Opatrenie č. 330/2004 Z. z.Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje prevodový kľúč kódov kombinovanej nomenklatúry na účely spotrebnej dane z minerálneho oleja

Čiastka 137/2004
Platnosť od 26.05.2004
Účinnosť od 01.06.2004

OBSAH

01.06.2004

330

01.06.2004

OPATRENIE

01.06.2004

Ministerstva financií Slovenskej republiky

01.06.2004

z 18. mája 2004,

01.06.2004

ktorým sa ustanovuje prevodový kľúč kódov kombinovanej nomenklatúry na účely spotrebnej dane z minerálneho oleja

01.06.2004

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 9 zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja ustanovuje:


01.06.2004

§ 1

01.06.2004

Prevodový kľúč medzi pôvodným a novým kódom kombinovanej nomenklatúry pri zmene kódu kombinovanej nomenklatúry, ktorá nemá vplyv na zmenu predmetu spotrebnej dane z minerálneho oleja ani na sadzbu tejto dane, sa ustanovuje takto:

01.06.2004

a) pôvodný kód 2902 19 90 sa nahradí kódom 2902 19 80,

01.06.2004

b) pôvodný kód 2902 20 sa nahradí kódom 2902 20 00,

01.06.2004

c) pôvodný kód 2902 30 sa nahradí kódom 2902 30 00,

01.06.2004

d) pôvodný kód 3817 sa nahradí kódom 3817 00.


01.06.2004

§ 2

01.06.2004

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. júna 2004.


01.06.2004

Ivan Mikloš v. r.