01.06.2004

337

01.06.2004

VYHLÁŠKA

01.06.2004

Národného bezpečnostného úradu

01.06.2004

z 10. mája 2004,

01.06.2004

ktorou sa upravujú podrobnosti o certifikácii mechanických zábranných prostriedkov a technických zabezpečovacích prostriedkov a o ich používaní

01.06.2004

Národný bezpečnostný úrad (ďalej len „úrad“) podľa § 54 ods. 11 zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


01.06.2004

§ 1

01.06.2004

Mechanický zábranný prostriedok a technický zabezpečovací prostriedok

01.06.2004

(1) Mechanický zábranný prostriedok a technický zabezpečovací prostriedok sa podľa požiadaviek ustanovených v bezpečnostnom štandarde fyzickej bezpečnosti a objektovej bezpečnosti1) (ďalej len „bezpečnostný štandard“) určujú ako mechanický zábranný prostriedok a technický zabezpečovací prostriedok určený na ochranu utajovaných skutočností stupňa

01.06.2004

a) Prísne tajné, skrátene „PT“,

01.06.2004

b) Tajné, skrátene „T“,

01.06.2004

c) Dôverné, skrátene „D“,

01.06.2004

d) Vyhradené, skrátene „V“.

01.06.2004

(2) Mechanické zábranné prostriedky a technické zabezpečovacie prostriedky určené na ochranu utajovaných skutočností stupňa „V“ sa necertifikujú. Ich technická špecifikácia sa uvedie v bezpečnostnej dokumentácii fyzickej a objektovej bezpečnosti.2)

01.06.2004

§ 2

01.06.2004

Certifikácia mechanického zábranného prostriedku a certifikácia technického zabezpečovacieho prostriedku

01.06.2004

(1) Certifikácia mechanického zábranného prostriedku a certifikácia technického zabezpečovacieho prostriedku je činnosť, pri ktorej sa

01.06.2004

a) overuje zhoda vlastností mechanického zábranného prostriedku a technického zabezpečovacieho prostriedku s bezpečnostným štandardom,

01.06.2004

b) potvrdzuje spôsobilosť mechanického zábranného prostriedku a technického zabezpečovacieho prostriedku chrániť utajované skutočnosti.

01.06.2004

(2) Overenie zhody vlastností podľa odseku 1 písm. a) vykonáva úrad, štátny orgán alebo podnikateľ, ktorého úrad autorizoval3) na vykonávanie overovania zhody vlastností mechanického zábranného prostriedku a technického zabezpečovacieho prostriedku (ďalej len „autorizovaná osoba“) s bezpečnostným štandardom.

01.06.2004

(3) Potvrdzovanie spôsobilosti podľa odseku 1 písm. b) vykonáva úrad na základe žiadosti o vydanie certifikátu.

01.06.2004

(4) Náležitosti žiadosti o vydanie certifikátu sú uvedené v prílohách č. 1 a 2.

01.06.2004

§ 3

01.06.2004

Certifikácia typu

01.06.2004

(1) Certifikácia typu mechanického zábranného prostriedku a certifikácia typu technického zabezpečovacieho prostriedku (ďalej len „certifikácia typu“) je činnosť, ktorou sa overuje a osvedčuje zhoda vlastností typu mechanického zábranného prostriedku a technického zabezpečovacieho prostriedku s požiadavkami bezpečnostného štandardu.

01.06.2004

(2) Výrobca, dovozca, splnomocnenec alebo distribútor4) (ďalej len „žiadateľ“) žiada úrad o vydanie certifikátu typu. Písomná žiadosť obsahuje

01.06.2004

a) údaje o žiadateľovi,

01.06.2004

b) údaje o výrobcovi,

01.06.2004

c) údaje o výrobku,

01.06.2004

d) sprievodné doklady k žiadosti podľa prílohy č. 1.

01.06.2004

(3) Žiadateľ poskytne autorizovanej osobe zoznam noriem a predpisov, ktorým výrobok vyhovuje, skúšobné protokoly vydané iným subjektom ako autorizovanou osobou, výsledky skúšok vykonané výrobcom, certifikáty a skúšobné protokoly vydané zahraničnými skúšobňami, technickú dokumentáciu, vzorku typu mechanického zábranného prostriedku a technického zabezpečovacieho prostriedku, ak si ju autorizovaná osoba vyžiada.

01.07.2006

(4) Ak pre požadovanú skúšku neexistuje slovenská technická norma alebo metóda uvedená v technických predpisoch, použije sa na overovanie zhody skúšobný postup navrhnutý autorizovanou osobou a schválený úradom. Podľa schváleného skúšobného postupu vykonávajú overovanie zhody vlastností všetky autorizované osoby. Skúšobné postupy úrad zverejňuje na internetovej stránke úradu.

01.06.2004

(5) Autorizovaná osoba vydá o výsledkoch svojich zistení záverečný protokol, ktorý obsahuje záver komentujúci zhodu vlastností mechanického zábranného prostriedku a technického zabezpečovacieho prostriedku s bezpečnostným štandardom.

01.06.2004

(6) Záverečný protokol obsahuje

01.06.2004

a) údaje o autorizovanej osobe,

01.06.2004

b) údaje o žiadateľovi,

01.06.2004

c) údaje o výrobku,

01.06.2004

d) zoznam podkladov na overovanie zhody vlastností,

01.06.2004

e) prehľad výsledkov skúšok,

01.06.2004

f) zhodnotenie výsledkov skúšok,

01.06.2004

g) záver.

01.06.2004

(7) Autorizovaná osoba odovzdá záverečný protokol žiadateľovi.

01.06.2004

(8) Žiadateľ, ktorému bol vydaný certifikát, bezodkladne oznámi úradu všetky zmeny podmienok určených na vydanie certifikátu, ktoré nastali počas platnosti certifikátu.

01.06.2004

(9) Autorizovaná osoba je na podnet úradu oprávnená kontrolovať zhodu vlastností vyrábaných výrobkov s certifikovaným typom.

01.06.2004

(10) Zoznam certifikovaných typov mechanických zábranných prostriedkov a certifikovaných typov technických zabezpečovacích prostriedkov a obdobie platnosti certifikátu úrad zverejňuje ihneď po vydaní na internetovej stránke úradu. Po uplynutí platnosti certifikátu je mechanický zábranný prostriedok alebo technický zabezpečovací prostriedok vyradený zo zoznamu certifikovaných mechanických zábranných prostriedkov a technických zabezpečovacích prostriedkov.

01.06.2004

(11) Držiteľ certifikátu typu prikladá k sprievodnej technickej dokumentácii určenej pre užívateľa kópiu certifikátu typu.

01.06.2004

(12) Odseky 1 až 11 sa primerane vzťahujú na certifikáciu mechanických zábranných prostriedkov a technických zabezpečovacích prostriedkov, ktoré sa vyrábajú, dodávajú a inštalujú ako jednotlivé kusy (napr. komorové trezory).

01.06.2004

§ 4

01.06.2004

Certifikácia prostriedku

01.07.2006

(1) Certifikácia jednotlivého mechanického zábranného prostriedku a certifikácia jednotlivého technického zabezpečovacieho prostriedku (ďalej len „certifikácia prostriedku“) je druh certifikácie, ktorou sa overuje a potvrdzuje zhoda vlastností mechanického zábranného prostriedku a technického zabezpečovacieho prostriedku, na ktorý nebol vydaný certifikát typu úradom, s bezpečnostným štandardom.

01.06.2004

(2) Písomná žiadosť o certifikáciu prostriedku obsahuje

01.06.2004

a) údaje o užívateľovi,

01.06.2004

b) údaje o výrobcovi,

01.06.2004

c) údaje o výrobku,

01.06.2004

d) sprievodné doklady k žiadosti podľa prílohy č. 2.

01.07.2006

(3) Certifikát prostriedku vydáva úrad diplomatickým misiám, konzulárnym úradom Slovenskej republiky a Slovenskej informačnej službe na základe vyhlásenia ich štatutárneho orgánu o spôsobilosti prostriedku chrániť utajované skutočnosti podľa prílohy č. 3.

01.07.2006

(4) Certifikované prostriedky podľa odseku 1 sa neuvádzajú v zozname certifikovaných mechanických zábranných prostriedkov a technických zabezpečovacích prostriedkov podľa § 3 ods. 10.

01.07.2006

(5) Na certifikáciu prostriedku platia primerane ustanovenia § 3 ods. 3 až 8.

01.06.2004

§ 5

01.06.2004

Platnosť certifikátu typu a certifikátu prostriedku

01.06.2004

Platnosť certifikátu mechanického zábranného prostriedku a certifikátu technického zabezpečovacieho prostriedku sa skončí

01.06.2004

a) uplynutím doby platnosti certifikátu,

01.06.2004

b) zmenou parametrov v bezpečnostnom štandarde,

01.06.2004

c) ak mechanický zábranný prostriedok alebo technický zabezpečovací prostriedok prestal spĺňať parametre uvedené v záverečnom protokole.

01.01.2012

§ 5a

01.01.2012

Podmienky používania mechanického zábranného prostriedku alebo technického zabezpečovacieho prostriedku po skončení platnosti certifikátu

01.01.2012

(1) Ak nenastala zmena funkčnosti používaného mechanického zábranného prostriedku alebo technického zabezpečovacieho prostriedku, ktorá ovplyvňuje spôsobilosť chrániť utajované skutočnosti, a sú splnené podmienky uvedené v certifikáte, môže užívateľ takýto prostriedok naďalej používať aj po skončení platnosti certifikátu.

01.01.2012

(2) Mechanický zábranný prostriedok alebo technický zabezpečovací prostriedok používaný podľa odseku 1 sa na účely ochrany utajovaných skutočností považuje naďalej za certifikovaný.


01.06.2004

§ 6

01.06.2004

Prechodné ustanovenie

01.06.2004

Mechanické zábranné prostriedky a technické zabezpečovacie prostriedky certifikované podľa doterajších predpisov sa považujú za certifikované podľa tejto vyhlášky.

01.01.2012

§ 6a

01.01.2012

Prechodné ustanovenia k zneniu účinnému k 1. januáru 2012

01.01.2012

Ustanovenia tejto vyhlášky sa vzťahujú aj na mechanický zábranný prostriedok alebo technický zabezpečovací prostriedok, ktorý sa používa po skončení platnosti certifikátu typu podľa doterajších predpisov.

01.01.2012

§ 6b

01.01.2012

Táto vyhláška bola prijatá v súlade s právne záväzným aktom Európskej únie v oblasti technických noriem a technických predpisov.5)

01.06.2004

§ 7

01.06.2004

Účinnosť

01.06.2004

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júna 2004.


01.06.2004

Aurel Ugor v. r.


01.06.2004

Príloha č. 1

01.06.2004

k vyhláške č. 337/2004 Z. z.

01.07.2006

Vzor 01

01.06.2004

Príloha č. 2

01.06.2004

k vyhláške č. 337/2004 Z. z.

01.06.2004

Vzor 02

01.07.2006

Príloha č. 3

01.07.2006

k vyhláške č. 337/2004 Z. z.

01.07.2006

VYHLÁSENIE ŠTATUTÁRNEHO ORGÁNU UŽÍVATEĽA O SPÔSOBILOSTI JEDNOTLIVÉHO PROSTRIEDKU

01.07.2006

Vzor 03

Poznámky pod čiarou

01.06.2004

1) Vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 336/2004 Z. z. o fyzickej bezpečnosti a objektovej bezpečnosti.

01.06.2004

2) § 11 vyhlášky Národného bezpečnostného úradu č. 336/2004 Z. z.

01.06.2004

3) § 59 zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

01.06.2004

4) § 2 písm. b) až e) zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

01.01.2012

5) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/34/ES z 22. júna 1998 o postupe pri poskytovaní informácií v oblasti technických noriem a predpisov, ako aj pravidiel vzťahujúcich sa na služby informačnej spoločnosti (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 20) v platnom znení.