Nariadenie vlády č. 308/2004 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody pre elektrické zariadenia, ktoré sa používajú v určitom rozsahu napätia

(v znení č. 449/2007 Z. z.)

Čiastka 128/2004
Platnosť od 12.05.2004
Účinnosť od 01.10.2007 do19.04.2016
Zrušený 148/2016 Z. z.