňovanie dispečerského riadenia na letisku.

01.06.2004

04 Navigačná príprava letu.

01.06.2004

05 Organizovanie plemenitby a chovu sokolovitých dravcov vrátane ich výcviku na účely ochrany letiska.

01.06.2004

06 Investičná činnosť v etape predinvestičnej prípravy objektov alebo častí stavieb pozemných komunikácií.

01.06.2004

07 Investičná činnosť v etape investičnej prípravy objektov alebo častí stavieb pozemných komunikácií.

01.06.2004

08 Investičná činnosť v štádiu realizácie objektov alebo častí stavieb pozemných komunikácií alebo železničných dráh.

01.06.2004

09 Stavebný dozor na objektoch pozemných komunikácií alebo železničných dráh.

01.06.2004

10 Spravovanie majetku pozemných komunikácií vo zverenom obvode.

01.06.2004

11 Budovanie a prevádzka celoštátneho informačného systému cestného hospodárstva v oblasti cestnej databanky ako súčasti geografického informačného systému a zabezpečovanie odborných činností pri centrálnom spracúvaní údajov pre celoštátny informačný systém cestného hospodárstva.

01.06.2004

12 Zabezpečovanie právnej agendy a majetkovoprávnych vzťahov k nehnuteľnostiam v etape investičnej prípravy stavieb.

01.06.2004

13 Vypracúvanie návrhov a zámerov rozvoja cestnej siete na úrovni kraja.

01.06.2004

14 Vypracúvanie návrhov optimalizácie cestnej dopravy z hľadiska dopravného inžinierstva.

01.06.2004

15 Koordinačná a hodnotiaca činnosť v oblasti opráv pozemných komunikácií vrátane súvisiacich objektov a diagnostikovania vozoviek a mostov na celoštátnej úrovni.

01.06.2004

16 Koordinačná a analytická činnosť v oblasti celoštátneho informačného systému diaľnic a ciest v obvode strediska.

01.06.2004

17 Vypracúvanie individuálnych postupov týkajúcich sa cenovej časti zadávacích podkladov súťažných návrhov s účasťou zahraničných finančných inštitúcií a fondov pre potreby cestného hospodárstva.

01.06.2004

18 Koordinačná činnosť v oblasti plánovania mechanizácie a dopravy na celoštátnej úrovni pre oblasť cestného hospodárstva, diaľničného hospodárstva alebo železničného hospodárstva.

01.06.2004

19 Koordinačná a analytická činnosť v oblasti tvorby krátkodobých a dlhodobých plánov prevádzky a údržby pozemných komunikácií vrátane súvisiacich objektov na celoštátnej úrovni.

01.06.2004

20 Koordinovanie a komplexné usmerňovanie činností letiskovej prevádzky.

01.06.2004

21 Analýza vzniku nehôd a tvorba opatrení v oblasti bezpečnosti dopravy v rámci regiónu.

01.06.2004

22 Koordinačná a metodická činnosť v oblasti plánovania dopravy a prepravy materiálu technickej ochrany a obnovy železníc na celoštátnej úrovni vykonávaná zamestnancom po získaní odbornej spôsobilosti.6)

01.06.2004

23 Koordinačná činnosť pri zabezpečovaní realizácie opatrení v období brannej pohotovosti štátu na úseku hospodárskej mobilizácie a technickej ochrany a obnovy železníc na celoštátnej úrovni.

01.06.2004

24 Tvorba distribučnej a predajnej siete vrátane koordinácie distribúcie a predaja diaľničných nálepiek na celoštátnej úrovni.

01.06.2004

11. PLATOVÁ TRIEDA

01.06.2004

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

01.06.2004

01 Koordinovanie, zabezpečovanie a vyhodnocovanie vykonávania údržby lietadiel a ich systémov (napr. draky, elektrorádio, prístrojové vybavenie lietadla) vykonávané zamestnancom po získaní osvedčenia o odbornej spôsobilosti.1)

01.06.2004

02 Koncepčná a koordinačná činnosť v oblasti rozvoja prevádzky letiska vykonávaná zamestnancom po získaní odbornej spôsobilosti.8)

01.06.2004

03 Geodetická a kartografická práca v procese projektovej prípravy, realizácie a prevádzky dopravných líniových stavieb a vyvolaných investícií vykonávaná zamestnancom po získaní osobitnej odbornej spôsobilosti.9)

01.06.2004

04 Koncepčná a analytická práca v oblasti investičnej činnosti v etape predinvestičnej prípravy väčších celkov stavieb pozemných komunikácií.

01.06.2004

05 Koncepčná a analytická práca v oblasti investičnej činnosti v etape investičnej prípravy väčších celkov stavieb pozemných komunikácií.

01.06.2004

06 Koncepčná a analytická práca v oblasti investičnej činnosti v štádiu realizácie väčších celkov stavieb pozemných komunikácií alebo železničných dráh.

01.06.2004

07 Stavebný dozor na stavbách pozemných komunikácií alebo železničných dráh.

01.06.2004

08 Zabezpečovanie právnej agendy a majetkovoprávnych vzťahov rozsiahlych investičných celkov od predinvestičnej prípravy až po porealizačné vyrovnania.

01.06.2004

09 Tvorba celoštátneho informačného systému cestného hospodárstva a cestnej databanky ako súčasti geografického informačného systému, systémové práce v centrálnych bázach dát celoštátneho informačného systému cestného hospodárstva.

01.06.2004

10 Koordinovanie a usmerňovanie činností v oblasti cien a investičného plánu pre potreby cestného hospodárstva.

01.06.2004

11 Koncepčná činnosť v dopravnom inžinierstve v oblasti cestnej dopravy.

01.06.2004

12 Analytická činnosť v oblasti dopravnoinžinierskych analýz a modelovania v cestnej doprave.

01.06.2004

13 Koordinačná činnosť v oblasti spracúvania návrhov rozvoja cestnej siete na celoštátnej úrovni.

01.06.2004

14 Analytická činnosť v oblasti opráv a diagnostiky vrátane vykonávania hlavných a mimoriadnych prehliadok pozemných komunikácií na celoštátnej úrovni.

01.06.2004

15 Koordinačná činnosť v oblasti spravovania majetku pozemných komunikácií vrátane súvisiacich objektov na celoštátnej úrovni.

01.06.2004

16 Koordinačná a analytická činnosť v oblasti celoštátneho informačného systému diaľnic a ciest na celoštátnej úrovni.

01.06.2004

17 Koncepčná činnosť v oblasti bezpečnosti dopravy na celoštátnej úrovni.

01.06.2004

18 Koordinačná a metodická činnosť v oblasti mechanizácie a dopravy na celoštátnej úrovni.

01.06.2004

19 Metodická činnosť pri tvorbe komplexných dlhodobých plánov v oblasti prevádzky a údržby pozemných komunikácií vrátane súvisiacich objektov na celoštátnej úrovni.

01.06.2004

12. PLATOVÁ TRIEDA

01.01.2009

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom. Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:

01.06.2004

01 Komplexné zabezpečovanie a vyhodnocovanie technických podmienok letu vykonávané zamestnancom po získaní odbornej spôsobilosti.8)

01.06.2004

02 Komplexné zabezpečovanie leteckej navigácie na prípravu a vykonanie letu vykonávané zamestnancom po získaní odbornej spôsobilosti.8)

01.06.2004

03 Koncepčná a metodická činnosť v oblasti spravovania majetku pozemných komunikácií vrátane súvisiacich objektov na celoštátnej úrovni s väzbami na zahraničie.

01.06.2004

05 Koordinovanie a metodické usmerňovanie geodetických a kartografických prác cestných stavieb a vyvolaných investícií na celoštátnej úrovni vrátane zodpovednosti za dodržiavanie priestorového uloženia stavieb vykonávané zamestnancom po získaní osobitnej odbornej spôsobilosti.9)

01.06.2004

06 Koncepčná príprava a realizácia opráv pozemných komunikácií a diagnostikovanie vozoviek a mostov v štádiu výstavby, opráv a prevádzky na celoštátnej úrovni.

01.06.2004

07 Koordinovanie investičnej činnosti v etape predinvestičnej prípravy komplexu stavieb pozemných komunikácií na celoštátnej úrovni.

01.06.2004

08 Koordinovanie investičnej činnosti v etape investičnej prípravy komplexu stavieb pozemných komunikácií na celoštátnej úrovni.

01.06.2004

09 Koordinovanie investičnej činnosti v štádiu realizácie komplexu stavieb pozemných komunikácií alebo železničných dráh na celoštátnej úrovni.

01.06.2004

10 Koordinovanie špecializovaných a tvorivých dopravnoinžinierskych prác v oblasti cestnej dopravy.

01.06.2004

11 Koordinačná a metodická činnosť v oblasti dopravnoinžinierskych analýz a modelovania v cestnej doprave.

01.06.2004

12 Koordinačná a metodická činnosť v oblasti koncepcie a rozvoja cestnej siete na celoštátnej úrovni s väzbami na zahraničie.

01.06.2004

13 Koncepčná a metodická činnosť v oblasti cien a investičného plánu pre potreby cestného hospodárstva.

01.06.2004

14 Koncepčná a metodická činnosť v oblasti celoštátneho informačného systému diaľnic a ciest na celoštátnej úrovni.

01.06.2004

15 Koncepčná a metodická činnosť v oblasti postupov majetkovoprávnej prípravy stavieb z legislatívneho hľadiska na celoštátnej úrovni.

01.06.2004

16 Koordinačná a metodická činnosť na celoštátnej úrovni spojená v oblasti prípravy a realizácie investičných projektov výstavby diaľnic a ciest spolufinancovaných z verejných zdrojov, z fondov Európskej únie alebo z pôžičiek a grantov medzinárodných finančných inštitúcií a organizácií zabezpečujúcich rôzne formy finančnej pomoci.

01.06.2004

13. PLATOVÁ TRIEDA

01.01.2009

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom. Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:

01.06.2004

01 Koncepčná, koordinačná a metodická činnosť v oblasti rozvoja prevádzky letísk na celoštátnej úrovni vykonávaná zamestnancom po získaní odbornej spôsobilosti.8)

01.06.2004

02 Koncepčná a systémová práca pri riešení úloh v oblasti investičnej činnosti na pozemných komunikáciách na celoštátnej úrovni a s väzbami na zahraničie.

01.06.2004

04. FINANCIE

01.06.2004

07. PLATOVÁ TRIEDA

01.06.2004

Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vyššie odborné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

01.06.2004

Pracovné činnosti vyžadujúce úplné stredné vzdelanie:

01.06.2004

01 Samostatné zabezpečovanie pátrania po nedodanom tovare v spoločnom tranzitnom režime u zamestnávateľa na celoštátnej úrovni.

01.04.2007

02 Samostatné zabezpečovanie prác súvisiacich s platbami spotrebných daní alebo s registračným odberným číslom, alebo s tlačou a overovaním kontrolných známok na označovanie spotrebiteľského balenia liehu alebo spotrebiteľského balenia cigariet.

01.04.2007

03 Samostatná odborná práca spojená so správou národných dovozných a vývozných opatrení uplatňovaných v rámci Slovenskej republiky.

01.06.2004

08. PLATOVÁ TRIEDA

01.06.2004

Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vyššie odborné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

01.06.2004

Pracovné činnosti vyžadujúce úplné stredné vzdelanie:

01.06.2004

01 Vymáhanie pohľadávok štátu v oblasti reštitúcií alebo v majetkovoprávnej oblasti.

01.06.2004

02 Vnútroštátne vykonávanie medzištátnych majetkovoprávnych dohôd vrátane usporiadania nehnuteľného majetku do vlastníctva štátu.

01.04.2007

03 Zabezpečovanie kontrolnej techniky, výstroja a výzbroje v ozbrojených zložkách alebo v colnej správe u zamestnávateľa na celoštátnej úrovni.

01.06.2004

10. PLATOVÁ TRIEDA

01.06.2004

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

01.06.2004

Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:

01.06.2004

01 Vymáhanie pohľadávok štátu v reštitučnej alebo majetkovoprávnej oblasti v obzvlášť zložitých prípadoch s komplikovaným právnym a skutkovým stavom.

01.06.2004

02 Vnútroštátne vykonávanie medzištátnych majetkovoprávnych dohôd vrátane usporiadania nehnuteľného majetku do vlastníctva štátu v obzvlášť zložitých prípadoch s komplikovaným právnym a skutkovým stavom.

01.06.2004

11. PLATOVÁ TRIEDA

01.06.2004

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

01.06.2004

01 Koordinačná a analytická činnosť v majetkovoprávnej oblasti na celoštátnej úrovni.

01.06.2004

05. GEODÉZIA, KARTOGRAFIA A KATASTER

01.06.2004

05. PLATOVÁ TRIEDA

01.06.2004

Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

01.06.2004

01 Kartografická práca v grafickej a číselnej forme spojená s generalizáciou jednotlivých prvkov obsahu mapy podľa príslušných technických predpisov platných pre mapy veľkých, stredných a malých mierok.

01.06.2004

02 Geodetická práca v podrobných geodetických sieťach a pri zbere a spracúvaní informácií na tvorbu štátnych základných mapových diel v teréne pod vedením vedúceho skupiny.

01.06.2004

03 Geodetická práca pri zbere a spracúvaní informácií na tvorbu štátnych tematických mapových diel v teréne pod vedením vedúceho skupiny.

01.06.2004

06. PLATOVÁ TRIEDA

01.06.2004

Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

01.06.2004

01 Meračská práca v teréne v rámci meračskej skupiny pri tvorbe a obnove geodetických informácií katastra nehnuteľností.

01.06.2004

02 Spracúvanie popisných a geodetických údajov katastra nehnuteľností a príprava podkladov na poskytovanie geodetických a kartografických informácií, zber a automatizované spracúvanie údajov pre geografický informačný systém v rastrovom a vektorovom stave.

01.06.2004

03 Samostatné vypracúvanie jednotlivých častí štátneho tematického mapového diela.

01.06.2004

07. PLATOVÁ TRIEDA

01.06.2004

Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vyššie odborné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

01.06.2004

Pracovné činnosti vyžadujúce úplné stredné vzdelanie:

01.06.2004

01 Odborná práca na úseku prípravy, kontroly a dokumentácie podkladov na tvorbu a vydávanie štátnych mapových diel, na tvorbu základnej bázy údajov jednotlivých ucelených častí automatizovaného informačného systému geodézie, kartografie a katastra.

01.06.2004

02 Geodetická práca v podrobných geodetických sieťach pri zbere a spracúvaní informácií na tvorbu štátnych základných mapových diel.

01.06.2004

03 Distribúcia máp, publikácií, technických predpisov, údajov základných a podrobných bodových polí, údajov základnej bázy geografických informačných systémov a poskytovanie informácií o uvedených dielach a údajoch.

01.06.2004

04 Zber a spracúvanie informácií na tvorbu, obnovu a údržbu máp veľkých, stredných a malých mierok štátneho mapového diela v grafickej a číselnej forme.

01.06.2004

05 Geodetická práca pri tvorbe a aktualizácii štátnych mapových diel a odborná činnosť na úseku spravovania katastra nehnuteľností.

01.06.2004

06 Geodetická práca pri zbere a spracúvaní informácií na tvorbu štátnych tematických mapových diel.

01.06.2004

07 Kartografická práca pri tvorbe štátnych tematických mapových diel v grafickej a digitálnej forme.

01.06.2004

08. PLATOVÁ TRIEDA

01.06.2004

Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vyššie odborné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

01.06.2004

Pracovné činnosti vyžadujúce úplné stredné vzdelanie:

01.06.2004

01 Obnova a aktualizácia súboru popisných informácií katastra nehnuteľností.

01.06.2004

02 Obnova a aktualizácia súborov geodetických informácií katastra nehnuteľností.

01.04.2007

03 Obnova a aktualizácia geodetických bodov v teréne vrátane spracúvania údajov v informačnom systéme geodetických základov.

01.04.2007

04 Zber priestorových údajov a hodnôt atribútov objektov miestnym šetrením v teréne na tvorbu databázy geografického informačného systému.

01.04.2007

05 Samostatné zabezpečovanie a spracúvanie požiadaviek oprávnených používateľov na informácie a produkty z celoštátneho automatizovaného systému geodézie, kartografie a katastra.

01.04.2007

06 Dokumentácia štátnych mapových diel a ostatných geodetických dokumentov v technickej dokumentácii a vydávanie a poskytovanie dokumentovaných materiálov.

01.06.2004

Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa:

01.06.2004

01 Práca v geodetických základoch, určovanie základných vlícovacích bodov na blokovú analytickú aerotrianguláciu vrátane práce na tvorbe a obnove štátnych mapových diel.

01.06.2004

02 Fotogrametrické vyhodnocovanie meračských snímok, spracúvanie mapových originálov štátnych mapových diel, ktorých výsledky sa preberajú do katastra nehnuteľností, a základnej bázy geografického informačného systému.

01.06.2004

03 Práca pri revízii údajov na štátnych mapových dielach, štandardizácia geografického názvoslovia a základnej bázy údajov pre geografické informačné systémy a informačného systému geodetických bodových polí.

01.06.2004

04 Štandardizácia geografického názvoslovia pre potreby štátnych tematických mapových diel a geografických informačných systémov pri revízii údajov štátnych tematických mapových diel.

01.06.2004

09. PLATOVÁ TRIEDA

01.06.2004

Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad ustanovený osobitným predpisom alebo vyššie odborné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

01.06.2004

Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa:

01.06.2004

01 Samostatná odborná práca v teréne v katastri nehnuteľností vyžadujúca ovládanie predchádzajúcich evidencií (pozemková kniha, pozemkový kataster, evidencia nehnuteľností).

01.06.2004

02 Samostatné vykonávanie meračských prác v štátnych geodetických sieťach v rámci meračskej skupiny v teréne.

01.04.2007

03 Tvorba a aktualizácia priestorovej databázy geografického informačného systému na tvorbu štátnych mapových diel.

01.04.2007

04 Samostatná odborná práca v katastri nehnuteľností pri tvorbe a digitalizácii máp katastra a zabezpečovanie súladu digitálnych máp s platným stavom katastra uplatňovaním stanovených technológií.

01.06.2004

Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:

01.06.2004

01 Geodetická práca v štátnych geodetických sieťach, podrobných bodových poliach alebo pri zbere a spracúvaní informácií na tvorbu štátnych mapových diel v teréne.

01.06.2004

02 Určovanie základnej bázy geografického informačného systému, matematicko-kartografických prvkov a podrobného technologického postupu tvorby, obnovy a údržby základného štátneho mapového diela v grafickej a číselnej forme s dodržaním požadovaných parametrov presnosti.

01.06.2004

03 Správa a aktualizácia fondu geografických názvov podľa výsledkov štandardizácie geografického názvoslovia na účely štátnych mapových diel, ostatných kartografických diel a geografických informačných systémov.

01.06.2004

04 Určovanie obsahovej náplne a podrobných technologických postupov tvorby, obnovy a údržby štátnych tematických mapových diel v grafickej alebo číselnej forme s dodržaním požadovaných parametrov presnosti.

01.06.2004

10. PLATOVÁ TRIEDA

01.06.2004

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

01.06.2004

Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa:

01.06.2004

01 Určovanie bodových polí metódou blokovej aerotriangulácie a fotogrametrická analýza leteckých meračských snímok na tvorbu priestorovej objektovo orientovanej databázy a na obnovu štátnych mapových diel v grafickej a číselnej forme vrátane kontroly.

01.04.2007

02 Samostatná odborná práca v geodetických sieťach pri určovaní referenčných bodov vrátane tvorby, aktualizácie a dokumentácie priestorovej objektovo orientovanej databázy geodetických základov.

01.04.2007

03 Samostatná špecializovaná práca v katastri nehnuteľností pri tvorbe a digitalizácii máp katastra vrátane obnovy katastrálneho operátu a zabezpečovanie súladu digitálnych máp s platným stavom katastra uplatňovaním nových nestanovených technológií.

01.06.2004

Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:

01.06.2004

01 Samostatná odborná špecializovaná práca na úseku tvorby, vydávania, dokumentácie a rozširovania štátnych mapových diel, vydávanie dokumentovaných operátov alebo poskytovanie údajov z priestorových databáz automatizovaného informačného systému geodézie, kartografie a katastra oprávneným záujemcom na tvorbu a obnovu kartografických diel a tvorbu geografických informačných systémov.

01.06.2004

02 Zabezpečovanie projektovej prípravy a koordinovanie prác pri tvorbe, obnove a údržbe štátneho mapového diela v grafickej a číselnej forme s dodržaním požadovaných parametrov presnosti v súlade s platnými technickými predpismi.

01.06.2004

03 Geodetická práca pri správe, budovaní a obnove geodetických základov so stanovením vhodného postupu riešenia s cieľom dosiahnuť požadované parametre.

01.06.2004

04 Štandardizácia geografického názvoslovia a unifikácia geografických názvov v štátnych mapových dielach, ostatných kartografických dielach, geografických informačných systémoch a zabezpečovanie medzinárodnej spolupráce na úrovni Organizácie Spojených národov v oblasti geografického názvoslovia.

01.06.2004

05 Zabezpečovanie projektovej prípravy a koordinovanie prác na účel tvorby, obnovy a údržby štátneho tematického mapového diela v grafickej alebo číselnej forme.

01.06.2004

11. PLATOVÁ TRIEDA

01.06.2004

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

01.06.2004

01 Zabezpečovanie katastrálneho konania na obnovu katastrálneho operátu, tvorbu integrovanej katastrálnej mapy a pri revízii údajov v katastrálnych operátoch.

01.06.2004

02 Zabezpečovanie odbornej práce na úseku centrálneho spracúvania popisných a geodetických údajov katastra nehnuteľností, poskytovanie geodetických a kartografických informácií, automatizované spracúvanie údajov základnej bázy geografického informačného systému alebo informačného systému geodetických bodových polí.

01.06.2004

03 Projektová práca pri tvorbe celoštátnej bázy dát automatizovaného informačného systému geodézie, kartografie a katastra, spravovanie údajov katastra nehnuteľností na celoštátnej úrovni, automatizované spravovanie údajov základnej bázy geografického informačného systému v rastrovom a vektorovom tvare v rozsahu celého územia štátu.

01.06.2004

04 Organizovanie a vykonávanie meračských prác v celoštátnych geodetických základoch, tvorba bázy dát celoštátneho a medzinárodného významu vrátane rozhodovania o určení polohy geodetických bodov a o voľbe postupu ich merania.

01.06.2004

05 Metodické usmerňovanie a komplexné zabezpečovanie prác na účel tvorby, obnovy a údržby štátneho mapového diela alebo štátneho tematického mapového diela.

01.06.2004

12. PLATOVÁ TRIEDA

01.01.2009

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom. Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:

01.06.2004

01 Koordinovanie a zabezpečovanie odborných špecializovaných prác a spolupráca na medzirezortnej a medzinárodnej úrovni pri tvorbe, obnove a údržbe štátneho mapového diela v grafickej a číselnej forme alebo základnej bázy údajov pre geografické informačné systémy a pri tvorbe geodetických základov.

01.06.2004

02 Spracúvanie projektov leteckého meračského snímkovania, koordinovanie a rozhodovanie o využití fotogrametrických metód pri tvorbe a analýze údajov na tvorbu a aktualizáciu základnej bázy údajov pre geografické informačné systémy a štátne mapové diela vykonávané zamestnancom po získaní osobitnej odbornej spôsobilosti.9)

01.06.2004

03 Špecializovaná práca v štátnych geodetických sieťach, v štátnych mapových dielach a bázach celoštátneho významu vykonávaná zamestnancom po získaní osobitnej odbornej spôsobilosti.9)

01.06.2004

04 Koncepčné a koordinačné zabezpečovanie špeciálnych činností pri tvorbe, správe a aktualizácii základnej bázy údajov pre geografické informačné systémy alebo štátne tematické mapové diela v grafickej a číselnej forme na medzinárodnej úrovni.

01.06.2004

13. PLATOVÁ TRIEDA

01.01.2009

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom. Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:

01.06.2004

01 Koordinovanie a zabezpečovanie odborných činností na úseku centrálneho spracúvania vlastníckych vzťahov a údajov o geometrickom a polohovom určení nehnuteľností, automatizované spracúvanie údajov základnej bázy geografických informačných systémov v číselnom a grafickom tvare na medzinárodnej úrovni vykonávané zamestnancom po získaní osobitnej odbornej spôsobilosti.9)

01.06.2004

02 Koncepčná a tvorivá práca v štátnych geodetických sieťach, v štátnych mapových dielach a bázach dát celoštátneho a medzinárodného významu vykonávaná zamestnancom po získaní osobitnej odbornej spôsobilosti.9)

01.06.2004

06. HOSPODÁRSTVO

01.04.2007

08. PLATOVÁ TRIEDA

01.04.2007

Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vyššie odborné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

01.04.2007

Pracovné činnosti vyžadujúce úplné stredné vzdelanie:

01.04.2007

01 Samostatné vypracúvanie komplexných informácií o nehnuteľnostiach v Slovenskej republike pre potreby riadenia investičných projektov u zamestnávateľa na celoštátnej úrovni.

01.04.2007

Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa:

01.04.2007

01 Samostatná realizácia spôsobu a foriem marketingu v oblasti propagácie podnikateľského prostredia Slovenskej republiky u zamestnávateľa na celoštátnej úrovni.

01.06.2004

09. PLATOVÁ TRIEDA

01.06.2004

Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad ustanovený osobitným predpisom alebo vyššie odborné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

01.06.2004

Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:

01.06.2004

01 Samostatné spracúvanie podkladov z marketingových prieskumov cestovného ruchu a tvorba podkladov na zameranie propagácie cestovného ruchu.

01.04.2007

02 Metodické usmerňovanie podnikateľských subjektov pri koordinácii exportných a investičných príležitostí pre potreby zamestnávateľa na celoštátnej úrovni.

01.06.2004

10. PLATOVÁ TRIEDA

01.06.2004

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

01.06.2004

Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:

01.06.2004

01 Sprostredkúvanie obchodných kontaktov v danom teritóriu vrátane informačnej činnosti o spracúvaných komoditách v zahraničí a vypracúvanie obchodnej stratégie pre vysielajúce firmy.

01.06.2004

02 Expertízne a znalecké ohodnocovanie hmotného majetku a nehmotného majetku, práv hospodárskych subjektov na transformačné a ďalšie účely.

01.06.2004

03 Konzultačná a poradenská činnosť pre právnické osoby alebo fyzické osoby pri zavádzaní systémov kvality (napr. v rámci STN ISO radu 9000).

01.06.2004

04 Metodické usmerňovanie marketingu a propagácie cestovného ruchu na celoštátnej úrovni.

01.06.2004

11. PLATOVÁ TRIEDA

01.06.2004

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

01.06.2004

01 Koordinačná, metodická a konzultačno-poradenská činnosť v oblasti spracúvania rozvojových štúdií, podnikateľských zámerov, ekonomických analýz a privatizačných projektov.

01.06.2004

02 Spracúvanie koncepcie zavádzania systému kvality pre právnické osoby alebo fyzické osoby (napr. v rámci STN ISO radu 9000).

01.04.2007

03 Koncepčná činnosť v oblasti marketingu a propagácie (napr. podnikateľského prostredia, cestovného ruchu) u zamestnávateľa na celoštátnej úrovni.

01.06.2004

04 Metodická a kontrolná činnosť v oblasti exportu a investícií na čerpanie prostriedkov štátneho rozpočtu a prostriedkov Európskeho spoločenstva v rámci programu PHARE zameraného na podporu exportu a investícií.

01.06.2004

05 Koncepčná, metodická a konzultačná činnosť v oblasti informačných zdrojov na priame zahraničné investície a export s celoštátnou pôsobnosťou.

01.06.2004

06 Audítorská činnosť znaleckých posudkov vykonávaná audítorom po získaní osvedčenia o spôsobilosti.10)

01.04.2007

07 Analytická, syntetická a metodická činnosť v oblasti prílevu priamych zahraničných investícií do jednotlivých regiónov u zamestnávateľa na celoštátnej úrovni.

01.04.2007

08 Koordinovanie a metodické usmerňovanie činností pracovísk ústredného orgánu štátnej správy v zahraničí v oblasti exportu a priamych zahraničných investícií u zamestnávateľa na celoštátnej úrovni.

01.04.2007

09 Koordinovanie, metodické usmerňovanie a organizovanie subkontraktačných búrz u zamestnávateľa na celoštátnej úrovni.

01.06.2004

12. PLATOVÁ TRIEDA

01.01.2009

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom. Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:

01.06.2004

01 Koncepčná a normotvorná činnosť v oblasti tvorby nových a osobitne zložitých postupov znaleckých posudkov transformácie hospodárskych subjektov vykonávaná zamestnancom po získaní odbornej spôsobilosti.11)

01.04.2007

02 Koordinovanie celoštátnych a medzinárodných systémov v oblasti marketingu a propagácie (napr. podnikateľského prostredia, cestovného ruchu) u zamestnávateľa na celoštátnej úrovni.

01.06.2004

03 Koncepčná, koordinačná a rozhodovacia činnosť v oblasti priamych zahraničných investícií.

01.04.2007

04 Koncepčná a rozhodovacia činnosť na podporu zahraničného obchodu pre potreby zamestnávateľa na celoštátnej úrovni.

01.04.2007

05 Koncepčná, koordinačná a metodická činnosť v oblasti podpory budovania priemyselných parkov a strategických nehnuteľností u zamestnávateľa na celoštátnej úrovni.

01.06.2004

13. PLATOVÁ TRIEDA

01.01.2009

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom. Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:

01.06.2004

01 Tvorba a koordinovanie celoštátnych a medzinárodných programov v oblasti nakladania s jadrovými materiálmi.

01.06.2004

02 Tvorba a koordinovanie medzinárodných programov v oblasti nových technológií v energetike vrátane jadrových technológií a vypracúvanie medzinárodných zmlúv u zamestnávateľa na celoštátnej úrovni.

01.06.2004

07. INFORMATIKA

01.06.2004

04. PLATOVÁ TRIEDA

01.06.2004

Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

01.06.2004

01 Príprava vstupných údajov na hromadné spracovanie dát.

01.06.2004

05. PLATOVÁ TRIEDA

01.06.2004

Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

01.06.2004

01 Zabezpečovanie vstupných a výstupných dát a ich bezpečnosti.

01.06.2004

06. PLATOVÁ TRIEDA

01.06.2004

Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

01.06.2004

01 Zabezpečovanie prevádzky zariadení informačných systémov.

01.06.2004

07. PLATOVÁ TRIEDA

01.06.2004

Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vyššie odborné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

01.06.2004

Pracovné činnosti vyžadujúce úplné stredné vzdelanie:

01.06.2004

01 Zabezpečovanie prevádzky časti informačného systému.

01.06.2004

08. PLATOVÁ TRIEDA

01.06.2004

Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vyššie odborné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

01.06.2004

Pracovné činnosti vyžadujúce úplné stredné vzdelanie:

01.06.2004

01 Vytváranie používateľských aplikácií na základe vopred pripravených algoritmov.

01.06.2004

02 Zabezpečovanie diagnostiky informačných systémov.

01.06.2004

09. PLATOVÁ TRIEDA

01.06.2004

Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad ustanovený osobitným predpisom alebo vyššie odborné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

01.06.2004

Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa:

01.06.2004

01 Samostatná tvorba používateľských softvérových aplikácií.

01.06.2004

02 Zabezpečovanie prevádzky počítačovej siete typu LAN alebo zariadení informačných systémov, bázy dát a aplikácií.

01.06.2004

03 Diagnostikovanie a následné odstránenie chýb počítačových systémov a sietí.

01.06.2004

04 Komplexné zabezpečovanie bežných požiadaviek i neštandardných požiadaviek na informácie z informačného systému zamestnávateľa.

01.06.2004

Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:

01.06.2004

01 Realizácia odborných informačných prieskumov a analyticko-syntetické spracúvanie informácií získaných zo špecializovaných zdrojov informácií (napr. vedecko-technické, ekonomické).

01.06.2004

10. PLATOVÁ TRIEDA

01.06.2004

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

01.06.2004

Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:

01.06.2004

01 Systémová administrácia a údržba dát v informačných systémoch.

01.06.2004

02 Správa bezpečnosti bázy dát v informačných systémoch.

01.06.2004

03 Vypracúvanie analýz a podkladov na tvorbu aplikačných programov.

01.06.2004

04 Zabezpečovanie chodu a údržby informačného systému.

01.06.2004

05 Preberanie projektov aplikačného programového vybavenia vrátane testovania systémového a aplikačného programového vybavenia pre jednotlivé využívané typy počítačov.

01.06.2004

06 Analýza a sprístupňovanie informačných zdrojov vo vymedzených oblastiach informácií (napr. vedecko-technické, ekonomické).

01.06.2004

11. PLATOVÁ TRIEDA

01.06.2004

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

01.06.2004

01 Tvorba používateľských softvérových aplikácií pre rôzne typy počítačových architektúr a sietí alebo zabezpečovanie prevádzky, správy a inovácií webových aplikácií.

01.06.2004

02 Zabezpečovanie prevádzky zložitých počítačových sietí typu WAN.

01.06.2004

03 Zabezpečovanie správy systémovej údržby databáz, databázového prostredia a databázových aplikácií.

01.06.2004

04 Zabezpečovanie bezpečnostnej politiky v oblasti informačných a komunikačných technológií.

01.06.2004

05 Systémová a metodická činnosť pri vývoji a správe informačných systémov.

01.06.2004

06 Koordinovanie zavádzania projektov aplikačného programového vybavenia vrátane metodického usmerňovania a testovania systémového a aplikačného programového vybavenia s celoštátnou pôsobnosťou.

01.06.2004

07 Koordinovanie komplexov špecializovaných odborných informačných činností vo väzbe na multidisciplinárne informačné zdroje vedecko-technických, ekonomických alebo iných informácií a globálne sieťové prostredie.

01.06.2004

12. PLATOVÁ TRIEDA

01.01.2009

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom. Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:

01.06.2004

01 Vývoj zložitých aplikácií a informačných systémov v architektúre klient – server.

01.06.2004

02 Systémová a metodická činnosť pri vývoji a správe sieťových operačných systémov.

01.06.2004

03 Koordinovanie projektov zložitých počítačových sietí typu WAN s prepojením na medzinárodnú úroveň.

01.06.2004

04 Systémová koordinácia projektových činností, analytická a metodická činnosť pri realizácii projektov alebo informačných technológií s celoštátnou pôsobnosťou.

01.06.2004

05 Koncepčná, metodická a analytická činnosť pri projektovaní zložitých informačných systémov, častí štátneho informačného systému alebo informačného systému s celoštátnou pôsobnosťou.

01.06.2004

13. PLATOVÁ TRIEDA

01.01.2009

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom. Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:

01.06.2004

01 Koordinovanie systémových informačných činností, metodické usmerňovanie a projektové riadenie častí štátneho informačného systému alebo informačného systému s celoštátnou pôsobnosťou.

01.06.2004

08. JUSTÍCIA

01.06.2004

06. PLATOVÁ TRIEDA

01.06.2004

Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

01.06.2004

01 Komplexné vykonávanie práce registratúry súdu.

01.06.2004

02 Odborná práca pri sadzbe a úprave textov Zbierky zákonov Slovenskej republiky alebo Obchodného vestníka pomocou počítačov a príslušného programového vybavenia.

01.04.2007

03 Odborné vykonávanie administratívnych činností pri zabezpečovaní výkonu väzby alebo výkonu trestu odňatia slobody, zakladanie a kompletizovanie osobných spisov obvinených a odsúdených a vedenie ďalších súvisiacich evidencií.

01.06.2004

07. PLATOVÁ TRIEDA

01.06.2004

Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vyššie odborné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

01.06.2004

Pracovné činnosti vyžadujúce úplné stredné vzdelanie:

01.06.2004

01 Samostatná odborná práca pri zabezpečovaní grafického spracúvania textu Zbierky zákonov Slovenskej republiky alebo Obchodného vestníka.

01.04.2007

02 Vybavovanie agendy so súdmi a inými orgánmi činnými v trestnom konaní pri zisťovaní nedostatkov vo vykonávacom konaní, ktoré majú vplyv na výkon väzby alebo výkon trestu odňatia slobody, vrátane koordinovania odborných administratívnych činností pri zabezpečovaní výkonu väzby alebo výkonu trestu odňatia slobody.

01.04.2007

08. PLATOVÁ TRIEDA

01.04.2007

Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vyššie odborné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

01.04.2007

Pracovné činnosti vyžadujúce úplné stredné vzdelanie:

01.04.2007

01 Koordinovanie všetkých odborných administratívnych činností súvisiacich so zabezpečovaním eskort obvinených a odsúdených osôb.

01.06.2004

10. PLATOVÁ TRIEDA

01.06.2004

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

01.06.2004

Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:

01.06.2004

01 Komplexné zabezpečovanie technickej úrovne vydávania Zbierky zákonov Slovenskej republiky alebo Obchodného vestníka.

01.06.2004

11. PLATOVÁ TRIEDA

01.06.2004

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

01.06.2004

01 Koordinácia práce a technicko-organizačné zabezpečovanie jednotlivých denných vydaní Obchodného vestníka.

01.06.2004

09. KONTROLA

01.06.2004

07. PLATOVÁ TRIEDA

01.06.2004

Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vyššie odborné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

01.06.2004

Pracovné činnosti vyžadujúce úplné stredné vzdelanie:

01.06.2004

01 Vnútorná kontrolná činnosť v určenom rozsahu.

01.06.2004

10. PLATOVÁ TRIEDA

01.06.2004

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

01.06.2004

Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:

01.06.2004

01 Samostatná vnútorná kontrolná činnosť vrátane realizácie výsledkov kontroly alebo vybavovanie podaní.

01.06.2004

11. PLATOVÁ TRIEDA

01.06.2004

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

01.06.2004

01 Koordinovanie, organizovanie, metodické usmerňovanie a vedenie vnútornej kontrolnej činnosti u zamestnávateľa.

01.06.2004

12. PLATOVÁ TRIEDA

01.01.2009

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom. Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:

01.06.2004

01 Koncepčná činnosť, koordinovanie, organizovanie, metodické usmerňovanie a vedenie kontrolnej činnosti u zamestnávateľa v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti vrátane analytického posudzovania jej výsledkov a vypracúvania priorít jej zamerania.

01.06.2004

10. KULTÚRA

01.06.2004

04. PLATOVÁ TRIEDA

01.06.2004

Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

01.06.2004

01 Vykonávanie jednoduchej knihovníckej práce a informačnej činnosti pod odborným vedením.

01.06.2004

02 Základné astronomické pozorovanie vrátane obsluhy špeciálnych zariadení hvezdárne pod odborným vedením.

01.06.2004

03 Jednoduchá korektorská práca, kontrola správnosti a kvality autorských korektúr.

01.06.2004

05. PLATOVÁ TRIEDA

01.06.2004

Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

01.06.2004

01 Organizačné zabezpečovanie divadelného predstavenia alebo iného kultúrneho programu.

01.06.2004

02 Vykonávanie základnej knihovníckej práce v oblasti budovania a ochrany knižničného fondu (napr. verifikácia a adjustácia knižničného fondu).

01.06.2004

03 Astronomické pozorovanie špeciálnymi zariadeniami (napr. ďalekohľad, spektrograf, fotometer, koronograf).

01.06.2004

04 Sprevádzanie a výklad v kultúrnych zariadeniach alebo v pamiatkových objektoch.

01.01.2009

05 Sledovanie textu slovenského, prípadne cudzojazyčného umeleckého diela, napovedanie textu účinkujúcim pri skúškach a predstaveniach.

01.06.2004

06. PLATOVÁ TRIEDA

01.06.2004

Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

01.06.2004

01 Organizačné zabezpečovanie divadelného predstavenia alebo iného kultúrneho programu v rôznych priestorových podmienkach.

01.06.2004

02 Zabezpečovanie sprostredkovaných kultúrnych podujatí (napr. vystúpenie umeleckých telies, prípadne iných organizačných zoskupení).

01.06.2004

03 Samostatné vykonávanie knihovníckej práce, súbežnej a retrospektívnej akvizície knižničných dokumentov.

01.06.2004

04 Samostatné zabezpečovanie priebehu regionálnych astronomických podujatí.

01.06.2004

05 Vedenie odbornej evidencie a dokumentácie zbierkových predmetov v múzeu alebo v galérii.

01.06.2004

06 Sprevádzanie v kultúrnych zariadeniach alebo v pamiatkových objektoch s odborným výkladom a prekladom do jedného cudzieho jazyka.

01.06.2004

07 Základné ošetrovanie a preventívna starostlivosť o zbierkové predmety, archívne dokumenty, knižničné fondy alebo mobiliárne fondy.

01.06.2004

08 Spravovanie depozitárneho priestoru, starostlivosť o uložené zbierkové predmety v múzeu alebo v galérii.

01.06.2004

09 Vyhotovovanie umelecky a výtvarne zameraných fotografií a fotomontáží vrátane simultánnych fotografií a fotodokumentácie zbierkových predmetov alebo archívnych dokumentov pod odborným vedením.

01.06.2004

10 Odborná práca pri sadzbe a úprave textov vydávaných publikácií pomocou počítačov a príslušného programového vybavenia.

01.06.2004

11 Samostatná korektorská práca, redakčné spracúvanie textu po jazykovej, štylistickej alebo grafickej stránke.

01.01.2009

12 Samostatné sledovanie notovej a textovej predlohy operného diela, operetného diela alebo muzikálového umeleckého diela v slovenskom alebo cudzojazyčnom prevedení.

01.06.2004

07. PLATOVÁ TRIEDA

01.06.2004

Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vyššie odborné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

01.06.2004

Pracovné činnosti vyžadujúce úplné stredné vzdelanie:

01.06.2004

01 Organizovanie a koordinovanie umelecko-prevádzkových úloh súboru vrátane prípravy návrhov plánov umeleckej prevádzky.

01.06.2004

02 Samostatné zabezpečovanie a realizovanie kultúrnych podujatí alebo vzdelávacích podujatí, programových a produkčných činností v kultúrnych zariadeniach, v osvetových zariadeniach alebo v účelových rekreačných zariadeniach.

01.06.2004

03 Knihovnícka práca, poskytovanie bibliografických informácií a faktografických informácií, práca s čitateľom, výpožičná služba a s ňou súvisiace agendy, práca v študovniach a čitárňach.

01.06.2004

04 Čiastková práca na tvorbe programov astronomickej činnosti vrátane vykonávania odborných astronomických pozorovaní.

01.06.2004

05 Samostatné spracúvanie a vedenie odbornej evidencie a dokumentácie zbierkových predmetov v múzeu alebo v galérii.

01.06.2004

06 Zabezpečovanie návštevníckej prevádzky a lektorovania v kultúrnych zariadeniach alebo v pamiatkových objektoch, sprevádzanie s nárokmi na odborný výklad s prekladom do dvoch a viacerých cudzích jazykov.

01.06.2004

07 Samostatné konzervovanie alebo preparovanie zbierkových predmetov, archívnych dokumentov, knižničných fondov alebo mobiliárnych fondov.

01.06.2004

08 Samostatné spravovanie depozitárnych priestorov, starostlivosť o uložené zbierkové predmety v múzeu alebo v galérii.

01.06.2004

09 Samostatné vyhotovovanie fotodokumentácie zbierkových predmetov, archívnych dokumentov, hnuteľných pamiatok a nehnuteľných pamiatok, terénne a laboratórne vyhotovovanie fotografií, využitie videotechniky a výpočtovej techniky.

01.06.2004

10 Realizácia priestorového riešenia a výtvarného stvárnenia výstav alebo výtvarného dotvorenia kultúrnych podujatí.

01.06.2004

11 Zabezpečovanie odbornej úrovne a jazykovej úrovne alebo výtvarnej úrovne a grafickej úrovne vydávanej publikácie celoštátneho významu.

01.06.2004

12 Samostatná odborná práca pri sadzbe a úprave textu s obrázkami, s grafmi, s tabuľkami pomocou počítačov a príslušného programového vybavenia.

01.06.2004

13 Zabezpečovanie elektronickej montáže, skenovanie a obsluha osvitového a vyvolávacieho zariadenia na vyhotovovanie filmov a tlačových podkladov s použitím profesionálneho programového vybavenia.

01.06.2004

14 Zabezpečovanie distribúcie periodickej tlače alebo neperiodickej tlače vrátane sledovania vývoja trhu a vyhľadávania nových odbytových možností.

01.06.2004

15 Koordinovanie manuálnych zamestnancov pri vykonávaní odborných prác v polygrafickom zariadení, určovanie technologických postupov tlačiarenskej výroby vrátane jej zabezpečovania.

01.06.2004

16 Spravovanie a sprístupňovanie základných registrov a kartoték evidencie ústredného zoznamu pamiatkového fondu celoštátneho dosahu.

01.06.2004

17 Vykonávanie čiastkových konzervátorských a reštaurátorských úkonov pri záchrane umeleckých diel podľa usmernení.

01.06.2004

18 Samostatná odborná práca pri zhotovovaní kópií a obnove fondu zvukových kníh a časopisov nahratých v analógovej a digitálnej forme pre nevidiacich a slabozrakých.

01.06.2004

19 Výber aktuálnych informácií z dennej periodickej tlače a ich aplikácia v periodikách pre nevidiacich a slabozrakých.

01.06.2004

20 Spracúvanie aktuálnych informácií o literárnom dianí vrátane ich sprístupňovania.

01.01.2009

21 Zabezpečovanie kostýmovej a krojovej výpravy pre divadelné hry alebo tanečné vystúpenia.

01.01.2009

Pracovné činnosti vyžadujúce vyššie odborné vzdelanie:

01.01.2009

01 Tvorivá interpretácia hudobných diel jednoduchších foriem.

01.01.2009

02 Samostatné vykonávanie rozpisov a odpisov notového materiálu a iných hudobnín potrebných na štúdium a interpretáciu hudobných diel, hudobnodramatických diel alebo baletných diel.

01.06.2004

08. PLATOVÁ TRIEDA

01.06.2004

Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vyššie odborné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

01.06.2004

Pracovné činnosti vyžadujúce úplné stredné vzdelanie:

01.06.2004

01 Samostatné vykonávanie odbornej knihovníckej, bibliografickej, rešeršnej a inej informačnej agendy, spracúvanie záznamov o dokumente, informačná príprava používateľov.

01.06.2004

02 Tvorba programov astronomickej činnosti vrátane samostatných odborných astronomických pozorovaní.

01.06.2004

03 Samostatné spracúvanie a vedenie odbornej evidencie a dokumentácie zbierkových predmetov v múzeu alebo v galérii so zložitou štruktúrou zbierok a rozsiahlym viacodborovým zbierkovým fondom, vedenie dokumentácie z odbornej ochrany a pohybu zbierok.

01.06.2004

04 Samostatné organizovanie návštevníckej prevádzky a lektorovania v kultúrnych zariadeniach, v osvetových zariadeniach alebo v pamiatkových objektoch, obsahová príprava lektorských textov a odborný výklad s diferencovaným prístupom pre jednotlivé skupiny návštevníkov (napr. deti, občania so zdravotným postihnutím).

01.06.2004

05 Samostatné konzervovanie alebo preparovanie zbierkových predmetov, archívnych dokumentov, knižničných fondov alebo mobiliárnych fondov s aplikáciou zložitých metód a technologických postupov.

01.06.2004

06 Koordinovanie a organizovanie správcov jednotlivých zbierok vo viacodborovom depozitári, analýza a vyhodnocovanie stavu zbierkových predmetov, spravovanie a starostlivosť o uložené zbierkové predmety v múzeu alebo v galérii.

01.06.2004

07 Samostatná odborná práca pri vyhotovovaní fotoreprodukcie alebo umeleckej fotografie na prezentáciu a propagačné účely kultúrnych zariadení.

01.06.2004

08 Röntgenovanie, snímkovanie a prieskum zbierkových predmetov, reprodukovanie a vyhodnocovanie röntgenových snímok.

01.06.2004

09 Samostatné rozpracúvanie návrhov priestorového riešenia a výtvarného dotvorenia výstav alebo výtvarného dotvorenia kultúrnych podujatí podľa koncepcie výtvarnej štúdie formou realizačných projektov.

01.06.2004

10 Koordinovanie prevádzky historických lesných úvraťových železníc so zreteľom na zachovanie a prezentáciu ich historických, technických a funkčných hodnôt vykonávané zamestnancom s odbornou spôsobilosťou.6)

01.06.2004

11 Vykonávanie ucelených konzervátorských a reštaurátorských úkonov pri záchrane umeleckých diel podľa návrhov na reštaurovanie umeleckého diela.

01.06.2004

12 Odborné zameriavanie historických objektov a objektov pamiatkového fondu a čiastkové spracúvanie výsledkov zamerania.

01.01.2009

Pracovné činnosti vyžadujúce vyššie odborné vzdelanie:

01.01.2009

01 Réžia umeleckých diel jednoduchších foriem alebo pódiových kultúrnych vystúpení.

01.01.2009

02 Tvorba dramaturgického plánu realizácie umeleckého diela alebo umeleckého programu menšieho rozsahu.

01.01.2009

03 Naštudovanie a dirigovanie hudobných diel jednoduchších foriem.

01.01.2009

04 Naštudovanie pódiových pásiem, tanečných diel alebo baletných diel po choreografickej stránke.

01.01.2009

05 Tvorivá interpretácia jednotlivých rolí dramatického diela.

01.01.2009

06 Tvorivá interpretácia kolektívnej časti baletného diela alebo tanečného diela.

01.01.2009

07 Hudobné sprevádzanie nácviku alebo verejného vystúpenia hudobnodramatického diela, vokálno-symfonického diela, baletného diela alebo tanečného diela.

01.01.2009

08 Zabezpečovanie hlasovej alebo pohybovej pripravenosti umelcov na zvládnutie umeleckého diela.

01.01.2009

09 Tvorivá interpretácia kolektívnej časti hudobného diela alebo hudobnodramatického diela.

01.01.2009

10 Budovanie a obnova fondu notového archívu vrátane úpravy študijných notových materiálov.

01.06.2004

Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa:

01.06.2004

01 Tvorba, organizovanie a zabezpečovanie kultúrnych podujatí alebo vzdelávacích podujatí, programových činností a produkčných činností v kultúrnych alebo v osvetových zariadeniach.

01.06.2004

02 Odborné spracúvanie, zhodnocovanie a sprístupňovanie múzejných zbierok alebo galerijných zbierok prírodných vied alebo spoločenských vied v rámci určenej koncepcie.

01.06.2004

03 Strih a výroba audiovizuálnych programov.

01.06.2004

04 Určovanie technologických postupov spracovania polygrafického výrobku vrátane kontroly dodržiavania výrobného postupu.

01.06.2004

05 Reštaurovanie vymedzených častí zbierkových predmetov okrem diel výtvarného umenia, archívnych dokumentov alebo knižničných dokumentov vrátane spracovania reštaurátorskej dokumentácie.

01.06.2004

09. PLATOVÁ TRIEDA

01.06.2004

Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad ustanovený osobitným predpisom alebo vyššie odborné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

01.01.2009

Pracovné činnosti vyžadujúce vyššie odborné vzdelanie:

01.11.2009

01 Tvorivá interpretácia kolektívnej časti hudobného diela alebo hudobnodramatického diela alebo jednoduchších foriem symfonického diela, vokálneho diela, vokálno-symfonického diela alebo komorného diela.

01.01.2009

02 Tvorivá interpretácia tanečnej časti hudobného diela alebo hudobnodramatického diela.

01.06.2004

Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa:

01.06.2004

01 Samostatná tvorba programov astronomickej činnosti, spracúvanie a vyhodnocovanie získaných astronomických pozorovaní.

01.06.2004

02 Snímanie a zabezpečovanie estetickej účinnosti a technickej dokonalosti obrazovej časti audiovizuálnych programov.

01.06.2004

03 Samostatné spravovanie a organizovanie systému odbornej evidencie knižničného fondu vrátane revízie knižničného fondu.

01.06.2004

Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:

01.06.2004

01 Tvorba umelecko-akustickej zložky verejnej hudobnej produkcie v súlade s umeleckými zámermi vedúceho súboru so zodpovednosťou za umeleckú a technickú zvukovú úroveň.

01.06.2004

02 Tvorba, organizovanie a zabezpečovanie kultúrnych podujatí alebo vzdelávacích podujatí v kultúrnych zariadeniach alebo v osvetových zariadeniach s dosahom na región.

01.06.2004

03 Individuálna práca so skupinami občanov so špecifickými potrebami (napr. občania so zrakovým postihnutím, sluchovým postihnutím) vyžadujúca špeciálne vedomosti a zručnosti a zabezpečovanie kultúrno-výchovných podujatí knižnice pre túto užívateľskú verejnosť.

01.06.2004

04 Samostatné vykonávanie špecializovanej knihovníckej, metodickej, bibliografickej, referenčnej a inej informačnej činnosti, spracúvanie záznamov pre národnú bibliografiu a súborný katalóg, práca s automatizovanými informačnými zdrojmi.

01.06.2004

05 Organizovanie a zabezpečovanie systému odbornej evidencie a dokumentácie zbierkových predmetov v múzeu alebo v galérii.

01.06.2004

06 Samostatné spracúvanie, zhodnocovanie a sprístupňovanie múzejných zbierok alebo galerijných zbierok prírodných vied alebo spoločenských vied v príslušnom odbore.

01.06.2004

07 Samostatné spracúvanie systému lektorovania, organizovania a zabezpečovania návštevníckej prevádzky v kultúrnych zariadeniach alebo v pamiatkových objektoch.

01.06.2004

08 Samostatné spracúvanie návrhov na konzervovanie alebo preparovanie, zložité konzervovanie alebo preparovanie, odborný prieskum stavu zbierkových predmetov, archívnych dokumentov, knižničných fondov alebo mobiliárnych fondov.

01.06.2004

09 Samostatné spravovanie rozsiahlych a materiálovo rôznorodých zbierok v múzeu alebo v galérii.

01.06.2004

10 Samostatné zabezpečovanie odbornej technickej prípravy, organizovanie a realizácia domácich výstav a zahraničných výstav.

01.06.2004

11 Tvorba návrhov priestorového výtvarného stvárnenia výstav alebo výtvarného dotvorenia kultúrnych podujatí.

01.06.2004

12 Reštaurovanie vymedzených častí umeleckých diel maliarstva, sochárstva, úžitkového umenia, grafiky alebo dizajnu vrátane odborného prieskumu, spracúvanie dokumentácie a interpretácia dosiahnutých výsledkov.

01.06.2004

13 Samostatné spravovanie a sprístupňovanie ústredného zoznamu kultúrnych pamiatok celoštátneho dosahu.

01.06.2004

14 Základný prieskum vytypovaných pamiatok vrátane prípravných prác, vyhodnocovanie ich výsledkov a spracúvanie dokumentácie, stanovovanie príčin poškodenia pamiatok, overovanie a vyhodnocovanie účinnosti a vhodnosti sanačných a konzervačných zásahov pri starostlivosti o pamiatkový fond.

01.06.2004

15 Samostatná tvorivá odborná publicistická činnosť.

01.06.2004

16 Posudzovanie odbornej úrovne a jazykovej úrovne alebo výtvarnej úrovne a grafickej úrovne vydávanej publikácie alebo notografická príprava hudobného textu do tlače.

01.06.2004

17 Tvorivé vykonávanie strihových prác filmov a audiovizuálnych programov.

01.01.2009

18 Réžia nahrávok a zvukových záznamov hudobných diel alebo slovesných diel.

01.01.2009

19 Príprava umelcov na zvládnutie študovaného diela vrátane ich pravidelného udržiavania na potrebnej interpretačnej úrovni vykonávaná korepetítorom.

01.06.2004

10. PLATOVÁ TRIEDA

01.06.2004

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

01.06.2004

Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa:

01.06.2004

01 Samostatné vykonávanie náročných reštaurátorských úkonov pri reštaurovaní zbierkových predmetov okrem diel výtvarného umenia, archívnych dokumentov alebo knižničných dokumentov s aplikáciou zložitých technologických postupov.

01.06.2004

02 Samostatné odborné spracovanie a sprístupňovanie historických knižničných dokumentov a historických knižničných fondov.

01.06.2004

Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:

01.06.2004

01 Tvorba umelecko-akustickej zložky alebo umelecko-vizuálnej zložky umeleckého diela podľa zámerov režiséra so zodpovednosťou za umeleckú úroveň a technickú úroveň.

01.06.2004

02 Tvorba a realizácia plánov činnosti umeleckej prevádzky, repertoárových a študijných plánov vrátane organizačného zabezpečovania zájazdov umeleckého telesa doma i v zahraničí.

01.06.2004

03 Tvorba, organizovanie a zabezpečovanie náročných kultúrnych podujatí (napr. hudobné festivaly, divadelné festivaly) s nadregionálnom dosahom.

01.06.2004

04 Tvorivé riešenie koncepcií, zámerov a realizácia osvetových činností (kultúrnych činností alebo vzdelávacích činností) s nadregionálnym dosahom.

01.06.2004

05 Tvorba akvizičného programu, výber relevantných dokumentov do knižničného fondu so zreteľom na jeho profiláciu a vývoj používateľských potrieb vrátane zahraničnej akvizície.

01.06.2004

06 Medziknižničná informačná služba na celoštátnej úrovni a medzinárodnej úrovni.

01.06.2004

07 Samostatná metodická, prieskumná a analytická činnosť, spracúvanie materiálov a podkladov na plánovanie a koncepčnú prácu v odbore knihovníctva a informatiky, budovanie a sprístupňovanie informačných báz dát na odborovej úrovni, regionálnej úrovni alebo krajskej úrovni.

01.06.2004

08 Tvorba a koordinovanie odborných programov astronomickej činnosti celoštátneho dosahu.

01.06.2004

09 Tvorba systému odbornej evidencie a dokumentácie v múzeu alebo v galérii s rozsiahlym zbierkovým fondom.

01.06.2004

10 Tvorba zbierok, výskum, odborné spracúvanie, vedecké zhodnocovanie a sprístupňovanie múzejných zbierok alebo galerijných zbierok prírodných vied alebo spoločenských vied v príslušnom odbore.

01.06.2004

11 Analýza, vyhodnocovanie informácií a metodické usmerňovanie v určenej odbornej múzejnej činnosti.

01.06.2004

12 Tvorba koncepcie a metodiky lektorovania, organizovania a zabezpečovania návštevníckej prevádzky v kultúrnych zariadeniach alebo v pamiatkových objektoch.

01.06.2004

13 Komplexné vykonávanie odborných prieskumov stavu zbierkových predmetov, archívnych dokumentov, knižničných fondov alebo mobiliárnych fondov, určovanie konzervátorských postupov, tvorba faksimile a replík.

01.06.2004

14 Samostatné spracúvanie systému odborného uloženia zbierok alebo archívnych dokumentov, určovanie depozitárneho režimu v múzeu alebo v galérii alebo režimu v ukladacích priestoroch archívu.

01.06.2004

15 Tvorba štúdie technického a technologického riešenia výstav.

01.06.2004

16 Tvorba výtvarnej štúdie a návrhov priestorového riešenia a výtvarného stvárnenia výstav alebo výtvarného dotvorenia kultúrnych podujatí.

01.06.2004

17 Samostatné vykonávanie náročných reštaurátorských úkonov pri reštaurovaní umeleckých diel maliarstva, sochárstva, úžitkového umenia, grafiky, dizajnu alebo historickej knižnej väzby vrátane vykonávania odborného prieskumu a interpretácie dosiahnutých výsledkov.

01.06.2004

18 Analýza, teoretické spracúvanie a sprístupňovanie ústredného zoznamu kultúrnych pamiatok celoštátneho dosahu.

01.06.2004

19 Prieskum pamiatok, ich súborov a historických sídel, komplexné spracúvanie ich dokumentácie a vyhodnocovanie výsledkov prieskumných prác, riešenie koncepcií ochrany, obnovy a prezentácie pamiatok a historických sídel, samostatná poradenská činnosť a spracúvanie expertíz na riešenie zložitých problémov v starostlivosti o pamiatkový fond.

01.06.2004

20 Samostatné spracúvanie výsledkov zamerania historických objektov vrátane spracúvania dokumentácie súvisiacej s ochranou pamiatkového fondu.

01.06.2004

21 Vykonávanie čiastkových technologických prieskumných prác na hnuteľných pamiatkach a nehnuteľných pamiatkach vrátane vyhodnocovania výsledkov technologických prieskumov.

01.06.2004

22 Spracúvanie dramaturgických plánov a vyhľadávanie námetov pre tvorbu scenárov audiovizuálnych programov.

01.06.2004

23 Réžia audiovizuálnych programov, zodpovednosť za ich umeleckú, odbornú, výtvarnú a technickú stránku.

01.06.2004

24 Tvorivé riešenie výtvarnej a obrazovej stránky filmov a audiovizuálnych programov vrátane ich realizácie.

01.06.2004

25 Komplexné zabezpečovanie polygrafickej výroby a koordinovanie činností pri určovaní a dodržiavaní technológie tlače.

01.06.2004

26 Analytická činnosť v oblasti dát o registrovaných cirkvách a náboženských spoločnostiach.

01.06.2004

27 Samostatné zabezpečovanie realizácie prijatej koncepcie dotačného a štipendijného systému pri vydávaní a šírení slovenskej literatúry v zahraničí.

01.06.2004

28 Prieskum literárnej tvorby a analýza poznatkov z oblasti literárneho diania vrátane interpretácie odborných informácií doma a v zahraničí.

01.06.2004

29 Tvorba umelecko-akustickej zložky zvukových kníh a časopisov určených pre nevidiacich a slabozrakých.

01.06.2004

30 Tvorba koncepcie a koordinovanie výroby ľudovo-umeleckých výrobkov a tvorba obchodnej stratégie.

01.01.2009

31 Réžia umeleckých diel rôznych umeleckých disciplín alebo iných náročných pódiových kultúrnych vystúpení.

01.01.2009

32 Vyhľadávanie a výber umeleckého diela (napr. hudobného diela, dramatického diela), príprava a úprava textu.

01.01.2009

33 Vytváranie kostýmovej výpravy divadelného predstavenia alebo navrhovanie bábok.

01.01.2009

34 Tvorivá interpretácia rolí hudobnodramatického diela alebo dramatického diela.

01.01.2009

35 Tvorivá interpretácia umeleckého diela jednoduchších foriem v súlade s umeleckými zámermi choreografa (napr. baletným majstrom, tanečným majstrom).

01.01.2009

36 Naštudovanie speváckych partov hudobnodramatického diela alebo vokálno-symfonického diela.

01.01.2009

37 Príprava umelcov na zvládnutie študovaného diela z hľadiska pohybovej alebo hlasovej kultúry.

01.01.2009

38 Tvorivá interpretácia kolektívnej časti hudobného diela, symfonického diela, vokálneho diela, vokálno-symfonického diela, komorného diela alebo hudobnodramatického diela s dosahom na ich prezentáciu na celoštátnej úrovni.

01.06.2004

11. PLATOVÁ TRIEDA

01.06.2004

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

01.06.2004

01 Tvorba koncepcie, koordinovanie a metodické usmerňovanie náročných kultúrnych podujatí na celoštátnej úrovni.

01.06.2004

02 Koordinovanie a metodické usmerňovanie osvetových činností (kultúrnych činností alebo vzdelávacích činností) z celoštátnej úrovne.

01.06.2004

03 Tvorba špeciálnych liečebných programov, výchovných programov a relaxačných programov a projektov v rôznych umeleckých disciplínach (napr. hudobné, dramatické, hudobnodramatické, výtvarné) vrátane ich naštudovania so zdravotne postihnutými občanmi.

01.06.2004

04 Tvorba koncepcií odborných špecializovaných knihovníckych, bibliografických a informačných činností odborového, krajského alebo celoštátneho charakteru vrátane ich kontroly.

01.06.2004

05 Komplexné zabezpečovanie odbornej činnosti na úseku správy, spracúvania a sprístupňovania historických knižničných fondov vyžadujúce špecifické teoretické vedomosti, praktické poznatky a znalosť klasických jazykov.

01.06.2004

06 Vykonávanie komplexného prieskumu, analýz, hodnotenia a interpretácie odborných informácií z knižničných fondov a informačných fondov pre potreby napríklad vedy, výskumu, výroby alebo vedecko-pedagogickej činnosti.

01.06.2004

07 Modifikácia medzinárodných noriem a aplikácia štátnych noriem na podmienky odbornej knižnično-informačnej činnosti na úrovni vedeckých alebo akademických knižníc.

01.06.2004

08 Teoretické určovanie zásad spracúvania a sprístupňovania výsledkov vedeckovýskumnej činnosti v oblasti astronómie.

01.06.2004

09 Tvorba koncepcie a metodické usmerňovanie v oblasti odbornej evidencie a dokumentácie zbierkových predmetov v múzeu alebo v galérii.

01.06.2004

10 Tvorba koncepcie zbierkotvornej činnosti, metodické usmerňovanie, výskum, odborné spracúvanie a vedecké zhodnocovanie a sprístupňovanie múzejných zbierok alebo galerijných zbierok prírodných vied alebo spoločenských vied v príslušnom odbore celoštátneho významu.

01.06.2004

11 Koordinovanie a metodické usmerňovanie múzejnej dokumentácie, odborných múzejných činností a systému sústavy múzeí a galérií.

01.06.2004

12 Spracúvanie komplexných analýz a koncepcií odboru konzervátorstva a reštaurátorstva, konzervátorských a reštaurátorských metód s aplikáciou výsledkov výskumu, posudzovanie konzervátorských postupov a reštaurátorských postupov.

01.06.2004

13 Komplexné riešenie a usmerňovanie systému odborného uloženia a ochrany zbierkových predmetov, analýza a vyhodnocovanie stavu zbierkového fondu v múzeu alebo v galérii.

01.06.2004

14 Špeciálna reštaurátorská práca pri záchrane osobitne významných maliarskych diel, sochárskych diel, diel úžitkového umenia, grafiky, dizajnu alebo knižných artefaktov s tvorivou aplikáciou výsledkov analytických činností v odbore pamiatkovej starostlivosti.

01.06.2004

15 Tvorba koncepcie spracúvania, vyhodnocovania a sprístupňovanie ústredného zoznamu kultúrnych pamiatok celoštátneho dosahu.

01.06.2004

16 Tvorba zásad obnovy hnuteľných pamiatok a nehnuteľných pamiatok na základe výskumu.

01.06.2004

17 Tvorba návrhov rekonštrukcie alebo dotvorenia chýbajúcich častí umelecko-historických objektov, architektonických objektov alebo archeologických objektov osobitým spôsobom.

01.06.2004

18 Vykonávanie ucelených technologických prieskumov hnuteľných pamiatok a nehnuteľných pamiatok, ich vyhodnocovanie a odborné spracúvanie technologických návrhov.

01.06.2004

19 Príprava konečného zostavenia čísla periodika s následným zabezpečením jeho vydania.

01.06.2004

20 Komplexné zabezpečovanie prevádzky redakcie, sumarizácia podkladov na vydanie a na zasadania redakčnej rady.

01.06.2004

21 Komplexné zabezpečovanie odbornej úrovne, jazykovej úrovne, výtvarnej úrovne a grafickej úrovne vydávanej publikácie alebo odborná notografická príprava hudobného textu do tlače.

01.06.2004

22 Tvorivá realizácia a stvárňovanie filmov a audiovizuálnych programov.

01.06.2004

23 Tvorba scenára na spracovanie slovesného diela do elektronickej podoby i na digitálnych nosičoch pre nevidiacich a slabozrakých.

01.06.2004

24 Tvorba a dolaďovanie knižnično-informačného programu pre nevidiacich a slabozrakých používateľov.

01.06.2004

25 Príprava a realizácia projektov šírenia slovenskej literatúry doma alebo v zahraničí.

01.01.2009

26 Réžia hudobnodramatických diel, hudobných diel, dramatických diel alebo pantomimických diel.

01.01.2009

27 Spracúvanie dramaturgického plánu, vyhľadávanie, výber a príprava hudobnodramatických diel, hudobných diel alebo dramatických diel vrátane ich realizácie v spolupráci s autorom a režisérom.

01.01.2009

28 Naštudovanie činohernej hudby a dirigovanie inštrumentálnych súborov.

01.01.2009

29 Naštudovanie zborových diel, vokálno-symfonických diel alebo zborovej speváckej časti hudobnodramatických diel v pôsobnosti krajských a regionálnych kultúrnych inštitúcií.

01.01.2009

30 Naštudovanie baletného diela alebo tanečného diela s jednotlivými interpretmi a zborom, naštudovanie pódiových pásiem a iných celovečerných kultúrnych vystúpení po choreografickej stránke.

01.01.2009

31 Tvorba scénickej výpravy divadelného predstavenia alebo iného umeleckého programu.

01.01.2009

32 Tvorivá interpretácia speváckych partov hudobnodramatických diel (napr. operety, muzikálu).

01.01.2009

33 Tvorivá interpretácia ťažiskových rolí hudobnodramatického diela alebo dramatického diela.

01.01.2009

34 Tvorivá interpretácia baletného diela alebo tanečného diela.

01.01.2009

35 Naštudovanie speváckych partov rozsiahlych vokálnych diel, vokálno-symfonických diel alebo hudobnodramatických diel prezentovaných na najvyššej umeleckej, celoštátnej a medzinárodnej úrovni.

01.01.2009

36 Tvorivá interpretácia kolektívnej časti hudobného diela, symfonického diela alebo komorného diela alebo hudobnej stránky hudobnodramatického diela alebo vokálno-symfonického diela.

01.01.2009

37 Tvorivá interpretácia rozsiahlych vokálnych diel, vokálno-symfonických diel alebo hudobnodramatických diel na najvyššej umeleckej úrovni, celoštátnej úrovni a medzinárodnej úrovni.

01.01.2009

38 Naštudovanie a tvorivá interpretácia hudobného diela, symfonického diela, vokálno-symfonického diela, komorného diela alebo hudobnej stránky hudobnodramatického diela a interpretácia sólových partov.

01.06.2004

12. PLATOVÁ TRIEDA

01.01.2009

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom. Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:

01.06.2004

01 Tvorba koncepcie a projektov náročných kultúrnych podujatí na celoštátnej úrovni vrátane zahraničnej prezentácie.

01.06.2004

02 Tvorba koncepcie, projektov a prognóz rozvoja osvetovej činnosti (kultúrnej činnosti a vzdelávacej činnosti) na celoštátnej úrovni.

01.06.2004

03 Tvorivé spracúvanie literárneho diela, dramatického diela, filmového diela, hudobného diela, hudobnodramatického diela alebo výtvarného diela do elektronickej podoby vrátane tvorby nových umeleckých programov na digitálnych nosičoch.

01.06.2004

04 Koordinovanie a metodické usmerňovanie tvorby a funkcií národných knižničných a informačných systémov, prieskum celoštátneho informačného fondu vrátane kontroly prác zaoberajúcich sa problematikou odborných špecializovaných knihovníckych, bibliografických a informačných činností celoštátneho významu.

01.06.2004

05 Koordinovanie a metodické usmerňovanie náročných astronomických pozorovaní na celoštátnej úrovni.

01.06.2004

06 Tvorba koncepcie rozvoja múzejníctva alebo galerijníctva, výskum, vedecké zhodnocovanie a sprístupňovanie múzejných zbierok alebo galerijných zbierok prírodných vied alebo spoločenských vied v príslušnom odbore medzinárodného významu.

01.06.2004

07 Tvorba koncepcie a metodiky všeobecného systému odborného uloženia a ochrany zbierkových predmetov v múzeách alebo v galériách.

01.06.2004

08 Koordinovanie a určovanie metód a metodiky reštaurovania vrátane vykonávania najnáročnejších reštaurátorských prác.

01.06.2004

09 Koordinovanie a metodické usmerňovanie systému evidencie a informatiky na úseku kultúrnych pamiatok.

01.06.2004

10 Tvorba metodiky prieskumu pamiatkového fondu, historických sídlisk a súborov pamiatok a spracúvanie koncepcií zaoberajúcich sa problematikou ochrany pamiatkového fondu.

01.06.2004

11 Tvorba metodiky dokumentovania všetkých typov historických objektov a pamiatkových výskumov.

01.06.2004

12 Určovanie technologických postupov sanačných, konzervátorských a reštaurátorských prác na hnuteľných pamiatkach a nehnuteľných pamiatkach vrátane vykonávania odbornej metodickej činnosti v tejto oblasti.

01.06.2004

13 Tvorivé riešenie a koordinovanie špecializovaných a koncepčných úloh v oblasti dizajnu s rozsiahlymi väzbami medzi rôznymi odbormi činnosti.

01.06.2004

14 Tvorba koncepcie vydávaného periodika vrátane posudzovania jeho odbornej, tvorivej, technickej a výtvarnej úrovne.

01.06.2004

15 Koncepčná a koordinačná činnosť v oblasti analýz vzťahov štátu a cirkví.

01.06.2004

16 Tvorba koncepcie šírenia, podpory a propagácie slovenskej literatúry v zahraničí.

01.06.2004

17 Tvorba vývojových trendov a prognóz v jednotlivých oblastiach kultúry alebo umenia s dosahom na zahraničie.

01.01.2009

18 Vytváranie dlhodobých a krátkodobých dramaturgických koncepcií vrátane prezentácie umeleckého diela alebo umeleckého programu.

01.01.2009

19 Naštudovanie a dirigovanie hudobnej stránky operetných diel, muzikálových diel a iných hudobných diel alebo tanečných diel.

01.01.2009

20 Naštudovanie veľkých zborových diel, vokálno-symfonických diel a zborovej speváckej časti hudobnodramatických diel s dosahom na ich prezentáciu na celoštátnej a medzinárodnej úrovni.

01.01.2009

21 Tvorba koncepcie scénografie vrátane vypracúvania návrhu na modernizáciu a rozvoj scénografie.

01.01.2009

22 Tvorivá interpretácia rozsiahlych sólových operných rolí s dosahom na ich prezentáciu na celoštátnej a medzinárodnej úrovni.

01.01.2009

23 Tvorivá interpretácia rozsiahlych sólových baletných rolí alebo tanečných rolí s dosahom na ich prezentáciu na celoštátnej a medzinárodnej úrovni.

01.01.2009

24 Koordinovanie najzložitejších umeleckých väzieb s cieľom vytvorenia jedinečného umeleckého poňatia hudobného diela, symfonického diela, vokálno-symfonického diela, komorného diela alebo hudobnej stránky hudobnodramatického diela vrátane interpretácie najzložitejších sólových partov.

01.06.2004

13. PLATOVÁ TRIEDA

01.01.2009

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom. Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:

01.06.2004

01 Koordinovanie a spracúvanie koncepčných a rozvojových materiálov a projektov vrátane vývojových prác s dosahom na celý odbor činnosti knihovníctva, bibliografie a informatiky, usmerňovanie odborných špecializovaných knihovníckych, bibliografických a informačných činností celoštátneho a medzinárodného významu na úrovni ústredných knižníc.

01.06.2004

03 Tvorivé riešenie vývojových trendov a prognóz v oblasti múzejníctva, galerijníctva a rozvoja muzeologickej teórie.

01.06.2004

04 Špeciálne reštaurátorské a výskumné práce na dielach osobitného významu, vysokej historickej a kultúrnej hodnoty.

01.06.2004

05 Tvorba metodiky technologických návrhov reštaurovania, sanácie a konzervovania pamiatkových objektov s využívaním výsledkov vlastných výskumov a ich aplikácia v oblasti pamiatkovej starostlivosti.

01.01.2009

06 Tvorivá realizácia hudobného diela, hudobnodramatického diela, dramatického diela, choreografického diela alebo pantomimického diela s dosahom na ich prezentáciu na celoštátnej a medzinárodnej úrovni.

01.01.2009

07 Naštudovanie a dirigovanie symfonických diel, vokálnych diel, vokálno-symfonických diel alebo hudobnodramatických diel s dosahom na ich prezentáciu na celoštátnej úrovni a medzinárodnej úrovni.

01.01.2009

08 Tvorivá realizácia baletných diel alebo pantomimických diel po choreografickej stránke s dosahom na ich prezentáciu na celoštátnej a medzinárodnej úrovni.

01.01.2009

Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa:

01.01.2009

01 Tvorba koncepčných a rozvojových projektov odbornej astronomickej činnosti.12)

01.06.2004

11. NORMALIZÁCIA, METROLÓGIA A SKÚŠOBNÍCTVO

01.06.2004

06. PLATOVÁ TRIEDA

01.06.2004

Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

01.06.2004

01 Technická práca pri skúšaní, overovaní alebo kalibrácii meradiel pod odborným vedením.

01.06.2004

02 Technická práca pri skúšaní a posudzovaní zhody výrobkov pod odborným vedením.

01.06.2004

03 Technická práca pri zabezpečovaní plánu technickej normalizácie.

01.06.2004

07. PLATOVÁ TRIEDA

01.06.2004

Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vyššie odborné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

01.06.2004

Pracovné činnosti vyžadujúce úplné stredné vzdelanie:

01.06.2004

01 Odborná technická práca pri etalonáži príslušnej veličiny (napr. kalibrácia, overovanie meradiel) vrátane podielu na rozvoji meracích metód vykonávaná zamestnancom po overení odbornej spôsobilosti.13)

01.06.2004

02 Odborná technická práca vo vymedzenej oblasti skúšania výrobkov.

01.06.2004

03 Odborná technická práca v oblasti plánovania úloh technickej normalizácie.

01.06.2004

08. PLATOVÁ TRIEDA

01.06.2004

Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vyššie odborné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

01.06.2004

Pracovné činnosti vyžadujúce úplné stredné vzdelanie:

01.06.2004

01 Samostatná odborná technická práca pri zabezpečovaní jednotnosti a potrebnej presnosti meradiel a merania vykonávaná zamestnancom po overení odbornej spôsobilosti.13)

01.06.2004

02 Samostatná odborná technická práca pri skúšaní a posudzovaní zhody výrobkov.

01.06.2004

03 Samostatná odborná technická práca pri spracúvaní informácií z európskych a medzinárodných normalizačných organizácií.

01.06.2004

09. PLATOVÁ TRIEDA

01.06.2004

Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad ustanovený osobitným predpisom alebo vyššie odborné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

01.06.2004

Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa:

01.06.2004

01 Samostatné vykonávanie odbornej technicky náročnej práce v oblasti skúšania výrobkov.

01.06.2004

Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:

01.06.2004

01 Dozor nad jednotnosťou a správnosťou používaných meradiel a merania v akreditovaných laboratóriách.

01.06.2004

10. PLATOVÁ TRIEDA

01.06.2004

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

01.06.2004

Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:

01.06.2004

01 Zabezpečovanie technickej normalizačnej činnosti vo vymedzenej oblasti.

01.06.2004

02 Kalibrácia a oprava zložitých meradiel a zariadení vykonávané zamestnancom po overení odbornej spôsobilosti.13)

01.06.2004

03 Zabezpečovanie nových skúšobných postupov a metód na skúšanie výrobkov.

01.06.2004

04 Vykonávanie činnosti posudzovania zhody.

01.06.2004

05 Kalibrácia etalónov a zložitých meradiel a meracích zariadení v danej oblasti merania vykonávaná zamestnancom po overení odbornej spôsobilosti.13)

01.06.2004

11. PLATOVÁ TRIEDA

01.06.2004

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

01.06.2004

01 Koordinovanie a metodické usmerňovanie činností v technickej normalizácii v celom vymedzenom rozsahu.

01.06.2004

02 Metrologický dozor vrátane spracúvania metodík kalibrácie a opráv na celoštátnej úrovni vykonávaný zamestnancom po overení odbornej spôsobilosti.13)

01.06.2004

03 Určovanie technologických postupov na kalibráciu a opravy meradiel a meracej techniky vykonávané zamestnancom po overení odbornej spôsobilosti.13)

01.06.2004

04 Koordinovanie a metodické usmerňovanie v oblasti skúšobných postupov a vývoja nových metód na skúšanie výrobkov.

01.06.2004

05 Tvorba systému posudzovania zhody vrátane kontroly jeho uplatňovania.

01.06.2004

06 Technické osvedčovanie stavebných výrobkov.

01.06.2004

07 Vykonávanie auditu systémov kvality.

01.06.2004

08 Koordinovanie a metodické usmerňovanie v oblasti skúšobných postupov a vývoja nových metód na skúšanie meradiel a meracích zariadení vo vymedzenej oblasti merania vykonávané zamestnancom po overení odbornej spôsobilosti.13)

01.06.2004

12. PLATOVÁ TRIEDA

01.01.2009

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom. Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:

01.06.2004

01 Tvorba koncepcie v oblasti technických noriem vo väzbe na medzinárodnú a európsku normalizáciu na celoštátnej úrovni.

01.06.2004

02 Tvorba koncepcie systému posudzovania zhody alebo schvaľovania typov určených meradiel vrátane rozhodovania v procese posudzovania zhody alebo schvaľovania typov meradiel vykonávaná zamestnancom po overení odbornej spôsobilosti.13)

01.06.2004

03 Koordinovanie a tvorivé riešenie úloh v oblasti auditu systémov kvality.

01.06.2004

12. OBRANA

01.06.2004

05. PLATOVÁ TRIEDA

01.06.2004

Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

01.06.2004

01 Zabezpečovanie prevádzky výcvikových zariadení (napr. trenažér) na prípravu a odborný výcvik špecialistov.

01.06.2004

02 Zabezpečovanie agendy ubytovaných osôb v ubytovacích zariadeniach, vedenie ich evidencie, stanovovanie výšky a výber nájomného a určených poplatkov.

01.06.2004

06. PLATOVÁ TRIEDA

01.06.2004

Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

01.06.2004

01 Samostatné spracúvanie technických noriem a podkladov pre normatívy, tvorba číselníkov a katalógov materiálu a techniky a ich aktualizácia.

01.06.2004

02 Samostatné zabezpečovanie konania o predmetoch priemyselného vlastníctva, príprava podkladov na rozhodovanie o poskytnutí právnej ochrany na predložené riešenia v oblasti ponúk zlepšovacích návrhov.

01.06.2004

03 Vyhodnocovanie policajno-bezpečnostnej situácie vo vymedzenej oblasti.

01.06.2004

07. PLATOVÁ TRIEDA

01.06.2004

Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vyššie odborné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

01.06.2004

Pracovné činnosti vyžadujúce úplné stredné vzdelanie:

01.06.2004

01 Určovanie rozsahu a technológie opráv špeciálnych strojov a mechanizačných prostriedkov vrátane zabezpečovania a vykonávania vstupnej kontroly, medzioperačnej kontroly a výstupnej kontroly.

01.04.2007

02 Samostatné spracúvanie návrhov technickej ochrany objektov v pôsobnosti celých ozbrojených síl Slovenskej republiky a ich kontrola.

01.06.2004

03 Zabezpečovanie prevádzky vojenskej vlečky.

01.06.2004

04 Vedenie centrálnej agendy zásobovania materiálom, muníciou alebo technickými prostriedkami v rezorte ministerstva obrany alebo ministerstva vnútra.

01.06.2004

05 Samostatná odborná práca na úseku telekomunikačnej siete ozbrojených zložiek.

01.06.2004

06 Samostatná odborná práca na úseku frekvenčného spektra a bezpečnosti spojenia.

01.06.2004

07 Kontrolná činnosť v oblasti dodržiavania technológií podľa preberacieho plánu, posudzovanie chýb a odchýlok od technologickej dokumentácie a konštrukčnej dokumentácie vrátane vstupnej kontroly, medzioperačnej kontroly a výstupnej kontroly.

01.06.2004

08 Príprava podkladov na rozhodovanie o pridelení bytu alebo o výmene bytu v rezorte ministerstva obrany, ministerstva vnútra alebo ministerstva financií.

01.06.2004

09 Zabezpečovanie odborných prác súvisiacich s organizačnou prípravou vyučovania a výcviku v škole ministerstva obrany alebo ministerstva vnútra.

01.06.2004

08. PLATOVÁ TRIEDA

01.06.2004

Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vyššie odborné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

01.06.2004

Pracovné činnosti vyžadujúce úplné stredné vzdelanie:

01.06.2004

01 Laboratórna kontrola kvalitatívnych parametrov vstupných látok na výrobu odmorovacích látok, dezaktivačných látok a dezinfekčných látok a overovanie kvality výrobkov alebo pohonných látok a mazív vykonávané zamestnancom po vykonaní skúšky podľa osobitného predpisu.14)

01.06.2004

02 Zabezpečovanie prevádzky strelnice vrátane zabezpečovania prevádzky elektrických zariadení zamestnancom po získaní osvedčenia o odbornej spôsobilosti.1)

01.06.2004

03 Organizovanie a vykonávanie praktickej výučby a výcviku obsluhy motorových mechanizačných prostriedkov po vykonaní skúšky podľa osobitného predpisu.15)

01.06.2004

04 Zabezpečovanie funkčnosti systémov pridelenej vojenskej leteckej techniky a zariadení letky.

01.06.2004

05 Koordinovanie manuálnych zamestnancov pri výrobe funkčných vzorov, laboratórnych vzorov a prototypov alebo pri výrobe a opravách zariadení špeciálneho určenia (napr. optoelektronické zariadenia) u zamestnávateľa v oblasti výskumu a vývoja.

01.06.2004

06 Zabezpečovanie a vykonávanie prác spojených s výskumom, vývojom, výrobou a skúšaním výbušnín, výbušných predmetov, munície a pyrotechnických výrobkov vrátane ich evidencie, uskladňovania, skladovania a ničenia zamestnancom po vykonaní skúšky podľa osobitného predpisu.16)

01.04.2007

Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa:

01.04.2007

01 Spracúvanie podkladov na tvorbu plánov riešenia úloh po vyhlásení núdzového stavu, výnimočného stavu, vojnového stavu a po vypovedaní vojny vykonávané v rezorte ministerstva obrany.

01.06.2004

09. PLATOVÁ TRIEDA

01.06.2004

Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad ustanovený osobitným predpisom alebo vyššie odborné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

01.06.2004

Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:

01.06.2004

01 Kontrolná a revízna činnosť nad pyrotechnickými prácami a vykonávanie skúšok munície, prachov, trhavín a muničných elementov vrátane vyhľadávania a ničenia munície zamestnancom po vykonaní skúšky podľa osobitného predpisu.17)

01.06.2004

02 Zabezpečovanie prevádzky digitálneho telekomunikačného systému.

01.06.2004

03 Samostatná odborná práca pri prevádzkových skúškach a opravách automatizovaných systémov letectva a protivzdušnej obrany.

01.06.2004

04 Určovanie technologických postupov a zabezpečovanie opravárenskej činnosti špeciálnej výzbroje a techniky.

01.06.2004

05 Plánovanie skúšobnej činnosti ústavu, zabezpečovanie a posudzovanie programových požiadaviek na skúšky špeciálnej vojenskej techniky vrátane koordinovania skúšok s vyžadujúcimi subjektmi.

01.06.2004

06 Určovanie technologických postupov pri výrobe súčastí zariadení špeciálnej techniky.

01.04.2007

07 Tvorba plánov činností na riešenie krízových situácií po vyhlásení núdzového stavu, výnimočného stavu, vojnového stavu a po vypovedaní vojny vykonávaná v rezorte ministerstva obrany.

01.06.2004

10. PLATOVÁ TRIEDA

01.06.2004

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

01.06.2004

Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:

01.06.2004

01 Projektovanie bežných stavieb a objektov pre potreby výstavby stacionárnej vojenskej spojovacej sústavy vykonávané zamestnancom po získaní oprávnenia na výkon činnosti.3)

01.06.2004

02 Koordinovanie a vykonávanie technických kontrol a skúšok na zložitých kontrolných meracích zariadeniach, diagnostických zariadeniach a skúšobných stendoch, kontrola dodržiavania zložitých a špeciálnych techník a technológií na úsekoch výroby, montáže a skúšok.

01.06.2004

03 Vykonávanie štátneho odborného dozoru v príslušnej oblasti energetiky (elektrina, plyn, teplo) v rezorte ministerstva obrany.

01.06.2004

04 Vykonávanie odborného technického dozoru nad vyhradenými technickými zariadeniami a vojenskou technikou pri výrobe a jej využívaní zamestnancom po získaní osvedčenia o odbornej spôsobilosti.1)

01.06.2004

05 Zisťovanie príčin vzniku požiarov a analýza príčin vzniku požiarov vrátane spracúvania odborných posudkov o príčinách vzniku požiarov vo vojenských útvaroch alebo vojenských zariadeniach na území viacerých krajov vykonávané zamestnancom po získaní osvedčenia o odbornej spôsobilosti.5)

01.06.2004

06 Organizovanie a zabezpečovanie systému vlasteneckej výchovy a etickej výchovy vo vojenskom útvare alebo vojenskom zariadení.

01.06.2004

07 Zabezpečovanie prevádzky digitálnej telekomunikačnej siete vo vymedzenom územnom celku ozbrojených zložiek.

01.04.2007

08 Samostatné rozpracúvanie koncepcie rozvoja ozbrojených síl Slovenskej republiky vo vymedzenej oblasti s pôsobnosťou v celých ozbrojených silách v rezorte ministerstva obrany.

01.06.2004

09 Určovanie technologických postupov geodetických a kartografických prác pri topografickom mapovaní a činnostiach s ním spojených.

01.06.2004

10 Inštruktorská činnosť na leteckých trenažéroch vrátane prípravy metodiky lietania.

01.04.2007

11 Koordinovanie a metodické usmerňovanie rozvoja vojenskej odbornej pripravenosti vojakov na plnenie úloh ozbrojených síl vo vymedzenej oblasti na úrovni základnej zložky ozbrojených síl.

01.04.2007

12 Metodická činnosť, organizovanie a zabezpečovanie systému fyzickej zdatnosti profesionálnych vojakov.

01.04.2007

13 Komplexné koordinovanie a metodická činnosť pri tvorbe plánov činností na riešenie úloh po vyhlásení núdzového stavu, výnimočného stavu, vojnového stavu a po vypovedaní vojny vykonávané v rezorte ministerstva obrany.

01.06.2004

11. PLATOVÁ TRIEDA

01.06.2004

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

01.06.2004

01 Výcvik špecialistov na boj zblízka v rezorte ministerstva obrany alebo ministerstva vnútra.

01.06.2004

02 Vytváranie konfigurácií digitálnych telekomunikačných systémov na úrovni rezortu ozbrojených zložiek.

01.06.2004

03 Systémová a metodická činnosť pri vývoji, implementovaní a údržbe automatizovaných systémov velenia letectva v pôsobnosti vzdušných síl.

01.06.2004

04 Kryptologicko-technická práca, testovanie a vyhodnocovanie špecifických parametrov, systémov a technických prostriedkov šifrovej ochrany informácií vrátane kontrolnej činnosti.

01.06.2004

05 Zložitá odborná práca v metodickej a kontrolnej oblasti pri zabezpečovaní šifrovej služby a bezpečnosti komunikačného prostredia.

01.06.2004

06 Vypracúvanie odborných patentových a technických stanovísk na riešenie špecifických problémov v technickej oblasti v rámci konania o prihláškach vynálezov, priemyselných vzorov a úžitkových vzorov, posudzovanie a rozhodovanie o najnáročnejších technických riešeniach oproti stavu techniky vo svete na základe analýzy plnenia zákonných patentovo-právnych kritérií.

01.06.2004

07 Inšpekčná a kontrolná činnosť v investičnej výstavbe v rezorte ministerstva obrany alebo ministerstva vnútra vrátane jej plánovania, usmerňovania a vyhodnocovania vykonávaná zamestnancom po získaní oprávnenia na výkon činnosti.3)

01.06.2004

08 Štátny odborný dozor v oblasti energetiky vrátane koordinovania a zabezpečovania štátnych programov v oblasti energetiky v rezorte ministerstva obrany.

01.06.2004

09 Štátny požiarny dozor v oblasti posudzovania projektovej dokumentácie stavieb, kontroly zabezpečovania ochrany pred požiarmi vo vojenských útvaroch alebo vojenských zariadeniach a v špeciálnej vojenskej technike vykonávaný zamestnancom po získaní osvedčenia o odbornej spôsobilosti.5)

01.06.2004

10 Tvorba a koordinovanie systému vedeckých informácií a odborných informácií z oblasti vojenstva a bezpečnostnej politiky štátu.

01.04.2007

11 Koordinačná, metodická a analytická činnosť vrátane prípravy podkladov na rozhodovanie vo vymedzenej oblasti s pôsobnosťou v celých ozbrojených silách vykonávaná v rezorte ministerstva obrany.

01.06.2004

12 Koordinačná a metodická činnosť v oblasti bytovej politiky v pôsobnosti ozbrojených zložiek.

01.06.2004

13 Metodické usmerňovanie a vykonávanie výcviku pyrotechnikov všetkých ozbrojených zložiek vrátane určovania technologických postupov pyrotechnických prác zamestnancom po vykonaní skúšky podľa osobitného predpisu.17)

01.01.2009

14 Koordinovanie a metodické usmerňovanie procesu obrannej štandardizácie, kodifikácie alebo štátneho overovania kvality dodávok výrobkov a služieb na účely obrany s rozsiahlymi väzbami medzi rôznymi úsekmi činností pre potreby ozbrojených síl Slovenskej republiky a pre potreby ústredných orgánov štátnej správy.

01.06.2004

12. PLATOVÁ TRIEDA

01.01.2009

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom. Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:

01.06.2004

01 Štátny odborný dozor nad bezpečnosťou práce a bezpečnosťou technických zariadení a nad dodržiavaním ustanovených pracovných podmienok vo vojenských útvaroch alebo vojenských zariadeniach a v špeciálnej vojenskej technike vykonávaný zamestnancom po získaní osvedčenia o odbornej spôsobilosti.18)

01.06.2004

02 Štátny odborný dozor nad bezpečnosťou práce a bezpečnosťou technických zariadení a nad dodržiavaním ustanovených pracovných podmienok pri projektovaní, výrobe a užívaní vyhradených technických zariadení a špeciálnej vojenskej techniky vrátane vykonávania úradných skúšok technických zariadení zamestnancom po získaní osvedčenia o odbornej spôsobilosti na výkon činnosti.18)

01.04.2007

03 Koncepčná činnosť v riadení, rozvoji a výstavbe ozbrojených síl vykonávaná v rezorte ministerstva obrany.

01.01.2009

04 Tvorba koncepcie v procese obrannej štandardizácie, kodifikácie alebo štátneho overovania kvality dodávok výrobkov a služieb na účely obrany pre potreby ozbrojených síl Slovenskej republiky, ústredných orgánov štátnej správy vo väzbe na medzinárodné zmluvy a štandardizačné dohody NATO.

01.04.2007

05 Komplexné zabezpečovanie a koordinovanie letovej prevádzky v rozsahu oblastnej služby riadenia vykonávané zamestnancom po získaní odbornej spôsobilosti.8)

01.01.2009

06 Metodická a analytická činnosť revízneho lekára v rezorte ministerstva obrany vykonávaná lekárom po získaní špecializácie v príslušnom odbore.19)

01.06.2004

13. PLATOVÁ TRIEDA

01.01.2009

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom. Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:

01.06.2004

01 Koncepčná a metodická činnosť zdravotníckej služby v oblasti liečebno-preventívnej starostlivosti v ozbrojených silách vykonávaná lekárom po získaní špecializácie v príslušnom odbore.19)

01.06.2004

02 Koordinovanie celoštátnych systémov pri tvorbe a spracúvaní úprav a noriem na podmienky Európskej únie v oblasti zabezpečenia obrany štátu a pri právnom zabezpečovaní plnenia záväzkov vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv o spoločnej obrane proti napadnutiu na celoštátnej úrovni.

01.01.2009

03 Koncepčná a koordinačná činnosť revízneho lekárstva v rezorte ministerstva obrany vykonávaná lekárom po získaní špecializácie v príslušnom odbore.19)

01.06.2004

13. OCHRANA UTAJOVANÝCH SKUTOČNOSTÍ

01.06.2004

06. PLATOVÁ TRIEDA

01.06.2004

Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

01.06.2004

01 Samostatné zabezpečovanie a vykonávanie ochrany utajovaných skutočností.

01.06.2004

07. PLATOVÁ TRIEDA

01.06.2004

Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vyššie odborné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

01.06.2004

Pracovné činnosti vyžadujúce úplné stredné vzdelanie:

01.06.2004

01 Usmerňovanie a kontrola utajovaných skutočností zamestnancom po získaní osvedčenia.20)

01.06.2004

08. PLATOVÁ TRIEDA

01.06.2004

Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vyššie odborné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

01.06.2004

Pracovné činnosti vyžadujúce úplné stredné vzdelanie:

01.06.2004

01 Metodické usmerňovanie a kontrola utajovaných skutočností u zamestnávateľa na celoštátnej úrovni alebo u zamestnávateľa s priamo riadenými zamestnávateľmi vykonávané zamestnancom po získaní osvedčenia.20)

01.06.2004

10. PLATOVÁ TRIEDA

01.06.2004

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

01.06.2004

Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:

01.06.2004

01 Kontrola a zabezpečovanie práce na úseku ochrany utajovaných skutočností v ústrednom orgáne štátnej správy v nadväznosti na Národný bezpečnostný úrad vykonávané zamestnancom po získaní osvedčenia.20)

01.06.2004

11. PLATOVÁ TRIEDA

01.06.2004

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

01.06.2004

01 Koordinovanie a zabezpečovanie odbornej špecializovanej práce na úseku ochrany utajovaných skutočností v ústrednom orgáne štátnej správy v nadväznosti na Národný bezpečnostný úrad vykonávané zamestnancom po získaní osvedčenia.20)

01.06.2004

12. PLATOVÁ TRIEDA

01.01.2009

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom. Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:

01.06.2004

01 Rozpracúvanie koncepcie a programu dlhodobého rozvoja systému ochrany utajovaných skutočností vrátane šifrovej ochrany v ústrednom orgáne štátnej správy v nadväznosti na Národný bezpečnostný úrad, medzinárodné zmluvy a požiadavky NATO alebo Európskej únie zamestnancom po získaní osvedčenia.20)

01.06.2004

14. PÔDOHOSPODÁRSTVO

01.06.2004

05. PLATOVÁ TRIEDA

01.06.2004

Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

01.06.2004

01 Odborná rutinná práca v teréne s pokusníckou technikou a so špeciálnymi prístrojmi (napr. pedologické sondy) podľa metodických postupov merania vrátane odberu vzoriek.

01.06.2004

02 Rutinná práca pri laserovom popisovaní ušných značiek pre hospodárske zvieratá na účely ich identifikácie.

01.06.2004

06. PLATOVÁ TRIEDA

01.06.2004

Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

01.06.2004

01 Samostatné odborné úkony pri prehliadke jatočných zvierat, mäsa a orgánov zvierat, vyšetrovanie zrakom, prerezávaním a narezávaním vykonávané zamestnancom po získaní osvedčenia o atestácii.21)

01.06.2004

02 Odborná technická práca pri zakladaní, ošetrovaní a hodnotení poľných, skleníkových a laboratórnych registračných skúšok pesticídov.

01.06.2004

03 Rutinná laboratórna práca pri analýzach odobratých vzoriek (napr. základné mikrobiologické, sérologické, virologické, patologické, parazitologické, hematologické, chemické, biochemické, toxikologické).

01.06.2004

04 Príprava podkladov na vykonávanie certifikácie a posudzovania zhody vrátane laboratórnych a technických meraní poľnohospodárskych strojov, potravinárskych strojov alebo lesníckych strojov a zariadení.

01.06.2004

06 Spracúvanie výkresov a konštrukčných podkladov výstavných expozícií alebo investičnej výstavby podľa rámcových dispozícií a náčrtov.

01.06.2004

07 Zakladanie a vyhodnocovanie pokusov na sledovanie a kontrolu výskytu škodlivých činiteľov v lesoch.

01.06.2004

08 Klasifikácia jatočných ošípaných, hovädzieho dobytka, oviec do triedy kvality zamestnancom s odbornou spôsobilosťou.22)

01.06.2004

07. PLATOVÁ TRIEDA

01.06.2004

Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vyššie odborné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

01.06.2004

Pracovné činnosti vyžadujúce úplné stredné vzdelanie:

01.06.2004

01 Laboratórna práca pri vyšetrovaní vzoriek biologického materiálu (napr. potravín, surovín živočíšneho pôvodu, krmív a kŕmnych komponentov pre hospodárske zvieratá, veterinárnych liečiv a diagnostika pôvodcov nákaz) vykonávaná zamestnancom po získaní osvedčenia o atestácii.21)

01.06.2004

02 Odborná laboratórna práca pri analýzach vzoriek podľa predpísaných metód (napr. mikrobiologické, hematologické, chemické, biochemické, toxikologické).

01.06.2004

03 Určovanie technologických postupov a koordinovanie prác manuálnych zamestnancov vo vymedzenom úseku činností pri príprave a realizácii výstavných akcií.

01.06.2004

04 Samostatné spracúvanie kalkulácií na základe projektovej dokumentácie výstavníckeho alebo investičného charakteru.

01.01.2009

06 Zisťovanie informácií o stave lesa a ich číselné a grafické spracúvanie.

01.06.2004

08. PLATOVÁ TRIEDA

01.06.2004

Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vyššie odborné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

01.06.2004

Pracovné činnosti vyžadujúce úplné stredné vzdelanie:

01.06.2004

01 Samostatná odborná práca pri vyhodnocovaní projektov podnikateľských subjektov so zameraním na rozvoj pôdohospodárstva a vidieka na účel poskytnutia finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu a z fondov Európskej únie.

01.06.2004

Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa:

01.06.2004

01 Samostatná odborná laboratórna práca s náročnou úpravou vzoriek biologického materiálu (napr. príprava vzoriek na určenie rezíduí pesticídov alebo polychlórovaných bifenylov, N-nitrozamínov, biotoxínov, geneticky modifikovaných organizmov alebo pri kalibrácii a validácii laboratórnych metód).

01.01.2009

02 Samostatná odborná práca pri zbere a spracúvaní údajov komplexného zisťovania stavu lesov, národnej inventarizácie a monitoringu lesov.

01.06.2004

09. PLATOVÁ TRIEDA

01.06.2004

Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad ustanovený osobitným predpisom alebo vyššie odborné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

01.06.2004

Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa:

01.06.2004

01 Sledovanie a kontrola zdravotného stavu lesa a výskytu škodlivých činiteľov vrátane odborného dozoru pri realizácii ochranných opatrení.

01.06.2004

Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:

01.06.2004

01 Zložitá odborná práca pri laboratórnom vyšetrovaní odobratých vzoriek (napr. mikrobiologické, chemické, toxikologické, virologické vyšetrenia).

01.06.2004

02 Odborná špecializovaná práca pri vykonávaní chemických analýz s použitím metód spektrografických, chromatografických, voltampérometrických, polarografických, elektroforetických, polymerázových reťazových reakcií, nukleárnomagnetickej rezonancie, izotopových stanovení a pod.

01.01.2009

04 Samostatná odborná práca pri overovaní nových metodík a postupov súvisiacich s metodickým zabezpečením tvorby lesných hospodárskych plánov a ďalších diel hospodárskej úpravy lesov alebo pri overovaní nových technológií zisťovania stavu lesov.

01.06.2004

10. PLATOVÁ TRIEDA

01.06.2004

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

01.06.2004

Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:

01.06.2004

01 Samostatná odborná práca pri vykonávaní mikrobiologických analýz (napr. bakteriológia, sérológia, virológia).

01.06.2004

02 Samostatná odborná práca pri laboratórnom vyšetrovaní a vyhodnocovaní odobratých vzoriek biologického materiálu (napr. mikrobiologické, virologické, rádiodiagnostické, epizootologické, toxikologické, molekulovo genetických analýz, izotopových meraní) vykonávaná zamestnancom po získaní osvedčenia o atestácii.21)

01.06.2004

03 Kontrola a dozor nad technologickými procesmi a technickou spôsobilosťou poľnohospodárskych strojov, potravinárskych strojov alebo lesníckych strojov a zariadení vrátane posudzovania zhody a skúšania.

01.06.2004

04 Samostatné spracúvanie projektovej dokumentácie výstavných expozícií alebo investičnej výstavby.

01.06.2004

05 Metodicko-poradenská činnosť v oblasti spracúvania rozvojových štúdií a podnikateľských zámerov na vidieku.

01.06.2004

07 Kontrola zberu, spracúvania a skladovania semien, plodov a sadeníc lesných drevín vrátane kontroly ich akosti a zdravotného stavu.

01.06.2004

08 Odborná rastlinolekárska starostlivosť v lesoch vrátane odborného dozoru pri realizácii ochranných opatrení.

01.06.2004

10 Analýza a vyhodnocovanie informačného systému trhu s drevom a ostatnými produktmi lesa alebo agrokomoditami v tuzemsku a v zahraničí.

01.06.2004

11 Prieskumná a analytická činnosť v oblasti pozemkového fondu pri nakladaní s pôdou a spravovaní nehnuteľností vykonávaná zamestnávateľom s celoštátnou pôsobnosťou.

01.06.2004

12 Komplexné zabezpečovanie prác na úseku vymáhania pohľadávok pozemkového fondu vrátane metodického usmerňovania regionálnych pracovísk.

01.06.2004

13 Samostatná odborná a analytická činnosť na úseku marketingu domácich a zahraničných veľtrhov a výstav.

01.01.2009

14 Samostatná analytická a rozhodovacia činnosť pri získavaní a vyhodnocovaní údajov komplexného zisťovania stavu lesov, národnej inventarizácie a monitoringu lesov alebo ďalších prác a výstupov hospodárskej úpravy lesov.

01.01.2009

15 Samostatná odborná práca pri vykonávaní a modifikácii chemických analýz s použitím zložitých, vysokosofistikovaných inštrumentálnych metód (napr. spektografických, chromatografických, polarografických, nukleárnomagnetickej rezonancie).

01.06.2004

11. PLATOVÁ TRIEDA

01.06.2004

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

01.06.2004

01 Samostatná špecializovaná práca pri vyhodnocovaní mikrobiologických, chemických, toxikologických, rádiologických alebo izotopových vyšetrení biologického materiálu alebo pri laboratórnej diagnostike nákaz vrátane prípravy laboratórnych diagnostických preparátov vykonávaná zamestnancom po získaní osvedčenia o atestácii prvého stupňa.21)

01.06.2004

02 Tvorba metodík v oblasti kontroly kvality a obsahu zložiek mlieka vrátane koordinovania laboratórnych prác.

01.06.2004

03 Koordinačná, metodická a konzultačná činnosť v oblasti spracúvania rozvojových štúdií, podnikateľských zámerov, analýz alebo expertíznych a znaleckých posudkov podľa medzinárodných kritérií OECD pri tvorbe projektov so zameraním na rozvoj vidieka.

01.06.2004

05 Metodické usmerňovanie a koordinovanie systému lesníckej ochranárskej služby.

01.06.2004

06 Koordinovanie a metodické usmerňovanie semenárskej kontroly v lesnom hospodárstve (napr. kontrola zberu, technológie spracúvania a skladovania semien, sadeníc a plodov lesných drevín) vrátane schvaľovania semenných zdrojov lesných drevín.

01.06.2004

07 Koncepčná a metodická činnosť pri zabezpečovaní systémov certifikačných akreditovaných laboratórií (napr. v rámci STN ISO radu 9000).

01.06.2004

08 Rozhodovacia a koordinačná činnosť pri posudzovaní zhody a skúšaní poľnohospodárskych strojov, potravinárskych strojov a lesníckych strojov a zariadení vrátane vydávania rozhodnutí.

01.06.2004

10 Tvorba a rozvoj informačného systému o lesníckych komoditách alebo agrokomoditách pri zohľadnení väzieb na informačnú banku a informačné systémy v pôdohospodárstve a na medzinárodné informačné systémy.

01.06.2004

11 Odborná činnosť spojená s certifikáciou, posudzovaním zhody a skúšaním domácich a zahraničných potravinárskych výrobkov, poľnohospodárskych alebo tabakových výrobkov vrátane vydávania rozhodnutí.

01.01.2009

12 Koordinovanie a metodické usmerňovanie činnosti pri vykonávaní chemických analýz pre externých a interných zadávateľov a uplatňovaní nových laboratórnych metód podľa špecifikácie zadávateľa.

01.01.2009

13 Metodická činnosť pri komplexnom zisťovaní stavu lesov, národnej inventarizácii a monitoringu lesov alebo zabezpečovaní vyhotovenia lesných hospodárskych plánov vrátane tvorby projektov a ďalších diel hospodárskej úpravy lesov vykonávaná zamestnancom po získaní odbornej spôsobilosti.24)

01.01.2009

14 Posudzovanie, overovanie a kontrola tvorby a spracúvania lesných hospodárskych plánov, projektov a ďalších diel hospodárskej úpravy lesov vykonávaná zamestnancom po získaní odbornej spôsobilosti.24)

01.01.2009

15 Posudzovanie, overovanie a kontrola pri projektovej príprave a koordinovaní prác na účely tvorby, obnovy a údržby štátneho tematického mapového diela v grafickej alebo číselnej forme.

01.06.2004

12. PLATOVÁ TRIEDA

01.01.2009

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom. Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:

01.06.2004

01 Zabezpečovanie a metodické usmerňovanie špeciálnych laboratórnych prác, tvorba a zavádzanie nových laboratórnych metód vo veterinárnej diagnostike vrátane spracúvania špeciálnych laboratórnych diagnostických preparátov vykonávané zamestnancom po získaní osvedčenia o atestácii druhého stupňa.21)

01.06.2004

02 Koordinovanie a metodické usmerňovanie veľtrhov s medzinárodnou účasťou (napr. Agrokomplex, Strojársky veľtrh, Autosalón).

01.06.2004

05 Tvorba programov a projektov stratégií rozvoja vidieka pre vstup do Európskej únie.

01.06.2004

07 Koncepčná a koordinačná činnosť na úseku vymáhania pohľadávok vo vymedzenej oblasti pozemkového fondu u zamestnávateľa na celoštátnej úrovni.

01.06.2004

08 Metodická a analytická činnosť vo vymedzenej oblasti pozemkového fondu u zamestnávateľa na celoštátnej úrovni.

01.06.2004

09 Koncepčná, koordinačná a metodická činnosť pri certifikácii, posudzovaní zhody a skúšaní domácich a zahraničných potravinárskych výrobkov, poľnohospodárskych výrobkov alebo tabakových výrobkov na celoštátnej úrovni.

01.06.2004

10 Samostatná diagnostická a preventívno-liečebná činnosť vo veterinárnej ošetrovni vykonávaná veterinárnym lekárom po získaní osvedčenia o atestácii prvého stupňa.21)

01.06.2004

11 Koordinovanie a kontrola veterinárneho zabezpečenia vo vymedzenom územnom celku vykonávané veterinárnym lekárom po získaní osvedčenia o atestácii druhého stupňa.21)

01.01.2009

12 Koncepčná činnosť pri kontrole tvorby a spracúvania lesných hospodárskych plánov, projektov a ďalších diel hospodárskej úpravy lesov na celoštátnej úrovni vykonávaná zamestnancom po získaní odbornej spôsobilosti.24)

01.01.2009

13 Koordinačná činnosť pri zabezpečovaní úloh rozvoja hospodárskej úpravy lesov alebo komplexného zisťovania stavu lesov, národnej inventarizácie a monitoringu lesov vrátane tvorby projektov na celoštátnej úrovni vykonávaná zamestnancom po získaní odbornej spôsobilosti.24)

01.01.2009

14 Koordinačná, metodická a konzultačná činnosť v oblasti analýz, expertíznych a znaleckých posudkov v odbore lesníctva na celoštátnej úrovni vykonávaná zamestnancom po získaní odbornej spôsobilosti.11)

01.06.2004

13. PLATOVÁ TRIEDA

01.01.2009

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom. Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:

01.06.2004

01 Koordinovanie a usmerňovanie veterinárnej biomedicíny pri riešení medzinárodných projektov vykonávané zamestnancom po získaní osvedčenia o atestácii druhého stupňa.21)

01.06.2004

02 Veterinárny dozor a zabezpečovanie dodržiavania príslušných veterinárno-hygienických požiadaviek a zásad a zoohygienických požiadaviek pri chove a výžive zvierat na celoštátnej úrovni vykonávané veterinárnym lekárom po získaní osvedčenia o atestácii druhého stupňa.21)

01.06.2004

03 Tvorivé riešenie koncepcií medzinárodných veľtrhov.

01.06.2004

05 Koncepčné a tvorivé riešenie hospodárskej úpravy lesa pri uplatňovaní stratégie a koncepcie rozvoja lesného hospodárstva v súlade s medzinárodnými dohovormi a aktivitami v oblasti lesníctva vykonávané zamestnancom po získaní odbornej spôsobilosti.24)

01.06.2004

06 Koncepčná a koordinačná činnosť pri plnení úloh pozemkového fondu v oblasti nakladania s pôdou a spravovania nehnuteľností u zamestnávateľa na celoštátnej úrovni.

01.06.2004

15. PRÁCA A SOCIÁLNE VECI

01.01.2009

05. PLATOVÁ TRIEDA

01.01.2009

Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

01.01.2009

01 Poskytovanie základnej starostlivosti v súvislosti s biologickými potrebami občana, dieťaťa alebo mladého dospelého v zariadení sociálnych služieb alebo v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately vykonávané zdravotníckym asistentom.19)

01.01.2009

02 Realizovanie opatrovateľskej služby v domácnosti občana.

01.01.2009

03 Vykonávanie opatrovateľskej služby pre občanov, deti a mladých dospelých v zariadení sociálnych služieb alebo v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

01.06.2004

06. PLATOVÁ TRIEDA

01.06.2004

Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

01.06.2004

01 Posudzovanie manuálnej zručnosti a technickej predstavivosti v rámci poradne pre voľbu povolania.

01.06.2004

02 Realizovanie individuálneho adaptačného a opatrovateľského plánu z pohľadu zachovania a udržania zdravia občanov a poskytovania úkonov nahrádzajúcich samoobsluhu vrátane organizovania a prípravy preventívnych prehliadok, odborných vyšetrení a vedenia predpísanej dokumentácie vykonávané sestrou.19)

01.04.2007

03 Zabezpečovanie liečebnej výživy, kontrola prípravy a výdaja stravy pre občanov, ktorým sa poskytuje starostlivosť vo vybranom type zariadenia sociálnych služieb alebo vo vybranom zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, vykonávané asistentom výživy.19)

01.01.2009

04 Tvorba plánu opatrovateľskej služby v domácnosti občana, ktorému sa poskytuje opatrovateľská služba.

01.01.2009

05 Tvorba a realizovanie individuálneho plánu opatrovateľskej služby v zariadení sociálnych služieb alebo v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

01.06.2004

07. PLATOVÁ TRIEDA

01.06.2004

Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vyššie odborné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

01.06.2004

Pracovné činnosti vyžadujúce úplné stredné vzdelanie:

01.06.2004

01 Sociálno-poradenská práca prvého kontaktu vrátane predbežnej klasifikácie problému klienta a poradenského usmernenia.

01.06.2004

Pracovné činnosti vyžadujúce vyššie odborné vzdelanie:

01.04.2007

01 Samostatné zabezpečovanie poskytovania zdravotnej starostlivosti občanom v zariadení na pracovnú rehabilitáciu občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou, v zariadení sociálnych služieb, v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately alebo v špeciálnom výchovnom zariadení a koordinovanie prác so zamestnávateľmi poskytujúcimi zdravotnú starostlivosť vykonávané sestrou.19)

01.01.2009

02 Samostatná rehabilitačná práca na úseku liečebnej telesnej výchovy individuálne a v skupinách na úseku fyzikálnej terapie a asistencia pri odborných liečebných výkonoch v zariadení sociálnych služieb alebo v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately vykonávaná fyzioterapeutom.19)

01.06.2004

08. PLATOVÁ TRIEDA

01.06.2004

Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vyššie odborné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

01.06.2004

Pracovné činnosti vyžadujúce úplné stredné vzdelanie:

01.06.2004

01 Formovanie a prehlbovanie praktických návykov a zručností občanov v oblasti pracovných aktivít a pracovnej terapie v zariadeniach na pracovnú rehabilitáciu občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou alebo v zariadeniach sociálnych služieb.

01.01.2009

02 Sociálna práca zameraná na získavanie a spracúvanie informácií o sociálnej situácii občana v zariadení sociálnych služieb.

01.04.2007

03 Tvorba zámerov a cieľov skupinovej práce a vedenie skupiny s preventívno-výchovným zameraním (napr. skupina anonymných alkoholikov, skupina rodičov v sociálnej núdzi a hmotnej núdzi).

01.04.2007

04 Poskytovanie technickej asistencie pri príprave a realizácii projektov financovaných z verejných zdrojov a zo štrukturálnych nástrojov Európskej únie vrátane ich monitorovania a vyhodnocovania.

01.01.2009

05 Sociálna práca zameraná na získavanie a spracúvanie informácií o sociálnej situácii dieťaťa alebo mladého dospelého a jeho rodiny v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately alebo v zariadení na výkon súdneho rozhodnutia.

01.01.2009

06 Odborné práce pri získavaní a spracúvaní údajov pre Sekretariát Rady vlády Slovenskej republiky pre seniorov a Rady vlády Slovenskej republiky pre osoby so zdravotným postihnutím.

01.06.2004

Pracovné činnosti vyžadujúce vyššie odborné vzdelanie:

01.04.2007

01 Koordinovanie a vykonávanie špecializovaných terapeutických a sociálnych opatrení počas trvalej opatery telesne, duševne, zmyslovo alebo inak závažne postihnutého občana v zariadení na pracovnú rehabilitáciu občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou, v zariadení sociálnych služieb, v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately alebo v špeciálnom výchovnom zariadení vykonávané sestrou po získaní špecializácie v príslušnom odbore.19)

01.04.2007

02 Koordinovanie a vykonávanie individuálneho rekondičného rehabilitačného plánu občana v zariadení na pracovnú rehabilitáciu občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou, v zariadení sociálnych služieb alebo v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately vykonávané fyzioterapeutom po získaní špecializácie v príslušnom odbore.19)

01.06.2004

03 Organizačné zabezpečovanie a metodické usmerňovanie poskytovania opatrovateľskej služby vrátane koordinovania a odborného riadenia zamestnancov poskytujúcich opatrovateľskú službu v domácnostiach opatrovaných osôb a opatrovateľskú starostlivosť v zariadeniach sociálnych služieb vykonávané sestrou po získaní špecializácie v príslušnom odbore.19)

01.01.2009

04 Samostatná odborná práca pri poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti metódou ošetrovateľského procesu a realizácia odborných ošetrovateľských výkonov v zariadení sociálnych služieb alebo v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately vykonávaná sestrou po získaní špecializácie v príslušnom odbore.19)

01.06.2004

09. PLATOVÁ TRIEDA

01.06.2004

Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad ustanovený osobitným predpisom alebo vyššie odborné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

01.01.2009

Pracovné činnosti vyžadujúce vyššie odborné vzdelanie:

01.01.2009

01 Špecializovaná ošetrovateľská starostlivosť poskytovaná metódou ošetrovateľského procesu a samostatné ošetrovateľské výkony podľa ordinácie lekára na lôžkovom oddelení v zariadení sociálnych služieb alebo v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately vykonávaná sestrou po získaní špecializácie v príslušnom odbore.19)

01.06.2004

Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa:

01.01.2009

01 Sociálna práca zameraná na pomoc občanovi v nepriaznivej sociálnej situácii a na voľbu postupov riešenia sociálnej pomoci občanovi pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov a poskytovanie základného sociálneho poradenstva v zariadení sociálnych služieb.

01.06.2004

02 Poskytovanie sociálneho poradenstva v rámci komplexných poradenských služieb.

01.01.2009

03 Sociálna práca pri voľbe postupov riešenia sociálnej situácie dieťaťa alebo mladého dospelého, sociálna práca s rodinou dieťaťa v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately alebo v zariadení na výkon súdnych rozhodnutí.

01.01.2009

04 Samostatná odborná ošetrovateľská práca v zariadení sociálnych služieb alebo v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately vrátane podielu na organizovaní, koordinovaní a kontrole ošetrovateľskej starostlivosti a vyhodnocovaní individuálnych ošetrovateľských plánov vykonávaná sestrou po získaní špecializácie v príslušnom odbore.19)

01.06.2004

Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:

01.06.2004

01 Poskytovanie pomoci pri riešení problémov a náročných situácií v osobnostnom a rodinnom živote so zámerom udržiavať duševné zdravie vrátane preventívno-výchovnej činnosti v tejto oblasti.

01.06.2004

10. PLATOVÁ TRIEDA

01.06.2004

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

01.06.2004

Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:

01.01.2009

01 Sociálne diagnostikovanie občana pred nástupom do zariadenia sociálnych služieb a počas jeho pobytu v zariadení sociálnych služieb.

01.06.2004

03 Poradenská, preventívna a resocializačná činnosť v oblasti drogových závislostí, týrania, sexuálneho zneužívania, zanedbávania alebo šikanovania detí aj dospelých osôb.

01.01.2009

04 Poskytovanie pomoci pri riešení krízových situácií, problémov a zlyhaní v osobnom živote, v partnerských vzťahoch a rodinných vzťahoch a v širšom sociálno-pracovnom prostredí prostredníctvom poradenských postupov vrátane preventívnej a resocializačnej práce s jednotlivcom alebo skupinou.

01.06.2004

05 Rozpracúvanie jednotlivých vzdelávacích a tréningových aktivít na celoštátnej i medzinárodnej úrovni (napr. semináre, sympóziá, konferencie).

01.01.2009

06 Sociálna diagnostika, ktorá vyžaduje špecializované odborné metódy, postupy a techniky sociálnej práce vrátane rozhodovania o sociálnej situácii v prostredí dieťaťa alebo mladého dospelého v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately alebo v zariadení na výkon súdneho rozhodnutia.

01.01.2009

07 Vykonávanie sociálnej terapie pre občanov, detí alebo mladých dospelých v zariadení sociálnych služieb alebo v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

01.01.2009

08 Samostatné odborné spracúvanie podkladov pre rokovanie Rady vlády Slovenskej republiky pre seniorov a Rady vlády Slovenskej republiky pre osoby so zdravotným postihnutím.

01.06.2004

11. PLATOVÁ TRIEDA

01.06.2004

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

01.01.2009

03 Koordinačná činnosť v oblasti sociálnej práce a poskytovanie špecializovaného sociálneho poradenstva v zariadení sociálnych služieb.

01.01.2009

04 Špecializovaná poradenská alebo psychologická pomoc pri vykonávaní odbornej diagnostiky, psychoterapeutických metód s individuálne stanoveným postupom pri riešení partnerských, rodinných a iných medziľudských vzťahov a prevencie sociálno-patologických javov v rámci opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

01.01.2009

05 Koordinovanie a realizácia poradenských, preventívnych alebo resocializačných programov v oblasti drogových a iných závislosti a špecializované odborné poradenstvo pre jednotlivca a rodinu s problémom drogovej a inej závislosti.

01.04.2007

06 Koordinovanie a usmerňovanie poskytovania starostlivosti občanom v zariadení sociálnych služieb alebo v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

01.06.2004

07 Vypracúvanie koncepcií a zámerov vzdelávacích aktivít na celoštátnej úrovni a na medzinárodnej úrovni, koordinovanie aktivít so zahraničnými inštitúciami.

01.01.2009

08 Koordinačná činnosť pri vypracúvaní individuálnych plánov rozvoja osobnosti dieťaťa alebo mladého dospelého, individuálnych plánov sociálnej práce s rodinou vrátane terapie v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

01.01.2009

09 Odborné sociálne poradenstvo, tvorba a realizácia programov pre rodiny detí, multikulturálna sociálna práca v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

01.01.2009

10 Koordinačná a metodická činnosť pri tvorbe národných programov Rady vlády Slovenskej republiky pre seniorov alebo národných programov Rady vlády Slovenskej republiky pre osoby so zdravotným postihnutím.

01.06.2004

12. PLATOVÁ TRIEDA

01.01.2009

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom. Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:

01.06.2004

01 Zabezpečovanie poskytovania zdravotnej starostlivosti v zariadeniach na pracovnú rehabilitáciu občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou alebo v zariadeniach sociálnych služieb v záujme vytvorenia biopsychosociálnej integrity telesne, duševne, zmyslovo alebo inak závažne postihnutého občana lekárom po získaní špecializácie v príslušnom odbore.19)

01.01.2009

02 Tvorba koncepčných, metodických a analytických materiálov v oblasti sociálnej práce a supervízie v zariadení sociálnych služieb alebo v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

01.01.2009

03 Tvorba koncepčných a metodických materiálov, projektov analýz a stratégií na celoštátnej úrovni a metodické usmerňovanie činností úradov práce, sociálnych vecí a rodiny v oblasti poradensko-psychologických služieb a supervízia.

01.01.2009

04 Tvorba a hodnotenie špecializovaných programov primárnej, sekundárnej a terciárnej prevencie a resocializácie drogových a iných závislostí, vykonávanie analýz a tvorba stratégií na celoštátnej a regionálnej úrovni, koordinovanie činností multiprofesionálneho tímu pre oblasť drogových a iných závislostí a supervízia.

01.01.2009

05 Špecializované psychologické posudzovanie predpokladov a vhodnosti fyzických osôb a špecializovaná príprava na vykonávanie náhradnej rodinnej starostlivosti a na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti.

01.01.2009

06 Koordinovanie celoštátnych a medzinárodných systémov ochrany seniorov a osôb so zdravotným postihnutím z úrovne Sekretariátu Rady vlády Slovenskej republiky pre seniorov alebo Rady vlády Slovenskej republiky pre osoby so zdravotným postihnutím.

01.06.2004

16. SAMOSPRÁVA (VYŠŠÍ ÚZEMNÝ CELOK A OBEC)

01.06.2004

03. PLATOVÁ TRIEDA

01.06.2004

Kvalifikačné predpoklady: stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

01.06.2004

01 Preberanie, zhromažďovanie a príprava podkladov v samospráve pod odborným vedením, čiastkové činnosti pri vybavovaní jednoduchých agend.

01.06.2004

04. PLATOVÁ TRIEDA

01.06.2004

Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

01.06.2004

01 Vykonávanie hliadkovej služby pod dohľadom pred získaním odbornej spôsobilosti.27)

01.06.2004

02 Vybavovanie rutinných odborných agend ako podklad na riadenie, rozhodovanie alebo kontrolu v samospráve (napr. v oblasti stavebného poriadku, ochrany spotrebiteľa, životného prostredia).

01.06.2004

03 Spracúvanie prehľadov, výkazov alebo štatistík v samospráve ako podklad na riadenie, rozhodovanie alebo kontrolu.

01.06.2004

04 Samostatné vedenie evidencie obyvateľstva.

01.06.2004

05 Osvedčovanie listín a podpisov na listinách.

01.06.2004

05. PLATOVÁ TRIEDA

01.06.2004

Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

01.06.2004

01 Spracúvanie, vedenie a spresňovanie dokumentácie civilnej ochrany na úrovni obce.

01.06.2004

02 Správa poplatkov na úrovni obce.

01.06.2004

03 Samostatné vedenie evidencie právnických osôb a fyzických osôb.

01.06.2004

04 Dohľad na úseku ochrany spotrebiteľa a príprava podkladov na rozhodovanie.

01.06.2004

05 Vybavovanie čiastkových odborných agend vo vymedzenej oblasti samosprávy (napr. v oblasti stavebného poriadku, ochrany spotrebiteľa, životného prostredia).

01.06.2004

06 Kontrola stavu zabezpečenia ochrany pred požiarmi a stavu požiarnotechnických, technických a technologických zariadení, hasičskej techniky a vecných prostriedkov ochrany pred požiarmi právnických osôb a fyzických osôb na úrovni obce.

01.06.2004

06. PLATOVÁ TRIEDA

01.06.2004

Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

01.06.2004

01 Samostatné vykonávanie hliadkovej služby obecným policajtom po získaní odbornej spôsobilosti.27)

01.06.2004

02 Odborná príprava podkladov na rozhodovanie na úseku cestných komunikácií v stanovenom rozsahu na úrovni obce.

01.06.2004

03 Zabezpečovanie práce na úseku odpadového hospodárstva a ochrany zelene na úrovni obce.

01.06.2004

04 Samostatné zabezpečovanie správy miestnych daní (napr. daň z nehnuteľnosti).

01.06.2004

05 Sociálna činnosť v teréne vrátane poskytovania sociálno-poradenských služieb v rámci obce.

01.06.2004

06 Zabezpečovanie výzbrojných a výstrojných súčiastok obecnej polície vrátane vedenia príslušnej evidencie vykonávané zamestnancom po získaní odbornej spôsobilosti.28)

01.06.2004

07 Čiastková odborná činnosť na úseku rozvoja obce (napr. príprava podkladov pre projekty, pre správu majetku, zadávanie verejných prác).

01.06.2004

08 Čiastková odborná činnosť na úseku regionálneho rozvoja podľa príslušných odvetví na úrovni obce.

01.06.2004

09 Spracúvanie dokumentácie civilnej ochrany (napr. plán ochrany obyvateľstva).

01.04.2007

10 Samostatná odborná práca na úseku hlásenia a evidencie pobytu občanov a hlásenia do registra obyvateľov Slovenskej republiky.

01.06.2004

07. PLATOVÁ TRIEDA

01.06.2004

Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vyššie odborné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

01.06.2004

Pracovné činnosti vyžadujúce úplné stredné vzdelanie:

01.06.2004

01 Samostatné vykonávanie hliadkovej služby so služobným psom alebo na služobnom koni obecným policajtom po získaní odbornej spôsobilosti.27)

01.06.2004

02 Dozor nad hliadkovou službou a riešenie priestupkov vo vymedzenej oblasti vykonávané obecným policajtom po získaní odbornej spôsobilosti.27)

01.01.2009

03 Príprava podkladov na rozhodovanie o odkázanosti na sociálnu službu.

01.06.2004

04 Samostatné zabezpečovanie odbornej činnosti na úseku civilnej ochrany obyvateľstva obce v oblasti informačného systému civilnej ochrany alebo individuálnej ochrany obyvateľstva, zdravotníckych a veterinárnych opatrení, alebo operačného systému prípravy na civilnú ochranu a komplexného záchranného systému.

01.06.2004

05 Samostatné zabezpečovanie a vykonávanie odborných kontrolných a inšpekčných činností vo vymedzenej oblasti pamiatkovej starostlivosti.

01.04.2007

06 Vybavovanie ucelených odborných agend vo vymedzenej oblasti samosprávy (napr. pri správe daní a poplatkov, majetku, detských jaslí, klubov dôchodcov, sociálnych zariadení, zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, školských zariadení, kultúrnych zariadení, športových zariadení).

01.06.2004

07 Tvorba protipožiarnych opatrení vrátane prípravy podkladov na rozhodovanie na úrovni obce.

01.06.2004

08 Vypracúvanie analýz a hodnotenie rozvoja obce podľa príslušných odvetví (napr. cestovný ruch, podnikateľská činnosť, energetika, trh práce, zdravotníctvo, školstvo, kultúra, demografia).

01.06.2004

09 Vedenie matrík vrátane rozhodovacej činnosti na prvom stupni správneho konania zamestnancom po vykonaní skúšky.29)

01.06.2004

10 Vykonávanie odbornej činnosti alebo ucelenej agendy regionálneho rozvoja podľa príslušných odvetví na úrovni obce alebo vyššieho územného celku.

01.06.2004

11 Odborná činnosť na úseku cestovného ruchu (napr. usmerňovanie a koordinovanie činnosti subjektov poskytujúcich služby cestovného ruchu) na úrovni obce.

01.06.2004

12 Rozvíjanie vedomostí, zručností, návykov a všestranný rozvoj osobnosti detí v detských jasliach.

01.06.2004

13 Príprava a realizácia volieb, referenda alebo miestneho hlasovania.

01.06.2004

14 Samostatná kontrolná činnosť na úrovni samosprávy v určenom rozsahu.

01.06.2004

15 Samostatná odborná činnosť súvisiaca s rozvojom bývania a s poskytovaním podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania na úrovni samosprávy.

01.06.2004

08. PLATOVÁ TRIEDA

01.06.2004

Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vyššie odborné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

01.06.2004

Pracovné činnosti vyžadujúce úplné stredné vzdelanie:

01.06.2004

01 Samostatná odborná príprava rozhodnutí v oblasti cestnej dopravy v stanovenom rozsahu (napr. príprava rozhodnutí na prevádzkovanie mestskej hromadnej autobusovej dopravy).

01.06.2004

02 Spracúvanie podkladov na rozhodovanie a vedenie evidencie na úseku cestnej dopravy a premávky na pozemných komunikáciách na úrovni vyššieho územného celku.

01.06.2004

03 Organizovanie činností zložiek integrovaného záchranného systému vrátane vyrozumievania zamestnancov v pôsobnosti vyššieho územného celku.

01.06.2004

04 Usmerňovanie a koordinovanie činností pri rozvíjaní vedomostí, zručností, návykov a všestranného rozvoja osobnosti detí v detských jasliach vrátane ich výchovy.

01.06.2004

05 Obnova a aktualizácia súborov geodetických informácií geografického informačného systému obce.

01.06.2004

06 Samostatné vybavovanie agendy vo vymedzenej oblasti samosprávy pri príprave a zabezpečovaní výkonu individuálnych právnych aktov.

01.06.2004

07 Odborná strelecká a telesná príprava a realizácia taktických a previerkových cvičení vrátane ich organizačnej a obsahovej prípravy vykonávané obecným policajtom po získaní odbornej spôsobilosti.27)

01.06.2004

08 Samostatná odborná práca na operatívno-technickom úseku spočívajúca v určovaní správnych postupov na záchranu života a majetku, na ochranu verejného poriadku alebo na riešenie mimoriadnych udalostí vykonávaná obecným policajtom po získaní odbornej spôsobilosti.27)

01.06.2004

09 Samostatná vnútorná kontrolná činnosť u zamestnávateľa riadeného samosprávou.

01.06.2004

10 Samostatná práca na úseku preverovania podnetov a sťažností občanov.

01.06.2004

11 Samostatná ucelená odborná práca pri spracúvaní údajov o osobnom stave občanov podľa medzinárodného práva súkromného a procesného alebo podľa ďalších medzinárodných zmlúv v rámci matričnej činnosti vykonávaná zamestnancom po vykonaní skúšky.29)

01.04.2007

12 Koordinovanie a usmerňovanie komunitnej práce v sociálne znevýhodnenom prostredí v obci alebo vo viacerých obciach.

01.01.2009

13 Príprava a spracúvanie podkladov a informácií pre posudkovú činnosť v oblasti sociálnych služieb.

01.06.2004

Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa:

01.06.2004

01 Vypracúvanie analýz a hodnotenie regionálneho rozvoja podľa príslušných odvetví (napr. cestovný ruch, energetika, trh práce, sociálne veci, zdravotníctvo, školstvo, kultúra, demografia) na úrovni vyššieho územného celku.

01.06.2004

02 Koordinovanie operačných úloh, prípravy na civilnú ochranu a integrovaného záchranného systému v pôsobnosti vyššieho územného celku.

01.06.2004

03 Koordinovanie a kontrola úloh na úseku civilnej ochrany obyvateľstva v pôsobnosti vyššieho územného celku.

01.04.2007

05 Samostatná analytická činnosť na úseku sociálnych služieb, sociálnej prevencie, sociálneho poradenstva a vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately poskytovaných právnickými osobami a fyzickými osobami na úrovni vyššieho územného celku alebo obce.

01.06.2004

06 Samostatná odborná práca v oblasti objasňovania priestupkov na úrovni samosprávy vykonávaná obecným policajtom po získaní odbornej spôsobilosti.27)

01.06.2004

09. PLATOVÁ TRIEDA

01.06.2004

Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad ustanovený osobitným predpisom alebo vyššie odborné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

01.06.2004

Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa:

01.06.2004

01 Samostatná odborná práca vo vecne vymedzenej oblasti samosprávy (napr. bytová politika, výstavba miest alebo obcí, evidencia majetku, dobrovoľný verejný hasičský zbor, agenda spojená s činnosťou rozpočtových a príspevkových organizácií).

01.06.2004

02 Koordinovanie spolupráce právnických osôb a fyzických osôb na úseku cestovného ruchu a pri zabezpečovaní realizácie programu rozvoja cestovného ruchu na úrovni obce.

01.06.2004

03 Metodická a analytická činnosť v oblasti objasňovania priestupkov na úrovni samosprávy vykonávaná obecným policajtom po získaní odbornej spôsobilosti.27)

01.04.2007

04 Metodické usmerňovanie a analyzovanie komunitného rozvoja v sociálne znevýhodnenom prostredí vo viacerých obciach.

01.06.2004

Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:

01.06.2004

01 Vykonávanie správy na úseku stavebného poriadku na úrovni obce.

01.06.2004

02 Rozhodovanie v povoľovacom konaní v cestnom hospodárstve v stanovenom rozsahu na úrovni obce a kontrolná činnosť v cestnom hospodárstve.

01.06.2004

03 Koncepcia tvorby a ochrany životného prostredia vrátane vydávania rozhodnutí a dozornej činnosti na úseku ochrany vôd, ochrany ovzdušia, ochrany prírody alebo odpadového hospodárstva na úrovni obce.

01.06.2004

04 Tvorba koncepčných, metodických a analytických materiálov na úrovni obce.

01.06.2004

05 Odborná práca na úseku spravovania nehnuteľností.

01.06.2004

06 Rozhodovanie o žiadostiach, námietkach, odvolaniach a iných opravných prostriedkoch daňových subjektov v zmysle príslušných právnych predpisov (napr. daň z nehnuteľnosti, miestne poplatky).

01.06.2004

07 Zisťovanie právnych vzťahov k nehnuteľnostiam na úrovni samosprávy.

01.06.2004

08 Odborná činnosť na úseku regionálneho rozvoja za vymedzené odvetvia (napr. cestovný ruch, podnikateľská činnosť, energetika, trh práce, zdravotníctvo, školstvo, kultúra, demografia) na úrovni obce.

01.06.2004

09 Usmerňovanie a kontrola plnenia úloh na úseku prípravy obyvateľstva na samoochranu a vzájomnú pomoc v pôsobnosti vyššieho územného celku.

01.06.2004

10 Koordinovanie činností informačného systému civilnej ochrany v pôsobnosti vyššieho územného celku.

01.01.2009

11 Uzatváranie zmlúv o poskytovaní príspevkov na úhradu nákladov za sociálne služby, za vykonávanie sociálnej prevencie, za vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a za poskytovanie sociálneho poradenstva právnickými osobami a fyzickými osobami alebo uzatváranie zmlúv o poskytovaní finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy a finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby, kontrola hospodárenia s nimi a plnenie ďalších úloh, ktoré súvisia s poskytovaním týchto príspevkov na úrovni vyššieho územného celku alebo obce.

01.06.2004

12 Metodické usmerňovanie a kontrola stravovania a liečebnej výživy v zariadeniach sociálnych služieb na úrovni vyššieho územného celku alebo obce.

01.06.2004

13 Koordinovanie a zabezpečovanie volieb, referenda alebo miestneho hlasovania.

01.06.2004

14 Samostatná odborná práca pri výkone štátneho stavebného dohľadu vykonávaná zamestnancom po získaní osobitného kvalifikačného predpokladu.30)

01.06.2004

10. PLATOVÁ TRIEDA

01.06.2004

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

01.06.2004

Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:

01.06.2004

01 Uplatňovanie záložného práva na hnuteľné veci, nehnuteľné veci a pohľadávky daňových subjektov.

01.06.2004

02 Vydávanie exekučných príkazov na predaj hnuteľných vecí a nehnuteľných vecí a vykonávanie všetkých úkonov s tým súvisiacich.

01.06.2004

03 Vykonávanie všetkých úkonov súvisiacich s dražbou pri predaji hnuteľných vecí a nehnuteľných vecí.

01.06.2004

04 Tvorba koncepcie regionálneho rozvoja vo vymedzenej oblasti na úrovni obce.

01.06.2004

05 Rozhodovanie v povoľovacom konaní v cestnej doprave v stanovenom rozsahu na úrovni obce alebo samostatné vykonávanie dozoru v oblasti prevádzkovania mestskej hromadnej autobusovej dopravy.

01.06.2004

06 Rozhodovanie v povoľovacom konaní v cestnom hospodárstve v stanovenom rozsahu na úrovni mesta a kontrolná činnosť v cestnom hospodárstve.

01.01.2009

07 Tvorba koncepcie rozvoja sociálnych vecí a vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, tvorba koncepcie rozvoja sociálnych služieb alebo komunitného plánu sociálnych služieb na úrovni vyššieho územného celku alebo obce.

01.06.2004

08 Odborná špecializovaná práca v oblasti ochrany pred požiarmi na úrovni hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy vykonávaná zamestnancom po získaní odbornej spôsobilosti.5)

01.06.2004

09 Vypracúvanie podkladov na prípravu programov regionálneho rozvoja na úrovni vyššieho územného celku.

01.06.2004

10 Spracúvanie zámerov, programov a projektov rozvoja kultúry vo všetkých oblastiach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce.

01.06.2004

11 Analytická činnosť na úseku cestovného ruchu na úrovni vyššieho územného celku.

01.06.2004

12 Metodické usmerňovanie a koordinovanie úloh operačného plánovania v pôsobnosti vyššieho územného celku.

01.06.2004

13 Koordinovanie a kontrola protichemických, zdravotníckych alebo veterinárnych opatrení civilnej ochrany v pôsobnosti vyššieho územného celku.

01.06.2004

14 Koordinovanie organizačno-operačných úloh a prípravy na civilnú ochranu v pôsobnosti vyššieho územného celku.

01.06.2004

15 Koordinovanie evakuácie v pôsobnosti vyššieho územného celku.

01.06.2004

16 Koordinovanie individuálnej ochrany zamestnancov v pôsobnosti vyššieho územného celku.

01.06.2004

17 Koordinovanie kolektívnej ochrany zamestnancov v pôsobnosti vyššieho územného celku.

01.06.2004

18 Koordinovanie a organizovanie úloh na úseku havarijného plánovania v pôsobnosti vyššieho územného celku.

01.06.2004

19 Zabezpečovanie právnej agendy v pôsobnosti vyššieho územného celku na úseku poskytovania zdravotnej starostlivosti alebo samostatné odborné činnosti na úseku aplikovania právnych predpisov pri zabezpečovaní správnej agendy lekára a farmaceuta.

01.01.2009

20 Rozhodovanie o odkázanosti na sociálnu službu.

01.04.2007

22 Usmerňovanie a kontrola odborných činností vykonávaných v zariadení sociálnych služieb alebo v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately zriadených vyšším územným celkom alebo obcou.

01.04.2007

23 Koncepčná činnosť v oblasti rozvoja sociálnych služieb, sociálnej prevencie alebo sociálneho poradenstva a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na úrovni vyššieho územného celku alebo obce.

01.06.2004

24 Metodické usmerňovanie a kontrola vedľajšieho hospodárstva v zariadeniach sociálnych služieb na úrovni vyššieho územného celku alebo obce.

01.06.2004

25 Spracúvanie zámerov, programov a projektov rozvoja školstva vo všetkých jeho oblastiach v zriaďovateľskej pôsobnosti vyššieho územného celku alebo obce.

01.06.2004

26 Samostatná odborná práca a príprava rozhodnutí vo vymedzenej oblasti na úseku územného rozhodovania a stavebného poriadku vrátane sankcií a vyvlastnenia vykonávané zamestnancom po získaní osobitného kvalifikačného predpokladu.30)

01.01.2009

27 Tvorba, koordinovanie a spracúvanie rozvojových programov verejných prác v pôsobnosti vyššieho územného celku alebo obce.

01.01.2009

28 Posudzovanie občana a vypracúvanie sociálneho posudku na účely poskytovania sociálnych služieb.

01.06.2004

11. PLATOVÁ TRIEDA

01.06.2004

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

01.06.2004

01 Tvorba koncepcie rozvoja mesta, mestskej časti mesta Bratislavy alebo mestskej časti mesta Košíc.

01.06.2004

02 Koordinovanie činnosti mestskej polície mesta, mestskej časti mesta Bratislavy alebo mestskej časti mesta Košíc vykonávané mestským policajtom po získaní odbornej spôsobilosti.27)

01.06.2004

03 Koordinovanie, organizovanie a vedenie prípravy, vykonávania a realizácie kontrolných akcií v pôsobnosti samosprávy.

01.06.2004

04 Tvorba všeobecne záväzných právnych predpisov na úrovni samosprávy.

01.06.2004

05 Tvorba koncepcie a koordinačná činnosť v oblasti územného a regionálneho rozvoja mesta alebo mestskej časti mesta Bratislavy, alebo mestskej časti mesta Košíc.

01.06.2004

06 Tvorba koncepcie rozvoja územia a obstarávanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie mesta alebo mestskej časti mesta Bratislavy, alebo mestskej časti mesta Košíc.

01.06.2004

07 Koncepčná a koordinačná činnosť súvisiaca s komplexným regionálnym rozvojom na úrovni vyššieho územného celku.

01.06.2004

08 Koncepčná a rozhodovacia činnosť v povoľovacom konaní pre mestské dráhy v stanovenom rozsahu vrátane kontrolnej činnosti vo vymedzenom rozsahu na úrovni vyššieho územného celku.

01.06.2004

09 Koncepčná a rozhodovacia činnosť v povoľovacom konaní v oblasti cestnej dopravy v stanovenom rozsahu vrátane kontrolnej činnosti v cestnej doprave na úrovni vyššieho územného celku.

01.06.2004

10 Tvorba metodických postupov a údajových základní v príslušnom odvetví regiónov na tvorbu programov regionálneho rozvoja na úrovni vyššieho územného celku.

01.06.2004

11 Metodické usmerňovanie a kontrola odbornej činnosti kultúrnych zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti vyššieho územného celku.

01.06.2004

12 Koncepčná a koordinačná činnosť na úseku cestovného ruchu na úrovni vyššieho územného celku.

01.04.2007

13 Koncepčná činnosť a metodické usmerňovanie výchovnej činnosti a sociálnej práce v zariadení sociálnych služieb alebo v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na úrovni vyššieho územného celku alebo obce.

01.04.2007

14 Metodické a odborné usmerňovanie vrátane kontroly psychologickej starostlivosti a sociálnej práce v zariadení sociálnych služieb alebo v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na úrovni vyššieho územného celku alebo obce.

01.04.2007

15 Metodické usmerňovanie investičnej činnosti v zariadení sociálnych služieb alebo v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na úrovni vyššieho územného celku alebo obce.

01.06.2004

16 Metodická činnosť, usmerňovanie a rozhodovanie v sociálnej oblasti na úrovni vyššieho územného celku alebo obce vrátane supervízie.

01.04.2007

17 Tvorba koncepcie a koordinovanie aktivít na úseku sociálnej prevencie, sociálneho poradenstva a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, výchovnej a poradenskej starostlivosti na úrovni vyššieho územného celku alebo obce.

01.06.2004

18 Metodické usmerňovanie a kontrola v oblasti hospodárskeho riadenia škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti vyššieho územného celku alebo obce.

01.06.2004

19 Projektová práca pri tvorbe základnej bázy dát geografického informačného systému obce, spravovanie údajov základnej bázy v rastrovom a vektorovom tvare v rozsahu územia obce.

01.06.2004

20 Tvorba koncepcií a koordinovanie činností u zamestnávateľa zriadeného územnou samosprávou.

01.06.2004

21 Koordinovanie, kontrola a vykonávanie štátnej správy na úseku územného rozhodovania a stavebného poriadku vykonávané zamestnancom po získaní osobitného kvalifikačného predpokladu.30)

01.11.2009

22 Koordinovanie, kontrola a vykonávanie štátnej správy na úseku školstva, mládeže a telesnej kultúry na úrovni vyššieho územného celku alebo obce vykonávané zamestnancom, ktorý spĺňa osobitný kvalifikačný predpoklad.30a)

01.06.2004

12. PLATOVÁ TRIEDA

01.01.2009

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom. Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:

01.06.2004

01 Tvorba koncepcie a programov rozvoja na úrovni mesta Bratislavy alebo mesta Košíc.

01.06.2004

02 Tvorba koncepcie a koordinačná činnosť v oblasti územného a regionálneho rozvoja na úrovni mesta Bratislavy alebo mesta Košíc.

01.06.2004

03 Tvorba koncepcie rozvoja územia a obstarávanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie na úrovni mesta Bratislavy alebo mesta Košíc.

01.06.2004

04 Koordinovanie činnosti mestskej polície na úrovni mesta Bratislavy alebo mesta Košíc vykonávané mestským policajtom po získaní odbornej spôsobilosti.27)

01.06.2004

05 Koncepčná a koordinačná činnosť v oblasti regionálneho rozvoja vyššieho územného celku.

01.06.2004

06 Koncepčná, koordinačná a kontrolná činnosť pri vykonávaní verejnej správy a pri rozvoji a plnení úloh štátnej dopravnej politiky vykonávaná na úrovni vyššieho územného celku.

01.06.2004

07 Tvorba koncepcie rozvoja kultúry v zriaďovateľskej pôsobnosti vyššieho územného celku.

01.04.2007

08 Tvorba koncepcie rozvoja sociálnych služieb, sociálnej prevencie, sociálneho poradenstva a opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately poskytovaných právnickými osobami a fyzickými osobami na úrovni vyššieho územného celku.

01.06.2004

09 Koordinovanie výkonu územnej samosprávy na úseku zdravotnej starostlivosti na úrade samosprávneho kraja, koordinovanie obcí pri výkone územnej samosprávy na úseku zdravotnej starostlivosti a koordinovanie činností štátnych zdravotníckych zariadení a neštátnych zdravotníckych zariadení na území vyššieho územného celku, ktoré vykonáva zamestnanec po získaní špecializácií v príslušnom odbore.19)

01.06.2004

10 Koordinovanie výkonu územnej samosprávy na úseku humánnej farmácie na úrovni vyššieho územného celku a koordinovanie činnosti obcí pri výkone územnej samosprávy na úseku humánnej farmácie, ktoré vykonáva zamestnanec po získaní špecializácie a certifikátu v príslušnom odbore alebo špecializácií v príslušnom odbore.19)

01.06.2004

11 Tvorba koncepcie rozvoja školstva v zriaďovateľskej pôsobnosti vyššieho územného celku.

01.06.2004

12 Tvorba koncepcií a koordinovanie činností u zamestnávateľa s viacúrovňovou alebo s viacodvetvovou štruktúrou zriadeného územnou samosprávou.

01.06.2004

13. PLATOVÁ TRIEDA

01.01.2009

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom. Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:

01.06.2004

01 Tvorba koncepcie a stratégie rozvoja vyššieho územného celku vrátane tvorby dokumentov Výboru pre regióny Európskej únie vykonávaná na úrovni vyššieho územného celku.

01.06.2004

17. ŠKOLSTVO A TELOVÝCHOVA

01.06.2004

03. PLATOVÁ TRIEDA

01.06.2004

Kvalifikačné predpoklady: stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

01.04.2007

01 Pomocná práca vykonávaná pomocným vychovávateľom pri zabezpečovaní výchovy a vzdelávania v škole a školskom zariadení vrátane špeciálnej školy alebo v špeciálnom výcvikovom stredisku, v zariadení na pracovnú rehabilitáciu občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou, v zariadení sociálnych služieb alebo v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, zabezpečovanie dozoru v noci a pri samoobslužných činnostiach detí, mládeže alebo dospelých občanov.

01.06.2004

05. PLATOVÁ TRIEDA

01.06.2004

Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

01.04.2007

01 Pomocná práca vykonávaná pomocným vychovávateľom pri zabezpečovaní náhradnej starostlivosti o deti, mládež alebo dospelých občanov, najmä fyzická starostlivosť o deti, upevňovanie hygienických návykov, skvalitňovanie spoločenského správania detí, mládeže alebo dospelých občanov, vykonávanie pomocných prác pri realizácii výchovno-vzdelávacieho procesu, sledovanie zdravotného stavu a výchovy, dohľad v noci v internátnej škole a školskom zariadení vrátane špeciálnej školy, v zariadení na pracovnú rehabilitáciu občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou, v zariadení sociálnych služieb alebo v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

01.06.2004

06. PLATOVÁ TRIEDA

01.06.2004

Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

01.06.2004

01 Odborná technická práca pri zabezpečovaní pedagogického procesu a praktickej výučby poslucháčov vysokej školy alebo žiakov strednej školy.

01.06.2004

02 Organizačné zabezpečovanie študijnej agendy študentov fakulty alebo vysokej školy.

01.06.2004

03 Zabezpečovanie agendy pre vedeckovýskumnú činnosť a vedecký rast fakulty alebo vysokej školy.

01.06.2004

04 Koordinovanie prác manuálnych zamestnancov v chove, výcviku a plemenitbe koní.

01.06.2004

05 Odborná lesnícka práca v teréne súvisiaca s plnením predpisov lesného hospodárskeho plánu vrátane zabezpečovania technologickej nadväznosti pracovných procesov.

01.06.2004

07. PLATOVÁ TRIEDA

01.06.2004

Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vyššie odborné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

01.06.2004

Pracovné činnosti vyžadujúce úplné stredné vzdelanie:

01.06.2004

04 Organizačné a ekonomické zabezpečovanie prevádzky samostatnej výchovnej skupiny spojené s vedením hospodárskej, stravovacej a sociálnej agendy so spoluúčasťou na výchovnom procese.

01.06.2004

05 Samostatná odborná technická práca vrátane demonštrácie vybraných experimentov pre potreby pedagogického procesu na vysokej škole.

01.06.2004

06 Odborná metodická a trénerská činnosť, vypracúvanie programov telovýchovnej a športovej činnosti, usmerňovanie prípravy športovcov, špecialistov ozbrojených síl alebo ozbrojených bezpečnostných zborov.

01.06.2004

07 Zabezpečovanie vrcholovej športovej prípravy športovcov mládežníckych kategórií.

01.11.2009

09 Technická príprava výroby vrátane normovania spotreby materiálu a spotreby práce v strednej odbornej škole, v odbornom učilišti, v praktickej škole, v stredisku odbornej praxe alebo v stredisku praktického vyučovania.

01.06.2004

11 Samostatná odborná lesnícka práca v teréne pri zabezpečovaní pestovných, ťažobných alebo ochranárskych prác.

01.11.2009

12 Výchovno-vzdelávacia činnosť vykonávaná pedagogickým zamestnancom, ktorým je učiteľ materskej školy, majster odbornej výchovy, vychovávateľ, pedagogický asistent, tréner športovej školy alebo tréner športovej triedy v škole, v školskom zariadení, v špeciálnej škole, v špeciálnom výchovnom zariadení, v zariadení sociálnych služieb, v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately alebo v zariadení pre pracovnú rehabilitáciu zaradený do kariérového stupňa začínajúci pedagogický zamestnanec30b) alebo pedagogický zamestnanec do splnenia podmienok podľa osobitného predpisu.30c)

01.11.2009

Pracovné činnosti vyžadujúce vyššie odborné vzdelanie:

01.11.2009

01 Výchovno-vzdelávacia činnosť vykonávaná pedagogickým zamestnancom, ktorým je učiteľ základnej umeleckej školy, tréner alebo korepetítor zaradený do kariérového stupňa začínajúci pedagogický zamestnanec30b) alebo pedagogický zamestnanec do splnenia podmienok podľa osobitného predpisu.30c)

01.06.2004

08. PLATOVÁ TRIEDA

01.06.2004

Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vyššie odborné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

01.06.2004

Pracovné činnosti vyžadujúce úplné stredné vzdelanie:

01.06.2004

05 Odborná práca pri zabezpečovaní študijnej a sociálnej agendy študentov fakulty alebo vysokej školy, sledovanie a overovanie získaných kreditov vrátane prípravy rozhodnutí.

01.06.2004

06 Odborná práca pri zabezpečovaní vedeckovýskumnej činnosti a vedeckého rastu zamestnancov fakulty alebo vysokej školy.

01.06.2004

07 Odborné zabezpečovanie agendy medzinárodných vzťahov fakulty alebo vysokej školy.

01.06.2004

08 Koordinovanie prác manuálnych zamestnancov v lesných prevádzkových jednotkách so zložitými pracovnými procesmi a s následnými väzbami v drevárskej výrobe alebo pri výrobe sadeníc v škôlkarských zariadeniach.

01.11.2009

09 Výchovno-vzdelávacia činnosť vykonávaná pedagogickým zamestnancom, ktorým je učiteľ materskej školy, majster odbornej výchovy, vychovávateľ, pedagogický asistent, tréner športovej školy alebo tréner športovej triedy v škole, v školskom zariadení, v špeciálnej škole, v špeciálnom výchovnom zariadení, v zariadení sociálnych služieb, v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately alebo v zariadení pre pracovnú rehabilitáciu zaradený do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec.30b)

01.06.2004

Pracovné činnosti vyžadujúce vyššie odborné vzdelanie:

01.11.2009

03 Výchovno-vzdelávacia činnosť vykonávaná pedagogickým zamestnancom, ktorým je učiteľ základnej umeleckej školy, tréner alebo korepetítor zaradený do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec.30b)

01.06.2004

Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa:

01.06.2004

02 Organizovanie a koordinovanie prác pri zabezpečovaní činnosti a prípravy športového družstva.

01.11.2009

03 Výchovno-vzdelávacia činnosť vykonávaná pedagogickým zamestnancom, ktorým je učiteľ materskej školy, učiteľ základnej umeleckej školy, korepetítor, majster odbornej výchovy, vychovávateľ, pedagogický asistent, zahraničný lektor, tréner športovej školy alebo tréner športovej triedy v škole, v školskom zariadení, v špeciálnej škole, v špeciálnom výchovnom zariadení v zariadení sociálnych služieb, v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately alebo v zariadení pre pracovnú rehabilitáciu zaradený do kariérového stupňa začínajúci pedagogický zamestnanec30b) alebo pedagogický zamestnanec do splnenia podmienok podľa osobitného predpisu.30c)

01.06.2004

09. PLATOVÁ TRIEDA

01.06.2004

Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad ustanovený osobitným predpisom alebo vyššie odborné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

01.06.2004

Pracovné činnosti vyžadujúce úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad ustanovený osobitným predpisom:

01.11.2009

05 Výchovno-vzdelávacia činnosť vykonávaná pedagogickým zamestnancom, ktorým je učiteľ materskej školy, majster odbornej výchovy, vychovávateľ, tréner športovej školy alebo tréner športovej triedy v škole, v školskom zariadení, v špeciálnej škole, v špeciálnom výchovnom zariadení, v zariadení sociálnych služieb, v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately alebo v zariadení pre pracovnú rehabilitáciu zaradený do kariérového stupňa pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou.30b)

01.06.2004

Pracovné činnosti vyžadujúce vyššie odborné vzdelanie:

01.11.2009

02 Výchovno-vzdelávacia činnosť vykonávaná pedagogickým zamestnancom, ktorým je učiteľ základnej umeleckej školy alebo tréner zaradený do kariérového stupňa pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou.30b)

01.06.2004

Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa:

01.06.2004

05 Samostatná odborná špecializovaná práca na úseku agendy medzinárodných vzťahov fakulty alebo vysokej školy.

01.06.2004

06 Zabezpečovanie výchovy alebo prípravy športového družstva a vypracúvanie komplexných plánov športovej prípravy reprezentantov zaradených do širšieho kádra národného reprezentačného družstva.

01.11.2009

09 Výchovno-vzdelávacia činnosť vykonávaná pedagogickým zamestnancom, ktorým je učiteľ materskej školy, učiteľ základnej umeleckej školy, korepetítor, majster odbornej výchovy, vychovávateľ, pedagogický asistent, zahraničný lektor, tréner športovej školy alebo tréner športovej triedy v škole, v školskom zariadení, v špeciálnej škole, v špeciálnom výchovnom zariadení, v zariadení sociálnych služieb, v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately alebo v zariadení pre pracovnú rehabilitáciu zaradený do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec.30b)

01.06.2004

Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:

01.06.2004

04 Samostatné vypracúvanie analýzy učebných osnov a metód výučby vrátane poradenskej činnosti pri stanovení nových učebných odborov a učebných osnov.

01.11.2009

05 Výchovno-vzdelávacia činnosť vykonávaná pedagogickým zamestnancom, ktorým je učiteľ (učiteľ materskej školy, učiteľ základnej školy, učiteľ strednej školy, učiteľ základnej umeleckej školy, učiteľ jazykovej školy alebo korepetítor), majster odbornej výchovy, vychovávateľ, zahraničný lektor, tréner športovej školy alebo tréner športovej triedy v škole, v školskom zariadení, v špeciálnej škole, v špeciálnom výchovnom zariadení, v zariadení sociálnych služieb, v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately alebo v zariadení pre pracovnú rehabilitáciu zaradený do kariérového stupňa začínajúci pedagogický zamestnanec30b) alebo pedagogický zamestnanec do splnenia podmienok podľa osobitného predpisu.30c)

01.11.2009

06 Odborná činnosť vykonávaná psychológom, školským psychológom, školským logopédom, špeciálnym pedagógom, školským špeciálnym pedagógom, terénnym špeciálnym pedagógom, liečebným pedagógom alebo sociálnym pedagógom v škole, školskom zariadení, v špeciálnej škole, v špeciálnom výchovnom zariadení, v zariadení sociálnych služieb, v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately alebo v zariadení pre pracovnú rehabilitáciu, ktorý je zaradený do kariérového stupňa začínajúci odborný zamestnanec30b) alebo odborný zamestnanec do splnenia podmienok podľa osobitného predpisu.30c)

01.06.2004

10. PLATOVÁ TRIEDA

01.06.2004

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

01.06.2004

Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa:

01.11.2009

04 Výchovno-vzdelávacia činnosť vykonávaná pedagogickým zamestnancom, ktorým je učiteľ materskej školy, učiteľ základnej umeleckej školy, majster odbornej výchovy, vychovávateľ, tréner športovej školy alebo tréner športovej triedy v škole, v školskom zariadení, v špeciálnej škole, v špeciálnom výchovnom zariadení, v zariadení sociálnych služieb, v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately alebo v zariadení pre pracovnú rehabilitáciu zaradený do kariérového stupňa pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou.30b)

01.06.2004

Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:

01.06.2004

08 Analýza metód výučby a príprava podkladov na tvorbu nových metodík učebných postupov pre stredné odborné školy.

01.06.2004

09 Koordinovanie a samostatná odborná práca pri zabezpečovaní vedeckovýskumnej činnosti a vedeckého rastu fakulty alebo vysokej školy.

01.06.2004

10 Koordinovanie a organizačné zabezpečovanie študijného procesu študentov fakulty alebo vysokej školy.

01.06.2004

11 Koordinovanie a metodické usmerňovanie pracovísk fakulty alebo vysokej školy v rámci agendy medzinárodných vzťahov.

01.06.2004

12 Zabezpečovanie výchovy alebo prípravy športového družstva, vypracúvanie komplexných plánov športovej prípravy a samotná príprava reprezentantov Slovenskej republiky (účastníkov majstrovstiev sveta, olympijských hier alebo majstrovstiev Európy).

01.06.2004

14 Zabezpečovanie účelovej lesníckej práce a ochrany prírody pri diferencovanom obhospodarovaní lesov vykonávané zamestnancom po získaní odbornej spôsobilosti.31)

01.11.2009

16 Výchovno-vzdelávacia činnosť vykonávaná pedagogickým zamestnancom, ktorým je učiteľ (učiteľ materskej školy, učiteľ základnej školy, učiteľ strednej školy, učiteľ základnej umeleckej školy, učiteľ jazykovej školy alebo korepetítor), majster odbornej výchovy, vychovávateľ, zahraničný lektor, tréner športovej školy alebo tréner športovej triedy v škole, v školskom zariadení, v špeciálnej škole, v špeciálnom výchovnom zariadení, v zariadení sociálnych služieb, v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately alebo v zariadení pre pracovnú rehabilitáciu zaradený do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec.30b)

01.11.2009

17 Odborná činnosť vykonávaná psychológom, školským psychológom, školským logopédom, špeciálnym pedagógom, školským špeciálnym pedagógom, terénnym špeciálnym pedagógom, liečebným pedagógom alebo sociálnym pedagógom v škole, školskom zariadení, v špeciálnej škole, v špeciálnom výchovnom zariadení, v zariadení sociálnych služieb, v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately alebo v zariadení pre pracovnú rehabilitáciu, ktorý je zaradený do kariérového stupňa samostatný odborný zamestnanec.30b)

01.06.2004

11. PLATOVÁ TRIEDA

01.06.2004

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

01.11.2009

13 Zabezpečovanie hospodárskeho a správneho chodu strednej odbornej školy vrátane jej jednotlivých súčastí.

01.06.2004

14 Zabezpečovanie hospodárskeho a správneho chodu fakulty.

01.06.2004

15 Pedagogická činnosť vo vymedzenej oblasti vzdelávania, vedenie cvičení a podieľanie sa na zabezpečovaní ostatných vzdelávacích aktivít v magisterských, inžinierskych alebo doktorských študijných programoch, ktorú vykonáva učiteľ vysokej školy.

01.06.2004

16 Výskumná a pedagogická činnosť zameraná na vykonávanie prípravných prác na vzdelávacie aktivity a vedenie cvičení v magisterských, inžinierskych alebo doktorských študijných programoch, podieľanie sa na výskumnej alebo umeleckej činnosti pracoviska a zverejňovaní jej výsledkov, ktorú vykonáva učiteľ vysokej školy.

01.06.2004

17 Výskumná a pedagogická činnosť, vedenie cvičení a záverečných prác v bakalárskych, magisterských, inžinierskych alebo doktorských študijných programoch, zabezpečovanie exkurzií a odborných praxí študentov, podieľanie sa na výskumnej, vývojovej alebo umeleckej činnosti pracoviska a zverejňovaní jej výsledkov, ktorú vykonáva učiteľ vysokej školy.

01.11.2009

18 Zabezpečovanie a vykonávanie trénerských činností v príprave reprezentantov zaradených v strediskách vrcholového športu s umiestnením do šiesteho miesta na majstrovstvách sveta alebo na majstrovstvách sveta juniorov, alebo na olympijských hrách do tretieho miesta na majstrovstvách Európy alebo na majstrovstvách Európy juniorov, alebo prekonanie európskeho rekordu.

01.11.2009

20 Výchovno-vzdelávacia činnosť vykonávaná pedagogickým zamestnancom, ktorým je učiteľ (učiteľ materskej školy, učiteľ základnej školy, učiteľ strednej školy, učiteľ základnej umeleckej školy, učiteľ jazykovej školy alebo učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie), majster odbornej výchovy, vychovávateľ, tréner športovej školy alebo tréner športovej triedy v škole, v školskom zariadení, v špeciálnej škole, v špeciálnom výchovnom zariadení, v zariadení sociálnych služieb, v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately alebo v zariadení pre pracovnú rehabilitáciu zaradený do kariérového stupňa pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou.30b)

01.11.2009

21 Odborná činnosť vykonávaná psychológom, školským psychológom, školským logopédom, špeciálnym pedagógom, školským špeciálnym pedagógom, terénnym špeciálnym pedagógom, liečebným pedagógom alebo sociálnym pedagógom v škole, v školskom zariadení, v špeciálnej škole, v špeciálnom výchovnom zariadení, v zariadení sociálnych služieb, v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately alebo v zariadení pre pracovnú rehabilitáciu, ktorý je zaradený do kariérového stupňa odborný zamestnanec s prvou atestáciou.30b)

01.06.2004

12. PLATOVÁ TRIEDA

01.01.2009

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom. Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:

01.11.2009

06 Tvorba koncepcií a metodík vzdelávania pedagogických zamestnancov škôl a školských zariadení na celoštátnej úrovni.

01.11.2009

07 Tvorba koncepcií a metodík vzdelávania pre stredné odborné školy vrátane tvorby vzdelávacích projektov.

01.06.2004

08 Koncepčná a analytická činnosť pri zabezpečovaní hospodárskeho a správneho chodu vysokej školy.

01.06.2004

10 Zabezpečovanie a vykonávanie trénerských činností v príprave reprezentantov v strediskách vrcholového športu s umiestnením do tretieho miesta na majstrovstvách sveta alebo na majstrovstvách sveta juniorov, alebo na olympijských hrách, vybojovanie prvého miesta na majstrovstvách Európy alebo na majstrovstvách Európy juniorov, alebo prekonanie svetového rekordu.

01.11.2009

12 Výchovno-vzdelávacia činnosť vykonávaná pedagogickým zamestnancom, ktorým je učiteľ (učiteľ materskej školy, učiteľ základnej školy, učiteľ strednej školy, učiteľ základnej umeleckej školy, učiteľ jazykovej školy alebo učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie), majster odbornej výchovy, vychovávateľ, tréner športovej školy alebo tréner športovej triedy v škole, v školskom zariadení, v špeciálnej škole, v špeciálnom výchovnom zariadení, v zariadení sociálnych služieb, v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately alebo v zariadení pre pracovnú rehabilitáciu zaradený do kariérového stupňa pedagogický zamestnanec s druhou atestáciou.30b)

01.11.2009

13 Odborná činnosť vykonávaná psychológom, školským psychológom, školským logopédom, špeciálnym pedagógom, školským špeciálnym pedagógom, terénnym špeciálnym pedagógom, liečebným pedagógom alebo sociálnym pedagógom v škole, školskom zariadení, v špeciálnej škole, v špeciálnom výchovnom zariadení, v zariadení sociálnych služieb, v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately alebo v zariadení pre pracovnú rehabilitáciu, ktorý je zaradený do kariérového stupňa odborný zamestnanec s druhou atestáciou.30b)

01.01.2009

Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa:

01.01.2009

01 Výskumná a pedagogická činnosť, vedenie prednášok z vybraných kapitol, vedenie seminárov v bakalárskych, magisterských, inžinierskych alebo doktorských študijných programoch, vedenie a oponovanie diplomových alebo rigoróznych prác, spolupráca na výskumnej, vývojovej alebo umeleckej činnosti pracoviska a autorstvo a spoluautorstvo na aktívnych výstupoch z tejto činnosti, ktorú vykonáva učiteľ vysokej školy.12)

01.01.2009

13. PLATOVÁ TRIEDA

01.01.2009

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

01.01.2009

Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa:

01.01.2009

01 Tvorivé riešenie najzložitejších úloh rozvoja vedy a techniky zamerané na rozvíjanie poznania v študijnom odbore, tvorivá aplikácia výsledkov výskumu do pedagogickej činnosti, vedenie prednášok, vedenie doktorandov, výskumná alebo umelecká činnosť a zverejňovanie jej výsledkov, vedenie výskumných alebo umeleckých tímov, ktoré vykonáva učiteľ vysokej školy po získaní vedecko-pedagogického titulu alebo umelecko-pedagogického titulu.12)

01.01.2009

14. PLATOVÁ TRIEDA

01.01.2009

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

01.01.2009

Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa:

01.01.2009

01 Tvorivá špecializovaná a systémová práca zahrňujúca rozvíjanie poznania v študijnom odbore a objasňovanie vzťahov s ostatnými študijnými odbormi, tvorivá aplikácia výsledkov výskumu do pedagogickej a vedeckej výchovy, vedenie prednášok a utváranie podmienok na interdisciplinárne formy práce, formovanie trendov a koncepcií v oblasti vedy a techniky alebo umenia, ktoré vykonáva učiteľ vysokej školy po získaní vedecko-pedagogického titulu alebo umelecko-pedagogického titulu.12)

01.06.2004

18. VEDA, TECHNIKA, VÝSKUM, VÝVOJ

01.06.2004

05. PLATOVÁ TRIEDA

01.06.2004

Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

01.06.2004

01 Odborná rutinná práca s experimentálnou technikou a so špeciálnymi prístrojmi podľa vopred zadaných metodických postupov a pokynov vrátane vedenia prvotných záznamov.

01.06.2004

06. PLATOVÁ TRIEDA

01.06.2004

Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

01.06.2004

01 Odborná technická práca v určenom odbore pri riešení úloh rozvoja vedy a techniky vrátane vedenia prvotných záznamov.

01.06.2004

02 Odborná laboratórna práca v určenom odbore pri riešení úloh rozvoja vedy a techniky vrátane vedenia prvotných záznamov.

01.06.2004

03 Odborná dokumentačná práca pri spracúvaní technických, humanitných alebo ekonomických poznatkov v určenom odbore pri riešení úloh rozvoja vedy a techniky.

01.06.2004

04 Samostatné vypracúvanie čiastkových podkladov na vyhodnocovanie vednej politiky a priorít vedy v rámci agend vedúceho funkcionára Slovenskej akadémie vied.

01.06.2004

07. PLATOVÁ TRIEDA

01.06.2004

Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vyššie odborné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

01.06.2004

Pracovné činnosti vyžadujúce úplné stredné vzdelanie:

01.06.2004

01 Samostatná odborná technická práca v určenom odbore pri riešení úloh rozvoja vedy a techniky.

01.06.2004

02 Samostatná odborná laboratórna práca v určenom odbore pri riešení úloh rozvoja vedy a techniky.

01.06.2004

03 Samostatná odborná dokumentačná práca pri spracúvaní technických, humanitných alebo ekonomických poznatkov pri riešení úloh rozvoja vedy a techniky.

01.06.2004

04 Samostatná odborná technická práca, spracúvanie technickej dokumentácie a výsledkov meraní v určenom odbore pri riešení úloh rozvoja vedy a techniky.

01.06.2004

08. PLATOVÁ TRIEDA

01.06.2004

Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vyššie odborné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

01.06.2004

Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa:

01.06.2004

01 Riešenie čiastkových problémov úloh rozvoja vedy a techniky pod odborným vedením.

01.06.2004

09. PLATOVÁ TRIEDA

01.06.2004

Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad ustanovený osobitným predpisom alebo vyššie odborné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

01.06.2004

Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:

01.06.2004

01 Riešenie čiastkových úloh rozvoja vedy a techniky pod odborným vedením.

01.06.2004

10. PLATOVÁ TRIEDA

01.06.2004

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

01.06.2004

Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:

01.06.2004

01 Samostatné riešenie čiastkových úloh rozvoja vedy a techniky.

01.06.2004

02 Koordinačná činnosť v oblasti vedeckej výchovy alebo posudzovanie plnenia kritérií na priznanie vedeckej kvalifikácie v Slovenskej akadémii vied.

01.06.2004

11. PLATOVÁ TRIEDA

01.06.2004

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

01.06.2004

01 Samostatné riešenie úloh rozvoja vedy a techniky.

01.06.2004

02 Analytická a syntetická činnosť pri príprave teoreticko-metodologických východísk úloh rozvoja vedy a techniky.

01.06.2004

12. PLATOVÁ TRIEDA

01.01.2009

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom. Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:

01.06.2004

02 Koordinovanie výskumných a vývojových projektov, ktoré majú zásadný význam pre hospodársky a spoločenský rozvoj.

01.06.2004

03 Koncepčná a koordinačná činnosť na úrovni najvyšších orgánov Slovenskej akadémie vied.

01.06.2004

04 Koncepčná a analytická činnosť v príslušnej vednej oblasti Slovenskej akadémie vied.

01.06.2004

05 Koncepčná a koordinačná činnosť v oblasti priorít vedy, techniky, výskumu alebo vývoja na celoštátnej úrovni.

01.01.2009

Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa:

01.01.2009

01 Tvorivé riešenie úloh rozvoja vedy a techniky s realizáciou ich výsledkov v hospodárskej a spoločenskej praxi vrátane odborného vedenia kolektívu.12)

01.01.2009

02 Tvorivé riešenie úloh rozvoja vedy a techniky s vopred nešpecifikovanými výstupmi, ktoré majú zásadný význam pre rozvoj vedného odboru.12)

01.06.2004

13. PLATOVÁ TRIEDA

01.01.2009

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom. Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:

01.06.2004

03 Tvorba koncepcií a koordinovanie medzinárodnej spolupráce v oblasti vedy v nadväznosti na integráciu vedeckých programov Európskej únie a Vedeckého výboru NATO.

01.01.2009

Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa:

01.01.2009

01 Tvorivé riešenie úloh rozvoja vedy a techniky originálnym spôsobom s rozhodujúcim významom pre hospodársky a spoločenský rast vrátane odborného vedenia riešiteľského kolektívu vykonávané zamestnancom po priznaní vedeckého kvalifikačného stupňa IIa.32)

01.01.2009

02 Tvorba koncepcií a koordinovanie projektov medzinárodného významu v nadväznosti na integráciu programov Európskej únie a iných medzinárodných organizácií zamestnancom po priznaní vedeckého kvalifikačného stupňa IIa.32)

01.01.2009

14. PLATOVÁ TRIEDA

01.01.2009

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

01.01.2009

Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa:

01.01.2009

01 Tvorivé riešenie a koordinovanie úloh rozvoja vedy a techniky, ktorých cieľom je získať nové poznatky a vytvoriť nové hypotézy a teórie na rozvoj daného vedného odboru vrátane odborného vedenia riešiteľského kolektívu alebo riešiteľského tímu pre medzinárodné programy a projekty zamestnancom po priznaní vedeckého kvalifikačného stupňa I.32)

01.01.2009

02 Koordinovanie a tvorivé riešenie úloh rozvoja vedy a techniky s realizáciou jeho výsledkov s rozhodujúcim významom pre hospodársky a spoločenský rozmach vrátane vypracúvania návrhov náročných integrovaných alebo medzinárodných projektov s cieľom dosiahnuť nové technické alebo technologické riešenia spoločensky závažných problémov v praxi zamestnancom po priznaní vedeckého kvalifikačného stupňa I.32)

01.06.2004

19. VNÚTRO – ARCHÍVNICTVO

01.06.2004

05. PLATOVÁ TRIEDA

01.06.2004

Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

01.06.2004

01 Vedenie a doplňovanie evidencie archívnych fondov a zbierok podľa pokynov, vykonávanie odborných technických prác archívu.

01.06.2004

06. PLATOVÁ TRIEDA

01.06.2004

Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

01.06.2004

01 Vedenie odbornej dokumentácie archívu, spracúvanie novodobých archívnych fondov a príprava archívnych dokumentov na študijné účely.

01.06.2004

07. PLATOVÁ TRIEDA

01.06.2004

Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vyššie odborné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

01.06.2004

Pracovné činnosti vyžadujúce úplné stredné vzdelanie:

01.06.2004

01 Spracúvanie a sprístupňovanie archívnych fondov s jednoduchou štruktúrou, vedenie odbornej dokumentácie prírastkov archívu a bádateľne archívu.

01.06.2004

08. PLATOVÁ TRIEDA

01.06.2004

Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vyššie odborné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

01.06.2004

Pracovné činnosti vyžadujúce úplné stredné vzdelanie:

01.06.2004

01 Spracúvanie a sprístupňovanie novodobých archívnych fondov a zbierok archívu a zabezpečovanie odbornej činnosti bádateľne archívu.

01.06.2004

09. PLATOVÁ TRIEDA

01.06.2004

Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad ustanovený osobitným predpisom alebo vyššie odborné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

01.06.2004

Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:

01.06.2004

01 Spracúvanie a sprístupňovanie novodobých archívnych fondov a zbierok so zložitejšou štruktúrou a jazykovo nenáročných starších archívnych fondov a zbierok, usmerňovanie bádateľne archívu.

01.06.2004

10. PLATOVÁ TRIEDA

01.06.2004

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

01.06.2004

Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:

01.06.2004

01 Spracúvanie a sprístupňovanie starších archívnych fondov a zbierok so zložitou štruktúrou, ktoré vyžadujú osobitné jazykové znalosti.

01.06.2004

11. PLATOVÁ TRIEDA

01.06.2004

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

01.06.2004

01 Riešenie koncepčných úloh archívu na úseku spracúvania, sprístupňovania a využívania archívnych dokumentov.

01.06.2004

12. PLATOVÁ TRIEDA

01.01.2009

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom. Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:

01.06.2004

01 Určovanie teoretických zásad spracúvania a sprístupňovania archívnych dokumentov, sprístupňovania diplomaticky a paleograficky mimoriadne náročných archívnych fondov a zbierok.

01.06.2004

20. VNÚTRO – VŠEOBECNÁ SPRÁVA

01.06.2004

05. PLATOVÁ TRIEDA

01.06.2004

Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

01.06.2004

01 Zabezpečovanie telekomunikačnej prevádzky v stálych, osobitných, mestských a medzinárodných telekomunikačných sieťach v osobitnom režime ozbrojených zložiek.

01.06.2004

02 Zabezpečovanie preventívnych rehabilitácií príslušníkov ozbrojených zložiek formou vykonávania prác.

01.06.2004

06. PLATOVÁ TRIEDA

01.06.2004

Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

01.06.2004

01 Vymáhanie peňažných pohľadávok za neuhradené pokuty uložené v blokovom konaní.

01.06.2004

02 Samostatná odborná práca pri príprave podkladov na rozhodovanie o zdravotnej spôsobilosti policajtov alebo profesionálnych vojakov vykonávať štátnu službu, o kúpeľnej starostlivosti a preventívno-liečebnej starostlivosti vykonávaná v rámci činnosti lekárskej komisie.

01.06.2004

03 Likvidácia škôd vzniknutých na služobných motorových vozidlách v rezorte ministerstva vnútra.

01.06.2004

04 Zabezpečovanie tuzemských rekreácií ozbrojených zložiek.

01.06.2004

07. PLATOVÁ TRIEDA

01.06.2004

Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vyššie odborné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

01.06.2004

Pracovné činnosti vyžadujúce úplné stredné vzdelanie:

01.06.2004

01 Organizovanie a zabezpečovanie výcviku psovodov a psov a ich využitia v útvare.

01.06.2004

02 Samostatné odborné úkony pri príprave a ošetrovaní zvierat vo veterinárnej ošetrovni, vo výcvikovom stredisku alebo v chovnej stanici.

01.06.2004

03 Vedenie expertízneho protokolu vzoriek a stôp z miesta trestného činu.

01.06.2004

04 Udržiavanie stálej pripravenosti chráneného pracoviska civilnej ochrany na úrovni obvodu alebo kraja.

01.06.2004

05 Revízia prevádzky, údržby a opráv technických zariadení informačného systému civilnej ochrany v kraji.

01.06.2004

06 Zabezpečovanie civilnej ochrany materiálom a technikou civilnej ochrany podľa stanovených noriem a limitov v kraji.

01.06.2004

07 Samostatná odborná práca na vymedzenom úseku rozhodovacieho procesu priznávania dávok dôchodkového poistenia a výsluhového zabezpečenia príslušníkov ozbrojených zložiek.

01.06.2004

08 Rozhodovacia činnosť v oblasti posudkovej činnosti sociálneho zabezpečenia v prvom stupni správneho konania.

01.06.2004

09 Samostatná odborná práca v oblasti zaistených motorových vozidiel v rezorte ministerstva vnútra.

01.06.2004

10 Samostatná príprava a odborné zabezpečovanie technických prác súvisiacich s prevádzkou telekomunikačných uzlov hlavnej diaľkovej ústredne v osobitnom režime ozbrojených zložiek.

01.06.2004

08. PLATOVÁ TRIEDA

01.06.2004

Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vyššie odborné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

01.06.2004

Pracovné činnosti vyžadujúce úplné stredné vzdelanie:

01.06.2004

01 Technická práca na úseku linkového a rádiového spojenia vrátane technického servisu telekomunikačných zariadení a systémov v rezorte ministerstva vnútra alebo ministerstva obrany vykonávaná zamestnancom po získaní osvedčenia o odbornej spôsobilosti.1)

01.06.2004

02 Odborná príprava vodičov služobných vozidiel a špeciálny výcvik vodičov služobných vozidiel v rezorte ministerstva vnútra, ministerstva obrany alebo obecnej polície vykonávané zamestnancom po získaní inštruktorského oprávnenia.33)

01.06.2004

03 Organizovanie a vykonávanie výučby a výcviku obsluhy motorových vozidiel zamestnancom po vykonaní skúšky podľa osobitného predpisu.33)

01.06.2004

04 Vymeriavanie, výplata a odsúhlasenie výšky dávky dôchodkového poistenia a výsluhového zabezpečenia podľa predpisov o sociálnom zabezpečení.

01.01.2009

05 Odborné spracúvanie podkladov, rozhodovanie a výkon odborných činností súvisiacich s poskytovaním dávok dôchodkového poistenia a sociálneho zabezpečenia príslušníkom ozbrojených zložiek a činnosti súvisiace s rozhodovacím procesom v oblasti služieb sociálneho zabezpečenia príslušníkov ozbrojených zložiek.

01.01.2009

06 Metodická činnosť v likvidačnej časti v oblasti dôchodkového poistenia a sociálneho zabezpečenia príslušníkov ozbrojených zložiek.

01.06.2004

Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa:

01.06.2004

01 Zabezpečovanie zahraničných rekreácií pre priamo riadených zamestnávateľov ozbrojených zložiek.

01.06.2004

02 Samostatné zabezpečovanie a riešenie prípadov v rozhodovacom procese priznávania dávok dôchodkového poistenia a výsluhového zabezpečenia príslušníkov ozbrojených zložiek.

01.06.2004

09. PLATOVÁ TRIEDA

01.06.2004

Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad ustanovený osobitným predpisom alebo vyššie odborné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

01.06.2004

Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa:

01.06.2004

01 Navrhovanie postupov a opatrení na úseku spracúvania dávok dôchodkového poistenia a výsluhového zabezpečenia príslušníkov ozbrojených zložiek.

01.06.2004

02 Posudzovanie a rozhodovanie o nároku na dávku dôchodkového poistenia a výsluhového zabezpečenia a na jej výplatu podľa medzinárodných zmlúv o sociálnom zabezpečení a sociálnom poistení.

01.06.2004

Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:

01.06.2004

01 Komplexné zabezpečovanie a metodické usmerňovanie kynologickej služby vrátane vykonávania kontroly v útvaroch.

01.06.2004

02 Konzultačná a poradenská činnosť vo vymedzenej oblasti registra, výberu, vymáhania poistného, poplatku za nesplnenie oznamovacej povinnosti, penále a pokút.

01.06.2004

10. PLATOVÁ TRIEDA

01.06.2004

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

01.06.2004

Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:

01.06.2004

01 Komplexné zabezpečovanie vykonávania dôchodkového poistenia a výsluhového zabezpečenia príslušníkov ozbrojených zložiek v rozsahu kompetencie zamestnávateľa na celoštátnej úrovni vrátane rozhodovacej činnosti.

01.06.2004

02 Schvaľovanie rozhodnutí o dávke dôchodkového poistenia a výsluhového zabezpečenia a jej výplate podľa predpisov o sociálnom poistení a sociálnom zabezpečení príslušníkov ozbrojených zložiek, podľa správneho poriadku a podľa medzinárodných zmlúv o sociálnom zabezpečení a sociálnom poistení.

01.06.2004

11. PLATOVÁ TRIEDA

01.06.2004

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

01.06.2004

01 Koordinovanie a metodické usmerňovanie psychodiagnostickej činnosti v ozbrojených zložkách.

01.06.2004

02 Koordinovanie a metodické usmerňovanie vykonávania dôchodkového poistenia a výsluhového zabezpečenia príslušníkov ozbrojených zložiek v rozsahu kompetencie zamestnávateľa na celoštátnej úrovni.

01.06.2004

03 Koordinačná a kontrolná činnosť na prvom stupni správneho konania v oblasti sociálneho zabezpečenia príslušníkov ozbrojených zložiek a sociálneho poistenia.

01.06.2004

12. PLATOVÁ TRIEDA

01.01.2009

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom. Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:

01.06.2004

01 Tvorba koncepcie a programov dlhodobého rozvoja systému psychologickej služby v ozbrojených zložkách.

01.06.2004

02 Koncepčná a metodická činnosť v rozhodovacej oblasti sociálneho zabezpečenia príslušníkov ozbrojených zložiek.

01.06.2004

03 Tvorba koncepcie sociálneho zabezpečenia príslušníkov ozbrojených zložiek.

01.06.2004

04 Metodická a analytická činnosť posudkového lekára v oblasti sociálneho zabezpečenia vykonávaná lekárom po získaní špecializácie a certifikátu v príslušnom odbore.19)

01.06.2004

13. PLATOVÁ TRIEDA

01.01.2009

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom. Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:

01.06.2004

01 Koncepčná činnosť posudkového lekára v oblasti sociálneho zabezpečenia vykonávaná lekárom po získaní špecializácie a certifikátu v príslušnom odbore.19)

01.06.2004

02 Tvorba dlhodobých stratégií a medzinárodných dokumentov, koordinovanie činností systému sociálneho zabezpečenia príslušníkov ozbrojených zložiek a sociálneho poistenia.

01.06.2004

21. ZDRAVOTNÍCTVO

01.06.2004

05. PLATOVÁ TRIEDA

01.06.2004

Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

01.06.2004

01 Komplexná hygienická starostlivosť o chorých na lôžkových oddeleniach zdravotníckych zariadení vrátane asistencie sestre pri odborných liečebných a ošetrovateľských výkonoch vykonávaná zdravotníckym asistentom.19)

01.06.2004

02 Vybavovanie agendy spojenej s prijímaním a prepúšťaním pacientov v zdravotníckom zariadení.

01.06.2004

06. PLATOVÁ TRIEDA

01.06.2004

Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

01.06.2004

01 Základné hematologické, imunologické a hemokoagulačné laboratórne vyšetrenia, odber vzoriek krvi na špeciálne hematologické vyšetrenia, základné vyšetrenia hodnôt krvných zložiek vykonávané zdravotníckym laborantom alebo iným zdravotníckym zamestnancom.19)

01.06.2004

02 Asistencia farmaceutovi pri individuálnej príprave liekov všetkých liekových foriem a hromadnej príprave liečiv v šaržiach, spolupráca pri zabezpečovaní, uchovávaní, kontrole, príprave liekov a výdaji doplnkového sortimentu a zdravotníckych pomôcok vykonávané farmaceutickým laborantom.19)

01.06.2004

03 Základné laboratórne vyšetrenia v odbore lekárskej mikrobiológie, klinickej biochémie alebo mikrobiológie a biológie životného prostredia vykonávané zdravotníckym laborantom.19)

01.06.2004

04 Základná rádiodiagnostická skiagrafia a asistencia pri zložitejších skiaskopických vyšetreniach s kontrastnými látkami alebo pri zložitejších rádiodiagnostických, rádioterapeutických vyšetreniach vykonávané rádiologickým asistentom.19)

01.06.2004

05 Základné laboratórne vyšetrenia, príprava biologického materiálu, jeho testovanie a analyzovanie v odbore lekárskej genetiky vykonávané zdravotníckym laborantom.19)

01.06.2004

06 Ošetrovateľská starostlivosť o pacientov na lôžkovom oddelení zdravotníckych zariadení alebo kúpeľných liečební, spolupráca s lekárom a so sestrou špecialistkou pri liečebných, diagnostických a ošetrovateľských výkonoch vykonávané sestrou.19)

01.06.2004

07 Individuálna a skupinová liečebná rehabilitácia, zácvik používania ortopedických a protetických pomôcok alebo prístrojov a fyzikálna terapia vykonávané fyzioterapeutom.19)

01.06.2004

08 Asistencia pri zabezpečovaní liečebnej výživy pre pacientov v zdravotníckych zariadeniach a pri kontrole prípravy a výdaja stravy vykonávaná asistentom výživy alebo sestrou v mliečnej kuchyni.19)

01.06.2004

09 Asistencia klinickému psychológovi v oblasti psychodiagnostiky a psychoterapie vykonávaná iným zdravotníckym zamestnancom po získaní osvedčenia o príprave na výkon práce v zdravotníctve.19)

01.06.2004

07. PLATOVÁ TRIEDA

01.06.2004

Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vyššie odborné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

01.06.2004

Pracovné činnosti vyžadujúce úplné stredné vzdelanie:

01.06.2004

01 Odborné histologické, cytologické techniky alebo genetické techniky pri príprave a spracúvaní bioptického alebo nekroptického materiálu vykonávané zdravotníckym laborantom.19)

01.06.2004

02 Laboratórne vyšetrenia podľa predpísaných metód na úseku klinickej biochémie vrátane výpočtu a analýzy nameraných hodnôt, špeciálne odbery biologického materiálu a jeho predanalytické spracúvanie vykonávané zdravotníckym laborantom.19)

01.06.2004

03 Ošetrovanie chorých, ranených a rodičiek, príprava na transport, poskytovanie základnej neodkladnej pomoci pri stavoch ohrozujúcich zdravie alebo život pod vedením lekára alebo zdravotníckeho záchranára špecialistu vykonávané zdravotníckym záchranárom alebo sestrou.19)

01.06.2004

04 Imunologické, sérologické a virologické vyšetrenia vrátane diferencovania náterov krvných a ostatných telesných tekutín vykonávané zdravotníckym laborantom.19)

01.06.2004

05 Laboratórne vyšetrenia podľa predpísaných metód na úseku tkanivového bankovníctva vrátane predanalytického spracúvania vzoriek vykonávané zdravotníckym laborantom.19)

01.06.2004

06 Laboratórne vyšetrenia podľa predpísaných metód v odbore lekárskej klinickej mikrobiológie alebo mikrobiológie a biológie životného prostredia vykonávané zdravotníckym laborantom.19)

01.06.2004

07 Samostatné odborné práce pri zabezpečovaní liečebnej výživy pacientov v zdravotníckych zariadeniach, odborný dohľad nad prípravou a výdajom stravy vykonávané asistentom výživy.19)

01.06.2004

08 Odborná práca pri vedení zdravotnej dokumentácie a vypracúvanie povinných hlásení a štatistických výkazov za príslušný zdravotnícky odbor vykonávané zdravotníckym asistentom alebo sestrou.19)

01.06.2004

09 Príprava individuálne pripravovaných liekov alebo hromadne pripravovaných liekov, pokiaľ neobsahujú silno a veľmi silno účinné látky podľa Slovenského liekopisu, alebo laboratórnych diagnostík a cytostatík a odborná práca pri kontrole, zabezpečovaní a uchovávaní liekov a zdravotníckych pomôcok vykonávané farmaceutickým laborantom v špecializačnej príprave.19)

01.06.2004

10 Komplexné zabezpečovanie zdravotníckej štatistiky zdravotníckeho zariadenia.

01.06.2004

11 Samostatné odborné spracúvanie agendy zdravotníckych výkonov za poskytnutú zdravotnú starostlivosť a ich zúčtovanie.

01.06.2004

Pracovné činnosti vyžadujúce vyššie odborné vzdelanie:

01.06.2004

01 Merania a odbery vzoriek pri sledovaní faktorov životného a pracovného prostredia, vzoriek na expozičné testy a odbery biologického materiálu pre hodnotenie zdravotného stavu verejnosti vykonávané diplomovaným asistentom hygieny a epidemiológie.19)

01.06.2004

02 Samostatná rehabilitačná práca na úseku liečebnej telesnej výchovy individuálne i v skupinách, na úseku fyzikálnej terapie a asistencia pri odborných liečebných výkonoch vykonávané fyzioterapeutom.19)

01.06.2004

03 Odborné výkony a asistencia pri zložitých výkonoch s použitím zložitej prístrojovej techniky (napr. skiagrafické a skiaskopické prístroje, počítačová tomografia, laserová kamera, lineárny urýchľovač, simulátor, RTG ožarovač, merače aplikovanej aktivity, jednosondová a dvojsondová lekárska meracia súprava, gamagrafy, gamakamery) vrátane spracovania obrazovej dokumentácie v rádiodiagnostike, rádioterapii alebo nukleárnej medicíne vykonávané rádiologickým asistentom.19)

01.06.2004

04 Odborná ošetrovateľská starostlivosť v ambulancii primárnej starostlivosti vykonávaná sestrou po získaní certifikátu v príslušnom odbore.19)

01.06.2004

05 Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o pacientov na lôžkovom oddelení zdravotníckych zariadení alebo kúpeľných liečební vykonávaná sestrou samostatne alebo v spolupráci s lekárom alebo komplexná ošetrovateľská starostlivosť o ženu na gynekologicko-pôrodníckom oddelení zdravotníckych zariadení a v pôrodných sálach vykonávaná pôrodnou asistentkou samostatne alebo v spolupráci s lekárom.19)

01.06.2004

06 Samostatná odborná ošetrovateľská starostlivosť o pacientov v ambulancii na špeciálnych úsekoch činností (napr. funkčná diagnostika, EEG, EKG, audiometria, transfúzne oddelenie, poliklinické oddelenie klinickej onkológie, sonografia, angiografia) alebo v diabetologickej ambulancii vykonávaná sestrou po získaní certifikátu v príslušnom odbore.19)

01.06.2004

07 Samostatná odborná ošetrovateľská starostlivosť o pacientov v odbornej ambulancii vykonávaná sestrou.19)

01.06.2004

08. PLATOVÁ TRIEDA

01.06.2004

Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vyššie odborné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

01.06.2004

Pracovné činnosti vyžadujúce úplné stredné vzdelanie:

01.06.2004

01 Laboratórne vyšetrenia podľa predpísaných metód v odbore klinickej mikrobiológie alebo mikrobiológie a biológie životného prostredia na zabezpečenie bakteriologickej, virologickej, imunologickej, mykologickej alebo parazitologickej diagnostiky vykonávané zdravotníckym laborantom po získaní špecializácie v príslušnom odbore.19)

01.06.2004

02 Chemickoanalytické, mikrobiologické a farmakologické skúšky pri laboratórnej kontrole liekov a skúšky zdravotníckych pomôcok vykonávané farmaceutickým laborantom po získaní špecializácie v príslušnom odbore.19)

01.06.2004

03 Odborná práca pri zabezpečovaní, príprave a kontrole liekov, zabezpečovanie, uchovávanie a výdaj zdravotníckych pomôcok, lekárenského doplnkového sortimentu a liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, vykonávané farmaceutickým laborantom po získaní špecializácie v príslušnom odbore.19)

01.06.2004

04 Hematologické a imunohematologické laboratórne vyšetrenia, diferencovanie patologických krvných obrazov, kostných drení a uzlín vykonávané zdravotníckym laborantom po získaní špecializácie v príslušnom odbore.19)

01.06.2004

05 Samostatné chemické a fyzikálne analýzy s cieľom detekcie rizikových faktorov zo zložiek životného a pracovného prostredia vykonávané zdravotníckym laborantom po získaní špecializácie v príslušnom odbore.19)

01.06.2004

06 Imunologické alebo infektologické laboratórne vyšetrenia biologického materiálu a protilátok vykonávané zdravotníckym laborantom po získaní špecializácie v príslušnom odbore.19)

01.06.2004

07 Špecializované biochemické, toxikologické alebo rádioizotopové laboratórne vyšetrenia podľa predpísaných metód, funkčné vyšetrenia obličiek, pečene, glycidového a lypidového metabolizmu, vyšetrenia enzýmov a vnútorného prostredia na oddeleniach biochémie, nukleárnej medicíny alebo toxikológie vykonávané zdravotníckym laborantom po získaní špecializácie v príslušnom odbore.19)

01.06.2004

08 Odborná laboratórna práca na niektorom z úsekov histológie, histochémie, cytológie alebo imunohistochémie vykonávaná zdravotníckym laborantom po získaní špecializácie v príslušnom odbore.19)

01.06.2004

09 Cytogenetické, genealogické a antropogenetické vyšetrenia vrátane vykonávania špeciálnych farbiacich metód v odbore lekárskej genetiky vykonávané zdravotníckym laborantom po získaní špecializácie v príslušnom odbore.19)

01.06.2004

10 Zabezpečovanie liečebnej výživy a stravovania po stránke dietetickej, hospodárskej a prevádzkovej v lôžkovom zdravotníckom zariadení vrátane vypracúvania vhodných receptúr jedál a informačných pokynov na ich prípravu vykonávané asistentom výživy po získaní špecializácie v príslušnom odbore.19)

01.06.2004

11 Samostatná odborná práca v rozhodovaní a posudzovaní dôležitosti a urgentnosti ohlásených stavov na poskytnutie základnej neodkladnej pomoci pri stavoch ohrozujúcich zdravie alebo život vykonávaná zdravotníckym záchranárom alebo sestrou na dispečingu po získaní špecializácie v príslušnom odbore.19)

01.06.2004

Pracovné činnosti vyžadujúce vyššie odborné vzdelanie:

01.06.2004

01 Špecializovaná odborná práca pri monitorovaní výskytu neinfekčných a hromadne sa vyskytujúcich ochorení vykonávaná diplomovaným asistentom hygieny a epidemiológie po získaní špecializácie v príslušnom odbore.19)

01.06.2004

02 Samostatná odborná práca pri poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti metódou ošetrovateľského procesu a realizácia odborných ošetrovateľských výkonov na lôžkových oddeleniach zdravotníckych zariadení a oddeleniach centrálneho príjmu vykonávané sestrou.19)

01.06.2004

03 Samostatné odborné diagnostické alebo rádioizotopové vyšetrenia v odbore nukleárnej medicíny, rádiodiagnostiky alebo rádioterapie vykonávané rádiologickým asistentom.19)

01.06.2004

04 Samostatné odborné skiagrafické vyšetrenia, špeciálne vyšetrenia (napr. vyšetrenia ciev, vyšetrenia zažívacieho traktu) vrátane asistencie pri náročných kontrastných vyšetreniach vykonávané rádiologickým asistentom.19)

01.06.2004

05 Odborná liečebná rehabilitačná práca na úseku fyzikálnej terapie, ergoterapie a liečebnej telesnej výchovy vykonávaná fyzioterapeutom po získaní certifikátu v príslušnom odbore.19)

01.06.2004

06 Zisťovanie sociálnej anamnézy chorého a sprostredkovanie sociálnej a právnej pomoci chorým vrátane poskytovania základných a zložitejších zdravotno-sociálnych služieb vyžadujúcich styk s orgánmi miestnej štátnej správy, súdov a iných právnických osôb a fyzických osôb vykonávané sestrou.19)

01.06.2004

07 Samostatná odborná práca na špecializovanom poliklinickom oddelení pre liečbu tuberkulózy a respiračných chorôb vykonávaná kalmetizačnou alebo dispenzárnou sestrou po získaní certifikátu v príslušnom odbore.19)

01.06.2004

08 Príprava setov inštrumentov a zdravotníckeho materiálu, ich dezinfekcia a sterilizácia vrátane kontroly efektu sterilizácie a dezinfekcie pre potreby zdravotníckeho zariadenia vykonávané sestrou.19)

01.06.2004

09 Odborná práca spojená so sledovaním vitálnych funkcií pacienta po podaní premedikácie a spolupráca s lekárom anestéziológom počas operačných výkonov a zákrokov vykonávané sestrou.19)

01.06.2004

10 Samostatná ošetrovateľská práca pri psychoterapii, režimovej, kognitívnej a behaviorálnej terapii na lôžkovom oddelení psychiatrie alebo v centrách liečby drogových závislostí vykonávaná sestrou po získaní certifikátu v príslušnom odbore.19)

01.06.2004

11 Komplexná ošetrovateľská starostlivosť v domácom prostredí pacienta vykonávaná sestrou po získaní špecializácie v príslušnom odbore.19)

01.06.2004

12 Spolupráca s lekárom pri endoskopických vyšetreniach vrátane špecializovaných prác pri odberoch materiálov na bakteriologické, cytologické alebo histologické vyšetrenia alebo špecializovaná práca pri podávaní chemoterapie na poliklinických chemoterapeutických oddeleniach vykonávaná sestrou po získaní certifikátu v príslušnom odbore.19)

01.06.2004

13 Odborná ošetrovateľská starostlivosť vrátane zvýšenej hygienickej starostlivosti o pacientov po aplikácii rádioaktívnych žiaričov na diagnostických pracoviskách nukleárnej medicíny alebo rádioterapie vykonávaná sestrou.19)

01.06.2004

14 Odborná preventívna a terapeutická činnosť vykonávaná diplomovanou dentálnou hygieničkou.19)

01.06.2004

15 Analýza a vyhodnocovanie technologických možností protetického riešenia objednávky stomatológa, rozhodovanie o použití technologických postupov a stomatologických materiálov, vyhodnocovanie všetkých druhov stomatologických protéz, čeľustno-ortopedických aparátov, epitéz a liečebných pomôcok, spolupráca pri vývoji a zavádzaní nových technológií, materiálov a nástrojov, organizovanie a riadenie práce v zubnej technike vykonávané diplomovaným zubným technikom.19)

01.06.2004

16 Samostatná odborná práca v pôrodnej asistencii v pôrodných sálach zdravotníckych zariadení a pri zabezpečovaní komplexného ošetrovateľského procesu a odborná ošetrovateľská práca na gynekologicko-pôrodnických oddeleniach vykonávané pôrodnou asistentkou.19)

01.06.2004

17 Samostatná ošetrovateľská práca pri zložitých diagnostických a terapeutických výkonoch na špeciálnych úsekoch práce zdravotníckeho zariadenia (napr. RTG pracoviská s kontrastnými vyšetrovacími metódami, podávanie chemoterapie, výrobné úseky transfuziologických oddelení) vykonávaná sestrou po získaní špecializácie v príslušnom odbore alebo certifikátu v príslušnom odbore.19)

01.06.2004

09. PLATOVÁ TRIEDA

01.06.2004

Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad ustanovený osobitným predpisom alebo vyššie odborné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

01.06.2004

Pracovné činnosti vyžadujúce úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad ustanovený osobitným predpisom:

01.06.2004

01 Poskytovanie odborných informácií a konzultácií o liekoch, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, o lekárenskom doplnkovom sortimente alebo poskytovanie odborných informácií a konzultácií v oblasti zdravotníckych pomôcok vykonávané farmaceutickým laborantom po získaní špecializácie v príslušnom odbore.19)

01.06.2004

Pracovné činnosti vyžadujúce vyššie odborné vzdelanie:

01.06.2004

01 Hormonálne, imunochemické, toxikologické, hematologické alebo imunohematologické vyšetrenia vrátane výpočtu a analýzy nameraných hodnôt vykonávané diplomovaným medicínsko-technickým laborantom po získaní špecializácie v príslušnom odbore.19)

01.06.2004

02 Samostatné odborné spracúvanie bioptického a nekroptického materiálu a vykonávanie imunohistochemických, imunoenzýmohistologických, histochemických, genetických alebo elektromikroskopických laboratórnych vyšetrení vrátane cytologického skríningu v odbore patológia alebo súdne lekárstvo vykonávané diplomovaným medicínsko-technickým laborantom po získaní špecializácie v príslušnom odbore.19)

01.06.2004

03 Odborné imunologické alebo mikrobiologické laboratórne vyšetrenia podľa predpísaných metód vykonávané diplomovaným medicínsko-technickým laborantom po získaní špecializácie v príslušnom odbore.19)

01.06.2004

04 Samostatná odborná práca pri ošetrovaní chorých, ranených a rodičiek, príprava na transport, poskytovanie základnej neodkladnej pomoci pri stavoch ohrozujúcich zdravie alebo život vykonávané zdravotníckym záchranárom alebo sestrou po získaní špecializácie v príslušnom odbore.19)

01.06.2004

05 Samostatná odborná ošetrovateľská práca na úseku starostlivosti o psychiatrických pacientov alebo drogovo závislých pacientov, monitorovanie vitálnych funkcií pacienta pred liečebným zákrokom, počas zákroku a po ňom so zameraním na mechanizmy osobnosti a na techniky zvládania stresu vrátane asistencie pri náročných terapeutických výkonoch lekára a psychoterapeuta vykonávané sestrou po získaní špecializácie v príslušnom odbore.19)

01.06.2004

06 Samostatná odborná ošetrovateľská práca pri starostlivosti o tehotné ženy a šestonedieľky na gynekologicko-pôrodníckom oddelení vo všetkých oblastiach sekundárnej a následnej ošetrovateľskej starostlivosti vykonávaná diplomovanou pôrodnou asistentkou po získaní špecializácie v príslušnom odbore.19)

01.06.2004

07 Samostatná odborná práca na operačných sálach spojená s prípravou na vykonanie operácie a inštrumentovanie pri náročných operačných výkonoch vykonávaná sestrou po získaní špecializácie v príslušnom odbore.19)

01.06.2004

08 Samostatná odborná práca spojená s poskytovaním komplexnej ošetrovateľskej starostlivosti zameranej na sledovanie a monitorovanie fyziologických funkcií a prejavov pacienta, na jeho celkový telesný a duševný stav s použitím zložitých zdravotníckych prístrojov a nástrojov na jednotkách intenzívnej starostlivosti, oddeleniach akútnej intenzívnej medicíny alebo na anesteziologických úsekoch vykonávaná sestrou po získaní špecializácie v príslušnom odbore.19)

01.06.2004

09 Ošetrovateľská starostlivosť o pacientov s akútnym alebo chronickým postihnutím funkcie obličiek alebo s akútnymi intoxikáciami na dialyzačnom oddelení vykonávaná sestrou po získaní špecializácie v príslušnom odbore.19)

01.06.2004

10 Špecializovaná ošetrovateľská starostlivosť poskytovaná metódou ošetrovateľského procesu, samostatné ošetrovateľské výkony a ošetrovateľské výkony podľa ordinácie lekára na lôžkových oddeleniach zdravotníckych zariadení vykonávané sestrou po získaní špecializácie v príslušnom odbore.19)

01.06.2004

11 Samostatná odborná ošetrovateľská práca na lôžkovom oddelení nukleárnej medicíny zameraná na liečbu s otvorenými rádioaktívnymi žiaričmi vykonávaná sestrou po získaní špecializácie v príslušnom odbore.19)

01.06.2004

12 Samostatná špecializovaná práca na úseku liečebnej fyzioterapie a mobilizačnej terapie s využitím špeciálnych techník vrátane asistencie lekárovi pri diagnostických činnostiach vykonávaná fyzioterapeutom po získaní špecializácie v príslušnom odbore.19)

01.06.2004

13 Samostatná špecializovaná odborná práca a asistencia pri neštandardných špeciálnych výkonoch s použitím zložitej prístrojovej techniky (napr. počítačový tomograf, magnetická rezonancia, DSA, lineárny urýchľovač, simulátor, dozimetrické a vyhodnocovacie prístroje, gamakamery so SPECT, PET kamery) v rádiodiagnostike, rádioterapii alebo nukleárnej medicíne vykonávané rádiologickým asistentom po získaní špecializácie v príslušnom odbore.19)

01.06.2004

Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa:

01.06.2004

01 Samostatná odborná ošetrovateľská práca na lôžkovom oddelení zdravotníckeho zariadenia alebo kúpeľnej liečebne vrátane podielu na organizovaní, koordinovaní a kontrole ošetrovateľskej starostlivosti a vyhodnocovaní individuálnych ošetrovateľských plánov vykonávaná sestrou po získaní špecializácie v príslušnom odbore.19)

01.06.2004

Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:

01.06.2004

01 Príprava a realizácia epidemiologických štúdií, hodnotenie vplyvu faktorov pracovného prostredia a životného prostredia na zdravie obyvateľstva vykonávané asistentom verejného zdravotníctva alebo iným zdravotníckym zamestnancom.19)

01.06.2004

02 Odborné laboratórne vyšetrenia, asistencia pri liečebných a diagnostických postupoch podľa predpísaných metód vrátane spracúvania základných analytických alebo terapeutických hodnotení na oddeleniach spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek vykonávané iným zdravotníckym zamestnancom alebo laborantom.19)

01.06.2004

03 Odborná práca pri zabezpečovaní psychodiagnostiky, psychoterapie a poradenskej činnosti vykonávaná psychológom.19)

01.06.2004

04 Terapeuticko-výchovná pomoc pri integrácii, reedukácii a resocializácii jedinca do spoločnosti vykonávaná liečebným pedagógom.19)

01.06.2004

05 Farmaceutická laboratórna činnosť spojená s hodnotením kvality liekov alebo liečiv vykonávaná farmaceutom.19)

01.06.2004

06 Diagnostická a preventívno-liečebná činnosť vykonávaná lekárom alebo zubným lekárom.19)

01.06.2004

07 Zisťovanie a spracúvanie údajov o zdravotnom stave obyvateľstva vo vzťahu k životným a pracovným podmienkam, ochrane a podpore zdravia a šetrenia výskytu neinfekčných ochorení vykonávané lekárom.19)

01.06.2004

08 Asistencia pri diagnostických činnostiach spojených s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a spracúvanie základných analytických hodnotení vykonávané iným odborným zamestnancom v zdravotníctve po získaní osvedčenia o príprave na výkon práce v zdravotníctve.19)

01.06.2004

09 Odborná práca pri diagnostikovaní a terapii osôb s narušenou komunikačnou schopnosťou ľahkého a stredného stupňa alebo asistencia pri diagnostikovaní a terapii osôb s narušenou komunikačnou schopnosťou ťažkého stupňa vykonávaná logopédom.19)

01.06.2004

10. PLATOVÁ TRIEDA

01.06.2004

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

01.06.2004

Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa:

01.06.2004

01 Organizácia, plánovanie, koordinovanie a kontrola ošetrovateľského procesu v rámci oddelenia alebo kliniky vrátane tvorby špecifických individuálnych ošetrovateľských postupov a plánov starostlivosti o pacienta vykonávané sestrou po získaní špecializácie v príslušnom odbore.19)

01.06.2004

Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:

01.06.2004

01 Koordinovanie a kontrola laboratórnych vyšetrení podľa predpísaných metód na spoločných vyšetrovacích a liečebných zložkách vrátane tvorby a vyhodnocovania laboratórnych plánov vykonávané laborantom po získaní špecializácie v príslušnom odbore.19)

01.06.2004

02 Pitvanie a základné vyšetrenia nekroptického alebo bioptického materiálu predpísanými histologickými alebo histochemickými technikami vykonávané lekárom.19)

01.06.2004

03 Odborná laboratórna práca spojená s kontrolou kvality liekov a zdravotníckych pomôcok vrátane overovania liekopisných metód a postupov vykonávaná farmaceutom po získaní špecializácie v príslušnom odbore.19)

01.06.2004

04 Samostatná odborná práca v lekárni pri poskytovaní lekárenskej starostlivosti vykonávaná farmaceutom po úspešnom absolvovaní prvého roku špecializačného štúdia.19)

01.06.2004

05 Teoretická a praktická príprava vrátane praktickej výučby zdravotníckych zamestnancov v rámci ďalšieho odborného vzdelávania vykonávaná lektorom po získaní pedagogickej spôsobilosti.34)

01.06.2004

06 Samostatné základné diagnostické a liečebné výkony alebo asistencia pri zložitejších diagnostických a liečebných výkonoch a úkonoch vykonávané lekárom počas špecializačného štúdia v príslušnom špecializačnom odbore.19)

01.06.2004

07 Rozpracúvanie koncepcií a metodických usmernení, zabezpečovanie koordinovania kontroly, vypracúvanie analýz a hodnotení poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti v zdravotníckom zariadení vykonávané sestrou po získaní špecializácie v príslušnom odbore.19)

01.06.2004

08 Samostatná odborná práca pri určovaní zložitých parametrov vykonávaná podľa pokynov zdravotníckeho zamestnanca so špecializáciou na spoločných vyšetrovacích a liečebných zložkách zdravotníckych zariadení iným zdravotníckym zamestnancom po získaní osvedčenia o príprave na výkon práce v zdravotníctve.19)

01.06.2004

09 Koordinovanie a kontrola rehabilitačného procesu v zdravotníckych zariadeniach vrátane vykonávania fyzioterapeutickej činnosti a vyšetrovacích metód vykonávané fyzioterapeutom po získaní špecializácie v príslušnom odbore.19)

01.06.2004

11. PLATOVÁ TRIEDA

01.06.2004

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

01.06.2004

01 Samostatná odborná špecializovaná práca súvisiaca s edukáciou, reedukáciou, rehabilitáciou a resocializáciou porúch reči, hlasu a sluchu vykonávaná klinickým logopédom po získaní špecializácie v príslušnom odbore.19)

01.01.2009

02 Odborná špecializovaná činnosť pri uplatňovaní špecifických poznatkov a metód v oblasti duševnej hygieny (napr. psychológia zdravia, ochrana zdravia, poradensko-psychologická pomoc), psychodiagnostiky (napr. posudzovanie psychickej pracovnej spôsobilosti), psychoterapie, vykonávaná psychológom po získaní špecializácie v príslušnom odbore.19)

01.06.2004

03 Samostatná odborná práca v príslušnom odbore hygieny, epidemiológie, mikrobiológie alebo preventívneho pracovného lekárstva vykonávaná asistentom verejného zdravotníctva alebo iným zdravotníckym zamestnancom po získaní špecializácie v príslušnom odbore.19)

01.06.2004

04 Odborná špecializovaná práca spojená s vyšetreniami biologického materiálu, liečebná a diagnostická činnosť na spoločných vyšetrovacích a liečebných zložkách zdravotníckych zariadení vykonávaná iným zdravotníckym zamestnancom po získaní špecializácie v príslušnom odbore.19)

01.06.2004

05 Liečebno-pedagogické úkony, poskytovanie terapeuticko-výchovnej pomoci zrakovo, sluchovo, telesne alebo mentálne postihnutým pacientom a duševne chorým pri integrácii, reedukácii a resocializácii vykonávané liečebným pedagógom po získaní špecializácie v príslušnom odbore.19)

01.06.2004

06 Samostatná odborná práca na úseku klinickej mikrobiológie, klinickej biochémie alebo na úseku mikrobiológie a biológie životného prostredia vykonávaná lekárom po získaní špecializácie v príslušnom odbore.19)

01.06.2004

07 Odborné sterilizačné a iné dekontaminačné postupy v rámci prevencie vzniku a šírenia nozokomiálnych nákaz na oddelení centrálnej sterilizácie vykonávané lekárom alebo farmaceutom po získaní špecializácie v príslušnom odbore.19)

01.06.2004

08 Samostatná špecializovaná práca na úseku sledovania vplyvu životných a pracovných podmienok na zdravie ľudí, účasť na epidemiologických štúdiách a na intervenčných programoch zameraných na ochranu a podporu zdravia vykonávané lekárom po získaní špecializácie v príslušnom odbore.19)

01.06.2004

09 Samostatné cielené rehabilitačné zhodnotenie funkčných porúch pohybového systému, následné terapeutické výkony na odvrátenie funkčných a štrukturálnych porúch, hendikepu a reintegrácia jedinca s využitím vlastných prostriedkov odboru fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie vykonávané fyzioterapeutom po získaní špecializácie v príslušnom odbore.19)

01.06.2004

10 Špecializovaná preventívno-liečebná činnosť na úseku liečebnej výživy vrátane konziliárnej činnosti vykonávaná lekárom po získaní špecializácie v príslušnom odbore.19)

01.06.2004

12. PLATOVÁ TRIEDA

01.01.2009

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom. Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:

01.06.2004

02 Špecializovaná diagnostická a preventívno-liečebná činnosť vrátane konziliárnej činnosti a invazívnych zákrokov na lôžkovom oddelení alebo v odbornej ambulancii v neoperačných odboroch vykonávaná lekárom po získaní špecializácie v príslušnom odbore.19)

01.06.2004

03 Celková alebo lokálna anestézia pri operačných zákrokoch vrátane kanylácie centrálneho venózneho systému a artériového systému alebo starostlivosť o kriticky chorého pacienta vrátane umelej pľúcnej ventilácie a hemodynamického monitorovania vykonávaná lekárom po získaní špecializácie v príslušnom odbore.19)

01.06.2004

04 Samostatná bioptická alebo nekroptická diagnostická činnosť vrátane vykonávania pitiev a podielu na príprave a spracúvaní posudkov vykonávaná lekárom po získaní špecializácie v príslušnom odbore.19)

01.06.2004

05 Samostatná diagnostická a preventívno-liečebná činnosť na lôžkovom nemocničnom oddelení operačného odboru alebo v ambulancii operačného odboru vrátane konziliárnej činnosti a operačných zákrokov vykonávaná lekárom po získaní špecializácie v príslušnom odbore.19)

01.06.2004

06 Samostatné diagnostické vyšetrenia pomocou rádiodiagnostických zobrazovacích metód a ich vyhodnocovanie na spoločných vyšetrovacích a liečebných zložkách vykonávané lekárom po získaní špecializácie v príslušnom odbore.19)

01.06.2004

07 Rádioterapeutické alebo rádioizotopové výkony a náročné ožarovacie postupy vykonávané lekárom po získaní špecializácie v príslušnom odbore.19)

01.06.2004

08 Špecializovaná odborná činnosť v lekárni pri poskytovaní lekárenskej starostlivosti vykonávaná farmaceutom po získaní špecializácie v príslušnom odbore.19)

01.06.2004

09 Samostatná diagnostická a preventívno-liečebná činnosť v ambulancii primárnej starostlivosti vykonávaná lekárom po získaní špecializácie v príslušnom odbore.19)

01.06.2004

10 Samostatné preventívno-liečebné a diagnostické úkony v odbornej stomatologickej ambulancii alebo na stomatologickom lôžkovom oddelení vykonávané zubným lekárom po získaní špecializácie v príslušnom odbore.19)

01.06.2004

11 Samostatné špecializované analýzy biologického materiálu, stanovovanie izoenzýmov, hormónov, cytogenetických parametrov, mikrobiologických parametrov, testov s imunokompetentnými bunkami a iných parametrov náročnými vyšetrovacími metódami (napr. mikroskopické, chromatografické, spektrofotometrické, elektrochemické, fluorescenčné, cytometrické) vrátane vyšetrení a vyhodnotení špeciálnych parametrov na zložitých laboratórnych prístrojoch alebo zabezpečovanie zložitých diagnostických a terapeutických výkonov (napr. ožarovacie techniky) vykonávané iným zdravotníckym zamestnancom po získaní špecializácie v príslušnom odbore.19)

01.06.2004

12 Diagnostická, preventívna a liečebná činnosť s uplatňovaním fyzikálnych a balneologických prostriedkov a liečebno-rehabilitačných postupov vykonávaná lekárom po získaní špecializácie v príslušnom odbore.19)

01.06.2004

13 Špecializovaná odborná práca na úseku hromadne sa vyskytujúcich neinfekčných ochorení, pri riešení programov ochrany a podpory zdravia a hodnotenie miery rizika faktorov životného a pracovného prostredia na zdravie obyvateľstva vykonávané lekárom po získaní špecializácie a certifikátu v príslušnom odbore.19)

01.01.2009

Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa:

01.01.2009

01 Vedenie seminárov, konzultácií a školení v školiacich aktivitách a praktická výučba účastníkov ďalšieho vzdelávania zdravotníckych zamestnancov s vysokoškolským vzdelaním vykonávané asistentom po získaní špecializácie v príslušnom odbore.19)

01.06.2004

13. PLATOVÁ TRIEDA

01.01.2009

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom. Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:

01.06.2004

01 Samostatná odborná činnosť pri zabezpečovaní, uchovávaní a výdaji liekov a liečiv na požiadavky nemocničných oddelení a kliník, konzultačná a informačná činnosť o liekoch a liečivách alebo spolupráca pri klinickom skúšaní liekov vykonávané farmaceutom po získaní špecializácie a certifikátu v príslušnom odbore alebo špecializácií v príslušnom odbore.19)

01.06.2004

02 Odborná špecializovaná diagnostická a preventívno-liečebná práca na lôžkovom neoperačnom oddelení vrátane konziliárnej činnosti vykonávaná lekárom po získaní špecializácie a certifikátu v príslušnom odbore alebo špecializácií v príslušnom odbore.19)

01.06.2004

04 Vysokošpecializovaná odborná práca na úseku klinickej mikrobiológie, mikrobiológie životného prostredia alebo biológie životného prostredia vrátane rýchlej diagnostiky pre prípad teroristického ohrozenia vykonávané lekárom po získaní špecializácie a certifikátu v príslušnom odbore.19)

01.06.2004

05 Súdnolekárske a súdne pitvy, spracúvanie posudkov a konziliárna činnosť vykonávané lekárom po získaní špecializácie a certifikátu v príslušnom odbore alebo špecializácií v príslušnom odbore.19)

01.06.2004

06 Diagnostická činnosť na základe biochemických, imunochemických a toxikologických laboratórnych vyšetrení vrátane biochemických vyšetrení pomocou rádioizotopov a konziliárna služba vykonávané lekárom po získaní špecializácie a certifikátu v príslušnom odbore alebo špecializácií v príslušnom odbore.19)

01.06.2004

07 Prevencia, diagnostika a terapia chorôb krvi a krvotvorby, využívanie krvi, krvotvorných buniek a orgánov na preventívne, diagnostické a liečebné účely, výskum fyziológie a patológie krvi, krvotvorných buniek a orgánov v úzkej spolupráci so všetkými odvetviami klinickej medicíny vykonávané lekárom po získaní špecializácie a certifikátu v príslušnom odbore alebo špecializácií v príslušnom odbore.19)

01.06.2004

08 Špecializované vyšetrenia pomocou diagnostického zobrazenia na spoločných vyšetrovacích a liečebných zložkách podľa predpísaných metód vykonávané lekárom po získaní špecializácie a certifikátu v príslušnom odbore alebo špecializácií v príslušnom odbore.19)

01.06.2004

09 Celková alebo zvodná anestézia pri náročných operačných zákrokoch u pacientov so zložitými komplikujúcimi ochoreniami a sprievodnými javmi, využívanie invazívnych metód vrátane konziliárnej činnosti vykonávané lekárom po získaní špecializácie a certifikátu v príslušnom odbore alebo špecializácií v príslušnom odbore.19)

01.06.2004

10 Špecializované diagnostické a preventívno-liečebné zákroky a činnosť na lôžkových oddeleniach v operačných odboroch vrátane konziliárnej činnosti vykonávané lekárom po získaní špecializácie a certifikátu v príslušnom odbore alebo špecializácií v príslušnom odbore.19)

01.06.2004

11 Diagnostická a preventívno-liečebná činnosť vrátane operačných zákrokov a konziliárnej činnosti vykonávaná lekárom v špecializovaných ambulanciách lôžkových zdravotníckych zariadení po získaní špecializácie a certifikátu v príslušnom odbore alebo špecializácií v príslušnom odbore.19)

01.06.2004

12 Špecializovaná diagnostická a preventívno-liečebná činnosť vrátane konziliárnej činnosti a invazívnych zákrokov v odborných ambulanciách neoperačných odborov vykonávaná lekárom po získaní špecializácie a certifikátu v príslušnom odbore alebo špecializácií v príslušnom odbore.19)

01.06.2004

13 Špecializované rádioterapeutické alebo rádioizotopové vyšetrenia, zadávanie cieľových radiačných objemov, radiačnej techniky a celkovej tumoróznej dávky vrátane konziliárnej činnosti na rádioterapeutických pracoviskách vykonávané lekárom po získaní špecializácie a certifikátu v príslušnom odbore alebo špecializácií v príslušnom odbore.19)

01.06.2004

14 Samostatná odborná špecializovaná činnosť pri individuálnej a hromadnej príprave liekov (napr. sterilných liekov, liekov určených na perorálnu, rektálnu a miestnu aplikáciu) podľa požiadaviek kliník alebo oddelení zdravotníckych zariadení ústavnej starostlivosti, pri uchovávaní a výdaji individuálne a hromadne pripravovaných liekov a pri konzultačnej a informačnej činnosti vykonávaná farmaceutom po získaní špecializácie a certifikátu v príslušnom odbore alebo špecializácií v príslušnom odbore.19)

01.06.2004

15 Špecializovaná diagnostická a preventívno-liečebná starostlivosť s uplatňovaním fyzikálnych a balneologických prostriedkov a liečebno-rehabilitačných postupov u pacientov s ťažkým postihnutím po kardiochirurgických operáciách, neurochirurgických operáciách, polytraume alebo so systémovými ochoreniami vo fyziatricko-rehabilitačných lôžkových nemocničných oddeleniach zdravotníckych zariadení vykonávaná lekárom po získaní špecializácie a certifikátu v príslušnom odbore alebo špecializácií v príslušnom odbore.19)

01.01.2009

Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa:

01.01.2009

01 Príprava a vedenie seminárov, konzultácií a praktickej výučby školiacich aktivít usporadúvaných pre odborné vzdelávanie zamestnancov v zdravotníctve, oponovanie záverečných špecializačných seminárnych prác lekárov a farmaceutov v Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave vykonávané odborným asistentom po získaní špecializácie a certifikátu v príslušnom odbore alebo špecializácií v príslušnom odbore19) a po získaní vedecko-pedagogického titulu.12)

01.06.2004

14. PLATOVÁ TRIEDA

01.01.2009

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

01.01.2009

Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:

01.06.2004

01 Diagnostická a preventívno-liečebná činnosť v odbore urgentná medicína a neodkladná prednemocničná starostlivosť v terénnych podmienkach vykonávané lekárom po získaní špecializácie a certifikátu v príslušnom odbore alebo špecializácií v príslušnom odbore.19)

01.06.2004

04 Náročné diagnostické a preventívno-liečebné zákroky a činnosti vrátane konziliárnej činnosti na lôžkových oddeleniach a v špecializovaných ambulanciách operačných odborov výlučne na klinikách výučbových základní lekárskych fakúlt alebo Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave, alebo vo vysokošpecializovaných odborných ústavoch vykonávané lekárom po získaní špecializácie a certifikátu v príslušnom odbore alebo špecializácií v príslušnom odbore.19)

01.06.2004

05 Intenzívna preventívno-liečebná starostlivosť na lôžkovom oddelení anestéziológie a intenzívnej medicíny alebo poskytovanie odborných zákrokov a výkonov vrátane umelej pľúcnej ventilácie a hemodynamického monitorovania výlučne na jednotkách intenzívnej starostlivosti kliník výučbových základní lekárskych fakúlt alebo Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave, alebo vo vysokošpecializovaných odborných ústavoch vykonávané lekárom po získaní špecializácie a certifikátu v príslušnom odbore alebo špecializácií v príslušnom odbore.19)

01.06.2004

06 Vyšetrovanie a diagnostika nekroptického alebo bioptického materiálu histologickými alebo cytologickými a imunohistochemickými technikami vrátane konziliárnej činnosti vykonávané lekárom po získaní špecializácie a certifikátu v príslušnom odbore alebo špecializácií v príslušnom odbore.19)

01.01.2009

Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa:

01.01.2009

01 Tvorba koncepcie, náplne a obsahu špecializačných medicínskych odborov, zodpovednosť za úroveň praktickej výučby poskytovanej zdravotníckym zamestnancom pripravujúcim sa na špecializačné skúšky v Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave vykonávané zamestnancom po získaní špecializácie a certifikátu v príslušnom odbore alebo špecializácií v príslušnom odbore19) a po získaní vedecko-pedagogického titulu.12)

01.01.2009

02 Tvorivé riešenie náročných problémov biomedicínskeho charakteru s využitím moderných metód zodpovedajúcich príslušnému trendu rozvoja lekárskych vied, odborné prenášanie výsledkov vedeckovýskumnej činnosti do pedagogického procesu na klinických pracoviskách, teoretická a praktická výučba zamestnancov pripravujúcich sa na špeciálne odborné výkony v príslušnom medicínskom odbore vykonávané zamestnancom po získaní špecializácie a certifikátu v príslušnom odbore alebo špecializácií v príslušnom odbore19) a po získaní vedecko-pedagogického titulu.12)

01.06.2004

22. ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

01.06.2004

05. PLATOVÁ TRIEDA

01.06.2004

Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

01.06.2004

01 Odborná technická práca súvisiaca s meraním a pozorovaním meteorologických prvkov a iných parametrov stavu atmosféry vrátane ich kódovania, kontroly a vysielania do zberného centra, prípadne priamo užívateľom.

01.06.2004

02 Čiastková odborná technická práca podľa rámcových pokynov na úseku územného plánovania a stavebného poriadku vrátane práce v databázových, tabuľkových a textových počítačových programoch.

01.06.2004

03 Vedenie dokumentácie ochrany prírody a krajiny vrátane poskytovania informácií z tejto oblasti.

01.06.2004

04 Monitorovacia a kontrolná činnosť vo vymedzenej oblasti území národných parkov alebo chránených krajinných oblastí vrátane spoluúčasti na vykonávaní asanačných, rekonštrukčných a regulačných opatrení.

01.06.2004

06. PLATOVÁ TRIEDA

01.06.2004

Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

01.06.2004

01 Príprava a zabezpečovanie prieskumných a technických pozorovaní vôd.

01.06.2004

02 Príprava a zabezpečovanie prieskumných a technických pozorovaní ovzdušia.

01.06.2004

03 Meranie a pozorovanie meteorologických prvkov atmosféry, obsluha zložitých letiskových systémov, prípadne informačného a varovného systému pri jadrových elektrárňach vrátane šírenia kódových a nekódových správ, informácií, čiastočnej údržby systémov a brífingu pre civilnú leteckú dopravu.

01.06.2004

04 Príjem, distribúcia a spracúvanie meteorologických, klimatologických a fenologických údajov vrátane lokalizácie porúch zariadení a prenosových ciest.

01.06.2004

05 Environmentálna výchova v náučných lokalitách v sprístupnených jaskyniach.

01.06.2004

06 Odborná technická práca na úseku územného plánovania, práca v grafických, databázových, tabuľkových a textových počítačových programoch s grafickými výstupmi.

01.06.2004

07. PLATOVÁ TRIEDA

01.06.2004

Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vyššie odborné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

01.06.2004

Pracovné činnosti vyžadujúce úplné stredné vzdelanie:

01.06.2004

01 Spracúvanie a hodnotenie údajov o kvalite ovzdušia vrátane kontroly monitorovacích staníc.

01.06.2004

02 Samostatná odborná práca vo vymedzenej oblasti územného plánovania a stavebného poriadku (napr. urbanizované prostredie, prírodné prostredie, infraštruktúra, informácie o území, informácie o výstavbe).

01.06.2004

03 Zabezpečovanie práce technologických liniek pri zbere, kontrole, archivácii a spracúvaní režimových a operatívnych hydrologických informácií.

01.06.2004

04 Spracúvanie, kontrola a oprava meteorologických údajov získaných dištančnými metódami pre potreby výstražnej služby.

01.06.2004

05 Geologická práca v teréne a podzemí pri dokumentácii geologických a banských diel, pri spracúvaní prvotných geologických údajov nevyhnutných na tvorbu geologických máp a podkladov na analýzu geologickej stavby územia a jeho surovinovej prognózy.

01.06.2004

06 Udržiavanie a obnova základného stáda ohrozených zvierat alebo cudzokrajných zvierat, rozhodovanie o kŕmnych dávkach, zabezpečovanie podmienok na úspešný odchov zvierat vrátane poradenskej činnosti a zabezpečovania prevádzky vymedzených pracovísk.

01.06.2004

08. PLATOVÁ TRIEDA

01.06.2004

Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vyššie odborné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

01.06.2004

Pracovné činnosti vyžadujúce úplné stredné vzdelanie:

01.06.2004

01 Samostatná terénna monitorovacia a kontrolná činnosť vo vymedzenej oblasti území národných parkov alebo chránených krajinných oblastí vrátane zabezpečovania asanačných, rekonštrukčných a regulačných opatrení.

01.01.2009

02 Samostatná terénna monitorovacia činnosť stavu a vývoja prízemnej vrstvy atmosféry vo vymedzenom území reprezentujúca danú geografickú polohu vrátane hodnotenia spoľahlivosti a reprezentatívnosti získaných údajov.

01.06.2004

Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa:

01.06.2004

01 Spracúvanie analýz a čiastkových syntéz vo vymedzenej oblasti územného plánovania na lokálnej úrovni obce.

01.06.2004

02 Zabezpečovanie správy hmotného majetku sprístupnenej jaskyne vrátane usmerňovania ochranárskeho dozoru v podzemí.

01.06.2004

03 Prieskumná a analytická činnosť v osobitne chránených častiach prírody.

01.06.2004

04 Samostatné spracúvanie návrhových hydrologických veličín vrátane spracúvania základných hydrologických údajov a informácií.

01.06.2004

05 Samostatná odborná práca v oblasti ochrany ovzdušia (napr. samostatná príprava posudkov, expertíz a štúdií).

01.06.2004

06 Spracúvanie meteorologických alebo klimatologických údajov vrátane poskytovania operatívnych alebo režimových informácií.

01.06.2004

07 Geologická práca v teréne a podzemí pri dokumentácii geologických objektov a zhotovovanie prvotnej geologickej dokumentácie pod vedením vedúceho pracovného kolektívu.

01.06.2004

09. PLATOVÁ TRIEDA

01.06.2004

Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad ustanovený osobitným predpisom alebo vyššie odborné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

01.06.2004

Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:

01.06.2004

01 Geologická práca v teréne a v podzemí pri dokumentácii geologických a banských diel, hodnotenie prvotnej geologickej dokumentácie a analýzy geologickej stavby územia a hodnotenie surovinových zdrojov.

01.06.2004

02 Analýza vodnatosti a ďalších hydrologických režimov a návrhových charakteristík s využitím softvérového vybavenia pre potreby hydrológie, štatistiky a hromadného spracúvania údajov.

01.06.2004

03 Spracúvanie analýz a syntéz vo vymedzenej oblasti územného plánovania na regionálnej úrovni (napr. národné parky, chránené krajinné oblasti).

01.06.2004

04 Samostatné zabezpečovanie úloh na úseku ochrany prírodného prostredia (napr. smogový varovný a regulačný systém, systém včasného varovania radiačnej nehody, monitorovanie emisií, monitorovanie imisií, monitorovanie rádioaktivity).

01.06.2004

05 Analýza meteorologických alebo klimatologických informácií vrátane vydávania predpovedí počasia a výstrah na nebezpečné poveternostné javy alebo klimatické zmeny.

01.06.2004

06 Monitorovanie a projektovanie jednotlivých zložiek prírodného prostredia na povrchu a v podzemí.

01.06.2004

07 Samostatné spracúvanie systému lektorovania, organizovania a zabezpečovania prevádzky v environmentálnych vzdelávacích centrách a informačných strediskách ochrany prírody alebo životného prostredia.

01.06.2004

10. PLATOVÁ TRIEDA

01.06.2004

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

01.06.2004

Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa:

01.06.2004

01 Samostatná analytická, rozhodovacia, kontrolná a koordinačná činnosť v oblasti ochrany prírodného prostredia vo vymedzenej oblasti územia národného parku alebo chránenej krajinnej oblasti.

01.01.2009

02 Plnenie úloh v oblasti zabezpečovania bezpečnosti prevádzky pri prácach na sprístupňovaní jaskýň a prácach na ich udržiavaní v bezpečnom stave u zamestnávateľa na celoštátnej úrovni vykonávané zamestnancom po získaní odbornej spôsobilosti.34a)

01.06.2004

Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:

01.06.2004

01 Rozhodovacia činnosť v oblasti meteorologického zabezpečovania vrátane prípravy meteorologických predpovedných a výstražných informácií pre leteckú dopravu.

01.06.2004

02 Geologická práca pri projektovaní, vykonávaní a vyhodnocovaní výsledkov spojených s geologickým mapovaním územia, zostavovanie základných geologických máp a hodnotenie prognózovaných zdrojov nerastných surovín.

01.06.2004

03 Spracúvanie metodických postupov v oblasti územného plánovania a priestorového rozvoja.

01.06.2004

04 Metodické usmerňovanie realizácie štandardizačných postupov pri implementácii nástrojov environmentálneho manažérstva vrátane monitorovania a hodnotenia environmentálnej kvality techniky a technológií na celoštátnej úrovni.

01.06.2004

05 Koordinovanie komplexného zabezpečovania činností náučných lokalít sprístupnených jaskýň vrátane vypracúvania programov ich rozvoja.

01.06.2004

06 Rozhodovacia činnosť v oblasti hydrologických a vodohospodárskych informácií na celoštátnej úrovni.

01.06.2004

07 Metodická činnosť pri riešení špecifických úloh v oblasti monitorovania prírodného prostredia na celoštátnej úrovni (napr. hodnotenie antropogénnych zásahov, navrhovanie opatrení na prevenciu, elimináciu a minimalizáciu negatívnych vplyvov na prírodné prostredie, usmerňovanie speleoklimatického a hydrologického monitorovania v jaskyniach).

01.06.2004

08 Rozhodovacia činnosť v oblasti meteorológie a klimatológie pri zabezpečovaní ochrany obyvateľstva a majetku pred následkami prírodných katastrof a priemyselných havárií.

01.06.2004

09 Expertná a posudková činnosť v oblasti techniky a technológie nakladania s odpadmi vrátane hodnotenia vplyvu odpadov na životné prostredie.

01.06.2004

10 Expertná a posudková činnosť v oblasti chemickej bezpečnosti z aspektu ochrany a tvorby životného prostredia.

01.06.2004

11 Tvorba koncepcie a metodiky lektorovania, organizovania a zabezpečovania návštevníckej prevádzky v environmentálnych vzdelávacích centrách a informačných strediskách ochrany prírody alebo životného prostredia.

01.01.2009

12 Zabezpečovanie ochrany genofondu vzácnych druhov živočíchov v zoologickej záhrade, sledovanie genetického pôvodu chovných jedincov, vylepšovanie chovných podmienok zvierat podľa najnovších poznatkov etológie a ekológie.

01.06.2004

11. PLATOVÁ TRIEDA

01.06.2004

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

01.06.2004

01 Zabezpečovanie ochrany geofondu, sledovanie stavu biocenózy s dôrazom na výskyt chránených a ohrozených druhov flóry a fauny, zabezpečovanie ochrany krajinotvornej vegetácie.

01.06.2004

02 Koordinovanie meteorologickej služby s právnickými osobami alebo fyzickými osobami podieľajúcimi sa na zabezpečovaní leteckej dopravy, metodické vedenie leteckej meteorologickej služby na celoštátnej úrovni a v nadväznosti na medzinárodnú spoluprácu.

01.06.2004

03 Koordinovanie odborných hydrologických a vodohospodárskych prác, systémových a vývojových prác v oblasti bilancovania vôd a hodnotenie antropogénnych zásahov do hydrologického režimu, vypracúvanie smerníc a predpisov pre prevádzku pozorovacích hydrologických sietí, spracúvanie a analýza informácií pre medzinárodnú výmenu hydrologických informácií.

01.06.2004

04 Tvorba koncepcií územného plánovania a priestorového rozvoja územia vykonávaná na celoštátnej úrovni.

01.06.2004

05 Tvorba návrhov koncepcií a koordinovanie riešenia úloh pri implementácii nástrojov environmentálneho manažérstva vrátane hodnotenia environmentálnej kvality techniky a technológií na celoštátnej úrovni.

01.06.2004

06 Vypracúvanie prognóz na riešenie problematiky ochrany prírody a krajiny v chránených územiach.

01.06.2004

07 Koordinovanie a usmerňovanie monitorovania prírodného prostredia na celoštátnej úrovni a spolupráca na medzinárodnej úrovni.

01.06.2004

08 Tvorba metodík v oblasti meteorológie a klimatológie na účely predpovede počasia, výstrah alebo vývoja klimatického systému.

01.06.2004

09 Projektovanie, geologické mapovanie a vyhodnocovanie výsledkov spojených s geologickým mapovaním a zostavovanie základných a účelových máp, hodnotenie zdrojov nerastných surovín a vôd vykonávané zamestnancom s odbornou spôsobilosťou.35)

01.06.2004

12. PLATOVÁ TRIEDA

01.01.2009

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom. Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:

01.06.2004

01 Geologické mapovanie, zostavovanie základných máp nerastných surovín a prognóznych zdrojov, tematických máp a riešenie geologickej stavby územia vykonávané zamestnancom s odbornou spôsobilosťou.35)

01.06.2004

02 Tvorba geologických koncepcií na regionálnej úrovni, rozvoj špecifických metodík spojený s geologickým mapovaním a zostavovaním základných a účelových geologických máp, hodnotenie zdrojov nerastných surovín a vôd vykonávané zamestnancom s odbornou spôsobilosťou.35)

01.06.2004

03 Tvorba koncepcií a riešenie projektov z oblasti chemickej bezpečnosti zabezpečujúcich ochranu životného prostredia.

01.06.2004

04 Tvorba koncepcií a riešenie projektov na budovanie technickej infraštruktúry odpadového hospodárstva na celoštátnej úrovni.

01.06.2004

05 Tvorba koncepcií rozvoja ochrany prírody a krajiny vrátane spolupráce v rámci medzinárodného systému ekologickej siete.

01.01.2009

06 Koncepčná, koordinačná a analytická činnosť v meteorológii, leteckej meteorológii alebo klimatológii na celoštátnej úrovni a medzinárodnej úrovni.

01.06.2004

07 Koncepčná a koordinačná činnosť v oblasti územného plánovania a priestorového rozvoja územia republiky a zabezpečovanie územnoplánovacej činnosti na celoštátnej úrovni.

01.06.2004

08 Tvorba koncepcií na úseku územného rozhodovania a stavebného poriadku v súlade so stratégiou, zásadami a prioritami štátnej environmentálnej politiky vo väzbe na regionálne koncepcie, vykonávaná zamestnancom po získaní osobitného kvalifikačného predpokladu.30)

01.01.2009

09 Koncepčná, koordinačná a analytická činnosť v oblasti ochrany ovzdušia alebo monitoringu rádioaktivity prírodného pozadia na celoštátnej úrovni a medzinárodnej úrovni.

01.06.2004

13. PLATOVÁ TRIEDA

01.01.2009

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom. Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:

01.06.2004

01 Tvorba geologických koncepcií celoštátneho významu, tvorba modelov geologického vývoja a metalogenetických modelov územia pre štátne koncepcie surovinovej politiky, zostavovanie celoštátnych geologických máp a spoluúčasť pri zostavovaní máp v rámci geologických systémov Európy vykonávané zamestnancom s odbornou spôsobilosťou.35)

01.01.2009

02 Tvorba odborných štúdií a posudkov v oblasti klimatického systému (atmosféra, hydrosféra, pedosféra) s medzirezortným a medzinárodným dosahom vrátane spracúvania návrhov koncepcií rozvoja na celoštátnej úrovni a s medzinárodnými nadväznosťami.

01.06.2004

03 Tvorba koncepcií a metodík, klasifikácia a modelovanie atmosférických procesov.

01.06.2004

04 Spracúvanie stratégií, prognóz a koncepcií územného plánovania a priestorového rozvoja na celoštátnej a medzinárodnej úrovni.

01.06.2004

05 Spracúvanie stratégie, prognóz a koncepcií v oblasti ochrany prírody a krajiny s celoštátnym a medzinárodným dosahom.

01.01.2009

06 Tvorba stratégie a dlhodobých plánov rozvoja leteckej meteorologickej služby s celoštátnym významom vrátane koordinovania medzinárodnej spolupráce v oblasti leteckej meteorologickej služby.

01.06.2004

Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 341/2004 Z. z.

01.06.2004

KATALÓG PRACOVNÝCH ČINNOSTÍ REMESELNÝCH, MANUÁLNYCH ALEBO MANIPULAČNÝCH S PREVAHOU FYZICKEJ PRÁCE PRI VÝKONE PRÁCE VO VEREJNOM ZÁUJME

01.06.2004
Prehľad častí katalógu
01. Spoločné pracovné činnosti 3270
03. Doprava, pošta a telekomunikácie 3278
05. Geodézia, kartografia a kataster 3282
10. Kultúra 3282
12. Obrana 3284
14. Pôdohospodárstvo 3286
15. Práca a sociálne veci 3290
16. Samospráva (vyšší územný celok a obec) 3290
17. Školstvo a telovýchova 3297
19. Vnútro - archívnictvo 3298
21. Zdravotníctvo 3298
22. Životné prostredie 3300
01.06.2004

01. SPOLOČNÉ PRACOVNÉ ČINNOSTI

01.06.2004

01. PLATOVÁ TRIEDA

01.06.2004

Kvalifikačné predpoklady: neustanovujú sa.

01.06.2004

01 Kontrola príchodov a odchodov osôb a príjazdov a odjazdov vozidiel s prípadnou kontrolou batožín a vozidiel alebo vydávanie kľúčov.

01.06.2004

02 Dozor v objektoch alebo zariadeniach, zabezpečovanie ochrany proti krádežiam, prepadnutiam alebo živelným pohromám.

01.06.2004

03 Uvádzačská práca, podávanie informácií, kontrola vstupeniek, predaj propagačných materiálov.

01.06.2004

04 Jednoduchá obsluha prevádzkových zariadení (napr. rozmnožovací stroj, kopírovací stroj, drvič papiera).

01.06.2004

Pracovné činnosti z okruhu stravovania:

01.06.2004

01 Pomocná práca pri výrobe jedál, zber a umývanie kuchynského riadu, čistenie a obsluha jednoúčelových kuchynských strojov a pod.

01.06.2004

02 Výdaj jedál s prípadnou obsluhou stravníkov.

01.06.2004

03 Obstarávanie desiat, nápojov vrátane vyúčtovania zverených súm.

01.06.2004

Pracovné činnosti z okruhu ubytovania, upratovania a čistenia:

01.06.2004

01 Bežné upratovanie vrátane vynášania odpadkov, čistenia kobercov vysávačom a dezinfekcie sociálnych zariadení, čistenie okien bez ich rozobratia, interiérov, exteriérov alebo výmena záclon, závesov.

01.06.2004

02 Práca v šatni, vydávanie kľúčov alebo bielizne.

01.06.2004

03 Podávanie základných informácií o prevádzkovom poriadku zariadenia a o poskytovaných službách.

01.06.2004

04 Starostlivosť o čistotu a poriadok v priestoroch zariadenia (napr. ubytovňa, študentský domov, rekreačné zariadenie) vrátane inventára, výmena alebo prezliekanie bielizne, sprostredkúvanie služieb (napr. žehlenie obleku, čistenie obuvi).

01.06.2004

05 Žehlenie posteľnej a rovnej bielizne ručne alebo na jednoduchých žehliacich strojoch vrátane ručného dožehľovania a skladania bielizne.

01.06.2004

06 Pomocná práca pri bežnej údržbe odevu, bielizne alebo obuvi.

01.06.2004

07 Jednoduchá práca v práčovni.

01.06.2004

08 Ručné čistenie komunikácií a plôch zametaním, umývaním, zbieraním, zoškrabovaním a zhŕňaním nečistôt všetkého druhu alebo udržiavania priechodnosti odpadových kanálov.

01.06.2004

Pracovné činnosti z okruhu manipulácie:

01.06.2004

01 Prijímanie, potvrdzovanie, triedenie a doručovanie záznamov (písomností) a zásielok zamestnávateľa.

01.06.2004

02 Evidovanie korešpondencie v registratúrnych denníkoch, sprostredkúvanie obehu spisov, dokladov, tlače u zamestnávateľa.

01.06.2004

03 Najjednoduchšia pomocná práca podľa presných pokynov (napr. výdaj kníh, športových potrieb).

01.06.2004

04 Príjem a výdaj materiálu z príručných skladov.

01.06.2004

05 Ručné balenie sypkých, pevných alebo tekutých látok vrátane vizuálnej kontroly, váženia a uzatvárania obalov.

01.06.2004

Pracovné činnosti z okruhu obsluhy, remeselných, opravárskych a údržbárskych prác:

01.06.2004

01 Obsluha osobného výťahu vrátane poskytovania informácií alebo obsluha nákladného výťahu s prípadnou manipuláciou s nákladom.

01.06.2004

02 Jednoduchá pomocná práca na vlečke, v sklade, v údržbárskej dielni, v opravárenskej dielni alebo v garáži.

01.06.2004

03 Základná ručná zámočnícka práca (napr. zrážanie hrany, konzervovanie, čistenie, odmasťovanie, nanášanie ochrannej pasty alebo náteru, ohýbanie plechu s jedným alebo dvoma ohybmi vo zveráku alebo v ohýbačke).

01.06.2004

04 Základná zámočnícka práca (napr. zhotovovanie tesnenia z rôznych materiálov vysekávaním alebo vystrihovaním).

01.06.2004

05 Jednoduchá pomocná práca (napr. ukladanie materiálu, rozoberanie debnenia).

01.06.2004

02. PLATOVÁ TRIEDA

01.06.2004

Kvalifikačné predpoklady: neustanovujú sa.

01.06.2004

01 Odpisovanie textu z rukopisu alebo písanie podľa diktátu.

01.06.2004

02 Rozkresľovanie konštrukčných podkladov podľa pokynov.

01.06.2004

03 Zhotovovanie a dopĺňanie zoznamov inventára a sledovanie jeho pohybu, evidencia a výkazníctvo.

01.06.2004

04 Vyhľadávanie, triedenie a označovanie spisov podľa vnútorných pravidiel zamestnávateľa, ukladanie a vyraďovanie bežných písomných materiálov.

01.06.2004

05 Predaj vstupeniek na rôzne akcie so zodpovednosťou za správne vyúčtovanie tržieb.

01.06.2004

06 Vyberanie poplatkov podľa vopred ustanovených sadzieb.

01.06.2004

07 Informovanie občanov, prípadne právnických osôb alebo fyzických osôb o príslušnosti vnútorných útvarov alebo konkrétnych zamestnancov na vybavovanie ich podnetov, dopytov alebo sťažností.

01.06.2004

08 Stráženie objektu so služobným psom vrátane starostlivosti o psa.

01.04.2007

09 Dozor a ochrana zbierkových, múzejných alebo výstavných fondov, verejného priestoru, kultúrneho zariadenia alebo verejného priestranstva.

01.06.2004

Pracovné činnosti z okruhu polygrafie:

01.06.2004

01 Rozmnožovanie a kopírovanie technických a iných dokumentov na rotačných xerografických a diazografických strojoch s pripojeným znášacím zariadením.

01.06.2004

02 Pomocná práca v tlačiarni.

01.06.2004

03 Príprava filmov na vyvolávanie, označovanie a spájanie filmov do pásov, obsluha zariadenia na hromadné vyvolávanie farebných filmov, diapozitívov a pozitívov.

01.06.2004

04 Pozitívne retušovanie čiernobielych amatérskych zväčšenín, kopírovanie alebo zväčšovanie čiernobielych fotografií z negatívov.

01.06.2004

Pracovné činnosti z okruhu stravovania:

01.06.2004

01 Výroba jednoduchých druhov teplých jedál, polievok, cukrárskych výrobkov alebo jedál studenej kuchyne, dohotovovanie a výdaj jedál alebo rôznych príloh k hlavným jedlám.

01.06.2004

02 Ručné vaľkanie cesta na chlieb a ručné vyhotovovanie náročnejších druhov pečiva (napr. vianočka, hviezdičky, ozdobovanie koláčov, príprava lístkového cesta).

01.06.2004

03 Sádzanie chleba zo slamienok do priebežných pecí.

01.06.2004

04 Samostatný predaj tovaru a jedál v bufete s úpravou jedla na tanieri, výroba a výdaj teplých alebo nealkoholických nápojov.

01.06.2004

05 Obsluha stravníkov v jedálni.

01.06.2004

Pracovné činnosti z okruhu ubytovania, upratovania a čistenia:

01.06.2004

01 Domovnícka práca vrátane drobnej údržby, dozor nad používaním spoločných priestorov, udržiavanie čistoty a poriadku vo zverenom objekte.

01.06.2004

02 Starostlivosť o zverené izby v zariadení a o ich príslušenstvo vrátane výmeny a prezliekania bielizne.

01.06.2004

03 Pomocná recepčná práca v zariadení bez oddelenej činnosti vrátnice (napr. vedenie denníka ubytovaných, knihy návštev), vyberanie poplatkov za poskytované služby.

01.06.2004

04 Čistenie a upratovanie veľkých plôch pomocou samohybného mechanizmu.

01.06.2004

05 Čistenie všetkých typov rozoberateľných okien vrátane ich rozoberania a skladania.

01.06.2004

06 Upratovanie po maliaroch, po murároch a pod. s použitím rôznych mechanických upratovacích strojov.

01.06.2004

07 Komplexné upratovanie zdravotníckych pracovísk v zdravotníckom zariadení, v zariadení sociálnych služieb alebo v zariadení pre pracovnú rehabilitáciu a rekvalifikáciu občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou.

01.06.2004

08 Komplexné čistenie a údržba výrobných a prevádzkových priestorov vrátane čistenia značne znečistených plôch chemickými prostriedkami.

01.06.2004

09 Príjem a výdaj zákaziek v zberniach vrátane vyberania poplatkov za služby a odvodu tržieb.

01.06.2004

10 Príjem bielizne s kontrolou stavu, stupňa a charakteru zašpinenia a poškodenia s určením spôsobu prania a čistenia a jej značkovanie.

01.06.2004

11 Obsluha zariadení na chemické čistenie odevov, pranie a odstreďovanie bielizne vrátane prípravy pracích, bieliacich, dezinfekčných, avivážnych a ostatných roztokov.

01.06.2004

12 Žehlenie bielizne a pracovných odevov na viacvalcových žehliacich strojoch vrátane ručného dožehľovania a skladania.

01.06.2004

13 Bežná oprava a údržba odevov, bielizne alebo obuvi.

01.06.2004

Pracovné činnosti z okruhu manipulácie:

01.06.2004

01 Prijímanie, potvrdzovanie, triedenie a doručovanie zásielok v spolupráci s poskytovateľmi transportných služieb spojené s hmotnou zodpovednosťou.

01.06.2004

02 Samostatný príjem, skladovanie, ošetrovanie a výdaj výrobkov a materiálov vrátane vedenia evidencie.

01.06.2004

03 Nakladanie a skladanie prepravovaných hmôt, výrobkov alebo tovaru na vozidlo a z vozidla.

01.06.2004

04 Obsluha skladových mechanizačných prostriedkov.

01.06.2004

05 Obsluha kotolne palivom ručne alebo mechanizačnými prostriedkami.

01.06.2004

Pracovné činnosti z okruhu laboratórnej práce:

01.06.2004

01 Pomocná práca pri príprave biologického materiálu na laboratórne vyšetrenie vrátane prípravy jednoduchých roztokov alebo mechanická práca pri príprave pôd.

01.06.2004

Pracovné činnosti z okruhu obsluhy, remeselných, opravárskych a údržbárskych prác:

01.06.2004

01 Obsluha reverzačných rotačných zásobníkov pri homogenizácii a dávkovaní odpadu do predkomory kotla.

01.06.2004

02 Obsluha výmenníkovej stanice bez automatickej regulácie alebo redukčnej stanice diaľkového vykurovania.

01.06.2004

03 Obsluha zásobníka s roštom, vibračného podávača alebo paketovacieho lisu vrátane ručnej manipulácie s tuhým odpadom.

01.06.2004

04 Obsluha jednoduchého strojového zariadenia (napr. sušička, odstredivka, odmasťovacie zariadenie).

01.06.2004

05 Pomocná práca pri obsluhe aktivačných nádrží, usadzovačov, čerpadiel a potrubí pri biologickom čistení odpadových vôd.

01.06.2004

06 Pomocná práca pri obsluhe a údržbe energetických alebo vodohospodárskych zariadení.

01.06.2004

07 Pomocná práca v autodielni.

01.06.2004

08 Demontáž akumulátorových batérií, čistenie a konzervovanie povrchu článkov.

01.06.2004

09 Jednoduchá kováčska práca (napr. ručné kovanie, ohýbanie, ostrenie a kalenie náradia).

01.06.2004

10 Jednoduchá ručná zámočnícka práca (napr. ručné rezanie tenkostenného profilu, spájanie dielcov skrutkovaním, ohýbanie materiálu za studena).

01.06.2004

11 Jednoduchá zámočnícka práca (napr. vŕtanie, brúsenie a zhotovovanie jednoduchej súčiastky).

01.06.2004

12 Jednoduchá klampiarska práca v dielňach (napr. ručné a strojové strihanie tabuľového plechu, ohýbanie, vŕtanie a vystužovanie plechu, nitovanie a spájanie dielcov).

01.06.2004

13 Jednoduchá stolárska práca (napr. pripravovanie lignátu, sololitu a pod. na rámy, priskrutkovanie drobného kovania).

01.06.2004

14 Údržba lesoparku alebo ihriska vrátane údržby a starostlivosti o náradie.

01.06.2004

03. PLATOVÁ TRIEDA

01.06.2004

Kvalifikačné predpoklady: stredné vzdelanie.

01.04.2007

01 Dozor a ochrana zbierkových, múzejných a výstavných fondov, verejného priestoru, kultúrneho zariadenia alebo verejného priestranstva s prípadným využívaním priemyselnej televízie, videotechniky vrátane spolupráce s políciou.

01.06.2004

02 Ponuka a samostatný predaj tovaru, preberanie, uskladňovanie, vystavovanie a aranžovanie tovaru v predajni, vyberanie poplatkov alebo vystavovanie potrebného dokladu pre pokladnicu.

01.06.2004

Pracovné činnosti z okruhu polygrafie:

01.06.2004

01 Príprava tlačovej formy, nastavenie stroja, jednofarebná jednostranná tlač na maloformátovom stroji.

01.06.2004

02 Údržba a bežná oprava ofsetového hárkového, xerografického a diazografického stroja s pripojeným znášacím zariadením.

01.06.2004

03 Odborná práca pri fotografovaní čiernobielych fotografií, exteriérové fotografovanie, vyhotovovanie fotokópií z mikrofilmov a vyvolávanie negatívov.

01.06.2004

04 Fotografovanie čiernobielych informatívnych materiálov a dokumentačných fondov alebo zhotovovanie fotokópií z mikrofilmov s bežnými textovými predlohami.

01.06.2004

05 Odborná práca pri vyvolávaní farebných filmov, kopírovaní, zväčšovaní alebo zmenšovaní fotografií a diapozitívov a pri príprave vývojok, ustaľovačov a iných chemikálií na spracúvanie farebných a inverzných filmov a kópií v automatoch.

01.06.2004

Pracovné činnosti z okruhu stravovania:

01.06.2004

01 Obsluha viacúčelového veľkokapacitného kuchynského stroja alebo viac jednoúčelových veľkokapacitných kuchynských strojov na výrobu pokrmov.

01.06.2004

02 Obsluha veľkokapacitných chladiacich alebo mraziacich zariadení.

01.06.2004

03 Výroba a výdaj bežných druhov teplých jedál alebo zložitých jedál studenej kuchyne a výroba polotovarov z predspracovaných surovín na prípravu hlavných jedál.

01.06.2004

04 Výroba a výdaj bežných druhov múčnikov a cukrárskych výrobkov (napr. koláče, bábovky, vianočky), výroba teplých múčnikov (napr. šišky, ovocné nákypy), hromadná výroba cukrárskych výrobkov a múčnikov v závodnom, školskom alebo obdobnom stravovacom zariadení.

01.06.2004

05 Samostatné preberanie objednávok, stolovanie a obsluha zákazníkov.

01.06.2004

06 Samostatné vedenie príručného skladu v zariadení vrátane hmotnej zodpovednosti, sprostredkúvanie služieb alebo obsluha minibaru vrátane odovzdávania podkladov na vyúčtovanie.

01.06.2004

Pracovné činnosti z okruhu ubytovania, upratovania a čistenia:

01.06.2004

01 Domovnícka práca vrátane údržby objektu (napr. oprava zámok, rôznych uzáverov), drobná murárska, stolárska, inštalatérska a záhradnícka práca s prípadným vykurovaním objektu.

01.04.2007

02 Prijímanie a vybavovanie objednávok ubytovacích a iných služieb vrátane vedenia predpísanej evidencie a vyberania poplatkov za poskytované služby.

01.06.2004

03 Šitie, oprava a úprava pracovných odevov, šatstva alebo bielizne.

01.06.2004

04 Pletenie na mechanických strojoch (napr. typu WERA-U, DERA-B).

01.06.2004

05 Strojové žehlenie odevov na lisoch, ručné žehlenie toaliet, divadelných kostýmov, hodvábnych výrobkov, individuálnych spoločenských odevov vrátane zložitého tvarovania tkanín (plisovanie) aj na strojoch.

01.06.2004

06 Určovanie pracovného postupu a odstraňovanie škvŕn z bielizne, textílií, odevov alebo z iných výrobkov ľahkou detážou.

01.06.2004

Pracovné činnosti z okruhu manipulácie:

01.06.2004

01 Samostatné kvantitatívne, prípadne kvalitatívne preberanie tovarov, výrobkov, materiálov a surovín, ich skladovanie, kompletizácia pre odberateľa, obsluha skladovacích mechanizmov s využitím výpočtovej techniky vrátane inventarizácie.

01.06.2004

02 Ručný presun hmôt, polotovarov a výrobkov s hmotnosťou nad 50 kg.

01.06.2004

03 Expedícia hotových výrobkov a zásielok.

01.06.2004

04 Montáž a demontáž výstav a expozícií vrátane nakladania a vykladania exponátov a výstavného systému pri prevoze a dovoze výstav pri zvýšenom riziku poškodenia exponátov.

01.06.2004

Pracovné činnosti z okruhu laboratórnej práce:

01.06.2004

01 Starostlivosť o laboratórne zvieratá, kŕmenie vrátane prípravy krmiva, napájanie a hygienická starostlivosť, pomoc pri obsluhe zariadení na sterilizáciu krmív pre laboratórne zvieratá.

01.06.2004

02 Ošetrovanie a odchov laboratórnych zvierat podľa hmotnostných kategórií, sledovanie zdravotného stavu zvierat.

01.06.2004

03 Príprava pomôcok na laboratórne práce (napr. biologický materiál, kultivačné pôdy, jednoduché roztoky).

01.06.2004

04 Dezinfekcia, dezinsekcia a deratizácia vrátane prípravy zariadení, pomôcok, chemických postrekov a vlastnej aplikácie chemických insekticídov, postrekovanie alebo práškovanie v závislosti od charakteru a rozsahu zamorených priestorov alebo kladenie nástrah na hubenie hlodavcov.

01.06.2004

05 Identifikácia a odber hrubých vzoriek podľa zjavných fyzikálnych vlastností podľa platných predpisov, príprava analytických a referenčných vzoriek.

01.06.2004

06 Príprava štandardných roztokov na analytické určovanie, kalibrácia vrátane presného určenia konštánt látok.

01.06.2004

07 Príprava analytických a referenčných vzoriek vrátane sterilizácie laboratórneho skla a náradia pri náročných technológiách (napr. preukazovanie stopových prvkov v tkanivových kultúrach).

01.06.2004

Pracovné činnosti z okruhu obsluhy, remeselných, opravárskych a údržbárskych prác:

01.06.2004

01 Obsluha umývacieho tunela, šampónovanie, pastovanie a leštenie povrchu karosérie, podvozkov a motorov áut a odstraňovanie nedostatkov vzniknutých pri umývaní (napr. zaplavenie karburátora alebo zapaľovania vodou).

01.06.2004

02 Obsluha a údržba strojových a rozvodných sústav malých kúpeľných a rehabilitačných zariadení s bazénom, s vaňovými a sprchovými boxmi a ďalšími procedúrami (napr. výmenníkové, čerpacie a filtračné zariadenie s prípadnou úpravou vody).

01.06.2004

03 Obsluha teplovodného alebo horúcovodného kotla systému ústredného vykurovania s výkonom kotla do 5,8 MW, alebo nízkotlakového parného kotla s menovitým výkonom, alebo viac kotlov s prepočítaným výkonom do 8 t/h.

01.06.2004

04 Zabezpečovanie prevádzky kotolne na tekuté alebo plynné palivo s poloautomatizovaným, s automatizovaným meraním alebo s reguláciou vrátane údržby a odstraňovania drobných porúch.

01.06.2004

05 Obsluha výmenníkovej stanice s tepelným výkonom do 80 MW vrátane strojového príslušenstva (napr. obehové čerpadlo, ohrievač obehovej vody, prípadne redukčná stanica).

01.06.2004

06 Údržba klimatizačných zariadení v rozsiahlych objektoch (napr. kontrola a výmena vreckových filtrov, čistenie rovnosmerných plôch výmenníkov ionizačných jednotiek).

01.06.2004

07 Čistenie odpadových nádrží a obsluha čistiarne odpadových vôd.

01.06.2004

08 Zisťovanie porúch a oprava rozvodov elektroinštalácie v objektoch s prípadnou výmenou vodičov vrátane premerania.

01.06.2004

09 Výmena olejov a výplach motorov, prevodoviek a rozvodoviek, ošetrenie a výmena vložiek čističov oleja a vzduchu, premazávanie vozidiel podľa mazacieho plánu, premazanie pier a drobné opravy.

01.06.2004

10 Demontáž a montáž palivového vedenia, ventilátorov, regulátorov vstrekovacieho čerpadla a pod., montáž hlavných skupín a celková montáž vozidla vrátane preskúšania, demontáž, oprava a montáž dopravného čerpadla alebo jednostupňového karburátora, oprava prevodovky, prídavnej prevodovky, dynama, elektrického čerpadla, spúšťača.

01.06.2004

11 Striekanie vrchnej farby na veľkých alebo členitých plochách bez nárokov na vzhľad povrchu.

01.06.2004

12 Prehliadka a oprava akumulátorových batérií v rozsahu medzi jednotlivými prehliadkami alebo ich bežná oprava.

01.06.2004

13 Obsluha, údržba a bežná oprava lyžiarskeho vleku.

01.06.2004

14 Obsluha a údržba potrubnej pošty.

01.06.2004

15 Obsluha spaľovacieho zariadenia na špecifický odpad.

01.06.2004

16 Základná údržbárska práca (napr. oprava elektromechanickej kontrolnej pokladnice, jednoduchého reprografického stroja).

01.06.2004

17 Kováčska práca (napr. strojové zhotovovanie kováčskych výrobkov).

01.06.2004

18 Stolárska, lakovnícka a murárska údržbárska práca.

01.06.2004

04. PLATOVÁ TRIEDA

01.06.2004

Kvalifikačné predpoklady: stredné vzdelanie.

01.06.2004

01 Ozbrojená ochrana a sprevádzanie peňažných zásielok a cenín.

01.06.2004

02 Ochrana významného zariadenia (napr. Slovenská národná galéria, Slovenské národné múzeum), pamiatok alebo chránených objektov, spolupráca s orgánmi polície.

01.06.2004

03 Zabezpečovanie a vykonávanie požiarneho dozoru v divadle, v koncertnej sieni alebo v inom kultúrnom zariadení vrátane prác pri zdolávaní mimoriadnych udalostí a záchrane osôb.

01.06.2004

04 Plnenie základných povinností poriadkovej služby vo vymedzenom rozsahu.

01.06.2004

05 Zaobstarávanie a nákup tovaru vrátane jeho uskladňovania, samostatného predaja, vystavovania a aranžovania v predajni, príprava podkladov na fakturáciu, inkaso alebo vystavovanie potrebného dokladu pre pokladnicu.

01.06.2004

Pracovné činnosti z okruhu polygrafie:

01.06.2004

01 Zhotovovanie farebných snímok, mikrofilmov, mikrofišov a ich kópií.

01.06.2004

02 Vyvolávanie, zosilňovanie alebo zoslabovanie negatívov na farebnú fotografiu vrátane prípravy vyvolávacích roztokov a vykonávanie negatívnej retuše.

01.06.2004

03 Duplikovanie mikrofilmov a mikrofišov na diazoduplikačné filmy so čpavkovým vyvolávaním, kopírovanie na halogenidostrieborné filmy.

01.06.2004

04 Ručné kopírovanie, zväčšovanie alebo zmenšovanie negatívov stredných formátov z historických alebo umeleckých zbierkových predmetov s použitím zvláštnych techník retuše.

01.06.2004

05 Zhotovovanie montáží pre jednofarebnú a dvojfarebnú ofsetovú tlač.

01.06.2004

06 Príprava tlačovej formy, nastavovanie stroja, dvojfarebná jednostranná tlač na maloformátovom stroji.

01.06.2004

07 Ručné zhotovovanie knižných dosiek a jednoduchej knižnej väzby.

01.06.2004

08 Jednoduchá knihárska práca pri obnove knižných fondov.

01.06.2004

09 Rozmnožovanie a kopírovanie technických a iných dokumentov na rotačných xerografických strojoch s pripojeným znášacím zariadením a s úpravou mäkkou väzbou.

01.06.2004

Pracovné činnosti z okruhu stravovania:

01.06.2004

01 Úprava jatočného mäsa, hydiny a rýb na kuchynské spracovanie.

01.06.2004

02 Zabezpečovanie postupov výroby jedál zmenovým kuchárom vo viaczmennej prevádzke (napr. v nemocnici, v domove mládeže, v internáte, v zariadení sociálnych služieb) vrátane ich výdaja.

01.06.2004

03 Výroba technologicky náročných teplých jedál alebo špecialít studenej kuchyne s prípadným využitím veľkokapacitných programovo riadených kuchynských strojov.

01.06.2004

04 Výroba a výdaj technologicky náročných cukrárskych výrobkov alebo špecialít cukrárskej výroby, spracúvanie vlastných receptúr a kalkulácií vrátane kontroly hotových výrobkov.

01.06.2004

05 Príprava tabule, stolovanie a obsluha najmä pri osobitných príležitostiach (napr. banket, recepcia) vrátane dokončovania jedál pri stole a ich konečnej úpravy.

01.06.2004

06 Výroba pekárskych výrobkov vrátane expedície podľa objednávok.

01.06.2004

07 Obsluha skupiny veľkokapacitných a programovo riadených kuchynských strojov na výrobu alebo mrazenie pokrmov v centrálnej kuchyni alebo vo vývarovni vrátane určenia technologického postupu a kontroly hotových výrobkov.

01.06.2004

08 Samostatné preberanie objednávok, vystavovanie a aranžovanie jedál, stolovanie a obsluha zákazníkov vrátane inkasa tržieb.

01.06.2004

Pracovné činnosti z okruhu ubytovania, upratovania a čistenia:

01.06.2004

01 Zabezpečovanie upratovacích a doplňujúcich prác v zariadení vrátane vedenia príručného skladu.

01.04.2007

02 Samostatné prijímanie a vybavovanie objednávok ubytovacích a iných služieb, inkaso valút, vedenie predpísanej evidencie.

01.06.2004

Pracovné činnosti z okruhu manipulácie:

01.06.2004

01 Druhové, kvantitatívne a kvalitatívne preberanie tovaru, jeho uskladnenie s využitím výpočtovej techniky a sledovanie podmienok uskladnenia.

01.06.2004

Pracovné činnosti z okruhu laboratórnej práce:

01.06.2004

01 Bežná laboratórna práca pri vykonávaní základných chromatografických analýz.

01.06.2004

Pracovné činnosti z okruhu obsluhy, remeselných, opravárskych a údržbárskych prác:

01.06.2004

01 Obsluha a bežná údržba strojových a rozvodných sústav plaveckého bazénu nad 20 m dĺžky alebo stredných kúpeľných zariadení s bežnými vodoliečebnými procedúrami (napr. horúci vzduch, para, sauna), obsluha a bežná údržba čerpacej, filtračnej, výmenníkovej a klimatizačnej stanice vrátane rozboru a úpravy vody.

01.06.2004

02 Obsluha a údržba klimatizačného zariadenia zloženého z vykurovacích, z chladiacich a z mraziacich elementov (chladiaci výkon približne 3,5 MW), nastavovanie termostatov vstupnej vody, predhrievačov ľahkých vykurovacích olejov a uzatváranie armatúr na okruhoch vykurovacieho média.

01.06.2004

03 Zabezpečovanie prevádzky parného kotla s menovitým výkonom alebo viacerých kotlov s prepočítaným výkonom do 60 t/h alebo horúcovodného kotla s menovitým výkonom alebo viacerých kotlov s prepočítaným výkonom do 35 MW.

01.06.2004

04 Technické zabezpečovanie chodu strojového zariadenia na výrobu ľadu vrátane opravy a bežnej údržby s prípadnou obsluhou agregátov núdzového osvetlenia.

01.06.2004

05 Montáž a zapájanie elektroinštalácie v objektoch a zariadeniach vrátane rozvodných skríň.

01.06.2004

06 Oprava a údržba elektrického alebo strojového zariadenia (napr. oprava elektrickej inštalácie, osvetlenia nemocnice, liečebného zariadenia, školy, školského zariadenia, kina, divadla, reprezentačných miestností).

01.06.2004

07 Zabezpečovanie chodu a oprava elektrických strojov a zariadení (napr. šijací stroj, pletací stroj).

01.06.2004

08 Kontrola, výmena a oprava jednotlivých častí celkov, systémov, skupín vozidiel (napr. chladiaca sústava, palivový systém, brzdový systém, podvozkové skupiny, riadenie, elektrosústava), kontrola a nastavovanie geometrie obidvoch náprav.

01.06.2004

09 Konečné striekanie rovných plôch karosérií automobilov alebo autobusov vrátane tmelenia, brúsenia a čistenia zvarovaných častí alebo leštenie karosérií osobných automobilov po konečnom nástreku.

01.06.2004

10 Zhotovovanie alebo výmena poškodenej zvarovanej časti karosérie alebo kostry automobilu vrátane vyrovnávania (napr. dvere, podlaha, blatník, strecha), zhotovovanie dielcov z materiálov všetkých druhov a ich montáž do špeciálnych a účelových vozidiel bez zmeny technickej spôsobilosti, oprava a výmena častí výfukového systému, oprava poškodených plastových častí motora vozidla lepením.

01.06.2004

11 Špecializovaná zámočnícka práca (napr. oprava nosných oceľových konštrukcií) vrátane kontroly zvarov, tvarovania, brúsenia, lícovania a opravy nástrojov.

01.06.2004

12 Údržba a oprava spojovacích rozvodov (napr. hlásky), rozvodov elektrickej a požiarnej signalizácie, kontrola, oprava a výmena jednotlivých častí spojovacích celkov (napr. panel rozhlasovej ústredne, telefónnej ústredne, zosilňovacej stanice).

01.06.2004

05. PLATOVÁ TRIEDA

01.06.2004

Kvalifikačné predpoklady: stredné vzdelanie alebo úplné stredné vzdelanie.

01.06.2004

01 Ozbrojená ochrana návštevníkov a ich majetku pri hromadných podujatiach alebo ozbrojená ochrana významných kultúrnych objektov, spolupráca s orgánmi polície.

01.06.2004

02 Zabezpečovanie ochrany, prepravy a doručovania písomností a iných materiálov označených rôznym stupňom utajenia a kuriérskych zásielok.

01.06.2004

03 Ozbrojená ochrana a stráženie dôležitých objektov s veľkým množstvom výbušnín, zbraní alebo horľavín.

01.06.2004

04 Základný výcvik a ošetrovanie psov v chovateľskej stanici zaoberajúcej sa veľkochovom psov až po ich odovzdanie do priameho výkonu.

01.06.2004

05 Odborná príprava, výchova a výcvik šteniat a mladých služobných psov vrátane ich výberu a prípravy na chovateľské účely (zvod mladých psov, skúška z výkonu, účasť a hodnotenie na výstave, bonitácia).

01.06.2004

06 Zabezpečovanie prevádzky zvereného úseku prevádzkovej jednotky (napr. predajňa, stravovacia jednotka), vybavovanie reklamácií a objednávok.

01.06.2004

Pracovné činnosti z okruhu polygrafie:

01.06.2004

01 Príprava tlačovej formy, nastavovanie stroja, dvojfarebná obojstranná tlač na maloformátovom stroji.

01.06.2004

02 Zhotovovanie kombinovaných viacfarebných montáží pre ofsetovú tlač.

01.06.2004

03 Individuálne a špecializované fotografovanie.

01.06.2004

04 Špecializované fotografovanie, zhotovovanie mikrofilmov a mikrofišov vzácnych knižných publikácií evidovaných ako kultúrne pamiatky na čiernobiely i farebný materiál.

01.06.2004

05 Snímanie na mikrografických krokových aj súradnicových kamerách s ručnou voľbou expozície alebo s automatickým riadením expozície.

01.06.2004

06 Ručné kopírovanie a zväčšovanie z historických zbierkových negatívov väčšieho formátu s využitím špeciálnych prístrojov a s použitím zvláštnych fotografických techník a retuše a konečná úprava výsledkov na bádateľské, zbierkové, výstavné a publikačné účely.

01.06.2004

07 Príprava predlôh na zhotovovanie výťažkov na skenovanie a montáž farebných výťažkov (diapozitívov).

01.06.2004

08 Odborná knihárska práca na knižných väzbách, spracúvanie ručnej väzby vrátane zdobenia dosiek, kartonáže a rezačskej práce.

01.06.2004

09 Samostatné zabezpečovanie reprografickej práce pomocou výpočtovej techniky a kopírovacích strojov vrátane zabezpečovania ich údržby a opráv.

01.06.2004

10 Samostatné rozmnožovanie a kopírovanie technických a iných dokumentov na digitálnych tlačových zariadeniach pomocou výpočtovej techniky vrátane správy dokumentov.

01.06.2004

Pracovné činnosti z okruhu stravovania:

01.06.2004

01 Výroba veľmi náročných národných špecialít alebo výroba najnáročnejších špecialít studenej kuchyne na banket a recepciu, organizácia výroby jedál na slávnostné príležitosti vrátane zostavovania vlastných receptúr vybraných pokrmov.

01.06.2004

02 Zhotovovanie zložitých a výtvarne náročných cukrárskych výrobkov podľa individuálnych požiadaviek alebo podľa vlastných návrhov.

01.06.2004

03 Zabezpečovanie výroby cukrárskych výrobkov, múčnikov a cukrárskych špecialít na osobitné akcie prevažne podľa vlastných receptúr a kalkulácií s použitím rôznej technológie, prípadná účasť na výrobe.

01.06.2004

04 Organizovanie práce obsluhujúcich zamestnancov pri zahraničných návštevách (napr. hlava štátu, predseda a podpredseda parlamentu, predseda a podpredseda vlády, minister, generálny tajomník OSN, generálny tajomník NATO) vo vybranom zariadení, uvádzanie hostí na miesta pri stole, preberanie a realizácia najzložitejších objednávok s poradenskou službou.

01.06.2004

05 Výroba najzložitejších diétnych jedál podľa diétneho programu záväzného v zdravotníckom zariadení, v školskom zariadení alebo v zariadení sociálnych služieb, alebo v stravovacom zariadení strediska vrcholového športu.

01.06.2004

Pracovné činnosti z okruhu manipulácie:

01.06.2004

01 Vedenie skladu drobného hmotného majetku a pomocného materiálu a vedenie predpísanej evidencie v zariadení.

01.06.2004

02 Skladovanie a ošetrovanie špeciálnych druhov materiálov v skladoch osobitného určenia, vedenie ich evidencie.

01.06.2004

Pracovné činnosti z okruhu laboratórnej práce:

01.06.2004

01 Analýza neštandardných vzoriek inštrumentálnymi metódami (napr. preparačná metóda, špeciálny rozbor rafinérskych výrobkov).

01.06.2004

Pracovné činnosti z okruhu obsluhy, remeselných, opravárskych a údržbárskych prác:

01.06.2004

01 Zabezpečovanie chemickotechnologických procesov na čistiarni odpadových vôd, meranie prietokov, koncentrácie látkového znečistenia privádzaných a vypúšťaných vôd, práca s chemikáliami.

01.06.2004

02 Zabezpečovanie prevádzky chemickej úpravovne vody, odoberanie vzoriek, vykonávanie rozborov a skúšok vrátane ich vyhodnocovania.

01.06.2004

03 Zabezpečovanie prevádzky strojového zariadenia veľkého kúpeľného zariadenia alebo rehabilitačného zariadenia s viacerými bazénmi a špeciálnymi vodnými zariadeniami alebo s vodoliečebnými zariadeniami.

01.06.2004

04 Oprava a údržba elektrických zariadení alebo strojových zariadení (napr. oprava ofsetového tlačiarenského alebo knihárskeho stroja a zariadenia, oprava parného kotla od 20 do 160 t/h, oprava a nastavenie kamery na záznam zvuku, oprava všetkých druhov premietacích zariadení v kinách).

01.06.2004

05 Zabezpečovanie prevádzky parného kotla s menovitým výkonom alebo viacerých kotlov s prepočítaným výkonom do 300 t/h alebo horúcovodného kotla s menovitým výkonom alebo viacerých kotlov s prepočítaným výkonom do 180 MW.

01.06.2004

06 Zabezpečovanie prevádzky výmenníkovej stanice s tepelným výkonom od 150 do 300 MW vrátane pridruženého zariadenia (napr. obehové čerpadlo, ohrievač obehovej vody, redukčná stanica).

01.06.2004

07 Obsluha parného alebo elektrického napájacieho agregátu s menovitým hmotnostným prietokom nad 208 kg/s (cca 750 t/h) a tlakom nad 5 MPa.

01.06.2004

08 Zabezpečovanie prevádzky, údržba a oprava veľkých klimatizačných zariadení pozostávajúcich z parovodných alebo z teplovodných kotlových jednotiek s výkonom cca 8,1 MW, turbokompresorov chladiacich zmesí, klimatizačných jednotiek a ich príslušenstva.

01.06.2004

09 Montáž, oprava a revízia osobných a lôžkových výťahov s nosnosťou do 500 kg a rýchlosťou 0,7 m/s riadených magnetickými snímačmi.

01.06.2004

10 Celková oprava, výmena a nastavenie skupín a systémov vozidiel (motor, prevodovka, spojka), podvozkových skupín (náprava), riadenia, brzdovej sústavy, elektrosústavy, záručná prehliadka vozidiel s použitím diagnostiky.

01.06.2004

11 Príprava karosérie a častí karosérie pred striekaním, konečné striekanie členitých plôch autobusov alebo automobilov mimo linky vrátane opráv (napr. dodržiavanie farebných odtieňov na všetkých plochách).

01.06.2004

12 Výmena alebo oprava značne deformovanej karosérie ručne alebo hydraulickým zariadením a plameňom vrátane výmeny čelného skla lepením alebo opravy poškodených častí autoskiel.

01.06.2004

13 Oprava elektrickej inštalácie a elektrického zariadenia obrábacích strojov a tvarovacích strojov formou výmeny alebo priama oprava poškodených elektrických zariadení vrátane odskúšania ich funkcie.

01.06.2004

14 Oprava, údržba a nastavovanie elektrotechnických systémov na meranie a reguláciu teplôt alebo iných veličín (napr. zapisovač, regulátor, snímač, prenosové zariadenie).

01.06.2004

15 Zabezpečovanie, obsluha a údržba chodu transformačnej stanice.

01.06.2004

16 Obsluha a oprava elektrických rozvodov vrátane rozvodní VN/NN, náhradných zdrojov elektrickej energie, dieselagregátov s výkonom nad 200 kVA.

01.06.2004

17 Revízia alebo skúšanie prenosných elektrických spotrebičov.

01.06.2004

18 Vysokošpecializovaná zámočnícka práca vyžadujúca osobitné oprávnenie (napr. zváranie tlakových nádob, oceľových konštrukcií).

01.06.2004

19 Strojové čistenie skladovacích nádrží pohonných látok a mazadiel vrátane vykonávania ich údržby a kontroly s použitím dýchacej techniky.

01.06.2004

06. PLATOVÁ TRIEDA

01.06.2004

Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie.

01.06.2004

01 Ozbrojená ochrana osôb pri hromadných podujatiach.

01.01.2009

02 Zabezpečovanie ozbrojenej ochrannej služby v objektoch osobitnej dôležitosti alebo v organizačnej jednotke s veľkým množstvom výbušnín, zbraní, horľavín alebo jedov.

01.06.2004

03 Zabezpečovanie ochrany, prepravy a doručovania písomností a iných materiálov označených rôznym stupňom utajenia a kuriérskych zásielok na diplomatické misie do zahraničia vrátane príjmu, evidencie a dopravy diplomatických zásielok.

01.06.2004

04 Zabezpečovanie prevádzky v prevádzkových jednotkách (napr. predajňa, stravovacia jednotka) a vybavovanie reklamácií a objednávok vrátane kontrolnej činnosti.

01.04.2007

05 Zhotovovanie najnáročnejších a špeciálnych prototypov spoločenských, slávnostných a historických rovnošiat s využitím rôznych druhov materiálov a povrchových úprav.

01.06.2004

Pracovné činnosti z okruhu polygrafie:

01.06.2004

01 Zhotovovanie kombinovaných viacfarebných montáží pre tlač bez použitia kolíčkového spôsobu.

01.06.2004

02 Príprava tlačovej formy, nastavovanie stroja, viacfarebná obojstranná tlač na hárkovacom veľkoformátovom stroji.

01.06.2004

03 Zalamovanie náročných textov publikácií, oblamovanie obrázkov podľa predlohy s využitím výpočtovej techniky.

01.06.2004

04 Zhotovovanie umelecky a výtvarne zameraných farebných fotografií a fotomontáží vrátane simultánnych fotografií, ktoré zobrazujú na jednej fotografii niekoľko fáz, polôh a stavov fotografovaného subjektu.

01.06.2004

05 Zhotovovanie viacfarebných poltónových a autotypických výťažkov s použitím všetkých druhov korekčných masiek a s využitím rôznych grafických programov.

01.06.2004

06 Špeciálna knihárska práca (napr. ručné zhotovovanie koženej väzby unikátnych kníh).

01.06.2004

07 Reštaurovanie historickej knižnej väzby.

01.06.2004

08 Príprava tlačovej formy, nastavenie tlačiarenského stroja, náročná obojstranná braillová tlač.

01.06.2004

Pracovné činnosti z okruhu stravovania:

01.06.2004

01 Organizovanie výroby jedál vrátane určovania technologických postupov a kalkulácií, zostavovanie vlastných receptúr a jedálnych lístkov pri osobitných príležitostiach (napr. banket, recepcia, akcia s medzinárodnou účasťou).

01.06.2004

Pracovné činnosti z okruhu obsluhy, remeselných, opravárskych a údržbárskych prác:

01.06.2004

01 Individuálna remeselná kusová výroba vrátane renovácie súčiastok, náhradných dielcov alebo špeciálnych prípravkov bez určených technologických postupov a výkresovej dokumentácie pomocou špeciálnych obrábacích strojov.

01.06.2004

02 Kontrola vozidiel po oprave, diagnostika chýb technického stavu vozidiel, testovanie motorov a elektrického príslušenstva vozidiel.

01.06.2004

03 Oprava ťažko havarovaných motorových vozidiel vrátane vyrovnania s dodržaním základných bodov geometrie vozidiel stanovených výrobcom, prestavba motorových vozidiel na špeciálne účely po schválení zmeny technickej spôsobilosti.

01.06.2004

04 Zabezpečovanie prevádzky, údržba a oprava poloautomatizovaných a automatizovaných klimatizačných zariadení pre veľmi rozsiahle objekty s výkonom tepelných zdrojov cca 11,6 MW, turbokompresorov, chladiacich veží, klimatizačných jednotiek a ich príslušenstva.

01.06.2004

05 Zabezpečovanie prevádzky parného kotla s menovitým výkonom alebo viacerých kotlov s prepočítaným výkonom nad 300 t/h alebo horúcovodného kotla s menovitým výkonom alebo viacerých kotlov s prepočítaným výkonom nad 180 MW.

01.06.2004

06 Zabezpečovanie prevádzky výmenníkovej stanice s tepelným výkonom nad 300 MW vrátane pridruženého zariadenia (napr. obehové čerpadlo, ohrievač obehovej vody, redukčná stanica).

01.06.2004

07 Oprava, údržba a nastavenie zložitej meracej techniky a regulačnej techniky (napr. pri riadení technologického procesu úpravy vody) vrátane uvedenia do chodu.

01.06.2004

08 Oprava, údržba a príprava špeciálnych technických prostriedkov na zabezpečovanie výcviku a vyučovacieho procesu (napr. špeciálny výcvikový trenažér).

01.06.2004

09 Vykonávanie pravidelných emisných kontrol vozidiel so zážihovými benzínovými motormi.

01.06.2004

10 Zisťovanie, hodnotenie technického stavu cestných vozidiel na ich ďalšiu spôsobilosť pomocou najzložitejších meraní.

01.06.2004

11 Servisná a mechanická práca pri príprave a nastavovaní súťažného stroja na cyklistické preteky podľa stanovených kritérií.

01.06.2004

12 Oprava zložitých automatických zariadení reprografickej techniky schopnej automaticky spracúvať komplexnú technológiu tlače.

01.06.2004

13 Montáž, opravy, zapájanie, údržba, kontrola, revízia a nastavovanie alebo demontáž špeciálnych výťahov s pamäťovým riadením a logickými obvodmi alebo výťahových systémov Simplex, Duplex, Triplex a vyšších sústav s pamäťovými a logickými obvodmi, s nosnosťou nad 500 kg a rýchlosťou 1,4 m/s.

01.04.2007

14 Servisná a mechanická práca pri príprave a nastavovaní súťažného stroja na preteky športových plavidiel vrátane výmeny, nastavovania a celkovej opravy prívesných motorov podľa stanovených kritérií.

01.06.2004

07. PLATOVÁ TRIEDA

01.06.2004

Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie.

01.06.2004

01 Špeciálna ozbrojená individuálna ochrana.

01.06.2004

Pracovné činnosti z okruhu polygrafie:

01.06.2004

01 Príprava tlačovej formy, nastavovanie stroja, náročná obojstranná viacfarebná tlač na hárkovacom veľkoformátovom stroji vyžadujúca presné dodržanie farieb podľa originálu.

01.06.2004

02 Vypracúvanie návrhov a samostatné zhotovovanie umelecky vysoko náročných knihárskych výrobkov zdobených napr. vypaľovaním, morením, intarziou.

01.06.2004

Pracovné činnosti z okruhu stravovania:

01.06.2004

01 Organizovanie práce zamestnancov pri zahraničných návštevách na najvyššej úrovni (napr. hlava štátu, predseda a podpredseda parlamentu, predseda a podpredseda vlády, minister, generálny tajomník OSN, generálny tajomník NATO) vo vybranom účelovom zariadení pri výrobe teplých a studených pokrmov vrátane zostavovania vlastných receptúr, technologických postupov a kalkulácií (napr. špecialít šéfkuchára) a pri výrobe jedál podľa špeciálnych požiadaviek cudzích národov alebo pri osobitných príležitostiach.

01.06.2004

Pracovné činnosti z okruhu obsluhy, remeselných, opravárskych a údržbárskych prác:

01.06.2004

01 Zabezpečovanie montáže vysokotlakových systémov ústredného vykurovania so skúškami, vyregulovanie a uvedenie systému do prevádzky.

01.06.2004

02 Kontrola a oprava najzložitejších typov vozidiel s využitím diagnostických a elektronických zariadení, oprava, diagnostika a výmena elektronických riadiacich jednotiek a palubných počítačov.

01.06.2004

03. DOPRAVA, POŠTA A TELEKOMUNIKÁCIE

01.06.2004

02. PLATOVÁ TRIEDA

01.06.2004

Kvalifikačné predpoklady: neustanovujú sa.

01.06.2004

01 Doručovanie súdnych zásielok.

01.06.2004

02 Vedenie a bežná údržba zvereného motorového vozidla (napr. multikára, plošinový motorový vozík, malotraktor) s príslušným osvedčením.

01.06.2004

03 Zavesovanie (odpútavanie) bremien na žeriav rôznymi spôsobmi vrátane bremien nepravidelných tvarov pomocou hákov, klieští, plošín a viazačov vrátane bežnej údržby závesných prostriedkov.

01.06.2004

Pracovné činnosti z okruhu telekomunikácií:

01.06.2004

01 Obsluha pobočkových telefónnych ústrední a telefaxov alebo obsluha centrálnych staníc alebo dispečingov zvolávacích zariadení a vyrozumievacích zariadení a pod.

01.06.2004

02 Oprava krokového voliča automatickej telefónnej ústredne (napr. výmena dotykových ramien, skúšanie voličov na prerušenie, výmena káblov).

01.06.2004

03 Meranie elektrických parametrov jednotlivých diskrétnych súčiastok.

01.06.2004

04 Montáž snímačov signalizačných a zabezpečovacích zariadení.

01.06.2004

05 Prípravná práca na výrobu, montáž alebo opravy rádiokomunikačných zariadení (napr. príprava jednotlivých častí anténových jednotiek a anténových zariadení).

01.06.2004

06 Prelaďovanie krátkovlnných vysielačov do výkonu 60 kW podľa kmitočtového plánu.

01.06.2004

07 Prípravná práca na montáž a opravy káblov, zalievanie káblových súborov vrátane prípravy zalievacej hmoty.

01.06.2004

08 Montáž výstroja na ležiacich stožiaroch, montáž izolátorov na napájačových a odporových vedeniach, príprava dĺžok vodičov a lán na výrobu anténových systémov, kotiev a bleskozvodných zariadení.

01.06.2004

09 Príprava a výroba čiastkových konštrukcií anténových stožiarov vrátane anténových držiakov.

01.06.2004

03. PLATOVÁ TRIEDA

01.06.2004

Kvalifikačné predpoklady: stredné vzdelanie.

01.06.2004

01 Vedenie, obsluha a údržba ľahkých traťových mechanizmov (napr. motorový vozík, koľajový zdvihák typu MAMUT a PRM).

01.06.2004

02 Vedenie a údržba kolesových traktorov s prívesom pri doprave.

01.06.2004

03 Vedenie motorových vozíkov s prídavnými a doplnkovými zariadeniami a mechanizmami (napr. so zahrnovacou radlicou, so žeriavovým hákom, s klieštinami, s hydraulickým drapákom) na viacúčelové používanie.

01.06.2004

04 Vedenie motorových vozíkov a ťahačov so spaľovacím motorom (napr. BPHO, DPHO, Multicar) a malých traktorov s rýchlosťou do 15 km/h aj pri jazde na verejných komunikáciách vrátane manipulácie s bremenami.

01.06.2004

05 Odborná práca pri opravách zariadení koľajových tratí a dohľad nad správnym stavom koľajových spodkov a zvrškov, oprava výšky a smeru koľají a výhybiek, výmena koľajových polí, koľají a výhybiek, pochôdzka na pridelených úsekoch tratí, hlásenie porúch a pod.

01.06.2004

06 Odborná práca pri zabezpečovaní jazdy a posunu vlakov vrátane obsluhy ručne a miestne prestavovaných výhybiek, prevádzkové ošetrovanie výhybiek a zisťovanie voľnosti vlakovej cesty.

01.06.2004

07 Obsluha a údržba dieselových motorov poháňajúcich jednotlivé agregáty vrátane kontroly mastenia a chladenia (napr. kormidelnícke zariadenie), ich údržba, čistenie a výmena olejových filtrov.

01.06.2004

08 Údržba cestného telesa a objektov na cestnom telese bez používania malej strojovej mechanizácie (napr. ručné odkopávky, prekopávky, zárezy, oprava zvodidiel).

01.06.2004

09 Viazanie nepravidelných telies pri montáži spravidla v súčinnosti viacerých zdvíhacích zariadení (napr. teleso turbíny, mostná konštrukcia, lokomotíva pri nehode).

01.06.2004

10 Vedenie, obsluha a bežná údržba stavebných mechanizačných prostriedkov (napr. samopojazdný statický zhutňovací valec so šírkou behúňa do 2 m, stroj na rezanie živičných a betónových kobercov, lopatové rýpadlo do 2 m3 obsahu lopaty).

01.06.2004

Pracovné činnosti z okruhu telekomunikácií:

01.06.2004

01 Pravidelná funkčná skúška spojovacích ciest zariadení voličových telefónnych ústrední, samostatné odstraňovanie nepravidelnosti v prevádzke.

01.06.2004

02 Montáž alebo prevádzková údržba staničných akumulátorových batérií.

01.06.2004

03 Výmena modulov elektrických zariadení s digitálnym riadiacim systémom, ktorých chyba je priamo indikovaná diagnostikou systému (napr. ústredňa typu ÚE 10 – ÚE 200. Alcatel – Austria 5200 BCM).

01.06.2004

04 Zhotovovanie systémových prepojovacích káblov vrátane zapojenia konektorov alebo zhotovovanie zložitej drôtovej formy bez ukladacieho predpisu.

01.06.2004

05 Montáž stojanových konštrukcií a roštov podľa projektovej dokumentácie.

01.06.2004

06 Kontrola a nastavovanie úrovne signálov na prenosových zariadeniach bez komplexného vyhodnocovania zistených hodnôt.

01.06.2004

07 Spolupráca pri mechanickom zostavovaní anténových jednotiek, koaxiálnych deličov, smerových väzieb, impedančných transformátorov pre vysielacie zariadenia.

01.06.2004

08 Montáž alebo oprava časti vodného alebo vzduchového chladenia vysielačov, osadzovanie držiakov na anténové jednotky, koaxiálne deliče a napájače.

01.06.2004

09 Zriaďovanie oznamovacích vedení a signalizačných rozvodov v priemyselných a bytových objektoch so zapojením telefónnej stanice.

01.06.2004

10 Zabezpečovanie technickej prevádzky nadzemných telekomunikačných vedení vrátane výzbroje.

01.06.2004

11 Odpancierovanie káblových koncov, príprava káblových koncov na meranie.

01.06.2004

12 Montáž alebo oprava zvodov a viac ako štvordrôtových napájačov s konštantnou impedanciou a mechanických anténových prepínačov.

01.06.2004

13 Spolupráca pri úpravách anténových systémov a nosičov vrátane výmeny kotiev, impregnácie kotevných lán a výmeny závesných lán antén.

01.06.2004

14 Obsluha oblastných telefónnych ústrední a telefaxov, obsluha centrálnych staníc alebo dispečingov, zvolávacích a vyrozumievacích zariadení a pod. určených na medzištátny styk pri dodržiavaní zásad civilnej a vojenskej medzinárodnej komunikácie a zabezpečujúcich prechod na poľnú spojovaciu sústavu.

01.06.2004

04. PLATOVÁ TRIEDA

01.06.2004

Kvalifikačné predpoklady: stredné vzdelanie.

01.06.2004

01 Vedenie a bežná údržba cestných motorových vozidiel určených na prepravu osôb s počtom do 22 miest na sedenie okrem miesta pre vodiča alebo vozidiel s celkovou hmotnosťou do 12 000 kg.

01.06.2004

02 Vedenie, obsluha a údržba hnacích vozidiel (rušňov) na vlečkách.

01.06.2004

03 Vedenie motorového vozňa alebo súpravy mestskej koľajovej dopravy.

01.06.2004

04 Obsluha a samostatné zabezpečovanie technickej prevádzky strojového zariadenia a elektrického zariadenia plavidiel vrátane údržby a opravy lodného zariadenia.

01.06.2004

05 Samostatná odborná práca pri údržbe, oprave a montáži koľajových tratí a ich zariadení, pochôdzka pridelených úsekov troj- a viackoľajových tratí, oprava výšky a smeru koľají s bezpodvalovým upevnením koľajníc, montáž výhybiek na drevených podvaloch a pod.

01.06.2004

06 Zabezpečovanie pohybu vlaku horskej lesnej železnice podľa prepravného a cestovného poriadku a prevádzkových a bezpečnostných pomerov na trati.

01.06.2004

07 Odborná práca pri zabezpečovaní posunu železničných vozňov pri rozchode od 900 mm, obsluha bŕzd jednotlivých vozňov alebo ich skupín a pod.

01.06.2004

08 Zabezpečovanie bezpečnosti cestujúcich v prepravných priestoroch, kontrola stavu vlakovej súpravy, kontrola dokladov o zaplatení cestovného, obsluha a kontrola osvetlenia a pod.

01.06.2004

09 Odborná práca pri údržbe a oprave vozňového parku a zabezpečovanie spôsobilosti vozňového parku v súlade s prevádzkovým poriadkom.

01.06.2004

10 Vedenie, obsluha a bežná údržba strojových súprav na pretláčanie potrubia pod komunikáciami a objektmi.

01.06.2004

11 Odborná práca pri údržbe cestného telesa a objektov na cestnom telese s obsluhou strojových zariadení a malej mechanizácie (napr. frézovanie povrchu vozovky, zhutňovanie povrchu vozovky).

01.06.2004

12 Kladenie liatych asfaltových a asfaltobetónových dlažieb (s prípadnými stužujúcimi vložkami z pletiva) ručným nanášaním, vypracúvaním a zhutňovaním povrchu na chodníkoch, vozovkách alebo v halách.

01.06.2004

13 Vedenie, obsluha a bežná údržba napríklad

01.06.2004

– baranidiel a vyťahovačov,

01.06.2004

– dózerov, skrejprov a grejdrov s výkonom motora do 132 kW,

01.06.2004

– betonární s poloautomatickým ovládaním,

01.06.2004

– čerpacích súprav na dopravu a ukladanie betónových zmesí a mált s výkonom do 25 m3 za hodinu,

01.06.2004

– lopatových rýpadiel nad 2 m3 obsahu lopaty.

01.06.2004

14 Vedenie a obsluha kozových žeriavov pri montáži viacposchodových budov, vežových žeriavov s nosnosťou do 80 t alebo mostových žeriavov s nosnosťou nad 50 t.

01.06.2004

15 Obsluha autožeriavov s nosnosťou nad 3 t do 8 t na háku pri premiestňovaní bremien.

01.06.2004

Pracovné činnosti z okruhu telekomunikácií:

01.06.2004

01 Samostatné zabezpečovanie technickej prevádzky a skúšok na ucelenej časti telefónnych ústrední na vymedzenom čiastkovom úseku vrátane údržby príslušných poloautomatických skúšobných zariadení.

01.06.2004

02 Samostatné zabezpečovanie technickej prevádzky reléových a hľadačových pobočkových ústrední typu ÚSR 2/9/2, ÚSR 3/15/3 a ÚSH.

01.06.2004

03 Montáž alebo samostatné zabezpečovanie technickej prevádzky komplexov ochranných a signalizačných zariadení so skupinovými skriňami, napájačmi a kódovými hlásičmi.

01.06.2004

04 Výmena chybných modulov elektrických zariadení identifikovaných pomocou diagnostického zariadenia vrátane prekladu kódu (napr. EPEX).

01.06.2004

05 Zostavovanie vysielacích anténových jednotiek, koaxiálnych deličov a smerových väzieb vrátane elektrického zapojenia.

01.06.2004

06 Montáž koaxiálnych napájačov, koaxiálnych deličov a smerových väzieb vysielacích anténových systémov, frekvenčne modulovaných VKV vysielačov, dehydrátorov a umelých záťaží nahradzujúcich anténové systémy.

01.06.2004

07 Zriaďovanie vonkajšieho prípojného vedenia účastníckej stanice (samonosným káblom alebo vodičom) a montáž účastníckeho zariadenia.

01.06.2004

08 Samostatné zabezpečovanie technickej prevádzky účastníckych telefónnych zariadení (vonkajšie sady, podvojné prípojky, skupinové prípojky, sekretárske reléové zariadenia, telefónne prístroje).

01.06.2004

09 Montáž a oprava kapacitne nevyrovnávaných telekomunikačných káblov.

01.06.2004

10 Montáž alebo oprava vysielacích anténových zariadení typu Rhombus. L-anténa, ŠUS-anténa.

01.06.2004

05. PLATOVÁ TRIEDA

01.06.2004

Kvalifikačné predpoklady: stredné vzdelanie alebo úplné stredné vzdelanie.

01.06.2004

01 Vedenie a bežná údržba cestných motorových vozidiel určených na prepravu osôb s počtom nad 22 miest na sedenie okrem miesta pre vodiča alebo vozidiel s celkovou hmotnosťou nad 12 000 kg, alebo špeciálnych motorových vozidiel a techniky na údržbu pozemných komunikácií (napr. zametač s objemom zásobníka nad 5 m3, autožeriav s nosnosťou nad 8 ton, nakladač).

01.06.2004

02 Obsluha, údržba a oprava ťažkých mechanizmov na úpravu štrkového lôžka (napr. PUŠL 71, PUŠL 74, ZŠ 72).

01.06.2004

03 Vedenie, obsluha a údržba hnacích vozidiel (rušňov) na posune.

01.06.2004

04 Zabezpečovanie pracovného režimu strojov, prevádzková údržba strojov, montážna práca, oprava strojového zariadenia a obsluha elektrozariadenia.

01.06.2004

05 Zložitá odborná práca pri posune so železničnými vozňami pri rozchode od 900 mm, obsluha bŕzd jednotlivých vozňov alebo ich skupín a pod.

01.06.2004

06 Zložitá odborná práca pri komplexnej technickej kontrole železničných vozňov vrátane stanovovania technológie opráv a skúšok bŕzd vlakov.

01.06.2004

07 Oprava a údržba nosných častí mostných objektov (napr. osadzovanie a výmena ložísk a dilatačných zariadení, napínanie oceľových lán prepiatych dielcov a monolitických konštrukcií).

01.06.2004

08 Špeciálne rozbory rafinérskych výrobkov, skúšanie olejov na hypoidných skúšobných strojoch, stanovovanie oktánového čísla motorových palív, rozbory leteckých palív (termická stabilita, modifikovaný separačný index, lumiometrické číslo).

01.06.2004

09 Oprava náročných špeciálnych mechanizmov leteckej dopravy vyžadujúcich zvláštne oprávnenia (napr. štartovací agregát, odmrazovač, pozemný zdroj).

01.06.2004

10 Vedenie, obsluha a bežná údržba napríklad

01.06.2004

– dózerov, skrejprov, grejdrov s výkonom motora nad 132 kW,

01.06.2004

– plnoautomatizovaných miešarní zmesí so sústavami dopravy, skladovania, triedenia a dávkovania materiálu,

01.06.2004

– stavebných vežových (šplhacích) žeriavov s nosnosťou nad 80 t.

01.06.2004

Pracovné činnosti z okruhu telekomunikácií:

01.06.2004

01 Montáž, oživovanie alebo samostatné zabezpečovanie technickej prevádzky, vykonávanie funkčných skúšok a nastavovanie parametrov diaľkových volieb.

01.06.2004

02 Samostatné zabezpečovanie technickej prevádzky telefónnych ústrední voličových systémov.

01.06.2004

03 Samostatné zabezpečovanie technickej prevádzky telefónnych ústrední s krížovými spínačmi typu ATZ 64, CA 102 a Uk 10.

01.06.2004

04 Montáž alebo samostatné zabezpečovanie technickej prevádzky napájačov s automatickou reguláciou.

01.06.2004

05 Montáž alebo samostatné zabezpečovanie technickej prevádzky prenosových linkových traktov (napr. KNK 12) vrátane diagnostických systémov.

01.06.2004

06 Montáž alebo zabezpečovanie technickej prevádzky koncových zariadení na prenos dát s rýchlosťou do 1 200 Bd (modem ZDP 1200).

01.06.2004

07 Vedenie prác v traťových, sieťových a účastníckych rozvádzačoch pri presmerovaní účastníckych vedení alebo okruhov v miestnej telefónnej sieti za prevádzky.

01.06.2004

08 Samostatné zabezpečovanie technickej prevádzky účastníckych koncových zariadení s elektronickými prvkami (napr. AWS, AWS 8/3, MPM-90, RSS 77, záznamové telefónne zariadenia).

01.06.2004

09 Montáž alebo oprava kapacitne vyrovnávaných telekomunikačných káblov.

01.06.2004

10 Vedenie montáže alebo opráv kapacitne nevyrovnávaných telekomunikačných káblov.

01.06.2004

11 Montáž alebo oprava anténových systémov typu discon, kvadrant, unipol, anténových systémových systémov, VKV vysielačov vrátane napájačov.

01.06.2004

Pracovné činnosti z okruhu ochrany pred požiarmi:

01.06.2004

01 Riziková práca pri zdolávaní mimoriadnych udalostí a záchrana osôb pomocou technických prostriedkov a záchranárskych prostriedkov vrátane ich obsluhy (napr. izolačný dýchací prístroj, zásahový oblek) a pri zabezpečení potrebného spojenia predpísaným spôsobom pomocou telefónneho a rádiového spojenia počas zásahu i mimo neho.

01.06.2004

06. PLATOVÁ TRIEDA

01.06.2004

Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie.

01.06.2004

01 Náročné technické meranie telekomunikačných zariadení, spracúvanie čiastkových podkladov vrátane vedenia príslušnej dokumentácie.

01.06.2004

02 Samostatné zabezpečovanie obsluhy a údržby plavidla (osobná motorová loď).

01.06.2004

03 Samostatné zabezpečovanie obsluhy, technickej prevádzky, montážnych prác a opráv strojového a elektrického zariadenia lode vrátane elektronavigačných prístrojov.

01.06.2004

04 Vykonávanie špecializovanej práce súvisiacej s pozemnou obsluhou lietadiel vrátane obsluhy technických prostriedkov slúžiacich na obsluhu lietadla na vybavovacej ploche, ktoré sa nezaznamenávajú do palubnej dokumentácie.

01.06.2004

05 Usmerňovanie pohybu lietadiel na pohybových a pristávacích dráhach podľa pokynov letiskovej riadiacej veže.

01.06.2004

06 Práca spojená s biologickou ochranou letísk, zabezpečovanie bezpečnosti leteckej plochy v oblasti ochrany lietadiel pred kolíziou so živočíchmi.

01.06.2004

07 Vedenie a organizovanie práce

01.06.2004

– zariadení na úpravu štrkového lôžka (napr. PUŠL 71, PUŠL 74),

01.06.2004

– strojov na zhutňovanie štrkového lôžka (napr. ZŠ 72, KZ 1000, MZF),

01.06.2004

– vyťahovákov podvalov (napr. SVP 60, SVP 74),

01.06.2004

– motorových vozíkov (napr. MUV 69, MUV 80, MUV 90).

01.06.2004

08 Obsluha, údržba a oprava

01.06.2004

– automatických strojov na komplexnú rekonštrukciu železničných tratí (napr. strojová podbíjačka radu 07, 08 a typu BEAWER 400 a BEAWER 400.1),

01.06.2004

– ťažkých traťových strojov na rekonštrukciu železničných tratí (napr. PKP 25/20).

01.06.2004

09 Vedenie, obsluha a údržba

01.06.2004

– hnacích vozidiel stavebnej a stavebnomontážnej činnosti na železnici,

01.06.2004

– špecializovaných súprav.

01.06.2004

10 Vedenie, obsluha a bežná údržba ťažobných strojov na zvláštne zemné práce (napr. zakladanie, pilotáž).

01.06.2004

11 Odborná práca pri oprave, revízii a údržbe energetických zariadení na letiskových plochách (napr. záblesková sústava, optická dátová sieť).

01.06.2004

12 Oprava a nastavovanie technických zariadení určených na snímanie a vyhodnocovanie stavu pozemných komunikácií s ohľadom na poveternostné podmienky (napr. Boschung).

01.06.2004

13 Vedenie a obsluha špeciálnych mechanizmov určených na diagnostikovanie mostov (napr. Numela, Barin).

01.06.2004

14 Vedenie a bežná údržba špeciálnych motorových vozidiel a techniky určených na zimnú údržbu pozemných komunikácií (napr. sypač, snehová fréza a pod.) alebo špeciálnych mechanizmov na údržbu pozemných komunikácií (napr. UNIMOG, UDS, kanalizačno-fekálna nadstavba, umývač tunela), vedenie, údržba a obsluha ťažkej ženijnej alebo vyslobodzovacej techniky.

01.06.2004

Pracovné činnosti z okruhu telekomunikácií:

01.06.2004

01 Zabezpečovanie technickej prevádzky telefónnych ústrední s elektronickými prvkami (napr. PK, UK 11, UK 112, CA 1002, AKD, AXB-conc 1000) vrátane diagnostických zariadení.

01.06.2004

02 Samostatné zabezpečovanie technickej prevádzky a nastavovanie parametrov diaľkových volieb s elektronickými prvkami (napr. DVE).

01.06.2004

03 Zabezpečovanie technickej prevádzky elektronických zariadení s kódovou alebo priamou diagnostikou vrátane programovania podľa požiadaviek zákazníka (napr. EPEX, UE 200).

01.06.2004

04 Zabezpečovanie technickej prevádzky rádiotelefónnej spojovej siete.

01.06.2004

05 Samostatné zabezpečovanie technickej prevádzky koncových zariadení na prenos dát s rýchlosťou nad 1 200 Bd.

01.06.2004

06 Samostatné zabezpečovanie technickej prevádzky faksimilných zariadení na prenos novinových stránok.

01.06.2004

07 Uvedenie do prevádzky a zabezpečovanie technickej prevádzky telefaxových zariadení.

01.06.2004

08 Vedenie montáže alebo opráv technologických zariadení vysielačov s výkonom nižším ako 5 kW a súboru VKV vysielačov s výkonom nižším ako 1 kW vrátane združovača.

01.06.2004

09 Montáž alebo oprava koaxiálnych alebo optických telekomunikačných káblov.

01.06.2004

10 Vedenie montáže alebo opráv zložitých anténových systémov (napr. synfázových antén, logaritmicko-periodických anténových sústav, VKV vysielačov, anténových systémov rádioreléových trás).

01.06.2004

Pracovné činnosti z okruhu ochrany pred požiarmi:

01.06.2004

01 Riziková práca pri zdolávaní mimoriadnych udalostí a záchrana osôb v ochranných oblekoch pomocou špeciálnej požiarnej techniky a vyslobodzovacej techniky (napr. výsuvný automobilový rebrík, evakuačné zariadenie a záchranárske zariadenie).

01.06.2004

02 Vedenie, obsluha, oprava a údržba zásahovej požiarnej techniky, záchranárskej techniky a vecných prostriedkov požiarnej ochrany.

01.06.2004

07. PLATOVÁ TRIEDA

01.06.2004

Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie.

01.06.2004

01 Vedenie, oprava a údržba špecializovaných mechanizmov leteckej dopravy, ktoré si vyžadujú osobitné oprávnenie (napr. odmrazovacie zariadenie lietadla, odfukovacie zariadenie na sneh pomocou reaktívneho motora, ťahač lietadla, zariadenie na plnenie lietadla pohonnými látkami).

01.06.2004

02 Kontrola a oprava vybranej leteckej techniky a príprava strojov na lietanie po vykonaní predpísaných prác.

01.06.2004

03 Vedenie a organizovanie práce

01.06.2004

– ťažkých traťových strojov (napr. PKP 25/20) na rekonštrukciu tratí (trhanie a kladenie koľajových polí),

01.06.2004

– automatických strojov na komplexnú rekonštrukciu železničných tratí vrátane úpravy nivelety a smeru koľaje (napr. automatické strojové podbíjačky radu 07, 08, 09 a typu BEAWER 400.1, MATISA B-241 s rádiovým zariadením).

01.06.2004

04 Kontrola, diagnostikovanie a oprava elektronických riadiacich jednotiek, hydraulických a mechanických jednotiek špeciálnych mechanizmov určených na diagnostikovanie mostov (napr. mostná plošina Numela, Barin).

01.06.2004

Pracovné činnosti z okruhu telekomunikácií:

01.06.2004

01 Vedenie montáže, oživovanie alebo zabezpečovanie technickej prevádzky digitálnych telefónnych ústrední a telekomunikačných zariadení riadených mikroprocesorom a pulzovo kódovou moduláciou vrátane údržby periférnych zariadení, lokalizácia a odstraňovanie porúch nezistiteľných diagnostikou systému (napr. XE 10, AXE, Schrank Multidat 10000, EWSD, SEL systém 12 B).

01.06.2004

02 Diagnostika, lokalizácia porúch a oprava modulov digitálnych telekomunikačných zariadení v servisnom stredisku.

01.06.2004

03 Vedenie montáže, oživovanie a zabezpečovanie technickej prevádzky digitálnych zariadení na prenos dát vrátane diagnostickej techniky.

01.06.2004

04 Servisná oprava elektronických častí digitálnych telekomunikačných zariadení alebo zariadení s mikroprocesorovými prvkami.

01.06.2004

05 Vedenie montáže alebo opráv koaxiálnych optických telekomunikačných káblov.

01.06.2004

06 Vedenie montáže alebo opráv najzložitejších anténových systémov (napr. ARPO, viacposchodových synfáznych antén, viacposchodových vysielacích televíznych a VKV rozhlasových antén vrátane napájačov).

01.06.2004

Pracovné činnosti z okruhu ochrany pred požiarmi:

01.06.2004

01 Špecializovaná riziková práca pri zdolávaní mimoriadnych udalostí, záchranná práca, vyslobodzovacia práca a evakuačná práca s použitím špeciálnej vyslobodzovacej techniky, oživovacej techniky, detekčnej techniky a hasičskej techniky.

01.06.2004

05. GEODÉZIA, KARTOGRAFIA A KATASTER

01.06.2004

01. PLATOVÁ TRIEDA

01.06.2004

Kvalifikačné predpoklady: neustanovujú sa.

01.06.2004

01 Jednoduchá pomocná práca pri geodetických meraniach v teréne.

01.06.2004

02. PLATOVÁ TRIEDA

01.06.2004

Kvalifikačné predpoklady: neustanovujú sa.

01.06.2004

01 Najjednoduchšia geodetická, kartografická a reprodukčná práca (napr. pomocná práca pri meraní a jeho zabezpečení, stabilizácia meračských značiek) podľa pokynov.

01.06.2004

03. PLATOVÁ TRIEDA

01.06.2004

Kvalifikačné predpoklady: stredné vzdelanie.

01.06.2004

01 Jednoduchá geodetická alebo kartografická práca (napr. adjustácia meračských zápisníkov, meračských náčrtov) podľa pokynov nadriadeného.

01.06.2004

05. PLATOVÁ TRIEDA

01.06.2004

Kvalifikačné predpoklady: stredné vzdelanie alebo úplné stredné vzdelanie.

01.06.2004

01 Zhotovovanie digitálnych kópií zo starých dokumentačných fondov mapových a písomných operátov katastra nehnuteľností.

01.06.2004

02 Zhotovovanie jednofarebných poltónových alebo sieťových negatívov a diapozitívov z jednoduchej predlohy pre ofsetovú farebnú tlač.

01.06.2004

07. PLATOVÁ TRIEDA

01.06.2004

Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie.

01.06.2004

01 Ručné spracúvanie vydavateľských originálov máp vrátane generalizácie polohopisu a výškopisu, transformácia máp z iného kartografického zobrazenia a ručná oprava chýb v jednotlivých tlačových podkladoch.

01.06.2004

02 Najnáročnejšia oprava, zoraďovanie a nastavovanie elektronických geodetických prístrojov, špeciálnej výpočtovej techniky a zobrazovacej techniky alebo oprava, nastavovanie a zoraďovanie prístrojov pozemnej a leteckej fotogrametrie.

01.06.2004

10. KULTÚRA

01.06.2004

02. PLATOVÁ TRIEDA

01.06.2004

Kvalifikačné predpoklady: neustanovujú sa.

01.06.2004

01 Zhotovovanie a upravovanie povrchu jednotlivých častí modelov z dreva, z plexiskla, z novoduru a pod. na konečnú farebnú úpravu modelov, drobné povrchové úpravy pri oprave modelov.

01.06.2004

02 Manipulácia so žiarovkovými svietidlami na osvetľovacích mostoch, roštoch, portáloch a galériách, ich nasmerovanie, nastavovanie uhla rozptylu klapiek, komínov, roliet a ostatného príslušenstva vrátane údržby.

01.06.2004

03 Zhotovovanie dratiev a vylepovanie vnútra obuvi.

01.06.2004

04 Spracúvanie vlasovej suroviny pre vlásenkársku výrobu vrátane samostatnej prípravy farbiacich kúpeľov.

01.06.2004

05 Nákup, príprava a udržiavanie osobných a spotrebných divadelných rekvizít, ich aranžovanie a inštalácia na scéne.

01.06.2004

06 Zostavovanie fundusových prvkov, praktikáblov, schodísk, okien, dverí a ich spájanie so zabezpečením stability na vyznačený pôdorys členitej dekorácie.

01.06.2004

07 Obsluha javiskovej mechanizácie (napr. pevné točne, ťahadlá na povrazisko, prepadliská).

01.06.2004

03. PLATOVÁ TRIEDA

01.06.2004

Kvalifikačné predpoklady: stredné vzdelanie.

01.06.2004

01 Zostavovanie a rozoberanie dekorácií z jednoduchých dekoračných prvkov, nakladanie, skladanie a prenášanie dekoračných prvkov, schodov, praktikáblov, kulís a ostatných častí scénickej výpravy, ich umiestňovanie na scéne alebo v sklade podľa určeného poradia a druhov.

01.06.2004

02 Zhotovovanie detailov podľa čiastkových výkresov na statických modeloch, zhotovovanie jednoduchej terénnej úpravy modelov alebo zhotovovanie detailov pre architektonické a urbanistické statické modely.

01.06.2004

03 Rozmiestňovanie, obsluha a bežná údržba žiarovkových a oblúkových svietidiel vrátane zoradenia a nastavenia svetelného toku a svetelnej stopy s ohľadom na intenzitu a rovnomerné rozloženie svetla, ako aj rozvodných stolíkov a ich mechanických a elektrických častí alebo obsluha tvarovacích a reportážnych svetlometov.

01.06.2004

04 Príprava a obsluha pevne zabudovaného premietacieho zariadenia vrátane prípravy a ošetrovania filmových kópií.

01.06.2004

05 Samostatné preberanie rekvizít, ich skladovanie a vykonávanie inventarizácie.

01.06.2004

06 Našívanie zvrškov a oprava scénickej obuvi a krojovej obuvi.

01.06.2004

07 Drobná oprava poškodených divadelných kostýmov používaných pri predstavení, ich pranie, žehlenie a balenie vrátane spolupráce pri obliekaní účinkujúcich umelcov a obliekaní do jednoduchších druhov scénických kostýmov.

01.06.2004

08 Zhotovovanie základných prvkov scénických kostýmov.

01.06.2004

09 Pútkovanie vláseniek, šitie montúr, úprava jednoduchších účesov, riasenie a lepenie vláseniek a fúzov.

01.01.2009

10 Údržba a priebežné ladenie všetkých klávesových nástrojov podľa sluchu (napr. klavír, organ, spinety, čembalo).

01.06.2004

04. PLATOVÁ TRIEDA

01.06.2004

Kvalifikačné predpoklady: stredné vzdelanie.

01.06.2004

01 Zhotovovanie jednoduchých výrobkov úžitkového umenia, ornamentálnych i figurálnych intarzií, morenie domácich drevín so zachovaním kresby vrátane konečnej povrchovej úpravy.

01.06.2004

02 Zhotovovanie umeleckých úžitkových a dekoratívnych predmetov moderného a historického charakteru z kovov pri realizácii umeleckých prvkov vo výstavnej a v interiérovej tvorbe všetkých druhov.

01.06.2004

03 Odlievanie častí modelov z plastických látok (napr. dentakryl, epoxidové živice), kompletizácia ich zostáv a podzostáv do celku podľa výkresov alebo zložitá terénna úprava modelov.

01.06.2004

04 Zhotovovanie menších plastických modelov, rôznych plastík a odliatkov (divadelné rekvizity) alebo prvkov výzdoby scénických dekorácií z najrôznejších materiálov.

01.06.2004

05 Príprava a obsluha premietacieho zariadenia v kine vrátane obsluhy analógovej reprodukcie zvuku.

01.06.2004

06 Samostatné zabezpečovanie, uskladňovanie a označovanie, vedenie a expedovanie filmov podľa požiadaviek a vnútorných predpisov zamestnávateľa.

01.06.2004

07 Technické zabezpečovanie funkcie rekvizít (napr. strelné zbrane), vytváranie zvukových alebo optických efektov pyrotechnickými prostriedkami podľa scenára.

01.06.2004

08 Zhotovovanie spodkov a náročných vrchných častí špeciálnej obuvi.

01.06.2004

09 Zhotovovanie častí scénických kostýmov alebo krojov, úpravy scénických kostýmov alebo krojov a doplnkov pri alternáciách hercov, ich rozvešiavanie v šatniach účinkujúcich umelcov, vedenie evidencie scénických kostýmov alebo krojov a obliekanie účinkujúcich sólistov do náročných druhov kostýmov alebo krojov.

01.06.2004

10 Zhotovovanie bežných divadelných a módnych vláseniek rôznych typov vrátane farbenia alebo jednoduchšia charakterová maskérska práca spojená s úpravou účesov účinkujúcich umelcov.

01.06.2004

11 Samostatné postavenie členitých a veľkorozmerných realistických javiskových scénických výprav na točni vrátane obsluhy veľkej a zložitej mechanizácie (napr. točne s premenlivými polohami), odborná oprava zložitých scénických dekoračných prvkov.

01.06.2004

05. PLATOVÁ TRIEDA

01.06.2004

Kvalifikačné predpoklady: stredné vzdelanie alebo úplné stredné vzdelanie.

01.06.2004

01 Čalúnenie nábytku materiálmi individuálnych tvarov a vzorov podľa návrhov výtvarníka alebo podľa vlastných návrhov bez deľby práce, s výtvarným riešením priestoru, usmerňovanie a organizovanie dekoratérskej práce alebo zhotovovanie a oprava všetkých druhov čalúneného slohového nábytku.

01.06.2004

02 Zhotovovanie viacstupňových opôn vyrobených z viacerých dielov, ktoré sa môžu podľa potreby spúšťať alebo zaťahovať horizontálne alebo vertikálne.

01.06.2004

03 Zhotovovanie individuálnych scénických doplnkov z dreva prevažne ručne alebo zhotovovanie umelecko-remeselných stolárskych výrobkov interiérového a exteriérového charakteru.

01.06.2004

04 Zhotovovanie formy na odlievanie častí modelov z epoxidových živíc a dentakrylu, zhotovovanie a zostavenie funkčných modelov alebo zhotovovanie a zostavovanie architektonických a urbanistických modelov väčších celkov (napr. mesto, priehradná hrádza).

01.06.2004

05 Zhotovovanie veľkoplošných nástenných malieb, patinovanie štukových ornamentov, maliarske napodobňovanie rôznych druhov materiálov, kreslenie veľmi zložitých znakov s použitím figurálnych a ornamentálnych motívov podľa predlohy výtvarníka alebo podľa vlastného návrhu.

01.06.2004

06 Zhotovovanie základných výtvarne menej náročných scénických konštrukcií podľa výkresovej dokumentácie alebo zhotovovanie a zostavovanie zložitých tvarových dielov výstavných vitrín, expozícií stálych výstav.

01.06.2004

07 Obsluha a nastavovanie pracovných charakteristík reprodukčného zariadenia, realizácia elektroakustickej zložky inscenácie na scéne i za scénou, technické zabezpečovanie nahrávania a zhrávania podľa scenára.

01.06.2004

08 Príprava a obsluha premietacieho zariadenia v kine vrátane obsluhy digitálnej reprodukcie zvuku.

01.06.2004

09 Zabezpečovanie stavby a montáže orchestriska na domácom pódiu a na iných pódiách pri zájazdoch orchestra.

01.06.2004

10 Organizovanie stavby členitých javiskových celkov, ich úprav, premien a demontáží na javiskách so zložitou modernou javiskovou technológiou.

01.06.2004

11 Montáž technického zariadenia, výstavníckych prvkov, výroba výstavníckych prvkov a inštalovanie exponátov.

01.01.2009

12 Zhotovovanie civilných a dobových kostýmov a dobovej bielizne vrátane aranžovania jednotlivých kostýmových súčastí.

01.01.2009

13 Individuálna ručná výroba tanečnej obuvi, baletnej obuvi alebo krojovej obuvi vrátane jej opravy, farbenia a striekania.

01.01.2009

14 Zhotovovanie výtvarne náročných dobových vlásenkárskych výrobkov alebo masiek so zložitým technologickým a výtvarným riešením podľa výtvarného návrhu s použitím prírodných materiálov aj umelých materiálov; charakterová maskérska práca s použitím plastickej modelácie.

01.01.2009

15 Zhotovovanie návrhu a strihu historických alebo modelových klobúkov, doplnkov a ozdôb s náročným aranžovaním pre potreby divadelných inscenácií.

01.01.2009

16 Tvorba bábok a ich pohybového mechanizmu podľa návrhu výtvarníka a predstáv režiséra vrátane úprav bábok pre rôzne scény a na rôzne účely.

01.06.2004

06. PLATOVÁ TRIEDA

01.06.2004

Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie.

01.06.2004

01 Nastavovanie všetkých druhov osvetľovacích zariadení vrátane statických a kinetických projekcií na domácej aj cudzej scéne podľa tvorivých zámerov inscenátorov s použitím predných aj zadných projekcií a iných divadelných efektov.

01.06.2004

02 Nastavovanie a obsluha zariadenia na tvorbu zvukov elektronickou cestou, usmerňovanie prevádzky súboru elektronických štúdiových a prenosných zariadení a zariadení na magnetický záznam a reprodukciu zvuku.

01.06.2004

03 Zabezpečovanie dokumentačného spracúvania zápisov o zvukovom a zvukovo-obrazovom zázname, zabezpečovanie vstupov pre výpočtový systém.

01.06.2004

04 Vykonávanie, usmerňovanie a kontrola bezporuchovej prevádzky technických zariadení, elektrických a elektrotechnických systémov v kultúrnych zariadeniach (napr. pri scénických výpravách).

01.06.2004

05 Zhotovovanie videozáznamov a fotografovanie vzdelávacích, súťažných a iných kulturno-spoločenských podujatí.

01.06.2004

06 Technické zabezpečovanie, úprava, údržba a príprava koncertného pódia, rozmiestňovanie ťažkých hudobných nástrojov, notových pultov a notového materiálu na koncertných pódiách.

01.06.2004

07 Samostatné nastavovanie zvukových zariadení a svetelných zariadení, výroba plejbeku a jeho realizácia v danom programe.

01.06.2004

08 Realizácia technickej časti výstav, výroba náročných výstavníckych prvkov, montáž zložitého technického zariadenia a inštalácia exponátov.

01.01.2009

09 Samostatné zhotovovanie najnáročnejších umelecko-remeselných čalúnnických výrobkov zložitých slohov podľa výtvarných návrhov.

01.01.2009

10 Zhotovovanie nábytku podľa návrhu vrátane prípravy materiálu; zhotovovanie intarzií výtvarne náročných a zložitých slohových častí scénických dekorácií.

01.01.2009

11 Zhotovovanie výtvarne náročných konštrukcií scénických dekorácií, výroba zložitého kovového nábytku, výroba rekvizít.

01.01.2009

12 Zhotovovanie veľmi zložitých funkčných modelov s elektronickým vybavením.

01.01.2009

13 Zhotovovanie formy, odlievanie plastických doplnkov, kašírovanie.

01.01.2009

14 Zhotovovanie a montáž technicky a výtvarne náročných funkčných modelov na vývojové účely pri dodržaní presných technických parametrov a podmienok vrátane ich priemyselného a výtvarného riešenia, určovanie grafickej úpravy a farebného poňatia modelov a prípadné predvádzanie modelov na zahraničných veľtrhoch a výstavách (napr. model historickej budovy, funkčné strojnotechnologické modely).

01.01.2009

15 Zhotovovanie slohových malieb vrátane samostatného doplnenia daného námetu; sondáže vrstiev malieb, určenie chemických a fyzikálnych vlastností použitých materiálov; vytváranie scénických malieb všetkých druhov.

01.01.2009

16 Zhotovovanie modelov a plastík všetkých druhov z rôznych materiálov a povrchových úprav podľa návrhu výtvarníka pre scénografickú výrobu; snímanie masiek alebo častí tváre živých modelov.

01.01.2009

17 Zhotovovanie náročných scénických kostýmov alebo krojov s využitím rôznych druhov materiálov vrátane aranžovania kostýmových alebo krojových prvkov.

01.01.2009

18 Samostatné zhotovovanie strihov jednotlivých kostýmových častí a dobovej bielizne.

01.01.2009

19 Zhotovovanie náročnej historickej obuvi z rôznych materiálov a rôznou technológiou podľa návrhu výtvarníka a podľa dobových štýlov a potrieb scénickej praxe.

01.01.2009

20 Samostatné technologické navrhovanie a komplexné zhotovovanie individuálnych masiek alebo vláseniek v súlade s charakterom výrazu historických, súčasných alebo iných charakterových postáv s použitím najrôznejších materiálov a špeciálnej technológie podľa návrhu výtvarníka s použitím vlastnej tvorivej metódy; snímanie masiek hercov.

01.06.2004

07. PLATOVÁ TRIEDA

01.06.2004

Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie.

01.06.2004

01 Reštaurovanie historicky cenných diel s mechanickou a chemickou úpravou kovu, dreva, textilu, skla a papiera podľa pokynov orgánov štátnej pamiatkovej starostlivosti.

01.06.2004

02 Zostavovanie svetelného scenára predstavenia a záznam svetelných scén na reguláciu osvetlenia do riadiaceho systému elektronických regulátorov scénického osvetlenia na báze počítačov vrátane opráv regulátorov.

01.06.2004

03 Spracúvanie analógového a digitálneho záznamu zvuku z rôznych druhov nosičov vrátane strihu, vykonávanie nevyhnutných technických úprav a doplnenie PQ kódov.

01.06.2004

04 Samostatná realizácia technickej časti výstavy, výroba špeciálnych výstavníckych prvkov, montáž technologicky zložitého výstavníckeho zariadenia, inštalácia exponátov.

01.01.2009

05 Vytváranie najnáročnejších malieb všetkých druhov figurálnej, architektonickej a krajinárskej kompozície so zachovaním autorského rukopisu s výtvarným doriešením pri mnohonásobnom zväčšení rôznymi technológiami na rôznych materiáloch.

01.01.2009

06 Modelovanie figurálnych alebo architektonických plastík v priestorovom riešení; zhotovovanie sôch v životnej alebo nadživotnej veľkosti podľa návrhov výtvarníka s navrhovaním vlastnej technológie ich spracúvania.

01.01.2009

07 Vytváranie najnáročnejších veľkoplošných kompozícií gobelínov, dekoračných závesov, opôn a podobne z rôznych materiálov s vlastným dotváraním alebo podľa vlastných návrhov.

01.01.2009

08 Zhotovovanie výtvarne najnáročnejších kovových zostáv a drevených zostáv architektúry monumentálneho poňatia v kombinácii s rôznymi druhmi materiálov.

01.01.2009

09 Zhotovovanie tepanej i kovanej figurálnej plastiky podľa návrhu výtvarníka alebo podľa vlastného návrhu.

01.01.2009

10 Zhotovovanie najnáročnejších umelecko-rezbárskych výrobkov, rezbovanie figúr a reliéfov z dreva podľa návrhov výtvarníka.

01.01.2009

11 Samostatné zhotovovanie strihov najnáročnejších a špeciálnych prototypov a modelov scénických kostýmov vrátane ich spracúvania s použitím kombinácie rôznych druhov materiálov a povrchových úprav.

01.01.2009

12 Zhotovovanie najnáročnejších a špeciálnych prototypov a modelov scénických kostýmov v súlade s režijnou koncepciou inscenácie podľa návrhov výtvarníka s tvorivým uplatnením poznatkov historických vývojových etáp v odievaní.

01.01.2009

13 Samostatné vypracúvanie návrhov a zhotovovanie vzorov najnáročnejších modelov scénickej obuvi a krojovej obuvi, rôzne ortopedické úpravy pri dodržaní náročných tvarov podľa požiadaviek výtvarníka s použitím špeciálnych materiálov a mimoriadnych výrobných technológií podľa dobových štýlov a potrieb scénickej praxe.

01.06.2004

12. OBRANA

01.06.2004

03. PLATOVÁ TRIEDA

01.06.2004

Kvalifikačné predpoklady: stredné vzdelanie.

01.06.2004

01 Gravírovanie rôznych znakov na doskovitých a skriňovitých polotovaroch do rôznych materiálov vrátane upnutia obrobku a šablón a nastavovania stroja.

01.06.2004

02 Obsluha lisov na termoplasty a gumy vrátane montáže foriem, ich nastavovania na stroji, kontroly kvality a bežnej údržby stroja.

01.06.2004

03 Základná odborná práca pri ručnej obsluhe strojov a zariadení v laboračnej výrobe a pri laborácii skupín a podskupín výrobkov (napr. sušenie, váženie, dávkovanie a temperácia).

01.06.2004

04. PLATOVÁ TRIEDA

01.06.2004

Kvalifikačné predpoklady: stredné vzdelanie.

01.06.2004

01 Oprava optických častí menej zložitých optických prístrojov.

01.06.2004

02 Rezanie optických polotovarov na poloautomatických strojoch s rovnobežnosťou a rovinnosťou 0,05/100.

01.06.2004

03 Osadzovanie dosiek plošných spojov a hybridných integrovaných obvodov podľa výkresu.

01.06.2004

04 Bežná odborná práca pri kontrole polotovarov, zostáv alebo výrobkov meraním na meracích zariadeniach, meranie rozmerov zložitých obrobkov zhotovených s presnosťou IT 4 – 5 alebo nedeštruktívne skúšanie jednoduchých výrobkov ultrazvukovými prístrojmi vrátane vypisovania skúšobného protokolu.

01.06.2004

05 Príprava munície, raketových motorov, meracích prístrojov, hydraulických systémov, prípravkov a snímačov na balistické a na statické skúšky.

01.06.2004

05. PLATOVÁ TRIEDA

01.06.2004

Kvalifikačné predpoklady: stredné vzdelanie alebo úplné stredné vzdelanie.

01.06.2004

01 Zložitá individuálna remeselná práca pri vývoji laboratórnych vzorov, funkčných vzorov a prototypov v rámci riešenia úloh rozvoja vedy a techniky podľa predlohy.

01.06.2004

02 Oprava optických častí optických a optoelektronických prístrojov vrátane ich justáže (napr. ďalekohľad D6, D7, Di6, 6 x 30).

01.06.2004

03 Zložitá odborná práca pri strojovom opracúvaní optických polotovarov vrátane dokončovacích operácií (napr. tvarovanie plôch, vŕtanie, jemné brúsenie, leštenie).

01.06.2004

04 Pyrotechnická práca pri ničení výbušnín a munície známeho pôvodu a neznámeho pôvodu.

01.06.2004

06. PLATOVÁ TRIEDA

01.06.2004

Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie.

01.06.2004

01 Individuálna remeselná práca so značným podielom tvorivej nápaditosti pri vývoji laboratórnych vzorov, funkčných vzorov a prototypov v rámci riešenia úloh rozvoja vedy a techniky podľa zámeru riešiteľa.

01.06.2004

02 Oprava zložitých elektrických, optoelektrických alebo optických systémov vrátane ich nastavovania (napr. infraprístroj PPN-2, NSP-2, ďalekohľad PGO-7V, časti systémov riadenia paľby tanku T-55, T-72).

01.06.2004

03 Vysoko odborná práca pri strojovom spracúvaní optických súčiastok vrátane dokončovacích operácií (napr. viacvrstvové naparovanie, rytie optických krížov, leštenie strechových hranolov).

01.06.2004

04 Montáž a zapájanie veľmi zložitých elektronických zariadení a oživovanie zložitých elektronických zariadení (napr. elektronické a počítačové jednotky na snímanie fyzikálnych veličín, riadiace a výpočtové jednotky systémov na vedenie paľby hlavňových zbraní).

01.06.2004

05 Elektrochemické pokovovanie súčiastok s 10 a viac tolerovanými rozmermi vrátane prípravy všetkých druhov kúpeľov na pokovovanie a fosfátovanie.

01.06.2004

06 Kalenie a popúšťanie opracúvaných dielcov z ocele, z neželezných kovov a z ich zliatin náchylných na deformácie s požiadavkami na dodržiavanie pevnostných hodnôt.

01.06.2004

07 Vedenie, obsluha, oprava a údržba špeciálnej vojenskej techniky a špeciálnych technických zariadení (napr. tank, obrnený transportér).

01.06.2004

08 Celková oprava všetkých typov strelných zbraní vrátane zhotovovania súčastí všetkých druhov, povrchových úprav kovových častí a drevených častí zbrane a vykonávania funkčných skúšok a nastrelenia.

01.06.2004

09 Skúšanie nových a vývojových zbraní a munície, profylaktická kontrola zbraní a zbraňových systémov pri streľbe.

01.06.2004

07. PLATOVÁ TRIEDA

01.06.2004

Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie.

01.06.2004

01 Sústruženie povrchu niekoľkonásobne osadeného čela, diery a vnútorného vybratia, brúsenie čelných plôch prídavným zariadením na odliatku otočného stola s presnosťou IT 5 s požiadavkou dodržiavania predpísanej súososti a rovnobežnosti všetkých plôch na zvislom sústruhu.

01.06.2004

02 Oprava veľmi zložitých elektronických, optoelektronických alebo optických systémov vrátane ich nastavovania (napr. buzola PAB, PAB 2A, ďalekohľad AST, ASTi, systém riadenia paľby tanku T-55, TPD-K1, tanku T-72).

01.06.2004

03 Brúsenie na rovinných brúskach a hrotových brúskach alebo na brúskach na diery s presnosťou IT 4 – 2 vrátane dodržiavania tolerancie tvaru a polohy.

01.06.2004

04 Oprava, kompletovanie, nastavovanie najzložitejších elektrotechnických a elektronických zariadení (napr. systém riadenia paľby tanku) do špeciálnej vojenskej pásovej techniky a vojenskej kolesovej techniky.

01.06.2004

05 Kontrolné meranie a identifikácia chýb na laboratórnych vzoroch, funkčných vzoroch a prototypoch špeciálnej vojenskej techniky pomocou počítačovo orientovaných systémov a zariadení (napr. digitálny osciloskop, sieťový tester).

01.06.2004

14. PÔDOHOSPODÁRSTVO

01.06.2004

01. PLATOVÁ TRIEDA

01.06.2004

Kvalifikačné predpoklady: neustanovujú sa.

01.06.2004

Pracovné činnosti z okruhu záhradníctva a ovocinárstva:

01.06.2004

01 Jednoduchá ručná práca v záhradníctve a ovocinárstve s použitím bežného náradia.

01.06.2004

02 Jednoduchá a pomocná ručná práca v záhradách, v sadoch, v lesoch alebo pri zabezpečovaní verejnej a inej zelene s použitím bežného náradia (napr. kosenie, strihanie, polievanie, sadenie, pletie, čistenie, zber).

01.06.2004

Pracovné činnosti z okruhu živočíšnej výroby:

01.06.2004

01 Jednoduchá pomocná práca pri chove úžitkových zvierat.

01.06.2004

02 Jednoduchá pomocná práca pri zabíjaní jatočných zvierat a pri jatočnom opracúvaní ich tiel.

01.06.2004

Pracovné činnosti z okruhu lesníctva, drevárstva a poľovníctva:

01.06.2004

01 Montáž a demontáž výtlačného zavlažovacieho zariadenia v lesných škôlkach.

01.06.2004

02 Zalievanie záhonov v škôlkach ručne s prinášaním vody vo vedrách alebo ošetrovanie obaľovaných sadeníc na záhonoch (napr. prihnojovanie, zavlažovanie, pletie).

01.06.2004

03 Ručné poprašovanie semenáčov a sadeníc chemickými prostriedkami alebo príprava substrátu, plnenie téglikov, vreciek, polyetylénových pásov hnojivovými substrátmi.

01.06.2004

04 Balenie a príprava semenáčov a sadeníc lesných drevín na expedíciu.

01.06.2004

05 Zatieňovanie a odtieňovanie záhonov v lesných škôlkach tienidlami vrátane ich prenášania a ukladania alebo zazimovanie sadeníc v lesných škôlkach (napr. listovkou, rašelinou, pilinami).

01.06.2004

06 Pozemné signalizovanie asanovaných plôch pri leteckom prášení.

01.06.2004

07 Plnenie jám snehom a ľadom na zakladanie sadeníc.

01.06.2004

08 Ručná príprava pôdy plytkým zhrňovaním na prirodzenú obnovu lesa.

01.06.2004

09 Práca pri taxácii a pri vyznačovaní ťažieb dreva.

01.06.2004

10 Práca v drobnej lesnej výrobe (napr. výroba čalúnnickej trávy, brezového a vŕbového prútia, ozdobnej čečiny, tienidiel).

01.06.2004

11 Práca v prevádzke poľovníctva (napr. odchyt drobnej zveri, dezinfekcia poľovníckeho zariadenia).

01.06.2004

02. PLATOVÁ TRIEDA

01.06.2004

Kvalifikačné predpoklady: neustanovujú sa.

01.06.2004

Pracovné činnosti z okruhu záhradníctva a ovocinárstva:

01.06.2004

01 Výsadba a ošetrovanie bežných druhov kvetín a rastlín vrátane ručnej prípravy pôdy.

01.06.2004

02 Odborná ručná práca v záhradách, v sadoch, v lesoch alebo pri zabezpečovaní verejnej a inej zelene s použitím bežného náradia.

01.06.2004

03 Práca s drobnými mechanizmami pri údržbe a tvorbe záhrad, sadov, lesov, verejnej a inej zelene.

01.06.2004

04 Ručné ukladanie a vykladanie alebo rozhadzovanie kompostu, zeminy, maštaľného hnoja, priemyselných hnojív a pod.

01.06.2004

05 Výsadba ovocných drevín vrátane úpravy koreňov bez rezu koruny.

01.06.2004

Pracovné činnosti z okruhu živočíšnej výroby:

01.06.2004

01 Pomocná práca pri chove, ošetrovaní a kŕmení zvierat.

01.06.2004

02 Ošetrovanie a chov hydiny v úžitkových malochovoch.

01.06.2004

03 Jednoduchá práca pri obsluhe prístrojov vo všetkých oddeleniach veterinárnej diagnostiky.

01.06.2004

Pracovné činnosti z okruhu rybného hospodárstva:

01.06.2004

01 Príprava optimálneho rybničného prostredia na hospodársky chov sladkovodných rýb (hnojenie a meliorácia) s prevahou ručnej práce.

01.06.2004

02 Skladovanie krmív, návoz krmiva, vyskladňovanie síl alebo výber kŕmnych miest, vyčistenie, označenie, dezinfekcia, prípadne dávkovanie kŕmnych zmesí vrátane nastavenia a údržby strojového vybavenia lode v rybnom hospodárstve.

01.06.2004

Pracovné činnosti z okruhu lesníctva, drevárstva a poľovníctva:

01.06.2004

01 Presekávanie, znášanie a pálenie haluziny po ťažbe dreva.

01.06.2004

02 Ošetrovanie uskladnených semien a plodov lesných drevín (napr. prehadzovaním, triedením) podľa biologických požiadaviek jednotlivých druhov proti znehodnoteniu.

01.06.2004

03 Predosevná príprava semien (napr. macerácia, máčanie v auxínoch alebo v kyselinách, stratifikácia, skúška klíčivosti), sejba semien lesných drevín v lesných škôlkach.

01.06.2004

04 Obsluha mechanickej osievacej linky a linky na výrobu obaľovaných sadeníc lesných drevín.

01.06.2004

05 Ručná príprava pôdy pri zakladaní alebo prevádzke lesných škôlok (napr. hlboké prekopávanie, planírovanie, rigolovanie, rýľovanie, úprava záhonov, chodníkov, priekop).

01.06.2004

06 Škôlkovanie sadeníc ručne.

01.06.2004

07 Zber semien a plodov lesných drevín a krov na semenných plantážach zo zeme a zo zoťatých stromov alebo drvenie, vytĺkanie smrekových šišiek alebo jelšových šištíc.

01.06.2004

08 Vyzdvihovanie, triedenie, úprava, zakladanie a uskladnenie, prípadne expedícia semenáčov a sadeníc schopných výsadby.

01.06.2004

09 Okopávanie, kyprenie a pletie záhonov semenáčov a sadeníc v lesných škôlkach alebo okopávanie a kyprenie lesných kultúr.

01.06.2004

10 Pristrihávka, prerezávka a výroba vianočných stromčekov ručne.

01.06.2004

11 Ručná príprava pôdy a sadba sadeníc alebo sejba semien lesných drevín v nezaburinených a v ľahko až stredne rozpojiteľných pôdach.

01.06.2004

12 Ochrana lesných kultúr a lesa mechanicky (napr. vyžínaním, obaľovaním, rázsochami).

01.06.2004

13 Výroba a stavba oplotenia v lesných porastoch a oplotenia lesných škôlok vrátane prípravy materiálu.

01.06.2004

14 Odchyt raticovej zveri.

01.06.2004

15 Pálenie dreveného uhlia v milieroch a v retortách bez spracúvania plynných splodín.

01.06.2004

16 Kopanie a udržiavanie protipožiarnych pásov, priekop, poľovných chodníkov, hraničných kopcov a pod.

01.06.2004

03. PLATOVÁ TRIEDA

01.06.2004

Kvalifikačné predpoklady: stredné vzdelanie.

01.06.2004

Pracovné činnosti z okruhu záhradníctva a ovocinárstva:

01.06.2004

01 Výsadba a ošetrovanie okrasných kríkov alebo ovocných kríkov a stromov vrátane úpravy koreňov a nadzemných častí.

01.06.2004

02 Výsadba ovocných drevín vrátane úpravy koreňov, nadzemných častí a ďalších prác.

01.06.2004

03 Príprava a kultivovanie pôdy malou mechanizáciou na zakladanie trávnikov, kvetinových záhonov, trvaliek, liečivých rastlín a pod.

01.06.2004

04 Výsev semien sejacím strojom (napr. kvetín, zeleniny).

01.06.2004

Pracovné činnosti z okruhu rastlinnej výroby:

01.06.2004

01 Poľnohospodárska práca pri zakladaní, ošetrovaní a zbere poľnohospodárskych plodín podľa metodiky štátnych odrodových pokusov.

01.06.2004

02 Dozor, obsluha a údržba mechanizačnej osievacej linky a linky na výrobu obaľovaných sadeníc.

01.06.2004

03 Rozmetávanie priemyselných hnojív a maštaľných hnojív.

01.06.2004

04 Vláčenie, smykovanie a ostatná predsejbová príprava pôdy, technický záber náradia do 6 m.

01.06.2004

05 Mechanizovaná práca v sadoch (bránenie medzi riadkami, dopravná práca).

01.06.2004

06 Obsluha techniky, pohyb a práca mimo spevnených komunikácií a plôch a tvorba záhrad, sadov, lesov, verejnej a inej zelene.

01.06.2004

Pracovné činnosti z okruhu vinárstva a vinohradníctva:

01.06.2004

01 Sírenie hrozna a muštu siričitanom vrátane výpočtu dávok a prípravy roztokov.

01.06.2004

02 Obsluha drvičov a odzrňovačov hrozien, regulácia rmutu do zásobníkov lisov v predpísanom čase, kontrola kvality drvenia a odzrňovania.

01.06.2004

Pracovné činnosti z okruhu živočíšnej výroby:

01.06.2004

01 Ošetrovanie výkrmného hovädzieho dobytka, jalovíc a teliat v maštaliach bez mechanizácie.

01.06.2004

02 Ošetrovanie ošípaných, baranov a oviec v úžitkových chovoch.

01.06.2004

03 Základná práca pri ošetrovaní zvierat podľa pokynov.

01.06.2004

04 Rozpoznávanie príznakov ochorenia, vykonávanie základných zooveterinárnych opatrení, asistencia pri veterinárnych zákrokoch.

01.06.2004

05 Vedenie poťahu pri vykonávaní prác v poľnohospodárskej výrobe alebo v lesníckej činnosti, jazda na pracovisko a späť.

01.06.2004

06 Kŕmenie a ošetrovanie ťažných koní, ošetrovanie postrojov, prívesných zariadení a vozov, spolupráca pri kovaní a preprave koní.

01.06.2004

07 Samostatné ošetrovanie produkčných a chovných včelstiev.

01.06.2004

08 Odchov matiek na úrovni registrovaných alebo úžitkových chovov včelstiev.

01.06.2004

09 Manipulácia pri presune a zvoze kadáverov a konfiškátov na určené miesto.

01.06.2004

10 Odchyt mäsožravých zvierat, preprava do veterinárneho strediska nákladným motorovým vozidlom.

01.06.2004

Pracovné činnosti z okruhu rybného hospodárstva:

01.06.2004

01 Oprava a údržba prevádzkových zariadení rybníkov, stavidiel výpustných zariadení, splavov, hrádzí.

01.06.2004

Pracovné činnosti z okruhu lesníctva, drevárstva a poľovníctva:

01.06.2004

01 Lúštenie šišiek v diskontinuálnych komorových luštiarňach a dolúšťovacími bubnami alebo v kontinuálnych pásových luštiarňach vrátane regulácie luštiaceho procesu vo fáze predsušenia, sušenia a dolúšťovania pomocou diaľkovo ovládaného zariadenia.

01.06.2004

02 Predčistenie semien na čistiacich strojoch, odkrídlovanie semien a čistenie semien ihličnanov na palcovej alebo kartáčovej odkrídlovačke.

01.06.2004

03 Obsluha škôlkovacích a zalesňovacích strojov nesených na traktore.

01.06.2004

04 Zostavovanie, obsluha a údržba veľkoplošných závlahových súprav všetkých druhov v lesných škôlkach vrátane regulácie závlahovej dávky a určovania smeru rozvodu hlavných a vedľajších závlahových liniek.

01.06.2004

05 Ručná príprava pôdy a výsadba sadeníc lesných drevín v zaburinených pôdach a v ťažko a vo veľmi ťažko rozpojiteľných pôdach.

01.06.2004

06 Výroba a stavba lesníckych, poľovníckych a lesoparkových účelových zariadení vrátane prípravy materiálu.

01.06.2004

07 Odchov a ošetrovanie pernatej zveri vo veľkochovoch.

01.06.2004

08 Spolupráca pri sústreďovaní dreva.

01.06.2004

09 Samostatná manipulácia a druhovanie dreva v manipulačno-expedičnom sklade a odvoznom mieste vrátane rozvaľovania hromád, skracovania rezom, premiestňovania, navaľovania, ukladania, štiepania a pod.

01.06.2004

10 Ručné spúšťanie dreva po svahu vrátane stavby a udržiavania šmykov.

01.06.2004

11 Ručné odvetvovanie a odkôrňovanie predstínaných stromov.

01.06.2004

12 Ochrana lesných kultúr a lesa chemickými prostriedkami (napr. náterom, postrekom) vrátane prípravy postrekov.

01.06.2004

04. PLATOVÁ TRIEDA

01.06.2004

Kvalifikačné predpoklady: stredné vzdelanie.

01.06.2004

Pracovné činnosti z okruhu záhradníctva a ovocinárstva:

01.06.2004

01 Výsadba kvetinových skupín farebne zladených a usporiadaných do ornamentov podľa návrhu odborníka.

01.06.2004

02 Množenie, sadenie do črepníkov a presádzanie náročných druhov rastlín vrátane rozsádzania rastlín alebo ošetrovanie a regulácia rýchleného rastu rastlín s úpravou vlhkosti, tepla a svetla.

01.06.2004

03 Kladenie trávnatého povrchu s určením postupov práce a spôsobu ošetrovania (napr. prihnojovanie, kosenie).

01.06.2004

04 Výchovný alebo udržiavací rez drevín podľa druhov alebo odrôd vrátane klasifikácie škôlkarských výpestkov.

01.06.2004

Pracovné činnosti z okruhu rastlinnej výroby:

01.06.2004

01 Sejba poľnohospodárskych plodín strojmi na presný výsev a univerzálnymi sejacími strojmi.

01.06.2004

02 Oprava a nastavovanie poľnohospodárskych strojov a traktorov.

01.06.2004

03 Chemická ochrana a hnojenie poľnohospodárskych kultúr postrekom a posypom.

01.06.2004

04 Chemické postreky, dezinfekcia pôdy, konzervovanie stromov a prihnojovanie všetkých záhradníckych kultúr vrátane určenia druhu prostriedku, dávky a času jeho aplikácie.

01.06.2004

05 Sejba plodín strojom pre presný výsev, bezorbová sejba na stroji na výsev špeciálnych plodín.

01.06.2004

06 Siatie plodín univerzálnymi sejacími strojmi so záberom 6 m a viac.

01.06.2004

07 Chemická ochrana a hnojenie poľnohospodárskych kultúr postrekom závesnými a samojazdnými postrekovačmi.

01.06.2004

08 Selekcia a odber vrúbľov.

01.06.2004

09 Vykonávanie všetkých druhov rezov ovocných drevín vrátane triedenia a klasifikácie vybraných alebo vykopaných drevín v škôlkach.

01.06.2004

10 Mechanizovaná práca v sadoch (napr. pneumatický rez, striasacie zariadenie, chemická ochrana).

01.06.2004

Pracovné činnosti z okruhu vinárstva a vinohradníctva:

01.06.2004

01 Sceľovanie prírodných vín vrátane vyhodnocovania základných organoleptických vlastností (chuť, vzhľad, farba, vôňa).

01.06.2004

02 Usmerňovanie procesu lisovania hrozna a ovocia na hydraulických lisoch vrátane regulácie tlaku v priebehu lisovania (predlisovanie a dolisovanie).

01.06.2004

Pracovné činnosti z okruhu živočíšnej výroby:

01.06.2004

01 Usmerňovanie rozmnožovacích, uznaných a oblastných chovov včiel.

01.06.2004

02 Ošetrovanie koní vo výcviku, výcvik pod sedlom a v záprahu.

01.01.2009

03 Ošetrovanie dojníc, oviec alebo kôz vrátane dojenia v maštaliach s nízkym alebo stredným stupňom mechanizácie.

01.06.2004

04 Samostatné bežné ošetrovanie zvierat vrátane kŕmenia zvierat, pomoc pri veterinárnych zákrokoch.

01.06.2004

05 Prípravná práca spojená s pitvou a manipulácia s telami mŕtvych zvierat alebo pomocná práca veterinárneho charakteru a jednoduché laboratórne postupy.

01.06.2004

06 Jednoduchá, fyzicky náročná práca vo veterinárnych zariadeniach.

01.06.2004

07 Práca pri dezinsekcii a dezinfekcii objektov zvlášť nebezpečnými jedmi pri ničení škodcov a obťažujúceho hmyzu s určením postupu a podmienok aplikácie v spolupráci s orgánmi hygienickej služby a veterinárnej služby.

01.06.2004

08 Úprava výsekového mäsa na kuchynské spracovanie vrátane jeho triedenia podľa druhov.

01.06.2004

Pracovné činnosti z okruhu rybného hospodárstva:

01.06.2004

01 Odborná práca pri výlove, záťahu, jadrení a brakovaní rýb.

01.06.2004

02 Odchov plôdikov, násad a trhových rýb.

01.06.2004

Pracovné činnosti z okruhu lesníctva, drevárstva a poľovníctva:

01.06.2004

01 Vyvetvovanie vysokých stromov vykonávané výstupom do korún.

01.06.2004

02 Sústreďovanie dreva poťahom z lesných porastov.

01.06.2004

03 Vedenie, obsluha a údržba mechanizačných prostriedkov v lesníckej a poľnohospodárskej činnosti v lesných porastoch, v lesných škôlkach a pod. alebo pri vykonávaní správy pozemných komunikácií (napr. traktor s prídavným zariadením, odvetvovací stroj, odkôrňovací stroj, čelný nakladač, jamkovač, rotačná sekačka, motorová píla, štiepkovací stroj a pod.).

01.06.2004

04 Sústreďovanie dreva lanovými systémami vrátane ich montáže a demontáže.

01.06.2004

05 Samostatné druhovanie dreva bez spolupráce s manipulačným majstrom (napr. na poloautomatickej manipulačnej linke).

01.06.2004

06 Samostatné druhovanie prírezov a reziva bez spolupráce s majstrom pri rámovej píle, omietačke, skracovačke, rozmetacej píle a frézke.

01.06.2004

07 Obsluha, oprava a údržba jednoduchších mechanizačných prostriedkov v pridruženej drevárskej výrobe (napr. rámová píla, omietačka, skracovačka, rozmetacia píla, frézka na výrobu tvarovaných profilov, nakladač Kramer).

01.06.2004

08 Brúsenie pílových listov na rámovú pílu.

01.06.2004

05. PLATOVÁ TRIEDA

01.06.2004

Kvalifikačné predpoklady: stredné vzdelanie alebo úplné stredné vzdelanie.

01.06.2004

Pracovné činnosti z okruhu rastlinnej výroby:

01.06.2004

01 Vedenie, nastavenie a oprava kombinovaných zberačov na zber poľnohospodárskych plodín.

01.06.2004

02 Vedenie, obsluha a nastavenie samojazdných zberových rezačiek na zber zelenej a zvädnutej krmoviny, suchej krmoviny a slamy.

01.06.2004

03 Vedenie, obsluha a nastavenie kombinovaných zberačov na zber technických plodín, okopanín, zeleniny a pod.

01.06.2004

04 Vedenie, obsluha a nastavenie samojazdných zberových strojov na zber zrnín, semien a okopanín vrátane adaptérov na zber kukurice.

01.06.2004

Pracovné činnosti z okruhu vinárstva a vinohradníctva:

01.06.2004

01 Úprava a ošetrovanie hroznových muštov v produkčných pivniciach (sledovanie priebehu kvasného procesu organolepticky, kontrola odkysľovania na kaloch, stáčanie vína z kalov a konzervácia vína komprimovaným kysličníkom siričitým).

01.06.2004

02 Výroba dezertných vín z hroznových muštov, zo zostáv prírodných vín a z extraktu korenitých látok a liehových výluhov.

01.06.2004

Pracovné činnosti z okruhu živočíšnej výroby:

01.01.2009

01 Usmerňovanie procesu dojenia v dojárňach kruhových, tandemových, rybinových, paralelných alebo oválnych alebo dojenie do potrubí vrátane biologickej kontroly mlieka a zdravotného stavu dojníc, oviec alebo kôz v produkčnej maštali.

01.06.2004

02 Omračovanie a usmrcovanie ošípaných, hovädzieho dobytka, oviec, kôz a domácich nepárnokopytníkov vrátane ich výsekového spracúvania.

01.06.2004

Pracovné činnosti z okruhu rybného hospodárstva:

01.06.2004

01 Usmerňovanie výlovu rybníkov vrátane prípravy rybníkov na výlov.

01.06.2004

Pracovné činnosti z okruhu lesníctva, drevárstva a poľovníctva:

01.06.2004

01 Obsluha, oprava alebo údržba mechanizačných prostriedkov v pridruženej drevárskej výrobe (napr. manipulačná a triediaca linka Baljer-Zembrod).

01.06.2004

02 Trhanie šišiek, imela a imelovca, zber semien a vrúbľov s výstupom do korún stojacich stromov.

01.06.2004

03 Ťažba dreva motorovou pílou vrátane odvetvovania s technologickou nadväznosťou na ďalšie práce ťažbovej výroby (napr. prúdová výroba v komplexnej čate).

01.06.2004

04 Vedenie, obsluha a údržba špeciálnych strojov s výkonom motora nad 132 kW pri príprave pôdy na obnovu lesa, zakladanie škôlok a pod. vrátane mechanizovaného klčovania pňov v lesných terénoch.

01.06.2004

05 Sústreďovanie dreva mechanizačnými prostriedkami (napr. traktor, navážacia súprava) vrátane mechanizovaného zhrňovania haluziny po ťažbe dreva.

01.06.2004

06 Koordinovanie montáže, údržby, prevádzky a demontáže lanových systémov pri sústreďovaní dreva.

01.06.2004

06. PLATOVÁ TRIEDA

01.06.2004

Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie.

01.06.2004

Pracovné činnosti z okruhu vinárstva a vinohradníctva:

01.06.2004

01 Usmerňovanie kontinuálnych biologicko-chemických a fyzikálnych procesov pri prekvasovaní prírodných vín v tlakových aparatúrach tankovej kolóny pri výrobe šumivého vína, šokovanie zostáv prírodných vín pasterizáciou a vymrazovaním, udržiavanie prietoku podľa ich akostných parametrov, zabezpečovanie rozmnožovania počtu kvasiniek, tepelných a tlakových vplyvov, kontinuálne dávkovanie tirážneho a expedičného likéru, filtrácia a podchladzovanie vyrobeného šumivého vína.

01.06.2004

Pracovné činnosti z okruhu lesníctva, drevárstva a poľovníctva:

01.06.2004

01 Údržba a oprava elektroinštalácie nízkeho napätia a elektrických automatických systémov mechanizácie drevárskej výroby.

01.06.2004

02 Vedenie, obsluha, údržba a oprava viacúčelových ťažbových strojov, procesorov a strojov na stínanie stromov.

01.06.2004

15. PRÁCA A SOCIÁLNE VECI

01.06.2004

02. PLATOVÁ TRIEDA

01.06.2004

Kvalifikačné predpoklady: neustanovujú sa.

01.06.2004

01 Opatrovateľská služba v domácnosti pre deti alebo pre mobilných občanov, v domove s opatrovateľskou službou alebo v stanici osobnej hygieny pre občanov vyžadujúcich opatrovateľskú starostlivosť.

01.06.2004

02 Čiastková starostlivosť o občanov ťažko sociálne prispôsobivých pod vedením sociálneho pracovníka.

01.06.2004

03 Pomocná práca pri ošetrovaní a výchove detí v jasliach a dodržiavanie denného režimu a bezpečnosti detí v jasliach.

01.06.2004

03. PLATOVÁ TRIEDA

01.06.2004

Kvalifikačné predpoklady: stredné vzdelanie.

01.06.2004

01 Opatrovateľská služba v zariadení sociálnych služieb, v zariadení pre pracovnú rehabilitáciu a rekvalifikáciu občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou alebo opatrovateľská služba pre imobilných občanov v domácnosti, komplexná starostlivosť o ich domácnosť vrátane starostlivosti o donášku bielizne, paliva a pod.

01.06.2004

04. PLATOVÁ TRIEDA

01.06.2004

Kvalifikačné predpoklady: stredné vzdelanie.

01.06.2004

01 Pestúnska starostlivosť o chorých, o občanov v zariadení sociálnych služieb alebo v zariadení pre pracovnú rehabilitáciu a rekvalifikáciu občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou.

01.06.2004

02 Pestúnska starostlivosť a pomocná práca pri ošetrovaní a výchove detí v jasliach alebo v zariadení sociálnych služieb pre deti, dodržiavanie denného režimu a starostlivosť o bezpečnosť detí.

01.06.2004

03 Základné sociálne a zdravotnícke služby v zdravotníckom zariadení alebo v zariadení sociálnych služieb pre zdravotne postihnutých občanov.

01.06.2004

04 Fyzicky veľmi namáhavá opatrovateľská práca v domácnosti ťažko pohyblivých a nepohyblivých občanov (napr. prenášanie, kúpanie, osobná hygiena).

01.06.2004

05 Rutinná práca pri vytváraní, prehlbovaní a upevňovaní hygienických, spoločenských a pracovných návykov občanov v zariadení sociálnych služieb, v zariadení pre pracovnú rehabilitáciu a rekvalifikáciu občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou alebo u pacientov v odbornej zdravotníckej liečebni a ústave.

01.04.2007

06 Rutinná práca s občanom v sociálnej núdzi v dôsledku sociálnej neprispôsobivosti (napr. dohľad na dochádzku detí do školy, vytváranie, prehlbovanie a upevňovanie hygienických návykov, sprevádzanie pri návšteve úradov a inštitúcií).

01.06.2004

16. SAMOSPRÁVA (VYŠŠÍ ÚZEMNÝ CELOK A OBEC)

01.06.2004

01. PLATOVÁ TRIEDA

01.06.2004

Kvalifikačné predpoklady: neustanovujú sa.

01.06.2004

02 Kontrola a váženie vrátane evidencie a spolupráce pri vykladaní špeciálnych vozov na zber tuhého komunálneho odpadu.

01.06.2004

03 Triedenie fliaš, črepov, plastických látok, vyextrahovaného textilu, vlasov, vriec a pod. individuálne alebo na páse vrátane prípadného vyklepávania.

01.06.2004

Pracovné činnosti z okruhu obsluhy, remeselných, opravárskych a údržbárskych prác:

01.06.2004

01 Frézovanie alebo obrábanie jednoduchých dielcov na nastavených strojoch.

01.06.2004

02 Sústruženie podložky z tyčového materiálu na úplne nastavenom automatickom sústruhu.

01.06.2004

03 Bodové zváranie malých dielcov s vizuálnou kontrolou.

01.06.2004

02. PLATOVÁ TRIEDA

01.06.2004

Kvalifikačné predpoklady: neustanovujú sa.

01.06.2004

01 Zhotovovanie plošných pútačov, dekoračných prvkov, nápisov podľa šablóny, bežná úprava a výzdoba výkladných skríň a pod. podľa schválených typových návrhov, upevňovanie pútačov a dopĺňanie inštalovaného tovaru pomôckami, technické opracúvanie rôznych materiálov pri výrobe jednotlivých prvkov na aranžovanie.

01.06.2004

02 Upratovanie, umývanie a dezinfekcia podlahy a stien kobiek a spaľovní, krematórií, manipulačných priestorov, obradnej siene, chladiacich priestorov, sociálneho zariadenia a katafalku.

01.06.2004

03 Úprava hrobových miest, polievanie kvetov, udržiavanie čistoty cintorínskych zariadení, hrobov, kobiek, odvážanie odpadu alebo vykopávanie jamiek na ukladanie urien a na vsyp popola.

01.06.2004

04 Ručné čistenie kanalizačných zariadení vrátane manipulácie, obsluha kalových polí v čistiarni odpadových vôd.

01.06.2004

05 Manipulácia s nádobami, s popolnicami, s kontajnermi, plnými aj prázdnymi, pri odvoze tuhého komunálneho odpadu.

01.06.2004

06 Čistenie a hrubá dezinfekcia nádob, popolníc, kontajnerov a zariadení na odvoz odpadkov, bežná údržba zdvíhacích mechanizmov a vykladacích mechanizmov.

01.06.2004

07 Osádzanie, výmena alebo oprava nosných stĺpikov cestných dopravných značiek, montáž a demontáž značiek na stĺpy verejného osvetlenia alebo na iné účelové konštrukcie pozdĺž ciest a nad cestami vrátane úprav nosných konzol a pod. na ich uchytenie.

01.06.2004

08 Značenie povrchu vozoviek striekacou pištoľou alebo nátermi formou deliacich čiar a značiek na vymedzenie jazdných pruhov, križovatiek, priechodov pre chodcov a pod. vrátane vymeriavania a čistenia povrchu a nástreku alebo náteru emulzie s uplatnením opatrenia obmedzujúceho alebo vylučujúceho cestnú premávku.

01.06.2004

09 Základná hygienická úprava vlasov, fúzov alebo brady.

01.06.2004

Pracovné činnosti z okruhu obsluhy, remeselných, opravárskych a údržbárskych prác:

01.06.2004

01 Prípravná a montážna práca pri montážach a opravách výťahov, spolupráca pri osadzovaní a opravách výťahového stroja, nastavenie kabíny, zavesenie nosných lán, montáž alebo oprava jednoduchých prevodových skríň, navíjacích bubnov alebo montáž a zapojenie jednoduchých elektrických prístrojov ako koncových vypínačov, drevených spínačov a pod.

01.06.2004

02 Základná maliarska práca (napr. príprava základného materiálu, sadrovanie, umývanie starých malieb, čistenie malieb čistiacou hmotou).

01.06.2004

03 Prvé a druhé poťahovanie drobného nábytku, okenných rámov a krídel tmelom.

01.06.2004

04 Vkladanie alebo odoberanie a ukladanie materiálu pri všetkých drevoobrábacích strojoch alebo dopravných pásoch so súčasným účelovým triedením.

01.06.2004

05 Kladenie a oprava dlažieb a drevených klátikov alebo obrovnávanie svahov a dlažieb priekop.

01.06.2004

06 Inštalačná a kúrenárska práca (napr. príprava dielcov potrubia, armatúr, rozoberanie potrubia na ďalšie použitie).

01.06.2004

07 Izolatérska práca (napr. príprava izolačného materiálu, zhotovovanie rôznych druhov rovných izolačných vložiek).

01.06.2004

08 Kladenie, lepenie a zváranie podlahových povlakov, kladenie textilných podlahových krytín alebo prebrúsenie vlysových alebo parketových podláh.

01.06.2004

09 Sklenárska práca (napr. zasklievanie bežných konštrukcií) v dielni.

01.06.2004

10 Jednoduchá tesárska práca (napr. zhotovovanie provizórneho oplotenia, murárske kozy, lešenárske podlahy, jednoduché debniace dielce).

01.06.2004

11 Jednoduchá murárska alebo maliarska práca (napr. vyrovnávanie podkladov stierkovými hmotami, dodatočné osadenie drobných stavebných predmetov, komínových dvierok, ventilačných mriežok, konzol).

01.06.2004

12 Obsluha a bežná údržba stavebných mechanizmov (napr. miešacích súprav na výrobu jedného druhu zmesi) alebo demontáž jednoduchších agregátov, strojov a zariadení.

01.06.2004

13 Jednoduchá kamenárska práca (napr. ručné štiepanie bridlicových dosiek), dlažbová a obkladová práca.

01.06.2004

14 Jednoduchá betonárska práca (napr. miešanie zmesí, výroba záhradných obrubníkov, dlaždíc).

01.06.2004

15 Rovnanie, strihanie a ohýbanie betonárskej ocele podľa výkresu výstuže s výberom materiálu.

01.06.2004

16 Bodové zváranie častí výstuže so zostavením podľa výkresu.

01.06.2004

17 Základná elektromontážna práca (napr. osadzovanie konzol, odbočkových škatúľ, podperných a priechodných izolátorov, základových rámov a konštrukcií pod prístroje).

01.06.2004

18 Základná frézarská práca na jednoduchých dielcoch v dielenskej tolerancii.

01.06.2004

19 Zhotovovanie tvarovo jednoduchých krytov z niekoľkých dielcov s hmotnosťou jednotlivých dielcov do 5 kg alebo z jedného kusa s hmotnosťou do 10 kg a nadstavcov.

01.06.2004

20 Obsluha jednoúčelových strojov pri zhotovovaní dielcov a výrobkov z jemných plechov (napr. obsluha lemovacieho stroja).

01.06.2004

21 Ohýbanie rúrok s priemerom do 30 mm v rozsahu 1 – 2 plošných ohybov vrátane rezania (ručne alebo strojovo) a plnenia rúrok pieskom.

01.06.2004

22 Čiastková práca pri opravách priamočinných a regulačných prístrojov na získavanie informácií bez diaľkového prenosu (napr. manometer), ovládacích obvodov na riadenie elektrických servomotorov z miesta.

01.06.2004

23 Základná odborná práca pri montáži meracích a regulačných zariadení (napr. montáž a zapájanie signalizačných svietidiel a transparentov, ovládacích tlačidiel).

01.06.2004

24 Zhotovovanie a oprava doplnkov elektrických prívodov prenosných a bezpečnostných osvetlení vrátane ich zapojenia.

01.06.2004

25 Odpojenie a vybratie elektromerov, ustanovenie a zapojenie nového elektromeru, preskúšanie jeho funkcie.

01.06.2004

26 Sústruženie jednoduchého puzdra s presnosťou IT 12 na nastavenom revolverovom sústruhu.

01.06.2004

27 Sústruženie povrchov, čiel a zrážanie hrán čapov s presnosťou IT 12 na hrotovom sústruhu.

01.06.2004

28 Rezanie nekovových materiálov všetkého druhu alebo rezanie a rozbrusovanie kovových materiálov s priemerom do 40 mm alebo s prierezom do 1 250 mm2, strihanie plechov tabuľovými nožnicami na doraz.

01.06.2004

29 Ručné brúsenie rovných alebo mierne zaoblených plôch s rozmerom do 10 000 mm2 alebo dielcov s dĺžkou do 400 mm na stojanových brúskach, prípadne kefovanie a leštenie dielcov veľkosti opracovanej plochy do 10 000 mm2 alebo dielca s dĺžkou do 800 mm.

01.06.2004

30 Zostavovanie jednoduchých podskupín strojov a zariadení (napr. hadice palivového alebo olejového potrubia so skrutkovaním, narážanie guličkového ložiska).

01.06.2004

31 Zhotovovanie konzol, príchytiek, strmeňov, opierok a pod. vrátane rozmeriavania východiskového materiálu, delenie, rovnanie, vŕtanie, brúsenie, pilovanie a pod.

01.06.2004

32 Odporové zváranie na lisoch alebo vysokofrekvenčné spájkovanie.

01.06.2004

33 Zváranie na tupo s kontrolou tesnosti alebo s deštrukčnou skúškou.

01.06.2004

03. PLATOVÁ TRIEDA

01.06.2004

Kvalifikačné predpoklady: stredné vzdelanie.

01.06.2004

01 Individuálne zhotovovanie technicky náročných pútačov, samostatné prispôsobenie rámcových alebo typových návrhov podľa miestnych a časových požiadaviek.

01.06.2004

02 Zhotovovanie rôznych šablón, matríc, foriem a pod. na výrobu pútačov vrátane úprav (napr. zmenšenie) pôvodného návrhu.

01.06.2004

03 Prerokúvanie požiadaviek na priebeh obradu s pozostalými, obstarávanie pohrebných dokladov, zabezpečovanie kvetinovej výzdoby, spevákov, hudobníkov, rečníkov alebo organizovanie plynulého chodu pohrebu vrátane kontroly jednotlivých častí pohrebu.

01.06.2004

04 Aranžovanie vencov a kvetinovej výzdoby katafalku, preberanie kvetinových darov, opravovanie poškodených vencov, odstraňovanie výzdoby po obrade, obsluhovanie mechanického zariadenia katafalku, aranžovanie pohrebnej výzdoby v smútočných sieňach.

01.06.2004

05 Usmerňovanie práce pri umiestňovaní a montáži dopravných značiek a značenie povrchu vozovky na usmerňovanie cestnej premávky podľa predpisov o umiestňovaní a údržbe cestných dopravných značiek vo vymedzenom priestore vrátane vykonávania opatrení o prechodnom obmedzení alebo usmernení pohybu cestných vozidiel.

01.06.2004

06 Ručné čistenie kanalizačných sietí.

01.06.2004

07 Ručné čistenie, dezinfekcia a obsluha jednoduchých vodárenských zariadení.

01.06.2004

08 Dozor nad sústredenou skládkou tuhého komunálneho odpadu a kontrola základných fyzikálnych, chemických a biologických odpadov, organizovanie plnenia skládky, planírovanie povrchu skládky.

01.06.2004

09 Ručný výkop, zasypanie hrobu a úprava hrobu na určenom mieste.

01.06.2004

Pracovné činnosti z okruhu obsluhy, remeselných, opravárskych a údržbárskych prác:

01.06.2004

01 Inštalačná a kúrenárska práca (napr. zostavenie a montáž vykurovacích telies, montáž ručných čerpadiel krídlových dvojčinných, demontáž kotlov dodaných vcelku, potrubia a armatúr na ďalšiu montáž).

01.06.2004

02 Oprava domácich vrtuľových alebo závitových pračiek bez vyhrievania s odstredivkami a čerpadlami.

01.06.2004

03 Odpojenie, výmena, úprava prívodu a zapojenia plynových spotrebičov bez elektrickej časti.

01.06.2004

04 Bežná oprava mechanických šijacích strojov vrátane nastavenia.

01.06.2004

05 Oprava, výmena dielcov a nastavovanie chodu bicyklov a detských vozidiel vrátane zvárania kovov a povrchových úprav.

01.06.2004

06 Inštalácia, bežná oprava a preventívna údržba rotačných čerpadiel do tlaku 1 MPa a výkonu 100 l/min dodávaných vcelku na spoločnej základovej doske s pohonom alebo ručných čerpadiel krídlových dvojčinných 3/4" – 5/4“ a pieskových so sacím košom.

01.06.2004

07 Oprava elektrických rotačných a tepelných spotrebičov pre domácnosť (napr. vysávač, mixér, žehlička, kuchynský robot).

01.06.2004

08 Oprava zámkov a zatváracích zariadení vrátane zhotovovania kľúčov.

01.06.2004

09 Montáž, nastavenie a oprava lyží alebo korčúľ vrátane ich brúsenia, vypletanie tenisových rakiet a pod.

01.06.2004

10 Obsluha drviacich, strihacích, mlecích a lisovacích strojov a liniek vrátane nastavenia, kontrola kvality v expedícii.

01.06.2004

11 Montáž, demontáž a oprava vodovodných a kanalizačných prípojok zo všetkých materiálov.

01.06.2004

12 Zhotovovanie, montáž, oprava, zapojenie, údržba, kontrola alebo demontáž úchytiek, pružín, vodiacich líšt, svoriek, reťazí, mechanického zatvárania dverí, signálnych žiaroviek, elektromagnetických bŕzd, privolávačov alebo prepínačov, koncových vypínačov, spínačov závesov, tlačidlových skríň a obmedzovačov rýchlosti výťahov.

01.06.2004

13 Montáž a zapájanie komplexnej bytovej elektroinštalácie, trojfázových spínačov, prepínačov a spúšťačov, vzduchových a olejových stýkačov nízkeho napätia.

01.06.2004

14 Oprava vápenných, glejových a latexových malieb v bielych, svetlých a polosvetlých tónoch, malieb vzorovaných valčekovaním alebo jednoduchým šablónovaním vrátane škrabania a protiplesňového a dezinfekčného náteru stien.

01.06.2004

15 Zhotovovanie dekoračných linkrúst jednofarebných alebo jednoduchých vzorov alebo bandážovanie rohov, trhlín a špár plátnom a spojovacou zmesou.

01.06.2004

16 Lepenie tapiet na malých plochách (napr. sokle).

01.06.2004

17 Natieranie a oprava náterov na rôznych podkladoch, strešných konštrukciách, mostoch, stožiaroch, halách a pod. bez plného tmelenia.

01.06.2004

18 Hobľovanie reziva, prírezov, vlysov a veľkoplošných materiálov na hrúbkovacích troj- alebo štvorstranných hobľovačkách a rovinných frézach vrátane nastavenia.

01.06.2004

19 Kladenie obalených drvín vozoviek a chodníkov.

01.06.2004

20 Zatepľovanie stien izolačnými materiálmi, zhotovovanie a oprava izolácií proti zemnej vlhkosti alebo zhotovovanie a oprava jednovrstvových krytín ťažkými izolačnými pásmi.

01.06.2004

21 Lepenie podlahových povlakov na schodiskách alebo s úpravou do tvarov a vzorov.

01.06.2004

22 Rozoberanie krytín všetkých druhov s vytriedením, dočasné pokrývanie striech škridlicami.

01.06.2004

23 Zasklievanie bežných konštrukcií rôznych druhov všetkými druhmi skla na stavbe alebo dvojité zasklievanie okien a dverí do profilovej gumy.

01.06.2004

24 Výroba, oprava a montáž klampiarskych výrobkov (napr. odpadové rúry, oplechovanie rovných plôch).

01.06.2004

25 Stolárska práca (napr. ručná úprava osadzovaných stolárskych výrobkov, montáž líšt, dosiek, krytov na stavbách).

01.06.2004

26 Zhotovovanie rámového oplotenia, pevných okien, oplechovanie dverí a pod.

01.06.2004

27 Konštrukčná práca (napr. obkladanie stien a stropov doskami, zhotovovanie záklopov a podbíjanie z dosiek).

01.06.2004

28 Debniaca práca (napr. debnenie stužujúcich pásov a vencov na nosnom murive, debnenie dosiek, pätiek a obrubníkov).

01.06.2004

29 Lešenárska práca (napr. stavba a rozoberanie všetkých druhov ochranných lešení do výšky 10 m a ohradení).

01.06.2004

30 Vymurovanie priečok zo siporexu, zhotovovanie ochrannej izolačnej prímurovky.

01.06.2004

31 Betónovanie stavebných konštrukcií z prostého betónu.

01.06.2004

32 Osadzovanie jednotlivých železobetónových dielcov (napr. základných blokov, stĺpov, stožiarov, stropných nosníkov, prekladov).

01.06.2004

33 Vedenie, obsluha a bežná údržba stavebných mechanizačných prostriedkov (napr. samopojazdných zhutňovacích statických valcov so šírkou behúňa do 2 m, strojov na rezanie živičných a betónových kobercov, lopatových rýpadiel do 2 m3 obsahu lopaty).

01.06.2004

34 Obsluha deliacich a rámových píl pri rezaní mäkkých kameňov kremičitým pieskom alebo liatinovou drvinou vrátane osadenia blokov kameňa.

01.06.2004

35 Zhotovovanie betónových a terazzových výrobkov s nanášaním vrstiev terazza, tmelením a brúsením (napr. schodiskové stupne, obklady a parapety).

01.06.2004

36 Zhotovovanie betónových a železobetónových výrobkov (napr. preklady, skruže, cestné vpusty a vstupné šachty).

01.06.2004

37 Ukladanie výstuže podľa výkresu do debnenia na stavbe do hmotnosti 60 kg na 1 m3 betónu.

01.06.2004

38 Zostavovanie asynchrónnych elektromotorov s rotorom nakrátko do 5 kW.

01.06.2004

39 Zisťovanie príčin chýb elektrickej inštalácie, oprava jednotlivých častí inštalácie vrátane výmeny vodičov v inštalačných rúrkach alebo zisťovanie príčin porúch podružných rozvádzačov prechodových skríň s prípadnou výmenou chybných častí.

01.06.2004

40 Frézovanie zárezov matíc a viachranov na kľúče s použitím deliaceho prístroja.

01.06.2004

41 Frézovanie s presnosťou IT 11 na frézkach s NC riadením.

01.06.2004

42 Zhotovovanie tvarovo zložitejších krytov z plechov z niekoľkých častí s hmotnosťou jednotlivých častí nad 5 kg až do 50 kg vrátane zostehovania a vyrovnania po zváraní.

01.06.2004

43 Zostavovanie závitových spojov s ručným rezaním závitov nad 2" závitnicou alebo potrubia s prírubami vrátane uskutočňovania tlakových skúšok do 4 MPa.

01.06.2004

44 Ohýbanie rúrok s priemerom nad 30 mm až do priemeru 75 mm v rozsahu 1 – 7 plošných ohybov alebo 1 – 6 priestorových ohybov.

01.06.2004

45 Sústruženie osadeného povrchu, čiel a dier vrátane vnútorného zápichu klzného krúžku s presnosťou IT 10 na nastavenom revolverovom NC sústruhu alebo sústruženie čiel, povrchu, osadenia a hrán, vŕtanie priechodnej diery, rezanie závitu závitníkom a upichnutie zátky s presnosťou IT 12 na hrotovom sústruhu.

01.06.2004

46 Vŕtanie a sústruženie dier ojnice s presnosťou IT 12 na vodorovnej vyvrtávačke.

01.06.2004

47 Rovnanie dielcov, klinov, výstuh, dosiek, prírub, pásnic a pod. kladivom alebo lisom s dodržaním predpísanej tolerancie.

01.06.2004

48 Ručné rezanie závitov, zaškrabávanie malých plôch do roviny alebo vzorkovanie plôch na dosiahnutie požadovaného vzhľadu.

01.06.2004

49 Zostavovanie podskupín (napr. na hriadeľ a pero nalisovať koleso, zabrúsiť sedlo ventilu vrátane odskúšania tesnosti).

01.06.2004

50 Zváranie potrubia, potrubných dielcov, armatúr, nádrží a nádob z ocele triedy 10, 11, 12 vo všetkých polohách (okrem pevnej polohy zvarenca) s pracovným tlakom menším ako 0,6 MPa s požiadavkou vizuálnej kontroly.

01.06.2004

51 Naváranie uhlíkových, legovaných a špeciálnych ocelí a ich zliatin bez kontroly akosti návarov.

01.06.2004

04. PLATOVÁ TRIEDA

01.06.2004

Kvalifikačné predpoklady: stredné vzdelanie.

01.06.2004

01 Individuálne priestorové riešenie a samostatné stvárnenie zložitého aranžovania (napr. výstav), názorné vystihnutie ideového zámeru výberom a harmonickou kombináciou tovaru s prostriedkami názornej reklamy.

01.06.2004

02 Ručné písanie rôznymi druhmi ozdobného písma na rôzne druhy materiálu.

01.06.2004

03 Zhotovovanie individuálnych svadobných kytíc, slávnostných kvetinových vencov a kytíc.

01.06.2004

04 Vybavovanie truhiel podľa objednávok, umývanie, holenie a obliekanie zosnulých do truhiel.

01.06.2004

05 Čistenie a dezinfekcia priestorov áut a prenosných truhiel, spájkovanie vložiek a truhiel na prevoz, prenášanie zosnulých do pohrebných vozidiel, chladiacich zariadení, márnic, na patológiu a pod., stiahnutie katafalku, prípadne nosenie truhiel.

01.06.2004

06 Preberanie zosnulých v truhlách, ukladanie truhiel do kobiek, vedenie evidenčných kníh a prevoz zosnulých, upravovanie zosnulých v truhlách pred identifikáciou pozostalými, pripevňovanie žiaruvzdorných čísel na truhly, kontrola totožnosti, prenášanie truhiel na katafalk, vydávanie truhiel s telami na spopolnenie, manipulácia s truhlami v chladiarenských priestoroch.

01.06.2004

07 Upravovanie interiérov objektov na nasledujúci pohreb, presuny truhiel, čistenie, bielenie a dezinfekcia objektov, osadzovanie koľajníc, odčerpávanie vody, uzatváranie hrobu alebo hrobky, otváranie a zamurovávanie vchodu do hrobiek, exhumácia zotletých a nezotletých zostatkov na určené miesto, odnášanie a ukladanie truhiel do hrobu, odpratávanie starého hrobového príslušenstva, ukladanie urien s popolom zosnulých, vykonávanie vsypov alebo rozptylov, vedenie príslušnej evidencie zosnulých a hrobov.

01.06.2004

08 Spopolňovanie zosnulých, obsluhovanie spaľovacích pecí vrátane hydraulických výťahov, odsávačov, kontrolných prístrojov na usmerňovanie a sledovanie spaľovacieho procesu.

01.06.2004

09 Nastavovanie, údržba a vykonávanie bežných opráv v spaľovacích zariadeniach alebo čistenie a úprava popola, ukladanie popola do urien, vsyp alebo rozptyl popola, prípadne pietny akt vsypu alebo rozptylu popola.

01.06.2004

10 Základná kadernícka a holičská úprava vlasov.

01.06.2004

Pracovné činnosti z okruhu obsluhy, remeselných, opravárskych a údržbárskych prác:

01.06.2004

01 Oprava, údržba a zabezpečovanie chodu mechanických strojov a zariadení (napr. vežové hodiny, stenové hodiny).

01.06.2004

02 Montáž, nastavovanie, skúšanie vrátane odovzdávania nákladných výťahov s nosnosťou do 100 kg a s rýchlosťou do 0,5 m/s technickej kontrole.

01.06.2004

03 Montáž, oprava, zapojenie, údržba, kontrola, účasť na revízii, nastavovanie alebo demontáž prevodoviek, výťahových strojov, kabín, protiváh, vlečných lán, navíjacích bubnov, elektromotorov, vlečných káblov, bezpečnostných uzáverov, stolových výťahov s nosnosťou do 1 000 kg a s rýchlosťou do 0,25 m/s, nákladných výťahov s nosnosťou do 3 200 kg a s rýchlosťou do 0,7 m/s, obežných výťahov do výšky 6. poschodia a s rýchlosťou do 0,36 m/s alebo skipových výťahov s nosnosťou do 900 kg a s rýchlosťou do 0,25 m/s.

01.06.2004

04 Oprava poloautomatických domácich práčok, odstrediviek a sušičiek vybavených čerpadlami, časovým ovládaním a bezpečnostným zariadením.

01.06.2004

05 Oprava kotlov a armatúr prietokových ohrievačov všetkých značiek, ich vodných a plynových častí vrátane zabezpečovacieho ventilu, plynových a kombinovaných sporákov a pod.

01.06.2004

06 Výmena, úprava prívodu a zapojenia plynových spotrebičov s elektrickými regulačnými a zabezpečovacími prvkami.

01.06.2004

07 Rekonštrukcia domáceho plynového spotrebiča na iný druh plynu (napr. výmena dýz, horákov, nastavovania termostatu).

01.06.2004

08 Oprava bicyklov (napr. oprava rámu zarovnaním a tvrdým spájkovaním).

01.06.2004

09 Strojové čistenie kanalizačných sietí a zariadení vrátane údržby a opráv.

01.06.2004

10 Montážne a prevádzkové práce na vodovodnom a kanalizačnom potrubí vrátane vykonávania údržby a opráv.

01.06.2004

11 Maľovanie a oprava malieb v niekoľkých tónoch alebo vzoroch zložitým šablónovaním, spevňovanie povrchu podkladu s úpravou vhodných spojidiel vrátane izolácie zatečených škvŕn a opravy maľby.

01.06.2004

12 Zhotovovanie dekoračných linkrúst zložitejších vzorov alebo z niekoľkých farieb, lepenie tapiet všetkých druhov na steny a na stropy, napodobňovanie bežných mramorov a kamenín maľbou, valčekovaním stien tapetovými valčekmi (napr. tapetový vzor presne na seba nadväzujúci, kombinácia tapetových valčekov).

01.06.2004

13 Natieranie a opravy náterov s plným tmelením a vybrúsením.

01.06.2004

14 Frézovanie drevených prírezov, vlysov a plošného materiálu nad 40 mm2 odoberaného materiálu alebo frézovanie plných plôch a rámových zostáv po obvode (napr. deliaca stena, balkónový rám).

01.06.2004

15 Kladenie dlažieb riadkových, krúžkových alebo diagonálnych, zhotovovanie dlažieb pri úpravách riečnych korýt z lomového kameňa alebo kladenie liatych asfaltobetónových dlažieb.

01.06.2004

16 Inštalačná a kúrenárska práca (napr. montáž a opravy potrubia vnútornej kanalizácie, dodatočné urobenie prípojok plynovodov pre spotrebiče, montáž obehových čerpadiel na nízkotlakové a teplovodné systémy s vyregulovaním chodu a s preskúšaním podľa STN 736660 a STN 060310, zhotovovanie tlakových expanzných nádrží zváraním).

01.06.2004

17 Tepelná izolácia potrubia a ohybov s povrchovou úpravou fóliami alebo plechom.

01.06.2004

18 Zhotovovanie izolácie asfaltovými tmelmi roztieraním za tepla a zažehlením vrchnej vrstvy.

01.06.2004

19 Ručné navíjanie statorov trojfázových asynchrónnych elektromotorov s výkonom do 10 kW.

01.06.2004

20 Kladenie a prekladanie vlysových, parketových a korkových podláh z dyhovaných dosiek v bežnom vyhotovení.

01.06.2004

21 Zhotovovanie stierkových, liatych alebo striekaných podlahovín zo živice.

01.06.2004

22 Zhotovovanie a oprava krytín na rôznych väzbách šikmých striech (nečlenité plochy).

01.06.2004

23 Pokrývanie a oprava krytín tvarových štítov, atikového muriva, komínových hlavíc a pod.

01.06.2004

24 Zasklievanie okien, stien a interiérov profilovým sklom.

01.06.2004

25 Výroba, oprava a montáž tvarovo zložitých klampiarskych výrobkov (napr. strešný žľab, strešné okno, nadstavec, prechodový kus z pozinkovaného plechu).

01.06.2004

26 Osadzovanie výrobkov z tvrdého dreva alebo dyhovaného dreva, priečok bytových inštalačných jadier, dverí, okien a pod. s prípadnými úpravami na stavbách alebo montáž akustických zásten.

01.06.2004

27 Zhotovovanie a montáž dverí, stien a brán s rozmermi viac ako 2 400 x 2 100 mm z profilov valcovaných a tenkostenných alebo zhotovovanie a montáž zámočníckych výrobkov (napr. otváracie okno, svetlík).

01.06.2004

28 Konštrukčná práca (napr. trámových, foršňových stropov so zhotovením komínových výmen, zhotovovanie vonkajšieho alebo vnútorného obloženia hobľovanými doskami, rozoberanie konštrukcií krovov tesársky viazaných).

01.06.2004

29 Debniaca práca (napr. debnenie konštrukcií s ústupkami a výstupkami, debnenie doskových stropov).

01.06.2004

30 Lešenárska práca (napr. stavba drevených lešení do výšky 10 m, rozoberanie všetkých druhov lešení s výškou nad 10 m, postavenie rúrkových lešení s výškou nad 10 m).

01.06.2004

31 Murovanie lícového muriva z tehál, tvárnic vrátane sklených tvárnic, zhotovovanie a oprava jednoduchých omietok hladkých alebo zhotovovanie a oprava vnútorných dlažieb.

01.06.2004

32 Betónovanie stavebných konštrukcií so zložitou a s hustou výstužou (do 90 kg/m3), nosných múrov, prievlakov, pilierov a ríms.

01.06.2004

33 Osadzovanie panelov bytovej výstavby a občianskej výstavby do 8 podlaží.

01.06.2004

34 Opracúvanie (napr. lemovanie, hrotovanie, zrnovanie) hrubých a čistých kamenných kvádrov bez použitia šablón.

01.06.2004

35 Osadenie jednoduchých kamenárskych výrobkov alebo strojové brúsenie a leštenie kamenárskych výrobkov.

01.06.2004

36 Ukladanie výstuže podľa výkresu do debnenia na stavbe s hmotnosťou od 60 kg do 90 kg výstuže na 1 m3 betónu.

01.06.2004

37 Zhotovovanie rovného potrubia s prírubami s priemerom nad 300 mm alebo hranatého potrubia nad 250 x 250 mm vrátane rozbočiek, kolien a pod.

01.06.2004

38 Zhotovovanie segmentových potrubí, kovaných, rezaných a stáčaných prechodov mimo osových, profilových a hladkých s priemerom do 200 mm.

01.06.2004

39 Frézovanie strojových súčastí na hotovo s toleranciou IT 8 – 7, frézovanie tvaru nástrojov a šablón s prídavkom na brúsenie.

01.06.2004

40 Frézovanie jednoduchých závitov na závitových frézach.

01.06.2004

41 Hobľovanie rybinovej vložky (tvar s uhlom).

01.06.2004

42 Sústruženie čela, čelného zápichu, povrchu a čela náboja, zrazenie hrán, vŕtanie a vysústruženie diery s presnosťou IT 11 a navrtávanie dier po obvode, čela náboja obežného lopatkového kolesa vrátane výmeny nástrojov a doladenia nastavenia na základne nastavenom viacvretenovom automatickom sústruhu s osadením viac ako 8 nástrojmi.

01.06.2004

43 Rezanie kyslíkom na viachorákových strojoch s číslicovým riadením alebo na strojoch riadených fotobunkou podľa šablóny alebo s predohrevom.

01.06.2004

44 Zváranie konštrukcií z plechu, z tyčí, z profilov a z rúrok ocele triedy 10, 11, 12 vo všetkých polohách bez predohrevu s požiadavkou kontroly zvaru röntgenom alebo ultrazvukom na trhliny, alebo navrtávacou skúškou, alebo s predohrevom minimálne 150 oC s vizuálnou kontrolou akosti zvaru.

01.06.2004

45 Zváranie tenkostenných konštrukcií elektrickým oblúkom z plechov, z tyčí, z profilov a z rúrok ocele triedy 10, 11, 12 do hrúbky plechov 3 mm s požiadavkou vizuálnej kontroly akosti zvarov.

01.06.2004

46 Zhotovovanie zvarov s požiadavkou na pevnosť podľa noriem na výstuži alebo na výstužných dielcoch.

01.06.2004

47 Zváranie elektrickým oblúkom pevnostných zvarov (napr. väzník, nosník), zváranie plameňom (napr. had na sálavé vykurovanie) a vyrovnávanie konštrukcií po zváraní.

01.06.2004

05. PLATOVÁ TRIEDA

01.06.2004

Kvalifikačné predpoklady: stredné vzdelanie alebo úplné stredné vzdelanie.

01.06.2004

01 Individuálne zhotovovanie reklamných pútačov najzložitejších tvarov (napr. figurálne, štylizované, pohybové, svetelné, ornamentálne, plošné a plastické) podľa vlastných návrhov rôznymi technikami tvarovania, modelovania, kreslenia a pod.

01.06.2004

02 Samostatná realizácia námetov s textami, nápismi a pod., samostatná realizácia výtvarne vysoko náročného aranžovania a dekorovania (napr. miestností, sál na trhové akcie, prehliadky) podľa vlastných návrhov.

01.06.2004

03 Úpravy vlasov náročnými spôsobmi (napr. osobitne náročných spoločenských účesov, zhotovenie špeciálnych módnych strihov vlasov).

01.06.2004

Pracovné činnosti z okruhu obsluhy, remeselných, opravárskych a údržbárskych prác:

01.06.2004

01 Koordinovanie montážnych, prevádzkových, údržbárskych a opravárskych prác na vodovodnom a na kanalizačnom potrubí a na vodohospodárskych objektoch vrátane zákrokovej služby.

01.06.2004

02 Montáž, oprava, zapojenie, údržba, kontrola, revízia, nastavovanie alebo demontáž nákladných výťahov s nosnosťou nad 3 200 kg, obežných výťahov nad výšku 6. poschodia, rýchlovýťahov bez pamäťových a logických obvodov a pod.

01.06.2004

03 Koordinovanie montážnych prác, odborných prehliadok a skúšok, odstraňovanie zistených chýb na prevodovkách, výťahových strojoch, kabínach, protiváhach, vlečných lanách, navíjacích bubnoch, elektromotoroch, vlečných kábloch, bezpečnostných uzáveroch výťahov s nosnosťou do 1 000 kg a s rýchlosťou do 0,25 m/s, nákladných výťahov s nosnosťou do 3 200 kg a s rýchlosťou do 0,7 m/s, osobných a lôžkových výťahov s nosnosťou do 5 000 kg a s rýchlosťou do 0,7 m/s, obežných výťahov do výšky 6. poschodia a s rýchlosťou do 0,25 m/s alebo skupinových výťahov s nosnosťou do 900 kg a s rýchlosťou do 0,25 m/s.

01.06.2004

04 Samostatné zhotovovanie a montáž horákového telesa kotlov ústredného kúrenia nad 100 kW podľa výkresovej dokumentácie.

01.06.2004

05 Zisťovanie porúch, opravy a nastavovanie agregátov plynového kúrenia a pod.

01.06.2004

06 Inštalačná a kúrenárska práca, napr. samostatná montáž a oprava domových plynovodov s príslušenstvom vrátane skúšok (okrem rodinných domov), samostatná montáž a opravy potrubia a armatúr v kotolniach a v strojovniach, montáž a oprava potrubia domových vodovodov s príslušenstvom vrátane vykonania skúšok tesnosti podľa STN 736660 a STN 060310 a pod.

01.06.2004

07 Maľovanie a oprava zložitých a náročných malieb v divadlách, v kultúrnych domoch a pod. (napr. napodobňovaním architektonických prvkov a skulptúr plastickým linkovaním alebo dekoračných linkrúst s modelovaním znakov, písma, obrazcov).

01.06.2004

08 Natieračská práca pri obnove pamiatok, historicky cenných predmetov a konštrukcií.

01.06.2004

09 Stolárska stavebná práca (napr. osádzanie veľkorozmerných a členitých okien a dverí z tvrdého dreva, prípadne okien a dverí v slohovom štýle, kazetové obloženie stien a stropov podľa návrhov, prípadne z dyhovaného materiálu alebo drevených krivočiarych schodov).

01.06.2004

10 Kladenie a oprava vejárových alebo ornamentálnych dlažieb podľa projektu, zakladanie dlažieb na križovatkách a klopených úsekoch ciest alebo zakladanie, vyváženie, kladenie a opravy ťažkých dlažieb.

01.06.2004

11 Kladenie a oprava vlysových alebo parketových podláh v zložitých vzoroch alebo na plochách tvarovo členených podľa predlôh alebo vlastného návrhu.

01.06.2004

12 Zhotovovanie a oprava kombinovaných vnútorných dlažieb a obkladov rôznymi druhmi materiálov.

01.06.2004

13 Zhotovovanie a oprava krytín zo škridiel, šablón, prírodnej bridlice a pod. a členitých striech s prienikmi.

01.06.2004

14 Zasklievanie priečelných stien s plochou nad 4 m2 alebo osadzovanie a zasklievanie celosklených vstupných stien s dverami a s nadsvetlíkmi tvrdeným zrkadlovým sklom v objektoch reprezentatívneho charakteru.

01.06.2004

15 Výroba, oprava a montáž tvarovo najzložitejších klampiarskych výrobkov (napr. strešný žľab, krytina a ďalšie prvky) z medeného a hliníkového plechu.

01.06.2004

16 Osadzovanie veľkorozmerných, členitých alebo slohových okien a dverí, zhotovovanie kazetového obloženia a pod.

01.06.2004

17 Montáž akustických obložení z dyhovaných a z leštených prvkov s akustickou účinnosťou, s vysokou náročnosťou na funkčnú účinnosť a na presné remeselné spracúvanie.

01.06.2004

18 Montáž podhľadov a stien (napr. systémov FEAL, SIDELVAR).

01.06.2004

19 Konštrukčná práca (napr. zakladanie stavieb a tesárskych konštrukcií) podľa situačných a vykonávacích výkresov, zhotovovanie a osadzovanie krovov a nosníkov sedlových striech a pultových striech, zhotovovanie a osadzovanie drevených priamočiarych schodov a hobľovaných palubových podláh.

01.06.2004

20 Debniaca práca (napr. debnenie konštrukcií kruhových, zakrivených a preborených plôch, debnenie atík, ríms a zábradlí všetkých druhov).

01.06.2004

21 Lešenárska práca (napr. stavby drevených lešení nad 10 m, postavenie mimoriadne náročných rúrkových konštrukcií, napr. veží) podľa projektov a statických výpočtov.

01.06.2004

22 Vymurovanie muriva z kameňa vrátane jeho opracúvania, vymurovanie režného muriva a jednoduchých klenieb.

01.06.2004

23 Zhotovovanie a oprava cementových omietok hladených oceľovým hladidlom, štukových omietok a omietok šľachtených, škrabaných.

01.06.2004

24 Zhotovovanie a oprava kamenárskych výrobkov (napr. klenbové kusy, schody kosé, oblúkové a vretenové).

01.06.2004

25 Brúsenie a leštenie tvarovo náročných kamenárskych výrobkov s ručným dopracúvaním.

01.06.2004

26 Zhotovovanie šablónových alebo profilových stavebných kamenárskych výrobkov s jednoduchými profilmi, s jemne zrnovanými plochami (napr. čistých soklov, rovných zábradlových kusov, profilovaných schodov).

01.06.2004

27 Ukladanie výstuže podľa výkresov do debnenia na stavbe s hmotnosťou výstuže nad 90 kg na 1 m3 betónu.

01.06.2004

28 Frézovanie na konvenčných kopírovacích frézkach s presnosťou IT 11 – 8.

01.06.2004

29 Sústruženie povrchu, čela, čelného vybratia, diery a klinových drážok stupňovitej remenice s presnosťou IT 7 na hrotovom sústruhu.

01.06.2004

30 Sústruženie vonkajšieho jednoduchého tvarového závitu v dĺžke do 500 mm.

01.06.2004

31 Sústruženie vonkajšej guľovej plochy s presnosťou IT 9.

01.06.2004

06. PLATOVÁ TRIEDA

01.06.2004

Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie.

01.06.2004

01 Usmerňovanie, riešenie a stvárnenie rozsiahleho, umelecky originálneho a výtvarne mimoriadne náročného aranžovania, dekorovania a výzdoby.

01.06.2004

Pracovné činnosti z okruhu obsluhy, remeselných, opravárskych a údržbárskych prác:

01.06.2004

01 Usmerňovanie odborných prehliadok a skúšok, odstraňovanie zistených nedostatkov na nákladných výťahoch s nosnosťou nad 3 200 kg, na obežných výťahoch nad 6 poschodí, na rýchlovýťahoch a pod.

01.06.2004

02 Inštalačná a kúrenárska práca (napr. samostatná montáž a opravy rozvodov a zariadení v zložitých redukčných staniciach alebo v kotolniach s kombinovaným rozvodom inštalácií s vykonaním skúšok, s vyregulovaním a s uvedením zariadenia do činnosti, samostatná montáž kotolní, redukčných, akumulačných a výmenníkových staníc) vrátane preskúšania a uvedenia do činnosti.

01.06.2004

03 Zhotovovanie a oprava krytín na strechách zvláštnych tvarov (napr. kužeľové, ihlanové, kupolové) alebo zhotovovanie a oprava tvrdých krytín umeleckých a historických pamiatok vrátane výberu materiálu v spolupráci s pamiatkarmi alebo podľa ich dispozícií.

01.06.2004

04 Zhotovovanie presného akustického systému podľa individuálnych architektonických návrhov rôzne tvarovaných plôch v divadlách, rozhlasových a televíznych štúdiách a pod.

01.06.2004

05 Zhotovovanie a montáž veľkorozmerných ťažkých brán alebo brán s vchodovými dverami, výkladných skríň, vchodových dverí a portálov obložených hliníkom alebo inými neželeznými kovmi a pod.

01.06.2004

06 Rozmeriavanie a zakladanie všetkých druhov muriva podľa výkresov v členitých základoch, vynášanie výšok, zhotovovanie a kontrola väzieb muriva pri krížení a pod.

01.06.2004

07 Zhotovovanie vonkajších obkladov priečelí mramorovými, travertínovými alebo leštenými kamennými doskami.

01.06.2004

08 Výmena nosných stĺpov a pilierov s vymurovaním, s domurovaním a s rekonštrukciou profilovaných kamenných a tehlových prvkov.

01.06.2004

09 Sanácia historických murovaných konštrukcií vyrovnaním vychýleného muriva, deformovaných klenieb a pod.

01.06.2004

10 Zhotovovanie a oprava omietok šľachtených, škrabaných, farebne členitých, sadrových so štukatérskou úpravou, z umelého kameňa alebo z mramoru s rôznou povrchovou úpravou.

01.06.2004

11 Zhotovovanie náročných stavebných výrobkov presne opracovaných, s čistými ostrými hranami (napr. profilované členité zábradlové kusy, rímsy, mnohosteny, ihlany), s ručným dopracúvaním a so zhotovením náročných povrchových úprav.

01.06.2004

12 Elektroiskrové zhotovovanie dvoch a viacerých dier alebo tvarov s presnosťou IT 6.

01.06.2004

13 Vŕtanie, vysústruženie a sústruženie rôznych dier nožom do telesa s presnosťou IT 6 s požiadavkou dodržania predpísanej presnosti rozstupov dier na vodorovnej vyvrtávačke.

01.06.2004

14 Sústruženie vnútornej guľovej plochy s presnosťou IT 9.

01.06.2004

15 Usmerňovanie a vykonávanie prác podľa prevádzkového poriadku na vodovodných systémoch vrátane kontroly, montáže a uvádzania sietí do prevádzky.

01.06.2004

07. PLATOVÁ TRIEDA

01.06.2004

Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie.

01.06.2004

Pracovné činnosti z okruhu obsluhy, remeselných, opravárskych a údržbárskych prác:

01.06.2004

01 Vymurovanie a oprava veľmi zložitých tehlových a kamenných klenieb (napr. krížové, vejárové) na pamiatkovo chránených objektoch, zhotovovanie, oprava a dopĺňanie veľmi náročných omietok so zložitou ornamentálnou maltovou dekoráciou, viacfarebných sgrafít a omietok intarzií.

01.06.2004

02 Výmena narušených častí kamenných konštrukčných prvkov so zabezpečením podopierajúcou konštrukciou pri obnove pamiatok (napr. častí samonosných schodísk, klenieb).

01.06.2004

03 Elektroiskrové obrábanie vodiacej dosky (tvarové diery a tvary lícovať s príslušnými razníkmi) s presnosťou IT 5 vrátane nastavenia stroja s CNC systémom.

01.06.2004

04 Sústruženie osemnásobne osadeného povrchu zápichov a dvojchodového modulového závitu závitovkového hriadeľa s presnosťou IT 5 na hrotovom sústruhu.

01.06.2004

17. ŠKOLSTVO A TELOVÝCHOVA

01.06.2004

02. PLATOVÁ TRIEDA

01.06.2004

Kvalifikačné predpoklady: neustanovujú sa.

01.06.2004

01 Bežná školnícka práca (napr. otváranie a zatváranie školských budov, upratovanie a udržiavanie vonkajších priestorov školy, dozor nad dodržiavaním poriadku, drobná údržbárska práca).

01.06.2004

02 Zabezpečovanie dodržiavania prevádzkového poriadku a pravidiel bezpečnosti a ochrany zdravia návštevníkov sauny, bazénu, klubu dôchodcov, ihriska, klziska a pod.

01.06.2004

03 Zabezpečovanie dodržiavania prevádzkového poriadku plavárne alebo kúpaliska vrátane záchrany a poskytovania prvej pomoci topiacim sa, kontroly teploty vody, vzduchu, čistoty bazénu a hygienického stavu vody.

01.06.2004

04 Príprava rôznych kúpeľov, aplikácia procedúr, obsluha kúpeľných zariadení, fitnescentra, solária, sauny s kontrolou teploty vzduchu, pary, vody a dozor nad bezpečnosťou prevádzky, vykonávanie bežnej údržby a dezinfekcie zariadení.

01.06.2004

03. PLATOVÁ TRIEDA

01.06.2004

Kvalifikačné predpoklady: stredné vzdelanie.

01.06.2004

01 Školnícka práca vrátane jednoduchej remeselnej údržby objektov (napr. oprava zámkov, rôznych uzáverov), bežná oprava a údržba elektrických, signalizačných, kúrenárskych, vodovodných a klimatizačných inštalácií a armatúr, stavebná oprava (napr. zasklievanie okien), drobná stolárska a murárska práca a ďalšie práce remeselného charakteru vrátane prípadnej obsluhy kúrenia.

01.06.2004

02 Dozor nad prevádzkou areálu fitnescentra, príprava cvičebných programov s využitím zvolených testov a goniometrie, kontrola počas cvičení, aplikácia špeciálneho cvičenia (napr. pri vertebrogénnych problémoch).

01.06.2004

04. PLATOVÁ TRIEDA

01.06.2004

Kvalifikačné predpoklady: stredné vzdelanie.

01.06.2004

01 Inštalovanie a technická obsluha simultánnej techniky pri organizovaní seminárov, obsluha audiovizuálnych a reprografických pomôcok vrátane bežnej údržby a vedenia príslušného kabinetu vo vzdelávacom zariadení.

01.06.2004

02 Odborná sklárska práca, napr. na sklárskych kahancoch, so zameraním na špeciálne laboratórne sklo (Sial, Simax, kremenné sklo).

01.06.2004

05. PLATOVÁ TRIEDA

01.06.2004

Kvalifikačné predpoklady: stredné vzdelanie alebo úplné stredné vzdelanie.

01.06.2004

01 Zhotovovanie sklených aparatúr, zariadení alebo ich súčastí s uplatnením špeciálnej sklárskej technológie.

01.06.2004

19. VNÚTRO – ARCHÍVNICTVO

01.06.2004

02. PLATOVÁ TRIEDA

01.06.2004

Kvalifikačné predpoklady: neustanovujú sa.

01.06.2004

01 Dislokačná, manipulačná a pomocná práca na všetkých úsekoch archívnej činnosti.

01.06.2004

03. PLATOVÁ TRIEDA

01.06.2004

Kvalifikačné predpoklady: stredné vzdelanie.

01.06.2004

01 Pomocná práca náročná na fyzickú námahu, presnosť a spoľahlivosť na všetkých úsekoch archívnej činnosti (predarchívna starostlivosť, evidencia, spracúvanie, sprístupňovanie, využívanie a ochrana archívnych dokumentov).

01.06.2004

21. ZDRAVOTNÍCTVO

01.06.2004

02. PLATOVÁ TRIEDA

01.06.2004

Kvalifikačné predpoklady: neustanovujú sa.

01.06.2004

01 Pomocná práca v nemocničných alebo poliklinických oddeleniach, v zariadeniach sociálnych služieb, v zariadeniach pre pracovnú rehabilitáciu a rekvalifikáciu občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou, v oddeleniach klinickej biochémie, hematológie, v hygienických a v mikrobiologických laboratóriách, v odborných liečebných ústavoch alebo v zariadeniach lekárenskej služby.

01.06.2004

02 Sprevádzanie chodiacich chorých a postihnutých občanov na odborné vyšetrenia.

01.06.2004

03 Pomocná práca pri dezinfekcii a sterilizácii nástrojov, prístrojov, aparatúr a iného špeciálneho zdravotníckeho materiálu v zdravotníckych zariadeniach.

01.06.2004

04 Čistenie prístrojov a iných pomôcok, umývanie a ukladanie laboratórneho skla, obalového a prevádzkového materiálu, likvidácia zvyškov vyšetrovaného materiálu, prenášanie materiálu na vyšetrenie.

01.06.2004

05 Obsluha kúpeľného zariadenia, solária alebo sauny s kontrolou teploty vzduchu, pary a vody, zabezpečovanie dodržiavania prevádzkového poriadku, vykonávanie bežnej údržby a dezinfekcie zariadenia.

01.06.2004

06 Pomocná práca v zubnom laboratóriu (napr. vylievanie odliatkov, leštenie zubných náhrad).

01.06.2004

03. PLATOVÁ TRIEDA

01.06.2004

Kvalifikačné predpoklady: stredné vzdelanie.

01.06.2004

01 Pomocná a obslužná práca pri opatrovaní detí, občanov a chorých v nemocničných oddeleniach, vo všetkých druhoch zariadení sociálnych služieb alebo v zariadeniach pre pracovnú rehabilitáciu a rekvalifikáciu občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou, vyžadujúca fyzickú námahu.

01.06.2004

02 Prevoz chorých so zdravotnou dokumentáciou na odborné vyšetrenia alebo na liečebné zákroky.

01.06.2004

03 Aplikácia liečebných procedúr podľa postupov určených vyššie kvalifikovaným zdravotníckym zamestnancom (napr. zábaly bahnom, ovíjanie parafínom, škótske streky, žiarovkové potné kúpele, Priessnitzove zábaly) vrátane osobnej starostlivosti a dozoru.

01.06.2004

04 Aplikácia zábalov a masírovanie častí alebo celého tela ručne a s využitím rôznych masážnych pomôcok, prístrojov a zariadení.

01.06.2004

05 Pomocná a obslužná práca v zdravotníckych zariadeniach spojená s prípravou operačného inštrumentária a pomôcok na sterilizáciu, zostavovanie súprav sterilných nástrojov pre oddelenia, výdaj sterilného materiálu, obsluha prístrojovej techniky na umývanie, pranie, sušenie a výrobu destilovanej vody.

01.06.2004

06 Príprava pomôcok alebo špeciálneho zdravotníckeho materiálu v sadrovniach, asistencia lekárovi pri fixácii končatín a prevoz nepohyblivých pacientov na lôžkovú časť príslušného oddelenia.

01.06.2004

07 Preberanie rôznych druhov dôchodkov hospitalizovaných pacientov na pošte a ich odovzdávanie hospitalizovaným pacientom vykonávané zamestnancom s hmotnou zodpovednosťou.

01.06.2004

04. PLATOVÁ TRIEDA

01.06.2004

Kvalifikačné predpoklady: stredné vzdelanie.

01.06.2004

01 Fyzicky namáhavá pomocná práca zdravotníckeho charakteru v oddeleniach pacientov trvale ležiacich, v oddeleniach pacientov so zvýšeným psychiatrickým dohľadom alebo na obdobných zdravotníckych pracoviskách pri priamom styku s pacientom alebo v zariadeniach sociálnych služieb.

01.06.2004

02 Obslužná ošetrovateľská práca alebo opatrovateľská práca v oddeleniach pacientov s ťažkým psychickým postihnutím v psychiatrických liečebniach alebo v uzatvorených psychiatrických oddeleniach.

01.06.2004

03 Prenášanie a prevoz ťažko pohyblivých a nepohyblivých pacientov alebo občanov v zariadeniach sociálnych služieb alebo prevoz pacientov sanitnými motorovými vozidlami vrátane poskytovania základnej zdravotnej starostlivosti.

01.06.2004

04 Hygienická očista a pomoc pri úprave tiel zomretých, odvoz zomretých.

01.06.2004

05 Prípravná práca spojená s pitvou a manipuláciou s telami zomretých, ich obliekanie a úprava do rakvy.

01.06.2004

06 Asistencia pri vykonávaní liečebnej telesnej výchovy, rehabilitačných zákrokoch a liečbe prácou (napr. polohovanie pacientov pri rehabilitačných zákrokoch, pri nácviku chôdze, pri liečbe prácou).

01.06.2004

07 Spracúvanie dentálneho materiálu podľa pokynov ošetrujúceho lekára.

01.06.2004

08 Jednoduchá práca v ortopedickej protetike na ortopedickoprotetických pomôckach pri ich zhotovovaní, oprave a úprave, základné pracovné postupy opracúvania kovov, plastov a iných materiálov používaných v ortopedickej protetike (napr. rezanie, brúsenie, strihanie, nitovanie, lepenie).

01.06.2004

09 Zhotovovanie zložitých kopýt podľa deformácií nôh na ortopedickú obuv a ich individuálna výroba podľa nákresov.

01.06.2004

05. PLATOVÁ TRIEDA

01.06.2004

Kvalifikačné predpoklady: stredné vzdelanie alebo úplné stredné vzdelanie.

01.06.2004

01 Laboratórna práca v pitevniach a zhotovovanie muzeálnych, výučbových nekroptických suchých a vlhkých preparátov, balzamovanie a špeciálna práca s mŕtvymi telami vrátane nástrekov.

01.06.2004

02 Vyslobodzovacia práca pri havarijných situáciách a poskytovanie neodkladnej starostlivosti vrátane prevozu ranených alebo chorých z miesta havárie sanitnými motorovými vozidlami rýchlej zdravotníckej pomoci.

01.06.2004

03 Klasická masáž, reflexná masáž alebo poskytovanie elektroliečby, svetloliečby a vodoliečby v zdravotníckych zariadeniach, v rehabilitačných ústavoch, v oddeleniach liečebnej telesnej výchovy, v zariadeniach sociálnych služieb alebo v zariadeniach pre pracovnú rehabilitáciu a rekvalifikáciu občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou.

01.06.2004

04 Navrhovanie konštrukcie a zhotovovanie dielcov protéz (napr. holenný diel stehennej protézy, na chodidlá a ruky), modelovanie laminátových panvových košov, korzetov a ich častí.

01.06.2004

05 Základná aj zložitejšia ortopedickoprotetická práca, zhotovovanie základných typov prístrojov, protéz a ortéz, rôzne druhy prác na ortopedickoprotetických pomôckach, oprava a úprava všetkých druhov pomôcok.

01.06.2004

06 Zhotovovanie vzoriek a vykrojovanie zvrškov bežnej ortopedickej obuvi, lepenie a šitie vzorov pre bežnú ortopédiu (napr. deformácie) alebo zhotovovanie korekčných a vyrovnávacích vložiek do ortopedickej obuvi.

01.06.2004

07 Bandážovanie atypických extenčných a redresných korzetov, prístrojov a protéz.

01.06.2004

06. PLATOVÁ TRIEDA

01.06.2004

Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie.

01.06.2004

01 Oprava zubných náhrad, zhotovovanie snímateľných náhrad, zhotovovanie jednoduchých ortopedických platní a monoblokov, ich oprava bez použitia špeciálnych materiálov.

01.06.2004

02 Individuálne zhotovovanie prístrojov, protéz a liečebných pomôcok na skúšku, zhotovovanie ich vzoriek, vykrojovanie zvrškov a zhotovovanie ortopedickej obuvi alebo individuálna výroba ortopedickej protetiky podľa merných podkladov.

01.06.2004

03 Zhotovovanie protéz, prístrojov a objímkových prístrojov na končatiny, individuálna výroba podľa merných podkladov alebo sadrových negatívov, ručná práca v oblasti celej ortopedickej protetiky.

01.06.2004

07. PLATOVÁ TRIEDA

01.06.2004

Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie.

01.06.2004

01 Zhotovovanie protézových náhrad všetkých tried (snímateľných aj fixných) z drahých a náhradných kovov a iných špeciálnych materiálov, zhotovovanie špeciálnych platní a aktivátorov alebo špeciálna ortodontická práca.

01.06.2004

02 Zložitá ortopedickoprotetická práca a úprava liečebných pomôcok, zhotovovanie a redresné upravovanie prístrojov, protéz a ortéz, zložitá bandážna a obuvnícka práca, zhotovovanie zložitých liečebných pomôcok a ortéz axiálneho skeletu.

01.06.2004

03 Oprava a nastavovanie nástrojov na mikrochirurgiu alebo zhotovovanie prototypov chirurgických nástrojov, testovanie dýchacieho prístroja pre klinické prostredie.

01.06.2004

04 Oprava a nastavovanie zložitých regulačných obvodov a zariadení diaľkového merania a zapisovania pre nemocnice.

01.06.2004

05 Samostatné zhotovovanie stomatologických protéz a čeľustnoortopedických aparátov, stomatochirurgických dláh, epitéz a iných pomôcok v oblasti stomatológie a ďalších medicínskych odborov, oprava stomatologických protéz a čeľustnoortopedických aparátov.

01.06.2004

22. ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

01.06.2004

01. PLATOVÁ TRIEDA

01.06.2004

Kvalifikačné predpoklady: neustanovujú sa.

01.06.2004

01 Umývanie a asanácia laboratórneho skla a aparatúr spojené s neutralizáciou kyselinového a alkalického odpadu pri používaní predpísaných prostriedkov.

01.06.2004

02. PLATOVÁ TRIEDA

01.06.2004

Kvalifikačné predpoklady: neustanovujú sa.

01.06.2004

01 Budovanie a údržba technických zariadení na ochranu dokumentácie a na výskum prírody na povrchu.

01.06.2004

02 Úprava turistických trás, označovanie chránených území v jednoduchých terénoch.

01.06.2004

03 Preprava osôb na člnoch v podzemí v jednoduchých plavebných podmienkach.

01.06.2004

03. PLATOVÁ TRIEDA

01.06.2004

Kvalifikačné predpoklady: stredné vzdelanie.

01.06.2004

01 Práca v čate pri zabezpečovaní geologického prieskumu (napr. príprava meracích sond a zariadení pri kartonážnych meraniach, ukladanie a zapájanie meracích prístrojov pri geofyzikálnom prieskume).

01.06.2004

02 Obsluha drviarne s pridruženým zariadením (napr. sústavou zásobníkov, podávačov, drvičov a dopravníkov) na drvenie prírodného kameniva a ílov.

01.06.2004

03 Odber hrubých vzoriek podľa zjavných fyzikálnych vlastností, príprava analytických a referenčných vzoriek.

01.06.2004

04. PLATOVÁ TRIEDA

01.06.2004

Kvalifikačné predpoklady: stredné vzdelanie.

01.06.2004

01 Príprava mikroskopických preparátov na geologické pozorovanie a meranie (zábrusy alebo leštené plochy na mikroskopické štúdium, výbrusy z kompaktných a homogénnych materiálov) zo vzoriek hornín, zemín a iných materiálov.

01.06.2004

02 Odber vzoriek z vrtov a z povrchových prieskumných diel alebo odber vzoriek v podzemí.

01.06.2004

03 Budovanie a údržba technických zariadení vo vstupoch do jaskýň a vo vnútorných priestoroch jaskýň vrátane opráv elektrickej inštalácie vo vlhkom prostredí.

01.06.2004

04 Samostatná práca v čate pri zabezpečovaní geologického prieskumu pri kartonážnych meraniach.

01.06.2004

05 Základná údržba expozícií zvierat vrátane vykonávania základných technických úprav.

01.06.2004

05. PLATOVÁ TRIEDA

01.06.2004

Kvalifikačné predpoklady: stredné vzdelanie alebo úplné stredné vzdelanie.

01.06.2004

01 Sprístupňovanie krasových javov a jaskýň a prípadné vykonávanie strelmajstrovských prác vrátane základnej dokumentácie nových objavov a konzervácie objavených krasových javov.

01.06.2004

02 Príprava mikroskopických preparátov na geologické pozorovanie a meranie z rozpadových a narušených hornín s použitím špecifických metód.

01.06.2004

03 Samostatná odborná ošetrovateľská práca vrátane prípravy krmív a kŕmenia zvierat, pomoc pri všetkých typoch veterinárnych zákrokov a manipulácie so zvieratami.

01.06.2004

06. PLATOVÁ TRIEDA

01.06.2004

Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie.

01.06.2004

01 Príprava vzoriek separovaných minerálov a vzoriek špeciálneho určenia.

01.06.2004

02 Komplexný chov zvierat viac ako troch zoologických skupín vrátane prípravy a podávania najzložitejších diét a liekov podľa pokynov veterinárneho lekára, vyhľadávanie náhradného kŕmenia.

01.06.2004

03 Komplexné ošetrovanie a chov vzácnych alebo ohrozených druhov zvierat vrátane samostatného vedenia umelého odchovu ich mláďat.

01.06.2004

04 Samostatná expedičná činnosť na prezentáciu zvierat návštevníkom a úprava životného prostredia v expozíciách podľa biologických a teritoriálnych nárokov jednotlivých druhov zvierat.

01.06.2004

07. PLATOVÁ TRIEDA

01.06.2004

Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie.

01.06.2004

01 Zabezpečovanie chodu zložitej technologickej linky, kontrola a nastavenie elektroniky systémov vrátane obsluhy špeciálnych zariadení metrológie a klimatológie.

01.06.2004

02 Udržiavanie a obnova základného stáda ťažko chovateľných alebo nebezpečných druhov zvierat, zabezpečovanie podmienok na úspešný odchov zvierat, vykonávanie odborných prác vrátane poradenskej činnosti.

01.06.2004

Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 341/2004 Z. z.

01.06.2004

Príloha 03

Poznámky pod čiarou

01.06.2004

1) Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 718/2002 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení.

01.04.2007

2) Zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 282/2006 Z. z.

01.06.2004

3) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 136/1995 Z. z. o odbornej spôsobilosti na vybrané činnosti vo výstavbe a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 236/2000 Z. z.

01.04.2007

4) Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

01.06.2004

5) Zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov.

01.06.2004

6) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z. o dráhach a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.

01.06.2004

7) Zákon č. 379/1997 Z. z. o prevádzkovaní súkromných bezpečnostných služieb a podobných činností, o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 65/1965 Zb. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov (zákon o súkromných bezpečnostných službách) v znení neskorších predpisov.

01.06.2004

8) Zákon č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

01.06.2004

9) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení zákona č. 423/2003 Z. z.

01.06.2004

10) Zákon č. 466/2002 Z. z. o audítoroch a Slovenskej komore audítorov.

01.04.2007

11) Zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

01.06.2004

12) Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

01.06.2004

13) Zákon č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

01.06.2004

14) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 45/2002 Z. z. o ochrane zdravia pri práci s chemickými faktormi.

01.06.2004

15) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov.

01.06.2004

16) Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 78/1993 Z. z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výrobe a spracúvaní výbušnín.

01.06.2004

17) Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 79/1993 Z. z. o získaní odbornej spôsobilosti odpaľovačov ohňostrojov a pyrotechnikov.

01.06.2004

18) Zákon č. 370/1997 Z. z. o vojenskej službe v znení neskorších predpisov.

01.04.2007

19) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 742/2004 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania v znení neskorších predpisov. Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 322/2006 Z. z. o spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 589/2006 Z. z.

01.04.2007

20) Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

01.06.2004

21) Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 101/2001 Z. z. o vydaní výnosu, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o organizácii, spôsobe a formách ďalšieho vzdelávania veterinárnych lekárov a odborných veterinárnych pracovníkov.

01.06.2004

22) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov.

01.01.2009

24) Zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov.

01.06.2004

27) Zákon Slovenskej národnej rady č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov.

01.06.2004

28) Zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

01.06.2004

29) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov.

01.06.2004

30) Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

01.11.2009

30a) Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

01.11.2009

30b) Zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

01.11.2009

30c) § 7 a 8 zákona č. 317/2009 Z. z.

01.06.2004

31) Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 52/1994 Z. z. o odbornom lesnom hospodárovi v znení vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 32/1999 Z. z.

01.06.2004

32) Vyhláška Československej akadémie vied č. 55/1977 Zb. o ďalšom zvyšovaní kvalifikácie a o hodnotení tvorivej spôsobilosti vedeckých pracovníkov.

01.04.2007

33) Zákon č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

01.06.2004

34) Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky č. 68/1985 Zb. o doplňujúcom štúdiu študentov vysokých škôl a absolventov vysokých a stredných škôl na získanie pedagogickej spôsobilosti.

01.01.2009

34a) Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 208/1993 Z. z. o požiadavkách na kvalifikáciu a o overovaní odbornej spôsobilosti pracovníkov pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom.

01.06.2004

35) Zákon č. 313/1999 Z. z. o geologických prácach a o štátnej geologickej správe (geologický zákon) v znení zákona č. 525/2003 Z. z.

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 141/2000 Z. z., ktorou sa vykonáva geologický zákon.